You are on page 1of 22

Nm hc : 2009 - 2010

o c
Bi 1: Trung thc trong hc tp
I. Mc tiu:
Hc xong bi ny HS c kh nng:
1. Nhn thc c:- Cn phi trung thc trong hc tp.
- Gi tr ca trung thc ni chung v trung thc trong hc tp ni
ring.
2. Bit trung thc trong hc tp.
3. Bit ng tnh ng h nhng hnh vi trung thc v ph phn
nhng hnh vi thiu trung thc trong hc tp.
II. dng dy - hc
- GV : Bng ph, bi tp, th xanh, , vng.Tranh v cc mu
chuyn, tm gng v s trung thc trong hc tp.
- HS: SGK, ....
III .Cc hot ng dy hc ch yu.
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca HS
A. n nh: (1')
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi:
GV nu mc ch bi hc
2. Tm hiu bi:
* Xem tranh c ni dung tnh
*H1: X l tnh hung(SGK
hung.
trang 3)
- Cc nhm tho lun, c i
- HS trao i,tho lun la
din trnh by. Lp trao i
chn cch gii quyt.
b sung .
- HS trnh by ,nhn xt mt c)+ Nhn li v ha vi c s su
tch cc, hn ch ca mi cch tm np sau .
gii quyt, GV cht li.
- 1- 3 HS c ghi nh SGK.
-HS rt ra ghi nh ,GV cht li.
* H2: Tho lun(bi tp 1 *)Cc nhm trao i, tho lun.
SGK)
trao i, cht vn ln nhau.
-HS trao i,tho lun
+(c) l trung thc trong hc
-HS trnh by,nhn xt mt
tp.
tch cc, hn ch ca mi cch + (a, b, d) l khng trung thc.
gii quyt,GV cht li
* H3: Lm vic c nhn (BT 2 *) La chn theo quy c:
SGK)
Lm vic c nhn, trnh by
+ GV hng dn cch by t 3
kin
mu: , Xanh, Vng
- kin (b, c) l ng.
- GV nu tng tnh hung, HS
- kin (a, d) ng.
gi th.
-HS nhn xt mt tch cc,
*HS t lin h . K nhng mu
hn ch ca mi cch gii
chuyn, tm gng v trung
quyt,GV cht li
thc trong hc tp.

* H4: Lin h
-Lm vic c lp .
GV cht li bi :Trung thc
trong hc tp gip em mau
tin b , c mi ngi yu qu
tn trng .
C .Cng c - dn d (4)
- nh gi nhn xt gi hc
- Nhc HS v chun b tiu
phm theo ch bi hc(bi
tp5 SGK)

Nm hc : 2009 - 2010
+ nu nhng hnh vi ca bn
thn em m em cho l trung
thc khng trung thc m em
bit ?
-HS suy ngh tr li ,nhn xt.

- HS v chun b tiu phm


theo ch bi hc(bi tp5
SGK)

o c
Bi 1: Trung thc trong hc tp(tip)
I. Mc tiu:

-Dng cm nhn li khi mc li trong hc tp v thnh tht trong


hc tp.
-Nhn bit c hnh vi trung thc v bit thc hin hnh vi trung
thc.
-Gio dc HS c tnh tht th,khng ng tnh vi ci sai, ci xu.
II. dng dy-hc:

- Cc mu chuyn, tm gng, hnh vi trung thc.


- Tiu phm ca BT 5 SGK.
III .Cc hot ng dy hc ch yu.

Hot ng ca gio vin


A.Kim tra bi c:
+c phn ghi nh ?
-GV nhn xt cho im .
B.Bi mi:1.Gii thiu bi:
2 .Tm hiu bi:
*H1:Tho lun(BT3)
MT:- Dng cm nhn li khi
mc li trong hc tp v thnh
tht trong hc tp.
- Chia lp thnh 4 nhm giao
nhim v tho lun nhm.
- HS trnh by ,nhn xt mt
tch cc, hn ch ca mi cch
gii quyt, GV cht li.- Kt
lun:
* H2: Trnh by t liu su
tm c(BT$)
MT:-Nhn bit c hnh vi trung

T
1'

Hot ng ca HS
- 1 HS ln bng.
-HS nhn xt b xung .

30 -GV nu mc ch bi hc.

- Cc nhm tho lun.


- i din nhm trnh by lp trao
i, nhn xt.
a) Chu nhn im km ri
quyt tm hc g li.
b) Bo li cho c gio bit
cha li im ng.
c) Ni bn thng cm, v lm nh
vy l khng trung thc.
-HS lm vic c nhn
- Trnh by v gii thiu trc lp.
- Quanh ta c nhiu tm gng v

thc
HS trnh by c nhn
-HS trnh by ,nhn xt , GV
cht li.
* H3: Trnh by tiu
phm(BT5)
MT: Bit thc hin hnh vi
trung thc.
-HS tho lun ND ,phn vai.
- HS trnh by tiu phm, nhn 2
xt mt tch cc, hn ch ca
mi cch gii quyt, GV cht li.
C .Cng c -dn d
- nh gi nhn xt gi hc
- Nhc HS v thc hin trung
thc trong hc tp v nhc nh
cc bn cng thc hin.
- Chun b bi cho gi sau.

Nm hc : 2009 - 2010
trung thc trong hc tp.Chng
ta cn hc tp cc bn .
- Lp tho lun.
- Hai nhm trnh by.
HS nhn xt, bnh chn.

o c
Bi 2: Vt kh trong hc tp(tit 1)
I. Mc tiu: Hc xong bi ny HS c kh nng:
1. Nhn thc c:- Mi ngi u c th gp kh khn trong cuc
sng v hc tp. Cn phi c quyt tm v tm cch vt qua.
2. Bit xc nh nhng kh khn trong hc tp ca bn thn v
cch khc phc.
- Quan tm v chia s gip bn c hon cnh kh khn.
3. Qu trng v hc tp nhng tm gng vt kh trong hc tp.
II. dng dy hc- Sch gio khao o c 4.

- Giy kh to.Cc mu chuyn, tm gng vt kh trong hc tp.


III .Cc hot ng dy hc ch yu.

Hot ng ca gio vin


A. Kim tra bi c :
+c phn ghi nh SGK ?
-GV nhn xt cho im .
B .Bi mi:
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: K chuyn: Mt hc sinh

T
1'

Hot ng ca HS
- 1 HS ln bng.
-HS nhn xt b xung .
- Vt kh trong hc tp.
- HS k tm tt li cu

ngho vt kh.
- Gii thiu v k chuyn .
* H2: Tho lun nhm , tr li
cuhi:
+Tho gp nhng kh khn
g ?
+Tho khc phc nh th
no ?
+Kt qu hc tp ca bn nh
th no ?
- Kt lun: Tho gp rt
nhiu kh khn, bit vt qua,
vn ln. Chng ta cn phi hc
tp bn Tho.
* H3: Tho lun cp :
+Nu trong hon cnh ca
bn Tho em s lm g ?
- Kt lun:.
+Yu cu HS c ghi nh SGK .
* H4: Lm vic c nhn
- nu cch s chn v gii thch
l do.
+Khi gp kh khn trong hc
tp em s lm g ?
-HS c ghi nh .
C .Cng c - dn d
- nh gi nhn xt gi hcChun b bi cho gi sau.

Nm hc : 2009 - 2010
chuyn.
- Cc nhm tho lun, c i
din trnh by.Lp trao
i, b sung.
+ nh ngho , b m au
yu ,...
+Tho c gng n trng ,
va hc va lm gip b
m .
+Tho hc tt , t kt qu
cao...
- Tng cp tho lun, c i
din trnh by.Lp tho lun
v b sung.
+Trong cuc sng mi ngi
u c nhng kh khn
ring hc tt chng ta
cn c gng kin tr vt qua
cc kh khn
*bi tp 1SGK
- Kt lun: (a), (b), (d) l
cch gii quyt tch cc.
_HS c SGK tr6 .

o c
Bi 2: Vt kh trong hc tp(tip)
I. Mc tiu: Gip HS hiu:
1. Khi gp kh khn bit vt qua, vn ln, mi ngi s yu qu.
2. Lun c thc khc ph kh khn ca bn thn v gip mi
ngi vt qua kh khn.
3. Bit khc phc mt s kh khn trong hc tp.
II dng dy - hc
- Bng ph ghi 5 tnh hung.
- Giy mu xanh -
III .Cc hot ng dy hc ch yu.
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca HS

Nm hc : 2009 - 2010
A. Kim tra bi c :
+Nu ghi nh SGK ?
- nh gi nhn xt cho im .
B .Bi mi:
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: Gng sng vt kh .
_ Hot ng c lp .
+ HS k v mt s gng vt
kh trong hc tp m em bit ?
-GV cht li .
*H2: X l tnh hung(hot
ng nhm).
- Nhn xt chung.
* H3: Tho lun nhm i
- Chia nhm, giao nhim v.
- Kt lun v khen cc cp c
cu tr li tt.
* H4: Lm vic c nhn
- Kt lun chung :Trong cuc
sng , mi ngi u c nhng
kh khn ring . hc tp tt ,
cn c gng vt qua nhng kh
khn .
C .Cng c - dn d
-Yu cu HS c ghi nh .
- nh gi nhn xt gi hc

- 2 HS ln bng nu li ghi
nh.
-HS nhn xt b xung .
- Vt kh trong hc tp(T2)
- 3 - 4 em k v nhng tm
gng HS vt kh.
- Lp lng nghe v nhn
xt.
*Bi tp 1
Cc nhm tho lun v a
ra kin.
- Cc nhm khc nhn xt
*Bi tp 2
- Tng nhm tho lun, nu
kin.
- Lp trao i
*Bi tp 4:
- HS trnh by cc kh khn
gp v vt qua.
- Lp tho lun.
VD :Bn b m :Em chp bi
gip bn , ging bi cho
bn ...
-HS c SGK6 .

Nm hc : 2009 - 2010
o c
Bi 3 : Bit by t kin (tit 1)
I. Mc tiu: Gip HS hiu:
1. Nhn thc c cc em c quyn c kin v quyn by t kin
ca mnh v nhng vn c lin quan n tr em.
2. Bit thc hin quyn tham gia kin ca mnh trong cuc sng
gia nh v nh trng.
3. Bit tn trng kin ngi khc.
II dng dy hc

- SGK o c 4.
- 1 s tranh v vt.
- Ba mu , xanh, trng.
III .Cc hot ng dy hc ch yu.

Hot ng ca gio vin


A. Kim tra bi c :
+Nu ghi nh SGK ?
- nh gi nhn xt cho im .
B .Bi mi:
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: Tr chi: " Din t"
- Chia nhm v giao nhim v.
- Tho lun: Nu kin ca c
nhm.
GV :Mi ngi c th c kin ,
nhn xt khc nhau v cng mt
s vt .
*H2: Tho lun nhm
- Chia nhm v giao nhim v
- Tho lun lp: iu g s xy ra
khi em khng c by t kin?
- GV kt lun : Mi ngi , mi tr
em , c quyn c kin ring v
cn by t kin ca mnh .
* H3: By t kin (BT2 SGK)
- Ph bin by t kin qua tm
ba mu.
- GV nu tng kin trong BT2.
- HS gii thch l do.
- GV kt lun.
+ HS c ghi nh .

Hot ng ca HS
- 2 HS nu li ghi nh.
-HS nhn xt b xung .
- Bit by t kin
- Chia lp 4 - 6 nhm cm
vt hoc tranh nh.
- Cc nhm nu kin ca
mnh v vt hoc bc
tranh...
- Cc nhm tho lun a ra
kin.
- Lp tho lun.
+Khi em khng by t kin
mi ngi khng hiu v a ra
quyt nh khng ph hp vi
nhu cu v mong mun ca
em ...
- HS nhn cc tm ba.
- HS gi cc tm bin mu.
- Lp tho lun chung.
- kin ng :a b c d ,

C .Cng c -dn d
- nh gi nhn xt gi hc

Nm hc : 2009 - 2010
l sai
- 1-2 HS c ghi nh.

o c
Bi 3 : Bit by t kin (tit 2)
I. Mc tiu:Gip HS hiu:
1. Nhn thc c cc em c quyn c kin v quyn by t kin
ca mnh v nhng vn c lin quan n tr em.
2. Bit thc hin quyn tham gia kin ca mnh trong cuc sng
gia nh v nh trng.
3. Bit tn trng kin ngi khc.
II dng dy - hc

- SGK o c 4.
- 1 s tranh v vt.
- Ba mu , xanh, trng.
III .Cc hot ng dy hc ch yu.

Hot ng ca gio vin

Hot ng ca HS

A. Kim tra bi c :
-Ti sao cc em c quyn c kin, c
quyn trnh by kin ca mnh v
nhng vn c lin quan n tr
em
+Nu ghi nh SGK ?
- nh gi nhn xt cho im .
B .Bi mi:
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: Tiu phm mt bui ti trong
gia nh bn Hoa
- C lp xem tiu phm do mt s bn
trong lp ng
- C lp tho lun:
- Em c nhn xt g v kin ca
m, b Hoa v hc tp ca Hoa
- Hoa c kin gip gia nh
nh th no? kin ca bn Hoa c ph
hp khng
- Nu l Hoa em s gii quyt nh th
no?
- HS trnh by, nhn xt GV cht li
.*H2: Tr chi phng vin.
- Mt s HS ng vai phng vin v
phng vn cc bn theo cu hi bi

- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng

- Nhng suy ngh, lo lng ca


b, m v hc tp ca Hoa
- Mt bui i hc, mt bui
ph gip m lm bnh.
- Cc em cn by t kin mt
cch l
- Tr em c quyn c kin v
trnh by kin v nhng vn
c lin quan n tr em

Nm hc : 2009 - 2010
tp 3
- Trnh by, nhn xt GV cht li
H3: HS trnh by cc bi vit, tranh
v ( bi tp 4pH trnh by, nhn xt
GV cht li
C .Cng c - dn d
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V nh
hc bi, chun b bi sau

o c
4 : tit kim tin ca (Tit 1)
I. Mc tiu: Gip HS hiu:
- Cn phi tit kim tin ca nh th no. V sao cn tit kim tin
ca.
- HS bit tit kim gi gn sch v dng chi... trong sinh
hot hng ngy.
- Bit ng tnh ng h nhng hnh vi vic lm tit kim khng
ng tnh vi nhng hnh vi lm lng ph tin ca.
II dng dy - hc
- GV : SGK o c 4 ; dng ch ng vai.
- HS: Ba mu , xanh, trng.
III .Cc hot ng dy hc ch yu.
Hot ng ca gio vin
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao cc em c quyn c
kin, c quyn trnh by kin
ca mnh v nhng vn c
lin quan n tr em
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (29)
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1:Tho lun nhm
- GV chia nhm, cc nhm c v
tho lun cc thng tin SGK
- Cc nhm tho lun GV quan st
- i din nhm trnh by, c lp
trao i tho lun, GV cht li.

Hot ng ca HS
- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng

- Tit kim l mt thi quan


tt, l biu hin ca con ngi

Nm hc : 2009 - 2010
vn minh, x hi vn minh

.*H2: By t kin thi .


- GV nu cu hi bi tp 1, HS
by t thi theo cc phiu
- Cc kin C, D l ng, cc
mu.
kin A, B l sai.
- HS gii thch vl do la chn
ca mnh, c lp trao i tho
- Vic nn lm tit kim tin
lun GV cht li
s dng tin mt cch hp l...
H3: Hot ng nhm
- Vic khng nn lm xin tin
- GV chia nhm v giao nhim v n qu vt, qun tt in...
- Cc nhm tho lun GV quan st
- i din nhm trnh by lp
- c ghi nh.
nhn xt Gv cht li
HS t lin h
3 .Cng c - dn d (3)
- HS v nh hc bi, chun b
- H thng ni dung bi
bi sau
- nh gi nhn xt gi hc. V
nh hc bi, chun b bi sau
o c
4 : tit kim tin ca (Tit 2)
I. Mc tiu: Gip HS hiu:
+ Cn phi tit kim tin ca nh th no. V sao cn tit kim
tin ca.
+ HS bit tit kim gi gn sch v dng chi... trong sinh
hot hng ngy.
+ Bit ng tnh ng h nhng hnh vi vic lm tit kim khng
ng tnh vi nhng hnh vi lm lng ph tin ca.
II. dng dy - hc
GV : - SGK o c 4 + dng ch ng vai
HS : Ba mu , xanh, trng.
III .Cc hot ng dy hc ch yu.
Hot ng ca gio vin
A. Kim tra bi c: (3)
- V sao cn tit kim tin ca?
+ Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (29)
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: HS lm vic c nhn HS
lm bi tp 4

Hot ng ca HS
- HS tr li
- HS kghc nhn xt

- Ghi tn bi ln bng
- Bi tp 4
- Cc vic lm A, B, G, H, K l

- Trnh by kt qu v gii thch


- C lp trao i nhn xt GV
cht li
- HS t lin h.
- GV nhn xt

*H2: Tho lun nhm


- GV chia nhm v giao nhim v
- GV quan st HS tho lun
- HS trnh by kt qu lp trao
i tho lun.
GV cht li HS c phn ghi nh
SGK
3 .Cng c - dn d (3)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V
nh hc bi, chun b bi sau

Nm hc : 2009 - 2010
tit kim tin ca
- Cc vic lm C, D, E, I l
lng ph tin ca
- Khen HS bit tit kim tin
ca, nhc nh HS khc thc
hin vic tit kim tin ca
- Bi tp 5
a. Nhc nh bn khng nn
x sch v lm chi.
b. Nhc em khng nn tiu
tin lng ph
- c ghi nh SGK.

- HS v nh hc li bi +
chun b gi hc sau...

o c
5 : tit kim thi gian (Tit 1)
I. Mc tiu: Gip HS hiu:
+ Hiu c thi gi l ci qu nht, cn ph tit kim thi gi.
+ HS bit qu trng v tit kim thi gi mt cch tit kim
II dng dy hc :
- GV : SGK o c 4 + dng chi ng vai+ ba mu ,
xanh, trng.
- HS : SGK, bt d
III . hot ng dy hc :
Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao cn tit kim tin ca?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: GV k chuyn

Hot ng hc
- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng

- HS c phn vai chuyn


- C lp ch - tho lun cu hi
SGK
- Trnh by nhn xt rt ra kt
lun
.
*H2: Tho lun nhm
- GV chia nhm v giao nhim v
bi 2
- HS tho lun GV quan st
- HS trnh by kt qu lp trao
i tho lun
GV cht li
* H 3: By t thi
- GV nu tng kin bi tp 1
- HS by t kin
- HS gii thch v nu l do la
chn
- C lp trao i tho lun, GV
cht li
- HS c ghi nh
*H 4: Lin h vic s dng thi
gi lp thi gian biu
- GV nhn xt, b sung kin

Nm hc : 2009 - 2010
Mt pht
- Mi pht u dng qu
chng ta phi bit tit kim
* Bi 2
- n mun
+ nh hng n bi thi
+ Nh tu, nh xe
+ Nguy him n tnh
mng
* Bi 3
- kin ng: D
- kin sai: A, B, C
- SGK
- HS lin h

- HS c mc kt lun
- V nh hc li bi +chun
b bi hc gi sau .

3 .Cng c - dn d (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V
nh hc bi, chun b bi sau
o c
5 : tit kim thi gian (Tit 2)
I. Mc tiu: *Gip HS hiu:
- Hiu c thi gi l ci qu nht, cn ph tit kim thi gi.
- HS bit qu trng v tit kim thi gi mt cch tit kim
- Gio dc thc thc hnh tit kim...
II. dng dy hc
- GV :+ SGK o c 4 ; dng chi ng vai
+ Ba mu , xanh, trng.
- HS : SGK o c, bt...
III . Hot ng dy hc.
Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)

Hot ng hc
- HS tr li

Nm hc : 2009 - 2010
- V sao cn tit kim thi gian?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: Lm vic c nhn
- Mt HS c yu cu, c lp ch
- HS lm vo v, mt HS lm bng
ph
- Trnh by nhn xt rt ra kt
lun
.
*H2: Tho lun nhm i
- GV chia nhm v giao nhim v
bi 4
- HS tho lun GV quan st
- HS trnh by kt qu lp trao
i tho lun
GV cht li
* H 3: Trnh by gii thiu cc
tranh v, cc t liu su tm
v tit kim thi gian
- Dn tranh trnh by ni dung
tranh
- HS nhn xt trao i v ngha
ca tranh
- Thi c cu ca dao tc ng
- Nhn xt bnh chn, GV kt lun
chung
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V nh
hc bi, chun b bi sau

- Ghi tn bi ln bng
+ Bi tp 1 SGK
- Cc vic lm: a, c, d l tit
kim thi gi
- Cc vic lm b, e khng
phi tit kim thi gian
+ Bi tp 4 SGK
- Nu cch s dng thi gian
ca HS
- Chia thi gian
- Lp thi gian biu hp l...

- Thi gi l th qu nht cn
phi tit kim
- Thi gi s dng vo vic
b ch

- HS V nh hc bi, chun
b bi sau

o c
thc hnh k nng gia hc k 1
I. Mc tiu:
- Cng c v luyn tp thc hnh k nng v cc hnh vi hc
trong cc bi o c
- Vn dng cc hnh vi o c vo trong cuc sng, hc tp, ....
- Gio dc cho hc sinh thi quen o c tt

Nm hc : 2009 - 2010
II. dng hc tp:
- GV: Cu hi n tp ; Cc tnh hung sm vai; ....
- HS: Sch o c, ....
III. Hot ng dy v hc:
Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
- V sao cn tit kim thi gian?
+ Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi: Ghi bng
2. Tm hiu bi:
*H1: Tho lun nhm
- HS c cc cu hi tho lun
- HS tho lun GV quan st
- Trnh by nhn xt rt ra ghi
nh cng c bi
*H2: Lin h
- HS a ra cc vic lm th hin
tnh trung thc, vt kh tit
kim...
- HS nhn xt, trao i
- GV cht li
* H 3: ng vai
- HS c tnh hung, phn vai,
tho lun
- Trnh din trn lp
- Nhn xt trao i, GV cht li
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V
nh hc bi, chun b bi sau

Hot ng hc
- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng

1.
2.
3.
4.
5.

Trung thc trong hc tp


vt kh trong hc tp
Bit by t kin
Tit kim tin ca
Tit kim thi gian

- Cc tnh hung ng vai


ni dung 5 bi trn

- Hc sinh n li bi + chun
b gi hc sau .

o c
6 : hiu tho vi ng b cha m (Tit 1)
I. Mc tiu:- Gip HS hiu:
+ Hiu cng lao sinh thnh dy d ca ng b cha mv bn phn
con chu i vi ng b cha m.

Nm hc : 2009 - 2010
+ HS bit thc hin nhng hnh vi, nhng vic lm th hin lng
hiu tho vi ng b cha m trong cuc sng
+ Knh yu ng b cha m
II. dng dy hc
- GV : SGK o c 4 + dng chi ng vai.
- HS : SGK, ...
III . Hot ng dy hc.
Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao cn tit kim thi gian?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi:
2. Tm hiu bi:
*H1: tho lun phn thng
- HS xem tiu phm do mt s
bn ng vai
- GV phng vn
- Lp tho lun, nhn xt v cch
ng s
.-. GV kt lun
*H2: Tho lun nhm i
- HS nu yu cu bi tp
- HS tho lun GV quan st
- HS trnh by kt qu lp trao
i tho lun
GV cht li
* H 3: Tho lun nhm
- GV chia nhm v giao nhim v
- Cc nhm tho lun
- i din nhm trnh by, HS
trao i
- GV cht li
- HS c ghi nh
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc. V
nh hc bi, chun b bi sau

Hot ng hc
- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng
- V sao em li mi b n
nhng chic bnh m em va
c thng?
- B cm thy th no trc
vic lm ca chu i vi
mnh
- Knh yu b, chm sc b.
Hng l mt a chu hiu
tho

- Vic lm th hin lng hiu


tho: b, d,
- Vic lm cha quan tm
n ng b cha m: a, c
- SGK

- HS v nh hc bi, chun b
bi sau

Nm hc : 2009 - 2010
o c
6 : hiu tho vi ng b cha m (Tit 2)
I. Mc tiu:- Gip HS hiu:
1. Hiu cng lao sinh thnh dy d ca ng b cha mv bn phn
con chu i vi ng b cha m.
2.HS bit thc hin nhng hnh vi, nhng vic lm th hin lng
hiu tho vi ng b cha m trong cuc sng
3. Knh yu ng b cha m
II. dng dy hc :
- SGK o c 4.
- dng chi ng vai.
III . hot ng dy hc.

Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao phi hiu tho ng b cha
m?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi:
2. Tm hiu bi:
*H1: ng vai
- GV chia nhm v giao nhim v
- HS thao lun v chun b ng
vai
- Cc nhm ln ng vai
- HS phng vn
- Tho lun lp v cch ng x
- GV kt lun
*H2: Tho lun nhm i
- HS nu yu cu bi tp
- HS tho lun theo nhm i, GV
quan st
- HS trnh by
- GV cht li

Hot ng hc
- HS tr li + HS khc nhn
xt

- Ghi tn bi ln bng
+ Bi tp 3

- V cch ng x vi ng b
cha m
- Con chu hiu tho cn
quan tm chm sc ng b
cha m nht l khi ng b gi
yu m au
+ Bi tp 4
- Khen HS bit hiu tho,
nhc nh HS hc tp bn

* H 3: Trnh by cc t liu
sng tc hoc t liu su tm c - Bi tp 5,6
- HS trnh by nu kin v cc t
- SGK
liu
- HS nhn xet, GV cht li
3 .Cng c - dn d: (3)

Nm hc : 2009 - 2010
- H thng ni dung bi
- Hc sinh v nh hc bi,
- V nh hc bi, chun b bi sau chun b bi sau: Bit n
thy c gio.
o c
Bit n thy gio, c gio
I. Mc tiu
* Hc xong bi ny HS c kh nng:
- Hiu cng lao ca cc thy gio, c gio i vi HS.
- HS phi knh trng, bit n, yu qu thy gio , c gio
- Bit by t s knh trng, bit n cc thy gio, c gio
II. dng dy hc
- GV: Bng ph ghi tnh hung
- HS : V BT, giy mu, ko...
III. Cc hot ng dy hc ch yu.
Hot ng ca thy
1. Kim tra : (3)
- Gi hc sinh tr li cu hi :
+ V sao cn bit n, qu trng
thy co gio
2. Bi mi: (30)
+ Gii thiu bi
+ Ni dung bi
* Hot ng 1: X l tnh hung
- GV treo bng ph ghi mt s tnh
hung. Giao nhim v cho tng
nhm. Yu cu cc nhm tho lun
v nu cch x l
- Gi i din tng nhm trnh by
- GV kt lun tnh hung ng
* Hot ng 2: Trnh by sng tc
hoc t liu su tm c ( BT 4, 5,
Sgk)
- GV nhn xt
* Hot ng 3: Lm bu thip chc
mng thy, c gio c
- GV nu yu cu
- GV nhc HS nh gi tng cc hy
gio, c gio c nhng tm bu thip
m mnh lm c

Hot ng ca tr
- HS tr li cu hoi + hc
sinh khc nhn xt

- Cc nhm nhn tnh


hung, tho lun trong
nhm
i din nhm trnh by
HS trnh by, gii thiu
Lp nhn xt, bnh lun

- HS nhc li yu cu
HS lm vic c nhn : HS
thc hnh gp thip chc
- Cc nhm trng by sn
phm ca nhm .
- Cc nhm khc nhn xt
v bu chn sn phm
thip chc mng p

Nm hc : 2009 - 2010
- c li ghi nh
3. Tng kt dn d: (2)
- Gi hc sinh c ghi nh
- Nhn xt gi hc
- Nhc hc sinh thc hin tt ni
dung thc hnh

- Thc hnh l php vi cc


thy, c gio trong v ngoi
trng

o c
7 : bit n thygio, c gio (Tit 1)
I. Mc tiu:
- Gip HS hiu:
+ Cng lao ca cc thy c gio i vi vi hc sinh.
+ HS phi knh trng bit n, yu qu thy gio, c gio
+ Bit by t s knh trng bit n thy c gio
II. dng dy hc
- SGK o c 4.
- Ko, giy mu, bt mu, h
III . Hot ng dy hc.
Hot ng dy
1. Kim tra bi c: (3)
- V sao phi hiu tho ng b
cha m?
+ Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
2 .Bi mi: (30)
+ Tm hiu bi:
* H1: X l tnh hung
- Gio vin nu tnh hung
- Hc sinh d on, la chn cch
ng x v trnh by l do la
chn
- Tho lun lp v cc cch ng x
- Gio vin kt lun

Hot ng hc
- Hc sinh tr li + hc sinh
khc nhn xt

- Hc sinh nghe

*H2: Tho lun nhm i


- Goi hc sinh tng nhm tho
lun
- Gi hc sinh trnh by, nhm
khc nhn xt b xung

- Cc thy gio, c gio


dy d cc em bit nhiu
iu hay, iu tt. Do
cc em phi knh trng bit
n thy gio, c gio
+ Bi tp 1
- Tranh 1, 2, 4 th hin thi
knh trng bit n thy
c gio.
- Tranh 3 th hin khng tn
trng thy c gio

- Gio vin cht li ng


* H 3: Tho lun nhm

- Bi tp 2.
- Cc vic lm a, b, d, , e, g

- Hc sinh tng nhm nhn mt


bng ch tho lun v ghi nhng
vic nn lm vo t giy
- Gi hc sinh dn bng giy ln
bng trnh by,
- Gio vin kt lun
- Gi hc sinh c ghi nh
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc.
- V nh hc bi, chun b bi
sau.

Nm hc : 2009 - 2010
l nhng vic lm th hin
lng bit n thy c gio
- Nhm khc nhn xt
- Hc sinh nhc li kt lun.
- Hc sinh c ghi nh SGK

- Hc sinh v nh hc bi,
chun b bi sau: Bit n
thy c gio.

o c
bit n thygio, c gio (Tit 2)
I. Mc tiu:

- Gip hc sinh hiu:


+ Cng lao ca cc thy c gio i vi vi HS
+ HS phi knh trng bit n, yu qu thy gio, c gio
+ Bit by t s knh trng bit n thy c gio
II dng dy hc

- SGK o c 4.
- Ko, giy mu, bt mu, h
III . hot ng dy hc.

Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao phi hiu tho ng b cha
m?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi:
2. Tm hiu bi:
*H1: Trnh by sng tc hoc
t liu HS su tm c
- HS trnh by gii thiu
- HS nhn xt trao i

Hot ng hc
- HS tr li

- Ghi tn bi ln bng
- Bi tp 4, 5 SGK
- Bi ht, bi th, on vn
ni v cng n thy c gio.

Nm hc : 2009 - 2010
- GV kt lun
*H2: Lm bu thip chc mng
cc thy c gio c
- GV nu tnh hung
- HS lm vic c nhn
- HS trnh by nu ngha
- GV nhc HS nh gi tng thy c
gio c nhng bu thit mnh lm
- GV kt lun
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc.
- V nh hc bi, chun b bi sau

- Cn phi Knh trng bit n


cc thy gio, c gio
- Chm ngoan hc tp tt l
biu hin ca lng bit n

- Hc sinh v nh hc bi,
chun b bi sau...
o c
yu lao ng

I. Mc tiu:
- Gip HS hiu:
1.Bc u bit c gi tr ca lao ng
2.Tch cc tham gia cc cng vic lao ng lp, trng, nh ph
hp vi kh nng ca bn thn
3. Bit ph phn nhng biu hin li lao ng
II. dng dy hc
- GV : SGK o c 4, Mt s dng phc cho tr chi ng vai.
- HS : SGK,
III . hot ng dy hc.

Hot ng dy
1. Kim tra bi c: (3)
-V sao phi Knh trng thy c
gio?
+ Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
2 .Bi mi: (30)
+ Gii thiu bi:
+ Tm hiu bi:
*H1: c truyn
- HS c, lp theo di
- HS tr li 3 cu hi SGK, nhn
xt
- GV kt lun
- HS rt ra ghi nh v c ghi nh
*H2: Lm vic c nhn

Hot ng hc
- HS tr li + 1 hc sinh khc
nhn xt

- HS c truyn Mt ngy
ca Pe-Chi-a
- Cm n o mc, sch v...
u l SP ca lao ng. Lao
ng em li cho con ngi
nim vui v gip con ngi
sng tt hn

- HS tr li cu hi SGK
- HS trnh by, lp nhn xt trao
i
- GV kt lun

* H 3: ng vai
- GV chia nhm cho HS tho lun
ng vai
- Gi 1 s nhm ln ng vai
- Yu cu lp tho lun trao i
- GV cht li
3 .Cng c - dn d: (2)
H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc.
- V nh hc bi, chun b bi
sau

Nm hc : 2009 - 2010
* Bi tp 1
- Cc biu hin yu lao ng:
- Cc biu hin li lao ng:
* Bi tp 2
- Cch ng x nh vy ph
hp cha? V sao?
- 1 s nhm ln ng vai
- Nhm khc nhn xt
+ Ai c cch ng x khc

- Hc sinh v nh hc bi,
chun b bi sau...

o c
yu lao ng
I. Mc tiu:
- Gip HS hiu:
- Bc u bit c gi tr ca lao ng
- Tch cc tham gia cc cng vic lao ng lp, trng, nh ph
hp vi kh nng ca bn thn
- Bit ph phn nhng biu hin li lao ng
II . dng dy hc
- GV : SGK o c 4 + Mt s dng phc cho tr chi ng vai.
- HS : SGK, ...
III . Hot ng dy hc.
Hot ng dy
1. Kim tra bi c: (3)
-V sao phi Knh trng thy c
gio?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
2 .Bi mi: (30)
+ Gii thiu bi:
+ Tm hiu bi:
*H1: Lm vic c nhn
- Gi hc sinh tr li cu hi SGK

Hot ng hc
- HS tr li
V thy, c gio l ngi sm
hm dy bo,...Knh trng

- Bi tp 5
- Hc sinh tr li cu hi SGK
- HS cn c gng hc tp rn

Nm hc : 2009 - 2010
- HS trnh by lp tho lun nhn luyn c th thc hin
xt
c c m ngh nghip tng
lai ca mnh
- GV kt lun
- Bi tp 3, 4, 6
*H2: HS trnh by gii thiu
cc bi vit, tranh v
- HS trnh by gii thiu, c lp
tho lun trao i
- GV kt lun.

- Khen s chun b ca HS
3 .Cng c - dn d: (2)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc.
- V nh hc bi, chun b bi
sau

- Lao ng l vinh quang,


mi ngi cn phi lao ng
v bn thn gia nh v x
hi
- Tr em cng cn tham gia
cc cng vic nh, trng
v ngoi x hi ph hp vi kh
nng ca bn thn

- 1 hc c ghi nh .
- Hc sinh v nh hc bi,
chun b bi sau, ...

o c
thc hnh k nng cui hc k 1
I. Mc tiu:
Cng c v luyn tp thc hnh k nng v cc hnh vi hc
trong cc bi o c
Gio dc HS thi quen o c tt
II. dng hc tp:
+ GV: Cu hi n tp + Cc tnh hung sm vai
+ HS: HS: Sch o c, ....
III. Hot ng dy v hc:
Hot ng dy
A. Kim tra bi c: (3)
-V sao phi knh trng bit n
ngi lao ng?
+Nu ghi nh SGK ?
- Nhn xt, nh gi.
B .Bi mi: (30)
1. Gii thiu bi: Ghi bng

Hot ng hc
- HS tr li
- 1 em nhn xt v b sung
cu tr li ca bn

- Ghi tn bi ln bng

Nm hc : 2009 - 2010
2. Tm hiu bi:
*H1: Tho lun nhm
- HS c cc cu hi tho lun
- HS tho lun GV quan st
- Trnh by nhn xt rt ra ghi
nh cng c bi
*H2: Lin h
- HS a ra cc vic lm th hin
tnh trung thc, vt kh tit
kim...
- HS nhn xt, trao i
- GV cht li
* H 3: ng vai
- HS c tnh hung, phn vai,
tho lun
- Trnh din trn lp
- Nhn xt trao i, GV cht li
3 .Cng c - dn d (3)
- H thng ni dung bi
- nh gi nhn xt gi hc.
- V nh hc bi, chun b bi
sau

Bi 6 Hiu tho vi ng b
cha m
Bi 7 Bit n thy gio, c
gio
Bi 8 yu lao ng
Bi 9 Knh trng bit n ngi
lao ng

Cc tnh hung ng vai


ni dung 4 bi trn

- Hc sinh hc bi v chun
b cho gi hc sau,...