You are on page 1of 11

Czy naprawd Bg uzdrawia tylko niektrych ludzi?

AntyEkumenia- Grudzie 2013

Wielu chrzecijan moe boryka si z takim pytaniem. Czy zatem bg jest wybredny i wg humoru uznaje, ze jeden si nadaje i trach! Spado jak grom z nieba? A inny? Czy bg robi rnice pomidzy wierzcymi? Te pytania i poznanie biblijnej odpowiedzi na nie pomoe wierzcym unikn faszywych nauk, ksiek i ekspertw, ktrzy jak wida nie czytali sowa boego! W biblii, jedynymi ludmi, ktrych Jezus nie uzdrowi byli ci, ktrzy stali z boku i byli gapiami. Oni ledzili moe kady ruch Jezusa, lecz osobicie nie uwierzyli w to co gosi. Oni moe opowiadali, jakich cudw dokona, jednak sami 'nie chcieli zaryzykowa'. Co mam na myli pod sowem- ryzyko? Utrat pozycji spoecznej w wczesnym Jeruzalem, w przypadku faryzeuszw, saduceuszw, i uczonych w pimie. Inna- zrobienie z siebie 'przedstawienia'. Inni- ufali tylko czowiekowi. Pycha i wasna godno w oczach ludzi zatrzymywaa ich przed otrzymaniem boego cudu! Pamitajmy,ze w pewnym momencie faryzeusze zobowizali si wywali kadego, kto zadeklaruje wiar w Jezusa! Jaki koszt! Lepiej azi chory i mie posad, ni i do nieba, zdrowy jak ryba, ale z pogarda w oczach niektrych?

Ci ludzie nie otrzymali uzdrowienia czy uwolnienia od demonw! Czy jest jeszcze jaka grupa? O tak. np. ci ktrzy nie wierzyli w Jezusa, bo to 'syn cieli'. Jego koledzy z klasy, jego rodzina, kumoterzy itd. biblia jasno pisze: nie mg tam zrobi adnego cudu, bo nie wierzyli w niego! To byli filozofowie, to byli rozumowcy, to byli ci ktrzy zazdrocili mu 'wiedzy i mocy, mdroci', pytajc: skd on to ma? Moc uzdrawia i wywala demony? Przecie nie poszed do adnej szkoy?!! jednym z problemow w dzisiejszym, kulejcym na boki kociele- jest problem suwerennoci boej. Popatrzcie do sowa, ktre jest podstawa kadego prawdziwego chrzecijanina! Jezus nigdzie nie pyta si : ojcze, jeli twoja wola to uzdrw, a jak nie to nie uzdrawiaj! Rzucam wyzwanie kademu- niech znajdzie jeden werset! Dlaczego Jezus, pyta si jeli chodzio o pjcie na krzy, jednak nigdy, w adnym wypadku, ani razu nie pyta si ojca czy wola jest AntyEkumenia- Grudzie 2013

kogo uwolni od demonw, czy uzdrowi? Czy kto wie? Poniszy werset moe uratowa niejednemu wierzcemu ycie. Polecam gboko wnikn w te wersety i zapisa je w gboko w pamici i w sercu:

(1) Kto uwierzy wieci naszej, a rami Pana komu si objawio? (2) Wyrs bowiem rze! nim jako "atoro" i jako korze# z suc$ej ziemi% &ie mia ostawy ani uro!y, ktre by oci'(ay nasze oczy i nie by to wy("'!, ktry by nam si m( o!oba)% (*) Wz(ar!zony by i o uszczony rzez "u!zi, m'+ bo"eci, !owia!czony w cier ieniu jak ten, rze! ktrym zakrywa si twarz, wz(ar!zony tak, +e nie zwa+a"imy na &ie(o% (,) Lecz on nasze choroby nosi, nasze cierpienia wzi na siebie. - my mniema"imy, +e jest zraniony, rzez .o(a zbity i umczony% (/) Lecz on zraniony jest za wystpki nasze, starty za winy nasze. Ukarany zosta dla naszego zbawienia, a jego ranami jestemy uleczeni. !" #szyscy jak owce zbdzilimy, ka$dy z nas na wasn drog zboczy, a %an jego dotkn kar za win nas wszystkich. (0) 1ncano si na! nim, "ecz on znosi to w okorze i nie otworzy swoic$ ust, jak ja(ni na rze2 rowa!zone i jak owca rze! tymi, ktrzy j' strzy(', zami"k i nie otworzy swoic$ ust% (3) 1 wizienia i s'!u zabrano (o, a kt+ o je(o "osie omy"a? Wyrwano (o bowiem z krainy +yj'cyc$, za wyst ek moje(o "u!u mierte"nie zosta zraniony% (4) 5 wyznaczono mu (rb wr! bezbo+nyc$ i wr! zoczy#cw je(o mo(i, c$ocia+ bez rawia nie o eni ani nie byo 6aszu na je(o ustac$% (17) -"e to Panu u o!obao si utra i) (o cier ieniem% 8!y zo+y swoje +ycie w o6ierze, ujrzy otomstwo, b!zie +y !u(o i rzez nie(o wo"a Pana si s eni% (11) 1a mk swojej !uszy ujrzy wiato i je(o oznaniem si nasyci% 9 rawie!"iwy mj su(a wie"u us rawie!"iwi i sam ic$ winy oniesie% (12) &latego dam mu dzia wr'd wielkich i z mocarzami bdzie dzieli upy za to, $e o(iarowa na mier) swoj dusz i do przestpc'w by zaliczony. *n to poni's grzech wielu i wstawi si za przestpcami. Ks. Izajasza 53
Lepszym tumaczeniem jest biblia krla Jakuba, oraz hebrajski, ktry pokazuje dosadnie znaczenie slow. Zaprawd, zaprawd, z pewnoci[aken ]- ponis [nasa ] On nasze saboci, smutek, ao , c!orob", b#, ran" [c$o"iy ], wzi na siebie [caba" ] [mak:ob ] smutek i b#$ Zranion", przebit"[c$a"a" ] za nasze w"stpki , przekroczenia, uc!"bienia i rebe#ie[ es$a; ], zaman", skruszon", posiniaczon" i zniszczon" [!aka: ] za nasze zdeprawowanie, win", przewrotno , odc!"#enie od norm",z%icie, pow"krcanie [&a<on ] 'ara[muwcar ] za nasz pok(, zdrowie, prosperowanie, prz"(a)*, dobrob"t, penia[ s$a"owm ] [z +o%iem] zostaa ,u w"mierzona, a (e%o si*cami, ranami, oka#eczeniem [c$abbuwra$ ] zosta#im" u#eczeni, poskadani do kup", [chabar ]$ ,"m" (ak owce, trzoda [tso:n ] posz#i z dro%a, zesz#i z dobre(, potkn#i si, zatacza#i[ta;a$ ] zwrci#im" si [ ana$ ] kad" na swo(a dro%, kierunek, zw"cza(, sposb[derek]$ -a!we zo" [ a(a; ] na .ie%o, win" kade%o z nas [&a<on ]$ / 0sprawied#iwi, ocz"ci, ucz"ni sprawied#iw"mi [tsa!a= ]wie#u, ob1icie, mnstwo [rab ]$2 AntyEkumenia- Grudzie 2013

Teraz zadam pytanie: czy jak przyszede do Jezusa i wyznae mu twoje winy, to czy Jezus zapyta ojca czy ci wybaczy? Czy moliwe jest, ze Jezus zachowa jaki twj grzech? Skd moesz wiedzie odpowiedz na to pytanie? Bo sowo boe tak mwi! Jezus ponis wszystkie grzechy wiata, kadego czowieka, i to dziaa jeli, pod warunkiem ze, przyszlimy do niego, wyznajc mu nasze winy i przyjmujc go jako naszego pana i zbawiciela. To jest wypenienie zapowiedzi starego testamentu. To jest nowe i lepsze przymierze! Czy jest cho jedna z osb w chrzecijastwie, ktra by twierdzia, ze tylko cz grzechw jego zostaa wybaczona? To jest nowe przymierze- poniesienie kadego grzechu! Ale... zaraz. Tu si sprawa nie koczy! Izajasz 53 mwi nam o czym wicej! Mianowicie, mwi o tym,ze ranami, sicami i okaleczeniem Jezusa, ktre miao miejsce 2000 lat temu zostalimy.... uzdrowieni! Tam nie pisze: wg woli boej... jak bg da... jak bg chce... jak bg mnie kocha to... jak bg da lask... jak pastor si pomodli... pod warunkiem, ze chodz do zboru... jak przyjedzie go z ameryki... jak pochodz 2 lata pod pastorem... jakiej wymwki ty uywasz? Wpisz ja tutaj: .............................................. izajasz 53 pisze w czasie dokonanym! To si dokonao, pamitasz? To si stao 2000 lat temu na krzyu, a ty do tego nie przyoye reki! Ty nie pomoge jezusowi ponie grzechw ani choroby, on to zrobi sam, z pomoc ojca, w duchu witym! Hallelu jah! Ju w starym testamencie Jahwe obieca ludowi Izraela, ze jeli bd chodzi jak on chce to zabierze choroby spord nich! A dzi mamy nowe i lepsze przymierze na lepszych obietnicach! Dzi nie sporzdzasz mazi, by pozby si trdu! Dzi Jezus mwi: oczyszczajcie AntyEkumenia- Grudzie 2013

trdowatych! Jak? W jego imi!

- je+e"i b!ziesz i"nie suc$a je(o (osu i wykonasz wszystko, co owiem, wte!y b! nie rzyjacie"em nie rzyjaci twoic$ i rzeciwnikiem rzeciwnikw twoic$% (2*) -"bowiem anio mj j!zie rze! tob' i za rowa!zi ci !o -morejczykw i >$etejczykw, i Peryzyjczykw, i Kananejczykw, i >$iwwijczykw, i ?ebuzejczykw, i wyt i ic$% (2,) &ie kaniaj si ic$ bo(om ani im nie su+% &ie czy# tak jak oni, a"e !oszcztnie zburz i otucz ic$ omniki% (2/) 9u+cie Panu, .o(u waszemu, a @n obo(osawi c$"eb twj i wo! twoj'% *ddal te$ choroby spor'd ciebie. +!" ,ie bdzie ronicej ani niepodnej w twoim kraju. Liczb dni twoich uczyni pen. (20) Ak mj wzbu!z rze! tob' i w rawi w rzera+enie wsze"ki "u!, rzeciw ktremu wyruszysz, i s rawi, +e ucieka) b!' rze! tob' wszyscy twoi nie rzyjacie"e% Ks. Wyjcia 23
jeli Jezus ponis kada niemoc i chorob i wicej, to czemu pytasz si : czy to twoja wola? To brzmi adnie i religijnie w krgach niektrych chrzecijan ale jest cakowicie bdne i oparte na niezrozumieniu nowego przymierza. Ojciec opaci ci hotel, jedzenie, dal kelnerom by przynieli rarytas, a ty... c, ojcze, niemiao przychodz i nie wiem czy wezm.... to co robisz ojcu jak nie przykro i zachowujesz si jak niewdzicznik! Obud si czowieku! Co ty robisz? Kto cie zwid od peni jaka mamy w Chrystusie? Czy Chrystus ktry ponis kada chorob, miaby teraz ci odmwi uleczenia? Bynajmniej nie! On to zrobi za ciebie. Wtpic w twoje uzdrowienie czy uwolnienie od demonw mwisz jakby: nie wiem czy bg mi wybaczy grzechy....moe jakiego nie wybaczy... moe za mao chodziem do zboru...moe nie jestem godzien... to faszywa pobono i nieboe poczucie winy! Kto tak cie nauczy? Jeli to pastor, to wyjd ze zboru i zacznij chodzi w duchu witym, zacznij studiowa pisma! Tam to ju jest napisane, od czasu zanim si urodzie! Wielu z was marnuje czas chodzc 'pod autorytetem' by 'otrzyma autorytet', ktry Jezus dal ci od momentu gdy si nawrcie! To za kody pod nogi wala ci, ktrzy chc by gwiazdami i zazdroszcz jak saul, ze moga pojawi si Dawidowie, ktrzy pobija wicej filistynow ni oni! Z kim wy rywalizujecie? Czemu kamiecie rzesze wierzcych? Czy to dla pienidzy, czy jestecie tak mao dowartociowani, ze jak nie wita was grupa wierzcych, to tracicie wiar w siebie? To znaczy nie przyjlicie tego o czym pisze o was Jezus i sowo boe? Czy budujesz wasna warto w oparciu co jaka grupa mwi, czy pastorzy,czy raczej bierzesz to co napisano o tobie, jako dziecku AntyEkumenia- Grudzie 2013

boym? Rozwa to a spadnie ci kamie z serca i te ciary nie do udwignicia, ktrymi cie obarczyli...zagrabili moc i poznanie dla siebie, tobie skapuj w zalenoci jak si im przypodobasz. Wiem, wiem: podnios si glosy: bunt, a ja wam powiem: do diabla z faszem i kombinacjami. Dajcie sowo boe w duchu witym albo... zamknijcie wieko. Ile to ju syszymy: to za to ze nie chodzisz do kocioa...zaraz, zaraz, a czy biblia nie mwi, ze to wierzcy s kocioem? Wszystko poprzeinaczalicie i stad... duch boy nie moe wia. Krztusi si waszymi dodatkami, pycha, ciarami ktrych bg nigdy nie kaza dwiga, skomplikowanymi procesami, ktre w biblii s...proste. Te znaki bd towarzyszy tym ktrzy uwierzyli: wyganianie demonw, leczenie chorych, wskrzeszanie zmarych. Ani tu mowa o budynku, ani tu mowa o religijnych ciarach, ani tu mowa o nadskakiwaniu czowiekowi. Czemu by nie przyj i nie zaufa bogu bezporednio? Czy wadca wszechwiata poradzi ci gorzej od 'wielkich' pord zborw? Az tak mao go znasz? Az tak nisko o nim mylisz? Pozbd si faszywych autorytetw, pokry, krtych drg do tego co Jezus wyjani w wielkiej prostocie! Pozbd si balastu porednikw i przyjmowaczy chway boej! Zbory i pastorzy musz pokutowa, za lata komplikowania prostych drg paskich, za oczernianie tych co chc widzie wicej, za oczernianie tych co woaj: nie ujrzycie krlestwa jeli wasza sprawiedliwo nie bdzie wiksza ni uczonych w pimie! Nie zobaczycie ulecze jeli nie staniecie w 100% wierze! Nie zobaczycie cudw, dopki chodzicie do zborw, gdzie wieje religia i pomiataniem sowa boego. Tam, gdzie duch wity nie moe wcisn: ale, bo, idt! Tam gdzie od lat s kombinacje za plecami, a potem dziwi si,ze bg nie dziaa! A potem dziwi si ze bg nie uzdrawia, tych co latami odrzucaj jego napomnienia i robi sobie arty z wiary! Czemu tu si dziwi? Ogocie post, wyznajcie przed zborem wasze zo, ktre si dopuszczacie, brocie praw sieroty i wdowy... wy tymczasem dbacie o gwiazdorstwo. Rozpuszczone maminsynki, ktre : najlepiej gosz, najlepiej organizuj, najlepiej wszystko robi... o jake lepota dotkna waszych oczu. Woajcie o balsam, krzyczcie o wasze dusze w komorach modlitw. cignijcie pozory religii, naprostujcie drog przed nim, przestacie go traktowa jakby przesta by AntyEkumenia- Grudzie 2013

wszechmocny, a teraz niby ...wy dajecie rady z rozumu, humanizmu i oto macie efekty... powrcie na stare drogi sowa.... pytajcie o to co przyniesie uleczenie waszych dusz! Stacie za sprawiedliwoci, bdcie jak stranicy, ktrzy stoj przed panem, chodzcy z nim bezporednio. Kto potrzebuje rad religii, skoro ten ktry stworzy ten wiat jest dostpny, przez krew baranka, wchodzc z odwaga przed tron laski do samego nieba.... co wy gosicie? Ludzkie drogi i metody i wymwki nie zastpi poruszenia ducha witego. Rozumowe rady, nie zastpi doskonaego sowa wiedzy, rozeznania duchw, proroctwa...piguki i polecanie czowieka, nie zastpi wyrzucenia demonw i walki duchowej, bo choroba to nie dar boy aby wzrs, ale... to atak od szatana. Bg nie jest za tym, jeli przychodz ataki, to Jezus nie stoi z lista chorb aby ci je 'da'! Co za bzdury niektrzy gosz! Ten ktry ponis wszelka chorob i niemoc, ten ktry przela krew niewinna ku naszemu podniesieniu, teraz ma dawa to co ponis i bawi si w nieprzyjaciela- diabla? Cocie zrobili ze stwrca? Cocie gosili o i jakiego mesjasza wycie przyjli? Cocie latami za kit gosili? Wasz Jezus zabra role i przej zadania szatana! Choroby, niemoce teraz, w 2013 roku rozdaje...jezus. O i syszysz tpaka z awki: chwaa jezusowi, chwaa bogu! Zamknij si, i przesta kama tych ludzi! Oni s trzoda Jezusa, odkupiona aby y w zwycistwie, a choroba to nie ycie w zwycistwie! To nie lepsze przymierze! Ocknij si z drtwoty duchowej! Niech jeszcze raz duch boy stanie na czele kocioa. O, wierzcy, nie gacie poruszenia pana, nie zamykaj serc, gdy on ci kae pokutowa! Inaczej... zostanie ci klub, i spotkania ludzkie wzajemnej adoracji i nie osadzania! To tylko zostaje! Zaczli w duchu, teraz chodz i zachwalaj jeden drugiego! Ludzkie metody! Brak sprawiedliwoci! Rana na ranie! Kamstwo na kamstwie, i chronimy winnego! W ten sposb gasicie ducha Boego i zasmucacie. Tam gdzie nie ma sprawiedliwoci, tam gdzie stery przej czowiek, tam gdzie szerzy si ekumenii z heretykami zaprzeczajcymi ducha witego, jzyki, dary od witego boga, tam gdzie jest ekumenia z bawochwalstwem...duch boy porusza si nie moe! Czemu wic nie uzdrowieni? Odpowiedz sobie na te pytania:

AntyEkumenia- Grudzie 2013

duch wity mwi do zboru: mj lud ginie z braku wiedzy...lecza mj lud prodkami, lepi mur dookoa zboru...kartonem. W rodku zborw- zbjcy! Zbjnicy cudzych zon! Z gupkowatym umieszkiem na ustach: praise the lord! Agape love! Rozwodnicy, ludzie yjcy przez lata letnim, na granicy wyplucia yciem, jednak...nie mona ruszy ich ponowne zampjcia...dzieci w rozbitych rodzinach...chrzecijaskich bo m czy zona poda za moda tego wiata, bo patrzy co inni powiedz, bo nie szanuje ma, ale wola: ty si zmie, nie bd ci posuszna. Leci do zboru i podlizuje si braciom, siostrom, wazi w tyek pastorom i starszym. Porzdek stan do gry nogami, a oni woaj: co si stao? Przecie mymy dzieci boe? Ksiezniczkowie i ksiniczki syszysz na kadym kazaniu. Co stao si z podobaniem si bogu? Czy dalej bg co wymaga? Czy jak si rozwodzisz, to patrzysz na siebie, czy na boga? Tu wychodzi czy szanujesz boga. 1. Czy wzie pod uwag to, ze jeli jeste w atmosferze niewiary przez 364 dni z 364 to moe co jest z tob nie tak? 2. Czy wzie pod uwag to, ze jeli jeste w zborze, gdzie humanizm, ekumenia zastpia sowo boe, to to cie nie uzdrowi, tylko wrcz przeciwnie? 3. Czy ufasz pastorowi czy bogu? 4. Czy bierzesz pod uwag fakt, ze w biblii, Jezus niektrych nie ozdrawia, bo... mieli demony. Wyrzucajc demona przychodzio uzdrowienie? 5. Czy praktykujesz walk duchowa? 6. Czy postrzegasz chorob jako dar od Jezusa czy atak od wroga i naruszenie jego granic w twoim yciu? 7. Czy yjesz miernym, religijnym yciem 'chrzecijaskim' i etyka? 8. Czy pastor dla ciebie wicej znaczy ni m, zona? 9. Czy dzieci widza wiar na co dzie, czy uczysz ich jak by schizofrenikiem- piguka w dziob, wizyta u doktora, aby przez niego diabe mg wmwi ci kolejne schorzenie, a potem biegniesz do zboru i pytasz: czemu nie? 10.Czy uzaleniasz uzdrowienie od chodzenia do zboru? 11.Czy kupujesz uzdrowienie pacc dziesicin i pacc na misje, konferencje, mylc ze bg ci odwzajemni to zdrowiem? 12.Czy w miejsce wiary wstawie religijne ruchu? 13.Czy skoro Jezus ponis twoje winy i choroby, to czy godzien jeste to respektowa i nie obraa i nie zaprzecza mistrza ktry cie zbawi? 14.Czy wolisz eby inni dowiedzieli si ze masz demony i naje si ewentualnego wstydu, czy raczej zachowa pozory i mczy si z demonami w rodku z mina pokerzysty? Co stao si z bartymeuszami? AntyEkumenia- Grudzie 2013

15.Czy jeste pastorem i tak dbasz o image, ze nigdy nie pozwolisz aby wygonili z ciebie demony, bo to rozejdzie si po zborach i stracisz w ich oczach? 16.Czy wzieles pod uwag to ze za wielu problemami mog sta niezamane i nierozpoznane grzechy pokoleniowe? 17.Czy wzieles to pod uwag,ze my, w 2013 r. yjemy w czasach gdzie okultyzm si szerzy z kadym dniem, i ze chrzecijanie to chcc nie chcc, wierzc w to czy tez miejc si z tego s obiektami atakw satanistw i okultystw? 18.Czy wierzysz ze niezamane kltwy, satanistyczne rytuay skierowane przeciwko tobie mog mie wpyw na twj stan psychiczny, fizyczny i zdrowie, energie? 19.Czy umiesz ama kltwy? 20.Czy funkcjonujesz w rozumku od bozi, czy raczej modlisz si oczekujc rozpoznania w duchu- sowo wiedzy, mdroci, czy rozeznanie duchw, proroctwo? 21.Czy zdajesz sobie spraw, ze wierzcy, ktry jest ochrzczony w duchu witym, mwicy na jzykach, wci potrzebuje uwolnienia od demonw, zamania kltw generacyjnych i prowadzenia codziennej walki duchowej w rozpoznaniu ducha witego i wiedzy sowa boego? 22.Jeli odrzucasz te ewentualnoci, to pozbawiasz si moe 75% broni, stad chodzisz w takim stanie w jakim chodzisz i nie wida zmiany? 23.Czy wierzysz,ze ew marka 16 mwi o tobie? 24.Czy czekasz a wynajd lek, bd technologie i yjesz w stanie chronicznego zwtpienia, yjc nie po chrzecijasku? 25.Czy uwaasz ze brat z zagranicy ma wicej mocy ni ty w tym samym duchu witym? 26.Czy twoje chrzecijastwo jest od niedzieli do niedzieli, i chroniczna, 364 dni w roku, 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu atmosfera niewiary, narzekania, nie szukania boga, czekanie a sam co zrobi, czekanie a przyjdzie brat akuszer czy siostra akuszerka i bdzie ci znowu przez 5 godzin perswadowa kwestie biblijne? 27.Czy grzech niewiary, ktry doprowadza do totalnej katastrofy nie tylko starotestamentowy Izrael, uwaasz za spraw blacha? Bg powiedzia: bez wiary bogu podoba si nie moesz. Jeli przychodzisz do boga wtpic, to jeste duchowym schizofrenikiem i nic nie dostaniesz. Lepiej si ocknij do tego faktu 28.czy w swojej biblioteczce posiadasz 'wiadectwa','ksiki','kazania' , ktre ka ci si pogodzi ze swoim losem? Popatrz, ze na wiecie ludzie ktrzy nie poznali boga potrafi opyn ocean, wle na niedostpne rejony, a ty AntyEkumenia- Grudzie 2013

, majc stwrce wszystkiego za sob, yjesz jak biedak, ebrak i totalny niewdzicznik i olewus sowa boego? Czy tak szanujesz Jezusa? Tyle on dla ciebie znaczy? 29.Czy chcesz widzie wiadectwo na chwale boga w swoim yciu? 30.Czy naleysz do tego typu ludzi, ktrzy nie chc uzdrowienia, bo maja rent, i jak ich bg uzdrowi, to skocz si wymwki i bd musieli i do roboty i nikt ich wicej nie poauje? 31.Czy lubisz podpiera si swoim stanem, cigajc uwag na siebie? 32.Czy znasz sowo boe, czy tpo suchasz niewiary zza wielu pulpitw i czytasz ich plujce w ofiar Jezusa ksiki? 33.Czy jeli znaczyo by to opuszczenie zboru, a otrzymanie uzdrowienia bd uwolnienia to zrobi by to? 34.Czy przychodzc do boga, wylewasz mu swoje wymwki? 35.Czy bg jest twoim lekarzem, czy czowiek? 36.Czy jeli jeste pastorem, to uwaasz ze bg traktuje cie lepiej ni innych i moesz grzeszy i to ci ujdzie na sucho? 37.Czy zostanie pastorem daje mi prawo, by chodzi ponad innych, oraz daje mi 'prawo' by manipulowa innymi dla mojej korzyci? 38.Czy gdy pastor yje niesprawiedliwie, to czy moe to by przyczyna, ze bg nie uzdrawia? 39.Czy bg milo patrzy, gdy pastor ukrywa grzech zamiast oczyci klepisko? 40.Czy pogodzie si ze swoim losem i posuchae kamstw diabla? 41. Czy wiedziae,ze Joni Eareckson Tada , znana autorka ksiki, nazywa chrzest w Duchu witym, mwienie na jzykach, dary ducha, obecne pord charyzmatykw i Zielonowitkowcw jako te od diabla? Te dwa ruchy s oskarane o 'faszywy i obcy ogie'. Popatrz na dowody.1(1) Synowie Aarona, Nadab i Abihu,
wzili kadzielnice, kady swoj, woyli w nie ogie i nasypali na kadzida, i ofiarowali przed Panem inny ogie, ktrego im nie nakaza. . Ks. Kapaska 10 .

John MacArthur twierdzi,ze 500 mln charyzmatykw to sudzy diabla! 2Jake moe by wiksze blunierstwo wobec askawoci ducha witego w naszych czasach?

42. Czy takie osoby bg kiedykolwiek uwolni czy uzdrowi?


1 http://www.tmstrangefire.org/ http://www.gty.org/resources/sermons/TM13-2/a-deeper-healing- oni-earec!son-tada 2 http://www.gty.org/resources/sermons/TM13-1/strange-fire- ohn-macarthur

AntyEkumenia- Grudzie 2013

43. Czy ci ktrzy zaprzeczaj izajasza 53 stoj na rwni z tymi, ktrzy bluni duchowi witemu jak macarthur? Czemu nie ma dzi wierzcych ktrzy stoj i woaj, jak Jakub: dopki mnie nie pobogosawisz, nie puszcze cie! 44. Gdy czytamy ewangelie, tam pisze: uzdrowi wszelkie choroby i wygoni wszelkie demony. Jezus powiedzia, wbrew dzisiejszej faszywej pobonoci, ze bd wiksze cuda! Jak to wyglda u ciebie? To znaczy, ze bg bdzie dziaa wicej, od czasu apostow i czasu gdy Jezus chodzi po ziemi. 4". Jezus, zapytany czy chce uzdrowi biedaka, obraca pytanie do niego: czy wierzysz ze mog to zrobi. Oto mit o suwerennoci boej, gdzie bg siedzi i wybiera: tego uzdrowi, cho nie ma wiary, a tamtego nie, cho ma wiar. Suwerenno bo nie dotyczy uzdrowienia ani uwolnienia od demonw. Wci czytamy: wg wiary ci si stanie. Sabe efekty? Nie mw ze to Jezus nie chcia! Nie mw mi,ze Jezus wzi na krzy a potem ci daje to z powrotem! Szczere odpowiedzenie sobie na te pytania spowoduje poznanie dlaczego nie dowiadczye uzdrowienia bd dlaczego ogie ducha boego nie plonie tak jak powinien. Zbyt wysoka cena bya zapacona przez mesjasza, by y teraz poniej tej ceny. Nie musisz ty paci ceny swojej ignorancji, wystarczy powrci do prostoty sowa boego, zapragn i modli si: duchu wity, powiej i na nowo rozpal moje wntrze! Wybacz ignorancje i lata stagnacji. Wybacz uparto, wybacz czczenie czowieka i wypalanie si na religijne ruchy, w celu zadowolenia ludzi. Chce y na twoja chwale. Cena zostaa zapacona. To wykonao si 2000 lat temu. Chce o tym pamita i y tym na co dzie. Uczy cuda i znaki w moim yciu na twoja chwale! Niech imi Jezusa bdzie uwielbione! Amen.

AntyEkumenia- Grudzie 2013