You are on page 1of 2

Pgatgen r p ingng!

Publicerad i Kristianstadsbladet den 14 dec 2013 Idag invigs sju nya Pgatgsstationer runt om i nordstra Skne samt tre stationer i de sdra delarna av Smland !r Kristianstad med omnejd inneb"r detta att de Pgatg som idag brjar i #yllie oc$ slutar i Kristianstad nu "ven kommer att stanna till i %nnestad &essutom invigs en $elt ny 'gatgsstr"cka mellan Kristianstad oc$ (romlla med sto'' i !j"lkinge P sikt kommer Pgatgen att g $ela v"gen in i (lekinge &en senaste tiden $ar nordstra Skne med Kristianstad i s'etsen genomgtt ett 'ar )r"ndringar som avsev"rt )rb"ttrat kollektivtra)iken i bygden #"rom veckan invigdes Kristianstadsl"nken* bussgatan som knyter i$o' +entralsjuk$uset oc$ centrum med det nya busstorget vid stationen som ocks blir klar nu i december &et kommer utan tvekan bli mer attraktivt att bos"tta sig i de orter som nu )r Pgatgsstationer ,ed Pgatget kommer det bara ta sju minuter att ta sig )rn %nnestad till Kristianstad* j"m)rt med dagens bussresa ' 2- minuter !rn !j"lkinge* som senast $ade tgtra)ik i mitten av .0/talet* kommer man att kunna ka till Kristianstad ' tta minuter* i st"llet )r 20 minuter med buss 0i "r vertygade om att detta inneb"r nya mjlig$eter )r dessa orter &et )inns mnga goda e1em'el d"r in)lyttningen kat stort e)ter etableringen av Pgatgsstation oc$ d"r resandeutvecklingen snabbt vertr"))at alla )rv"ntningar 2tt k"nt gammalt e1em'el "r #r* oc$ nu senast Ssdala #it kom Pgatgen 2011 oc$ redan e)ter ett $alvr $ade antalet resen"rer blivit )ler "n vad Sknetra)iken s'dde att det skulle bli 2020 3u kar in)lyttningen* oc$ ortens strsta bekymmer nu "r att man $ar svrig$eter att $itta bost"der till alla som vill )lytta $it ,ed en v"l)ungerade oc$ utbyggd kollektivtra)ik ska'ar vi )ruts"ttningar )r en strre arbetsmarknad &et blir $elt enkelt l"ttare )r skningarna att studera eller jobba ngon annanstans "n d"r de bor &et "r ett av de e))ektivaste s"tten )r att ska'a )ler jobb i Skne* s"rskilt i den $"r delen av regionen 3"r det "r l"tt oc$ smidigt att 'endla )rn orten d"r man bor* tack vare att det )inns en Pgatgsstation n"ra* inneb"r det att arbetsmarknaden blir mer )le1ibel Som 'olitiker $ar vi ett ansvar att se till att )rstora arbetsmarknaden oc$ gra Skne rundare &etta "r Pgatg 3ordost ett utm"rkt e1em'el ' &et som $"nder i de orter som )r Pgatgsstationer kallar tra)ik)orskare 4'gatgse))ekten4 &etta inneb"r att in)lyttningen stiger* 'endlingen kar* jobben blir )ler oc$ inkomsterna samt utbildningsnivn $js ,ed $j"l' av en v"l)ungerande kollektivtra)ik kan vi som 'olitiker $j"l'a till att )rdela v"lstndet j"mnare ver $ela Skne Pgatg 3ordost "r den enskilt strsta 'ersontgsatsningen i Sverige som $ar genom)rts ' 1-520 rs tid &en totala kostnaden u''gr till 600 miljoner 0i i den styrande !emklvern )orts"tter att satsa ' kollektivtra)iken oc$ kommande r k'er vi in nya Pgatg som kommer att kras ' dessa str"ckor Pontus 7indberg 8,9* ord)rande :egionala ;illv"1tn"mnden ,ats Persson 8!P99* ord)rande Kollektivtra)ikn"mnden