Ñöôïc Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa

Medicare

Baûo Hieåm Nhaân Thoï: Caùc Giaù Trò Tieàn Maët vaø Meänh Giaù

S

ôû An Sinh Xaõ Hoäi vaø Trung Taâm Dòch Vuï Medicare vaø Medicaid hieän ñang cuøng hôïp taùc ñeå giuùp ñôõ theâm cho quyù vò traû chi phí mua thuoác theo toa. Ñeå xaùc ñònh xem quyù vò coù hoäi ñuû ñieàu kieän cho söï giuùp ñôõ theâm naøy hay khoâng, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi caàn bieát lôïi töùc cuûa quyù vò vaø tieàn tieát kieäm, trò giaù caùc ñaàu tö vaø ñòa oác (ngoaøi caên nhaø cuûa quyù vò). Neáu coù lôïi töùc vaø caùc nguoàn taøi saûn giôùi haïn, quyù vò coù theå ñöôïc giuùp ñôõ ñeå traû tieàn baûo hieåm haøng thaùng, caùc khaáu tröø haøng naêm, vaø tieàn traû cho thuoác mua theo toa döôùi chöông trình mua thuoác theo toa möôùi cuûa Medicare ñaõ baét ñaàu vaøo ngaøy 1 thaùng Gieâng, 2006. Vieäc noäp ñôn Application for Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs—Xin Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa Medicare (Maãu SSA-1020) seõ giuùp Sôû An Sinh Xaõ Hoäi xaùc ñònh xem quyù vò coù hoäi ñuû ñieàu kieän hay khoâng. Moät trong caùc caâu hoûi trong ñôn laø veà caùc giaù trò tieàn maët vaø meänh giaù (face value) cuûa caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï.

Coù keå heát taát caû caùc hôïp ñoàng khoâng?
Khoâng. Ñeå xaùc ñònh xem caùc meänh giaù keát hôïp (quyeàn lôïi khi töû vong) cuûa taát caû caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï cuûa quyù vò coù vöôït quaù $1,500 hay khoâng, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ khoâng tính: • Baûo hieåm ñònh kyø khoâng coù giaù trò ñöôïc traû laïi baèng tieàn maët; hoaëc • Baûo hieåm veà choân caát khi quyeàn lôïi töû vong chæ coù theå ñöôïc duøng ñeå traû cho caùc chi phí mai taùng.

Lieäu caùc coâng ty baûo hieåm coù theå giuùp ñôõ hay khoâng?
Coùù. Caùc coâng ty baûo hieåm seõ ñöôïc cho bieát veà chöông trình mua thuoác theo toa môùi cuûa Medicare vaø seõ ñöôïc cho bieát laø hoï coù theå ñöôïc hoûi veà caùc giaù trò tieàn maët cuûa nhöõng ngöôøi coù hôïp ñoàng hoaëc nhöõng ngöôøi giuùp cho hoï xin ñöôïc giuùp ñôõ theâm naøy. Neáu quyù vò khoâng bieát giaù trò tieàn maët cuûa hôïp ñoàng, quyù vò coù theå caàn lieân laïc vôùi nhaân vieân hoaëc coâng ty baûo hieåm nhaân thoï ñeå coù ñöôïc thoâng tin naøy.

Söï khaùc bieät giöõa caùc giaù trò tieàn maët vaø meänh giaù laø gì?
Trong Caâu Hoûi 5, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi caàn bieát quyù vò (vaø ngöôøi phoái ngaãu cuûa mình neáu soáng chung vôùi nhau) coù baát cöù hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï naøo coù toång meänh giaù keát hôïp quaù $1,500 hay khoâng. Meänh giaù cuõng gioáng nhö quyeàn lôïi khi töû vong laø toång soá tieàn ñöôïc traû khi quyù vò qua ñôøi. Neáu traû lôøi “Coù” cho Caâu Hoûi 5, thì quyù vò phaûi baùo caùo giaù trò tieàn maët ñoù laø soá tieàn maø quyù vò seõ nhaän ñöôïc neáu hôïp ñoàng baûo hieåm ñöôïc traû heát baèng tieàn maët ngay baây giôø, ngay caû khi trò giaù naøy thaáp hôn meänh giaù. Ghi chuù quan troïng: Neáu quyù vò coøn nôï baát cöù khoaûn vay naøo döïa vaøo hôïp ñoàng ñeå vay, thì giaù trò tieàn maët seõ bò giaûm bôùt. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ chaáp nhaän khai trình cuûa quyù vò veà trò giaù tieàn maët cuûa hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï vaø seõ khoâng hoûi theâm baát cöù taøi lieäu naøo khaùc.

Laøm theá naøo ñeå toâi coù theâm thoâng tin?
Ñeå bieát theâm thoâng tin veà vieäc xin ñöôïc giuùp ñôõ theâm ñeå traû chi phí mua thuoác theo toa, haõy goïi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi taïi soá 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) hoaëc ñeán maïng www.socialsecurity.gov. Ñeå bieát theâm veà caùc chöông trình mua thuoác theo toa cuûa Medicare, haõy goïi soá 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) hoaëc ñeán maïng löôùi www.medicare.gov.

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10108-VI Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs Life Insurance: Face And Cash Values (Vietnamese) March 2006