Ñöôïc Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa

Medicare

Caùc Giôùi Haïn veà Lôïi Töùc vaø Nguoàn Taøi Chaùnh

2007

S

ôû An Sinh Xaõ Hoäi vaø Trung Taâm Dòch Vuï Medicare vaø Medicaid hieän ñang cuøng hôïp taùc ñeå giuùp ñôõ theâm cho quyù vò traû chi phí mua thuoác theo toa. Neáu coù lôïi töùc vaø caùc nguoàn taøi chaùnh giôùi haïn, quyù vò coù theå ñöôïc giuùp ñôõ ñeå traû baûo phí haøng thaùng, caùc khaáu tröø haøng naêm, vaø tieàn ñoàng traû cho thuoác mua theo toa döôùi chöông trình mua thuoác theo toa môùi cuûa Medicare baét ñaàu vaøo ngaøy 1 thaùng Gieâng, 2006. Ñeå xaùc ñònh xem quyù vò coù hoäi ñuû ñieàu kieän cho söï giuùp ñôõ theâm naøy hay khoâng, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi caàn bieát lôïi töùc cuûa quyù vò vaø tieàn tieát kieäm, trò giaù caùc ñaàu tö vaø baát ñoäng saûn (ngoaøi caên nhaø cuûa quyù vò). Vieäc noäp ñôn Xin Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa Medicare (Maãu SSA-1020) seõ giuùp Sôû An Sinh Xaõ Hoäi xaùc ñònh xem quyù vò coù hoäi ñuû ñieàu kieän hay khoâng. Phaàn lôùn caùc caâu hoûi trong ñôn laø veà lôïi töùc vaø nguoàn taøi chaùnh. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ khoâng ñoøi giaáy tôø chöùng minh cho nhöûng söï kieän maø quyù vò cung caáp, nhöng chuùng toâi seõ so saùnh caùc söï kieän cuûa quyù vò cung caáp vôùi döõ lieäu hieän coù taïi caùc cô quan khaùc cuûa lieân bang.

Nhöõng gì khoâng ñöôïc keå laø lôïi töùc?
Khoâng phaûi taát caû caùc chi traû baèng tieàn maët ñöôïc keå laø lôïi töùc. Thí duï, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ khoâng keå: • Trôï giuùp baèng phieáu thöïc phaåm; • Trôï giuùp cho naêng löôïng duøng trong nhaø; • Chöõa trò y teá vaø thuoác; • Trôï giuùp gia cö; • Trôï giuùp do thieân tai gaây ra; • Tieàn thueá hoaøn traû cho ngöôøi coù lôïi töùc thaáp; • Tieàn boài thöôøng cho naïn nhaân; vaø • Hoïc boång vaø trôï caáp giaùo duïc.

Giôùi haïn veà nguoàn taøi chaùnh laø gì?
Ñeå ñöôïc giuùp ñôõ theâm, toång coäng nguoàn taøi chaùnh cuûa quyù vò giôùi haïn laø $11,710 cho moät caù nhaân ($23,410 neáu quyù vò ñaõ laäp gia ñình vaø soáng chung vôùi ngöôøi phoái ngaãu cuûa mình). Caùc nguoàn taøi chaùnh bao goàm trò giaù cuûa nhöõng ñoà vaät maø quyù vò sôû höõu. Moät vaøi ví duï laø: • Baát ñoäng saûn (khoâng keå nôi cö truù chính cuûa quyù vò); • Caùc tröông muïc trong ngaân haøng, bao goàm tröông muïc chi phieáu, tieát kieäm vaø chöùng chæ kyù thaùc; • Chöùng khoaùn; • Coâng khoá phieáu, bao goàm coâng khoá Phieáu Tieát Kieäm Hoa Kyø; • Caùc quyõ hoå töông; • Tröông Muïc Höu Trí Caù Nhaân (Individual Retirement Accounts–IRAs); hoaëc • Tieàn maët taïi nhaø hoaëc nôi naøo khaùc. (coøn tieáp)

Möùc giôùi haïn veà lôïi töùc laø gì?
Ñeå hoäi ñuû ñieàu kieän cho giuùp ñôõ theâm chöông trình mua thuoác theo toa, lôïi töùc haøng naêm cuûa quyù vò giôùi haïn laø $15,315 cho moät caù nhaân ($20,535 neáu quyù vò ñaõ laäp gia ñình vaø soáng chung vôùi ngöôøi phoái ngaãu cuûa mình). Maëc duø lôïi töùc haøng naêm cuûa quyù vò cao hôn, quyù vò vaãn coù theå ñöôïc giuùp ñôõ moät phaàn naøo. Moät vaøi ví duï maø lôïi töùc cuûa quyù vò coù theå cao hôn bao goàm vieäc neáu quyù vò hoaëc ngöôøi phoái ngaãu cuûa quyù vò: • Nuoâi caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình ñang soáng chung vôùi quyù vò; • Kieám ñöôïc tieàn do ñi laøm; hoaëc • Soáng taïi Alaska hoaëc Hawaii.

www.soc i a l s e c u r i t y . g o v

Ñöôïc Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa Medicare Caùc Giôùi Haïn veà Lôïi Töùc vaø Nguoàn Taøi Chaùnh

Nhöõng gì khoâng ñöôïc keå laø nguoàn taøi chaùnh?
• • • • • • • Chuùng toâi khoâng keå: Nôi cö truù chính cuûa quyù vò; Vaät sôû höõu caù nhaân cuûa quyù vò; Xe coä cuûa quyù vò; Caùc nguoàn taøi chaùnh maø quyù vò khoâng deã chuyeån ñoåi thaønh tieàn maët, nhö nöõ trang hoaëc ñoà ñaïc trong nhaø; Baát ñoäng saûn maø quyù vò caàn ñeå töï sinh soáng, nhö baát ñoäng saûn cho thueâ hoaëc ñaát ñai maø quyù vò duøng cho vieäc troàng troït ñeå tieâu thuï trong nhaø; Baát ñoäng saûn khoâng coù tính caùch kinh doanh caàn thieát cho vieäc töï löïc caùnh sinh cuûa quyù vò; Leân ñeán $1,500 (hoaëc $3,000 neáu quyù vò ñaõ laäp gia ñình vaø soáng chung vôùi ngöôøi phoái ngaãu cuûa mình) veà giaù trò hoaùn ñoåi ra tieàn maët cuûa caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï maø quyù vò ñang coù; Ñaát choân caát; Tieàn lôøi kieám ñöôïc treân soá tieàn maø quyù vò ñònh duøng cho caùc chi phí mai taùng; Moät vaøi soá tieàn khaùc maø quyù vò nhaän seõ khoâng ñöôïc tính cho 9 thaùng, nhö: —Soá tieàn truy laûnh An Sinh Xaõ Hoäi hoaëc trôï caáp An Sinh (SSI); —Trôï giuùp gia cö; —Tieàn thueá lôïi töùc Lieân Bang ñöôïc hoaøn laïi vaø tín duïng thueá lôïi töùc öùng tröôùc; —Caùc boài hoaøn maø quyù vò nhaän ñöôïc vì laø naïn nhaân cuûa moät toäi aùc; vaø —Trôï giuùp taùi ñònh cö töø tieåu bang hoaëc chính quyeàn ñòa phöông.

Neáu toâi khoâng coù taát caû söï kieän thì sao?
Maëc duø quyù vò khoâng coù taát caû söï kieän hoaëc khoâng theå tìm ñöôïc caùc taøi lieäu, quyù vò neân noäp ñôn xin giuùp ñôõ theâm neáu nghó laø mình seõhoäi ñuû ñieàu kieän. Chuùng toâi seõ laøm vieäc vôùi quyù vò ñeå giaûi thích veà giaáy tôø maø chuùng toâi caàn.

Laøm theá naøo ñeå toâi bieát theâm chi tieát?
Ñeå bieát theâm chi tieát veà vieäc xin ñöôïc giuùp ñôõ theâm ñeå traû chi phí mua thuoác theo toa, haõy goïi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi taïi soá 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) hoaëc ñeán maïng www.socialsecurity.gov. Neáu quyù vò caàn maãu ñôn xin, cuõng neân goïi cho Sôû An Sinh Xaõ Hoäi, vaø yeâu caàu ñôn Xin Giuùp Ñôõ Ñeå Traû Chi Phí Mua Thuoác Theo Toa Trong Chöông Trình cuûa Medicare (Maãu SSA-1020). Quyù vò coù theå laøm ñôn xin treân maïng taïi www.socialsecurity.gov. Ñeå tìm hieåu theâm veà chöông trình mua thuoác theo toa cuûa Medicare vaø thôøi gian ghi danh ñaëc bieät, xin goïi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2086) hoaëc ñeán xem trang web www.medicare.gov. Medicare cuõng coù theå cho quyù vò bieát veà caùc cô quan trong vuøng coù theå giuùp quyù vò vôùi chöông trình thuoác theo toa cuûa Medicare.

• • •

www.soc i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10115-VI Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs Income And Resource Limits January 2007