Kauno Technologijos Universitetas

Statybos ir architektūros fakultetas
Statybinių konstrukcijų katedraGelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Kursinis projektas

Atliko: SSM-1 gr. stud. S. Milišauskas
Priėmė: doc. M. Augonis

KAUNAS, 2011
2

Turinys
AIŠKINAMASIS RAŠTAS............................................................................................................ 3
1. Briaunuota perdangos plokštė ..................................................................................................... 4
1.1. Apkrovų skaičiavimas .......................................................................................................... 4
1.2. Briaunotosios perdangos plokštės lentynos skaičiavimas ................................................... 4
1.3. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas .............................................................................. 6
1.4. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas ............................................................................... 8
1.4.1. Redukuoto skerspjūvio geometriniai rodikliai ............................................................ 10
1.4.2. Armatūros išankstinių įtempimų nuostoliai ................................................................ 13
1.4.3. Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo ........................................ 16
1.4.4. Plokštės skaičiavimas eksploatavimo stadijoje ........................................................... 18
1.4.5. Plokštės išilgnių briaunų skaičiavimas tinkamumo ribiniams būviams ..................... 21
1.4.6. Įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui ........................................................... 26
1.4.7. Plokštės įlinkio skaičiavimas ...................................................................................... 29
2. Įtemptojo gelžbetonio dvišlaitės sijos projektavimas ............................................................... 31
2.2. Preliminarių sijos matmenų parinkimas............................................................................. 32
2.3. Sijos medžiagų skaičiuojamosios charakteristikos ir kiti duomenys ................................. 33
2.4. Apkrovų skaičiavimas ........................................................................................................ 33
2.4.1. Nuolatinės apkrovos.................................................................................................... 33
2.4.2. Laikinos apkrovos ....................................................................................................... 33
2.5. Įrąžų skaičiavimas .............................................................................................................. 34
2.6. Išankstinis sijos išilginės armatūros parinkimas ................................................................ 35
2.7. Sijos skerspjūvio geometrinės charakteristikos ................................................................. 37
2.8. Išankstiniai armatūros įtempimai ir jų nuostoliai............................................................... 38
2.9. Sijos skaičiavimas ikieksploatinėje stadijoje ..................................................................... 44
2.9.1. Viršutinės zonos atsparumas pleišėjimui .................................................................... 44
2.10. Sijos stiprumo apskaičiavimas eksploatacijos stadijoje ................................................... 46
2.10.1. Stiprumas įstrižuose pjūviuose ................................................................................. 46
2.11. Sijos apskaičiavimas eksploatacijos stadijoje tinkamumo ribiniam būviui ..................... 51
2.11.1. Atsparumas normaliniams plyšiams ......................................................................... 51
2.11.2. Sijos įlinkio skaičiavimas ......................................................................................... 52
LITERATŪRA: ............................................................................................................................ 58


3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojama parduotuvės, kurios statybos vieta Alytuje, gelžbetoninė briaunota
perdangos plokštė ir gelžbetoninė dvišlaitė sija. Pastato plotis L=14,2 m, kolonų žingsnis s=8,8
m. Pastato kolonų skerspjūvis bxh=0,45x0,45 m.
Briaunota perdangos plokštė
Projektuojamos gelžbetoninės perdangos plokštės atremtos į gvišlaites sijas. Plokštės
išmatavimai 8,8x1,42x0,65 m. Gaminama iš C20/25 stiprumo klasės betono. Plokštės lentyna
armuojama 2 armatūriniais tinklais iš Ø6 S400 kl. strypų, kurie išdėstomi s=0,20 m žingsniu.
Skersinė briauna armuojama 1 Ø12 S400 kl. armatūra. Plokštės išilginiai briaunai be paprastos
armatūros, naudojama ir iš anksto įtemptoji armatūra. Armavimui naudojami 2 Ø8 Y1770C
klasės armatūriniai lynai. Taip pat išilginės briaunos armuojamos plokščiais strypynais, kurių
viršutinė ir apatinė išilginė armatūra numatyta Ø10 S400 klasės.
Gelžbetoninė dvišlaitė sija
Projektuojama kintamo skerpjūvio sija. Sijos ilgis l=14,20 m, aukštis h
max
=1,20 m,
h
min
=0,65 m. Sija gaminama iš C30/37 stiprumo klasės betono. Apatinė sijos juosta armuojama 8
Ø15 Y1860S klasės iš anksto įtemptaja armatūrine viela, viršutinė juosta - 4 Ø10 S400 kl.
armatūra. Dėl įstrižųjų pjūvių stiprumo sienutę numatoma armuoti dviem tinklais, kurių
vertikalioji Ø12 S400 armatūra yra skersinė, o išilginė Ø5 S240 – pagalbinė.

4

1. Briaunuota perdangos plokštė
1.1. Apkrovų skaičiavimas

Projektuojamas statinys yra Vilniuje, kuris yra I sniego apkrovos rajone, ; / 2 , 1
2
m kN s
k
=
Sniego apkrova, tenkanti stogo konstrukcijai:
1.1 lentelė. Plokštės apkrovų skaičiavimas
Apkrovų rūšys
Charakteristinės
apkrovos, kN/m
2

Dalinis
koeficientas
- γ
Skaičiuojamosios
apkrovos, kN/m
2

2 sl. ritininės dangos 0,05 1,35 0,07
Betono išlyginamasis sl. , 40 mm 0,80 1,35 1,08
Br. Perdangos plokštė, t=50 mm 0,5*25=1,25 1,35 1,69
Nuolatinė 2,10 1,35 2,84
Laikina 1,20 1,30 1,56
Suminė 3,30 4,40

1.2. Briaunotosios perdangos plokštės lentynos skaičiavimas

Kadangi , tai lentyna skaičiuojama kaip plokštė, paremta visu
kontūru. [SK SCHEMA].
Plokštė projektuojama iš C20/25 stiprumo klasės betono, kurios lentynose klojami S400
klasės armatūros tinklai.
Kai , tuomet:

; 706 , 1 ; 706 , 1
; 470 , 0 ; 470 , 0
1
1
1 2
1
2
M M M M M
M
M
M M
M
M
II II I I
I
· = ' = = ' = ÷ =
· = ÷ =

Plokštės pusiausvyros lygtis:
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ; 18 , 1 706 , 1 706 , 1 470 , 0 2 38 , 1 706 , 1 706 , 1 2
12
18 , 1 38 , 1 3 18 , 1 4 , 4
; ' 2 2
12
3
1 1 1 1 1 1
2
1 2 2
'
1 1
1 2
2
1
· · + · + · + · · + · + =
÷ · · ·
· + + + · + + =
÷ ·
M M M M M M
l M M M l M M M
l l l q
II II I

5

; 205 , 0
; 056 , 0
; 120 , 0
; 135 , 5 469 , 7 511 , 1
2
1
1 1
kNm M M
kNm M
kNm M
M M
II I
= =
=
=
+ =

Armatūros skerspjūvio reikiamas plotas 1 m plokštės:
; 167 , 0
035 , 0 1 12
10 205 , 0
2
3
2
max
=
· ·
·
=
· ·
=
÷
d b f
M
cd
µ
čia:
cd
f - skaičiuotinas betonos gniuždomasis stipris. C20/25 klasės betonui:
; 12
5 , 1
20
1 9 , 0 MPa
f
f
c
ck
cc cd
= · · = · · =
¸
o o
b - vienetinis plokštės plotis;
d – skerspjūvio naudingasis aukštis.
Elemento santykinis gniuždomos zonos aukštis:
lim
lim ,
lim ,
lim
lim
; 613 , 0
1 , 1
754 , 0
1
500
365
1
754 , 0
1 , 1
1 1
;
; 184 , 0 167 , 0 2 1 1 2 1 1
, ,
e
o
o
e
,
, ,
µ ,
s ÷ =
|
.
|

\
|
÷ +
=
|
.
|

\
|
÷ +
=
s
= · ÷ ÷ = ÷ ÷ =
sc
s

čia: e - betono gniuždomos zonos charakteristika;
; 754 , 0 12 008 , 0 85 , 0 008 , 0 85 , 0 = · ÷ = · ÷ =
cd
f e
lim , s
o - armatūros įtempiai, MPa, atsižvelgiant į armatūros takumo ribą. S400 klasės
armatūtai ; 365
lim ,
MPa
s
= o

lim , sc
o - gniuždomos zonos armatūros ribiniai įtempiai, MPa.

Reikiamas armatūros kiekis :
; 117 , 2 10 117 , 2
365
035 , 0 184 , 0 1 12
2 2 4
cm m
f
d b f
A
yd
cd
s
= · =
· · ·
=
· · ·
=
÷
,

Priimu, jog plokštė bus armuojama dviem armatūros tinklais, kuriuos sudarys S400 klasės 6
mm skersmens (su A
s
=2,26 cm
2
/m) armatūros strypai. Jie išdėstomi 125 mm žingsniu.

6

1.3. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas

Briaunuota plokštės skersinė briauna skaičiuojama kaip laisvai atremta sija, kurioje nuo savojo
briaunos svorio apkrova yra tolygiai išskirstyta, o nuo plokšės ir denginio konstrukcijos svorio,
bei laikinosios apkrovos poveikis į skersinę briauną yra išskirstytas trikampės formos krūvis
(l
2
>l
1
):

1.3 pav. Skersinės briaunos skaičiuojamoji schema

Maksimalios įražos briaunoje:
; 454 , 2
4
18 , 1 47 , 6
2
18 , 1 29 , 0
4 2
; 801 , 0
12
18 , 1 47 , 6
8
18 , 1 29 , 0
12 8
2 2 2
1
2
1
2 2 2
1
2
1
kN
l p l g
V
kNm
l p l g
M
Ed
=
·
+
·
=
·
+
·
=
=
·
+
·
=
·
+
·
=

Skersinės briaunos skaičiuojamasis skerspjūvis yra tėjinis su gniuždoma lentyna, kurios
47 , 1 09 , 0 38 , 1 483 , 0 09 , 0
3
18 , 1
3
1
2 2 2 1
= + = + < = + = + = b l b l b
f
, b
1
=0,06 m, h=0,25 m.
7

Išilginės armatūros skaičiavimas:
; 038 , 0
17 , 0 06 , 0 12
10 801 , 0
2
3
2
1
=
· ·
·
=
· ·
=
÷
d b f
M
cd
µ

; 50 59 , 6 00658 , 0 17 , 0 039 , 0
;
; 039 , 0 038 , 0 2 1 1 2 1 1
lim
mm h mm m d x
f
= < = = · = · =
s
= · ÷ ÷ = ÷ ÷ =
,
, ,
µ ,

; 10 054 , 1
365
17 , 0 039 , 0 483 , 0 12
0
2 4
,
m
f
d b f
A F
d y
f cd
÷
· =
· · ·
=
· · ·
= ÷ = ¿
,

b
f
=l
1
/3+b
2
=1,18/3+0,09=0,483 m.
Priimu 1 Ø12 mm skersmens armatūrinį strypą, kurios A
s
=1,131 cm
2
>1,054 cm
2

Skersinės armatūros skaičiavimas:
Skersinė armatūra skaičiuojama neįvertinant lentynų.
; 12 , 3 17 , 0 06 , 0 9 , 0 0 , 2
2 2
2
kNm d b f B
ctd C
= · · · = · · · =¢

čia:

MPa; 0,9
1,5
1,5 0,9
f
c
ctk0,05
=
·
= =
¸
o
ctd
f

c – įstrižo pjūvio projekcijos ilgis.

. 18 , 9
34 , 0
12 , 3
; 34 , 0 2 54 , 2
454 , 2 5 , 0
12 , 3
5 , 0
; 5 , 0
Ed c
Ed c
Ed sw c
V kN
c
B
V
m d m
V
B
V
B
c
V V V
> = = =
= > =
·
=
·
= =
· = =

Skersinė armatūra priima konstrukciškai. Imami S240 Ø6 mm skersmens strypai, kurie
išdėstomi s=150 mm žingsniu |
.
|

\
|
= s ; 150
4
3
mm h s
.
8

1.4. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas
1.4 pav. Skaičiuojamasis skerspjūvis
Maksimalios įrąžos veikiančios išilginėje briaunoje:
; 13 , 27
2
685 , 8 428 , 6
2
) (
; 91 , 58
8
685 , 8 428 , 6
8
) (
/ 248 , 6 42 , 1 40 , 4
.
2
2
.
kN
l g p
V
kNm
l g p
M
m kN g q p
pl sk
Ed
pl sk
=
·
=
· +
=
=
·
=
· +
=
= · = + =

Esamas plokštės skerspjūvis redukuojamas į tėjinį skerspjūvį:

1.5 pav. Išilginių briaunų normalinio pjūvio stiprumo skaičiuojamoji schema

b=2*0,075=0,15 m; d=0,15-0,03=0,47 m; h
f
=0,05 m; b
f
=1,38 m.
Išilginė briauna armuojama iš anksto įtemptaja armatūra, kurios markė Y1860 S. šios armatūros
charakteristikos:
9

%. 5 , 3 ; 10 95 , 1 ; 1320 ; 1520 ; 1770
5
1 , 0 1 , 0
= · = = = =
uk s d p k p pk
MPa E MPa f MPA f MPa f c

Armatūra įtempiama į atramas mechaniniu būdu. Betonas kietinamas šutinant. Lynai į atramas
inkaruojamos inventoriniais inkarais.
Pradinius armatūros įtempius priimame:
; 1239 1770 7 , 0 7 , 0 MPa f
pk p
= · = · = o

Tikrinamas ar teisingai užsiduotas išankstinis įtempimas:

; 531 05 , 1177 95 , 61 1239 ; 3 , 0
; 1770 95 , 1300 95 , 61 1239 ;
MPa MPa f p
MPa MPa f p
pk p
pk p
> = ÷ ÷ · > ÷
< = + ÷ s +
o
o

čia:
, 95 , 61 1239 05 , 0 05 , 0 MPa p
p
= · = · = o kai armatūra įtempiama mechaniškai.
Įvertinamas armatūros išankstinio įtempimo tikslumo koeficientas ¸
sp
:
1,1; 0,1 1
0,9; 0,1 - 1
Δ 1
sp
sp
sp sp
= + =
= =
± =
¸
¸
¸ ¸
;
čia:
sp
Δ¸ - kai armatūra įtempiama mechaniniu būdu, A¸
p
reikšmė laikoma lygi 0,1;
Minusas (-), nes išankstinis įtempimas konstrukcijai sukelia palankią įtaką;
Pliusas (+), nes išankstinis įtempimas konstrukcijai sukelia nepalankią įtaką (tikrinant
viršutinio krašto pleišėtumą gamybos stadijoje.
Tuomet:
; 1 , 1115 1239 9 , 0 MPa
p
= · = o

Apytikriai įvertiname nusistovėjusius įtempius. Priimu, jog pirminiai ir antriniai armatūros
įtempimo nuostoliai lygūs 100 MPa. Tuomet:

; 1 , 1015 100 1 , 1115 100
2
MPa
p p
= ÷ = ÷ =o o

Elemento gniuždomosios zonos santykinis ribinis aukštis ç
lim
:
; 616 , 0
0,754
500
704,9
0,754
ω
σ
σ
ω
ξ =
|
.
|

\
|
÷ +
=
|
.
|

\
|
÷ +
=
1,1
1 1
1,1
1 1
lim sc,
lim s,
lim

čia: e – betono gniuždomosios zonos charakteristika, ; 754 , 0 f 85 , 0 ω = ÷ =
cd
0,008
10

o
s,lim
– armatūros įtempiai, MPa, atsižvelgiant į armatūros takumo ribą:
, 9 , 704 1 , 1015 400 1320 σ f σ MPa = ÷ + = ÷ + =
p2 p0,1d lim s,
400 kai naudojama stiprioji
viela arba lynai;
o
sc,lim
– gniuždomosios zonos armatūros ribiniai įtempiai. Kai konstrukcijos gaminamos
iš sunkiojo, smulkiagrūdžio ir lengvojo betono – o
sc,lim
= 500 MPa.

Priimame, kad gniuždoma zona bus lentynoje. Tuomet:
; 0161 , 0
47 , 0 38 , 1 10 12
63 , 56
2 3 2 '
max
=
· · ·
=
· ·
=
o f cd
h b f
M
µ


; 007 , 0 47 , 0 0162 , 0
;
; 0162 , 0 0161 , 0 2 1 1 2 1 1
'
lim
f
h d x < = · = · =
s
= · ÷ ÷ = ÷ ÷ =
,
, ,
µ ,

; 10 96 , 0
1320
47 , 0 0162 , 0 38 , 1 18
2 4
01 ,
'
m
f
d b f
A
d p
f cd
p
÷
· =
· · ·
=
· · ·
=
,

Iš sortimento parenkami 2Ø8 mm lynai, kurių A
p
=1,01 cm
2
.
Išilginės briaunos armuojamos plokščiais strypynais, kurių viršutinė ir apatinė išilginė
armatūra numatyta Ø10 mm S400 klasės. Tokiu būdu A
f
zonoje bus 2Ø10 S400 klasės
(A
s
=1,57 cm
2
) ir A
ft
zonoje - 2Ø10 S400 klasės (A
s
‘=1,57 cm
2
) strypai.

1.4.1. Redukuoto skerspjūvio geometriniai rodikliai

Skerspjūvio plotas:
| |
; 13935 , 0
10 01 , 1 5 , 6 10 57 , 1 2 7 ) 5 , 0 15 , 0 ( 05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
2
4 4
m
A A A A
p p s s c red
=
= · · + · · · + · + · ÷ = + + =
÷ ÷
o o

čia:
; 5 , 6
10 30
10 195
; 7
10 30
10 210
3
3
3
3
=
·
·
= =
=
·
·
= =
cm
s
p
cm
s
s
E
E
E
E
o
o11

Statinis momentas I-I krašto atžvilgiu:
( )
3 4
4 4
2
04853 , 0 03 , 0 10 01 , 1 5 , 6
025 , 0 10 57 , 1 7 ) 025 , 0 5 , 0 ( 10 57 , 1 7
2
5 , 0 15 , 0
475 , 0 05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
m
S
red
= · · · +
+ · · · + ÷ · · · +
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
| ·
+ · · ÷ =
÷
÷ ÷
Redukuoto skerspjūvio svorio centro atstumas nuo I-I krašto:
; 348 , 0
13935 , 0
04853 , 0
m
A
S
y
red
red
red
= = =
Redukuotojo skerspjūvio inercijos momentas A-A ašių, einančių per skerspjūvio svorio centrą,
atžvilgiu:
( ) ( )
( ) ; 001924 , 0 03 , 0 348 , 0 10 01 , 1 5 , 6
025 , 0 348 , 0 10 57 , 1 7 025 , 0 348 , 0 5 , 0 10 57 , 1 7 348 , 0
2
5 , 0
5 , 0 15 , 0
12
5 , 0 15 , 0
2
05 , 0
348 , 0 5 , 0 05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
12
05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
4 2 4
2 4 2 4
2
3
2
3
m
I
red
= ÷ · · +
+ ÷ · · + ÷ ÷ · · +
|
.
|

\
|
÷ ×
× · +
·
+
|
.
|

\
|
÷ ÷ · · ÷ +
· ÷
=
÷
÷ ÷


1.6 pav. Redukuotas plokštės skerspjūvis
Redukuoto skerspjūvio atsparumo momentai apatinio ir viršutinio kraštų atžvilgiu:
; 005528 , 0
348 , 0
001924 , 0
3
,
m
y
I
W
c
red
b red
= = =

. 015657 , 0
348 , 0 5 , 0
001924 , 0
3
,
m
y h
I
W
c
red
t red
=
÷
=
÷
=

12

Atstumai nuo redukuoto skerspjūvio svorio centro iki jo branduolio centrų:
- Viršutinio ; 0397 , 0
13935 , 0
005528 , 0
,
m
A
W
r
red
b red
= = =
- Apatinio ; 0908 , 0
13935 , 0
015657 , 0
'
,
m
A
W
r
red
t red
= = =
Apskaičiuojami redukuoto skerspjūvio atsparumo momentai įvertinant tempiamos betono zonos
plastines deformacijas.
- Kai tempiama zona yra skerspjūvio apačioje (eksploatavimo stadijoje):
( ) ; 2 / ' ' '
ct so s so s co
A x h S S S · ÷ = ÷ · + o o
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
;
2
5 , 0 15 , 0 5 , 0
47 , 0 10 01 , 1 5 , 6 025 , 0 5 , 0
10 57 , 1 7 025 , 0 10 57 , 1 7
2
15 , 0
05 , 0 5 , 0 05 , 0 15 , 0 43 , 1
4
4 4
2
x x
x x
x
x
x
÷ · · ÷
= ÷ · · ÷ ÷ ÷ ×
× · · ÷ ÷ · · +
·
+ · ÷ · · ÷
÷
÷ ÷

Iš šios lygties gauname, jog x=0,151m.
Skespjūvio tampriai plastiškas atsparumo momentas:

( ) ( )
; 00823 , 0 0004275 , 0
348 , 0
0001822 , 0 0000174 , 0 0011613 , 0 2 ' ' 2
3
m S
x h
I I I
W
ct
so s so s co
Pl
= +
+ +
= +
÷
· + · +
=
o o
čia:
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
. 0004275 , 0
2
151 , 0 5 , 0 15 , 0
; 0001822 , 0 025 , 0 151 , 0 5 , 0 10 57 , 1 7 03 , 0 151 , 0 5 , 0 10 01 , 1 5 , 6
; 00000174 , 0 025 , 0 151 , 0 0 1 57 , 1 7 ' '
; 0011613 , 0
3
151 , 0 15 , 0
2
05 , 0
151 , 0 05 , 0 15 , 0 38 , 1
12
05 , 0 15 , 0 38 , 1
3
2
3 2 4 2 4
4 2 4
4
3
2
3
m S
m I
m I
m I
ct
so s
so s
co
=
· ·
=
= ÷ ÷ · · + ÷ ÷ · · = ·
= ÷ · · = ·
=
·
+ |
.
|

\
|
÷ · · ÷ +
· ÷
=
÷ ÷
÷
o
o

- Kai tempiama zona yra skerspjūvio viršuje:
( ) ; 2 / ' ' '
ct so s so s co
A x h S S S · ÷ = ÷ · + o o
13

( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) | |
; ;
2
5 , 0 15 , 0 05 , 0 15 , 0 38 , 1 5 , 0
025 , 0 5 , 0
10 57 , 1 7 03 , 0 10 01 , 1 5 , 6 025 , 0 10 57 , 1 7
2
15 , 0
4 4 4
2
x x
x
x x
x
÷ · + · ÷ · ÷
= ÷ ÷ ×
× · · ÷ ÷ · · + ÷ · · +
·
÷ ÷ ÷

Iš šios lygties gauname, jog x=0,395 m.
Skespjūvio tampriai plastiškas atsparumo momentas:

( ) ( )
; 06666 , 0 003287 , 0
125 , 0
0000089 , 0 000238 , 0 00308 , 0 2 ' ' 2
'
3
m S
x h
I I I
W
ct
so s so s co
Pl
= +
+ +
= +
÷
· + · +
=
o o
čia:
( )
( ) ( )
( ) ( )
. 003287 , 0
2
395 , 0 5 , 0 15 , 0
2
05 , 0
395 , 0 5 , 0 08 , 0 15 , 0 38 , 1
; 000238 , 0 025 , 0 395 , 0 10 57 , 1 7 03 , 0 395 , 0 10 01 , 1 5 , 6 ' '
; 0000089 , 0 025 , 0 395 , 0 5 , 0 0 1 57 , 1 7
; 00308 , 0
3
395 , 0 15 , 0
3
2
3 2 4 2 4
4 2 4
4
3
m S
m I
m I
m I
ct
so s
so s
co
=
÷ · +
|
.
|

\
|
÷ ÷ · · ÷
=
= ÷ · · + ÷ · · = ·
= ÷ ÷ · · = ·
=
·
=
÷ ÷
÷
o
o


1.4.2. Armatūros išankstinių įtempimų nuostoliai

Armatūra įtempiama į atramas mechaniniu būdu. Betonas kietinamas šutinant. Armatūros
lynai į atramas inkaruojamos inventoriniais inkarais.
Pirminiai nuostoliai
Armatūros išankstinių įtempių nuostoliai dėl relaksacijos bus:
; 46 , 59 1 , 1115 1 , 0
1520
1 , 1115
22 , 0 1 , 0 22 , 0
1
MPa
f
los = |
.
|

\
|
÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ =
p
p0,1k
p
o
o
o
Nuostoliai nuo temperatūrų skirtumo tarp atramų ir betono, kai Δt=65°C:
; 25 , 81 65 25 , 1 25 , 1
2
MPa T los = · = A · = o
Nuostoliai nuo tempimo įrenginių inkarų deformacijų:
; 24 , 44 10 95 , 1
10800
45 , 2
5 3
MPa E
l
l
s
= · · = ·
A
= los o
14

čia: l Δ - kadangi naudojami inventoriniai inkarai, tuomet
. 45 , 2 8 15 , 0 25 , 1 15 , 0 25 , 1 Δ mm mm l = · + = + = |
l – įtempiamo strypo ilgis (atstumas tarp atsparų išorinių pusių), mm.

Kadangi įtemptoji armatūra neatlenkiama, nuostolių dėl trinties nebus, t. y. 0
4
= los o . Įtempių
nuostolių nebus ir dėl formų deformacijų, t. y. . 0
5
= los o
Betono apspaudimo jėga po pirmųjų armatūros įtempių nuostolių iki ją atleidžiant bus:

( ) ( ) ; 0940 , 0 24 , 44 25 , 81 46 , 59 1 , 1115 10 01 , 1
4 3 2 1
0 ,
MN A P los los los
p sp m
= ÷ ÷ ÷ · = ÷ ÷ ÷ · =
÷
o o o o

Įtemptosios armatūros ekscentricitetas redukuoto skerspjūvio centro atžvilgiu:

; 318 , 0 03 , 0 348 , 0
, 0
m a y e
sp red p
= ÷ = ÷ =
Didžiausi gniuždymo įtempiai betone apskaičiuojami nuo jėgos P
m.0
, neįvertinant savojo
briaunos svorio:
; 6 , 9 6 , 0 08 , 6
001924 , 0
348 , 0 318 , 0 094 , 0
13935 , 0
094 , 0
, 0 0 , 0 ,
0 ,
= < =
· ·
+ =
· ·
+ =
cp
red
c p m
red
m
cp
f MPa
I
y e P
A
P
o
čia: f
cp
– charakteristinis kubinis betono stipris armatūros atleidimo metu. Priimame, kad
betono stipris atleidimo metu bus 0,8f
ck
=0,80×20=16 MPa. Tokiu būdu,
Nuostoliai nuo greitai pasireiškiančio betono valkšnumo apskaičiuojami pagal STR. [9] lentelės
6 p. Tuo tikslu apskaičiuojame įtempius betone nuo apspaudimo armatūra ir lenkimo momento
nuo savojo svorio, kuris bus:
; 95 , 36
8
685 , 8 91 , 3
8
2 2
,
kNm
l g
M
s s
=
·
=
·
=
Įtempimai betone ties apatine iš anksto įtemptąja armatūra:
; 03 , 0
001924 , 0
318 , 0 10 95 , 36
001924 , 0
318 , 0 318 , 0 094 , 0
13935 , 0
094 , 0
) ( ) (
3
, , 0 0 , 0 ,
1 ,
MPa
I
a y M
I
a y e P
A
P
red
sp c s s
red
sp c p m
red
m
cp
=
=
· ·
÷
· ·
+ =
÷ ·
÷
÷ · ·
+ =
÷
o

Nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo:
Kadangi , 002 , 0
16
03 , 0
65 , 0 16 025 , 0 25 , 0 025 , 0 25 , 0
1 ,
= = > = · + = · + =
cp
cp
cp
f
f
o
o tuomet
15

( ) ; 06 , 0 002 , 0 40 85 , 0 40
1 ,
6
MPa
f
cp
cp
los = · =
|
|
.
|

\
|
· =
o
_ o
čia: _ - koefincentas, įvertinantis betono kietėjimą. Kai betonas šildomas, . 85 , 0 = _

Tokiu būdu pirminiai įtempimo nuostoliai bus:
. 01 , 185 06 , 0 24 , 44 25 , 81 46 , 59
1 1
MPa
pc T pr los
= + + + = A + A + A + A = E
A A
o o o o o
l

Betono apspaudimo jėga, atmetus visus pirminius armatūros įtempimo nuostolius:
( ) ( ) ; 64 , 92 01 , 185 1 , 1115 10 01 , 1
4
1 ,
kN A P
los p sp I m
= ÷ · · = E ÷ · =
÷
o o

Antriniai nuostoliai
Nuostoliai dėl sunkiojo C20/25 klasės betono susitraukimo, kai betonas šildomas esant
atmosferiniam slėgiui yra - ; 40 MPa
ps
= Ao

Antriniai nuostoliai dėl betono valkšnumo:
Apskaičiuojant armatūros įtempimo nuostolius dėl valkšnumo, reikia žinoti įtempius betone
ties A
sp
armatūra, atmetus nuostolius pagal [9] lentelės 1–6 poz., t. y. pagal apspaudimo
jėgą P
m.I
, apskaičiuojant panašiai kaip ir
1 , cp
o . Priimu, kad ; 08 , 6
1 ,
MPa
cp
= o
; 45 , 48
16
08 , 6
85 , 0 150 150
1 ,
2
MPa
f
cp
cp
pc
= · · =
|
|
.
|

\
|
= A
o
_ o
Apspaudimo jėga, atmetus visus armatūros išankstinio įtempimo nuostolius bus:
( ) ( ) ; 71 , 83 45 , 48 40 01 , 185 1 , 1115 10 01 , 1
4
2 , 1 2
kN A P
los p sp
= ÷ ÷ ÷ · = ÷ · =
÷
¿
o o

16


1.4.3. Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo
1.4.3.1. Viršutinio krašto pleišėtumas


1.7 pav. Plokštės pleišėtumo tranportuojant skaičiuojamoji schema ir įtempių būvis plyštant viršutiniam kraštui

Lenkimo momentas gembėje, nuo plokštės savojo svorio imant, jos ilgį a
1
=1,0 m:
m kN g
kNm
a g
M
s s
s s
g
/ 41 , 3 25 15 , 0 5 , 0 25 05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
; 706 , 1
2
1 41 , 3
2
,
2 2
1 .
= · · + · · ÷ =
=
·
=
·
=

Apgniuždymo jėga,

kai γ
sp
=1,1>1:

( ) ( ) ; 0926 , 0 87 , 197 1 , 1115 10 01 , 1 1 , 1
4
1 ,
kN A P
los p sp sp I m
= ÷ · · = E ÷ · · =
÷
o o ¸

Įtempiai labiau giuždomame betono krašte:

| |
| |
; 36 , 1
012657 , 0
005528 , 0 125 , 1 2 ) 0397 , 0 0908 , 0 ( 0926 , 0
75 , 0 2 ) ' (
,
, 05 , 0 ,
MPa
W
W f r r P
t red
b red ctk I m
c
=
· · + + ·
=
· · · + + ·
= o

čia:
05 , 0 ctk
f - charakteristinis betono stipris tempiant .
Lenkimo momentas nuo apniuždymo jėgos ir savojo svorio:
; 00644 , 0 10 706 , 1 ) 0397 , 0 1 0908 , 0 ( 0926 , 0 ) ' (
3
,
MNm M r r P M
g I m
is
= · + · ÷ = + · ÷ · =
÷
¢
17

čia: 1 ; 1 5 , 1
20
36 , 1
6 , 1 6 , 1 = > = ÷ = ÷ = ¢
o
¢ priimu
f
ck
c

Momentas, kurį gali atlaikyti skerpsjūvis nesupleišėjęs:

iš v
t pl ctk
v
M M
MNm W f M
>
= · = · = ; 018986 , 0 012657 , 0 5 , 1
, 05 , 0

Išvada: viršutiniame krašte plyšiai neatsivers.
1.4.3.2. Stiprumas transportuojant

Skaičiuojamoji plokštės savojo svorio apkrova, ją transportuojant ir imant dinamiškumo
koeficientą γ
d
=1,6 → ; / 18 , 5 95 , 0 6 , 1 41 , 3 m kN g
d
= · · = Tuomet, lenkimo momentas gembėje:
; 59 , 2
2
1 18 , 5
2
2 2
1
,
kNm
a g
M
d
d g
=
·
=
·
=

Apgniuždymo jėga, veikianti plokštę, kaip išorinė, irimo stadijoje iki eksploatavimo:

; 3 , 59 10 01 , 1 ) 330 23 , 917 1 , 1 ( ) (
4
,
1
kN A N
sp
tr
s los sp sp con
= · · ÷ · = · ÷ · =
÷
o o ¸

Jėgos N
con
atstumas nuo viršutinės armatūros centro:

; 489 , 0
3 , 59
59 , 2
03 , 0 475 , 0
,
m
N
M
a d e
con
d g
sp p
= + ÷ = + ÷ =

Skaičiuojamasis betono stipris apgniuždant, įvertinus φ
c8
=1,2 :

; 8 , 10
5 , 1
20
9 , 0 2 , 1 75 , 0 75 , 0
8
MPa
f
f
c
ck
c cd
= · · · = · · · =
¸
o ¢

Esant išoriniai jėgai N
con
įtemptoji armatūra nedirba, todėl skaičiuojant stipruma transportuojant
jos neįvertiname (A
sp
=0). Tuomet gniuždomos zonos aukštis įvertinant ir armatūros tinkla
tempiamoje zonoje, randamas iš išraiškos:

; 059 , 0
15 , 0 8 , 10
10 57 , 1 365 10 01 , 1 365 10 57 , 1 365 10 3 , 59
4 4 4 3
1 , 6 2
m
b f
A f A f A f N
x
cd
s scd tinkl s yd s s yd con
=
·
· · ÷ · · + · · + ·
=
·
· ÷ · · + +
=
÷ ÷ ÷ ÷
¸

Tuomet,
; 625 , 0 124 , 0
475 , 0
059 , 0
lim
= < = = = , ,
d
x

18

( ) ; 37 , 68 ) 025 , 0 475 , 0 10 57 , 1 365
2
059 , 0
475 , 0
059 , 0 15 , 0 8 , 10 ) ( )
2
( 0 , 29 489 , 0 3 , 59
4
1
kNm
a d A f
x
d x b f kNm e N
s s scd cd p con
= ÷ · · +
|
.
|

\
|
÷ ×
× · · = ÷ · · + ÷ · · · < = · = ·
÷
I
švada: Stiprumas transportuojant pakankamas.

1.4.4. Plokštės skaičiavimas eksploatavimo stadijoje
1.4.4.1. Stiprumas normaliniame pjūvyje

1.8 pav. Plokštės išilginių briaunų normalinio pjūvio stiprumo skaičiuojamoji schema

Apskaičiuojamas gniuždomos zonos ribinis santykinis aukštis:
; 764 , 0 8 , 10 008 , 0 85 , 0 008 , 0 85 , 0 = · ÷ = · ÷ =
cd
f e

, 10 , 974 78 , 828 9 , 0 400 1320 σ f σ MPa
sp
= · ÷ + = · ÷ + =
p2 p0,1d lim s,
400 ¸ kai naudojama
stiprioji viela arba lynai;
; 478 , 0
1 , 1
764 , 0
1
500
1 , 974
1
764 , 0
1 , 1
1 1
,
lim
lim
=
|
.
|

\
|
÷ +
=
|
.
|

\
|
÷ +
=
e
o
o
e
,
u sc
s

Gniuždomos zonos aukštis, neatsižvelgiant į γ
s6
ir tariant, kad
'
f
h x s

Tuomet:
19

; ' 0076 , 0
38 , 1 8 , 10
10 57 , 1 365 10 56 , 0 365 10 57 , 1 365 10 01 , 1 1320
75 , 0
0
4 4 4 4
8
2 , 1
f
f cd c
s scd tinkl s yd s yd sp sp
x
h m
b f
A f A f A f A f
x
F
< =
=
·
· · ÷ · · ÷ · · + · ·
=
· · ·
÷ · ÷ +
=
÷ =
÷ ÷ ÷ ÷
¿
¸
Išvada: Gniuždoma zona bus lentynoje.
Gniuždomos zonos aukštis įvertinus γ
s6
:

( ) ; 15 , 1 ; 29 , 2 1
478 , 0
0162 , 0 2
) 1 15 , 1 ( 15 , 1 1
2
1
6
lim
6
= > = |
.
|

\
|
÷
·
÷ ÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ ÷ =
s s
priimama ¸ q
,
,
q q ¸

čia:
q - stipriai vielai ir lynams priimamas 1,15;
; 0162 , 0
47 , 0
0076 , 0
lim
, , < = = =
d
x

Tuomet:
; ' 0089 , 0
38 , 1 8 , 10
10 57 , 1 365 10 56 , 0 365 10 57 , 1 365 10 01 , 1 1320 15 , 1
75 , 0
0
4 4 4 4
8
2 , 1 6
f
f cd c
s scd tinkl s yd s yd sp sp s
x
h m
b f
A f A f A f A f
x
F
< =
·
· · ÷ · · ÷ · · + · · ·
=
=
· · ·
÷ · ÷ +
=
÷ =
÷ ÷ ÷ ÷
¿
¸
¸

Tikrinamas normalinio pjūvio stiprumas:
; 91 , 58 57 , 97 0976 , 0
2
0162 , 0
025 , 0 5 , 0 10 57 , 1 365
2
0162 , 0
03 , 0 5 , 0 10 01 , 1 1320 15 , 1
2 2
4
4
1 1 6
kNm M kNm MNm
x
a h A f
x
a h A f M
is
s s yd sp sp sp s
V
= > = =
|
.
|

\
|
÷ ÷ · · +
+
|
.
|

\
|
÷ ÷ · · · =
|
.
|

\
|
÷ ÷ +
|
.
|

\
|
÷ ÷ =
÷
÷
¸

Išvada: Normalinio pjūvio stiprumas pakankamas.
1.4.4.2. Stiprumas skersinei jėgai įstrižuose pjūviuose

Pavojingajame įstrižame 1-1 pjūvyje (žr. 1.9 pav.) V
Ed
=27,13 kN. Apgniuždymo jėga, kai
; 71 , 83 9 , 0
2
kN P
sp
= ÷ = ¸

; 5 , 0 132 , 0
47 , 0 15 , 0 9 , 0
10 71 , 83 1 , 0 1 , 0
3
2
< =
· ·
· ·
=
· ·
·
=
÷
d b f
P
ctd
n
¢

Apskaičiuojamas koeficientas įvertinantis gniuždomos lentynos įtaką:
20

; 3 , 0 05 , 0 3 15 , 0 ' 3 ' m h b b
f f
= · + = · + =

1.9 pav. a- įstrižųjų pjūvių skaičiuojamoji schema; b-armatūros išdėstymas pjūvyje

( ) ( )
. 212 , 1 ; 5 , 1 223 , 1 08 , 0 132 , 0 1 1
; 5 , 0 080 , 0
47 , 0 15 , 0
05 , 0
15 , 0 3 , 0 75 , 0
'
' 75 , 0
÷ < = + + = + + ÷
< =
·
÷ =
·
÷ =
imama Tuomet
h b
h
b b
f n
o
f
f f
¢ ¢
¢

Apskaičiuojame B:

; 27 , 72 47 , 0 15 , 0 9 , 0 212 , 1 2 ) 1 (
2 2
2
kNm d b f B
ctd f n c
= · · · · = · · · + + = ¢ ¢ ¸
Skaičiuojame įrąžą istrižajame pjūvyje:
; 57 , 13
2
13 , 27
2
, ,
kN
V
V V
Ed
sw Rd c Rd
= = = =
Tuomet iš čia šio pjūvio horizontaliosios projekcijos dydis:
. 94 , 0 . 94 , 0 2 33 , 5
13 , 27
27 , 72 2 2
m c priimame m d m
V
B
c
Ed
= ÷ = > =
·
= =
Tuomet:
. 13 , 27 88 , 76 94 , 0 / 27 , 72 /
,
kN V kN c B V
Ed c Rd
= > = = =
Taigi, skersinę armatūrą reikia numatyti konstruktyviai. Išilginių briaunų galiniuose
ruožuose l/4 imama Ø6 S240 žingsniu ,
15 , 0
25 , 0 2 / 5 , 0 2 /
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
s
= = s
m s
m h s
imama s=0,15. Vidurinėje
tarpatramio dalyje . 5 , 0 35 , 0 375 , 0 4 / 5 , 0 3 4 / 3 m h s < ~ = · = =
21

1.4.4.3. Stiprumas lenkimo momentui įstrižuose pjūviuose

1-1 įstrižojo pjūvio stiprumas lenkimo momentui neskaičiuojamas, nes išilginių Ø12 Y1770C
klasės lynų inkaravimui numatytos konstruktyvinės priemonės (briaunų galuose dedami lenkti
tinklai iš Ø4 S400 armatūrinės vielos, patys lynai inkaruojami inventoriniais inkarais, 25 mm
atstumu nuo plokštės briaunų galo).


1.4.5. Plokštės išilgnių briaunų skaičiavimas tinkamumo ribiniams būviams
1.4.5.1. Normalinio pjūvio pleišėtumas
Pirmiausia nustatoma ar reikia skaičiuoti plyšių atsivėrimo plotį.
9 , 0 =
sp
¸ , 0 , 1 =
f
¸


1.10 pav. Įtempių būvis skaičiuojant plokštę plyšimui eksploatacijos stadijoje
Apgiuždymo jėga, kai
; 64 , 92 9 , 0
2
kN P
sp
= ÷ = ¸

Įtempiai labiau giuždomame betono krašte:
| |
| |
; 906 , 1
012657 , 0
005528 , 0 125 , 1 2 ) 0397 , 0 0908 , 0 ( 10 64 , 92
2 ) ' (
3
,
, 2
max ,
MPa
W
W f r r P
t red
b red ctk
c
=
· · + + · ·
=
· · + + ·
=
÷
o

Tuomet:
22

; 0 , 1 0 , 1 505 , 1
20
906 , 1
6 , 1 6 , 1
max ,
= ÷ > = ÷ = ÷ = ¢
o
¢
ck
c
f

Tikrinama stiprumo sąlyga:
( ) ( )
atsivers plyšiai M M
kNm M
kNm r e P W f M
M M
crc


op pl ctk crc
crc

÷ >
=
= · + · + · = · + + · =
s
÷
; 91 , 58
; 48 , 45 0397 , 0 1 318 , 0 10 64 , 92 00829 , 0 2
;
3
2
¢

1.4.5.2. Normalinio plyšių atsivėrimo plotis

Bendru atveju jis paskaičiuojamas pagal formulę:
( )
3
1
s
s
l k
100 3,5 20 | µ
o
q ¢ o ÷ =
E
w ;
čia: o – koeficientas, o = 1,0, kai apskaičiuojami lenkiamieji ir ekscentriškai gniuždomieji
elementai;
¢
l
– koeficientas įvertinantis betono drėgnumą (žr. STR. 23 lent.):
¢
l
=1,60–15µ
1
, sunkiajam natūralaus drėgnumo betonui, kai veikia nuolatinė apkrova;
¢
l
=1,0, sunkiajam natūralaus drėgnumo betonui, kai veikia laikina apkrova;
q – koeficientas, q = 1,2, kai rumbuotoji viela ir lynai;
o
s
– tempiamosios armatūros kraštinės eilės strypų įtempiai (arba jų prieaugis, kai
armatūra iš anksto įtempta) nuo veikiančios išorinės apkrovos.
| – armatūros skersmuo, |=12 mm.
µ
1
– elemento skerspjūvio armavimo koeficientas imamas lygus tempiamosios armatūros
skerspjūvio ploto ir elemento betoninio skerspjūvio ploto (naudingojo aukščio ribose ir
atmetus gniuždomųjų tėjinio skerspjūvio lentynų plotą) santykiui, bet imamas ne didesnis
kaip 0,02;
; 02 , 0 10 43 , 1
47 , 0 15 , 0
10 01 , 1
3
4
0
1
< · =
·
·
=
·
=
÷
÷
h b
A
sp
µ

; 0 , 1 0 , 1 579 , 1 10 43 , 1 15 6 , 1
3
= ÷ > = · · ÷ =
÷
l l
¢ ¢

23


1.11 pav. Įtempių būvis skaičiuojant plokštę plyšių atsivėrimui
1) Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos

. 0 , 1 ; 0
; 91 , 58
2 1
.
= ~ =
=
l s s

tr
A A
kNm M
¢

Susirandami reikiami koeficientai plyšių pločiui apskaičiuoti:
( ) | |
( ) | |
; 826 , 0
47 , 0 2
05 , 0
1 872 , 0
2
'
1
; 872 , 0
47 , 0 15 , 0
05 , 0 15 , 0 38 , 1
2 / ' ' ' '
; 089 , 0
20 47 , 0 15 , 0
10 91 , 58
2
3
2
.
= |
.
|

\
|
·
÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ =
=
·
÷
=
·
+ ÷
=
=
· ·
·
=
· ·
=
÷
d
h
d b
A h b b
f d b
M
f
f f
s s f f
f
ck

tr
s
¢ ì
v o
¢
o

Suminė išilginė jėga, įvertinus suminius įtempių nuostolius armatūroje ir 9 , 0 =
sp
¸ :
; 64 , 92
2
kN P N
tot
= =
Jos ekscentricitetas armatūros atžvilgiu:
; 636 , 0
64 , 92
91 , 58
.
,
m
N
M
e
tot

tr
tot
s
= = =
Gniuždomos zonos santykinis aukštis:
24


( ) ( )
; 106 , 0
47 , 0
05 , 0
'
240 , 0
5
47 , 0
636 , 0
5 , 11
872 , 0 5 , 1
5 , 6 10 43 , 1 10
826 , 0 089 , 0 5 1
8 , 1
1
5 5 , 11
5 , 1
10
5 1
1
3
,
1
= = >
> =
÷
+
+
· · ·
+ +
+
=
÷
+
+
·
+ +
+
=
÷
d
h
d
e
f
tot s
f
sp
f s
¢
o µ
ì o
|
,

Vidinių jėgų petys:

( ) ( )
; 623 , 0 98 , 0 438 , 0
240 , 0 872 , 0 2
240 , 0 872 , 0
47 , 0
05 , 0
1 47 , 0
2
'
1
,
2
2
0
= < =
(
(
(
(
¸
(

¸

+
+ ·
÷ =
(
(
(
(
¸
(

¸

+
+ ·
÷ =
tot s
f
f
f
e m
d
h
h z
, ¢
, ¢

Įtempių prieaugis tempiamoje armatūroje nuo suminės apkrovos, kai 0 =
sp
e :

| |
( ) | |
; 92 , 413
438 , 0 10 01 , 1
0 438 , 0 10 64 , 92 10 91 , 58
) (
4
3 3
2 .
MPa
z A
e z P M
sp
sp

tr
s
=
· ·
÷ · ÷ ·
=
·
÷ ÷
=
÷
÷ ÷
o
Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos:
( ) ; 342 , 0 8 10 43 , 1 100 3,5 20
413,92
2 , 1 0 , 1 0 ,
3 3 -
1
mm = · · ÷
·
· · =
5
10 1,95
w 1

2) Trumpalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų
( )
. 0 , 1 ; 0
; 22 , 34
8
685 , 8 56 , 1 6 , 0 84 , 2
8
) (
2 1
2 2
2
lg
= ~ =
=
· +
=
+ +
=
+
l s s
k k iš
i nlt
A A
kNm
l p g
M
¢

Susirandami reikiami koeficientai plyšių pločiui apskaičiuoti:
; 872 , 0
; 052 , 0
20 47 , 0 15 , 0
10 22 , 34
2
3
2
lg
=
=
· ·
·
=
· ·
=
÷
+
f
ck o

i nlt
s
f h b
M
¢
o

Suminė išilginė jėga, įvertinus suminius įtempių nuostolius armatūroje ir 9 , 0 =
sp
¸ :
; 71 , 83
2
kN P N
tot
= =
Jos ekscentricitetas armatūros atžvilgiu:
25

; 409 , 0
71 , 83
22 , 34
.
,
m
N
M
e
tot

tr
tot
s
= = =
Gniuždomos zonos santykinis aukštis:
( ) ( )
; 106 , 0
47 , 0
06 , 0
'
278 , 0
5
47 , 0
409 , 0
5 , 11
872 , 0 5 , 1
5 , 6 10 43 , 1 10
826 , 0 052 , 0 5 1
8 , 1
1
5 5 , 11
5 , 1
10
5 1
1
0
3
,
1
= = >
> =
÷
+
+
· · ·
+ +
+
=
÷
+
+
·
+ +
+
=
÷
h
h
d
e
f
tot s
f
sp
f s
¢
o µ
ì o
|
,

Vidinių jėgų petys:

( ) ( )
; 401 , 0 401 , 0 98 , 0 435 , 0 , 0
278 , 0 872 , 0 2
278 , 0 872 , 0
47 , 0
05 , 0
1 47 , 0
2
'
1
,
2
2
= ÷ = > =
(
(
(
(
¸
(

¸

+
+ ·
÷ =
(
(
(
(
¸
(

¸

+
+ ·
÷ = z e m
d
h
d z
tot s
f
f
f
, ¢
, ¢

Įtempių prieaugis tempiamoje armatūroje nuo suminės apkrovos, kai 0 =
sp
e :

| |
( ) | |
; 106 , 16
401 , 0 10 01 , 1
0 401 , 0 10 71 , 83 10 22 , 34
) (
4
3 3
2 .
MPa
z A
e z P M
sp
sp

tr
s
=
· ·
÷ · ÷ ·
=
·
÷ ÷
=
÷
÷ ÷
o
Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos:
( ) ; 013 , 0 8 10 1,43 100 3,5 20
16,106
2 , 1 0 , 1 0 ,
3 3 -
2
mm = · · ÷
·
· · =
5
10 1,95
w 1

3) I lgalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų

Kadangi ilgalaikiam plyšio skaičiavimui duomenys yra tokie patys kaip ir 2-uoju atveju
išskyrus dydį
; 579 , 1 =
l
¢
,todėl:
mm mm 021 , 0 013 , 0 579 , 1
3
= · = w


Trumpalaikis plyšių atsivėrimo plotis:
mm w mm w w w 2 , 0 353 , 0 021 , 0 013 , 0 342 , 0
lim 3 2 1 crc1
= > = + ÷ = + ÷ = w


26

Išvada: Trumpalaikis plyšių atsivėrimo plotis viršija leistinas reikšmes, todėl norint plyšio plotį
sumažinti yra didinamas plokštės aukštis.


1.4.5.3. Normalinio plyšio atsivėrimo plotis, kai plokštės aukštis 650 mm

Perskaičiuojami redukuoto skerspjūvio dydžiai, kai plokštės aukštis h=450 mm:

. 109 , 0 ' ; 053 , 0
; 018 , 0 ; 00855 , 0 ; 10 74 , 3
; 438 , 0 ; 071 , 0 ; 162 , 0
3
,
3
,
4 3
3 2
m r m r
m W m W m I
m y m S m A
t red b red red
c red red
= =
= = · =
= = =
÷

Panaudojus tą pačią metodiką, kaip ir 1.4.5.2. skyriuje rasti plyšių atsivėrimo pločiai, kurie yra
tokie:
1) Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos
. 147 , 0
; 58 , 0 ; 287 , 0 ; 704 , 0 ; 63 , 0 ; 656 , 0 ; 05 , 0
1
,
=
= = = = = =
w
z e
tot s f f l
, ì ¢ o

2) Trumpalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų
. 014 , 0
; 401 , 0 401 , 0 98 , 0 519 , 0
; 616 , 0 616 , 0 871 , 0 ; 409 , 0 ; 63 , 0 ; 656 , 0 ; 029 , 0
2
,
lim ,
=
= ÷ = > =
= ÷ = > = = = = =
w
z e z
e
tot s
tot s f f l
, , , ì ¢ o

3) I lgalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų
Kadangi ilgalaikiam plyšio skaičiavimui duomenys yra tokie patys kaip ir 2-uoju atveju
išskyrus dydį
; 579 , 1 =
l
¢
,todėl:
mm mm 022 , 0 014 , 0 579 , 1
3
= · = w


Trumpalaikis plyšių atsivėrimo plotis:
mm w mm w w w 2 , 0 155 , 0 022 , 0 014 , 0 147 , 0
lim 3 2 1 crc1
= < = + ÷ = + ÷ = w

Išvada: Esant plokštės aukščiui h=650 mm, plyšių plotis neviršija leistinų normų.
1.4.6. Įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui

27

Įstrižųjų plyšių atsivėrimas skaičiuojamas darant prielaidą, kad normalinių plyšių
tikrinamoje zonoje nėra. Tikrinami plokštės išilginių briaunų įstrižieji pjūviai, esantys įtempimų
zonos perdavimo ilgyje l
p
(žr. 6.4 pav.): I-I (prie atramos krašto) ir II-II (atstume l
p
nuo galo).
Abiem atvejais tikrinami pjūviai skerpspjūvio svorio centro lygių (y
red
=0,327 m), imant
; 13 , 27
,
kN V
k Ed
=

Įtempimų zonos perdavimo ilgis l
p
:

; 656 , 0 008 , 0 25
16
78 , 828 1 , 1
m d
f
l
p
cp
sp p
p
= · |
.
|

\
|
+
·
= ·
|
|
.
|

\
|
A +
·
= ì
o e

I-I pjūvis:

; 68 , 14
656 , 0
115 , 0
71 , 83
2 2
kN
l
l
P P
p
x I
= |
.
|

\
|
· =
|
|
.
|

\
|
· =

II-II pjūvis:

; 71 , 83
656 , 0
656 , 0
71 , 83
2 2
kN
l
l
P P
p
x II
= |
.
|

\
|
· =
|
|
.
|

\
|
· =

Normaliniai įtempiai skerspjūvio svorio centro lygiu ( y=0 ):

; 517 , 0
162 , 0
10 71 , 83
; 091 , 0
162 , 0
10 68 , 14
3
2
3
2
MPa
A
P
MPa
A
P
red
II
II
x
red
I
I
x
=
·
= =
=
·
= =
÷
÷
o
o

Skerspjūvio ploto dalies, esančios viršum O-O ašies, statinis momentas tos pačios ašies atžvilgiu:
; 01508 , 0 ) 025 , 0 438 , 0 65 , 0 (
10 57 , 1 7 )
2
438 , 0 65 , 0
( ) 438 , 0 65 , 0 ( 15 , 0 ) 025 , 0 5 , 0 438 , 0 65 , 0 ( 05 , 0 ) 15 , 0 38 , 1 (
3
4
m
S
red
= ÷ ÷ ×
× · · +
÷
· ÷ · + · ÷ ÷ · · ÷ =
÷
Tangentiniai įtempiai:
; 729 , 0
15 , 0 00374 , 0
01508 , 0 10 13 , 27
3
MPa
b I
S V
red
red ED
xy
=
·
· ·
=
·
·
=
÷
t
Lokaliniai įtempiai, kai nėra iš anksto įtemptos armatūros:
;
,
I
loc y
I
y
o o =
čia:
I
loc y,
o - vietinio gniuždymo įtempiai veikiant atraminiai reakcijai;
I-I pjūviui:
28

; 0575 , 0 2 / 115 , 0
2
; 26 , 0 4 , 0 3437 , 0 m
l
x h y
x
red
= = = = · > =
; 079 , 0
438 , 0
0575 , 0
1
65 , 0
438 , 0
1
65 , 0 15 , 0
02713 , 0
,
MPa
I
loc y
÷ = |
.
|

\
|
÷ · |
.
|

\
|
÷ · |
.
|

\
|
·
÷ = o
II-II pjūviui:
; 5985 , 0 2 / 115 , 0 656 , 0
2
; 26 , 0 4 , 0 438 , 0 m
l
l x h y
x
p red
= ÷ = ÷ = = · > =
; 033 , 0
438 , 0
5985 , 0
1
65 , 0
438 , 0
1
65 , 0 15 , 0
02713 , 0
,
MPa
II
loc y
= |
.
|

\
|
÷ · |
.
|

\
|
÷ · |
.
|

\
|
·
÷ = o

Svarbiausieji tempimo ir gniuždymo įtempiai:
I-I pjūviui:
; 740 , 0 729 , 0
2
079 , 0 091 , 0
2
079 , 0 091 , 0
2 2
2
2
2
2
MPa xy
y x y x
I
mt
= + |
.
|

\
| +
+
÷
= +
|
|
.
|

\
| ÷
+
+
= t
o o o o
o

; 728 , 0 729 , 0
2
079 , 0 091 , 0
2
079 , 0 091 , 0
2 2
2
2
2
2
MPa xy
y x y x
I
mc
÷ = + |
.
|

\
| +
÷
÷
= +
|
|
.
|

\
| ÷
÷
+
= t
o o o o
o

II-II pjūviui:
; 007 , 1 729 , 0
2
079 , 0 517 , 0
2
079 , 0 517 , 0
2 2
2
2
2
2
MPa xy
y x y x
II
mt
= + |
.
|

\
| ÷
+
÷
= +
|
|
.
|

\
| ÷
+
+
= t
o o o o
o
; 569 , 0 729 , 0
2
079 , 0 517 , 0
2
079 , 0 517 , 0
2 2
2
2
2
2
MPa xy
y x y x
II
mc
÷ = + |
.
|

\
| ÷
÷
÷
= +
|
|
.
|

\
| ÷
÷
+
= t
o o o o
o

Tikrinamas įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui:
I-I pjūviui:
; 0 , 1 ; 0 , 1 39 , 2
20 01 , 0 2 , 0
16
728 , 0
1
2 , 0
1
4 4
= > =
|
|
|
|
.
|

\
|
· +
÷
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
· +
÷
=
I
c
cp
mc
I
c
imama
C
f
¸
o
o
¸
; 16 728 , 0
; 5 , 1 740 , 0
4
4
MPa f MPa
MPa f MPa
ctk
I
c
I
mc
ctk
I
c
I
mt
= · < ÷ =
= · < =
¸ o
¸ o

Išvada: Ištrižieji plyšiai neatsivers.
29

II-II pjūviui:
; 16 569 , 0
; 5 , 1 007 , 1
4
4
MPa f MPa
MPa f MPa
ctk
I
c
I
mc
ctk
I
c
II
mt
= · < ÷ =
= · < =
¸ o
¸ o

Išvada: Ištrižieji plyšiai neatsivers.
1.4.7. Plokštės įlinkio skaičiavimas
Pramoninio pastato perdangų plokščių įlinkį neriboja estetiniai reikalavimai. Plokštės įlinkis
apskaičiuojamas pagal formulę:

;
1
2
tot
r
l s f
|
.
|

\
|
· · =

čia: tot
r
1
- suminis kreivis;
s=5/48 – dviatramei konstrukcijai, kada veikia išskirsytas krūvis;
Kai konstrukcijoje atsiveria normaliai plyšiai, sumininis kreivis apskaičiuojamas pagal formule:

4 3 2 1
1 1 1 1 1
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
=
r r r r r tot

Kadangi tempiamoje zonoje atsiveria plyšiai, tuomet 1/r
1
ir 1/r
2
priimame lygius 0.
3
1
|
.
|

\
|
r
- kreivis nuo ilgailaikio nuolatinių ir tariamai nuolatinių apkrovų poveikio:
( )
;
1
1 1 3 s s
s tot
c f
c
s s
s
A E d
N
E d b A E z d
M
r ·
· ÷
(
(
¸
(

¸

· · · · +
+
·
=
|
.
|

\
| ¢
v , ¢
¢ ¢

čia: z – atstumas nuo tempiamos armatūros svorio centro iki gniuždomos zonos atstojamosios
centro. z=0,519 m;
M – momentas nuo išorinių apkrovų. M=34,22 kNm;
d – gniuždomos zonos aukštis, d=0,620 m;

c
¢ – koeficientas, kuris įvertina kraštinio gniuždomojo betono sluoksnio deformacijų
netolygumą ir yra lygus: sunkiojo, smulkiagrūdžio ir lengvojo betono aukštesnės nei
LC12/13 klasės – 0,9;
¢
s
– koeficientas, kuris įvertina tempiamojo betono darbą ruožuose su plyšiais ir
apskaičiuojamas pagal formulę:
30

( )
; 45 , 0
1 8 , 1 5 , 3
0 , 1
0 , 1 * 8 , 0
d e
ψ =
· ÷
÷
÷ ÷ =
÷
÷
÷ ÷ =
2
tot s, m
2
m
m ls s
1
1,25
1,8 3,5
1
1,25
¢
¢
¢ ¢
čia: ¢
ls
– koeficientas, lemiantis ilgalaikių apkrovų veikimą. Ilgalaikėms apkrovos 0,8;
; 0 , 1 0 , 1 79 , 1
0411 , 0 03422 , 0
00823 , 0 5 , 1
M M
W f
= ÷ > =
÷
·
=
÷
=
m
rp r
pl ctk
m
¢ ¢
( ) ; 10 , 41 03 , 0 438 , 0 71 , 83 ) ( M
2
kNm r e P
op
= ÷ · = + · =
rp

Tuomet:
( )
; 0014 , 0
10 01 , 1 10 95 , 1
45 , 0
62 , 0
08371 , 0
15 , 0 10 0 , 3 62 , 0 15 , 0 616 , 0 656 , 0
9 , 0
10 01 , 1 10 95 , 1
45 , 0
519 , 0 62 , 0
05891 , 0 1
1
4 5
4 4 5
3
÷
÷
÷
=
· · ·
×
× ÷
(
¸
(

¸

· · · · · +
+
· · · ·
=
|
.
|

\
|
m
r

4
1
|
.
|

\
|
r
- kreivis dėl elemento išlinkio, kurį sukelia betono susitraukimas ir valkšnumas nuo
išankstinio apspaudimo jėgos P
m,0
, apskaičiuojamas pagal formulę:

d r
c2 c1
4
1 c c ÷
=
|
.
|

\
|
;
čia:
c2
c1
, c c – betono santykinės deformacijos, kurias sukelia betono susitraukimas ir
valkšnumas nuo išankstinio apspaudimo jėgos P
m,0
, ir apskaičiuojamos atitinkamai
išilginės tempiamosios armatūros masės centro lygyje ir kraštiniame gniuždomojo betono
sluoksnyje pagal formules:

; 10 2 , 5
10 95 , 1
45 , 48 40 92 , 12
4
5
s
c1
c1
÷
· =
·
+ +
=
+ +
= =
s
los los los
E
9 8 6
o o o o
c
E

0
s
c2
c2
= =
E
o
c , nes:
0 52 , 1
018 , 0
438 , 0 082371 , 0
162 , 0
082371 , 0
,
2
2
c2
< ÷ =
·
÷ =
·
÷ = MPa
W
e P
A
P
t red
op
red
o , įtempių nuostoliai
įtemptoje armatūroje (tarytum toje vietoje ji būtų) dėl betono susitraukimo ir valkšnumo lygūs 0.
Tuomet:
; 10 0 , 8
62 , 0
10 2 , 5 1
4
4
c1
4
÷
÷
· =
·
= = |
.
|

\
|
d r
c

31

Suminis briaunų kreivumas:
; 10 61 , 0 10 8 0014 , 0 0 0
1 1 1 1 1
3 4
4 3 2 1
÷ ÷
· = · ÷ + ÷ = |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
=
r r r r r tot

Plokštės išilginių briaunų įlinkis:
; 025 , 0 0048 , 0 10 61 , 0 685 , 8
48
5 1
lim
4 2 2
m f m
r
l s f
tot
= < = · · · = |
.
|

\
|
· · =
÷2. Įtemptojo gelžbetonio dvišlaitės sijos projektavimas

Dvišlaitė sija projektuojama iš C30/37 stiprumo klasės betono. Jai naudojama iš anksto
įtempti lynai, kurių stiprumo klasė Y1860C.
2.1 lentelė. Stogo apkrovos
Apkrovų rūšys
Charakteristinės
apkrovos, kN/m
2

Dalinis
koeficientas
- γ
Skaičiuojamosios
apkrovos, kN/m
2

2 sl. ritininės dangos 0.05 1.35 0.07
Betono išlyginamasis sl. , 40 mm 0.80 1.35 1.08
Br. Perdangos plokštė, 650 mm 4,32 1.35 5.83
Nuolatinė 5,17 1.35 6.96
Laikina 1.2 1.30 1.56
Suminė 6.37 8.54

32

B
A
3 4 5 6
2.1 pav. Apkrovos dalis, kuri tenka sijai

1
5
4
0
1610 1610 1610 1610 1610 1610
7
9
0
19360
1610 1610 1610 1610 1610 1610
B B B
B
B
B
B
A
19400
20
400

2.2 pav. Stogo konstrukcijos pjūvis

2.2. Preliminarių sijos matmenų parinkimas

33

Sijos maksimalus aukštis – h
max
=1,20 m;
Sijos minimalus aukštis – h
min
=0,65 m;
Sieneles storis vidurinėje dalyje – b=0,08 m;
Sienelės storis ties atramomis – b=0,120 m;
Viršutinės lentynos plotis – b„
f
=0,32 m;
Viršutinės lentynos aukštis – h„
f
=0,16 m;
Apatinės lentynos plotis – b
f
=0,27 m;
Apatinės lentynos aukštis - h
f
=0,18;
Sijos ilgis – l =14,16 m;
Betono tūris - V
c
=2,87 m
3
;
Sijos svoris – p = 7,181 t;

2.3. Sijos medžiagų skaičiuojamosios charakteristikos ir kiti duomenys

Betonas C30/37, E
cm
=32×10
3
MPa, jo stipris apspaudimo armatūra metu f
cp
=0,7x30=21
MPa. Armatūrinė viela iš plieno, kurio markė Y1860C, kurios f
pk
= 1860 MPa, f
p0,1k
= 1600 MPa,
f
p0,1d
= 1390 MPa, E
s
= 205×10
3
MPa, e
uk
=3,5%.
Armatūra įtempiama į atramas mechaniniu būdu. Betonas kietinamas šutinant. Viela į
atramas inkaruojama inventoriniais inkarais.
2.4. Apkrovų skaičiavimas
2.4.1. Nuolatinės apkrovos

Nuolatines apkrovas sudaro sijos savasis svoris ir stogo konstrukcija. Briaunotųjų
plokščių ir dangos apkrovos imamos kaip koncetruotos jėgos.
Sijos savojo svorio apkrovos:

; / 85 , 6 35 , 1
; / 07 , 5
16 , 14
81 , 71
. .
.
. .
.
. .
m kN g
l
G
g
m kN
l
G
g
k s s
k s
d s s
k s
k s s
= · = · =
= = =
¸

Koncentruotos stogo elementų apkrovos:

; 22 , 87 35 , 1 60 , 64
; 60 , 64 8 , 8 42 , 1 17 , 5
. .
. .
kN G g
kN l b G g
G k st d st
pl k st k st
= · = · =
= · · = · · =
¸

2.4.2. Laikinos apkrovos
Laikinąją apkrova sudaro sniego apkrova. Sniego apkrova sijai perduodama kaip
koncentruota apkrova:
34

; 49 , 19 3 , 1 00 , 15
; 00 , 15 8 , 8 42 , 1 2 , 1
. .
. .
kN Q q
kN l b Q q
Q k sn d sn
pl k sn k sn
= · = · =
= · · = · · =
¸

2.5. Įrąžų skaičiavimas
Sijos skaičiuojamoji schema pateikta 2.3 pav. Jos skaičiuojamojo tarpsnio ilgis imamas
lygus atstumui tarp inkarinių varžtų, t.y.:
( ) ; 7 , 13 15 , 0 4 , 0 2 2 , 14 m l
sk
= ÷ ÷ =

B B B B
B
B
A
B
0 1 x 2

2.3 pav. Sijos skaičiuojamoji schema
Atstumas nuo sijos atramos iki jos pavojingojo normalinio pjūvio X-X (žr. 5.3 pav.) nustatomas
iš formulės:
( ) ( ) ; 19 , 5 7 , 13 59 , 0 ) 1 59 , 0 ( 59 , 0 ) 1 (
0
m l a a a x = ÷ + = ÷ + =
čia: ; 59 , 0
65 , 0 2 , 1
65 , 0 5 , 0 5 , 0
min max
min
=
÷
·
=
÷
·
=
h h
h
a
2.2 lentelė. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimo rezultatai
Būvis
Momentų reikšmės, kNm Skersinių jėgų reikšmės, kN
0-0 1-1 2-2 x-x 0-0 1-1 2-2 x-x
Saugos 0 273,28 1893,40 1771,23 515,92 512,28 0 167,76
Tinkamumo 0 208,15 1442,30 1349,21 392,93 390,23 0 127,85

35

2.6. Išankstinis sijos išilginės armatūros parinkimas

Išilginė A
sp
armatūra apskaičiuojama pagal X-X pjūvyje veikiančias įrąžas (žr. 2.2 lent.).
Tikrasis sijos skerspjūvis pakeičiamas ekvivalentišku dvitėjiniu, kurio matmenys yra tokie:
b=0,08 m; b‘
f
=0,32 m; b
f
=0,27 m; h‘
f
=0,16 m; h
f
=0,18.
Sijos aukštis: ; 068 , 1 m h
x
=

2.4. pav. Sijos normalinio X-X pjūvio stiprumo apskaičiavimo schema.
a – ekvivalentinis skerspjūvis; b – pjūvio įtempimų būvio schema
Imama a
sp
=0,10 m; a’
s
= 0,03 m. Tuomet d
x
= h
x
-a
sp
=1,068-0,10=0,968 m;

Pradinius armatūros įtempius priimame:
; 1120 1600 7 , 0 7 , 0
1 , 0
MPa f
k p p
= · = · = o

Tikrinamas ar teisingai užsiduotas išankstinis įtempimas:

; 480 1064 56 1120 ; 3 , 0
; 1600 1176 56 1120 ;
1 , 0
MPa MPa f p
MPa MPa f p
k p p
pk p
> = ÷ ÷ · > ÷
< = + ÷ s +
o
o

čia:
, 05 , 0
p
p o · = kai armatūra įtempiama mechaniškai.
Įvertinamas armatūros išankstinio įtempimo tikslumo koeficientas ¸
sp
:
1,1; 0,1 1
0,9; 0,1 - 1
Δ 1
sp
sp
sp sp
= + =
= =
± =
¸
¸
¸ ¸
;
čia:
sp
Δ¸ - kai armatūra įtempiama mechaniniu būdu, A¸
p
reikšmė laikoma lygi 0,1;
Minusas (-), nes išankstinis įtempimas konstrukcijai sukelia palankią įtaką;
36

Pliusas (+), nes išankstinis įtempimas konstrukcijai sukelia nepalankią įtaką (tikrinant
viršutinio krašto pleišėtumą gamybos stadijoje.
Tuomet:
; 0 , 1008 1120 9 , 0 1302 9 , 0 MPa
p
= · = · = o

Apytikriai įvertiname nusistovėjusius įtempius. Priimu, jog pirminiai ir antriniai armatūros
įtempimo nuostoliai lygūs 100 MPa. Tuomet:

; 0 , 908 100 1008 100
2
MPa
p p
= ÷ = ÷ =o o

Elemento gniuždomosios zonos santykinis ribinis aukštis ç
lim
:
; 433 , 0
0,706
500
882
0,706
ω
σ
σ
ω
ξ =
|
.
|

\
|
÷ +
=
|
.
|

\
|
÷ +
=
1,1
1 1
1,1
1 1
lim sc,
lim s,
lim

čia: e – betono gniuždomosios zonos charakteristika, ; 706 , 0 f 85 , 0 ω = ÷ =
cd
0,008
o
s,lim
– armatūros įtempiai, MPa, atsižvelgiant į armatūros takumo ribą:
, 882 908 400 1390 σ f σ MPa = ÷ + = ÷ + =
p2 p0,1d lim s,
400 kai naudojama stiprioji viela
arba lynai;
o
sc,lim
– gniuždomosios zonos armatūros ribiniai įtempiai. Kai konstrukcijos gaminamos
iš sunkiojo, smulkiagrūdžio ir lengvojo betono – o
sc,lim
= 500 MPa.

Priimame, kad gniuždoma zona bus lentynoje. Tuomet:
; 328 , 0
968 , 0 32 , 0 10 18
23 , 1771
2 3 2 '
=
· · ·
=
· ·
=
d b f
M
f cd
x
µ


; 16 1 , 40 401 , 0 968 , 0 414 , 0
; 01 , 1 1
433 , 0
414 , 0
2 ) 1 15 , 1 ( 15 , 1 1 2 ) 1 (
;
; 414 , 0 328 , 0 2 1 1 2 1 1
'
0
lim
6
lim
cm h cm m h x
f
s
= > = = · = · =
< = |
.
|

\
|
÷ ÷ ÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ ÷ =
s
= · ÷ ÷ = ÷ ÷ =
,
q
,
,
q q ¸
, ,
µ ,

Pastaba: Gniuždoma zona bus sienutėje.
37

( ) | | ( ) | |
; 10 03 , 9
10 1390 01 , 1
10 18
16 , 0 08 , 0 32 , 0 968 , 0 08 , 0 414 , 0 ' '
2 4
3
3
1 , 0 6
0
m
f
f
h b b h b A
d c s
cd
f f sp
÷
· =
=
· ·
·
· ÷ + · · =
·
· ÷ + · · =
¸
,

Iš sortimento parenkama 8Ø15 mm Y1860S klasės armatūrinė viela, kurios A
sp
=11,33 cm
2
.

2.5. pav. Armatūros išdėstymas sijos apatinėje juostoje


Kita armatūra.
Viršutinėje juostoje numatyta neįtempta išilginė armatūra 4 Ø10 S400 klasės strypai, kurių
bendras plotas A„
s
=3,14 cm
2
. Apsauginis betono sluoksnis a‟
s
=0,03 m;
2.7. Sijos skerspjūvio geometrinės charakteristikos

2.3 lentelė. Sijos pjūvių geometrinės charakteristikos
Skaičiuojamieji
dydžiai
Matavimo vnt.
Skaičiuojamųjų dydžių reikšmės sijos pjūviuose
0-0 1-1 2-2 X-X
0,25+x m 0,25 0,80 7,1 5,44
h
x
m 0,669 0,712 1,2 1,068
b m 0,27 0,12 0,08 0,08
b‘
f
m 0,32 0,32 0,32 0,32
h‘
f
m 0,17 0,16 0,16 0,16
b
f
m - 0,27 0,27 0,27
h
f
m - 0,18 0,18 0,18
A
red
m
2
0,2044 0,15341 0,1904 0,1670
38

S
red
m
3
0,07157 0,05868 0,1246 0,09299
y
red
m 0,350 0,383 0,655 0,557
h
x
-y
red
m 0,319 0,329 0,545 0,511
I
red
m
4
0,00827 0,00885 0,03667 0,02485
W
red
m
3
0,02362 0,02313 0,05601 0,04463
W‘
red
m
3
0,02594 0,02686 0,06726 0,04861
r‘ m 0,127 0,175 0,353 0,291
r m 0,116 0,150 0,294 0,267
W
pl
m
3
0,03544 0,0347 0,08401 0,0669
W‘
pl
m
3
0,03243 0,03357 0,08407 0,06076

2.8. Išankstiniai armatūros įtempimai ir jų nuostoliai

Armatūra įtempiama į atramas mechaniniu būdu. Betonas kietinamas šutinant. Armatūros
lynai į atramas inkaruojamos inventoriniais inkarais.
PJŪVIS X-X
Pirminiai nuostoliai
Armatūros išankstinių įtempių nuostoliai dėl relaksacijos bus:
; 91 , 38 1008 1 , 0
1600
1008
22 , 0 1 , 0 22 , 0
1
MPa
f
los = |
.
|

\
|
÷ =
|
|
.
|

\
|
÷ =
p
p0,1k
p
o
o
o
Nuostoliai nuo temperatūrų skirtumo tarp atramų ir betono, kai Δt=65°C:
; 0 , 65 65 0 , 1 0 , 1
2
MPa T los = · = A · = o
Nuostoliai nuo tempimo įrenginių inkarų deformacijų:
; 48 , 43 10 05 , 2
16500
50 , 3
5 3
MPa E
l
l
s
los = · · = ·
A
= o
čia: l Δ - kadangi naudojami inventoriniai inkarai, tuomet
. 50 , 3 15 15 , 0 25 , 1 15 , 0 25 , 1 Δ mm mm l = · + = + = |
l – įtempiamo strypo ilgis (atstumas tarp atsparų išorinių pusių), mm.

Kadangi įtemptoji armatūra neatlenkiama, nuostolių dėl trinties nebus, t. y. 0
4
= los o . Įtempių
nuostolių nebus ir dėl formų deformacijų, t. y. . 0
5
= los o
Betono apspaudimo jėga po pirmųjų armatūros įtempių nuostolių iki ją atleidžiant bus:
( ) ( ) ; 68 , 983 48 , 43 0 , 65 91 , 38 0 , 1008 10 33 , 11
4
2 1 1
kN A P
p sp
= ÷ ÷ ÷ · = A ÷ A ÷ A ÷ · =
÷
3
o o o o

Įtemptosios armatūros ekscentricitetas redukuoto skerspjūvio centro atžvilgiu:
39


; 457 , 0 10 , 0 557 , 0
, 0
m a y e
sp c p
= ÷ = ÷ =

f
cp
– charakteristinis kubinis betono stipris armatūros atleidimo metu. Priimame, kad
betono stipris atleidimo metu bus 0,8f
ck
=0,80×30=24 MPa. Tokiu būdu,

Nuostoliai nuo greitai pasireiškiančio betono valkšnumo apskaičiuojami pagal STR. [9]
lentelės 6 p. Tuo tikslu apskaičiuojame įtempius betone nuo apspaudimo armatūra ir lenkimo
momento nuo savojo svorio X-X pjūvyje, kuris bus:
( ) ( ) MNm l l l g M
x x s s x x s
1120 , 0 19 , 5 7 , 13 19 , 5 07 , 5 5 , 0 5 , 0
, ,
= ÷ · · · = ÷ · · · =
÷

Įtempimai betone ties apatine iš anksto įtemptąja armatūra:
; 10 , 12
02485 , 0
457 , 0
) 1112 , 0 457 , 0 10 68 , 983 (
167 , 0
10 68 , 983
) (
3
3
, , 0 1
1
1 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · ÷ · · +
·
=
÷
÷ · + =
÷
÷
o

Nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo:
Kadangi ; 8 , 0 504 , 0
24
10 , 12
1
= < = = o
o
cp
cp
f
tuomet ; 504 , 0 = o
( ) ; 14 , 17 504 , 0 40 85 , 0 40
1 ,
6
MPa
f
cp
cp
los = · =
|
|
.
|

\
|
· =
o
_ o
čia: _ - koefincentas, įvertinantis betono kietėjimą. Kai betonas šildomas, . 85 , 0 = _

Tokiu būdu pirminiai įtempimo nuostoliai bus:
MPa
MPa
los p sp
los
47 , 841 53 , 166 1008
. 53 , 166 14 , 19 48 , 43 0 , 65 91 , 38
1 1
1
= ÷ = E ÷ =
= + + + = E
o o o
o

Betono apspaudimo jėga, atmetus visus pirminius armatūros įtempimo nuostolius:
; 9534 , 0 47 , 841 10 33 , 11
4
1 1
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o

Antriniai nuostoliai
Nuostoliai dėl sunkiojo C30/37 klasės betono susitraukimo, kai betonas šildomas esant
atmosferiniam slėgiui yra - ; 50
8
MPa los = o
Antriniai nuostoliai dėl betono valkšnumo:
Apskaičiuojant armatūros įtempimo nuostolius dėl valkšnumo, reikia žinoti įtempius betone
ties A
sp
armatūra, atmetus nuostolius pagal STR. [9] lentelės 1–6 poz., t. y. pagal apspaudimo
40

jėgą P
m.I
, apskaičiuojant panašiai kaip ir
1 , cp
o .
Lenkimo momentas pjūvyje X-X, sukeltas sijos savojo svorio, kai sija sandėlyje (žr. 8.1 pav.):
( ) ; 18 , 84 19 , 5 8 , 0 7 , 13 19 , 5 7 , 13 07 , 5 5 , 0 ) ( 5 , 0 '
2 2
, ,
kNm l l l l l g M
x f x s s x x s
= ÷ · ÷ · · · = ÷ · ÷ · · · =
÷

B B B B
B
B

2.6 pav. Sijos skaičiuojamoji schema gamybos stadijoje
Išankstiniai įtempiai betone armatūros lygyje, sukelti apgniuždymo, įvertinus pirminius
nuostolius
; 17 , 12
02485 , 0
457 , 0
) 10 18 , 84 457 , 0 9534 , 0 (
167 , 0
9534 , 0
) (
3
, , 0 1
1
2 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · · ÷ · + =
÷
÷ · + =
÷
o
Tuome
t, nuostoliai dėl betono valkšnumo:

; 67 , 64
24
17 , 12
85 , 0 150 150
2 ,
9
MPa
f
cp
cp
los = · · =
|
|
.
|

\
|
=
o
_ o
Išankstiniai įtempiai armatūroje, įvertinus suminius nuostolius:
; 80 , 726 67 , 64 50 53 , 166 1008 2 , 1
2
MPa los
p sp
= ÷ ÷ ÷ = ÷ = o o o
Apspaudimo jėga, atmetus visus armatūros išankstinio įtempimo nuostolius bus:
; 8235 , 0 80 , 726 10 33 , 11
4
2 2
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o


PJŪVIS 1-1
Pirminiai nuostoliai
Betono apspaudimo jėga po pirmųjų armatūros įtempių nuostolių iki ją atleidžiant bus:
( ) ( ) ; 68 , 983 48 , 43 0 , 65 91 , 38 0 , 1008 10 33 , 11
4
2 1 1
kN A P
p sp
= ÷ ÷ ÷ · = A ÷ A ÷ A ÷ · =
÷
3
o o o o

41

Įtemptosios armatūros ekscentricitetas redukuoto skerspjūvio centro atžvilgiu:

; 283 , 0 10 , 0 383 , 0
, 0
m a y e
sp c p
= ÷ = ÷ =

Nuostoliai nuo greitai pasireiškiančio betono valkšnumo apskaičiuojami pagal STR. [9]
lentelės 6 p. Tuo tikslu apskaičiuojame įtempius betone nuo apspaudimo armatūra ir lenkimo
momento nuo savojo svorio 1-1 pjūvyje, kuris bus:
( ) ( ) MNm l l l g M
x x s s x x s
01833 , 0 55 , 0 7 , 13 55 , 0 07 , 5 5 , 0 5 , 0
, ,
= ÷ · · · = ÷ · · · =
÷

Įtempimai betone ties apatine iš anksto įtemptąja armatūra:
; 73 , 14
00885 , 0
283 , 0
) 01833 , 0 283 , 0 10 68 , 983 (
15341 , 0
10 68 , 983
) (
3
3
, , 0 1
1
1 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · ÷ · · +
·
=
÷
÷ · + =
÷
÷
o

Nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo:
Kadangi ; 8 , 0 614 , 0
24
73 , 14
1
= < = = o
o
cp
cp
f

( ) ; 87 , 20 614 , 0 40 85 , 0 40
1 ,
6
MPa
f
cp
cp
los = · =
|
|
.
|

\
|
· =
o
_ o
čia: _ - koefincentas, įvertinantis betono kietėjimą. Kai betonas šildomas, . 85 , 0 = _

Tokiu būdu pirminiai įtempimo nuostoliai bus:
MPa
MPa
los p sp
los
74 , 839 26 , 168 1008
. 26 , 168 87 , 20 48 , 43 0 , 65 91 , 38
1 1
1
= ÷ = E ÷ =
= + + + = E
o o o
o

Betono apspaudimo jėga, atmetus visus pirminius armatūros įtempimo nuostolius:
; 9514 , 0 74 , 839 10 33 , 11
4
1 1
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o

Antriniai nuostoliai
; 50
8
MPa los = o
Antriniai nuostoliai dėl betono valkšnumo:
Apskaičiuojant armatūros įtempimo nuostolius dėl valkšnumo, reikia žinoti įtempius betone
ties A
sp
armatūra, atmetus nuostolius pagal STR. [9] lentelės 1–6 poz., t. y. pagal apspaudimo
jėgą P
m.I
, apskaičiuojant panašiai kaip ir
1 , cp
o .
Lenkimo momentas pjūvyje 1-1, sukeltas sijos savojo svorio, kai sija sandėlyje (žr. 8.1 pav.):
42

( ) ; 45 , 9 55 , 0 8 , 0 7 , 13 55 , 0 7 , 13 07 , 5 5 , 0 ) ( 5 , 0 '
2 2
, ,
kNm l l l l l g M
x f x s s x x s
÷ = ÷ · ÷ · · · = ÷ · ÷ · · · =
÷

Išankstiniai įtempiai betone armatūros lygyje, sukelti apgniuždymo, įvertinus pirminius
nuostolius
; 11 , 15
00885 , 0
283 , 0
) 10 45 , 9 283 , 0 9514 , 0 (
15341 , 0
9514 , 0
) (
3
, , 0 1
1
2 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · · + · + =
÷
÷ · + =
÷
o
Tuomet
, nuostoliai dėl betono valkšnumo:

; 29 , 80
24
11 , 15
85 , 0 150 150
2 ,
9
MPa
f
cp
cp
los = · · =
|
|
.
|

\
|
=
o
_ o
Išankstiniai įtempiai armatūroje, įvertinus suminius nuostolius:
; 45 , 709 29 , 80 50 26 , 168 1008 2 , 1
2
MPa los
p sp
= ÷ ÷ ÷ = ÷ = o o o
Apspaudimo jėga, atmetus visus armatūros išankstinio įtempimo nuostolius bus:
; 8038 , 0 45 , 709 10 33 , 11
4
2 2
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o


PJŪVIS 0-0
Pirminiai nuostoliai
Betono apspaudimo jėga po pirmųjų armatūros įtempių nuostolių iki ją atleidžiant bus:
( ) ( ) ; 68 , 983 48 , 43 0 , 65 91 , 38 0 , 1008 10 33 , 11
4
2 1 1
kN A P
p sp
= ÷ ÷ ÷ · = A ÷ A ÷ A ÷ · =
÷
3
o o o o

Įtemptosios armatūros ekscentricitetas redukuoto skerspjūvio centro atžvilgiu:

; 250 , 0 10 , 0 350 , 0
, 0
m a y e
sp c p
= ÷ = ÷ =

Nuostoliai nuo greitai pasireiškiančio betono valkšnumo apskaičiuojami pagal STR. [9]
lentelės 6 p. Tuo tikslu apskaičiuojame įtempius betone nuo apspaudimo armatūra ir lenkimo
momento nuo savojo svorio 0-0 pjūvyje, kuris bus:
MNm M
x x s
0
,
=
÷

Įtempimai betone ties apatine iš anksto įtemptąja armatūra:
; 25 , 12
00885 , 0
250 , 0
) 0 250 , 0 10 68 , 983 (
15341 , 0
10 68 , 983
) (
3
3
, , 0 1
1
1 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · ÷ · · +
·
=
÷
÷ · + =
÷
÷
o

Nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo:
43

Kadangi ; 8 , 0 51 , 0
24
25 , 12
1
= < = = o
o
cp
cp
f

( ) ; 36 , 17 51 , 0 40 85 , 0 40
1 ,
6
MPa
f
cp
cp
los = · =
|
|
.
|

\
|
· =
o
_ o
čia: _ - koefincentas, įvertinantis betono kietėjimą. Kai betonas šildomas, . 85 , 0 = _

Tokiu būdu pirminiai įtempimo nuostoliai bus:
MPa
MPa
los p sp
los
25 , 843 75 , 164 1008
. 75 , 164 36 , 17 48 , 43 0 , 65 91 , 38
1 1
1
= ÷ = E ÷ =
= + + + = E
o o o
o

Betono apspaudimo jėga, atmetus visus pirminius armatūros įtempimo nuostolius:
; 9554 , 0 25 , 843 10 33 , 11
4
1 1
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o

Antriniai nuostoliai
; 50
8
MPa los = o
Antriniai nuostoliai dėl betono valkšnumo:
Apskaičiuojant armatūros įtempimo nuostolius dėl valkšnumo, reikia žinoti įtempius betone
ties A
sp
armatūra, atmetus nuostolius pagal STR. [9] lentelės 1–6 poz., t. y. pagal apspaudimo
jėgą P
m.I
, apskaičiuojant panašiai kaip ir
1 , cp
o .
Lenkimo momentas pjūvyje 1-1, sukeltas sijos savojo svorio, kai sija sandėlyje (žr. 8.1 pav.):
( ) ; 78 , 27 0 8 , 0 7 , 13 0 7 , 13 07 , 5 5 , 0 ) ( 5 , 0 '
2 2
, ,
kNm l l l l l g M
x f x s s x x s
÷ = ÷ · ÷ · · · = ÷ · ÷ · · · =
÷

Išankstiniai įtempiai betone armatūros lygyje, sukelti apgniuždymo, įvertinus pirminius
nuostolius
; 09 , 13
00827 , 0
25 , 0
) 10 78 , 27 25 , 0 984 , 0 (
2044 , 0
984 , 0
) (
3
, , 0 1
1
2 ,
MPa
I
a y
M e P
A
P
red
sp c
s s p
red
cp
= · · + · + =
÷
÷ · + =
÷
o
Tuomet,
nuostoliai dėl betono valkšnumo:

; 52 , 69
24
09 , 13
85 , 0 150 150
2 ,
9
MPa
f
cp
cp
los = · · =
|
|
.
|

\
|
=
o
_ o
Išankstiniai įtempiai armatūroje, įvertinus suminius nuostolius:
; 73 , 728 52 , 69 50 75 , 164 1008 2 , 1
2
MPa los
p sp
= ÷ ÷ ÷ = ÷ = o o o
44

Apspaudimo jėga, atmetus visus armatūros išankstinio įtempimo nuostolius bus:
; 8257 , 0 73 , 728 10 33 , 11
4
2 2
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o

2.9. Sijos skaičiavimas ikieksploatinėje stadijoje
2.9.1. Viršutinės zonos atsparumas pleišėjimui

Skaičiuojama pagal sijos sandėliavimo schema (žr. 2.7 pav.).

2.7 pav. Įtempių būvis plyštant S„ kraštui. a – X-X ; b – 1-1 pjūvyje

X-X pjūvis.
Apgniuždymo jėga,

kai γ
sp
=1,1>1:

( ) ; 049 , 1 9534 , 0 1 , 1
1 ,
MN A P
p p sp sp I m
= · = E ÷ · · = o o ¸

Įtempiai betone ties sijos apatiniu kraštu:
; 51 , 14
04463 , 0
11196 , 0 457 , 0 049 , 1
167 , 0
049 , 1 , 1 1 , 1 ,
MPa
W
M e P
A
P
red
x x s op m
red
m
c
= |
.
|

\
| ÷ ·
+ =
|
|
.
|

\
| ÷ ·
+ =
÷
o

čia:
ctk
f - charakteristinis betono stipris tempiant ;

x x s
M
÷ ,
- Lenkimo momentas pjūvyje X-X, sukeltas sijos savojo svorio, kai sija sandėlyje.
Tuomet:
995 , 0 ; 1 995 , 0
24
51 , 14
6 , 1 6 , 1 = > = ÷ = ÷ = ¢
o
¢ priimu
f
ck
c

Kadangi
( )
; 12152 , 0 06076 , 0 2
08863 , 0 10 96 , 111 267 , 0 995 , 0 457 , 0 049 , 1 ) (
3
, 1 1 ,
MNm W f
M r e P
pl ctk
x x s op m
= · = · <
< = · ÷ · ÷ = ÷ · ÷ ·
÷
÷
¢

45

todėl viršutiniame sijos krašte plyšiai neatsivers.

1-1 pjūvis.
Lenkimo momentas pjūvyje 1-1, sukeltas sijos savojo svorio, kai sija sandėlyje.


; 62 , 1
2
8 , 0 07 , 5
2
2
2
1 ,
1 1 ,
kNm
l g
M
s s
s
÷ =
·
÷ =
·
÷ =
÷

Kadangi pjūvis yra įtempimų perdavimo zonoje, tai imama:
; 6690 , 0 79 , 536 10 33 , 11 1 , 1
4
2 , 1 ,
kN A P
sp sp sp I m
= · · · = · · =
÷
o ¸

čia:
( )
( )
; 79 , 536
901 , 0
225 , 0 8 , 0 47 , 841
1
1 1 1
2 , 1
MPa
l
l l
p
p sp
sp
=
÷
=
A ÷
=
o
o

; 225 , 0 25 , 0
; 901 , 0 015 , 0 25
24
47 , 841 1
1 1
1
m l l
m d
f
l
p p
p
cp
sp p
p
= · = A
= ·
|
.
|

\
|
+
·
= ·
|
|
.
|

\
|
+
·
= ì
o e

Įtempiai betone ties sijos apatiniu kraštu:
; 62 , 12
02313 , 0
10 62 , 1 283 , 0 669 , 0
15341 , 0
669 , 0
3
, 1 1 , 1 ,
MPa
W
M e P
A
P
red
x x s op m
red
m
c
=
|
|
.
|

\
| · + ·
+ =
|
|
.
|

\
| ÷ ·
+ =
÷
÷
o

Kai 8 , 0 526 , 0
24
62 , 12
= < = = o
o
cp
cp
f
nuostoliai ; 87 , 17 526 , 0 40 85 , 0
6
MPa los = · · = o
; 92 , 518 87 , 17 79 , 536 '
2 , 1
MPa
sp
= ÷ = o
Tuomet:

; 6467 , 0 92 , 518 10 33 , 11 1 , 1
4
2 , 1 ,
MN A P
sp sp sp I m
= · · · = · · =
÷
o ¸

Įtempiai betone ties sijos apatiniu kraštu:
; 20 , 12
02313 , 0
10 62 , 1 283 , 0 6467 , 0
15341 , 0
6467 , 0
3
, 1 1 , 1 ,
MPa
W
M e P
A
P
red
x x s op m
red
m
c
=
|
|
.
|

\
| · + ·
+ =
|
|
.
|

\
| ÷ ·
+ =
÷
÷
o
1 ; 1 9 , 0 , 1
28
20 , 12
6 , 1 6 , 1 = > = ÷ = ÷ = ¢
o
¢ priimu
f
ck
c

Kadangi
( )
; 067 , 0 03357 , 0 2
0876 , 0 10 62 , 1 150 , 0 1 283 , 0 6467 , 0 ) (
3
, 1 1 ,
MNm W f
M r e P
pl ctk
x x s op m
= · = · >
> = · + · ÷ = ÷ · ÷ ·
÷
÷
¢

46

todėl viršutiniame sijos krašte plyšiai atsivers. Jie mažina priešingo krašto atsparuma pleišėjimui.
Tai įvertina λ:
( ) ( ) ; 03 , 0 939 , 0 1
912 , 0
9 , 0
5 , 1 1
9 , 0
5 , 1 = ÷ |
.
|

\
|
÷ = ÷ |
.
|

\
|
÷ =
m
¢
o
ì
čia: 4 , 1 912 , 0
10 33 , 11 10 14 , 3
10 33 , 11
329 , 0
383 , 0
4 4
4
2
< =
|
|
.
|

\
|
· + ·
·
· |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
·
|
|
.
|

\
|
÷
=
÷ ÷
÷
sp s
sp
red
red
A A
A
y h
y
o

¹
´
¦
<
>
=
· + ÷
·
=
+ ÷
·
=
÷
÷
0 , 1
45 , 0
939 , 0
10 62 , 1 ) 175 , 0 283 , 0 ( 6467 , 0
03357 , 0 2
) ' (
'
3
1 1 , 1 1 , s op m
pl ctp
m
M r e P
W f
¢
¢
2.10. Sijos stiprumo apskaičiavimas eksploatacijos stadijoje
2.10.1. Stiprumas įstrižuose pjūviuose
2.10.1.1. Stiprumas skersinei jėgai
Skaičiuojamas įstrižasis pjūvis, kurio pradžia tempiamoje zonoje sutampa su 1-1
normaliniu pjūviu, t.y. su staigaus sienelės plonėjimo vieta (žr. 2.8 pav.). Čia b=0,12 m. Toliau
sienelė suplonėja iki 0,08 m.
B B

2.8 pav. Įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiuojamoji schema

Pjūvio a-a pradžioje skersinė jėga V
ed
=512,28 kN. Betono tempiamasis stipris f
ctd
=1,2 MPa;
Pavojingajame įstrižame 1-1 pjūvyje apgniuždymo jėga, kai
; 3373 , 0 77 , 330 10 33 , 11 9 , 0 9 , 0
4
2 , 1 2
MN A P
sp sp sp
= · · · = · = ÷ =
÷
o ¸

čia:
( )
( )
; 77 , 330
244 , 1
311 , 0 8 , 0 47 , 841
2
2 1 1
2 , 1
MPa
l
l l
p
p sp
sp
=
÷
=
A ÷
=
o
o
47


; 311 , 0 25 , 0
; 244 , 1 015 , 0 25
24
1390 1
2 2
1 , 0
2
m l l
m d
f
f
l
p p
p
cp
d p p
p
= · = A
= ·
|
.
|

\
|
+
·
= ·
|
|
.
|

\
|
+
·
= ì
e

; 5 , 0 ; 5 , 0 574 , 0
612 , 0 08 , 0 2 , 1
3373 , 0 1 , 0 1 , 0
2
= > =
· ·
·
=
· ·
·
=
n
ctd
n
priimame
d b f
P
¢ ¢

Apskaičiuojamas koeficientas įvertinantis gniuždomos lentynos įtaką:
, ; 56 , 0 16 , 0 3 08 , 0 ' 3 32 , 0 ' tuomet m h b b
f f
= · + = · + < =


( ) ( )
. 5 , 1 ; 5 , 1 0 , 2 5 , 0 5 , 0 1 1
; 5 , 0 , 5 , 0 588 , 0
612 , 0 08 , 0
186 , 0
08 , 0 32 , 0 75 , 0
'
' 75 , 0
÷ > = + + = + + ÷
= > =
·
÷ =
·
÷ =
imama Tuomet
imama
h b
h
b b
f n
f
o
f
f f
¢ ¢
¢ ¢

Įstrižojo pjūvio pabaiga yra ties koncentruotos jėgos V
Ed
pridėties vieta, t.y. c
L
=1,17-0,55=0,60
m. Nustatoma, ar skersinę armatūra reikia skaičiuoti.

( ) ( )
( ) ; 0529 , 0 612 , 0 08 , 0 2 , 1 ) 5 , 0 1 ( 6 , 0 1
135 , 0
60 , 0
612 , 0 08 , 0
2 , 1 5 , 0 1 5 , 1 1
3
2
2
4 ,
= · · · + = · · · + >
> =
·
· · + =
·
· · + =
d b f
c
d b
f V
ctd n c
L
ctd n c ct Rd
¢ ¢
¢ ¢

Kadangi
; 5123 , 0 135 , 0
,
MN V MN V
Ed ct Rd
= < =
reikalinga skersinė armatūra.
Įstrižojo pjūvio horizontalios projekcijos ilgis, įvertinus tgβ=0,0775,

( )
; 60 , 0 75 , 2
0775 , 0 5 , 1 2 5 , 1 6 , 0
5 , 1 2 612 , 0
1
2 3
2
= > =
· · ÷ ·
· ·
=
· ÷ + ·
=
L
c n c
c
b
c
tg
d
c
| µ ¢ ¢ ¢
µ ¢

Imama c
b
=c
L
=0,80m ,ir tuomet randama,kad

( )
( ) ; 1896 , 0 2081 , 0
0 2
2
0
2 ,
MN tg c h b f
c
tg c h
b f V
b ctd c
b
b
ctd c c Rd
= · + · · · > =
· +
· · · = | µ ¢
|
µ ¢

Imama
=
c Rd
V
,
0,2081 MN.

Reikiamas skersinio armavimo intensyvumas:

( )
( )
; / 0432 , 0
2
741 , 0
60 , 0 2081 , 0
2081 , 0 5123 , 0
3
2
,
2
,
m MN
b
f
c V
V V
ctd c
b c Rd
c Rd Ed
sw
= · · · > =
·
÷
=
·
÷
= µ ¢ v
Apskaičiuojamas pavojingojo pjūvio horizontaliosio projekcijos ilgis:
48


; / 108 , 0
; / 0273 , 0 2
; / 739 , 0
; / 288 , 0
2
1
1
2
1
2
m MN d k c
m MN tg d k b
m MN tg k a
m MN b f k
sw
ctd c
= · =
= · · · =
= · ÷ =
= · · =
|
| v
µ ¢

( )
( ) ; 401 , 0 ; 414 , 1 0775 , 0 2 1 612 , 0 2
2 1 2 401 , 0
739 , 0
108 , 0 739 , 0
2
0273 , 0
2
0273 , 0
2 2
1
2
1
1 1
2
1 1
1
m c imama m
tg d m
a
c a
b b
c
o
o
= = · + · · =
= + · < =
· + |
.
|

\
|
+
=
· + |
.
|

\
|
+
= |

Patikslinamas ; / 759 , 0
401 , 0
2081 , 0 5123 , 0
1
,
m MN
c
V V
o
c Rd Ed
sw
=
÷
=
÷
= v
Sienutę numatoma armuoti dviem tinklais, kurių vertikalioji Ø12 S400 armatūra yra skersinė, o
išilginė Ø5 S240 – pagalbinė. Taigi d
w
=12 mm, n=2.

Skersinių strypų žingsnis:
; 086 , 0
759 , 0
10 26 , 2 290
4
m
A f
s
sw
sw swd
=
· ·
=
·
=
÷
v

; 158 , 0 75 , 0
2
2 max
m
V
d
b f s
Ed
ctd c
= · · = µ ¢
Pagal konstravimo reikalavimus sijų galiniams ruožams (iki pirmojo sutelktojo krūvio, bet ne
mažiau kaip 1/4 tarpatramio ilgio), kai sijos h > 450 mm, sankabų žingsnis turi būti ne didesnis
nei h/3 ir 300 mm; viduriniuose sijų ruožuose s
w
turi būti ne didesnis nei 0,75h ir 500 mm. h/3 =
869/3 = 290 mm < 300 mm ir s
w,max
=0,158<0,50 m, todėl s
w,max
=0,158 m.
Taigi, imami 2Ø10 S400 kl. strypai žingsniu s=0,08 m (A
sw
=1,57 cm
2
) sijos kraštiniuose
ketvirtadaliuose. Likusios sijos tarpatramio dalyje imama 2Ø12 S400 kl. žingsniu s=0,15 m
Armatūros intensyvumas ; / 437 , 0
15 , 0
10 26 , 2 290
4
m MN
s
A f
sw
sw swd
sw
=
· ·
=
·
=
÷
v
Tikrinamas b-b įtrižojo pjūvio, kuris prasideda už 2,95 m nuo sijos galo (žr. 10.1 pav.),
stiprumas. Skerspjūvio darbo aukštis d
b
=0,780 m. Skersinė jėga, veikianti pjūvio pradžioje
V
Ed,b
=287,45 kN.
Čia, kaip ir a-a pjūvyje, imama 5 , 1 1 = + +
f n
¢ ¢ . Apgniuždymo jėga:
49

; 741 , 0 8 , 726 10 33 , 11 9 , 0 9 , 0
4
2 2
MN A P
sp sp sp sp
= · · · = · = ÷ =
÷
o ¸ ¸


Pavojingojo b-b įstrižojo pjūvio horinzontali projekcija:
; 60 , 1
; 56 , 1 2
; 633 , 0
437 , 0
78 , 0 08 , 0 2 , 1 5 , 1 2
0
2 0
2 2
2
0
m c c
m d c
m
d b f
c
sw
b ctd c
= <
= · s
=
· · · ·
=
· · ·
=
v
µ ¢

Tikrinama sąlyga:
; 553 , 0
633 , 0
78 , 0
08 , 0 2 , 1 5 , 1 2 633 , 0 437 , 0 287 , 0
2 2
2 0 ,
MN
c
d
b f c V
b
ctd c sw b Ed
= · · · · + · = · · · + · s = µ ¢ v
Iš sąlygos pjūvio stiprumas pakankamas.
Tikrinama sąlyga a-a pjūvyje:
; 3 , 0
0 1 1 ,
h b f V
cd c w b Ed
· · · · s ¢ ¢
čia
1 w
¢ įvertina teigiamą skersinės armatūros įtaką sienelės stiprumui:
; 3 , 1 707 , 0 0202 , 0 7 5 1 5 1
1
s = · · + = · · + =
w w
µ o ¢
čia ; 0202 , 0
15 , 0 08 , 0
10 23 , 2
4
=
·
·
=
·
=
÷
w
sw
w
s b
A
µ . 7 = o
; 82 , 0 18 01 , 0 1 1
1
= · ÷ = · ÷ =
cd c
f | ¢
. 612 , 0 m d =
Sijos sienelė nesuirs, nes ; 92 , 1 612 , 0 18 82 , 0 707 , 0 3 , 0 287 , 0
max ,
MNm V V
Rd Ed
= · · · · = s =

2.10.1.2. Stiprumas lenkimo momentui

Elementų stiprumas lenkimo momentui įstrižajame pjūvyje yra pakankamas, jeigu
armatūros įtempimų perdavimo zonos gale esantis c-c pjūvis yra atsparus pleišėjimui. Čia
veikiantis lenkimo momentas, sukelta visų apkrovų, ir laikant, kad ruože l
p
nėra išorinių apkrovų.
( ) ; 4517 , 0 ) 25 , 0 225 , 0 901 , 0 ( 5159 , 0
1 0 ,
MNm e l l V M
p p Ed
= ÷ + = ÷ A + =
Tikrinama c-c pjūvio atsparumo pleišėjimui sąlyga:
( ) ( ) ì ¢ ÷ · · + + · = s 1 ) ' (
2
r e P W f M M
op pl ctd crc

50

Šio pjūvio geometrinės charakteristikos atitinka 1-1 pjūvio reikšmes. Apgniuždymo jėga
. 68 , 983
5 1
1
MPa P =
÷
Įtempiai betone ties armatūra:
; 84 , 14
00885 , 0
283 , 0 9534 , 0
15341 , 0
9534 , 0
2
2 5 1 5 1
1
1 1
MPa
I
e P
A
P
red
op
red
cp
=
·
+ =
·
+ =
÷ ÷
o
Nuostoliai dėl greitai pasireiškiančio betono valkšnumo:
Kadangi ; 8 , 0 618 , 0
24
84 , 14
1
= < = = o
o
cp
cp
f

; 03 , 21 618 , 0 40 85 , 0 40
1 ,
6
MPa
f
cp
cp
= · · =
|
|
.
|

\
|
· = A
o
_ o
Tokiu būdu pirminiai įtempimo nuostoliai bus:
. 42 , 168 03 , 21 48 , 43 0 , 65 91 , 38
1
MPa
p
= + + + = Eo
Betono apspaudimo jėga, atmetus visus pirminius armatūros įtempimo nuostolius:
( ) ( ) ; 9512 , 0 54 , 188 1008 10 33 , 11
4
1
6 1
1
MN A P
p p sp
= ÷ · · = E ÷ · =
÷ ÷
o o

Kai ; 75 , 0 593 , 0
24
22 , 14
1
< = =
cp
cp
f
o
,nuostoliai dėl betono valkšnumo:

; 56 , 75 593 , 0 85 , 0 150
'
150
1 ,
9
MPa
f
cp
cp
= · · =
|
|
.
|

\
|
= A
o
_ o
Išankstiniai įtempiai armatūroje, įvertinus suminius nuostolius:
; 02 , 764 98 , 243 1008
, 2
MPa
com p sp sp
= ÷ = A ÷ = o o o
Apspaudimo jėga, atmetus visus armatūros išankstinio įtempimo nuostolius bus:
; 8656 , 0 02 , 764 10 33 , 11
4
2 2
MN A P
sp sp
= · · = · =
÷
o

Įtempiai betone ties armatūros viršutiniu kraštu:
; 76 , 14
02686 , 0
283 , 0 8656 , 0 502 , 0
15341 , 0
8656 , 0
'
2
2
MPa
W
e P M
A
P
red
op
red
c
=
· ÷
+ =
÷
+ = o


. 1 78 , 0
18
76 , 14
6 , 1 6 , 1 < = ÷ = ÷ =
cd
c
f
o
¢

Kadangi sijos viršutiniame krašte atsiveria normaliniai plyšiai, todėl juos įvertiname koef.

. 03 , 0 = ì Įstrižojo pjūvio stiprumas lenkimo momentui nepakankamas, nes:
( ) ( ) . 393 , 0 03 , 0 1 ) 175 , 0 78 , 0 286 , 0 ( 8656 , 0 0347 , 0 22 , 1 4517 , 0 MNm M M
crc
= ÷ · · + + · = s =

todėl būtina iš anksto įtemptą armatūra inkaruoti ne į betoną, o inkarus, esančius sijos gale.
51

2.11. Sijos apskaičiavimas eksploatacijos stadijoje tinkamumo ribiniam būviui
2.11.1. Atsparumas normaliniams plyšiams
Normaliniai plyšiai sijos apatiniame krašte neatsiras, jei bus tenkima sąlyga:
( ) ( ). 1 ) ' (
2 2
ì ¢ ÷ · · + + · = s r e P W f M M
op pl ctk crc


2.9 pav. Įtempimų būvis skaičiuojant normalinių plyšių atsivėtimą X-X pjūvyje
X-X pjūvis. Čia
3
04861 , 0 ' m W
red
=
Apgniuždymo jėga:

; 823 , 0
2 2
MN A P
sp sp sp
= · · = o ¸

Įtempiai betone ties sijos apatiniu kraštu:
; 95 , 24
04861 , 0
457 , 0 823 , 0 10 21 , 1349
167 , 0
823 , 0
'
3
2 2
2
MPa
W
e P M
A
P
red
op
red
c
=
|
|
.
|

\
| · ÷ ·
+ =
|
|
.
|

\
| · ÷
+ =
÷
o

Tuomet:
; 1 561 , 0
30
95 , 24
6 , 1 6 , 1 < = ÷ = ÷ =
ck
c
f
o
¢

Kadangi
( ) ( ) ; 052 , 2 . 03 , 0 1 ) 291 , 0 561 , 0 457 , 0 ( 823 , 0 0667 , 0 24 10 21 , 1349
3
MNm M M
crc
= ÷ · · + + · = s · =
÷
todėl normaliniai plyšiai sijos krašte atsivers.
Kadangi sijai keliami 3-iosios pleišėtumo kategorijos reikalavimai, tai plyšių atsiradimas
leidžiamas. Tačiau jų plotis yra ribojamas, kurį reikia apskaičiuoti.


52

1-1 pjūvis.
Kadangi pjūvis yra įtempimų perdavimo zonoje, tai apgniuždymo jėga:

; 917 , 0 47 , 746 10 33 , 11 1
4
2 2
MN A P
sp sp sp
= · · · = · =
÷
o ¸

Įtempiai betone ties sijos apatiniu kraštu:
; 06 , 4
02686 , 0
283 , 0 917 , 0 10 15 , 208
15341 , 0
917 , 0
'
3
2 2
2
MPa
W
e P M
A
P
red
op
red
c
=
|
|
.
|

\
| · ÷ ·
+ =
|
|
.
|

\
| · ÷
+ =
÷
o

Tuomet:
0 , 1 ; 1 43 , 1
30
06 , 4
6 , 1 6 , 1 = > = ÷ = ÷ = ¢
o
¢ priimu
f
ck
c

Kadangi
( ) ( ) ; 22 , 1 . 03 , 0 1 ) 175 , 0 1 283 , 0 ( 917 , 0 0347 , 0 24 208 , 0 MNm M M
crc
= ÷ · · + + · = s = todėl
normaliniai plyšiai sijos krašte neatsivers.

2.11.2. Sijos įlinkio skaičiavimas

Kreivumo skaičiavimas
Sijos įlinkis nustatomas pagal jos ašies kreivumus (1/r), apskaičiuotus naudojantis statybinės
mechanikos formulėmis.
Kai konstrukcijoje atsiveria normaliai plyšiai, sumininis kreivis apskaičiuojamas pagal formule:

4 3 2 1
1 1 1 1 1
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
=
r r r r r tot

Pjūvis X-X
Kadangi tempiamoje zonoje atsiveria plyšiai, tuomet 1/r
1
ir 1/r
2
priimame lygius 0.
3
1
|
.
|

\
|
r
- kreivis nuo ilgailaikio nuolatinių ir tariamai nuolatinių apkrovų poveikio:
( )
;
1
1 0 1 3 s s
s tot
c f
c
s s
s
A E d
N
E h b A E z d
M
r ·
· ÷
(
(
¸
(

¸

· · · · +
+
·
=
|
.
|

\
| ¢
v , ¢
¢ ¢

čia: z – atstumas nuo tempiamos armatūros svorio centro iki gniuždomos zonos atstojamosios
centro. z=0,838 m;
M – momentas nuo išorinių apkrovų. M=1,349 MNm;
53

d – gniuždomos zonos aukštis, d=0,968 m;

c
¢ – koeficientas, kuris įvertina kraštinio gniuždomojo betono sluoksnio deformacijų
netolygumą ir yra lygus: sunkiojo, smulkiagrūdžio ir lengvojo betono aukštesnės nei
LC12/13 klasės – 0,9;
¢
s
– koeficientas, kuris įvertina tempiamojo betono darbą ruožuose su plyšiais ir
apskaičiuojamas pagal formulę:
( ) ( )
852 , 0
968 , 0 / 327 , 1
218 , 0
218 , 0 8 , 0
h e
ψ
0
=
· · ÷
÷
÷ · ÷ =
÷
÷
÷ ÷ =
0,218 1,8 3,5
1
1,25
1,8 3,5
1
1,25
2
tot s, m
2
m
m ls s
¢
¢
¢ ¢

čia: ¢
ls
– koeficientas, lemiantis ilgalaikių apkrovų veikimą. Ilgalaikėms apkrovos 0,8;
; 0 , 1 218 , 0
736 , 0 349 , 1
0669 , 0 2
M M
W f
< =
÷
·
=
÷
=
rp r
pl ctk
m
¢
Tuomet:
( )
; 0063 , 0
10 33 , 11 10 05 , 2
852 , 0
968 , 0
017 , 1
15 , 0 10 2 , 3 968 , 0 08 , 0 414 , 0 590 , 0
9 , 0
10 33 , 11 10 05 , 2
852 , 0
838 , 0 968 , 0
349 , 1 1
1
4 5
4 4 5
3
÷
÷
÷
=
· · ·
×
× ÷
(
¸
(

¸

· · · · · +
+
· · · ·
=
|
.
|

\
|
m
r

4
1
|
.
|

\
|
r
- kreivis dėl elemento išlinkio, kurį sukelia betono susitraukimas ir valkšnumas nuo
išankstinio apspaudimo jėgos P
2
, apskaičiuojamas pagal formulę:

d r
c2 c1
4
1 c c ÷
=
|
.
|

\
|
;
čia:
c2
c1
, c c – betono santykinės deformacijos, kurias sukelia betono susitraukimas ir
valkšnumas nuo išankstinio apspaudimo jėgos P
2
, ir apskaičiuojamos atitinkamai
išilginės tempiamosios armatūros masės centro lygyje ir kraštiniame gniuždomojo betono
sluoksnyje pagal formules:

; 00065 , 0
10 05 , 2
67 , 64 50 94 , 17
5
s
c1
c1
=
·
+ +
=
+ +
= =
s
los los los
E
9 8 6
o o o o
c
E

0
s
c2
c2
= =
E
o
c , nes:
54

0 32 , 4
04463 , 0
457 , 0 049 , 1
167 , 0
049 , 1
,
2
2
c2
< ÷ =
·
÷ =
·
÷ = MPa
W
e P
A
P
t red
op
red
o , įtempių nuostoliai
įtemptoje armatūroje (tarytum toje vietoje ji būtų) dėl betono susitraukimo ir valkšnumo lygūs 0.
Tuomet:
; 10 7 , 6
968 , 0
00065 , 0 1
1 4 c1
4
÷ ÷
· = = = |
.
|

\
|
m
d r
c

Suminis briaunų kreivumas:
; 10 6 , 5 10 7 , 6 0063 , 0 0 0
1 1 1 1 1
3 4
4 3 2 1
÷ ÷
· = · ÷ + ÷ = |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
=
r r r r r tot

Pjūvis 2-2
Kadangi tempiamoje zonoje atsiveria plyšiai, tuomet 1/r
1
ir 1/r
2
priimame lygius 0.
( )
;
1
1 0 1 3 s s
s tot
c f
c
s s
s
A E d
N
E h b A E z d
M
r ·
· ÷
(
(
¸
(

¸

· · · · +
+
·
=
|
.
|

\
| ¢
v , ¢
¢ ¢

( ) ( )
; 814 , 0
1 , 1 / 375 , 1
238 , 0
238 , 0 8 , 0
h e
ψ
0
=
· · ÷
÷
÷ · ÷ =
÷
÷
÷ ÷ =
0,238 1,8 3,5
1
1,25
1,8 3,5
1
1,25
2
tot s, m
2
m
m ls s
¢
¢
¢ ¢

; 0 , 1 238 , 0
736 , 0 442 , 1
08401 , 0 2
M M
W f
< =
÷
·
=
÷
=
rp r
pl ctk
m
¢
Tuomet:
( )
; 0043 , 0
10 33 , 11 10 05 , 2
814 , 0
1 , 1
049 , 1 , 0
15 , 0 10 2 , 3 1 , 1 08 , 0 414 , 0 520 , 0
9 , 0
10 33 , 11 10 05 , 2
814 , 0
995 , 0 1 , 1
442 , 1 1
1
4 5
4 4 5
3
÷
÷
÷
=
· · ·
×
× ÷
(
¸
(

¸

· · · · · +
+
· · · ·
=
|
.
|

\
|
m
r

4
1
|
.
|

\
|
r
- kreivis dėl elemento išlinkio, kurį sukelia betono susitraukimas ir valkšnumas nuo
išankstinio apspaudimo jėgos P
2
, apskaičiuojamas pagal formulę:

d r
c2 c1
4
1 c c ÷
=
|
.
|

\
|
;
čia:
c2
c1
, c c – betono santykinės deformacijos, kurias sukelia betono susitraukimas ir
valkšnumas nuo išankstinio apspaudimo jėgos P
2
, ir apskaičiuojamos atitinkamai
55

išilginės tempiamosios armatūros masės centro lygyje ir kraštiniame gniuždomojo betono
sluoksnyje pagal formules:

; 00065 , 0
s
c1
c1
=
+ +
= =
s
los los los
E
9 8 6
o o o o
c
E

0
s
c2
c2
= =
E
o
c
;

; 00059 , 0
1 , 1
00065 , 0 1
1 c1
4
÷
= = = |
.
|

\
|
m
d r
c

Suminis pjūvio 2-2 kreivumas:
; 10 7 , 3 10 9 , 5 0043 , 0 0 0
1 1 1 1 1
3 4
4 3 2 1
÷ ÷
· = · ÷ + ÷ = |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
=
r r r r r tot

Pjūvis 1-1
Pjūvyje 1-1 neatsiveria normaliniai plyšiai, todėl kreivio skaičiavimo metodika skiriasi nuo
anksčiau nagrinėtų pjūvių skaičiavimo. Suminis kreivis:

4 3 2 1
1 1 1 1 1
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=
r r r r r tot
;
čia:
1
1
|
.
|

\
|
r
– kreivis nuo kintamųjų poveikių (trumpalaikės dalies), apskaičiuojamas pagal
kintamąją apkrovą, padaugintą iš 0,3;
2
1
|
.
|

\
|
r
– kreivis nuo nuolatinių ir tariamai nuolatinių poveikių pagal 6.10b [9.5] derinį,
neįvertinant išankstinio apspaudimo armatūra.

; 10 86 , 0
00885 , 0 10 32 85 , 0
20815 , 0 1
1 3
3
eff eff c1 1
÷ ÷
· =
· · ·
= = |
.
|

\
|
m
I E
M
r ¢

; 10 73 , 1
00885 , 0 32000 85 , 0
2 20815 , 0 1
1 3
eff eff c1
c2
2
÷ ÷
· =
· ·
·
= = |
.
|

\
|
m
I E
M
r ¢
¢

; 10 94 , 0
00885 , 0 10 32 85 , 0
283 , 0 8038 , 0 1
1 3
3
eff eff c1
0p2 2
3
÷ ÷
· =
· · ·
·
=
·
= |
.
|

\
|
m
I E
e P
r ¢

; 10 61 , 2
283 , 0
10 737 , 0 1
1 3
3
c2 c1
4
÷ ÷
÷
· =
·
=
÷
= |
.
|

\
|
m
d r
c c

56

; 10 737 , 0
205000
29 , 80 50 87 , 20
1 3
s
c1
c1
÷ ÷
· =
+ +
= = m
E
o
c
( ) . 10 96 , 0 10 61 , 2 94 , 0 73 , 1 86 , 0
1 1 1 1 1
1 3 3
4 3 2 1
÷ ÷ ÷
· ÷ = · ÷ ÷ + = |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= m
r r r r r tot

Pjūvis 0-0
Pjūvyje 0-0 neatsiveria normaliniai plyšiai. Suminis kreivis:

4 3 2 1
1 1 1 1 1
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=
r r r r r tot
;
Kadangi pjūvyje 0-0 M=0, todėl
2 1
1 1
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
r
ir
r
lygūs 0.
čia:
; 10 92 , 0
00827 , 0 10 32 85 , 0
25 , 0 8257 , 0 1
1 3
3
eff eff c1
0p2 2
3
÷ ÷
· =
· · ·
·
=
·
= |
.
|

\
|
m
I E
e P
r ¢

; 10 57 , 2
1
1 3 c2 c1
4
÷ ÷
· =
÷
= |
.
|

\
|
m
d r
c c

( ) . 10 49 , 3 10 57 , 2 92 , 0 0 0
1 1 1 1 1
1 3 3
4 3 2 1
÷ ÷ ÷
· ÷ = · ÷ ÷ + = |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
÷ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= m
r r r r r tot

B B B B
B
B
B B
B B
B B
B B
B
B
B B
B B

2.10 pav. Kintamo skerspjūvio sijos kreivumo diagrama
57


Sijos įlinkis
Kintamo skerspjūvio sijos įlinkis apskaičiuojamas pagal formulę:
( )
( ) ( ) { }
. 060 , 0
235
2 , 14
235
0228 , 0 10 7 , 3 2 7 3 ) 10 96 , 0 ( 2 10 06 , 5 2 6 ) 10 18 , 1 ( 2
7 12
7 , 13
1
2 3
1 1
6
1 1
12
lim
3 3 3 3
2
2
1
1 , , , 0 , 0
2
2
2
m
l
f m
r
n
r r
i
r r n
l
f
m i l i r i l r
n
= = =
= < = · · ÷ · + · ÷ · + · · · + · ÷ ·
·
=
=
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
|
.
|

\
|
· ÷ +
(
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
· + |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
÷ ÷ ÷ ÷
÷
=
¿

Įlinkis neviršija leistinojo. Sija tenkina tinkamumo ribiniam būviui keliamus reikalavimus.
58


LITERATŪRA:

1. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
2. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.
3. Valikonis, V. Venckevičius. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Metodiniai
nurodymai. Kaunas, 1987.
4. V. Venckevičius. Įtemptojo gelžbetonio sijų projektavimas. Metodiniai nurodymai.
Kaunas, „KTU”, 1990.
5. Stogo dangų konstrukcija. – [žiūrėta 2010-10-20]. Prieiga per internetą:
http://www.paroc.lt


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful