Cho ngöôøi thaân thöông cuûa quyù vò bieát laø quyù vò lo laéng cho hoï ra sao

Ngöôøi thaân thöông cuûa quyù vò coù caàn ñöôïc giuùp ñôõ cho caùc chi phí mua thuoác theo toa khoâng?
ôû An Sinh Xaõ Hoäi vaø Trung Taâm Dòch Vuï Medicare & Medicaid hieän ñang cuøng hôïp taùc ñeå ñöôïc giuùp ñôõ theâm cho nhöõng ngöôøi ñöôïc Medicare thanh toaùn cho caùc chi phí mua thuoác theo toa cuûa hoï. Quyù vò coù theå giuùp ngöôøi maø quyù vò quan taâm ghi danh cho söï hoã trôï theâm naøy. Ñeå xaùc ñònh xem hoï coù theå hoäi ñuû ñieàu kieän hay khoâng, Sôû An Sinh Xaõ Hoäi caàn bieát soá lôïi töùc thu nhaäp cuûa hoï vaø toång giaù trò cuûa caùc khoaûn tieát kieäm cuûa hoï, ñaàu tö taøi chaùnh vaø baát ñoäng saûn (ngoaøi caên nhaø cuûa hoï ñang ôû). Ñeå coù theå hoäi ñuû ñieàu kieän ñöôïc giuùp ñôõ theâm, hoï phaûi coù: • Lôïi töùc giôùi haïn laø $15,315 cho moät caù nhaân hoaëc $20,535 cho moät caëp vôï choàng soáng chung. Maëc duø lôïi töùc haøng naêm cuûa hoï cao hôn möùc aán ñònh, ngöôøi thaân cuûa quyù vò vaãn coù theå hoäi ñuû ñieàu kieän ñöôïc giuùp ñôõ veà baûo phí ñoùng haøng thaùng, caùc khoaûn khaáu tröø haøng naêm vaø tieàn ñoàng traû khi mua thuoác theo toa. Moät soá thí duï veà tröôøng hôïp höôûng trôï giuùp khi coù lôïi töùc cao hôn möùc aán ñònh bao goàm neáu hoï hoaëc ngöôøi phoái ngaãu cuûa hoï: —Nuoâi caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình soáng chung vôùi hoï; —Kieám ñöôïc tieàn do ñi laøm; hoaëc —Soáng taïi Alaska hoaëc Hawaii; va • Coù caùc nguoàn taøi chaùnh giôùi haïn laø $11,710 cho moät caù nhaân hoaëc $23,410 cho moät caëp vôï choàng soáng chung. Nguoàn taøi chaùnh bao goàm tröông muïc ngaân haøng, coå phaàn vaø coâng khoá phieáu. Chuùng toâi khoâng tính nhaø vaø xe cuûa hoï laø nguoàn taøi chaùnh.

2007

S

Hoûi ngöôøi thaân thöông cuûa quyù vò laø: • Xaùc nhaän nhöõng taøi saûn naøo do hoï sôû höõu rieâng hoaëc sôû höõu cuøng vôùi ngöôøi phoái ngaãu cuûa hoï hay vôùi moät ngöôøi naøo khaùc. Hoï khoâng neân bao goàm nhaø, xe, khu ñaát choân caát hoaëc caùc vaät duïng caù nhaân cuûa hoï. • Duyeät xeùt qua taát caûcaùc lôïi töùc cuûa hoï. • Thu thaäp tröôùc caùc hoà sô cuûahoï ñeå tieát kieäm thì giôø.

Caùc taøi lieäu giuùp ngöôøi thaân cuûa quyù vò chuaån bò tröôùc:
• Caùc baûn baùo caùo cho thaáy soá toàn khoaûn trong tröông muïc cuûa hoï taïi ngaân haøng, hieäp hoäi tín duïng hoaëc caùc cô sôû taøi chaùnh khaùc; • Baûn baùo caùo cuûa caùc tröông muïc ñaàu tö; • Baûn baùo caùo cuûa caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï; • Caùc chöùng chæ chöùng khoaùn; • Giaáy khai thueá; • Thö baùo löông höu trí; vaø • Cuoáng chi phieáu löông.

Laøm theá naøo ñeå muoán bieát theâm chi tieát
Quyù vò cuõng coù theå noäp ñôn xin treân maïng taïi www.socialsecurity.gov. Noäp ñôn qua ñieän thoaïi hoaëc ñeå laáy maãu ñôn, xin haõy goïi cho Sôû An Sinh Xaõ Hoäi taïi soá 1-800-772-1213 (ñöôøng daây TTY laø 1-800-325-0778) vaø xin maãu Ñôn Xin Trôï Giuùp Chi Phí Chöông Trình Thuoác Theo Toa cuûa Medicare (Application for Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs) (SSA-1020). Ñeå tìm hieåu theâm veà chöông trình mua thuoác theo toa cuûa Medicare vaø thôøi gian ghi danh ñaëc bieät, xin goïi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2086) hoaëc ñeán xem trang web www.medicare.gov. Medicare cuõng coù theå cho quyù vò hoaëc ngöôøi thaân cuûa quyù vò bieát veà caùc cô quan trong vuøng quùy vò ôû, hoï coù theå giuùp ñôõ vôùi chöông trình thuoác theo toa cuûa Medicare. Xin tieáp tuïc ôû maët sau cuûa trang naøy ñeå ñieàn vaøo tôø khai. (coøn tieáp)
Cho ngöôøi thaân thöông cuûa quyù vò bieát laø quyù vò lo laéng cho hoï ra sao

Nhöõng ñieàu quyù vò caàn bieát
Sôû An Sinh Xaõ Hoäi ñaõ laäp ra moät maåu ñôn xin maø nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình, ngöôøi chaêm soùc hoaëc ñeä tam nhaân coù theå ñieàn duøm maãu ñôn giuùp ñôõ theâm “Extra Help”cho ngöôøi ñöôïc höôûng Medicare. Tôø khai baûng tính naøy naèm ôû trang ñoái dieän coù theå hoã trôï quyù vò giuùp hoï ñieàn ñôn xin ñöôïc giuùp ñôõ theâm. Tôø khai naøy khoâng phaûi laø ñôn xin. w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Chuùng toâi caàn bieát veà lôïi töùc vaø caùc nguoàn taøi chaùnh cuûa hoï (vaø cuûa ngöôøi phoái ngaãu cuûa hoï, neáu hoï coù vôï/choàng vaø soáng chung vôùi nhau):

Teân Soá ñieän thoaïi Nguoàn taøi chaùnh
Caùc tröông muïc ngaân haøng, bao goàm tröông muïc chi phieáu, tieát kieäm, vaø Chöùng Chæ Kyù Thaùc Chöùng khoaùn, coâng khoá phieáu, coâng khoá phieáu tieát kieäm, quyõ hoã töông, tröông muïc höu trí caù nhaân (IRA) hoaëc caùc khoaûn ñaàu tö khaùc Tieàn maët ñeå ôû nhaø hoaëc ôû baát cöù nôi naøo khaùc Caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï cho ngöôøi thaân cuûa quyù vò (vaø ngöôøi phoái ngaãu, neáu laäp gia ñình vaø soáng chung)

Giaù trò
$

$ $

$

LÖU YÙ: Sôû An Sinh Xaõ Hoäi caàn bieát soá tieàn maø ngöôøi ñöông ñôn hoaëc ngöôøi phoái ngaãu cuûa hoï seõ ñöôïc bao nhieâu tieàn neáu hoï hoaùn ñoåi laáy tieàn maët cho caùc hôïp ñoàng baûo hieåm nhaân thoï cuûa hoï hoâm nay. Yeâu caàu hoï kieåm laïi vôùi coâng ty hoaëc nhaân vieân baûo hieåm cuûa hoï ñeå bieát chính xaùc trò giaù soá tieàn maët laø bao nhieâu. Soá tieàn naøy thöôøng ít hôn soá tieàn maø hoï ñöôïc baûo hieåm.
Baát cöù baát ñoäng saûn naøo khaùc ngoaøi caên nhaø cuûa hoï ñang ôû. $

Lôïi Töùc
Quyeàn lôïi phuï caáp An Sinh Xaõ Hoäi Höu boång coâng nhaân Sôû Hoûa Xa Caùc khoaûn quyeàn lôïi cöïu quaân nhaân Caùc khoaûn höu trí hoaëc nieân kim khaùc Tieàn caáp döôõng cho vôï/choàng Lôïi töùc roøng cho thueâ baát ñoäng saûn Tieàn boài thöôøng lao ñoäng Tieàn ñoùng goùp giuùp ñô õcuûa nhöõng ngöôøi khaùc giuùp traû caùc chi phí trong gia ñình, nhö thöïc phaåm, nôï mua nhaø hoaëc tieàn thueâ nhaø, nhieân lieäu hoaëc khí ñoát, ñieän, nöôùc vaø thueá baát ñoäng saûn Löông boång Lôïi töùc roøng töø vieäc laøm töï mình laøm chuû. Nhöõng lôïi töùc khaùc

Soá Tieàn Haøng Thaùng
$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $
Social Security Administration SSA Publication No. 05-10505-VI Show someone you love how much you care (Vietamese) June 2007

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v