De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis!!

Het beleid van de Wereld Raad van Kerken, en diverse kerkgenootschappen in de 21e eeuw. De beschuldiging door kerkgenootschappen van christenvervolging en apartheid door Joden, en de bewuste opzet van anti-Judaïsme in de 20 en 21e eeuw. Eerste stukje
Als je bovenstaande titel leest dan denkt u als lezer, dat ik waarschijnlijk een vervolg op het voorgaande stuk over de Acta Sanctorum, uit de 16e eeuw over de vroege middeleeuwen schrijf. Niets is minder waar. We hebben het toch echt over het heden, de 21e eeuw. Ondanks dat ik eigenlijk alleen over de aloude geschiedenis wil schrijven, vond ik het toch noodzakelijk om in dit geval van de beschuldigingen van de hedendaagse geloofsgemeenschappen in het heden te weerleggen. Met dit stuk wil ik laten zien dat de gedachtegang van de kerkvaders uit de vroege middeleeuwen niet veel verschilt met kerkleiders van nu, ondanks de verlichting, en scheiding tussen kerk en staat in de westerse landen. Er zijn natuurlijk wel wat zaken verandert wat terdege meespeelt in en na de 5e eeuw tot aan deze tijd. Ten eerste het christendom was de Staatsreligie in de 3e eeuw geworden, ten tweede, de opkomst van de Islam in de 6e eeuw, en ten derde het socialisme vanaf, vlak na de verlichting. (de verlichting in Nederland ongeveer begin 1800, in het Oosten en meeste delen van Duitsland en verder naar het oosten 40 jaar later in Rusland rond 1840 kwam de eerste vorm van het socialisme en uiteindelijk, in 1917 tot een revolutie en een nieuw soort staatsvorm en ideologie leidde, het communisme/socialisme). De islam is niet alleen een religie, maar heeft ook een extreme politieke ideologie in zich. Terwijl het Socialisme niets heeft met religie, en eerder tegen elke vorm van religie is, heeft het des te meer een ideologie in zich, dat sinds de 70tiger jaren

in het Westen steeds meer samengaat en aaneensluit met de extreme politieke ideologie van de Islam. Ook de christelijke kerk, vooral de zogenoemde linkse kerk, die de vervangingstheologie een nieuw leven inblaast, en alle ruimte geeft aan alle vooroordelen tegen de Joden en Israël, heeft zich volkomen aangesloten bij beide ideologieën van zowel de islam als het socialisme, en geeft daarmee alle ruimte aan: islam-, socialistisch- en Kerkelijk- Antisemitisme. Zelfs diverse landen en regeringen ondersteunen dit openlijk. De huidige regering van Nederland heeft niet voor niets een brief van het Wiesenthal Centrum mogen ontvangen. Hier komen we later op terug als we Sabeel en PKN en de Nederlandse anti-Israël groeperingen bespreken. M.a.w, we kunnen weer praten over Staats-, en Europees- (vanuit Brussel aangemoedigd) -antisemitisme, heden ten dage, zoals vroeger o.a. in het oude Tsaristische Russische Rijk, en in Duitsland onder het Nationaal Socialisme in de vorige eeuw. Ook Nederland, onder de huidige regering is trendsetter en promotor van BDS, in het wereldwijde anti-Israël beleid. Een goed boek te lezen over de geschiedenis van het Socialistisch Antisemitisme is: “ From Ambivalence to Betrayel “ door Professor Robert Wistrich Voor de verkiezingen 2010 begon ik me al ernstige zorgen te maken welke richting het ging in Nederland. Ik kon niet begrijpen dat een deel van Joods Nederland nog steeds zo links is. Ik was niet de enige die zich hierover zorgen maakte, en zeer verbaast, zoals ook Norman Podhoretz, met de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen was, waar Joods Amerika massaal voor Obama had gekozen. Lees “ Wordt Wakker Joods Links “. Zelfs nu het toch duidelijk is, waar bepaalde politieke partijen in Nederland voor kiest en staat, staan nog steeds een deel van de Joden in Nederland, pal achter partijen als bv. PVDA, GL, SP, D66 etc. Het is ongelofelijk maar waar. Partijen die bewust de ondergang van Israël, willen bewerkstelligen door o.a. het BDS programma te promoten, financieren, en uit te laten voeren. Het volop ondersteunen van nieuwe anti-Israël wetgevingen opgelegd door de EU, Brussel etc. Onder druk van de NGO‟s zoals Oxfam, Cordaid, IKV Pax Christi etc Het is ook ongelofelijk dat Joodse groeperingen en personen zoals o.a. EAJG, Rights Forum, Neturei Karta, J-Street etc., personen als Norman Finkelstein, Jaap Hamburger, Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Harry van Bommel, Gilad Atzmon, Roger Waters etc. en o.a. de beide historica‟s Ilan Papé en Shlomo Sand. Allen staan achter de ondergang en vernietiging van de staat Israël en de Joden, en dit ook nog eens luidkeels promoten. Zij doen dit echter niet bewust, ze denken echt dat ze met een goede zaak bezig zijn met het opkomen voor de Palestijnse zaak, PA en Hamas die ze als een

minderheidsgroep van vrijheidsstrijders zien die ondersteund moet worden in het streven van een zelfstandige staat. In hun tunnelvisie zien ze niet dat zowel de Palestijnen als Hamas niets anders streven als de vernietiging van Israël, en het verdrijven van alle Joden in de zee. Het staat duidelijk omschreven in hun handvest. Bijna niemand wil inzien dat het Islam-antisemitisme een puur religieuze opdracht is, opgelegd door de profeet. Veel van de prominente imams zijn zoals de kerkvaders van weleer, ze zijn alleen veel extremer. Een goed boek te lezen over de oorsprong van Islam-antisemitisme is: The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History door Andrew G. Bostom Hierbij een link naar een essay van professor Bostom http://bit.ly/19Xd00t ― A Salient Example of Hajj Amin el-Husseini’s Canonical Islamic JewHatred—Introduction, Text, and Commentary ‖ De vraag blijft, hoe komt het dat zoveel diaspora Joden, met name in Amerika gewoon anti-Israël zijn? Heeft dit te maken met de overvloed van misleidende informatie? Of, omdat de Messias nog niet is verschenen, of is de huidige moderne Jood te veel geassimileerd? Ook onder veel van de jonge rabbijnen in opleiding, met een politieke voorkeur, opgegroeid in Amerika, zijn zeer kritisch tegenover Israël, en sommige van hen zijn zelfs zeer pro-Palestijns. Heeft de extreme afkeer van Israël en Israëlisch politiek te maken, met het vaak genoemde Joodse “OsloSyndroom“ te maken? Ik zal toch eens een onderzoek doen, en een artikel over moeten schrijven vanwaar toch, door eeuwen heen, al die Joodse zelfhaat vandaan komt. Terugkomend op de anti-Israël kerkgenootschappen, de opkomst van Sabeel en de diverse vormen in BDS uit te leggen, moeten we teruggaan naar de oprichting van Stichting “Kairos” in 1970 en het ontstaan van de ― Bevrijdingstheologie “. En het vanaf die tijd toelichten. Het is ook belangrijk om te laten zien; wat is werkelijke “apartheid‖, en de personen te ontmaskeren zoals bisschop Desmond Tutu, die apartheid aan de lijve heeft ondervonden, de veiligheidsmuur in Jerusalem de naam „apartheidsmuur‟ gaf, en Israël in de wereld wegzet, als een apartheidsstaat. Ook zullen we dominees zoals Naim Ateek, in Nederland de dominees aangesloten bij „ Vrienden van Sabeel Nederland ‟, en PKN, en het Rights Forum van Dries van Agt etc, Politieke partijen zoals de SP, GL, PVDA, en D66. Vakbonden, FNV-ABVAKABO is zeker één de ergste etc. hun haat tegen Israël en het Jodendom zullen we analyseren en de ware toedracht, hun intenties, aan het licht te brengen. Het anti-Israël beleid van de Nederlandse regering, Rutte en Samsom, en BUZA onder leiding van Frans Timmermans. Het onderstaand stuk is een onderzoek welk ik in 2011 gedaan heb. Het stuk heb ik afgelopen maand enigszins aangevuld.

De mythe van de Arabische Palestijnse Christenen: 1. Sabeel Israël en het Kairos Document & Anti-Israël Kerkgenootschappen & Organisaties
Het Kairos Document 1:1 De meeste mensen hebben wel eens van het Palestijnse Kairos Document gehoord en kennen het niet anders als een noodkreet vanuit de Palestijns Christelijke bevolking. Het Kairos Document is onder leiding van dhr, Rifat Odeh Kassis coördinator en één van de initiatiefnemers voor het opstellen van het document geworden wat het is. De Palestijnse versie van het Kairos document kwam uit in 2009 en werd verspreid door het WCC (World Counsel Churches) naar de kerkgenootschappen over heel de wereld. Het document wordt gepromoot door de het WCC als een verklaring van Palestijns Christelijke leiders onder goedkeuring van de kerkelijke hoofden te Jeruzalem, dit komt echter niet overeen met de realiteit. De opstellers van het Palestijnse Kairos document hebben zich laten inspireren door het Zuid-Afrikaanse Kairos document dat in 1985 werd opgesteld in de strijd tegen de Zuid-Afrikaanse Apartheidspolitiek. Het ZuidAfrikaanse Kairos document is een theologische verklaring, opgesteld door een groep zwarte Zuid-Afrikaanse theologen, die voornamelijk gevestigd waren in de zwarte Townships van Soweto in Zuid-Afrika. De verklaring daagde de kerken uit om een reactie te geven op zoals de auteurs het zagen, het vicieuze beleid van Apartheid politiek na het uitroepen van de “ State of Emergency “ op 21 juli 1985. (uitleg inhoudelijk verschil tussen blanke en zwarte theologie) Het Kairos document toen riep zeer sterke reacties op, er volgden vurige debatten, niet alleen in Zuid-Afrika maar over de hele wereld. Het “Kairos” principe vindt zijn oorsprong bij het oprichten van de Stichting Kairos in 1970. Deze stichting werd opgericht als ondersteunende groep van het christelijke instituut in Zuid-Afrika destijds onder leiding van anti-apartheid activist dr. CF Beyers Naude. In de jaren 70 en 80 hield de stichting zich vooral bezig met boycot campagnes gericht op Nederlandse bedrijven, die zich met hun economische activiteiten in Zuid-Afrika mede schuldig maakten aan de Zuid-Arikaanse Apartheid. Het Zuid-Afrikaanse Kairos document is in voorbijgaande jaren in aangepaste vorm gehanteerd om economische en politieke druk uit te oefenen op diverse landen. Meest recent is het Palestijnse Kairos document met daarin een

dwingende oproep tot een algehele Israël boycot. Zo lijkt het Palestijnse Kairos document op niet meer dan een Palestijns christelijk verlengstuk van de internationale oproep tot Israël boycot. De eerste organisatie die overigens opriep tot boycot van goederen geproduceerd in de door Israël “bezette” gebieden was de Israëlisch socialistische organisatie Matzpen in 1988. Een overzicht BDS tot 2010 “ Milestones in the history of the Israëli BDSMovement “: Een korte chronologie. Bevrijdingstheologie. 1. A: Bevrijdingstheologie is vooral in de Latijns-Amerikaanse landen een populaire theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van de “ zonde ” centraal. In de ogen van de bevrijdingstheologen is “ zonde” in de Westerse benadering gericht op het handelen van de individuele gelovige (het vergeven van individuele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, overspel, moord), terwijl het begrip “ zonde ” volgens de bevrijdingstheologen veeleer te vinden is in sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, economische onrechtvaardigheid etc. Vaak sluiten bevrijdingstheologen het concept van de individuele zonde zelfs uit, enkele on der hen zijn overtuigde extremisten stonden van begin af op gespannen voet met de Rooms-Katholieke geloofsleer. De radicaliteit van het Evangelie is het uitgangspunt: Christus menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals beschreven in de “ Bergrede ” en in “ Matheus 25 “,en de Christenmeenten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen stonden zee kritisch ten opzichte van de gevestigde orde en de Zuid-Amerikaanse dictaturen. Niet zelden namen zij de wapens op om de zogenaamde volksonderdrukkers te bestrijden. Hierbij stonden zij vaak aan de zijde van Radicaal-Marxistische guerrillastrijders. In deze tijd en met name in het Midden-Oosten is het duidelijk te herkennen, dat zij zich aan de zijde van de PLO en Hamas scharen en vereenzelven . Vervangingstheologie 1. B: Sabeel en aanverwanten praten altijd dat zij de bevrijdingstheologie aanhangen, maar in feite, als je het goed leest en luistert wat zij verkondigen dan hebben zij het daar helemaal niet over. In feite verkondigen zij duidelijk de “ vervangingstheologie ” met een Marxistisch tint. Met het Marxistisch tint bedoel ik mee, de overdreven verdediging van de PLO en later kwam Hamas daarnaast. Sabeel en aanverwanten kunnen geen negatief commentaar horen over beide genoemde partijen. Zoals zij te allen tijde zal zeggen, Hamas is een op democratische wijze gekozen Partij. Dit is ook het vaste standaard argument van veel Linkse partijen.

Maar wat houdt de vervangingstheologie of ook wel “Supersessionism” genoemd werkelijk in? De vervangingstheologie leert in wezen dat de kerk, Israël heeft vervangen, in het plan van G‟d. Aanhangers van de vervangingstheologie geloven dan ook, dat de Joden niet langer G‟d‟s uitverkoren volk zijn, en G‟d heeft geen specifieke toekomstplannen met de natie Israël. Al de verschillende standpunten van de relatie tussen kerk en Israël kunnen verdeeld worden in 2 standpunten: of de kerk is een voortzetting van Israël (vervanging / convenant theologie), of de kerk is helemaal anders en verschillend van Israël (dispensationalisme / premillennialisme). Vervangingstheologie leert dat de kerk de vervanger is voor Israël en dat de vele beloften aan Israël in de Bijbel zijn vervuld in de christelijke kerk, en niet in Israël. Zo de profetische voorspellingen in de Bijbel, de zegeningen en de toegedane beloftes voor de terugkeer naar het beloofde land aan Israël zijn afgedaan, ze zijn vergeestelijkt of “ allegorisch ”, en zijn de beloften van G‟ds zegeningen overgegaan naar de christelijke kerk. Grote problemen zijn er uit ontstaan met deze opvatting, zoals het voortbestaan van het Joodse volk door de eeuwen heen en vooral met de opleving van de moderne staat Israël. Als Israël veroordeeld is door G‟d, en er is geen toekomst meer voor de Joodse natie, hoe verklaren we dan het bovennatuurlijke voortbestaan van het Joodse volk over de afgelopen 2000 jaar, ondanks de vele pogingen om hen te vernietigen? Hoe verklaren we waarom, en hoe Israël ontstond als een natie in de 20e eeuw, en niet eerder in de 1900 voorgaande jaren? Het Kairos document wordt veelvuldig besproken in dit artikel, velen bestempelen het dan ook als een politiek antisemitisch document. Het woord “Kairos” waar komt het vandaan en wat betekent het, en wat wordt ermee bedoeld specifiek in dit Arabisch Palestijns document? Kairos komt uit het oude Grieks en het betekend letterlijk “ het moment suprême “. De oude Grieken hadden twee woorden voor deze uitdrukking van „het moment suprême „ 1. Het oude Griekse woord „Chronos‟ en 2. „Kairos’. Chronos verwijst naar de Chronologische of sequentiële tijd, terwijl Kairos meer betekent: de tijd tussen, een moment van onbepaalde tijd, waarin iets bijzonders gebeurt. Wat dat speciale iets is, hangt af van wie dat woord gebruikt. Terwijl Chronos kwantitatief is, is Kairos meer een kwalitatieve aard. Kairos betekent ook zowel in het oude als in het moderne Grieks „weer‟ en in het meervoud (kaitoi of keri) betekend het “ de tijden ”.

In retoriek is Kairos: “ een passerende instant, wanneer een opening ontstaat, die aangedreven moet worden, zelfs als het nodig is met geweld, om het uiteindelijke succes te bereiken “. In de Christelijke Theologie, in het Nieuwe Testament betekent Kairos: “ de afgesproken tijd in de doelstelling van G’d “ de tijd wanneer G‟d handelt. (bijv. Marcus 1.15,: de kairos is voldaan). Dit verschilt met het gebruikelijke woord voor “ tijd ”, Chronos of in het Latijn Kronos. In de oosterse-orthodoxe en Oosterse-Katholieke kerken, voordat de Goddelijke Liturgie begint, de Deacon roept dan luid naar de priester: “ Kairos tou poiesai to Kyrio “ (Het is tijd voor de Heer om op te treden) wat aangeeft dat de tijd “ de tijd van de Liturgie een kruispunt is met de Eeuwigheid ”. Deze laatste kreet wordt veelvuldig weer gebruikt in de: “ vervangingstheologie ”.

Arabisch Palestijnse moslims en Arabisch Palestijnse christenen 1:2 Hoe is de verhouding onderling en wat hebben ze gemeenschappelijk? Het antwoord is eigenlijk heel kort: niets en toch iets. Niets is, de Islam accepteert geen christendom, en zouden ze toch bij elkaar blijven in één staat, dan kan dat alleen onder een dhimmi-status. Iets, het geen wat hen wel bindt is de gedeelde anti-Israël en Jodenhaat. De één vanuit de islam opgelegd en mede versterkt door hun leiders. En de ander vanuit de orthodoxie van de vervangingstheologie, antisemitisch socialisme, versterkt door NGO‟ers en externe theologische kerkgenootschappen. Samen vormen de Arabische Palestijnen, nu nog één front, via het Kairos document en de BDS, ondersteunt door duizenden NGO‟ers en aanhangers van de vervangingstheologie, zogenaamde linkse kerken, radicale linkse Joden, Joodse zelfhaters, en Arabische en Westerse antisemieten. Een aantal partijen schijnt er belang bij te hebben om zowel de Arabische Palestijnse Islamieten, als de Arabische Palestijnse Christenen tot het uiterst te ondersteunen en verdedigen, en daarvoor, als het moet, het Joodse volk en natie, te willen opofferen. Rol van NGO’s 1.3 Om vanuit het belang van de vele duizenden NGO‟s te spreken is niet zo moeilijk. De meeste NGO‟ers zijn betaalde krachten, waarvan een gedeelte

afkomstig is uit het buitenland, maar een groot deel bestaat uit Arabische Palestijnen die niet graag hun inkomen en status willen verliezen. Tot zover (2011) hebben de Palestijnen al 1.68 miljard EURO ontvangen. Sinds de Gaza onder Hamas bewind is gekomen, gaat 58% van de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit naar de Palestijnen op de Gazastrook. In 2006 heeft Professor Gerald Steinberg, directeur van NGO-Monitor een rapport geschreven over de macht en misbruik van de NGO‟s: ― In de afgelopen vijftig jaar hebben NGO’s (non-gouvernementele organisaties) gefocust op mensenrechten zich ontwikkeld tot zeer invloedrijke actoren in de internationale politiek. In het bijzonder m.b.t. het Arabisch Palestijns Israëlisch conflict. De NGO organisaties gezamenlijk zijn een zeer rijk en machtig netwerk, zij zijn de drijvende factor achter de anti-Israëlische agenda binnen de internationale erkende kaders, zoals in de VN-commissie van de VN (UNHCHR). In de eerste Durban conferentie tegen racisme in 2001 in Durban, hebben deze NGO’s een centrale rol gespeeld in de valse beschuldigingen van ― massamoord ― en ― oorlogsmisdaden ― tijdens de antiterreur actie door de Israëlisch militaire operatie in Jenin (Defensive Shield). Ook hebben zij de naam voor de in 2002 gebouwde veiligheidsmuur die door o.a. Jeruzalem loopt de naam gegeven van ― Apartheidsmuur ―. Zij hebben de academische- en divestment boycots ten volle ondersteund en gepromoot. Ze hebben in hun rapporten, persberichten en tijdens politieke campagnes tegen Israël gelobbyd, ze vormen een krachtige bron van ― soft power ―, en ze hebben een zeer krachtige invloed in de Verenigde Naties, de media, de academische wereld en de vakbonden. Lees verder hier “. Harris Schoenberg heeft een rapport geschreven over de voor en nasleep van Durban 1. Op 22 mei 2011 heeft de organisatie NGO-Monitor een rapport uitgebracht over de Duitse-NGO‟s NGO-Monitor heeft ook diverse rapporten over de Nederlandse NGO‟s uitgebracht. CIDI heeft in 2011 een Nederlandse versie van uitgebracht. (zie onder: Sabeel Nederland) Meer informatie over NGO‟s uit diverse landen kunt u vinden op: http://www.ngo-monitor.org

Rol van kerkgenootschappen en christelijke organisaties 1:4 Wat de Christenen betreft ligt het veel moeilijker, en o zo gevoelig. Hoe moet je onderscheid maken tussen de Christenen? Als er ergens een sprake is van polarisatie, dan is het wel onder de Christenen. Je hebt de pro-Israël

groeperingen en je hebt de anti-Israël groeperingen. En daar ergens tussen in heb je de christenen die nog niet weten of ze links of rechts moeten. Een aantal organisaties komt duidelijk naar voren en dat zijn: Presbyterian Church US, The United Methodist Church US, The United Church of Christ, the Evangelical Lutheran Church of America, Episcopale Church en het overkoepelend orgaan, WCC. Het verspreiden van een “mythe” tegenwoordig is natuurlijk veel eenvoudiger, zeer zeker met de huidige technologie via het internet. In 2000 maakte het Simon Wiesenthal Center zich al ernstig zorgen over het grote aantal dat in een rap tempo op het internet verscheen. De reikwijdte van internet activiteiten van terroristen, of haatpropagandisten en hun aanhangers blijft zich ontwikkelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het Simon Wiesenthal Center hield in 2004 al 4.000 haatsites in de gaten. Nu in deze tijd met de gebruikmaking van Facebook en twitter wat sneller werkt als een site of spammail, kan de boodschap van o.a. anti-Israël of Jodenhaat nog sneller en anoniemer verspreid worden. Dan praten we over Online antisemitisme. In 2003 werd door de Presbyterian Church tijdens de 215e General Assembley de eerste aanbevelingen gedaan om de Palestijnen meer steun te bieden en Israël aan te pakken. Het is interessant om de geschiedenis te lezen vanaf 1917 de “ Balfour Declaration “ zoals deze beschreven wordt door de Presbyterian chuch tot heden en welke draai er aan gegeven wordt. De aanleiding voor het opvoeren van de BDS en het Kairos Document zijn twee rapporten gepubliceerd door: Walter Owensby: “US Policy and the Israeli-Palestinian Conflict: Where are we and how did we get there “, (het originele stuk is helaas niet meer te vinden, maar deze is ook wel interessant.) en “ Palestin, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer “,door Joel Beinin en Lisa Hajjar. Twee zeer eenzijdige rapporten maar ze werden in 2003 met algemene stemmen aangenomen zonder ze te controleren op waarheidsgehalte. In 2003 werden ook de volgende punten aangenomen. Op de 216e General Assembly van de Presbyterian Church in 2004 werd het nog eens extra aangedikt door Rev. Dr. Mitri Raheb, en Rt. Rev. Riah Abu elAssal, namens de Arabische Christelijke Palestijnen. Tegengeluiden waren niet uitgenodigd op deze conferentie. (trouwens op geen één Conferentie) Een kritisch rapport over de aangenomen beslissingen door de Presbyterian Church is geschreven door Will Spotts een ex-lid van de Presbyterian Church in 2005. Het Antwoord op het rapport van Walter Owensby. In 2004 bracht een delegatie van de Louisville Presbyterian Church, onder leiding van Rev. Nile Harper een bezoek aan de Hezbollah leiders in Libanon onder het motto van

“ Misguided, at the best “. Hun excuus was, dat ze de stem wilden laten horen, wat normaal niet door derden in de US kon worden gehoord. Ondanks het tegengeluid van de Joodse leiders in de US, om niet te gaan aangezien Hezbollah op de lijst van terroristen stond in de US gingen ze toch. Report van de ontmoeting en hier . De JTA.org. bekritiseerde de Presbyterian Church vanwege zoals zij het noemen het “ Radicaliseren van de Presbyterian Church “ Er werd een actiegroep “Standwithus‖ opgezet op het internet, die mensen opleiden hoe men tegen de BDS in kan gaan. In 2005 nam de Presbyterian church ook de resolutie aan voor de Academic Boycot. Het idee voor de anti-Israël Academic Boycot werd gelanceerd in 2001 tijdens de door de VN gesponsorde eerste wereld conferentie tegen racisme in Durban. In 2004 werd de The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel opgericht, één van de oprichters is de Palestijn Omar Barghouti. De eerste leraren bond die het landelijk aannam was: “ The British Association of University Teachers (AUT) “ in Engeland eind 2005. De ICCJ Was er zeer op tegen, zij schreven dan ook een open brief. In 2005 werd: “Tear Down the Wall” resolutie aangenomen door de United Church of Christ, wat later werd overgenomen door andere kerkgenootschappen en het WCC. Vooraf begon eigenlijk het verzet tegen de “ Apartheidsmuur ” al door de Episcopale Church in 2003. Die in een algemene aangenomen resolutie, de regering Bush al vroeg om op te treden tegen de bouw van de muur. (Rapport is van de site verwijderd). Wat wel frappant was in 2005 is dat de Episcopalian Church zich afzette tegen de divestment boycot. De Episcopalian Church staat wel achter alle andere boycots, o.a. de Academic Boycot. In 2005 hebben de gezamenlijke protestantse kerken in de US die Israël demoniseren, officieel contact opgenomen met Naim Ateek de initiatiefnemer van Sabeel. Naim Ateek wie en wat is hij ? En wat is Sabeel en andere gelijksoortige organisaties, onder een andere naam, en waar staan zij voor? Zoals we hierboven al omschreven, in 2005 zocht o.a. de Presbyterian Church contact met Naim Ateek van Sabeel, een organisatie die toen nog vrij onbekend was. Veel mensen denken dat de hele divestment campagne zijn oorsprong vond in dat kleine gebouwtje in Oost-Jeruzalem en dat het zich als een oplaaiend vuur door Europa en de Verenigde Staten verspreid heeft. Dus niet. In die tijd was Sabeel zowel onder de Palestijnse Moslim community als onder de Arabisch Palestijnse Christelijke gemeenten vrijwel onbekend. In het

voorjaar 2006 werd aan Khaled Abu Toameh een vooraanstaand Palestijnse Moslim journalist die over Palestijnse zaken schrijft voor de Jerusalem Post gevraagd of hij Sabeel kende, Hij antwoorde dat hij nog nooit gehoord had van Sabeel. Terwijl Sabeel in de Verenigde Staten en Europa toen al het parade paardje was van de anti-Israël groeperingen en de linkse kerk. En wereldwijde conferenties en lezingen gaf. Hier is weer een schoolvoorbeeld van, dat een kleine groep in verhouding, de wereldagenda en wereldopinie kan kapen. In 1990 hield Sabeel Internationaal haar eerste conference in Jeruzalem. Dr. Paul Wilkinson uit Engeland heeft daar een verslag van gemaakt. (helaas is dit verslag verwijderd van het internet) In 1990 hield Sabeel haar eerste conference in New York. Op dit congres was ook een zeer bekende Nederlander aanwezig, dhr. Dries van Agt. Zie de lijst van deelnemers. Dr. Paul Wilkinson uit Engeland heeft in 2010 een uitgebreid onderzoek naar Sabeel Internationaal verricht, en heeft daarover een uiterst nauwkeurig en gedegen rapport over gemaakt, die wereldwijd verspreid wordt, en geldt als waarschuwing. Eigenlijk kan je wel zeggen een waarschuwing voor de ondergang van het Christendom en Jodendom zo als wij die kennen, als men geen gezamenlijke actie onderneemt. Ook het Jerusalem Center for Public Affairs heeft een onderzoek naar Sabeel ingesteld: Januari 2011 werd een rapport geschreven door Dexter Zille en uitgebracht door Jerusalem Center for Public Affairs (Joodse Politieke Studie www.jcpa.org). 2006 was het jaar van het “ Israel Divestment Debate “. September 2006. 10 dagen nadat de laatste Israëlische soldaat de Gazastrook had verlaten, als onderdeel van de terugtrekking volgens Ariel Sharon‟s plan, vond er een ongewone bijeenkomst plaats in Oost-Jeruzalem. Zeventien vertegenwoordigers van verschillende Amerikaanse Joodse- en Protestantse organisaties kwamen bijeen in het hoofdkwartier van Sabeel onder leiding van de Palestijnse christelijke activist Ds. Naim Ateek. Lees verder hier De Methodist Church UK kwam in het zelfde jaar met dit haatdragende artikel 2006 was het jaar dat de BDS en vooral de academisch en culturele boycot zich over de wereld verspreidde. Wat is de reden dat de BDS zo‟n enorme opleving kreeg vanaf 2005, wat heeft het veroorzaakt dat bij alle anti-Israël groeperingen een nieuw leven werd ingeblazen? Het ene na het ander idee van boycot gericht op Israël kwam naar voren, waarom voelden zij zich in één keer zo gesterkt?

Op 9 juli 2004 kwam er een uitspraak (een advies) van het Internationaal Gerechtshof Den Haag dat de veiligheidsmuur illegaal was en dat deze afgebroken moest worden. De rechters waren alle drie Egyptenaren. Wie waren deze aanklagers? Het is eigenlijk een voortzetting van de Conferentie Durban 1, waar we ook kunnen constateren dat een aantal prominente mensenrechten organisaties NGO‟s een centrale rol speelden in de campagne om Israël aan te vallen en te deligitimeren. Deze keer was het een aanval gericht tegen Israëls veiligheidsmuur die uit noodzaak gebouwd werd om meer aanslagen te voorkomen. NGO‟s ontzeggen Israël het recht om zich zelf te verdedigen tegen terroristische aanvallen van de Palestijnen. Deze NGO‟s met inbegrip van HRW, Amnesty International, Christian Aid, Oxfam etc., zijn de hoofdrol spelers van de aanklacht bij de VN met een verzoek voor een advies over de veiligheidsmuur bij het Internationaal Hof van Justitie. In februari 2004 kwam het Hof bijeen in Den Haag om de eenzijdige en sterk gepolitiseerde rapporten en persberichten die de NGO‟s ingediend waren te bestuderen. Lees verder hier. Dat het gerechtshof met deze uitspraak kwam was natuurlijk koren op de molen van de NGO‟s en antisemieten, ze hadden nu een stok om mee te slaan, en zij zien het als een behaalde overwinning die ze steeds weer in hun argumentaties mee kunnen nemen. Er kwamen heel wat reacties los zowel van voor- als tegenstanders van het omstreden besluit. Aan het geheel zit een verhaal wat vooraf ging, Hugo van Minnebruggen heeft een samenvatting geschreven op Brabosh.com. Charles Krauthammer van “ The Washington Post “ noemde deze rechtspraak zelfs: Travesty at The Hague. In oktober 2009 heeft Rits Cremer uit Eindhoven een scriptie geschreven voor zijn doctoraal: De onafhankelijkheid van het Internationaal Gerechtshof: Realiteit of Ideaal? “ Het functioneren van het Internationaal Gerechtshof binnen het spanningsveld van Realisme en Idealisme “. Met bovenstaand gegeven kunnen we concluderen waarom in 2005 o.a. de Presbyterian Church en anderen gesterkt door het advies van het Internationaal Gerechtshof, de diverse boycots in alle vormen, fanatiek exploiteren en wereldwijd verspreiden en aanmoedigen. Alles over de Israël boycots kunt u hier lezen. Een site om alle artikels van de bekende anti-Israël kerkgenootschappen na te lezen is de site van Mona Baker. Het is de grootste verzamelsite die ik tot zover ben tegengekomen. Een paar van de op website deelnemende organisaties van boycots. Door de jaren heen zijn ook heel wat propaganda video‟s opgenomen van Arabische Palestijnse Christenen, over hun slechte leefomstandigheden onder de “ bezetter “ Israël

TIMELINE 2007 – 2010 1:5 Oproep van Amman “ De Oproep van Amman “ Deze werd overhandigd op het WCC Internationale Vredesconferentie “ Kerken, samen voor vrede en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten “ Deze conferentie werd gehouden in Aman Jordanië in Juni 2007. Het is een gezamenlijke open brief van de Arabische Christelijke Palestijnen en Sabeel waarin een beroep wordt gedaan op het internationale kerkelijke gezag om meer actie te ondernemen ter verbetering van de positie van Arabisch Christelijke Palestijnen. Het begint met: Bijna 60 jaar is er verstreken sinds de christelijke kerken voor het eerst zijn stem liet horen en sprak over Arabisch- Israëlische vrede. Lees verder hier. In 2008 worden er overal in de US bijeenkomsten georganiseerd, door de antiIsraël kerken, na aanleiding van de “ Oproep van Aman “, ze krijgen haast, om iedereen over te halen om Pro-Palestijns te worden. Ook Sabeel organiseerde weer een conference in 2008 die zeer antisemitisch van aard was. NGO Monitor heeft hiervan een rapport opgemaakt.

Kairos Document 1:6 2009 het jaar van de presentatie van het Kairos Document. De aankondiging van de datum en het lanceren van het Kairos Document. Verdere informatie over het Kairos Document kunt u hier lezen. Nederland en het Kairos Document wordt beschreven onder Sabeel Nederland en de PKN. Wie zijn de Arabische Palestijnse Christenen en ondertekenaars van dit rapport in Israël, en wie hebben het geweigerd om het te ondertekenen van de Arabische Palestijnse Christenen? Patriarch Michiel Sabbah, Bischop Dr. Munib Younan, Aartsbisschop Dr. Atallah Hanna, Pater Dr. Gamal Khader, Pater Dr. Rafiq Khoury, Ds. Dr. Mitri Raheb, Ds, Dr. Naim Ateek, Ds. Dr. Yohana Katanacho, Ds. Dr. Giries Kahoury, Mevr. Ceder Duaybis, Mevr. Nora Kort, Mevr. Lucy Thalgieh, Dhr. Nidal Abu Zulov, Dhr. Rafaat Kassis, zoals we al eerder hebben aangegeven de coördinator van het initiatief. Dr. Munib Younan heeft zich later gedistantieerd van het document. Het valt op dat eigenlijk geen van de opstellers van het Kairos Document kerkhoofden zijn.

Wie hebben geweigerd om het Kairos Document te tekenen en waarom? Palestijnse Christenen van de First Baptist Church in Bethlehem hangen de vervangings- en bevrijdingstheologie niet aan en hebben het Kairos document niet getekend en worden dus daarom zwaar gediscrimineerd door zowel de moslims als de andere Arabische Palestijnse Christenen. Ook Sabeel en aanverwante groeperingen proberen deze groep totaal zwart te maken. Zij behoren tot een zeer kleine groep die het Oude Testament nog lezen. De meeste andere Palestijnse Christelijke groeperingen lezen alleen het Nieuwe Testament. Een ander persoon aan wie ook persoonlijk verzocht is om het Kairos Document mee te ondertekenen is Tassa Asaad een Palestijnse Christenen. En voormalig privéchauffeur van Yasser Arafat. http://www.youtube.com/watch?v=b0KI_OW3Swc En daarvoor PLO scherpschutter die actief deelnam aan PLO operaties. Ook hij heeft geweigerd het document te tekenen. Er zullen er wel meer zijn die gevraagd zijn om het Kairos Document te ondertekenen en geweigerd hebben, maar deze zijn mij niet bekend. Met het uitkomen van de Kairos Document kwamen er wereldwijd honderden reacties vanuit diverse organisaties. Hieronder enkele van deze: Professor Malcom Lowe uit Jeruzalem schreef een artikel in april in de New English Review getiteld: A Behind-the-Scenes Analysis van het Kairos Document: De JCR (Jewish-Christia-Relations) heeft een verklaring geschreven tegen het Kairos Document Ook Camera Organisatie schreef een artikel over het Kairos Document. En het Simon Wiesenthal Centrum. Nederlandse reacties worden vermeld onder Sabeel.nl en PKN in de volgende aflevering. Occupied Palestine Blog plaatste een dankwoord op haar blog over het heugelijke feit dat het Kairos Document een jaar geleden was gelanceerd. 16 december 2010 was er groot feest op het Sabeel hoofdkantoor in Jeruzalem. Het Kairos Document bestond 1 jaar. Er werd een bijeenkomst gehouden, ook werden er verschillende interviews met o.a Rifat Kassis gehouden.

Presbyterian Church 1:7 In 2010 kwam de Presbyterian Church met een Midden-Oosten verklaring uit onder de titel “Breaking the Wall” een opvolger van “Tear Down the Wall” uit 2004 waarin duidelijk afstand wordt genomen van het Oude Testament, Jodendom en de staat Israël. In feite is het een antisemitische omschrijving van de geschiedenis waarin de Joden elk recht wordt ontnomen etc. Op beide rapporten heeft Will Spotts een serie van 3 artikelen geschreven. Hij zag dat de Presbyterian Church en aanverwante kerkgenootschappen steeds meer blijk gaven van antisemitisme. Bij alles wat ik zover gelezen heb over de zogenaamde Liberale Christelijke Kerkgemeenschappen zoals de zover genoemde kerkinstituten in de US en Canada, moet ik helaas concluderen, dat er totaal geen sprake is van objectiviteit of enig inzicht en alles even eenzijdig en vijandig gerapporteerd wordt door deze instituten. Wat steeds duidelijker wordt is, dat het niet anders genoemd kan worden als puur antisemitisme. En ik ben helaas niet de enige die tot deze conclusie komt, ook Will Spotts en andere prominente pro-Israël instituten komen helaas tot dezelfde conclusies. Anti- Israël protestanten onthouden Joden het recht op een eigen politiek leven, hun eigen politieke partijen, en het recht op hun eigen land met een eigen identiteit. Anti-Israël protestanten onthouden de Joden het recht zichzelf en Israël te verdedigen. Anti-Israël protestanten proberen de mond te snoeren van diegenen die kritiek hebben op hun anti-Israël houding. Anti-Israël protestanten distantiëren zich van diegenen die open en eerlijk erkennen dat een bepaalde groep binnen hun kerkgemeenschap antisemitische eigenschappen vertoont. Sommige anti-Israël Protestanten hebben niet in de gaten dat de ondersteuning van groeperingen die openlijk zowel in woord en daad haat verspreiden tegen Israël gelijk staat aan het verdedigen van antisemitisme. Wanneer zogenaamde gematigde Anti-Israël protestanten mee gaan in de retoriek, en de acties die gevoerd worden door bepaalde NGO‟s in het Midden-Oosten, zijn ze medeschuldig aan antisemitisme. http://wspottsarchive.wordpress.com/2012/05/30/presbyterian-fiction-1-thepcusa-is-not-accountable-for-its-parts/ In een ander artikel vraagt Will Spotts zich af: Hoe komt het dat christenen met goedkeuring van hun kerk anti-Joodse geluiden openlijk naar buiten brengen? Hoe komt het dat kerkelijke leiding geen afstand antisemitisch gedachtegoed ondersteunt en propageert onder haar leden? Hoe komt het dat leden van vakbonden en politieke partijen, overtuigd zijn van het idee dat zij met o.a boycots die ze ondersteunen de situatie in het Midden-

Oosten kunnen verbeteren? En dat zij verzwijgen welke verborgen gevolgen het kan hebben zoals zo vaak in de geschiedenis is gebeurd? http://wspottsarchive.wordpress.com/2012/05/30/presbyterian-fiction-2-the-getout-of-antisemitism-free-card/ Spotts is één van de vele christenen die diep teleurgesteld is door het kwaad dat hij vaak tegenkomt in de christelijk gemeenschappen. Dat het kwaad zich verbergt onder de mom van anti-zionisme. Ik wil er wel op wijzen dat niet alle linkse protestanten of eigenlijk de meeste geen antisemieten zijn. Maar er is duidelijk sprake van een harde kern binnen de leiding van de zogenaamde mainstream in de linkse kerk die bewust en vrijwillig de oude vervangingstheologie propagandeert en de haat tegen het Joodse volk aanwakkert. Deze mensen zien zichzelf als liberalen, maar ze zijn allesbehalve vrienden van de menselijke vrijheid. Spotts is eigenlijk zeer moedig dat hij de Presbyterian Church in begin 2000 verlaten heeft, er eerlijk op wijst wat er gaande is en dat hij daarmee niet kon leven. Hij hoopt dat bij meerderen de ogen opengaan en zien dat de G‟d van Israël en zijn volk, ook de religieuze geschiedenis van de ware christen is. http://wspottsarchive.wordpress.com/2012/05/30/presbyterian-fiction-3-theend-of-antisemitism/ In 2010 kwam een boekje uit van de Presbyterian Church, een soort geschiedenisboekje over de BDS, met een handleiding voor BDS. In december 2010 kwam het Simon Wiesenthal Centrum met een klacht tegen de Presbyterian Churcht over het antisemitisme wat zij wereldwijd verspreiden. Meer en meer Christenen zetten zich openlijk af in de US en Canada tegen het gedachtegoed van de linkse groeperingen, linkse kerken en Sabeel. In de laatste decennia hebben veel traditionele christenen de kerk de rug toegekeerd. Diverse kerkgenootschappen zagen met lede ogen dat meer als de helft van hun leden hun lidmaatschap opzegden. Ze konden niet meegaan in wat hun kerk predikte. Aan de andere kant, groeperingen als Christenen voor Israël, Messiaanse Joden etc. groeiden. Het ledental verdrievoudigde zo niet meer in de laatst jaren. Maar er waren ook velen die de kerk en het geloof voorgoed de rug toekeerden. Dezelfde tendens hebben we ook kunnen waarnemen in Nederland, waar nu leegstaande kerken moskeeën worden. Ook in Nederland kunnen we waarnemen dat vele christenen zich aansluiten bij Christenen voor Israël en messiaanse groeperingen. Religiën en de Arabische Lente 1:8 In 2011 kwam Adam Levick van CIF-Watch met een opmerkelijk rapport over de anti-Israël christelijke beweging de “ Quakers “. Lees hier. In antwoordt op het besluit van de Quakers, boycot Israël, heeft Adam Levick een open brief geschreven aan het hoofd van de Quakers in Groot Brittannië.

Adam Levick heeft ook een artikel geschreven over “ Friends of Sabeel UK “. Op 10 februari 2011 stond er een opmerkelijk artikel op de website van Yetnews.com. Het was een artikel van Ciullio Meaotti, een Italiaanse journalist van Il Foglio, hij is ook de auteur van het boek: “A new Shoah, The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism”. Meaotti heeft een onderzoek gedaan naar het Vaticaan. Hoe het Vaticaan een pact heeft gesloten met de Islam. Met het gevolg dat de huidige agenda van het Vaticaan, dialoog met de Mullah‟s bovenaan staat. Hierbij een interview na aanleiding van zijn boek in 2013. We kunnen constateren dat de Arabische Lente weinig goeds in vooruitzicht heeft voor de Joodse en de Christelijke groeperingen in het Midden Oosten. Eerst de aanval op de oudste Synagoge in Tunesië door Moslim extremisten, daarvoor de aanval op de Iraakse Christenen in Irak, en daarna tijdens de onrusten in Egypte kwamen de Kopten aan de beurt. Ondertussen (2011) hebben al meer als 100.000 Kopten Egypte noodgedwongen verlaten. We hebben de naam WCC al veelvuldig horen noemen, helaas ook in een zeer negatief daglicht. Ik denk dan ook dat Willem Visser Hooft de eerste secretaris generaal van het WCC, zich in zijn graf om zou draaien als hij ziet wat het WCC is verworden. Een organisatie wat linkse politiek, en anti Israël activisme als standaard hanteert. Het WCC werd officieel in Amsterdam op 23 augustus 1948 opgericht. Augustus 2011 plaatste Het JCPA-Organisatie een artikel van Dexter van Zille, waarin hij de Wereld Raad van Kerken (WCC) aanklaagt, over hun aandeel in de Durban Conferenties. Toevoeging van Dexter: Here's a crucial passage: "In sum, the WCC institutions have broadcast a lethal narrative[21] that justifies continued violence against Israel and its citizens. Through a combination of default and design, the WCC behaves as an ideological adversary of the Jewish state and an ally of its adversaries in both the Middle East and the West. It also provides religious and intellectual cover for others to do the same." September 2011 was er een artikel over het BDS in de Arutz Sheva getiteld: A Dirty Jewish Business. Waarin beschreven wordt, dat met de keuze van het boycotten van bedrijven in het BDS-Programma men overgegaan is, in een extremistische haat, voor het voorbestaan van Israël en het antisemitisme tegen de Joden binnen welke grenzen dan ook.

Op 4 0ktober 2011 zond Dexter van Zille op persoonlijke titel, naar aanleiding van zijn onderzoek naar het WCC, een brief met een zeer sterke aanklacht naar de General Secretary Rev. Dr. Olav Fykse Tveit van het WCC. 8 oktober 2011 verscheen er weer een artikel van Giulio Meotti in de Arutz Sheva, waarin hij beschrijft dat het Vaticaan een steeds vriendelijker relatie opbouwt met Ahamdinejad van Iran. Het Vaticaan heeft duidelijk, openlijk gekozen voor de kant van de Sjiieten. De vraag is natuurlijk wel, hoe reageren de Soennieten straks op het Vaticaan, en op de Christenen die het Vaticaan steunen in het Midden Oosten? Op 8 oktober 2011 kwam ik een artikel tegen die ik niet voor mogelijk achte. Op 6 oktober ving het 28e Assyrian Unuversal Alliance Congress aan in Theran, Iran. Assyrische Christen uit meer dan 20 landen namen deel aan dit congres. Hooggeplaatste regeringsfunctionarissen, alsmede hoge functionarissen van het Vaticaan woonden het 6 daagse congres bij. Het centraal bureau van de Internationale Unie van de Assyriers werd in 2008 verplaatst van de Verenigde Staten naar Iran. De Iraanse functionarissen zijn zeer ingenomen met deze beslissing van de Assyrische kerkhoofden dat ze zich in Tehran vestigden. Zeker voor, wat hun propagandamachine betreft. De Assyrische kerk is antizionistisch je kan dan ook spreken over toch wel antisemitisch. Al zeggen ze zelf anti-Joods gezien ze zelf een Semitisch volk zijn. Misschien is dat ook de reden waarom ze geaccepteerd worden in Iran. Assyriërs zijn een aparte etnische gemeenschap. Ze hebben een geschiedenis die teruggaat tot 3500 jaar voor Christus in het oude Mesopotamië. Velen spreken de dialecten en schrijven nog het Neo-Aramees, een taal die is gekoppeld aan de Katholieke Kerk, sinds het gebruik van de Syrische taal in de Liturgie. Assyriërs zijn verdeeld over verschillende kerken en hun cultuur wordt sterk en grotendeels beïnvloed door de religie. !2 oktober 2011 kwam CAMERA-Org. Met een artikel over de dubbele moraliteit van het WCC. De Anti-Defomation League (ADL), melde op 25 oktober 2011, zeer verontrust te zijn over de kleinerende opmerkingen over het Jodendom, wat gezegd is door de aartsbisschop Edward Gilbert, de leider van de katholieke kerk in Port of Spain in Trinidad. Lees verder hier. Het Joods Internet Defense Force (JIDF) van David Apletree kwam in November 2011 met een artikel op zijn site getiteld “Christians are our Closest Ally? Presbyterian Church increasingly Anti-Israel, Antisemitic”. We kunnen ook niet anders constateren dan dat bepaalde kerkgenootschappen en bepaalde dominees ook daadwerkelijk antisemitisch betiteld kunnen worden. Men kan stellen dat de kerkgenootschappen en

dominees die o.a. van Sabeel, de vervangingstheologie omarmen, ronduit Jodenhaters genoemd kunnen worden. We kunnen ook stellen dat zij steeds antisemitischer worden en aansturen op een 3e Intifada. Terwijl het WCC, PKN de meeste Protestantse kerken in het Westen en ook in de US stilzwijgend toekijken naar het voortdurende geweld tegen de christenen in het Midden Oosten en in Afrika, luidt Christian Solidarety International de noodklok over de gaande genocide van religieuze minderheden in moslimlanden. In december 2013 wordt in landen die belaagd worden door de Jihadisten zowel in Afrika, het Midden Oosten, eigenlijk wereld wijd, om de 11 minuten een christen door moslims vermoord volgens AINA. Dr. John Eibner, CEO van Christian Solidarity International zegt in 2011: “ Conditions for genocide against non-Muslim communities exist in varying degrees throughout the region stretching from Pakistan to Morocco. The crisis of survival for non-Muslim communities is especially acute in Iraq, Syria, Egypt,Sudan, the Palestinian territories, Iran and Pakistan." In een interview met “The Christian Post”, zegt Dr. Eibner dan ook, dat de Arabische Lente “ unleashed radical Islamist forces - forces that regard Christians and other non-Muslim minorities as 'kufar' (infidels). When we look objectively at the situation in the region…the outbreak of war in the region could result in the very quick eradication of non-Muslim communities.‖ in een brief aan president Obama, luide Eibner de noodklok in een verklaring dat de stilte vanuit de kerk in sterk contrast staat, met wat er gaande is met de christenen in het Midden Oosten. Eibner schreef o.a. in deze brief: Most acts of Islamic supremacist violence against non-Muslim minorities receive little media attention in the United States. Take, for example, just a few of the cases that have come to the notice of CSI since the beginning of the socalled ―Arab Spring‖: · · · · · · Egyptian Christian teenager, Ayman Nabil Labib - murdered by schoolmates after refusing to remove a cross necklace. Iranian Pastor Yousef Nadarkhani - sentenced to death for having allegedly converted from Islam to Christianity. Catholic priest, Fr. Mark Rybinski - murdered in Tunisia. 27-year-old Pakistani Christian nurse Shaista Samuel– raped by Muslims and subjected to pressure to convert to Islam. Libyan Jew, David Gerbi - prevented from reopening the synagogue in Tripoli by Islamist mobs declaring: "There is no place for Jews in Libya! CBS Reporter Lara Logan - sexually assaulted in Tahrir Square in Cairo by a mob of Muslim men chanting "Jew! Jew!"

·

Iraqi Christians Hanna Polos Emmanuel and Bassn Isho - kidnapped and shot dead near Kirkuk.

These and most other acts of violence against non-Muslims in the Islamic world are not, for the most part, committed by members of Al Qaida or related terrorist networks. Instead they are perpetrated by both state and non-state actors, many of whom are military allies of the United States. They are all inspired by a deep seated culture of Islamic supremacism - kindred in spirit to white supremacism and anti-Semitism. Virulent, Sharia-based Islamic supremacism led in the 20th century to the eradication of once thriving Christian communities - Armenian, Greek and Syriac – in Turkey and to the demise of the ancient Jewish communities of the Arab world. The same genocidal dynamic is at work in the 21st century. It must be stopped now. CSI hebben ook een lijst gepubliceerd op hun website genaamd “ Universal Conditions for Genocide”. Met het lezen van de lijst kan men al zien dat de huidige aantijgingen bij een aantal landen in het Midden Oosten aardig kloppen en dan ook die richting ingaan.

Universal Conditions for Genocide. 1. Public display of ethnic and religious differences through physical features, language and communal symbols. 2. Absence in multi-religious and/or multi-ethnic societies of strong integrating institutions. 3. Absence of the rule of law and presence of authoritarian traditions of governance. 4. Deep-seated insecurity on the part of ruling elites. 5. Widespread perception of vulnerable religious and ethnic groups as potential agents of politically subversive powers. 6. Prevalence of a racially or religiously discriminatory ideology or worldview that upholds a utopian vision of a homogenous society as the foundation of political unity. 7. Institutionalization of racial or religious discrimination in statute law or social custom. 8. Widespread communication by state and/or non-state actors of hateful propaganda that portrays members of religious or ethnic communities as subject peoples, aliens within society, or as subhuman creatures. 9. Outbreaks of organized violence by mobs or individuals against members of vulnerable religious or ethnic communities. 10. Habitual denial of discrimination by state and non-state actors that engage in oppressive practices, including violence, against vulnerable groups in society.

11. Widespread militarization of society and/or widespread influence of nonstate terrorist groups or militias. Christian Solidarety International luidt dan ook de noodklok en waarschuwt het Amerikaanse volk en de bevolking van het Westen over de mogelijke catastrofe in het Midden Oosten. U bent gewaarschuwd!! (bron: camara.org.) Ook vanuit de PKN, Sabeel horen we niets over deze aanklacht. Van Sabeel en aanverwanten, horen en lezen we alleen over de genocide die Israël zogenaamd pleegt op de Palestijnse Christenen in het Midden Oosten. Zowel van de PKN als Sabeel heb ik nog nooit één veroordeling gehoord over de genocide wat heeft plaats gevonden en weer plaatsvind in Sudan, gepleegd door hun moslimbroeders. Ook heb ik het PKN nooit Sabeel zien veroordelen over de bewuste leugens die zij in Nederland en wereldwijd verspreiden ten aanziens van Israël en het Joodse volk.

Christen-zionisten 1:9 Wat er wel gebeurde in de US en Canada dat de Christen Zionisten (de benaming voor Pro-Israël christenen, gegeven door de anti-Israël groeperingen) onder druk werden gezet en zelfs in sommige gevallen bedreigd werden. Bijeenkomsten en kerkdiensten werden verstoord. Het was niet de eerste keer dat Cornerstone Church werd belaagd. Er zijn zelfs meerdere internetsite‟s opgezet om de christen-zionisten te demoniseren. Lees hier en hier. In 2006 werd er een declaratie voor, algemene veroordeling van het “Zionistisch Christendom” door de kerkhoofden Arabische Palestijnse Christenen verstuurd naar het WCC. In 2007 zei de Lutheraanse Bisschop Munib A. Younan het volgende over het Christen Zionisme. Ook zijn er de laatste jaren diverse anti-christian-zionism films gemaakt. Ik denk dat ik hierbij genoeg voorbeelden heb gegeven om te laten zien hoe ziek de maatschappij is. Christenen tegen Christenen. En ik maar denken, dat er alleen een tweedeling onder het Joodse volk is. ------------------Bovenstaande artikelen en feiten zijn geschreven in 2011. In een latere aflevering zullen we de gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar wereldwijd beschrijven. In de volgende aflevering behandelen we Sabeel Nederland en de Nederlandse NGO‟s en de anti-Israël politieke organisaties in Nederland.

Wordt vervolgd

Diverse boeken stellen wij u regelmatig gratis ter beschikking. Een vrijwillige bijdrage aan het Digibieb-project, klein of groot, is zeer welkom. Met uw bijdrage kunnen wij u blijvend up-to-date onderzoeken verstrekken, en uw Digibieb aanvullen. Naam en bankrekeningnummer: J.P. Siepman Sneek ING 3607055 onder vermelding van: donatie-boeken

Reacties of aanvullingen: yaakov.siepman@live.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful