You are on page 1of 15

1

Mat. 7, 13-29 preek- VB 15-12-2013


Doop (2); verkeersbericht van Jezus

Een maand geleden was er hier ook een doopdienst. Ook toen deden de doopouders de belofte hun kinderen als christenen op te voeden. Maar wat is er dan zo speciaal aan zon christelijke opvoeding? We kwamen er toen achter dat de Heer (Christus) van zijn volgelingen (christenen) verwacht dat ze het zout en licht van de wereld worden. D.w.z. dat ze hun best gaan doen onrecht en smakeloosheid in onze samenleving tegen te gaan en zelf inspirerende voorbeelden van het goede te geven. Voorbeelden waaraan medemensen zich op kunnen trekken. Die kinderen moeten dus opgroeien tot volwassenen die als vuurtorens Christus licht uitstralen. Inspirerend en hartverwarmend voor anderen.

Dat vonden we toen wel veel gevraagd! Vooral in een samenleving waarin onze kinderen met heel andere ideeen opgroeien. Jezus legt de lat wel hoog. Maar dat maakt Hij ook duidelijk- dat Hij niet alleen de lat hoog legt maar zelf ook de stok wil zijn om over de lat te kunnen springen. De vraag is alleen, willen wij met Hem die sprong wagen. Wij willen wij dat doel k bereiken? Hoe hoog leggen wij de lat? Vandaag in het vervolg daarop meer de vraag: Hoe moet dat dan eigenlijk? In het volgende tekstgedeelte geeft de Heer Jezus drie aanwijzingen voor onderweg en een belofte. Lezen Mat 7, 13-29

Denk om de afslag (1) Al voor de oorlog had hij een zaak in landbouwgereedschap op het Friese platteland. Zijn klandizie bestond uit gehard werkvolk dat nog al grof in de mond kon zijn. Boven de toonbank had hij daarom een bord gehangen met daarop in grote letters: Vloek niet, bidt liever! Met zijn eerste aanwijzing brengt de Heer ons ineens thuis in een alledaags tafereeltje in zijn dagen. We staan bij een poort in Jeruzalem en iedereen wil tegelijk naar binnen. In het midden loopt de massa redelijk door via de brede hoofdpoort Het is veel moeilijker bij het smalle poortje aan de zijkant te komen. Je wordt zomaar met de hoofdstroom meegeduwd en getrokken. Het begin van de weg naar Gods koninkrijk is te vergelijken met de ingang via zo smal zijpoortje. Je moet echt je best doen om je niet met

al de anderen mee te laten slepen maar je uit de massa wringen om bij dat smalle poortje te komen. Sara moet dus leren niet zomaar haar leventje leven, maar zich steeds zich heel bewust van de route naar het Koninkrijk van God te zijn. Ze moet vervolgens leren haar best te doen om desnoods tegen de stroom in de goede richting in te slaan. Ze moet goed opletten dat ze op tijd de afslag maakt, anders is ze te laat. En daarna eenmaal op de smalle route achter de poortje moet ze leren in de minderheid te zijn. Want, zegt de Heer: denk er om de weg naar het Koninkrijk is niet de vanzelfsprekende levensroute die iedereen gaat. Het is een opvallend andere levensreis naar een heel ander levensdoel. De meeste mensen zullen de weg achter de Heer Jezus aan niet gaan, maar de weg die de meerderheid van de mensen in de samenleving

gaat. Velen omdat ze de Heer Jezus niet kennen, Maar ook velen omdat de richting die Jezus wijst in eerste instantie moeilijker vinden. Toch gaat de moeilijke weg in de richting van het leven (het positieve) en leidt de vanzelfprekende weg naar de ondergang (gemakkelijker maar negatief). Het verschil in einddoel heeft dus gevolgen voor de keuze in levensrichting. Sara zal een goed beeld van de bedoeling van de Heer Jezus moeten krijgen om op tijd de afslagen in haar leven te zien. Ze zal zo op Hem moeten leren vertrouwen dat ze daaruit moed put om desnoods alleen af te slaan en de weg van de minderheid te gaan. Noam en Seth moeten dat natuurlijk ook leren. En dan gaat het niet alleen om de grote keuzen.

Ze hadden een klein maar gerenommeerd schildersbedrijfje. Collegas in de regio nodigden hen uit met de anderen (verboden) prijsafspraken te maken. Ze zouden de orders dan onder elkaar verdelen. Ze wilden vanuit hun christelijke overtuiging daar niet aan meedoen, maar de dreiging was wel dat ze buiten het schilderskartel veel orders zouden gaan mislopen. Toch deden ze er niet aan mee en hadden toch ook nooit tekort aan werk. Maar dat wisten ze van te voren. Vertrouw niet elke aanwijzing (2) Als je dan eenmaal op de smalle weg naar het Koninkrijk bent, ben je nog niet veilig voor misleiding. Er lopen op die smalle weg naar het Koninkrijk ook mensen die zich voordoen als medechristenen maar dat eigenlijk niet zijn. Ze proberen je op hun eigen paadje te krijgen.

In het beeld van Jezus ze zien er uit als schapen maar van binnen denken aan niets anders dan het eten van schapen. Je ziet het niet aan ze en je hoort ook niet aan ze, Ze maken een betrouwbare indruk op je en wat ze zeggen klinkt wel goed. Maar waarschuwt de Heer, die medechristenen die er zo betrouwbaar uitzien en het zo mooi onder woorden kunnen brengen, zijn soms niet te vertrouwen. Sommigen doen zich uit eigenbelang voor als christenen. Maar zijn in feite uit op macht, invloed, geld, eigen eer, roem, ten koste van jou, van andere christenen en van de Heer. Vertrouw niet elke aanwijzing!, waarschuwt je Heer. Ga niet alleen op je ogen en oren af maar ook op het hart, op hn hart. Noam zal zijn Heer goed moeten leren kennen om te kunnen controleren of de boodschappen van medechristenen kloppen met die van mijn Heer.

Hij zal zich moeten leren afvragen bij iedere aanwijzing: jij stuurt me die kant op., maar waar zou de Heer Jezus nu willen zijn?. Hij zal moeten leren niet alleen te letten op woorden en op uiterlijk maar ook op de echte bedoelingen en op het hart van de medechristenen. Let op de vruchten, leert de Heer Noam. Noam zal geduld moeten leren hebben en moeten leren waar je op moet letten. Kijk naar wat hun woorden uitwerken Dat zijn de vruchten. Want daarin wordt de binnenkant, het hart zichtbaar. En wat Noam leert, moeten Sara en Seth natuurlijk ook leren. De Amerikaanse predikant Harold Camping stelde dat Jezus op 21 mei 2011 terug zou komen. Er ontstond een behoorlijke opschudding in de VS. Veel van zijn volgelingen verkochten alles wat ze hadden. Maar Jezus kwam niet terug, ook niet op 21 oktober zoals hij daarna stelde, Let op de vruchten!

Meeliften met anderen brengt je niet naar je bestemming (3) Tijdens de bijeenkomsten onder leiding van de voorganger Todd Bently in Lakeland in 2008 claimden veel mensen genezen te zijn. Sommigen ook dat ze gouden vullingen gekregen hadden in plaats van hun normale vullingen en dat het goudstof en olie regende

10

Onderweg zijn naar het Koninkrijk kan een verwarrende onderneming worden. Wonderen en bijzondere gebeurtenissen zijn vanaf Jezus dagen vaak een aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de boodschap. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. (Mat 11:5) laat de Heer Jezus als boodschap aan Johannes de Doper overbrengen, als die twijfelend in de gevangenis zit. De genezingen

door Jezus gelden als bewijs voor de betrouwbaarheid van zijn boodschap. En hier lijkt de Heer precies het tegenovergestelde te zeggen: er zijn mensen die profeteren, demonen uitdrijven en wonderen doen die niet bij mij horen, zegt Jezus, ik ken ze niet. Er zijn dus kennelijk ook mensen die zich christen noemen, die dat soort dingen doen, maar het niet zijn. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Seth moet leren onderscheiden tussen echt en onecht, zelfs in wonderlijke verschijnselen. Hij kan zich dus niet zomaar aan een charismatisch mens toevertrouwen en dan zeggen: zo nu hoor ik ook bij de Heer, want ik ben bij die wonderlijke verschijnselen in de buurt en daar zal de Heer ook zijn! Hij zal met eigen ogen moeten leren zien ook met de geboden van de Heer in de hand: liefde voor God en liefde voor naasten.

11

Seth moet in de eerste plaats een persoonlijke band met zijn Heer leren aan te gaan en vanuit die persoonlijke band met de Heer zal Seth gestuurd door de Geest kunnen onderscheiden tussen echt en vals. De Heer Jezus vraagt Seth niet: was je bij dat geweldige vertoon van kracht?, maar: Seth herkende je Mij in die uitbarsting van kracht? Hij zal de stijl en bedoelingen van zijn Heer zelf goed moeten leren kennen om te kunnen onderscheiden. Meeliften met een ander kan hij niet. En Sara en Noam kunnen dat natuurlijk ook niet.

12

Drie waarschuwingenen een belofte (4) Mijn vader zou zeggen dat liegt er niet om! Zijn manier van zeggen dat van gedoopte kinderen zoals Sara, Noam en Seth wel heel veel verwacht wordt door hun Heer. Niet alleen dat ze licht en zout in hun omgeving zijn, maar onderweg ook scherpzinnig als een slang en toch

zo puur en onschuldig als een duif.1 Ze moeten leren schapen tussen de wolven te zijn. Wat hebben ze jullie nodig, beste ouders om hen daarheen te brengen. Via jullie moeten ze hun Heer leren kennen. Hij heeft hen aan jullie toevertrouwd. Jezus waarschuwingen onderweg geven jullie richting in jullie opvoeding van hen. Weet wel daarin laat Hij jullie niet alleen staan! Vader, Zoon en Geest hebben zich aan jullie kinderen en aan jullie zelf verbonden. Jezus heeft beloofd dat Hij in de Geest in en om jullie heen zal zijn2 en kracht, inspiratie en wijsheid zal geven. En Hij zet ons als gemeente om jullie en om Sara, Eva, Job en Daan, om Noam, Los en Jar en om Seth heen.
1 NBV

13

Mat. 10:16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. (Mat 10:16 NBV) 2 Mat. 28,20 En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Nog eens zegt Hij: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'3 En Hij geeft niet alleen een belofte voor de toekomst: maak nu de juiste keuze en je zult later goed uitkomen. Hij geeft je een belofte voor nu. Als Sara, Noam en Seth kiezen om Jezus te volgen en zijn wijsheid, de moed hebben achter hun Heer aan hun richting durven te veranderen, de smalle weg willen gaan, onderscheiden waar het op aan komt en zelf hun Heer leren vertrouwen en kennen, dat hun levenshuis een stabiel leven zal blijken. Dat staat als op een rots, zelfs onder heel moeilijke omstandigheden. En beste doop ouders als jullie je keuze van de weg achter jullie Heer Jezus aan bevestigen, Beloofd Hij dat ook jullie levenshuis een stevig huis zal zijn voor jullie en voor jullie kinderen. Niet zonder problemen (het kan stormen), maar de problemen zullen jullie
3

14

Mat 18,20

niet kunnen overwinnen. Omdat jullie leven in Christus uiteindelijk door alles heen een onverwoestbaar leven is. het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.' (1Co 2:9) Amen

15