You are on page 1of 24

Univerzitet u Tuzli RGGF Odsijek: Sigurnost i pomo Predmet: Zatita od poara i eksplozija

Procjena ugroenosti i plan zatite od poara

Student: Elvedin Zuki Tuzla, Decembar 2014.

Predmetni nastavnik: Dr.sc.Sead Avdi

Sadraj
1.Osnovni pojmovi zatite od poara ...................................................................................................... 3 2. UVOD ................................................................................................................................................... 5 3. Procjena ugroenosti od poara preduzedaToy Story ...................................................................... 7 3.1.Prikaz postojedeg stanja ................................................................................................................ 7 3.2. Pregled poarnih sektora.............................................................................................................. 8 3.2.1. Poarni sektor 1 ..................................................................................................................... 8 3.2.2. Poarni sektor 2 ..................................................................................................................... 9 3.2.3. Poarni sektor 3 ..................................................................................................................... 9 4.Numerika analiza poarne ugroenosti (TRVB-100) ......................................................................... 10 4.1. Proraun poarnog opteredenja za (I,II,III ) poarni sektor ........................................................ 11 4.1.1. Proraun poarnog opteredenja za I poarni sektor (prizemlje pogona-proizvodnja igraaka) ........................................................................................................................................ 11 4.1.2. Proraun poarnog opteredenja za II poarni sektor (prizemlje-prodaja igraaka) ............ 14 4.1.3. Proraun poarnog opteredenja za III poarni sektor (upravna zgrada-administracija) ..... 17 5. Struna obrada podataka .................................................................................................................. 20 6. Prijedlog mjera za zatitu od poara ................................................................................................. 21 7. Plan zatite od poara ....................................................................................................................... 22 8. Zakljuak ............................................................................................................................................ 23

1.Osnovni pojmovi zatite od poara


1. Procjena ugroenosti postupak utvrivanja nivoa ugroenosto od poara i tehnoloke eksplozije 2. Graevina graevinski objekat na odreenoj lokaciji koji se sastoji od graevinskog dijela i ugraene opreme koji zajedno ine tehniko-tehnoloku cjelinu 3. Poarni sektor osnovna prostorna jedinica dijela graevne, koja se samostalno tretira u pogledu tehnikih i organizacionih mjera zatite od poara, a odijeljen je od ostalih dijelova graevine konstrukcijama otpornim na poar i kao takav predstavlja granice irenja poara ; odnosno to je zatvoreni prostor koji je podijeljen ili odijeljen od susjedih prostora unutar zgrade elementima konstrukcije koji imaju propisanu vatrootpornost 4. Poar nekontrolisano, samoodrivo sagorijevanje koje se nekontrolirano iri u prostoru i vremenu 5. Eksplozija iznenadna ekspanzija gasa koja moe proizai iz brze reakcije oksidacije ili raspada, sa ili bez poveanja temperature i koja moe dovesti do pojave poara 6. Poarna otpornost sposobnost objekta da ispuni, u definiranom periodu vremena zahtjeve otpornsti na poar i/ili integriteta i/ili tehnike izolacije i/ili druge oekivane zahtjeve pri standardnim ispitivanju otpornsoti na vatru 7. Evakuacija organizirano izmjetanje ljudi i materijalnih dobara sa ugroenog prostora na prostor siguran od poara 8. Put za evakuaciju - siguran put za samo spaavanje ljudi iz objekta do izlaza i izvan objekta ili kroz drugi siguran objekat 9. Zapaljive tvari vrste, tekue i plinovite koje se pale pod dejstvom izvora paljenja 10. Poarna opasnost mogunost ozljede i/ili oteenja kao posljedica poara 11. Preventivne mjere atite od poara sve preventivne, organizacijske, graevinske i tehniko-tehnoloke mjere koje smanjuju mogunost za nastanak poara, a pri njegovom nastanku omoguavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i spreavaju njegovo irenje 12. Hidrantska mrea za gaenje poara je skup cjevovoda, ureaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do tienih prostora i graevina 13. Unutranja hidrantska mrea za gaenje poara je hidrantska mrea za gaenje poara izvedena u objektu koji se titi, a zavrava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom. 14. Vanjska hidrantska mrea za gaenje poara je hidrantska mrea zagaenje poara izvedena izvangraevine koja se titi, a zavrava nadzemnim ili podzemnim

hidrantom. 15. Suha hidrantska mrea je hidrantska mrea za gaenje poara koja je suha do daljinski upravljanog zapornog ventila,od kojeg je stalno ispunjena vodom pod pritiskom. 16. Mokra hidrantska mrea je hidrantska mrea za gaenje poara koja je stalno ispunjena vodom pod tlakom do zapornog ventila na svakom hidrantu

2. UVOD
Plan zatite od poara je dokument operativnog karaktera ija je prvenstvena namjena da na jednom mjestu, u preglednom i maksimalno saetom obliku, objedini sve informacije koje mogu koristiti vatrogasnim jedinicama i drugim uesnicima u gaenju poara i spaavanju ljudi i imovine. Plan zatite od poara (u daljem tekstu : plan) sastoji se od grafikog i tekstualnog dijela. Plan se donosi na osnovu procjene ugroenosti od poara, tako da e u nastavku rada prvo biti prikazana procjena ugroenosti od poara

-Procjenom ugroenosti od poara utvruje se nivo opasnosti i ugroenosti od poara na temelju koje se odreuju posebne mjere zatite (mjere spreavanja nastanka i irenja poara, te mjere za uspjeno gaenje poara). Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradu planova zatite od poara, i to: - rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka poara na podruju za koje se izrauje procjena ugroenosti; - posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra; - utvrivanje odgovarajue organizacije zatite od poara u cilju spreavanja nastajanja poara, odnosno na spaavanju ljudi i materijalnih dobara; - procjena potreba i mogunosti u obezbjeenju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zatite od poara, i - druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja poara Procjena ugroenosti od poara izrauje se na osnovu svih raspoloivih podataka o poarima koji su se u prethodnom periodu deavale ili se mogu desiti na odreenom podruju, posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, naunim, tehnikim ili drugim saznanjima i dostignuima i drugim strunim podlogama koje su koritene ili se mogu koristiti za izradu procjene od poara. Osnovni elementi procjene ugroenosti od poara su: - postojee stanje; - numerika analiza poarne ugroenosti; - struna miljenja o postojeem stanju organizacije zatite od poara, organizacije i stanje osposobljenosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, te slubi za zatitu od poara; - prijedlog mjera; - zakljuak i - grafiki prilozi Procjena ugroenosti od poara definisana je Metodologijom za izradu procjene ugroenosti koji je objavljen u (''Sl.novine Federacije BiH , broj: 08/11) Da bi procjena bila to objektivnija, za njenu izradu se primjenjuju numerike metode. Numerikom metodom se na temelju brojanih pokazatelja, dobivenih objektivnom procjenom poarne opasnosti, odreuje ugroenost graevine (zajedno sa osobama i sadrajem koji se u njoj nalazi, te se predlau odgovgarajue mjere zatite). Za izradu procjene ugroenosti u svijetu se koriste razne metode : TRVB 100 (austrijska metoda) METODA DOW GRETENEROVA METODA U ovom radu biti e koritena austrijska metoda TRVB 100 koja se poziva na austrijske propise TRVB; tj.TVRB 124 - za utvrivanje poetnih sredstava za poetno i dalnje gaenje poara, TVRB 125 - sistem za odvoenje dima, TVRB 126- skladitenje robe. Koritenje ove metode je ogranieno, ne vrijedi za visoke zgrade (preko 22 m visine).Preduzee na kojim e biti sprovedena ova metoda bavi se proizvodnjom i prodajom igraaka i u nastavku rada emo prikazati cijeli postupak i primijeniti ovu metodu TVRB 100.

3. Procjena ugroenosti od poara preduzeaToy Story


3.1.Prikaz postojeeg stanja
Povrina..........................................1500 Broj zaposlenih...............................66 Proizvodnja i prodaja igraaka (pogon u kome se vri proizvodnja igraaka predstavlja jedan PS,prodaja predstavlja drugi PS i upravna zgrada predstavlja trei PS) Spratnost.........................................prizemlje Okvirni zidovi: zid je obukan Nosiva konstrukcija beton i blok

Krovna konstrukcija je izvedena od valovitog lima Postoje dva poarna sektora i upravna zgrada koja predstavlja trei poarni sektor Gorive materije u objektu koje predstavljaju proizvodnju i prodaju igraaka su spuva,plastina roba,sintetska vlakna,ljepilo i drveni parket. Kalorina vrijednost spuve..........................qm=16,8MJ/kg Kalorina vrijednost plastine robe...............qm=21,0 MJ/kg Kalorina vrijednost ljepila............................qm=37,8 MJ/kg Kalorina vrijednost drveta...........................qi=16,8 MJ/kg

3.2. Pregled poarnih sektora


Tvornica Toy Story d.o.o sastoji se od tri poarna sektora: -PS1 predstavlja prostor u kojem se odvija proizvodnja igraaka -PS2 je prodaja gotovih proizvoda -PS3 je upravna zgrada

3.2.1. Poarni sektor 1

PS1 je ukupne povrine 600 m2 u kojem su smjeteni svi strojevi za proizvodnju igraaka. Na PS1 je izvedena gromobranska instalacija kao i glavni osiguraii sklopke za iskljuene el.energije. Ureaji su uzemljeni i ujedno predstavljaju zatitu od statikog elektriciteta. U PS1 je zaposleno 40 radnika . Prilaz PS1 vatrogasnim vozilima omoguen je sa dvije strane.

PS1 je odvojen od PS2 betonskim zidom(debljine 20 cm) koji je obukan i ukupne vatrootpornosti 60 min, dok je od PS3 odnosno uprave odvojen irim prostorom koji ujedno predstavlja plato ispred ulaza u pogon proizvodnje i uprave i smanjuje opasnost od prenosa poara na upravnu zgradu. PS1 ima dvoja PVC vrata irine 3 m i visine 2,5 m .Prozori su vatrootpornosti 60 min, dok je vatrootpornost PVC vrata 30 min. Ukupna vatrortpornost PS1 je 30 min. U PS1 su izvedeni ureaji za odvod dima i toplote. Pokrov PS1 je izveden od valovitog lima,a visina PS1 je 6 m. Pod PS1 je izveden od betona a po njemu jeuraen parket od drveta. Odreivanje unutranjih i vanjskih hidranata: Za vanjsku hidrantsku mreu potrebno je osigurati 600 l/min protonu koliinu vode.Na osnovu poarnog optereenja i povrine odreen je jedan vanjski hidrant. Broj unutranjih hidranata se odreuje na osnovu povrine prostora,duine vatrogasnog crijeva i mlaza.Na osnovu toga odreeno je tri unutarnja hidranta,koja su spojena na gradsku vodovodnu mreu.

3.2.2. Poarni sektor 2

PS2 je ukupne povrine 300 m2 u kojem su smjeteni gotovi proizvodi odnosno gdje se vri prodaja igraaka. U PS2 se ne nalaze nikakvi ureaji za proizvodnju osim razvoda el.instalacija.U PS2 je zaposleno 20 radnika.Doprema gotovih proizvoda u skladitevri se runo.Zidovi u poarnom sektoru 2 su izgraeni od bloka i betona tako da su na pregradi koja odvaja proizvodnju od skladita ugraena PVC vrata irine 2,5 m i visine 2 m kroz koja se vri doprema gotovih proizvoda ija je vatrootpornost 30 min. Zidovi (debljine 20 cm) i njihova vatrootpornost je 60 min.Prozori na PS2 su PVC, vtrootpornosti 60 min tako da je ukupna vatrootpornost PS2 30min. Pod je betonski po kojem je uraen parket od drveta.U PS2 su ugraeni ureaji za odvod dima i toplote.Visina PS2 je 6 m i na ovom sektoru je takoe uraena gromobranska instalacija.Prilaz vatrogasnim vozilima omoguen je samo s jedne strane.Putevi evakuacije su prikazani u grafikom dijelu plana. Odreivanje unutranjih i vanjskih hidranata: Za vanjsku hidrantsku mreu potrebno je osigurati 600 l/min protonu koliinu vode.Na osnovu poarnog optereenja i povrine odreen je jedan vanjski hidrant. Broj unutranjih hidranata se odreuje na osnovu povrine prostora,duine vatrogasnog crijeva i mlaza.Na osnovu toga odreeno je dva unutarnja hidranta,koja su spojena na gradsku vodovodnu mreu.

3.2.3. Poarni sektor 3

PS3 je upravna zgrada u kojo se nalaze kancelarije 2 (direktor,finansije,knjigovodstvo).Povrina PS3 je 225 m .Ovaj objekat je izraen zidovima od betona i bloka(debljine 20 cm),koji su obukani i finirani.Visina PS3 je 6 m, PS3 je

odvojen od PS2 zidom ija je vatrootpornost 60 min. Prozori na PS3 su PVC vatrootpornosti 60 min dok je pod izraen od betona po kojem je uraen drveni parket. PS3 ima izvedenu gromobransku instalaciju kao i ureaje za odvod dima i toplote. Prilaz vatrogasnim vozilima omoguen je sa dvije strane.U PS3 vrata na kancelarijama su PVC vatrootpornosti 30 min tako da je ukupna vattrootpornost u PS3 30 min. Odreivanje unutranjih i vanjskih hidranata: Za vanjsku hidrantsku mreu potrebno je osigurati 600 l/min protonu koliinu vode.Na osnovu poarnog optereenja i povrine odreen je jedan vanjski hidrant. Broj unutranjih hidranata se odreuje na osnovu povrine prostora,duine vatrogasnog crijeva i mlaza.Na osnovu toga odreeno je dva unutarnja hidranta,koja su spojena na gradsku vodovodnu mreu.

4.Numerika analiza poarne ugroenosti (TRVB-100)


TRVB 100-(Austrijska metoda,koja se poziva na austrijske propise TRVB,124-za utvrivanje potrebnih sredstava za poetno i daljnje gaenje,125-sistem za odvoenje dima i topline i 126skladitenje robe)primjena ove metode ograniena je na one sluajeve u kojima potrebne mjere zatite od poara nisu jo jasno definisane zakonskim ili drugim odredbama i potpuno provedene.Ova smjernica ne vrijedi za visoke zgrade i sline zgrade kao ni za skladita s prostorijama unutarnje visine vee od 9m.(ova metoda je primjenjivana za zgrade ija visina ne prelazi 22m.kote poda zadnjeg sprata).

4.1. Proraun poarnog optereenja za (I,II,III ) poarni sektor


4.1.1. Proraun poarnog optereenja za I poarni sektor (prizemlje pogona-proizvodnja igraaka)

Imobilno optereenje u PS1 predstavljaju: PVC (vrata i prozori) .......................................... 250 kg x 21 MJ/kg Drveni parketi..................................................... 12 m3 x 500 kg/m3 x 16,8 MJ/kg

Mobilno poarno optereenje u PS1 predstavljaju: PVC......................................................................4000 kg x 21 MJ/kg Spuva..................................................................2000 kg x 16,8 MJ/kg Ljepilo..................................................................200 kg x 37,8 MJ/kg Sintetska vlakna...................................................500 kg x 16,8 MJ/kg

Proraun ukupne poarne optereenosti u PS1 je

) (

) (

) (

) (

POi =

= = = = 399,35 MJ/m2 = 0,399 GJ/m2 nisko poarno optereenje

POi =

Na osnovu POi odreujemo broj aparata za poetno gaenje poara N=2+ N=2+ Pr = 150 Pd = 400

N=2+

N = 2 + 1,125 N = 3,125 = 4

Za PS1 potrebna su etiri aparata za poetno gaenje poara ( tri aparata tipa S9 i jedan aparat CO2 od 5 kg)
4.1.1.1. Izraunavanje numerike vrijednosti PS1

Povrina= 30 * 20 = 600 m2 1. Odreivanje geometrije PS1 G' Obzirom da je PS1 dostupan vatrogascima sa dvije strane, G' se izracunava na osnovu formule: G' = G * 1,5 G = povrina PS1 * irina

G' = 0,12 * 105 * 1,5 G = 600 * 20 G' = 0,18 * 105G = 12000 G = 0,12 * 105 S * F = ( G' + k1) * S*F = (0,18*105+ 6,33 * 105) * S*F = 0,78 S*F 1,32 Nisu potrebne posebne mjere zatite od poara

2. Odreivanje konstanti k1 i k2 U PS1 je instaliran ureaj za odvod dima i toplote u skaldu sa TRVB-100 pa je k1 = 6,03 * 105 k2 = 8,33 * 105

3. Odreivanje faktora intervencije javne vatrogasne jedinice-E Javna vatrogasna jedinica je udaljenja 4 km od PS1 pa on spada u kategoriju 4 ( sa stalnim deurstvom pa je E = 0,83

4. Odreivanje faktora potencijala za nastanak poara-A Faktor A spada u kategoriju 1 pa je vrijednost uinka A oitanog iz tabele A = 0,85

5. Odreivanje faktora ugroenosti osoba-P Faktor P spada u kategoriju 1, pa je i vrijednost uinka jednaka 1 ( mali broj ljudi u objektu, pa ne moe doi do stradanja prilikom evakuacije) P=1 6. Odreivanje ukupne poarne optereenosti - Q Q = 399, 35 MJ/kg pa je na osnovu vrijednosti iz tabele Q = 1,2 7. Odreivanje faktora zapaljivosti C Faktor C spada u treu kategoriju,pa je shodno tome C = 1,2 8. Odreivanje faktora zadimljavanja R U PS1 je instaliran ureaj za odvod dima i toplote u skaldu sa TRVB-100 pa je R=1 9. Odreivanje faktora korozivnosti K Poto je sadraj materijala u PS takav da se prilikom nastanka poara nebi razvile korozivne materije,faktor korozivnosti se uzima kao vrijednost K = 1,0

10. Odreivanje faktora visine objekta - H Poto je visina objekta 6 m i objekat se nalazi iznad nivoa zemlje vrijednost uinka H je 1 H=1 11. Odreivanje faktora specifine opasnosti od poara B = E*A*P*Q*C*R*K*H B = 0,83 * 0,85 * 1 * 1,2 * 1,2 * 1 * 1 * 1 B = 1,02

4.1.2. Proraun poarnog optereenja za II poarni sektor (prizemlje-prodaja igraaka)

Imobilno optereenje u PS2 predstavljaju: PVC (vrata i prozori) .......................................... 250 kg x 21 MJ/kg Drveni parketi..................................................... 9 m3 x 500 kg/m3 x 16,8 MJ/kg

Mobilno poarno optereenje u PS1 predstavljaju: PVC......................................................................3000 kg x 21 MJ/kg Spuva..................................................................1000 kg x 16,8 MJ/kg Sintetska vlakna...................................................250 kg x 16,8 MJ/kg

Proraun ukupne poarne optereenosti u PS2 je


( ) ( ) ( ) ( )

POi =

Poi = Poi = = 546 MJ/m2 = 0,546 GJ/m2 nisko poarno optereenje

Na osnovu POi odreujemo broj aparata za poetno gaenje poara N=2+ N=2+ N = 2 + 0,375 N=3 Za PS2 potrebna su tri aparata za poetno gaenje poara ( dva aparata tipa S9 i jedan aparat CO2 od 5 kg). Pr = 150 Pd = 400

4.1.2.1. Izraunavanje numerike vrijednosti PS2

Povrina: 30 * 10 = 300 m2

1. Odreivanje geometrije PS1 G' Obzirom da je PS2 dostupan vatrogascima sa dvije strane, G' se izracunava na osnovu formule:

G' = G * 1,5 G' = 0,03 * 105 * 1,5 G' = 0,045 * 105G = 3000 G = 0,03 * 105 S * F = ( G' + k1) * S*F = (0,045 * 105 + 6,03 * 105) * S*F = 0,79

G = povrina PS2 * irina G = 300 * 10

S*F 1,32 pa nisu potrebne posebne mjere zatite od poara.

2. Odreivanje konstanti k1 ik2 S obzirom da je u PS2 instaliran ureaj za odvod dima i toplote u skaldu sa TRVB-100 pa je k1 = 6,03 * 105 k2 = 8,33 * 105

3. Odreivanje faktora intervencije javne vatrogasne jedinice E Javna vatrogasna jedinica je odvojena od PS2 4 km pa on spada u kategoriju 4 i iznosi E = 0,83

4. Odreivanje faktora potencijala za nastanak poara A

Faktor A spada u kategoriju 1 pa iznosi A = 0,85

5. Odreivanje faktora ugroenosti osoba P Faktor P spada u kategoriju 1 pa je P = 1

6. Odreivanje faktora poarne ugroenosti Q Ukupna poarna ugoenost u PS2 iznosi 546 MJ/m2 pa iz tabele oitajemo da je vrijednost faktora Q = 1,3

7. Odreivanje faktora zapaljivosti C Faktor C spada u kategoriju III pa je C = 1,2

8. Odreivanje faktora zadimljenosti R S obzirom da u PS2 postoji ureaj za odvod dima i toplote R = 1

9. Odreivanje faktora korozivnosti K Poto je sadraj materijala u PS takav da se prilikom nastanka poara nebi razvile korozivne materije,faktor korozivnosti se uzima kao vrijednost K = 1,0

10. Odreivanje faktora visine objekta H Posto je objekat visine 6 m faktor H iznosi 1 H=1

11. Izraunavanje faktora specifine opasnosti od poara

B = E*A*P*Q*C*R*K*H B = 0,83 * 0,85 * 1 * 1,3 * 1,2 * 1 * 1 * 1 B = 1,1 .

4.1.3. Proraun poarnog optereenja za III poarni sektor (upravna zgradaadministracija)

Povrina: 25 x 10 = 250 m2 Imobilno optereenje u PS3 predstavljaju: PVC (vrata i prozori) .......................................... 350 kg x 21 MJ/kg Drveni parketi..................................................... 5 m3 x 500 kg/m3 x 16,8 MJ/kg

Mobilno poarno optereenje u PS1 predstavljaju: PVC......................................................................60 kg x 21 MJ/kg Papiri ...................................................................50 kg x 16,8 MJ/kg Knjige i spisi......................................................100 kg x 16,8 MJ/kg Drveni ormari.....................................................150 kg x 16,8 MJ/kg Drvene stolice......................................................50 kg x 16,8 MJ/kg Drveni stolovi....................................................100 kg x 16,8 MJ/kg

Proraun ukupne poarne ugroenost u PS3

) (

) (

) (

) (

Poi =

) (

Poi = Poi = = 232,68 MJ/m2 = 0,233 GJ/m2 nisko poarno optereenje.

Na osnovu Poi odreujemo broja aparata za poetno gaenje poara

N=2+ N=2+ N = 2 + 0,25 N=3

Pr = 150 Pd = 400

Za PS3 potrebna su tri aparata za poetno gaenje poara ( dva aparata tipa S9 i jedan aparat CO2 od 5 kg).

4.1.3.1.Izraunavanje numerike vrijednosti PS3

Povrina: 25 x 10 = 250 m2 1. Izraunavanje geometrije G' G' = G * 1,5 G' = 0,025 * 105 * 1,5 G' = 0,038 * 105 S*F = (G'+k1) * S*F = ( 0,038 * 105 + 6,03 * 105) * S*F = 0,68 S*F 1,32 pa nisu potrebne posebne mjere zatite od poara. G = povrina PS * irina G = 250 * 10 G = 2500 = 0,025 * 105

2. Odreivanje konstanti k1 i k2 S obzirom da je u PS3 instaliran ureaj za odvod dima i toplote u skaldu sa TRVB-100 pa je k1 = 6,03 * 105 k2 = 8,33 * 105

3. Odreivanje faktora intervencije javne vatrogasne jedinice - E Javna vatrogasna jedinica je udaljenja 4 km od PS3 pa on spada u kategoriju 4 ( sa stalnim deurstvom pa je E = 0,83 4. Odreivanje faktora potencijala za nastanak poara - A Faktor A spada u kategoriju 1 pa je vrijednost uinka A oitanog iz tabele A = 0,85 5. Odreivanje faktora ugroenosti osoba - P Faktor P spada u kategoriju 1, pa je i vrijednost uinka jednaka 1 ( mali broj ljudi u objektu, pa ne moe doi do stradanja prilikom evakuacije) P=1 6. Odreivanje ukupne poarne optereenosti - Q Q = 228,48 MJ/kg pa je na osnovu vrijednosti iz tabele Q = 1,1 7. Odreivanje faktora zapaljivosti C Faktor C spada u treu kategoriju,pa je shodno tome C = 1,2 8. Odreivanje faktora zadimljavanja R U PS3 je instaliran ureaj za odvod dima i toplote u skaldu sa TRVB-100 pa je R = 1,0

9. Odreivanje faktora korozivnosti K Poto je sadraj materijala u PS takav da se prilikom nastanka poara nebi razvile korozivne materije,faktor korozivnosti se uzima kao vrijednost K = 1,0

10. Odreivanje faktora visine objekta - H Poto je visina objekta 6 m i objekat se nalazi iznad nivoa zemlje vrijednost uinka H je 1 H = 1,0

11. Izraunavanje faktora specifine opasnosti od poara

B = E*A*P*Q*C*R*K*H B = 0,83 * 0,85 * 1 * 1,1 * 1,2 * 1 * 1 * 1 B = 0,93 .

5. Struna obrada podataka


Preduzee Toy Story" nalazi se u mjestu Srebrenik.Preduzee je udaljeno od javne vatrogasne jedinice 4km, to je veoma dobro za brzu intervenciju u sluaju nastanka poara. Pored stovarita se nalazi jednosmjerni put duine 100m, irine 4m. Glavni magistralni put je udaljen od preduzea 300 m. Prilaz objektu postoji samo sa dvije strane. Vatrootpornost svih vrata je 30 minuta, pa je vatrotpornost objekta 30 minuta.Ovo preduzee je prikljueno na gradsku vodovodnu mreu. Objekat ima prizemlje i jedan sprat. U svakom poarnom sektoru nalaze se drveni parketi sa kalorinom vrijednosti od 16,8MJ/kg i PVC sa kalorinom vrijednosti od 21MJ/kg,kao i ostali materijal.

Faktor ugroenosti osoba: mali broj ljudi u objektu pa ne moe doi do stradanja prilikom evakuacije. Otpornost vrata iznosi 30 minuta.U svim poarnim sektorima je malo poarno optereenje. U prvom sektoru proraunom je dobijeno 4 aparata,u drugom 3 i u treem 3 aparata. Elektrina instalacije preduzea se napaja el.energijom iz Trafo Stanice koja se nalazi izvan kruga stovarita. Objekat je sa Trafo Stanicom spojen podzemnom linijom. Glavna komandna ploa na kojoj se nalazi glavna sklopka za iskljuenje struje u itavoj zgradi nalazi se u prvom poarnom sektoru odnosno u prizemlju objekta.

6. Prijedlog mjera za zatitu od poara


1. U cilju evakuacije protivpoarne zatite potrebno je izvriti stalno obuavanje radnika iz ove oblasti kako teoretski tako i praktino 2. Svakih 6 mjeseci vriti provjeru ispravnosti hidrantske mree 3. Za vrijeme radnog vremena sva vrata na svim sektorima moraju biti otkljuana i moraju biti slobodni putevi za evakuaciju 4. Ukloniti sva grejna tijela i sline ureaje iz prostorija, koji nisu predvieni u namjeni objekta 5. Vriti kontrolu ispravnosti gromobrana

7. Plan zatite od poara

Odgovorna istruna lica: -_______________________,direktor,035/xx7 785, Ugljevik -_______________________,zamjenik direktora,035/xxx-555 U planu se utvruje: procjena ugroenosti:za svaki poarni sektor je proraunom dobijena srednja i mala ugroenost

Snadbijevanje vodom: Stovarite je prikljueno na gradsku vodovodnu mreu. Broj poarnih aparata u prvom poarnom sektoru je etiri (4) , to su aparati sa pjenom od 9kg i jedan aparat sa ugljen-dioksidom od 5 kg. U drugom poarnom sektoru nalazi se tri (3) aparata,a u treem poarnom sektoru isto (3) takoe pjena 9kg i po jedan aparat CO2 od 5 kg Vatrogasna jedinica je udaljena od preduzea Toy Story 4km. 300 metara od preduzea se nalazi magistralni put Srebrenik-Tuzla. Pristup preduzeu : manje od tri mogua pristupa vatrogasnim vozilima. U sluaju poara napustiti objekat putevima normalne evakuacije. Potrebno je iskljuiti glavnu el. sklopku koja se nalazi u prvom poarnom sektoru . Vatrootpornost svih vrata u svakom poarnom sektoru iznosi 30 minuta. Vatrootpornost itavog objekta iznosi 30 minuta. U dvoritu stovarita nema podzemnih hidranta. U sluaju poara dojava se vri telefonom koji se nal azi na ulazu u treem poarnom sektoru.

8. Zakljuak
Preduzee Toy Story se sastoji od jednog objekta podijeljenog na tri poarna sektora. U prvom poarnom sektoru se vri proizvodnja igraaka,drugi poarni sektor predstavlja objekat u kojem se vri prodaja igraaka,dok je tei poarni sektor upravna zgrada-administracija. U ovom preduzeu je proraunom dobijeno malo poarno optereenje. Poar se gasi aparatima za gaenje poara S9 i CO2 od 5 kg.

U prvom poarnom sektoru je proraunom dobijeno 4 aparata za poetno gaenje,a u drugom i treem po tri aparata za poetno gaenje poara. Na osnovu izraunatog mobilnog i imobilnog poarnog optereenja,ukupna vatrootpornost svakog poarnog sektora je 30 min, te na osnovu dijagramaza vatrootpornost 30 minuta za preduzee Toy Story nisu potrebne posebne mjere zatite.