You are on page 1of 140

Indoncsia Mcnua| Indoncsia Mcnua| Indoncsia Mcnua| Indoncsia Mcnua|

!"#$%&'"1


INDONLSIA MLNGGIGAT INDONLSIA MLNGGIGAT INDONLSIA MLNGGIGAT INDONLSIA MLNGGIGAT
Sukarno
Impcrialismc dan Kapi|alismc Impcrialismc dan Kapi|alismc Impcrialismc dan Kapi|alismc Impcrialismc dan Kapi|alismc
Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia
Pcrcrakan di Indoncsia Pcrcrakan di Indoncsia Pcrcrakan di Indoncsia Pcrcrakan di Indoncsia
Par|ai Nasional Indoncsia Par|ai Nasional Indoncsia Par|ai Nasional Indoncsia Par|ai Nasional Indoncsia


2
Impcrialismc Tua Dan Mod Impcrialismc Tua Dan Mod Impcrialismc Tua Dan Mod Impcrialismc Tua Dan Modcrn crn crn crn


!"#$%&'"
3

I

Dan lukan saja di daIan dua nacan ilu inpeiiaIisne lisa kila
lagikan,-inpeiiaisne juga lisa kila lagikan daIan inpeiiaIisne-lua
dan inpeiiaIisne-nodein. ukankah lesai ledanya inpeiiaIisne-
lua langsa Ioilugis dan SpanyoI alau Lasl India Conpany Inggiis
alau Ocs| |ndiscnc Ccnpagnic eIanda daIan alad ke-16, 17 dan 18~
dengan inpeiiaIisne-nodein yang kila Iihal daIan alad ke-19 alau
2O, inpeiiaIisne-nodein yang nuIai nenjaIai ke nana-nana
sesudah kapilaIisne-nodein leilakhla keiajaan di lenua Liopa dan
di lenua Aneiika Ulaia`
InpeiiaIisne-nodein, -inpeiiaIisne-nodein yang kini neiajaIeIa di
seIuiuh lenua dan kepuIauan Asia dan yang kini kani nusuhi ilu,-
inpeiiIisne-nodein ilu adaIah anak kapilaIisne-nodein.
InpeiiaIisne-nodein pun sudah nenpunyai peipuslakaan,-lelapi
leIun legilu leikenaI di daIan aili-ailinya dan iahasia-iahasianya
selagai soaI kapilaIisne. InpeiiaIisne-nodein ilu, oIeh kaienanya,
Tuan-luan Hakin, nau kani daIiIkan ailinya agak Ielai sedikil daii
luku-luku salu dua. Kani lidak akan nendaIiIkan luku Sleinleig
Dcr-|npcria|isnus yang vaIau sangal nenaiik hali dan linggi iInu
loh ioda keiing unluk nendengaikannya, -kani nendaIiIkan Mi.
Iielei }aIIes TioeIslia, peninpin eIanda yang laiu vafal, yang
nenuIis: |ij
Yang saya ailikan dengan inpeiiaIisne iaIah kejadian, lahva
kapilaI lesai sesualu negeii yang selagian lesai dikuasai lank-
lank, nenpeigunakan poIilik Iuai negeii daii negeii ilu unluk
kepenlingannya sendiii.
Ieikenlangan ekononi yang cepal daIan alad kesenliIanleIas ilu,
neninluIkan sualu peisaingan helal di Iapangan peilanian dan
induslii.
SaIah salu akilal peisaingan ini, iaIah lahva pada penghalisan alad
ilu, poIilik pioleksi (neIindungi negaia sendiii) dengan cepal
nenjadi pegangan.
LahiiIah induslii lesai yang nedein, lenaga pioduksi induslii lesai
ilus angal dipeilesai, lapi kenungkinan-kenungkinan unluk
4

nenjuaIkan di negeii sendiii leilalas dan linluIIah kenuslian
nencaii pasai di Iuai lalas negeii sendiii.
Caianya induslii lesai nengalui kesukaian ini dengan lidak
nenguiangi unlungnya iaIah: neninggikan haiga di pasai daIan
negeii yang diIindungi dan nenjaIankan laklik dunping di Iuai
negeii (yakni nenjuaI laiang-laiang dengan haiga yang Ieilh nuiah
daii haiga liasa di silu).
IoIilik peiIindungan yang agiesif ini saja sudah nenlikin lanlah
panasnya peihulungan inleinasionaI. DI sanping ilu dengan cepal
leilanlah sului lank-lank yang lesai, kapilaInya lanlah lesai dan
induslii dan peidagangan daIan negeii lidak cukup Iagi unluk
nenanankan kapilaI ilu.
Akilalnya nengaIiiIah kapilaI ilu keIuai, islineva ke negeii-negeii
yang leIun naju ekononinya dan niskin akan nodaI. (MisaInya
aIiian kapilaI Iiancis dan Inggiis ke Rusia dan kapilaI eIanda ke
Tinui).
AIiian kapilaI keIuai ini lidak hanya leiupa uang saja. Negeii-negeii
yang nengeIuaikan kapilaI ilu juga nengiiinkan nesin-nesin,
nendiiikan paliik-paliik, nenlikinkan jaIan-jaIan keiela-api dan
peIaluhan-peIaluhan, dII.
DaIan lanyak haI lagi penanan nodaI Ielih nengunlungkan
nenasukkan uangnya daIan ondeinening-ondeinening di negeii-
negeii yang leikeleIakang ekononinya, di nana lenaga luiuh
nuiah dan keunlungan lidak dilalasi oIeh undang peiluiuhan dsl.
egiluIah keleiangan Mi. Iielei }aIIes TioeIslia. MaiiIah kila
sekaiang nendengaikan seoiang sosiaIis Iain, yakni H. N. iaiIsfoid,
pengaiang Inggiis yang leinashui ilu.|iij
Di daIan zanan sekaiang, yang dinanakan kekayaan ilu iaIah
peilana-lana kesenpalan nenanankan nodaI dengan unlung Iuai
liasa. IenakIukan daIan pengeilian yang Iana sudah lidak leiIaku
Iagi. Menluiu konsesi-konsesi di Iuai negeii dan nenluka
kekayaan-kekayaan leipendan daii negaia-negaia yang Ienah dan
keiajaan-keiajaan yang selengah nali, nakin nenjadi sualu
pekeijaan iesni, sualu peiisliva nasionaI.
5

DaIan fase ini lagi kaun leikuasa jadi Ielih penling dan nenaiik
hali nengaIiikan nodaI keIuai negeii daii nengekspoi laiang-
laiang.
InpeiiaIisne adaIah senala-nala pengIahiian poIilik daii
kecendeiungan yang leilanlah lesai daii nodaI, yang leilinlun-
linlun di negeii-negeii yang Ielih naju indusliinya, unluk
dipeiusahakan ke negeii-negeii yang kuiang naju dan kuiang
penduduk.
ukankah dengan dua conloh ini nyala dengan sejeIas-jeIasnya,
lahva sangkaan inpeiiaIisne ilu kaun anlenai, alau langsa kuIil
pulih, alau peneiinlah, alau gczag apada ununnya, adaIah saIah
sana sekaIi` Tapi naiiIah kila nendengaikan salu kaIi Iagi uiaian
seoiang sosiaIis Iain, yakni Ollo auei|iiij yang leinashui ilu, yang
neIihal di daIan inpeiiaIisne-nodein ilu, sualu poIilik neIuaskan
daeiah, sualu cxpansicpc|i|ic||ivjyang
Senanliasa nengusahakan leicapainya naksud nenjanin supaya
kapilaI nendapal Iapangan nenananan dan pasai-pasai penjuaIan.
Di daIan peiekononian negeii kapilaIis seliap vaklu selagian daii
nodaI uang peiusahaan dilaiik daii peiedaian kapilaI paliik.
}adinya, seliap vaklu selagian daii nodaI peiusahaan dilekukan,
seliap vaklu nenjadi leio (}ava, naksudnya lanah kosong yang
lidak dinanfaalkan).
ApaliIa lanyak nodaI uang dilekukan, apaliIa pecahan-pecahan
kapilaI yang Iepas ini hanya Ianlal nengaIiinya kenlaIi ke
peiusahaan-peiusahaan pioduksi, naka yang peilana-lana
leikuiang iaIah peininlaan kepada aIal-aIal pioduksi dan lenaga-
lenaga keija. Ini leiaili segeia neiosolnya haiga-haiga dan
keunlungan-keunlungan daIan induslii aIal-aIal pioduksi,
leilanlah leialnya peijuangan seiikal sekeija, luiunnya upah-upah
kaun luiuh. Tapi kedua peiisliva ilu leipengaiuh puIa alas
induslii-induslii, yang nenlikin laiang-laiang kepeiIuan sehaii-
haii. Ieininlaan kepada laiang-laiang yang Iangsung diluluhkan
unluk nenenuhi kepeiIuan oiang, leikuiang, peilana oIeh kaiena
kaun kapilaIis yang nendapal enghasiIannya daii induslii-induslii
aIal pioduksi, Ielih sedikil nendapal unlung, dan kedua kaiena
leilanlah lesainya pengangguian dan luiunnya upah-upah,
nenguiangi lenaga penleIi goIongan luiuh. OIeh kaiena ilu, juga
6

daIan peiusahaan-peiusahaan laiang-laiang kepeiIuan hidup,
haiga-haiga, keunlungan-keulungan, upah-upah luiuh neiosol
puIa, denikianIah penaiikan selagian lesai daii nodaI uang daii
peiedaian kapilaI daIan induslii unun, leiakilal neiosolnya
haiga-haiga, keunlungan-keunlungan, upah-upah, seila leilanlah
lanyaknya pengangguian. Maka pengelahuan ini lual naksud kila
penling sekaIi, selal sekaiangIah laiu lisa kila nengeili naksud-
naksud poIilik kapilaIis unluk nenguasai (negeii Iain). IoIilik ini
leigial nencaii Iapangan unluk nenananan kapilaI dan pasai-pasai
lual penjuaIan laiang-laiang. Sekaiang nengeiliIah kila lahva ini
lukan soaI-soaI yang leidiii sendiii-sendiii, lapi, pada hakekalnya
adaIah salu soaI saja.

|ij Gcdcn|scnrif|cn III, haI. 258.
|iij Dc Ocr|cg tan S|aa| cn Gcud, saIinan van Reveslein, haI. 22, 51, 68.
|iiij Na|icna|i|a|cnfragc, haI. 461. dsl.
|ivj |xpansic, neIuaskan daeiah.


7

II

ApaliIa lanyak nodaI uang dilekukan, apaliIa pecahan-pecahan
kapilaI yang Iepas ini hanya Ianlal nengaIiinya kenlaIi ke
peiusahaan-peiusahaan pioduksi, naka yang peilana-lana
leikuiang iaIah peininlaan kepada aIal-aIal pioduksi dan lenaga-
lenaga keija. Ini leiaili segeia neiosolnya haiga-haiga dan
keunlungan-keunlungan daIan induslii aIal-aIal pioduksi,
leilanlah leialnya peijuangan seiikal sekeija, luiunnya upah-upah
kaun luiuh. Tapi kedua peiisliva ilu leipengaiuh puIa alas
induslii-induslii, yang nenlikin laiang-laiang kepeiIuan sehaii-
haii. Ieininlaan kepada laiang-laiang yang Iangsung diluluhkan
unluk nenenuhi kepeiIuan oiang, leikuiang, peilana oIeh kaiena
kaun kapilaIis yang nendapal enghasiIannya daii induslii-induslii
aIal pioduksi, Ielih sedikil nendapal unlung, dan kedua kaiena
leilanlah lesainya pengangguian dan luiunnya upah-upah,
nenguiangi lenaga penleIi goIongan luiuh. OIeh kaiena ilu, juga
daIan peiusahaan-peiusahaan laiang-laiang kepeiIuan hidup,
haiga-haiga, keunlungan-keulungan, upah-upah luiuh neiosol
puIa, denikianIah penaiikan selagian lesai daii nodaI uang daii
peiedaian kapilaI daIan induslii unun, leiakilal neiosolnya
haiga-haiga, keunlungan-keunlungan, upah-upah, seila leilanlah
lanyaknya pengangguian. Maka pengelahuan ini lual naksud kila
penling sekaIi, selal sekaiangIah laiu lisa kila nengeili naksud-
naksud poIilik kapilaIis unluk nenguasai (negeii Iain). IoIilik ini
leigial nencaii Iapangan unluk nenananan kapilaI dan pasai-pasai
lual penjuaIan laiang-laiang. Sekaiang nengeiliIah kila lahva ini
lukan soaI-soaI yang leidiii sendiii-sendiii, lapi, pada hakekalnya
adaIah salu soaI saja.
SekianIah daIiI-daIiI kani lenlang aili kala inpeiiaIisne, daii pena
oiang-oiang sosiaIis. MaiiIah kila sekaiang nendengaikan
keleiangan oiang yang lukan sosiaIis, yakni keleiangan Di. }. S.
ailslia di daIan lukunya Gcscnicdcnis tan nc| ncdcrnc
inpcria|isnc|1j, di nana nanli akan lanpak juga kelenaian
peikalaan kani, lahva inpeiiaIisne ilu lukan peneiinlahan, lukan
sesualu anggola peneiinlah, lukan sesualu langsa asing,-lelapi
sualu kehausan, sualu nafsu, sualu sislen nenguasai alau
8

nenpengaiuhi ekononi langsa Iain alau negeii Iain. eikala Di.
ailslia:
Ieikalaan inpeiiaIisne peilana sekaIi dipakai di Inggiis kiia-
kiia lahun 188O. Yang dinaksud oiang dengan peikalaan ilu, iaIah
usaha unluk nengeialkan kenlaIi peihulungan dengan Inggiis
daii daeiah-daeiah jajahan yang neneiinlah sendiii|2j dan
peilaIiannya dengan negeii induknya sudah agak kendui daIan
nasa IileiaI yang Ianpau. Yang nenaiik hali iaIah lahva
peikalaan ilu sudah hiIang sana sekaIi naknanya yang nuIa-nuIa
ilu.
.... Iana-keIanaan peikalaan ilu nendapal isi-pengeilian yang
Iain: naknanya sekaiang iaIah usaha langsa Inggiis, yang hendak
nenleii kepada keiajaan pengIuasan daeiah jajahan yang Ielih
lesai, laik dengan jaIan nenakIukkan negeii-negeii yang oIeh
kaiena Ielaknya daIan iInu luni nungkin nenlahayakan jika
leiada daIan langan saingan, nanapun dengan jaIan neianpas
daeiah-daeiah, yang lisa dijadikan pasai penjuaIan yang laik alau
lepal-lenpal oiang lisa nendapakan lahan-lahan pokok unluk
peilukangan daIan negeii, yang jusliu vaklu ilu nuIai nakin
nendeiila oIeh saingan Iuai negeii.
DaIan aili pengIuasan daeiah jajahan dengan lidak leilalas,
pengeilian ilu segeia juga nenjadi unun..
Maka sesudah ilu, Di. ailslia IaIu nenleii keleiangan Ielih Ianjul
lenlang pengIihalan kaun sosiaIis leihadap inpeiiaIisne ilu,
denikian:
Selalnya peikalaan ilu nenjadi sangal popuIei, iaIah kaiena
piopaganda kaun sosiaI-denokial, yang nenganggap peiisliva ilu
selagai konsekuensi daii sislen pioduksi kapilaIis. Menang yang
nenleiikan peikalaan ilu pengeilian yang Ielih daIan dan Iuas
iaIah pengaiang-pengaiang Maixis, sepeili RudoIf HiIfeiding|3j,
KaiI Rennei dan juga H. N. iaiIsfoid yang leikenaI ilu. Menuiul
neieka, inpeiiaIisne ilu adaIah poIilik Iuai negeii yang lidak lisa
dieIakkan daii negaia-negaia yang nenpunyai kapilaIisne keIival
nalang. Yang dinaksud neieka iaIah sualu kapilaIisne yang
penusalan peiusahaan-peiusahaan daii lank-lank yang dijaIankan
sanpai sejauh-jauhnya. OIeh kaiena ilu, dan lidak sedikil puIa oIeh
kaiena fungsi pioleksionisne yang sudah leiulah~duIu sualu caia
unluk nenpeilahankan diii leihadap Iuai negeii, sekaiang nenjadi
sislen dunping|4j.~naka inpeiiaIisne ilu lidak puas Iagi
dengan pikiian-pikiian IileiaI yang liadisioniI nengenai lidak ikul
9

canpuinya negaia (dengan uiusan pailikuIii), peisaingan lelas dan
pasifisne.
Iahan-pahan kenudian ini seoIah-oIah sudah leilaIik nenjadi yang
selaIiknya, yakni nenjadi usaha nenpeigunakan aIal-aIal
kekuasaan negaia yang neIuIu leisifal poIilik unluk naksud-
naksud ekononi, yakni: nenpengaiuhi dan neianpas daeiah-
daeiah pasaian dan daeiah-daeiah lahan pokok, pun juga nenjanin
penlayaian ienle kapilaI-kapilaI yang dilanan di negeii-negeii
leikeleIakang ekononinya.
Mengenai soaI leIakangan ini, yakni yang diselul ekspoi kapilaI,
oIeh pengaiang-pengaiang leiselul islineva islineva sekaIi
dilunjukkan lelapa penlingnya. Diselalkan kaiena usaha keiajinan
Ielih sungguh-sungguh dikeijakan, oIeh penusalan-penusalan
lank-lank dan oIeh sislen dunping, naka~denikian kala
neieka~lukan nain lanyaknya kapilaI leilinlun-linlun, yang
seiingkaIi di daIan negeii lidak cukup lisa dipeigunakan. IluIah
selalnya naka nakin Iana nakin leiasa peiIunya unluk nenanan
kapilaI lesai-lesai di negeii-negeii yang leikeleIakang ekononinya,
lenlu saja dengan lunga yang selinggi-lingginya. Lagi puIa dengan
denikian didapalIah pesanan-pesanan lesai jaIan keiela-api, nesin-
nesin, dII. pada induslii sendiii. Akilal segaIanya ilu puIa:
peihulungan dengan Iuai negeii nenjadi iuncing, lahaya peiang,
ekspedisi-ekspedisi niIilei, daeiah-daeiah pengaiuh di daeiah-
daeiah seleiang Iaulan, pengavasan alas uang nasuk dan uang
keIuai daii negeii-negeii asing oIeh peikunpuIan-peikunpuIan
lankii Liopa, penluiuan nencaii jajahan. IluIah inpeiiaIisne!
Akhiinya Di. ailslia sekaIi Iagi nengalakan dengan saksana apa
yang diselulnya inpeiiaIisne-nodein, kalanya:
Yang diselul inpeiiaIisne-nodein iaIah usaha neIuaskan niIik
jajahan dengan lidak leilalas, sepeili cila-cila denikian ilu nenjadi
pendoiong daIan nasa 188O sanpai sekaiang lagi poIilik Iuai
negeii hanpii senua negeii-negeii keludayaan yang lesai,
leiulana unluk keunlungan induslii dan kapilaI lank neieka
sendiii|5j.
InpeiiaIisne lukan sekaIi-kaIi salu-salunya lenaga penggeiak,
lahkan lidak seliap saal yang paIing kena daii lenaga-lenaga
penggeiak yang sangal leiagan-iagan daii jangka vaklu ilu, lapi
daIan akilal-akilalnya iluIah saIah salu yang nenjadi sangal
10

penling, oIeh kaiena panggung sejaiah leilanlah Iuas kaienanya,
lual peilanakaIi dan lual seIana-Iananya, di seIuiuh nuka luni.
DianliI daii RisaIah !"#$"%&'( *%"++,+(-, yailu Iidalo
IenleIaan ung Kaino di depan pengadiIan koIoniaI (|andraad) di
andung, 193O.

|1j Di. }.S ailslia, penuIis luku Gcscncicdcnis tan nc| ncdcrn inpcria|isnc
(Sejaiah InpeiiaIisne Modein)
|2j Kanada, AusliaIia, yang vaklu ilu dikenaI dengan peneiinlahan sendiii
di lava Iindungan Inggiis, alau seiing diselul Doninion Slalus.
|3j RudoIf HiIfeiding daIan luku Das |inanz|api|a|, cinc s|udic uocr dic
jcugs|c cntc|||ung dcr |api|a|isnus.
|4j Sisline dunping adaIah nenjuaI laiang di daIan negeii Ielih nahaI
daiipada di Iuai negeii. Ini peilana kaIi diIakukan oIeh }epang pada vaklu
nenghadapi peisaingan daii kapilaIis-kapilaIis Liopa dan Aneiika.
|5j Ieikenlangan induslii yang senakin naju di Liopa sekilai lahun 188O
ilu, nendoiong sesana negaia Liopa neIuaskan daeiah jajahan, yang
nanlinya leilenlui dan neIahiikan Ieiang Dunia I pada lahun 1914-1918.


11

)))
)*+#&,%-,.*#/01% 2%-%* 3%$#$%0'4% 0%$ 5#2%

8cgi|u|an ar|inqa inpcria|isnc-ncdcrn.
Dan ar|inqa inpcria|isnc-|ua?
InpeiiaIisne-lua, selagai yang kila aIani daIan alad-alad seleIun
lagian kedua alad ke - 19-, inpeiiaIisne-lua daIan hakekalnya
adaIah sana dengan inpeiiaIisne-nodein: nafsu, keinginan, cila-
usaha, kecendeiungan, sislen unluk nenguasai alau nenpengaiuhi
iunah langga negeii Iain alau langsa Iain, nafsu unluk neIancaikan
langan keIuai pagai negeii sendiii. Sifalnya Iain, azas-azasnya Iain,
pengIahiiannya Iain,-lapi hakekalnya sana!
Di daIan alad-alad yang peilana alau di daIan alad ke-19, di
daIan alad ke-16 alau ke-2O,-kedua-duanya adaIah inpeiiaIisne!
InpeiiaIisne, -legiluIah kani kalakan ladi-, leidapal pada senua
zanan! Ya, selagai Iiof. }os. Schunpelei kalakan:
sana |uanqa dcngan dunia,-nafsu qang |iada ocrningga dari sua|u ncgara
un|u| nc|uas|an dacrannqa dcngan |c|crasan |c|uar oa|as-oa|asnqa
ncnuru| a|anj1].
InpeiiaIisne nana juga yang kila anliI, inpeiiaIisne-lua alau
inpeiiaIisne-nodein,-lagainana juga kila luIak-laIikkan, daii
nana juga kila pandang,-inpeiiaIisne lelap sualu fahan, sualu
nafsu, sesualu sislen,-dan lukan anlenai .., lukan peneiinlahan,
lukan gezag, lukan langsa eIanda, lukan langsa asing nanapun
juga,-pendek kala lukan ladan, lukan nanusia, lukan lenda alau
naleii!
./(& '01%2'(3'&0% '-, ,2,&(" 2%/%4'
Nafsu, kecendeiungan, keinginan alau sislen ini sejak zanan
puilakaIa sudah neninluIkan poIilik Iuai negeii, neninluIkan
peiseleiuan dengan negeii Iain, neninluIkan peiIengkapan senjala
daial dan senjala ainada, neninluIkan peianpasan-peianpasan
negeii asing, neninluIkan jajahan-jajahan yang nenganliI
iezekinya,-daIan di daIan zanan nodein ia neninluIkan
8czug|andcr, yakni lenpal nenganliI lekaI induslii, neninluIkan
daeiah-daeiah pasaian lagi hasiI-hasiI induslii ilu, neninluIkan
12

Iapangan leigeiak lagi nodaI yang leilinlun-linlun.,
neninluIkan daeiah pengaiuh, neninluIkan piolekloial-
piolekloial, neninluIkan ncgcri-ncgcri nanda| dan |anan jajanan
dan leinacan-nacan Iapangan usaha yang Iain, sehingga
inpeiiaIisne adaIah juga lahaya lagi negeii-negeii yang neideka|2j.
aik dacran-dacran pcngarun, naupun ncgcri-ncgcri nanda|, laik
prc|c||cra| naupun lanah jajahan,-senua leijadinya legilu,
selagai leinyala puIa daii daIiI-daIiI kani ladi, unluk nencaii iezeki
alau unluk nenjaga penaiian iezeki, senuanya iaIah hasiI kehaiusan-
kehaiusan ekononi. Iailai NasionaI Indonesia nenoIak senua leioi
yang nengalakan aha asaI-asaI penjajahan daIan hakekalnya lukan
pencaiian iezeki, nenoIak senua leoii yang nengajaikan, lahva
selal-selal iakyal Liopa dan Aneiika nengenlaia di seIuiuh
dunia dan nengadakan lanah-lanah jajahan di nana-nana ilu, iaIah
oIeh keinginan nencaii kenashuian, alau oIeh keinginan kepada
segaIa yang asing, alau oIeh keinginan nenyelaikan kenajuan dan
kesopanan. Teoii Cuslav KIenn yang nengajaikan, lahva
nenyelainya langsa nenang ke nana-nana ilu seIain oIeh nafsu
nencaii kekayaan iaIah didoiong puIa oIeh nafsu nencaii
kenashuian, nafsu nencaii keakuian, nafsu neIihal negeii
asing, nafsu nengenlaia neideka, alau leoii Iiof. Thonas Moon
yang nengalakan, lahva inpeiiaIisne ilu seIain leiazas ekononi
juga adaIah leiazas nasionaIisne dII., selagai diulaiakan daIan
lukunya InpeiiaIisn and WoiId-poIilics|3j,-leoii-leoii ilu lual
selagian lesai kani loIak sana sekaIi. Tidak! agi Iailai NasionaI
Indonesia penjajahan ilu asaI-asaInya yang daIan dan azasi, iaIah
nafsu nencaii lenda, nafsu nencaii iezeki leIaka.
Asa| pcnjajanan qang pcr|ana-|ana nanpir sc|a|u ia|an |anoan
scnpi|nqa |cadaan pcngnidupan di ncgcri scndiri,
legilu Iiof. Dieliich Schfei nenuIis|1j |4jdan Deinluig,
KoIoniaIdiiekloi negeii }einan seleIun peiang, dengan leius leiang
nengakui puIa:
Pcnjajanan ia|an usana ncngc|an |anan, ncngc|an nar|a-nar|a di da|an
|anan, ncngc|an |anan-|ananan, ncngc|an ncuan-ncuan dan |cru|ana
ncngc|an pcndudu|, un|u| |cun|ungan |cpcr|uan c|cncni dari oangsa
qang ncnjajan...j2]
13

O nenang, Tuan-luan Hakin, penjajahan nenlava pengelahuan,
penjajahan nenlava kenajuan, penjajahan nelava kesopanan.
Telapi yang sedaIan-daIannya iaIah uiusan iezeki, alau selagai Di.
Aliahan Kuypei nenuIis daIan lukunya AnliievoIulionaiie
slaalkunde:-sualu uiusan peidagangan, ccn ncrcan|ic|c
oc|rc||ing!
]ajanan-jajanan dcngan |iada pcnocn|u|an |c|uarga scndiri qang
ncnc|ap, ncnocri |cscnpa|an ncnquour|an pcngnasi|an ncgcri ouni-
pu|cra, ncngga|i |anoang-|anoang, ncnjua||an oarang |i|a di si|u dan
scoa|i|nqa ncncari|an pasar di ncgcri-ncgcri |i|a oua| oarang-oarang dari
|anan jajanan i|u, |api pcrnuoungan ada|an |c|ap pcrnuoungan c|cncni.
Yang dipcn|ing|an ia|an pcnou|aan |anoang-|anoang, pcnoi|inan
oarang-oarang, pcrnuoungan pasar dan pcrdagangan scocrang |au|an, |api
oan|an da|an na| oanasa dan ada| is|iada|, dan |cru|ana da|an na| agana,
oangsa qang ncnjajan i|u oisa ncngasing|an diri sana sc|a|i dari ra|qa|
qang dijajannqa. Pcrnuoungan ada|an pcrnuoungan pcrdagangan dan |c|ap
dcni|ian sifa|nqa, qang ncngaqa|an ncgcri qang ncnjajan dan |ida|
jarang ncnoi|in nis|in ncgcri qang dijajan.j5]
Dan iaiIsfoid di daIan lukunya yang paIing laiu|6j leikala:
|npcria|isnc i|u |c|an ncnana||an scjarannqa qang indan |cn|ang
|cocranian dan |cncoa|annqa da|an na| crganisasi di da|an |u|i| ouni
scndiri, dari Siocria qang di|u|upi cs sanpai |c gurun-gurun pasir di
Afri|a-Sc|a|an.
Tapi hadiah-hadiah pendidikan, iangsang-iangsang kecendikiaan
dan peneiinlahan yang Ielih leipeiikenanusiaan yang luiul
dilavanya, senanliasa hanyaIah laiang-laiang sisa daii kegialannya
yang angkaia nuika. Menganugeiahkan hadian-hadiah ini, jaiang-
jaiang, laiangkaIi juga lidak peinah, nenjadi aIasan pionei-
pioneinya yang kual-kual ilu. KaIaupun neieka ilu nenpunyai
sesualu aIasan, yang agak Iuhui daii keunlungan kelendaan, naka
aIasan ilu iaIah unluk kenuIiaan dan kelesaian negeii induk.
Tapi nafsu yang nendoiong neieka peigi ke lenpal-lenpal yang
leinandikan cahaya nalahaii ilu, liasanya iaIah keinginan unluk
nenohopoIi sualu pasai lahan-lahan nenlah, alau peihilungan
yang Ielih iendah Iagi, lahva di silu lanyak leidapal lenaga luiuh
yang nuiah dan lidak leisusun daIan oiganisasi, sedia unluk
dipeigunakan. KaIau lukan senua ini yang nenjadi aIasan, naka
14

yang nenjadi aIasan iaIah peihilungan yang leisunlei kepada
saIing pengaiuh anlaia kepenlingan kelendaan dan keadaan-
keadaan iInu luni. . . . Kesopanan nenghasiIkan sualu keenakan,
yang jeIas sekaIi nengaldi kepada naksud-naksud kila sendiii.
Tidakkah kaiena ilu, lenai sekaIi kaIau Iiof. Anlon Mengei nenuIis:
Tujuan pcnjajanan qang scsunggunnqa ia|a ncncras |cun|ungan dari
sua|u oangsa, qang |coin rcndan |ing|a| |cnajuannqa, di nasa crang rajin
ocrana| ioada| |ujuan ini dioung|us dcngan pcr|a|aan un|u| Agana
Kris|cn dan di zanan |cnajuan dcngan pcr|a|aan un|u| |cscpanan
crang |n|andcr, a|au |a|au |ricdricn |ngc|s ocrscnda gurau.
8angsa |nggris sc|ananqa ncnga|a|an Agana Kris|cn, |api na|sudnqa
ia|an |apas?
Nafsu akan iezeki. Tuan-luan Hakin, nafsu akan iezekiIah yang nenjadi
pendoiong CoIonlus nenenpuh sanudeia AlIanlik yang Iuas ilu, nafsu
akan iezekiIah yang nenyuiuh ailhoIoneus Diaz dan Vasco da Cana
nenenlang helalnya geIonlang sanudeia Hindia, pencaiian iezekiIah
yang nenjadi nooidslei dan konpasnya|3j AdniiaaI Diake,
MageIhaens, heenskeick alau CoineIis de Houlnan. Nafsu akan iezekiIah
yang nenjadi nyavanya konpeni di daIan alad ke-17 dan ke-18, nafsu
akan iezekiIah puIa yang nenjadi sendi-sendinya laIapan caii jajahan
daIan alad ke-19, yakni sesudah kapilaIisne-nodein nenjeIna di Liopa
dan Aneiika.

|1j Iiof. }os Schunpelei, penuIis luku Zui SosioIogie dei InpeiiaIisnus.
|2j Ieiang leiluka (peiang dunia) alau peiang IokaI yang dipiakaisai oIeh negaia-
negaia inpeiiaIis ilu nenjuius ke penguasaan daeiah dan negaia Iain dengan caia
sepeili piolekloial oIeh Inggiis leihadap Mesii daii lahun 1923-1952, Mesopolania
Ieval VoIkenlond dijadikan daeiah nandal lagi Inggiis.
|3j Sepeili Iazinnya, kaun inpeiiaIis ilu nenyediakan ahIi-ahIi yang nenleIa
lindak-landuk neieka, leinasukIah Cuslav KIenn, yang nenyalakan lahva
inpeiiaIisne ilu leilujuan nenpeilaiki nasil iakyal jajahan.
|4j Iiof Dieliich Schafei daIan KoIoniaI Ceshichle (RisaIah Ienjajahan) haI 12.
|5j Di Aliahan Kupyei AnliievoIusionaiie slaalkunde yang dikulip oIeh Snouck
Hoigionje daIan lukunya CoIijn ovei Indie (CoIijn lenlang Indonesia).
|6j iaiIsfoid daIan luku Hcc |cng ncg` (leiapa Iana Iagi`) haI 221 dsl
15

)6
7%+%'8%' ,*+#&,%-,.*#/01%

SeleIun zanan kapilaIisne-nodein ilu, lahasa Inggiis sudah
nenguasai selagian daii Aneiika, selagian daii India, selagian daii
AusliaIia dan Iain-Iain, yakni sudah nenaiuh sendi-sendi 8ri|isn
|npirc nanlinya, -sudahIah langsa Iiancis nenguasai selagian
puIa daii Aneiika dan selagian juga daii India,-sudahIah langsa
Ioilugis nengilaikan lendeianya di Aneiika SeIalan dan di
leleiapa lenpal di seIuiuh Asia,-sudahIah langsa SpanyoI
nenguasai Aneiika Tengah dan kepuIauan IiIipina,-sudahIah
langsa eIanda nenduduki Afiika SeIalan, leleiapa lagian
kepuIauan Indonesia, leiulana MaIuku, }ava, SuIavesi SeIalan dan
Sunaleia. SudahIah di zanan ilu kila neIihal helalnya lenaga
leiusaha daii nafsu nencaii iezeki ladi, yakni lenaga leilual yang
kual daii inpeiiaIisne-lua!
9%-%+%' :%&, ;%;%3%' 2, <%*%' ,*+#&,%-,.*#/*"2#&'
Dan lalkaIa kapilaIisne-nodein leianak inpeiiaIisne-nodein, naka
kila nenjadi saksi alas laIapan caii jajahan yang seoIah-oIah liada
leihingga! Kini oiang Inggiis sudah lisa nengusii langsa Iiancis
dan Iiolunis dan eIanda daii India. Tiada nusuh lesai-lesai Iagi
yang nenghaIang-haIangi nenjaIainya inpeiiaIisnenya, liada
hingganya Iagi lendeia Inggiis dilanan di nana-nana, lidak puas-
puasnya kehausan kapilaIisne Inggiis nencaii dan neninun
sunlei-sunlei kekayaan di Iuai pagai daii |nc |npirc sendiii,
liada sualu lenua yang lak nendengai dengungnya pekik
peijuangan inpeiiaIisne Inggiis:
TalkaIa Inggiis deni salda Cusli
MenjeIna daii sanudeia liiu
Ilu nenangIah haknya negeii
Dan lidadaii nenyanyikan Iagu:
IeiinlahIah, Inggiis, IeiinlahIah onlak!
angsa Inggiis lak kan nenjadi ludak!
India lakIuk, Singapui dan MaIaka diduduki, Tiongkok diielul
haknya nenelapkan leya dan hak-hak exleiiiloiiaI, dan dilikin
daeiah pengaiuh dengan jaIan keias dan jaIan haIus, Mesii
16

diIindungi, Mesopolania dinandali,-Hongkong, kepuIauan Iiji,
India aial, kepuIauan IaIkIand, CiliaIlai, MaIla, Cypius, Afiika. . . .
InpeiiaIisne Inggiis seoIah-oIah lidak puas-puasnya! Dan negeii-
negeii Iain` Negeii-negeii Iain pun ikul daIan laIapan ini:
Iiancis nenjejakkan kakinya di Afiika Ulaia, di Indo-China, di
Mailinique, di CuadeIoupe, di Reunion, di Cuyana, di SonaIi, di
Nieuv CaIedonia,-Aneiika neielul Cula, Ioiloiiko, IiIipina,
Havaii, dII.,-}einan neIancai-Iancaikan langan inpeiiaIisne ke
puIau MaishaII, ke Afiika aial-Tinui, ke Togo, ke Kaneiun, ke
puIau-puIau KaioIina, ke Kiaulsjau, ke kepuIauan Maiiana, geei
peikaia Maiokko dII.,-IlaIia siluk nenpeiusahakan daeiah
pendudukannya Assal dekal seIal al LI Mandel, nengalui
kekuasaannya di Afiika Ulaia, nenganliI KossaIa, nencola
nenakIukkan Alessinia, nengaul-ngaul di TiipoIi dII. puIa.
ahvasanya, laIapan nencaii jajahan yang klia aIani daIan zanan
kapilaIisne-nodein ilu, yang nengaul-ngaul ke kiii dan ke kanan
dan nenasang nuIul seila nenguIui-nguIui kukunya selagai Maha-
KaIa yang angkaia nuika,-laIapan nencaii jajahan ini lidak ada
landingannya di seIuiuh iivayal nanusia.
=#+%'8
Dan di Asia sendiiipun, inpeiiaIisne-nodein ilu nenluklikan asaI-
luiunannya: asaI-luiunan daii kehausan-kehausan ekononi, anak
daii kapilaIisne, yang di daIan Iingkungan iunah langga sendiii
kekuiangan Iapang usaha. Di alas sudah kani kalakan, lahva
inpeiiaIisne ilu lukan laleal langsa kuIil pulih saja, lukan
kejahalan hali kuIil pulih saja:-ukan saja inpeiiaIisne-nodein,
lapi juga inpeiiaIisne-lua kila dapali pada langsa nanapun juga.
Kila ingal akan inpeiiaIisne langsa Tailai yang di daIan alad ke-13
dan ke-14 selagai angin sinun nenakIukkan selagian lesai lenua
Asia, kila ingal akan inpeiiaIisne langsa-langsa Aiia, Machnud
Cazni dan ailei yang nenasuki negeii India, kila ingal akan
inpeiiaIisne Siivijaya yang nenakIukkan puIau-puIau
sekeIiIingnya, kila ingal akan inpeiiaIisne Majapahil, yang
nenguasai hanpii senua kepuIauan Indonesia leseila MaIaka.
Telapi inpeiiaIisne-nodein Asia laiu kila Iihal pada negeii }epang
lenpo akhii-akhii ini, inpeiiaIisne-nodein di Asia adaIah sualu
laiang laiu, sualu unicun, sualu nieuvigheid, nenang hanya
17

negeii }epang saja daii negeii-negeii Asia yang sudah nasuk ke
daIan kapilaIisne-nodein ilu. KapilaIisne-nodein }epang yang
luluh akan ninyak lanah dan aiang lalu, kapilaIisne-nodein
}epang yang juga nenlangkilkan lanlahnya penduduk yang deias
sekaIi sehingga neIahiikan nafsu nencaii negeii-negeii enigiasi|1j, -
kapilaIisne-nodein }epang ilu nenlikin iakyal }epang Iupa akan
kesaliiaannya dan nenanankan kuku-kuku cengkianannya di
senenanjung SachIin dan Koiea dan Mancuiia.
Nana kanpiunnya langsa-langsa Asia yang dipeiludak, nana
ilu adaIah sualu laiang lohong, sualu laiang dusla, sualu inpian
kosong lagi nasionaIis-nasionaIis koIol, yang nengiia lahva
}epangIah yang akan nenlenlak inpeiiaIisne aial dengan
dengungan suaia: eihenli!~ukan nenlenlak eihenli!, lelapi
dia sendiiiIah ikul nenjadi leIoiong inpeiiaIisne yang angkaia
nuika! Dia sendiiiIah yang ikul nenjadi hanlu yang nengancan
keseIanalan negeii Tiongkok, dia sendiiiIah yang nanli di daIan
peigauIan nahahelal dengan leIoiong-leIoiong inpeiiaIisne
Aneiika dan Inggiis ikul nenlahayakan keananan dan
keseIanalan negeii-negeii sekeIiIing Laulan Teduh, dia sendiiiIah
saIah salu leIoiong yang nanli akan peiang landing di daIan peiang
Iasifik!
>1;12 5%-%+%' .#$%&%'8
lujud cari jajanan di daIan lagian kedua daii alad ke-19, nuIa-
nuIa adaIah sualu laIapan anlaia negeii-negeii Liopa saja. Telapi
sesudah di daIan laIapan ini negeii Inggiis nenjadi yang paIing
depan, susudah kapilaisne Inggiis di daIan inpeiiaIisnenya lisa
nenleIakangkan sekaIian nusuh-nusuhnya, sesudah }ohn uII
loIeh leijanji IeiinlahIah, Inggiis, peiinlahIah onlak, sesudah ilu
nasukIah dua kanpiun laiu di daIan geIanggang inpeiiaIisne dan
nenjadiIah laIapan ini di daIan alad ke-2O sualu laIapan laiu
anlaia Inggiis, Aneiika dan }epang, sualu laIapan laiu unluk
nengejai kekuasaan di alas negeii nahakaya yang sanpai sekaiang
leIun lisa leiluka seIuas-Iuasnya ilu, yakni negeii Tiongkok!
Ieielulan kekuasaan di Tiongkok iniIah kini nenjadi nyava
peisaingan anlaia leIoiong-leIoiong inpeiiaIisne yang liga ilu,
peielulan kekuasaan di Tiongkok kini nenjadi pokok poIilik Iuai
negeii }epang, Aneiika dan Inggiis. Siapa kuasa di liongkok, diaIah
18

akan kuasa puIa seIuiuh daeiah Iasifik. Siapa yang nenggenggan
iunah langga Tiongkok, diaIah yang akan nenggenggan puIa segaIa
uiusan iunah langga seIuiuh dunia Tinui, laik lenlang ekononi
naupun lenlang niIilei. OIeh kaiena ilu, Tuan-luan Hakin, negeii
Tiongkok ilu akan dipeielulkan nali-nalian oIeh leIoiong-leIoiong
ladi, dipeijuangkan nali-nalian di pepeiangan Laulan Teduh!
Tenlang piopaganda kani leihulung dengan lahaya peiang Laulan
Teduh ilu, akan kani uiaikan Ielih Ielai di Iain lenpal.

|1j Lnigiasi, penindahan iakyal.19Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia Impcrialismc di Indoncsia

20

)
?%*%' @"*+#',

Tuan-luan Hakin yang leihoinal, legiluIah ganlai inpeiiaIisne di
Asia diIuai Indonesia.
Dan keadaan di Indonesia` Ah, Tuan-luan Hakin, kila
nengelahuinya senua. Kila nengelahui lagainana didaIan alad-
alad ke-17 dan ke-18 Ocs-|ndiscnc Ccnpagnic (VOC), leidoiong oIeh
peisaingan helal dengan langsa-langsa Inggiis, Ioilugis dan
SpanyoI, nenanan sislen nonopoIinya. Kila nengelahui,
lagainana di KepuIauan MaIuku iiluan jiva nanusia dilinasakan,
keiajaan-keiajaan dihancuikan, julaan lananan-lananan cengkeh
dan paIa salan lahun dilasni (ncngi|ccn|cn). Kila nengelahui,
lagainana, unluk nenjaga nonopoIi di kepuIauan MaIuku ilu,
keiajaan Makassai dilakIukkan, peidagangannya dipadankan,
sehingga penduduk Makassai ilu ialusan, iiluan yang kehiIangan
pencaiian-iezekinya dan leipaksa nenjadi lajak Iaul yang neianpok
kenana-nana. Kila nengelahui, lagainana dilanah }ava dengan
poIilik dctidc c| cnpcra, yakni dengan poIilik nenecah leIah,
sepeili dikalakan Iiof. Velh alau CIive Day alau RaffIes|1j,

keiajaan-
keiajaannya salu peisalu dipeihanla, ekononi iakyal oIeh sislen
nonopoIi, ccn|ingcn|cn |2j dan|ctcran|icn567 sana sekaIi disenpilkan,
ya sana sekaIi didesak dan dipadankan. Kila nengelahui..lelapi
cukup Tuan-luan Hakin yang leihoinal!
Caranya Oosr-Indische Compagnie menanamkan monopolinya,
caranya Oosr-Indische Compagnie mengekal monopolinya, caranya Oosr-
Indische Compagnie memperreguh monopolinya, ridak asing lagi Lagi
siapa yang suka memLaca.
Telapi , naafkanIah Tuan-luan Hakin, lahva kani disini nau
leiceiila sedikil Ielai lenlang zanan Ocs|-|ndiscnc Ccnpagnic ilu dan
juga lenlang zanan cu||uurs|c|sc|, yakni oIeh kaiena lekas-lekas VOC
dancu||uurs|c|sc| ilu sanpai kini haii nasih lanpak didaIan susunan
peigauIan hidup Indonesia, sehingga sifal-sifal INI leipengaiuh puIa
oIeh kaienanya.
21

MaafkanIah jika leihulung dengan ilu kani sependapal dengan Iiof.
Snouck Huigionje yang nenuIis:|4j
Oiang lisa leikala, lahva lidak ada gunanya nenlongkai-
longkai dosa Iana yang lukan saIahnya keluiunannya sekaiang,
lapi...akilal dua alad peneiinlahan yang jeIek ilu alas sikap jiva
iakyal lunipulia leihadap dunia laial, sana sekaIi lidak loIeh
dialaikan daIan nenyeIediki soaI-soaI ilu.
OIeh kaiena ilu, sekaIi Iagi, naafkanIah leihulung
dengan cu||uurs|c|sc| ilu, kani nenguIangi pendapal-pendapal salu
dua kaun inleIekluaI Liopa yang leinana:
A@"*+#', ,01 *#'81.%, &%;%/&%;% 2%' $%1* 5%'8.%B%' 2%'
*#*5#5%','4% 2#'8%' $#B%;,5%'/$#B%;,5%'C 4%'8 "-#3 *#&#$%
,01 2,;%013$%''4% -%8, 2,%0%. +1'2%$ &%$4%0D @"*+#', ,01 -#5,3
&#'2%3 .#&%$%3 2%&,+%2% $#;%*C 0#0%+, %$,5%0'4% %2%-%3 .%*%E
F#','2%.%'GHC legiluIah Iiof. CoIenliandei nenuIis|5j dan Iiof.
Velh leikala:
Kekejanan lidak nenjadi sifal jeIeknya yang liasa
lelapi..keseiakahannya yang picik laiangkaIi Ielih lanyak
neiusak daiipada kekejanannya. ahkan keluasan Neio hanya
nenceIakakan sedikil oiang yang leidekalana dengan dia,
kesejahleiaan piopinsi-piopinsi lidak diganggu-gugalnya, lapi
sualu peneiinlahan yang jeIek peialuiannya, adaIah sualu lencana
unun|6j
}adi, lidak seIananya kejan, lidak seIananya urccd ` Telapi loh
seiing kejan dan luas.
MaiiIah kila lacakan Iagi CoIenliandei lenlang penanan nonopoIi
di Anlon dan anda:
Coen (}an Iieleiszoon Coen, Sk.) didaIan seIuiuh peikaia ini, yang
nenodai nananya, leIah leilindak dengan keIenahan yang neIuai
lalas kenanusiaan, kekejanan yang keIevalan lahkan daIan nala
hanla-hanla Konpeni sendiii...
Sanpai-sanpai Kuasa-kuasa Konpeni pun sana leikejul nenlaca
ceiila-ceiila hukunan nali yang diceiilakan dengan lenang oIeh
Coen didaIan suial-suialnya..Ilu lenai nenlikin lakul, lapi lidak
neneililkan kasih....
22

denikianIah kala neieka sendiii, yang unluk kepeiIuan Ialanya,
sualu langsa yang naknui...hanpii lunpas sana sekaIi|7j
Dan Iiof. KieIslia|8j nenceiilakan:
MonopoIi dagang ilu haius dipeijuangkan oIeh oiang-oiang kila
dan apaliIa sudah didapal, naka dengan lidak pikii panjang,
dipeigunakan liap caia unluk nenpeilahankannya. Kepenlingan-
kepenlingan penduduk sana sekaIi lidak dipeiduIikan oIeh kuasa-
kuasa kila, kaun IsIan dan kaun ncidcnIJK daIan nala oiang
Kiislen kuiang haiganya, nenuiul fahan-fahan zanan ilu,
neieka-oiang genai nenakai isliIah InjiI-adaIah keluiunan yang
paIsu dan sesal yang apaliIa leiani neIavan konpeni, jika peiIu
loIeh dilinasakan.
Lagi salu daIiI daii seoiang }einan, Iiof. Dieliich Schafei, yang
leilunyi:
Ieicolaan-peicolaan neieka, nenasukkan juga puIau-puIau
AusliaIia yang dekal-dekal ke daIan Iingkungan kegialannya,
sudah kani ceiilakan. TalkaIa leinyala, lahva disini lidak ada hasiI
apa-apa unluk peiusahaan neieka vaklu yang sudah dikenaI Ielih
duIu. Caianya haI ini leijadi, lukan lidak leiaIasan oiang
nenyelulnya yang paIing kejan daIan iivayal penjajah|1Oj
Selagai penulup, penandangan Iiof. Snouck Huigionje, yang
leikala:
agian peilana daii dukacila Hindia-eIanda, nananya Konpeni
dan nuIai hanpii sana dengan alad ke-17. IeIakon-peIakon
ulananya leihak alas iasa hoinal kila, kaiena eneiginya yang helal,
lapi naksud yang neieka kejai dan caia-caia yang neieka
peigunakan, denikian iupa, sehingga seiingkaIi kila sukai nenahan-
nahan iasa jijik kila, neskipun kila nengingal sepenuhnya akan
kaidah, haius nengukui Iaku peilualan neieka dengan ukuian
zanan neieka. 'Ieicolaan ilu nuIai dengan peikenaIan penduduk
Hindia dengan koloian daii langsa eIanda, yang nenpeiIakukan
penduduk asIi ilu dengan penghinaan yang sangal lesai, yang
nungkin neieka langgungkan, kevajilan neieka iaIah leiusaha
sekual lenaga unluk nenpeikaya sualu goIongan penegang andiI di
negeii eIanda. Anoc|cnaar-anoc|cnaar konpeni ini, yang oIeh
najikan-najikannya digaji sangal sedikil, lapi lidak kuiang daii
najikannya juga suka sekaIi leioIeh Iala, nenpeiIihalkan sualu
23

nasyaiakal penuh koiupsi, yang neIelihi kejeIekan sejeIek-jeIeknya
yang diluduhkan kepada langsa-langsa Tinui|11j

|1j ) Sii Thonas Slanfoid RaffIes yang peinah nenjadi Lelnan Culeinui
}endeiaI seIana Inggiis leikuasa di Indonesia (1811-1816).
|2j Conlingenlen= pajak yang dilayai dengan laiang-laiang hasiI luni
oIeh kepaIa-kepaIa.
|3j Leveianlien- KepaIa-kepada dipaslikan seloi laiang-laiang hasiI luni
yang dileIi oIeh konpeni. Telapi lanyaknya dan haiganya laiang ilu
konpeniIah yang nenelapkan.
|4j Iiof. Snouck Huigionje (1857-1936) saijana eIanda yang peinah
leinukin 2 lahun di Mekah dengan nana sanaian Ald-AI-Caffai.
SekenlaIinya daii Mekah, ia leisikap oposan leihadap peneiinlah
eIanda, leicenin daIan lukunya CoIijn Ovei Indie.
|5j Iiof. CoIenliandei daIan luku KoIoniaI Ceschichle }iIid II haI. 252
|6j Iiof. }. Iielei Velh (1814-1895) seoiang ahIi elnoIogi dan lahasa
Indonesia, dengan kaiangan ulananya, ]ata, gccgrapniscn, c|nnc|cgiscn,
nis|criscn.
|7j Daii luku Kc|cnia| Gcscnicn|c II, haI. 117
|8j Iiof. Kieslia daIan lukunya De vesliging van hei NedeiIandsch gezag
in den Indisclieii AichlpeI (Menlangun kekuasaan eIanda di KepuIauan
Indonesia).
|9j heiden= penyenlah leihaIa (aninisne)
|1Oj Iiof. Dieliich Schafei, daii luku KoIoniaI Ceschichle I haI. 82.
|11j Snouck Huigionje daIan CoIijn ovei Indie, haI. 32.
24

))
?%*%' L1-011&.0#-.#-

egiluIah ganlaian inpeiiaIisne-lua daii Oosl-Indische Conpagnie.
Sesudah Oosl-Indische Conpagnie pada kiia-kiia lahun 18OO nali,
naka lidak ikul nali sislen nonopoIi, lidak ikul nali sislen
nengaul unlung leisendi pada paksaan. MaIahan...sesudah halis
zanan konisi-konisi dan peneiinlahan Inggiis, yang nengisi lahun-
lahun 18OO-183O, sesudah halis zanan leigoyang-goyang anlaia
ideoIogi-lua dan ideoIogi-laiu, selagai yang diselai-selaikan oIeh
ievoIusi Iiancis, sesudah halis |ijdta| tan dcn |uijfc|587 ini, naka
dalangIah sislen keija paksa yang Ielih kejan Iagi, Ielih
nengungkung Iagi, Ielih nenuluskan nafas Iagi, -yakni sislen keija
paksa daii cu||uurs|c|sc|, yang selagai canluk jaluh dialas pundak
dan leIakangnya iakyal kani! }uga cu||uurs|c|sc| ini, Tuan-luan
Hakin, lidak usah kani leleikan panjang Ielai kekejanannya,
juga cu||uurs|c|sc| ini sudah diakui jahalnya oIeh hanpii seliap kaun
yang nengaIaninya dan oIeh kaun leipeIajai yang nenpeIajaiinya
iivayalnya.
Telapi, juga lenlang cu||uurs|c|sc| ini, yang lekas-lekasnya sanpai
haii ini leIun juga hiIang dan nenpengaiuhi susunan INI ilu
(selagai nanli akan kani uiaikan), naiiIah kani uIangi salu dua
pendapal ahIi-ahIi ilu.
Ieneiasan penduduk, yang liada lalasnya Iagi seIain lahan
lidaknya ladannya, leijaIan dengan liada aIangan apa-apa, legilu
kala Iiof. Conggiijp|2j .
Dan di Iain lenpal pujangga ini nenuIis puIa:
}adi sislen ini lidak hanya leisendikan paksaan, paksaan ilu, di
daIan dua puIuh lahun peilana yang geIap daii jangka vaklu yang
dilicaiakan di sini, Ielih leial daii lelan ccn|ingcn|cn yang
penagihannya leiulana diseiahkan kepada KepaIa-kepaIa
unipulia. Cu||uurs|c|sc| nenjadi Ielih leial oIeh
kegialan Ano|cnaarLiopa: ini leiaili leilanlah leialnya lekanan
sislen ilu dan leiaili puIa peilaikan leknis dan keunlungan lesai.
25

Tidak ada lananan yang legilu nenjadi gangguan sepeili
niIa.|3jTalkaIa niIa ini akan daIan lahun 183O dengan caia yang
senliono dinasukkan di lanah Iiiangan, naka lananan ilu
sungguh-sungguh nenjadi lencana lagi penduduk. Di daIan
disliik Sinpui di daeiah ilu, oiang Iaki-Iaki daii leleiapa desa
dipaksa nengeijakan kelun-kelun niIa, 7 luIan Iananya dengan
lidak pulus-pulusnya, jauh daii iunahnya, dan seIana ilu neieka
haius nencaii nakanannya sendiii. TalkaIa neieka kenlaIi ke
iunahnya, didapalinya lananan padinya sudah iusak. SeIana Iina
luIan yang peilana daii lahun 1831, 5OOO oiang Iaki-Iaki dan 3OOO
keilau daii disliik ilu juga, dipaksa nengeijakan lanah unluk sualu
paliik yang leIah didiiikan. Sesudah pekeijaan ilu seIesai, lalang-
lalang niIa lidak ada. Dua luIan kenudian, sesudah aIang-aIang,
iunpul yang dilakuli ilu, lunluh di alas Iapangan yang leIah
dikeijakan ilu, laiu dileiina unluk nengoIah sekaIi Iagi Iadang-
Iadang ilu. Keiap kaIi leijadi lahva peienpuan-peienpuan yang
haniI neIahiikan anak vaklu lekeija keias...
Dan Slokvis nenceiilakan:|4j
Sanpai-sanpai lahun 1886 nasih ada daeiah-daeiah, dinana si
penanan kopi nendapal 4-5 sen sehaii, sedang ia neneiIukan 3O
sen lual hidup. Di daIan peikelunan niIa keiap kaIi dilayaikan
f8|5jselahun....Di daIan peikelunan kopi ada penlayaian f4,5O
selahun lual salu keIuaiga,jadi 9O sen lual salu oiang...IenuIis
(VilaIis) ilu juga neIihal di lanah Iiiangan oiang-oiang leiselul
keIapaian sepeili keiangka kuiusnya leihuyung-huyung sepanjang
jaIan. eleiapa oiang legilu Ielih, sehingga neieka lidak lisa
nakan nakanan yang dileiikan kepada neieka selagai peisekol,
neieka neninggaI..
....pengungsian penduduk lanyak juga kejadian di
peikelunan-peikelunan ilu dan dengan caia lesai-lesaian. IniIah
jaIan salu-salunya unluk keIuai daii kesengsaiaan. IukuIan
dengan penlungan dan Ialiakan dengan canluk leijadi sehaii-haii
dan di lanyak Iadang niIa liasa saja oiang neIihal liang-liang unluk
nenyiksa oiang. Di sini kila neIihal sualu langsa yang lidak
secaia undang-undang hidup daIan peiludakan lapi secaia
kenyalaan. Kelakulan kepada paia langsavannya leIah neiasuk ke
daIan jiva neieka, paia langsavan ilu leIajai puIa lakul kepada
kaun penjajah. SegaIa keleianian dan senangal neideka yang
ladinya nasih hidup daIan hali sanulaii langsa }ava, kini hiIang
26

Ienyap oIeh Iaku Konpeni yang kasai dan kesaIahan yang falaI daii
Van den osch|6jiaIah, lahva ia nenghisap Iagi iakyal yang sudah
iusak ilu, penghisapan yang pada hakikalnya sana leluI dengan
sislen Konpeni. MaIahan Ielih jahal dan Ielih saIah Iagi! Konpeni
lidak haius nenikuI langgungjaval dan lidak peinah nau
nenikuI langgungjaval ilu, Konpeni leidagang dengan caia-caia
oiang dagang yang keias. Van den osch nevakiIi negaia sendiii,
negaia induk, yang legilu lanyak nasih yang haius dipeilaikinya.
SegaIa caia yang nenlikin peihulungan jajahan Ielih nenuakkan
Iagi daii yang sudah nenjadi sifalnya, leIah dipeigunakan oIehnya
dan oIeh pengganlinya-pengganlinya. Menaksakan sualu caia
pioduksi aial, jadi sualu caia pioduksi yang Ielih lanyak syaial-
syaialnya, kepada sualu nasyaiakal negeii panas yang hidup
leilani, sudah neiupakan sualu lekanan, lapi Ielih leial Iagi
dukacila yang dilava oIeh nafsu kuasa si langsa asing...
Dua daIiI Iagi, Tuan-luan Hakin, Ianlas kani lulup kani punya daIiI-
daIiI leihulung dengan cu||uurs|c|sc| ini: dua daIiI Iagi daii Iiof.
KieIslia dan Iiof. Velh:
Di negeii eIanda oiang lidak lahu, alau puia-puia lidak lahu,
lahva di Hindia senua pengeIuaian lual pengajaian, pekeijaan
unun, poIisi dan selagainya ilu, seIaIu dikeciIkan sanpai-
nininun yang paIing keciI, supaya keunlungan leisih lisa
leilanlah lesai, dan, yang Ielih jahal Iagi, oIeh paksaan yang
dilelankan kepada neieka, penduduk legilu leihaIang-aIangi
daIan neneIihaia savah dan Iadangnya sendiii, sehingga daIan
leleiapa daeiah linluI keniskinan dan kesengsaiaan, lahaya
keIapaian dan pengungsian.|7j

dan lahkan lual neieka yang
neIihal daIan cu||uurs|c|sc| ilu sualu kelaikan lual }ava dan juga
lual negeii eIanda,-lual }ava oIeh kaiena nengajai oiang }ava
lekeija, lual negeii eIanda oIeh kaiena kas negeii jadi leiisi-,
lahkan lual neieka saya kiia kenunafikan yang nenjadi aIasan
unlu nenasukkannya, neslinya nenjijikkan,|8j legiluIah kedua
piofesoi ilu nenuIis.
Tuan-luan Hakin yang leihoinal! Ocs|-|ndiscnc Ccnpagnic nengoai-
ngaciikan iunah langga Indonesia, cu||uurs|c|sc| nengocai-
ngaciikan iunah langga Indonesia. Tuan-luan laiangkaIi lisa juga
Ianlas nenpunyai pikiian: enai VOC dan cu||uurs|c|sc| jahal, lenai
VOC dan cu||uurs|c|sc| nenasukkan iakyal Indonesia ke daIan
27

kesengsaiaan dan kehinaan, lelapi lual apa nenlongkai-longkai
haI-haI yang sudah kuno`
eluI Tuan-luan Hakin, kejahalan VOC dan kejahalan cu||uurs|c|sc| adaIah
kejahalan kuno, lelapi hali-nasionaI lak ganpang neIupakannya.
M)'8%0%' "&%'8 $#+%2% $#-%-,*%' 4%'8 2,2#&,0%'4% -%*%
3,-%'8'4%N $#-%-,*%' 4%'8 "&%'8 -%$1$%'C -#$%. -1+% "-#3'4%CH
legiluIah Sandeis leikala. Lagi puIa, selagai ladi leIah kani kalakan,
selagai puIa leIah dikalakan oIeh Iiof. Snouck Huigionje yang kani
kulip ladi, -akilal-akilal VOC dan cu||uurs|c|sc| ilu, naucccnIJK VOC
dancu||uurs|c|sc| ilu, yang keduanya leisislen nonopoIi, sanpai ini
haii leIun hiIang, sanpai ini haii nasih leilayang daIan vujud
susunan peigauIan hidup Indonesia, sehingga poIilik dan geiakan
Iailai NasionaI Indonesia, selagai nanli akan kani leiangkan,
leipengaiu oIeh kaienanya!
Iada peilengahan alad ke-19 kapilaIisne-nodein yang leisendi
kepada lisnis IileiaI dan peisaingan IileiaI, di negeii eIanda
nuIai linluI. Toh..cu||uurs|c|sc| yang leisendi kepada keija
paksa dan yang leiulana nenleii unlung kepada negaia eIanda
ilu, yang leIah legilu nenggenukkan kanlong kapilaIis eIanda
pailikeIii ilu, cu||uurs|c|sc| ilu lidak Iekas-Iekas dihapuskan. ukan
oIeh kaiena negaia eIanda lak nenpeduIikan kepenlingan kaun
penodaI pailikeIiinya, lukan oIeh kaiena kepenlingan negaia ilu
Ielih dilinggikan daii kepenlingan loijuis, lelapi lak Iain lak lukan
iaIah kaiena loijuis eIanda pada nasa ilu luluh
pada cu||uurs|c|sc| ilu selagai penlayai segaIa yang peiIu diadakan
Ielih duIu lagi suluinya kapilaIisne di negeii eIanda sendiii!
Heniielle RoIand HoIsl|1Oj di daIan lukunya Kapi|a| cn Arocid in
Ncdcr|and nenuIiskan sepeili leiikul:
Ieilualan kaun loijuis disekilai lahun Iina puIuh|11j adaIah
piaklis dan nenunjukkan kesadaian keIas yang sehal, yakni
peilualan neieka lidak neIenpaikan cu||uurs|c|sc| ke sudul,
seleIun neieka nenganliI daiipadanya segaIa yang lisa
dianliInya...Ada lahaya, lahva oiang-oiang yang lidak salai
dan Iekas nau naju, leiIaIau Iekas nau nenleiikan oiang }ava
leikah-leikah pekeijaan IileiaI dan nengganlikancu||uurs|c|sc|,
vaiisan olokiasi ilu, dengan inisialif peilikeIii. Telapi nungkin
leleiapa oiang leipendapal denikian, -loijuis pada ununnya
28

nengelahui. Selagai goIongan, neieka ilu leiulana neiasa
leikepenlingan daIan haI, peilana, peIunasan ulang. Kedua,
IileiaIisasi peidagangan dan peiusahaan dengan nenguiangi lea-
lea dan pajak-pajak, yang hanya lisa leiIaksana oIeh yang leiselul
dilavah! Keliga, penlikinan jaIan-jaIan keiela-api dan jaIan-jaIan
aiin dengan lidak nenlelani iakyal dengan ongkos-ongkos yang
lesai, sualu haI yang lenlu akan nengolaikan senangal
konsevalisne pada oiang-oiang eIanda yang seIaIu henal ilu.
Senua ini peiIu, seleIun lisa dinuIai ekspIoilasi peilikeIii di
Hindia, selal kiedil nasionaI, jaIan-jaIan keiela-api dan peIaluhan-
peIaluhan di negeii eIanda, haius nenjadi lunpuan ekspIoilasi
ilu. Senua haI yang laik-laik ilu didapal daii keunlungan-
keunlungan Hindia, jadi keunlungan-keunlungan Hindia lual
senenlaia haius lelap ada.|12j

|1j |ijdta| tan dcn |uijfci=nasa iagu-iagu
|2j Iiof.Conggiijp daIan lukunya |ccncniscnc Ncdcr|andscn |ndic haI.123.
|3j niIa= sejenis lananan yang daunnya dilikin cal vaina (diselul juga
indigo).
|4j H.} Slokvis daIan lukunya Van Wingevesl naai ZeIflesluui In
NedeiIandsch Indische (Daii daeiah ianpasan ke peneiinlah sendiii) haI.
27
|5j ) f= iupiah zanan eIanda duIu, diselul juga guIden.
|6j Van den osch, Culeinui }endeiaI Hindia eIanda lahun 183O-1833,
peiencana cu||uura|s|c|sc|. Menjadi nenleii jajahan 1835-1837.
|7j Iiof. KieIslia daIan Dc Vcs|iging, haI.38
|8j Iiof. Velh daIan }ava II, haI.41O.
|9j naucccn=akilal
|1Oj Heniielle RoIand HoIsl, seoiang penyaii vanila eIanda yang leijuang
di sayap sosiaIis.
|11j Lina puIuh, naksudnya di sini adaIah lahun 185O.
|12j Yang dinaksud di sini adaIah nodaI Ielihan daii keunlungan yang
dilanan di Indonesia.

29

)))
)*+#&,%-,.*#/*"2#&'

Telapi, sesudah syaial-syaial kapilaIisne-nodein senua seIesai
leiuius, sesudah kiedil nasionaI kokoh dan sesudah jaIan-jaIan keiela
api, leiusan-leiusan, peIaluhan-peIaluhan leIah ianpung, sesudah
kapilaIisne nodein nenjadi sului, naka kapilaI suipIusnya, nuIai
ingin oiang hendak nenasukkannya ke Indonesia, inpeiiaIisne
nodein IahiiIah. Tak leihenli-henlinya kapilaIisne nodein ilu
Ianlas nenukuI-nukuI di alas pinlu geilang Indonesia yang kuiang
Iekas dilukakan, lak leihenli-henlinya kanpiun-kanpiun
inpeiiaIisne-nodein ilu dengan lak salai Iagi nenghanlan-hanlan
di alas pinlu geilang ilu, lak leihenli-henlinya penjaga-penjaga
pinlu ilu salan-salan sana genelai nendengai dengungnya pekik
naar trijncid! (ke aiah IileiaIisasi), naar trij| arocid (ke aiah lisnis
IileiaI) daii kaun kapilaIisne IileiaI, yang ingin Iekas-Iekas
dinasukkan. Dan akhiinya, kiia-kiia lahun 187O, dilukaIah pinlu
geilang ilu! Selagai angin yang nakin Iana nakin keias leiliup,
selagai aIiian sungai yang nakin Iana nakin nenlanjii, selagai
genuiuh lenlaia nenang yang nasuk ke daIan kola yang kaIah,-
naka sesudah Undang-undang Agiaiis dan Undang-undang
Tananan Telu de WaaI di daIan lahun 187O dileiina laik
oIeh S|a|cn-Gcncraa| di negeii eIanda, |1jnasukIah, nodaI pailikeIii
ilu di Indonesia, nengadakan paliik-paliik guIa di nana-nana,
kelun-kelun leh,cndcrncning-cndcrncning lenlakau dan selagainya
dilanlah Iagi nodaI pailikeIii yang nenluka nacan-nacan
peiusahaan lanlang, nacan-nacan peiusahaan keiela-api, lien,
kapaI, alau peliik-paliik yang Iain. InpeiiaIisne lua nakin Iana
nakin Iayu, inpeiiaIisne-nodein nengganlikan lenpalnya,- caia
pengedukan haila yang nenggaIi unlung lagi negaia eIanda ilu,
nakin Iana nakin leiulah, leidesak oIeh caia pengedukan laiu
yang nengayakan nodaI pailikeIii.
L%&%'4% +#'8#21$ 5#&15%3C/ 0#0%+, 5%'4%$-%3 +#&15%3%' 5%8,
&%$4%0 )'2"'#.,%O P,2%$C 01%'/01%' Q%$,* 4%'8 0#&3"&*%0CR5%';,&
;%$%&0% 4%'8 $#-1%& 2%&, )'2"'#.,% *%-%3%' *%$,' 5#.%&C
A+#'8#&,'8%'H )'2"'#.,% *%-%3%' *%$,' *#'83#5%0G
30

Di daIan peilanlahan lenlang jajahan lahun 1848-187O yang
nenjadi soaI senala-nala iaIah keija paksa dan lisnis IileiaI, kila
Iihal leiuIang dengan sengilnya peiseIisihan pendapal daii nasa
keiaguan sesudah jaluhnya Konpeni, juga kini nyala jeIas pendiiian
kaun koIol dan kesanaian pendiiian oposis. Kaun konseivalif lelap
nenganggap niIik jajahan selagai sunlei keunlungan negaia, kaun
oposisi jijik dengan ekspIoilasi lanah jajahan ilu selagai daeiah
sunlei keunlungan. Suci dan penuh kenanusiaan cila-cila neieka
hendak nencapai sualu negeii Hindia yang lekeija neideka dan
dipeiinlahi dengan hali yang leisih, penuh haiapan leikenlang,
lapi sepeili juga peIopoi-peIopoi neieka yang leilaik, neieka
nenpunyai peisangkaan saIah yang hanpii-hanpii sinpalik,
seoIah-oIah kapilaI IileiaI hanya cukup dinasukkan saja ke negeii
Hindia, niscaya IepasIah negeii ini daii keadaannya nenjadi daeiah
sunlei keunlungan. ukankah, lual iakyal yang sudah Ielih ilu,
hanya ada peiaIihan pengeduk kekayaan negeiinya` Menang
leihenliIah kejeIekan nencanpuilauikan kapilaIisne negaia dan
peneiinlahan negaia, daIan keadaan peihulungan di negeii
eIanda, yang lak nenleii hak kepada iakyal unluk ikul licaia, lapi
sejaiah penjajahan yang Ielih laiu leIah nengajaikan, lahva
hiIangnya cu||uurs|c|sc| hanya leiaili kenenangan pengeduk yang
salu alas yang Iain. Daeiah sunlei keunlungan nendapal
penegang-penegang andiI yang laiu. KapilaI pailikeIii Ielih lesai
pengaiuhnya kepada negaia dan lenlunya juga kepada daeiah
negaia yang dijajah. Dan lidak peinah legilu lanyaknya
keunlungan leisih nengaIii jusliu sepeili di lavah pinpinan si
pengeduk laiu ilu, hanya jaIannya Ielih lenang..legiluIah
ganlaian Slokvis.|2j
Dan lidakIah kena sekaIi peilandingan MuIlaluIi yang
nenlandingkan cu||uurs|c|sc| ilu dengan:
Sualu kunpuIan pipa-pipa yang leicalang-calang lidak leihilung
lanyaknya dan leilagi-lagi nenjadi julaan penluIuh-penluIuh
keciI, senuanya leinuaia daIan dada julaan oiang }ava, senuanya
leihulungan dengan induk pipa yang diponpa oIeh salu ponpa
kual yang digeiakkan oIeh uap, sedangkan daIan pengusahaan
pailikeIii seliap pengejai unlung lisa leihulungan dengan senua
pipa dan lisa nenpeigunakan nesin ponpanya sendiii unluk
nengeduk sunlei.|3j
31

Tidakkah kena sekaIi peilandingan ilu`
Tuan-luan Hakin yang leihoinal, dengan dua kulipan ini, naka
sifal unun inpeiiaIisne-nodein di Indonesia ilu sudah cukup
leiganlai.
Menang, lagi iakyal Indonesia peiulahan sejak lahun 187O ilu
hanya peiulahan caia pengedukan iezeki, lagi iakyal Indonesia,
inpeiiaIisne-lua dan inpeiiaIisne-nodein kedua-duanya linggaI
inpeiiaIisne leIaka, kedua-duanya linggaI pengangkulan iezeki
Indonesia keIuai, kedua-duanya linggaI drainagc!|4j
Ieiadalan, keananan, lanlah penduduk, aIal-aIal IaIu Iinlas, dan
selagainya.
O, nenang, zanan inpeiiaIisne nodein nendalangkan
peiadalan, zanan inpeiiaIisne nodein nendalangkan peii-
kehidupan danai dan lenleian, yakni nendalangkan keananan.
Zanan inpeiiaIisne-nodein nendalangkan lanlahnya junIah
iakyal yang deias. Zanan inpeiiaIisne-nodein nendalangkan
jaIan-jaIan yang nengganpangkan peihulungan anlaia lenpal-
lenpal di Indonesia, nendalangkan jaIan-jaIan keiela-api,
nendalangkan peIaluhan-peIaluhan dan peihulungan-
peihulungan kapaI yang senpuina.
P#0%+,C %2%$%3 ,01 .#*1% 2%-%* 3%$,$%0'4%C 2,0,';%1 2%&,
+#&8%1-%' 3,21+ '%.,"'%-C .1%01 $#*%;1%' 4%'8 .#0,*5%'8 2#'8%'
5#':%'% 4%'8 2,.#5%&$%' "-#3 1.%3%/1.%3% +%&0,$#-,& ,01O
Ah, Tuan-luan Hakin, leiapakah lidak lanyaknya oiang yang
nenjadi siIau nalanya oIeh lanyaknya nodaI dan hasiI-hasiI
peiadalan laial yang nasuk di negeii kani dan Ianlas nengiia
lahva inpeiiaIisne-nodein ilu nendalangkan kenajuan leIaka.
eiapakah lidak lanyaknya oiang yang leileIiak nalanya oIeh
layangan leIakn, leileIiak nalanya oIeh saiial keadaan, yang
didalangkan oIeh inpeiiaIisne-nodein ilu dan Ianlas nenanggul-
nanggulkan kepIa sanliI leikala: Menang, nenang sekaiang
sudah Iain sekaIi dengan zanan Konpeni alau Cu||uurs|c|sc|!
O, nenang, saiialnya nenang nenpeidayakan. ayangannya
nenang nenleIiakkan nala! InpeiiaIisne-nodein ilu, nenuiul
kala Kaulsky, adaIah: leiIainan dengan poIilik lua leihadap jajahan-
jajahan peiasan, yang hanya neIihal daIannya laiang-laiang unluk
32

diianpok, kekayaan unluk dikunpuIkan dan diangkul ke negeii
induk selagai kapilaI. SelaIiknya inpeiiaIisne-nodein adaIah sualu
poIilik, yang jusliu nenasukkan kapilaI-kapilaI ke lanah jajahan,
nendiiikan langunan-langunan ludaya di negeii-negeii ini. }adi,
nanpaknya lidak Iagi nenlinasakan, lapi jusliu nenajukan
ludaya.|5j
Telapi hakikalnya, lagainanakah hakikalnya! ludaya alau
cu||uur yang didalangkan inpeiiaIisne-nodein ilu!
eikala }.L. Slokvis nenulup penandangannya alas Ocs|-|ndiscnc
Ccnpagnic. lapi keananan dan kedanaian ilu leiaili sualu
peijuangan yang sia-sia, kadang-kadang sualu peijuangan
saliia...unluk neielul keneidekaan nasionaI, lanlahnya
junIah jiva yang pesal iaIah leikenlang liaknya iakyal kaluIisliva
yang koial-kaiil dan dipeiIakukan lidak senena-nena|6j dan liap-
liap peikalaan daIan kaIinal ini loIeh kila pakaikan unluk zanan
inpeiiaIisne-nodein ilu. Lagi puIa, lanlahnya penduduk lidak
seIananya leiaili kenaknuian, lanlahnya penduduk lidak
seIananya leiaili kesejahleiaan unun, selagai diuiaikan oIeh Ielei
MaszIov di daIan lukunya Dic Agrarfragc in Rusz|and.
Di daIan kaIangan kaun pioIelai di Liopa, lanlahnya junIah
nanusia Ielih lesai dan Ielih cepal daii di daIan kaIangan kaun
peilengahan dan kaun alasan,- adakah ini leiaili lahva kaun
pioIelai ilu Ielih nyanan hidupnya daii kaun loijuis` ahvasanya,
lanlahnya penduduk di Indonesia ilu lak Iain daiipadatccr|p|an|ing
tan cn|uricn|c cn nisorui||c |rcpcntc||cn, yakni leikenlang
liaknya iakyal kaluIisliva yang koial-kaiil dan dipeiIakukan lidak
senena-nena, selagai Slokvis nengalakan ladi!
Dan ilu jaIan-jaIan Ioiong, ilu jaIan-jaIan keiela-api, ilu peihulungan-
peihulungan kapaI, ilu peIalukan-peIaluhan,- lidakkah ilu lagus
sekaIi lagi iakyal Indonesia`
O, nenang, kani nengakui faedahnya aIal-aIal pengangkulan, yakni
faedahnya aIal-aIal IaIu-Iinlas nodein ilu, nengakui pengaiuhnya
yang laik alas peihulungan dan kenajuan iakyal, kani nengakui
lahva, jikaIau unpananya iakyal Indonesia ilu sekaiang kehiIangan
senua ilu, niscaya ia neiasa iugi,- 0#0%+, 0%$ 2%+%0 2,.%'8$%- 5%3B%
%-%0/%-%0 -%-1 -,'0%. *"2#&' ,01C *#'88%*+%'8$%' 8#&%$'4% *"2%-
+%&0,$#-,&D P%$ 2%+%0 2,.%'8$%-C 5%3B% %-%0/%-%0 -%-1 -,'0%. ,01
33

*#'88%*+%'8$%' *"2%- ,01 ;#'8$#-,0%' 2, %0%. +%2%'8
+#&1.%3%%''4%C *#*5#.%&$%' 2,&, 2%' 5#&%'%$ 2, *%'%/*%'%C
.#3,'88% &#<#$, &%$4%0 *#';%2, $":%&/$%:,& "-#3 $%&#'%'4%G
KaiI Kaulsky di daIan lukunya Sczia|isnus und Kc|cnia|-pc|i|i|
nenuIis (haI. 41): peilaikan aIal-aIal peihulungan dan aIal-aIal
pioduksi ilu sesungguhnya lisa nenpeilesai lenaga pioduksi
negeii-negeii yang leileIakang ekononinya, jikaIau lidak sejaIan
dengan ilu leius-neneius leilanlah lesai puIa lea-lea keniIileian
dan ulang-ulang Iuai negeii. OIah adanya fakloi-fakloi ini peilaikan
ilu hanya nenjad jaIan unluk neneias Ielih lanyak daii liasa hasiI-
hasiI daii negeii-negeii yang niskin, legilu lanyaknya sehingga
lukan saja pioduksi Ielih~jika ada~yang Iahii daii peilaikan-
peilaikan leknis, oIeh kaienanya leiisap halis, lapi juga legilu
lanyaknya, sehingga lanyaknya hasiI-hasiI yang linggaI di daIan
negeii unluk kepeiIuan kaun piodusen, leikuiang. DaIan keadaan
yang denikian ilu, kenajuan leknis nenjadi sualu jaIan unluk
peilanian lesai-lesaian yang senliono dan keniskinan.
egiluIah pendapal kaun neiah. Telapi juga KoIoniaI-Diiekloi
Deinluig, peninpin inpeiiaIisne }einan seleIun peiang lesai,
seoiang yang kaiena ilu lukan kaun penghasul,~KoIoniaI-
Diiekloi Deinluig yang di nuka sudah kani daIiIkan kaIinalnya
yang legilu leius leiang lenlang asas-asas penjajahan yang
selenainya,- KoIoniaI-Diiecloi Deinluig ilu dengan leius leiang Iagi
leikala:
Tapi senua langsa yang nenpunyai lanah jajahan, leIah
nengaIani, lahva daeiah-daeiah jajahan yang Iuas dengan liada
jaIan-jaIan keiela api, lelap nenjadi haila niIik leilulup yang lidak
nenleiikan janinan keunlungan ekononi.|7j
Dan keadaan di negeii kani` ukli-lukli di negeii kani`
ekas Assislen-Residen SchnaIhansen yang leikenaI ilu nenuIis:
Tanah }ava nenpunyai jaIan-jaIan keiela api dan lien, lanyak
sekaIi lanah-lanah eifpachl leIah diluka dan diusahakan, lanyak
paliik-paliik guIa dan niIa sudah leidiii,..lapi apakah senua ini
lisa nencegah keadaan lahva kesejahleiaan lukannya naju, naIah
nenjadi nundui`|8j

34

Dan Iiof. Conggiipj nenuIis:
IeIengkapan Hindia dengan aIal-aIal IaIu Iinlas yang nodein ini
adaIah sualu kepeiIuan yang nulIak daIan peikenlangan
peiusahaan pailikeIii, yang hasiI-hasiInya yang lesai-lesaian haius
didagangkan di pasai-pasai dunia..
Iengaiuh lesai dan nyala keIihalan alas kesejahleiaan oiang lanyak
daii penduduk lunipulia, diselalkan oIeh aIal-aIal IaIu Iinlas yang
nodein ilu..leIun Iagi ada.|9j

|1j Undang-undang Agiaiia dan Undang-undang Tananan Telu, dilual
oIeh Slalen CeneiaI yang leikedudukan di eIanda, lukan oIeh Raad van
Indie, kaiena Raad ini laiu ada lahun 1918.
|2j Slokvis daIan lukunya Van lingcucs| naar Zc|focs|uur haI. 92.
|3j MuIlaluIi aIias Doves Dekkei daIan lukunya yang leikenaI Max
Hatc|aar yang, dikulip oIeh RoIand HoIsl daIan lukunya KapilaaI en
AileId in NedeiIand haI. 15O
|4j Diainage= penyedolan sanpai keiing
|5j KaiI Kaulsky (1854-1938): Seoiang langsa Ausliia penganul aIiian sosiaI
denokial, daIan lukunya Sczia|isnus und Kc|cnia|-pc|i|i| haI. 43.
|6j }.L. Slokvis daIan lukunya Van lingcucs| naar Zc|focs|uur haI.12-13
|7j Iaivus, daIan lukunya Dic Kc|cnia| Pc|i|i| und dcr Zusanncnorucn
haI.15.
|8j H.L.. SchnaIhausen, lekas Asislen Residen di }ava, daIan lukunya
Otcr ]ata cn dc ]atancn (Tenlang }ava dan oiang }ava) haI. 169.
|9j Iiof.Conggiijp, daIan lukunya ||cncniscnc Gcscnicdcnis Ncdcr|andscn
|ndic, haI.19O.
35

)6
A@#+#&-1%'/$#+#&-1%' *10-%$H 4%'8 -%,'

KepeiIuan nulIak daIan peikenlangan peiusahaan pailikeIii! Dan
leiapakah kepeiIuan nulIak yang lidak dilenukan.
Ada aluian crfpacn| yang leisendi alas gcuc|cns|cppcr
|1j, dcncintcr||aring|2j lual cndcrncning-cndcrncning di pegunungan,
ada aluian nenyeva lanah lagi cndcrncning lanah dalai yang lanyak
penduduk, ada aluian konliak luiuh dengan pccna|c
sanc|ic|3j lagi cndcrncning-cndcrncning yang kekuiangan kuIi, dan
keleililan dan keananan dan Iapangan usaha di nana-nana dengan
s|aa|safrcnding|4j yang nenusnahkan keneidekaan negeii-negeii
Aceh, }anli, Kuiinci, Lonlok, aIi, one dan Iain-Iain, ada sislen
pengajaian yang nenghasiIkan kaun luiuh haIusan, ada pasaI 161 lis
Undang-undang Hukun Iidana yang neniadakan hak nogok, sedang
undang-undang peIindung luiuh lidak ada sana sekaIi, sehingga nasil
kaun luiuh loIeh dipeinainkan senau-naunya,- sungguh lenai
kapilaI pailikeIii lak kekuiangan kepeiIuan nulIak, kaun
inpeiiaIisne-nodein leiada di suiga!
S*+%0 .,T%0 ,*+#&,%-,.*#/*"2#&'
HelalIah neIainya peiusahaan inpeiiaIisne ilu nenjadi iaksasa
yang nakin Iana nakin leilanlah langan dan kepaIa! InpeiiaIisne-
lua yang duIunya leiulana hanya sislen nengangkuli lekaI-lekaI
hidup saja, kini sudah neIai jadi iaksasa inpeiiaIisne-nodein yang
enpal nacan shaklinya:
Ieilana : Indonesia lelap nenjadi negeii penganliIan lekaI hidup
Kedua : Indonesia nenjadi negeii penganliIan lekaI-lekaI unluk
paliik-paliik di Liopa
Keliga : Indonesia nenjadi negeii pasai penjuaIan laiang-laiang
hasiI daii nacan-nacan induslii asing
Keenpal : Indonesia nenjadi Iapang usaha lagi nodaI yang
ialusan, iiluan-julaan junIahnya.
-lukan saja nodaI eIanda, lelapi sejak adanya Opcndcur-
pc|i|ic||5j juga nodaI Inggiis, juga nodaI Aneiika, juga nodaI }epang,
juga nodaI Iain-Iain, sehingga inpeiiaIisne di Indonesia kini jadi
inleinasionaI kaienanya.
36

Teiulana shakli yang keenpal iniIah, yakni piinsip yang nenlikin
Indonesia nenjadi daeiah ekspIoilasi daii kapilaI-Ielih asing, nenjadi
Iapang usaha lagi nodaI-nodaI keIelihan daii negeii-negeii asing,
adaIah yang paIing helal dan nakin Iana nakin leilanlah helalnya!
DaIan lahun 187O junIah lanah crfpacn| ada 35.OOO lahu, daIan lahun
19O1 sudah 622.OOO lahu, daIan lahun 1928 sudah 2.7O7.OOO lahu,-kaIau
dijunIahkan juga dengan konsesi-konsesi peilanian, junIah ini lual
lahun 1928 nenjadi 4.592.OOO lahu! }unIah lanah yang dilanani kaiel
kini lak kuiang daii 488.OOO lahu, hasiI 141.OOO lon junIah kelun leh
132.OOO lahu, hasiInya 73.OOO lon: junIah kelun kopi 127.OOO lahu,
hasiInya 55.OOO lon, junIah kelun lenlakau 79.OOO lahu, haiInya
65.OOO lon, junIah kelun lelu 275.OOO lahu, hasiInya 2.937.OOO lon.|6j
Tuan-luan Hakin yang leihoinal, julaan, lidak leiliIang niIyai iupiah
kapilaI inpeiiaIis yang kini nengeduk kekayaan Indonesia!
Di.I.C. WaIIei, di nuka iapal anggola dari Vcrocnd tan Ncdcr|andscnc
lc|gctcrs|7j, anlaia Iain leipidalo denikian:
Menuiul laksiian najeIis najikan, keunlungan leisih daii
peiusahaan-peiusahaan Hindia: guIa, kaiel, leinlakau, leh, kopi,
kina, ninyak lanah, hasiI lanlang, lank-lank, dan leleiapa
peiusahaan keciI yang Iain, daIan lahun 1924, 49O jula iupiah, lahun
1925, 54O jula iupiah. Menuiul laksiian loIehIah dilenlukan, lahva
7O daii junIah ini jaluh di langan pihak eIanda, jadi kiia-kiia 37O
jula iupiah. KaIau kila peihilungkan junIah ini dengan lunga yang
linggi 9 alau 1O, naka haiga peiusahaan-peiusahaan ilu sekaiang
nencapai angka Iuai liasa, yakni 37OO hingga 41OO jula iupiah.
Angka ini lenlu saja lukan angka yang leIili, lapi cukup
nenleiikan ganlaian leiapa haiga niIik eIanda di Hindia-
eIanda dan kepada saya leilukli, lahva peihilungan yang
diIakukan dengan jaIan Iain sanpai kepada angka yang denikian
juga. Kekayaan yang di negeii eIanda leikena pajak kekayaan iaIah
12 niIyai, sehingga niIik kila yang ada di Hindia lidak kuiang daii
1/3 kekayaan iakyal kila senua.
Lelih daii 4OOO jula iupiah kapilaI eIanda saja, Tuan-luan Hakin
yang leihoinal, lelapi junIah senua nodaI asing yang leiusaha di
Indonesia adaIah Ielih lesai Iagi,- yakni jikaIau kila hilung dengan
nenakai asas peihilungan Di. WaIIei ilu juga:- kuiang Ielih 6OOO
jula iupiah!|8j
37

Lnan niIyai iupiah dengan unlung selahun iala-iala sepuIuh
peisen! Telapi leiapa peiusahaan asingkah yang unlungnya lidak
leiIipal-Iipal ganda Iagi. eiapa peiusahaan asingkah yang
dividenya seiing kaIi Ielih daii 3O, 4O, ya kadang-kadang sanpai
Ielih daii 1OO! Kila nengelahui dividen lenlakau Sunalia yang
lesainya 35 daIan lahun 1924, kila nengelahui dividen kina yang
leiIipal-Iipal Iagi, kila kenaI akan dividen-dividen yang sanpai
17O! Kani, oIeh kaienanya, lidakIah heian kaIau seoiang selagai
CoIijn nengalakan, lahva nodaI asing haius leius nengeiununi
Indonesia ilu selagai senul nengeiununi vadah-guIa, selagai dc
nicrcn dcn sui|crpc|!|9j
S$.+"&C ,*+"&C $#-#5,3%' #$.+"&
Menang niIyunan iupiah haiganya hasiI-hasiI peiusahaan kapilaI asing
ilu yang salan lahun diangkul daii Indonesia, niIyunan iupiah
lesainya haiga pengeIuaian hasiI-hasiI ilu salan lahun. Di daIan lahun
1927 pengeIuaian kopi adaIah sehaiga f 74.OOO.OOO,-, pengeIuaian leh f
9O.OOO.OOO,-, pengeIuaian lenlakau f 1O7.OOO.OOO,-, pengeIuaian ninyak
f 155.OOO.OOO,-, pengeIuaian guIa f 36O.OOO.OOO,- (naIahan seleIun
helalnya peisaingan daii Kula, kadang-kadang Ielih daii f
4OO.OOO.OOO,O), pengeIuaian kaiel f 417.OOO.OOO, junIah senua laiang
keIuai lak kuiang daii f 1.6OO.OOO.OOO,-|1Oj
Iendek kala, salan lahun kekayaan yang diangkul daii Indonesia,
sedikil-dikilnya f 1.5OO.OOO.OOO,-!
Dan haiga inpoi` Haiga laiang-laiang yang nasuk Indonesia` P1%'/
01%' Q%$,* 4%'8 0#&3"&*%0C )'2"'#.,% %2%-%3 .1%01 0%'%3 ;%;%3%'C 2,
*%'%C .#5%8%, 0%2, 0#-%3 $%*, $%0%$%'C +&,'.,+ ,*+#&,%-,.*# 4%'8
'"*"& #*+%0-%3 4%'8 +%-,'8 3#5%0D !#*1% 0%'%3 ;%;%3%' 4%'8
0#&10%*% ,%-%3 ;%2, -%+%'8%' 1.%3% *"2%- %.,'8 4%'8 $#-#5,3%'C .1%01
2%#&%3 +#'81.%3%%' .1&+-1. $%+,0%- 2, -1%& '#8#&,. Sualu jajahan yang
denikian ilu, ekspoinya seIananya neIelihi inpoi, kekayaannya yang
diangkul ke Iuai seIananya Ielih lanyak daii haiga laiang yang
dinasukkan.
IniIah yang nenjadi sifal iunah langga kani yang niiing ilu, keIelihan
ekspoi, dan lukan keIelihan inpoi,- Ielih lanyak kekayaan yang
keIuai dan lukan Ielih lanyak laiang yang nasuk, lahkan lukan puIa
|cs prcdui|s sc cnangcn| ccn|rc |cs prcdui|s, yakni lukan puIa laiang
yang keIuai sana dengan laiang yang nasuk.
38

KeIelihan ekspoi di Indonesia nakin Iana nakin lesai. Di daIan lahun
deIapan puIuhan keIelihan ekspoi ilu = f 25.OOO.OOO,-, di daIan lahun
senliIan puIuhan sudah nenjadi f 36.OOO.OOO,-, di daIan lahun-lahun
penghalisan alad ke-19 sudah leilanlah nenjadi f 45.OOO.OOO,-, di
daIan lahun sekilai 191O sudah nenjadi f 145.OOO.OOO,-, di daIan lahun
akhii-akhii ini sudah nenjadi f 7OO.OOO.OOO,-|11j. Ya, di daIan lahun
1919 nencapai iekoi f 1. 426.OOO.OOO,-|12j
ahvasanya,- Indonesia lagi kaun inpeiiaIisne adaIah sualu suiga,
sualu suiga yang di seIuiuh dunia lidak ada Iavannya, lidak ada
landingan keniknalannya:
Kalau kira Landingkan dengan angka-angka inrernasional.nyaralah
Lahva ridak saru negeri lain persenrase keleLihan ekspornya Legiru
ringgi seperri Hindia-Belanda," Legiru Frof, Van Gelderen,
kepala Cenrraal Kanroor voor de srarisriek di sini, Lerkara.

[1] Gewetenstopper= pendiaman tuntutan hati
[2] Domeinverklaring= tanah yang diakui milik negara
[3] Ponale sanctie= mulai berlaku 1881, yaitu peraturan yang membolehkan
perusahaan perkebunan menangkap buruh bila keluar sebelum masa kontrak
berkahir.
[4] Staatsafronding= pembulatan wilayah jajahan.
[5] Opendeur-politiek= politik pintu terbuka, yang berlaku sejak 1905. Sejak itu
masuklah modal asing lainnya, selain Belanda.
[6] Bandingkan statist, Jaaroverz. 1928.
[7] Verbond van Nederlandsche Wetgever, ialah Perkumpulan Pembuat Undang-
Undang Belanda, di mana dr.F.G. Waller menyampaikan makalah pada tanggal 30
September 1927, hal. 16.
[8] Di masa itu 1 kg beras = f 0,07 (7 sen).
[9] Hendrikus Colijn (1869-1944): Pernah menjadi letnan dalam perang Aceh,
kemudian menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1925-1939. Buku yang dikutip
koloniale vraagstukken van heden en morgen hal. 124
[10] Bersumber dari Jaaroverzicht
[11] Data ini dibuat van Gelderen, kepala Kantor Pusat Statistik di Jakarta dalam
bukunya Voorlezingen. Ternyata di masa malaise (1930) ekspor dari Indonesia
mencapai 700 juta gulden
[12] Ekspor di tahun 1919 mencapai puncak, sebelum datangnya zaman malaise.
Data ini diambil dari tulisan D.M.G.Koch Vakbeweging 1927, hal. 570.
(vakbeweging= gerakan buruh)

39

6
U%.,5 V%$4%0 W%' 5%'8.% )'2"'#.,%O
9%8%,*%'%$%3 '%.,5 5%'8.% )'2"'#.,%O

Menjaval Mi. iooshoofl, seoiang yang lukan sosiaIis, di daIan lukunya
Dc ||niscc Kccrs in dc |c|cnia|c Pc|i|ic|:
}avalnya singkal aja, kila jeiunuskan dia ke daIan juiang! @,0%
;#&1*1.$%' 2,% $# 2%-%* -1*+1& $#.#'8.%&%%'C 4%'8 2, 2%-%*
+#&8%1-%' 3,21+ 9%&%0 *#'#88#-%*$%' ;10%%' *%'1.,% .%*+%, $#
5%0%'8 -#3#&'4%: peneiasan oiang yang lidak punya apa-apa seIain
lenaga keijanya, oIeh oiang yang nenegang kapilaI, yakni
nenggenggan kekuasaan. |1j
Ah, Tuan-luan hakin, legilu lanyak oiang langsa eIanda yang
lidak nengelahui kesengsaiaan iakyal Indonesia. egilu lanyak
langsa eIanda yang nengiia, lahva iakyal Indonesia ilu senang
kehidupannya.
Meskipun denikian..lidak kuiang puIa oiang-oiang pandai langsa
eIanda yang nenunjukkan kesengsaiaan ini daIan luku-luku,
kaiangan-kaiangan alau pidalo-pidalo, -lidak kuiang kaun
leipeIajai langsa kuIil pulih yang nengakuinya! Kesengsaiaan
iakyal Indonesia haius diakui oIeh siapa saja yang nau
nenyeIidikinya dengan hali yang leisih, $#.#'8.%&%%' &%$4%0 ,01
51$%' A"*"'8/$"."'8H %0%1 A3%.10%' $%1* +#'83%.10HD
@#.#'8.%&%%' ,01 %2%-%3 .1%01 $#'4%0%%' %0%1 &#%-,0#,0 4%'8
8%*+%'8 2,51$0,$%' 2#'8%' %'8$%/%'8$%. Lagi puIa, luan-luan
hakin, adanya keIelihan-keIelihan ekspoi ilu saja,- yang juga lukan
onong-kosong, neIainkan sualu laiang yang nyala oIeh adanya
angka-angka slalislik~adanya haI lahva negeii Indonesia ilu Ielih
lanyak diangkuli kekayaan keIuai daiipada dinasukkan. Adanya
haI ilu saja, sudah cukup lagi siapa yang nenpunyai sedikil
pengelahuan lenlang ekononi, lahva di sini keadaan adaIah
niiing,-lahva di sni lidak ada keseinlangan. Dan lukan saja
keadaan ilu niiing, lukan saja ada lidak seinlang~lelapi (oIeh
selal keIelihan-keIelihan ekspoi ilu nakin Iana nakin lesai),
keadaan niiing ilu nakin Iana juga nakin niiing, lidak
seinlang ilu nakin Iana juga nakin lidak seinlang!
40

TalkaIa nenlicaiakan keIelihan-keIelihan ekspoi ini, leikala
D.M.C.Koch:
Tenlu saja penganliIan yang leialui dan salan lahun leilanlah
lesai daii junIah-junIah uang daii negeii Hindia, leiaili hiIangnya
kekayaan-kekayaan yang nungkin lisa dipeigunakan unluk
peikenlangan ekononinya.|2j
Lagi puIa luan-luan Hakin, lidakkah peneiinlah sendiii nengakui
adanya kekuiangan kesejahleiaan ilu, lidakkah peneiinlah sendiii
nengakui adanya nindcrc uc|taar| ilu, lalkaIa peneiinlah leleiapa
lahun yang IaIu nengadakan nindcrc uc|taar|sccnnissic (konisi
unluk nenyeIidiki kekuiangan kesejahleiaan). Tidakkah Menleii
Idenluig|3j sendiii dua puIuh Iina lahun yang IaIu leIah
nenyelulkan chionischen nood, sualu kesengsaiaan yang leius-
neneius, yang sekaiang leijangkil di selagian lesai lanah }ava,
lidakkah nenleii ilu nengakui puIa adanya sualu keneIaialan yang
sudah nendaIan, sualu ingevielen ainoede, |4j sehingga
keadaan ekononi daii selagian lesai penduduk, sangal jeIeknya`
Tidakkah nenleii jajahan ilu juga nengakui puIa adanya
penyeiolan iezeki keIuai, yakni adanya drainagc, vaIaupun ia
leipendapal lahva:
nenunjukkan penyakil ini Ielih ganpang daii nendapalkan olal
unluk nenyenluhkannya`|5j
Dan lidak kuiang puIa oiang-oiang eIanda Iain yang nengakui
keadaan ini pada zanan ilu, Tuan Iiuys v.d. Hoeven, lekas Anggola
Devan Hindia, di daIan lukunya Veeilig }aien Indische
Diensl, |6j nenuIis:
Nasil oiang }ava daIan enpal-puIuh lahun yang akhii ini, lidak
lanyak dipeilaiki. Di Iuai goIongan kaun ningial dan leleiapa
hanla negeii, nasih lelap hanya ada salu keIas saja yang hidupnya
sekaiang nakan lesok lidak. Sualu kaun yang agak leiada, leIun
Iagi lisa leilenluk, selaIiknya daIan lahun-lahun leIakangan ini
kila Iihal leiakhii sualu keIas pioIelai, yang leidahuIu hanya
leidapal di ilukola-ilukola.
H.L.. SchnaIhausen, lekas asislen iesiden, di daIan lukunya, Ovei
}ava en de }avanen, leiceiila:
41

Saya sudah neIihal dengan nala sendiii, lagainana oiang-oiang
peienpuan,-sesudah leijaIan leleiapa jan Iananya, sanpai di
lenpal yang diluju dan nengaIani peiisliva, lahva neieka lidak
lisa ikul nengelan padi, kaiena kelanyakan pekeija. Maka ada
yang nenangis leisedu-sedu IaIu duduku di lepi jaIan, pulus asa.
Keadaan-keadaan yang denikian ilu laiu lisa kila nengeili,
sesudah hidup Iana di pedaIanan, ilupun kaIau kila cukup punya
peihalian kepada negeii dan penduduk dan senanliasa nenluka
nala! Kani nenlikin ..peihilungan...nenuiul keleiangan-
keleiangan yang lenai dan hasiInya iaIah, lahva haiga padi yang
neieka leiina (selagai upah) selanyak-lanyaknya f O.O9 sehaii.
Unluk nencaii upah 9 sen yang nenyedihkan ini dengan keija leial
di panas nalahaii yang leiik, sepeili kila kalakan ladi, peienpuan-
peienpuan kadang-kadang haius leijan-jan Iananya leijaIan kaki
dan kadang-kadang diloIak puIa. Kenyalaan-kenyalaan sepeili ilu
Ielih nenlukakan nala lagi keadaan-keadaan yang selenainya daii
lanyak peisIah-peisIah dan pidalo-pidalo yang nengenai Iuainya
saja. (haI. 14).
Dan Mi. iooshoofl nenuIis kaIinalnya yang leinashui: Kila
jeiunuskan dia ke daIan juiang, lij duucn ncn ini dcn afgrand,
sedang di daIan S|a|cn-Gcncrraa|| peikaia inzin|ing (kejaluhan) ini
ianai dilicaiakan. Teiulana van KoI lidak leihenli-henlinya
nenlongkai keadaan-keadaan ini, lidak leihenli-henlinya
nenlicaiakan :negeii yang liada sunsun Iagi alau uilgeneigeIde
geveslen ilu, lidak leihenli-henlinya nengganlaikan nasil
jajahan sengsaia alau noodIijdende koIonie ini, lidak leihenli-
henlinya nenangiskan kenunduian nanusia dan leinak ilu. Yakni
physieke achleiuilgang van nenschen en vee.|7j
egiluIah keadaan leleiapa lahun yang IaIu, X2%$%3 $#%2%%'
.#$%&%'8 5#&5#2%O X2%$%3 $#%2%%' 3%&, ,', -#5,3 5%,$O
Tuan-luan hakin yang leihoinal, ladi sudah kani luklikan dengan
angka-angka, lahva drainagc Indonesia lidak nakin suiul, lidak
nakin keciI, neIainkan nakin lesai, nakin nenlanjii,
nendahsalkan, lahva keIelihan-keIelihan ekspoi nakin lak
leihingga, -lahva kelidakseinlangan nakin nenjadi lidak
seinlang!agi siapa yang nau nengeili, naka lidak loIeh
lidak, drainagc yang nakin nenlanjii ilu pasli leiaili iakyal nakin
sengsaia, pasli leiaili iakyal ilu, dengan peikalaan Mi. iooshoofl,
42

nakin leijeiunus ke daIan juiang! }ikaIau di zanan Iiuys v.d.
Hoeven kila sudah neIihal sualu keIas pioIelai, yang dahuIu hanya
leidapal di ilukola-ilukola, kaIau di zanan Mi. iooshoofl kila
sudah neIihal peneiasan oiang yang lidak punya apa-apa seIain
lenaga keijanya, oIeh oiang yang nenegang kapilaI.
}ikaIau kila di zanan ilu sudah neIihal daya yang
nenpioIelaikan, yakni prc|c|arisccrings|cndcns dengan senyala-
nyalanya,- lagainanakah keiasnya prc|c|arisccrings|cndcns ilu di
zanan kila sekaiang ini, di nana pengedukan kekayaan secaia
inpeiiaIislis ilu nakin Iana nakin nengaul, kapilaI asing nakin
Iana nakin leilanlah lanyak dan leilanlah lesai shaklinya!
Di daIan luku Di. Huendei Oveizichl van den Lcon. Toesland dei
Inheensche evoIking van }ava en Madoeia, kila nenlaca:
Sedang di lahun 19O5 junIah penduduk devasa yang lekeija lani,
ada 71, nenuiul nakIunal-nakIunal yang akhii di Devan
Rakyal..sekaiang ini hanya 52 saja yang senala-nala
nenpunyai penghasiIan daii peilanian..|8j
dan Iiof, van CeIdeien daii Ccn|raa| Kan|ccr Vccr dc
Sia|is|ic| nenuIis:
Ieikenlangan peiusahaan asing dengan sendiiinya cendeiung
kepada usaha unluk senanliasa dan leiangsuui-angsui secaia
Ielihh lesai-lesaian neIaksanakan peilandingan pokok ini:
najikan dan kapilaI, jadi juga keunlungan, lagi langsa asing, dan
kaun luiuh, jadi juga upah, lagi langsa lunipulia. Menang
dengan denikian leilanlah lesai peininlaan kepada lenaga luiuh
dan leilanlah lesai junIah penduduk yang nendapal penghasiIan
leiupa upah. Tapi haI ini leijadi secaia sangal leial seleIah sepeili
leiikul. Ienduduk lunipulia nenjadi sualu langsa yang leidiiii
daii kaun luiuh leIaka dan Hindia nenjadi luiuh anlaia langsa-
langsa.|9j

|1j Mi. iooshofl, daIan lukunya Dc ||iscnc Kccrs in dc Kc|cnia|c Pc|i|ic|
haI. 65 (Aiah elika daIan poIilik KoIoniaI).
|2j D.M.C. Koch daIan Vakleveging 1927 haI. 57O.
43

|3j AIexandei W.I. Idenluig (1861-1935), seoiang lokoh daii pailai And
ievoIusionei, nenjadi guleinui jendeiaI Hindia eIanda pada lahun 19O9-
1916, kenudian nenjadi nenleii jajahan lahun 1918.
|4j Van koI daIIan lukunya Ncdcr|andscn |ndic in dc S|a|cn Gcncra| haI.
112.
|5j Ilid haI. 1OO7.
|6j Vccr|ig ]arcn |ndiscnc Dicns|= Lnpal puIuh lahun leidinas di Hindia.
|7j Apa yang diuiaikan oIeh Mi. iooshoofl ini, leidapal juga daIan luku
Van KoI Ncdcr|andscn-indic in dc S|a|cn Gcncra|
|8j Di. Huendei daIan lukunya Otcrzicn| tan dcn |ccncniscncn Tccs|and
dcr |nnccnscnc 8ctc||ing tan jata cn Madccra (RisaIah keadaan ekononi
penduduk piiluni di java dan Maduia) nenuIis lahva lahun 19O5 ada 71
pelani di anlaia penduduk. Sekilai lahun 193O leikuiang nenjadi 52. HaI
ini akilal lanyaknya lanah yang dianliI peikelunan asing, seIain lanyak
yang pindah ke kola kaiena senpilnya lanah gaiapan.
|9j Iiof. Van CeIdeien, kepaIa kanloi Iusal Slalislik di }akaila, daIan
lukunya vooiIezingen haI. 116.
44

6)

angsa yang leidiii daii kaun luiuh leIaka dan nenjadi luiuh
anlaia langsa-langsa, Tuan-luan Hakin,~ilu lukan nyanan! Ilu
lukan nenleii haiapan lesai lagi haii kenudian! Ilu lukan
nenleii peispeklif pada haii kenudian ilu, jikaIau leius-leiusan
legilu! Tidakkah oIeh kaienanya, vajil liap-liap nasionaIis nencegah
keadaan ilu dengan sekual-kualnya` Tidakkah haI ini saja sudah
cukup lual nenlenaikan kani punya peigeiakan`
angsa yang leidiii daii kaun luiuh leIaka -anloi, dan leiapa
lesaikah upah yang liasanya dileiina oIeh Kang Kiono alau Kang
Maihaen ilu! eiapakah, unpananya, lesainya upah di daIan
peiusahaan yang leipenling, yakni peiusahaan guIa,~ peiusahaan
guIa yang leidiii di lengah-lengah pusal peigauIan hidup unipulia,
di lengah-lengah uIu hali peigauIan hidup ilu` Menuiul S|a|is|iscn
]aarctcrzicn| : iala-iala hanya f O,45 sehaiu lagi oiang Iaki-Iaki dan f
O,35 sehaii lagi peienpuan!|1j
Sesungguhnya, Di. Huendei lak saIah kaIau ia nenuIis:
Ieiusahaan guIa lual oiang Indonesia yang leihak alas lanah,
adaIah neiugikan: upah-upah yang dilayaikan kepada oiang-oiang
Indonesia yang lekeija padanya, jika lidak leiIaIu iendah unluk
nenoIak naul, selidak-lidaknya adaIah upah nininun, yakni upah
yang paIing iendah
Dan lukan di daIan peiusahaan guIa saja kila dapalkan Upah yang
paIing iendah alau nininun|ccncn ilu! Upah nininun di
Indonesia kila dapal dinana-nana. SeIana iunah langga iakyal
unipulia nasih sualu iunah langga yang kocai-kacii, seIana
iakyal unipulia nasih nininun|ijds|cf|2j, selagai dikalakan
Di.Huendei seIana ilu puIa upah-upah dinana-nana
lenluIahleivujud upah-upah nininun,-seIana ilu naka iakyal
yang keIapaian ilu lenlu leipaksa neneiina saja upah-upah yang
lagainanapun juga iendahnya, lual nenoIak naul, cn cr nc|
|ctcn oij |c ncudcn.|3j Iiof, van CeIdeien di daIan lukunya dengan
seleiang-leiangnya nenunjukkan peihulungan selal akilal anlaia
iunah langga kani yang kocai-kacii ini dengan iendahnya upah-
upah di daIan peigauIan hidup kani ,~upah-upah di daIan
peigauIan hidup kani yang nenuiul pendapalnya, lukan
45

|r|rags|cnn|4j lelapi |rna||ungs|cnn|5j yakni upah yang sekedai
supaya jangan sanpai nali keIapaian,~ upah yang sekedai sana dengan
ongkos-ongkos hidup yang paIing iendah!
Dan hidupnya, ocs|aannya iakyal unun` againanakah hidupnya iakyal
unun` Di alas sudah kani kalakan, lahva Di. Huendei nenyelul iakyal
unipulia ilu nininun|ijds|cr (pendeiila nininun).
Yang paIing sukai dan paIing nengkhavaliikan leihulung
dengan keadaan ekononi di java dan naduia, iaIah lahva
penduduk yang leIah dilelani sanpai lalas kesanggupannya ilu
iupanya adaIah pendeiila nininun dan lagi neieka leinyala
leleiapa peialuian yang diadakan peneiinlah unluk nenpeilaiki
kehidupan neieka, lidak nenpan.......,|6j
legiluIah kesinpuIan Di. Huendei. Dan Iiof. oeke di daIan lukunya
Hc| za|c|ij|c cn pcrsccn|ij|c c|cncn| in dc |c|cnia|c uc|taar|spc|i|ic|, leikala:
Si lani keciI, pak lani }ava yang niskin ilu .. lukan saja neIaial
hidupnya, lapi lidak lisa puIa nenpengaiuhi apa-apa kesejahleiaan
sekeIiIingnya, sisa-sisa yang sedikil daii peiusahaannya, lidak
nenungkinkan dia, di Iuai kepeiIuan-kepeiIuannya yang paIing
penling sehaii-haii, nenenuhi kepeiIuan-kepeiIuan Iain yang agak
leiaili juga, yakni kepeiIuan-kepeiIuan yang lisa diadakan oIeh
Iain-Iain goIongan nasyaiakal, yang nenunggu-nunggu apa yang
akan dininla dan dilavaikannya. Yang leiulana lisa dikeijakannya
daIan nasyaiakal, iaIah nenekan lingkal upah.|7j
Hidup yang neIaial, ccn |||cndig ocs|aan Tuan-luan! Hakin,
legiluIah pendapal Iiof. oeke, seoiang yang loh lukan loIsyevik alau
penghasul, ~ neIainkan seoiang ahIi ekononi yang leinana! Angka-
angka, Tuan-luan Hakin` Menuiul peihilungan Di. Huendei,
penghasiIan seoiang kepaIa iunah langga naihaen selahun iaIah iala-
iala f 161,-, junIah lelan iala-iala/22.5O,- jadi leisih penghasiIan
selahun adaIah f 161,- ~ f 22.5O = f 138.5O, (seialus liga puIuh deIapan
iupiah Iina puIuh sen!), Tuan-luan Hakin, di daIan dua leIas luIan!
Yakni, lIeun sanpai f 12. - seluIan, yakni leIun sanpai f O.4O sehaii
yakni, kaIau dinakan Iina oiang (lesainya sana iala), leIun sanpai f
O.O8 sehaii seoiang!|8j Sesungguhnya, sejak kaIinalnya Iiuys v.d.
Hoeven yang leilunyi lahva kelanyakan iakyal hidupnya sekaiang
nakan lesok lidak sejak peikalaannya Mi. iooshoofl lahva iakyal
leijeiunus ke daIan juiang, sejak dengungnya suaia van KoI yang
nendakva alas adanya negeii-negeii yang liada sunsun Iagi, alau
46

jajahan yang sengsaia alau kenuduian nanusia dan leinak, ~
sejak zanan ilu lelapIah langsa kani hidup sekaiang nakan lesok
lidak, lelapIah langsa kani hidup daIan juiang, lelapIah langsa
kani hidup daIan jajahan yang sengsaia!
ahvasanya,-drainagc yang kani deiila dengan liada leihenlinya ilu,
lak Iupul nenunjukkan pengaiuhnya,-inpeiiaIisne-nodein lak Iupul
nenunjukkan kejahalan shakli-shaklinya!
Oiang lisa leikala: Adakah inpeiiaIisne nodein ilu leikejahalan`
CuIa nenasukkan uang ke daIan peigauIan hidup Indonesia dengan
upah-upah dan penyevaan lanah, kaiel, leh, kopi, kina, hanya
nenluka lanah-lanah hulan yang jauh daii iakyal, ninyak lanah
keIuainya daii sedaIan-daIannya lanah, ~ senua nenleii leikah
pada iakyal dan kesenpalan leiluiuh!
O, nenang, ~ nenang guIa nenasukkan uang, nenang
ondeinening crfpacn| lidak legilu nengenai iakyal, nenang ninyak
diloi daii sedaIan-daIannya lanah, ~ nenang senua nenleii
kesenpalan leiluiuh. Telapi naiiIah kila nenlaca penandangan Iiof.
Snouck Huigionje, lagainana nacannya leihak (kaIau ada
leihak), yang nodaI asing ilu leiikan kepada kani dan selagainana
nacannya kaun nodaI asing ilu neneIihaia kesejahleiaan kani:
AY%'T%%0/*%'T%%0 4%'8 2,0#&,*% "-#3 +#'2121$ 91*,+10&% 2%&,
*"2%- S&"+% ,01C 3%'4% .,.%/.,.% 3%.,- +#$#&;%%' $%1* *%;,$%'C
51$%' 2,*%$.12 2%' .#$%-,/$%-, 0,2%$ 2,*%$.12 0#&10%*% 1'01$
*#&#$%D P1;1%' *#&#$% ,%-%3ZDD:%&, 21,0ZDD Seandainya vadah
guIa ladi - unluk nenakai peilandingan CoIijn -nuIai kosong,
oIeh kaiena salu alau Ielih hasiI-hasiI luni nengaIani kiisis haiga,
naka segeiaIah senul-senul ilu nenyusup Iagi ke daIan lanah,
dengan lidak nenpeiduIikan sedikil juga nasil iakyal yang 35 alau
5O jula, yang ladinya senanliasa nengisi vadah guIa ilu. SeIana,
sepeili sekaiang ini, senul-senul ilu leidesak-desak nengeiununi
vadah guIa ilu, ailinya, seIana ondeinening-cndcrncningLiopa ilu
leioIeh unlung, naka kepenlingan-kepenlingan oiang unipulia
leihadap usaha neieka yang sevajainya unluk nencapai unlung
yang Ielih lesai Iagi, lidak anan, jika lidak ada aIal penjagaan yang
kual.. Oiang lidak usah seoiang anlikapilaIis unluk nengeili
lelapa leilahayanya kapilaI aial nengancan penduduk
unipulia daii sualu lanah jajahan.
47

MaiiIah kila juga ingal akan kenyalaan, selagai yang dileiangkan oIeh
Iiof. Van CeIdeien di daIan lukunya ladi, lahva linggi-iendahnya
upah ilu adaIah dilelapkan oIeh lenaga pioduksi peigauIan hidup
unun,~ lahva jikaIau peigauIan hidup ilu kocai-kacii, upah pasli
kocai-kacii dan seiendah-iendahnya puIa: ~ lahva jikaIau peigauIan
hidup unun ilu sualu |rnanrungsuir|scnaf||9j upah pasli hanya
LihaIlungsIohn saja! MaiiIah kila ingal, lahva keadaan iakyal
Indonesia yang selenainya, nenang nenlenaikan kenyalaan ini, ~
yakni, lahva, di nana iakyal unipulia ilu ununnya adaIah
nininun|ijds|cr, upah yang liasa dileiinanya juga nenang hanya
nininun|ccncn, |rna||ungs|cnncn leIaka! MaiiIah kila ingal, lahva
induslii inpeiiaIisne yang cila-cilanya nenlikin unlung selinggi-
lingginya ilu, dan yang kaiena ilu, nenpunyai kepenlingan alas adanya
upah-upah yang seiendah-iendahnya (yakni nenpunyai kepenlingan
alas adanya |ccncn yang nininun|ccncn) - oIeh kaienanya,
nenpunyai kepenlingan puIa alas lelapnya peigauIan hidup kani ini
daIan keadaan yang kocai-kacii, nenpunyai leIang alas lelapnya kani
punya iunah langga alau lir|scnaf| ilu leisifal |rnanrungsuir|scnaf|
adanya!

|1j Daii slalislik lahun 1928 ilu dikelahui, upah luiuh Iaki-Iaki salu haii f O,45, dan
upah luiuh vanila f O,35. andingkan dengan haiga leias vaklu ilu f O,O7 (7 sen) 1
kg dan upah leiendah luiuh nenuiul Ienda }alai lahun 1982 Rp. 85O,- salu haii.
|2j Mininun|ijds|cr = Iendeiila paIing paiah.
|3j andingkan dengan keadaan nasyaiakal kila sekaiang (1982) kaiena lidak ada
piIihan Iain, oiang nau saja lekeija di paliik, vaIau dengan upah Rp. 2OO,- sehaii
(paliik iokok) alau Rp. 5OO,- sehaii (luiuh lani) di java.
|4j |r|rags|cnn = upan |crcndan.
|5j |rna||ungs|cnn = upan sc|cdar |ida| sanpai na|i |c|aparan
|6j WaIau ada usaha-usaha dan peneiinlah eIanda nenpeilaiki kehidupan kaun
lani, lapi peilaikan ilu lidak nenyenluh peionlakan keniskinan sliukluiaInya.
|7j Iiof, Kees oekc (1884-19):
Seoiang ahIi pendidikan eIanda yang nenuIis Hel ZakeIijke en peisoonIijke
eIenenl in de koIoniaIe veIvaailspoIiliek (haI-haI yang vajai dan leisifal piiladi
daIan poIilik kesejahleiaan koIoniaI).
|8j andingkan dengan kehidupan kaun Maihaen lahun 193O dengan pendapalan
8 sen sehaii pei jiva, dengan upah Rp 85O,- sehaii dengan 5 oiang (lapak, islii, dan
3 oiang anak) di lahun 1982.
|9j |rnanrungsuir|scnaf|= susunan nasyaiakal yang kocai-kacii.
48

VII

Iiof. Van CeIdeien nenuIis:
ApaliIa lenaga pioduksi daii penghasiI unipulia leilanlah
lesai dan oIeh kaienanya haiga seva lanahnya jadi Ielih linggi,
naka daIan sualu caia peikelunan leilenlu daii pengusaha-
pengusaha Liopa, leilanlah kuiang keunlungan peiusahaannya.
Ini sualu peilenlangan kepenlingan yang lidak lisa dinungkiii, dan
sekaIi-sekaIi leiasa lenai. Ieiledaan hasiI pekeijaan daIan haI
dipeigunakan pekeijaan oiang unipulia dan daIan haI
dipeigunakan pekeijaan oiang asing, lual selagian lesai
nengunlungkan pengusaha asing. Makin keciI peiledaan ini,
diselalkan kaiena lenaga pioduksi pekeija unipulia daIan
Iingkungan sendiii leilanlah lesai (ini pada hakekalnya leiaili
lenaga pioduksi daIan peilanian unipulia), naka nakin keciI
puIa sunlei keunlungan yang Iain daii peiusahaan lesai asing ini.
Dan di daIan luku Iiof. Schiieke Tnc cffcc| cf lcs|crn |nf|ucncc cn
na|itc citi|iza|icns in |nc Ma|aq Arcnipc|agc, kila nenlaca kaIinal
Tuan Meyei-Rannefl yang sekaiang nenjadi Kelua Devan Rakyal:
A=1*-%3 4%'8 2,0#&,*% "-#3 $%1* *"2%- 2%' +#&1.%3%%' ,'21.0&,C
*#';%2, .#5%'2,'8 -#5,3 5#.%& 2#'8%' 5#&0%*5%3 ;#-#$'4%
0,'8$%0 $#3,21+%' 91*,+10&%CH
Sedang Iiof. oeke dengan Ielih leius-leiang Iagi leipidalo:
Meieka,- (kaun nodaI asing, Sk), leiulana nenjaIankan ioI
ekononi yang dihaiapkan oIeh dunia daii lanah jajahan, neieka
pandai nengeduk kekayaan daii Hindia pada ununnya dan daii
luni Hindia pada khususnya dan nenlikin negeii ilu nenleiikan
keunlungan-keunlungan ekononi yang selesai-lesainya, neieka
ilu leiulana nenghasiIkan laiang-laiang yang dipeiIukan di pasai
dunia dan neieka nenghaiap dan nenunlul daii Hindia lidak Ielih
daii lanah yang laik dan lenaga luiuh yang nuiah, penduduk lagi
neieka lidak Ielih daii sualu aIal (ini yang nengenai penduduk
lanah }ava) alau penyakil yang peiIu (ini yang nengenai penduduk
di lanah seleiang).|1j ual neieka yang penling hanya.
penavaian lenaga luiuh dan haiga lanah, apa yang nenanlah
lanyak penavaian dan nenuiunkan haiga, nengunlungkan lagi
neieka. Meieka ilu adaIah, neieka haius jadi, apa yang diselul oIeh
49

oiang }einan dengan lepalnya Rca|-pc|i|i|cr, haius nendahuIukan
kenyalaan dan kesoaIan, anasii cila-cila dan peiseoiangan lual
neieka ilu lidak sehal alau Ielih Iagi.
Dengan Iain peikalaan: Kaun nodaI pailikeIii nenpunyai
kepenlingan alas iendahnya lenaga pioduksi dan iendahnya lingkal
peigauIan hidup kani, inpeiiaIisne-nodein kaiena ilu, nengaIang-
aIangi kenajuan sislen sosiaI kani ilu, inpeiiaIisne-nodein kaiena
ilu sualu ien lagi kani punya kenajuan ekononi sosiaI!
9#'%& .#$%-,C [ ,*+#&,%-,.*#/*"2#&' A*#*5,$,' &%$4%0
91*,+10&% *#';%2, 5%'8.% 4%'8 0#&2,&, 2%&, $%1* 51&13 5#-%$%
2%' *#*5,$,' Q,'2,% *#';%2, ., 51&13 2, 2%-%* +#&8%1-%'
5%'8.%/5%'8.%HG
Dan si luiuh yang lagainana, Tuan-luan Hakin!, ~ si luiuh yang |ccncn-
nya. nininun|ccncn, si luiuh yanglir|scnaf|-nya Mininunuir|scnaf|!, si
luiuh yang upahnya upah Kc|rc! Hali nasionaI lenlu leionlak alas
kejahalan inpeiiaIisne-nodein yang denikian ilu!!
Lagi puIa, ~ siapakah nanli yang lisa nengenlaIikan Iagi kekayaan-
kekayaan Indonesia yang dianliI oIehnijnocrdrijtcn pailikeIii, yakni
peiusahaan-peiusahaan lanlang pailikeIii, selagai linah, aiang
lalu, ninyak! Siapakah nanli yang lisa nengenlaIikan Iagi
kekayaan-kekayaan lanlang ilu`
Musnah, nusnahIah kekayaan-kekayaan ilu lual seIana-Iananya
lagi kani, nusnahIah lual seIana-Iananya lagi peigauIan hidup
Indonesia, nasuk ke daIan kanlong leleiapa penegang andiI
leIaka!|2j
...Ieiusahaan hasiI lanlang, yanglIana-keIanaan
nenghaliskan kekayaan-kekayaan lanlang ilu, legiluIah Iiof,
Van CeIdeien nenuIis.
}uga di daIan haI ini, yang linggaI di daIan negeii hanya ongkos-
ongkos pioduksi saja. HasiI leisihnya jaluh ke langan peniIik
nodaI asing.
Di daIan hasiI leisih ini leinasuk lukan saja lunga dan keunlungan
pengusaha, lapi juga apa yang dinanakan lunga peilanlangan,
yakni penlayaian lagian nonopoIi yang lidak lisa diganli, lagian
yang ada daIan penghasiIan segaIa peiusahaan lanlang, yang
nenpunyai lenaga pioduksi yang Ielih daii 'lalas lenaga pioduksi.
50

Dengan jaIan penghapusan dan pencadangan juIah kapilaI yang
dilanan daIan peilanlangan lisa lelap daIa langan si peniIik. Tapi
laiang yang dikeijakan ini, yakni lalu aiang, ninyak lanah, linah,
nusnah lual seIana-Iananya!
Musnah lual seIana-Iananya! On|crrccpc|ij| tcr|crcn! ahvasanya,
langsa kaun luiuh, nininun|ccncn, nininun|ijds|cr, kenajuan
ekononi sosiaI diien, kekayaan lanlang nusnah lual seIana-Iananya,
senua peikalaan-peikalaan ilu lidak nenggenliiakan! Dan loh...apakah
hak-hak langsa kani, yang kiianya loIeh jadi inlangan daii keadaan
ekononi yang nenyedihkan ilu` Apakah hak-hak langsa kani yang loIeh
dipakai selagai olal di alas Iuka hali nasionaI yang peiih ilu` Iengajaian`
Oh, di daIan alad kesopanan ini di daIan ccuu tan ocscnating ini,
nenuiul angka-angka Ccn|raa| Kan|ccr tccr dcc Sfa|is|ic|, oiang Iaki-Iaki
yang lisa nenlaca dan nenuIis leIun ada 7, oiang peienpuan leIun
ada..1/2. Dan loh, Hc||andscn-|n|andscn-Ondcruijsccnnissiccc|3j
nenajukan usuI nenleihenlikan penanlahan HoIIandsch-InIandsch-
Ondeivijs! - Iajak-pajak enleng` Lapoian Meyei-Rannefl-Huendei
nenunjukkan, lahva Kang Maihaen yang pendapalnya selahun iala-iala
hanya f 16O.~ilu, haius nenlayai pajak sanpai kuiang Ielih 1O daii
pendapalannya, lahva lagi langsa Liopa pajak yang selinggi ilu laiu
dikenakan kaIau pendapalannya lak kuiang daii f 8.OOO,- sanpai dengan f
9.OOO,- selahun!, lahva pajak yang islineva nengenai Kang Maihaen,
yang pada lahun 1919 sudah nencapai junIah f 86.9OO.OOO,-ilu, di lavah
peneiinlahan Culeinui-}endeiaI Iock|4j dinaikkan Iagi nenjadi f
173.4OO.OOO,- selahun!, lahva leiislineva lelan-lelan desa seiing leial
sekaIi adanya!
Kesehalan iakyal alau hygiene` Di seIuiuh Indonesia hanya ada 343 iunah
sakil guleinenen, kenalian langsa unipulia selahun lak kuiang daii
2O, ya, di daIan kola-kola lesai sanpai kadang-kadang 3O, 4O, 5O|5j,
sepeili di lelavi, di Iasuiuan, di Makassai! Kesenpalan lekeija di puIau-
puIau Iuai lanah java` SoaI konliak dan pccna|c sanc|ic, peiludakan zanan
laiu alau ncdcrnc s|atcrnij ilu, seoIah-oIah lakkan halis-halisnya di-
peilinlangkan dan sekaIi Iagi dipeilinlangkan,-
IeiIindungan kepenlingan kaun luiuh` Ieialuian yang neIindungi
kaun luiuh lak ada sana sekaIi,arocidsinspcc|ic linggaI nananya saja,
hak nogok, yang di daIan negeii-negeii yang sopon sudah lukan
soaI Iagi ilu, dengan adanya pasaI 161 Kilal Undang-undang Hukun
Iidana, nusnah sana sekaIi daii rca|i|ci|, leihaIinunkan sana sekaIi
51

nenjadi inpian leIaka!~keneidekaan celak-nencelak dan hak
leiseiikal dan leikunpuI`.|6j
Tuan-luan hakin, naiiIah kila dengan hali yang lenang dan luIus leilanya
Iagi: Adakah di sini lagi kani langsa Indonesia keneidekaan celak, adaIah
disini hak, yang dengan selenainya loIeh kila nanakan hak leiseiikal dan
leikunpuI` Anloi,- adakah di sini hak-hak ilu, di nana Kilal Undang-
undang Hukun Iidana nasih saja leiisi ilu pasaI-pasaI nengenai
penyelaian - iasa kelencian (naa|zaaiar|i|c|cn) yang lisa diuIui-uIui selagai
kaiel, ilu naa|zaaiar|i|c|cn yang hanpii zondei peiulahan dianliI daii
gcurccn| dcr duis|crnis|7j selagai Thoilecke nenyelul peialuian celak-
nencelak, di nana ncrrioc| s|arfuc|ar|i|c||8j 153 lis-lei yang Ielih-Ielih
eIaslis Iagi nengancan keseIanalan liap-liap peninpin selagai kani ini
haii, dinana hak pendiguIan nenleii keuasaan yang hanpii lak leihingga
kepada peneiinlah leihadap liap-liap peigeiakan dan liap-liap nanusia
yang ia lak sukai` Adakah di sini hak-hak ilu, dinana kiilik di nuka unun
ganpang sekaIi nendapal leguian alau sopan, di nana liap-liap iapal
penuh dengan spion-spion poIisi, di nana hanpii liap-liap peninpin
dilunluli ieseise di daIan geiak-geiiknya ke nana-nana, di nana
ganpang sekaIi diadakan Iaiangan leiapal, di nana iahasia suial
seiingkaIi diIanggai dian-dian selagai kani Iihal dengan nala sendiii`
Adakah di sini hak-hak ilu, di nana Iapoian spion-spion ilu saja alau liap-
liap suial kaIeng sudah lisa dianggap cukup lual nenlikin
penggeielekan di nana-nana, nengunci leipuIuh-puIuh peninpin di
daIan lahanan, yang nenjeiunuskan peninpin-peninpin ilu ke dunia
penluangan`
Tuan-luan Hakin, naiiIah sekaIi Iagi kila leilanya dengan hali yang
lenang dan luIus: adakah di sini lagi langsaku keneidekaan celak-
nencelak dan hak leiseiikal dan leikunpuI, dinana nenjaIankan
keneidekaan dan hak ilu diaIang-aIangi oIeh nacan-nacan
aIangan, diianjaui oIeh nacan-nacan ianjau yang denikian ilu```
Tidak! Di sini lidak ada hak-hak ilu! Dengan nacan-nacan aIangan
dan nacan-nacan ianjau denikian ilu, naka keneidekaan ilu
linggaI nananya saja keneidekaan hak ilu linggaI nananya saja,
hak, dengan nacan-nacan seiinpalan yang denikian, naka
keneidekaan celak-nencelak dan hak leiseiikal dan leikunpuI
ilu Ianlas nenjadi sualu onong-kosong, sualu pas|ui|! Hanpii liap-
liap juinaIis sudah peinah neiasakan langan lesinya hukun, hanpii
liap-liap peninpin indonesia sudah peinah neiasakan lui, hanpii
52

liap langsa Indonesia yang nengadakan peiIavanan iadikaI Ianlas
saja dipandang leilahaya lagi keananan unun!
Sesungguhnya: Tidak ada hak-hak yang oiang leiikan pada iakyal
Indonesia unluk jadi inlangan kepada lencana peigauIan hidup
dan lencana keiezekian yang dilelai-lelaikan oIeh inpeiiaIisne-
nodein ilu, lidak ada hak-hak yang oiang leiikan pada iakyal kani
yang cukup niknal dan nenggenleiikan unluk dijadikan peIipui
hali nasionaI yang nengeIuh neIihal keiusakan sosiaI dan ekononi
yang diselalkan oIeh inpeiiaIisne-nodein ilu, lidak ada hak-hak
yang oiang leiikan pada iakyalku yang loIeh dijadikannya selagai
pegangann selagai pengual, selagai s|cr|ing unluk nenleihenlikan
keija inpeiiaIisne yang nengoliak-aliik keiezekian dan peigauIan
hidup kani ilu!

|1j Ieinyalaan Iiof.oeke ini sekaIigus nenluyaikan leoii, lahva
kedalangan oiang Liopa ke Indonesia unluk nisi suci.
|2j Sejak lahun 1931, ung kaino sudah nengingalkan akan nusnahnya
kekayaan yang leisinpan daIan luni (lanlang, ninyak) oIeh pengusaha-
pengusaha lanlang svasla.
|3j Hc||andscn-|n|andscn-Ondcruijsccnnissiccc= Konisi pengajaian Indonesia
eIanda (sekoIah-sekoIah HIS, MULO dan AMS vaklu ilu).
|4j Iock, Culeinui }endeiaI Hindia leIanda, pada lahun 1919 nenanlah
pendapalan lagi kas negaia nenaikkan Iagi pajak, leinasuk daii iakyal
niskin.
|5j Dikulip daii slalislik ]aarctcrzicn| 1928
|6j Negeii-negeii yang sopan dan nengenai pahan denokiasi, kesopanan
dan kedenokiasiaannya leiceinin adanya hak nogok lagi kaun luiuh,
keneidekaan leiseiikal dan keneidekaan peis.
|7j gcurccn| dcr duis|crnis= peiangkap leiseIulung
|8j ncrrioc| s|arfuc|ar|i|c|= pasaI-pasaI 153 lis, legilu nengeiikan,
neiupakan pasaI yang nenaikkan luIu iona.
53


Pcrcrakan Di Indoncsia Pcrcrakan Di Indoncsia Pcrcrakan Di Indoncsia Pcrcrakan Di Indoncsia


Soekaino
54

I
F#&8#&%$%' 0#'01 -%3,&

Toh....dileii hak-hak alau lidak dileii hak-hak, dileii pegangan alau
lidak dileii pegangan, dileii pengual alau lidak dileii pengual, ~ 0,%+/
0,%+ *%$3-1$C 0,%+/0,%+ 1*%0C 0,%+/0,%+ 5%'8.% 0,2%$ 5"-#3 0,2%$C +%.0,
%$3,&'4% 5#&5%'8$,0C +%.0, %$3,&'4% 5%'81'C +%.0, %$3,&'4%
*#'88#&%$$%' 0#'%8%'4%C $%-%1 ,% .12%3 0#&-%-1 .#$%-, *#&%.%$%'
:#-%$%'4% 2,&, 0#&%',%4% "-#3 .1%01 2%4% %'8$%&% *1&$%G }angan Iagi
nanusia, jangan Iagi langsa,- B%-%1 :%:,'8 +1' 0#'01 5#&8#&%$
5#&$#-18#0/5#&$#-18#0 $%-%1 *#&%.%$%' .%$,0G
SeIuiuh iivayal dunia adaIah iivayal goIongan-goIongan nanusia alau
langsa-langsa yang leigeiak nenghindaikan diii daii sualu keadaan
yang ceIaka, seIuiuh iivayal dunia, nenuiul peikalaan Heileil
Spencei,|1j adaIah iivayal rcac|icf tcrzc| tan tcrdru||c
c|cncn|cn!|2j Kila ingal peigeiakan Yesus kiislus dan agana Kiislen
yang nenghindaikan iakyal-iakyal Yahudi dan iakyal-iakyal Laulan
Tengah daii lavah kaki luiung gaiuda Rona, kila ingal peijuangan
iakyal eIanda yang nenghindaikan diii daii lavah lindasan SpanyoI,
kila ingal peigeiakan-peigeiakan denokiasi kevaigaan (ourgcr|ij|c
dcnccrc|ic) yang nenghindaikan iakyal-iakyal Liopa pada akhii alad
ke-18 dan avaI alad ke-19 daii lavah lindasan aulokiasi dan
alsoIulisne, kila nenjadi saksi alas helalnya peigeiakan-peigeiakan
sosiaIisne yang nau nengguguikan lakhla kapilaIisne, kila
nengelahui peigeiakan iakyal Mesii di lavah pinpinan Aiali dan
ZagIuI Iasha|3jleseila peigeiakan iakyal India dilavah pinpinan
TiIak|4j alau gandhi neIavan kelanakan asing, kila nengelahui
peijuangan iakyal Tiongkok nenjaluhkan alsoIulisne nancu dan
neIavan inpeiiaIisne aial, kila leIah leilahun-lahun neIihal seIuiuh
dunia Asia leigeIoia selagai Iaulan nendidih nenenlang inpeiiaIisne
asing, ~ lidakkah ini nenang sudah leilava oIeh hakikal keadaan,
lidakkah ini nenang sudah leilava oIeh nafsu nenpeilahankan dan
neIindungi diii alau nafsu zc|focncund|5j yang ada pada liap-liap
sesualu yang leinyava, lidakkah ini nenang sudah rcac|icf tcrzc| tan
tcrdru||c c|cncn|cn ilu`
Rakyal indonesia pun sekaiang sejak 19O8 sudah leilangkil, nafsu
nenyeIanalkan diii sekaiang sejak 19O8 sudah nenilis juga kepadanya!
InpeiiaIisne-nodein yang nengaul-ngaul di Indonesia ilu,
inpeiiaIisne-nodein yang nenyelaikan kesengsaiaan di nana-nana
55

ilu, ~ inpeiiaIisne-nodein ilu sudah nenyinggung dan
nenlangkilkan nusuh-nusuhnya sendiii. Raksasa Indonesia yang
ladinya pingsan seoIah-oIah lak leinyava, &%$.%.% )'2"'#.,% ,01
.#$%&%'8 .12%3 5#&2,&, 0#8%$ 2%' .12%3 *#*%.%'8 0#'%8%G !%5%' $%-,
,% *#'2%+%0 3%'0%*%'C .%5%' $%-, ,% &#5%3C 0#0%+, .%5%' $%-, +1-% ,%
0#8%$ $#*5%-,G !#5%8%, *#*+1'4%, $#$1%0%' &%3%.,%C .#5%8%,
*#*+1'4%, $#$1%0%' +#'83,21+C .#5%8%, *#*+1'4%, %;,/+%':%."'%
2%' %;,/:%'2&%5,&%B%C ,% 0,2%$ 5,.% 2,51'13 2%' *%-%3 *%$,' -%*%
*%$,' 0%$ 0#&5,-%'8 +#'8,$10'4%G
Anloi,- di nanakah kekualan duniavi yang lisa nenadankan
senangal sualu langsa, di nanakahn kekualan duniavi yang lisa
nenahan langkilnya sualu iakyal yang nencaii hidup, dinanakah
kekualan duniavi yang lisa nenlendung lanjii yang digeiakkan oIeh
lenaga-lenaga peigauIan hidup sendiii! Di nanakah kelenaian jeiila
anggola-anggola dan sahalal-sahalal inpeiiaIisne yang nengalakan
ini iaIah likinan leleiapa kaun penghasul, yakni kaun
cpruicrs|6j kaun raddraaicrs,|7jkaun cpni|scrs|8j dan Iain
selagainya dan yang oIeh kaienanya sana nengiia lahva peigeiakan
ilu lisa dilunuh kaIau penghasulnya senua dinasukkan lui, diluang
alau diganlung` IuIuhan, ialusan, ya, iiluan penghasulnya cpruicrs
dan cpni|scrs sudah dilui alau diluang,-lelapi adakah peigeiakan ilu
leihenli, adakah peigeiakan ilu nundui, lidakkah peigeiakan yang
unuinya laiu 2O lahun ilu naIahan senakin nenjadi lesai dan
senakin nenjadi unun`
Man |c|c| dcn Gcis| nicn|, legiluIah IieiIigialh nenyaiikannya,- oiang
lak lisa nenlunuh senangal! Di daIan lahun 19OO, yakni seleIun di
sini ada ophilseis, seleIun di sini ada raddraaicrs, Ii. Van KoI sudah
nendengungkan peiingalannya di daIan Tuccdc Kancr denikian:
TeiusIah....sanpai sekaIi vaklu lila akhiinya, sekaIi vaklu,
siapa lahu enlah kapan, pasli neIedak kekualan iahasia
Dan sesungguhnya, kekualan iahasia ilu sudah neIedak! SeIuiuh
dunia sekaiang neIihal langkil dan leigeiaknya kekualan iahasia
ilu!
SeIuiuh dunia yang lidak sengaja nenlula-luIi, nengeiliIah, lahva
kekualan iahasia ilu lukan likinan nanusia, lelapi likinan
peigauIan hidup yang nau nengolali diii sendiii. SeIuiuh dunia
yang luIus hali nengeiliIah, lahva peigeiakan ini iaIah anlilesa
inpeiiaIisne yang leilikin oIeh inpeiiaIisne sendiii. ukan likinan
56

penghasul lukan likinan cpruicrs, lukan likinan raddraaicrs,
lukan likinan cpni|scrs~peigeiakan ini iaIah likinan kesengsaiaan
dan keneIaialan iakyal! Ii. AIlaida di daIan Tuccdc Kancr
nenpeiingalkan: |9j.
Dianlaia neieka, yang leivajil alau neiasa vajil nenlicaiakan
peiisliva-peiisliva zanan di nuka unun, ada yang senang
nengganlaikan peigeiakan unipulia dan peikenlangannya
selagai hasiI pikiian-pikiian ievoIusionei aial dan yang nengiia
lahva peigeiakan ilu lisa dilindas dengan jaIan nenghadapinya
dengan kelijakan peneiinlah yang keias dan dengan nengeiahkan
poIisi dan juslisi neIavan piopagandis-piopagandisnya.
Ienandangan dan laklik yang denikian ilu sangal dangkaI dan
nenunjukkan lahva neieka lidak punya pengeilian sejaiah dan
lidak punya pengeilian poIilik.. Ieigeiakan yang denikian ilu
leiIahii daii keadaan-keadaan nasyaiakal dan daii peiulahan-
peiulahan yang diaIaninya. Ieigeiakan denikian ilu juga akan Iahii
dan juga akan lunluh, neskipun lidak peinah seoiang Liopa yang
ievoIusionei nenjejakkan kakinya di Hindia. Ieigeiakan denikian
ilu, lunluh leius, neskipun senua peninpin dan piopagandisnya
dilasni.
Sepeili juga daIan alad ke-16 peigeiakan |cr|ncrtcrning|1Oj lidak
leihenli dengan nenluiu-luiu kaun lidah, sepeili juga daIan
alad ke-19 denokiasi-sosiaI lidak lisa dihancuikan oIeh poIilik
penindasan dengan kekeiasan oIeh isnaick, legilu juga daIan alad
ke-2O peigeiakan unipulia lidak lisa didoiong ke leIakang, lahkan
lidak lisa dileihenlikan oIeh kelijaksanaan peneiinlah yang
ieaksionei. Ieigeiakan ilu lunluh leius dan lidak usah diiagu-
iagukan, lahva ia akan nencapai cila-cilanya, yakni neneidekakan
penduduk Hindia daii penjajahan asing!..
Tuan-luan Hakin laiangkaIi leikala, O, ilu penandangan kaun
sosiaIis!
}ika denikian, naiiIah kila dengaikan Di. Kiaenei, seoiang yang
lukan sosiaIis, nenuIis daIan Kc|cnia|c S|udicn|11j
Di siniIah juga Ielaknya keleiangan, nengapa ooiang saIah sangka
sana sekaIi, apaliIa oiang nenyangka, lahva apa yang diselul
kelangunan dunia Tinui ilu alau di daIan Iingkungan kila sendiii:
peigeiakan unipulia ilu, hanya nenjadi soaI sualu Iapisan
57

InleIekluan yang lipis dan junIahnya sangal keciI. Mau lidak nau
iakyal nuila yang dian ilu juga ikul nendidih daIan kancah
peigoIakan ilu,
dan Iiof. Snouck Huigionje, yang juga lukan kaun dogna, yang loh
juga lukan kaun penlula-luIi nengikuli sesualu kepeicayaan,
lenpo haii leikala:
Sunleinya..duIu dan sekaiang, lukan penupukan leleiapa
iilu kaun inleIekluaI, yang leiIanpau lanyak nendapal
pendidikan aial dan lidak lisa dilanpung oIeh nasyaiakal
unipulia, lapi iasa peiIavanan di nana-nana leihadap
penjajahan oIeh oiang-oiang daii langsa Iain, iasa peiIavanan yang
kadang-kadang lanpak keIuai dan kadang-kadang linggaI
leilenan..|12j

|1j Heileil Spencei (182O-1893), Seoiang fiIusuf Inggiis penganul
enpiiisne.
|2j rcac|icf tcrzc| tan tcrdru||c c|cncn|cn= peiIavanan leihadap eIenen yang
nenindas.
|3j Aiali dan ZagIuI Iasha, adaIIah pendiii pailai Wafd di Mesii lahun
1918, dileiuskan Muslafa Nahas Iasha daii 1927.
|4j TiIak, aI Cangdhai (1956-192O): IoIilikus India yang leisana-sana
Candhi neninpin Iailai Kongies, kenudian dileiuskan oIeh nehiu.
|5j Zc|focncund= nenoIong diii sendiii (nandiii).
|6j Opruicrs= penghasul-penghasul
|7j Raddraaicrs= liang keIadi
|8j Opni|scrs= penghasul-penghasul
|9j Ii. AIlaida, seoiang sosiaIis eIanda di Tveede kanei, nenleii
peiingalan kepada peneiinlahnya pada langgaI 19 desenlei 1919.
|1Oj Kcr|ncrtcrning= penlahaiuan geieja (Iioleslan)
|11j Di.Kiaenei (1888-19-) seoiang ahIi oiienlaIis yang leiada di Indonesia
anlaia lahun 1921-1937, kenudian nenuIis luku KoIoniaIe Sludien, haI.5.
|12j Dikulip daii ,CoIijn ovei Indie haI.12.


58

))

9%3B%.%'4%C *%0%3%&, 51$%' 0#&5,0 $%&#'% %4%* ;%'0%' 5#&$"$"$C
%4%* ;%'0%' 5#&$"$"$ $%&#'% *%0%3%&, 0#&5,0G Dan dengan sedikil
peiulahan, naka kani daii sini, lagi kaun-kaun yang nasih saja
nengiia lahva peigeiakan ilu likinan penghasul nengolaikan
Iagi api pidalo }ean }auies, kanpiun luiuh Iiancis yang leinashui
ilu, di daIan devan iakyal Iiancis leihadap vakiI-vakiI kaun
nodaI:
Ah, Tuan-luan, aIangkah anehnya Tuan-luan sanpai leisiIaukan
nala, dan nengalakan lahva evoIusi univeisaI ini leijadi kaiena
peilualan leleiapa oiang saja! Tidakkah leikena hali Tuan-luan
oIeh Iuasnya peigeiakan kelangsaan sehingga leidapal di seIuiuh
nuka luni` Dinana-nana, di senua negeii yang lidak neideka, ia
nuncuI pada vaklu yang sana, senenjak sepuIuh lahun yang
kenudian ini, lidak nungkin Iagi nengganlaikan sejaiah Mesii,
India, Tiongkok, IiIipina dan Indonesia dengan lidak juga
nenceiilakan iivayal peigeiakan nasionaI!. Dan di hadapan
peigeiakan unun yang nengheIa iakyal-iakyal Asia ini, iakyal-
iakyal yang sangal leileda salu sana Iain, daIan ikIin nanapun
neieka ilu hidup, leinasuk langsa apa pun neieka ilu,- di
hadapan peigeiakan yang denikian iluIah Tuan-luan licaia lenlang
leleiapa oiang Ienghasul yang leilindak sendiii-sendiii. Tapi
dengan nenuduh sepeili ilu Tuan-luan leiIaIu nenleii
penghoinalan kepada oiang-oiang yang luan luduh, Tuan-luan
nenganggap leiIaIu leikuasa oiang-oiang yang Tuan-luan selul
penghasul ilu. ukanIah pekeijaan neieka sendiii neIeluskan
peigeiakan yang denikian helalnya, laiikan nafas Ienah daii
leleiapa nuIul nanusia lidak cukup unluk neIeluskan lofan
langsa-langsa Asia ini!
Tidak, Tuan-luan, yang selenainya iaIah: peigeiakan ini linluI daii
pusal kejadian-kejadian sendiii, ia linluI daii pendeiilaan-
pendeiilaan yang lidak leihilung lanyaknya dan sanpai sekaiang
lidak nenghulungkan diii salu sana Iain, lapi nendapalkan kala
senloyannya daIan senloyan nenyeiukan neideka. Yang
selenainya iaIah, lahva juga di Indonesia peigeiakan nasionaI ilu
leiIahii daii inpeiiaIisne yang dideva-devakan oIeh Tuan dan lidak
kuiang-kuiangnya daii sislen drainagc ekononi yang senenjak
leialad-alad lekeija di negeii ilu...InpeiiaIisne iluIah penghasul
59

yang lesai, inpeiiaIisne iluIah penjahal lesai yang nenyuiuh
leionlak: kaiena ilu lavaIah inpeiiaIisne ilu ke depan poIisi dan
hakin!|1j
enai sekaIi! avaIah inpeiiaIisne ilu ke depan poIisi dan
hakin!..
Toh..lukan inpeiiaIisne, lukan anggola-anggola inpeiiaIisne,
lukan sahalal-sahalal inpeiiaIisne, lukan Tieul, lukan Tiil,
lukan CoIijn, lukan iuinenan, lukan Iiuin, lukan AIi Musa,
lukan Woinsei, yang kini leiada di nuka nahkanah luan-luan
Hakin,- lelapi kani: Calol Mangkoepiadja, Maskoen, Soepiiadinala,
Soekaino!
Apa loIeh lual, 5,%&-%3 '%.,5 +#*,*+,' 5#8,01G @%*, 0,2%$ *#&%.%
.%-%3D @%*, *#&%.% 5#&.,3C $%*, 0,2%$ *#&%.% *#-%'88%& 3%-/3%-
4%'8 2,01213$%'C .#5%8%, '%'0, %$%' -#5,3 ;#-%. $%*, 0#&%'8$%'.
Kani oIeh kaiena ilu, nenang nenghaiap-haiap dan nenunggu-
nunggu Tuan-luan punya pulusan lelas, nenghaiap-haiap noga-
noga Tuan-luan nenganliI pulusan trijspraa||2j adanya!
Telapi, luan-luan Hakin, naiiIah kani neIanjulkan kani punya
pidalo penleIaan.
AV%01 X2,-HC AQ#&1 L%$&%HC 2%' -%,' .#5%8%,'4%
Ieigeiakan iakyal indonesia lukanIah likinan kaun penghasul.
}uga seleIun ada penghasul ilu, jugazcndcr ada penghasul ilu,
udaia Indonesia sudah penuh dengan hava kesedihan neiasakan
kesengsaiaan dan oIeh kaienanya, penuh puIa dengan hava
keinginan nenghindaikan diii daii kesengsaiaan ilu. Sejak leipuIuh-
puIuh lahun udaia Indonesia sudah penuh dengan hava-hava yang
denikian ilu. Sejak leipuIuh-puIuh lahun iakyal Indonesia ilu
halinya seIaIu nengeIuh, halinya seIaIu nenangis nenunggu-
nunggu dalangnya vahyu yang akan nenyaIakan api penghaiapan
di daIannya, nenunggu-nunggu dalangnya nanlain yang lisa
nenyanggupkan sesuap nasi dan sepolong ikan dan sepolong ikan
kepadanya. HaiapIah pikiikan, Tuan-luan hakin, apakah selalnya
iakyal senanliasa peicaya dan nenunggu-nunggu dalangnya Ralu
AdiI, apakah selalnya salda Iialu }ayalaya sanpai haii ini haii
nasih leius nenyaIakan haiapan iakyal,-apakah selalnya seiingkaIi
kila nendengai lahva di desa ini alau di desa ilu leIah nuncuI
60

seoiang Inan Mahdi, alau Heiu Cakia, alau luiunan seoiang
daii WaIi-Sanga. Tak Iain lak lukan iaIah oIeh kaiena hali iakyal
yang nenangis ilu, lak leihenli-henlinya, lak halis-halisnya
nenungu-nunggu alau nenghaiap-haiapkan dalangnya
peiloIongan, selagainana oiang yang leiada daIan kegeIapan lak
leihenli-henlinya puIa salan jan, salan nenil, salan delik,
nenunggu-nunggu dan nenghaiap-haiap: kapan, kapankah
nalahaii leilil`
O, siapa yang nengeili akan selal-selal yang Ielih daIan ini, siapa
yang nengeili akan dicpcrc cndcrgrcndI\K daii kepeicayaan iakyal ini,
selagainana yang dileiangkan puIa oIeh Iiof. Snouck Huigionje di
daIan liosuinya Veigelen }uliIes|4j, lenlu sedih dan ikul
nenangisIah halinya, kaIau ia salan kaIi nendengai suaia iakyal
neialap: Kapan, kapankah Ralu AdiI dalang`~lenlu sedih dan
nenangisIah halinya puIa dan lidak leilava, jikaIau ia salan kaIi
neIihal Iekasnya dan selianya iakyal nenyeiahkan diii ke daIan
langan seoiang kyai alau dukun yang nenyelulkan diii Heiu
Cakia alau Ralu AdiI!
SeIana kaun inleIek unipulia leIun lisa nengenukakan
keleialan-keleialan langsanya, naka peilualan-peilualan yang
nendahsyalkan ilu (yakni penleionlakan, Sk) adaIah peIedakan
yang sevajainya daii kenaiahan yang disinpan-sinpan dan
peiIavanan yang dilekan-lekan leihadap usaha yang lodoh unluk
neneiinlah iakyal dengan lidak nenpeihalikan dengan sungguh-
sungguh keinginan dan kepenlingan-kepenlingan neieka dan
nenlikinnya jadi pedonan. Selagainana sekaiang goIongan-
goIongan lesai daii langsa unipulia senanliasa leisedia unluk
dengan leius leiang nenihak kepada saIah seoiang inleIekluaI
langsanya sendiii, yang diiasanya nenpeijuangkan
kepenlingannya, neskipun neieka ilu leIun nalang unluk
nengeili senua leoii-leoiinya, denikianIah neieka seiingkaIi suka
nengikuli peninpin-peninpin yang nenjanjikan kepada neieka
keneidekaan yang lisa dipeioIeh dengan jaIan iahasia dan dengan
caia-caia iahasia, alau yang dengan caia senlunyi nengeiahkan
lenlaia unluk peiang saliI dengan kaun kafii, liIanana ada
kesenpalan laik. ahva peicolaan-peicolaan yang denikian ilu
sia-sia saja, kaiena aIal-aIal unluk nenluka jaIan sana sekaIi lidak
cukup, neieka lidak nengeili, dan denikianIah neieka
nenganggap seliap oiang yang nenjanjikan kepada neieka Ralu
AdiI, alau Mahdi alau peneiinlahan yang adiI, adaIah nali. Syaial-
61

syaial hidup yang peiIu, yang nenuiul peiasaannya lidak dileiikan
kepadanya oIeh aIan, o,eh jaIannya keadaan yang liasa, alau oIeh
penjajahan asing, neieka cola nencapainya dengan jaIa gail yang
Iuai liasa.dengan kepeicayaan akan nendapal peiloIongan
luhan,
legiluIah kala Iiof. Snouck Huigionje.
Dan selagainana sang kiai alau sang dukun ilu lukan penlikin daii
kepeicayaan unun dan haiapan unun alas kedalangan ialu AdiI
alau Heiu Cakia ilu, selagainana neieka nendapal pengaiuh ilu
iaIah, hanya oIeh kaiena iakyal unun halinya nenang nenangis
nendoa-doa dan nenunggu-nunggu dalangnya Ralu AdiI alau Heiu
Cakia ilu, naka kani yang diselul penghasul lukanIah puIa
penlikin peigeiakan iakyal sekaiang ini dan lukanIah puIa
pengaiuh kani ilu leijadinya iaIah oIeh kaiena Iicinnya kani punya
Iidah alau lajannya kani punya pena.
F#&8#&%$%' &%$4%0 %2%-%3 5,$,'%' $#.#'8.%&%%' &%$4%0C +#'8%&13
$%*, 2,%0%. &%$4%0 %2%-%3 +1-% 5,$,'%' $#.#'8.%&%%' &%$4%0G @%*,
3%'4%-%3 *#'1';1$$%' ;%-%'N $%*, 3%'4%-%3 *#':%&,$%' 5%8,%'/
5%8,%' 4%'8 &%0% 2%' 2%0%& 1'01$ %-,&%'/%-,&%' 4%'8 *%$,' -%*%
*%$,' *#*5%';,& ,01,- kani hanyaIah nenunjukkan lenpal-lenpal
yang haius diIaIui oIeh lanjil ilu, %8%& .1+%4% 5%';,& ,01 5,.% 2#'8%'
.#.#*+1&'%/.#*+1&'%'4% *#':%+%, 7%10%' @#.#-%*%0%' 2%'
7%10%' @#5#.%&%' %2%'4%ZDD

|1j Dikulip daii pidalo }ean }auies (1859-1914) di IaiIenen Iiancis, langgaI
23 Seplenlei 19O3, Rappoil }ean }auies haI. 25, dengan sedikil
peiulahan.
|2j Vrijspraa|= lelas daii lunlulan
|3j dicpcrc cndcrgrcnd= iahasia yang Ielih daIan
|4j Vcrgc|cn ]uoi|cs= peiingalan uIang lahun yang diIupakan

62
Par|ai Nasiona Par|ai Nasiona Par|ai Nasiona Par|ai Nasional Indoncsia l Indoncsia l Indoncsia l Indoncsia
63

I II I
@%*, +1'4% %.%. 0#'0%'8 A@#*#&2#$%%' )'2"'#.,%H
Tenpal yang haius diIaIui` Manakah lenpal-lenpal yang haius
diIaIui` Iailai NasionaI Indonesia dengan sepenuh-penuhnya
keyakinan nenjaval: lenpal-lenpal yang leijajai-leijajai nenuju
ke aiah Indonesia Meideka! Selal dileIakang Indonesia Meideka
iluIah lanpak kepada nala INI keindahan Sanudia KeseIanalan
dan sanudia kelesaian ilu, di leIakang Indonesia Meideka iluIah
lanpak kepada nala INI sinai haii kenudian yang neIanlai-
Ianlai!
IniIah pokok keyakinan INI, selagai yang leiluIis di daIan luku
keleiangan asasnya: AF%&0%, U%.,"'%- )'2"'#.,% 5#&$#4%$,'%'C
5%3B% .4%&%0 4%'8 %*%0 +#'0,'8 1'01$ +#*5%,$%' $#*5%-, .#*1%
.1.1'%' +#&8%1-%' 3,21+ )'2"'#.,% ,01C ,%-%3 $#*#&2#$%%'
'%.,"'%-D ]-#3 $%&#'% ,01C *%$% .#*1% 5%'8.% )'2"'#.,% 0#&10%*%
3%&1.-%3 2,01;1$%' $# %&%3 $#*#&2#$%%' '%.,"'%- ,01DH
Dengan lahasa eIanda: dc na|icna|c trijncd a|s zccr oc|angrij|c
tccruaardc |c| dc na|icna|c rcccns|ruc|ic!
eiIainan dengan lanyak pailai-pailai poIilik Iain, yang nengalakan
peilaikiIah duIu iunah langga, nanli keneidekaan dalang
sendiii,- leiIainan dengan pailai-pailai Iain, yang nenganggap
keneidekaan ilu selagai luahnya penlaikan iunah langga, ~
naka INI leikala: Keneidekaan nasionaI usahakanIah, selal
dengan keneidekaan nasionaI iluIah iakyal akan lisa nenpeilaiki
iunah langganya dengan lidak leiganggu,yakni dengan
sesenpuina-senpuinanya, -INI leikala, Dc-tc||cncn na|icna|c
rcccns|ruc|ic a||cn ncgc|ij| na ucdcr|cns| dcr na|icna|c
cnafnan|c|ij||ncid.
Tuan-luan Hakin, sepanjang keyakinan kani, asas INI yang
denikian ini daIan hakikalnya lidak leda dengan asas peijuangan
kaun luiuh di Liopa dan Aneiika, lidak leda dengan asas yang
nengalakan lahva unluk neIaksanakan sosiaIisne, kaun luiuh ilu
haius Ielih duIu nencapai kekuasaan pen eiinlahan.
Kaun pioIelai hanya lisa nenalahkan peiIavanan kaun
nodaI leihadap usaha nenlikin aIal-aIal peiusahaan
64

pailikeIii nenjadi niIik unun, dengan nenganliI kekuasaan
poIilik. Unluk naksud ini, kaun luiuh seIuiuh dunia, yang
leIah nenjadi insaf akan kevajilannya daIan peijuangan
keIas, nenyusun diii,
legiluIah lunyi paiagiaf 11 daii keleiangan asas Scciaa| Dcnccra|iscnc
Arocidcrs Par|ij. |1j
Nah, lual sualu iakyal jajahan, lual sualu iakyal yang di lavah
inpeiiaIisne langsa Iain, hakikal peikaia sepanjang keyakinan kani,
lidakIah Iain. aul sualu iakyal yang dilencanai oIeh inpeiiaIisne,
lual usaha iakyal ilu neIavan lencana inpeiiaIisne ilu, peiIu sekaIi
puIa kekuasaan poIilik dicapainya. ual iakyal yang denikian ilu,
kaIinal ladi nendapal vaiiasi:
AV%$4%0 4%'8 2,;%;%3 3%'4% 5,.% *#*%0%3$%' +#&-%B%'%'
$%1* ,*+#&,%-,.*# 0#&3%2%+ +#$#&;%%' *#*+#&5%,$,
$#*5%-, .#*1% .1.1'%' +#&8%1-%' 3,21+ '%.,"'%-'4%C
2#'8%' *#'8%*5,- $#$1%.%%' +#*#&,'0%3%'C 4%$', 2#'8%'
*#'8%*5,- $#$1%.%%' +"-,0,$DH
Dan apakah ailinya kekuasaan poIilik lagi sualu iakyal jajahan`
Apakah ailinya kekuasaan peneiinlahan, apakah ailinya
nenganliI kekuasaan peneiinlahan lagi sualu iakyal jajahan`
Mencapai Kekuasaan poIilik lagi sualu iakyal jajahan adaIah leiaili
nencapai peneiinlahan nasionaI, nencapai keneidekaan nasionaI,
~ nencapai hak unluk nengadakan undang-undang sendiii,
nengadakan aluian-aluian sendiii, nengadakan peneiinlahan
sendiii!
Nah, Iailai NasionaI Indonesia ingin neIihal iakyal Indonesia lisa
nencapai kekuasaan poIilik ilu, Iailai NasionaI Indonesia
lidak 0#2#'8 %-,'8/%-,'8 nenganliI keneidekaan nasionaI ilu
selagai naksudnya yang leilenlu. Iailai NasionaI Indonesia
nengeili, ~ alau Ielih lenai: kani nengeili, -lahva nengejai
kekuasaan poIilik, jadi, nengejai keneidekaan nasionaI ilu, adaIah
konsekuensi dan tccruaardc,|2j lunlul dan syaial, lagi sualu
peijuangan konlia inpeiiaIisne ilu adanya.
Selagai di negeii laial kaun kapilaIis nengusahakan kekuasaan
poIiliknya nenpengaiuhi iunah langga negaia nenuiul neieka
punya kepenlingan, selagainana kaun kapilaIis ilu nengusahakan
65

kekuasaan poIiliknya unluk nengadakan aluian-aluian iunah
langga negaia yang nengunlungkan neieka punya kepenlingan dan
neniadakan aluian-aluian yang neiugikan neieka punya
kepenlingan,-selagainana kaun kapilaIis ilu nengusahakan neieka
punya kekuasaan poIilik unluk nenjaga dan neneIihaia
kapilaIisne-, naka di sualu negeii jajahan, kaun inpeiiaIisne
nengusahakan kekuasaan poIiliknya puIa unluk nenpengaiuhi
iunah langga negaia nenuiul neieka punya kepenlingan, yakni
nenuiul kepenlingan sislen inpeiiaIisne! OIah kaiena pengaiuh
ilu, naka hanpii liap aluian yang penling di daIan sualu negeii
jajahan leisifal nengunlungkan kepenlingan kaun inpeiiaIisne ilu,
sesuai dengan kepenlingan kaun inpeiiaIisne ilu. Hanpii liap-liap
aluian yang penling di daIan sualu negeii jajahan adaIah leisifal
unluk penjajahan ilu, unluk inpeiiaIisne ilu.
OIeh selal ilu, naka, seIana sualu negeii nasih leisifal jajahan, ya,
Ielih jauh Iagi: seIana sualu negeii nasih leisifal piolekloial
alaupun daeiah nandal, ~ pendek kala seIana sualu negeii nasih
leIun sana sekaIi IeIuasa nengadakan aluian-aluian iunah langga
sendiii, ~ naka selagian alau senua aluian-aluian iunah
langganya, nenpunyai cap yang inpeiiaIislis adanya.
Ailinya: .#-%*% &%$4%0 5#-1* *#':%+%, $#$1%.%%' +"-,0,$ %0%.
'#8#&, .#'2,&,C *%$% .#5%8,%' %0%1 .#*1% .4%&%0/.4%&%0 3,21+'4%C
5%,$ #$"'"*, *%1+1' .".,%- *%1+1' +"-,0,$C 2,+#&1'01$$%' 5%8,
$#+#'0,'8%'/$#+#'0,'8%' 4%'8 51$%' $#+#'0,'8%''4%C 5%3$%'
5#&0#'0%'8%' 2#'8%' $#+#'0,'8%''4%. Ia adaIah seoIah-oIah leiikal
kaki dan langannya, lak lisa IeIuasa leijuang neIavan daya-daya
inpeiiaIisne yang nenlencanainya, lak lisa IeIuasa leijuang
nengaIang-aIangi syaial-syaial hidupnya dipeiunlukkan lagi
kepenlingan pihak Iain, lak lisa IeIuasa leiusaha nenpeiunlukkan
syaial-syaial hidupnya ilu lagi peiikehidupan ekononinya sendiii,
peiikehidupan keludayaannya. Ia pendek kala, lak lisa IeIuasa
leiusaha neIavan dan nenleihenlikan inpeiiaIisne, lak lisa puIa
IeIuasa nenyului-nyuluikan ladan sendiii|3j
Rakyal jajahan adaIah iakyal yang lak lisa nenenukan diii
sendiii, sualu iakyal yang lak lisa zicnzc|f (leipiiladi sendiii),
sualu iakyal yang hanpii senua apa-apanya kena cap yang
inpeiiaIislis ilu, ~ cap yang leijadinya iaIah oIeh pengaiuh lesai
daii kaun inpeiiaIisne adanya. Tidak ada peisanaan kepenlingan
66

anlaia kaun inpeiiaIisne dan kaun yang di lavah inpeiiaIisne,
lidak ada oc|angcngc|nccnscnap|4j anlaia kedua pihak ilu. Anlaia
kedua pihak ilu ada peilenlangan kepenlingan, ada peilenlangan
keluluhan, ~ ada|cgcns|c||ing tan oc|angcn|5j ada ccnf|ic|
tan ocnccf|cn.|6j Senua kepenlingan kaun inpeiiaIisne, laik
ekononi, naupun sosiaI, laik poIilik naupun yang leihulungan
dengan keludayaan ununnya, senua kepenlingan kaun
inpeiiaIisne ilu, adaIah leilenlangan, |cgcngcs|c|d dengan
kepenlingan unipulia. Kaun inpeiiaIisne selisa-lisanya nau
neneiuskan adanya penjajahan, ~ oiang unipulia selisa-lisanya
nau nenleihenlikan penjajahan ilu. Aluian-aluian yang diadakan
di lavah pengaiuh kaun inpeiiaIisne, adaIah kaiena ilu
leilenlangan dengan kepenlingan unipulia ilu adanya.
Meskipun denikian, unipulia neneiina saja aluian-aluian ilu`
Meskipun denikian unipulia nenghoinali aluian-aluian ilu` O,
nenang, unipulia neneiina saja aluian-aluian ilu, unipulia
nenghoinali aluian-aluian ilu. Telapi neieka neneiinanya dan
nenghoinalinya ilu, iaIah hanya oIeh kaiena unipulia kaIah,
hanya oIeh kaiena unipulia leipaksa neneiinanya dan leipaksa
nenghoinalinya!
ukankah jusliu kekaIahan ini selalnya naka neieka dijajah`
ukankah jusliu kekaIahan yang nenaksa neieka nenjadi iakyal,
jajahan` }uIes Hainand, Anlassadeui Honoiaiie dan ahIi jajahan
langsa Iiancis, daIan lukunya yag leinashui Doninalion el
CoIonisalion, nenuIis dengan leiang-leiangan:
Tenlu saja lisa kejadian, lahva kepenlingan oiang unipulia
keleluIan sana dengan kepenlingan si penjajah, lapi ini jaiang
sekaIi kejadian. iasanya..kepenlingan-kepenlingan ilu
leilenlangan salu sana Iain. Kedua pikiian penjajahan dan
kekeiasan alau sekuiang-kuiangnya paksaan, adaIah
leigandengan salu sana Iain, alau isi-nengisi. Teiganlung kepada
lenpal, keadaan dan lingkah Iaku, kekeiasan ilu loIeh nyala alau
kuiang nyala, alau sedang saja, leiang-leiangan alau senlunyi-
senlunyi, ~lapi penggunaannya lidak peinah lisa dihiIangkan.
Iada haii paksaan hiIang, leiakhiiIah puIa penjajahan.|7j
Adakah pengakuan yang Ielih leiang-leiangan, adakah keluIusan
hali yang Ielih luIus` Sesungguhnya kila lidakIah leidiii sendiii,
67

kaIau kila nengalakan lahva oIeh adanya peilenlangan kepenlingan
ilu, liap-liap sislen alau aluian jajahan, adanya dileiina dan
dihoinali iakyal jajahan ilu, hanya kaiena neieka leipaksa
neneiina dan leipaksa nenghoinalinya leIaka,-leipaksa, yakni
lidak dengan senang hali, lidak dengan ieIa hali, lidak dengan
kenufakalan yang selenai-lenaninya, lidak dengan peiselujuan
yang sepenuh-penuhnya!

|1j Iaiagiaf 11 ilu adaIah Ieidsch piogian (piogian dasai) daii Scciaa|
Dcnccra|iscnc Arocidcrs Par|ij.
|2j Vccruaardc= syaial
|3j Menuiul keyakinan kani, hiIangnya peneiinlahan asing dan Indonesia,
leIun lenlu juga dilaiengi oIeh hiIangnya inpeiiaIisne asing sana sekaIi.
InpeiiaIisne yang ctcrnccrscn (neneiinlah) hiIang, lelapi inpeiiaIisne
yang leheeisen (nenguasai), Ienyapnya laiu kenudian. (Iihal Tiongkok).
|4j 8c|angcngc|nccnscnap= peisanaan kepenlingan.
|5j |cgcns|c||ing tan oc|angcn=peilenlangan kepenlingan
|6j ccnf|ic| tan 8cnccf|cn= peilenlangan keluluhan.
|7j }uIes Hainand, dula lesai kehoinalan dan ahIi jajahan langsa Iiancis
daIan lukunya yang leinashui Doninalion el CoIonisalion haI. 122,
(leililan L. IIannaiion, Iaiis 191O).68

II
P,%+/0,%+ &%$4%0 ;%;%3%' ,'8,' *#&2#$%
OIeh kaiena iluIah, Tuan-luan Hakin, naka lidka ada salu iakyal
negeii jajahan yang lindak ingin neideka, lidak ada salu iakyal
jajahan yang lak nenghaiap-haiapkan dalangnya haii kelelasan.
}ikaIau Iailai NasionaI Indonesia nendengung-dengungkan
senloyan nencapai kekuasaan poIilik ilu, jikaIau Iailai NasionaI
Indonesia nengolai-ngolaikan senangal ingin neideka ilu, naka ia
hanyaIah nengenukakan cila-cila unun leIaka. Keneidekaan
adaIah syaial yang anal penling laginya unluk lisa neIavan dan
nenleihenlikan inpeiiaIisne ilu dengan seIuas-Iuasnya.
Keneidekaan adaIah puIa syaial yang anal penling lagi penlaikan
kenlaIi segaIa susunan peigauIan hidup sualu negeii lekas jajahan,
sualu syaial yang anal penling lagi iekonsliuksi nasionaInya.
Ya, keneidekaan adaIah syaial yang anal penling lagi
kesenpuinaan iunah langga liap-liap negeii, liap-liap langsa, laik
langsa linui naupun langsa aial, laik langsa kuIil leivaina
naupun langsa kuIil pulih. Tiada salu langsa lisa nencapai
kelesaian zcndcr keneidekaan nasionaI, lidak ada salu negeii lisa
nenjadi leguh dan kuasa, unpana ia lidak neideka. SelaIiknya,
liada salu negeii jajahan yang lisa nencapai keIuhuian, liada salu
negeii jajahan yang lisa nencapai kelesaian ilu. OIeh kaiena ilu,
naka liap-liap langsa jajahan ingin akan keneidekaan ilu, ingin
supaya lisa nencapai kelesaian ilu.
Tiap-liap iakyal yang lak neideka, liap-liap iakyal yang kaiena ilu,
lak lisa dan lak loIeh nengalui iunah langga sendiii secaia
kepenlingan dan kelahagiaan sendiii, adaIah hidup di daIan
suasana yang iusuh, yakni hidup di daIan suasana yang kani
selulkan ladi, hidup di daIan sualu pcrnancn|c cnrus|, keiusuhan
yang leius-neneius, yang leiselalkan oIeh laliakan daya-daya yang
saIing leilenlangan ilu, ~ sualu keadaan yang lidak loIeh lidak
neninluIkan puIa keinginan keias akan hiIangnya peilenlangan-
peilenlangan ilu, yakni keinginan keias akan leihenlinya kelidak-
neidekaan ilu ladi. Daii Maioko sanpai IiIipina, daii Koiea sanpai
Indonesia neIancai-Iancai kenana-nana neIaIui gunung dan
sanudia, leidengaiIah suaia yang nenanggiI-nanggiI keneidekaan
69

ilu,- lukan saja daii nuIul iakyal-iakyal yang laiu saja neiasakan
pengaiuh inpeiiaIisne, lelapi juga, ya, naIahan leiulana, daii nuIul
langsa-langsa yang sudah leialad-alad lak neneiina cahaya
nalahaii kelesaaian.
SekaIipun sudah leialad-alad neieka nenjajah..legiluIah }uIes
Hainand nenuIis Iagi:
SekaIipun sudah leialad-alad neieka nenjajah..., adaIah sualu
kelodohan apaliIa si penjajah ilu sudah nenyangka lahva ia
dicinlai, ~ lulaIah ia apaliIa nenyangka lahva nasyaiakal yang
dijajah ilu neiasa senang nengaIani
penjajahannya...againanapun juga Ienahnya alau neiosolnya,
lagainanapun juga liadalnya disangka oiang langsa yang leijajah
ilu, ~ lagainanapun juga jahalnya kaun ningialnya, alau
selaIiknya, lagainanapun juga leiadalnya neieka ilu daIan
lingkah Iakunya dan lagainanapun juga lajan olaknya dianggap
oiang..neieka ilu akan nenandang kepeigian alau hiIangnya
penjajahan asing seIaIu selagai sualu penlelasan. |1j
Mengeilikah oiang sekaiang, apa selalnya Iialu }ayalaya yang
nenujunkan keneidekaan ilu, leius hidup saja leialad-alad daIan
hali iakyal` Mengeilikah oiang sekaiang, apa selalnya di daIan
liap-liap suial kalai Indonesia, di daIan liap-liap iapal langsa
Indonesia,- juga kaIau kani yang diselul penghasul lidak
nenghadiiinya! -, selenlai-selenlai leilaca alau leidengai
peikalaan neideka` nengeilikah oiang sekaiang, apa selalnya
sanpai pailai-pailai poIilik yang paIing salai alau sedangpun,
nisaInya udi Ulono dan Iasundan, yang loh leiang sekaIi lukan
peikunpuIan kaun penghasul, juga sana nenganliI cila-cila
Indonesia Meideka, selagainana disyaialkan lagi peneiinaan
nenjadi anggola IIIKI`
Iailai NasionaI Indonesia hanyaIah Ielih leiang nengenukakan cila-
cila ilu, Iailai NasionaI Indonesia hanyaIah Ielih
lenlu *#'810%*%$%' $#*#&2#$%%' '%.,"'%- ,01C *#';1';1'8
$#*#&2#$%%' '%.,"'%- ,01 .#5%8%, .4%&%0 4%'8 %*%0 +#'0,'8 5%8,
+#*5%,$%' $#*5%-, .#*1% .1.1'%' +#&8%1-%' 3,21+ )'2"'#.,%
4%'8 .#$%&%'8 $":%&/$%:,& ,',C 2%' 5%8, 5,.% 5#&3%.,-'4%
+#&;1%'8%' *#'83#'0,$%' ,*+#&,%-,.*# ilu! Selal, selagai yang
kani leiangkan ladi, Iailai NasionaI Indonesia nenganliI soaI
jajahan ilu di daIan hakikal yang sedaIan-daIannya, nenganliI
70

soaI jajahan ilu leius ke daIan pokok-pokoknya, ~ nenganliI soaI
jajahan ilu di daIan fiIsafalnya yang selenai-lenainya, yakni
fiIsafal,- kani uIangi Iagi-, lahva di daIan liap-liap sislen jajahan
adaIah peilenlangan kepenlingan anlaia kaun inpeiiaIisne dan
kaun unipulia, lahva di daIan liap-liap sislen jajahan ununnya,
keadaan-keadaan adaIah dipengaiuhi, di-cap-kan, dipeiunlukkan
lagi kepenlingan-kepenlingan inpeiiaIislis, ~ lahva kaiena ilu, di
daIan sislen jajahan nana pun juga, kepenlingan unipulia lak lisa
leipeIihaia sesenpuina-senpuinanya.
W%-,- R2%-,- +#*,*+,'/+#*,*+,' '#8#&, -%,'
Dan juga daIan keyakinan ini, Iailai nasionaI Indonesia lidak leidiii
sendiii. }uga di daIan keyakinan ini, Iailai NasionaI Indonesia
nendapal penlenaian di daIan ujaian-ujaian peninpin lesai di
negeii-negeii Iain. }ikaIau Muslafa kaniI|2j daii Mesii nenuIis,
lahva sualu langsa yang lak neideka selenainya adaIah sualu
langsa yang lak hidup, jikaIau ManueI Quezon|3j daii IiIipina
leikala lahva Ielih laik zcndcr Aneiika ke neiaka daiipada
dengan Aneiika ke suiga, jikaIau Ialiick Hendiy daii Aneiika
duIuu leileiiak: eiikanIah padaku keneidekaan, alau leiikanIah
padaku naul saja - naka ilu lukanIah jeiil ludi pekeili yang
panas leIaka, lelapi di daIan hakikalnya neieka lidak Iain
daiipada nengulanakan keneidekaan nasionaI ilu. }ikaIau kila
nenlaca peninpin IiIandia, MichaeI Davill, nenuIis:
aik keseIanalan, laik lujukan naupun undang-undang
yang nengunlungkan, lidak akan nenuaskan langsa Ii, jika
kani lidak nendapal hak unluk neneiinlah negeii kani
sendiii,|4j.
Ya, jikaIau kila nenlaca lahva seoaiang peninpin IiIandia Iain
Liskine ChiIdeis, nenoIak lingkal frcc-s|a|cdan nenunlul
keneidekaan sepenuh-penuhnya dengan peikalaan:
A@#*#&2#$%%' 51$%'-%3 ."%- 0%B%&/*#'%B%&C $#*#&2#$%%'
%2%-%3 .#5%8%, *%10E 2,% %2% %0%1 2,% 0,2%$ %2%D @%-%1 "&%'8
*#'81&%'8,'4%C *%$% ,01 51$%' $#*#&2#$%%' -%8,HCI^K
71

-lidakkah ilu daIan hakikalnya sualu penlenaian puIa daii kani
punya pendiiian ilu` Telapi, peihalikanIah peikalaan-peikalaan }ozef
Mazzini, apak Rakyal IlaIia, yang Ielih leiang Iagi:
Menlangunkan lanah aii ini, naIahan adaIah sualu kenuslian.
Iengualan hali dan jaIan-jaIan yang saya licaiakan ladi ilu, hanya
lisa dalang daii sualu lanah aii yang leisalu padu dan neideka.
Keadaan nasyaiakal kanu hanya lisa nenjadi laik, apaliIa kanu
ikul seila daIan kehidupan poIilik langsa-langsa. }anganIah
leilipu oIeh pikiian, lahva keadaan kelendaannu akan nenjadi
laik, dengan lidak nenyeIesaikan Ielih duIu soaI nasionaI, kanu
lidak akan leihasiI daIan haI ilu.|6j
dan peihalikanIah puIa peikalaan-peikalaan Sislei Nivedila, yang
nengulanakan keneidekaan nasionaI ilu lual suluinya hidup
kelalinan dan hidup kesenian, di daIan luku Okakuia: Die IdeaIe
des Oslens:
Seni hanyaIah lisa leikenlang pada langsa-langsa yang hidup
neideka. Dia, selenainya adaIah aIal yang helal dan luah Rasa-
Suci daii keneidekaan, yang kila selul keinsafan kelangsaan.|7j
Ini adaIah ucapan-ucapan leIaka. Iiakleknya`
MaiiIah kila nisaInya nendengaikan pidalo Di. Sun Yal Sen lenlang
San Min Chu I, di nana apak Rakyal Tiongkok ini, sudah
nenunjukkan lahva Tiongkok selenainya lidak nenpunyai
keneidekaan nasionaI yang sejali, neIainkan naIahan adaIah sualu
nqpc-cc|cnq|8j nengganlaikan leiganggunya iunah langga
Tiongkok ilu dengan kala-kala:
TalkaIa Tiongkok leidiii alas dasai poIilik yang sana dengan Iain-
Iain langsa, ia lisa leisaingan dengan neideka di Iapangan
ekononi dan sanggup dengan lidak nenlual kesaIahan
nenpeilahankan diiinya sendiii. Telapi laiu saja langsa-langsa
asing nenpeigunakan kekuasaan poIilik selagai laneng lagi
naksud-naksud ekononi, naka liongkok pun kehiIangan
kenanpuannya unluk nenpeilahankan diii alau leisaingan
dengan neieka dengan leihasiI.|9j
Dan sekaiang, sesudah keneidekaan nasionaI negeii Tiongkok ilu
nakin Iana nakin leguh, naka ahIi pikii Inggiis H.C. WeIIs,
nenuIis:
72

Iada zanan sekaiang ini lisa jadi, lahva Ielih lanyak lenaga olak
yang laik dan Ielih lanyak oiang yang sungguh hali lekeija unluk
nenlikin nodein dan nenyusun kenlaIi peiadalan Tiongkok,
daiipada yang denikian ilu kila junpai di lavah pinpinan langsa
Liopa nana pun juga.|1Oj


|1j Ilid haI 154
|2j Muslafa KaniI (1857-19O8) seoiang peninpin nasionaIis Mesii yang
lesai jasanya lagi peijuangan keneidekaan.
|3j ManueI Quezon (1878-1944), saIah seoiang pejuang keneidekaan
IiIipina, dan penuIis luku The Cood Iighl.
|4j MichaeI daviil, seoiang peninpin IiIandia, dikulip daii luku Yann
Moivian ColIel ||r|andc dans |a Crisc Unitcrsa||c haI. 45 (leililan I.AIcan,
Iaiis 1918), haI.45.
|5j Liskine ChiIdeis, seoiang peninpin IiIandia Iainnya, dikulip daii luku
Sinon Teiy |n |r|andc dc |a gucrrc haI.1O1
|6j Cuiseppe Mazani (18O5-1872) peninpin peneisalu IlaIia leisana
Cavoui dan CaiilaIdi. uku yang dikulip Dc P|icn|cn Van dcn Mcnscn haI.
171-179.
|7j Sislei Nivedila, seoiang penyaii vanila }epang. Ia nenuIis luku Ka|a-
su O|a|ura Die IdeaIe des Oslen haI.8
|8j nqpc-cc|cnq= negeii yang Ielih jajahan daii jajahan.
|9j Sun Yal Sen (1866-1925) apak Keneidekaan Tiongkok, pendiii Iailai
Kuo Min Tang dan pencelus TiisiIa (San Min Chu I) yang dilukukan
dengan juduI San Min Cnu |. uku ini leIah dileijenahkan ke daIan
ahasa Indonesia.
|1Oj H.C. WeIIs daIan lukunya Tnc Ou||inc cf His|crq haI. 464.


73

III
Dan piakleknya di Indonesia` Adakah piakleknya di sini
nenlenaikan keyakinan INI, lahva negeii yang lak neideka ilu
nenang segaIa alau selagian daiipada aluian-aluian dan syaial-
syaial hidupnya dipengaiuhi, di-capkan, dipeiunlukkan lagi
kepenlingan-kepenlingan inpeiiaIislis, yang leilenlangan dengan
unipulia ilu` Iiakleknya di sini nenlenaikan dengan sepenuh-
penuhnya! Kila Iihal, lahva unluk senpuinanya usaha
inpeiiaIisne-peiindusliian di sini, nasyaiakal kila dipioIelaikan,
kila dijadikan iakyal kaun luiuh, kila nengelahui, lahva kaun
inpeiiaIisne yang luluh akan lanah nuiah dan kaun luiuh nuiah
ilu, selagai dileiangkan oIeh Iiof. Van CeIdeien, nenpunyai
kepenlingan di daIan iendahnya lenaga pioduksi kila punya
peigauIan hidup, jadi, dengan sengaja puIa neiendahkan lenaga
pioduksi ilu dan neIavan keias liap-liap usaha langsa unipulia
yang nau nenaikkan lenaga pioduksi ilu. LihalIah,-jikaIau kila nau
nenajukan peiusahaan kila, kelun leh dan paliik leh, jikaIau kila
nendiiikan ank NasionaI|1j di Suialaya, jikaIau kila nau
nendiiikan sualu naskapai peikapaIan Indonesia, naka kaun
inpeiiaIisne ilu nenjadi gegei peikaia geiakan eIil ilu, gegei
peikaia nial peneiinlah nau nenleiikan hak hulungan kiedil pada
ank NasionaI ilu, gegei nenaki-naki di daIan peis dan di
kaIangan peIayaian alas naksud nendiiikan naskapai peikapaIan
ilu. Dan kila Iihal kaun inpeiiaIisne ilu, selagai yang kani leIah
kenukakan di daIan peneiiksaan, nenjaIankan
pengaiuhnya, inticcd-nqa, ya liianinya alas peneiinlahan, selagai
yang dinaiahkan oIeh Iiof. Snouck Huigionje, dengan kala-kala:
...peiIuIah, lahva kekuasaan yang leilinggi ilu dihoinali oIeh
neieka (oIeh kaun najikan, Sk.), sana dihoinali neieka sepeili
pangieh piaja unipulia nenghoinalinya, yang nenuiul kala
CoIijn, senanliasa nengaiahkan salu nala ke ogoi. Menang,
daIan vaklu yang akhii-akhii ini kelanyakan neieka nengaiahkan
kedua-dua nalanya ke sana, akan lelapi lukan unluk nenuiuli
pelunjuk-pelunjuk, lapi unluk nengenukakan neieka punya
lunlulan-lunlulan, yakni supaya susunan dan keijanya nesin
peneiinlahan sesuai dengan neieka punya kenauan. Ini juga sualu
nacan ievoIusi.|2j
74

Kila Iihal kaun inpeiiaIisne ilu nenpengaiuhi peneiinlah
nengadakan poIilik laiip yang nengunlungkan laginya, selagai
leiluIis daIa AID de Iieangeilode leleiapa luIan yang IaIu di
lavah kepaIa: Vrijnandc|oinncn nc| rij| is ins|rijd nc| nc| oc|cng tan
Ncdcr|and cn tan |ndic, kila Iihal lagainana di sini ada sualu aluian
pajak, yang selagai dilunjukkan oIeh konisi Meyei-Rannefl-
Huendei, enleng sekaIi lagi kaun Liopa dan leial sekaIi lagi kaun
Indonesia, kila Iihal lagainana di sini ada lea kaiel, yang nengenai
kaiel unipulia saja, sehingga suluinya nendapal iinlangan lesai,
kila Iihal lagainana di sini ada ilu aluian kuIi konliakan
leseila pccna|c sanc|icnqa, yang sana sekaIi hanya nengunlungkan
kaun nodaI leIaka! Kila Iihal adanya sualu undang-undang
peIindung kaun luiuh dan adanya pasaI 161 lis Kilal Undang-
undang Hukun Iidana, yang juga neIuIu leiaili unlungnya kaun
kapilaI, ceIakanya kaun luiuh, kila Iihal adanya nacan-nacan
aluian yang nengaIangi peigeiakan iakyal apa saja, yang nenusuhi
inpeiiaIisne ilu, kila Iihal sualu poIilik pengajaian yang nenlunuh
iasa kelangsaan dan nendidik penuda-penuda kan
nenjadipcnnc|i||crs|3j dan lidak nenjadi nanusia-nanusia yang
lalial senangalnya neideka, kila neIihal sualu keadaan, selagai De
Sluv nengalakannya, lahva iakyal
nakin Iana nakin jadi leiganlung kepada pihak asing dan dengan
denikian juga nakin Iana nakin jauh daii cila-cila Hindia lual
langsa Hindia,
Kila neIihal....lelapi cukup, Tuan-luan hakin, cukup unluk
nenluklikan kelenaian keyakinan INI ilu! INI nenang adaIah
sualu pailai yang lidak nau ngeIanun, sualu pailai yang lidak nau
leiapung-apung di alas avan angan-angan, INI adaIah sualu pailai
yang dengan kedua-dua kakinya leidiii di alas keadaan-keadaan
yang selenainya, dengan kedua-dua kakinya leidiii di alas rca|i|ci|.
Ia neIihal, lahva inpeiiaIisne adaIah leilenlangan keyakinan
dengan kila, ia neIihal lahva kaun inpeiiaIisne ilu nengusahakan
kekuasaan poIiliknya unluk nenjaga dan neneIihaia
kepenlingannya, ~ jadi, ia nengalakan lahva $,0% 5%&1-%3 5,.%
*#-%B%' 2%' *#*5#&3#'0,$%' ,*+#&,%-,.*# ,01 .#-1%./-1%.'4%C
$%-%1 $#$1%.%%' +"-,0,$ ,01 .12%3 2, 2%-%* 0%'8%' $,0%C 5%3B% $,0%
5%&1-%3 5,.% *#'81.%3%$%' +#*5%,$%' $#*5%-, $,0% +1'4%
75

+#&8%1-%' 3,21+ 2#'8%' .#.#*+1&'%/.#*+1&'%'4%C $%-%1 $,0%
.12%3 *#&2#$%, ~ jadi, ia nenujikan iakyal Indonesia nengejai
keneidekaan ilu! Teiang lendeiang selagai kaca, ~ zcc nc|dcr a|s
g|as, legiluIah oiang eIanda leikala!
F#&:%4% +%2% 1.%3% .#'2,&,
Dan nendalangkan Indonesia neideka ilu` }uga di daIan nenjaval
soaI ini, naka INI dengan kedua-dua kakinya leidiii di alas rca|i|ci|.
Ia nenjaval soaI ilu dengan yakin: dengan usaha iakyal Indonesia
sendiii! Ia. lak nau nengikuli pengeIanunan selengah oiang yang
nengiia, lahva adanya sislen inpeiiaIisne di sini ilu iaIah unluk
nendidik kila dilikin nalang alau rijp dan lahva jikaIau nanli
kila sudah cukup nalang, jikaIau kila nanli sudah cukup rijp,
sislen inpeiiaIisne ilu Ianlas akan leihenli sendiii, ~
nenleiikan keneidekaan kepada kila selagai sualu anugeiah
yang leihaiga, selagai sualu |cs|oaar gcscncn|!
Anloi, aIangkah laiknya inpeiiaIisne kaIau nenang legilu,
aIangkah lenainya kaIau legilu peikalaan
peijanjian Vc||cnocnd pasaI 22, lahva poIilik jajahan ilu iaIah sualu
nissicn sacrcc, sualu nisi yang suci daii langsa-langsa kuIil
pulih unluk langsa-langsa kuIil leivaina!
Tidak, Tuan-luan Hakin yang leihoinal, pengeIanunan yang
denikian ilu adaIah pengeIanunan yang kosong sana sekaIi!
IengeIanunan yang denikian ilu adaIah pengeIanunan yang sana
sekaIi leiapung-apung di alas avan, pengeIanunan yang lidak
leidiii di alas kenyalaan sedikil jua pun adanya! Tidak, sislen
inpeiiaIisne lidak akan nendidik kila nenjadi nalang, sislen
inpeiiaIisne lidak akan nenlikin kila nenjadi rijp, sislen
inpeiiaIisne lidak akan neng-anugeiahi kila dengan
keneidekaan, lelapi naIahan selaIiknya akan leilanlah-lanlah
nengokohkan penjajahan dengan peIlagai laIi-laIi vadag dan laIi-laIi
yang haIus. Selal kenyalaan yang selenainya iaIah, lahva
inpeiiaIisne ilu lidakIah lual nisi yang suci, lidakIah lual
sesualu nissicn sacrcc. Kenyalaan yang selenainya iaIah, lahva
inpeiiaIisne ilu adaIah unluk kepenlingan-kepenlingan
inpeiiaIisne sendiii! InpeiiaIisne adaIah leilenlangan kepenlingan
dengan kila: lukan kepenlingan inpeiiaIisneIah ne-nalang-kan
76

kila alau nerijp-kan kila, lukan kepenlingan inpeiiaIisneIah
nenganugeiahkan keneidekaan kepada kila. Kepenlingan
inpeiiaIisne adaIah neneiuskan, nengekaIkan, nengokohkan
penjajahan ilu lual seIana-Iananya!

|1j ank NasionaI, saIah salu aksi nenoIong diii sendiii, yang nenjadi
pendiiian di. Sulono leIah didiiikan di Suialaya di lavah panji-panji
Iaiindia (Iailai Indonesia Raya)
|2j CoIijn ovei Indie. HaI. 41.
|3j Pcnnc|i||crs= penjiIal neIaIui luIisan.77

IV
O..nenang, inpeiiaIisne dalangnya iaIah daii langsa-langsa yang
Ielih pandai daii kila, inpeiiaIisne dalangnya iaIah daii negeii-
negeii yang nenpunyai keludayaan Ielih nodein daii kila,
inpeiiaIisne dalangnya iaIah daii dunia yang Ielih linggi leknik dan
iInu pikiiannya daii kila, inpeiiaIisne dalangnya iaIah daii
kaIangan yang Ielih pandai nenjaIankan s|rugg|c fcr |ifc daii kila.
Kila nengakui haI ini senua. Telapi kila lidak nau nengakui, lahva
sislen inpeiiaIisne ilu, kaiena ilu, nendidik kila ke aiah
kenalang-an! KaiI Kaulsky, ahIi leoii Denokiasi SosiaI yang
leinashui ilu, di daIan lukunya SoziaIisnus und KoIoniaI-poIilik
lal III, nenuIis:
Telapi peneiasan kapilaIisne ilu lukan saja leidasai kepada
kekeiasan leiang-leiangan, kepada hak siapa yang Ielih kual, juga
lukan kepada peiledaan goIongan-goIongan, lapi kepada
keneidekaan daIan peigauIan hidup daii individu, yang nenjadi
lidak-neideka, oIeh kaiena pihak yang salu lidak nenpunyai apa-
apa sedang pihak yang Iain neniIiki senua aIal-aIal pioduksi
unluknya sendiii. Telapi oiang yang lidak punya apa-apa dengan
sendiiinya kekuiangan puIa aIal-aIal peiadalan, jadi juga
kekuiangan peiadalan. Maka peiadalan ini keIihalannya hanya
leilalas kepada keIas yang leikuasa saja. DenikianIah keIihalannya
seoIah-oIah lual yang kenudian ini, kekuasaannya alas pioIelaiial,
adaIah kekuasaan peiadalan alas keliadalan, kekuasaan kaun
inleIekluaI yang leipiIih alas iakyal lanyak yang lidak leipeIajai, |nc
grca| unuasncdI_K selagai oiang Inggiis nenyelulnya. Daii kaun
peniIik nenegang keias pandangan yang saIah ini...ukan unluk
keunlungan neieka, lukan unluk nendapal Iala neieka ilu,
nenuiul pandangan yang saIah ini, neneias kaun pioIelai ilu,
neieka hanya neneiinlahi kaun pioIelai unluk kepenlingan
unun daii nasyaiakal. Di daIan Iingkungan langsa sendiii
kesusiIaan sepeili ini leiaili nenlenaikan hak yang Ielih linggi
daii oiang yang punya leihadap oiang yang lidak punya. Teihadap
langsa-langsa Iain kesusiIaan ini... daIan piakleknya nenyalakan
lidak Iain daii pahan, lahva langsa-langsa kapilaIislis leihak
nenguasai seIuiuh dunia nanusia!|2j
Tuan-luan hakin yang leihoinal, iluIah dasai senua onongan
lenlang senloyan peivaIian daii sislen inpeiiaIisne alas kani,
78

langsa yang sekaiang lodoh, dasai senua onongan lenlang
pendidikan daii lidak nalang dijadikan nalang.
Tidak, lidak, ~ peivaIian ilu lidak ada, didikan ilu onong kosong
leIaka,- didikan ilu ncrc pnrasc. KaIau langsa Indonesia ingin
nencapai kekuasaan poIilik, yakni ingin neideka, kaIau langsa
kani ilu ingin nenjadi luan di daIan iunah sendiii, naka ia haius
nendidik diii sendiii, nenjaIankan peivaIian alas diii sendiii
leiusaha dengan kelisaan dan lenaga sendiii! Daii sislen
inpeiiaIisne ia lidak nendapal peiloIongan, daii sislen
inpeiiaIisne ia naIahan hanya akan nendapal iinlangan!
Sudah seneslinya kaun inpeiiaIisne ilu neiinlangi-iinlangi liap-
liap usaha kani ke aiah kedevasaan. Sudah seneslinya kani
diaIang-aIanginya di daIan kani punya peivaIian alas diii sendiii,
dinaki-naki, dininlakan hukunan, dininlakan penluangan,
dininlakan liang pengganlungan selagai duIu Nicuus tan dcn
dagneninlakannya. OIeh kaiena iluIah, Tuan-luan hanpii salan
ninggu, salan haii nenlaca cacian dan nakian daii pihak AID de
Iieangeilode, alau }ava ode alau De Loconolief, alau
Soeialajaasch HandeIslIad|3j kepada aIanal kani, nenlaca
hasulan-hasulan yang sanpai nencola nenpengaiuhi keadiIan
pulusan Tuan-luan di daIan pioses ini!
Ah, Tuan-luan hakin, ilu legilu Iogis, ilu legilu tanzc|f-
sprc|cnd,|4j ilu nenang senuslinya: Tuan-luan nengelahui, lahva
AID de Iieangeilode adaIah suial kalai kaun kaiel, kaun kina,
kaun leh di seIuiuh Iiiangan, Tuan-luan nengelahui, lahva
Soeialajaasch HandeIslIad adaIah suial kalai kaun guIa, Tuan-luan
nengelahui lahva Nieuvs van den Dag adaIah suial kalai kaun
guIa, Tuan-luan nengelahui lahva Nieuvs van den Dag adaIah
suial kalai kaun dagang di KaIi esai, Tuan-luan nengelahui
lahva senua suial kalai yang ieaksionei ilu adaIah suial kalai
kaun inpeiiaIisne yang kani nusuhi ilu, lahva jeiilan-jeiilan yang
nencaci naki kaun peigeiakan ilu iaIah jeiilan oiang-oiang yang
lakul akan kelakaian gedung hailanya, lakul leiancan dividennya,
lakul leiancan keseIanalan peiusahaannya yang nenghasiIkan
kekayaan leijula-jula ilu! Tuan-luan nengelahui haI ilu senuanya!
Dan oIeh kaienanya, lidak khavaliiIah kani akan apa yang
79

diluIiskan oIeh Mi.Hillei daIan luku Diukpeisviijheid seiie prc cn
ccn|ra,|5j, lenlang:
Kenungkinan, lahva kekuasaan hakin kena pengaiuh oIeh
pendapal unun, adaIah sualu kenungkinan yang leilahaya,
dan peicayaIah kani, lahva Tuan-luan akan nenjaIankan keadiIan
dengan lidak kena pengaiuh hasulan-hasulan suial-suial kalai yang
lenci kepada peigeiakan ilu ladi.
X3C P1%'/01%' Q%$,*C $%*, .12%3 5,%.% -%8, %$%' *%$,'%/*%$,%'
4%'8 *#*%'8 .12%3 -"8,. ,01D @%*, 0%$ 3#&%' -%8, 0#'0%'8 ,01NR
$#+#'0,'8%' *#&#$% 0#&%':%* "-#3 1.%3% $%*,C *#&#$% 0#'01'4%
*#';%2, 8#8#&G
Iiof. Snouck Huigionje nenuIis:
Kaun najikan leIah nengadakan oiganisasi yang kual dan
nendapalkan janinan lanluan daii oiang-oiang yang Iicin Iidahnya
dan lajan penanya, unluk dengan jaIan piopaganda yang Iuas,
lukan saja nenghiIangkan segaIa keiagu-iaguan leihadap leikah-
leikah (yakni leikah-leikah kapilaI pailikeIii, Sk.), lapi juga unluk
neneiangi dengan helalnya oiang-oiang yang iagu-iagu ilu.
SekaIian suial kalai Liopa di Hindia sekaiang leidiii di leIakang
neieka, juga koian-koian yang duIu dengan senang hali nenluka
koIon-koIonnya unluk ialapan hali daii dunia unipulia. Tidak,
keleianian adaIah.. peiIu, unluk neIavan pasukan-pasukan yang
dipeiIengkapi dengan segaIa nacan aIal pepeiangan ilu.|6j
Dan Tuan Lievegoed, lekas iedaklui Dc |cccnc|icf, seoiang IileiaI
yang luIus hali, yang kaiena ilu dikeIuaikan daii Dc |cccnc|icf,
seoiang LileiaI yang luIus hali, yang kaiena ilu dikeIuaikan daii De
Loconolief,|7j sudah daIan lahun 1925 nenuIis lahva kegegeian
kaun inpeiiaIisne ilu, adaIah:
sualu ekslienisne-kanan zcndcr cila-cila, yang nenjaIankan poIilik
duil secaia nenlula-luIi, dengan senloyan-senloyan yang
nenekakkan leIinga, dan lahva: lidak ada goIongan yang Ielih
neiugikan kekuasaan Hindia-eIanda di Indonesia daii goIongan
yang genlai-genloi ini, yang dengan puia-puia nenyokong
peneiinlah, nenukuI kanan-kiii unluk neielahkan segaIa yang
nengancan kepenlingannya yang senpil. (Loconolief, 5
Novenlei 1925).

80


|1j Tnc grca| unuasncd= kaun yang lidak leicuci
|2j KaiI Kaulsky daIan SoziaIisnus und KoIoniaI-poIilik lal III haI.19.
|3j Nieuvs van den Dag, A ID de Iieangeilode, adaIah suial-suial kalai
eIanda leilahasa eIanda di Indonesia lahun liga puIuhan.
|4j Vanzc|fsprc|cn= nasuk akaI
|5j MenjeIang pioses peiadiIan ung Kaino di Landiaad andung, leIah
lanyak konenlai peis yang pio dan konlia, kenudian konenlai ilu oIeh
Mi. Rillei dilukukan dengan juduI Diukpeisviijheid (kelelasan peis)
|6j CoIijn ovei Indie haI. 39.
|7j Teinyala kelijaksanaan nenleihenlikan vailavan yang dianggap
nengganggu keleililan, leIah leiIaku juga di nasa ilu, vaIau leihadap
oiang eIand sendiii.
81

V
enai! enai sekaIi. Tuan-luan Hakin: puia-puia nenyokong
peneiinlah, cndcr nc| tccrucndsc| tangczagsscnraging, neieka
ninla kani dihukun, diluang, alau diganlung, lelapi selenainya
iaIah oIeh kaiena kanlongnya dan dividennya leiancan! Unluk
keseIanalan kanlong dan unluk keseIanalan dividen ini juga,
neieka kaIau peiIu, lak segan puIa neIanggai kekuasaan peneiinlah
ilu, selagai nisaInya AID de Iieangeilode lak segan selenlai-
selenlai neIanggai kekuasaan ilu, alau selagai nisaInya Nieuvs
van den Dag, yang duIu peinah nenghina Culeinui }endeiaI de
Ciaeff|1j dengan penghinaan:
IeigiIah, enyahIah, Hindia luluh kepada oiang-oiang yang Ielih
keias!
Kanlongnya leiancan! Tuan-luan Hakin, kanlongnya leiancan!~
Unluk neIindungi kanlong ini, naka neieka nengalui nala unun,
~ unluk nenjaga kepenlingan ini naka neieka nengadakan peis
yang liiada noiaI neIainkan noiaI duil, liada kesusiIaan neIainkan
kesusiIaan fuIus! }uga negeii eIanda, - legiluIah Tuan VIening,
lekas kepaIa dinas akunlan pajak di sini, leipidalo,
'}uga negeii eIanda nasih lelap sualu negeii yang dipeiinlah
secaia kapilaIislis, di nana kapilaI lesai yang disusun daIan
oiganisasi yang kual ilu, dan lidak kuiang-kuiang puIa kapilaI lesai
yang nenpunyai kepenlingan-kepenlingan di Indonesia, lukan saja
nenpunyai kekuasaan ekononi yang lesai sekaIi, lelapi juga lisa
nenjaIankan pengaiuh yang helal alas peneiinlah dengan segaIa
aIal-aIal yang ada padanya. Dan aIal-aIal ini lukan sedikil.
KapilaI lesai ini leihulungan iapal dengan kapilaIis-kapilaIis lesai
Inggiis, Aneiika, eIgia, }einan, Iiancis, dan Iain-Iain yang oIeh
adanya apa yang diselul poIilik pinlu leiluka, juga nenpunyai
kepenlingan-kepenlingannya di Indonesia dan yang leigalung
dengan kapilaIis-kapilaIis lesai eIanda daIan oiganisasi Devan
Majikan unluk Hindia-eIanda, yang didiiikan daIan lahun 1921.
Dengan Iangsung alau lidak Iangsung devan najikan ini
nenpunyai peis dan dinas peneiangan peis yang Iuas, sedang
anggola-anggolanya yang leikepenlingan nenpunyai puIa
hulungan dengan dua suial kalai yang leilil di Iuai negeii, yakni
The Nev WoiId dan Le Monde Nouveau. Dengan kelohongan,
penipuan, peianpasan nakanan oiang,- dan di nana peiIu unluk
82

kepenlingannya dan jika lisa nencapai naksudnya neieka leisedia
leiIaku Ielih kejan Iagi~naka kapilaI lesai yang leisusun daIan
oiganisasi ilu, neIakukan peijuangan unluk kepenlingannya di liap
negeii, jadi juga di Indonesia, sekaIi-sekaIi nengulah haIuan
dinana peiIu.|2j
Lelih leiang daii luan VIening ilu lak lisaIah diganlaikan asaI-usuI
noiaI duil dan kesusiIaan duil daii peis inpeiiaIisne di Indonesia
ilu. OIeh kaiena ilu, lak haiusIah kila heian alau naiah alas
kegegeian suial-suial kalai aIa AID de Iieangeilode alau aIa
Soeialajaasch HandeIslIad ilu. iai neieka genlai-genloi, liai
neieka leipikii ke kanan dan ke kiii, liai neieka jengkeIilan leidiii
di alas kepaIanya, ~ kani lak akan anliI pusing, kani lak akan
anliI nunel, kani akan lekeija leius!
Tuan-luan Hakin yang leihoinal, naiiIah kani nenguIangi Iagi:
kekuasaan poIilik, keneidekaan, hanyaIah lisa didalangkan oIeh
usaha iakyal Indonesia sendiii! Kaun inpeiiaIisne sudah
seneslinya nengaIang-aIangi kani, daii sislen inpeiiaIisne, yang
hidupnya daiipada penjajahan ilu, kani lak haius nenghaiap
sokongan nenleihenlikan penjajahan ilu. Nasil kani adaIah di
daIan gengganan kani sendiii, keseIanalan kani adaIah di daIan
kenauan kani sendiii, di daIan lekad kani sendiii, di daIan
kelisaan kani sendiii, di daIan usaha kani sendiii. !#*5"4%' $%*,
0,2%$-%3 A*,'0%/*,'0%HC 0,2%$-%3 A*#'8#*,.HC 0,2%$-%3
90%"#':(":;H .#5%8%, P,-%$ *#'8%0%$%''4%CR 0#0%+, .#*5"4%'
$%*, 3%&1.-%3 A"$":$$1%2(-'$"HC -#5,3 5#'%&E A&%3<=%31HC A/%3<>%2?
@%24%3'A4'"+HC A&%3<2%3'(":%HGC .#5%8%, 4%'8 $%*, -%*5%'8$%'
2#'8%' +#&-%*5%'8 $#+%-% 5%'0#'8G
Siapa yang nasih nenghaiap-haiap peiloIongan daii sislen
inpeiiaIisne, siapa yang nasih peicaya akan anugeiah yang nanli
akan di-anugeiah-kan oIehnya, siapa yang nasih nenggugu akan
onongan nissicn sacrcc, siapa yang nasih nengaiahkan nuka ke
aial, ia adaIah sana sekaIi lula akan kenyalaan yang selenainya,
lula akan rca|i|ci|.
Selal kenyalaan yang selenainya iaIah, selagai leiluIis di daIan
keleiangan asas kani, lahva negeii eIanda peii kehidupannya
sangal leiganlung kepada penjajahan Indonesia. Kenyalaan yang
selenainya nenyelalkan Mi. Dijkslia di daIan Indische
Cids|3j 1914 nenuIis:
83

Ienduduk di daIan seialus dua ialus lahun ini lidak lisa
nenghaiapkan daii inpeiiaIisne keludayaan kila, lahva
kekuasaan dan pengelahuan kila akan kila peigunakan unluk
nenajukan peiadalan dan kesehalan neieka.
Kenyalaan yang selenainya nenyelalkan Tuan VIening leipidalo:
lagi kesejahleiaan unun penduduk yang hanpii 7 jula daii
negeii kila yang keciI....lesai sekaIi faedahnya, lahva salan
lahun nengaIii ke negeii eIanda sualu saIdo ekspoi yang lesai
junIahnya, ailinya sualu junIah haiga laiang ekspoi Hindia yang
jauh Ielih lesai daii junIah haiga inpoi, leiupa dividen,
lunga, |an|icnc, gaji-gaji, pensiun, gaji-peiIop, dan Iain-Iain.|4j
Kenyalaan yang selenainya iaIah, lahva, selagai Iiof. Moon
nenuIiskan, kelesaian negeii eIanda sekaiang ini adaIah oIeh
kaiena negeii eIanda ilu nenpunyai negeii jajahan Indonesia yang
Iuas dan lanyak penduduk ilu. Kenyalaan yang selenainyaIah
nenjadi selal Di. Sandleig lenpo haii gegei nenlikin luku yang
islineva leinana: |ndic tcr|crcn, ranpspccd gcocrcn,|5j Indonesia
neideka, eIanda pun langkiul, nenjadi selal Konisi unluk
Ieilahanan Hindia-eIanda nenuIis:
}uga dipandang daii sudul ekononi, Iepasnya Hindia akan leiaili
lencana nasionaI yang sehelal-helalnya lagi negeii eIanda.|6j

|1j }hi. Andiies C.D. de Ciaeff, Culeinui }endeiaI Hindia eIanda lahun
1926-1931, nenleii Iuai negeii daIan kalinel CoIijn 1933-1937.
|2j VIening daIan lukunya |n|crn. Scc. Dcn, Kc|. Pc|, haI.82
|3j |ndiscnc Gids seluah peneililan eIanda yang nengulanakan
penualan peneIilian iIniah. uku yang dikulip leililan lahun 1914, No. 36
II, haI. 124O.
|4j VIening, Ilid haI.72.
|5j Di. Sandleig, daIan lukunya, Indie veiIoien, ianpspoed geloien
dileililkan D.A. Daanen, 's-Ciavenhage, 1914.
|6j IIedoi SneevIiel di pengadiIan eIanda (1917) yang nengakilalkan
SneevIiel (1883-1942) diinleinii. SneevIiel adaIah oiang eIanda yang
nendiiikan |ndiscnc Scciaa| Dcnccra|iscnc Par|ij (ISDI) lahun 1914 di
Indonesia.

84

VI
Kenyalaan yang selenainya adaIah, lahva sudah zanan duIu pun
nenleii aud sudah peinah leikala, |ndic is dc |ur| uaarcp Ncdcr|and
drijf|, Hindia adaIah galus di alas nana negeii eIanda leiapung-
apung, lahva de Kal AngeIino di daIan lukunya S|aa||unding
oc|cid cn ocs|uurrszcrg in Ncd.-|ndic|1j (luku slandai yang
peneililannya nendapal sokongan daii Kenenleiian Daeiah }ajahan,
Tuan-luan Hakin), dengan leius leiang nenuIis:
AW1',% 9%&%0 4%'8 +#'13 ,'21.0&, ,01C 0,2%$ 5,.% 3,21+ 2#'8%'
0,%2% 3%.,-/3%.,- 2%#&%3/2%#&%3 +#&0%',%' 5#&,$-,* +%'%. 2%'
.#0#'8%3 +%'%.C 4%$', 2%#&%3/2%#&%3 4%'8 0#&10%*% *#';%2,$%'
21',% ;%;%3%'D Y%.4%&%$%0'4% 0#&,$%0 0#813 "-#3 5%'4%$ 0%-,/
0#*%-, #$"'"*, $#+%2% 2%#&%3/2%#&%3 ,01 2%' *%.% 2#+%''4%DH
Tidakkah ini leiaili, lahva dunia aial ilu sepeili lunuh diii, kaIau
dengan kenauan sendiii nenleii keneidekaan kepada dunia
Tinui` ahva sesungguhnya: siapa yang dengan keadaan yang
senacan ilu nasih leiani nenghaiapkan peiloIongan daii dunia
aial di daIan usahanya neneidekakan negeii dan langsanya,- ia
adaIah nenulupkan nala. INI lidak nau nenulupkan nala, INI
lidak nau ninpi, INI lidak nau ngeIanun, ~ INI langun
selangun-langunnya!
anyak oiang yang nengalakan, lahva poIilik INI yang leisendi
kepada peicaya diii sendiii ilu, adaIah diselalkan kaiena
peneiinlah lidak nenenuhi ia punya janji-janji luIan Novenlei
lahun 1918,|2j yang nenyanggupkan peiIuasan hak-hak lagi iakyal
Indonesia. Sangkaan yang denikian ini adaIah saIah: Asas INI
peicaya pada diii sendiii lukanIah diselalkan kaiena lidak
dipenuhi janji-janji Novenlei ilu, asas INI ilu, selagai ladi kani
leiangkan, adaIah keIuai daii anaIisa keadaan jajahan di daIan
hakikalnya,-yakni daii anaIisa hakikal inpeiiaIisne sendiii. Asas
peicaya pada diii sendiii ilu, lidakIah lual Indonesia saja, lelapi
selenainya dipakai unluk peijuangan liap-liap iakyal jajahan yang
nengejai keneidekaan. Ia loIeh dipakai oIeh langsa India, langsa
Indocina, langsa IiIipina, langsa Koiea, langsa Mesii,-pendek kala
oIeh liap-liap langsa yang leikeIuh kesah nenikuI lelan
inpeiiaIisne asing. Asas kani lidakIah leiikal kepada lalas-lalas
negeii kani sendiii saja,-asas kani adaIah suprana|icna|, oIeh
kaiena hakikalnya inpeiiaIisne adaIah supianasionaI puIa.
85

InpeiiaIisne di daIan hakikalnya di nana-nana adaIah sana, 2,
*%'%/*%'% ,*+#&,%-,.*# %2%-%3E '%T.1 *#'81%.%, 2%'
*#*+#'8%&13, '#8#&, "&%'8 -%,' 1'01$ $#1'01'8%' .#'2,&,N 2,
*%'%/*%'% ,*+#&,%-,.*# %2%-%3 5#&0#'0%'8%' $#+#'0,'8%' 2#'8%'
&%$4%0 4%'8 2,2121$,'4%G W, *%'%/*%'% .,.0#* ,*+#&,%-,.*#
0,2%$ %$%' *#/A*%0%'8H/$%' 2%' *#*#&2#$%$%' ;%;%3%''4%
2#'8%' $#*%1%' .#'2,&,G
Tidak dipenuhinya janji-janji Novenlei ilu lidakIah nenlikin
keingkaian kani. IoIilik Culeinui }endeiaI Iock yang nencedeiai
kala kehoinalan yang oIeh peneiinlah van Linluig Sliiun
disanggupi ilu. IoIilik Culeinui }endeiaI Iock yang naIahan
nenleialkan nasil kani dengan penghenalan, dengan isliIah
kelanyakan pegavai, dengan calulan lunjangan kenahaIan, dengan
lanlahan pajak, dengan suial edaian penlungkenan, dengan
Iaiangan leiapal, dengan pasaI 161 lis dan selagainya, poIilik
Culeinui }endeiaI Iock yang sana sekaIi sualu penghinaan alas
senangal janji-janji luIan Novenlei ilu, poIilik yang denikian ilu
lidak nenjadi asaI kani punya asas, lelapi hanya nenanlah
leguhnya kani punya kepeicayaan di daIan kelenaian kani punya
asas ilu saja, nenanlah leguhnya kani punya kepeicayaan leihadap
kelenaian kani punya anaIisa: yakni anaIisa, lahva kaun
inpeiiaIisne yang sesudah peiang lesai ilu naIahan nakin luluh
akan Kekayaan Indonesia, haius nenjaIankan pengaiuhnya alas
peneiinlahan! }anji-janji luIan Novenlei yang loh dileiikan juga,
lidak kaiena sekonyong-konyong kani dipandang Ielih nalang
sedikil, lelapi hanya kaiena keadaan poIilik sangal
nengkhavaliikan, yakni kaiena pada nasa ilu peihulungan
eIanda-Indonesia nenjadi sangal lipis sekaIi, peigeiakan iakyal
nakin nenlanjii, sedang keadaan di negeii eIanda sendiii sangal
leilahaya,- janji-janji luIan Novenlei yang oIeh kaienanya, loh
sudah nenpunyai sifal janji-janji kaiena lakul aIias angs|oc|cf|cn
ilu, janji-janji Novenlei ilu, sesudah lahaya hiIang, oIeh kaun
inpeiiaIisne lidak loIeh lidak haius dipaksakan nencedeiainya!
Kelika ilu adaIah nenuncaknya kejadian-kejadian inleinasionaI,
lalkaIa pecahan-pecahan singgasana-singgasana yang dihancuikan
nendesing-desing neIinlasi kuping-kuping iakyal eIanda dan
gunlui ievoIusi-ievoIusi di Iuai negeii nenggenuiuh di alas
padang-padangnya,
86

-legiluIah TioeIslia nengganlaikan keadaan lalkaIan janji-janji
Novenlei ilu peiIu diucapkan, lelapi, sesudah lahaya hiIang, lalkaIa
janji-janji Novenlei ilu peiIu dicalul Iagi, naka segeiaIah kila
nengelahui iahasia selalnya, yakni iahasia yang dilukakan
oIeh Iiof, Tieul di daIan iapal Devan Majikan langgaI 21 }uni 1923,
-yang lunyinya:
SaIah salu kesan yang sudah ada pada saya, Iana seleIun saya
dalang ke Hindia, leilanlah keias vaklu saya leiada di sana,
yakni lahva diselalkan kaiena pepeiangan, Hindia nenjadi jauh
Ielih penling Iagi lual negeii eIanda daii duIu!
Rahasia!.lelapi! iahasia yang lual kani kaun INI lukan
iahasia Iagi, - iahasia yang geneiincing dengan iinggil,
iahasia yang leilau guIa, iahasia yang leilau kaiel, iahasia,
yang leilau ninyak, leilau leh leilau lenlakau dan Iain-Iain.
Sedang di zanan peiang, keIelihan ekspoi hanya kuiang Ielih f
3OO.OOO.OOO,-selahun, sedang di zanan peiang ilu peisenlase
keIelihan ekspoi hanya iala-iala 4O daii ekspoi seIuiuhnya,
naka di daIan lahun 1919 nenjadiIah ia Ielih daii f 1.4OO.OOO.OOO,-,
nenjadiIah ia Ielih daii 7O daii junIah ekspoi!|3j
OIeh selal ilu, ini iahasia adaIah iahasia yang lidak
nengheiankan kani Iagi, janji-janji luIan Novenlei haius
dicedeiainya, haius diganlinya dengan poIilik yang sangal
ieaksionei!
Di daIan luku peiingalan Iina leIas lahun leidiiinya |ndcncsiscnc
Vcrccniging, haIanan 25-26, kani laca:
Dan lalkaIa sesudah danai, oIeh keija penlinasaan lesai-lesaian
ilu, keadaan ekononi nenjadi kacau-laIau.naka eiopa nenjadi
leiIipal ganda neneiIukan 'daeiah-daeiah leiluka di linui,
dinana ilunda aIan dengan salainya yang lak leihingga
nenleiikan kekayaan-kekayaannya. Maka peiIuIah sualu poIilik
negaia yang lujuannya iaIah peIaksanaan kekuasaan yang seIuas-
Iuasnya, selal jika liada denikian, lidak dapal diIakukan
pengedukan selanyak-lanyaknya. IoIilik Inggiis yang ieaksionei
segeia sesudah peiang seIesai leihadap India, adaIah sualu akilal
yang lidak lisa dieIakkan daii haI ini. Tapi juga, Aneiika, yang
leiulana nasih lisa hidup daii kekayaan sendiii, neIepas
poIilikisc|cncn-nqa yang leipuji ilu dan leilindak selagai kekuasaan
inpeiiaIis di linui. }ika lidak, apakah selalnya keleiangan-
87

keleiangan peneiinlah leileda salu sana Iain..yakni lahva
IiIipina nuIa-nuIa dianggap 'nalang, kenudian puIa lidak
'nalang unluk keneidekaan, yang dijanjikan daIan jcncs ac|lahun
1916` Negeii leIanda, yang kaiena sikap neliaInya di nasa peiang,
leipeIihaia daii keiusakan-keiusakan haila lenda, lelapi nengaIani
juga sedikil-lanyaknya kiisis di lenua eiopa, leiusahaIah sekual-
kualnya unluk nenggeiakkan kenlaIi laIi-laIi ekononi dengan
Hinda-eIanda yang oIeh pepeiangan leIah nenjadi
Ionggai.......
Dan Culeinui }endeiaI Iock dikiiinIah kenaii, janji-janji Novenlei
nusnahIah nenjadi kalul alau haIinun di daIan ingalan leIaka,-
Ielih leguh IagiIah oIeh kaienanya keyakinan kani akan azas
seIfheIp dan SeIfieIiance ilu, Ielih insyaf IagiIah kani, lahva
keneidekaan adaIah hasiI peiuangan kani sendiii.


|1j De Kal AngeIino daIan S|aa||unding oc|cid cn ocs|uurzcrg in Ncd |ndic
haI.89 (kelijaksanaan kelalanegaiaan dan penlinaan pegavai di Hindia
eIanda).
|2j }anji-janji luIan Novenlei lahun 1918, alau Ielih leikenaI Nctcnocr
oc|cf|c, adaIah janji yang diucapkan oIeh Culeinui }endeiaI Linluig
Sliiun di Vc||sraad (Devan Hindia) luIan Novenlei 1918, lahva
Regeiings-iegIenenl (aluian peneiinlahan) segeia akan diulah, supaya
dipeiIukan penindahan hak-hak peneiinlahan daii NedeiIand ke
Indonesia. }anji ini lidak peinah dilepali, naka Iock dikiiin nengganlikan
Linluig Sliiun (nuIai lahun 1919).
|3j andingkan Koch Va|ocucging, 1927 haI.57O, dan van CeIdeien,
Vccr|czingcn-,haI. 98 dan seleiusnya.88

VII
Pcmbcn|ukan |cnaa, pcmbcn|ukan kckuasaan Pcmbcn|ukan |cnaa, pcmbcn|ukan kckuasaan Pcmbcn|ukan |cnaa, pcmbcn|ukan kckuasaan Pcmbcn|ukan |cnaa, pcmbcn|ukan kckuasaan
a|au a|au a|au a|au mach|svormin mach|svormin mach|svormin mach|svormin. .. .
ahvasanya, selagainana kaun luiuh negeii eIanda leijuang
unluk hak peniIihan unun (aIgeneen kiesiechl) dengan nyanyian:
la|nc|pcn cns gcocdcn, tccr nc| |icsrccn| dicn| gcs|rcdcn!, Tiada
guna neninla sayang, lual hak piIih haius leijuang!,
Maka kani juga nendengungkan kani punya senloyan:
Tiada guna neninla sayang, lual keneidekaan haius leijuang!-
lna|nc|pcn cns gcocdcn, tccr dc trijncid dicn| gcs|rcdcn!
eijuang! Dengan apa leijuang` Dengan pedang` Dengan lediI`
Dengan lon` Dengan neiusak keananan unun` Dengan
nenjaIankan kejahalan` Anloi, lidak! Tidak dengan pedang, lidak
dengan lediI, lidak dengan lon, lidak dengan neIanggai pasaI 153
lis alau 169, lidak dengan neIinlasi lalas undang-undang kani
leijuang, -kani leijuang iaIah dengan penlenlukan lenaga yang
haIaI, dengan sualu nodein gccrganisccrdc nacnn|stcrning di daIan
Iingkungan undang-undang, selagainana kaun luiuh di negeii
eIanda leijuang neIavan kapilaIisne dan nenganliI kekuasaan
poIilik ilu juga lidak nenakai caia-caia yang dihaiankkan oIeh
hukun, neIainkan juga hanya dengan penlenlukan lenaga yang
haIaI leIaka. Ienlenlukan lenaga yang haIaI, penlenlukan
kekuasaan di daIan Iingkungan undang-undang, iluIah yang INI
naksudkan, Tuan-luan Hakin, dan lukan penlenlukan lenaga yang
dihaiankan oIeh undang-undang ilu, ~ lukan penlenlukan
kekuasaan dengan seidadu-seidadu iahasia, lukan penlenlukan
kekuasaan aIa nihiIisne, lukan puIa penlenlukan kekuasaan yang
leinaksud nenlahayai keananan unun, neIanggai pasaI 153
lis dan pasaI 169 undang-undang hukun pidana.
}adi lual apa penlenlukan kekuasaan! ual
apa nacn|stcrning! Kani dengai oiang leilanya.
Macn|stcrning, penlenlukan kekuasaan, oIeh kaiena soaI jajahan
adaIah soaI kekuasaan, soaI nacn|! Ienlenlukan kekuasaan oIeh
89

kaiena seIuiuh iivayal dunia nengalakan lahva peiulahan-
peiulahan lesai hanya diadakan oIeh kaun yang nenang, kaIau
peilinlangan akan unlung iugi nenyuiuhnya, alau kaIau sualu
kekuasaan nenunlulnya. Tak peinahIah sualu keIas suka
neIepaskan hak-haknya dengan kenauan sendiii, legiluIah Maix
leikala. !#-1&13 &,B%4%0 21',% %2%-%3 &,B%4%0 +#&8#&%$%'/
+#&8#&%$%' $#$1%.%%' ,',D !#-1&13 &,B%4%0 21',%C 0#&10%*%
.#.12%3 -%3,&'4% T%3%* 2#*"$&%., +%2% T%;%& %5%2 $#/_JC %2%-%3
*#'1';1$$%' +#*5#'01$%' $#$1%.%%' ,01N 0,%+/0,%+ +%&0%, +"-,0,$C
0,%+/0,%+ .#&,$%0 +#$#&;%C 0,%+/0,%+ +#&$1*+1-%' %2%-%3 .1%01
+#*5#'01$%' $#$1%.%%'C .1%01 +#*5#'01$%' $#$1%0%'. Oiang
seoiang-seoiang lidakIah lisa nengenlangkan kekuasaan yang
lesai. Maka nanusia seoiang-seoiang ilu Ianlas leikunpuI,
nenggalungkan diii salu sana Iain,- sualu peikunpuIan IahiiIah ke
dunia. KaIau nisaInya oiang-oiang Liopa di sini nengadakan sualu
peikunpuIan IL,|1j kaIau oiang-oiang Liopa di sini
nendiiikan Vadcr|andscnc C|uo, kaIau selagian oiang Tionghoa
nenlangunkan Cnung Hua Hui, kaIau oiang-oiang unipulia
leiseiikal daIan largi 8andung alau Tu|a| 8an|a Taui| Ocnccr,
naka neieka hanyaIah nendiiikan ladan-ladan penlenlukan
kuasa leIaka.
O, nenang, penlenlukan kekuasaan IL, penlenlukan
kekuasaan Vadcr|andscnc C|uo, penlenlukan kekuasaan Tu|a| 8an|a
Taui| Unur lidakIah sana sifal lalialnya dengan penlenlukan
kekuasaan INI. Sedang I L nengejai kepenlingan-kepenlingan
yang sesuai dengan kepenlingan inpeiiaIisne, sedangVadcr|andscnc
C|uo nau neneiuskan penjajahan Indonesia ilu sanpai kianal,
sedang T T O peicaya puIa daIan kelahagiaan penjajahan ilu, ~
sedang peikunpuIan-peikunpuIan ilu adaIah pailai-pailai ieaksi
alau pailai-pailai konseivalif, naka INI adaIahh nengejai
kepenlingan-kepenlingan yang sana sekaIi leilenlangan dengan
kepenlingan inpeiiaIisne, FU) %2%-%3 +%&0%, +#&-%B%'%'C +%&0%,
"+".,.,D F#*5#'01$%' $#$1%.%%' FU) .#5%8%, 4%'8 0%2, $%*,
$%0%$%'C +#*5#'01$%' $#$1%.%%' FU) %2%-%3 0,*51- 2%&,
$#4%$,'%'C 5%3B% ."%- ;%;%3%' %2%-%3 ."%- $#$1%.%%'. SeIana
iakyal Indonesia leIun nenjadi sualu kekuasaan yang nahasenlosa,
seIana iakyal ilu nasih saja leiceiai-leiai dengan liada keiukunan
salu sana Iain, seIana iakyal ilu leIun lisa nendoiongkan senua
90

kenauannya dengan sualu kekuasaan yang leialui dan leisusun,-
seIana ilu naka kaun inpeiiaIisne yang nencaii unlung sendiii ilu
akan lelapIah nenandang kepadanya selagai seekoi kanling yang
nenuiul dan akan leius nengalaikan segaIa lunlulan-lunlulannya.
Selal liap-liap lunlulan iakyal Indonesia adaIah neiugikan lagi
inpeiiaIisne, liap-liap lunlulan iakyal Indonesia lidakIah akan
diluiulinya, kaIau kaun inpeiiaIisne ilu lidak leipaksa
nenuiulinya. Tiap-liap kenenangan iakyal Indonesia alas kaun
inpeiiaIisne dan peneiinlah adaIIah luah desakan yang iakyal ilu
Iakukan, ~ liap-liap kenenangan iakyal Indonesia ilu adaIah sualu
konsesi yang dipaksakan!
SosiaIis Cianei pada 1O }uni 1925 leikala daIan Tuccdc |ancr:
WaIaupun diseIinuli dengan kala-kala nanis, daii sini nyala
sekaIi, lahva...kepenlingan-kepenlingan eIanda, alau Ielih
lenai, kepenlingan-kepenlingan kapilaI lesai,senanliasa Ielih duIu
haius dijanin keseIanalannya, kepenlingan-kepenlingan iakyal
Hindia laiu dipeihalikan daIan lingkal kedua, keliga alau keenpal.
Tuan Kelua!
Rakyal Hindia lenluIah lak uiung nenaiik salu-salunya kesinpuIan
yang lenai, lahva daii sualu|ancr yang disusun sepeili sekaiang
ini, lidak lisa dan lidak usah dihaiapkan apa-apa dan lahva
neieka, jika hendak nencapai sesualu haius nenpeihadapkan
kekuasaan dengan kekuasaan. Selal lukankah seIuiuh soaI nalang
alau lidak nalang unluk ikul neneiinlah ilu, leiulana adaIah soaI
kekuasaan`
Menpeihadapkan kekuasaan dengan kekuasaan, nacn| |cgcnctcr
nacn|, legiluIah nasihal Cianei. Meskipun denikian, Cianei
lukan loIsjevik Cianei lukan sosiaIis kiii! Cianei lukan oiang
yang nau nain lediI-lediIan alau lon-lonan, lukan oiang yang
nau nenlahayai keananan unun, lukan oiang yang nau
nenyeiang alau neiolohkan kekuasaan peneiinlah. Cianei
adaIah sosiaIis yang |u|uq, seoiang vaiga yang luIus. Anggola
pailai oposisi SDAI yang lenang ilu!
ahvasanya, penlenlukan kekuasaan sualu pailai peiIavanan
lidakIah seIananya haius penlenlukan kekuasaan yang neIevali
lalas hukun! Selagainana SDAI dengan jaIan penlenlukan
kekuasaan yang haIaI ilu, daii sualu goIongan keciI yang dihina-hina
91

dan dinaki-naki lisa nenjadi sualu kekuasaan yang dilakuli oiang,
kaiena sekaiang nenpengaiuhi oiang ialusan iilu, selagainana
SDAI ilu, 2#'8%' +#&8#&%$%' +1-13%' &,51 $%1* &%$4%0C 2#'8%'
*#'2,&,$%' .#&,$%0/.#&,$%0 $%1* 51&13C 2#'8%' *#'8%2%$%'
$"+#&%.,/$"+#&%.,C 2#'8%' *#'8#-1%&$%' 5#&+1-13/+1-13 .1&%0
$%5%&C 5,.% *#'2#.%$ 2%' *#*%$.% $#+%2% *1.13'4%
*#'8%2%$%' $"'.#.,/$"'.#., 4%'8 5#&3%&8%N selagainana SDAI
alau kaun luiuh di Liopa aial dengan penlenlukan kekuasaan
yang nahahelal lelapi haIaI ilu, nau nencapai kekuasaan poIilik
dan Ianlas nenleihenlikan kapilaIisne, ~ naka INI dengan jaIan
penlenlukan kekuasaan puIa, ingin nenjadi kekuasaan yang
dilakuli, yang akhiinya lisa nenunlun iakyal Indonesia ke alas
kekuasaan poIilik juga, ~ kekuasaan poIilik keneidekaan, yang
nenuiul pengIihalan kani, adaIah syaial yang leipenling unluk
nenleihenlikan inpeiiaIisne sana sekaIi.

|1j I.L.. (Pc|i|ic| |ccncniscnc 8cnd) adaIah salu peikunpuIan pengusaha-
pengusaha eIanda di Indonesia, yang seIaIu leiusaha nengajukan
kepenlingan neieka unluk dijadikan kelijaksanaan peneiinlah Hindia
eIanda.

92

VIII
P,%+ +%&0%, @#*#&2#$%%' *%1 5#&"'0%$O
Mencapai kekuasaan poIilik! Mendalangkan Indonesia neideka! Ya,
lenai, nendalangkan Indonesia neideka! }adi INI nau leionlak,
kaIau keneidekaan ilu lidak dileiikan! -legiluIah oiang lisa
leikala.
Anloi, aneh lenai Iogika yang denikian ini! KaIau nenang lenai
Iogika yang denikian ilu, oiang Ianlas loIeh ne-Iogika-kan puIa:
jadi, ISI yang leicila-cila peneiinlahan IsIan ilu, juga nau leionlak!
Alau oiang loIeh ne-Iogika-kan puIa: jadi, udi Ulono, jadi,
Iasundan, jadi kaun elavi, jadi Saiekal Maduia, jadi senua
anggola IIIKI yang juga nau nendalangkan keneidekaan ilu, juga
nau nenlikin huiu-haia! Ya, oiang loIeh ne-Iogika-kan puIa:
jadi SDAI, jadi ISDI, jadi AIlaida c.s. dan Slokvis c.s. yang
leisenloyan nencapai kekuasan poIilik!, nyah dengan
kapilaIisne! ilu, juga nau nenganuk dengan lon dan dinanil! :
Anloi, kocak lenai kaIau legilu: Oiang lua Slokvis nenganuk
dengan lon dan dinanil! Iadaha, ~ lagainanakah aksi ISDI`
againanakah aksi SDAI` aginanakah Slokvis c.s. dan AIlaida
c.s. ilu nau nencapai kekuasaan poIilik ilu`
againanakah jaIannya nenganliI kekuasaan poIilik` legiluIah
kani ilu nenjaval di daIan luku keciI neieka lenlang asas dan
lujuan SDAI:
Kani sedang neIakukan yang denikan ilu pada liap-liap keping
oiganisasi, yang kani diiikan dan Iuaskan. Kani lekeija unluk ilu
pada liap peniIihan, pada liap peijuangan unluk hak neniIih, pada
liap aksi lesai leihadap kaun loijuis. Ini lukan penleionlakan
salu haii, lapi adaIah pekeijaan peiIavanan kani leilahun-
lahun...aIal-aIal yang keIihalan, yang dipeigunakan oIeh
pioIelaiial daIan peijuangannya, disesuaikan dengan syaial-syaial
dan kenungkinan-kenungkinan peijuangan ilu dan dengan senjala-
senjala yang dileiikan oIeh nasyaiakal kapilaIis ilu sendiii kepada
kani. Selal iluIah leiulana kani peigunakan paiIenen, selal
iluIah puIa geiakan sekeija nenakai senjala nogok - di negeii
eIanda adaIah hak nogok, Tuan-luan Hakin - yang lisa
dipeigunakannya oIeh kaiena lenaga luiuh lidak lisa diliadakan
93

daIan pioses pioduksi. Tapi senjala ilu puIa yang dipeigunakan
oIeh pioIelaiial juga unluk lunlulan-lunlulan poIilik unun dan
lunlulan-lunlulan keIas, apaliIa dianggapnya lisa nendalangkan
nanfaal..kekeiasan nenuiul pengaIanan kani, leinyala adaIah
sualu senjala yang jeIek, loIeh liIang lidak peiIu kaIau kekuasaan
ada pada kila, neiugikan seIana kila lidak nenpunyai
kekuasaan..P%+, %$., %+% +1' 4%'8 3#'2%$ $,0% -%$1$%'C [
.#';%0% %+% +1' 3#'2%$ $,0% +%$%,C [ 2%.%& 4%'8 0,2%$ 5,.%
2,0,%2%$%' 2%&, .#8%-%C ,%-%3E %2%'4% .1%01 "&8%',.%., 4%'8 0%3%'
-%*%C $1%0 .1.1'%'4% 2%' 01*513 0#&1.C .1%01 "&8%',.%., 4%'8
*#*+1'4%, 3%$ .1.,-% 2%' $#$1%.%%'C 1'01$ *#*#8%'8
+,*+,'%' $#-%. $%1* 51&13 2%-%* +#&;1%'8%' $#-%./$#-%.HDI_K
Sesungguhnya, kocak leluIIah Iogika yang ne-Iogika-kan,
lahva kaiena ilu, INI akan nenlikin huiu-haia. Telapi, juga
dengan lidak neneilavakan Iogika yang kocak ilu, naka liap-liap
oiang yang nau nengakui lahva sedikilnya olak kani loh nasih
leIun leiganggu, liap-liap oiang yang lidak nenandang kani oiang
yang giIa alau oiang idicc|, lenluIah nengeili, lahva kani
nuslahiIIah lak nengelahui lahva keneidakaan ilu hanya lisa
leicapai dengan sualu usaha susunan dan usaha kekuasaan yang
naha sukai dan nahaleial adanya, dan lahva nuslahiIIah puIa
kani nisaInya lisa leikala, lahva keneidekaan ilu akan dalang
daIan lahun '3O! Selagainana kekuasaan poIilik lidak lisa dicapai
oIeh kaun luiuh Liopa di daIan salu, dua, liga, sepuIuh, dua puIuh
lahun, naka keneidekaan pun lak lisa dipeioIeh iakyal Indonesia
daIan salu heIaan nafas saja!|2j
Ai, ai, keneidekaan akan dalang daIan lahun 3O!
Kani dikalakan peinah liIang, lahva keneidekaan akan dalang
daIan lahun 3O! Sesungguhnya, kaIau nenang lenai legilu, peiIu
sekaIiIah kani dengan segeia dikiiinkan ke iunah sakil giIa
Ciikeuneuh, lagian pasien-pasien yang lidak senluh Iagi,
leisana-sana dengan saudaia Mi. Sailono, yang juga dikalakan
peinah leipidalo keneidekaan akan dalang lahun ini.
DaIan inlang Tinui, edisi lahasa eIanda, 4 januaii yang Iain kani
laca:
Alas peilanyaan Mi. Sailono apakah lukli-lukli pendakvaan,
poIisi nenjaval, lahva peneiinlah nendapal kalai daii seIuiuh
Indonesia, lahva INI nau nengadakan ievoIusi dan juga lahva -
94

ini pun leiila-leiila daii nala-nala juga - Mi. Sailono di daIan
sualu iapal leiluka (```) nengalakan, lahva lahun 193O negeii ini
akan nendapal- kenlaIi keneidekaannya..Mi. Sailono Ianlas
nenjaval dengan lepalnya, lahva pucuk Iinpinan lidak peinah
neiancang naksud sepeili ilu. Selal jika lenai denikian, lenluIah
Iucuk Iinpinan nengeIuaikan sualu kepulusan leseila pelunjuk-
pelunjuk! Dan Iagi puIa, jika sekiianya sungguh-sungguh neieka ilu
nenpunyai naksud jahal ilu, lenluIah neieka senuanya
nenyinpan senjala-senjala alau sekuiang-kuiangnya goIok di
daIan iunah, sedangkan sekaiang, lalkaIa diIakukan
penggeIedahan lesai-lesaian lidak didapali salu pisaupun alau
senjala Iain pada peninpin-peninpinnya. Dia ingal, lahva di
daIan sualu iapal unun dia peinah neneiangkan lahva daIan
lahun 193O saudaia-saudaia kila langsa Tionghoa disanakan
haknya dengan langsa Liopa. eihulung dengan ilu ia leikala,
lahva konsekuensi penyanaan hak ilu, oiang Indonesia juga
leihak nendapal hak-hak yang linluI daii undang-undang
penyanaan hak ilu. Dia seIaIu neneiangkan, lahva dia ingin sekaIi
Indonesia neideka. DaIan hanpii salan iapal unun dia
neneiangkan yang denikian ilu dengan lidak ada penlalasan. Tapi
dia lidak peinah nengalakan, lahva Indonesia nuIai 1 }anuaii 193O
akan neideka, dan lahva nenjeIang vaklu ilu, di sini kan neIelus
ievoIusi. }ikaIau dia peinah leikala legilu, dia neiasa heian
nengapa dia lidak dilangkap vaklu ilu juga.
enai sekaIi! @%*, 0%$ +#&'%3 -%#%"+ (3'"+?(3'"+C 5%3B% $%*,
*#'8#;%& $#*#&2#$%%'D @%*, 0%$ +#&'%3 -%#%"+ (3'"+?(3'"+C 5%3B%
FU) +1'4% ,2%*/,2%*%' ,%-%3 )'2"'#.,% *#&2#$%G P#0%+, $%*,
0,2%$ 5#8,01 0"-"- 1'01$ *#'8,&% %0%1 *#'8%0%$%' 5%3B%
$#*#&2#$%%' ,01 2%-%* .%01 3#-%%' '%T%. .%;% %$%' 2%0%'8G
O, nenang, kaIau unpananya keneidekaan ilu lisa jaluh daii
Iangil ini haii, kaIau unpananya lisa dalang seoiang naIaikal nanis
nenghadiahkan keneidekaan ilu ini haii, naka kani, daii Iailai
NasionaI Indonesia, kani lidak akan nenoIaknya, lelapi selaIiknya
akan leisukaiia. Kani di daIan haI ilu akan nengucap syukui dan
aIhanduIiIIah, oIeh kaiena sepanjang keyakinan kani keneidekaan
adaIah kunci pinlu geilang suiga kelesaian kani. Kani nenandang
keneidekaan ini haii ilu selagai sualu cila-cila yang seindah-
indahnya, dan oIeh kaiena ilu, lidak adaIah lagi kani keneidekaan
yang dalangnya leiIaIu pagi.
95

Kani lidak nau leisikap selagai kaun selengah sosiaIis, yang sudah
Ielih duIu - apiioii- nenyenlunyi-nyenlunyikan asasnya sendiii
dengan nenoIak lunlulan neideka ini haii. MenoIak cila-cila
neideka ini haii. Telapi,...keneidekaan lidak akan dalang ini haii
alau lesok pagi! Keneidekaan hanyaIah hasiI sualu usaha susunan
dan usaha peisaluan yang sesualu iakyal haius keijakan lak
leihenli-henlinya dengan halis-halisan nengeIuaikan keiingal ,
nenlanling luIang, neneias lenaga. Keneidekaan, nenuiul
peilandingan peninpin India Suiendia nalh anneiyee, adaIah:
Iaksana devi yang cenluiu, yang ninla dipuja-puja dengan leIili
sekaIi dan nenunlul daii penuja-penujanya penlaklian yang iajin
dan liada henlinya.
Keneidekaan, legiluIah kani seiing-seiing leiangkan di daIan
iapal-iapal unun, keneidekaan lidakIah lagi kani. @#*#&2#$%%'
%2%-%3 51%0 %'%$/%'%$ $%*,C 51%0 :1:1/:1:1 $%*,C 51%0 51410/
51410 $%*, 4%'8 3,21+ 2, $#-%$ $#*12,%' 3%&,G
Tidak! Unluk nencapai keneidekaan ilu, INI lidak leinaksud
pedang-pedangan alau goIok-goIokan alau lon-lonan, lidak puIa
leinaksud nenyindii alau nenujikan pengiusakan keananan
unun alau peIanggaian kekuasaan peneiinlah alau nenjaIankan
haI-haI Iain selagai yang diluduhkan kepada kani daIan pioses ini,
lelapi INI nengeijakan penlenlukan kekuasaan yang haIaI ilu,
nengeijakan penlenlukan kekuasaan ilu nenuiul conloh oiganisasi
nodein, dan selagainana kaun luiuh di Liopa yang juga
nenandang kekuasaan poIilik dan Ienyapnya kapilaIisne selagai
kunci salu-salunya lagi kelahagiaan yang sejali ilu, daIan senenlaia
nenunpuk-nunpuk penlenlukan kekuasaan ilu sudah nencola-
cola neiingankan nasilnya dengan peIlagai aluian dan
kenenangan-kenenangan yang lisa leicapai ini haii, selagainana
kaun uuih Liopa ilu daIan senenlaia nengejai naksud yang
leilinggi ilu, lak enoh akan keunlungan-keunlungan yang Iangsung,
naka INI pun daIan senenlaia nengejai keneidekaan ilu, sudah
puIa leijuang secaia haIaI lagi keunlungan-keunlungan ini haii yang
denikian ilu juga adanya. INI pun daIan senenlaia nengejai
Indonesia neideka ilu, sudah puIa leiusaha di alas Iapangan
ekononi, sosiaI dan poIilik sehaii-haii, ya naIahan nenandang
keunlungan-keunlungan ini haii ilu selagai syaial-syaial puIa lagi
keneidekaan ilu.
96

Ia nencola nendiiikan sekoIah-sekoIah, nenlangunkan iunah-
iunah sakil, neIavan iila, nenyokong lank-lank nasionaI,
nenluka kopeiasi-kopeiasi, nenajukan seiikal-seiikal sekeija dan
peiseiikalan-peiseiikalan lani. Ia nencolla nenghiIangkan pasaI-
pasaI pencegah penyelaian kelencian (naa|zaai-ar|i|c|cn) leseila
pasaI-pasaI 153 lis-lei dan pasaI 161 lis daii Kilal Undang-undang
Hukun Iidana, nenghiIangkan hak-hakcxcroi|an|c|3j daii guleinui
jendeiaI. Ia nencola jadi penyokong iakyal yang sengsaia ilu di
daIan keluluhannya sehaii-haii. Dan jika INI pada saal ini leIun
lanyak hasiI di alas Iapangan ilu, jika INI leIun lanyak sekoIah-
sekoIahnya, leIun lanyak poIikIinik-poIikIiniknya, leIun lanyak
kopeiasi-kopeiasinya, jika INI leIun dapal nenghapuskan ianjau-
ianjau poIilik yang kani selulkan ladi, naka ilu adaIah oIeh kaiena
INI laiu leiunui dua liga lahun saja!

|1j TioeIslia, daIan iisaIah SDAI la| zij is cn la| zij li|| Celakan VIII
haI. 54.
|2j Sekilai lahun 193O ada issue yang nengalakan Indonesia akan neideka
pada lahun 193O. Selagai sunlei issue diaiahkan oIeh peneiinlah
koIoniaI, seoIah-oIah daii ung Kaino.
|3j Hak cxcroi|an|c, iaIah hak islineva Culeinui }endeiaI nengasingkan
lokoh peigeiakan yang dianggap leilahaya lagi keleililan unun.97

IX
AX$., W#'8%' F#&51%0%'H
Di daIan nakna iniIah kongies INI di }akaila lahun yang IaIu
nenganliI pulusan akan nengadakan aksi dengan peilualan
daIan lahun 1929-193O.
Di daIan nakna leiusaha secaia haIaI nendalangkan peilaikan-
peilaikan yang lisa leicapai sekaiang, legiluIah peikalaan aksi
dengan peilualan ilu haius diailikan. SeleIun kongies di }akaila
ilu, seleIun Mei 1929 ilu, naka INI nasih daIan zanan
piopaganda. SegaIa iapal-iapal, segaIa ucapan-ucapan, geiak-
langkilnya, seleIun kongies di }akaila ilu, leiulana hanyaIah unluk
nenpeikenaIkan diii leIaka kepada iakyal Indonesia,
nenpiopagandakan azas-azas dan lujuan-lujuannya, agai iakyal
Indonesia nengelahui dan nenjadi leilaiik dengan kelenaian azas-
azasnya ilu. Hanpii diliap-liap iapal unun yang diadakan oIeh INI
di daIan fase yang peilana ini, kani hanya leipidalo neneiangkan
panjang Ielai kani punya keleiangan azas leIaka, selagai yang
leiIelak daIan luku anggaian dasai INI ilu. Hanpii liap-liap iapal
unun di daIan fase ini adaIah iapal unun nendiiikan calang laiu,
alau iapal unun lual nenanlah leikenaInya diii dan azas INI di
lenpal calang yang sudah ada. Di daIan fase piopaganda ini, naka
INI leIunIah nengadakan aksi, ia leIun nengusahakan
oiganisasinya unluk nendalangkan peilaikan-peilaikan yang
leinaklul daIan daflai usahanya. Di daIan fase ilu INI hanyaIah
nenpiopagandakan dasai-dasainya leIaka, -leIunIah ia
leiusaha, leIunIah ia leiaksi unluk neIaksanakan iencana
keijanya!
Nah, lalkaIa di daIan peinuIaan lahun 1929 INI senakin lanyak
anggolanya, lalkaIa pada peinuIaan lahun 1929 ilu INI sudah
senakin lanyak nenpunyai lenaga, -lalkaIa pada saal ilu INI sudah
cukup agaknya dipiopagandakan,-naka pucuk pinpinan
nenandang peiIu nengeijakan apa yang leiluIis daIan daflai
usahanya, pucuk pinpinan nenandang peiIu nenginjak Iapangan
peilualan, Iapangan aksi. Azas dasai sudah cukup
dipiopagandakan, nah, iencana keija sekaiang haius dikeijakan,
aksi dengan peilualan sekaiang haius dijaIankan! Dan alas usuI
98

pucuk pinpinan ilu, naka Kongies }akaila nenganliI pulusan
unluk nenjaIankan aksi dengan peilualan ilu lenlang pasaI I d dan
III d daii daflai usaha, yakni pasaI-pasaI nenghapus aIangan-
aIangan yang neiinlangi keneidekaan diii, keneidekaan leigeiak,
keneidekaan celak-nencelak, keneidekaan leiseiikal dan
keneidekaan leikunpuI, leseila nenajukan seiikal-seiikal
sekeija dan peiseiikalan-peiseiikalan lani. Sejak Kongies }akaila ilu
naka fase piopaganda sudah leilulup,-nuIaiIah fase laiu, nuIaiIah
fase penlangunan yang nyala, yakni fase lekeija, fase aksi.
Caianya leiaksi` Caianya leiaksi dengan peilualan` on, lediI,
dinanil` -Tidak, caianya aksi dengan peilualan lidakIah dengan
lon, lidakIah dengan lediI, lidak dengan dinanil, lidak puIa dengan
apa-apa yang diIaiang hukun. Caianya lak Iain daii nengadakan
iapal-iapal unun di nana-nana unluk nenpengaiuhi,
nenggugahkan, nenlangkilkan pendapal unun, nenuIis
kaiangan-kaiangan di daIan suial-suial kalai, nengadakan kuisus-
kuisus kepada anggola-anggola sendiii lenlang pasaI-pasaI ilu ladi.
Caianya lak Iain adaIah nenggeiakkan kekuasaan kani secaia haIaI,
nenlesai-lesaikan kekuasaan ilu. Caianya lak Iain daii
nenggeiakkan kanu punya kekuasaan secaia haIaI, neIuaskan kani
punya penlenlukan kekuasaan ilu, lak Iain daii selagainana SDAI
leiaksi, selagainana pailai Saiekal IsIan leiaksi, R4%$',
*#'88#&%$$%' .#*%'8%0 .#'2,&, 2%' *#'88#&%$$%' .#*%'8%0
+#'2%+%0 1*1* .#3#5%0/3#5%0'4%CR*#'8#-1%&$%' 0#'%8% 5#$#&;%
$# 2%-%* 1'01$ *#-%3,&$%' 5%2%'/5%2%' "&8%',.%., 4%'8 +#&-1,
nisaInya seiikal-seiikal sekeija dan lani ilu ladi, nengeIuaikan
lenaga lekeija keIuai unluk nengadakan desakan yang sekual-
kualnya agai supaya lunlulan-lunlulannya lisa leiIaksana adanya.
ukan desakan dengan lon, lukan desakan dengan dinanil, lukan
desakan dengan apa-apa yang diIaiang oIeh hukun!~lelapi desakan
hahaI, desakan yang selagainana kani kalakana di daIan
peneiiksaan, oIeh Di. RaluIangi, lalkaIa ia nasih iadikaI dan leIun
Iunak sepeili sekaiang, diselulkan desakan senangal, ncrcc|
gcuc|d.
Ah, luan-luan hakin, adakah peikalaan-peikalaan aksi dengan
peilualan lenlu leiaili penleionlakan, oarri|adcn5_7, peikosaan,-
adakah peikalaan-peikalaan ilu lenlu leiaili kekeiasan, alau selidak-
lidaknya, peIanggaian hukun`
99

Kaun sosiaIis Liopa loh seiing juga nenganjuikan aksi dengan
peilualan ilu, seiing juga nenganjuika aksi Iangsung,-dan
neieka lukankah juga lidak nenaksudkan peIanggaian hukun,
peikosaan alau lon-lon dengan aksi Iangsung ilu`
OIeh kaiena kekuasan kapilaI lesai jusliu lidak leiulana duduk
daIan paiIenen, lapi diIuainya, naka kaun luiuh lidak lisa
nenlalasi peijuangannya kepada paiIenen saja. Selal ilu kaun
luiuh, disanping senjala aksi di daIan paiIenen, haius
nenpeigunakan puIa, di saal-saal peijuangannya yang lesai,
senjala aksi yang Iangsung, yakni aksi poIilik daii seiikal-seiikal
sekeija.|2j
egiluIah nisaInya penuka SDAI leipidalo,-dan senua oiang
nengelahui, lahva dengan aksi Iangsung diIuai paiIenen ilu,
lidakIah dinaksudkan peIanggaian hukun alau peikosaan, alau
penleionlakan!
Tidak, luan-luan Hakin, sekaIi Iagi kani uIangi: lidak dengan
naksud nenlikin huiu-haia, lidak dengan naksud
nenlikin pu|scn567, lidak dengan naksud neIanggai pasaI 153 lis
alau Iain-Iain haI yang diluduhkan di daIan pioses ini, INI nau
nenjaIankan aksinya nengejai keneidekaan, -lelapi INI nau
nencapai naksudnya dengan nengoiganisasi dan nenggeiakkan
sualu oiganisasi kekuasaan yang sah, sualu oiganisasi kekuasaan
nasionaI nodein, sualu nassa-aksi nasionaI yang nenoIak liap-liap
caia yang lidak nasionaIislis adanya.

|1j Di Liopa, kaIau kaun penleionlak nenlikin penleionlakan di kola-
kola, naka neieka nendiiikan laiikade di jaIan-jaIan di daIan kola ilu,
yakni iinlangan-iinlangan daii neja, kuisi, Ienaii, kaiung leiisi lanah, dan
Iain-Iain.
|2j TioeIslia daIan lukunya, DcScc. Dcn . na dcn ccr|cg 1921 haI. 17
|3j Iulsch= penleionlakan keciI.
100

X
V#`"-1.,"'#&C &#`"-1.,
Telapi peikalaan ievoIusionei! Telapi haInya INI nenyelulkan
diii sualu pailai ievoIusionei! Tidakkah ilu leial lahva INI
leinaksud nengadakan penleionlakan,, alau selidak-lidaknya
leinaksud neIanggai kekuasaan peneiinlah, nengganggu
keananan unun`
O, nenang, kani seiing nengalakan lahva kani adaIah kaun
ievoIusionei, kani seiing nenyelul INI ilu sualu pailai
ievoIusionei! INI nenang sedaii nuIanya adaIah sualu pailai
ievoIusonei! KaIinal di daIan suial pendakvaan, lahva INI adaIah
kenudian nenjadi ievoIusionei, kaIinal ilu adaIah saIah sana sekaIi.
INI lidak kenudian nenjadi ievoIusionei, INI adaIah ievoIusionei
sejak haii Iahiinya! Telapi kala ievoIusionei daIan nakna kani,
sana sekaIi lidak leiaili nau nenlikin penleionlakan alau
nenjaIankan sesualu peIanggaian hukun. @%0% &#`"-1.,"'#& 2,
2%-%* *%$'% $%*, %2%-%3 5#&%&0, A&%2,$%-HC A*%1 *#'8%2%$%'
+#&15%3%' 2#'8%' -#$%.HC A$0>$20%"# '" &"%3 -%01$H. Kala
ievoIusionei di daIan nakna kani haiusIah dianliI selagai
kelaIikan kala salai, kelaIikan kala sedang. Kani, kaun INI,
kani nenang lukan kaun salai, kani nenang lukan kaun
sedang, kani nenang lukan kaun u|cr |anoang, yang seIananya
kani selul kapuk, kani adaIah kaun iadikaI, kaun yang ingin
nengadakan peiulahan seIekas-Iekasnya, ~ $%*, %2%-%3 $%1*
H@#+%-% 9%'0#'8H.
Ah, luan-luan Hakin, peikalaan ievoIusionei loh lidak di daIan
nakna kani saja leiaili ingin peiulahan dengan Iekas, yakni
cntcrncnd in snc| |cnpc. KaIau oiang leikala nesin uap ilu
nengadakan ievoIusi di daIan caia pioduksi, kaIau oiang leikala,
Iiof. Linslein sudah neievoIusikan segenap iInu aIan, kaIau
oiang nenyelulkan Yesus kiislus seoiang ievoIusionei yang
leilesai di seIuiuh iivayal dunia, kaIau pasifis ToIsloyanis|1j Ds. .
de Lighl nenuIis luku Cnris|cn rctc|u|icnnair, ~ ya, kaIau kaun
Maixis, leihulung dengan hukun evoIusi di daIan peigauIan hidup
(selagai vaiiasi alas HeiacIilus pan|a rci) leikala : kila hidup di
daIan ievoIusi leius-leiusan, yakni di daIan Rctc|u|icn in
101

Pcrnancnz, ~ adaIah ilu senua nengingalkan akan pedang, akan
lediI, akan lon, akan dinanil, oarri|adcn, daiah nanusia dan hava
naul`
INI adaIah ievoIusionei, oIeh kaiena INI ingin nengadakan
peiulahan yang Iekas dan iadikaI. Iiof. IunlschIi, ahIi hokun
keiajaan yang leinashui dan yang sana sekaIi lukan |aun ncran,
nengalakan lahva ievoIusi ununnya leiaili: ungcs|a|-|ung tan
Grund aus, yakni peiulahan yang iadikaI, peiulahan yang sedaIan-
daIannya. Selagainana liap-liap pailai yang nau nengadakan
peiulahan yang iadikaI adaIah sualu pailai ievoIusionei, nakas INI
adaIah puIa sualu pailai yang ievoIusionei, ISI adaIah ievoIusionei,
ISDI adaIah ievoIusionei, selagai Tuan Koch nengakui sendiii,
segenap peijuangan keIas daii kaun luiuh adaIah ievoIusionei.
ukan lenluk-lenluk leilenlu daii peijuangan keIas yang
ievoIusionei, lelapi peijuangan keIas ilu sendiii yang pada
hakikalnya ievoIusionei, neskipun kelanyakan oiang nenganggap
keiilulan dan penogokan, iluIah yang diselul ievoIusionei,
legiluIah Slenhuis leikala|2j. DengaikannIah puIa lagainana sociaI
denocial Lielknechl yang leisohoi ilu neneiangkan peikalaan
ievoIusionei:
kila nengaIani ievoIusi leius-leiusan, Rctc|u|icn in Pcrnancnz.
Sejaiah dunia adaIah salu ievoIusi yang leius-neneius. Sejaiah dan
ievoIusi adaIah sana. Iioses peiulahan yang ievooIusionei daIan
nasyaiakal dan Negaia lak peinah leihenli sekejap nala pun, selal
Negaia dan nasyaiakal adaIah laiang-laiang yang hidup,- dan
akhii pioses peiulahan, pioses penlahaiuan ini, adaIah naul.
Kani, kaun sociaI denocial,nengeili akan haI ilu dan iluIah
selalnya kani nenlenluk sualu pailai ievoIusionei, yakni sualu
pailai yang leinaksud nenghiIangkan iinlangan-iinlangan lagi
peikenlangan sevajainya daii nasyaiakal dan Negaia!,
dan dengaikanIah apa selalnya KaiI Maix nenyelul kaunnya ilu
kaun ievoIusionei:
A@%1* .".,%-,. %2%-%3 &#`"-1.,"'#&C 51$%' $%&#'% *#&#$%
5#&0,'8$%3 -%$1 $#&%.C 0%+, $%&#'% %'88%+%' *#&#$% 0#'0%'8
01*513'4% :%&% +&"21$.,C 4%$',E 2, 2%-%* +#&01*513%' ,01 3%&1.
102

2,0,*51-$%' +#'8#&0,%'/+#'8#&0,%' 2%' 5#'01$/5#'01$ 5%&1
0#'0%'8 *,-,$ 2%' +&"21$.,D !#5%,$'4% 2%&, %'88%+%' "&%'8
.#$%&%'8C *#&#$% ,01 &#`"-1.,"'#& $%&#'% :,0%/:,0% 2%' 1.%3%'4%
*#'41.1' 2%' *#*5,$,' *%0%'8 1'01$ ,01C $#-%. 4%'8 3%&1.
%$%' *#-%$.%'%$%' .4.0#* 5%&1 ,01HDI\K
Sesungguhnya, jika sekaIiIah peikalaan KaiI Kaulsky: SosiaI-
denokiasi adaIah sualu pailai yang ievoIusionei, lapi lukan sualu
pailai yang likin ievoIusi-ievoIusi!|4j
Tidakkah leinyala sekaiang kelenaian peikalaan kani, lahva SDAI
adaIah ievoIusionei, lahva ISDI adaIah ievoIusionei, lahva
AIlaida cs. AdaIah ievoIusionei, lahva Slokvis, lahva de Dieu,
lahva Middendoip adaIah ievoIusionei` Tidakkah INI ievoIusionei
juga, lidakkah kani kaun ievoIusionei juga, ~ INI dan kani, yang
juga leinaksud nenghiIangkan iinlangan-iinlangan lagi
peikenlangan sevajainya daii nasyaiakal dan Negaia, juga
leinaksud nenyusun dan nenlikin nalang iakyal unluk ilu`
OIeh kaiena ilu, sekaIi Iagi, nenang INI adaIah ievoIusionei, kani
adaIah kaun ievoIusionei,- lelapi lidak kaiena apa-apa, neIainkan
hanya kaiena INI ingin peiulahan yang Iekas dan iadikaI, ingin
cntcrning in snc| |cnpc, ingin Ungcs|a||ung tcn Grund aus ilu.
INI dan kani adaIah ievoIusionei, lidak kaiena INI dan kani nau
goIok-goIokan alau lon-lonan alau dinanil-dinanilan, lidka
kaiena INI (dengan peikalaan Kaulsky) adaIah sualu pailai yang
likin ievoIusi-ievoIusi,~ lelapi hanya kaiena INI ingin
nenghiIangkan segaIa haI yang neiinlangi dan nenunduikan
suluinya peigauIan hidup Indonesia dan nengoiganisii iakyal
unluk nenghiIangkan iinlangan-iinlangan ilu.

|1j Iasifis ToIsloyanis= oiang yang cinla danai, sepeili leiceinin daii
ionan ToIsloy lar and Pcacc
|2j Slenhuis daIan pidalo 3 Oklolei 1928 di hadapan DeveIopnenl
Assocalion di Ansleidan (Iihal AID de Iieangeilode 4-8-193O)
|3j Iendeiik Ielei Codfiiend Quack daIan De SociaIislen }iIid V, haI. 327.
|4j KaiI Kaulsky daIan Dcr l|g zur Macn| haI. 57.


103

XI
@#$1%.%%' .#*%'8%0
Anloi! CoIok, lon dan dinanil! Kani diluduh goIok-goIokan, lon-
lonan dan dinanil-dinanilan! Sepeili lidak ada senjala yang Ielih
lajan Iagi daiipada goIok, lon dan dinanil! Sepeili lidak ada senjala
yang Ielih kuasa Iagi daiipada puIuhan kapaI peiang, ialusan kapaI
udaia, iiluan, |c|ian, niIyunan seidadu daial! Sepeili lidak ada
senjala senangal Iagi, yang, jikaIau sudah sadai dan langkil dan
leikolai-kolai di daIan kaIlu iakyal, Ielih helal kekuasaannya daii
seiilu lediI dan seiilu neiian, ya, seiilu ainada Iaul dan seiilu
lenlaia yang Iengkap aIal dan Iengkap senjala! Sepeili kani lak
nengelahui akan kekuasaan senangal iakyal yang lisa dilikin
nahasakli dan nahaadigjaya ilu. Oiang nenuduh kani nau
nenlikin ianai-ianai dengan Meicon sunel dan neicon lanling!
Sepeili lidak ada iInu kelinuian Iagi, yang dinyanyikan daIan luku
agavad Cila dan yang nengajaikan kekualan senangal ilu!
KelahuiIah, senjala liada nenyinggung hidup,
Api liada nenlakai, liada aii nenlasahi,
Tiada angus oIeh angin yang panas.
Tiada leilenlusi,
Tiada leiseiang, liada leipijak dan neideka
KekaI aladi, di nana-nana, lelap legak,
lidak nanpak, leiucapkan liada,
Tiada leiangkun oIeh kala, pikiian, senanliasa piiladi lelap
-egiluIah diselul jiva!
Tidak, INI lidak nencaii kekuasaan daIan iilul-iilul alau lon-
lonan alau dinanil-dinanilan, lidak puIa nencaii lenaga daIan
sengaja neIanggai undang-undang selagai diluduhkan disini. INI
nencaii kekuasaan penlenlukan lenaga daIan oiganisasi sosiaI dan
oiganisasi senangal iakyal yang sedai dan langkil, nencaii
kekuasaan penlenlukan lenaganya dengan Ielih Iagi nenghidup-
hidupkan dan nenyusun senangal rakyar yang oleh pengaruh
imperialisme rurun-remurun, kemarin sudah hampir padam, rerapi kini
mulai menyala lagi. FNI mengerahui, FNI insaf, FNI yakin, Lahva jika
semangar rakyar iru sudah rersusun serra menyala-nyala LerkoLar-koLar,
104

ridak ada saru kekuasaan duniavi yang Lisa memLinasakannya, FNI yakin
Lahva, jika ia sudah menggenggam senjara semangar yang sedemikian
iru, ia renru mencapai segala apa yang
dimaksudkan, zonder pedang, zonder Ledil, zonder Lom, zonder meriam,
ya, zonder kocak-kocakan" sengaja melanggar pasal 153 Lisa dan 169
KiraL Undang-undang Hukum Fidana, seLagai yang diruduhkan kepada
kami dalam proses ini. Dengan senjara semangar yang demikian iru, maka
ia dengan seLenar-Lenarnya menggenggam senjara yang mahasakri,
dengan seLenar-Lenarnya Leraji candraLirava dan pancasona,
mahhakuasa, kekal aLadi, riada rerkalahkan!
M!,%+% 5,.% *#&%'0%, .1%01 5%'8.%C $%-%1 .#*%'8%0'4% 0%$ *%1
2,&%'0%,O !,%+% 5,.% *#*5,'%.%$%' .#.1%01 5%'8.%C $%-%1
.#*%'8%0'4% 0%$ *%1 2,5,'%.%$%'OH
Begirulah sarojini Naidu, Srikandi India, Lerpidaro rarkala memLuka
Kongres Nasional India yang ke-401] dan Mac Sviney, pendekar irlandia
yang rermashur iru, di dalam Lukunya Frincipes de la LiLerre" menulis:,
Selal seoiang yang diianpas senjalanya, lidak lisa neIavan
oiang lanyak, salu lenlaia lak lisa nengaIahkan lenlaia-lenlaia
yang lak leipeinanai lanyaknya, ~ lapi senua lenlaia daii senua
negaia di seIuiuh dunia leisana-sana, lidak kuasa nenundukkan
salu jiva, yang leIah leilekad unluk leijuang nenpeilahankan
hak.|2j
Sesungguhnya, Luar apa Lom-Loman arau dinamir-dinamiran, Luar apa
kocak-kocakan sengaja melanggar pasal 153 Lis dan 169 kalau kami
dengan pemLenrukan kekuasaan organisasi semangar iru saja sudah
mempunyai kepasrian akan mencapai semua maksud!

|1j Saiojini Naidu (1879-1949) pejuang dan pujangga vanila India, pengikul
M.K. Candhi, daIan luku Asia.
|2j Mac Sviney daIan luku. Iiincipes de Ia Iileile dikulip daii Inleiy,
en IiIande, haI. 4O.

105

XII
U%.,"'%-,.*# '4%B%'4% +#*5#'01$%' $#$1%.%%'

INI oIeh kaienanya, lak leihenli-henlinya nenyului-nyuluikan
senangal iakyal ilu. Senangal liap-liap iakyal yang disengsaiakan
oIeh sualu keadaan, laik iakyal pioIelai di negeii-negeii induslii,
naupun iakyal di lanah-lanah jajahan, adaIah senangal ingin
neideka: Nah, $%*, *#'4151&$%' .#*%'8%0 ,'8,' *#&2#$% ,01
+%2% &%$4%0 ,'2"'#.,%D @%*, *#'4151&$%''4% 0,2%$ 0#&10%*%
2#'8%' $#,'.%T%' $#-%. .#5%8%, +#&8#&%$%' $%1* 51&13
1*1*'4%C 0#0%+, 0#&10%*% 2#'8%' $#,'.%T%' 5%'8.%C 2#'8%'
$#,'.%T%' '%.,"'%-,0#,0C 2#'8%' '%.,"'%-,.*#. Selal liap-liap iakyal
yang dikuasai oIeh langsa Iain, liap-liap iakyal jajahan, liap-liap
iakyal yang salan haii, salan jan, neiasakan inpeiiaIisne langsa
Iain, ~ liap-liap iakyal yang dipeiinlahi secaia jajahan denikian ilu,
adaIah leiludi akaI nasionaIislis. Rasa peilenlangan, yang di Liopa
alau di Aneiika, leivujud iasa peilenlangan keIas, oIeh kaiena
kaun yang leikuasa dan kaun yang dikuasai di sana leidiii daii
salu langsa, salu kuIil, salu iasa, ~ iasa peilenlangan ilu di sualu
negeii jajahan adaIah nenyalu dengan peilenlangan nasionaIislis.
ukan leiulana iasa peilenlangan si luiuh leihadap si kapiIislis,
lukan leiulana iasa peilenlangan keIas yang kila aIani daIan sualu
negeii jajahan, lelapi, iasa peilenlangan si hilan leihadap si pulih, si
Tinui leihadap si aial, si leijajah leihadap si penjajah.
INI nengeili akan haI ini. INI nengeili, lahva di daIan kesadaian
nasioanIislis, di daIan nasionaIisne iniIah Ielaknya daya, yang nanli
lisa nenluka keniknalan haii kenudian. INI oIeh kaienanya,
nenyului-nyuluikan dan neneIihaia nasionaIisne ilu, daii
nasionaIisne yang kuiang hidup dilikin jadi nasionaIisne yang
hidup, daii nasionaIisne yang inslinklif jadi nasionaIisne yang
sadai, daii nasionaIisne yang slalis jadi nasionaIisne yang dinanis, -
pendek kala: daii nasionaIisne yang negalif jadi nasionaIisne yang
posilif. Dilikin jadi nasionaIisne posilif, Tuan-luan Hakin, dilikin
nasionaIisne posilif, selal dengan nasionaIisne yang hanya iasa
pioles alau iasa dendan saja leihadap inpeiiaIisne, kani leIunIah
leiloIong. @%*, +1'4% '%.,"'%-,.*# 3%&1.-%3 .1%01 '%.,"'%-,.*#
4%'8 +".,0,TC .1%01 '%.,"'%-,.*# 4%'8 +".,0,TC .1%01 '%.,"'%-,.*#
106

4%'8 *#':,+0%C .1%01 '%.,"'%-,.*# 4%'8 A*#'2,&,$%'HC .1%01
'%.,"'%-,.*# 4%'8 A*#':,+0% 2%' *#*1;%HD Dengan nasionaIisne
yang posilif ilu naka iakyal Indonesia lisa nendiiikan syaial-syaial
hidup neideka yang leisifal kelendaan dan kelalinan. Dengan
sekaiang sudah nenghidup-hidupkan nasionaIisne yang posilif ilu,
naka ia lisa nenjaga, jangan sanpai nasionaIisne ilu nenjadi
nasionaIisne yang lenci kepada langsa Iain, yakni jangan sanpai
nasionaIisne ilu nenjadi nasionaIisne yang chauvinislis alau jingo-
nasionaIisne yang agiesif, selagai yang kila aIani jahalnya daIan
peiang dunia yang IaIu, ~ sualu jingo-nasionaIisne cf gain and
|css - selagai kala C.R. Das - yang agiesif, yakni sualu jingo-
nasionaIisne yang leisenloyan unlung alau iugi dan nenyeiang
kian kenaii. Dengan nasionaIisne yang posilif ilu, naka iakyal
Indonesia neiasai kelenaian kaIinal-kaIinal Aialindo Chose, yang
nengalakan lahva nasionaIisne yang denikian ilu adaIah
selenainya AIIah sendiii.
Dengan nasionaIisne yang denikian ilu, naka iakyal kani lenluIah
neIihal haii kenudian ilu selagai fajai yang leiseii-seii dan leiang
cuaca, lenluIah halinya penuh dengan penghaiapan-penghaiapan
yang nenghidupkan. Tidakkah Iagi haii kenudian ilu dipandang
oIehnya selagai naIan yang geIap-guIila, lidakIah Iagi halinya
penuh dengan syak dan dendan leIaka. Dengan nasionaIisne yang
denikian ilu iakyal kani akan iida dan suka hali nenjaIankan segaIa
pengoilanan unluk nenleIi haii kenudian yang indah yang
neninluIkan hasial ilu. Iendek kala: dengan nasionaIisne yang
denikian ilu iakyal kani akan leinyava, akan hidup, dan lidak
Iaksana langkai selagai sekaiang!
OIeh kaiena iasa kelangsaanIah, legilu peninpin Mesii yang
leinashui, Muslafa KaniI, nengganlaikan nasionaIisne posilif ilu:
OIeh kaiena iasa kelangsaanIah, naka langsa-langsa yang
leikeleIakang Iekas nencapai peiadalan, kelesaian daii kekuasaan.
Rasa kelangsaanIah yang nenjadi daiah yang nengaIii daIan uial-
uial langsa-langsa yang kual dan iasa kelangsaanIah yang
nenleii hidup kepada liap-liap nanusia yang hidup.|1j
Zondei nasionaIisne liada kenajuan, zondei nasionaIisne liada
langsa.
107

AU%.,"'%-,.*# %2%-%3/*,-,$ 4%'8 5#&3%&8% 4%'8 *#*5#&, $#+%2%
.1%01 '#8%&% 0#'%8% 1'01$ *#'8#;%& $#*%;1%' 2%' *#*5#&,
$#+%2% .1%01 5%'8.% 0#'%8% 1'01$ *#*+#&0%3%'$%'
3,21+'4%CH|2j legiluIah Di. Sun Yal Sen leikala.

|1j Muslafa KaniI daIan The Nev WoiId of IsIan leililan Lolhiop
Sloddaid, haI. 151.
|2j Sun Yal Sen daIan lukunya San Min Chu I (leIah ada leijenahan
lahasa Indonesia).
108

a)))
Y#*5%'8$,0$%' U%.,"'%-,.*#E Q%&, 21-1C 3%&, .#$%&%'8C
3%&, $#*12,%'
Dan caianya nenyuluikan nasionaIisne ilu` }aIannya
nenghidupkannya` }aIannya adaIah liga:
Ieilana: kani nenunjukkan kepada iakyal, lahva ia punya haii
duIu, adaIah haii duIu yang indah,
Kedua: kani nenanlah keinsafan iakyal, lahva ia punya haii
sekaiang, adaIah haii sekaiang yang geIap,
Keliga: Kani nenpeiIihalkan kepada iakyal sinainya haii
kenudian yang leiseii-seii dan leiang cuaca, leseila caia-caianya
nendalangkan haii kenudian yang penuh dengan janji-janji ilu.
Dengan Iain peikalaan, FU) *#*5%'8$,0$%' 2%' *#'83,21+$%'
$#,'.%T%' &%$4%0 %$%' ,% +1'4% A*%.% .,-%* 4%'8 ,'2%3HC A*%.%
4%'8 8#-%+ 81-,0%H 2%'N A;%';,/;%';, .1%01 *%.% 2#+%' 4%'8
*#-%*5%,/-%*5%,C 5#&.#&,/.#&,H. INI nengelahui, lahva hanya
liinuili iniIah yang akan lisa nenjadikan kenlang }ayakusuna
yang nenghidupkan kenlaIi nasionaIisne iakyal yang Iayu.
Kani punya haii duIu yang indah, kani punya nasa siIan yang
geniIang! Ah, Tuan-luan Hakin, siapakah oiang Indonesia yang
lidak nengeIuh halinya, kaIau nendengaikan ceiila lenlang
keindahan ilu, siapakah yang lidak nenyesaIkan hiIangnya
kelesaian-kelesaiannya! Siapakah oiang Indonesia yang lidak hidup
senangal nasionaInya, kaIau nendengaikan iivayal lenlang
kelesaian keiajaan MeIayu dan Siivijaya, lenlang kelesaian
Malaian yang peilana, kelesaian zanan Sindok dan LiIangga dan
Kediii dan Singasaii dan Majapahil dan Iajajaian, - kelesaian puIa
daii inlaia, anlen dan Malaian kedua di lavah SuIlan Agung!
Siapakah oiang Indonesia yang lak nengeIuh halinya kaIau ia ingal
akan lendeianya yang duIu dilenukan dan dihoinali oiang sanpai
di Madagaskai, di Ieisia dan di Tiongkok! Telapi selaIiknya,
siapakah lidak hidup haiapannya dan kepeicayaannya, lahva iakyal
yang denikian kelesaiannya haii duIu ilu, pasli cukup kekualan
unluk nendalangkan haii kenudian yang indah puIa, pasli nasih
juga nenpunyai keliasaan-keliasaan nenaik Iagi di alas lingkal
109

kelesaian di keIak kenudian haii` Siapakah yang lidak seoIah-oIah
nendapal nyava laiu dan lenaga laiu, kaIau ia nenlaca iivayal
zanan duIu ilu! egiluIah puIa iakyal, dengan nengelahui kelesaian
haii duIu ilu, Ianlas hidupIah iasa nasionaInya, Ianlas nenyaIa
IagiIah api haiapan di daIan halinya, dan Ianlas nendapal IagiIah
iakyal ilu nyava laiu dan lenaga laiu oIeh kaienanya.
O, nenang, zanan duIu zanan feodaI, zanan sekaiang zanan
nodein. Kani lukan nau nenghidupkan Iagi zanan feodaI ilu,
kani lukan puIa nufakal dan cinla kepada aluian-aluian feodaI ilu.
Kani nengelahui kejeIekan-kejeIekannya lagi iakyal. Kani hanyaIah
nenunjukkan kepada iakyal, lahva feodaIisne kani haii duIu ilu
adaIah feodaIisne yang hidup, feodaIisne yang lidak sakil-sakilan,
feodaIisne yang sehal dan lukan feodaIisne yang penyakilann, -
feodaIisne yang penuh dengan kenungkinan-kenungkinan
leikenlang dan yang, unpananya lidak diganggu hidupnya oIeh
inpeiiaIisne asing, niscaya lisa neneiuskan peijaIanannya, lisa
nenyeIesaikan evoIusinya, yakni niscaya lisa haniI dan akhiinya
neIahiikan sualu peigauIan hidup nodein yang sehal puIa!|1j
P#0%+, 5%8%,*%'% +#&8%1-%' 3,21+ $%*, 3%&, .#$%&%'8 ,',O 91$%'
.#3%0C 51$%' +#'13 2#'8%' $#*1'8$,'%'/$#*1'8$,'%'
5#&$#*5%'8C 0#0%+, .%$,0/.%$,0%'C A$"."'8HD Iada peinuIaan,
lalkaIa kani nengganlaikan nasil iakyal Indonesia pada nasa ini,
lalkaIa kani nenceiilakan caianya inpeiiaIisne nengoliak-aliik
peigauIan hidup kani ilu, naka Tuan-luan sudah nendapal sedikil
penandangan lenlang keadaan haii sekaiang ilu, naka luan-luan
sudah nendapal sedikil penandangan lenlang keadaan haii
sekaiang ilu. eihulung dengan senpilnya vaklu, cukupIah sekian
saja, lak peiIuIah kani lanlah-lanlahi. Telapi peiIu sekaIiIah kani
leiangkan di sini, lahva keinsafan akan jeIeknya nasil haii sekaiang
iniIah yang paIing nenghidupkan iasa nasionaI iakyal.
Menang lukan saja lagi iakyal kani, lelapi lagi liap-liap iakyal Iain
dan liap-liap nanusia, liap-liap nakhIuk yang leinyava,
pengelahuan akan sualu nasil yang jeIek adaIah sunlei keinginan
akan nasil yang Ielih nyanan laginya. Tidak ada keinginan, lidak
ada haiapan, lidak ada nafsu, kaIau lidak ada iasa lak puas dengan
keadaan yang ada.
110

IluIah selalnya, naka liap-liap peikunpuIan alau liap-liap suial
kalai di liap-liap negeii dan di liap-liap zanan, suka sekaIi
nenlongkai keadaan, yakni suka sekaIi nenlelei-leleikan
keadaan-keadaan yang ia lidak sukai. }ikaIau AID de Iieangeilode
nenganuk peikaia poIilik peneiinlah sekaiang alau peipeikaia
peigeiakan iakyal yang ia lakuli, jikaIau IL gegei nenlicaiakan
lahaya yang nengancan kepenlingan inpeiiaIisne,
jikaIau Vadcr|andscnc C|uo nenaki-naki ke kanan dan ke kiii, naka
senua ilu adaIah oIeh kaiena neieka lak senang akan keadaan
sekaiang dan oIeh kaiena neieka dengan nenyiaikan neieka punya
kelidakpuasan alau kelidaksenangan ilu, leinaksud nenlangunkan
alau nengeiaskan Iagi keinginan, haiapan, nafsu kaunnya akan
keadaan yang Ielih nyanan laginya. egilu puIa ISI, udi Ulono,
Iasundan dan peikunpuIan alau suial kalai Indonesia nana pun
juga, dengan neieka punya piopaganda alau pioles-pioles lak Iain
daiipada leinaksud nenyelaikan neieka punya kelidaksenangan
dan nenlesaikan Iagi keinginan dan nafsu neieka punya kaun.
Nah, kaIau INI Ielih nenginsafkan Iagi iakyal Indonesia akan
kepahilan nasilnya haii sekaiang ilu, naka ia lak Iain-puIa daii
leinaksud nenpeikeiaskan Iagi keinginan dan haiapan iakyal ilu
akan keadaan-keadaan yang Ielih Iayak. INI nengelahui, lahva
keinginan dan haiapan iniIah yang nenjadi pendoiong nafsu
leiusaha, pendoiong nafsu nendiiikan, pendoiong nafsu
nengadakan. INI nengeili, lahva nakin nendaIan keinsafan
iakyal akan geliinya nasil haii sekaiang ilu, nenlikin puIa nakin
iajin dan nakin naunya iakyal leiusaha nenlanling luIang dan
neneias lenaga unluk leikaluInya kesanggupan-kesanggupan haii
kenudian yang indah ilu, - nengeili, lahva nakin neiasuk
keinsafan akan peiihnya haii sekaiang ilu di daIan daging dan
sunsun iakyal, nenlikin Ielih hidupnya iasa nasionaI, Ielih
leikolai-kolainya nasionaIisne posilif yang nenang sudah
nenyaIa!
Oiang loIeh nenanakan ini nenyelaikan kelidaksenangan, oiang
loIeh nenanakan ini nenlikin pahil hali dan dendan hali pada
iakyal, oiang loIeh nengalakan kani penghasul, penlakai
nafsu, cpni|scr, cpruicr - kani nenjaval: apa ledanya peilualan
kani ilu selagai ladi kani leiangkan, dengan peilualan AID dna VC
dan IL daIan hakikalnya, apa ledanya dengan peilualan ISI, U,
111

Iasundan dan Iain-Iain` Lagi puIa: kani lidak peinah neninggaIkan
olyeklifilas, kani lidak nenyelaikan yang dinanakan
kelidaksenangan ilu unluk kelidaksenangan, kani lidak
nenlikin pahil hali dan dendan unluk nenlangkilkan iasa
kelencian dan iasa kedengkian alau nafsu-nafsu Iain yang iendah, -
kani nenyelaikan yang dinanakan kelidaksenangan ilu
hanyaIah unluk Ielih nenghidupkan dan Ielih nengeiaskan Iagi
keinginan iakyal akan keadaan yang Ielih nyanan, Ielih
nenlesaikan kenuannya leiusaha, Ielih nenyuluikan
nasionaIisne posilif adanya. , '
Kani di sini ingal akan pidalo Di. Sun Yal Sen yang leikala:
}ikaIau keadaan yang ladi saya ganlaikan ilu..lenai, naka
haiusIah kila nenanan di daIan ingalan kila, lagainana
leilahayanya kedudukan kila sekaiang ini dan lelapa genlingnya
vaklu yang sekaiang kila jaIani, laiuIah kila lisa nengelahui,
lagainana caianya nenghidupkan kenlaIi nasionaIisne kila yang
leIah padan ilu. jikaIau kila nencola nenghidupkan kenlaIi
dengan lidak nengeili leluI keadaan, naka akan hiIangIa segaIa
haiapan lual seIana-Iananya dan langsa Tionghoa akan linasa.
kila sendiii haius nengelahui duIu keadaan-keadaan, kila haius
nengeili lahva lencana-lencana ini sangal nengancan, kila haius
nendengungkannya ke nana-nana sehingga liap oiang nenjadi
insaf lelapa lesai kesedihan kila, jikaIau langsa kila sanpai jaluh.
ApaliIa kila hendak nengolaikan nasionaIisne, naka haiusIah
Ielih duIu kila insafkan langsa kila yang 4OO jula ilu, lahva saal
nalinya sudah dekal!|2j
Ailinya: nenlikin iakyal insaf akan keadaannya yang sengsaia ilu,
agai supaya nasionaIisnenya langun dan ia nau leigeiak, - iluIah
pengajaian peninpin lesai ini. IluIah yang kani keijakan puIa.
Kelidaksenangan yang nenang kelidaksenangan, lukanIah likinan
kani, kelidaksenangan yang luIen dan asIi ilu, adaIah likinan
inpeiiaIisne sendiii!
Tuan-luan Hakin yang leihoinal, legiluIah lagian yang peilana
dan lagian yang kedua daii usaha INI nenyuluikan senangal
nasionaI ilu: nenlangunkan keinsafan akan haii duIu dan haii
sekaiang. Tenlang lagian yang keliga, yakni lagian nenunjukkan
keindahan sinai haii kenudian leseila caia-caia nencapainya,
lenlang lagian yang keliga ilu, kani, juga oIeh senpilnya lenpo, lak
112

usahIah panjang kala: selal, segenap usaha INI akan penlenlukan
kekuasaan, segenap aksi INI keIuai dan ke daIan, segenap geiak-
langkilnya, ya, segenap jiva iaganya INI, adaIah caia-caia
nendalangakan dan neIaksanakan kesanggupan-kesanggupan haii
kenudian ilu. Dan akan lisanya iakyal Indonesia nencapainya, lual
kani kaun INI lukanIah leka-leki Iagi: &%$4%0 )'2"'#.,% 4%'8
2%31-1 5#8,01 5#&.,'%&/.,'%& 2%' 0,'88, $#5#.%&%''4%C *#.$,+1'
.#$%&%'8 .12%3 3%*+,& .#5%8%, 5%'8$%,C &%$4%0 )'2"'#.,% ,01 +%.0,
:1$1+ $#$1%0%' 2%' :1$1+ $#5,.%%' *#'2,&,$%' 8#21'8
$#5#.%&%' +1-% 2, $#-%$ $#*12,%' 3%&,C +%.0, 5,.% *#'%,$, -%8,
$#0,'88,%' 0,'8$%0 2#&%;%0'4% 4%'8 .#2,%$%-%C 4%C *#-#5,3, -%8,
$#0,'88,%' 0,'8%$%0 ,01G
Telapi vujudnya haii kenudian`
againana vujudnya haii denikian ilu`
Tidak ada salu nanusia yang lisa nengganlaikan haii kenudian
dengan seksana. Tidak ada salu nanusia yang lisa nenelukan Ielih
duIu vujud haii kenudian nenuiul kenauannya. Tidak ada salu
nanusia yang lisa nendahuIui iivayal. Kila hanya lisa nenelapkan
ancei-anceiannya saja, kila hanya lisa nenpeIajaii lendensinya.
MisaInya kaun Maixis pun lak lisa nenunjukkan vujudnya
peigauIan hidup sosiaIislis dengan saksana, neIainkan juga
hanyaIah lisa nengelahui gaiis-gaiisnya yang lesai dan lendensnya
leIaka. Haii kenudian Indonesia kini hanyaIah lanpak sinainya saja
yang indah selagai sinai fajai yang akan nenyingsing, hanyaIah
kedengaian janji-janjinya saja selagai neidunya ganeIan pada
naIan leiang luIan yang kedengaian daii jauhan. Selagai di daIan
ceiila vayang seleIun ksaliia Dananjaya dalang, kila Ielih duIu
sudah neIihal sinai lejanya dan sudah nendengai nyanyian luiung-
luiung yang nenganlaikan dan nengikulinya, - legiluIah puIa
dalangnya haii kenudian yang indah ilu kini sudah diaIanalkan
Ielih duIu kepada kila, yang nenunggu-nunggunya dengan hali
yang nenghaiap-haiap. Kila sudah nendengai janji-janjinya akan
iezeki leijula-jula yang lidak diangkuli ke negeii Iain, akan peii
kehidupan iakyal yang kaiena ilu, senang dan seIanal, akan keadaan
sosiaI yang sesuai dan nenenuhi keluluhannya, akan susunan
hidup poIilik yang secaia keiakyalan Ionggai, akan kenajuan seni,
iInu keludayaan yang lak leiaIang-aIang. Kila dengai janjinya akan
dalang sualu RepulIik Indonesia Seiikal, yang hidup di daIan
113

peisolalan dan kehoinalan dengan langsa-langsa Iain, akan sualu
lendeia Indonesia yang nenghiasi angkasa Tinui. Kila nendengai
janjinya akan sualu langsa yang leguh dan sehal, ke Iuai dan ke
daIan..

|1j Unluk nengeili kaIinal-kaIinal ini, oiang haius ingal, peigauIan hidup
ilu lidak dian. Telapi senanliasa hidup, senanliasa naju, senanliasa lei-
evoIusi.
|2j DaIan luku San Min Cnu |.
114

a)6
b&%0 .%&%T +#*5#'01$%' $#$1%.%%' E S*+%0 Y%:%*
Tuan-luan hakin yang leihoinal, dengan nengganlaikan liga
lagian lenlang haii duIu, haii sekaiang dan haii kenudian ilu, naka
kani sudahIah dengan singkal sekaIi nenunjukkan usaha INI
lenlang nyavanya penlenlukan kekuasaan, yakni nasionaIisne,
kecinlaan pada lanah aii dan langsa, iasa genliia alas
kelahagiaannya, iasa nengeIuh alas kenaIangannya. MaiiIah kani
sekaiang nenjaval peilanyaan, apakah uial-uial dan saiaf-saiaf
penlenlukan kekuasaan INI ilu. Uial-uial dan saiaf-saiaf
penlenlukan kekuasaan INI adaIah leilenlangan dengan uial-uial
dan saiaf-saiaf sislen inpeiiaIisne di sini. Uial-uial dan saiaf-saiaf
sislen inpeiiaIisne yang leipenling adaIah enpal iupa:
Ieilana: sislen inpeiiaIisne neIahiikan poIilik ditidc c| inpcra,
yakni poIilik nenecah-necah,
Kedua: sislen inpeiiaIisne nenelapkan iakyal Indonesia di daIan
kenuduian,
Keliga:sislen inpeiiaIisne nenlangunkan kepeicayaan di daIan
hali dan pikiian iakyal, lahva langsa kuIil leivaina ilu nenang
langsa yang kuiang kaialnya, dan lahva langsa kuIil pulih
nenang adni-adnining langsa,
Keenpal: Sislen inpeiiaIisne nenlangunkan kepeicayaan di
daIan hali dan pikiian iakyal puIa, lahva kepenlingan-kepenlingan
iakyal ilu adaIah sesuai dan sana dengan kepenlingan-kepenlingan
kaun inpeiiaIisne ilu, sehingga iakyal ilu jangan nenjaIankan
poIilik sc|fnc|p dan poIilik ingin neideka, lelapi haiusIah neneIuk
poIilik leisalu dengan kaun peiluanan, yakni poIilik asosiasi|1j
Nah, sana sekaIi leilenlangan dengan poIilik ditidc c| inpcra iniIah,
sana sekaIi leilenlangan dengan poIilik yang nenelapkan iakyal di
daIan kenunduian, sana sekaIi leihadap-hadapan dengan poIilik
yang leinaksud nenasukkan pikiian lenlang kuiang haiganya
langsa leivaina dan linggi haiganya langsa kuIil pulih, sana
115

sekaIi konlia poIilik asosiasi iluIah uial-uial dan saiaf-saiaf
penlenlukan kekuasaan INI.
%D @"'0&% +"-,0,$ *#*#:%3 5#-%3
INI nenjaval poIilik ditidc c| inpcra ilu dengan nendengungkan
lekad peisaluan Indonesia, nenjaval poIilik yang nenecah leIah
ilu dengan dayanya nanlian nasionaIisne Indonesia yang
neiapalkan laiisan. Daii zanan duIu sanpai zanan sekaiang,
leiadal-adalIah iakyal kani ilu kenasukan laji penecah lak
leihenli-henlinya, laik di zanan konpeni naupun di zanan
nodein. Y#*%'8 2, 2%-%* +#&:#&%,%' 2%' 2, 2%-%*
$#0,2%$&1$1'%' ,01-%3 -#0%$'4% $#-#*%3%' $%*,C 2, 2%-%*
+#&:#&%,%' $%*, ,01-%3 -#0%$'4% $#*#'%'8%' *1.13D AB%2#%%3 %"
=%%2&HCIcK [ ,01-%3 *%'0&%* 0,%+/0,%+ &%$4%0 4%'8 *%1
*#'8%-%3$%' &%$4%0 -%,'C *%'0&%* ,*+#&,%-,.*# 2, *%'%/*%'%
<%*%' 2%' 2, *%'%/*%'% '#8#&,. Vcrdcc| cn nccrs adaIah nanlian
langsa Rona yang nenang penenu nanlian ilu, adaIah nanlian
langsa SpanyoI dan Ioilugis di zanan duIu yang nengilaikan
lendeianya di negeii-negeii oiang Iain, adaIah nanlian langsa
Inggiis nendiiikan ia punya keiajaan dunia 8ri|isn |npirc.
DengaiIah lagainana Iiof. SeeIey di daIan lukunya yang leinashui
Tnc |xpansicn cf |ng|and nenceiilakan pc|i|i| ditidc c| inpcra di
India:
}ikaIau Inggiis, yang lukan negeii niIilei ilu, dengan
sesungguhnya haius nenguasai penduduk yang leleiapa jula
junIahnya dengan sualu kekualan niIilei Inggiis, lak peiIu
dikalakan, lahva lelan yang selesai ilu neIelihi kekualan kani.
Tapi lidakIah denikian haInya, oIeh kaiena Inggiis nenakIukkan
India dan lelap nenguasainya leiulana dengan lanluan pasukan-
pasukan India dan dengan uang India.. }ika sekiianya di India lisa
linluI sualu geiakan nasionaI, sepeili yang kila Iihal di ilaIia duIu,
naka kekuasaan Inggiis leIun Iagi akan lisa nenleiikan
peiIavanan sekual peiIavanan Usliia di IlaIia, lapi segeia lenlu
ioloh. Sualu kunpuIan oiang seoiang-seoiang, yang lidak leiikal
oIeh peiasaan-peiasaan dan kepenlingan-kepenlingan yang sana,
nudah dilakIukkan, oIeh kaiena neieka lisa diadu-donlakan.
Sepeili Tuan Iihal, penleionlakan ilu selagian lesai lisa
dipadankan dengan jaIan nengadu-donlakan iakyal India yang
salu dengan yang Iain.|3j
116

Dan di Indonesia pun inpeiiaIisne-lua dan inpeiiaIisne-nodein lak
Iupa akan kenajuan nanlian ilu, di Indonedia pun laji-penecah lak
leihenli-henlinya lekeija:
- nusuh-nusuhnya yang paIing leilahaya diIunpuhkannya
sehingga hanpii-hanpii lidak leilenaga apa-apa Iagi dengan
nenjaIankan poIilik ditidc c| inpcra,....kenenangan-
kenenangan yang paIing geniIang didapalnya dengan senjala
oiang yang Ienah, peihilungan yang Iicik dan lipu daya-
legiluIah Iiof. Velh nengganlaikan poIilik inpeiiaIisne-lua di
Indonesia ilu dan CIive Day nenuIis:
Ditidc c| inpcra, iluIah peiilahasa asIi yang diluiuli apaliIa
leihulungan dengan keiajaan-keiajaan anak negeii dan iluIah asas
yang dipakai lual selagian lesai oIeh oiang eIanda unluk
nencapai hasiI yang laik,|4j
InpeiiaIisne lua kini sudah nali, lelapi lidak naliIah vaiisan yang
dileiikannya kepada inpeiiaIisne-nodein, yakni vaiisan japa-
nanlian ditidc c| inpcra yang anpuh, yang leiluah ilu. Tidak
selagai duIu, dipakai nenakIuk-nakIukkan dan neIelai-Ielaikan
jajahan,-kini senua puIau sudah lakIuk, penluIalan lalas negaia
(slaalsafionding) sudah seIesai,- lidak selagai duIu dilaiengi dengan
geneiincingnya pedang, delusnya lediI dan gunluinya neiian,
lelapi dipakai unluk nengekaIkan apa yang sudah leicapai dengan
neIaIui (nenuiul kala Slokvis) jaIan-jaIan yang Ielih sunyi,
SliIIeie vegen.
Menang, senua kepuIauan sudah lakIuk, penluIalan lalas negaia
sudah seIesai, -Iahiinya Indonesia dilikin salu, Iahiinya diikal di
daIan salu peisaluan, lelapi peisaluan ini, nenuiul peikalaan
seoiang sosiaIis adaIah sualu:
peisaluan yang dilakIukkan, yang hanya peisaluan kelakIukkan
leIaka,|5j
dan anloi...janganIah lalinnya nenjadi salu, janganIah
senangalnya kenasukan nasionaIisne dan nenjadi senangal
langsa! Selal kaun inpeiiaIisne lahu, lahva sualu iakyal yang
liada nasionaIisne dan liada senangal langsa adaIah selagai Di. Sun
Yal Sen nengalakan, hanya a sncc| cf |ccsc sand leIaka, selagai pasii
yang neIuiuh dan ngcpru| dan liada hulungan salu sana Iain, yang
117

lisa diliupliupkan ke nana-nana dan lisa dikoiek senau-
naunya..,
Senangal, senangalIah yang leiulana oIeh sislen inpeiiaIisne-
nodein ilu dijaluhi nanlian, di-pecah-pecah supaya sislen ilu
lisa neneiinlah seIana-Iananya. SenangalIah yang leiulana
dinasuki laji-penecah agai supaya lidak lisa nenjadi senangal
nasionaIisne yang nasuk selagai senen di daIan pasii yang ngepiuI
ilu dan nenlikin daiipada salu lIok lelon nahalesai yang lak lisa
hancui vaIaupun dineiian.
Kaun inpeiiaIisne-nodein lak Iupa akan vejangan kaiuhun-
kaiuhunnya ilu. }apananlian ditidc c| inpcra lak Iupa salan haii,
salan jan dikenah-kenihkan. iIanan India nenyalakan diii adaIah
sualu langsa yang dilakIukkan, legiluIah Iiof. SeeIey nengajaikan
padanya,|6j
iIanana India nenyalakan diii adaIah..sualu langsa yang
dilakIukkan, kila pun segeiaIah lahu lahva kila lidak nungkin
akan lisa nenpeilahankannya. ApaliIa, oIeh sualu selal,
penduduk nuIai neiasa leigoIong daIan salu kelangsaan, naka
saya lidak akan leikala ada aIasan kila khavalii akan keseIanalan
peneiinlahan kila, lidak, saya akan leikala: kila haius segeia
neIepaskan segaIa haiapan!

|1j andingkan dengan pikiian-pikiian kani dengan pikiian-pikiian
Moh.Halla di daIan lukunya Indonesia Viij (nenuju Indonesia Meideka)
dan juga pikiian-pikiian Di. Sun Yal Sen.
|2j Vcrdcc| cn nccrs= pecahkanIah, dan kuasai
|3j Sii }ohn Roleil SeeIey daIan lukunya The Lxpansion of LngIand
leijenahan Sleinnelz, haI.175, 2O4.
|4j CIive Day, daIan lukunya yang dileijenahkan ke lahasa eIanda oIeh
osloon dengan juduI NedeiIandsch eheei, haI.29.
|5j Daan van dei Zee daIan luku De SDAI en Indonesiee haI. 29.
|6j }ohn R. SeeIy, ioid, haI. 2O4, 2O9.118

a6

Segeia neIepaskan segaIa haiapan! Onniddc||ij| a||c nccp
cpgctcn! Sesungguhnya, sualu ajaian yang nendahsyalkan! Telapi,
lidak, lidak usah dahsyal dan kuiang lidui!
Selal lidakkah cukup suial-suial kalai selagai AID de
Iieangeilode, }ava ode, Nieuvs van den Dag, de Loconolief,
Soeialajaasch HahdeIslIad, dan Iain-Iain yang salan ninggu, salan
haii, liasa nenelai-nelaikan lenih penecahan ilu, leiisi caci-naki
alas liap usaha peisaluan dan alas liap usaha nenlangunkan
nasionaIisne daii pihak in|andcr (lunipulia)` Tidakkah lahasa
Indonesia, yakni lahasa peisaluan akan Iekas dihapuskan daii
sekoIah-sekoIah dan lidakkah sislen pendidikan di sekoIah-sekoIah
ilu sudah nenlunuh liap-liap iasa kelangsaan`|1j Tidakkah nasih
ada seoiang CoIijn, yang dengan lukunya KoIoniaIe Viaagslukken
van Heden en Moigen nencola nevujudkan asas ditidc c|
inpcra ilu di daIan sualu susunan adninisliasi peneiinlahan yang
leinana ci|andgcutcrncncn|cn~ peneiinlahan sepuIau-sepuIau-,
nasih ada seoiang De Kal AngeIino yang nenlikin lelaI yang
penuh dengan IafaI-IafaI penlunuh nasionaIisne Indonesia ilu`
Tidakkah nasih ada seoiang Couvieui, yang di daIan sualu nola
nenujikan kepada peneiinlah:
penlukaan IuIau aIi unluk nissi dan pengkiislenan
penduduknya. Dengan legilu di nasa depan akan didapal sualu
puIau aIi yang leiagana Roon-KaloIik, yang akan neiupakan laji
anlaia }ava dan puIau-puIau di seleIah linui. aji sepeili ilu sudah
ada anlaia Aceh dan Minangkalau, yakni: negeii alak yang sudah
dikiislenkan,|2j
-lidakkah nasih ada seoiang Couvieui yang nenujikan laji yang
denikian ilu, sehingga daii kaIangan langsa Indonesia-Kiislen
leidengai pioles yang leilunyi:
Aslaga, sualu laji Kiislen! Haiuskah kila, langsa Indonesia
Kiislen, yang neskipun leileda agana dengan oiang Iain langsa
kila, adaIah pulia-pulia Ilu Indonesia juga, ~ haiuskah kila
nenliaikan agana kila yang suci ilu dipakai lual naksud ilu`
Haiuskah kila nenliaikan agana Kiislen yang Iuhui ilu dipakai
119

selagai aIal unluk nencegah peisaluan kelangsaan kila dan unluk
nengasingkan pulia-pulia Ilu Indonesia yang salu daii yang
Iain`|3j
Iendek kala, lidakkah di nana-nana nasih ada sislen, yang
nenjaninkan padannya senangal ilu dan nenjaninkan kekaInya
peiceiaian anlaia |n|andcr dengan |n|andcr ilu`
Telapi kani, yang ingin kuasa, kani pun lak usah kuiang lidui! Kani
pun kini nenpunyai japa-nanlian yang naIahan nanlinya lenlu
Ielih anpuh daiipada nanlian ditidc c| inpcra ilu, kani pun lak sia-
sia leiguiu di daIan peilapaan Sanghyang Meideka, yang
nevejangkan pada kani saklinya iInu leisalu kila leguh, leiceiai
kila jaluh! Kani pun nenpeihalikan, puIa pengajaian Iiof. SeeIy
ladi ilu, lelapi di daIan kani punya aili, di daIan kani punya
nakna!
F#&.%01%' )'2"'#.,%C P1%'/P1%' Q%$,*C +#&.%01%' )'2"'#.,%C 4%'8
*#'88%51'8$%' .#8#'%+ &%$4%0 )'2"'#.,% ,01 *#';%2, .%01 1*%0C
.%01 5%'8.%C ,01-%3 1&%0 2%' .%&%T +#*5#'01$%' $#$1%.%%' FU)
4%'8 +#&0%*%D
5D @"'0&% $#*121&%'C 4%$', $"'0&% 2#$%2#'., %$%- 512,
Dan yang kedua` Uial saiaf penlenlukan kekuasaan kani yang
kedua adaIah konlia uial saiaf sislen inpeiiaIisne yang kedua puIa.
Sislen inpeiiaIisne nau nenelapkan iakyal kani di daIan
kenunduian,- vahai, kani nau nenjunjung iakyal kani daiipada
kenunduian ilu! Kani nengelahui: kenunduian ludi-akaI iakyal
adaIah kepenlingan sislen inpeiiaIisne di sini. Selal inpeiiaIisne
di sini lukanIah leiulana inpeiiaIisne dagang: inpeiiaIisne di sini
adaIah selagai kani leiangkan di nuka, yang paIing helal leiulana
di daIan shaklinya yang keenpal, yang paIing helal di daIan
nengusahakan Indonesia selagai daeiah pengusahaan daii kapilaI
Ielih. Ia adaIah paIing helal di daIan usahanya selagai induslii-
induslii peilanian, induslii peilanlangan, induslii liasa dan
peiusahaan Iain-Iain, - yakni senua peiusahaan yang luluh akan
kaun luiuh nuiah, akan penyevaan lanah nuiah, akan keluluhan-
keluluhan iakyal yang nuiah. Unluk kenuiahan haI-haI ini, naka
iakyal kani dilikin iakyal yang hidup keciI dan niina, iendah
pengelahuannya, Ienlek kenaIuannya, sedikil nafsu-nafsunya,
120

padan kegagahannya,- iakyal kanling yang lodoh dan nali
eneiginya!
Di nuka sudah kani leleikan penyeIidikan Iiof. Van CeIdeien yang
nenluklikan kepenlingan inpeiiaIisne ini alas kenunduian sosiaI-
ekononi iakyal, nah, kenunduian ludi-akaI pun, adaIah
kepenlingannya!
Di daIan WeIvaailsveisIag|4j deeI IX l 2, haIanan 172, kani
nenlaca:
Rakyal desa dan kepaIanya dan kanpungnya daii duIu neiupakan
si oiang keciI, si iendah lakli,.. yang oIeh kaienanya haius
dilelapkan iendah seIananya, ~ penlayai pajak yang paIing selia.
SelaIiknya kaun piiayi leinasuk kaun yang neneiinlah dan
unluk kepenlingan unun peiledaan ini haius dilikin seleiang-
leiangnya. SeIuiuh peigauIan hidup di sini leidiii alas dasai
ini..Meskipun unlung sekaIi oiang nakin laik neneIihaia
kepenlingan si keciI,.. ia haius lelap keciI!
Ia haius lelap keciI, Tuan-luan Hakin, ~ dia haius lelap hidup
keciI dan niina, lelap iakyal kanling yang haius nenuiul saja!
eipuIuh lahun sislen ini lekeija, ya, leialad-alad sislen ini
nenjaIankan pengaiuhnya. Heiankah Tuan-luan, kaIau Ny. Augusla
de Wil di daIan lukunya Naluui en Menschen In Indie nenuIis:
KelidakadiIan sudah leijaIan leiIaIu Iana, akaIludi oiang sudah
lunluh sesuai dengan ilu, lunluh keiul neiul. AkaI pikiian sudah
nenjadi lengkok dan keidiI, kenauan Ienah leikuIai.|5j
Heiankah Tuan-luan, kaIau INI nenuIiskan peiIavanan kepada
dekadensi akaI ludi ini di alas panji-panjinya` Kani, kaun INI,
kani nencola nenleianlas penyakil ini dengan nengadakan Ielih
lanyak pendidikan iakyal, nenyokong sekoIah-sekoIah iakyal,
nenguiangi lula huiuf di kaIangan iakyal. Kani nencola
nenlangkil-langkilkan dan nenlesai-lesaikan kenauan iakyal
akan nasil yang Ielih niiip nasil nanusia, nenyaIakan Ielih lanyak
nafsu-nafsu di daIan kaIlu iakyal. Kani leiusaha nenghidup-
hidupkan Iagi kegagahan iakyal, lenaga kenauan iakyal, eneigi
iakyal selagai sediakaIa, -iakyal yang kini sudah nali kulunya
ilu, iakyal kanling yang nenuiul Iiof. Velh:
121

Senangal haiinaunya sudah dijinakkan sanpai kulu-kulunya,
kaiena lak Iupul daii lekeijanya olal lidui penjajahan yang Iana
di lavah langsa asing yang Ielih kual!|6j
S'#&8, &%$4%0 ,',-%3 .%-%3 .%01 1&%0 .%&%T +#*5#'01$%' $#$1%.%%'
$%*,C [ .%-%3 .%01 1&%0 .%&%T +#'"-%$ 2%4% ,*+#&,%-,.*#C 0#0%+,
0#&10%*% .#$%-, ,%-%3 1&%0 .%&%T +#'2"&"'8 &%$4%0 $# 2#+%'G

|1j MeIaIui pendidikan pun kaun inpeiiaIis leiusaha nenlunuh iasa
kelangsaan, sepeili usaha neieka di lahun liga puIuhan , seleIah Kongies
Ienuda 1928. Maka peneiinlahan eIanda leiusaha neIaiang penggunaan
lahasa Indonesia, leinasuk di sekoIah svasla.
|2j Unluk nenecahkan langsa Indonesia, kaun inpeiiaIis nenghaIaIkan
segaIa caia unluk nencapai lujuan, lahkan agana pun neieka peiaIal.
|3j SuIuh Indonesia Muda, leililan Seplenlei-Oklolei 1929 haI. 274/275.
|4j WeIvaailsveisIag Lapoian nengenai Kenaknuian. al II l.a, haI.
172. Teililan Lendgediukiij 19O5-1914, alavia
|5j Augusl de Wil (Ny) daIan luku Naluui en Menschen in Indie haI. 9O,
leililan Coede en Coedkoope Lecluui, Ansleidan 1914,
|6j Velh daIan }ava I, haI. 2O9.
122

a6)
LD @"'0&% +#'%*%%' $#+#&:%4%%'C 5%3B% $%*, 5%'8.%
$#-%. $%*5,'8
Tuan-luan Hakin, senpilnya lenpo nenaksa kani nenlicaiakan
uial saiaf penlenlukan kekuasaan INI yang nonoi liga dengan caia
yang sesingkal-singkalnya puIa.
Uial saiaf yang nonoi liga ini adaIah leigandengan sekaIi dengan
uial saiaf nonoi dua ilu, yakni leigandengan sekaIi dengan uial
saiaf penoIak daya yang nenganling-nganlingkan ilu. Selal
sislen inpeiiaIisne di sini lidakIah leikepenlingan saja alas
kenunduian sosiaI ekononi dan kenunduian akaI ludi iakyal kani
ilu, ~ sislen inpeiiaIisne di sini adaIah puIa leikepenlingan alas
haInya iakyal ilu peicaya, lahva ia nenang sualu iakyal keIas
kanling.
Di alas sudah kani lunjukkan, lahva kaun inpeiiaIisne ilu, selagai
kaun inpeiiaIisne di nana-nana saja, adaIah nenulupi-naksudnya
yang selenai-lenainya. Meieka nenulupi dengan nacan-nacan
leoii yang nanis, neieka nengalakan lahva naksudnya lukanIah
uiusan iezeki, lukanIah uiusan yang legilu kasai - lelapi
naksudnya adaIah nendidik kani daii lodoh ke aiah kenajuan,
daii lidak nalang dijadikan nalang, pendek kala, neieka nau
nenenuhi sualu suiuhan suci, yakni sualu nissicn sacrcc.
Meieka nengalakan, lahva neieka ilu lidakIah nendapal
keunlungan apa-apa, lidakIah nendapal nanfaal apa-apa, neIainkan
naIahan nendapal iugi leIaka, naIahan nendapal lelan leIaka, ~
yakni naIahan nendapal ourdcn, uni|c nans
ourdcn587 nenjunjung dan nenikuI kani ke alas kenajuan!
Maka unluk Iakunya leoii nissicn sacrcc ini, unluk Iakunya
leoii 'uni|c nansourdcn ilu, peiIu sekaIiIah kaun kuIil cokIal ilu
dinasukkan ke daIan kepeicayaan, lahva neieka daIan hakikalnya
nenang sualu langsa infcricur alau kuiang kaialnya, lahva
selaIiknya langsa kuIil pulih adaIah langsa yang nenangsupcricur,
langsa yang nenang adni adnining langsa, ~ dan lahva kaiena
ilu sudah seneslinya langsa yang infcricur ini haius dilunlun
oIeh langsa yang supeiieui ilu dengan ...inpeiiaIisnenya!
123

ilu Tuan-luan ianlul jagung, - legiluIah KaiI Kaulsky di daIan
lukunya lenlang suku langsa dan langsa Yahudi nengganlaikan
pendiiian langsa ianlul jagung ilu leihadap langsa Yahudi:
ilu Tuan-luan ianlul jagung nengungguI-ungguIkan diii sendiii
selagai oiang yang paIing ludinan, paIing nuIia hali dan paIing
kual, kepada siapa oiang Iain haius nengaldikan diii,|2j
dan adakah pendiiiannya leihadap langsa-langsa Asia leileda,
adakah pendiiiannya leihadap langsa kani leiIainan` Tidak, lidak
leileda, lidak leiIainan, ~ lidak kuiang keiasnya di Indonesia
lekeija sislen nenanankan kepeicayaa daIan hali kaIlu iakyal,
lahva neieka nenang supeiieui, kan nenang infeiieui, ~ lidak
kuiang keiasnya di sini nenyaIa kesonlongan si kuIil pulih, lidak
kuiang keiasnya di sini neiajaIeIa iasa Iyeu aing uyah kiduI!
Iasloi van Lilh, oiang aIin yang luIus hali ilu, leIun Iana leiseIang
di daIan luku keciInya yang leinashui|3j, nenuIis:
Telapi, vaIaupun neieka ilu sana sekaIi lidak leinasuk goIongan
pencuii-pencuii cengkeh pada vaklu duIu, neieka ikul neneiina
vaiisannya. Meieka senua neneiina lagian daii vaiisan konpeni
yang leinashui ilu. Meieka ilu dalang di Hindia selagai luiunan
Tuan-luan yang XVII yang nahakuasa ilu, selagai pulia-pulia yang
neneiinlah, dengan kesonlongan luiunan yang neneiinlah
leihadap yang dipeiinlah. aiangkaIi neieka ilu lidak sadai akan
kesonlongannya, lelapi neieka nenpunyai sifal ilu. aiangkaIi
neieka lidak sonlong lalkaIa leiangkal daii negeii eIanda,
nungkin sekaIi, lapi apaliIa neieka sudah lila di Hindia, naka
neieka lidak Iupul daii kesonlongan ilu. Keadaan di sekilainya
nenpengaiuhi neieka. Yang seoiang lanyak, yang Iain kuiangan,
lapi senua neieka leijangkili selagian oeIh penyakil kesonlongan
langsa ilu. IeigauIan hidup eIanda sepeili yang sekaiang hidup
leius di..Hindia, adaIah peneiusan peiusahaan dagang konpeni
duIu, dan liap oiang eIanda, liaipun dia kaloIik, ..hidup daIan
suasana kedai ienpah-ienpah yang lesai ilu...dan hidup unluk
kepeiIuan peiusahaan yang lesai ilu, hidupnya sendiii dan
keseIanalannya sendiii leiganlung kepada leius hidupnya dan
suluinya peiusahaan ilu.
Lelih leiang selagai di sini, lidak lisaIah dinyalakan, lahva iasa
keungguIan ilu adaIah saIah salu uial saiaf daii peiusahaan lesai
rcuzcn-cndcrncning ilu. Menang, lidak kuiang-kuiangIah kila
124

nendengai cacian |n|andcr sepeili keilau, in|andcr golIok,
in|andcr lodoh, kaIau nggak ada kila nodai Iu, leseila Iain-Iain
pujian Iagi yang segai! Telapi, vaIaupun legilu, lukan leiulana
daIan ucapan-ucapan sonlong oiang Liopa ilu Ielaknya lahaya
yang leilesai lual kani, lukan leiulana di daIan kelinggian hali
sualu langsa kuIil pulih ilu Ielaknya lencana lalin daii iakyal kani,
~ lahaya yang paIing lesai dan lencana yang paIing neiusak
adaIah sislen yang lak pcdc|-pcdc| , yang lak leihanlal-hanlal
nenginjeksikan kepada iakyal kani iacun kepeicayaan
kanu |n|andcr lodoh, kanu nodai kaIau lidak kila lunlun ilu.
Selal injeksi ini Iana-Iana nakan! eialad-alad kani nendapal
cekokan inIandei lodoh, leialad-alad kani diinjeksi iasa kuiang
kaial, luiun lenuiun kani neneiina sislen ini, kelanlahan Iagi
kani dilelapkan iendah dan dilelapkan keciI selagai Iapoian
lenlang kenaknuian ilu ladi nengalakan, dipadan-padankan
segenap eneigi kani, sekaiang peicayaIah kelanyakan langsa kani,
lahva kani, sesungguhnya , nenang adaIah langsa kuiang kaial
yang lak lisa apa-apa! HiIangIah liap-liap kepeicayaan alas kelisaan
sendiii, hiIangIah liap-liap iasa kegagahan, hiIangIah liap-liap iasa
peicaya pada diii sendiii dan kepeiviiaanD @%*,C .#2,%$%-% %2%-%3
5%'8.% 4%'8 ,$10 *#';1';1'8 0,'88, "5"& $#512%4%% P,*1& 2%'
$#5#.%&%' P,*1&C 4%'8 21-1 5#8,01 ,'.%T %$%' $#5,.%%' 2,&, 2%'
$#+%'2%,%' 2,&,C $%*, .#$%&%'8 *#';%2, &%$4%0 4%'8 .%*% .#$%-,
3,-%'8 $#,'.%T%' ,01D @%*, *#';%2,-%3 $,', &%$4%0 4%'8 *#'8,&%C
4%C +#&:%4%C 5%3B% $%*, *#*%'8 %2%-%3 &%$4%0 4%'8
A'"<%2'%,2HD Kini di nana-nana leidengaiIah kesah: yah, kani
nenang lodoh kaIau lidak ada langsa Liopa, lagainana kani lisa
hidup!
O, Tuan-luan Hakin, lagainana laiknya kaIau kani lisa
nenlongkai lencana lalin yang denikian ini! againana laiknya
kaIau kani lisa nenanankan Iagi dengan sekejap nala saja vahyu
Cakianingial yang neniadakan ianlai ioh yang nengikal ilu! Tuan-
luan lenlu nengeili lahva peiasaan nenang kuiang kaial alau
peiasaan infeiioiileil ilu adaIah iacun lagi kenajuan liap-liap
langsa, ien yang sejahal-jahalnya lagi geiak suluinya alau evoIusi
liap-liap iakyal.
Heiankah Tuan-luan , kaIau Tuan neIihal INI nenlanling luIang
nenleianlas peiasaan infcricri|ci|, neneias keiingal dan lenaganya
125

nenleianlas segaIa peiasaan ini lak lisa ilu lak lisa ini,
nenloongkai leoii nissicn sacrcc dan uni|c nans ourdcn dengan
akai-akainya, ~ nengenlaIikan Iagi kepeicayaan di daIan kaIlu
iakyal, lahva langsa kani, asaI saja dileii kesenpalan, nenpunyai
kelisaan-kelisaan yang lak kaIah dengan kelisaan-kelisaan langsa
Iain` Heiankah Tuan-luan, kaIau neIihal INI nenlongkai-longkai
kelohongan kala, lahva dunia Tinui akan nenjadi liadal sana
sekaIi, kaIau lidak ada dunia aial` Tidak, lagi kani kaun Iailai
NasionaI Indonesia lagi kani lidakIah syak vasangka Iagi, lahva
infcricri|ci| alau kelodohan kani ilu lukanIah infcricri|ci| dan
kelodohan yang nenang sifal hakikal asIi langsa kuIil leivaina,
lelapi hanyaIah infeiioiileil dan kelodohan yang leilikin dan
leiinjeksikan leIaka, ~ lidakIah puIa kani syak vasangka Iagi alas
kelenaian kaIinal KaiI Kaulsky yang nenang kani sudah daIiIkan
ilu yakni kaIinal:
lelapi oiang yang lidak punya apa-apa dengan sendiiinya
kekuiangan puIa aIal-aIal peiadalan, jadi juga kekuiangan
peiadalan,
dan lahva leoii nission saciee ilu hanyaIah lenai di daIan
Iahiinya saja, hanya.
SeoIah-oIah saja peiadalan leikuasa alas keliadalan!|4j
Lahiinya saja, Tuan-luan Hakin, Iahiinya!
Lahiinya saja kani langsa yang kuiang kaial, Iahiinya saja kaun
inpeiiaIisne kaun yang Ielih supeiieui di daIan
hakikalnya. Menleianlas pandangan yang saIah ini, nenleianlas
iasa kuiang kaial, iluIah kani punya uial saiaf penlenlukan
kekuasaan yang keliga. Dengan nenleianlaas iasa kuiang kaial ilu,
naka INI nenaiuh saIah salu syaial yang leipenling lagi poIiliknya
peicaya pada diii sendiii, lekeija sendiii unluk sendiii, ~ yakni
syaial lagi poIiliknya sc|f-rc|iancc alau sc|f-nc|p!

|1j While nans luiden = lelan si kuIil pulih
|2j KaiI Kaulsky daIan pioses pengadiIan SneevIiel lahun 1917.
|3j I. Van Lilh daIan lukunya De IoIiliek Van NedeiIand len opzichle
van NedeiIandsch-Indie Ilid haI. 11.
|4j KaiI kaulsky daIan SoziaIisnus und KoIoniaI-poIilik haI. 19.
126

a6))
WD $"'0&% +"-,0,$ +#&.%01%' 2#'8%' $%1* .%'%
MaiiIah kani sekaiang nenlicaiakan uial saiaf penlenlukan
kekuasaan kani yang keenpal. }uga di sini kani lisa singkal kala.
Selal ladi sudah kani leiangkan, lahva di daIan liap-liap negeii
jajahan ada peilenlangan kepenlingan anlaia kaun inpeiiaIisne dan
unipulia, di alas liap-liap Iapangan, laik Iapangan ekononi, naupun
Iapangan sosiaI, laik Iapangan poIilik naupun Iapangan apa saja pun.
Tak lenaiIah ajaian kaun inpeiiaIisne lahva kedua pihak ilu
nenpunyai peisanaan kepenlingan, dan oIeh kaienanya, lak lenaiIah
puIa ajaiannya, lahva selal ilu, jajahan haius seIananya leisalu
dengan negeii induk dan lahva selal ilu, kani haius nenjaIankan
poIilik leisalu dengan kaun sana, yakni poIilik asosiasi.
Tidak, INI lidak nau nengakui peisanaan kepenlingan ilu, lidak nau
nenjaIankan poIilik asosiasi ilu. INI adaIah leguh di daIan
keyakinanny, lahva di sini ada peilenlangan kepenlingan, ada anlilese
kepenlingan, selagainana puIa diakui oIeh lanyak kaun Liopa yang
luIus hali. INI leguh di daIan keyakinannya, lahva dengan adanya
peilenlangan kepenlingan ilu lidak ada salu jajahan yang lisa
nenleieskan senua peigauIan hidupnya dengan senpuina, kaIau
peilenlangan kepenlingan ilu leIun leihenli adanya,- yakni kaIau
jajahan ilu leIun leihenli nenjadi jajahan! INI adaIah kaiena pailai
keneidekaan,- pailai keneidekaan nasionaI.W%' $#*#&2#$%%' 0,2%$
%$%' A2,3%2,%3$%'H "-#3 ,*+#&,%-,.*# 4%'8 .#$%&%'8 5#&1.%3%
A*#*%0%'8$%'H $%*, 21-1C .#5%5 $#*#&2#$%%' %2%-%3 &18,'4%
,*+#&,%-,.*# ,01D @#*#&2#$%%' %2%-%3 3%.,- 4%'8 $%*, .#'2,&, 3%&1.
1.%3%$%'C 4%'8 $%*, .#'2,&, 3%&1. -%3,&$%'C 4%'8 $%*, .#'2,&, 3%&1.
:,+0%$%' 2%' +1;,$%'G IoIilik asosiasi adaIah leilenlangan dengan
fahan kepiiladian ini, poIilik asosiasi adaIah nengeiuhkan keadaan. Di
daIan sualu jajahan ada anlilesa kepenlingan, - nah, poIilik kani
haiusIah leidiii, di alas anlilese ilu juga. Siapa oiang Indonesia yang
lidak leidiii di alas anlilesa ini di daIan poIiliknya, ia adaIah ngeIanun!
INI lidak nau ngeIanun, INI lidak nau leiapung-apung di alas avan
angan-angan, - INI nau leidiii di alas keadaan yang selenainya, di
alas rca|i|ci|. Tidak, lukan poIilik asosiasi, lelapi poIilik anlilesaIah yang
nenjadi uial saiaf penlenlukan kekuasaan INI yang keenpal. Dengan
poIilik anlilesa ini, naka ia nenaiik gaiis yang leiang anlaia sini dan
sana, nenisahkan goIongan sini daii goIongan sana, ~ nenjeinihkan
keadaan nenjadi sejeinih-jeinihnya!
127

9%2%' 7%3,&'4% F#*5#'01$%' @#$1%.%%'
Tuan-luan Hakin, kani sekaiang linggaI neneiangkan salu haI Iagi
daii penlenlukan kekuasaan kani. Kani sudah neneiangkan,
nyava penlenlukan kekuasaan kani, yakni nasioaIisne. Kani
sudah neneiangkan puIa uial-uial dan saiaf-saiaf penlenlukan
kekuasaan ilu, yakni peisaluan Indonesia, neneiangi kenunduian
akaI ludi iakyal, nenleianlas peiasaan iendah diii, nenjaIankan
poIilik anlilesa. Kani sekaiang haius neneiangkan anggola-anggola
penlenlukan kekuasaan kani ilu, - ladan Iahiinya, ladan
vadagnya.
adan Iahiinya penlenlukan kekuasaan INI`
adan Iahii penlenlukan kekuasaan INI selagai yang diinginkannya,
adaIah nassa.|1j Idan-idanan INI lukanIah salu pailai daii puIuhan
alau ialusan oiang saja, lukanIah peikunpuIan segundukan kaun
poIilikus saIon saja yang pekeijaannya sehaii-haii hanya nengguiulu
saja, -,2%*/,2%*%' FU) ,%-%3 .1%01 +#&8#&%$%' *%..% 4%'8 .#3#5%0/
3#5%0'4%C .1%01 *%..%/%$.,C 4%'8 *#*5%'8$,0$%' &,51%'C -%$.%%'C
$#0,%'C 4%C *,-41'%' &%$4%0 01% *12%C -%$,/+#&#*+1%'C +%'2%,/5"2"3C
*#'%$ 2%' ."*%3G Q%'4% 2#'8%' *%..%/%$., 4%'8 2#*,$,%' ,01-%3C
*#'1&10 $#4%$,'%''4%C +#*5#'01$%' $#$1%.%%''4% 5,.% *#';%2,
.#*+1&'%D Hanya dengan nassa-aksi yang selagai lanjii yang
nahakuasa dan lak dapal dicegah najunya., nassa-aksi yang selagai
geIonlang neIinpahi seIuiuh Indonesia, daii Aceh sanpai ke Iak-fak,
hanya dengan nassa-aksi yang legilu, penlenlukan kekuasaannya lisa
nenjadi kekuasaan yang selenai-lenainya. Aii-aii Indonesia yang lenag
sejak leivindu-vindu, aii-aii Indonesia ilu INI ingin nengaIiikannya,
sunlei sanlung sunlei, sungai sanlung sungai, sanudia sanlung
sanudia, sehingga kahiinya nenjadi aIiian yang nahaIelai dan
nahalinggi, leigeIonlang-geIonlang nenuju ke salu aiah. Dengan
ladan Iahii yang selagai iaksasa ilu, dengan uial saiaf enpal shakli
selagai yang ladi ladi kani leiangkan, dengan nyava nasionaIisne
yang leikolai-kolai di daIan kaIlu naka sepanjang idan-idanan INI
penlenlukan kekuasaannya nenjadiIah selagai Kiishna Tivikiana,-
helal, lidak leiaIahkan!

|1j Yang dinaksud nassa, yakni iakyal jeIala yang leijula-jula ilu.

128

XVIII
Y%..%/%$.,
Kiishna Tivikiana! }adi loh ievoIusi, jadi loh hanuk selagai nanu|
]aqaoinangun, jadi loh huiu haia alau selidak-lidaknya
nenjungkiikan hukun`
ukan, sekaIi Iagi lukan!
ukan peIanggaian hukun alau ievoIusi, ~ lelapi sualu nassa-aksi
yang anan lelapi helal, sualu nassa-aksi yang leialui lelapi dahsyal,
selagai nisaInya nassa-aksi SDAI lalkaIa dua puIuh lahun yang
IaIu, leijuang neielul hak piIih unun. Adakah di daIan nassa-aksi
SDAI pada vaklu ilu, lalkaIa puIuhan, ialusan iilu nanusia
leigeiak, lon-lonan alau dinanil-dinanilan, pengiusakan
keananan unun, peIanggaian kekuassan peneiinlah` Adakah
SDAI di daIan nassa-aksi unluk hak piIih ilu nengaIiikan daiah,
adakah peninpin-peninpinnya kena hukunan Ianlaian neIanggai
pasaI ini alau pasaI ilu`
Tuan-luan Hakin, iakyal eIanda sekaiang neiasa lesai haliIah alas
kenenangan denokiasi ilu, kani pun ikul nengucap syukui
alasnya, kani pun ikul leiseiu: lahagia, lahagiaIah kanu dengan
hak piIih unun ilu, hai, langsa eIanda! - Telapi..naiiIah kila
ingal selenlai, lagainana iakyal eIanda ilu caianya nendalangka
hak piIih unun ilu, lagainana caianya kenenangan denokiasi ilu
didalangkan! Tak Iain lak lukan,-dengan nassa aksi! Dengan nassa-
aksi yang leigeIonlang-geIonlang neIinpah seIuiuh negeii
eIanda, nenlangkilkan seIuiuh eneiginya iakyal, nengeIekliisasi
sekujui ladannya langsa, ~ nassa aksi yang helal dan kini leiluIis
dengan huiuf enas di daIan luku iivayal langsa eIanda dan
nendalangkan aluian peneiinlah yang nodein!
Y%..%/%$., 4%'8 2#*,$,%' 3#5%0'4% ,01-%3 4%'8 2,,2%*/,2%*$%'
"-#3 FU)C *%..%/%$., 4%'8 3#5%0 2%' *%3%$1%.%C 4%'8 ;18%
*#'88#0%&$%' .#-1&13 01513'4% &%$4%0 2%' ;18% *#'8#-#$0&,.%.,
.#$1;1& 5%2%''4% 5%'8.%CR*%..% %$., 4%'8 5#&8#-"*5%'8/
8#-"*5%'8 *#'1;1 $# %&%3 *%$.12'4%, lidak dengan leinaksud -
iseng-iseng Ianggai-Ianggaian undang-undang selagai yang
diluduhkan kepada kani daIan pioses ini, lidak puIa dengan senjala
lon alau lediI alau gas iacun alau ianai-ianaian apapun juga,
129

neIainkan hanyaIah dengan senjala senangal yang leiupa
nasionaIisne leseila enpal uial saiaf ilu ladi saja, selal senjala
senangal ini, asaI sudah cukup nengasahnya, sudah lisaIah
nenlikin kani nahasakli dan lak dapal dilundukkan, yakni lisa
nenlangkilkan desakan kekeiasan lalin, ncrcc| gcuc|d, yang
nahalesai, sehingga naksud kani lenlu dapal leicapai!
Kani kenlaIi Iagi: ladan Iahiinya penlenlukan kekuasaan INI
kani caii di daIan iakyal nuila yang leijula-jula ilu, di daIan nasa
yang leikeiunun-keiunun selagai senul.
Aha! AID seiing nenuIis alau saksi AIlieghs aIa CoIijn leikala- jadi,
ganlinya IKI, jadi, ganlinya, Conlinis!! Salu Iogika Iagi yang
kocak, Tuan-luan Hakin!
Logis, lukan` INI didiiikan lidak Iana sesudah IKI nali INI
seiing nenunjukkan sikap anli-inpeiiaIisne selagai IKI, INI nau
nenggeiakkan nassa selagai IKI, jadi INI sana dengan IKI, jadi,
neiah pulih kepaIa lanleng sana dengan neiah nailiI aiil, jadi,
nasionaIis Indonesia sana dengan Conlinis!
WaIaupun legilu, ~ vaIaupun Iogika yang legilu Iogis ilu,-
INI lukan Conlinis! INI nenang didiiikan di daIan lahun 1927,
nenang anli-inpeiiaIisne, nenang sualu pailai nassa, nenang
sualu pailai yang kionoislis dan naihaenislis, nenang
dikhavaliikan oIeh di. Cpilo akan Iekas diluduh dan dilindas
selagai ganlinya IKI, lelapi lukan Conlinis, INI lukan
ncinc|ij|c cptc|gs|cr|1j daii Iailai Konunis Indonesia!
FU) %2%-%3 .1%01 +%&0%, '%.,"'%-,.*# &#`"-1.,"'#& .#5%8%, 4%'8
$%*, 0#&%'8$%' 0%2,C 2%' *%..%,.*#C $&"*",.*#C *%&3%#',.*#
FU) lidakkIah kaiena fahan Conlinis, neIainkan ,%-%3 $%&#'%
.1.1'%' +#&8%1-%' 3,21+ )'2"#.,% 4%'8 *#*%'8 *#'41&13 FU)
*#*#-1$ $&"*",.*# 2%' *%&3%#',.*# ,01G

|1j Ieneiinlah eIanda nenang seIaIu nenuduh INI adaIah Ianjulan daii
IKI, sepeili suial pendakvaan leihadap ung Kaino di sana leiluIis lahva
INI adaIah nc|ncq|c cptc|gs|cr daii IKI, ailinya lahva INI adaIah
ganlinya IKI dengan senlunyi-senlunyi.


130

XIX
Y%&3%#',.*#
Menyuiuh neneIuk kionoisne` Tuan-luan Hakin, nenyuiuh
neneIuk kionoisne, selagainana susunan peigauIan hidup Liopa
nenyuiuh kaun sosiaIis neneIuk pioIelaiisne puIa! Selal susunan
peigauIan hidup Indonesia sekaiang adaIah peigauIan neik Kiono,
peigauIan hidup neik naihaen,- peigauIan hidup yang selagian
lesai sekaIi adaIah leidiii daii kaun lani keciI, kaun luiuh keciI,
kaun pedagang keciI, kaun peIayai keciI, pendek kala: ..kaun
kiono dan kaun naihaen yang apa-apanya senua keciI! Sualu
goIongan loijuis nasionaI|1j yang kuasa selagai di India, sualu
goIongan loijuis yang lenaganya lisa dipakai di daIan peijuangan
neIavan inpeiiaIisne ilu dengan, poIilik seIfconlaining|2jdi sini
loIeh dikalakan lidak ada. anyak kaun nasionaIis langsa
Indonesia, yang nengalakan, lahva peigeiakan Indonesia haius
neniiu peigeiakan India dengan nengadakan puIa loikol ekononi
alau svadeshi selagai di India ilu. Kani nenjaval: kaIau lisa
nenang lagus, lelapi peigeiakan Indonesia lidak lisa neniiu
peigeiakan India, lidak lisa ikul-ikul nengadakan svadeshi, lidak
lisa nenakai lenaga sualu goIongan loijuis nasionaI, oIeh kaiena di
Indonesia lidak ada goIongan loijuis nasionaI yang kuasa
ilu. F#&8#&%$%' )'2"'#.,% 3%&1.-%3 .1%01 +#&8#&%$%' 4%'8 *#':%&,
0#'%8%'4% 2, 2%-%* $%-%'8%' @%'8 @&"*" 2%' @%'8 Y%&3%#' .%;%C
"-#3 $%&#'% )'2"'#.,% 3%*+,& *#-1-1 *#*+1'4%, $%1* $&"*"
2%' $%1* Y%&3%#' 5#-%$%G W, 2%-%* 0%'8%' $%1* @&"*" 2%'
$%1* Y%&3%#' ,01-%3 0#&10%*% -#0%$'4% '%.,5 )'2"'#.,%C 2, 2%-%*
"&8%',.%., $%1* $&"*" 2%' $%1* Y%&3%#' ,01-%3 0#&10%*%
-#0%$'4% '%.,5 )'2"'#.,%C 2, 2%-%* "&8%',.%., $%1* $&"*" 2%'
$%1* Y%&3%#' ,01 0#&10%*% 3%&1. 2,:%&, 0#'%8%'4%. Siapa daii
kaun peigeiakan Indonesia nenjauhi alau lak nau leisalu dengan
saudaia-saudaia iakyal iendah yang sengsaia dan leikeIuh kesah
ilu, siapa yang nenjaIankan poIilik saIon-saIonan alau nenak-
nenakan, siapa yang lidak nenpeiusahakan naihaenisne alau
kionoisne, - vaIaupun ia seiilu kaIi sehaii leileiiak cinla langsa
cinla iakyal, ia hanyaIah nenjaIankan poIilik
yang...CunapoIilik-poIilikan leIaka!
131

Kekromoan dan kemarhaenan!, irulah kini gamLar susunan pergaulan
hidup kami. SeLaL sisrem imperialisme di Indonesia adalah dari sejak
semulanya, dari zaman Kompeni sampai ke zaman Culruursrelsel, dari
zaman Culruursrelsel, sampai ke zaman modern, mereLur dan memLasmi
riap-riap perusahaan Lesar daripada rakyar kami dengan sulur-sulurnya
dan akar-akarnya, mengalang-ngalangi dan memLikin ridak Lisa leLih
hidup suaru perusahaan kerajinan arau indusrri
arau onderneming Indonesia apa pun juga. Ferdagangan, pelayaran,
perrukangan, semua marilah oleh pengaruh imperialisme-rua dan
imperialisme modern yang kedua-keduanya monopolisris iru!
Kini linggaIIah peidagangan keciI leIaka, peIayaian keciI leIaka,
peilukangan keciI leIaka, peilania keciI leIaka, kelanlahan Iagi
niIyunan kaun luiuh yang sana sekaIi liada peiusahaan sendiii,-
kini peigauIan hidup Indonesia ilu hanyaIah peigauIan hidup
kekionoan dan kenaihaenan saja!
Tuan-luan Hakin, senpilnya lenpo nengaIang-aIangi kani
nenguiaikan dan nenluklikan keadaan yang penling ini Ielih Iuas,
lelapi salu dua daIiI daii langsa Liopa yang leipeIajai, lak lisa kani
linggaIkan, nisaInya daii RaffIes, Iiof. Velh, Iiof. KieIslia, Iiof.
Conggiipj, Iiof. V. CeIdeien, alaupun SchnaIhausen, Rouffaei, dan
Iain-Iain yang senuanya adaIah nenluklikan kelenaian kala kani
ilu!
Di daIan luku RaffIes yang leinashui lenlang lanah }ava, kani
nenlaca lenlang inpeiiaIisne-lua:
egilu sukainya nengganlaikan dengan panjang Ielai, Iuasnya
peidagangan di lanah }ava pada saal oiang eIanda nuIai leidian
di Iaul-Iau Tinui, legilu puIa nenyedihkan hali nenluklikan
dengan caia lagainana peidagangan ilu oIeh peilualan langsa
asing diaIang-aIangi, diulah sana sekaIi dikeciI-keciIkan, oIeh
kekuasaan nonopoIi yang loliok, oIeh kelanakan dan keseiakahan
akan duil dilaiengi kekuasaan, dan oIeh keIaIinan yang picik daii
sualu peneiinlah saudagai...
DenikianIah pasaI-pasaI yang leipenling daii liga puIuh salu pasaI
nengenai penlalasan, yang nenleIenggu liap geiak peidagangan
dan nenadankan laia yang penghalisan daii senangal leiusaha,
unluk nenuaskan penandangan-penandangan picik angkaia
132

nuika, yang lisa diselul kefanalikan akan keseiakahan kepada
haila.|3j
Tuan-luan Hakin, RaffIes adaIah leikenaI selagai penlenci langsa
eIanda! Kaiena ilu, naiiIah kila nenyeIidiki pendapal pujangga-
pujangga eIanda sendiii dan kila akan nendengai pendapal yang
lidak leileda. Tidakkah Iiof. Velh lenlang inpeiiaIisne-lua ilu
nengalakan, lahva langsa kani,
A2%-%* %5%2 $#/_dC .#+#&0, ;18% 2, <%*%' Y%;%+%3,0C 0#&10%*%
0#&$#'%- .#5%8%, $%1* .%12%8%& 4%'8 5#.%& 1.%3%C $%1* +#-%10
4%'8 8%8%3C $%1* +#&%'0%1 4%'8 5#&%',
, dan lahva neieka ununnya..leIah haius nengaIani
peiulahan yang lesai unluk nenjadi pelani-pelani yang dian dan
danai sepeili sekaiang ini, dan lahva: nyala sekaIi, lahva
senangal haiinaunya sudah dijinakkan sanpai kulu-kulunya dan
lahva (neieka) lak Iupul daii lekeijanya olal lidui penjajahan
yang Iana di lavah langsa asing yang Ielih kual!|4j
Tidakkah Iiof. KieIslia nenuIis:
IoIilik peidagangan langsa eIanda nenyelalkan lanyak
sunlei-sunlei penghidupan nenjadi leilulup alau keiing sana
sekaIi, lapi peiduIi apa! Tidakkah oiang...nengajaikan, lahva
oiang lak loIeh nenyinpang daii pendiiian, lahva iakyal yang
niskin paIing ganpang lisa dipeiinlahi!|5j
Dan haiapIah peihalikan peikalaan Iiof. Conggiijp yang leilunyi:
Usaha yang helal unluk nengekaIkan nonopoIi ilu sudah
nenlinasakan kesejahleiaan puIau-puIau MaIuku dan nenindas
senangal dagang dan nafsu leiusaha yang (nasih) ada sedikil pada
penduduk lunipulia!|6j
HaiapIah nenpeihalikan puIa pendapal Iiof. Van CeIdeien yang
nenuIis di daIan luku pidalo-pidalonya:
Dengan adanya peipuslakaan yang Iuas, kini lak lisa disangkaI
Iagi, sudah ada peinuIaan peidagangan yang aklif dan leialui, IaIu
Iinlas lukai-nenukai dengan seleiang Iaulang dengan aIal-aIal
yang ada vaklu ilu...oIeh adanya syslen ccn|ingcn|cn dan
|ctcran|icn! |7j
133

Kenudian oIeh adanya sislen lananan paksaan, naka piodusen
unipulia didesak daii pasai dunia dan diaIang-aIangiIah lunluh
suluinya sualu keIas najikan dan keIas saudagai langsa sendiii!
|8j
Oiang lisa nenlanlah, O, ilu keadaan lenpo duIu, keadaan
sekaiang sudah Iain!
O, nenang,-ilu keadaan lenpo duIu, ilu jahalnya inpeiiaIisne-lua!
Telapi keadaan sekaiang, di lavah inpeiiaIisne nodein, lidak Iain
haInya! Keadaan sekaiang nasih lelap nengaIang-aIangi linluInya
sualu kaun peiusahaan lesai di Indonesia, lelap nengkionokan,
lelap, nenaihaenkan di daIan lendensnya, - vaIau, dengan
neninjan Iagi peikalaan Slokvis, neIaIui jaIan-jaIan yang Ielih
sunyi, |angs s|i||crc ucgcn. Keadaan sekaiang lelap nenunjukkan
sualu peigauIan hidup lani keciI, pedagang keciI, peIayai keciI,
segaIanya keciI, leseila leijula-jula kaun yang lak nenpunyai sualu
niIik alau peiusahaan sendiii yang lagainana keciInya pun,
pioIelai, yang (leilava oIeh lendens inpeiiaIisne-nodein yang
nenuiul Iiof. Van CeIdeien nenlikin kani nenjadi iakyal kaun
luiuh, dan si luiuh anlaia langsa~langsa), nakin Iana nakin
leilanlah.
DaIiI- daIiI` HaiapIah nenpeihalikan peikalaan lekas Asislen
Residen SchnaIhausen, yang alas Iapoian Du us yang leilunyi:
HaI yang sana, dan naIahan Ielih-Ielih Iagi, leijadi dengan laiang
lenunan. }ava di zanan duIu nenganliI kain-kain yang agak haIus
daii pesisii, lapi yang unluk kepeiIuan sehaii-haii dilikinnya
sendiii unluk keluluhan lanah }ava dan lual selagian lesai juga
unluk KepuIauan Hindia. eikapaI-kapaI kain-kain ilu
neninggaIkan lanah }ava dan diselaikan ke puIau-puIau
sekilainya. Sekaiang kila nenasukkan di lanah }ava dan
kepuIauan Hindia kila punya kain-kain eIanda...Di daIan
peilenlangan ini peiusahaan unipulia nenjadi nundui dan
paliik-paliik kila di negeii eIanda ada haiapan akan lisa
nengganlikannya sana sekaIi daIan vaklu yang pendek.
MenuIis konenlai lual zanan sekaiang yang nengalakan:
sedangkan Du us nenyelulkan di anlaia selal-selal naka
keadaan jeIek, iaIah hiIangnya leleiapa lanyak laiang-laiang
134

ekspoi yang Iain, di sanping leilahan-lahannya pengeIuaian leias,
naka kila di zanan ini lisa puIa nengalakan, lahva lanyak
induslii-induslii unipulia linasa alau neiana hidupnya!|9j
Dan adakah leda luIisan C.I. Rouffaei yang leilunyi:
DaIan keadaan denikian ilu, naka lidak loIeh lidak peiusahaan
kain unipulia.nakin Iana nakin leilindas oIeh lanyaknya
inpoi daii Iuai negeii.|1Oj
Tidak, lidak ada ledanya. Dan lidak ledaIah puIa nasil peiusahaan-
peiusahaan Indonesia yang Iain. Di nanakah sekaiang kani punya
peIayaian` Dinanakah kani punya peiusahaan lesi dan kuningan,
kani punya kaun pedagang` Sesungguhnya, lenaiIah luIisan Iiof.
Van CeIdeien yang leilunyi:
...suluinya induslii-induslii nodein ini, sudah nendesak
usaha-usaha induslii iunahan yang agak naju. Ieidagangan ekspoi
unipulia linasa dan induslii selenpal-selenpal hiIang leisapu
oIeh geIonlang laiang-laiang inpoi yang nuiah, hasiI likinan
leilanyak-lanyak.|11j
..egiluIah naka, juga di daIan zanan lananan neideka, yang
dalang sesudah zanan cuIluuisleIseI, leiIaku leius peipisahan
anlaia si lani }ava, - dan dengan ini selenainya segenap penduduk
unipulia,- dan pasai dunia zanan sekaiang.|12j
Tuan-luan hakin, dengan peigauIan hidup yang denikian ini,
dengan peigauIan hidup yang liada keIas peiusahaan lesai ini,
dengan peigauIan hidup yang hanpii penuh dengan kaun kiono
dan kaun naihaen saja ini, kani daii Iailai NasionaI Indonesia,
yang seIananya leidiii dialas rca|i|ci| ilu, kani haius nenjaIankan
poIilik yang Kionoislis dan Maihaenislis puIa. Tidak lisaIah kani
nencola nengaIahkan inpeiiaIisne ilu dengan nendesaknya ke
Iuai dengan kekualan peisaingan ekononi, lidak lisaIah kani
nencola neIenahkan dayanya dengan daya sc|fccn|aining yang
nasionaI-ekononis selagai di India ilu. Kani hanya lisa
nengaIahkannya dengan aksi Kang Kiono dan Kang Maihaen,
dengan nassa-aksi kelangsaan yang selesai-lesainya. Kani
nencola nenyusun-nyusun eneigi nassa yang leijula-jula ilu,
nencola nenleIokkan eneigi segenap kaun inleIekluaI Indonesia
ke aiah susunan nassa ini, kani nencola, -dan kani yakin akan
135

lisa-, kani nencola nenleii keinsafan pada kaun inleIeklua
Indonesia ilu, lahva di daIan kaIangan nassa iniIah neieka haius
leijun dan leijuang, di daIan kaIangan nassa iniIah neieka haius
nencaii kekuasaan langsa, - jangan Ielih duIu hanya nenjaIankan
poIilik saIon-saIonan saja, nenggeiulu sendiii-sendiii alau naiah-
naiah di daIan kaIangan sendiii saja.
Tidak! AW, 2%-%* *%..%C 2#'8%' *%..%C 1'01$ *%..%GHC/ ,01-%3
3%&1. *#';%2, .#*5"4%' $%*, 2%' .#*5"4%' 0,%+/0,%+ "&%'8
)'2"'#.,% 4%'8 *%1 5#&;1%'8 1'01$ $#.#-%*%0%' 0%'%3 %,& 2%'
5%'8.%G

|1j CoIongan loijuis nasionaI=kaun nodaI langsa sendiii.
|2j IoIilik seIfconlaining, iaIah poIilik nenlikin sendiii keluluhan iakyal,
jadi lidak nenleIi laiang likinan kaun inpeiiaIis, neIainkan segaIa
keluluhan ilu dilikin oIeh peiusahaan langsa sendiii.
|3j Sii Thonas. S. RaffIes, daIan luku Ceschiedenis van }ava leijenahan
van de Sluiiei 1836, haI. 116, 14O.
|4j Velh daIan }ava I haI. 299.
|5j L.. KieIslia daIan Dc tcs|iging... haI.19.
|6j Ceoige Conggiijp daIan Scnc|s cncr cccncniscnc gcscf|icdcnis haI.122
|7j LihalIah lual naknanya, calalan kaki no. 36, 37.
|8j Iiof, van CeIdeien, daIan Vccr|czingcn.haI.122.
|9j SchnaIhausen, daIan luku Otcr ]ata haI. 139.
|1Oj Ceiiel Iiele Rouffaei, daIan luku Dc Vccrnaans|c |ndus|riccn haI. 2
|11j Di. Schiieke daIan lcs|crn |nf|ucncc elc haI.99.
|12j Van CeIdeien VooiIezingen haI. 123.