SULIT 21/1 Sejarah Ogos 2009 11/4 Jam

21/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA - PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

SEJARAH
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan.Jika anda hendak menukar sesuatujawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

21/1

KAEDAH KAMAN X Y Z

CARA MENDAPATKAN MAKILUMAT Ucapan, penceritaan dan perbualan. Catatan pada dinding gua, kulit kayu, daun can kertas. Gali cari , maritim dan angkasa lepas.

1 Kaedah kajian Z ialah A B C D Lisan Bertulis Saintifik Arkeologi

2 Mengapakah Zaman Neolitik dikatakan bermulanya perkembangan teknologi? I Manusia pandai mencipta peralatan tembikar II Manusia mencipta peralatan perang III Manusia pandai bercucuk tanam IV Manusia mencipta barang kemas
A B C D I, II can III I, II clan IV I, III dan IV II, III can IV

Parameswara telah berjaya membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. 3 Bagaimanakah Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka? I Kedudukan yang strategik II Kemudahan pelabuhan
III Hubungan diplomatik IV Bantuan orang laut A B C D I, II can III I, II clan IV I, III can IV II, III can IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4 Antara kerajaan maritim yang terkenal di Tanah Melayu ialah Kerajaan Kedah Tua. Di manakah letaknya kerajaan Kedah Tua? A B C D P Q R S

5 Melaka telah menjalankan hubungan serantau dengan Jawa, Pasai, Siak dan Kampar. Apakah nilai yang diperoleh daripada hubungan tersebut? I Baik hati II Berhemah tinggi III Tolong menolong IV Hormat menghormati
A I dan ll B II dan III C III dan IV D I dan IV

Bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam urusan perdagangan di Melaka pada abad ke-15. 6 Mengapakah Bahasa Melayu menjadi lingua franca? A Bahasa Melayu bahasa antarabangsa B Ramai pedagang berbangsa Melayu C Pusat pengajian Bahasa Melayu D Mudah difahami 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

21/1

Masalah perpecahan penduduk merupakan faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka. 7 Mengapakah berlakunya perpecahan penduduk di Melaka? I Adu domba II Pilih kasih III Iri hati
IV Fitnah A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SLOGAN PORTUGIS KE TIMUR "GOSPEL, GOLD AND GLORY"

8 Apakah aktiviti yang berkaitan dengan "gospel"?

A Tanah jajahan B Perniagaan rempah C Penemuan jalan laut D Penyebaran agama Kristian

HAMPIR 100 TAHUN

9 Rajah di atas menunjukkan Perang Tiga Segi. Nyatakan kuasa-kuasa yang terlibat dalam perang tersebut?
A Belanda, Portugis, Johor B Portugis , Acheh , Belanda C Acheh, Johor, Portugis

D Riau , Johor, Acheh
21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

5

21/1

10 Berdasarkan peta di atas, bagaimanakah jajahan takluk membantu kerajaan Johor mencapai kegemilangan? A Mengumpul pelbagai hasil B Penduduk yang ramai C Bantuan ketenteraan D Perdagangan luas

11 Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan asal-usul nama Terengganu? I II III IV A B C D Tong Ta Nong Teng Ya Nung Ting Ga Nung Taring Anu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12 Kelantan dan Terengganu pernah menghantar bunga emas kepada Siam. Apakah tujuan Kelantan dan Terangganu menghantar bunga emas tersebut? A Perjanjian B Penjajahan C Perdagangan D Persahabatan

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

21/1

13 Apakah fungsi cap mohor di atas? A Alat kebesaran kerajaan B Surat kuasa pembesar C Pengesahan arahan D Cap nama sultan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Sabah bergantung pada bentuk muka bumi di persekitaran tempat tinggal mereka.

14 Apakah kegiatan ekonomi kaum Suluk?

A Memungut hasil hutan B Memungut hasil laut C Menternak binatang D Bercucuk tanam

Tahun 1786

Sultan Abdullah menyerahkan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI).

15 Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian? A Mendapat restu Siam B Mengukuhkan kedudukan C Menjaga kedaulatan negeri D Mengelakkan ancaman British 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

7

21/1

Tarian Ngajat 16 Apakah tujuan tarian di atas? A Melahirkan tanda kesyukuran B Merayakan kemenangan C Meraikan kejayaan D Mernuja roh

Pada tahun 1867, pentadbiran Negeri - Negeri Selat telah dipindahkan dari India ke London.

17 Apakah taktor yang menyebabkan pemindahan tersebut? I Menjimatkan perbelanjaan II Menyeragamkan pentadbiran III Memperkenalkan Akta Mata Wang IV Menghapuskan pelabuhan bebas Singapura
A I clan ll B II dan III C III dan IV D I dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

21/1

Perjanjian Inggeris - Belanda 1824 Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan baru di Tanah Melayu. British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura.

18 Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? A Perpecahan Kepulauan Melayu B Penubuhan Negeri-Negeri Selat C Perebutan kuasa pembesar tamat D Penguatkuasaan Undang-undang Barat

Sultan Ahmad berusaha menjaga kedaulatan Pahang dengan menyekat pengaruh British.

19 Apakah usaha Sultan Ahmad untuk menyekat pengaruh British?

A Membawa masuk pelabur B Mempelbagaikan cukai baru C Melaksanakan pentadbiran British D Memperkenalkan pendidikan Barat

Pada tahun 1896, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah dibentuk.

20 Apakah tujuan British menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?
I Memulihkan kuasa Residen II Mengukuhkan keselamatan

III Berkongsi perkhidmatan pakar IV Memajukan sistem perhubungan
A B C D I, II can III I, II can IV I, III can IV II, III dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

9

21/1

Jawatan Tahun 187' 1865 1857 1851

Sultan

Raja Muda

Raja Bendahara Raja DiHilir

Sultan lsmail Sul'tanAii SultanJaafar Sultan Muhammad

Raja Abdullah

fl

4
Raja Abdullah Raja Ali Raja Jaafar

j
Raja small

Rajalsmail Raja Abdulah
Raja At RaiaYusuf

Svah 21 Mengapakah Raja Abdullah tidak dilantik sebagai Sultan Perak pada tahun 1871?

A Tidak hadir ketika pemakaman B Bukan Anak Gahara
C Pembesar tidak suka D Baginda diugut

Tahun

Peristiwa

1840 1841 1846

Menamatkan penentangan di Sarawak. Menjadi Gabenor Sarawak. Diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka.

22 Apakah kesan daripada peristiwa di alas kepada Sarawak? A Penghapusancukai B Pemerintahan Brunei tamat C Penubuhan Majlis Undangan D Pemansuhan kuasa pembesar Peristiwa Perjanjian Bangkok 1909

Maklumat Negeri-Negeri Melayu Utara diserahkan kepada British.

23 Apakah kesan peristiwa di atas ? I Tabal menjadi hak Siam II British membayar ganti rugi III Sungai Golok sempadan antarabangsa IV Reman menjadi wilayah Kelantan can Perak A I, II dan III B I, II clan IV C I, III dan IV D II, Ill dan IV
21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

21/1

Tarikh Kurun ke-18

Pentadbir Wilayah Sarawak Pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak. Pembesar Brunei mentadbir Sarawak.

Kurun ke-1 9

24 Mengapakah berlaku perubahan kepimpinan di Sarawak? I Memajukan negeri II Menguasai kekayaan III Mengukuhkan kekuasaan IV Mengekalkan kemerdekaan A Idanll B II can III C III dan IV D I dan IV

Kaum

Bidang Pekerjaan Semasa Pemerintahan Brooke di Sarawak Pentadbiran Perdagangan Pertanian Perlombongan
Ketenteraan

Melayu

Cina

ban

25 Mengapakah keluarga Brooke bertindak demikian? I Menghalang perpaduan II Mengukuhkan kedudukan
III Menghapuskan pemberontakan IV Melaksanakan amalan demokrasi A I dan ll B II dan III C Ill dan IV D I dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

11

21/1

Mahkamah di Sabah semasa Syarikat Borneo Utara British

Bidang Kuasa • Kes pembunuhan • Kes penculikan • Kes rompakan
• X

Mahkamah Majistret

Mahkarnah Anak Negeri

26 Apakah X?

A Hukum adat B Jenayah C Jual beli D Juvana

Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah Syarikat Overbeck dan Dent menguasai Sabah pada tahun 1877 dan 1878? A Konsesi B Tekanan C Perjanjian D Pembelian

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

21/1

Perkembangan landasan kereta api di Tanah Melayu 1910-1931 28 Apakah matlamat British memajukan sistem perhubungan di atas? A Menaikkan imej B Memudahkan eksport
C Meningkatkan kemajuan D Memudahkan pergerakan

Kegiatan Ekonomi Semasa Pemerintahan British

Ekonomi Dagangan

Dwiekonomi

Ekonomi Tradisional

29 Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas?
A Berlaku jurang ekonomi

B Agihan sumber ekonomi menyeluruh C Kelembapan perkembangan ekonomi D Penguasaan ekonomi penduduk tempatan
[Lihat sebelah SULIT

21/1

SULIT

13

21/1

Bapo homer kamu per g sekolah mi ajar kumu jade pngawa^nantL

30 Dialog di atas berlaku di Sabah semasa pemerintahan SBUB. Apakah jawatan yang dikhaskan untuk lulusan sekolah tersebut?
I Renjer II Kerani III Residen IV Pegawai Daerah A I dan ll B II dan III C III dan IV D IdanIV

Keluasan Ladang Getah (ekar) 1901 1908 5,965 240,000

1912

642,000

31 Apakah usaha British menggalakkan pembukaan ladang getah baru?
I Mempelbagaikan penggunaan getah II Memodenkan kaedah torehan III Mengurangkan cukai tanah IV Menurunkan cukai eksport

A I dan ll B II dan III C Ill dan IV D I dan IV 21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

32 Ilustrasi di atas ialah Dato' Bahaman pahlawan Pahang. Mengapakah beliau menentang British? A Mencabuli adat resam B Perkampungan dibakar C Peraturan yang membebankan D Membantah perlucutan gelaran

1939

Persatuan Melayu Kelantan

1938

Persatuan Melayu Selangor

1937

Persatuan Melayu Melaka

33 Apakah tujuan persatuan di alas dibentuk? I Mengukuhkan kedudukan ekonomi II Mencetuskan perjuangan radikal III Memperjuangkan kemerdekaan
IV Meningkatkan taraf sosial A I can ll B II dan III C III dan IV D I dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

15

21/1

34 Gambar di alas merupakan tokoh pejuang tempatan yang menentang James Brooke di Sarawak.
Apakah persamaan perjuangan tokoh di alas? A Mempertahankan adat B Menentang kekejaman C Membantah sistem cukai D Membela nasib kaum Iban

• Ishak Haji Muhammad • Abdul Samad Ahmad

35 Apakah peranan tokoh nasionalis di atas? A Mengasaskan fahaman radikal B Memimpin penentangan bersenjata C Membangkitkan kesedaran kebangsaan D Menggerakkan gerakan pemulihan agama

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

21/1

Pada zaman Jepun ini, kita mesti sentiasa berwaspada.

Betul, kalau ditangkap oleh pasukan itu, kita akan diseksa dulu kemudian baru disiasat.

36 Apakah pasukan yang dimaksudkan dalam dialog di atas? A Bintang Tiga B FORCE 136 C Kempeitai D MPAJA

Produk Semasa Pendudukan Jepun
Bahan Nira Kelapa Hasil Gula

Benang Nanas
Buluh

Kain
Kertas

37 Berdasarkan jadual di atas, apakah nilai yang dapat diambil daripada masyarakat pada zaman tersebut ?
A Rajin B Berani C Kreatif

D Berdaya saing

• Gerila Kinabalu

• Askar Melayu Setia
38 Apakah persamaan pertubuhan di atas?

A Menggulingkan kerajaan British B Menentang penjajahan Jepun C Menyebarkan fahaman komunis D Menyatupadukan penduduk Sabah
21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

17

21/1

39 Bagaimanakah orang Melayu menunjukkan penentangan mereka terhadap Malayan Union?
I Rusuhan II Berkabung III Tunjuk perasaan

IV Memulaukan upacara pelantikan Gabenor
A B C D I, II dan III I, II clan IV I, III dan IV II, III dan IV

BIODATA Nama Michaell Lee Tarikh lahir 1 Februari 1948 Tempat lahir Melaka

40 Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, adakah Michaell Lee layak mendapat taraf kerakyatan? A Layak kerana Rakyat Raja B Layak kerana Rakyat British C Tidak layak kerana lahir di Melaka
D Tidak layak kerana belum berumur 12 tahun

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

21/1

British hendak mcnubuhkan Malayan Union untuk
mengganiikan Pcntadhitan Tentera British.

41 Karikatur di atas merupakan dialog dalam kalangan penduduk Tanah Melayu pada tahun 1946. Mengapakah British berbuat demikian? I Melicinkan pentadbiran British II Menyekat kuasa politik Melayu
III Memastikan sumbangan golongan imigran IV Memenuhi kehendak penduduk Tanah Melayu A B C D I, II can III I, II can IV I, III can IV II, III dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

19

21/1

Persatuan-persatuan Melayu yang menyokong Malayan Union.

0

0

PKMM API AWAS BATAS

42 Apakah alasan yang diberikan oleh persatuan di atas untuk menyokong Malayan Union?
I Kerakyatan terbuka
II Kemerdekaan lebih cepat
III Penyatuan pentadbiran agama Islam IV Kuasa Raja-raja Melayu diperkukuhkan

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Ganjaran kepada anggota Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA) semasa pemerintahan Pentadbiran Tentera British.

$ 350.00
• 1 beg beras

43 Bagaimanakah tentera MPAJA boleh mendapat ganjaran di alas? A Membubarkan parti B Mengawal kampung C Memulangkan senjata D Menyertai pasukan keselamatan

Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan.

44 Pernyataan di atas dikaitkan dengan sistem pendaftaran kebangsaan pada tahun 1950-an. Mengapakah tindakan tersebut diambil?
A Melancarkan perang saraf

B Membasmi ancaman komunis C Memudahkan bancian penduduk D Mengenal pasi golongan imigran 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

21/1

45 Berdasarkan gambar di alas, kaum wanita juga turut berjuang membantu kaum lelaki rnemerangi keganasan komunis semasa darurat 1948-1960. Bagaimanakah kaum wanita memainkan peranan mereka?

A Menyertai Home Guard B Membuka kampung baru
C Menyertai pasukan askar Melayu D Menyertai Mata-mata Khas Melayu

Sejak tahun 1949, pihak British telah berusaha untuk mewujudkan perpaduan antara kaum di Tanah Melayu.

46 Apakah usaha awal yang dilaksanakan oleh kerajaan British? A Jawatankuasa antara Kerajaan B Jawatankuasa Hubungan antara Kaum C Jawatankuasa Perpaduan antara Kaum

D Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

21

21/1

47 Ilustrasi di atas merupakan sebahagian daripada tragedi keganasan Bintang Tiga. Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut? I Amanah asas kestabilan negara II Toleransi mengukuhkan perpaduan III Bersatu padu teras keamanan negara IV Saling membantu mempertahankan negara A I, 11danIII B I, II dan IV C I, IIIdanIV D II, III dan IV

SISTEM AHLI
Dato' Onn Ja'afar Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri

Dr. Lee Tiang Keng Dato' E.E.C. Thuraisingam

Ahli Kesihatan Ahli Pelajaran

48

Apakah tujuan Sistem Ahli? A B C D Melatih penduduk Tanah Melayu dalam pentadbiran Memberi kemerdekaan kepada penduduk tempatan Membentuk kerajaan tanpa pilihan raya Kerjasama kaurn dalam satu parti [Lihat sebelah SULIT

1/1

SULIT Tarikh
Februari 1954

22 Peristiwa

21/1

Konferensi Nasional

Ogos 1954

Konvensi Nasional

49 Apakah persamaan antara kedua-dua persidangan tersebut ?
A Menggubal perlembagaan B Mewujudkan kerjasama politik C Memperjuangkan kemerdekaan D Menetapkan manifesto parti politik

Sir Ivor Jenning Sir William Mckell Tuan B. Malik Tuan Abdul Hamid

50 Apakah sumbangan tokoh di atas terhadap kemerdekaan Tanah Melayu ? A Menggubal perlembagaan
B Menyertai Rombongan Merdeka C Menguruskan pilihan raya umum D Menghapuskan ancaman komunis

51 Berdasarkan gambar di atas, di manakah Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu apabila kembali dari London ?
A Padang Stadium Kubu, Melaka B Stadium Merdeka, Kuala Lumpur

C Padang Merdeka, Bandar Hilir, Melaka D Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur 21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

23

21/1

• Kerakyatan secara jus soli • Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan 52 Kedua-dua perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Merdeka dapat membuktikan I Permuafakatan II Semangat tolak ansur III Semangat kebangsaan IV Perjuangan Parti Perikatan
A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Pada tahun 1946, Charles Vyner Brooke telah membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. 53 Maklumat di atas mengenai penyerahan Sarawak kepada British. Apakah faktor yang mendorong beliau berbuat demikian ?
I Masalah kewangan II Pertikaian keluarga III Permintaan rakyat IV Desakan British A I, II dan Ill B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Tahun 1946

Peristiwa Sabah menjadi tanah jajahan British.

54 Mengapakah kerajaan British berbuat demikian? A Menyeragamkan sistem pentadbiran B Membendung ancaman komunis C Menjaga kepentingan ekonomi D Memenuhi permintaan rakyat 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

21/1

Tokoh X

Pak cik mesti menjadi ahli dalam kumpulan kami. Kalau tidak anak pak cik tidak dapat belajar di sekolah kerajaan.

Pak Cik Din : Saya tidak mahu. Saya tetap dengan pendirian sendiri.

55 Dialog di atas tentang gerakan antipenyerahan Sarawak kepada British. Tokoh X merupakan ahli A Barisan Pemuda Melayu Sibu B Young Malay Association C Barisan Pemuda Melayu D Rukun Tiga Belas

Sejak tahun 1950, beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan British untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri di Sabah.

56 Apakah langkah yang telah diambil?

I Menubuhkan Parti Perikatan Sabah II Mengadakan Pilihan Raya Majlis Undangan 1962 III Mengadakan Pilihan Raya Majlis Tempatan 1952 IV Melantik pemimpin bumiputera dalam Majlis Undangan
A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Membuat bantahan rasmi kepada PBB Menyusun Pasukan Pertahanan Tempatan Meminta bantuan ketenteraan daripada negara Komanwel

57 Mengapakah Malaysia mengambil tindakan di atas? A Membanteras pemberontakan Brunei B Menghadapi konfrantasi Indonesia C Menamatkan ancaman Filipina D Mempercepat kemerdekaan 21/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

25

21/1

• Kerajaan Britain • Kerajaan Amerika Syarikat

58 Mengapakah kedua-dua kuasa besar di atas menyokong gagasan Persekutuan Malaysia? I Meningkatkan taraf hidup

II Menyekat pengaruh komunis
III Mempercepat proses kemerdekaan
IV Memperkukuh kedudukan di Asia Tenggara

A I dan ll B II dan III C III dan IV D I dan IV

• Suruhanjaya Cobbold 1962 • Suruhanjaya PBB 1963

59 Apakah kepentingan laporan suruhanjaya di atas? I Penduduk Sarawak menyokong gagasan Malaysia II Penduduk Sabah menyokong gagasan Malaysia III Wujudnya kerjasama antara kerajaan terlibat IV Gagasan Malaysia bukan neokolonialisme A B C D I dan ll II dan III III dan IV I dan IV

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

21/1

60 Gambar menunjukkan Lee Kuan Yew mencanangkan konsep Malaysian Malaysia dalam satu perhimpunan di Singapura. Bagaimanakah Tunku Abdul Rahman menghadapi situasi di alas? A Mengadakan pilihan raya B Mengisytiharkan darurat C Memisahkan Singapura D Menghapuskan jus soli

KERTAS SOALAN TAMAT

21/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 23/1 Geografi Ogos 2009 1'/4 Jam

23/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA - PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

GEOGRAFI
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak 23/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

23/1

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.
67
Kg. Paya Kelubi

tan 5
u it In

al

66
^c ^ry 65 s Kg. Se a s

( u M ju

u

a

64
s

4
• ss r
• ^
r

r
rr ''s=1 ^ I^I
e-I
I

63

4 I1
4 44

4

Bp.

ekan now rrr Kokb

Kg . Pelau

l

--I
ea

- L_

ek PD R

62

F ^

- = - ,- - --j

61

60 41

Kg. Chegar
42

s 43
44

-

-s

46

47

-^ 48

45

Kontur

Padi

If

Kelapa Sawit

ii

Sungai

Getah

s

I

Masjid

t

Kilang

Sek.

Sekolah Stesen Trigono metri

Pejabat Daerah

B.P

Balai Polis

Jalan raya

loo"

Benteng

X]

Skala : 1cm mewakili 1km

SULIT

3

23/1

1. Berapakah luas kawasan paya nipah di tenggara peta? A. 5 kilometer persegi B. 8 kilometer persegi C. 14 kilometer persegi D. 17 kilometer persegi

64

62 41 43

2. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah A. berjajar B. berpusat C. berselerak D. berkelompok

3. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tenggara peta? I Habitat akuatik II Sumber minuman III Bahan binaan IV Kawasantadahan A. I clan 11 B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

4. Berapakah bearing sukuan Stesen Trigonometri (RG 458658) dari Simpang Tiga Kg. Chegar (RG 431604)? A. B. C. D. U 29°T S 29°B U 61°T S61°B

SULIT

4

23/1

5. Apakah potensi yang dapat dikaitkan dengan kawasan hutan di timur laut peta?
I Pembalakan II Pelancongan III Sumber perubatan IV Aktiviti memburu A. I dan ll B. IdanIV C. II dan III D. III dan IV

6. Fungsi utama Pekan Kokbah ialah sebagai pusat I perindustrian II pelancongan III pentadbiran IV pengumpulan hasil pertanian
A. B. C. D. I dan ll I dan IV Il dan ill III dan IV

Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah.

Menganjur dari Selatan Thai Merentasi Perak Legeh Sungai Perak dan Sungai Kinta

7. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Banjaran Pantai Timur B. Banjaran Tahan C. Banjaran Bintang D. Banjaran Titiwangsa

SULIT Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

5

23/1

• Kaki bukit beralun • Tanaman getah, kelapa sawit, nanas

8. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan
A. Dataran Kerian B. Dataran Johor C. Delta Rajang

D. Dataran Kedah-Perlis

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

P

I

11

9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai bertanda P? A. B.

C.

D.

SULIT

6

23/1

Soalan 10 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.
• Penting untuk kegunaan domestik • Menjana kuasa hidroelektrik

10. Maklumat di atas merujuk kepada sungai yang bertanda

MALAYSIA 11. Kombinasi yang manakah benar?

Halangan bentuk muka bumi I II III IV Sungai beraliran deras Likuan sungai Kawasan paya Hakisan ombak

Langkah mengatasi Membina empangan Merawat sungai Menanam bakau Membina benteng

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

SULIT

7

23/1

12. Antara berikut langkah yang manakah paling berkesan untuk mengurangkan hakisan cerun? I Pertanian sejenis II Pembinaan batas III Pembinaan teres IV Tanaman tutup bumi
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Soalan 13 berdasarkan maklumat di bawah.

0 0

Dijalankan di kawasan pedalaman Hutan ditebang dan dibakar Kaedah tanaman secara tugal

13. Apakah kesan aktiviti di atas terhadap alam sekitar? A. Peningkatan paras kesuburan tanih B. Kepupusan spesies kayu berharga C. Kekurangan sumber air semula jadi D. Kewujudan petempatan baru

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah.

Batu lembut

r Laut
Laut

imm
Batu keras

r Arah Ombak

Sebelum 14. Apakah bentuk muka bumi X ? A. Tebing tinggi B. Teluk C. Tanjung D. Tetanjung

Selepas

SULIT

8

23/1

Soalan 15 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

Pusat pelancongan Meluncursalji

15. Antara berikut kawasan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

DUNIA

SULIT Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

9

23/1

16. Pergerakan di atas menyebabkan berlakunya I matahari terbit di timur II pembiasan angin lazim III perbezaan panjang slang dan malam IV kejadian empat musim dalam setahun A. I dan ll B. I dan IV C. IldanIII D. IIIdanIV

Soalan 17 berdasarkan maklumat di bawah.

Membaiki jala

\. Membaiki hot

17. Maklumat di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh. Nelayan berkenaan tinggal di kawasan A. Mukah, Sarawak B. Tumpat, Kelantan C. Semporna, Sabah D. Pulau Pangkor, Perak

SULIT

10

23/1

18. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan tentang hujan di Malaysia?
A. Dibawa oleh bayu laut B. Hujan disertai siklon tropika C. Paling lebat semasa peralihan monsun D. Hujan tahunan antara 1000 - 2000 mm

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah.

DUNIA

• Binatang diburu untuk bulunya • Sumber industri kertas

19. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan peta bertanda
A. B. C. D. I II III IV

SULIT Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.

11

23/1

Ponmmn mmuned

ulvaunye diboliYken semula

SNOion uluoungu. ^^ v mmpoitems A kebumi I-

20. Fenomena X di dalam rajah di atas disebabkan oleh I penggunaan penyaman udara II kapal terbang supersonik III pembuangan sisa toksik IV asid sulfurik lemah A. I dan ll B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

Cahaya Matahari

21. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan A. Ekuinoks Musim Bunga B. Solstis Musim Panas C. Ekuinoks Musim Luruh D. Solstis Musim Dingin

SULIT

12

23/1

22. Kombinasi manakah yang benar?
Jenis tumbuh -tumbuhan semula jadi I II III IV Hutan pantai Hutan paya air tawar Hutan paya air masin Hutan gunung

Jenis tanih Berpasir Gambut Latent Aluvium

A. I dan II B. IdanIV C. Ildanill D. III dan IV

Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah.

Cengal Merbau Nyatoh

23. Spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas digunakan untuk membuat
A. atap B. varnis C. perabot D. cerucuk

SULIT 24. Pasangan manakah yang benar?

13

23/1

Tumbuh-tumbuhan semula jadi I
II

Lokasi Kuala Sepetang, Perak
Gunung Kinabalu, Sabah

Bakau
Cengal

III IV

Kempas Palma

Pulau Talang-Talang, Sarawak Tasik Bera, Pahang

A. I can ll B. IdanIV C. IldanIII D. III can IV

Soalan 25 berdasarkan maklumat di bawah.

Hutan Taiga Hutan Mediterranean Hujan Hujan Tropika

25. Apakah ciri persamaan kawasan hutan di atas? A. Malar hijau B. Diriantulen C. Berbentuk kanopi D. Kepelbagaian spesies

SULIT

14

23/1

Soalan 26 berdasarkan rajah dan peta di bawah.

26. Haiwan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

m

27. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada alam sekitar? I Habitat flora dan fauna II Agen pencegah hakisan tanah III Sumber kayu keras berharga IV Sumber perubatan tradisional A. I dan II B. IdanIV C. II dan III D. III dan IV

SULIT

15

23/1

• Tumbuh-tumbuhansemulajadi Lavender, Rosemary • Hidupan Liar : Musang, Kucing liar

28. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A

DUNIA Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah.

29. Apakah kesan penebangan hutan di atas terhadap kawasan pinggir laut? I Kehilangan kawasan tadahan II Peningkatan suhu global III Habitat fauna musnah IV Hakisan pinggir laut A. I dan lI B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

SULIT

16

23/1

30. Apakah usaha pemuliharaan sumber hutan di Malaysia? A. Penebangan terpilih B. Mewartakan hutan simpan C. Menjalankan rawatan silvikultur D. Mengehadkan pengeluaran lesen membalak

Soalan 31 berdasarkan maklumat clan peta di bawah.

Berpenduduk jarang Bergunung-ganang Berhutan tebal

31. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kawasan bertanda

MALAYSIA

SULIT

17

23/1

32. Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi pertumbuhan semula jadi penduduk sesebuah negara? I Taraf pendidikan II Taraf kesihatan III Kadar kelahiran IV Kadar kematian
A. I dan ll B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah. Sik, Kedah s Felda Keratong, Pahang

ke

33. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya penghijrahan di atas? I Tanah yang sesuai untuk pertanian. II Sistem pengangkutan yang baik. III Peluang pekerjaan. IV Governan A. I clan ll B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

34. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

Petempatan
I II III IV Tanjung Dawai, Kedah Lumut, Perak Mukah, Sarawak Kundasang, Sabah

Fungsi
perikanan perlombongan pembalakan pertanian'

A. I dan ll B. I dan IV C. Il dan Ill D. III dan IV

S

U

LIT

18

23/1

Soalan 35 berdasarkan maklumat di bawah.

• Gua Niah, Sarawak • Kota Tampan, Perak

35. Apakah faktor utama pemilihan petempatan awal di atas? I Sumber air II Kesuburan tanah tinggi III Mengelakkan bencana alam IV Perlindungan daripada binatang buas A. I dan ll B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Soalan 36 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

Kadar kelahiran tinggi Aktiviti ekonomi bergantung kepada sumber Ramai penduduk tinggal di luar bandar

36. Pernyataan di atas merujuk kepada negara

DUNIA

SULIT

19

23/1

37. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

Pola Petempatan A B C D Berpusat Berselerak Berjajar Berkelompok

Kawasan Pinggir pantai Tanah rancangan Landasan keretapi Kebun kecil getah

Soalan 38 berdasarkan maklumat di bawah.

0

Kuala Lumpur Bangkok Tokyo

38. Apakah kesan proses pembandaran bandar raya di atas? I Taraf hidup meningkat II Kepadatan penduduk berkurang III Kemudahan perumahan berkurang IV Kemudahan infrastruktur meningkat A. I dan ll B. I dan IV C. IIdanill D. III dan IV

SULIT
Soalan 39 berdasarkan gambar di bawah.

20

23/1

39. Apakah langkah-langkah yang dijalankan untuk mengurangkan kejadian di atas?
I Sungai didalamkan

II Longkang dibersihkan III Mengawal pembuangan sisa kilang IV Meningkatkan aras jalan raya
A. I dan ll B. I dan IV C. IIdanIII D. III dan IV

SULIT

21

23/1

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

Kuala Lumpur dahulu

Kuala Lumpur kini

40. Apakah masalah yang berlaku akibat perubahan di atas? I Kesesakan lalu lintas II Pencemaran udara

III Peningkatan jumlah penduduk IV Kemerosotan nilai tanah
A. I dan 11 B. I dan IV C. 11 dan III D. IIIdanIV

Soalan 41 berdasarkan maklumat di bawah.

• Keretapi Pasifik Kanada • Keretapi Tanah Melayu Berhad

41. Apakah persamaan kepentingan jalan pengangkutan di atas? A. Mengangkut bijirin B. Mengurangkan kesesakan C. Mempercepat urusan dagangan D. Mengangkut penumpang

S

U

LIT

22

23/1

Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah.

42. Kemudahan komunikasi di atas membolehkan A. siaran televisyen 24 jam B. kos penyiaran dijimatkan C. menonton Liga Inggeris secara langsung D. penghantaran dokumen perniagaan melalui taksimili

43. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pembinaan sistem pengangkutan pintar di Malaysia? A. Permintaan pengguna B. Kesesakan lalu lintas

C. Perkembangan teknologi D. Kepakaran tempatan

Soalan 44 berdasarkan maklumat di bawah.

Projek Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS) Lebuh Raya Timur Barat

44. Apakah kesan utama pembinaan lebuh raya di alas terhadap alam sekitar? A. Perubahan landskap B. Meningkatkan penggunaan kenderaan C. Mempercepat penghantaran barangan D. Perkembangan kawasan luar bandar

SULIT Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah.

23

23/1

0

Sumber X

Boleh diperbaharui Tenaga elektrik untuk meter tempat letak kenderaan

45. Sumber X ialah A. air B. hutan C. tanih D. suria

46. Antara berikut kombinasi manakah yang benar? Mineral Petroleum Arang batu Emas Bijih timah

Lokasi pengeluaran I II III IV A. I dan ll B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Port Dickson Merit Pila Raub Mamut

Soalan 47 berdasarkan maklumat di bawah.

0

0

Cat Kosmetik Tekstil

47. Hasil keluaran di atas adalah kesan penerokaan A. kaolin B. fosfat C. arang batu D. petroleum

S

U

LIT

24

23/1

Soalan 48 berdasarkan rajah dan peta di bawah.

48. Sumber tenaga di atas terdapat di kawasan peta bertanda

DUNIA

SULIT Soalan 49 berdasarkan maklumat di bawah.

25

23/1

Bio bahan api Bio tenaga Bio produk

49. Maklumat di atas berkaitan dengan A. tenaga suria B. tenaga biomas C. tenaga terma D. tenaga hidroelektrik

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

Teknologi Mesra Alam Jaring kalis serangga Teknik Fertigasi

1
Matlamat x 50. Teknologi di atas bermatlamat A. meningkatkan hasil pengeluaran B. meningkatkan penyelidikan C. mengurangkan pencemaran D. mengurangkan penggunaan sumber

SULIT

26

23/1

51. Antara berikut, kaedah manakah yang digunakan untuk menjamin bekalan sumber pada masa depan?

Sumber I Air

Kaedah Pengurusan Tebus guna

11
III IV

Tanih
Mineral logam Hutan

Pertanian sejenis
Kitar semula Silvikultur

A. I clan 11 B. I clan IV C. 11 clan III D. III clan IV

Soalan 52 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

Mineral G Digelar' Raja segala logam'

52. Mineral G terdapat di kawasan bertanda

MALAYSIA

SULIT Soalan 53 berdasarkan maklumat di bawah.

27

23/1

Encik Park Ji-Sung pelancong dari Korea sangat gemar menikmati keindahan batu karang yang terdapat di Malaysia.

53. Encik Park Ji-Sung dapat menikmati keindahan tersebut di
A. Pulau Ketam, Selangor

B. Pantai Cahaya Bulan, Kelantan C. Kuala Besut, Terengganu D. Pulau Payar, Kedah

Kawasan berlorek menunjukkan lokasi industri bukan berasaskan sumber.

SEMENANJUNG MALAYSIA 54. Apakah jenis industri di X dan Y ? A. Industri tayar B. Industri automotif C. Industri elektrik dan elektronik D. Industri makanan dan minuman

SULIT

28

23/1

55. Antara berikut pasangan manakah yang benar?
Tanih I II III IV A. I dan II B. IdanIV C. II dan III D. III dan IV Laterit Gambut Beris Pasir Tanaman Nanas Koko Tembakau Kelapa

56. Lokasi manakah pada peta berkembang akibat perlombongan gas asli?

MALAYSIA

57. Kombinasi manakah yang benar? Fenomena A B C D Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon Pencemaran udara Hujan asid Kesan terhadap alam sekitar Tanih menjadi tandus Penurunan suhu setempat Kawasan tadahan terjejas Hidupan terancam

SULIT

29

23/1

Soalan 58 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

Program Kitar Semula Waste 21 Program Cukai Sisa Program Cukai Hijau

58. Maklumat di atas merujuk kawasan peta yang bertanda

DUNIA

Soalan 59 berdasarkan maklumat di bawah.

0

Akasia Batai Yemane

59. Maklumat di atas berkaitan A. penghijauan bandar B. penghutanan semula C. penebangan terpilih D. rawatan silvikultur

SULIT Soalan 60 berdasarkan maklumat di bawah.

30

23/1

Malaysia Indonesia Singapura

60. Kerjasama perdagangan antara ketiga-tiga negara di alas dikenali sebagai A. ASEAN B. Komanwel C. IMT - GT D. IMS - GT

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT 50/1 MATEMATIK Kertas 1 Ogos 2009 1'/a jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

MATEMATIK KERTAS 1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan di bahagian atas adalah dalam Bahasa Inggeris dan diikuti dengan soalan dalam Bahasa Melayu. 3. Caton dikehendaki membaca maklumat di halaman 2 atau halaman 3.

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak 50/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT INFORMATION FOR CANDIDATES

2

50/1

1. This question paper consists of 40 questions. 2. Answer all questions.

3. Answer each question by blackening the correct space on the answer sheet. 4. Blacken only one space for each question. 5. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have done. Then blacken the space for the new answer. 6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 7. A list of formulae is provided on pages 4 to 6.
8. A booklet o f fourfigure mathematical tables is provided. 9. You may use a non-programmable scientific calculator.

50/1

SULIT

SULIT MAKLUMAT UNTUK CALON

3

50/1

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan.
3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4. Bagi setiap soalan hitarnkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukarjawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinvatakan. 7. Satu senarai rumus disediakan di halaman 4 hingga 6. 8. Sebuah buku sifir matematik empat angka disediakan. 9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak bo/eh diprogram.

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4
FORMULAE/ FORMULA

50/1

The following formulae maybe helpful in answering the questions . The symbols given are the ones commonly used. RELATIONS / PERKAITAN I a", x a,, = a1f1.,? 2 ell, a,^=all, 11

3 (a,,,)" = ail„,

4 Distance / Jarak

/(x,-x02+(y,-

5 Midpoint / litiktengah

(X, J;)

^LLL' L.^-L)
2 2

6 Average speed =

distance travelled time taken Jarak yang dilalui

Laju Purata =

Masa yang diambil

7 Mean =

sum of data number of data
Jumlah data

Min=

bilangan data

8 Pythagoras Theorem / Teorem Pithagoras c' = a + b-

50/1

SULIT

SULIT

5

50/1

SHAPE AND SPACE / BENTUK DAN RUANG 1 Area of rectangle = length x width Luas segiempat tepat = panjang x lebar 2 Area of triangle = 2 x base x height
Luas segitiga = I x tapak x tinggi

3 Area of parallelogram = base x height
Luas segiempat selari = tapak x tinggi 4 Area of trapezium = 2 x sum of parallel lines x height Luas trapezium = 2 x jumlah nisi selari x tinggi

5 Circumference of circle = TO = 2nr Lilitan bulatan = nd = 2m•
6 Area of circle = nr' Luas bulatan = 1Cj'

7 Curved surface area of cylinder = 2nrh
Luas permukaan melengkung silinder = 21t jt 8 Surface area of sphere = 4n r' Luas permukaan sfera = 41t j9 Volume of right prism = cross sectional area x length Isipadu prisma tegak = lugs keratan rentas x panjang 10 Volume of cuboid = length x width x height lsipadu kuboid = panjang x lebar x tinggi I I Volume of cylinder = 4n r' h

Isipadu silinder = 4rzj2t

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

50/1

12

Volume of cone = 3 1C r 2h Isipadu kon = 3 7c r''- h

13

Volume of sphere = 4 71 r
lsipadu sfera = 3 7c j 3

14

Volume of right pyramid = 3 x base area x height Isi padu piramid = luas tapak x tinggi

3x

15

Sum of interior angles of a polygon = (n-2) x 180° Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n - 2) x 180°

Arc length
16 Circumference of circle panjang lengkok
Lilitan bulatan Area of sector

Angle subtended at centre
360° Sudut pusat
360° Angle subtended at centre

17

Area of circle Luas sektor Luas bulatan

360° Sudut pusat 360°

18

S cal e fac t o r, k = P PA' PA

Faktor skala, k =

19

Area of image = k2 x area of object Luas imej = k2 x luas objek

50/1

SULIT

SULIT

7

50/1

1 464 858 when rounded off to the nearest ten thousand is
464 858 bila dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir ialah A 500 000 B 470000 C 465 000 D 460 000

2 Diagram 1 shows fractions arranged in ascending order. Rajah 1 menunjukkan pecahan yang disusun mengikut tertib menaik.

I I x 3 5 3 5 Diagram 1 Rajah I The value of x is
Nilai x ia/ah

2 A 3 3 B 15 4 C 15 D 7 15

3 Given + + 3 = 0.637 , find the value of n. 10 1 000 n Diberi n = 0.637 , cari nilai n. 10 + 1 000 + 3

6

7

A 100 B 1000 C 10 000 D 100 000

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

50/1

4 In Diagram 2, each box is to he filled with a number such that the sum of each column, row and diagonal are the same.
Dalani Rajah 2, setiap petak diisi dengan satu nomhor dengan keadaan jumlah setiap bans, lajur dan pepenjuru adalah sauna.

0

5

-3

-8

-7

Diagram 2 Rajah 2

Find the value of x.

5 Diagram 3 shows a sequence of numbers. Rajah 3 menunjukkan suatu a utan nombor.

I ,3 ,9 ,27 , x , 243 Diagram 3 Rajah 3 Find the value of x.

50/1

S

U

LIT

SULIT

9

50/1

6 The common factors of 16 and p are 1, 2, 4 and 8. Faktor sepunva bagi 16 dan p ialah 1, 2, 4 dan 8. Determine the possible value of p. Tentukan nilai mungkin bagi p. A 20

B 28 C 24 D 36

7 70% of 1200 students at SMK Sungai Batu stay in the hostel. Among the students, 250 stay in Block A, 300 in Block B and the rest in Block C. Find the number of students who stay in Block C. 70% daripada 1200 pelajar di SMK Sungai Batu tinggal di asrama. Antara pelajar itu, 250 tinggal di Blok A, 300 di Blok B dan selebihnya di Blok C. Cari bilangan pelajar yang tinggal di Blok C. A 890 B 590 C 390 D 250

8 Diagram 4 shows a scalene triangle, EGH and two isosceles triangles, EFG and EHI.
Rajah 4 menunjukkan sebuah segitiga tak sama sisi, EGH dan duct buah segitiga kaki sarna, EFG dan EHL

G Diagram 4 Rajah 4
Find the value of p+q+r. Cari nilai p + q + r .

A 100° B 110° C 120° D 130°

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

50/1

9 Diagram 5 shows three solids.
Rajah 5 menunjukkan tiga pepejal.

70g

P Diagram 5 Rajah 5

lOg

The total mass of the three solids is 3 . 9 kg. Zainal tries to find the mass of P. The steps of his calculation are shown below: Jumlah jisim ketiga-tiga pepejal ialah 3.9 kg. Zainal cuba untuk mendapatkwi ji.sim bagi P Langkah pengiraann )'a dituniukkan seperri berikut: 70g+10g=80g ...(1) 3.9 kg = 390 g ... (2) P=3908-80g =3108 ... (3) P=3.1 kg ... (4) Which step shows the wrong calculation?
Langkah pengiraan manakah vang salah? A I

B 2 C 3 D 4

10 Solve the following linear inequality: Selesai ketaksainaan linear berikut: 44x<2

50/1

SULIT

SULIT

11

50/1

I1 In Diagram 6, GHIJ is a parallelogram and GJK is a straight line. Dalam Rajah 6, GHIJ ialah sehuah segi empat selari dan GJK adalah garis lurus.

G

J

K

Diagram 6 Rajah 6 Find the value of y. Cari nilai v. A 65 B 60 C 55 D 50 12 Table I shows the lists of numbers written by four students.
Jadual I menunjukkan senarai nombor yang ditulis oleh empat orang putrid.

Students Murid K L M N

List of numbers Senarai nombor 5,3,5,5 6,6,5.4,6 9, 6, 5, 6, 2, 8 5, 1, 9, 5, 2, 5, 5 Table 1 Jadual 1

Which of the following students, whose median is 5? Antara pelajar berikut, yang manakah median 5? A K and L K dan L B K and N K dan N C LandM L dan M D M and N M dan N

50/1

(Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

50/1

13 Diagram 7 shows PQRST is a regular pentagon and STUVWX is a regular hexagon.
Rajah 7 menunjukkan PQRST sebuah pentagon sekata dan STUVWX ialah sebuah heksagon sekata.

P

Find the value of q + e Cari nilai q + r. A 132 B 228 C 252 D 360 14 In Diagram 8, PQRS is a parallelogram. Dalmn Rajah 8, PQRS adalah sebuah segiempat se/ari. 12 cm

Diagram 8 Rajah 8 It is given that SX = XR = RT. Find the area , in cm'-, of the shaded region. Diberi bahawa SX = XR = RT. Cari luas, dalarn cm2, kawasan berlorek. A 45 B 48 C 60 D 120

50/1

SULIT

SULIT

13

50/1

15 In Diagram 9, A, B, C and D are vertices of a regular polygon. 0 is a centre of the polygon and L AOD = 90°. Dalam Rajah 9, A, 8, C dan D ialah bucu-hucu bagi suatu poligon sekata. 0 ialah pusat poligon itu dan L AOD = 90°.

A Diagram 9 Rajah 9 Calculate the number of sides of the polygon. Hitting hilangan sisi bagi poligon all. A 8 B 10 C 12 D 16 16 In Diagram 10, E, F G and H are centres of four semicircles. Dalam Rajah 10, E, F, G dan H adalah pusat-pusat bagi empat .semibulatan.

E G HE->e H>4->e I cm Icm Icm cm I cm Icm Icm Diagram 10 Rajah 10 Y is a locus of a point which moves such that it is always 2 cm from the point F and more than 2 cm from the point G. Which of the point. A, B, C or D, does Ypas.s through? Y ialah locus suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari titik F dan lebih dari 2 cm dari titik G. Antara titik, A, B, C atau D, dilalui oleh Y?

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

50/1

17 In Diagram 11, PQRS is a parallelogram. STUV is a square with the area of 25 cm2. PST and RTU are
straight lines. Dalam Rajah 11, PQRS adalah sebuah segiempat selari, STUV adalah sebuah segiempat sama dengan luas 25 cm2. PST dan RTU adalah garis turns.

15 cm Q

12 cm

U

Diagram II Rajah I I

Calculate the perimeter, in cm, of the whole diagram. Hitting perimeter, dalam cm, seluruh rajah.
A 70 B 90 C 102 D 108

18 In Diagram 12, RST is a straight line. Dalam Rajah 12, RST ialah garis lures.

Diagram 12 Rajah 12 Find the value of x + y. Carl nilai x + Y. A B C D 15 35 75 80

50/1

SULIT

SULIT

15

50/1

19 Diagram 13 shows the wall of a house. Rajah 13 menunjukkan dinding sebuah rutnah.

m
7m 5m

Diagram 13 Rajah 13
The cost to paint the wall is RM4 per square meter. Find the total cost of painting the whole wall. Kos inengecat dinding an ialah RM4 bagi satu meter persegi. Carijumlah kos mengecat seluruh dinding.

A RM300 B RM292 C RM224 D RM192 20 Diagram 14 shows a right prism. Rajah 14 menunjukkan sebuah prisma tegak.

5 cm

13 cm 15 cm
Diagram 14 Rajah 14 Calculate the total surface area, in cm2, of the right prism. Hitung jumlah luas permukaan, dalam cm2, bagi prisma itu. A 210 B 255 C 405

D 510 [Lihat sebelah 50/1 SULIT

SULIT

16

50/1

21 Diagram 15 shows four geometrical shapes. Rajah 15 inenunjukkan empat bentuk geometri.

P

Q

R

S

Diagram 15 Rajah 15

Which of the following figures can form the net of a right cylinder? Antara berikut, gabungan bentuk manakah yang boleh membina sebuah silinder tegak?

A One piece of P and one piece of R. Sekeping P dan sekeping R.
B One piece of P and two pieces of S. Sekeping P dan dua keping S.

C Two pieces of P and one piece of Q. Dua keping P dan sekeping Q.

D Two pieces of P and one piece of S. Dun keping P dan sekeping S.

22 It is giventhatp:q=3:4.andq:r=5:8. Diberi bahawa p : q = 3 : 4. dan q : r = 5 : 8. Find the ratio of p : r.
Cari nisbah p : r

A B

38 45

C 15:32 D 15:38

50/1

SULIT

SULIT

17

50/1

23 Diagram 16 shows a cylindrical solid with a diameter 8 cm and the length 30 cm. Two identical cones are taken out. Rajah 16 menunjukkan sebuah pepejal silinder berdiameter 8 cm dan panjang 28 cm. Dua buah kon yang sama saiz dikeluarkan.

Diagram 16 Rajah 16 Calculate the volume, in cm3, of the remaining solid. Hitung isipadu, dalam cm3, pepejal yang tinggal. A 160 tc B 228 n C 320 it D 648n

24 Given y - 2x = 5 and y = x - 1, calculate the value of x. Diberi y - 2x = 5 dan y = x - 1, hitung nilai x.

A -6 B -2 C 2 D 6

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

50/1

25 Diagram 17 shows a circle with centre 0 and radius 7 cm. Rajah 17 menunjukkan sebuah berpusat 0 berjejari 7 cm.

Diagram 17 Rajah 17 Given the radius of the circle = 7 cm. Calculate the area, in cm2 , of the shaded region. (Use is = L2 Diberi jejari bulatan = 7 cm. Hitting luas, dalam cm2, rantau berlorek. (Guna Ti =
A 49 B 77 C 154 D 231

22 7

26 The distance from Alor Setar to Taiping is 240 km. A bus leaves Alor Setar for Taiping at 1000 hours with the average speed of 80 kmh'.
Jarak clan Alor Setar ke Taiping ialah 240 km. Sebuah has bertolak dari Alor Setar pada jam 1000 menuju Taiping dengan purata laju 80 km

What time does the bus arrive at Taiping? Pukul berapakah has itu tiba di Taiping? A 1200 hours jam 1200 B 1300 hours jam 1300 C 1400 hours jam 1400 D 1500 hours jam 1500

50/1

SULIT

SULIT

19

50/1

27 Table 2 shows the members of sports clubs in SMK Taman Perpaduan. Jadual 2 menunjukkan data murid yang menganggotai kelab sukan di SMK Taman Perpaduan.

Sports clubs Kelab sukan Badminton Badminton Hockey Hoki Volleyball Bola tarn ar Handball Bola baling Table 2 Rajah 2

Number of members Bilangan ahli

500 450 375 175

The data above is represented by a pie chart in Diagram 18. Data di gambarkan dengan Carta pai pada Rajah 18. Which of the following sectors A, B, C and D, represents sector Volleyball? Antara sektor-sektor A, B, C dan D yang manakah mewakili sektor Bola Tampar?

Diagram 18 Rajah 18

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

50/1

28 Table 3 shows the number of visitors of a particular stalls in an exhibition.
Jadual 3 menunjukkan Mangan pelawat pada germ tertentu dalam satu pameran.

Stalls Gerai K

Number of visitors Bilangan elawat 15

L
M

30
X

N
Table 3 Jadual 3

60

If the information is represented by a pie chart, the angle of sector representing stall L is 60°. Which of the following statements is NOT true?
Jika mak/umat tersehut diwakili o/eh .sebuah carta pai, sudut yang mewakili gerai L iatah 60°. Antara penyataan herikut, yang manakah TIDAK benar?

A The angle of sector representing stall K is the biggest. Sudut yang mewakili sektor gerai K adalah terbesar.

B The angle of sector representing stall M is the smallest. Sudut rang inewakili sektor gerai M adalah terkecil.
C The angle of sector representing stall L is twice the angle of sector representing stall N. Sudut yang mewakili sektor gerai L adalah dim kali sudut yang mewakili sektor gerai N.

D The angle of sector representing stall M is bigger than the angle of sector representing stall L.
Sudut yang mewakili sektor gerai M adalah besar daripada sudut yang mewakili sektor germ L.

50/1

S

U

LIT

SULIT

21

50/1

29 In Diagram 19, WY is the diameter of a circle with centre O. Dalam Rajah 19, WY ialah diameter bagi bulatan berpusat O.

Diagram 19 Rajah 19
Find the value of x. Cart nilal x.

A 21° B 42° C 48° D 69° 30 Table 4 shows the values of variables x and y of a function. Jadual 4 menunjukkan nilai-nilai bagi pembolehubah x dan y bagi satu fungsi.

-2 -7

1

2

Table 4 Jadual 4 The function is Fungsi itu ialah A y=2x-3 B y=3x-l C y=4x+1 D y=5x+3

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

50/1

31 In Diagram 20. OCP is right-angled triangle, ABC is a major sector of circle with centre 0 and OP=8cm. Dalam Rajah 20, OCP adalah sebuah segitiga bersudut tegak ABC adalah satu sektor major bulatan herpusat 0 dan OP = 8 cm.

Diagram 20 Rajah 20
Calculate the area, in cm2, of the whole diagram. Hitung /aas, dalam crn', seluruh rajah.

A 48+12ic B 48+36in C 24+481c D 24 + 27 rz

50/1

S

U

LIT

SULIT

23

50/1

32 Diagram 21 shows two quadrilaterals, P and Q. Quadrilateral P is the image of quadrilateral Q under an enlargement. Rajah 21 menunjukkan dua buah sisiempat, P dan Q. Sisiempat P adalah imej bagi sisiempat Q di bawah suatu pembesaran.

Diagram 21 Rajah 21 It is given that the area of Q is 13 cm2. Calculate the area, in cm2, of the shaded region. Diberi bahawa luas Q ialah 13 cm2. Hitung luas, dalam cm2. rantau berlorek. A 39 B 45 C 49 D 54

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

50/1

33 Diagram 22 shows a circle with centre 0 and AOB is a straight line.
Rajah 22 menunjukkan sebuah bulatan berpusat 0 dan AOB ialah garis lurus.

Diagram 22 Rajah 22

Find the value of x + y + z. Cari nilai x + v + Z.

A 120° B 130° C 1500 D 170°

50/1

SULIT

SULIT
34 In Diagram 23, PT is the axis of symmetry. Dalam Rajah 23, PT ialah paksi simetri.

25

50/1

Diagram 23 Rajah 23

It is given that QR = 10 cm. PR = 13 cm and PT = 30 cm. Find the value of x. Diberi bahawa QR = 10 cm, PR = 13 cm dan PT = 30 cm. Cari nilai x. A 9 B 12 C 15 D 18

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

50/1

35 In Diagram 24, Q is the midpoint of the straight line PR. Dalain Rajah 24, Q ialah titik tengah garis lurus PR.

R(12, 2) ^x Diagram 24 Rajah 24

Find the value of x.

50/1

SULIT

SULIT

27

50/1

36 Diagram 25 shows two points, K and L drawn on a Cartesian plane. Rajah 25 rnenunjukkan dua titik K dan L dilukis pada satah Cartesan. V

K

6
L

-6

0
1---6

e

1

D

M x

Diagram 25 Rajah 25

Calculate the distance between point K and point L. Hitung jarak antara titik K dan titik L.

A ^36 B 45 C 81 D 1117

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

50/1

37 In Diagram 26, PQR is a major arc of a circle with centre 0.
Da/am Rajah 26, PQR ialah lengkok major sebuah bulatan berpusat O.

Diagram 26 Rajah 26

It is given that the radius of the circle is 7 cm and RS = 24 cm. Calculate the perimeter, in cm, of the whole diagram . (Use it = 7 )
Diberi bahawa jejari bulatan ialah 7 cm dan RS = 24 cm. Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah. (Guna Ti = 22 )

22

A 89 B 82 C 78 D 68

50/1

SULIT

SULIT
38 Table 5 shows the parking rate of a car park.

29

50/1

Jadual 5 menunjukkan kadar bayaran pakiran (tempat letak kereta). Parking Rate Bayaran pakir First hour Jam pertama Subsequent hour RM 0.50 RM 1.50

2

Setup jam tainbahan Table 5 Jadual 5 Kassim parks his car for 4 hours. Calculate the amount of money to be paid by Kassim. Kassim pakir kereta selam a 4 jam. Hitung jumlah wang yang dibayar oleh Kassim.

A RM 2.50 B RM 3.50 C RM 4.00 D RM 4.50

50/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 45/1 Pendidikan Islam

Kertas 1 Ogos 2009 2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan daripada Bahagian B.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak 45/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

45/1

Bahagian A [20 markah] dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Bahagian ini mengandungi
1 (a) Firman Allah SWT:

Q1.1 I

1^1L9
e14^ ear

( 156-155

)

Ayat di atas menjelaskan tentang ujian Allah SWT terhadap keimanan manusia. (i) Nyatakan dua bentuk ujian tersebut . (ii) v4P1 "15- 7 l"' ^? c a l1 (iii) Terangkan dua hikmat ujian Allah kepada manusia . (iv) Bagaimanakah cara orang beriman menghadapi ujian Allah SWT? [2 markah] [2 markah] [4 markah] [2 markah] (b) Sabda Rasulullah SAW:

.J11 JI . 'lb DUI , y JI 4:i al SOJ J 11 kr' &I.1- .M i I r` 6 al.a}I 1* Li

Hadis di atas menerangkan tentang kewajipan muslim berlaku ihsan terhadap binatang. (i) Apakah maksud ihsan terhadap binatang? (ii) Jelaskan dua kepentingan ihsan terhadap binatang. [2 markah] [4 markah]

(c) Tuliskan perkataan yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (I) Orang yang bertaubat mempunyai sifat rendah did. Pada masa yang (ii) sama dia memiliki harapan yang tinggi terhadap rahmat Allah SWT. (iii) Kesalahan yang lalui tidak menj_adikannya berputus asa sebaliknya dia (iv) terns berusaha memoerbaiki kesalahan yang dilakukan bagi membangunkan diri, masyarakat clan negara.

[4 markah] 45/1 SULIT

SULIT
2 (a) Firman Allah SWT:

3

45/1

uiLl Apj [j 3

I 'a >3

1^-^'J V. ova ^^ 19y^[

r J'^ ; J Jr

a

(133: ol.r. JT kjr)
Ayat di atas Allah SWT menyuruh hambaNya sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan taubat . (n) J ^^r L,LS )w A; (iii) Terangkan dua cara bertaubat . [2 markah] Call ^Sr4b ^, [2 markah] [ 4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:
J 3J J. J.J.

J, JG : JG Zulu
5 J Jo • J r.

^

-Je^J `

.

-.c J 4

J.

o

J

J

a^ a:o
ri

yl
Ji J'

Jax;
J

cep o.sSl
n F

^LJI ' ^^; ^}S v a;o ak
JJ ' J J J.

tee .

J Ji 1CJ ., Ji J ^ J_ ^/^ ^ / '• , ^^^^ ^^ t( 12.w^> C 49J.,p ?'J^R+I J CSI `^ ^^-' ^^ (J^ = J^ CN-l+0 ^I aAJ^.JI'

( 4

--- j (SJL*.) I al^^)

Hadis di alas menerangkan tentang konsep sedekah dalam Islam. (i) Berdasarkan hadis di atas senaraikan empat amalan sedekah. (ii) Jelaskan implikasi sedekah terhadap individu. [4 markah] [4 markah]

(c) Tuliskan petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Percakapan yang lemah-lembut dan santun melambangkan keperibadian mulia dan luhur yang dimiliki oleh seseorang individu. [4 markah] [Lihat sebelah SULIT

45/1

SULIT

4

45/1

Bahagian B [80 markah]

Jawab semua soalan. 3 (a) Tauhid Rububiyyah ialah meyakini bahawa hanya Allah SWT yang mencipta, memiliki, menguasai, mentadbir, memelihara dan memerintah sekelian alam. (i) Nyatakan dua bahagian tauhid yang lain selain daripada Tauhid
[2 markah] Rububiyyah? (ii) Jelaskan dua kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah terhadap

diri

anda.

[4

markahl

(b) Percaya kepada kitab-kitab suci adalah salah satu daripada rukun iman. (i) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Kitab Nabi Nabi Daud Al-Quran Nabi Musa [3 markah] [4 markahl

(ii) Terangkan dua sebab AI-Quran diturunkan kepada manusia. (iii) Jelaskan dua hikmah AI-Quran diturunkan secara beransur-ansur

kepada Nabi Muhammad SAW.

[4 markah]

(c) Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. (i) Senaraikan tiga sebab manusia perlu bersedia menghadapi kematian.
[3 markah] 4 (a) Golongan yang dikira sebagai ahli Jumaat ialah orang yang bermukim dan bermastautin. (i) (ii) Apakah maksud bermastautin? [2 markah] Khutbah yang disampaikan oleh khatib wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Nyatakan dua syarat sah khutbah Jumaat. [2 markah] Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang sekiranya tidak berwuduk. [3 markahl Senaraikan tiga adab berwuduk. Z a k a t i a l a h menge l uar k an se b a h ag i an d ar i pa d a h art a t e rt en t u d an diberikan kepada orang yang tertentu. [4 markah] Bezakan di antara zakat dengan sedekah. Senaraikan tiga contoh hasil pertanian yang diwajibkan zakat. [3 markah] Nyatakan dua golongan yang diwajibkan qada puasa Ramadan. [2 markah]

(iii)

(b)

(i)

(ii) (iii)

(C)

Nyatakan hukum bagi situasi berikut: (i) Adam menjamakkan solat Zuhur derigan solat Asar. [1 markah] (ii) Zulaika mengerjakan solat Subuh tanpa membaca doa qunut dengan sengaja. [1 markah] (iii) Luqman mengeluarkan zakat kepada bapanya yang miskin. [1 markah] (iv) Puan Hanim tidak berpuasa Ramadan kerana bimbangkan kesihatan anak di dalam kandungannya. [1 markah]

45/1

SULIT

SULIT

5

45/1

5 (a) Dakwah yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW secara berterus-terang telah menimbulkan tentangan yang hebat daripada kaum Quraisy Mekah. (i) Nyatakan dua hikmah dakwah yang dilakukan secara berterus-terang.

[2 markah]
(ii) Terangkan dua faktor penentangan tersebut. [4 markah]

(b) Abd Rahman bin Auf merupakan seorang tokoh usahawan muslim yang berjaya. (i) Sebutkan satu peperangan yang pernah disertai oleh beliau. (ii) Nyatakan dua pengorbanan beliau terhadap Islam. [1 markah] [2 markah]

(c)

Rasulullah SAW telah berjaya membuka Kota Mekah pada tahun 8 Hijrah tanpa sebarang pertumpahan darah. (i) Senaraikan tiga faktor kejayaan Rasulullah SAW ketika pembukaan tersebut. [3 markah] [2 markah]

(ii) Jelaskan dua kesan pembukaan Kota Mekah.
(d)

Susun semula potongan ayat AI-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam Al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

L,-w- c,. J..G) [-` i J° .)2u5 0 ^:iS

As
s ^ J I j^ 1 -JJ (2)

y (1,)I s jaJJI Js (3)
[3 markah]

l .aIL:-.U,U• jL9 (2)
I
(3)

[3 markah] [Lihat sebelah SULIT

45/1

SULIT

6

45/1

6 (a) Islam amat mementingkan penjagaan maruah did.
(i) Nyatakan dua cara untuk memelihara maruah diri. [2 markah] (ii) Pada pandangan anda, apakah akibat tidak menjaga maruah diri?

[4 markah]

(b) Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. (i) Nyatakan bahagian ilmu yang wajib dipelajari beserta contohnya. [2 markah] (ii) Senaraikan dua adab menuntut ilmu. [2 markah] (iii) Terangkan dua akibat tidak menghormati guru. [4 markah]

(c)

Pidato yang baik akan menghasilkan kesan yang positif kepada pendengar. (i)

Nyatakan dua ciri pidato yang balk. [2 markah]
[4 markah]

(ii) Terangkan adab bercakap dalam majlis.

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1

SULIT

I

SULIT 32/2 Bahasa Cina Kertas 2 Ogos 2009 2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH 20094-+*-Ti{,

BAHASA CINA

KERTAS 2
Dua jam at fp7 : 2 ,1, at
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. 2. Jawab semua soalan daripada Bahagian A , Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan daripada Bahagian D.
3. Bahagian A hendaklah ditulis dalam kertas kaligrafi yang disediakan. Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan.

4. Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas kaligrafi dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak 32/2 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

32/2

il MR:
2

1 *i4I^` VI9g, 119 ^Il1 lll) pa4^
*''i , ift/A aAE Q
4 1 }^1

FPM [6n`]

[4 gtir7 it: 15n`4t]
,tIfl -t , P^4 r^ of 7§i,])- :

i Q P

, [4 21 161 tit: 20^^4t]

z9D. [ 1oq-]

+it iiL ,AMfl I2 **P]Rh-*;,

, ^ 4 4^ a m > X165 tP A n Al k 4A 1 1 4r^ , zi] A
/ g

32/2

SULIT

SULIT

3

32/2

^jg [14t] p f ij it : 2 5 ;3` x ] 10 0

32/2

[Lihat sebeiah SULIT

SULIT

4

32/2

TlU [30t]
[ n -1 1 it : 60'n^4t I
i,,c^^7i-g ) - *

24 - A j- i

o (

1 Ht -h, t k2i 3i220

(-) t A Q IjA

(_)

1 44n
016 81

t>

)

Xn

4

NL ^ i4 4A T,i fn

L I * f9 0'ti

(

iA l'QA 9l 0l Q
( Q )

TTn i4 - c, I ej q i^ 143 g* )9 bh I
4 n^ - %fi b5 ^s 1-7 ?, 0-6 to -

KERTAS SOALAN TAMAT

32/2

SULIT

SULIT 50/2 Matematik Kertas 2 Ogos 2009 1 Q jam

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
MATEMATIK Kertas 2 Satu jam empat puluh lima minit Kod Pemeriksa Soalan Markah penuh Markah diperoleh

1
2

2
2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

3
4 5

3
3 2 2
2

Tuliskan nombor kadpengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Caton dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Caton dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

6
7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah

5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4

Kertas soalan ni mengandungi 21 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak. [Lihat sebelah

50/2

SULIT

SULIT

2

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON
I. This question paper consists of 20 questions. Kertas soalan ini niengandungi 20 soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan Write your answers clearly in the spaces provided in the question paper. Jass'apan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Show your working. It may help you to get marks.

Tunjukkan langkah-langkah penting. /ni boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.
5. If you wish to change your answer, neatly cross out the answer that you have done. Then write down the new answer. Sekiranva anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang Baru. 6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 7. The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. A list of formulae is provided on pages 3 to 5. Sara senarai rurnus disediakan di halaman 3 hingga 5.
A booklet of four-figure mathematical tables is provided. Sebuah buku sifir empat angka disediakan. 10. The usage of calculator is not allowed. Penggunaan kalculator saintifik tidak dibenarkan.

11. This question paper must be handed in at the end of the examination. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

50/2

SULIT

SULIT

3

FORMULAE / FORMULA
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

RELATIONS / PERKAITAN
=am+n

1 2

a m xan

am _an =am-n

3 (am)n =amn

4 Distance / Jarak = ^(xz - x, )

Yz - Yi)

5 Midpoint / Titik tengah (x Y) = ( XI+X2 Y1 + Yz 2 2 6 Average speed = distance travelled time taken Laju Purata = Jarak yang dilalui Masa yang diambil

7 Mean = sum of data number of data
Min = Jumlah data

bilangan data
8 Pythagoras Theorem / Teorem Pithagoras
c2 = a2

+b2

50/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

SHAPE AND SPACE / BENTUK DAN RUANG
1 Area of rectangle = length x width Luas segiempat tepat = panjang x lebar

2 Area of triangle = 2 x base x height

Luas segitiga = 2 x tapak x tinggi

3 Area of parallelogram = base x height Luas segiempat selari = tapak x tinggi

4 Area of trapezium = I x sum of parallel lines x height 2

Luas trapezium= Z x jumlah sisi selari x tinggi

5 Circumference of circle = ltd = 271r Lilitan bulatan = ltd = 2)T j 6 Area of circle = irrz Luas bulatan = n j' 7 Curved surface area of cylinder = 27Irh Luas permukaan melengkung silinder = 2)c jt 8 Surface area of sphere = 47rr2 Luas permukaan sfera = 47tjz 9 Volume of right prism = cross sectional area x length Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas x panjang 10 Volume of cuboid = length x width x height Isipadu kuboid = panjang x lebar x tinggi I I Volume of cylinder = nr2h

Isipadu silinder = it jzt

50/2

SULIT

SULIT
12 Volume of cone = I n r 2 h 3

5

Isipadu kon = I )T j 2 h 3
13 Volume of sphere = 4 if r s 3

Isipadu sfera =

4 )Tj
3

14 Volume of right pyramid = 1 x base area x height 3 Isi padu piramid = 1 x luas tapak x tinggi 3 15 Sum of interior angles of a polygon = (n - 2) x 180°

Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n - 2) x 180°
Arclength _ Angle subtended at centre Circumference of circle 3600 panjang lengkok _ Sudut pusat Lilitan hulatan 360 °

16

17

Area of sector _ Angle subtended at centre Area of circle 360 ° Luas sektor _ Sudut pusat Luas bulatan 360°

18 Scale factor, k = PA PA Faktor skala, k = PA' PA 19 Area of image = k2 x area of object Luas imej = k2 x luas objek

50/2

SULIT

6
Answer all questions.
Jawab semua soalan.

1 Calculate the value of 42 - 36 = 3 + 9.
Hitung nilai bagi 42 - 36 _ 3 + 9.

[2 marks / markah]
Answer / Jawapan:

1

2 Calculate the value of 18 + 0.36 + 4 . 9 Hitung nilai bagi 18 + 0.36 + 4 9 [2 marks / markah] Answer / Jawapan:

2

50/2

SULIT

SULIT 3 (a) Find the value of 3 0.027
Cari nilai bagi V 0.027

7

(b) Calculate the value of (13 - 49 )z. Hitung nilai bagi Answer / Jawapan: (a) 13 - 49 . (3 marks / markah]

(b)

3

C
4 Diagram I shows a rectangle KLMN. J is the midpoint of KN. Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat tepat KLMN. J ialah titik tengah KN. N J K

M

Diagram 1 Rajah 1

L

It is given that sin x° = 4 5 4 Diberi bahawa sin x° 5 (a) Find the value of cos x°. Cari nilai bagi kos x°. (b) Calculate the length, in cm, of LM. Hitung panjang, dalam cm, bagi LM. [3 marks / markah] Answer / Jawapan: (a) 4 (b)

C
50/2 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

5 Diagram 2 shows two polygons. H and H', drawn on a grid of equal squares with sides of I unit. Rajah 2 tnenunjukkan dua poligon, H dan H', yang dilukis pada grid segiempat sama bersisi 1 unit.

Diagram 2 Rajah 2 H' is the image of H under transformation L.
H' ialah imej bagi H di bawah suatu penjelmaan L.

Describe in full transformation L. Huraikan selengkapnva penjelmaan L. [2 marks / markah] Answer / Jawapan:

2

50/2

SULIT

SULIT

9

6 Diagram 3 shows triangle KLM drawn on a Cartesian plane. Rajah 3 menunjukkan segitiga KLM dilukis pada suatu satah Cartesan. On Diagram 3 in the answer space, draw the image of KLM under a 90° clockwise rotation about point P. Pada Rajah 3 di ruang jawapan lukiskan imej bagi KLM di bawah putaran 90° ikut arah jam pada titik P.
[2 marks l markah]

Answer I Jawapan:

K

L

M

4

Diagram 3 Rajah 3

6

50/2

[Lihat sebelah SULIT

C

SULIT
7 Diagram 4 shows a polygon.

10

Rajah 4 menunjukkan sebuah poligon. 15 m

12 m

21 m Diagram 4 Rajah 4

On the grid in the answer space, redraw Diagram 4 using the scale I : 300. The grid has equal squares with sides of I unit.
Pada grid di rung jawapan, hukis semula Rajah 4 menggunakan skala I : 300. Grid au terdiri daripada segi empat sama bersisi I unit. [2 marks l markah]

Answer l Jawapan:

7

50/2

SULIT

SULIT
8 (a) Diagram 5 shows a triangle PQR.

11

Rajah 5 menunjukkan sebuah segi tiga PQR.

Measure L PQR, using protractor.
Ukur L PQR, dengan menggunakan protraktor.

(b) Set squares and protractors are not allowed for this section. Sesiku dan protraktor tidak boleh digunakan untuk bahagian mi. Diagram 6 shows a quadrilateral KLMN. Rajah 6 menunjukkan suatu sisiempat KLMN. K

Diagram 6 Rajah 6 Using only a ruler and a pair of compasses, construct quadrilateral KLMN beginning from the lines KL and LM provided in the answer space.
Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina segiempat KLMN bermula dengan garis lurus KL dan LM yang disediakan di ruang jawapan.

ii. Based on the diagram constructed in 18b(i), measure the length of KN. Berdasarkan rajah yang dibina di 18b(i), ukur panjang KN. [5 marks / markah]

50/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 12
Answer / Jawapan: (a)

(b), (c )

K

L

8

50/2

SULIT

SULIT

13

9 (a) Diagram 7 shows a regular hexagon ABCDEF Rajah 7 menunjukkan sebuah heksagon sekata ABCDEF

C

D

Diagram 7 Rajah 7

X is a moving point in the regular polygon such that it is equidistant from the straight lines AF and CD. X ialah titik yang bergerak dalam heksagon sekata dengan keadaan jarak tegaknya dari garis lurus AF dan CD adalah sama. By using the letters in the diagram, state the locus of X. Dengan menggunakan huruf abjad pada rajah itu, nyatakan lokus bagi X.

( h) Diagram 8 in the answer space shows a square KLMN drawn on a grid of equal squares with sides of I unit . P, Q, R and S are the midpoints of KL, LM, MN and KN. Rajah 8 menunjukkan sebuah segiempat sama KLMN dilukis pada grid segiempat sama bersisi I unit. P, Q, R dan S adalah titik tengah KL, LM, MN dan KN On the diagram, draw: Pada rajah, lukis: the locus of Y which moves such that is constantly 4 units from the point Q. lokus bagi Ydengan keadaanjaraknya sentiasa 4 unit dari titik Q. ii. the locus of Z that it is constantly 3 units from the straight line LM. lokus bagi Z dengan keadaan Z sentiasa berjarak 3 unit dari garis lurus LM

(c)

Hence, mark with the symbol © all the intersections of the locus Y and the locus of Z. Seterusnya, tandakan dengan simbol Ox semua persilangan antara lokus Y dan lokus Z itu.

50/2

[Lihat sebelah SULIT

s

Q

R Diagram 8 Rajah 8

M

[5 marks / markah]

9

50/2

SULIT

SULIT 12/1 Bahasa Inggeris Kertas 1 Ogos 2009 1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

BAHASA INGGERIS KERTAS 1
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Instructions: 1. The question paper consists of 40 questions. 2. Answer all questions. 3. Each question is followed by four options, A, B, C and D. For each question, choose only one answer. Blacken all your answers on the answer sheet provided.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
1211 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

12/1

Questions 1 - 10 are based on the information given.

1 OON•T WANTANl PRE6EN

FOR MOTNERG DAB

r1OW ABOUT -SOME PEACE

AND QUhET?

%OM) WANT V6 10 6EE?'

^
r

A Leave the house B Not to annoy her C Give her a present D Not to play outside

Please flush after use!
2 The sign above can be found in a

A toilet B kitchen C bedroom D verandah

SULIT

3 You can contact the above number if your car needs A a renovation

B an alteration C an extension
D a transformation

AP,

&vu a CL

xper^ewce ft
Create and send e-cards now! Win hotel stays + cash ollflloloyrio.info
4 You can win prizes by A designing and mailing e-cards B writing and sending emails C logging on the website D staying at the hotel [Lihat sebelah SULIT

12/1

SULIT

4

12/1

STAR FIESTA 2009
The Parent-Teacher Association of SMK Star is holding a food fair cum co-curriculum day themed 'Star Fiesta 2009' at the school from 8,30 a.m. to 3 p.m. on 25 October. The aim of the fair is to raise funds to upgrade the 100-year old school and for charity.
5 Which of the following statements is true about the notice? A The school is a century old. B The fair will go on until late evening. C Free food and refreshments will be served. D The event is mainly to collect funds for charity.

EXTREMELY FUNNY !
A giant cop on wheels...

Peter Patter

PLAZA COP
NOW SHOWING IN CINEMAS

6 From the advertisement , what type of movie is the'Plaza Cop'? A Horror B Thriller C Comedy D Romance

SULIT

5

12/1

save

O ur Waterfa lls

19 April, 7 a.m. - 6 p.m. `Waterfall Survivors' is inviting the public to a cleanliness campaign to clean up Kanching waterfalls.

7 Who will be interested to take part in this event? A Campers B Picnickers C Nature lovers D Bird watchers

r ARE YOU oP c0UR6E SAM
^^ W/ LIJkKYEPPI^I

WILL YOU LEND ME 3 COLD cow-4 ?

I WOIJLP BUT '`FR/ENLVNIP MP* WNENLPNDING A W15E MAN

ONCESAID,., ),N3,°

9

6koma Y.

„acre irc

8 From the cartoon strip above, we can conclude that
A Hagar has no money

B Eddie is wiser than Hagar C Eddie will lend Hagar some gold D Hagar is unwilling to lend Eddie money

12/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

12/1

9 The sign above reminds us to be

A polite B careful C pleasant D concerned

Hundreds of people who believe that laughter is the best medicine for a healthy life, took part in the 'World Laughter Day' celebrations.

10 The people who attend the event A laugh joyously all the time B need medicine to live happily C think laughter is good for health D take medication for a healthy life

SULIT

7

12/1

Questions 11 - lb are baseo on the following text. There are many species 11 durians. The better the taste, the more they will cost. A durian fruit is oval or round in shape. Its colour 12 vary from olive to yellowish-green. One thing about the durian 13 makes it unique is its thick thorny rind. Split open the rind and you have the creamy white or yellow pulp which surrounds the seed. The softness of the pulp 14 it easily digestible and to most Malaysians the durian actually tastes as good as it smells. The Malays describe the fruit as thorny on the outside 15 heavenly inside. However, that is not all about the fruit. There is more to the durian than just 16 unique looks and taste. 17 you know that the durian is one of the most nutritious fruits, containing around twenty-three times the amount of Vitamin A in the pear? It also 18 twice the amount of B-vitamins present in the pear. In fact, a durian by itself is almost a complete meal, containing ample amounts of protein, fat, carbohydrate and the essential minerals and vitamins needed by our bodies. Adapted from CAP Guide 11 A
B

in
of

15

A
B

even
thus

C D 12 A B C D
13 A

for off should must shall may
what 17

C D 16 A B C D
A

and but it its its itself
Do

B C D
14 A

when where which
make 18

B C D
A

Are Will Does
had

B

made

B

has

C
D 12/1

makes
making

C
D

have
having [Lihat sebelah SULIT

SULIT Questions 19 - 21

8

12/1

Read the text below and choose the best meaning for the phrases underlined. Jeremy was getting ready for his birthday party. He was turning fifteen. He put on (19) his new pair of jeans and a polo shirt. Then he looked at himself in the mirror and smiled. Feeling great, he went downstairs to wait for his friends to show up (20). The table was all set with mouth-watering dishes. His father even came home with a huge birthday cake. After an hour, his mother became curious when none of his friends turned up. Suddenly he realised that he had not invited them so he had to call off (21) the party. However, the food did not go to waste as he decided to share it with the orphans at the `House of Love'. It turned out to be the most meaningful birthday in his life.

19 put on A wore B took C chose D bought 20 sh ow

up

A enter B leave C arrive D depart 21 call off A end B delay C cancel D postpone

12/1

SULIT

SULIT Questions 22 - 24 Read the conversation below and choose the best meaning for the expressions underlined. Manager What has happened to you, Razak? You look terrible! Razak The main computer at the office broke down. It has taken me all day trying to get it up and running (22) again but I failed. I'm feeling exhausted. Manager That computer has given you a lot of problems , hasn't it?

Razak Yes! Although I'm an old hand (23) at repairing computers, this is beyond me. We need to buy a new one. Manager Well, I think so too. We'll get one as soon as possible. Now, go home and have a rest because you really need it. Razak : Yes, I think I'd better hit the sack (24) after a nice shower. I have to attend an important meeting early tomorrow morning.

22 up and running A moving B working C exercising D performing 23 an old hand A efficient B talented C intelligent D experienced 24 hit the sack A work B sleep C relax D study [Lihat sebelah SULIT

12/1

SULIT

10

12/1

Questions 25 - 28 are based on the following advertisement.

B'I1 T T ET DINNER

MOTHERS SAY SPECIAL

Over 30 varieties of appetising dishes and desserts on level 7.
Mother's Day special: • Salmon Pasta with red sauce • Chef Din's Barbecued Chicken • Stuffed Lobster Special • Grilled Lamb

:• Complimentary heart-shaped cakes for all mothers

Events not to be missed:
Live entertainment `Karaoke with Mum' competition Traditional games

• Free flow of fruit juices

Cooking demonstration
I Limited places available Call 04-2287121 for reservation

Lucky draw
Photo competition:- `Mum and Daughter / Son Lookalike'

I 12/1 SULIT

SULIT

11

12/1

25 To ensure a place for the Mother's Day Special, you must A make a booking B know how to draw C bring your mother along D buy a heart-shaped cake

26 The phrase free flow means A large amount

B extra quantity C limited servings D unlimited supply

27 Which of the following events will be awarded prizes? A Karaoke with Mum B Traditional games C Live entertainment D Cooking demonstration

28 From the advertisement above we know that A mother and child should look alike B only mothers are invited for the tea C cakes will be given free to mothers D food will be served at the ground floor

12/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

12/1

Questions 29 - 34 are based on the following passage. F In today's society, it's not surprising to see children holed up in their homes. In fact, the sight of children engaging in outdoor sporting activities is becoming increasingly uncommon. We need to ask ourselves whether we are denying our children the option of being outdoors because we feel that we are unable to control the situation. There are measures that parents can take to ensure that their children can still have their fair share of outdoor playtime. It is widely acknowledged that sports can greatly assist the physical and mental development of a child. It also nurtures a healthy lifestyle. What parents can do is to ensure a chaperone or supervisor at all times and that children are playing in bright and well-kept parks. Additionally, parents can send their children for sporting activities at school fields where teachers are present to supervise them. The main goal is to ensure that our children are not deprived of the joys of outdoor playtime as this represents a very important aspect of their childhood as well. Adapted from New Straits Times, April 17, 2009 H

29 The phrase holed up means A alone B locked C sheltered D defended

30 We in paragraph two refers to A parents B teachers C supervisors D chaperones

SULIT 31 Children nowadays

13

12/1

A are mentally and physically developed B seldom take part in outdoor games C enjoy participating in sports D lead a healthy lifestyle

32 The word assist means A help

B ease C motivate D encourage

33 Parents are hesitant to let their children play outdoors because A it is unsafe B the fields are lit C the parks are not equipped D there are teachers to supervise

34 What is the main message of this article? A Children must play in bright areas. B Outdoor games should be banned. C Sports help in physical development. D Games are important for growing up.

12/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

12/1

Questions 35 - 37 are based on the following poem.
The Lake Isle of Innisfree I will arise and go now, and go to Innisfree, And a small cabin build there, of clay and wattles made. Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey bee And live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings; There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow And evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore While I stand on the roadway, or on the pavements grey I hear it in the deep heart's core. William Butler Yeats 35 Why does the persona wish to live in Innisfree? A He likes to gather honey. B He wishes to plant beans for a living. C He loves to trap linnets in the evening. D He wants to be away from the busy life in the city. 36 The poet hears the water lapping A at night B all the time C in the morning D in the afternoon 37 Which of the following lines indicates that the personal leads a simple life? A And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow B While I stand on the roadway, or on the pavements grey C And a small cabin build there, of clay and wattles made D And live alone in the bee-loud glade 12/1 SULIT

SULIT

15

12/1

Questions 38 - 40 are based on the extract from the short story How Dalat Got Its Name. "Galau is a good fellow," Umat called out. `But he's a bit soft-boned. What use would he be as a chief?"
"A chief doesn't have to be a strong man!" one of the elders answered. "Your late father was very old, but he was the best chief we have ever had." "Ah, we were just lucky that there was no war! I respect my late father very much, but he would have been useless in a fight."

Everybody stared at the young man. How could he say such a thing about his own father? But some of the other man agreed. "Yes, what use is a weak, softboned chief if there is a war?" they shouted. "Galau knows the laws and the customs, but does he know how to fight? We want Umat for our chief!"

38 Why were the villagers happy with their late chief? A He was weak. B He was a strong man. C He was useless in a fight. D He was able to maintain peace. 39 The villagers stared at Umat because he A claimed his father was wise B wanted to be the new chief C condemned his own father D said his father was too old 40 Who was said to be soft-boned? A Umat
B Galau C A villager

D The old chief KERTAS SOALAN TAMA1 [Lihat sebelah SULIT

12/1

SULIT 12/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 Ogos 2009 1 1 /2 jam

12/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

BAHASA INGGERIS KERTAS 2
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A , Bahagaian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan. 3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 mint untuk menjawab soalan Bahagian A, 30 minit untuk Bahagian B dan 20 mint untuk Bahagian C. Instructions: 1. The question paper consists of three sections: Section A , Section B and Section C. 2. Answer all questions. 3. You are advised to spend about 40 minutes on Section A, 30 minutes on Section B and 20 minutes on Section C.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak 12/2 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

12/2

Section A : Guided Writing [30 marks] [Time suggested : 40 minutes] The pictures below show the ways to stay healthy. Write an article for your school newsletter to encourage students to live a healthy lifestyle.

balanced diet (carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals) A.

relaxation

ALTHY Lug"YLE,
HE

When writing your article:

• you may use all the notes • elaborate on the given notes to make it more interesting • add any other relevant information
• make sure it is not less than 120 words

12/2

SULIT

SULIT

3

12/2

Section B : Summary [10 marks] [Time suggested: 30 minutes] Read the passage and complete the following task. Nowadays you do not care about your friends. You prefer to check your emails in the middle of the night as the Internet has become the centre of your world. It looks like you are addicted to the Internet maybe because it provides a lot of information. You meet people without having to disclose real details about yourselves and you have a feeling of being in control of each situation. The Internet is also a highly accessible tool. You do not have to leave home and it is usually installed in your room. Just as a gripping movie or an exciting book is an escape from reality, so is the Internet. You are never alone, you can be any person you want to be and you will always find friends there. The good news is that there is something you can do to overcome the addiction. You can set aside in advance one or two afternoons a week to do something away from home, for example, take a walk somewhere, go shopping or do anything else that you once enjoyed doing. Meeting friends at least once a week is also a good idea. To avoid spending too much time on the Internet, you can take up a hobby at home such as gardening or playing a musical instrument.

I

Write a summary on the reasons for Internet addiction and ways to overcome it. Your summary must:

C

not be more than 60 words , including the 10 words given below be in continuous writing (not note form) be written in one paragraph

Use your own words as far as possible without changing its original meaning. Begin your summary as follows: You might be addicted to the Internet because it provides...

12/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4
Section C : Novel [10 marks]

12/2

[Time suggested: 20 minutes]

Novels 1. 2. 3. 4. 5. Potato People Robinson Crusoe Phantom of the Opera The Prisoner of Zenda Dr Jekyll and Mr Hyde Angela Wright Daniel Defoe Gaston Leroux Anthony Hope Hawkins Robert Louis Stevenson

Choose one of the novels above, then write about a character who is not a good example to you. Give reasons why he or she is not a good example. Support your answer with evidence from the novel. Your response should be: • not less than 50 words in continuous writing ( not in note form)

KERTAS SOALAN TAMAT

12/2

SULIT

SULIT 55/2 SCIENCE Kertas 2 Ogos 2009
1 1/2 jam

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

SCIENCE KERTAS 2
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

Kod Pemeriksa Bahagian Soalan 1 2 3 Markah Penuh Markah Diperolehi

6
6 6

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Caton dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.
5. Caton dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

A

4
5

6
8

6
7 B 8 Jumlah

8
10 10 60

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak 55/2 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON
This question paper consists of two sections : Section A and Section B. Kerias soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Write your answers in the spaces provided in the question paper. Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 3. Show your working, it may help you to get marks. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapat rnarkah.

4. If you wish to cancel any answer, neatly cross out the answer.
Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di was jawapan itu. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan rnengikut skala kecuali dinvatakan. 6. Marks allocated for each question or part question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 7. The time suggested to complete Section A is 60 minutes and Section B is 30 minutes. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 60 minit (Ian Bahagian B ialah 30 minit. S. You may use a non -programmable scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalculator saintifik yang tidak boteh diprogram.

9. Hand in this question paper at the end of the examination. Serahkan kertass soalan ini di akhir peperiksaan.

SULIT

SULIT

3

55/2

Section A Bahagian A j 40 marks [ 40 markah ] Answer all questions

I Diagram 1 shows the structure of human ear. Rajah I menunjukkan struktur telinga manusia.

P : .................................

R : ..............................

Diagram I Rajah I

a ) Label the parts P. Q and R in Diagram I using the following words. Label hahagian P. Q dan R dalam Rajah I dengan perkataan yang diberi.

Cochlea Ear canal Eardrum
Koklea Salto telinga Gegendang telinga

[ 3 marks ] [ 3 markah ]

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

55/2

b) Match the structures of the ear with their functions.
Padankan struktur telinga dengan fungsinya.

Sends nerve impulse from the O cochlea to the brain to be interpreted as sound. Menghantar impuls daripada koklea ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunvi. Ear Pinna Cuping telinga

O Converts vibrations into impulses Menukarkan getaran kepada impuls

Directs sound waves to the eardrum Q Mengarahkan gelombang bunvi ke gegendang telinga.

Auditory nerves
Saraf auditori

Collects and directs sound waves O into the ear
Mengumpul dan mengarahkan gelombang bunyi ke telinga

[ 2 marks ] [ 2 markah ]

55/2

SULIT

SULIT

5

55/2

c ) Complete the hearing mechanism of the ear below. Lengkapkan mekanisma pendengaran telinga di bawah.

Ear canal Salur telinga

Eardrum Gegendang telinga

Ossicles Tulang-tulang osikel

Brain Orak

1`

Auditory nerves Saraf auditori

1
X I mark ] 1 markah ] C'.

(i) Name structure X. Namakan struktur X.

55/2

[Lihat sebelah SULIT

S

U

LIT

6

55/2

Diagram 2.1 shows the set-up of apparatus to conduct food test.
Rajah 2.1 inenunjukkan susunan radas untuk menjalankan ujian makanan.

Water bath Kukusan air

Albumen solution Larutan Albumin

Millon's Reagent Reagen Millon

Heat Dipanaskan

Diagram 2.1 Rajah 2.1

a.

State the colour of the mixture Milton's and albumen solution after it is heated for 15 minutes.
Nvatakan warna campuran antara Reagen Millon's dan larutan albumin selepas dipanaskan selama 15 minit.

I mark I
[ I markah I

55/2

SULIT

SULIT

7

55/2

(ii) Give two examples of food which contains protein.
Berikan dua contoh makanan yang mengandungi protein.

1 mark I
1 markah ]

b ) Diagram 2.2 shows the human digestive system. Rajah 2.2 menunjukkan sistem pencernaan manusia.

P

Q

S

Diagram 2. 2 Rajah 2.2

Which parts of the digestive system digest protein ? Bahagian manakah dalam sistem pencernaan yang mencerna prote

1 mark ] I markah ]

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

55/2

(ii) Complete the sequence of protein digestion in the human body. Lengkapkan urutan pencernaan protein dalam sistem pencernaan inanusia.

Stomach Perut

[2 marks] [2markah]

( iii) What is the end product of protein digestion in the human digestive system ? Apakah basil akhir bagi pencernaan protein dalam sistem pencernaan manusia

[1 mark]
1 markah ]

55/2

SULIT

SULIT

9

55/2

3 Diagram 3 shows the apparatus set-up to study the electrolysis of water. Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis air.

P

Water + sulphuric acid Air + asid sulfurik

Cathode
Katod

////M

I/111/0

Anode Anod

Diagram 3

e
(a)(i) Whatisgas P? Apakah gas P ?

Rajah 3

[ I mark] [ I markah]

H,
117

( ii) Give one reason for the answer in (a) (i ). Beri satu sebab bagi jawapan di ( a ( i ).

[I mark] [I markah]

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

55/2

b ) Complete the word equation for the reaction in ( a) (ii ). Lengkapkan persamaan perkataan bagi tindakbalas di ( a ( ii ).

0

[2 marks]
7

[2 markah]

c ) Why is sulphuric acid added to the water? Mengapakah asid sulfurik ditambah ke dalain air?

[I markI [1 nmrkah]
4

d ) State one use of gas Q. Nvatakan satu kegunaan gas Q.

[ I mark]
[I markah]

3

55/2

SULIT

SULIT

11

55/2

4. ( a ) Diagram 4.1 shows the result obtained when some materials are placed in a container with 250 cm' of water. Rajah 4.1 menunjukkan keputusan yang diperoleh apabila beberapa bahan diletakkan ke dalant bekas yang berisi 250 cm' air.

Wood P
IKa vuP/

Oil laver
I Lapisan minyak]

Water [Air]

Diagram 4.1 Rajah 4.1

State the difference in the positions of the wood P compared to the marble in the water.
Nvatakan perbezaan dalam kedudukan kavu P berhanding dengan guli di dalant air.

[ I mark I
[ 1 markah I

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

55/2

(ii) Give one reason for the answer in 4 ( a) (i ). Berikan satu sebab bagi jawapan di 4 ( a )

I 1 mark ] i [ I markah ]

b ) Diagram 4.2 shows the readings of two different materials on the electronic balance. The readings of the electronic balance are recorded in Table 4.1. Rajah 4.2 menunjukkan bacaan dua bahan yang berbeza di neraca elektronik. Bacaan pada neraca elektronik direkodkan di Jadual 4.1

Rubber ball Iron block
Bola getah Blok besi

Diagram 4.2 Rajah 4.2

55/2

SULIT

SULIT

13

55/2

Table 4.1 shows the readings of the materials.
Jadual 4.1 menunjukkan bacaan bagi kedua-dua bahan tersebut.
Materials [ Bahan / Volume ( cm') / Isi padu ( cm' )] Rubber Ball [ Bola Getah] Iron block 9 14.6 1.6 Mass ( g ) [ Jisim (g) /

Density ( g /cm' Ketumpatan ( g/ cm')

[ Blok besi ]

9

36.3

Y

Table 4.1 Jadual 4.1

(i) Iron block has a mass of 36.3 g and a volume of 9 cm'. Calculate the value of Y. Blok besi mempunvai jisim 36.3 g dan isi padu 9 cn'. Hinmgkan nilai Y. Use the following formula : Gunakan formula yang berikut

Density = mass I fisim 1 [Ketumpatan / volume [ isi padu ]

2 marks ] [2markahI

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

55/2

(ii) The density of water is 1.0 g / cm3 while the density of mercury is 13.6 g / cm'. What will happen if the rubber ball is placed in a beaker containing water
and mercury? Ketumpatan air ia/ah 1.0 g / cm' inanakala kettanpatan merkuri ialah 13.6 g / em'. Apakah yang akan herlaku sekiranva bola getah diletakkan di dalam satu bikar yang berisi air dan merkuri?

[ I mark ]
[ I ntarkah ]

c ) Diagram 4.3 shows a submarine under the sea when the ballast tank is furl of sea water. Rajah 4.3 menunjukkan sebuah kapal selam menvelain di dalarn /nut apabila tangki balast dipenuhi dengan air laut.

Diagram 4.3 Rajah 4.3

55/2

SULIT

SULIT

15

55/2

Based on Diagram 4.3, mark the water level in the ballast tank of the submarine which enables it to float to the surface of water. Berdasarkan Rajah 4.3, tandakan paras air di dalam tangki halast untuk membolehkannya terapung di atas air.

Ballast tank Tangki Balast

Diagram 4.3 Rajah 4.3 [ I mark J
[ l markah J

0

P6

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

55/2

5. Diagram 5.1 shows the apparatus set-up to study the reaction between metal and sulphur.

Rajah 5.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tindakbalas antara logam dengan .sulfur.

Mixture of metal powder and sulphur
Campuran serbuk logam dengan sulfur

Diagram 5.1 Rajah 5.1

Diagram 5.2 shows the word equation for this reaction. Rajah 5.2 menunjukkan persamaan perkataan bagi tindakbalas ini.

Metal Logam

Sulphur Sulfur

Heated Panaskan

^

P

+

Energy Tenaga

Diagram 5.2 Rajah 5.2

(a) (i) WhatisP? Apakah P ?

[I mark]
[1 markah]

55/2

SULIT

SULIT

17

55/2

(ii) Name P if the metal used is iron. Namakan P jika logam itu ialah besi.

[1 mark]
[I markahl

(iii) What can be observed if iron is heated with sulphur? Apakah yang akan diperhatikan jika besi dipanaskan bersama sulfur?

[ 1 mark]
[1 markah]

(b) Substance P can be broken down by heating process. Diagram 5.3 shows the word equation when substance P is heated. Bahan P boleh diuraikan melalui proses pemanasan. Rajah 5.3 menunjukkan persamaan perkataan apabila bahan P dipanaskan.

P

Oxygen Oksigen

Heated Panaskan

Gas.Q

Metal oxide Logam oksida

Diagram 5.3 Rajah 5.3 What is Q? Apakah Q?

[1 mark]
I1 markah]

d

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

55/2

What can be used to identify gas Q?
Apakah bahan yang boleh digunakan untuk mengenalpasti gas Q?

[ l mark]
[1 markah]

(iii) What can be observed in b (ii) ? Apakah yang akan diperhatikan pada b (ii) ?

[1 mark] [I markah]

c ) Draw an apparatus set-up to show the heating process of substance P in (b). Lukis susunan radas untuk menunjukkan proses peinanasan bahan P pada (b).

[2 marks ] [2 markahl

rn

55/2

SULIT

SULIT

19

55/2

6. Diagram 6.1 shows a three - pin plug Rajah 6.1 tnenunjukkan palam tiga pin.

N

P M Q

Diagram 6.1 Rajah 6.1

Which of the parts M,N,P and Q are the safety features of the plug ? Antara bahagian M,N,P dan Q yang manakah merupakan ciri-ciri keselamatan bagi sebuah palam 3 pin ?

[ 1 mark] [ 1 markah ]

(ii) What is the function of the part labelled Q ? Apakah fungsi bahagian yang berlabel Q ?

[ 1 mark ] I markah ]

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

55/2

(iii) An electrical iron is marked 3000W and 240 V. What is the suitable fuse to be used in this electrical appliance ? Sebuah seterika elektrik bertanda 3000W dan 240V. Apakah nilai fius yang sesuai digunakan bagi peralatan elektrik tersebut

H

[ 1 mark ] 1 1 ntarkah J

b ) Diagram 6.2 shows the electrical wiring system in home
Rajah 6.2 menunjukkan sistem pendawaian elektrik di rumah kediaman.

K
Live wire Wayar hidup Socket and switch
Soket dan suis

Main supply cable Kabel bekalan utama Neutral wire Wayar neutral

u
Switch Suis
3

Lights Larnpu

Lighting circuit Litar lampu

Diagram 6.2 Rajah 6.2

What is the function of the part labelled K ? Apakah fungsi bahagian berlabel K ?

[ I mark J
1 markah J

55/2

SULIT

SULIT

21

55/2

(ii) Complete the following sequences to show the electrical wiring system in home. Lengkapkan urutan berikut untuk menunjukkan sistem pendawaian elektrik di rumah kediaman.

Main fuse
Fins utama

Main switch Suis utama [ 2 marks J [ 2 markah J

c ) The tariff rate for electric energy usage is shown below. Tarif elektrik bagi penggunaan tenaga elektrik ditunjukkan di bawah.

First 100 units 100 unit pertama Next 200 units 200 unit seterusnya Additional units Unit tambahan

0.20 cent per unit 20 sen setiap unit 0.25 cent per unit 0. 25 sett setiap unit 0.28 cent per unit 0. 28 sen setiap unit

An electrical iron marked 2000W 240V is used for 10 hours per day for 25 days. Calculate the cost of electrical energy used. Sebuah sterika elektrik bertanda 2000W 240V digunakan 10 jam sehari selama 25 hari. Kirakan kos elektrik digunakan. Energy (kWh) = Power ( kW) X Time ( h ) Tenaga ( kWh) = Kuasa (kW) X Masa (j )

[ 2 marks J [ 2 markah J

H2
781

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

55/2

Section B Bahagian B 20 marks ( 20 markah )

7 ( a ) Diagram 7.1 shows the response of seedling K, L, M and N to stimuli. Rajah 7.1 menunjukkan gerakbalas anak benih K, L, M dan N terhadap ransangan.

Damp cotton

,wool
Kapas letnbap

K

L

Damp cotton wool Kapas lembap

Air Water

Silica gel Gel silika

M

N

Diagram 7.1 Rajah 7.1

55/2

SULIT

SULIT

23

55/2

State one observation that can be made from any of the four seedlings by referring to the response of their root or shoot to stimuli. Nyatakan satu pemerhatian yang boleh diperhatikan daripada mana-mana empat anak benih dengan merujuk kepada gerak balas akar atau pucuk pada ransangan. Seedlings [Anak benih] Characteristic [Ciri]

[ 3 marks ] [ 3 markah ]

(b) Classify the seedlings K, L, M, and N in Diagram 7.1 into two groups based on their common characteristics. Write the letters of the seedlings belonging to each group. Kelaskan anak benih K, L , M dan N di Rajah 7.1 kepada dua kumpulan berdasarkan ciri-ciri sepunya. Tuliskan huruf bagi setiap anak benih pada setiap kumpulan.

K, L, M, N

Group I

Common characteristics [ Ciri sepunya J

Group 2

Letters of
Seedlings [ Huruf anak benih J [4 marks] [4markahI H4

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

55/2

(c) Diagram 7.2 shows the response of shoot of seedlings P and Q towards stimuli.
Rajah 7.2 menunjukkan gerak balas pucuk bagi anak benih P, dan Q terhadap ransangan.

Silica gel Gel sllika

Water Air

P

Seedlings Anak benih

Damp cotton wool Kapas lembap Silica gel Gel silika Water Air Q

Diagram 7.2 Rajah 7.2

55/2

SULIT

SULIT

25

55/2

Based on Diagram 7.2, Berdasarkan Rajah 7.2,

State one inference based on the response of P. Nyatakan satu inferens berdasarkan anak benih P

[ 1 mark ] [ 1 markah ]

Predict what will happen to the shoot of seedling P when placed in a box with a hole on the left side. Ramalkan apa yang berlaku pada pucuk anak benih P apabila kotak itu berlubang di bahagian kiri.

[ I mark ] [ 1 markah ]

0

(iii) Roots of seedling respond to water. State what is the effect when anhydrous calcium chloride is used to replace water. Akar anak benih bergerak balas pada ransangan air. Nyatakan apakah kesannya apabila kalsium klorida kontang digunakan untuk menggantikan air.

[ 1 mark ] [ 1 markah ]

H,
10

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

55/2

8. ( a ) Diagram 8.1 shows a men boiling some water using different types of pots.
Rajah 8. I menunjukkan seorang lelaki sedang mendidihkan air menggunakan jenis periuk yang berheza.

Aluminium pot Claypot Periuk aluminium Periuk tanah hat

Diagram 8.1 Rajah 8.1

After 20 minutes, water in the aluminium pot boiled first hut not the water in the claypot. Selepas 20 input, cur dalcan periuk aluminium rnendidilt dahu/u tetapi air di dalam periuk tanah fiat befwn rnendidih.

i ) Based on the observation in Diagram 8. I, state the difference in the hotness of water in the two pots after 20 minutes.
Berdasarkan pemerhatian pada Rajah 8.1, nvatakan perhezaan kepanasan air di dalam duo periuk berikut selepas 20 minit.

I I mark 1
I markah

55/2

SULIT

SULIT

27

55/2

(ii) State one inference that can be made based on Diagram 8.1. Nvatakan satu inferens yang boleti dibuat berdasarkan Rajah 8.1.

1 mark ] I markah ]

( iii) State your hypothesis based on your observation in Diagram 8.1. Nvatakan hipotesis anda berdasarkan petnerhatian pada Rajah 8.1.

I I mark I
[ 1 ntarkah ]

a

b ) Diagram 8.2 shows the apparatus set-up of an experiment to study the conductivity of heat of different types of rods. Rajah 8.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian haha hagi rod yang berlainan.

Boiling water Air mendidih

Thumbtack Paku rekan

Aluminium Iron Copper Glass Aluminium Besi Kuprum Kaca

Diagram 8.2 Rajah 8.2

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

55/2

The time taken for each thumbtack to drop is shown by the stop-watches in Diagram 8.3. Masa yang diambil untuk setiap paku tekan jaluh ditunjukkan oleh jam randik dalam Rajah 8.3.

(

55 60 5

55 80 5

10
15

u

\
20 25

ir (Beni)

Copper ( Kupruni J

55 60 5
50 10

45 40 25 6 Aluminium ( Aluminium l

15 20

35 i0 25

Glass / Kaca j

Diagram 8.3 Rajah 8.3

55/2

SULIT

SULIT

29

55/2

Based on Diagram 8.3, record the readings of the stopwatches in Table 8.4. Berdasorkan Rajah 8.3, rekodkan bacaan jam randik dalam Jadual 8.4.

Type of rod Jenis rod )
20 cm b

Time [ s / Masa / s ]

aluminium rod

[Rod aluminium ]
heat from
boiling water

I haha dari air mendidih I

4 t

20

cmMO rod
[ Rod besi ]

iron

W

heat from
boiling water

[ haba dari air mendidih I

20

cmi

t copper rod
heat from
boiling water

[ Rod kuprum ]

[ haba dari air mendidih I

4

20

cmglass rod

^

60
heat from boiling water jr Rod kaca ]

[ haha dari air mendidih 7

Table 8.4 Rajah 8.4 12 marks 1 2markah]

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

30

55/2

c (i ) Based on the readings in Table 8.4, draw a bar chart of time against the type of rod. Berdasarkan bacaan pada Jadual 8.4, lukis caret bar masa me/awan jenis rod.

Time/ s [ Mann A/

70

60

50

40

t

30

20 I I0

0 Types of rod [ Jervis rod ]
[ 2 marks ) 2 may kah I

55/2

SULIT

SULIT

31

55/2

d) State the variables involved in this experiment. Nyatakan pembolehuhah yang terlihat dalam eksperimen ini.

Manipulated variable Pembolehubah dimanipulasi

(ii) Responding variable Pembolehubah hergerak balas

2 marks [ 2 rnarkah I e ) Based on the graph drawn in 8 (c ), state the operational definition of a good heat conductor.
Berdasarkan pada graf yang dilukis di 8 ( c ), nvatakan definisi secara operasi bagi konduktor haba yang baik.

1 mark I 1 markah

END OF THE QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

55/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 02/1 Bahasa Melayu Kertas 1 Ogos 2009 1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA - PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

BAHASA MELAYU KERTAS 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawabsemua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak 02/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT
Soalan 1 - 7

2

02/1

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memitih jawapan yang paling sesuai. 1 Semasa Hadi dan Aiman pergi ke Terengganu, rrereka memandu kereta kerana perjalanannya arnat jauh.
A bergilir-gHir B bera!ih-alih C bertukar-tukar D berubah-ubah

2 "Susah hendak memegang pisau ini kerana bahagian nya terla!u pendek," rungut Mak Bedah. A B C D hulu bawah pangkal hadapan

3 Setiap hail Pak Abu dua tong air sejauh satu kilometer -

A B C D

menjinjing menjunjung mengandar mengendong

4 Kodua-dua saudara kembar itu sutra mernakai pakaian yang . A B C D sejoli seiras sepadan sedondon

5 Perjumpaan Kelab Bahasa Melayu akan diadakan pukul sembilan pagi hingga pukul dua petang. A dari B pada C kepada D daripada

02/1

SULIT

SULIT
6

3

02/1

Markah dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun rendah-rendah.

A pelajar B para pelajar

C pelajar-pelajar D ramai pelajar

7 Yang Amat Berhormat Menteri Besar menerangkan bahawa
menubuhkan badan khas untuk mengawasi rnasalah social dalam kalanyan remaja

akan

A dia B beta C beliau D baginda

Soalan 8 - 14

Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah . Jika terdapat kesalahan . kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D.
8 Alatgenahawa dinain hl perlu diselenggara secara berkala dari semasa k_semasa A B C Tiada kesalahan.

D

9 Akibat p selisihan faham, hubungan di antara Aida dengan Ayuni menjadi semakin renggang. er A B C Tada kesalahan. D

10 Amin mempunyai banak pengalaman dalam bidang enulisan kerana beliau telah A B berkecimpung dalam bidang itu selama 20 tahun. Tiada kesalahan. C D

11 Gabungan p rsatuan-gersatuan akademik universiti itu akan menaaniurkan seminar e A B C pendidikan. Tiada kesalahan. D

02/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

02/1

12 Pemuda yang ditahan itu dipeercayj berusia dalam lingkungan 30an. A B C Tiada kesalahan. D

13 Pemandu kenderaan di bandar_raka sering terperangkap dalam kesesakkan. jalan raya A B C
terutama ketika beiiaku banjir kilat. Tiada kesalahan. D

14 "Jangan buka pintu itu kerana Tanya berbahava," kata Pak Dolah kepada para pekerjanya. A B C

Tiadakkesallahan. D

Soalan 15 - 17 Pilih ayat-ayat yang inenggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.
15 I Mak Bibah melimpahkan air mata apabila mengetahui suarninya terbabit dalam kemalangan jalan raya.

H Aznil melimpahkan kasih sayang yang tidak terhingga kepada kanak-kanak dalam Rancangan Tom Tom Bak.
III Tuhan melimpahkan rahmat kepada umat-Nya yang rajin berusaha. N Adik melimpahkan air ke Iantai. A I dan II sahaja B I. II dan III sahaja C II. III dan IV sahaja D I, II, 111 dan IV

SULIT

5

02/1

16 1 Segala tunjuk ajar ibu bapa hendaklah kita jadikan panduan hidup. II Papan tanda penting sebagai panduan kepada semua pengguna ja!an raya. III Lagu yang disampaikan itu adalah daripada panduan suara Ramli Sarip dengan Dato' Khatijah Ibrahim. N Panduan secara bahaya oleh sesetengah pemandu perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa.

A I dan 11 sahaja B I dan III sahaja C 11 dan IV sahaja D, III dan IV sahaja
17 I Mak Cik Leha tidak dapat tidur sampai pagi.
II Salimah tidak sampai hati meninggalkan anaknya keseorangan. III Jarak rumah Hani dari sini tidak sampai satu kilometer.

N/ Busu menyuruh saya mencapai buah mangga itu kerana dia tidak sampai.
A I dan II sahaja B I I, 111 dan IV sahaja C 1, 111 dan IV sahaja D I, II, III dan IV

Soalan 18 - 21

Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.
Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan. 18 Semua kutipan derma tabung kebajikan Gaza saga telah serahkan dada bendahari semalam.

A telah saya serahkan pada
B telah saya serahkan kepada C saya telah serahkan kepada D saya telah serahkan pada

02/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

02/1

19 Tia o ang_ yap.g mengunju i ke kedai itu mendapat hadiah istimewa, sempena hari kemerdekaan yang ke - 52. A Setiap orang yang mer:gunjungi B Setiap oral Ig yang berkunjung C Tiap prang yang berkunjung D Tiap prang yang mengunjungi

20 Gubahan bunga itu dibuat dari berbagai jenis bunaa-bun a yang harurn baunya. A daripada pclbagai jenis bunga B daripada berbagai jenis bunga C dari pelbagai jenis bunga-bunga D dari berbagai jenis bunga-bunga

21 Sekemba!i heliau ke tanah air, Datuk Shafie telah diberikan sambutan yang teramat meriah sekali.

A termeliah sekali. B paling termeriah.
C amat meriah sekali.
D teramat meriah sekali.

Soalan 22 - 24

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir dengan ayat dicetak tebal.
22 "Kamu hendaklah lebih tekun berusaha sejak awal-awal lagi sebagai persediaan menghadapi peperiksaan ," pesan ibu kepada Fatin. A Fatin menyuruh ibunya berusaha dengan lebih tekun dari awal lagi untuk menghadapi peperiksaan tidak ama iagi.

B Sejak awal-awal agi ibu berpesan kepada Fatin agar tekun berusaha sebagai persediaan menghadapi peperiksaan.
C Sebagai persiapan menghadapi peperiksaan , sejak awal-awal iagi; Fatin aigesa oleh ibu agar lebih tekun berusaha.

D Fatin dinasihati ibu agar gigih berusaha dari awal lagi untuk memperlengkap dirt bagi menghadapi.

02/1

SULIT

SULIT

7

02/1

23 Semua pihak perlu bekerjasama menangani masalah disiplin pelajar yang semakin meruncing sejak akhir- akhir ini.

A Sejak akhir-akhir ini semua pihak bekerjasama untuk menangani masalah disiplin pelajar yang semakin tegang. B Disipiin pelajar yang semakin kronik sekarang menyebabkan semua pihak berpadu tenaga untuk menyelesaikannya. C Kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar yang semakin genting belakangan ini.
D Kerjasama semua pihak semakin meruncing dewasa ini dalam usaha untuk mengatasi masalah disiplin pelajar.

24 Setiap pekerja di syarikat itu sering mendapat pujian kerana memiliki personaliti yang menarik. A Personaliti yang menarik wajar diamalkan kepada setiap pekerja di syarikat itu agar mereka dipuji. B Sanjungan mesti diberi kepada pekerja di syarikat itu kerana personaliti yang menarik C Personaliti yang menarik dalam kalangan pekerja syarikat itu menyebabkan mereka diberi pujian. D Pujian yang tinggi wajar diberi kepada pekerja itu kerana memiliki personaliti yang menarik.

Soalan 25 - 27
Pilih ayat-ayat yang betul.

25 1 Beliau guru saga.
II Halaman rumahnya sentiasa bersih.

III Orang Penan di pendalarnan Sarawak suka berpindah-randah. IV Oleh keranajumlah kemalangan semakin meningkat, pihak polis mengadakan operasi.
A I dan II sahaja B 11 dan I I I sahaja C I, 11 dan III sahaja D I, I I, III dan IV

02/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

02/1

26 I Menara KLCC adalah yang tertinggi sekali di dunia.
II Pengetua sekolah itu sangat sayang akan pelajar-pelajarnya.
III Perdana Menteri meninjau keadaan Bandar Rasa Kuala Lumpur dari udara. IV Kami makan goreng keledek dicecah dengan sambal belacan.
A I can II sahaja B II dan III sahaja C I, II can III sahaja D I can IV sahaja

27 I Rumah tangganya dalam keadaan kontang-kanting kerana sikapnya yang tidak bertanggungjawab. II Pada masa kini ramai pelajar asing telah mempelajari bahasa Melayu. III Adilah meiihat ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan.

IV Tentera itu tertembak oleh senjatanya sendiri.
A I can II sahaja B 11 can I I I sahaja C I I I can IV sahaja D III can IV sahaja

Soalan 28 - 30
Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi ayat-ayat yang berikut.

28 Dalam kekalutan can kesedihan ditimpa nasib malang, ada pihak yang sampai hati mencuri barang-barang kepunyaan rnangsa ribut itu. Keadaan ini bolehlah diertikan sebagai
A guntfng dalam lipatan. B menangguk di air keruh. C cencaru makan petang. D sokong bawa rebah.

29

Bagai ular menyusur akar takkan hilang bisanya

Maksud peribahasa di atas ialah A orang berada yang bergaul dengan orang miskin tidak akan hilang kehebatannya. B orang kaya yang memberi sedekah kepada orang miskin tidak akan habis hartanya. C orang berilmu yang mengajar orang lain tidak akan luput ilmunya.

D orang berkedudukan tinggi yang merendah diri tidak akan jatuh martabatnya.

02/1

SULIT

I

SULIT 30

9

02/1

Kalau malas berusaha, seseorang itu tidak akan mendapat kesenangan

30

Peribahasa berikut sesuai untuk menggambarkan keadaan di atas kecuali A sejengkal tiada dapat jadi sehasta
B enggan seribu daya, mahu seribu kata C malas mendayung perahu hanyut
D ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras

Soalan 31 - 35
Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Cendera Kirana setelah melihat kiriman sisa pilihan itu, lalulah is menundukkan kepalanya dan tiada berkata suatu apa, melainkan bertitik air matanya kerana teringat akan untung dan nasib dirinya serta berfikir: "Sisa pilihan baharu dibawa ke man dan bungkusan dari kain yang arnat buruk serta ikatannya pun dari tali kain hitam."
Mahadewi pun betas kasihan memandangkan hal anak-anak Cendera Kirana itu, lalu berkata, "Ambillah tuan barang yang tiada dengan sepertinya int. Janganlah anakku tolakkan." Mahadewi pun membujuk Galuh Cendera Kirana itu dengan perkataan yang amat merdu lagi lemah lembut. Perkataan Mahadewi itu seperti perkataan yang dikatakan oleh ibunya sendiri. Dart sebab sangat takut pada orang tua dan sebab mendengar kata, lalu diturutnya akan perkataan Mahadewi itu, kerana ialah yang menjadi ganti ibunya yang sudah meninggal itu.

Diambilnya akan bungkusan itu dan disambutnya lalu dibukanya. Dilihatnya di dalam bungkusan yang amat hina dan buruk itu suatu barang yang amat mulia, iaitu anak-anakan kencana yang bermata berlian dan amat indah rupanya.
(Dipetik daripada Prosa Tradisional, Patung Kenchana dari Kuripan, Anak Bumi Tercinta,

Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

02/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

02/1

31

Apakah nasihat yang diberikan Mahadewi kepada Cendera Kirana?
A B C D Membuang patung anak-anakan itu Menolak pemberian hadiah yang buruk itu Membuat helah supaya mendapat hadiah yang cantik Menerima patung walaupun buruk bungkusannya

32

Mengapakah hadiah kepada Cendera Kirana dianggap tidak menarik?
A B C D Anak-anakan itu dibuat daripada kertas Anak-anakan itu sisa pilihan Hadiah dibungkus dengan kain buruk Hadiah itu diberikan oleh orang yang tidak dikenali

33

Perwatakan Mahadewi seperti yang tergambar dalam petikan di atas ialah

A dia seorang yang adil. B dia seorang yang penyayang.
C dia seorang yang tidak ambil kisah. D dia seorang yang suka mendera.
34 Latar masyarakat yang tergambar daiam petikan ialah A masyarakat kampung. B masyarakat istana. C masyarakat hamba. D masyarakat bandar.

35 Salah satu pengajaran yang terdapat dalarn cerita'Patung Kencana clan Kuripan' ialah A kita hendaklah berusaha untuk mencapai kejayaan. B manusia hendaklah tabah menghadapi dugaan. C kita perlulah berkawan dengan sesiapa sahaja. D kita janganlah campurtangan dalam urusan orang lain.

02/1

SULIT

I

SULIT Soalan 36 - 40

11

02/1

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawwab soafan-soalan yang beriku`nya.

Seuntai Kata untuk Dirasa

Panas usah membakar dada suara usah rnenggegar sahaja kalau benar membawa cita
di dalam senyap kumpulkan tenaga

Ayam bertelur sekampung tahu mengapa mesti kita begitu? falsafah ubi dam berisi mengapa tidak kita turuti?
Sekarang singkirkan sernua bicara sekarang kumpulkan tenaga raksasa tiba saat berbunga merah

serentak mara kita bersama AWANG ABDULLAH (Dipetik daripada antologi Seuntai Kata
Untuk Dirasa, Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka)

36 Ran gkap pertama dalam sajak di atas berkaitan dengan A usaha gigih untuk mencapai kejayaan tanpa banyak berkomunikasi. B usaha untuk mencapai matlamat dengan apa-apa cara. C hasil usaha dihebah-hebahkan. D merancang aktiviti dengan teliti.

0211

[Lihat sebetah SULIT

SULIT

12

02/1

37 Frasa yang sesuai bagi maksud berusaha mencapai satu matlamat secara bersama-sama.
A suara usah bergegar sahaja

B ayam bertelur sekampung tahu C serentak kita mara bersama-sama D sekarang kumpulkan tenaga raksasa

38 Aspek gaya bahasa yang terkandung dalam (rasa falsafah ubi diam berisi ialah
A responsi. B metafora. C peribahasa. D perlambangan.

39 Tema sajak Seuntai Kata untuk Dirasa ialah A cinta akan negara. B kemanusiaan sejagat. C perjuangan hidup. D hidup bermasyarakat.

40 Pengajaran yang diperoleh dalam sajak ini adalah seperti berikut kecuali
A kita hendaklah berusaha untuk berjaya dalam hidup B kita hendaklah melakukan aktiviti yang berfaedah

C kita hendaklah tekun berusaha dan kurang bercakap D kita hendaklah berlumba-lumba untuk mengatasi orang lain

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2009 2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA - PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. 2. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian : Bahagian A(i) dan Bahagian A(ii). Anda dikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Bahagian B dan Bahagian D juga mesti dijawab manakala Bahagian C mempunyai lima pilihan soalan dan anda diminta supaya menjawab satu soalan sahaja. 3. Anda dinasihatkan supaya mengambil masa 40 mint untuk menjawab Bahagian A, 25 minit untuk Bahagian B. 45 minit untuk Bahagian C dan 10 minit untuk Bahagian D.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

02/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

02/2

Bahagian A(i) - Ringkasan
[20 markahj
Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kaedah menangani gejala bull . Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan . Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Gejala bull kian membarah dalam kalangan pelajar. Akhbar-akhbar harian menyiarkan keskes bull ini hampir setiap hari. Mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Jika dibiarkan berterusan individu terbabit akan menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Mereka juga akan menjadi orang yang terlalu emosional hingga menjejaskan hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat. Oleh itu, kejadian bull tidak harus dipandang ringan sebagai "gurauan budak-budak" semata-mata.
Pelaksanaan program mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif dilihat sebagai langkah berkesan membanteras perbuatan bull di sekolah. Penetapan tingkah laku yang tidak diterima di sekolah juga merupakan kaedah positif mengelakkan gejala ini daripada berterusan. Penglibatan ibu bapa dalam perbincangan dengan guru bagi menyelesaikan tingkah laku anak mereka juga sangat penting. Kementerian Pelajaran pula digesa supaya mewujudkan dasar antibuli di sekolahsekolah bagi mengawal gejala ini. Perbincangan antara pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru dan pertubuhan-pertubuhan lain amat penting bagi pewujudan dasar tersebut. Kadang-kadang pelajar sendiri tidak tahu mereka membuli. Oleh itu, suatu bentuk perjanjian dengan pelajar yang terbabit membolehkan pihak sekolah mengenakan tindakan terhadap mereka yang membuli perlu diwujudkan. Peraturan sekolah tentang dasar antibuli hendaklah ditampalkan secara hitam putih di dalam kelas. Dalam hal ini, guru perlu memainkan peranan penting dengan mengedarkan risalah antibuli dan memberikan penjelasan mengenainya. Sementara itu, kaunselor bertanggungjawab memanggil pembuli dan mangsa untuk diberikan kaunseling secara berasingan atau memanggil ibu bapa pelajar terbabit. Memandangkan tidak banyak kajian tentang masalah bull maka langkah untuk menyediakan laman web khas bagi memberikan kesedaran berhubung gejala tersebut sangat perlu. Pihak sekolah juga boleh membina laman web sendiri bagi membolehkan pelajar berkongsi pengalaman mereka sebagai mangsa bull. Peranan pelbagai pihak perlu dalam menangani gejala bull agar tidak menjadi virus yang sukar dibendung kemudian hari. Sikap menuding jari antara satu sama lain tidak banyak membantu menyelesaikan masalah ini. Perkara pokok bagi menyelesaikan masalah ini hanyalah dengan duduk semeja dan berbincang tentangnya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Menangani Masalah Buli di Sekolah, Haji Samat Buang, Dewan Siswa, Ogos 2005)

SULIT

3

02/2

Bahagian A(ii): Pemahaman
[10 markah] Berdasarkan petikan Bahagian A(i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat-ayat sendiri.

1 Berikan maksud merobah personaliti dalam petikan. [2 markah]

2 Berdasarkan petikan, nyatakan dua perubahan sikap mangsa yang dibuli? [4 markah]

3 Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu membanteras gejala buli?
[4 markah]

02/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

02/2

Bahagian B
[20 markah] Berdasarkan graf di bawah, huraikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya keracunan makanan . Panjangnya huraian anda hendak/ah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kes keracunan makanan (dalam setiap 100 000 penduduk)

2003

2004

2005

2006

Keracunan Makanan di Malaysia

02/2

SULIT

SULIT

5

02/2

Bahagian C

[40 markah]

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara di bawah. Panjang karangan anda hendaklah Iebih daripada 180 patah perkataan.
1 Baru-baru ini sekolah anda telah menganjurkan Minggu Bahasa. Pelbagai acara telah disusun sepanjang minggu itu. Anda ingin menceritakan kepada rakan anda tentang aktiviti berkenaan. Tulis sepucuk surat buat rakan anda.

2 Anda telah memenangi suatu pertandingan yang menawarkan hadiah wang tunai berjumlah satu juta ringgit. Ceritakan cara-cara anda menggunakan wang tersebut.

3 Pelancongan akua merupakan satu bentuk pelancongan yang baru di negara kita. Pelbagai langkah boleh diambil untuk perkenalkan kepada pelancong. Bincangkan.

4 Selaku setiausaha Kelab Bimbingan dan Kaunseling sekolah, anda dikehendaki menulis laporan tentang lawatan persatuan ke rumah anak-anak yatim. Tulis laporan itu selengkapnya.

5.

Dapat sama laba, Cicir sama rugi.

Berdasarkan peribahasa di atas, terangkan sebab-sebab semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Huraikan.

02/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6
Bahagian D
[10 markah]

02/2

Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji sama ada di Tingkatan 2 atau Tingkatan 3.
(i) Pahlawan Pasir Salak , karya Mohd. Ismail Sarbini (ii) Tragedi Empat Disember , karya Dzul Karnain Itnin (iii) Timulak Kapal Perang , karya Azmah Nordin

(iv) Kapten Hassan Wira Bangsa , karya Harun Johari (v) Panas Salju , karya Talib Samad
(vi) Merdeka ! Merdeka! , karya A. Rahman Hanafiah (vii) Ekspedisi , karya Mohd Ghazali Tocheh

(viii) Kanang Cerita Seorang Pahlawan , karya Maznan Nordin
Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan peristiwa-peristiwa yang memberi iktibar kepada pembaca.

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT 55/1 Science Kertas 1 Ogos 2009 1 jam

55/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

SCIENCE KERTAS 1 Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1, Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak 5511 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

55/1

l The information below shows some steps in scientific investigation.
Maklumat herikut tnenunjukkan beberapa tangkah dalain penviasatan saintifik.

P - Planning the experiment Merancang eksperimen
Q - Identifying the problem Mengenal pasti masalah R - Controlling variables
Mengawal pembolehubah S - Forming a hypothesis Membentuk hipotesis

Which of the following sequence is correct'? Antara herikut, urutan yang manakah bend?

A Q-4P-*R-)S B Q-*S4P-*R C S4Q-)P-)R D S-3P4Q-*R

Diagram I shows the cell of gunisauon in an organism Rajah I menunjukkan organisasi set dalam organisma. Cell 4 P -) Q 4 R 4 Organism Sel Organisina Diagram I Rajah I

Which of the following is P, Q and R? Antara herikut, yang manakah P, Q dan R? P A B C D Organ
Organ

Q Tissue
Tisu

R System
Sistem

Tissue Tisu Tissue
Tisu

System Sistem Organ
Organ

Organ Organ System
Sistem

System Sistem

Tissue Tisu

Organ Organ

55/1

SULIT

SULIT

3

55/1

3 Which of the following is considered as matter? Antara berikut, yang manakah dianggap sebagai firim? A Light Cahaya B Air Udara
C Heat Haba D Sound Bun vi

4 Which of the following are the application of the concept of density in everyday life? Antara berikut, yang rnanakah mengaplikasikan konsep ketumpatan dalam kehidupan harian? I Flyingakite Menerbangkan layang-layang if Using float to keep fishing net afloat Menggunakan pelampung untuk mengapungkan pukat III Using rafts as a means of transport Menggunakan rakit sehagai alat pengangkutan A I and II only I dan It sahaja B I and III only I dan III sahaja C II and III only II dan III sahaja D 1, II and III I, II dan III

55/1

(Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

55/1

The following are the importance of a certain natural resource. Berikut merupakan kepentingan .sate sumber senurlajadi.
• contains water and minerals mengandit ngi air dan mineral • as a medium that support plant growth sebagai medium untuk menvokong pertumbnhan tumbuhan • provides habitat for various organisms

menJadi habitat tempat ting,gal benda hidup
The natural resource referred to is Sutrnber sentulajadi itu ialab A soil tanah
B minerals mineral C fossil fuel

bahan api rosil D water air 6 Diagram 2 shows an inverted test tube filled with gas P which is partly immersed in sodium hydroxide solution. Rajah 2 mentinjukkan tahung uji yang berisi gas P dengan sebahagiannva c/itelangkupkan ke dalam lartaan natrium hiclroksido.
Gas P Gas

Sodium hydroxide solution Laratan nutrium hidroksida

Diagram 2 Rajah 2 What is gas P? Apakah gas P? A Carbon dioxide Karhon dioksida
B Hydrogen Hidrogen C Nitrogen Nitrogen D Oxygen Oksigen

55/1

SULIT

SULIT

5

55/1

7 Diagram 3 shows an experiment to study respiration. Rajah 3 menunjukkan .sate eksperinten anntk mengkaji respira.i. Boiling tube Tabun- didih Wire gauze Kasa douai Glass tube Salur kaca

Cockroach Lipas

Cotton soaked in
sodium hydroxide solution Kapctr diremdcan dalam larutan natriuan hidroksida Diagram 3 Rajah 3

Coloured indicator Penunjuk betnaina

Which of the following observation and conclusion can be made after one hour?
Antara herikut, rang manakah pemerhatian dun kesimpulan rang betid selepas satu jam?

A

Observation Pemerhatian The cockroach dies
Lipas coati

Conclusion Kesimpulan There is not enough air in the boiling tube.
Tiada ndara rang mencukupi di dalam

B
C

The sodium hydroxide solution turns cloudy
Larutan natrium hidroksida men jadi Leach

tabung didih Carbon dioxide is produced.
Karbon dioksida dihasilkau.

The coloured indicator moves towards the boiling tube
Penunjuk beruvarna bergerak ke arah tobun g didih.

Living things use oxygen during respiration. Benda hidup menggzmakan oksigen
semasa respirasi.

D

The coloured indicator moves away from the boiling tube. PPmf njuk be r;tarna bergerak menjauhi
labung didih.

More air is produced in the boiling tube. Lebih udara dihasilkau dcdam atbung
didih.

Which of the following helps in conserving sources of energy?
Antara berikut, aktiriti rang manakah membanta memeliltura cumber renaga? A Use high powered machines Menggmmakan mesin herkua.sa tinggi B Use electrical appliances more f equently Menggunakan alat-alat elekreik dengcm lebih kerap C Use electric water heater for bathing Menggmtakan pentanas air muck mandi D Use alternative sources of energy Menggmtakan stmiber tenaga alternalit

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

55/1

9 The following information shows the processes involved in the change of state of matter. Maklumat berikut menunjukkan proses-proses yang melibatkan perubahan keadaan jirim.

0 0 0

Process X Proses X

00

0

Process Y Proses Y

10.

a
X

Process Z Proses Z 0-

0
00

Which of the following processes represent X, Y and Z? Antara berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?
Y Z

A B C D

Sublimation Pemejalwapan Melting Peleburan Freezing Pembekuan Condensation Kondensasi

Condensation Kondensasi Boiling Pendidihan Melting Peleburan Freezing P em be ku an

Freezing Pembekuan Condensation Kondensasi Boiling Pendidihan Sublimation Pemejalwapan

55/1

SULIT

I

SULIT

7

55/1

10 Diagram 4 shows the experiment set-up to study the transfer of heat. Rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pemindahan haba.

Water 100° C
Black and dull surface

Air 100'C

White and shinny surface

Permukaan hitant dun pudar

Permukaan putih clan berkilat

Conical flask R Conical flask T Asbestos board Kelalang kon R Kelalang kon T
Kepingan obestos

Diagram 4 Rajah 4

At the end of the experiment, the thermometer in conical flask R shows a lower reading than conical flask T. Di akhir eksperimen, termometer di dalam kelalang kon R menunjukkan bacaan suhu yang rendah berbanding kelalang kon T. Which of the following statement explains the above observation? Antara berikut, yang rnanakah menerangkan pemerhatian di atas? A The white and shiny surface is a good absorber of heat Permukaan putih dan berkilat ialah penverap haba yang balk
B The black and dull surface is a good absorber of heat Permukaan hitam dan pudar ialah penyerap haba yang haik C The white and shiny surface is a good radiator of beat

Permukaan putih dan berkilat ialah pemancar haba yang haik D The black and dull surface is a good radiator of heat Permukaan hitarn dan pudar ialah pemancar haba yang haik

5511

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

55/1

II Diagram 5 shows cross-section of a human ear.
Rajah 5 menunjukkan keratun rental telinga ntanusia.

Diagram 5 Rujah 5 Which of the following shows the correct sequence of the pathway of sound wave into the ear? Antma berikut, manakah urulim rang betel bagi laluan gelombang bunvi memasuki telinga? A T 4 P 4 S-^R B T-)S-)Q->R C P4Q4S-^R D T-*S->Q-*R

55/1

SULIT

SULIT

9

55/1

12 A student with normal vision wears the spectacles of his friend with long-sight. His vision becomes blurred. Which of the following shows the correct position of image in his eyes? Seorang pelajar yang penglihatannya normal menutkai cermin mata kawannya yang mengalaini rabim dekar. Antara berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan imej dalam matanya?

A

B

C

D

55/1

[Lihat sebelah SULIT

S

U

LIT

10

55/1

1 ti Table I shows the end products of digestion in the small intestine. /aduul 1 menunjakkan pencernaan nwkanan dalam anus kecil. Ors*an Ot,can Class of food Kelas makanan Carbohydrates End product of digestion Hasil akltir pencernaan J

Kurbohideal
Small intestine
Uses kcril

Proteins
Protein
Fats Lentak

K
L

Table I ladaal I Which of the follow in, represents J, K and L? Amara berikut cung manakah memikili J. K dan L?

J
Amino acids Asid amino

K
Fatty acids and glycerol Asid lemak dan gliserol Glucose Glukosa

L

B
C

Fatty acids and glycerol
Asicl lemak clan ^l/. efol

Amino acids
Asid amino

Glucose
Glukosa

Fatty acids and glycerol
Asid /murk dan gliserol

Glucose
Glukossa

Amino acids
Asid amino

D

Glucose
Glukoso

Amino acids Acid amino

Fatty acids and glycerol Asid lemak dart gliseml

Id Which of the following classification of animals is correct?
Amara berikut, rang manakah beta! teniang haiwan dan kela.smva`

Animals
Animal

Class
Kelas

A
B C

Duck Itik Snake
Ular

Whale Ikon pews Crocodile
Bnara

Reptile Reptilia Amphibian Am/ibia Mammal Mama/ia Fish
Ikan

55/1

SULIT

SULIT

11

55/1

15 Diagram 6 shows the components in an ecosystem. Rajah 6 nlenunjukkan koniponen-komponen di dalcun sari, ekosisiem.

Ecosystem Ekosi stem

Animals ljai.l till

R

Decomposers Peligurai

Air Udara

S

Water Air

Light Cahava

Diagram 6 Rajah 6

Which of the following represents P, Q, R and S?
Amara herikur, yang manakah ntcn,akili P, Q, R dan S?

p A B
C

Q Living things
Benda hidup

R Soil
Tanah

S Plants
Tconbuhan

Non-living things
Benda bnkan hidup

Living things
Benda hidly)

Non-living things Benda bukan hidup Non-living things Benda hukan hidup Living things
Benda hic/op

Plants Tumbuluul Soil
lclnah

Soil Tanah Plants
7111nbldicln

Living things Benda h ldllp Non-living things
Benda hukan hidup

D

Plants
Tmnhnhan

Soil
Tanah

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 16 Diagram 7 shows a food web.

12

5511

Rajah 7 menunjukkan siratan makanan.

Diagram 7 Rajah 7 Which of the following pair of organisms are competitors for the same type of food?
Antara berikat, pasangan organisma manakalr inerupakan pesaing untuk makanan tang sama?

A U and R U dan R B U and S U (lull S C TandR
T dan R D Q and R Q dan R

55/1

SULIT

SULIT

13

55/1

17 Diagram 8 shows the electrolysis of acidified water. Rajah 8 menunjukkan electroysis air berasid.

Acidified water Ait berasid

Diagram 8 Rajah 8 Which of the following shows the correct confirmation tests for gas X and Y? Antara berikut, yang manakah upon penge.sahan untuk gas X don Y? Gas X A A glowing wooden splinter is ignited
Kayo uji berbara rnenvala

Gas Y A 'pop' sound is produced with a lighted splinter Bun vi 'pop' dihasilkan dengan kayo uji menyala Red litmus paper turns blue
Kertas litmus merah bertukar menjadi biru

B

Lime water turns chalky
Air kapur menjadi keruh

C

A glowing wooden splinter is ignited
Kayo uji berbara menya/a

Lime water turns chalky
Air kapur menjadi keruh

D

A burning wooden splinter is put out Kayu uji mertmla padam

A glowing wooden splinter is ignited Kayo uji berbara menya/a

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

55/1

IS Diagram 9 shows how solution P. Q and R are prepared by dissolving 10 5 g and 12 g of wilt in 100 cm' , 20 cm' and 150 cm' water respectively. Rajah 9 mc'niijukkan bagainuma larutan P, Q alai R disediakan clengan melarutkan 10 5 a clam 12 g gar iii dakun 100 cm', 20 cm' dcui 150 em3 air. 10 g salt 10ggoram

5 e salt 5L'gat

12 L salt 12 g Karam

100 cm3 water 100 cm3 aiiP

20 cm3 water 20 cm3 air Q Diagram 9 Rajah 9

150 cm' water 150 cm' air R

Arrange solution P, Q and R in ascending order of concentration, starting from the most dilute solution to the most concentrated solution. Susan larwari P, Q dam R dalam urutan kepekatan menaik, bermula dari torn tan paling coin kepada tarn tail paling pekat, A RRQ B R, Q, P C Q,P,R 1) P, Q. R
19 Table 2 shows the pH values of material X, Y and Z. Jadual 2 menunjukkai nilai pH bahan X, Y dan Z. pH value Material Nilai pH Bahai 5 X 7 Y 8 7_ Table 2 Jadual 2 Which of the following represents material X. Y and Z? Amara berikut, Yang ntaiakah meu-akili bahan-hahan X. Y dan Z?

X A B C D Vinegar C u kc i Toothpaste
Chat gigi

Vinegar
Cuka

Y Toothpaste Ubat gigi Vinegar Cuka Distilled water
Air soling

z Distilled water Air su luig tsu ed water
Air soling

Toothpaste
Ubat gigi

stilled water
Air soling

55/1

I

Vinegar Cuka

oothpaste
Ubat gigi

SULIT

SULIT

15

55/1

20 Which of the following statement describes the condition of air molecules in a tyre being inflated? Antara be)ikut , numakah pernrataan Yang menerangkan keadaan zarah -zarah tiara di dalam lanai van ,g sedang diisi udara''

A The rate of collision between the air molecules in the tyre increases. Kadar pelanggaran di antaru zarah-zarah udaa di dalam tu_rar berianibuh. B The distance between the an molecules in the tyre increases. Jarak di (ntara zarah-zarak udara di dalam tavar bertambah. C The size of air molecules in the tyre decreases.
Sca- zarah-zarah udara di dalam tavar berkurang. D The mass of air molecules in the tyre decreases. Jisim ,-,arak-zarak udara di dalam tavar berkur'ang.

21 Diagram 10 shows a rubber plunger which is being used to remove a blockage in a sink-pipe.
Rajah 10 rnenunjukkan satu pant.vedutan yang sedang digunakan untirk mengeluarkan Kahan ter.vunnhat datum pail) sinki.

Push down Talak ke barah

Pull up Tarik ke atas

Rubber plunger Pam sedutan Sink Sinki
Blockage Bahan tersumhat

Diagram 10 Rajah 10 Which of the following statement is true? Antara herikut, pernyataan rang manakah benar? A Air pressure in P is lower than in Q Tekanan udara pada P lebih rendah daripada Q B Air pressure in Q is lower than in P
Tekanan udara pada Q lehih rendah daripada P C Air pressure in P equals to an pressure in Q

Tekanan udara pada P saina dengan tekanan udara pada Q D Atmospheric pressure is higher than air pressure in P and Q
Tekanan udara atmosfera lebih ti nggi daripada tekamm udara pada P dan Q

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 22

16

55/1

Diagram I I shows an air puck moving on a glass sheet. Rajah 11 menunjukkan sate pak udara sedang bergerak di alas kepingan kaca.

Il

Balloon Belon Glass sheet IV Kepingan kaca Plastic plate Plat plastik

Diagram I1 Rajah 11 Which of the following applies the same principle as the air puck in Diagram I I? Antara berikut. yang manakah mengaplikasikan prinsip yang sama seperli pak udara pada Rajah I I?

A

C

B

D

55/1

SULIT

SULIT

17

55/1

23 Diagram 12 shows two women with body masses of 45 kg and 55 kg respectively in a lift. Rajah 12 menunjukkan dua orang n,anita dengan jisim badan 45 kg dan 55 kg masing-masing dalam sehuah lif.

Lift Lif

IN
Diagram 12 Rajah 12 If the lift moves through a distance of 30 in in I minute, calculate the power of the lift.
Sekiranya lif herkenaan bergerak melahti jarak 30 m dalam masa I minit, hitungkan kuasa lif tersebut.

[lkg = 10 N] A 50W B 100 W C 500 W D 3000 W

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

55/1

33 Diagram 13 shows the support system in plants.
Rajah 13 menunjukkan sistem sokongcm pada tumbuhnn.

Plant P Tumbuhan P

Plant Q Ttunbuhan Q Diagram 13 Rajah 13

Which of the following is true about the support system in plant P and plant Q? Amara berikut, vans mmnakah benar tentang sistem sokongan pada tumbuhnn P don Q? A Both plants have soft stern
Kedua-dua nunbuharn menynlnpul batuttg yang lernbut B Both plants are supported by tendrils Kedua-duct tunibultan disokong oleh stilur punt C Both plants have woody stems

Kedua-dua turnbithan mempunvai batang berkuvu
D Plant P grows in lower regions while plant Q grows in higher regions Tumbuhan P tumbuh di kawasan rendah mmnakala tumbuhnn Q tumbuh di kuwasun tinggi

55/1

SULIT

SULIT
25 Diagram 14 shows it lorry packed with goods.

19

55/1

Rajah 14 rnenurtjukkan sehuah lari dengan ntuatan barangan.

Diagram 14 Rajah 14 Which of the following step helps to increase the stability of the lorry'?
Amara berikut, yang manakah langkah rang boleh meningkatkan kestabilan loci au?

A Load the heavier goods first with the lighter goods on top
Mualkan barangan rang lebih herat terlebih dahulu diikuti barangan yang lehih ringan di atas

B Load the lighter goods first with the heavier goods on top
Muatkan barangan yang lebih ringan terlehih dahulu diikuti barangan yang lebih berat di atas

C Load the fighter goods in the front part of the lorry with the heavier goods at the back Muatkan barangan rang lebih ringan di bahagian hadapan Lori dan barangan yang lebih ringan dl haliagian helakang
D Load the heavier goods in the front part of the lorry with the heavier goods at the back Muatkan barangan yang lebih hero[ di bahagian hadapan lari dan barangan yang lebih ringan di bahagian belakang 26 Which of the following device is designed to increase the stability of a healthy elderly while walking? Amara berikut, rang naonakah alatan yang direka untuk nieningkatkan kestabilan seorang tna rang sihai setnasa berjalan?

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

55/1

27 Diagram 15 shows a weight hanging at position P and is balanced by a spring balance on a lever. The reading of the spring balance is 2 N. Rajah 15 menunjukkan sum pemberat yang ( ergannmg pada kechulukan P clan diseimbangkan uleh sebuah neruca spring p(du sari cistern (teas. Bacaan neraca .spring adaluh 2 N.

Metre rule Pembaris teeter 90

Position P Position R Kedudukan P Kedudukan R

Diagram 15 Rajah 15 If the weight is shifted to position R. what force should he exerted on the spring balance in order to keep the lever in equilibrium?
Sekiranva penhera(itu diulih ke kedudukan R, apakah dara sang hares dikenakan pada tier tea .spring untuk mengimhangkan tuu.s berkenaan?

A 0.5 B 1.0 C 4.0 I) 8.0

N N N N

55/1

SULIT

SULIT

21

55/1

28 Diagram 16 shows the exchange of gases between red blood cells and body cells. Rajah 16 nienunjukkan pertukaran gas antara set darah nterah deagan set badan. Body cells Sel-sel badan Red blood cell Sel darah merah Blood capillary Kapilari darah

Diagram 16 Rajah 16 Which of the following is correct about gases P and Q and the process involved in gaseous exchange?
Antara berikut, rang manakah benar tentang gas P dan Q serta proses Yang terlibat dalam pertukaran gas?

P A B C D Oxygen
Oksigen

Q Carbon dioxide
Karbrm dioksida

Process Proses Inhalation
Menarik na(as

Carbon dioxide
Karbon dioksida

Oxygen
Oksigen

Respiration
Pernala.san

Carbon dioxide Karbon dioksida Oxygen Oksigen

Oxygen Oksigen Carbon dioxide
Karbon dioksida

Diffusion
Resapan

Diffusion Resapan

29 M and N are blood constituents. M is needed to protect the body against bacteria and N carries oxygen in the human body. Which of the following shows the characteristics of M and N correctly? M dan N adatah komponen-komponen darah. M diperlukan untuk nielindungi badan dari serangan hakteria dan N raetnhawa oksigen dalam badan manusia. Antara berikut, Yang manakah menunjukkan ciri-ciri M don N dengan tepat?

M A Red in colour Berwarna rnerah Irregular in shape
Bentuk tidak tetap

N Colourless
Tidak bercarna

B
C
D

Biconcave disc-shape
Bentuk dwicekung

Cannot move by itself
Tidak boleti bergerak sendiri

Some can move on its own
Sesetengah Mel? bergerak sendiri

Has large nucleus Mempunyai nucleus yang bestir

Has small nucleus Mempunvai nukleus yang kecil

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

5511

30 The inl,rmation below shows how plants remove their waste products.
Permatoan berikut menunjukkun hugaimano tirmhuhan inenviiigkirkan bahan kutttuhuva.

Ways plants remove excretory products Cara- cant tunibuhan nieiivingkir bahan perkuniuhaa

Deposited in leaves Simpan di drum

Deposited in bark Simpan di kulit kalif

Deposited in roots Simpan di akai

4
P

Identify P and Q. Kenulpasti P taut Q.

A B

P Through transpiration
Melafui transpirasi

Q Deposited in stein
Simpan di batang pokok

Through diffusion Melafui re s apan Through respiration
Melafui respiraei

Deposited in flowers or fruits Simpan di bunga atau buah Deposited in shoot
Simpan di pun ik

I)

Through phloem vessels Melafui sahn-mi floem

Through xylem vessels Melafui salurau cileni

55/1

SULIT

SULIT

23

55/1

31 Table 3 shows the characteristics of asexual and sexual reproduction. Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri pembiakan aseks dan pembiakan seks. Characteristics Ciri-ciri Number of parents Bilangan induk Gametes Gainer
Offspring Anak

Asexual reproduction Pembiakan aseks P R
S

Sexual reproduction Pembiakan seks Q Male and female gametes
Garnet jantan dan gamer betim, Shows variation Menunjukkan vuniasi

Table 3 Jadual 3 Which of the following is represented by P, Q, R and S? Antara berikua, yang manakah dixakili oleh P, Q, R dan S? P None
Tiada

A B

Q 2 parents
2 induk

R Male and female gametes
Canter jantan dan gamer betina

S No variation
Tiada variasi

C
D

I parent l induk 2 parents
2 induk

2 parents 2 induk I parent
I induk

Male and female gametes Gainer jantan dan game! betina None
Tiada

Shows variation Menunjukkan variasi No variation
Tiada variayi

I parent
l induk

2 parents
2 induk

None
Tiadct

No variation --I Tiada variasi I

55/1

[Lihat sebelah SULIT

24 SULIT

55/1

32 The following information shows certain stages in the development of a human foetus.
peringkat-peringkat tertentu dalam pembentukan fetus Maklumat berikut nenunjukkan p - The formation of zygote Pembentukan zigot Q - The fusion of nuclei of sperm and ovum Percantuman nukleus speema dan nukleus ovum R - The formation of a ball of cells

manu.ria.

Pembentukan bebola set
Which of the following flow chart shows the correct sequence of the development of human foetus? betul bagi urutan perkembangan berikut, yang manakah menunjukkan carta alir yang Antara fetus manu.sia? A
p R Foetus Fetus Baby Bavi Ovum Omni

B

N
p
Q -.-^

Foetus Fetus + R + Baby Bari

C

Ovum Orion

N

0

---^ R

Foetus Fetus +

Q

D

Ovum Oruro

N

Foetus

0

H

---0.

Fetus

+
p
Baby Bavi

SULIT

55/1

I

SULIT

25

55/1

33 Diagram 17 shows the growth curves of boys and girls based on height. Rajah 17 menunjukkan lengkung pertumbuhan budak lelaki don hudak perempuan berdasarkan ketinggian. Height (cm) Tinggi (cm) 1901707 150H 130 110 90 70

Boys Budak lelaki Girls Budak perernpuan

50 so 0 2 4 6 8 10 12 14 16
18 Age (years) Una- (tahun)

Diagram 17 Rajah 17 Which of the following statement is correct? Antara yang herikut, pernyataan yang manakah benar? A After age 14, girls grow faster than boys Selepas berumur 14 tahun. hudak perernpuan mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada budak le/aki B From age 0 to 4, the growth rate of girls is faster than that of boys Dari untur 0 hingga ke 4 tahun, kadar pertumbuhan hudak perernpuan lebih cepat daripada hudak lelaki C From age 12 to 14, the growth rate of boys is faster than that of girls Dari umur 12 hingga ke 14 tahun, kadar pertumbuhan hudak lelaki lebih cepat daripada budak perempuan D From age 4 to 12, the growth rate of boys is slightly faster
Dari mnur 4 hingga ke 12 tahun, kadar pertumbuhan budak lelaki lebih cepat sedikit

5511

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

55/1

34 Diagram 18 shows an apparatus set-up to study the reaction between metal and non-metal.
Rajah 18 menunjukkan susunan radas untuk mengka/i tindak balas antara logam dan bukan logam. Aluminium powder Serbuk aluminium Glass wool

Potassium manganate (VII) crystals Hablur kalium manganat (VII)

Diagram 18 Rajah 18 What is the function of potassium manganate (VII) crystals? Apakah fungsi hablur kalium manganat (VII)? A To absorb carbon dioxide Untuk menyerap karbon dioksida B To absorb water vapour Untuk menyerap wap air C To release oxygen Untuk membebaskan oksigen D To produce heat Untuk menghasilkan haba

55/1

SULIT

SULIT
35 Diagram 19 shows an electric circuit. Rajah 19 menunjukkan satu litar elektrik. I

27

55/1

II

Diagram 19 Rajah 19 Voltmeter reading can be taken when the voltmeter is placed at Bacaan voltmeter dapat diambil apabila voltmeter diletak pada kedudukan A II only 11 sahaja B I, III and IV only I, III dan IV sahaja C III and IV only III dun IV sahaja D land 11 only I dan Il sahaja

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

55/1

36 Diagram 20 shows a straight wire carrying electric current.
Rajah 20 menunjukkan rata wacar lurus ntembawa arus e/ektrik.

19 Direction of current flow Arah aliran arus

Wire Wavar Diagram 20 Rajah 20 Which of the following is the correct magnetic field lines produced? Antara berikut, yang manakah betu/ tentang prat medan magnet yang terhasil?

A

C

B

D 00

04

55/1

SULIT

I

SULIT

29

55/1

37 Diagram 21 shows the structure of a step down transformer. Rajah 21 menunjukkan struktur sebuah transformer injak turun.

r
Input voltage Voltan input Output voltage Vottan output

L

Primary coil
Gegelung primer

Secondary coi I Gegelung sekunder Diagram 21 Rajah 21

The output voltage depends on Voltan output bergantung kepada I the input voltage
eoltan input

II the number of turns of the primary coil Mangan lilitan pada gegelung primer III the number of turns of the secondary coil bilangan lilitan pada gegelung sekunder A I only
I sahaja B I, II and III I, II dun III

C III and IV only III dan IV sahaja D I and 11 only I dan II sahaja

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

30

55/1

38 Diagram 22 shows a 3-pin plug. Rajah 22 menunjukkan satu plug 3-pin. Which of the following part is used to prevent excessive current from flowing through the 3-pin plug? Anrara berikut, bahagian yang manakah digunakan untuk menghalang arus berlebihan daripada mengalir melalui plug 3-pin tersebut?

Diagram 22 Rajah 22

39 Which of the following is true about stars and galaxies in the Universe?
Antara berikut. yang manakah benar tentang hintang dun galaksi dalarn Alum semesta?

A Stars are natural objects in outer space that reflects light from the Sun. Bintang adalah objek-objek semula jadi di angkasa lepas yang memantulkan cahava dari Matahari. B A star is horn from a supernova. Bintang lahir dari supernova. C Our solar system is located in the Milky Way. Sistem suria kita terletak dalarn Bima Sakti. D The Milky Way has an elliptical shape, Bima Sakti mempunyai bentuk elips.

55/1

SULIT

SULIT

31

55/1

40 Diagram 23 shows device T used in the space. Rajah 23 menunjukkan alat T yang digunakan di angkasa lepas.

Transmitter Pernancar

Device T Alat T

Receiver Penerima

Diagram 23 Rajah 23 What is device T? Apakah alat T? A Telescope Teleskop B Space craft Kapal angkasa lepas C Satellite
Satelit D Space station Stesen angkasa

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

55/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

32

5511

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON

This question paper consists of 40 questions. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Answer all questions. Jowab setnua soalan. Each question is followed by four alternative answers, A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer sheet provided. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektil yang di.sediakan. 4. If you wish to change your answer. erase the blackened mark that you have made. Then blacken the new answer. .1iku anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang teloh dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang hare. 5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinvatakan. 6. You may use a non-programmahle scientific calculator. Amia dibenarkon menggunakan kalculator saintifik yang tidak holeh diprogramkan.

I

SULIT 76/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Ogos 2009 1'h jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak 76/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

76/1

1 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang tujuan menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel?
A Memastikan semua peralatan dan mesin dihantar untuk dibaiki setiap tahun. B Memastikan semua kemalangan dan kecederaan telah diberitahu kepada ibu bapa C Memastikan semua alat pemadam api telah berjaya digunakan semasa latihan kebakaran D Memastikan semua prosedur keselamatan berjaya dipatuhi oleh pengguna bengkel

2 Apakah jenis bahan pemadam api yang berlabel ABC? A Air B Buih C Debu kering D Karbon dioksida

3 Antara berikut apakah aspek yang sedang difikirkan oleh pelajar pada Rajah 1?

RAJAH 1 A Data B Tema C Lakaran D Maklumat

76/1

SULIT

SULIT

3

76/1

4 Apakah tujuan pengujian projek dalam proses mereka cipta? A Memilih prototaip yang lebih baik B Membuat perbandingan dengan prototaip lain C Membaiki kelemahan yang telah dikenalpasti D Meneruskan pembuatan projek reka cipta untuk dipasarkan 5 Antara berikut manakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghasilkan reka bentuk?
I Kaedah pembuatan. II Peralatan produk.

III Fungsi produk. M Ketahanan A I,IldanIIl B I, II dan IV C I, III dan IV D 11,111 dan IV 6 Rajah 2 menunjukkan sejenis alat tangan. Apakah kegunaan alai ini?

RAJAH 2 A Melelas kayu atau plastik B Melonggar dan mengetat skru dengan cepat C Menyambung bahan yang berlainan atau sama jenis D Menebuk lubang pada kayu, logam nipis atau plastik lembut 7 Apakah bahan yang sesuai dengan pernyataan di bawah ? • Tidak berkarat • Pengalir haba yang baik • Ringan dan mudah dipotong
A Papan lapis B Aluminium C Perspek D MDF

76/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
8 Rajah 3 menunjukkan sejenis alat tangan. Alat ini digunakan bersama

4

76/1

RAJAH 3 A ribet B pop ribet C ribet kepala bulat D ribet kepala rata

9 Mengapakah X digunakan semasa melicinkan projek kayu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4 di bawah ?

RAJAH 4 A Supaya kertas las tidak rosak B Supaya projek kayu tidak bercalar C Kerja dapat dilakukan dengan lebih mudah D Untuk mendapatkan tekanan yang sama rata

76/1

SULIT

SULIT

5

76/1

10 Apakah nama mesin yang ditunjukkan pada Rajah 5?

RAJAH 5 A Mesin gergaji jig B Mesin glu panas C Mesin pelelas D Mesin gerudi

11 Rajah 6 di bawah adalah sejenis mesin. Apakah kegunaan mesin tersebut?

RAJAH 6

A Memanaskan glu panas B Memotong lengkung dan lurus C Meratakan dan melicinkan permukaan kayu D Memasang dan menanggalkan skru benam sendiri

76/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

76/1

12 Berdasarkan Rajah 7 di bawah, apakah fungsi alatan tangan tersebut?

RAJAH 7 A Memukul pahat B Membuat lubang kecil C Membuat garisan pada kayu D Membentuk dan mengetuk kepingan logam lembut

13 Bahagian manakah dalam Rajah 8 digunakan untuk memegang mata gerudi?

A

B

RAJAH 8

76/1

SULIT

SULIT

7

76/1

14 Rajah 9 di bawah menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 ampere. Apakah warna wayar yang dipasang pada tamatan X, Y dan Z?

RAJAH 9

Tamatan X A B C D Hijau/Kuning Hijau/Kuning Biru EPerang

Tamatan Y Perang Biru Hijau/Kuning Biru

Tamatan Z Biru Perang Perang Hijau/Kuning

15 Bagaimanakah arah motor DC pada Rajah 10 boleh diterbalikkan?

RAJAH 10 A Menyongsangkan sambungan punca bekalan B Mengubah kedudukan magnet C Menambah saiz gegelung angker D Menambah bekalan voltan 76/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

76/1

16 Bacaan meter kWj pada 1 Mac 2009 ialah 02540. Bilangan unit yang tercatat dalam bil elektrik adalah 128 unit.
Berapakah bacaan meter kWj itu pada 1 Februari 2009 ?

A B C D

02214 02412 02668 02866

17 Apakah tujuan melaras pelaras julat Ohm pada meter pelbagai sebelum menyukat nilai perintang tetap ? A Menjimatkan kuasa bateri B Melaraskan julat pada meter C Mengelakan perintang rosak D Mendapatkan bacaan yang lebih tepat

18 Rajah 11 menunjukkan aliran bekalan elektrik yang disambungkan ke rumah. Bahagian manakah yang merekod dan menyukat jumlah tenaga elektrik ?

Bekalan 240V

RAJAH 11

76/1

SULIT

SULIT

9

76/1

19 Berapakah nilai kuasa yang terhasil dalam litar pada Rajah 12?

2A L I^I^I^

9v
RAJAH 12 A 18 watt B 29 watt C 54 watt D 162 watt 20 Antara berikut manakah kebaikan litar selari ? I Arus yang mengalir sepanjang litar adalah sama II Kecerahan nyalaan lampu adalah sama III Lampu dan alatan elektrik boleh dinyalakan secara berasingan IV Penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan A I dan 11 B IdanIV C Ildanlll D III dan IV 21 Rajah 13 menunjukkan sebuah komponen elektrik.

B

E

RAJAH 13 Kaki yang berlabel C ialah kaki A pemungut B pemancar C tapak D get

76/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

76/1

22 Manakah antara komponen-komponen berikut yang berkutub ?

ii

I A I dan l l B IdanIV C Ildanlll D II dan IV

II

III

IV

23 Rajah 14 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik, komponen manakah yang meninggikan arus, voltan dan kuasa dalam litar tersebut?

9V

RAJAH 14

76/1

S

U

LIT

SULIT

11

76/1

24 Komposisi bahan pateri 60 : 40 bermaksud
A 60% timah, 40% plumbum B 60% timah, 40% karbon C 60% plumbum, 40% timah D 60% plumbum, 40% karbon

25 Antara berikut komponen manakah yang berkaitan dengan pernyataan di bawah ?

• Mengandungi gabungan komponen elektronik seperti transistor, perintang, diod dan pemuat. • Mengandungi satu binaan litar lengkap atau separa lengkap.

A Geganti B Transistor

C Litar Bersepadu (IC ) D Perintang peka cahaya ( LDR )

26 Rajah 15 menunjukkan binaan geganti. Armatur diwakili oleh bahagian bertanda ?

III

11

RAJAH 15

76/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

76/1

27 Rajah 16 menunjukkan litar skematik satu projek elektronik.
Berpandukan rajah tersebut, ke manakah kaki katod LED disambungkan?

RAJAH 16 A Buzer B Punca bekalan C Perintang tetap D Suis tekan tutup

28 Rajah 17 menunjukkan lukisan skematik satu litar elektronik. Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan komponen yang betul bagi rajah itu?

R1
E14 LED1

R2

9v
-14 LED2 V,4 LED3

RAJAH 17 Punca bekalan A
B

Perintang tetap 2
3

LED 2
2

1
1

C
D

1
2

2
2

3
3

76/1

SULIT

SULIT

13

76/1

29 Apakah bahan penyambungan yang sesuai digunakan pada paip di Rajah 18?

RAJAH 18
A Glu dan pta PTFE

B Glu can gelang getah c Pita PTFE dan sleeve D Sleeve can gelang getah

30 Apakah kegunaan penyambung paip Rajah 19?

RAJAH 19 A Menyambungkan paip yang sama diameternya B Menyambung paip yang kecil kepada yang besar diameternya C Menyambungkan paip yang besar kepada yang kecil diameternya D Menyambung paip bercabang yang berbeza diameter pada sudut 90°
31 Antara berikut yang manakah ruang kerja? A Garaj B Biliktidur C Ruang tamu D Ruang makan

32 Pilih faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan can kelengkapan. I Saiz ruang dan perabut
II Kumpulan ahli keluarga

III Skema warna dan keceriaan V Pencahayaan dan pengudaraan
A 1, 11 clan III B I, II dan IV C I, III can IV D II, III can IV

[Lihat sebelah

76/1

SULIT

SULIT

14

76/1

33 Antara berikut, hidangan manakah amat popular di kalangan pemuda-pemudi?.
A Hidangan sepinggan lengkap cara timur B Hidangan sepinggan lengkap cara barat C Hidangan sepinggan lengkap cara utara D Hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

34 Apakah yang dimaksudkan dengan etika makan? A Basuh tangan sebelum makan B Adap dan sopan semasa makan C Duduk bersimpuh atau bersila semasa makan D Suap makanan sedikit-sedikit dengan cermat

35 Bahagian mesin jahit yang manakah perlu dilonggarkan apabila mengisi benang pada gelendong? A Gigi penolak B Penekanjahitan C Skru pemberhenti D Ceper penegang benang

36 Pernyataan di bawah menerangkan sejenis jahitan. Apakah nama jahitan tersebut?

Digunakan untuk mengemas tepi fabrik, basi kelim dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif

A Jahitan lilit ubi

B Jahitan suji bilang C Jahitan insang pari
D Jahitan silang pangkah

37 Antara berikut, yang manakah nisbah medium memasu?
A B C D 1:1:2 2:1:1 4:3:2 7:3:2

76/1

SULIT

SULIT

15

76/1

38 Rajah 20 menunjukkan bahagian tumbuhan yang boleh dibuat keratan batang. Bahagian yang bertanda X dikenali sebagai

RAJAH 20

A keratan kayu lembut B keratan kayu keras C keratan kayu perang D keratan kayu sederhana keras

39 Sistem pergerakan mekanikal yang dikawal oleh sistem elektronik dikenali sebagai A Elektrik B Mekanikal C Elektromagnet D Elektromekanikal

40 Antara berikut manakah komponen yang digunakan dalam sistem mekanikal
I takal II gear III bearing IV tali sawat A I , 11 can I I I B I, II clan IV C I, III clan IV D 1I,IIIdanIV

76/1

S

U

[Lihat sebelah LIT

SULIT

16

76/1

41 Berdasarkan Rajah 21 , apakah X dan Y dalam sistem pemprosesan produk elektromekanikal? Y 0 Proses X

RAJAH 21
A X : output ; Y : input B X : input ; Y : output
C X : sistem ; Y pergerakan D X : pergerakan ; Y sistem 42 Jenis gear yang ditunjukkan dalam Rajah 22 ialah

RAJAH 22
A gear belitan B gear serong C gear heliks D gear taji

43 Pengikat manakah yang sesuai digunakan untuk mengunci bahagian enjin yang berputar seperti pada aci engkol dan roda tenaga?

A

Kekunci woodruff

<0

B

Skru tudung

Um",

C

Stad

t ff! lb^^_-_^

D

Nut SULIT

76/1

SULIT

17

76/1

44 Apakah fungsi alatan yang ditunjukkan dalam Rajah 23?

RAJAH 23 A Memotong dawai yang halus B Mengukurjarak bahagian enjin

C Mengukur celahan pada bahagian enjin D Menandakan kedudukan palam pencucuh

45 Rajah 24 menunjukkan ruang pembakaran pada kepala silinder. Apakah fungsi bahagian yang bertanda X?

RAJAH 24 A menempatkan ukur celup B menempatkan injap ekzos C menempatkan injap masukan D menempatkan palam pencucuh

76/1

S

U

[Lihat sebelah LIT

SULIT

18

76/1

46 Apakah fungsi bahagian yang bertanda Y pada Rajah 25 ?

Y

RAJAH 25

A Menapis udara yang masuk ke kaburetor dan rongga pembakaran B Menyalurkan campuran gas udara dan petrol dari kaburetor
C Menyalurkan gas ekzos keluar dari ruang pembakaran D Menyalurkan bahan api ke kaburetor

47 Pada lejang manakah omboh bergerak dari takat terakhir bawah (TTB) ke takat terakhir atas (TTA)?
I Mampatan II Masukan III Ekzos IV Kuasa A I dan ll B IdanIII C II dan IV D III dan IV

76/1

SULIT

SULIT

19

76/1

48 Carta alir pada Rajah 26 menunjukkan empat langkah terakhir kerja menukar minyak pelincir. Langkah X ialah

Membiarkan minyak pelincir habis mengalir keluar

T Memasang palam buang minyak

x

t Menguji aras minyak

RAJAH 26

A mengisi minyak pelincir baru B memasang dan mengetatkan ukur celup C menanggalkan palam pengeluar minyak D meletakkan bekas minyak di bawah palam pengisi minyak

49 Garisan bertanda P yang ditunjukkan pada Rajah 27 ialah

RAJAH 27 A garisan tersembunyi B garisan menegak C garisan dimensi D garisan tengah 76/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

76/1

50 Rajah 28 menunjukkan pandangan hadapan bagi satu objek. Antara berikut manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi objek itu?

RAJAH 28

A I dan ll B IldanIV C I, III dan IV D II, III dan IV

76/1

SULIT

SULIT

21

76/1

51 Rajah 29 menunjukkan keratan penuh sebuah bongkah. Pilih pandangan keratan yang betul.

RAJAH 29

A

B

7
C D

76/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

76/1

52 Antara berikut hamparan manakah yang betul bagi objek pada Rajah 30?

RAJAH 30

A

B

C

D

7

76/1

S

U

LIT

SULIT

23

76/1

53 Bentuk bongkah di bawah sesuai dilukis dengan menggunakan kaedah hamparan garis jejari kecuali

C

D

54 Berdasarkan Rajah 31, paksi manakah yang sesuai untuk lukisan isometrik ?

RAJAH 31 A I dan 11 B Idanlil C Ildanlll D III dan IV [Lihat sebelah SULIT

76/1

SULIT

24

76/1

55 Rajah 32 menunjukkan sebuah bongkah. Apakah gred pensel yang digunakan untuk menghitamkan garisan objek pada bongkah tersebut?

RAJAH 32
A H B HB C 2H D 2B

56 Garisan bertanda X yang ditunjukkan dalam Rajah 33 ialah garisan

RAJAH 33 A binaan B penengah C objek D dimensi

76/1

SULIT

SULIT

25

76/1

57 Antara berikut, manakah yang benar mengenai maksud perniagaan?
A Aktiviti menggunakan barang dan perkhidmatan yang telah dibeli untuk mendapat kepuasan B Aktiviti mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk keperluan dan kehendak pengguna C Aktiviti membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapat keuntungan D Aktiviti jual bell barang dan perkhidmatan untuk kepuasan kedua-dua pihak

58 Antara berikut, fungsi agensi kerajaan yang manakah betul ? Agensi A B C D UDA MARA SIRIM MEDEC Fungsinya Menyediakan bantuan kewangan Memberikan bimbingan dan latihan Mengadakan kemudahan prasarana Menjalankan kajian dan penyelidikan

59 Apakah ciri-ciri perniagaan milikan tunggal? I menikmati semua keuntungan II mempunyai liabiliti tidak terhad III perniagaan dimiliki oleh seorang IV Menguruskan perniagaan sendiri A B C D I, Il dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

60 Penjual kaset cetak rompak telah melakukan kesalahan di bawah... A Akta Perihal Dagangan B Akta kawalan Bekalan C Akta Kawalan Harga D Akta Elektrik

KERTAS SOALAN TAMAT 76/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT 78/1 Kemahiran Hidup Bersepadu
Pertanian Ogos 2009 1 1h jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak
78/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

78/1

Semasa kerja amali di bengkel,
jari seorang murid luka terkena pisau 1 Berdasarkan pernyataan di atas, susun Iangkah merawat kecederaan itu mengikut urutan. I Sapu iodin pada luka II Balut luka dengan kain kasa

III Bersihkan luka dengan antiseptik IV Tampalkan plaster untuk menguatkan balutan A I, II, III, IV
B I, III, IV, II C III, I, II, IV D III, II, I, IV

2 Jadual 1 menunjukan carta alir sebahagian proses dalam mereka cipta

Pengenalpasti Masalah

Pemilihan Idea

X

Pemilihan reka bentuk

Jadual 1
Apakah x? A Perekaan projek B Pemilihan projek

C Pendokumentasian D Pengujian prototaip

78/1

SULIT

SULIT

3

78/1

3 Rajah 1 menunjukkan sebuah mesin mudah alih.

Rajah 1 Apakah bahan yang digunakan bersama-sama dengan mesin itu? A Ribet B Kertas las C Kertas A 4 D Mounting board 4 Rajah 2 menunjukkan cara mencabut paku dari bongkah kayu.

Rajah 2 Apakah fungsi x? A Menggelak tukul daripada patah. B Mempercepat kerja mencabut paku. C Menggelak paku daripada rosak. D Melindungi permukaan kayu daripada tercalar.

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

78/1

5 Pernyataan berikut adalah ciri bagi satu bahan.

• Tidak berkarat • Pengalir haba yang baik • Ringan clan mudah dipotong

Apakah bahan itu ? A MDF B Perspek C Aluminium D Papan lapis

6 Susun langkah membuat pemasangan projek menggunakan rivetter. I Gerudi lubang mengikut saiz batang ribet
II Gunakan penebuk pusat untuk menanda

III Gunakan rivetteruntuk merapatkan kepingan logam N Tekan hulu rivettersehingga batang ribet yang berlebihan terputus A III,II,IV,I
B 11, 1, III, IV C I, ill, II, IV D I, II, ill, IV

78/1

SULIT

SULIT

5

78/1

7 Rajah 3 menunjukkan proses kemasan satu projek

I berus

II

bongkah kertas las

i

III
Beberapa lapisari syelek yang nipis

berus lekar

IV

Rajah 3 Antara berikut manakah susunan yang betul bagi aktiviti itu? A IV, II, V,IIIdanI B II, III, V, I dan IV C II,I,V,IIIdanIV D III, IV, II, I dan V

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

78/1

8 Rajah 4 menunjukkan satu proses kerja kayu.

Rajah 4 Antara berikut padanan manakah yang betul? III

I

N

A

Mengukur dan menanda

Menguji permukaan

Menguji kepersegian

B
C D

Menguji kepersegian
Menguji permukaan Mengukur dan menanda

Mengukurdan menanda
Menguji kepersegian Menguji kepersegian

Menguji permukaan
Mengukur dan menanda Menguji permukaan

9 Berikut adalah bacaan meter kilowatt jam. Kadar tarif bagi 200 unit pertama RMO.218 dan unit selebihnya RMO.258. Bacaan meter semasa
8 1 / 10

0 9 8 4 2 10 1 10000 1000 100

Bacaan meter sebelum LM
0 9 4 1 2 10000 1000 100 10 I 8 1/10

Berapakah bayaran bil elektrik itu? A RM80.66
B RM88.66 C RM87.46 D RM95.46

78/1

SULIT

SULIT 10 Rajah 5 menunjukkan plag 3 pin.
r

7

78/1

Rajah 5

Bahagian yang manakah disambungkan dengan wayar hidup? A P B C D 0 R S

11 Rajah 6 menunjukkan keratan rentas sel keying.

Rajah 6 Apakah nama bahagian yang berlabel X? A Bekas zink B Batang karbon C Mangan dioksida D Ammonium klorida

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

78/1

12 Antara berikut yang manakah menunjukkan komponen elektronik jenis berkutub?

A

B

C

D

0

13 Rajah 7 menunjukkan sejenis komponen elektronik

C Rajah 7 Apakah kaki yang berlabel C? A Pemungut B Pemancar C Tapak D Get

78/1

SULIT

SULIT

9

78/1

14 Rajah 8 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik. R

i

L-0 0 S,
Rajah 8 Antara yang berikut LED manakah akan menyala apabila S 1 ditekan? A I dan 11 B IdanIII C II dan IV D IIIdanIV

I

15 Rajah 9 menunjukkan sebuah litar bersepadu.

Rajah 9 Apakah nama bahagian yang bertanda X? A pin B dot C kod D notch

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

78/1

16 Rajah 10 menunjukkan sebuah litar elektronik.

Rajah 10

Antara yang berikut padanan manakah yang betul?

Perintang Boleh Laras
A B C D 1 1 2 2

Perintang Tetap
2 1 2 1

Kapasitor

Transistor

LED

LDR

1 2 1 2

2 3 2 3

1 1 1 1

1 1 1 1

78/1

S

U

LIT

SULIT

11

78/1

17 Rajah 11 menunjukkan jalur warna pada badan perintang tetap.

Merah Merah

--^ Biru Rajah 11 Apakah nilai rintangan perintang itu? A 620
B 6200 C 6.2 k4 D 62 kG

18 Rajah 12 menunjukkan sejenis alat elektronik

x

Rajah 12 Apakah nama bahagian yang bertanda X? A magnet B gegendang C transduser D elektrod logam

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

78/1

19 Rajah 13 menunjukkan alai lukisan teknik.

Rajah 13 A Melakarobjek B Melukis bulatan C Melukis lengkung D Melukis garisan ufuk yang lurus

20 Rajah 14 menunjukkan sejenis perangkap sinki.

X

Rajah 14 Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk membuka clan menutup bahagian yang bertanda X? A Playar gabung B Perengkuh paip C Sepana boleh laras D Playar cengkam seribu

78/1

SULIT

SULIT

13

78/1

21 Rajah 15 menunjukkan tangki simpanan air.

E

Rajah 15

Bahagian paip yang manakah disambungkan ke meter air? A E
B C D F G H

22 Rajah 16 menunjukkan satu objek

Rajah 16 Antara berikut yang manakah menunjukkan pandangan pelan bagi objek itu?
A

U
B

C

D [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

14

78/1

23 Apakah nama jahitan tangan yang digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan? A Jahitan kia B Jahitan suji bilang C Jahitan insang pari D Jahitan silang pangkah

24 Rajah 17 mununjukkan sebuah mesin jahitan berlabel P,Q,R dan S. Q

Rajah 17 Antara yang berikut padanan manakah yang betul?
Bahagian Mesin Fungsi

A B C D

F 0 R S

Melaras saiz mata jahitan Mengisi benang pada gelendung Mengawal gerakan jarum jahitan Menolak fabrik semasa menjahit

25 Rajah 18 menunjukkan sejenis alatan tangan.

Rajah 18 Apakah aktiviti yang sesuai menggunakan alat itu? A Memindahkan anak pokok B Menggemburtanah C Merumput
D Membaja

78/1

S

U

LIT

SULIT

15

78/1

26 Penyataan berikut menunjukkan tanaman hiasan.

• Codiaeum spp • Bougainvillea spp
Apakah kaedah pembiakan yang sesuai bagi tanaman itu? A keratan kayu keras
B keratan kayu lembut

C keratan kayu sederhana keras D keratan kayu sederhana lembut

27 Rajah 19 menunjukkan tanaman hiasan dalam pasu.

bahan X

Rajah 19 Mengapakah lubang saliran perlu ditutup dengan bahan x? A Mengelakkan akar keluar dari pasu B Menjimatkan penggunaan medium memasu C Mencegah serangga perosak masuk ke dalam pasu D Mengelakkan medium memasu keluar semasa menyiram

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

78/1

28 Manakah antara berikut merupakan pembersihan mingguan tempat kediaman? I Mencuci pakaian
II Membersihkan kipas siting III Mengelap tingkap dan perabot N Membersihkan bilik mandi dan tandas A I dan ll

B Idanlil C II dan IV D III dan IV

29 Apakah etika yang perlu dipatuhi semasa makan? I Letakkan siku di atas meja

II Duduk dengan postur yang betul
III Mengunyah makanan dengan perlahan N Rapatkan kutleri setelah selesai makan A I, Il dan III
B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

30 Rajah 20 menunjukkan susun atur ruang dapur.

>-\

Rajah 20
Apakah bentuk susun atur itu? A H B C D U I L

78/1

SULIT

SULIT

17

78/1

31 Rajah 21 menunjukkan kepentingan kompos

Kepentingan Kompos 0 O
C

Rajah 21

Antara berikut padanan manakah yang betul bagi X dan Y?
X Y

A B C D

Membaiki saliran tanah fiat Membaiki saliran tanah fiat Membaiki pengudaraan tanah Membaiki pengudaraan tanah

Sebagai naungan Berfungsi sebagai baja Memudahkan kerja pemangkasan Memudahkan kerja merumput

32 Carta aliran di bawah menunjukkan langkah menbina kompos. Sediakan bahan kompos

Bina lapisan binaan kompos

x

Menguji kejayaan kompos Apakah aktiviti yang berlabel X? A Di tabur pada tanaman
B Membalik-balikkan kompas

C Menghancurkan sisa tanaman
D Siram dan tutup dengan bahan kasar 78/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

78/1

33 Rajah 22 menunjukkan timbunan kompos.

Rajah 22

Apakah proses yang sedang berlaku apabila kayu penguji didapati panas dan lembab? A Bahan kompos tidak diurai
B Bahan kompos sedang diurai C Bahan kompos memerlukan air D Bahan kompos memerlukan udara

34 Antara yang berikut sayuran yang manakah ditanam terus ke batas?

78/1

SULIT

S

U

LIT

19

78/1

35 Rajah 23 menunjukkan sejenis sokongan.

Rajah 23 Apakah jenis sokongan itu? A Junjung segitiga B Junjung jaring C Junjung pagar D Junjung para

36 Rajah 24 menunjukkan sejenis sayuran.

Rajah 24 Apakah kandungan nutrien yang terdapat pada sayuran itu? A Protein B Vitamin C Karbohidrat D Garam mineral
78/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

78/1

37 Rajah 25 menunjukkan sejenis haiwan perosak.

Rajah 25 Bahagian tanaman yang manakah diserang oleh haiwan itu ? A Akar B Buah C Bunga D Pucuk

38 Rajah 26 menunjukkan penggiliran tanaman. Tomato
Keladi

Kobis Rajah 26
Apakah jenis sayuran yang patut ditanam pada X? A Bayam B Timun C Lobak putih

D Kacang panjang

78/1

SULIT

SULIT

21

78/1

Jumlah biji benih yang disemai = 15 Bilangan yang dicambah = 12 39 Berdasarkan penyataan di atas , hitung peratus percambahan biji benih itu? A 75%

B 80% C 90%
D 95%

40 Penyataan berikut merujuk kepada aktiviti penanaman sayuran. • Mengurangkan persaingan untuk mendapatkan cahaya, air dan nutrien • Menyingkirkan anak benih yang kurang segar dan berpenyakit • Mendapatkan tumbesaran anak pokok sekata dan hasil berkualiti Apakah aktiviti itu? A Naungan B Sokongan C Sungkupan D Penjarangan

41 Rajah 27 menunjukkan sejenis haiwan kesayangan.

Rajah 27 Apakah kumpulan haiwan kesayangan itu? A Amfibia B Mamalia C Reptilia D Unggas 78/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

78/1

42 Berikut adalah pernyataan tentang simptom haiwan kesayangan yang diserang penyakit.

o Deman

o Kepala berpusing o Kakibengkok

Apakah jenis penyakit itu? A Penyakit selsema B Penyakit sampar C Penyakit sawan D Penyakit hati

43 Antara berikut yang manakah ciri-ciri pemilihan haiwan kesayangan yang hendak dipelihara? I Minat yang mendalam
II Mempunyai penyakit alahan

III Mempunyai pengetahuan asas N Mempunyai persekitaran yang sesuai A I, I l dan II I B I, II dan IV C I, III dan IV D II,IIIdanIV

44 Antara berikut yang manakah kepentingan menternak ikan air tawar? I Menjadi sumber pendapatan
II Membekalkan sumber protein III Memenuhi kehendak pengguna N Menghadkan penggunaan tanah A I dan ll

B IdanIII C I l dan I I I D III dan IV

78/1

S

U

LIT

SULIT 45

23

78/1

Menguji kandungan oksigen terlarut, pH dan kekeruhan air

Berdasarkan maklumat di atas, apakah peralatan yang digunakan untuk memeriksa kualiti air kolam? A Hach Kit
B Termometer C pH Comprator D YSI meter Kit

46 Susun langkah pelepasan benih ikan air tawar ke dalam kolam. I Biarkan benih ikan keluar sendiri dari dalam beg plastik I Buka beg plastik III Rendam beg plastik ke dalam kolam selama 15 - 30 minit M Masukkan air kolam ke dalam beg plastik A I, II, III dan IV B III, II, I dan IV C II, III,IVdanI D III,IV,IIdanI

47 Antara yang berikut yang manakah makanan semula jadi ikan air tawar yang diternak dalam sistem kolam tanah? I Tumbuhan akuatik II Sayur-sayuran III Zooplankton IV Fitoplankton

A I dab 11 B Idanhll C Ildanlll D III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

78/1

48 Antara yang berikut jenis ikan yang manakah tidak sesuai diternak secara campuran? A Ikan patin B Ikan haruan C Ikan lampam

D Ikan kap rumput 49 Pernyataan berikut adalah ciri-ciri tanaman kumpulan landskap. • Jenis tumbuh berumpun • Jenis tumbuh berbatang tunggal • Tidak mempunyai akar tunjang Apakah kumpulan tanaman itu? A Pokokrenek
B Pokok palma C Pokoknaungan D Pokok bunga semusim 50 Apakah yang dimaksudkan dengan landskap? A Usaha memelihara alam sekitar dan keindahannya B Usaha menghijaukan bumi dan keindahan alam sekitar C Usaha menghasilkan alam sekitar yang indah dan selesa D Usaha mereka bentuk alam sekitar yang indah dan menarik 51 Rajah 28 menunjukkan simbol tanaman.

Rajah 28 Apakah tanaman itu? A Ixora spp B Hibiscus spp C Codiaeum spp D Bougainvillea spp

78/1

SULIT

SULIT

25

78/1

52 Rajah 29 menunjukkan sejenis tanaman landskap.

Rajah 29

Apakah kumpulan tanaman itu? A Pokokrenek B Pokok hiasan C Pokok kaktus D Pokoknuangan

53 Rajah 30 menunjukkan salah satu prinsip reka bentuk taman mini.

Rajah 30 Apakah prinsip itu? A Keseimbangan B Keringkasan C Keanekaan D Penumpuan

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

78/1

54 Rajah 31 menunjukkan landskap taman yang menarik.

Rajah 31
Apakah fungsi tanaman landskap itu? I Melembutkan pandangan II Mengurangkan kebosanan III Membentuk tempat teduhan
IV Menghadang pandangan yang tidak menarik A I , 11, clan I I I B I, III, dan IV C II, III, can IV D I, II, III, clan IV

55 Rajah 32 menunjukkan satu contoh taman mini.

Rajah 32 Apakah jenis taman mini itu ? A Plot
B Terarium C Landskap D Bekas terbuka

78/1

SULIT

I

SULIT

27

78/1

56 Antara berikut apakah tujuan mensteril medium penanaman terarium sebelum diisi ke dalam bekas? A Memusnahkan agen penyakit, perosak, dan rumpai B Menjadikan medium sentiasa gembur dan subur C Mengurangkan kandungan air dan nutrien D Menghasilkan medium bernutrien tinggi 57 Antara berikut padanan yang manakah betul? Contoh tanaman Kumpulan tanaman landskap

A

Pokok naungan

B

Pokok lendair

C

Pokok hiasan

D

Pokokrenek

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

78/1

58 Bagaimanakah koperasi di sekolah mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan? A Bank B Kerajaan C Ahli keluarga D Penjualan saham

• Mencipta sesuatu yang baru • Mewujudkan rangkaian pasaran • Sanggup menghadapi risiko

59 Berdasarkan keterangan di alas, siapakah yang mempunyai ciri-ciri itu? A Peniaga B Pengeluar C Usahawan D Pemborong 60 Apakah agensi kerajaan yang ditubuhkan bagi menjalankan kajian dan penyelidikkan tentang hasil pengeluaran pertanian?

B

O;rr
MPOB

C

D

Smedec *1
KERTAS SOALAN TAMAT

78/1

SULIT

SULIT 79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan Ogos 2009
1 1/2 jam

M

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak 7911 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

79/1

Disiplin dan sikap individu terhadap kerja

1 Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di alas? A Etika kerja B Budaya kerja C Disiplin kerja D Adab kerja

2 Manakah jenis alat pemadam api yang paling sesuai untuk memadam api dari semua jenis punca kebakaran ? A B C A B BC

D ABC

3 Mengapakah prototaip yang telah siap perlu diuji ? A Mengetahui kebaikannya B Memberikan taraf penilaian C Mengesan kekuatan dan kelemahannya D Menentukan prototaip berfungsi dengan baik

79/1

SULIT

SULIT 4 Rajah 1 menunjukan sejenis alatan tangan.

3

79/1

Rajah 1 Apakah kegunaan alatan tangan tersebut? A Membentuk dan mengetuk kepingan logam B Mengetuk pahat semasa membuat tanggam C Mengetuk paku semasa kerja memaku D Mengetuk skru semasa kerja menskru

5 Apakah tujuan membuat kemasan? I Menambah mutu dan kualiti penggunaan bahan II Mencantikkan permukaan bahan III Menambahkan kos pengeluaran IV Melindungi permukaan bahan A I,Ildanill B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 6 Rajah 2 menunjukkan sejenis tanggam.

4

79/1

Rajah 2 Apakah jenis tanggam tersebut? A Tanggam temu B Tanggam parit C Tanggam lekap D Tanggam palang

7 Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri sejenis bahan kerja.

Mudah dicantum dan disambung Mudah digergaji kepada ukuran yang kecil Urat dan ira kayu yang cantik dan mudah dikerjakan

Apakah bahan kerja tersebut? A MDF B Kayu C Perspek D Papan lapis

79/1

SULIT

SULIT

5

79/1

8 Rajah 3 menunjukkan tukul kuku kambing

Bagaimanakah cara untuk menentukan saiz alat tangan tersebut? A Panjang hulunya B Berat semuanya C Berat kepalanya D Saiz kepalanya

9 Rajah 4 menunjukan sejenis alat tangan untuk membuat tanggam.

Rajah 4 Apakah nama alatan tersebut? A Gergaji besi B Gergaji tangan C Gergaji puting D Gergaji lengkung halus

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

79/1

10 Mengapakah kayu reja digunakan bersama kertas ]as semasa melicinkan permukaan projek?
A Mendapat tekanan yang sama rata B Kerja dapat dilakukan dengan mudah c Permukaan kayu tidak bercalar D Kertas las tidak rosak

11 Antara berikut gabungan kod warna manakah yang betul untuk mendawai plag 3 pin 13 ampere?

Tamatan N
A B
C

Tamatan L
Hijau / kuning Perang
Perang

Tamatan E
Perang Hijau / Kuning
Biru

Biru Biru
Hijau / kuning

D

Perang

Biru

Hijau / kuning

12 Manakah antara berikut cara mencabut paku dengan betul?

A

B

79/1

SULIT

SULIT

7

79/1

13 Rajah 5 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

Apakah fungsi X? A Mengalirkan arus ke punca bumi B Melaraskan suhu yang dikehendaki C Melindungi litar dan perkakas elektrik D Menghubungkan tamatan neutral kepada punca bekalan 14 Jadual 1 menunjukan penggunaan tenaga elektrik bagi sebuah rumah kediaman TARIF KEDIAMAN Bagi 200 unit pertama sebulan Bagi 800 unit berikutnya sebulan Bagi setiap unit tambahan sebulan Minima bayaran sebulan Bacaan dahulu 0
4

0.218 sen seunit 0.258 sen seunit 0.278 sen seunit RM 3.00

0

0

0

0

0

Bacaan semasa 0 4 0 5 0 0 0

Jadual 1 Berapakah kos yang perlu dibayar oleh pengguna tersebut? A RM 43.60 B RM 77.40 C RM 109.00 D RM 121.00 79/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

79/1

15 Antara yang berikut komponen elektronik yang manakah berfungsi sebagai suis?

A

B

16 Rajah 6 menunjukkan satu litar skematik projek elektronik.

Rajah 6 Mengapakah diod pemancar cahaya tidak menyala? A Voltan terlalu rendah B Perintang dipasang terbalik C Nilai rintangan terlalu tinggi D Diod pemancar cahaya dipasang terbalik

79/1

SULIT

SULIT 17 Rajah 7 menunjukkan alat pemateri.

9

7911

6

Rajah 7

Apakah fungsi bahagian berlabel X? A Memotong bod litar B Memotong timah pemateri C Mencairkan timah pemateri D Membersihkan bod litar

18 Antara peralatan berikut manakah yang menggunakan mekanisme penghantaran kuasa dari aci ke takal ? A Mesin gerudi mudah alih B Permainan kit robot C Mesin gergaji jig D Mesin gerudi lantai

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

79/1

19 Rajah 8 menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

II

-

III Rajah 8

Manakah di antara berikut paip limpah?

20 Rajah 9 menunjukkan sejenis alat tangan yang digunakan dalam kerja paip.

Rajah 9

Apakah nama alatan tangan tersebut? A Playar gabung B Playar cengkam seribu C Sepana boleh laras D Perengkuh paip

79/1

SULIT

SULIT

11

79/1

21 Rajah 10 menunjukkan gabungan penggunaan sesiku set dan sesiku T

Berapakah sudut X?

A 300 B 450 C 50° D 60°

22 Rajah 11 menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek.

X

Rajah 11 Antara berikut yang manakah menunjukkan pandangan dari arah X ?

A

B

C 79/1

D [Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

79/1

23 Rajah 12 menunjukkan sebuah mesin jahit.
Q

Rajah 12 Bahagian manakah digunakan untuk mengawal gerakan mesin?

A B C D

P 0 R S

24 Rajah 13 menunjukkan sejenis jahitan.

-11

S.
Rajah 13 Apakah jenis jahitan tersebut? A Jahitan suji bilang B Jahitan insang pari C Jahitan silang pangkah D Jahitan sembat susup

79/1

SULIT

SULIT

13

79/1

25 Antara jenis ruang di bawah yang manakah ruang sosial?

A

B

C

D

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

79/1

Mewujudkan suasana sejuk can harmonis Ruang kecil kelihatan lebih luas Siting rendah kelihatan lebih tinggi

26 Pernyataan di atas menjelaskan kesan yang dihasilkan oleh skema warna. Apakah warna tersebut?
A Merah C Hijau muda B Biru tua D Jingga

27 Jadual 2 menunjukkan medium penanaman untuk pokok hiasan.

Bahan X + Bahan organik + Pasir sungai
Jadual 2 Apakah bahan X? A Kapur B Arang C Tanah fiat D Tanah loam

28 Mengapakah tanah yang ada pada akar tumbuhan tidak dibuangkan semua semasa memasu semula? A Mengekalkan kandungan nutrien di dalam medium B Memudahkan kerja-kerja pemasuan semula C Mengurangkan renjatan pada tumbuhan D Mengelakkan pembaziran medium

79/1

SULIT

SULIT

15

79/1

Diperbuat daripada kain kapas halus Menutup makanan yang telah atau belum dimasak Kebiasaannya kain ini berwarna putih

29 Berdasarkan pernyataan di atas apakah jenis kain tersebut?
A Kain pencuci B Kain maslin C Kain tuala tangan D Kain lapik periuk

30 Antara berikut yang manakah merupakan alatan yang sesuai semasa menghidang makanan?

C

D

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

79/1

31 Manakah antara berikut menunjukkan keperluan asas manusia?

7 II u
A B

C

D

32 Berikut adalah ciri-ciri milikan perniagaan

Modal

Simpanan sendiri dan pinjaman dari ahli keluarga Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan Tidak terhad

Pendaftaran

Liabiliti

Apakah jenis milikan perniagaan yang sesuai? A Perniagaan Elektrik Rahim dan keluarga B Syarikat Murni Sendirian Berhad C Syarikat Maju Bersatu Berhad D Rozali Enterprise

79/1

SULIT

SULIT

17

79/1

33 Rajah 14 menunjukan dialog dalam sistem barter.
En. Ali, marl kita bertukar seekor ikan saya dengan 2 kilo beras awak. Setuju? Maaf saya mahu sayur bukanikan

RAJAH 14 Apakah masalah sistem barter yang mereka hadapi? A Barang tidak tahan lama B Kemahuan tidak serentak C Kesukaran menentukan nilai pertukaran D Kesukaran membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil

34 Maklumat di bawah ialah fungsi sejenis dokumen perniagaan.

Dihantar oleh peniaga kepada pembeli Digunakan dalam urusniaga secara kredit Dokumen ini akan diterima selepas pembeli menerima barang

Apakah dokumen tersebut? A Borang pesanan B Nota pesanan C Invois D Resit [Lihat sebelah SULIT

79/1

SULIT

18

79/1

35 Berikut adalah penyata aliran tunai satu perniagaan
PenyataAliran Tunai

Butiran

Januari (RM)

Februari (RM)

Penerimaan
Baki b/b 1570 1430

Jualan tunai
Penghutang

540
400 2510

1130
755 3315

Perbelanjaan

Pemiutang Gaji Elektrik

650 350 80 1080

395 595 87 1077 Z

Baki h/b

1430

Berdasarkan penyata tersebut berapakah nilai Z? A RM 2030 B RM 2238 C RM 3590 D RM 4392

79/1

SULIT

SULIT

19

79/1

36 Pernyataan di bawah merujuk kepada perniagaan antarabangsa.

Malaysia menghantar pensyarah pakar untuk mengajar di Universiti Gajah Mada, Indonesia

Apakah jenis perniagaan antarabangsa tersebut? A Import nyata B Eksport nyata C Eksport tak nyata D Import tak nyata

37 Antara berikut pasangan yang manakah betul? Bidang kegiatan usahawan A B C D Pembuatan Perkhidmatan Ekstraktif Pembinaan

Pekerjaan Tukang kebun Nelayan Kilang roti Kilang memasang kereta

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

79/1

38 X,Y dan Z adalah dokumen yang terlibat dalam perniagaan dalam negeri.
Sebelum urusniaga x

Semasa urusniaga
Y

Selepas urusniaga z

Apakah X,Y dan Z?

X A B C D Surat tanya Invois Borang pesanan Borang pesanan Resit

Y

z Nota serahan Resit Penyata akaun Resit

Nota serahan Invois Nota serahan

39 Pernyataan berikut menerangkan ciri-ciri perniagaan.
Terletak di kawasan luar bandar Berdekatan dengan rumah pelanggan Dimiliki secara perseorangan dan dibantu oleh ahli keluarga

Apakah jenis perniagaan berikut? A Kedai RuncitAli B Syarikat Nilam Sdn Bhd. C Amir dan Ismail bersaudara D Syarikat Teras Maju Berhad

79/1

SULIT

SULIT

21

79/1

40 Mengapakah sesebuah negara itu perlu mengekspot dan mengimpot? A Perbezaan kaum B Perbezaan teknologi C Mengurangkan taraf hidup D Mengurangkan pendapatan negara

Tuntutan gantirugi daripada pelanggan yang mengalami kecederaan atau kemalangan semasa berada di premis perniagaan

41 Berdasarkan pernyataan di atas apakah jenis polisi yang sesuai? A Liabiliti awam B Pampasan pekerja C Kenderaan perniagaan D Kecurian dan rompakan

42 Rajah 14 ialah sebuah gudang.

Rajah 14 Apakah peranan gudang dalam perniagaan? A Memberi perlindungan. B Meluaskan pasaran barang C Menikmati pelbagai barangan D Menstabilkan harga di pasaran. [Lihat sebelah SULIT

79/1

SULIT

22

79/1

43 Berikut adalah logo aqensi keraiaan yang membantu usahawan.

SIRIM
Apakah peranan agensi tersebut dalam membantu usahawan? A Memberi bimbingan dan latihan B Menjalankan kajian dan penyelidikan C Memberi kemudahan prasarana atau infrastruktur D Memberikan galakan dalam kegiatan yang diceburi

44 Manakah antara berikut peranan yang boleh dilakukan oleh persatuan pengguna untuk pengguna? A Menetapkan harga sesuatu barang B Menyediakan bantuan guaman kepada peniaga C Mengemukakan aduan kepada badan kerajaan yang berkaitan D Menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi pengguna

79/1

SULIT

SULIT

23

79/1

45 Manakah antara berikut saluran agihan yang sesuai bagi pemasaran kereta?
A Pengeluar No Pemborong ' Peruncit B Pengeluar o Peruncit o Pengguna C Pengeluar No Ejen i Pengguna D Pengeluar 0 Pengguna ♦ Pengguna

46 Berikut adalah kos pengeluaran Perniagaan Aiman untuk 100 unit anak patung.

Kos bahan mentah RM 570.00 Kos upah RM 300.00 Kos overhed RM 30.00

Berapakah harga jualan seunit yang wajarjika Perniagaan Aiman ingin mencapai jangkaan untung sebanyak 20 peratus ? A RM 8.80 B RM 9.00 C RM 9.80 D RM 10.80

47 Apakah maksud sistem catatan bergu? A Satu urusniaga dicatatkan dua kali dalam akaun yang berlainan B Satu urusniaga dicatatkan dua kali dalam akaun yang sama C Satu urusniaga dicatatkan dua kali di sebelah yang sama D Satu urusniaga dicatatkan sekali sahaja

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

79/1

Memulakan perniagaan dengan tunai di bank RM2000

48 Berdasarkan pernyataan di atas di manakah urusniaga tersebut akan direkodkan? A Akaun aset B Akaun hasil C Akaun modal

D Akaun ambilan

49 Mengapakah Akaun Penghutang perlu diimbang pada akhirjangkamasa perniagaan?

A Mengetahui jumlah penghutang B Mengetahui baki hutang penghutang C Mengetahui status kewangan penghutang D Mengetahui jumlah belian penghutang

79/1

SULIT

SULIT

25

79/1

Jan 9 Jualan tunai dibankkan RM500

50 Berdasarkan urusniaga di atas apakah catatan bergunya?

A Akaun Tunai Jan 9 Jualan RM 500

1
I Jan 9 Tunai RM 500

Akaun Jualan

B Akaun Bank Jan 9 Jualan RM 500

Akaun Jualan Jan 9 Bank RM 500

C Akaun Jualan Jan 9 Bank RM 500 I Akaun Bank Jan 9 Jualan RM 500

D AkaunTunai Jan 9 Bank RM 500 I Akaun Bank Jan 9 Tunai RM 500

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

79/1

Ambil tunai untuk kegunaan sendiri RM100

51 Manakah antara berikut catatan bergu yang berpadanan dengan urusniaga di atas? A AkaunAmbilan Tunai RM 100

Akaun Tunai Ambilan RM 100

B AkaunTunai Ambilan RM 100

Akaun Ambilan

Tunai RM 100

C AkaunAmbilan Ambilan RM 100

Akaun Tunai Tunai RM 100

D AkaunTunai Tunai RM 100

Akaun Ambilan
Ambilan RM 100

79/1

SULIT

SULIT

27

79/1

52 Maklumat berikut menunjukan Akaun Bank bagi Perniagaan Teras Bersatu. Akaun Bank
Apr 1 Baki b/b RM 1500 19 Jualan RM 1500 30 Baki h/b RM 350 Apr 3 Ambilan RM 100 17 Belian RM 2500 25 Tambang RM 750

RM 3350

RM 3350 Mei 1 Baki b/b RM 350

Apakah maksud catatan pada 1 Mei? A Baki tunai di tangan B Baki tunai di bank C Overdraf bank D Dividen bank

Encik Rais seorang pekedai runcit telah mengambil barang-barang runcit bernilai RM1 50 daripada kedainya untuk keperluan keluarganya 53 Apakah catatan bergu yang sesuai bagi urusniaga di atas? Debit A B C D AkaunTunai AkaunAmbilan Akaun Rais AkaunAmbilan Kredit Akaun Rais Akaun Tunai AkaunTunai AkaunBelian

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

79/1

Feb 2 Terima komisen dengan tunai RM100

54 Antara berikut manakah catatan bergu yang betul bagi urusniaga di atas? A Akaun Komisen Diterima [Feb 2 Tunai RM 100

Akaun Tunai Feb 2 Komisen diterima RM 100

B Akaun Komisen Feb 2 Tunai RM 100

Akaun Tunai rFeb 2 Komisen RM 100

C Akaun Komisen Diterima Feb 2 Komisen RM 100 I Akaun Tunai Feb 2 Tunai RM 100

D AkaunTunai Feb 2 Tunai RM 100

Akaun Komisen Feb 2 Komisen RM 100

79/1

SULIT

SULIT

29 Akaun Gaji

79/1

Jun 22 Tunai RM 500

Akaun Tunai
Jun 22 Gaji RM 500 I 55 Antara urusniaga berikut yang manakah menerangkan akaun di atas? A Bayar gaji pekerja dengan tunai RM500 B Bayar gaji pekerja dengan cek RM500 C Terima gaji secara tunai RM500 D Terima gaji dengan cek RM 500

Stok awal RM 4000 Belian RM 9000 Belanja belian RM 3000 Stokakhir RM 2500 Jualan RM 18000

56 Dan maklumat di alas berapakah untung kasar? A RM 2000 B RM 3000 C RM 4500 D RM18000

79/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

30

79/1

57 Berikut adalah Imbangan Duga suatu perniagaan
Imbangan Duga pada 30 Dis 2008

Butiran
Kenderaan Modal Kadarbayaran X dan Y Komisen diterima Perabot

Debit(RM)
40000

Kredit(RM)

50000 650 2000 1000 50 8400

JUMLAH

51050

51050

Apakah butiran yang sesuai bagi X can Y? X A B
C

Y Pemiutang Belian
Diskaun dibayar

Penghutang Jualan
Diskaun diterima

D

Upah

Komisen

79/1

S

U

LIT

SULIT

31

79/1

Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir pada 31 Dis 2008 Belanja X Alatulis Komisen diberi
Sewa

Hasil 5000 1000 2000
12000

Untung kasar 70000 Gaji diterima 5000

Insuran Belanja am

1500 500

58 Apakah butiran yang mungkin bagi X? A Pemiutang B Kadarbayaran C Penghutang D Sewa diterima

RM Modal 30000 Untung bersih 15000 Pemiutang 4000 Kenderaan 20000 Alatan Pejabat 10000 Tunai di bank 15000 Tunai di tangan 5000

59 Berdasarkan maklumat di atas berapakah nilai aset bukan semasa? A RM 20000 B RM 30000 C RM 45000 D RM 50000

79/1

[Lihat sebelah SULIT

S

U

LIT

32

79/1

60 Maklumat berikut menunjukkan Kunci Kira-kira bagi Perniagaan Teras Jaya Trading

Kunci Kira-kira pada 30 Disember 2008 P Perabot R Tunai Penghutang Q Modal S Pemiutang Overdraf

3000

3000

600 900 4500

1000 500 4500

Manakah antara berikut Ekuiti Pemilik?
A B C D P Q R S

KERTAS SOALAN TAMAT

79/1

SULIT

SULIT 77/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Ogos 2009 1 1/2 jam

M

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Ja wab sem ua soalan. 3. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak 77/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

77/1

1 Antara jenis bahan pemadam api berikut yang manakah boleh memadamkan semua jenis kebakaran? A Air B Buih C Debu kering
D Karbon dioksida

2 Antara berikut yang manakah merupakan cara mengumpul maklumat dan data? I Melayari internet II Membuat lawatan III Meminta bantuan guru IV Menjalankan kajian dan penyelidikan A B C D I, Il dan IIl I, II can IV I, III dan IV I, II, III dan IV

3 Apakah langkah selepas pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek dalam proses mereka cipta?

A Perekaan projek B Pencetusan idea C Pendokumentasian D Perancangan pembinaan projek

4 Laporan bertulis lengkap tentang produk yang dihasilkan oleh murid dikenali sebagai D Dokumentasi

A Folio

B Produksi

C Buku idea

5 Antara berikut perkakas manakah yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba? A Hawa dingin B Kipas elektrik C Pemanas air D Peti sejuk SULIT

77/1

SULIT

3

77/1

6 Rajah 1 menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 Ampere.

X

Rajah 1 Apakah warna wayar pada tamatan X, Y dan Z? Tamatan Z Biru Perang Perang Hijau/Kuning

Tamatan X A B C D Hijau/Kuning Hijau/Kuning Biru Perang

Tamatan Y Perang Biru Hijau/Kuning Biru

7 Antara berikut, manakah menunjukkan kaedah mencabut paku yang betul?

A

B

C

D

77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

77/1

8 Rajah 2 menunjukkan ' stapler gun'.

Rajah 2 Apakah bahan yang boleh dicantum menggunakan alat tersebut? A Aluminium B Papan lapis C Keluli lembut D Medium density fibre board

9 Rajah 3 menunjukkan tanggam lekap T.

Rajah 3 Berapakah ukuran X sekiranya tebal kayu tersebut 14mm?
A B C D 4 mm 7 mm 14 mm 21 mm

77/1

SULIT

SULIT

5

77/1

10 Rajah 4 menunjukkan sejenis tanggam kayu.

Rajah 4 Apakah jenis tanggam tersebut? A Tanggam temu B Tanggam rencong C Tanggam berpenetap D Tanggam parit terus

11 Rajah 5 menunjukkan sekeping kayu.

Rajah 5 Apakah alat yang sesuai digunakan untuk membuang bahagian X?
A Stapler gun

B Mesin pelelas C Mesin gergaji jig D Cordless screw driver
77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 12 Rajah 6 menunjukkan sejenis alat.

6

77/1

Rajah 6 Namakan alat tersebut? A B C D Engsel Breket Penyangkut Dawai kokot

13 Rajah 7 menunjukkan sejenis alat tangan.

Rajah 7 Apakah kegunaan alat tersebut? A Menanda garisan selari B Mengukur dan memindah jarak C Membuat garisan bersudut tepat D Menanda dan memindahkan sudut yang bukan 90°

77/1

SULIT

SULIT

7

77/1

14 Susun langkah-langkah membuat projek elektronik mengikut urutan yang betul. I Paterikan kaki komponen I Bentukkan kaki komponen III Pasangkan komponen ke bod litar IV Semak semula kedudukan komponen
A B C D I41141114IV I4 II4IV 4111 11414IV 4111 1141114IV 4I

15 Rajah 8 menunjukkan keratan rentas mikrofon.

Rajah 8 Bahagian manakah yang menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik? A Transduser B Litarelektronik C Wayar bekalan D Penghadang angin 16 Rajah 9 menunjukkan lukisan skematik bagi satu projek elektronik.

9V T

Rajah 9 Projek di atas akan menghasilkan A gerakan B cahaya C bunyi D haba

77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

77/1

17 Rajah 10 menunjukkan binaan sebuah transistor.
C

E

N

P

N

B

Rajah 10 Antara berikut manakah simbol komponen tersebut?

A C B E B

B C B E

C C B E

D C

E

18 Jadual 1 menunjukkan kos bahan untuk membuat satu projek elektronik.

Komponen L.E.D Perintang 22k Transistor C 9013
Kapasitor 22uf

Kuantiti 4 2 2
2

Harga seunit 0.50 0.25 0.50
0.50

Verobod
Pemegang sel

1
1

0.80
0.30

Kos Upah Kos Overhed

1 set

1.00 0.30

Jadual 1 Berapakah jumlah kos bahan untuk membuat 10 projek tersebut? A B C D
77/1

RM RM RM RM

41.50 56.00 66.00 69.00 SULIT

SULIT

9

77/1

19 Rajah 11 menunjukkan alat tangan kerja paip.

Rajah 11 Apakah kegunaan alat tersebut? A Memotong paip poli dan paip besi bergalvani B Mencengkam dan memutarkan paip besi bergalvani C Mencengkam dan memutar semasa pemasangan paip poll D Mengapit batang paip besi bergalvani semasa proses mengulir

20 Rajah 12 menunjukkan tangki simpanan air.

Rajah 12 Apakah jenis paip yang berlabel X? A B C D Paip cuci Paip limpah Paip agihan Paip perkhidmatan

77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
21 Rajah 13 menunjukkan satu objek.

10

77/1

Rajah 13 Antara berikut , manakah pelan?

A

B

C

D

O

,

t

t O'

22 Apakah tujuan utama garisan dimensi?

A Digunakan bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek B Untuk menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek C Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran D Bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek

23 Antara berikut , manakah jahitan yang sesuai digunakan untuk menjahit kelepet, lapik dan jahitan hiasan?
A B

C

D

77/1

SULIT

SULIT 24

11 Bagaimanakah cara untuk melatih pelajar menggunakan mesin jahit? A Menjahit di atas fabrik tebal B Menjahit di atas fabrik nipis C Menjahit di atas kadbod D Menjahit di atas kertas Antara berikut, pilih susun atur peranggu meja yang betul. B

77/1

25

26 Antara berikut, manakah hidangan sepinggan lengkap? A B C D Laksa Asam Burger Pizza Sosej Nasi Goreng Nasi Goreng Nasi Goreng RotiCanai Pizza Sosej Pizza Sosej Roti Canai NasiAyam Roti

27

Apakah tujuan pencahayaan di tempat kediaman? A B C D Menambahkan keceriaan tempat kediaman Mengelakkan bau yang tidak menyenangkan Menjadikan tempat kediaman kelihatan lebih mewah Menjadikan tempat kediaman kelihatan kemas menarik dan teratur [Lihat sebelah SULIT

7/1

SULIT

12

77/1

28 Apakah ciri-ciri yang sesuai untuk lantai bilik mandi?
I Mudah dibersihkan A I , I I can I I I B I, II clan IV C I, III clan IV D I, II, III can IV II Menyerap minyak Tidak licin N Kukuh

29 Rajah 14 menunjukkan proses yang telah dilakukan ke atas tanaman hiasan.

Rajah 14 Apakah proses tersebut?
A Pengerasan B Pemasuan semula C Penjagaan anak pokok D Penanaman anak pokok

30 Faktor utama dalam merancang diet seimbang adalah
I II

III Kesihatan

N Saiz tubuh

Umur
A I, Il dan Ill B I, II can IV C II, III clan IV D 1, 11, Ill can IV

Jantina

77/1

SULIT

SULIT

13

77/1

31 Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti penjagaan anak pokok?

A I, Il dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

32 Apakah kaedah memasak dengan haba lembap?

Kaedah Memasak A B C D Mencelur Mencelur Mereneh Mereneh Menggoreng Mereneh Menggril Menggoreng [Lihat sebelah SULIT

77/1

SULIT

14

77/1

33 Rajah 15 menunjukkan piramid makanan.

Rajah 15

Antara berikut, manakah aras yang sesuai semasa merancang menu pesakit?
A Aras 1 B Aras 2 C Aras 3

D Aras 1 dan 2

34 Jadual 2 menunjukkan pengiraan kos untuk menghasilkan 100 biji cucur badak.

Kos bahan Kos upah Kos overhed Jadual 2

RM 4.80 RM 3.00 RM 1.20

Kira kos pengeluaran untuk menghasilkan 50 biji cucur badak.
A RM 4.50 B RM 4.80 C RM7.80 D RM 9.00

77/1

SULIT

SULIT

15

77/1

35 Jadual 3 menunjukkan menu sajian minum petang.

I Teh II Karipap III Serimuka M Puding Jagung Jadual 3 Susun mengikut urutan penyediaan menu tersebut.
A I, II, III can IV B II, I, III dan IV C III, IV,Idanli D IV, III, II can I

36 Jadual 4 menunjukkan menu sajian makan tengah hari.

Nasi Tomato Kurma Ayam Berempah Daging Masak Hitam Air Sirap Bandung

Jadual4 Apakah nutrien yang perlu ditambah ke dalam sajian tersebut? A Karbohidrat dan Lemak B Protein can Vitamin C Vitamin dan Garam Mineral D LemakdanAir

37 Pilih pasangan yang betul. Masakan A B Nasi Lemak AirTembikai Bekas membungkus Daun Pisang Plastik

C
D

Bihun Goreng
Kek

Kelalang Termos
Surat khabar [Lihat sebelah SULIT

77/1

SULIT

16

77/1

38 Susun mengikut urutan langkah menyediakan bater.

A B C
D

1 4 111 4 11 3 IV 11 4 111 -I IV -+ I 11 4 1 4 111 4 IV
111 4 1 4 11 4 IV

39 Pilih pasangan yang betul. A Tepung ubi
B Tepung beras

- Kuih lapis
- Kuih lompang - Buah melaka

C Tepung gandum D Tepung pulut

- Puding marmar

40 Mengapakah jemput-jemput pisang yang digoreng hangus di luar dan tidak masak di dalamnya?
I Saiz terlalu besar

II Terlalu banyak tepung III Terlalu banyakpisang N Minyak terlalu panas
A B C D IdanIII IdanIV IldanIII II dan IV

77/1

SULIT

SULIT 41 Pilih pasangan yang betul.

17

77/1

Jenis Kek A Bahulu

Kaedah Enjut

B
C D

Ban Jem
Kek Permaisuri Kek Coklat

Putar
Enjut Gaul dan ramas

42

Mengapakah kek kaedah gaul dan ramas tidak boleh disimpan lebih daripada 3 hari? A Basi B Lemau Keying C D Kurang enak Apakah nisbah sukatan tepung dan lemak untuk menyediakan pastri rapuh? Lemak 30 gm 60 gm 90 gm
120 gm

43

Tepung A B C
D

120 gm 120 gm 120 gm
120 gm

44 Antara fabrik berikut, manakah yang dihasilkan daripada gentian asli tumbuhan? I kapas I linen III sutera IV benang sayat A I dan 11 B I clan III C II dan IV D III dan IV
77/1

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

18

77/1

45 Pilih cara meletakkan pola pada fabrik yang betul? a
A

a
B

C

D

46 Rajah 16 menunjukkan sehelai pakaian kanak-kanak.

Rajah 16 Apakah jenis penghilangan gelembung yang berlabel X? A Kelim B Kelepet C Kedut lepas D Lisu pemadan 77/1 SULIT

SULIT

19

77/1

47 Rajah 17 menunjukkan proses menjahit blaus.

Rajah 17 Apakah tujuan bahagian yang berlabel X disnipkan? A Meratakan garisan leher B Memudah menjahit kancing C Menghasilkan jahitan yang lebih kukuh D Menjahit belah kelepet sama lebar dengan lebih kukuh

48 Antara berikut, manakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan belah? A B C D Bilangan belah Bilangan belah Fungsi belah Kedudukan belah Stail Pakaian Jenis fabrik Jenis fabrik Fungsi belah Kedudukan belah Jenis belah Panjang belah Jenis fabrik Fungsi belah Bentuk belah Jenis belah Stail pakaian

49

Cik Suraya hendak menjahit butang berdiameter 12 mm pada blausnya Berpandukan pernyataan di atas, berapakah saiz lubang butang? A B C D 13 mm 15 mm 18 mm 20 mm [Lihat sebelah SULIT

77/1

SULIT 50 Pilih padanan yang betul.

20

77/1

A

B

C

D

Lengan Raglan

Lengan Bishop

Lengan Kimono

Lengan Padanan

51 Rajah 18 menunjukkan lengan blaus.

Rajah 18

Apakah kegunaan jahitan yang berlabel X? A Menjadi hiasan pada kepala lengan B Mejadikan kepala lengan lebih teguh c Menghasilkan lengan yang lebih kemas dan menarik D Mendapatkan padanan yang betul pada kepala lengan dengan lubang lengan

77/1

SULIT

SULIT

21

77/1

52 Jadual 5 menunjukkan kos bagi menghasilkan 30 helai saruna tangan ketuhar. Kos anggaran Kos bahan Kos upah Kos overhed
Jumlah

Kos sebenar 105.00 40.00 20.00
165.00

90.00 30.00 15.00
135.00

Jadual 5

Berapakah harga jualan seunit sarung ketuhar jika peniaga inginkan keuntungan RM 2.00 bagi setiap unit? A RM 4.50 B RM 5.50 C RM7.50 D RM 10.00

53 Mengapakah wadding digunakan untuk menjahit kuilting? A Sebagai hiasan B Melindungi kuilting C Memberi corak timbul D Mengemas tepi kuilting

54 Antara berikut, manakah ciri fabrik yang sesuai untuk tampal hias? I Tidak memeri II Bertenun rapat III Tidak mudah berjerumbai N Mencantum kepingan fabrik A I,IIdanIII B I, II dan IV C I1,111danIV D I, II, III dan IV

77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

77/1

55 Rajah 19 menunjukkan sejenis jahitan tangan pada artikel.

Rajah 19 Apakah jahitan berlabel X? A Jahitan silang pangkah B Jahitan sembat susup C Jahitan suji bilang D Jahitan insang pari

56 Antara berikut, peraturan manakah yang perlu diikuti semasa menjahit kuilting?

I
II

Menggunakan fabrik tanpa corak Menjahit dengan jahitan tangan atau mesin Menjahit menembusi ketiga-tiga lapisan fabrik

V

Mengguna benang yang sama gentian dengan fabrik

A I, Il dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

57 Antara berikut, siapakah yang menjual dan membeli dalam kuantiti yang sedikit?
A B C D Peruncit Pengilang Pengeluar Pemborong

77/1

SULIT

SULIT

23

77/1

58 Antara agensi berikut, manakah yang membantu usahawan dalam memberi pinjaman kewangan?

A

B

MIDA
C D

M LVK

CGC

J6 p

RI

59 Antara berikut, manakah merupakan keperluan asas manusia?

I

11

III

IV

A I, Il dan II I B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 77/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

77/1

60 Rajah 20 menunjukkan dialog antara dua orang tentang sistem barter.

Tuan, boleh tak kita bertukar pisang saya dengan ayam tuan?

Boleh, Tapi tak kanlah sebanyak itu saja pisangnya!!

ww^
gel€ rb.

.mil

Rajah 20

Berdasarkan dialog di atas, apakah masalah yang timbul?

A Susah membawa barang B Susah menentukan nilai barang C Susah untuk membahagikan barang D Susah mendapatkan kemahuan serentak

77/1

SULIT

SULIT 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2009 1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

20094 #n d' fl fl

BAHASA CINA

KERTAS 1 tiV
Satu jam

et i]7 : 1 uJ'Rt
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.Hitamkanjawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak 32/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT )±a.

2

32/1

I *i,,4j 4 40k yN
2 33- k^4t 7 A. B C >a D Q% fo °th-*L

M1 -39

i 1flW ClAi°7 M .

A i^L s x y C B l i44A4JR C + A4-!Y4A D ;A T- 41 R^^!A4Ak ,

11,Z ,-

4-4AT pffiuvrzWV

2

1 ii, Jria c it 1 if 4 `' 4t A T^ I M4kA

B P`t - 'i '4 4 1

c
32/1

* t A4 b7

4SIJ SULIT

SULIT

3

32/1

*a Ap/la N a /`J J R RAk* L pp te^

yi^ M. 0A

Vf T

-61

(Biscuit Specialist)

• t28UIi #0 Ti V X 3z 9E 9 • 44• #0 4 A 0 T 0 „ Wt, RIVI.

• 'a` N STN, 44 R a, T- E il I
nfl, Ml-4VJ" C
j
3 V-451-d-o 6JT v

: 03 -60913131

-F^lJ ° I"_-7i 1itA 1^ ] u77

iS i i- r 7J r j C 28 D 41 sT g , 1rTf^ x ^^

M4 -109
I itTifff ^`J 3z 2? , P JA QAAa.

4 " 37 4 411 >f1 f 1 s^ 0 ih 41 > 4X f,F €^5 ; l- i it 4 6y - '*i it 4 ? T §11 °11I IR k
A B C D bu bu pu fb

32/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

32/1

5 Rill J47A, k # -4T-It&7tQ „ I n a7 T- t °flfs -9 IN A 4 0 A ip 45 ii ,ti im r°] ?
,

A

ill , S
it-

B ill

c a

D T- As
6 N, ^e Q k phi n 4 ' A I y-`.x * s)q -^- 'c z. 4k r 45 TnA ,45Asif, 1fs 94t_ 1- TrlAV? A
B

Y1i Q
'i n

C f
D 4t,18 l

7 4 -1 - 4 - 05 i , i - ,A ;A T * A 4,05&, ' (S=JX* hi*?
A 'k-1 B fi C

D T 8
A e% ...... -it B f .......I, C fl ...... t D Ifs ,ti .......ty

32/1

SULIT

SULIT

5

32/1

t44pi J, A I 1kM* , B k W 1ft - 4z , M JL n` C .ti %t x- k i Mc , _ ih

d)*)* o

A 43 t 1 A
%^ T,

D rb-t4Qf'--rk1,'45^f
10
11` Ap -1 A

A

44 -

A, Y- 0

Q

^Gtip 445, I1)

47? A th1 Ft±%t
B 4-3t* *T fl
C

IG^ %C!

,

1.,##4 O

D tA, #TF

32/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

32/1

M11-13 A itT-9 0•]frt, s'..FtLH i i A^`Ji^igt ^sz^ o
i T- fle,4 AA , 4_t, i 1' 4n4 + * ; 14 T fiLt - (11)±A f5 -k - 4f 4 1 5 Wt , 4,i °T i), et 't t t 4° 4^, 7 i.( ;k t t t IiS t A ^
4,j b5 t ,

n h± ,
11 A fl

4tb it 45 app , 7 4,i 65 ;q T t e5 *
B e&

(12) 45 p - o J $ t e ^`l r^]

(13)
D It D t i°

12 Aft B(k

13 A SP tl J B gaff ? C ct* D WW 9

M14-189

A1T-ffi7, ''*FQ

A

I^$o

,)L*±*, to 01 A L°A? ^It?

Alt

f 6h ! ELI L ^h g ^L4i7 a- Q i= l J t 7>t. °7#_ t o 49 i iJ b5 f ,IT-^ 3-MIn #i k!' I ' ;t*'t 65

}

i T I /.iJ. 1

L oh ,

- 4 It* 5 A

t ^ ^5

, X7265 x-' i&

' t'^5 4

-+ i^ fjb5

Ai A Ill & 4& 3 5 it; o ff; t da f 4;^: - 8 .1i c 0, fll M A iA it x } zir ; 4 X11??; -9 "k 4c 4r 3 J^ ig X 45 -Rf% ^ i^ 1^ 75 4^ ..... . f ^5 1A *-4 2-1 4t h z45*±)L r0! 3 041Atib A ft , e 1 )1 - t }' M , , tt, ^5 jTg) , 4) ° +1T e --t, , 4 P4)i*&t-t i,^ f, ;A^Q^1 p^i533A7 ....... $ ^, a lbf 4A 4;t ,

SULIT

7

32/1

f t 4,4,4 t ixL Vi 4,

4 0, A)L, TomE4i7

14 i4 bs A T B

C if, 4 D T
15 -F

N °^ -"AT1341R4e, A M0,
42,45,

i

;A?

A At 8 IL7AHI A MA ,
B C Ai 1fk]^5-%t7 t ± T - 1- A- II] °, i' E, Ifi Af--' 2t i'1 e fi t

16 #- ^7 °4-1J-F+LL-65^h-f A Ait -4 454$k B i^b 0,k -4 Af^ 65

1t " -" iT- k h65 ,

e.?

C A it D 07fl- *1T653
17

a li

T- x^245
4`J '(T )1 ?

-F X11 o^^s ,fir, A iR °T I#] 4-g 41 L^
I Q it

II 4A^ 4± III ¢^i
IV ; `H >Q A I4aII B 114,411 C III*aIV D IjvIV

18 A -AttttfoA4i74+ vi A;?

A 3i
C g}i

, 4J1 4 /. T- 4E,
" , 7 ^ Ij1 rr
'' r 45 c t -t 4L 0 ^? t

B ° fhl*;

D 7 `3IT-4k, 4 a E€T4 45
(Lihat sebelah SULIT

32/1

SULIT

8

3211

M19 -231m
01 It
03] ME IN IS 01 5c 10 9 1& h 51 Is

'^^^^^5 ni i4v, 4t- ^p p nTtt $Artb5,^o h
Z o

1 -f' 1 0

A it T k t J JA ,u'L^ p7 l^ /J i %1t 4 o

jl'c^t f1 1 >

4^ ft,k3 ri^Ff1 o

" t i It t I
4 ?

;k ;t $f

4 2T-,

? " 4z

Ste{

( x-

% kA * : " GX t It

ti'714 4t-A ,

4i 7L

4o „

5 ^'1A4*o fs 4 ;3, ;3-- > " Zr- 44 -;fi0 „ „ -T- " q 4 T-;k i : "4 , .T4tt44 --L 4'€T o * tx 5z^
`91p Tt
$

h6G4t-kZt.t4J 4, AG-4 it-;k4? it

10

;k

flt

4

f] ,^ 45

'fq

*

'r 'rq C,

i

*

Th12, 4

):,

sLR

t ? i f 7 4T 4p n f^ i '^ i) 4v To it of , n)- QA

* A A- /11 > -T- f4 ±k1--& 4 fr, 7NiAJLf x4+ -T T 41-1 - F4TI Af ME 4 t h - , 1 ' p It It it & AN 4T I # 1 A , A$* a i'14 417 n - t A it Q t 7 , f4 49 4if it T-T - vti, $ 11;kAt oh i10 ;k, 4 r--ill Tkt^ 1 1 ;k Al f7 , °pf-05 it ,tX 1^11A i r e 05 ,Pg - &4 ; t t o f'1
it l o )Ml I T 4 z - A?-'- ti * A 't *- ? Z- At4p ' f.- A 111 uk 3 -;^:f7pf 1 4r f> ?

19 ,' It% -

%-k 49J $i r

A IL Aill-6At ^ku
B IA Sill €At F

C 4AA99aA •A D 4tn,A9'J kP4it Jk
32/1 SULIT

SULIT

9

3211

20 4 ':^1T7- #4t f7? A 4 IA 0 it

B 7 A4 C Al i , lit 0 a
D -^g1IA Akf705*t 21 A r5}^l

B 465RL Ak44T
C
)9 p

D
-

a

ESQ 45
'CU ^^T ° '^

' 22 ! "-T 4'G ^^TZ fi {, t iL4 ^I "I ^rt1 ^4^ aJ ^I` T -fl' 3. 1^ ^TJ 4^ It, i '1ikfa ^ d'41^L o n

`Ii °Tti th t ' -4`,€465A? A &tLl4T B X C ift- l1< : Al D ik A -A 9

A

°lr 1^. 4 r

^ '1 =^i 45 44 At
fI

B 40 4t 21 X)k -Th 05 1 `

D ± ^ ^ 5 t )k s^5 -E
=A Z%

M07T

XFa 3z AA

%24-28M I tTWM3z-1 , AFQ* J . p er -' , -*?9O !:^c *Sc^i ± i*o cc t°7 ,I
$o

3,

x^ 4 Y(I °^i^`
T7? „

o f R; 1°ITS ri7

5Z [Lihat sebelah

4xa

Q , t't-t rig a o f

4t' qi ,1±, I

32/1

SULIT

SULIT

10

32/1

CAS SC : " (T ± o , 4 ' t C ^7 A ^v

s *, [l ? ^ ^t^ Z^f, #j--fin'`, 4kR1 tk 0 T WtIb, * t)Lr€,^' T- T
1 (($4 A/alll))

>-i :
24 A

O1 *( xiang ) : 4 , *e
A-444t441 ' A? f

T-

-it-,
iU

B 40
C T j if
D At

25 V T 1^s)q T-, TME k 4-fr Q?
A it' AB T 4L 4^h a^]

City

26

A AL i'1 6 -f)tu , * 44&
B 1 t&, -, 9fi
C
t

*xk9i65 ,

/'JIri **)L LI?

ft

4 3i' vo 4)A

S D 6il1 ,- -k I'-]I-DA 0
27 " t

B

A 4& %

4

i JQ Q "

^5 " 'f

Tt t ?

c l'f
D n` &
?

28 1i 4fT Inbk rrn kk 3 °t`l -hl 4T A- 1€] x' A x

B X444 -tnz, 411 T45 nlx C °L ° 5t4 1 D 3 44 - k4*I] T *-t*
32/1 SULIT

SULIT

11

32/1

%29-339 I it, Tf tt, FR A 1 ]t

414 , rru I TQKt0 %(
R

A l -t ^
-'r± , A ';G 4L , 9 -k r. Ira t ; ` # 2f+ Ae 7t J^ It
c,aA, 4°T L I°7AID I„

i t s, 'r Z C ` ^t ^c o L K ', i

T ^v #J 39,

le

41 AN - fl (( IAki I , C))

OO M 1+
©

%s ,

29 tt0, A CYJJ A ;P, -R- 1+^% ? I t /, 0

II

t,&^SK16-1

III t A^54Ft, IV t/.t4R AN A 1, II . III B I, II IV C I I III . IV D II. III. IV

30 V,( -F lj(-T)q, iR AEI T .E a 6S ?

A r r^, t, p &)&o B rrm^ ;ia*, aC 4-

41
c

^

D 4Z

A X3

9

I17

6!7

o

32/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

32/1

31 AtL Pi 0A 10 Q,9 4t 3'?
A it

pal

- A

q Q

ift-

At

B it 4,94 C D -lit OA )k

-* Ak ? *'t;? i L

32 i,4 F f^ - i it is 0f ;1c fl? A It--,k

B $4--Q C 4.--fit D
33 T§11n)T I^Ik " q 41A 4j5 $

, )k4*i " 0 Ez e?

A B C D

1).V,^ , 4iq ,

416i it c4 9fi4 tt$11 ) i &$7-B4>°l 4012 At 9fi4 t*t&AF T^', , 4 4;; T 5y1 R 4- A 4 9fi4 t41111L0 v&ri9, 4i /. 4a7-5=14t *C9 'c1 9fi444$11*a.

i/. 354I

M34-409

R itT-ffi t?,

$

CI A i11 H.

34 "0r? 0kT
B 0 ...... C 0 rzl ...... D A Nk ......

4 '19 If, 47 ^g `7 4 ;k J& , Tit 1f JI)q k t iE 165 ? A A ...... M

SULIT

13

32/1

35 " ;a. # t- J4 -Z )^ „ d-O

A B D a t5A, 4jJ-T k -^P 65t
4R

389

A ft

36

^-1 5 4-9 ±Mi65r; R?
A +-K t,T B f!ll l Ji , T- 1 +'
C %x +7'_ H t±-,

D = rn^7 Tm)'1J7'

r? T-T-3a° *

37 " i 3 tAx- it 1 , = Al g4F 1-5 Af ,i , 't It t, kZ$
V o

-F61*- oll A 4- JA A414i-A F ?
A ki* k, 'rtes

4-1 A i,
'j *

B

'l, - , j 91 lR , ^t ` t #$Y1 ,

C >z#- tII,

ilk

, D n„t A 7k*, *E- - tFti
38 "4t^rg4^c t , A i' )L-* Ali 45^xiETt} %?

B i pA 59 -f -» Alt Iq 3*
C 1.4.pq A,A -k# i jJ,

-r#;*As0
^! nr If 4 43

- 74 ^J

Dit pA ° 7` '^> # Xt 4 7

32/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

32/1

39 -F d o ° 4 ( s i ` 4 , 414 4 ` % -r± A s%% , .il1 S
B ;h9 h4^ 1 , 109fQ4t --p4

c T tt,; ,
40

- A Tfi g

,

A41

fi

D K t-k , t At g; *4PfT-,Q, 4 4 ti'A °

q °4(s
+.

47 L A Rh, i I I#1 " 3 X pt )ft , 3L f- ^4 $ t 4j. ** " Q ?

A +27c3-* &*TA.la5kif4n , -t- -& B
A len

^.-U " tx
JL*

At ti -I . A - ; &t4T4 K3&&

C z5 05 A it
D

, it ^
"

/.

AUt . , k'R fr `-$i 9E - s

111 A ge, ^145 - tea " *- E I ° A ft T)j - 3E 1L 'i^ ip -4 y l ' 05

111A 65 -T-, *# 4tfl*, i R, 1^'ci^Gs " KERTAS SOALAN TAMAT

33/1 SULIT 33/1 Bahasa Tamil Ogos 2009 1 jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA -PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

BAHASA TAMIL Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN M SERINGGA DIBERTTARU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab sentua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan, iaitu A, B dan C atau A, B, C dan D. Bag! setlap soalan , pllih sate jawapan sahaja Ritamkan semuajawapan anda pads Krtas jawapan objektifyang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak. [Libat sebelah

33/1

SULIT

SULIT

2

33/1

M q A : Qwowataar
[c2adratadr 1 - 12] &aimu trearrLaiux Q,sfrjFSsOuL4 Iran Ir v 6Sff6&ciu-4odWW arnuy$ Offift Onus aw#ws sd aammffa csruMA iBaaf o $wrrwr

1 . Qthrr f r a a i r u i: . ® ry d r a r r C i Glswa.

s r&sU Qurr rr rnrrwr ar¢ !

61arr& L QurraJIS wrrraa) wags a0 Saar ar*afrau aurroamamwak 616Gi ^ QaadrAprw.

p"tir :

a
c,&rrra

pair mirwr 6lsrirw (y4WLb• br41
arrrjamrt2W %orraa....

A zamo-uj Baud) ao4p €Q a rat_wrrgavrra5 61frr6.
B
yal,QUL avmyrrOffj Sawpaurrww t8orra 11 QJIIR Oroamra 6TQ1W. rth

C

waam
aTwalwown

2-04 &JdTOj
cQsrra x

6larr6LMTOWO

D rr jp Qurr $0 Qt41gsag& O&wsawi srrdr(4 rad arwra r_ 0rrw.

33/1

SULIT

SULIT

3

33/1

2. 61&rCi auuLCryarar &e4 (§ 6TDID ft&GVWWfb Qg4W Q8416.

iSr Lw wrath y6iru® thutq. c2ueaLrr j

A wrrarrQm 2m&g11ur 16rrarraa arr9trrasdw r SarrarrUUrj rdslr& h u uL6.

B e Q Om, a & err911n *"Ag Qmrsir r 9161mffT U Qu1Oedr.
C $f®60rrrlp &LLUL ° s &rrrph "`" Yo jbrr tWlrrrp 6&LL 916.

3. Qs aaauuL6srwr Qsthular a4666 QurrsOwrrwr 15igas Qoi q ^ 61ari1a.

^uwrrrJ 9®Q'U ^ar29) aI WQUrr tr r L_^j r
6r6t)6Urrrf &f iWD Q udit4ib Io p

A @ONWS?= aOily UaM *'iw uxr=QUSdF ID6lwrr9r>Omwlym 2 U?$wgl.

w 1Ci uujth

B ppwflrm91R961eor L.WU U I.

ugyD (SoUM amoorgl 1ntlu9)uu4rn rntjiwrTw)o mwryln

C (Y9fi1au9rr19b19A Arpily4 (300aiwrrd) uar9fla,* rj61uwfr &a)L r. D (& i1w wrrwor9rrgadfi ArDugo crlaal lur1IUJIT mum46 zwj lwj. yS1a Qav wo uu11n

33/1

SULIT

SULIT

4

33/1

4.

tr, arrgprb uL I4

0&U Guff

Foowff6tlr

uW6i w; Goffi l 05wa.

A s6
B

QDa(o °w

Ii &@ 2-063

r aL Lrrgi lothuaMOT ULrrI U 66w r6Cf

C r*656& c9Q56 ND QQJLM66

Q^ UI

D atwwmaL4 Q6udrsmn a p rr st mrjrr51

5. Urr4LUUL$6rr6rr Q6ff Qr)rrr_(rt5& 6j^ p arfiwrraT 606164 61gw65.

am=GkDRlf wo

rmrwaajr a&u1L5 aLQLrr(!p&6)& r&6tlgff Q&tb6u l6u C069w (Ba:mm urfO Gusth urf rfoq&f. aL6lLrrpprr^r(a^ ( lLLW a4 QrrDrr(aw &ur8owrfmT I 6r66Cr6 q"Lb 61&wQAwtb g(Ifj
wrrrpj p o 6T &gI4i.

A. 46oru aA uth B. ara@rh u ^-6RQ (Jf6 4jj( Lb C.

D.

al® 6mw

Quo"

33/1

SULIT

SULIT

5

33/1

^> r 6. 61arro&&uuL(Bstar q5WV6(g LMu Qurr(b^owrrarr urpQwff $ u o lOal 61adia.

thmjlwm 69op1rgj. B Opp&* sp, Qamda Glodligth.
A
uyg(prro,

C 4LLDrn_L-rrqarar a LLW 1rra66 mirorrarrrrn. D 461w4 aw^Orr4 am%tth &rrrfiwO adffaarrrr8®.

7. 61&rr &iruC-Oarar aqa;s%j8vau Qurrs rmrarr wgyo Qort>_a u-0 61oj 61aw^.

tr % JD uq.uy G=

­ r9rpr tDUOUa) ' ­ (° al wwuei 6qrlu)Cu®ry o
­ (pigsj cr uu0v Owa&th

A a r u uy zq B Arl"uurlds C Q iLLq 4uaar D an &wrranr$rr"6dr 33/1 SULIT

SULIT

6

33/1

8. 61^rr^i ^^uuL^rya^6rr (5r9V&(
oQfft&.

L U6

Qu rrg5of wr WQ14 QOrtLSU4 Qoffi y

6{0@6urr68) ( tBwrth

6B60)9TWrL46$r

PO6 l16m6u
6llrflW &ad)

.^LL^S>rlrJfJrr6Qf

Lg,Borr
ITLrj I

(SL62L,

Orj

0* LGW)WO)W

&rr{tgi& 61aBrrararu (SutrQI rra L U 6sivr r ar 6mrl. e '

A
c

B ^-6 @dR06b

7th

D

M&S6oarlb SLLr6v 9b srr6' lv!

33/1

SULIT

SULIT

7

33/1

9. £wE6w r (D UL" U Quff® ¢Inrr66r 2.-waoWO QI1L6 3q

oQ ffiq a 4m.

Lffi%Lrj (1p.61 jorfrf5WT

6T6rflw (&AIDU dS uU apojdO GO6616U (pW)w6uq Ut_LID jgR I U6*) MIUJ 0(!61)61T O&9 2-6U&^ on&tf !& 06Uf

A

g&-O L.L 6aMA U

(Surm

B

s,--6rr6rrrr Qoi &4 (Surra) C s ' g Ow6SLL £6IT s O (Surf6u g6or D U^ ppewn4 Qa:41TL=rj C°urr6u

SULIT

8

33/1

10. a^wrrwr SomO TI iawm$ Qasr*@r frr661 gL4^ ri iy&. ,gwrarwrr6r©t4 wrrtpwrrr^ 9® 646bwjj ; bJ umkg6krr6UU; 69611 u60®tb aiLL. Oth v@®tbu ,orrtflL@tb &64 ^rt4wrrrre66ML^tptb

Qarrwor$rydrarrrU. OLDLOt_Lb c l ft o 61uL5^61a6ba w wrrt9i, g a4wffrr5 arr& arrrflt96mq ,orrU.

A utp' gib urra(ytb B u^qtb urra(tptb C (Subrb ya tb D &uCStb ys tptb l

S60 t$Uywrra,

Bu tJr tb y r wrr$ r
urpOw urra Ifwrr%

.5t rr^mw Q u emwwrra

11. Qtr$&SuuL4i dray 61aw v© &W at8wrrwr Cant_a&wdl mw j 4rflq Qawa.

4athuU,6 - LI&L &Ijorrrrrr u6arr6lV6ir6r (Lg..t®buqu UQod6i1 !9 r,9 , 116u5619t&l &LLLtritai6Tr arfltboo r5rrth uU 2-tMr, bo t6uwnart8sb (Swgtb 14 (burr &rrww L-.4OWU.
A url ug B wt_ wt C At &@ D Off Off

12. 9^6&rr®ttb 6urr6&w (Sarr4t_000 3 dray aujQour_®g e As* a¢ wrrwr i aurrcrja w foal Gets.

r erwor6or i.-w$Msa m® !165611 J lam.
A L,Iwtm B 68Lrr6t34wrr5 C VU& s uatwrra

&,s

Q6u6fljb rr®l

61at+ro'itotp

®C2 u r

6rarr

i D 6r^r 6Q lgrr5
33/1 I SULIT

SULIT

9

33/1

L41 B J&sud a10

[(3th kdr 13 - 271
13 G &rr@4esuuL_Gi star iT(p ga

suaDsEmw4

G1oft Qa;ruei.

A

susu66wr QIDru

Glwdmawr G1wdw B &w)L_l1ET GIIDUJ C D 2-ddGLDw varflw

14. 3&su(5€u r su j( ^rarsrr B 2sDwr
A

dT

L. a.L_QL rte'

Gl5rrairL_ Gwrrdm1&r^

Qtr

Glffwa.

C
D ^'rnser

15. Q ary i^ 6&6uL. ^dramwrwl )U r ffrflwrrwr

iipa^

mrr&dkuAmDoo G odic Ql &.

IDrratrsii r UrrLID urq.!,OrrWr. A B mrrsuwsir aL_q mar suwmr&&mTrrsdr. C Uwyfl Gwl^rj a% gp prrsir. h D WO-36uwr JB Usur trnyAprrwr.

SULIT

10
g Gtr

33/1

i 16. G rr6ry&6uuL6 char uLU

d m6arw6ot-6mwii &rrLtr th u LJbl&w)ar^ Q 16y

Guswrra fbt-5OrrrJaw

&6h6urwrrs,

V-wrfWrr6ar (Sarrurlrn

th6L 69 Wrr6 u

uKarr l^OrrU
IV

I
A B C D I, II, in I,II,IV I,III,IV II,III,IV

II

in

17.

&rrC&&6uLG6 6 T

@,d6y& J&vau

Qurr®rarWr

666m r_6mwo

Qo^6ii

615.w&.

gpf c r gCjGurprro 6f w)6Drfonffrr60 ' damrpDw)rl 5 5rrrrr, g1 r 1r sib
A 6r55W

B 69 m6orw6mL C Quw61gasm D 696m6m61wSSth

33/1

SULIT

SULIT 18. 9^8wrr@pun

11

33/1 Quwamrlj
Qorfl6,4

Qffw lu9au

(3&rr uuL(36fra(r amallj6Tr f

6)ffriwa.

2-w s 6 UU,LUJorrLLU

GurrL466 w wrr 6urr6n& (!54wg

A B wcau69w wa'ama u Qusrn rus, 6qa)w cf^u@r ^ lwgl. C D

19. r9aurau@aiwiu^g r asdam Qsrra rL Gawd O w
A
6T 6as

Qorf1 G6dis.

B
C

6TQ 2o°arrrr STa116fL10

D c9raurl$arrrr

20. e9rg&&rr6anru6maurtSSarr * r e0Quww ga $rrL Jr rn uL46m Q61 Qffw,5.

_^_ l

0000 000 000 ooa

^u rUr ^,gr A

^aooflaofl B

rol^rramau(8u1 C

urn 51 D

33/1

SULIT

SULIT

12

33/1

21. 4^6&rr®lrh Garr^61rprtLrl&( (a lbl&E ffr}lwrtwr 696)L6mw j Qo¢1QI Qffw&.
+ 9(5 666n6tr w (6r(Jp6wrrUi ) @61ir6ofl64Ti

v 466wrr& il w , l6O 6T Q 6nrrw$ (o (rpo6D1
A to66r686mwr

Q51ii gJ. )W Ge r@i 6a uu@r rw.

B 61ff416906U 690M pp^gy C

D

@600w 696mwr

22. 36d96w®6w6m6wrjV6rr © O i ®wm QrT8& g6mO, 61004 Qffa&.
A
ak*6w68r (6r6 6adr

wf ^6)

a4(3wrr®

Q6wL.q i

ffrrw4rrth.

B

4^&LV6(45* 61a6prgr 113w)wr6 34 w< (ajw(Srjffwr a&
t2sw&wrr& 94= 4T.

C allhwrt orr6UrrLG1 u urr4 (NQjw)giw)Wo gJfr51& MmOol . D VLLUUrf ow (SurrL4d6b

23.

4 M&rt@pwh

orr& lW 9 )

t a g5w)wwrrA&uuLCB 6irQr 6)ffrt6U

e(oib.
dstrw)61T-5 (6if i5(Sj

&rrq 6Uw)Li5

&6666A)UA

Q&rr@J oorT6U

@6vrrITI$6ir. J U,5(36rr G u rrpU(Su rr@ zwrl&soAwwa 6)yrrL&(

A 6)6-w6u®Qurt(56rr B 696mwr61w*-5-1n C Quwrj6mL D 6r&6wrrtb

24. 4lya'sffrr6a6ruwr6wfbw16ir a twrr r

a° 6m6wf6mwj^

GOIN14 Off-w&.
6fl&rtquyworgff^ 6ww>&

61ffrr(p&6ir
A 2ffff 6u + (°offfrbm6u = Lk6 1°

6t&^i jfr6U
11^t^i6U

B
C D

6wgln + Orr = Qrrrrf,Ort

61u rr6Cr +

u rr6w6w

=

Qu rr ^u rrwww

6t &(16U
QorfwrlQ) °

wrJID + &L6mL = wR&&L6mL

33/1 I

SULIT

SULIT

13

33/1

25. 61$rr6*)&6uL®®Gir6rrwriwyp6ir ffftrrwr gm wrw)w^ Q9rfl64 onffdwa.
A argl + 8rr(q = mmgI $rr@)

B a6ut4 + urr@t = &wq, urrG C ar^(aj + Uiq. Om r = a*5 u4^orr6dr D wrp' + r96rrom = w(p@ r96irwxrr

26. 9L6&rr jt aa3pp"U Qurr(gf^5tarwr

6Wraw Qr6mswow4

00064

onff a&.

j5rr ®r @6&(Smrrp (SomiT th 2--smw's uaur®tn.
A piald QrrrA iwib
B O(TL. J QJrr"wth C a,6Uw)QI Qllr&&wLD

srairrprr6u,

rryt$air arw rfrrai

27. i96irruu®t t68"r8wMaru

u4oo, orrL. p$g )(lFj1D 69wrrrQ}S(8 686L a5rra*&.

0®°O war&(aL J Orrw^Oq Bffffrr u ufta w6b agp4 1 wa)6U wU

w6bwu urfIUQu®wrrsrr %rraflr6j&r) ajdr(gUr6aUiTjb((j)
6r6USm6UU4 6mr1

Qatb§rrQ

P6Lrj.

,86admodd) Gm%L-)JULGI'6ir6AW3QI 6T66U )& wrr6 r96U6&war$ anl ,4rr(8th?
A 6T60)a

B 2wrrw)wr C ffp6O,tD D er4(Swrrw)wr

33/1

SULIT

SULIT

14

33/1

i9fflw C : aoofflworQ06 - ( umx-Osua lwto)
[(Sadrthath 28 - 35]

tadrs9 28 - 29: Qatr SauuLsear s sxuu u4 6ffirLvlbgsvarv a96orffaa ( a9tvL airara.

I

'rurr b rrour? - ^ 2-LarrU ry6oo
aiL(j l

9l6g(56ugi S^ojrrwrrr? trj64 ai(5r on? - °Lafr & a6uorr? 6twu6utn t6rA(8jdr 9gII (

6TOor6mw6r ^-wrjww &DWtoo - arO96b g° 60r enwrrr(Rj egarjtb i-wr a su! 6TO06MLW ssr rrwflwrj Lrp smrj R6llija4Dar I L 6T60r9 r fw)L?
- asaenin offgrrU rrrj I

28. ga&a6smot8s a®uQlurr(5iir wrrgj?
A j,Ini9gw)a B o6drwrrwnn C ^bsdrppwwmuy D ppwrfBwrrp' rpln

29. '.kartlasmar t

6Igib

Qa-rrfbQprrL4

6rfbwar& @7 trrp91?

A aaitas)W arrClq.gelh agp^B$L u' B (`smJawar Qai r,^1a&Qsrrarar
C pallj aafl LID (°ourrL4U8L

D

'aiwtsmm dto , 1L

33/1 I

SULIT

SULIT U4168 30 - 35: Q&/r&,S&,UUL

15

33/1

arar 44aWs&Vru jvff#f, ao ad

LOfLy/$J/WoLO

TirS5_(

1

sroowMrtwrr Qptmo) Ga:rra)6&J2L6 T... &Fi14168auw 2uair... 6960Twr fi;U Wfr rt6nr gawuJ... p5frwwT &(6 &W40 (Suff^ floO w 61Iw66w) o u arwgrth Q w aLu®r 6urr6Lir... ibigi 12u® pa rrrau &rrpprh (ac6&uuGc&urrm "
' 4T&LL 6Lwgj(3w(3w

2

"ot&Lytr )$ LOL Qwrr t Ue^ Gloftu &W OcLsLJULgan. jbffLn on6UL5UUL pposuw OrrwQwrro... Li9XS% u4Liu4w rr tnburrw, (`r& 1686x) 5 &,bV&G&rrararwrrLh . ai.J2ufr awmiL&arwwu... r$rril& Glarra lLp aiji4(a 6rLiU &j5&wrrr teem &LLgWWLro ... 66 w &a&rro ... 61urrL@r wwuff&&&Lr Sj Ga;rr6Ap)gi t22 u rr6t)
owwOft4w 16Uwwu. (°

3

"ass a4w)L w rf6UTLD

&a)rrffffrrQ Ln &6uwwuwrr...? ffthw 8rrL4gpD u mbr urr ®i &6U6m6t)w rr?" 10
6r6uu 69LppI4WLn...? jub

arm

4

"QLDrr &wmwwrrr uw rurr@
6llarfJ&i&fD

e5wr6Pffrr rJtn 6rawurnn

(g6Uwa)6,s ...

Qwmf
ugbi 15

a44ibOww 0t& 6u6h uflorT6 . aLJU46&rr... uwArurr®l Lo
2®6tiff&fl 1...

awrrffffrrrictn

a fil(S.sorr6

61LnrrLip Srt%JJJ

2 (2 URwr1rf6U 066TSw)Lw aa..wrrw

Qofr 6ma)! I6 L ^j'^ l

L4^^1LL46^^lrp Gl 1uirrorr iA-5(qi5 (a...?"
" %tnrr, *

a(r¢lw

JBRL@^

Ot>A!gr SWM

5

iSarwwmi ut4Ar';a rreiT oL8' ck j, u g L (Surrw(Sw

auri %wlr?"

6 "6f6U(o°wrr®U) i-r&&m rj

lfjlw.w Oirr 6Tdrwrrr (,W' gj a

BwrraRg',^urrbfr;t&"
7
"OLO 9(!4 jir^)MrrwiromL^Ormir4 6urgp &L®j &'6a5rr6or , 04 Q&! I rru (c°urrt® f*ar?" 20

8

QJ" rQT&(U urrrl0 $68arrr? OL61^6uar6rfMLL 6 a*wflaj6m$ ©ZfiNBOgL a
z-am fvd t wwuwfT? 6r601A6CAfl&6mar toL61o QWff )WU L4Lw)O &g 96 urrLLDLr 6i®daI wrrwor6uLJ (2w &6b&XwD°

"J6

g ropwmbrCj orrr&a off6ubT 4d(5A ( L B,

a4 f C f

6T6r61wr6drwr(S6urr &64

i (50p)!b r ova ! Od6
Stiu4(awo 2urrwrrr
L9po

1wl wth
,6x4

(Jff"(SUff4k "

Qf50wrforr ?

q(Srj

sy

046ufLLn &a)wrfw th (Surn9Gt (So... ($u1T{9"UULw...

aUJt th ut)&wwuliiaipa $lfo °wfo°w ouffL@pthgy (°

u4dmUAL4686utyt 25 04
'3wrr &&

6J 66T ^0Ly6udrdta 6u

6r9i)wI®Wn

^%futhL9ff&LLLr ... aIu(o°urfoffaif 4u^(° oo 4gibui rru9 fferca aiU lo!"

9

"$

2-tir

L9arm w6mw6 urp' fd A &w &6owrraW'
SULIT

33/1

SULIT

16

33/1

10 "Qufgi!J,e) $lBw &g56utD ^'l rJra(a^R^a, ( c r gaaB61 r ff J!" 11
"2JF4

^%wrrr arwpw ^

Qurrpr,wlu 30

a6uR

wrroIJ! (`%AgwWD,

rjilr6U6u f

Bu06&ff&6Burffm.

61wrlot&w "UT ulpgy pair

IDa6Er (S W6U

u(ifTli u14ffa• iAr y , 1 &)ws) -04c ...!"

12 "QLDRL5 LL!i!l RAbLD ddim T TT&

... (IbR4R6k (Sumfl QJ6RUerra ®PD..."

13

"3_6r&LL

6T aimwtRw

Bu69 616u6w p 4wfgI... &wca

Bw &u (su&rr B ...

35

!3Ra (o4nirsorol Gl&rr kwrgiVt r ... . 46E1 (y)aiy$w)OjLJ urrU"ruoBw(Sw Qa:rr mrrr J

0* 61Da w u4&&6(S°ufQl&si)so)w.. "

urr)gu%wBw 6m aaa 1(Qs &-L-RR 56uwR6wfl1196Er W6vf. 6T Qp

QIU a6u wr1aAflll96Cr
9m)o

"BafL6 )L4 OrT66rLR(4...

z9aDrp6uLL4 aI0wrrr6bormt.."
14

"46moi

or1SFL6S66mwQw66rfprr6U IJRIDRwWOI(BLo L9pp^y Q5i5arr j ..." on5R6uw B6Uw6r14w aweRw(IpID awnIJ (IpID °g6S))

BAwaDo 2ff$aff

tartowrLD a6i irral a .

40

15 "Orrojbrr onerr b aria ^orreeir..."

6Talfp a6UuJrrS ifiek IDa66r oi60r orrooRsLID Qerr666& a46 awdr

uRy`^iliBBwBw j^l®IO^al9 (Rj(bo ffrrwrrw 4 a&4 a"w)wA an-,o ff w LLgIolwTR6. 84w®lu 61O RLI rrF . "68df4w6rgjai ©jiW .J46u6tr& ffrrw6d Sgi5@L0 uQ) WL o@)6uT J 6llfr&(©Jarro,th 5Lrj ^I. (SuR(Rjt & 6Si5a4w6rw)wRI4ID (°ouWag

7JIrtDgoa 6TO1Jrr&U (SurrJ Q&UJSU(Sorr 45

Q5R6b&p)ff6 IJrr6fl6 . j,WRr 6, 6tL5614malr a6mL69 w6mq LD Soo@ 96t4 G& adr6R686uwwu. fJR6)iwCrwflalr Bufa(a6 (,QL(f (6 a81flBlD 4 0q 61aR6i>bu (Ipl4WRg160rgj fJR6llaAR6Rr a: ld i)aftj QeR6U (f66r. L p6uw6)IwrRw1 IJRIDwflLBLD (Sun-W8 Balj aALLfr6." Buffa IBp9 16 "oropr ¢RadrorBwr mm44A&4
^olarf6u Riles ...

Gu4iw4UR1a

Buff6ma^$

50

17 "^bwRLD g,LL^50R66r 6489)

as Lrfgl...

a16uf aidr

[b6 gi

Qa ff"pwLCO...

g,S r1

BuRaff QJIT TwTR6l) O LL fb$RBwr Uppib"

18 "a-a* mwl9U 68d64worair Bum6Cry mjrr ^bR rr.. "
19 "4,LDRID (BUITLSGwR®.." 6T69rgi ORo)OR a6moj

Ga rrd)661

(Ip14"prU. wDaBwrrr( 55 w I6f LLR6ir.

Baru^gl
"6T60rwr

&aWw66

B&L®a' Q5Rasrl4.CR5

asi)wISI gi (ipIq.Q a'

(31bt; ff LD arty" a6bwffwA&©E Glwdl*eth 19Qaiewiwral.

- Garryser6mAuisanmr (QD6uw OL* &A : ew 1DRIpprraa JL6&) a 33/1 I SULIT

SULIT

17

33/1

30. ^, `d$6mou9air s(rtjQUJT®1 wrrgj?

A or61toki a669
B $ V ^O QugwrrO C o*GIwrr06 ufpgt

D orb obu drafln9alf 6T lrJ$ rr6ur0

31. gaiaanou96 ppO&a>D& $ rorr^O wary? A $6uwrrasfl
B aALurr60Dfld* L* C $6own6mfl1SSer aILJUIT D $6bwrr6wflr96tir sasrsvrl

32.

5746ugi 6uor96u '$kwrrmkl&o Qaraflafft r9Qarrgrorrar l ' 6riruOair Qurr(!5dr
wrrj? A $6UwrraAfl6+r j *(o 6hrr44168LLg

B

$6uwrrmM(odr

` 5{

pw&a i--=664 d6rr Lug
pLLwrrLLrrdr

C $6UwrreA ONO Si6abr&ic (o°UffW)

D es6Uwrrsfl t,E w$a oL Uuu6ir6rfl6 a argruu $Uwrr00i 69LLerair
$6U wrrw41u96 $6Wfr6 i 6T"6m$w a ir4w-w ?

33.

A 61urrolQ,6u6vo 1 B 61rnm0uuftl u9^$6urJ ONO r96irananfair $6b C

6u art6% 6mrp I.ST6Jr6LIJ

D u dk4L-srt $ar 9fr64)N 206aor04 QDLQan6v(B LJu0 r

34. $mmO,r96u 1'LmQulDrro O$6u6U wrr j? A Qwrrrf fbw qgfl2^mO (Surr4gi B $6Uwrr6aaflr96fw alLLUrr '^arA&w db^mxud C Ou9^6u6*aflaeir 4 rrS 2.-(5wnaia6uL^6tY if D 8UQurr I u6U$Einfiu^$L^ai 16U O*Qo wrn

(Burr l&$uuG&lp

33/1

SULIT

SULIT 35.

18
0L6u6Trsrflu96b uq.uuorrd) 6J^uGr LD ,5 06mms r wrr6m6 J?

33/1

I II III IV A B C D

ragj

th6UrrffffrrrflD

6u6n(5 m

GIwrrr 16UGrrf5A (80f A

I6mLryru oiay? 9 r5 u rir_wrr5 &6 a& :)-064Lb
6-rair6Cwfli6mtfi

orblrg6uorr6rfla6rfl6m 1, II
I, II, III

@6mrpwrr$l666& ^^56ytb

I, III, IV
I, II, III, IV

/1

LIT

SULIT
liOIQI D :

19

33/1

&(gogwr}066 - (u6U6u6ma;)

[ (oathtadr 36 - 40 J
Q&ir6S uuLS6irar °ffi )Ltiu(t (LI 6iir4gi, 91 r^ daTIT46(gd(55 61M)L crrsdr&.

67sga^^fgl^CSth

INs 98&wwrr64r °igllOU5d tll go owgth 96orgy . 4& lorrfJd& 1 5fp' gp 4Lg1 U5Dwrrai 26tt(°oorr a6inIDf&dr u . 2L6U (!D(lQ6u jwrr rji(j 6516U . /^ & on5V jjgrAr grorr66T 4° ^5w^0 6ir (36u mm . Agi 06lh(lp6mLw (pt!}w 6na I a6rr6y^vr6m &5 &(at.
2L6at*

2 g iwlb orr6Drrr(o°6v 5r () 6aQ ^5rr60rrreB (o°6v 6d)Iuath 06m556rrrr6U a,wTgj. ggr 5 rf wrrr q 6TgNthl 4&(5&&6mL(oow urTglarf0(°ufr(6 o
$16mID^ &i0uL0}. I() S^^6iJflpgr . T ^° 6m^

rpr ,^gmw J)R

9(!5 Orjwlt
a wow

Cp4u5( 5d9(aj1n . goo ^-6mfpt(slD ^ w ^^USrD ^6mLU96u (r5&&6arrpgl. a o bi) g o wth rdorygl oQ&rr6ubT4Q56&6&,mo . gomTrr6U g 6r jo61 o aOr *Au#o urf a^&rrgl.
-a,-6mp

3 S ui lw mrrtffr@ R6mrtm&t* ^- rwmr. (8&D6u6mrD56n gp i3; 9tg6mrp t56rr 10
&6DUf&
grjj^ID

(ooww 6mr)&0(51^gr

1$lp6U)0)8(86 on56Ujth; a rrr6U (gpfD.rrI (22W6u61n11 & LD £rp6mfn&(8th

grp6mfp u969Q5lbj

(volD6u6mrp$(5

(o1 56U6uffgl .

g° m)L-u U AgI $ q&6TT 56&6DTrp6DT. ^° 6v^l lp(6 '6vff6U6456Tf' 616 g QuwU. r &Owoo^5rr(j &^O65 (5jtpffWt661r &6m6r1 i jgr6fr6Tf &Lffi156nr%sib (g^06m8iw '6vrT6OQj&dr' 2-durr60f. 15

4

46A
6v6ugi
(grf^^Lb 6vw

O&5wth 6T004 (° o6v6m6u

(l 5WA16Drlpgr 0

6T66fgu urrg b(gurrww . (lp€6U,

(c°lDwbmrpu ©lb gl

QonLlfil(SNo6vffWD. 2L649 T

u6ir(owg i u(s 1&6rfl6N@ry' gr
6r(56(6rh (°ourral

g1

(oow6u6mrp&(B

wjg (0'S¢&lpgr.

(o°w6u6mps6Tr

'6vrr6U61l' 6vl9wrrai

g

Srf ^rD

wwgl Gw w6mfp&& r^r ^gl (

6vw gi

9l,Q6mrp4c5

,u(o'urrgr 9yg6mrp8th d&CSrFiI(5 6Ufr,1)60r . 6vwgi 9 W6mfpu9gmTf6n g rj to 20 5plTLL1 (rpw lt 56mrju5 rj6Udb(6r 6@e- Q&th lfpgl. gl o grj^g, l6u $6u^ 6rf6Tf 9® () %rflwld6v6vrru4 &wUtSrj6Uz56rfn6U 51 1&,suuI &60fpgl; P%rjMM,lh mO,gj L6& 2-LdRtaj ui 6 Qu^gpg ^ ^lD6mL^lwrrpgl. bi 6m rjr8fj 6Uffi6fr1 6d(5^gr aro^5wrr6ar gLgl t2mw 6mrpa(8 6vffj g (25 ®6ilrpg• I2OSSth Qw6lfl(oow!J gow 1 6 (° ww6mp561T 6k(rfjrfi(&b o (8urfgi Srj nth 4Lgi (RW6u6mrpu961(r5r, 'gr 2 L-g) 25 4p6mp&c E 6156Apgj. i66tiof6 lD g pmp &6Tr 6ri (5 rfil&(Surrgj gL gi 9196mp aWdr6n f^ 5wrf6of P%ij ^lD 9(5 Gurfiw X2 06 (,5ltprfw rpwlh gow j&t9(rglsgl (o1ed(Swgu& pgr. P`,0u 61u^w (gWrrw uw &rj^^5& & 6m6n&6nn&0 151^^g1, LL-61a6 96UQ6nffC5 u(5 & (&W &.6pwrf6DT grj.60g6mg r -L36 U6{I 6mw 30 f Q56U41rpg1. 6r Wrr60r (`rj^ ,Lb a 6ll6u0u(B 18i6fl 6U 6r(j ^gja t
G56Apgj.

33/1

SULIT

SULIT

20

33/1
156aDT^'j ID 6)J60 ad r

6fi L@ 6fi1 LG , 5IS1wu56U6llrru4 6)Gu 6TC5 ^aj&

61& rr696

Zw61) 6mrp4(5 6urb gd '

(86C5666rrpol.
5

466fil^bln 4Ow^06&Cr5,[tgj 47jOth yrpUuL®r 166ao &b 4owOf7U$ cu j Arpg1 Qorywrr? &&rr(,LD (2957Ln q@ r l l O Lb k c u 6T66L6rr6N (SIFi7W (66mfpqorr66r . 45w^ lrp^ Iith ai (!5AVdr6u u@50 9& 6)f66Tg 6u !5 Qo^Srr6ar 35
(°ofb71b aI6mo6fi1L6 (600)61J . (&5Ww 066r o (JFID (° w6U6mrp66T
&lp6mpf (qLb

DUO wrrrl

-5 &5 &Airrp6ar. a1^jWrrr6U wrrd wrrrf 6r^u@th tw rrw6U &®ff141 6fil^Wj gowoi 04 Q '606' 'LU 6T68r811 (r°&L&66rrpgI. 46mooojrr66r q6m&orr66r u 6T66r4166rc3rprrlW . &5wln 9(5 r^Ib1L lrp©& ffrro rr7 6aarwrr5 72 ^5L6m6v nr Ar th.
Q&lT6atlr($L

- i fuL? s24 /TLtq gIT6r) (Mw &U &,SJLar)

36.^,wj166r

(o°6ll6m6U 6T66r60r?

A 4^5we 01466mu 67rpu®r jOJQO1
° ° orr6arrr5(o6u 6fi1Ij16ugJI B oirr6arrr (o6u &©rrJ& wrr g 15166r f5@ 616b &Ow &Lgj qpwrrs gr 6ug1 q C D ^-L6U (yCi ugdwrr& (g7$ 6mo# G&g gogd

37. 6rii gow^ lrpff r urrglrsrruq aIthfth $1660?
(pL6uL4 (rFje &&&Jpo. A 9R 26mpd6U I

B 9(5 176u 16U L*51^f1 61e6rr6oorrg^StfifQ6drp^l. C wrrrJr5166r 4 Lgj qp , 160 a16m w&&6uL4(5&&66jD . wrrrlq 6T $Lbq& 6( a&& 6mL(Sw a16mw61;f6uL4Q5&&66rp . D

33/1

SULIT

SULIT

21

33/1

38. &wID

(o°6v6m6U u-djuJth

(p6m rp6mw flrt6u u®r jgla•

g16mfJt5u6Uz66fll6(15Qo &roi^5wrm P% rj! pp tD @j6M(°uwd P%^5w^,l6rlr P° L gl (°otD6ll6mrp6(S II t.L6666r u6U(S°6vgj

6u jg1 (B&®&lpgl.
6v60g1 QD60096(S

u(50f 6f 6a®jgl & SOID

III p° uJ 00

IV

(36fj&rp91 6U &i6UQjg16Trm I% wta6U6vrru4 gjw)rfu]rU6U&i61rrr6b 51^1^^uu®r X16 g g1. (° Bwaxnpadr &rs Iril& (Bu rrgl &^pID 6v6Ugl (SLo6u6mrp1151661 Lt5J$gl 4t96mfpffi(d5e G&d)$lrpg.

6v($gl

6v6llg1

A I, II, III, IV B II, IV, III, I C II, III,IV,I D II, III, I, IV

39. gow^6mo6 ufprflw

i&uprr6m

&ILS wrrgl?

A &WW orr66TR(° &r(!5frAO orroum(°u6v 661if IU4 W 06D)& wrr6u c9 wgj. o6u

B 4u h (o°w6u6mfpt616lS(5jg 9WW)rp6(&5ID t$tp6mrplfil6a(!5jg1 (otD6u6mlp6(&jth wrr,19 wrrrsa G1&6ujtfl.

C

&Ow^06iQ515gj c'rJotb gpuuL^ IB6r®r w 40w$!lr x
9(!5 OPIRLID &atL
,6v jl6bow.

6vf ,$gl (Se

D &^O& (st,Qrrw

L-L6%%611r

96616urr(5 uooa6gbID &oowrr6m

&° fJ^0j^6mo 6T60§jE

G" lrpg.
wrr gl?

40.

3,2b6vgl 6vrflt®6U 'Q &%l$$gt6ngl '

6TgiID (o &rrth fitter

Qurr®6ir

A &(!puugl B agyuy6ugl C 4(g^^g16vg1 D ufrtit&&6ug1

KERTAS SOALAN TAMAT

33/1

SULIT

SULIT 31/1 Bahasa Arab Komunikasi Kertas 1 Ogos
2009 2 1/2 jam

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN
m

PKPSM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ( PKPSM) KEDAH

BAHASA ARAB KOMUNIKASI KERTAS 1
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. Bahagian A tiga soalan. Bahagian B tiga soalan dan Bahagian C dua soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan bagi soalan satu , dua, tiga dan lapan hendaklah ditulis dengan tulisan jawi. 4. Jawapan hendaklah ditulis di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kembali selepas tamat peperiksaan.
Untuk kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa Soalan 1 2 3
4

Markah

5 6 7 8 Jumlah Markah

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak 31/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

31/1

J-Ut (Y) tJ ^ 4 (1)

^1q.rs;l - - ;I
^Lal-JS'

zIJSI- Jju - lrl

jSl^lxa

aa191- -191

"old --a
asy . X - V^ li - j^

^I

V ^ 

JL

J'

9

31/1

Lihatsebelah] SULIT

SULIT

3

31/1
q1:, % 4^1C ^G ^,p 4BJj/I a.La

. A9J^,11 O.IA ^ c...S ^JI=

A t+

[45yt' ]4 x119"
vl^

r^l
^^

ylyr J

vh ^S

cjo^ o>L^ v31y) ^L

dls lyl alp of ^,

D ,ltl^l % 04

^i

c4tlaa

eJl o il,o sl.)l aj

dls. iyl JAI 19S^s: i ill 4:U6JI J5- LlL a e).111 alga v91 «li9 .q ,o^^11 Lsl;r V ^xlll a:a:o uls q lespl `I 1 I t..A c0..+ all I Lol adaylll ^y1 jlp^Jl ° ; j1S cul:±^aJl s 11,99 .u_^-^11 3,j. °JI

:,g.LUI

sl? c }Ja

ate,

. f al l ^9a9

rlic ^a lpc v° dla^JI

a v.,^cll a;^;af1 iVV 19rc

c4.U^11

Lail

^^all

pox s 3> Jul '.i;
S^ao ..^J aAil9 Log cJl. l :; iVl vsi `,I chi • 0' V ^, , rl `,gall

L9''S bL^.+ 1:ogJl Jlus'^u ^Ld11 vlc JSJ c4 ..glac ).>

3L.,,'^I a

u "Ja1 .u199 t)r

l"' ^r°9 c lam

ur^all

a jail t ^ " 9 I ja J,I')'l a1hJl 4 a O.lla^l old all Vati LW I

0L. iyl ,J2' a oL ji c^L.+I to ul : LIVL9

A.olr^11 4.o^Lot cd r j jll 0.rli]I ' : SCI J;u LB ;o

ti;9lnJl9 ^l, 01,11 ^9^1 to

S^j:1gA I^LaJ c44/ k x.;19

^^all

a ^^all

jl oa

ahr ; yl o1m

Lai ^i t : ar^S

aU.-,4y1 L to c4.al^I :tx 4s1 Jl
31/1

Jyl

i1 aa, cl:.+r : J+^ all
Lihat sebelah]

SULIT

SULIT

4

31/1
: of
JI'J; j a`.i1

-1

jr "19^s9 SI P9° Aa1.9"

{r y jysi9

^ ,. ;-Y r

rC.S

j)

} "' 4CULc

-r

....................................................................................... .......................................................................................
J r 4^ L,SI Af 9J-5, - ^ Y'r -y9 •SuI.) -r

....................................................................................... .......................................................................................
,rtes, uS^ ^I^^ e-Ut94-S -f ....................................................................................... .......................................................................................

....................................................................................... .......................................................................................
[ 4Sr r ] d.a.b19 U u r x' ^S jS9 s g Sl ii : `rte slS 4SU -1 ....................................................................................... .......................................................................................
rs5 s sSl SI f r u,s 4SUU: -v

....................................................................................... .......................................................................................
31/1 Lihatsebelah] SULIT

SULIT

5

31/1

[ass..
1'^jlls9.,.

^0 ^^^'

^11syr

yly.

^^^ Jh u^' tlf^ o >L^ c:r^ls `^J9"" ^l.

cVI..Vj^Jl.lt

19 c^\a4 ^jJ c• 0E•

.r••\..ro \tiLi^9 4 4^^9

^`^" =J^.JI
a:b a^

c ..lsi9

e lU^IILT Jt: mo4t >-

^.u - , 0 , a-fa 4Loji Ji.A" .:1J1 ^.,=,51
iA4.- 4x, o i AM
^ LT

U19 c 4jwly

4"i OJ

j

alw

1,

p

lb d91dJl o:ue . 4 ", j4i uL. Jl a9ra ^fltJ Vyl ,l Jyi

4.0191

l^:o

c o ff'=""' ^lbl ." 1:J .lei L^. '^ 49 f11 o1m ^ ^I' , U , , , ^ , , e 1-'' • X91"'9 ^^°'• ^'"'
^^ 19 4 .y j ai l 4abeJl 4..i^A; C j9^9

u`^r>ll

u.U ...S9 . a - jJ l GIs

a^,rJl

^LodcJl

4-+^.lJ c59-- ' ^s^ c1+r jl l da;l ..o 9 J9 :^)L`.:. ^.,cA l l ac ;oyJ l 4b.:Jy l 41 k^ ^^' ^9 Sri

41 ':J^l.a' I As>cJl

e Lo c

jieJl

, l:o

Py^. Jl9 cs.UTh Jig

z 5LJl ^to

c kA)Ui-,; j L^;IS Ui9,

aO^laJl ;1 J1 ^^ a.^ 11 1

c SJ,9 aUl 4a ^9

c `Jelhll :^yl

^3L4j^>'

^ JI

SS^

31/I

Lihat sebelah] SULIT

SULIT

6

31/1

J, 9 aJJl 1 v l,T aSLsl (Y)

(t)

[ 45 y^ t

] t `'9 '} Pj) 91^ ^= ^^ 9Sy' v 9St 19: f 1L (t)

[

4(y

Y

]

jr°

1' -^s' u'j^° 4St^i (1 )

31/1

Lihat sebelah] SULIT

SULIT

7

31/1

^^.^; l.a carta^ u'1 o`^t:o sl5i :O n; a; jtllt9 j aJl1l a :.)l alb1
J' Lo? t)ii ye b j.olvell o Am j ; of t l . ; d` o^; ll o j9:tJl e,. l c C4 tJl o J,bl^cl l
o^blsl LLJ .GIs -,W)^,ao e o Jl9 4:o aul L;o) ulh l v' ^aA VI

(4-)L+41 019 )

.a^11 ^alm to ^I a^^ bly,l 91lQ;^.R; li..^ a7^e ^„iLS ^r"9
c

sl Al

u1.11h119 y°yt^Ji

jLli tB+l

aJ,

ot:L 1 19 . ji aJV a _„^I ^lc.^):t, JL , LEI I.im tq.:o . iJ-t at1icp119 el,:•=°..tl 19 uoj 111

a a_ l L:iIG sill ol;o ? sliul y91

LjtG
C_ai

dl9

L JL,o

%4.s L.°
G ^} ae± jo

wu
wl)

o^ j9 aa9 L

j,I j t%..,A

LIs

A...it; u Ij slil;

°°

,a l JtaG'yl

^S I 1SJI V9l.ot^l tg,l 65-Ui

. J-T
L^ 1 I:^s

^S i,Y ^sJ139 4;J 1

` u^9:+ tgls

^^ LC)t l oo i9

. ^:Jl

l$rl:oAi^I Yy,JIoLYI

31/1

Lihatsebelah] SULIT

SULIT [ aS, Y ]

8 t PLSI aal,T ,c- Y 3U aSUL.^ (1 )

31/1

^;^;^.; ,r3U LPL'

J*

^r ass PL

aSUS (Y)

31/1

Lihat sebelah] SULLY

I

SULIT

9

31/1

B jisl8:
yJCU"lg ^hyly^ alsamIi1S^

oil 3i y ) ` ^.1

1619^e' ^4JI ^^,o^l

(r)

('')
^:+yl,6;w 4Ujj ,o c! 3JL4;1

J; .as

(£)
t o.)trr C.ir,;yl J O)'9 cs.ill 5il
U

(0)

31/1

Lihatsebelah] SULIT

SULIT

12

31/1

JcL s gas

h Ja

jf' ^SLr^ USI v,lm ^5l

la (1 )

.................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

Js'j' jsN)^

::,, 4L..: ^i (o )

....................................................................................
[ SJ° ] Lihat sebelah] SULIT

SULIT

13

31/1

L `Sy , - J ) u'Is9^"

'syt)U Lem' $u 2v, ^s?}
0) ......................................................................................

."43l

^l

"

jta

"j LZ )f jLUl ^s -I ( Y)

.......................................................................................

.L-L.o ap.^ul dcLJl 4 w .l c_.sit, iI (V)

.......................................................................................

. acl;(s.olo^s^d,l. ,l^.l^Loyla 1'0(^) .......................................................................................

'5j,Jt11 sl>jjjl uMii o^hl ^rl>I ^3&9(°)

.......................................................................................

[ks-.r- r]
KERTAS SOALAN TAMAT
Lihat sebelah] SULIT

31/1

SULIT

17

13 Express 5 - 113x as a single fraction in its simplest form. 3x 6x Ungkapkan 5 - 1 3x sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. 3x 6x [3 marks/markah] Answer / Jawapan:

13

14 Given m - 4 = m, express m in terms of k. k Diberi m - 4 = in, ungkapkan m dalam sebutan k. k Answer l Jawapan [3 marks/markah]

14

C
50/2 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

15 Solve each of the following linear equations: Selesaikan tiap-tiap persamaan linear berikut: (a) k-6= -9

(b) 4(2y-I )=3y+ It
[3 marks / markah] Answer / Jawapan: (a)

(b)

15

16 List all the integer values of x which satisfy both the inequalities 5 - 2x ^ I and x + 4 > 2. Senaraikan semua nilai integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan 5 - 2x > 1 x+4> 2. [3 marks / markah] Answer / Jawapan: dan

16

50/2

SULIT

SULIT
2 1 17 Calculate the value of 243 x 33 x 3-2

19

z 1 Hitung nilai 24' X 33 x 3-2 [3 marks / markah] Answer / Jawapan:

17

C
18 Simplify
32 k5 (2k 3)3 32 k Permudahkan (2k-3)3 [2 marks / markah] Answer / Jawapan:

18

50/2

[Lihat sebelah SULIT

C

SULIT
19 in Diagram 9 PTS is a straight line.

20

Rajah 9 menunjukkan PTS ialah garis lupus. 12 marks lrnarkah ]

10 cm

J 6 cm Q 3 cm R Diagram 9 Rajah 9 Given PQ = 6 cm, QR = 3 cm and PT = 10 cm, calculate the length, in cm, of RS. Diberi PQ = 6 cm, QR = 3 cm dan PT = 10 cm, hitting panjang, dalam cm, RS. Answer / Jawapan :

19

20 Use the graph paper on page 20 to answer this question. Gunakan kertas graf di halcnnan 20 untuk ?nenjawab. coalan ini.

Table 2 shows the values of two variables, x and y, of a function.
Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai dua penibolehubah, x clan Y, bagi suatu fungsi.

x

-3

-2

-1

0

I

2

3

y

29

10

3

2 Table 2 Jadual 2

1

-6

-25

The x-axis and y-axis are provided on the graph paper on page 20. Paksi-x dan paksi-v telah disediakan pada kertas graf di halaman 20.

(a) By using a scale of 2 cm to 10 units, complete and label the y-axis. Dengan menggunakan skala 2 (in kepada 2 unit, lengkap dan labelkan paksi-v itu. (h) Based on the Table 1, plot the points on the graph paper.
Berdasarkan Jadual 1, plot titik-titik pada kertas graf itu.

20

(c) Hence, draw the graph of the function. Seterusnva, luki.s graf fiungsi itu.

[4 marks /markah I

50/2

SULIT

SULIT

21

Graph for Question 18 Graf untuk Soalan 18

..'^

1

-

1

T

^

.

-

"-

-

h
t4l 7 7 4

--

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

50/2

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful