SULIT

NAMA : __________________________________________

Tingkatan : _________________

SULIT
3763/1
Reka Cipta
Kertas 1
September 2013
2 ½ jam

3763/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013
SMK SERI AMPANG, IPOH PERAK

REKA CIPTA
Kertas 1
Dua jam tiga puluh minit
No.
Soalan

Marka
h
Penuh
BAHAGIAN A
1
4
2
5
3
3
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
5
12
4
13
5
14
2
15
4
50
BAHAGIAN B
16
15
17
15
18
15
19
15
JUMLAH
BAHAGIAN C
20
20
21
20
JUMLAH
JUMLA
100
H

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

1

Markah
diperole
hi

SULIT
2.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian, iaitu;
Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.

3.

Jawab semua soalan daripada Bahagian A.

4.

Jawab dua soalan daripada Bahagian B, sama ada Soalan 16 atau Soalan 17 DAN
sama ada Soalan 18 atau Soalan 19.

5.

Jawab satu soalan daripada Bahagian C.

6.

Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

7.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan

Kertas soalan ini mengandungi

1.

27

halaman bercetak

Rajah 1 menunjukkan nama pereka cipta terkemuka dan ciptaan dalam pelbagai
bidang. Padankan pereka cipta dan ciptaan dengan menulis pada ruang yang
disediakan.
Bette Newsmith
Levi Strauss

John McAdam
Alexander Graham Bell
CIPTAAN

Thomas Alva Edison
John Dunlop

PEREKA

Alexander Graham Bell
Telefon

Tayar angin

2

Padankan jenis garisan dengan keterangan yang disediakan dalam Jadual 1 Garisan Keterangannya Garisan tengah A Garisan tersembunyi B Garisan sambungan C Garisan binaan D Garisan objek E Garisan dimensi Jadual 1 [5 markah] 3. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya untuk satu tempoh yang ditetapkan. 3 . 2.SULIT Seluar Mentol Pemadam cecair Rajah 1 [4 markah] .

. ii.. ………………………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………….......................... …………………………………………………………………………….. iv...... Rajah 1 menunjukkan lukisan isometrik bagi satu bongkah............ …………………………………………………………………………………………. .. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah temu bual.... i.. [4 markah] 5...... [3 markah] 4 .... Rajah 1 Namakan jenis pandangan ortografik unjuran sudut ketiga bagi bongkah itu pada ruang yang disediakan.. .... ii.... iii....SULIT Senaraikan karya-karya yang layak untuk mendapat perlindungan hak ciptaan a........ b……………………………………………………………………………… c……………………………………………………………………………… (3 markah) 4.. .................. i. ………………………………………………………………………………………….. iii......

.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) 8.SULIT 6. 5 .” Nyatakan dua faedah yang diperolehi oleh pengguna melalui kaedah jualan langsung. “Jualan langsung merupakan salah satu daripada kaedah untuk mempromosi sesuatu produk. Padankan situasi dibawah dengan faktor pemilihan rekabentuk yang diberikan Sitiuasi a Faktor Pemilihan Ali menggunakan aluminium untuk menghasilkan produk reka ciptaannya b Keselamatan 2 Kesesuaian bahan 3 Mesra pengguna Mesin basuh automatik lebih mudah untuk dikendalikan berbandingkan dengan mesin c 1 basuh separa automatik Tangan Azrol tercedera semasa menggunakan gergaji yang baru dibelinya (2 Markah) 7..

Nyatakan TIGA jenis kategori produk pengguna. …………………………………………………………………………………… b……………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) 9.SULIT Rajah 2 Rajah 2 di atas ialah playar gabung yang sering digunakan dalam kerja-kerja pembinaan model dan prototaip. a. 6 . a. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) 10. ……………………………………………………………………………………. a. Slogan akan dapat menarik serta mempengaruhi minat pengguna untuk membeli barangan tersebut Nyatakan tujuan mewujudkan slogan bagi sesuatu produk.” Senaraikan DUA fungsi penggunaan alatan tersebut. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b.

c. ( 3 markah ) 11.SULIT b. JENAMA INDIVIDU Bil JENAMA KELUARGA Contoh Jenama i COLGATE ii HONDA CIVIC iii TV JVC JENAMA KOMBINASI Jenis Jenama iv 7 . Tuliskan jenis jenama di dalam jadual 6 di bawah berpandukan jenama yang diberi. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

c. …………………………………………………………………………………………. Lukiskan simbol-simbol bagi komponen yang berikut... b. ………………………………………………………………………………………….. ( 4 markah ) 13. d. ………………………………………………………………………………………….... a. SOALAN JAWAPAN Transistor PNP Perintang Tetap Diod Pemancar Cahaya Bateri 8 .SULIT Telefon Samsung v Proton satria Jadual 6 ( 5 markah ) 12. Nyatakan EMPAT sifat mekanikal bahan. ………………………………………………………………………………………….

Jadual 3 adalah maklumat tentang kos yang diperlukan untuk menghasilkan seunit produk.50 RM 55. …………………………………………… ( 2 markah ) 15. Rajah 3 Lengkapkan rajah 3 di atas.00 RM18. …………………………………………… B.SULIT Kapasitor ( 5 markah ) 14.00 RM500. Kos tetap: 9 . Rajah 3 di bawah adalah rajah Saluran Agihan bagi pemasaran. A.00 RM32.00 Jadual 3 Hitungkan : i. Bahan Kos bahan mentah Upah Kos air dan elektrik Kos pengangkutan Sewa bangunan Harga (RM) RM150.

Tanda X mewakili logo produk.SULIT [2 markah] ii. Puan Hartimi ingin memasarkan produk ini. 16 Rajah 1 menunjukkan produk Laksa Segera yang dihasilkan oleh Puan Hartimi. X 10 .Kos berubah: [2 markah] Bahagian B Jawab soalan 16 atau soalan 17 DAN soalan 18 atau soalan 19.

............... Lakaran anda mesti menggabungkan ciri-ciri yang dinyatakan di 16(c)....................................... (ii) ............................................................... (ii) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [3 markah] (d) Lakarkan satu idea reka bentuk logo X yang bersesuaian untuk Rajah 1............................................................ (a) Cadangkan satu slogan yang bersesuaian dengan produk Laksa Segera................................................................................................................ . [1 markah] (b) Senaraikan dua tujuan mewujudkan slogan bagi produk...... ................................................................................ 11 ............................................................................................. (i)........... (iii) ....... [2 markah] (c) Nyatakan tiga ciri yang perlu dipertimbangkan untuk mereka logo produk Laksa Segera........... ...................................................................................... (i) ..SULIT Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1................................. ..................................................................................................................................

........................................ (i) ................................................................................SULIT [5 markah] (e) Nyatakan dua lokasi yang sesuai bagi Puan Hartimi untuk mempromosikan produk Laksa Segera...................................................................................................................................... (i) ......................................................................... (iii)................................ (ii) .................................................................................................................. (ii) ........ [2 markah] 12 ................... [2 markah] (f) Senaraikan dua sebab pemilihan lokasi yang dinyatakan di 16(e).....................................................................................................

b) 13 . a) Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk membina bahagian yang bertanda A. B dan C. Berdasarkan Rajah 5.SULIT A B C Rajah 5 17.

B dan C............. ( 2 markah ) ii) Bahan B .. plastik boleh dibahagikan kepada TIGA kumpulan iaitu:i…………………………………………………………… ii……………………………………………………………....... iii…………………………………………………………… ( 3 markah ) d) Komposit /gentian adalah antara contoh bahan plastik.................. ( 2 markah ) iii) Bahan C .................................... ....................................... ........................................................................................................................................................................................... bangunan dan sebagainya............... ( 2 markah ) c) Bahan plastik banyak digunakan dalam sektor pembuatan seperti kasut. pakaian.................. ............... i…………………………………………………………… 14 ............ Nyatakan Tiga kegunaan komposit/gentian................................ i) Bahan A ...........................................SULIT i ii iii Bahagian A B C Nama bahan ( 3 markah ) c) Terangkan sifat-sifat mekanikal bahan yang anda pilih di A...................................... Secara umumnya................................... ..............................................

iii…………………………………………………………… ( 3 markah ) 18.SULIT ii……………………………………………………………. Rajah 2 15 . Rajah 2 menunjukkan seorang ibu sedang menidurkan anaknya di dalam buaian.

................................. (i) ............... [2 markah] (b) Lakar dan labelkan satu sistem yang dinyatakan di 18(a)........................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... (ii) ...........SULIT (a) Berdasarkan Rajah 2................. 16 ......................... ... cadangkan dua sistem yang boleh digunakan untuk mengayun buaian itu............................

.......... ................................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... . 17 ..........................................SULIT [6 markah] (c) Huraikan bagaimana sistem di 18(b) beroperasi.................................................................................................................................................................... .............................................................................................................. ................................................

............................................ iii.............................. …....................... ..................................................................................................................................... ii................................................. iv........................................................................... ................................................ …............ ........................... ….......................... Pelbagai jenis alatan dan mesin dengan kaedah kerja yang sesuai dan berkesan perlu digunakan dalam menghasil sesuatu produk atau prototaip ..................................................................................................... (i) ................................................................................ (5 Markah) 18 ............................. Senaraikan 5 bidang kerja yang merujuk kepada fungsi sesuatu kumpulan peralatan dan perkakasan...................... v.................................................................................... (ii) .................................................................. …. ................................................................................ [2 markah] 19....................... …........................................................................................................................SULIT [5 markah] (d) Senaraikan dua kelebihan sistem yang digunakan pada sistem di 18(b).. i. ..................................................................................................................................................................... a...........

........ 19 ............ nyatakan DUA contoh alatan tangan untuk setiap bidang kerja bagi kumpulan peralatan dan perkakasan tersebut............................ .... i................................... ………………………………………… ............... iii …........ ii.........& …………………………………………........SULIT b................. v...... iv....... i.............................................. Tuliskan LIMA kaedah kerja dalam proses memotong bahan projek sesuatu prototaip................ ….. …................. ….............& ………………………………………… (5 markah) C.......................................... ………………………………………… ...... & ………………………………………… ii........................ ………………………………………….......................................................................... …………………………………………....................... Berdasarkan jawapan anda di 19a (i – v)............................... Proses memotong merupakan proses yang paling kerap digunakan untuk kerja membentuk sesuatu bahan dalam menghasil sesuatu produk atau pun artifak...........&………………………………………… iv.......................................& ………………………………………… v................... ………………………………………… ................ ….......................................... iii................

jawab soalan berikut.SULIT (5 Markah) SOALAN BAHAGIAN C 1. 20 . Berdasarkan speksifikasi dalam Rajah W dibawah.

.....................................tahan enam bulan RAJAH W a) Berdasarkan Rajah W............................. ……………………………………………………………………………………….........................nyatakan dua kelebihan dan dua kekurangan jam tangan itu berdasarkan faktor dibawah............................................ b) .. ………………………………………………………………………………………............. Kekurangan a) ...............biru.................................................................. i) Bahan: Kelebihan a) ......Plastik Kalisair – 10 meter Cermin – mudah calar Warna.................... ……………………………………………………………………………………….......SULIT SPEKSIFIKASI : Bahan .........................................................................................................kuning Bateri sel... ………………………………………………………………………………………...dapat dalam tiga warna merah............................................... b) ................................................................... (4 markah) 21 .......

...... Kekurangan a) .............................. ………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………....................................................... 22 ................................ ………………………………………………………………………………………............................................................................................................. (4 markah) iii) Nilai Estetika: Kelebihan a) ...................................................SULIT ii) Fungsi: Kelebihan a) ............ b) ............................................................................................................... ………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………............................ b) ...................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………........................ ………………………………………………………………………………………..................................................... b) .............................................. ………………………………………………………………………………………............................................................................. b) .......................... Kekurangan a) ...............

................................... Huraian .................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………................................ (2 markah) ii) sebab kedua .............................................................................. (2 markah) 23 ....................................(ii) dan (iii) Saya membuat keputusan untuk _____________________ i) sebab pertama .......................................................................................................SULIT (4 markah) a) Nyatakan empat sebab mengapa anda memilih atau menolak untuk membeli jam tangan itu berdasarkan peryataan anda di (a) (i).............. ………………………………………………………………………………………............................................. ………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………............. Huraian ...........

........................................... ……………………………………………………………………………………….............................................................................................................. (2 markah) 24 ............. (2 markah) Iv ) sebab keempat .............................................. ………………………………………………………………………………………......................................................SULIT iii) sebab ketiga .................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………............................................. Huraian ... Huraian ............................

5kg • Mempunyai kawalan suhu automatik : 3.90 • Berat : 2kg • Produk terdiri daripada periuk. Produk Y : • • Kapasiti Bahan • Kuasa pemanas : Elektrik • Harga : RM 150. SULIT Rajah menunjukkan produk X dan produk Y yang digunakan untuk memanaskan sup.5 liter : Seramik a) Pilih salah satu produk yang sesuai digunakan untuk memanaskan sup.2. Produk X • • Kapasiti : 4 liter Bahan Keluli tahan karat • Kuasa pemanas : Lilin • Harga : Rm79.00 • Berat : 3. ……………………………………………………………………………………… [ 1 markah ] 25 .

SULIT b) Terang pemilihan anda di 20(a) berdasarkan kriteria berikut : i) Mesra pengguna ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 4 markah ) ii) Estetika ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 4 markah ) iii) Ergomonik ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 4 markah ) 26 .

SULIT iv) Fungsi ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ( 4 markah ) c) Cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan terhadap produk yang anda pilih di 20(a) bagi meningkatkan kefungsian produk tersebut. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (1 markah ) 27 .

.......……… SHARMEEZA ABU OTHMAN Guru Mata pelajaran Reka Cipta 28 Disahkan oleh....... ..…. …. …………………………. ……………….... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh.....SULIT d) Terangkan bagaimana pengubahsuaian di 20(c) boleh meningkatkan kefungsian produk tersebut... Disemak oleh.