MAKTAB RENDAH SAINS MARA KUALA KUBU BHARU.

TAJUK:ESTER NAMA AHLI KUMPULAN:• •


FARIHAH BT AZHAR NORSHAHIRA ZETTY BT ZAHARIN NUR ADZREENE SHAIERA NURHIDAYAH BT BUHIZAM SITI RODI’AH MAULAD KADIR

08032 08108 08109 08117 08173

950808-09-5196 950616-10-5038 950308-05-5120 951124-14-5492 950527-10-5482

FASILITATOR: EN. MOHD AZDI BIN ZAKARIA TAHUN:2009

``Tesis ini adalah sebagai memenuhi syarat sebahagian daripada syarat-syarat Kursus Program Khas Pendidikan Kuala Kubu Bharu’’

ISI KANDUNGAN

Penghargaan Bab 1 : Pengenalan Bab 2 : Tinjauan Literatur Bab 3 : Metadologi Bab 4 : Hasil Kajian Bab 5 : Pernutup Rujukan Abstrak Abstract Lampiran

Muka Surat 3 Muka Surat 4-6 Muka Surat 7 Muka Surat 8-14 Muka Surat 15 Muka Surat 16-19 Muka Surat 20 Muka Surat 21 & 22 Muka Surat 23 & 24

2

PENGHARGAAAN

Syukur alhamdulillah, kami iaitu kumpulan sem Vera Rora ingin mengunjurkan rasa bersyukur dan terima kasih ke atas hadrat ilahi dengan limpah kurnia-NYA kami dapat bernafas lagi seterusnya kami dapat menyiapkan kajian Student Enrichment Modul (SEM) 08/09 di MAKTAB RENDAH SAINS MARA KUALA KUBU BHARU .Di samping itu,kami juga ingin menghadiahkan jutaan terima kasih kepada Pn.Siti Fatimah selaku pengetua MRSM KKB yang memberi peluang kepada kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai serta pengalaman yang amat berharga semasa menjalankan kajian ini. Tidak lupa juga kepada cikgu Noor Adlin sebagai penyelaras SEM yang telah memberi impak yang besar kepada kami dalam menyiapkan kajian SEM ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru pembimbing En. Azdi ,setelah beliau memberi dorongan dan bimbingan yang amat membantu kami dalam proses menyiapkan tajuk SEM ini. Jasa ibu bapa juga tidak kami lupakan . Ribuan terima kasih kami ucapkan kerana menolong kami dari segi kewangan serta sebagai arang membakar semangat kami. Rakan–rakan juga kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam bentuk pencetusan idea yang amat bernas lagi berkualiti. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih yang teramat sekali kepada ahli-ahli kumpulan SEM kami kerana sudi bekerjasama meluangkan masa walaupun terpaksa mencuri masa yang ada bagi menyiapkan projek SEM ini.
3

BAB 1:PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN

1. Ester hadir secara semula jadi dalam pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan,terutamanya

2.

3.

4. 5.

6.

pada bahagian bunga dan buah-buahan yang berbau harum. Seperti sebatian alkohol dan asid karboksilik, ester juga terbina daripada ikatan antara unsur-unsur karbon,hidrogen dan oksigen. Ester terbentuk melalui tindak balas antara asid karboksilik dengan alkohol. Penamaan ester adalah berdasarkan jenis alcohol dan asid karboksilik yang digunakan dalam persediaannya. Oleh itu, nama ester terdiri daripada dua bahagian. Bahagian petama nama ester merupakan kumpulan alkil pada alkohol. Misalnya, a. Metanol → metil b. Etanol → etil c. Propanol → propil Bahagian kedua nama ester diperoleh dengan menukarkan sebutan – oik pada nama asid karboksilik yang membentuknya kepada –oat . Misalnya, a. Asid metanoat → metanoat b. Asid etanoik → etanoat c. Asid propanoik → propanoat Ester yang disediakan daripada etanol dan asid etanoik dinamakan sebagai etil etanoat. Demikian juga, metil metanoat ialah ester yang disediakan daripada metanol dan asid metanoik. Jadual dibawah menunjukkan nama beberapa ester yang biasa, bersama-sama dengan asid karboksilik dan alkohol yang digunakan untuk menyediakannya PENAMAAN ESTER HCOOCH2CH3 CH3COOCH3 CH3COOCH2CH2CH3 CH3CH2COOCH2CH3 HCOOCH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH2COOCH3
4

NAMA ESTER Etil metanoat Metil etanoat Propil etanoat Etil propanoat Butil metanoat Metil butanoat

DISEDIAKAN DARIPADA CH3CH2OH + HCOOH Etanol asid metanoik CH2OH + CH3COOH Metanol asid etanoik CH3CH2CH2OH + CH3COOH Propanol asid etanoik CH3CH2OH+ CH3CH2COOH Etanol asid propanoik CH3CH2CH2CH2OH + HCOOH Butanol asid metanoik CH3OH + CH3CH2CH2COOH

Metanol

asid butanoik

1.2

LATAR BELAKANG KAJIAN

Ester ialah hasil tindak balas kimia antara asid karboksilik dengan alkohol. Oleh itu,formula am ester diperoleh melalui penggabungan formula am asid karboksilik dengan alcohol. Penerbitan formula am ester adalah seperti berikut :
1. Formula am ester boleh juga diwakili sebagai RCOOR’. R dan R’ mewakili kumpulan

alkil yang mungkin sama atau berbeza. 2. Kumpulan berfungsi ester ialah kumpulan karboksilat,-COO-. Strukturnya adalah seperti yang berikut 3. Formula molekul boleh ditulis sebagai CnH2nO2 dengan n = 2,3,4...... . Demikian juga, formula molekul asid adalah C2H2NO2. Ini bererti ester dan asid karboksilik yang mempunyai bilangan atom karbon yang sama ialah isomer. 4. Misalnya metil etanoat (CH3COOCH3) adalah isomer asid propanoik (CH3CH2COOH) kerana kedua-dua sebatian ini mempunyai formula molekul yang sama iaitu C3H6O2. 5. Ester boleh berisomeran dengan ester yang lain. Misalnya, etil etanoat (CH3COOCH3) dan metil propanoat (CH3CH2COOCH3) adalah isomer. Kedua- dua sebatian ini mempunyai formula mulekul yang sama iaitu C4H8O2.

1.3

MASALAH KAJIAN Untuk mendedahkan maklumat yang lebih lanjut kepada umum mengenai sesuatu bahan kimia yang mampu memberikan bau yang harum pada bunga atau buah-buahan dan lain-lain.

1.4

TUJUAN KAJIAN 1.4.1 OBJEKTIF KAJIAN Bagi mengenalpasti bahan kimia yang mampu memberi bau harum pada buahbuahan,bunga dan lain-lain.

1.4.2

SOALAN KAJIAN

5

Apakah itu ester? Apakah fungsi ester? Bagaaimanakah proses untuk menghasilkan ester? Apakah kesan menggunakan ester? Bagaimanakah pembentukan ester? 1.4.3 HIPOTESIS KAJIAN Penggabungan antara alkohol dengan asid karboksilik dan juga unsur-unsur karbon hidrogen,oksigen akan menghasilkan ester.

1.5

KEPENTINGAN KAJIAN Menjadikan sesuatu itu mempunyai bau dan rasa.

1.6

DEFINISI ISTILAH Alkohol ialah sebatian organik bukan hidrokarbon yang mempunyai formula am CNH2N + 1OH atau CNH2N + 2O dengan n = 1,2,3...... manakala asid karboksilik aalah salah satu hormolok asid organik yang paling biasa dan penting. Semua asid organik termasuk asid karboksilik mempunyai unsure-unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalam sebatiannya. Ini merupakan satu ciri persamaan dengan sebatian alkohol. Penggabungan kedua-dua sebatian ini akan menghasilkan ester.

1.7

RUMUSAN Kami percaya bahawa ester dapat memberi bau dan rasa sama ada secara semula jadi atau secara tindak balas kimia.

6

BAB 2:TINJAUAN LITERATUR
2.1

PENDAHULUAN Sebelum kehadiran idea membuat tajuk ini adalah dari hasil bacaan daripada bahan bacaan serta internet dan lain-lain sumber lagi. Idea mengkaji ester telah mengilhamkan kami untuk mengkaji dengan lebih terperinci tentang sifat keseluruhannya.

2.2

LITERATUR BERKAITAN Literatur yang telah berkaitan dengan kajian kami ialah proses menghasilkan ester daripada tindak balas asid karboksilik dan alkohol. Hasil daripada kajian itu tadi telah menyumbangkan banyak kebaikan dari pelbagai aspek.

2.3

KAJIAN BERKAITAN Kesemua eksperimen yang dijalankan adalah berasaskan alkohol dan asid. Selain itu, kajian ini memberikan pelbagai manfaat kepada masyarakat sejagat. Sehubungan dengan itu, pemikiran kritis haruslah dipupuk oleh semua lapisan masyarakat untuk menjayakan kajian seperti ini.

2.4

RUMUSAN (BAB 2) Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif lain bagi menghasilkan bau. Sehubungan itu, satu proses telah dijalankan. Dengan terhasilnya ester ini, mungkin pembaharuan jenis bauan dapat dihasilkan.

7

BAB 3:METODOLOGI
3.1 PENDAHULUAN Setelah maklumat berkenaan dengan alkohol dengan asid karboksilik telah kami kumpul. Berikut ialah proses untuk menghasilkan ester melalui proses esterification. 3.2 REKA BENTUK KAJIAN Penyediaan etil etanoat
1) Ester etil etanoat dalam kuantiti yang kecil dapat disediakan dengan memanaskan

satu campuran asid etanoik glasial dengan etanol mutlak (iaitu etanol tulen dan bukan larutan akueus etanol) dalam kehadiran sedikit asid sulfurik pekat. 2) Ester tidak larut dalam air dan kurang tumpat daripada air. Apabila campuran tindak balas ini dituangkan ke dalam sebuah bikar yang berisi air, satu lapisan ester yang berbau wangi dihasilkan. 3) Eksperimen di bawah menunjukkan kaedah yang biasa digunakan untuk penyediaan ester dalam kuantiti yang besar ESTERIFICATION

➢ PERNYATAAN MASALAH Bagaimanakah etil etanoat disediakan dalam makmal? ➢ HIPOTESIS Etil etanoat boleh disediakan daripada etanol dan asid etanoik.

➢ BAHAN Etanol tulen, asid etanoik glasial dan asid sulfurik pekat.
8

➢ RADAS Kelalang berdasar bulat, kondenser, serpihan pasu berliang, kaki retort dengan pengapit dan kukus minyak. ➢ PROSEDUR

9

10

11

1) Kira-kira 30 cm3 etanol tulen dimasukkan ke dalam kelalang berdasar bulat, diikuti dengan kira-kira 25 cm3 asid etanoik glasial dan 2 hingga 3 keping serpihan pasu berliang. (Serpihan pasu berliang digunakan untuk mengelakkan loncatan semasa pemanasan). 2) Kira-kira 5 cm3 asid sulfurik pekat dicampurkan secara perlahan-lahan dan campiran itu digoncang dengan cermat. (Awas! Asid sulfurik pekat sangat menghakis). 3) Kondenser Liebig dipasangkan tegak di atas kelalang dasar bulat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.Campuran etanol, asid etanoik dan asid sulfurik pekat dididihkan di bawah refluks selama kira-kira 30 minit. 4) Selepas pendidihan, campuran yang terhasil mengandungi etil etanoat bersama-sama dengan etanol,asid etanoik dan mungkin asid sulfurik sebagai bendasing. 5) Bendasing itu disingkirkan daripada etil etanoat. 6) Etil etanoat tulen diperoleh melalui proses penyulingan . 7) Daripada etil etanoat yang diperoleh jalankan ujian berikut: a. Perhatikan rupa bentuk, warna dan bau etil etanoat.

12

b. Dengan menggunakan penitis, beberapa titis etil etanoat ditambah kepada sebuah tabung uji yang diisikan dengan 2 cm3 air suling. Campuran itu digoncangkan. ➢ PEMERHATIAN 1. Hasil proses penyulingan ialah suatu cecair yang tidak berwarna dan berbau wangi. 2. Cecair ini tidak terlarut campur dengan air dan terapung di atas air. ➢ PERBINCANGAN
1. Pemanasan asid etanoik dan etanol dengan kehadiran asid sulfurik pekat

sebagai mangkin akan menghasilkan etil etanoat dan air. 2. Etil etanoat mempunyai sifat fizik seperti a) Tidak berwarna b) Berbau wangi c) Tidak larut dalam air

➢ KESIMPULAN Etil etanoat dihasilkan apabila asid etanoik dan etanol dipanaskan dalam kehadiran asid sulfurik pekat. Hipotesis diterima.

3.3

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

13

3.4

3.4.1

ALAT KAJIAN PEMBINAAN SEL KAJIAN Mula-mula sekali sediakan alatan yang diperlukan seperti etanol tulen, asid etanoik glasial dan asid sulfurik pekat.Kelalang berdasar bulat, kondenser, serpihan pasu berliang, kaki retort dengan pengapit dan kukus minyak.

3.4.2

PEMBOLEHUBAH KAJIAN Dimalarkan: kepekatan asid sulfurik Dimanipulasi: jenis asid dan alkohol Bergerak balas: bau yang terhasil

3.4.3 KAEDAH PENSKORAN

Kami memilih makmal kimia yang sedia ada di Maktab Rendah Sains Mara Kuala Kubu Bharu sebagai tempat untuk kami membuat eksperimen kerana makmal itu telah banyak memberi bantuan dan sokongan para pelajar untuk melakukan eksperimen.Peralatannya juga sentiasa lengkap dan menepati kehendak para pelajar. Pemilihan makmal adalah sangat penting bagi memastikan eksperimen dilakukan sebaik mungkin.

14

3.4.4 KAJIAN RINTIS

Setelah segala langkah-langkah prosedur-prosedur kajian dijalankan, akhirnya kami berjaya menghasilkan satu ester dan kami juga dapat mengambilnya sebagai sampel untuk dipertontonkan oleh umum.

3.5

TATACARA PEMEROLEHAN DATA

Untuk mencari maklumat dan memperoleh data, kami telah melayari internet dan mengunjungi perpustakaan negara. Kami memperoleh pelbagai data dan maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan kajian ini.
3.6

TATACARA PENGANALISISAN DATA

Kami menganalisis data dengan penghasilanprototaip dan serta sampel-sampel yang lain. Semasa prototaip dan sampel-sampel ini dihasilkan,kami telah mencurahkan segala data dan maklumat yang telah kami peolehi semasa menghasilkan prototaip dan sampel-sampel itu. Dengan itu,kami dapat memperbaiki segala kesalahan dan menambahkan serba sediket maklumat yang kurang semasa penghasilan prototaip dan sampel-sampel itu bagi menghasilkan sampel yang lebih berkualiti.

15

BAB 4:HASIL KAJIAN
4.1 PENDAHULUAN Ester ialah hasil tindak balas kimia antara asid karboksilik dengan alkohol. Ester jarang diperkatan kerana orang ramai tidak sedar akan fungsi yang sebenarnya yangsentiasa digunakan dalam kehidupan sehari-harian mereka. 4.2 PROFIL RESPONDEN KAJIAN Responden yang kami gunakan ialah para pelajar menengah rendah. 80% mengatakan mereka tidak tahu apa itu ESTER. Walaubagaimanapun, mereka tetap tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mangenai ESTER .
4.3 DAPATAN KAJIAN:

1. Ester digunakan untuk membuat minyak wangi ,bahan kosmetik dan perisa. Jadual berikut menunjukkan nama beberapa jenis ester yang digunakan sebagai perisa buahbuahan. Nama ester Pentil estanoat Metil butanoat Oktil etanoat Pentil propanoat Perisa Pisang Epal Oren Aprikot

2. Ester digunakan sebagai pelarut untuk kebanyakan sebatian organik. Misalnya, pentil etanoat juga digunakan untuk menghilangkan varnis kuku. Kebanyakan glu (pemekat) mengandungi ester sebagai pelarut. 3. Ester digunakan untuk membuat polimer seperti ‘terilena’. Terilena digunakan sebagai gentian sintetik untuk membuat pakaian. Aspirin juga merupakan sejenis ester. Aspirin digunakan sebagai ubat sakit kepala 4.4 RUMUSAN Berdasarkan kajian yang dilakukan , alkohol dan asid merupakan bahan paling penting unutk menjayakan kajian kami ini. Alkohol juga digunakan sebagai pelarut,bahan api,bidang perubatan,dalam pembuatan kosmetik dan sebagai komponen utama dalam minum keras. Kesan penyalahgunaan alkohol,masalah kesihatan, pengambilan alkohol yang berlebihan untuk satu tempoh yang lama akan meningkatkan risiko menghidap penyakit jantung,penyakit hati dan penyakit ginjal.

16

BAB 5:PENUTUP
5.1 PENDAHULUAN PENAMAAN ESTER

1.Penamaan ester adalah berdasarkan jenis alkohol dan asid karboksilik yang digunakan dalam persediaannya. Oleh itu, nama ester terdiri daripada dua bahagian. 2.Bahagian petama nama ester merupakan kumpulan alkil pada alkohol. Misalnya, a. Metanol → metil b. Etanol → etil c. Propanol → propil 3.Bahagian kedua nama ester diperoleh dengan menukarkan sebutan – oik pada nama asid karboksilik yang membentuknya kepada –oat . Misalnya,
d. Asid metanoik → metanoat

e. Asid etanoik → etanoat f. Asid propanoik → propanoat 4.Ester yang disediakan daripada etanol dan asid etanoik dinamakan sebagai etil etanoat

5.Demikian juga, metil metanoat ialah ester yang disediakan daripada metanol dan asid metanoik.
17

6.Jadual dibawah menunjukkan nama beberapa ester yang biasa, bersama-sama dengan asid karboksilik dan alkohol yang digunakan untuk menyediakannya NAMA ESTER Etil metanoat Metil etanoat Propil etanoat Etil propanoat Butil metanoat Metil butanoat PENAMAAN ESTER HCOOCH2CH3 CH3COOCH3 CH3COOCH2CH2CH3 CH3CH2COOCH2CH3 HCOOCH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH2COOCH3 DISEDIAKAN DARIPADA CH3CH2OH + HCOOH Etanol asid metanoik CH2OH + CH3COOH Metanol asid etanoik CH3CH2CH2OH + CH3COOH Propanol asid etanoik CH3CH2OH+ CH3CH2COOH Etanol asid propanoik CH3CH2CH2CH2OH + HCOOH Butanol asid metanoik CH3OH + CH3CH2CH2COOH Metanol asid butanoik

5.2 RINGKASAN KAJIAN

Penghasilan ester melalui alkohol dan asid karboksilik.
5.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

SUMBER SEMULA JADI ESTER 1. Kebanyakan ester ringkas wujud secara semula jadi dalam bunga dan buah-buahan. Misalnya pentil etanoat yang didapati dalam buah pisang dan oktil etanoat didapati dalam buah oren. 2. Ester ringkas ini memberi bau harum pada bunga dan buah-buahan. 3. Minyak sayuran misalnya minyak kelapa , minyak zaitun dan minyak kelapa sawit serta lemak haiwan adalah ester bermolekul besar. 4. Ester yang dikenali sebagai etil sinamat didapati dalam hormone penarik seks (atau feromon) bagi serangga. 5. `Lilin Lebah’ dan `lilin’ pada daun tumbuhan juga mengandungi campuran ester.

18

PENGGUNAAN ESTER DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN 4. Ester digunakan untuk membuat minyak wangi ,bahan kosmetik dan perisa. Jadual berikut menunjukkan nama beberapa jenis ester yang digunakan sebagai perisa buahbuahan. Nama ester Pentil estanoat Metil butanoat Oktil etanoat Pentil propanoat Perisa Pisang Epal Oren Aprikot

5. Ester digunakan sebagai pelarut untuk kebanyakan sebatian organik. Misalnya, pentil etanoat juga digunakan untuk menghilangkan varnis kuku. Kebanyakan glu (pemekat) mengandungi ester sebagai pelarut. 6. Ester digunakan untuk membuat polimer seperti ‘terilena’. Terilena digunakan sebagai gentian sintetik untuk membuat pakaian. 7. Aspirin juga merupakan sejenis ester. Aspirin digunakan sebagai ubat sakit kepala.
5.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN

Ester berpotensi besar untuk menghasilkan minyak wangi, bahan kosmetik dan perisa melalui proses esterification.
5.5 IMLIKASI DAPATAN KAJIAN

Perisa buah-buahan Minyak wangi Pelarut varnis kuku Bahan kosmetik Ubat sakit kepala Semua di atas ialah bahan yang akan terhasil daripada pemprosesan ester ini.
5.6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

Kami mencadangkan kepada semua agar meneruskan kajian kami atau pun yang berkaitan dengannya.Walaubagaimanapun, kami mengharapkan agar kajian ini
19

diteruskan oleh generasi akan datang. Cadangan lain ialah mencari cara lain untuk memdapatkan bau-bauan yang lebih aromatik.

5.7 RUMUSAN

Kajian tentang ester ini amatlah berguna dilakukan kerana ia mencabar minda dan fizikal. Selain itu pengetahuan am kita juga bertambah. Ini juga menyebabkan kita menyedari bahawa bertapa pentingnya ester ini walaupun sesetengah orang menganggap ia tidak berguna. Selain mengetahui semua benda di bumi ini ada fungsinya. Contohnya seperti ester ini.

20

RUJUKAN

✔ Success chemistry SPM by oxford fajar ✔ Sukses kimia SPM, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd ✔ Ctrl: www. Wikipedia.com/ester

✔ Lampiran-lampiran universiti

21

ABSTRAK
TUJUAN KAJIAN: Untuk mengenalpasti ester dengan labih mendalam. Kajian ini adalah salah satu langkah alternatif dalam mengenalpasti bau dan rasa. REKA BENTUK KAJIAN:

Penyediaan etil etanoat
1) Ester etil etanoat dalam kuantiti yang kecil dapat disediakan dengan memanaskan

satu campuran asid etanoik glasial dengan etanol mutlak (iaitu etanol tulen dan bukan larutan akueus etanol) dalam kehadiran sedikit asid sulfurik pekat. 2) Ester tidak larut dalam air dan kurang tumpat daripada air. Apabila campuran tindak balas ini dituangkan ke dalam sebuah bikar yang berisi air, satu lapisan ester yang berbau wangi dihasilkan. 3) Eksperimen di bawah menunjukkan kaedah yang biasa digunakan untuk penyediaan ester dalam kuantiti yang besar

ALAT KAJIAN PEMBINAAN SEL KAJIAN: Mula-mula sekali sediakan alatan yang diperlukan seperti etanol tulen, asid etanoik glasial dan asid sulfurik pekat.Kelalang berdasar bulat, kondenser, serpihan pasu berliang, kaki retort dengan pengapit dan kukus minyak.

22

SAMPEL KAJIAN

KAEDAH MENGANALISIS: Menganalisis tajuk ini adalah dari hasil bacaan daripada bahan bacaan serta internet dan lainlain sumber lagi. Idea mengkaji ester telah mengilhamkan kami untuk mengkaji dengan lebih terperinci tentang sifat keseluruhannya. DAPATAN UTAMA KAJIAN:

1. Ester digunakan untuk membuat minyak wangi ,bahan kosmetik dan perisa. Jadual berikut menunjukkan nama beberapa jenis ester yang digunakan sebagai perisa buahbuahan. Nama ester Pentil estanoat Metil butanoat Oktil etanoat Pentil propanoat
23

Perisa Pisang Epal Oren Aprikot

2. Ester digunakan sebagai pelarut untuk kebanyakan sebatian organik. Misalnya, pentil etanoat juga digunakan untuk menghilangkan varnis kuku. Kebanyakan glu (pemekat) mengandungi ester sebagai pelarut. 3. Ester digunakan untuk membuat polimer seperti ‘terilena’. Terilena digunakan sebagai gentian sintetik untuk membuat pakaian. 4. Aspirin juga merupakan sejenis ester. Aspirin digunakan sebagai ubat sakit kepala

ABSTRACT
Aim: To investigate the ester more detailed. Preparation of ethyl ethanoate: 1. Small quantities of ethyl ethanoate can be prepared by heating a mixture of glacial ethanoic acid with absolute ethanol(that is pure ethanol and not an aqueous solution of ethanol) in the presence of a small quantity of concentrated sulphuric acid. 2. The ester is insoluble in water and less dense than water. When the reaction mixture is poured into a beaker half-filled with water, a layer of ester with fragrant odour obtained. 3. Activities below shows the usual method of preparing large quantities of esters. Apparatus: Round-bottomed flask, liebig condenser, tile chips, retort stand with clamp and oil bath Material: Pure ethanol, glacial ethanoic acid and concentrated sulphuric acid.
24

Sample experiment:

Analysis: To analysis more detailed the entire of esters. What are found: 1. The aromatic and various type of scent. Otherwise, the smell and taste of fruits are found. Name of ester Pentyl esthanoate Metyl butanoate Octyl esthanoate Pentyl propanoate flavour Banana Apple Orange Apricot

2. Esters are used as solvents for many organic compounds. For example, pentyl ethanoate is used in nail polish remover to remove nail varnish. Most glue contains esters as solvent. 3. Esters are used to make synthetic polymers such as “Terylene”. Terylene (also called Dacron in U.S.A.) is used as synthetic fibres for making clothing fabrics. 4. Aspiri is an ester. Aspirin is used as an analgesic (pain reliever) for headaches.
25

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful