SL!

A8AP PluuÞ
8ellau dlgelar "8apa 8oboL" kerana
bellau merupakan orang perLama yang
menghasllkan mesln-mesln auLomaLlk
(roboL) bagl membanLu merlngankan
serLa memudahkan sesuaLu ker[a yang
dllakukan oleh manusla. kesemua
clpLaan Al-!azarl Lldak menggunakan
baLerl sebagalmana harl lnl, seballknya,
lanya semua dl[ana dengan hanya
menggunakan Lenaga klneLlk yang
dllengkapl dengan slsLem-slsLem gear
yang Lerperlncl. Cleh sebab lLu, anLara
penemuan bellau yang pallng uLama dl
dunla lalah penemuan cara dan konsep
gear dalam sesuaLu mesln yang maslh
dlpakal sehlngga ke harl lnl.
!ell!" $%&"'!(!) *%+&!), -.$"/!) 0*.!$ 1!), 2%&*+3+& 4!.!$ 5-4!), (%6"&"2%&!!)
$%(!)-(!. 4!) &+5+2-(7 8.9:!;!&- 4-.!3-&(!) <== 2!3") *%5%."$ >%+)!&4+ ?! @-)A- !2!" .%5-3
2%'!2 .!,- '!4! 2!3") BB<C D!*-3- 7 E%.!&!) !.9:!;!&- 4-!$5-. *%$'%)! )!$! 2%$'!2
(%.!3-&!) 5%.-!"F -!-2" 4- 8.9:!;-&!
"lkaLakan bakaL semula[adlnya dlLemul oleh daLuknya sendlrl keLlka bellau bermaln dengan
sebuah roboL klnclr alr clpLaannya sendlrl keLlka sedang beker[a dl ladang kepunyaan
daLuknya. 8ellau sudah menghafaz Al-Curan dan Padls keLlka berusla sangaL muda dan
mlnaLnya dalam llmu mekanlkal sangaLlah Llnggl.

AnLara clpLaan LerhebaL Al-!azarl lalah !am Ca[ah AuLomaLlk
lnl yang memperkenalkan saLu slsLem mekanlkal yang
kompleks dan boleh dlkaLakan a[alb pada zaman bellau.
lanya merupakan sebuah [am auLomaLlk perLama yang
dlgerakan dengan menggunakan kuasa alr. la Lelah dapaL
menun[ukkan wakLu dengan LepaL mengambll klra masa
yang Lldak sama bagl seLlap harl dalam seLahun. !amnya lLu
[uga mempunyal lembaga seperLl roboL yang memukul
slmbal serLa [uga burung buaLan yang berbunyl seLlap kall
masuk wakLu LerLenLu.

!AM CA!AP
SuM8AnCAn LAln
kegemllangan Al-!azarl adalah hasll manuskrlp bellau ber[udul 'klLab fl ma'rlfaL al-
hlyal al-handaslyya' yang bermaksud 'buku mengenal llmu alaL mekanlkal yang
bl[ak'.

Manuskrlp lLu men[adl bukLl caLaLan Lerawal penggunaan engkol, plsLon dan ln[ap
yang dlgunakan unLuk menghasllkan produk yang men[adl kegunaan harlan
masyarakaL pada wakLu lLu seperLl mesln pengepam alr.

karyanya berbeza dengan karya llmuwan laln kerana bellau memberl penerangan
Lerperlncl mengenal llmu mekanlkal yang mengandungl 30 peralaLan yang
dlbahaglkan kepada enam kaLegorl.

AnLaranya, [am alr, alaL mencucl Langan dan mesln pengepam alr. !am alr adalah
hasll ker[a gemllang Al-!azarl yang dlkaguml pada acara World of lslam lesLlval
pada 1976.
GBB<CD H BI=CDJ
K!4- 8. 9L!$!) 85". .%;; 05) 8.&!;; 8.9:!;!&-