GMGA 2023 DASAR AWAM

1.0

PENGENALAN Penilaian terhadap program latihan ialah satu proses untuk menaksir nilai sesuatu.

Penekanannya lebih kepada nilai ia juga dikenali sebagai penentuan sejauh manakah objektif latihan yang dikehendaki telah dicapai serta penekannanya kepada objektif. Kegunaan penilaian program latihan ialah untuk memperbaiki reka bentuk program latihan, mengetahui tahap pencapaian objektif latihan., memperbaiki cara gaya perlaksanaan sesuatu program latihan dan mempertingkatkan penggunaan ilmu dan kemahiran yang dipelajari oleh pelatih apabila pulang ke tempat kerja dan banyak lagi. Proses penilaian latihan yang perlu diikuti oleh peserta dan jurulatih untuk menilai sesuatu program latihan ialah menetapkan peringkat latihan yang hendak dinilai, membentuk objektif penilaian latihan, menentukan indikator penilaian, membentuk instrumen penilaian, membentuk soalan-soalan yang sesuai dengan indikator, mengumpul dan menganalisis maklumat serta menulis dan membentangkan laporan penilaian.

2.0

KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN)

Persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri Malaysia bermula sejak tahun 1 !" lagi. #ntuk menguruskan kementerian ini yang pada mulanya dikenali sebagai

209301

GMGA 2023 DASAR AWAM

Kementerian $al %h&al Luar 'M%(), sekumpulan 11 orang diplomat perintis dihantar ke *ritain dan (ustralia untuk mendapatkan latihan. Pada tahun 1 "", nama Kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri dan ia berpindah dari *angunan +ultan (bdul +amad ke kompleks barunya yang dikenali sebagai ,isma Putra yang terletak di *ukit Petaling, Kuala Lumpur. +ejak itu, Kementerian Luar Negeri juga dikenali sebagai ,-+M( P#./(. Pada 10 +eptember 1221, Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya di kompleksnya di No. 1, 3alan ,isma Putra, Presint 1, Putrajaya. Per&akilan 4iplomatik Malaysia yang pertama ditubuhkan di London, ,ashington, 5anberra, Ne& 6ork, Ne& 4elhi, 3akarta dan *angkok. Menjelang tahun 1 "7, Malaysia telah menubuhkan 18 Per&akilan 4iplomatik di luar negeri. *ilangan ini semakin bertambah sehingga mencapai angka 11 pada tahun 1 "". Pada hari ini, Malaysia mempunyai serangkaian 12! per&akilan diplomatik di serata dunia 9 satu bukti membanggakan yang menunjukkan sejauh mana berkembangnya Kementerian dalam beberapa tahun tersebut, sejajar dengan kemajuan Malaysia. Penubuhan per&akilan diplomatik ini menjadi pelengkap kepada tugas kementerian dan peluasan bagi Kementerian Luar Negeri Malaysia di luar negeri.

2.1

Matlamat Organisasi

Kementerian Luar Negeri mendapat mandat dan tanggungja&ab untuk melaksanakan hubungan luar negara Malaysia dengan negara lain. -ni termasuklah hal berkaitan hubungan politik, urusan ekonomi, hal keselamatan serta promosi sosial dan kebudayaan. Kementerian ini diperlengkap untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. • Mengendalikan hubungan dua hala, serantau dan pelbagai hala dengan negara asing dan pertubuhan antarabangsa. Merangkumi hal politik, ekonomi dan kebudayaan.

209301

2. #ntuk melaksanakan akti:iti menyampaikan maklumat bagi menonjolkan imej negara #ntuk melaksanakan akti:iti sokongan termasuk perkhidmatan. 2. konsul. 209301 . pentadbiran a&am.3 • • • • • Misi Menjunjung kedaulatan negara Menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara asing Mengembangkan dan melindungi kepentingan Malaysia di arena antarabangsa Menjamin keselamatan dan kepentingan &arga Malaysia di luar negeri Memberikan khidmat yang cemerlang dan efisien kepada pelanggan Kementerian. keselamatan dan komunikasi.2 Visi #ntuk memelihara dan memajukan kepentingan negara Malaysia serta menyumbang ke arah komuniti negara yang adil dan saksama melalui diplomasi yang proaktif.GMGA 2023 DASAR AWAM • • • #ntuk menggalakkan perdagangan dan pelaburan dengan negara asing.ke&angan.

bjektif utama 3abatan $al %h&al Pelbagai $ala adalah untuk melindungi. Perkara ini berlandaskan pegangan Malaysia pada prinsip baha&a persekitaran yang aman memudahkan sosioekonomi berkembang dengan lebih pantas di semua negara 2. meluaskan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa.GMGA 2023 DASAR AWAM 2.4.bjektif utama 3abatan $ubungan 4ua $ala adalah menerap. 2. Perhubungan dua hala yang melibatkan 3abatan ini merangkumi bidang politik dan keselamatan< ekonomi dan perdagangan serta sains dan teknologi. memelihara dan mempertingkat hubungan dua hala yang kukuh dengan semua negara tanpa mengambil kira sistem politik dan ekonomi mereka.4. Kepentingan itu termasuk pemeliharaan keamanan antarabangsa. meningkatkan.1 !arta Organisasi K"m"nt"rian L#ar N"g"ri Jabatan Hubungan Dua Hala (Bilateral Political & Economic Affairs) .2 Hal Eh al Pebagai Hala . memelihara dan melindungi kepentingan dan imej Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur. membangunkan. perlindungan hak asasi manusia dan isu 209301 . 3abatan ini juga memberikan tumpuan kepada usaha mempromosikan.

Keperluan untuk negara bangsa membincangkan isu kepentingan sejagat seperti keselamatan. kebuluran. Ke&angan. -nspektorat.). Peranan per&akilan diplomatik meluas dengan begitu ketara berikutan pembentukan Pertubuhan *angsa-*angsa *ersatu dan pertubuhan antarabangsa berikutnya pada 1 82-an dan 1 "2-an seperti . 3abatan Khidmat Pengurusan menyelia hal-hal pada = • • • • • • • • • Pentadbiran dan Keselamatan.4. 209301 . .eknologi Maklumat dan Komunikasi '-5. Konsular. tenaga.GMGA 2023 DASAR AWAM keselamatan. Malaysia menganggotai pelbagai pertubuhan antarabangsa yang menuntut penyertaannya yang berterusan demi kepentingan melindungi hak kedaulatan Malaysia dan menghormati undang-undang serta ketenteraman antarabangsa 2.-5 dan N(M. Parlimen dan $al %h&al Korporat (udit 4alaman.! 4alam Jabatan "hi#mat Pengurusan mempertingkatkan dan Mengukuhkan keseluruhan pembangunan organisasi Kementerian. perubahan iklim dan hak asasi manusia memba&a kepada peluasan peranan hubungan multilateral. epidemik. +umber Manusia. Pembangunan.

berkemahiran dan kompeten serta berintegriti bagi melaksanakan tugas dan 209301 .3 • Visi #ntuk menjadi organisasi terbaik dalam pembangunan sumber manusia yang berkualiti.1 2.2 • !arta Organisasi %a&agian P"ng#r#san '#m("r Man#sia KLN PENGURU'AN 'UM%ER MANU'IA Misi #ntuk memastikan perancangan dan pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi menentukan organisasi mempunyai sumber manusia yang berkualiti.$.GMGA 2023 DASAR AWAM 2.$.$.$ 2. berkemahiran dan kompeten serta berintegriti bagi mencapai objektif organisasi 2.

$ %e&s'en Pengurusan Per&hi#matan( Prestasi & "om)etensi • • • • #nit Perkhidmatan #nit Prestasi dan Kompetensi #nit Pengurusan Psikologi #nit $al %h&al -slam 2.$. berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi 2.$.atihan • • • #nit Latihan #nit Pembangunan . %a&agian P"m(ang#nan '#m("r Man#sia 209301 .rganisasi #nit $/M-+ 2.. • O()"*ti+ #ntuk menghasilkan anggota yang berkualiti.$.GMGA 2023 DASAR AWAM tanggungja&ab untuk mencapai objektif organisasi 2.* %e&s'en Pembangunan +rganisasi & .

• Membangunkan keupayaan sumber manusia 'kepakaran dan kemahiran) melalui pembelajaran berterusan.*.imbalan Ketua +etiausaha --- 3a&atan *ertanggungja&ab Kepada • Memberi kepimpinan dan mengurus urusan-urusan berhubung fungsi *ahagian +umber Manusia. • Merancang. • Mendapatkan dan mengurus sumber-sumber berkualiti untuk melaksanakan rancangan keseluruhan *ahagian +umber Manusia.GMGA 2023 DASAR AWAM 2. mengurus dan menilai pelaksanaan rancangan latihan bagi semua personel KLN • Memberi input dalam per&ujudan arah strategik masa depan khusus dalam kontek latihan dan sumber manusia kearah meningkat peningkatan kualiti dan keunggulan output KLN • Menyelia pelaksanaan latihan sejajar dengan dasar latihan perkhidmatan a&am dan melaksanakan urusan atasan yang telah dimandatkan dalam fungsi KLN %a&agian P"m(ang#nan '#m("r Man#sia 209301 .1 %enarai -ugas = = +etiausaha *ahagian Pengurusan +umber Manusia'P.4 M!8) . • *ertanggungja&ab dalam mengendalikan tugas-tugas membangunkan rancangan keseluruhan urusan *ahagian +umber Manusia..

merancang dan menga&al sistem maklumat tenaga manusia KLN bagi menyokong pihak pengurusan membuat pengurusan latihan dan bertanggungja&ab merangka modulmodul latihan tenaga kerja yang berketerampilan dan bersesuaian dengan keperluan bahagian-bahagian teknikal di KLN. merancang dan menyelaras latihan teknikal jangka pendek dan jangka panjang serta membantu Ketua Penolong Pengarah merangka dan merancang keperluan guna tenaga manusia KLN.4 M 8>) +etiausaha *ahagian Pengurusan +umber Manusia Mengendalikan kajian keperluan latihan 'training need analysis) keatas semua personel KLN bagi tujuan merangka pelan latihan yang dapat memenuhi keperluan sebenar sumber tenaga manusia serta merancang membangunkan program latihan menyeluruh bagi mengekalkan keterampilan teras melalui perancangan pelapis tenaga manusia.GMGA 2023 DASAR AWAM Seksyen Perancangan dan Pembangunan Latihan (Unit Latihan) %enarai -ugas 3a&atan *ertanggungja&ab Kepada • = = Ketua Penolong +etiausaha 'P. • Menillai pelaksanaan program latihan pega&ai KLN dan melaporkan kepada ja&atan kuasa berkaitan latihan di Kementerian dan juga agensi pusat serta mengesan prestasi pencapaian pelaksanaan latihan supaya selaras dengan pelan latihan KLN dan menjalankan tugas-tugas yang diarah dari semasa ke semasa. sejajar dengan program latihan bagi jangka panjang dan pendek. • Membantu +etiausaha *ahagian Pengurusan +umber Manusia merangka. 209301 . • #rusetia kepada ja&antankuasa latihan teknikal yang bakal ditubuhkan bagi merangka mengubal.

merancang dan menga&al sistem maklumat tenaga manusia KLN bagi menyokong pihak pengurusan membuat pengurusan latihan.adbir 'N10) Ketua Penolong +etiausaha Menyediakan jadual tugas dan menyelia tugas-tugas untuk dilaksana oleh kekitangan diba&ah ka&alan dan memastikan urusan perancangan dan pembangunan latihan berjalan dengan lancar dan mengikut peraturan. 209301 . Membantu Ketua Penolong +etiausaha merangka. • Membantu merangka modul-modul latihan dan membangunkan program latihan yang menyeluruh bagi mengekalkan keterampilan teras melalui perancangan pelapis tenaga manusia. • Membantu Ketua Penolong +etiausaha merangka dan merancang keperluan guna tenaga manusia KLN.GMGA 2023 DASAR AWAM %a&agian P"m(ang#nan '#m("r Man#sia Seksyen Perancangan dan Pembangunan Latihan (Unit Latihan) %enarai -ugas 3a&atan *ertanggungja&ab Kepada • = = Penolong Pega&ai . • Membantu penilaian program latihan dan pelaporan kepada ja&atankuasa berkaitan latihan di Kementerian dan juga agensi pusat. sejajar dengan program latihan bagi jangka panjang dan pendek.

kursus. usaha memberikan khidmat sokongan professional berkesan. risalah. broser berkaitan perancangan latihan.Menyemak memproses segala borang-borang dan surat-surat permohonan berkaitan perancangan latihan. seminar dan persidangan dari semua bahagian dan melaksanakan tugas-tugas arahan atasan dari semasa ke semasa. %a&agian P"m(ang#nan '#m("r Man#sia %enarai -ugas 3a&atan *ertanggungja&ab Kepada • = = Pembantu . Mendapatkan sumber-sumber boleh memberi kebaikan terhadap pengurusan perancangan latihan. bengkel.adbir N10 Menerima arahan dari Penolong Pega&ai . seminar dan persidangan untuk makluman dan tindakan semua bahagian. bengkel. kursus. • Mengedarkan maklumat-maklumat.adbir /endah '3) 'N11) 209301 .) .GMGA 2023 DASAR AWAM • Mengesan prestasi pencapaian pelaksanaan latihan supaya selaras dengan pelan latihan KLN dan membantu pengurusan sumber ke&angan #nit Latihan dan menjalankan tugas-tugas yang diarah dari semasa ke semasa. %a&agian P"m(ang#nan '#m("r Man#sia Seksyen Perancangan dan Pembangunan Latihan (Unit Latihan) %enarai -ugas 3a&atan = Pembantu .adbir 'P?.adbir dalam pengurusan perancangan latihan.'N10) Penolong Pega&ai .

3.adbir Menerima arahan sepenuhnya dari Pembantu . • Menaip minit-minit mesyuarat?kertas-kertas kerja dan lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan.#rusan menyimpan fail mengikut susunan di rak yang berkenaan dan menghantar surat-surat segera dengan tangan.%A-AGIAN PENGURU'AN 'UM%ER MANU'IA KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN) 209301 .adbir N71 Membuat salinan dokumen yang diperlukan serta menyusun.ANG /IKEN/ALIKAN OLE.adbir'P?. mengedar surat.*ertanggungja&ab menaip semua draf surat dari semua pega&ai. dari semua pega&ai. pos laju dan lain-lain tugas berkaitan.adbir 'P?. %enarai -ugas 3a&atan *ertanggungja&ab Kepada • = = Pembantu (m /endah 'P(/) 'N1) Penolong Pega&ai . Ketua Kerani dan Pembantu .) dalam urusan menaip semua surat-surat di #nit Latihan.GMGA 2023 DASAR AWAM *ertanggungja&ab Kepada • = Penolong Pega&ai .)N10. • Membantu pega&ai-pega&ai di #nit Latihan membuat salinan Photostat dan mencari fail-fail yang diperlukan.Menaip dan menyemak semula semua dokumen yang telah ditaip dengan kemas dan teratur dan menerima arahan dari masa ke semasa. memo dan lain-lain maklumat kepada alamat yang disediakan 'edaran dalaman) Memeriksa tray di bilik Pega&ai dan menghantarkannya kepada bahagian yang berkenaan di KLN.0 LATI-AN .

kursus ataupun latihan dapat memenuhi matlamat organisasi melalui peningkatan pengetahuan. kursus. penganjuran program. +elain daripada itu.1 Ta)#* Lati&an 0 Pening&atan . *erikut adalah tiga jenis latihan yang dianjurkan oleh *ahagian Pengurusan +umber Manusia 'KLN) kepada kakitangan organisasinya= • • • Peningkatan Moti:asi 4an Pasukan Pekerja 6ang 5emerlang Kursus Kelas *ahasa Mandarin *engkel Microsoft .oti/asi Dan Pasu&an Pe&er0a 1ang 2emerlang Latihan Peningkatan Moti:asi dan pasukan pekerja yang cemerlang ini dikendalikan oleh *ahagian +umber Manusia.kursus ataupun latihan dilaksanakan oleh *ahagian Pengurusan +umber Manusia 'KLN) untuk memperbaiki prestasi kakitangan yang menurun disebabkan kemahiran yang rendah.GMGA 2023 DASAR AWAM . ceramah?moti:asi dianjurkan oleh *ahagian Pengurusan +umber Manusia Kementerian Luar Negeri'KLN) kepada kakitangan organisasinya. +esuatu program. program dilakukan oleh *ahagian Pengurusan +umber Manusia 'KLN) untuk meningkatkan kemampuan seseorang melaksanakan tugasnya atau memainkan peranan yang telah ditetapkan oleh organisasi. -ni kerana pekerja 209301 . Kementerian Luar Negeri 'KLN).erdapat pelbagai jenis latihan.ffice 1220 untuk Pembantu . Peningkatan moti:asi serta memupuk sikap kerja berpasukan amat penting dalam sesebuah organisasi. kemahiran dan perubahan sikap kakitangan dan seterusnya perubahan ini dapat memberi sumbangan ke arah pencapaian matlamat organisasi.adbir KLN 3. program. (kti:iti latihan.

kefahaman peranan dan tanggugja&ab. Moti:asi seperti ini dapat mengelakkan penurunan pretasi kakitangan dan dapat menunjukkan perubahan tingkahlaku yang diingini samada dalam bentuk kognitif. 3.1 P"ngan)#ran K#rs#s 1 2"nis K#rs#s 0 Kursus ini dijalankan di luar organisasi iaitu bertempat di Mayangsari /esort. 3. Port 4ickson. +eramai !1 peserta terlibat dalam kursus ini.afektif ataupun psikomotor. Negeri +embilan. +asaran peserta yang dipilih adalah secara ra&ak. • • • • • • • Pendedahan tentang kaedah dan kecerdasan fi@ikal Konsep disiplin dalam kerjaya %tika kerja yang berkesan dan berterusan Memahami.2 • O()"*ti+ Lati&an 0 Meningkatkan moti:asi. menghormati dan melaksanakan matlamat organisasi KLN (sas pembentukan budaya kerja berpasukan Pembentukan integrasi dan komunikasi efektif +umber-sumber ke arah memoti:asi diri. moti:asi diri penyentuh kejayaan dan kecemerlangan 209301 .GMGA 2023 DASAR AWAM yang bekerja berpasukan dapat memberi produkti:iti kerja yang lebih baik. prestasi dan kecemerlangan sebagai penja&at a&am. *ermula 1! hingga 10 jun 1212 selama 7 hari 1 malam.1.1.

2 • O()"*ti+ Lati&an 0 Memberi ruang kepada pega&ai di KLN untuk meningkatkan pengetahuan dalam berkomunikasi dalam *ahasa Mandarin. 3. 3. +eperti yang telah kita maklumi.2 Ta)#* Lati&an 0 "elas Bahasa .2.1 P"ngan)#ran K#rs#s 1 2"nis K#rs#s 0 Kursus Kelas *ahasa Mandarin dianjurkan oleh bahagian Pengurusan sumber manusia. Penyertaan bagi kursus ini terhad kepada 1! peserta yang paling a&al mendaftarkan diri dan keutamaan diberi berdasarkan keperluan tugas harian penja&at a&am tersebut. Kursus ini diadakan setiap hari /abu dan 3umaat untuk " minggu bertempat di .isma Putra. 209301 . 3.an#arin Kementerian Luar Negeri menyokong penuh penganjuran program pemantapan *ahasa Mandarin di kalangan &arga KLN ini. • Meningkatkan tahap keyakinan diri dalam interaksi dalam *ahasa Mandarin sama ada dengan pelanggan atau rakan sekerja. Putrajaya.2. *ahasa Mandarin amat penting dalam dunia hari ini baik kepada pihak s&asta mahu pun sektor a&am. Kementerian Luar Negeri.GMGA 2023 DASAR AWAM • Menilai kembali keupayaan diri dalam membentuk moti:asi untuk mencapai kecemerlangan dengan mengamalkan budaya kerja pencapaian diutamakan. Peningkatan mutu *ahasa Mandarin di kalangan &arga KLN sedikit sebanyak akan turut melambangkan imej KLN dan perkhidmatan a&am secara keseluruhannya.

3. didapati kemudahan -5. .alau bagaimanapun.1 P"ngan)#ran K#rs#s 1 2"nis K#rs#s 0 *engkel Microsoft . Po&erpoint.adbir terutamanya perisian Microsoft . +eramai dua puluh lima orang kakitangan dari Kementerian Luar negeri terlibat dalam bengkel ini. %Acel. yang dibekalkan tidak dimanipulasi sepenuhnya oleh pega&ai termasuk Pembantu .adbir.) menjadi satu alat yang paling penting bagi menghasilkan mutu perkhidmatan yang berkualiti. (ras 7. bagi memenuhi keperluan bidang tugas yang semakin mencabar oleh semua pega&ai termasuk kumpulan Pembantu .eknologi Maklumat .eknologi Maklumat dan Komunikasi '-5.ffice 1220 untuk Pembantu . Kementerian Luar Negeri.ffice.utlook yang merupakan keperluan dan kemahiran paling asas dalam melaksanakan tugas seharian. . *engkel ini diadakan selama dua hari iaitu dari 1> 9 1 (pril 1212 bertempat di Makmal Komputer. 3usteru. setiap *ahagian ? 3abatan ? (gensi di KLN dibekalkan dengan kemudahan -5. 3. KLN.ords. Penguasaan dalam kemahiran paling asas ini amat penting bagi melancarkan sesuatu tugas yang diamanahkan selaras dengan kehendak pelanggan.adbir KLN dianjurkan oleh *ahagian Pengurusan +umber Manusia. .icrosoft +ffice 2334 5ntu& Pembantu -a#bir ". Publisher dan . *engkel ini adalah terbuka bagi kumpulan sasaran 209301 .3 Ta)#* Lati&an 0 Beng&el .6 +eiring dengan perkembangan dunia yang pesat pada hari ini. .GMGA 2023 DASAR AWAM • Membina persekitaran berkomunikasi dalam *ahasa Mandarin yang positif di tempat kerja khususnya di KLN kerana ramai pega&ai perlu berkomunikasi dengan &arga asing di KLN. Ketua 3abatan dan Stakeholders. *ahagian . 3.-+M( Putra.

penghasilan jadual dan pangkalan data. • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan mutu kerja terbaik dan pantas dalam urusan surat menyurat. KLN ANJURAN 209301 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA KLN .utlook. 3. Po&erpoint. sentuhan grafik dan komunikasi melalui aplikasi Microsoft .adbir pelbagai gred bagi tujuan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran dalam Microsoft . WISMA Putra.2 O()"*ti+ Lati&an 0 +elepas bengkel ini.ffice 1220.ords.3. Aras 3. • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui bengkel ini dalam tugas seharian tanpa bergantung kepada jurutaip 122B.GMGA 2023 DASAR AWAM seperti Pembantu .ffice 1220 iaitu . %Acel. urusan rekod dan fail. Publisher dan . KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN) BENGKEL MICROSOFT OFFICE 2007 UNTUK PEMBANTU TADBIR KLN TARIKH :18 – 19 APRIL 2012 TEMPAT : Makmal Komputer. peserta akan dapat = • Memahami fungsi dan kebolehan sebenar setiap program yang terdapat dalam perisian Microsoft . Bahagian Teknologi Maklumat .ffice 1220.

5ontohnya. Mereka boleh maju dalam kerjaya mereka. 3abatan Perkhidmatan (&am juga memberi biasis&a kepada kakitangan sokongan KLN yang layak dan melanjutkan pelajaran. +elain itu. P+M mengendalikan sebuah latihan iaitu C cara mengendalikan sebuah mesyuaratD dalam latihan ini hanya kakitangan ja&atan setiausaha pejabat sahaja yang terlibat.GMGA 2023 DASAR AWAM . *ahagian P+M dengan bantuan unit latihan serta unit prestasi dan kompetensi menyediakan latihan yang bersesuaian dengan posisi dan peringkat kerja serta pengetahuan dan pengalaman kakitangan.0 PEMA2UAN KER2A.A KLN mengalakkan kakitangannya memajukan diri supaya dapat memperbaiki prestasi kerja dan meningkatkan kerjaya mereka ke tahap lebih tinggi. P+M KLN menyediakan kelebihan kepada kakitangan yang ingin melanjutkan pelajaran secara sepenuh masa seperti cuti tanpa gaji dan cuti separuh gaji.leh itu. 4engan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dan mendapat ija@ah kakitangan tersebut dapat meningkatkan prestasi. -ni banyak membantu dan memahirkan kakitangan ja&atan tersebut dalam kerjaya mereka sekaligus melancarkan proses kerja mereka. bahagian P+M ada me&ujudkan unit prestasi dan kompetensi untuk menyediakan pemajuan kerjaya bagi kakitangan-kakitangan KLN. KLN juga memberi peluang kepada kakitangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi untuk kemajuan diri dan kerjaya mereka. Manakala bagi kakitangan yang melanjutkan pelajaran secara jarak jauh ataupun separuh masa KLN menyediakan cuti tanpa rekod untuk peperiksaan pertengahan dan akhir. menyediakan agenda mesyuarat dan lain-lain tugasan. 209301 . -nput latihan ini ialah tentang cara mengendalikan sesebuah mesyuarat dan peranan setiausaha pejabat dalam mesyuarat tersebut seperti mencatit minit mesyuarat. . ataupun mendapat kenaikan pangkat dan gaji.

+egala urusan dan masalah berkaitan kerja yang tidak diketahui ataupun tidak dapat diselesaikan oleh menti perlu dirujuk kepada mentor. $. 4an dalam kontek kerja mereka membatu pekerja supaya bertanggungja&ab ke atas prestasinya. 4idalam program ini.rganisasi. 5ontohnya KLN mengadakan program Mentor dan Menti. Pembangunan organisasi memberi tumpuan kepada perubahan organisasi di peringkat makro dan micro. Kakitangan yang lulus dalam peperiksaan P. -ni merupakan salah satu cara untuk kakitangan baru maju dalam kerjaya mereka. 209301 . mereka membantu indi:idu menggunakan kebolehan. keupayaan dan bakat yang ada pada mereka bagi tujuan kerja dengan sepenuhnya untuk kesejahteraan. Pembangunan organisasi merupakan proses untuk meningkatkan keberkesanan organisasi dan kebajikan ahli organisasi melalui perubahan yang dirancangkan. P+M KLN juga me&ujudkan unit Pengurusan Psikologi bagi kakitangan KLN. kakitangan lama dan mempunyai pengalaman mendalam di kenali sebagai mentor dan kakitangan baru yang kurang berpengalaman dikenali sebagai menti. 4i unit ini.K) yang dianjurkan oleh 3abatan Perkhidmatan (&am. Program ini dijalankan selama " bulan.GMGA 2023 DASAR AWAM KLN juga menghantar kakitangan yang berpengalaman dan layak untuk menduduki peperiksaan penilaian tahap kecekapan 'P. kakitangan baru 'menti) di tempatkan diba&ah kakitangan lama'mentor).K ini mempunyai peluang untuk memajukan kerjaya mereka dengan kenaikan pangkat. gaji ataupun gred. 4iba&ah unit ini terdapat bimbingan dan kaunseling bagi kakitangan.0 PENGURU'AN PERU%A-AN /AN PEM%ANGUNAN ORGANI'A'I Kementerian Luar Negeri 'KLN) mengamalkan pengurusan perubahan dan pembangunan . -ni membantu pemajuan kerjaya kakitangan KLN.

Melalui penyusunan semula KLN me&ujudkan beberapa perja&atan untuk menyokong struktur perja&atan sedia ada. +elain itu. per&ujudan ja&atan baru melalui penstrukturan semula ialah untuk mengimbangi pertambahan beban tugas di luar negeri yang telah meningkat dan bertambah kompleks bagi memastikan Per&akilan-Per&akilan Malaysia di luar negeri dapat beroperasi dengan cekap.GMGA 2023 DASAR AWAM $. Penyusunan +emula struktur organisasi Per&akilan-Per&akilan Malaysia di luar negeri juga akan dapat menyesuaikan Kementerian kepada perubahan dan perkembangan semasa dalam dan luar negeri.pada tahun 1220. P+M KLN mengalakkan anggota-anggota untuk memajukan diri supaya dapat memperbaiki prestasi kerja dan meningkatkan kerjaya mereka ke tahap lebih tinggi. langkah-langkah memperkayakan kerja. 209301 . pengetahuan dan kemahiran yang ada pada mereka. +elain itu. 4i samping itu. efisien dan berkesan. anggotaanggota perlu ditempatkan mengikut kesesuaian berdasarkan pengalaman. Kementerian Luar Negeri menekankan baha&a Penyusunan +emula KLN 'Easa --) adalah diperlukan kerana beban tugas yang dialami oleh KLN menimbulkan banyak kekangan dan halangan kepada pencapaian objektif dasar luar negara. naik taraf beberapa perja&atan yang telah diluluskan berdasarkan kepada kepentingan dan keperluan semasa dan penukaran skim perkhidmatan sedia ada di Kementerian. pusingan kerja dan perluasan tanggungja&ab akan dilaksanakan bagi mencabar dan mencungkil potensi yang mereka miliki.1 Penstru&turan %emula Kementerian Luar Negeri mengamalkan pengurusan perubahan dan pembangunan organisasi dengan membuat penstrukturan semula ataupun penyusunan semula perja&atan dan struktur organisasi Kementerian Luar Negeri Easa -. KLN membuat penyusunan semula Kementerian Luar Negeri dibuat secara berperingkat-peringkat iaitu melibatkan perja&atan di ibu pejabat 'Easa -) dan melibatkan perja&atan di Per&akilanPer&akilan 'Easa --).

semasa Ketua +etiausaha menghadiri persidangan ataupun la&atan ke Luar Negara beliau akan menurunkan kuasa beliau kepada . yang perlu diluluskan oleh Ketua +etiausaha iaitu permohonan meluluskan budget untuk perolehan pembelian iPad untuk semua ketua jabatan. .timbalan Ketua +etiausaha .72 petang. +emasa ketiadaan Ketua +etiausaha tugas beliau diambil alih oleh . jadi semasa ketiadaan beliau . Pengurusan sumber manusia KLN mengamalkan pendekatan dan teori moti:asi.22 petang dan .GMGA 2023 DASAR AWAM $. ..P1 >.0 PER%IN!ANGAN Kementerian Luar Negeri mengamalkan amalan dan teori pembangunan sumber manusia.22 pagi 9 !. mereka membenarkan kakitangan KLN menentukan &aktu memula dan menamatkan kerja dalam sehari. P+M KLN mempunyai jadual kerja fleksibel atau CfleAtime &ork scheduleD. Moti:asi adalah proses psikologi 209301 .P7 >.P1 0. iaitu .yang meluluskan kerana telah memperolehi penurunan kuasa dari Ketua +etiausaha. 5ontohnya. $. dengan jumlah jam tertentu sehari seperti lapan jam.72 pagi 9 8. semasa ketua +etiausaha menghadiri persidangan ke 5olumbia.72 petang.72 pagi 9 !. +trategi perubahan teknostruktural yang digunakan ialah jadual kerja alternatif.imbalan Ketua +etiausaha -.imbalan Ketua +etiausaha -. terdapat satu L. +ebagai contoh.! Perubahan -e&nostru&tural Pengurusan +umber Manusia 'KLN) juga menggunakan perubahan teknostruktural . *ahagian pengurusan sumber manusia KLN mengendalikan suatu bentuk latihan moti:asi iaitu peningkatan moti:asi dan pasukan pekerja yang cemerlang.2 Decentrali7ation Kementerian Luar Negeri juga mengamalkan decentrali@ation iaitu penurunan kuasa pemerintahan. KLN menyediakan tiga peringkat &aktu.

eori Perjangkaan 'Froom 1 "8).22 pagi 9 !. menghormati serta melaksana matlamat organisasi.72 pagi 9 !. dengan jumlah jam tertentu sehari seperti lapan jam.72 petang. . mereka membenarkan kakitangan KLN menentukan &aktu memula dan menamatkan kerja dalam sehari. Kemahiran ini membantu membaiki prestasi kerja mereka kerana perisian ini merupakan satu perisian yang &ajib digunakan dalam 209301 .P1 0. Peningkatan moti:asi dan pasukan pekerja yang cemerlang memberi moti:asi dan rangsangan kepada peserta iaitu penja&at KLN untuk bekerja secara berpasukan.72 pagi 9 8. Moti:asi ini merangsang peserta dan mampu mengubah tingkahlaku peserta untuk melakukan kerja mereka dengan sukarela dan menggerakkan mereka bertindak mencapai matlamat di tempat kerja.72 petang KLN juga mengamalkan konsep latihan dan pembangunan. Pekerja tidak akan terdorong untuk menghadiri program P+M dan mempelajarinya sesuatu daripadanya melainkan ia percaya. KLN menyediakan tiga peringkat &aktu.P7 >. KLN juga mengamalkan .22 petang dan . 4an pekerja juga percaya dengan menghadiri bengkel ini mereka dapat mempelajari cara penggunaan yang dapat membantu dalam kerja harian mereka. iaitu . 4engan mengkaji tingkah laku pekerja KLN berdasarkan teori perjangkaan. dan menerapkan konsep disiplin dalam kerjaya.ffice 1220 kakitangan KLN lebih mahir dalam penggunaan perisian ini. +trategi perubahan teknostruktural yang digunakan ialah jadual kerja alternatif. P+M merekabentuk Kelas *ahasa Mandain kerana pekerja perlu mempelajari cara penggunaannya kerana digunakan dalam kerja harian mereka. P+M KLN mempunyai jadual kerja fleksibel atau CfleAtime &ork scheduleD. 4engan mengadakan bengkel Microsft . serta bekerja mengikut etika kerja yang berkesan dan memahami.P1 >. *ahagian KLN memberi latihan bengkel Microsoft office 1220 bertujuan memperbaiki prestasi kakitangan yang menurun di sebabkan kemahiran yang rendah. Pengurusan +umber Manusia 'KLN) juga menggunakan perubahan teknostruktural .GMGA 2023 DASAR AWAM yang merangsang memberi arah dan mengekalkan tingkah laku seseseorang kearah pencapaian matlamat dan menghasilkan tingkah laku secara sukarela.

*ahagian P+M KLN menyediakan pelbagai rancangan kemajuan kerjaya bagi kakitangan KLN untuk meningkatkan prestasi.afektif ataupun psikomotor. *ahagian P+M juga me&ujudkan unit psikologi KLN seperti yang terdapat dalam Pembangunan +umber Manusia bagi kakitangan KLN untuk mendapat bimbingan dan kaunseling untuk maju dalam prestasi kerja serta melancarkan tugas harian mereka. *ahagian P+M KLN juga mengamalkan konsep kemajuan Kerjaya seperti yang terdapat dalam pembangunan sumber manusia. saya mendapat banyak pengetahuan tentang amalan pembangunan sumber manusia yang diamalkan oleh bahagian Pengurusan +umber Manusia. +aya juga banyak menimba pengalaman baru semasa mengumpul maklumat di KLN.GMGA 2023 DASAR AWAM kerja seharian. Kementerian Luar Negeri KLN. Latihan-latihan seperti ini dapat mengelakkan penurunan pretasi kakitangan disesebuah organisasi dan dapat menunjukkan perubahan tingkahlaku yang diingini samada dalam bentuk kognitif. keupayaan dan bakat yang ada dengan sepenuhnya untuk kesejahteraan. *ahagian Pengurusan +umber Manusia Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian kerajaan yang mengamalkan amalan dan teori pembangunan sumber manusia yang berjaya membangunkan organisasi serta mengambil berat tentang pemajuan kakitangan KLN.0 KE'IMPULAN 4engan menyiapkan tugasan 45% 7121 pembangunan +umber Manusia ini. 209301 . Konsep bimbingan yang diberi ialah membantu pekerja supaya bertanggungja&ab ke atas prestasi kerjanya serta membantu indi:idu menggunakan kebolehan. gaji dan kemajuan dalam kerja dari pelbagai akti:iti rancangan kerjaya yang di jalankan oleh unit prestasi dan kompetensi dan unit latihan di ba&ah bahagian sumber manusia. 3. pangkat. gred.

GMGA 2023 DASAR AWAM Kesimpulan yang dapat dibuat oleh saya setelah menyiapkan tugasan 45% 7121 Pembangunan +umber Manusia ini ialah sesuatu organisasi akan berjaya dan berjalan lancar jika Pengurusan *ahagian +umber Manusia adalah cekap dan efisyen.afektif ataupun psikomotor. moti:asi. . 209301 .rganisasi 4an Negara juga serta pemajuan staf dan pembangunan organisasi. Latihan. +erta pengamalan amalan dan teori Pembangunan +umber Manusia dalam Pengurusan +umber Manusia sesuatu organisasi juga dapat melancarkan perjalanan organisasi dan memberi faedah kepada Kakitangan. (malan penstrukturan semula. moti:asi dan banyak kelebihan lain yang disediakan oleh bahagian Pengurusan +umber Manusia KLN kepada kakitangan mereka banyak membantu dalam pemajuan kerjaya kakitangan. bengkel dan banyak lagi yang disediakan unit P+M KLN dapat mengelakkan penurunan pretasi kakitangan dan dapat menunjukkan perubahan tingkahlaku yang diingini samada dalam bentuk kognitif. *ahagian Pengurusan +umber Manusia Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian kerajaan yang mengamalkan amalan dan teori Pembangunan +umber Manusia yang berjaya membangunkan organisasi serta mengambil berat tentang pemajuan kakitangan KLN. +aya menyimpulkan. decentrali@ation serta Perubahan Teknostruktural dan lain-lain lagi amalan dan konsep Pembangunan +umber Manusia membantu pemajuan organisasi KLN seperti melancarkan perjalanan organisasi manakala latihan.

my *uku tahunan Pembangunan +umber Manusia . 4e&an *ahasa dan Pustaka= Kuala Lumpur • -shak Mad +hah '1221).ahun 122 'Perpustakaan Kementerian Luar Negeri) • +amsudin bin . Mengurus dan mentadbir pe abat. /ahim (bd /ashid '122").gov.kln.ahab '122>).GMGA 2023 DASAR AWAM R#)#*an • • • BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. #tusan Publications=Kuala Lumpur 209301 . KEMENTERIAN LUAR NEGERI www.eknologi Maklumat • (bd. Pengenalan Psikologi !ndustri dan "rganisasi. #genda Perubahan $ Pengurusan Sumber Manusia dan %er aya. #ni:ersiti .