Luận văn tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ quý báu từ các thầy cô, các cán b !à nhân !i"n t#$ng su%t quá t#&nh nghi"n c'u, h(c t)p !à thực hi*n +u)n !,n t%t nghi*p t-i .#ung tâm nghi"n c'u !)t +i*u /$+ym0 1 2$mp$3it .#45ng 6-i 7(c 8ách 9h$a 7à : i; 6<c bi*t, 0m xin g=i +5i cảm ơn sâu s>c t?i .@; 8-ch .#(ng /húc !& sự h4?ng ABn nhi*t t&nh, t)n tâm !à chu đá$ cCa .hầy đD 0m h$àn thành +u)n !,n t%t nghi*p này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực hiện

TÓM TẮT NỘI DUNG
1

Luận văn tốt nghiệp
@ự phát t#iDn m-nh mE cCa các ngành công nghi*p F n4?c ta t#$ng nhGng n,m gần đây HI$ th0$ sự gia t,ng !J chKt thải, đ<c bi*t +à ngành công nghi*p n,ng +4Lng; .-i n4?c ta cM #Kt nhiJu nhà máy nhi*t đi*n s= ANng đ%t than !à hàng n,m +4Lng t#$ xO phP thải thải #a #Kt nhiJu QHh$ảng R t#i*u tKnSn,mT !à Hhông ngừng đ4Lc t,ng +"n; 6ây +à +4Lng phP thải #Kt +?n gây t#F ng-i !J Ai*n tUch ch'a cVng nh4 ảnh h4Fng t?i môi t#45ng; W& !)y, !i*c t&m #a các giải pháp công ngh* đD x= +ý nguXn phP thải +àm giảm thiDu ô nhiYm môi t#45ng t-$ #a nhGng sản phZm hGu Uch ch$ x[ h i +à m t !i*c +àm #Kt cM ý ngh\a; .#$ng th5i gian gần đây đ[ cM m t s% m t s% công t#&nh nghi"n c'u t#$ng n4?c !à hLp tác !?i ]u%c tP !J Hhả n,ng 'ng ANng cCa chúng nh4^ công t#&nh nghi"n c'u cCa Wi*n 2ông ngh* W)t +i*u _ây Aựng !à gần đây nhKt, t#$ xO đ4Lc s= ANng +àm phN gia ch$ b" tông đ)p t#àn cCa công t#&nh thu` đi*n @ơn aa; :h4ng +4Lng t#$ xO đ[ s= ANng này s$ !?i s% +4Lng t#$ xO cbn tXn đ(ng t-i các hX ch'a cCa các nhà máy thu` đi*n +à Hhá nhc; 6D t)n ANng t#i*t đD nguXn nguy"n +i*u quý này, hi*n nay ng45i ta đang t&m #a nhGng h4?ng đi m?i ch$ +$-i phN gia này mà m t t#$ng nhGng h4?ng đi m?i đầu ti"n +à !i*c s= ANng t#$ bay +àm phN gia t#$ng !)t +i*u c$mp$3it; .#"n cơ sF đM, đ[ đ<t #a các nhi*m !N nghi"n c'u chUnh sau^ aựa ch(n t` +* h* HhFi đầu xúc tiPnd +ựa ch(n t` +* chKt +i"n HPt t%i 4ud +ựa ch(n t` +* nhựa nJn !à chKt gia c45ng A-ng b t thUch hLp; @au quá t#&nh Hhả$ sát !J th5i gian g0+, hàm +4Lng phần g0+ cCa nhựa p$+y0st0 Hhông n$ QA-ng $ct$T !?i các t` +* Hhác nhau !J xúc tác, xúc tiPn cVng nh4 ảnh h4Fng cCa chKt +i"n HPt đPn đ nh?t cCa hen hLp nhựaSb t gia c45ng đJ tài đ[ t&m đ4Lc các t` +* t%i 4u đD chP t-$ !)t +*u p$+ym0 c$mp$3it Q/2T; 2ác HPt quả nghi"n c'u !J đ bJn cơ h(c !à đ bJn t#$ng các môi t#45ng h$á chKt m-nh Qfxit sungu#ic hij, :ak7 lij, :a2+ hj, x,ng fmn, Aầu đi030n !à n4?c cKtT ch$ thKy !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn p$+y0st0 Hhông n$ noip/.qrW A-ng $ct$ QcCa 7àn ]u%cT gia c45ng bsng phN gia t#$ bay cM đ bJn t4ơng đ%i tn đunh; 9hi tiPn hành ngâm mBu c$mp$3it t#$ng các môi t#45ng h$á chKt t#"n, sau lv ngày th& tUnh chKt cơ +ý cCa mBu thay đti t4ơng đ%i Ut;

2

Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC
TÓM TẮT NỘI DUNG.................................................................................1 MỤC LỤC................................................................................................3 LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................5 PHẦN I: TỔNG QUAN................................................................................7 I.1.GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU COMPOZIT....................................................................7 I.1.1.Lịch sử phát tri ! ......................................................................................... 7 I.1.". #$c %i & '( ph)! *+,i '-t *i./ c+&p+0it 1"234.............................................5 I.1.".1. Các %$c %i & ch/!6 134............................................................................ 5 I.2.TH78H PH98 C:; VẬT LIỆU PC.........................................................................1< I.2.1.8h=> !?!.................................................................................................... 1< I.2.2. Th(!h ph@! cAt BChCt 6i> cDE!6F...............................................................1G I.2.". PhH 6i> '( chCt %I!................................................................................... 23 I.2.".1. PhH 6i>.................................................................................................... 23 I.2.".2. ChCt %I!................................................................................................. 2J I.". MKT LM PHNO8G PHPP GI; CQ8G VẬT LIỆU PC 134........................................."" I.".1. PhDR!6 pháp *S! Tp UV!6 t>W...................................................................."" I.".2. PhDR!6 pháp ph/! sXi................................................................................ "3 I.".". CY!6 !6h. %Zc [T+.................................................................................... "3 I.".3. CY!6 !6h. \/C! sXi..................................................................................."J I.".J. CY!6 !6h. UR& !h=> '(+ [h/Y!..............................................................."J I.".]. CY!6 !6h. hZt ch)! [hY!6........................................................................"] I.3. T^8H CH_T C:; VẬT LIỆU PC............................................................................"7 I.J. `8G ab8G C:; VẬT LIỆU PC..........................................................................."G PHẦN II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHI N C!U.............................................."1 #$ TH%C NGHI&M.................................................................................."1 II.1. CPC PHNO8G PHPP PHc8 T^CH 8GUde8 LIỆU #9U........................................31 II.1.1. 86/Wf! *i./ '( hg> chCt........................................................................... 31 II.1.2. PhDR!6 pháp hác %ị!h ti trj!6.................................................................32 II.1.". PhDR!6 pháp hác %ị!h %I !hkt lr++[min*o ............................................32 II.1.3. PhDR!6 pháp hác %ị!h chp sA >hit..............................................................32 II.1.J. PhDR!6 pháp hác %ị!h thEi 6i>! 6n* hg>. .................................................3"

"

Luận văn tốt nghiệp
II.1.]. PhDR!6 pháp hác %ị!h h(& *DX!6 ph@! 6n* ............................33

II.2. CPC PHNO8G PHPP qPC #r8H #K lỀ8 C:; VcT LIỆU PC..............................33 II.2.1. PhDR!6 pháp hác %ị!h %I U?! !T!............................................................33 II.2.2. PhDR!6 pháp hác %ị!h %I U?! /A!............................................................3J II.2.". PhDR!6 pháp hác %ị!h %I U?! '> %-p.......................................................3] II.2.3. PhDR!6 pháp hác %ị!h %I U?! [T+ .........................................................37 II.2.J. PhDR!6 pháp hác %ị!h s= th>W %si [hAi *DX!6 tr+!6 &Yi trDE!6 h+á chCt 35 II.2.]. PhDR!6 pháp chHp [t!h hi ! 'i %i.! tử \/Tt BLuMF...................................35 II.2.7. PhDR!6 pháp hác %ị!h %I hCp thH !Dkc....................................................35 II.2.5. PhDR!6 pháp ph)! ttch !hi.t [hAi *DX!6 TG; BThnr&+ Gr>'i&ntric ;!>*WsisF............................................................................................................. 3G PHẦN III. '(T QU) NGHI N C!U #$ TH)* LU+N......................................", III.1. PHc8 T^CH 8GUde8 LIỆU #9U........................................................................3G III.1.1. #$c tt!h cv> !6/Wf! *i./ %@/...................................................................3G III.1.1.1. 8h=> !?! Puw8..................................................................................... 3G Các [xt \/y ph)! ttch %DXc ch+ thCW2 !h=> Puw8 z 2J<5PT{|V Bo,!6 +ct+F cg các chp tif/ [} th/-t %áp ~!6 %DXc Wf/ c@/ *(& !h=> !?! ch+ '-t *i./ p+*W&n c+&p+0it............................................................................................................. J< III.1.1.2. PhH 6i> tr+ U>W...................................................................................... J< III.1.2. why+ sát thEi 6i>! 6n* hg> '( h(& *DX!6 ph@! 6n* .................................J1 III.2. wH•O LPT •8H HN€8G C:; T• LỆ CH_T LIe8 w‚T #‚8 T^8H CH_T VẬT Lƒ V7 CO H„C VẬT LIỆU PC............................................................................................. J2 III.". wH•O LPT •8H HN€8G C:; lKT GI; CN…8G #‚8 T^8H CH_T VẬT Lƒ V7 CO H„C C:; VẬT LIỆU PC............................................................................................ J3 III.]. wH•O LPT #K lỀ8 HOP CH_T C:; VẬT LIỆU PC T†O8G CPC MQI T†N…8G HOP CH_T wHPC 8H;U THuO TH…I GI;8..............................................................]] III.7. wH•O LPT #K H_P THb C:; 8NỚC V7O VẬT LIỆU PC...................................7< III.5. wH•O LPT #K lỀ8 8HIỆT C:; VẬT LIỆU PC...................................................72 PHẦN I#. '(T LU+N...............................................................................75 PHẦN #: T$I LI&U THAM 'H)*...............................................................7-

3

Luận văn tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU :gày nay, cwng !?i sự phát t#iDn nh4 !V b[$ cCa các +\nh !ực^ công nghi*p, nông nghi*p !à #Kt nhiJu các ngành Hinh tP Hhác ,!)t +i*u p$+ym0 c$mp$3it Q/2T đ[ Hhxng đunh đ4Lc !ai t#b quan t#(ng cCa m&nh t#$ng !i*c thay thP các !)t +i*u t#uyJn th%ng; W)t +i*u /2 cM #Kt nhiJu 4u điDm !4Lt t# i s$ !?i các !)t +i*u t#uyJn th%ngQge, s>t, thIpT nh4^ nhy, bJn, Hhông bu ,n mbn,AY gia công, đ cách đi*n ca$ z !à #Kt nhiJu các tUnh n,ng Hhác mà !)t +i*u t#uyJn th%ng Hhông cM, !)t +i*u /2 ngày càng mF # ng +\nh !ực s= ANng cCa m&nh; .ừ nhGng 'ng ANng +àm các ANng cN thD tha$, các chi tiPt t#$ng ôtô, tàu thuyJn, các !)t ANng t#$ng đ5i s%ng hàng ngày ch$ đPn +àm Hhi"n ch%ng đ-n t#$ng +\nh !ực quân sự !à #Kt nhiJu các chi tiPt Hhác t#$ng +\nh !ực hàng Hhông !V t#N;
J

Luận văn tốt nghiệp { Wi*t :am, t#$ng nhGng n,m gần đây, s$ng s$ng !?i quá t#&nh công nghi*p h$á, hi*n đ-i h$á đKt n4?c th& nhu cầu !J n,ng +4Lng cVng t,ng ca$; W& !)y, +4Lng than đ%t cần ch$ các nhà máy nhi*t đi*n h$-t đ ng cVng th0$ đM mà Hhông ngừng t,ng +"n; 9I$ th0$ +à sự phát sinh ngày càng gia t,ng cCa chKt thải; 2hO tUnh #i"ng hai nhà máy nhi*t đi*n /hả a-i l !à /hả a-i n mei ngày thải #a Hh$ảng viii tKn t#$ xO, +Kp đầy hai hX ch'a sâu mKy chNc mIt; 6ây +à +4Lng phP thải #Kt +?n gây t#F ng-i !J Ai*n tUch ch'a cVng nh4 ảnh h4Fng t?i môi t#45ng; W& !)y, !i*c t&m #a các giải pháp công ngh* đD x= +ý nguXn phP thải +àm giảm thiDu ô nhiYm môi t#45ng t-$ #a nhGng sản phZm hGu Uch ch$ x[ h i +à m t !i*c +àm #Kt cM ý ngh\a; W?i Hinh nghi*m tái s= ANng sản phZm cCa quá t#&nh đ%t than đ[ đ4Lc áp ANng F các n4?c ti"n tiPn t#"n .hP gi?i nh4 |}, :h)t !à các n4?c 2hâu ~u ch$ thKy Hh$ảng vi • €ij +4Lng t#$ xO thải #a cM thD s= ANng đ4Lc ch$ các ngành công nghi*p xây Aựng, cầu đ45ng, b" tông !à +àm phN gia ch$ nhiJu sản phZm th4ơng m-i Hhác; Wi*c tái s= ANng t#$ xO cVng đ[ đ4Lc biPt đPn F Wi*t :am từ nhiJu n,m t#4?c !à đ[ cM m t s% công t#&nh nghi"n c'u t#$ng n4?c !à hLp tác !?i ]u%c tP !J Hhả n,ng 'ng ANng cCa chúng, t#$ng đM các công t#&nh nghi"n c'u cCa Wi*n !)t +i*u xây Aựng; :h4ng ch$ đPn nay, s% +4Lng !à quy mô s= ANng +$-i chKt thải này cbn Hhá nhc +• phần +?n chO +à các t4 nhân đ'ng #a đKu thầu mua +-i h$<c Hhai thác tự A$ đD s= ANng +àm g-ch gia công h$<c than đMng bánh; ‚ần đây nhKt, t#$ xO đ4Lc s= ANng +àm phN gia ch$ b" tông đ)p t#àn cCa công t#&nh thCy đi*n @ơn aaz 6D t)n ANng t#i*t đD nguXn nguy"n +i*u quý này, hi*n nay ng45i ta đang t&m #a nhGng h4?ng đi m?i ch$ +$-i phN gia này mà m t t#$ng nhGng h4?ng đi m?i đầu ti"n +à !i*c s= ANng t#$ bay +àm phN gia t#$ng !)t +i*u c$mp$3it;
]

Luận văn tốt nghiệp .#"n cơ sF đM h&nh thành đJ tài:″ Nghiên cứu chế t ! "#t $i%u &!$y'( c!'&!)it t* nh+, n-n &!$y(.t( /h0ng n! 1 234N 5 "6 &h7 gi, t8! 9,y ″ #a đ5i nhsm giải quyPt nhGng HhM Hh,n t#"n; :hi*m !N chUnh cCa đJ tài ba$ gXm^  /hân tUch !à đánh giá t#$ bay  9hả$ sát chP đ đMng #>n cCa nhựa nJn  9hả$ sát t` +* nhựa nJnSchKt gia c45ng  9hả$ sát ảnh h4Fng cCa môi t#45ng h$á chKt đPn các đ bJn cơ h(c cCa !)t +i*u;  9hả$ sát đ hKp thN n4?c cCa !)t +i*u;

2:ẦN I: TỔNG ;U<N ƒ;l;‚ƒ„ƒ .7ƒ…† W‡ Wˆ. aƒ…† 2k|/k‰ƒ. I.=.=.L>ch .? &h@t t8iAn 2ách đây hàng ngh&n n,m, !)t +i*u c$mp$3it đ[ xuKt hi*n !à đ4Lc c$n ng45i s= ANng t#$ng đ5i s%ng; 9h$ảng oiii n,m t#4?c 2ông nguy"n, ng45i ct đ-i đ[ biPt nghiJn nhc đá !à các !)t +i*u hGu cơ Hhác t# n !à$ đKt sIt đD giảm đ c$ ngMt Hhi nung g-ch; { fi 2)p Hh$ảng hiii n,m t#4?c 2ông nguy"n, ng45i ta đ[ +àm thuyJn bsng +au s)y đan tZm bitum, nPu bc qua m t s% Hhái ni*m H} thu)t th& cM thD c$i đM +à H} thu)t +àm tàu từ !)t +i*u /2 hi*n nay; { Wi*t :am, nhà +àm từ hen hLp bwn t# n #ơm, #- !à +àm thuyJn đan t#át sơn ta +à nhGng !U AN !J !)t +i*u c$mp$3it Šn‹; |<c Aw đ4Lc h&nh thành từ #Kt s?m nh4ng !)t +i*u /2 m?i thực sự đ4Lc chú ý !à$ Hh$ảng vi n,m t#F +-i đây; Wà$ nhGng n,m lmhi, @+ayt0# !à .h$mas đ4Lc cKp bsng sáng chP ch$ !i*c chP t-$ sLi thu` tinh, sau đM đ4Lc
7

Luận văn tốt nghiệp E++is !à Œ$st0# Awng gia c45ng ch$ p$+y0st0; /$+y0st0 t,ng c45ng bsng sLi thu` tinh đ4Lc 'ng ANng t#$ng ngành hàng Hhông n,m lmhp Šv‹; :,m lmRR đ[ cM hàng ngh&n chi tiPt bsng chKt A•$ c$mp$3it ch$ máy bay !à tàu chiPn phNc !N đ-i chiPn thP gi?i +ần th' ƒƒ đ4Lc sản xuKt; :,m lmoi, chKt +4Lng cCa !)t +i*u /2 đ4Lc cải thi*n đáng HD nh5 sự #a đ5i cCa nhựa 0p$xy !à hàng +$-t sLi t,ng c45ng Hhác nh4 sLi cacb$n, sLi p$+y0st0, ny+$n, a#amit Q90!+a#T, sLi si+icz .ừ n,m lm€i ch$ đPn nay, các chi tiPt chP t-$ từ !)t +i*u c$mp$3it nJn chKt A•$ !à sLi t,ng c45ng đ4Lc s= ANng # ng #[i t#$ng +\nh !ực đMng tàu, chP t-$ ôtô, !)t +i*u xây Aựng !à nhGng ngành H} thu)t ca$ nh4 hàng Hhông, !V t#Nz Š€‹;

I.=.B. Cu hDEng &h@t t8iAn Šn‹  .hay thP thIp bsng !)t +i*u c$mp$3it;  2huyDn !)t +i*u sang A-ng sLi đD t,ng đ bJn;  6a A-ng h$á nJn p$+ym0 !à chKt t,ng c45ng;  /h%i hLp giGa các !)t +i*u p$+ym0, Him +$-i !à g%m; I.=.F. ĐGc HiA' "6 &hIn $! i "#t $i%u c!'&!)it JFKLM I.1.3.1. Các đặc điểm chung [4] • aà !)t +i*u nhiJu pha; 2ác pha t-$ n"n c$mp$3it th45ng #Kt Hhác nhau !J bản chKt, Hhông h$à tan +Bn nhau, phân cách nhau bsng bJ m<t phân chia pha; /ha +i"n tNc t#$ng t$àn Hh%i c$mp$3it đ4Lc g(i +à nhựa nJn Qmat#ixT, pha phân b% gián đ$-n, đ4Lc nJn ba$ b(c, quy đunh g(i +à c%t; • .#$ng c$mp$3it th& t` +*, h&nh Aáng, HUch th4?c cVng nh4 sự phân b% cCa nJn !à c%t tuân th0$ các quy đunh thiPt HP t#4?c;
5

Luận văn tốt nghiệp • .Unh chKt cCa các pha thành phần đ4Lc HPt hLp đD t-$ n"n tUnh chKt chung cCa c$mp$3it; .uy !)y, tUnh chKt cCa c$mp$3it Hhông ba$ hàm tKt cả các tUnh chKt cCa các pha thành phần Hhi chúng đ'ng #i"ng #E mà chO +ựa ch(n t#$ng đM nhGng tUnh chKt t%t !à phát huy th"m; I.1.3.2. Phân l !i [3] 6D phân +$-i !)t +i*u c$mp$3it th45ng Aựa !à$ các đ<c điDm !à đ<c t#4ng cCa chúng, sau đây +à hai cách phân +$-i thông ANng nhKt; a; .h0$ bản chKt; b; .h0$ đ<c điDm cKu t#úc h$<c h&nh h(c cCa c%t;

2$mp$3it

2%t h-t
7-t thô 7-t mun

2%t sLi
ai"n tNc ‚ián đ$-n

2$mp$3it cKu t#úc
a?p .Km h +?p

.t $ng

2M h4?ng

:gBu nhi"n

ƒ;n;.7•:7 /7Ž: 2•f Wˆ. aƒ…† /2 I.B.=.Nh+, n-n aà m t t#$ng nhGng thành phần chUnh cCa !)t +i*u /2 , +à pha +i"n tNc, đMng !ai t#b chKt HPt AUnh,+i"n HPt các !)t +i*u gia c45ng, chuyDn 'ng suKt +"n chúng; :g$ài #a, nJn cbn cM tác ANng bả$ !* chKt gia c45ng A4?i tác ANng cCa môi t#45ng;
G

Luận văn tốt nghiệp 2ác tUnh chKt cCa nJn p$+ym0 cM ảnh h4Fng nhiJu đPn tUnh chKt cơ h(c !à tUnh chKt h$á h(c cCa sản phZm; 8ản chKt cCa !)t +i*u nJn sE quyPt đunh ph4ơng pháp gia công, chP t-$ !à ảnh h4Fng đPn đ bJn cCa sản phZm; •$ đM, nJn p$+ym0 phải đáp 'ng các y"u cầu sau^ Šo‹ { 9hả n,ng thKm 4?t t%t t#"n bJ m<t chKt gia c45ng đD t-$ #a sự tiPp xúc t%i đa; { 9hả n,ng +àm t,ng đ nh?t h$<c h$á #>n t#$ng quá t#&nh HPt AUnh; { 9hả n,ng biPn A-ng t#$ng quá t#&nh đMng #>n đD giảm 'ng suKt n i xảy #a A$ sự c$ ngMt thD tUch Hhi thay đti nhi*t đ ; { 2h'a các nhMm h$-t đ ng hay phân cực; { /hw hLp !?i các điJu Hi*n gia công thông th45ng; Wi*c +ựa ch(n nJn ch$ !)t +i*u /2 Aựa t#"n nguy"n t>c Aung h$à các yPu t% đ bJn, Hhả n,ng gia công !à các ti"u chuZn Hhác; :hựa nJn cM thD t-$ thành từ m t chKt h$<c nhiJu chKt đ4Lc t# n +Bn m t cách đXng nhKt t-$ thD +i"n tNc; Wà t#$ng thực tP ng45i ta cM thD s= ANng nhựa nhi*t #>n hay nhựa nhi*t A•$ +àm p$+ym0 nJn; I.2.1.1.P l"m# n$n nh%& nhi'( )* 2$mp$3it nhựa nJn nhi*t A•$ cM đ tin c)y ca$ bFi m'c đ 'ng suKt A4 nảy sinh t#$ng nhGng gi5 đầu ti"n ngay sau Hhi t-$ thàng sản phZm #Kt thKp; • ‘u điDm cCa nhựa nhi*t A•$ +à giảm công đ$-n đMng #>n, Hhả n,ng thi công t-$ Aáng sản phZm AY thực hi*n !à cM thD Hh>c phNc nhGng HhuyPt t)t t#$ng quá t#&nh sản xuKt !à t)n ANng phP +i*u h$<c gia công +-i +ần th' hai; • :h4Lc điDm chUnh cCa c$mp$3it nhựa nhi*t A•$ +à Hhông chNi đ4Lc nhi*t đ ca$; .uy nhi"n, nJn p$+ym0 nhi*t A•$ đang đ4Lc các nhà Hh$a
1<

Luận văn tốt nghiệp h(c quan tâm nghi"n c'u, A$ Hhả n,ng 'ng ANng # ng #[i !à Hhả n,ng tái sinh cCa chúng; 7i*n t-i chúng ch4a đ4Lc 'ng ANng nhiJu nh4 nhi*t #>n nh4ng Aự đ$án t#$ng t4ơng +ai sE !4Lt nhựa nhi*t #>n;Šv‹ • | t s% +$-i nhựa nhi*t A•$ đ4Lc s= ANng +àm nhựa nJn nh4^ p$+y0ty+0nt0#0phta+at Q/E.T, p$+y0ty+0n Q/ET, p$+yp#$py+0n Q//T, p$+y!iny+c+$#ua Q/W2Tz :hựa nJn nhi*t #>n th45ng đ4Lc gia c45ng bsng c%t sLi Aài cM tUnh chKt cơ h(c t%t hơn n"n chúng đ4Lc 'ng ANng Hhá # ng #[i; .#$ng Hhi đM, !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nhi*t A•$ cM đ bJn !a đ)p ca$ nh4ng đ bJn nhi*t !à Aung môi Hhông ca$; Š€‹ I.2.1.2. P l"m# n$n nh%& nhi'( +,n :hựa nhi*t #>n cM đ nh?t thKp, AY h$à tan !à đMng #>n Hhi đun nMng QcM h$<c Hhông cM xúc tácT; @ản phZm sau đMng #>n cM cKu t#úc Hhông gian Hhông thu)n nghuch QHhông nMng chảy, Hhông h$à tanT; :h&n chung nhựa nhi*t #>n ch$ sản phZm cM tUnh chKt cơ +ý ca$ hơn nhựa nhi*t A•$ nh4ng !Kn đJ x= +ý chúng sau Hhi đ[ s= ANng Hhá ph'c t-p !à t%n HIm; .#$ng !)t +i*u /2 hi*n nay chC yPu s= ANng nJn p$+ym0 +à nhi*t #>n ba$ gXm m t s% +$-i thông ANng nh4 ^ Ep$xy QE/T, |0+aming$#manA0hyt Q|ŒT, /h0n$+g$#manA0hyt Q/ŒTz s$ng pht biPn hơn cả !Bn +à p$+y0st0 Hhông n$ Q/E9:T; 2!$y(.t( /h0ng n! 1234N5 • auch s= phát t#iDn Šln‹ @$ !?i nhựa a+HyA, ph0n$+ic th& nhựa /E9: #a đ5i mu n hơn;

80#30+isus đ[ chP t-$ #a nhựa /E9: +ần đầu ti"n từ axit tacta#ic !à g+yx0#in !à$ n,m lpR€; 6Pn n,m lpvh, a$303$ đ[ t&m #a nhựa p$+y0ty+0n sucxinat Hhi đun nMng 0ty+0ng+yc$+ !?i axit sucxinic;
11

Luận văn tốt nghiệp :,m lmn€, ’;7;9i0n+0 đ[ HPt hLp axit bI$ !?i p$+y0st0 đD cải thi*n tUnh chKt Hhô cCa nhựa; 2ông t#&nh cCa ông đ4Lc ghi nh)n !à sản phZm cM t"n g(i “anHyA”; @au đM 2a#$+0t +à ng45i đâu ti"n ttng hLp p$+y0st0 th0$ cKu t#úc mà ông Aự HiPn; 2a#$+0t đ[ t#wng hLp p$+y0st0 từ 0ty+0ng+yc$+ !?i axit anhyA#it0 ma+0ic; /hản 'ng xảy #a qua hai giai đ$-n ^ giai đ$-n đầu thực hi*n phản 'ng ng4ng tN A4?i áp suKt th45ng, giai đ$-n sau t#$ng môi t#45ng chân Hhômg cM m<t HhU t#ơ; hi n,m sau, 8#aA+y cwng 9#$pa, •$nht$n đ[ công b% #sng nhựa /E9: cM thD chuyDn sang t#-ng thái Hhông nMng chảy, Hhông h$à tan Hhi “ Hhô” ;6Xng th5i t#$ng th5i gian này, E++is Hhám phá #a t%c đ đMng #>n cCa /E9: cM thD t,ng hi +ần Hhi cM m<t m$n$m0 Hhông n$; :,m lmRl nhựa /E9: đ4Lc s= ANng t#"n quy mô công nghi*p; 2Vng n,m này !i*n 7$a 9– s= ANng đD sản xuKt !bm ch0 máy bay; { Wi*t :am b>t đầu sản xuKt !bm ch0 máy bay !à$ n,m QlmmR • lmmoT; @au lmRo !)t +i*u /2 b>t đầu đ4Lc s= ANng t#$ng Aân ANng #Kt nhiJu ^ %ng, xuXng, tàuz .#$ng công nghi*p !)t +i*u /2, nhựa /E9: +à +$-i nhựa pht biPn nhKt chiPm moj sản +4Lng nhựa nhi*t #>n t#$ng công nghi*p hi*n nay; • :guy"n +i*u sản xuKt nhựa /E9: Šln,lR‹ /E9: +à sản phZm cCa quá t#&nh ng4ng tN p$+y$+ !?i p$+yaxit t#$ng đM Ut nhKt m t t#$ng hai chKt cM ch'a +i"n HPt đôi Hhông n$; :hựa /E9: A-ng th4ơng phZm pht biPn +à sản phZm ttng hLp cCa m t g+yc$+ !à cCa m t Aiaxit Hhông n$ th45ng s= ANng +à axit ma+0ic h$<c guma#ic; -.nh ch/( c0& 12n 3h4m 3h5 (hu6c 7à các "8u (9 : { .hành phần nguy"n +i*u Q+$-i !à tO +* tác chKt s= ANngT { /h4ơng pháp ttng hLp { .#(ng +4Lng phân t=
12

Luận văn tốt nghiệp { 7* đMng #>n Qm$n$m0, chKt xúc tác, chKt xúc tiPnT { 7* chKt đ n ^ 8sng cách thay đti các yPu t% t#"n, ng45i ta sE ta$ #a nhiJu +$-i nhựa /E9: cM các tUnh chKt đ<c bi*t Hhác nhau tu– thu c !à$ y"u cầu s= ANng;  <Nit c,c9!Ny$ic • ;<i( c&c= <"lic >h?ng n { fnhyA#it ma+"ic ^ giá #• t-$ #a +4Lng n4?c Ut t#$ng quá t#&nh ng4ng tN; k 27 q 2 k 27 q 2 k { fxit guma#ic ^ Ut s= ANng hơn A$ giá ca$, t-$ +4Lng n4?c t#$ng sản phZm +?n; .h45ng s= ANng Hhi y"u cầu sản phZm cM tUnh chKt ca$ mà anhyA#it0 ma+0ic Hhông đáp 'ng đ4Lc; • ;<i( c&c= <"lic n { fxit phta+ic ^ đ4Lc s= ANng nhiJu A$ giá #•, đa A-ng !J chCng +$-i !à cải thi*n tUnh chKt nh4a; k 2 k 2 k
1"

Luận văn tốt nghiệp { fxit i3$phta+ic ^ cM tUnh tn đunh nhi*t, tUnh chKt cơ h(c !à Hhả n,ng chNi h$á h(c t%t; k 2 k 2 k { fxit t0#0phta+ic ^ s= ANng ch$ nhựa cần đ bJn ca$, tn đunh nhi*t, chNi th5i tiPt; k 2 k 2 k { fxit aAipic ^ A$ cM m-ch cacb$n mJm A•$ n"n s= ANng đD cải thi*n tUnh c'ng cCa nhựa; 7kk2 q 27n q 2kk7 R  :O& chPt Qi!$ { Ety+0n g+yc$+ ^ giá #•, th45ng s= ANng HPt hLp !?i các Ai$+ Hhác !& nM giảm sự HPt hLp cCa nhựa !?i sty#0n; 7k q 27n q 27n q k7 { 6i0ty+0n g+yc$+^ t,ng tUnh mJm A•$ cCa nhựa nh4ng +-i +àm t,ng Hhả n,ng hKp thN n4?c; 27h • 27 q 27 • 27n
13

Luận văn tốt nghiệp 6i0y+0n g+yc$+ k7 k7 k7 { /#$py+0n g+yc$+ ^ chNi đàn hXi t%t; 7k • 27n • 27 • k7 27h { 8isph0n$+ f ^ t-$ ch$ nhựa cM tUnh chNi nhi*t ca$ !à chNi h$á h(c; 27h 7k 2 k7

27h • |$n$m0 t-$ +i"n HPt ngang ch$ nhựa /E9: 2ác hLp chKt !iny+, anHy+ !à ac#y+ic +à nhGng m$n$m0 đ4Lc s= ANng đD t-$ +i"n HPt ngang ch$ nhựa /E9:; .#$ng đM thông ANng nhKt +à sty#0n, sty#0n !ừa cM tác ANng +àm Aung môi pha +$[ng, !ừa +à chKt đXng t#wng hLp !?i +i"n HPt đôi t#$ng m-ch nhựa; 7àm +4Lng sty#0n !à$ Hh$ảng noj q Rij; • 2hKt tn đunh; 6D t#ánh sty#0n cM t#$ng nhựa /E9: đXng t#wng hLp F nhi*t đ phbng cần s= ANng chKt tn đunh đD bả$ quản nhựa;

M6( 19 ch/( @c ch8 (hABng )ung : { /$+yph0n$+ ^ hyA#$quin$n, py#$ga++$nz { ]uin$n ^ naphta quin$n, ph0nat#a quin$n; { :it#$ thơm, axit pi#$ic { @ungua đXng, sungua s>t, xianua đXngz • 7* HhFi đầu xúc tiPn Awng đMng #>n /E9: Šn‹;
1J

Luận văn tốt nghiệp  Hai hệ h!i "#u ch$ ph%p "&ng '(n ! nhiệt "ộ th)*ng+ { |0ty+ 0ty+ H0t$n p0$xit Q |E9/k T ^ +à hen hLp cCa các đXng phân m0ty+ 0ty+ x0t$n p0$xit; 7o2 2 k k 2 27h

7o2 k k 2n7o 2hKt xúc tiPn th45ng s= ANng pht biPn +à $ct$at c$ban ^ Q2p7l€2kkTn2$; q /0$xyt b0n3$y+; k 2 k k k 2

2hKt xúc tiPn +à amin b)c h ^ Aim0ty+ ani+in0 Q•|fT, Ai0ty+ ani+in0 Q•EfT; :7n 7h2 27h 7o2n :7n 2n7o

 ,ác hệ "&ng '(n ! nhiệt "ộ ca$+ { _yc+$h0xan$n p0$xit { .0#buty+ b0n3$y+ p0$xit { 80n3$y+ p0$xit • 2ơ chP đMng #>n /E9: Šn‹ 2ơ chP đMng #>n nhựa /E9: +à s= ANng các chKt t-$ g%c tự A$ xúc tác ch$ phản 'ng t#wng hLp h$á các n%i đôi cCa sty#0n !à$ t#$ng nhựa /E9:; 9hi s= ANng h* chKt HhFi đầu xúc tiPn |E9/k !à $ct$at c$ban đD xúc tác ch$ phản 'ng đMng #>n nhựa /E9: cM cơ chP ^
1]

Luận văn tốt nghiệp 6ầu ti"n p0$xit sE phản 'ng !?i i$n 2$ n— t-$ thành các g%c tự A$; @au đM các g%c tự A$ này sE Hhơi mà$ ch$ phản 'ng t#wng hLp các chKt cM n%i đôi th0$ cơ chP t#wng hLp g%c t-$ thành các cầu n%i Hhông gian ch$ nhựa; @ản phZm nh)n đ4Lc +à nhựa cM cKu t#úc Hhông gian Hhông nMng chảy !à Hhông h$à tan t#$ng Aung môi; • .tng hLp nhựa /E9: ŠlR‹ /E9: th45ng đ4Lc ttng hLp bsng ph4ơng pháp t#wng ng4ng axit Aicacb$xy+ic h$<c anhyA#it !?i hLp chKt Ai$+^ axit Aicacb$xy+ic đ4Lc 0st0 h$á !?i hLp chKt Ai$+ F lpii2 • nhii2 !à môi t#45ng HhU t#ơ, t#$ng thiPt bu phản 'ng cM b ph)n đun nMng; ]úa t#&nh 0st0 h$á đ4Lc thực hi*n !?i hàm +4Lng Ai$+ A4 lij; :4?c t-$ #a t#$ng quá t#&nh phản 'ng đ4Lc ch4ng cKt #a Hhci thiPt bu; 9Pt thúc quá t#&nh t#wng ng4ng Hhi ta đ$ chO s% axit, đ nh?t đ-t y"u cầu; @ản phZm nMng chảy đ4Lc +àm +-nh !à sau đM đ4Lc t# n !?i sty#0n đang sôi t#$ng thiPt bu t# n hLp cM b ph)n +àm +-nh; :hựa /E9: th4ơng m-i cM Hh%i +4Lng phân t= !à$ Hh$ảng n;iii q R;iii đ!2; /h4ơng t#&nh phản 'ng ^
nk7q27nq27nqk7 — n7kk2q27˜27q2kk7 — n7kq27q27nqk7 — n7kk2 27h qk q 27n q 27n q k q2 q 27 ˜ 27 q 2 q k q 27 q 27n q k q 2 k 2•kq k n — nn 7nk 2kk7

]uan h* giGa cKu t#úc !à tUnh chKt cCa nhựa /E9: Šln,lR‹

 -nh h)!ng c.a g/yc$/ ‚+yc$+ ng$ài ảnh h4Fng đPn đ<c t#4ng cKu t#úc cCa nhựa cbn +i"n quan t?i đ c'ng !à đ mJm A•$ cCa nhựa; 2ác nhMm thơm cM xu h4?ng +àm giảm đ mJm A•$; /#$py+0n g+yc$+ +à g+yc$+ đ4Lc s= ANng chC yPu !& giá
17

Luận văn tốt nghiệp thành thKp !à t-$ nhựa cM tUnh chKt t4ơng đ%i ca$; 2húng đ4Lc s= ANng đXng th5i !?i các g+yc$+ Hhác đD t-$ đ mJm A•$ thUch hLp h$<c thay thP m t phần p#$py+0n g+yc$+ bsng bis ph0n$+ f t-$ nhựa cM Hhả n,ng chNi h$á h(c; 9hi s= ANng các Ai$+ m-ch Aài, nhựa cM đ bJn ca$; :hựa cM đ bJn ca$ nhKt Hhi s= ANng g+yc$+ m-ch Aài Hhông phân nhánh;  Ảnh h)!ng c.a a0it fxit s= ANng nhsm cung cKp +i"n HPt đôi cần thiPt ch$ quá t#&nh đMng #>n; .h45ng s= ANng anhyA#it ma+0ic !à axit guma#ic t-$ nhựa cM chKt +4Lng ca$, giá thành thKp; fxit aAipic Awng sản xuKt nhựa cM đ mJm A•$; 2ác Aiaxit a+iphta+ic cM tác ANng +àm giảm sự thay đti đ nh?t cCa nhựa th0$ nhi*t đ ; |-ch a+iphta+ic càng Aài đ c'ng cCa nhựa càng thKp; :hựa đi từ axit i3$phta+ic cM đ bJn HI$ +?n hơn s$ !?i nhựa đi từ axit phta+ic; 6 bJn u%n cM xu h4?ng cực đ-i Hhi m)t đ Hhông n$ cCa nhựa Hh$ảng Rij q vij;  Ảnh h)!ng c.a m$n$m1' h2ng n$ |$n$m0 s= ANng pht biPn +à sty#0n !& nM +à Aung môi cM nhi*t đ ca$ QlRvi2T h$à tan t%t các chKt, phản 'ng t#wng hLp nhựa xảy #a nhanh !à giá #•; :h&n chung đ bJn cCa nhựa p$+y0st0 giảm Hhi nXng đ sty#0n giảm; 6 bJn HI$ cCa nhựa t,ng Hhi hàm +4Lng sty#0n t,ng; 6 bJn u%n, đ c'ng cVng phN thu c !à$ hàm +4Lng sty#0n; :g$ài #a, đ bJn cà$ x4?c, đ mài mbn, tUnh chKt đi*n cCa sản phZm t` +* thu)n !?i hàm +4Lng sty#0n; 7àm +4Lng sty#0n t%i 4u !à$ Hh$ảng hij q Rij; • Ứng ANng :hựa /E9: đ4Lc 'ng ANng t#$ng nhiJu +\nh !ực Hhác nhau nh4 t#$ng sản xuKt máy mMc, ôtô, tàu thuyJn, t#$ng công nghi*p đi*n, t#$ng xây Aựng
15

Luận văn tốt nghiệp !à sản xuKt các ANng cN h$á h(c; :g$ài #a nhựa /E9: cbn đ4Lc 'ng ANng t#$ng màng phC Šln‹; I.B.B. Th6nh &hRn cSt 1ChPt gi, cDTng5 2hKt gia c45ng t#$ng !)t +i*u /2 cM tác ANng chNi 'ng suKt t)p t#ung A$ nJn p$+ym0 chuyDn đPn; •$ !)y, chKt gia c45ng +àm t,ng đ bJn !à m$đun ch$ !)t +i*u; NgABi (& đánh giá đ6n )%& (+Cn các đặc điểm 1&u : q q q q q q .Unh gia c45ng cơ h(c; .Unh Hháng h$á chKt, môi t#45ng, nhi*t đ ; /hân tán !à$ nhựa t%t; .#uyJn nhi*t, giải nhi*t t%t; .hu)n +Li ch$ quá t#&nh gia công; ‚Ua thành h-, nhy; .u– thu c !à$ từng y"u cầu ch$ từng +$-i sản phZm mà ng45i ta cM thD ch(n +$-i !)t +i*u đ n thUch hLp; 2M n +$-i c%t ^ I.2.2.1. C9( )!ng 1Di @Li gia c45ng đ4Lc s= ANng A4?i A-ng +i"n tNc QsLi Aài, !ảiT hay gián đ$-n QsLi ng>n, !NnzT; @ự phân b% !à đunh h4?ng cCa sLi t#$ng nJn p$+ym0 ảnh h4Fng nhiJu đPn tUnh chKt cCa !)t +i*u; @ự đunh h4?ng cCa sLi t-$ ch$ !)t +i*u cM tUnh Au h4?ng #™ #*t; W& !)y, Hhi +ựa ch(n sLi gia c45ng cần phải chú ý t?i ^ 8ản chKt cCa !)t +i*u thành phần, tO +* các !)t +i*u tham gia !à ph4ơng cCa sLi; Wi*c t# n th"m các +$-i c%t sLi !à$ hen hLp cM tác ANng +àm t,ng đ bJn cơ h(c cVng nh4 đ bJn h$á h(c cCa !ât +i*u /2 nh4^ { 9hả n,ng chNi đ4Lc !a đ)p;
1G

Luận văn tốt nghiệp { 6 gi[n nF ca$; { 9hả n,ng cách âm t%t; { .Unh chNi ma sát, mài mbn, đ nIn, đ u%n A•$ !à đ HI$ đ't ca$; { 9hả n,ng chNi đ4Lc t#$ng môi t#45ng ,n mbn ^ mu%i, HiJm, axitz :hGng Hhả n,ng đM đ[ ch'ng tc tUnh 4u !i*t cCa !)t +i*u /2 m?i s$ !?i các +$-i p$+ym0 thông th45ng !à cVng chUnh !& nhGng tUnh n,ng 4u !i*t t#"n mà h* th%ng !)t +i*u /2 đ[ đ4Lc s= ANng # ng #[i t#$ng sản xuKt cVng nh4 t#$ng đ5i s%ng; @Li cM tUnh n,ng cơ +ý ca$ hơn c%t A-ng h-t; .uy nhi"n, sLi cM giá thành ca$ hơn, th45ng Awng đD chP t-$ các !)t +i*u ca$ cKp nh4 ^ sLi thu` tinh, sLi cacb$n, sLi 8$, cacbua si+ic, sLi amiAz W)t +i*u /2 gia c45ng bsng sLi cM !ai t#b quan t#(ng !à cM nhiJu 'ng ANng t#$ng công nghi*p hi"n nay; ,. UOi thuV tinh Šv,lo‹ @Li thu` tinh +à +$-i sLi nhân t-$ đ4Lc s= ANng #Kt # ng #[i !à pht biPn; 2ác sản phZm đ4Lc gia c45ng bsng sLi thu` tinh cM m<t F Hh>p nơi !à t#$ng nhiJu +\nh !ực Hhác nhau; @Li thu` tinh cM cKu t-$ từ $xit si+ic !à các +$-i $xit Hhác nh4 f+nkh, |gk, 2akz@Li thu` tinh cM cKu t#úc !ô đunh h&nh n"n cM tUnh chKt đxng h4?ng ŠlR‹; @Li thu` tinh đ4Lc HI$ #a từ các +$-i thu` tinh HI$ sLi đ4Lc Qthu` tinh A*tT, cM đ45ng HUnh nhc !ài chNc mic#$m0t; 9hi đM các sLi này sE mKt nhGng nh4Lc điDm cCa thu` tinh Hh%i nh4 ^ ‚ibn, AY n't g[y !à t#F n"n cM nhiJu 4u điDm cơ h(c hơn;  Phân l !i 1Di (huE (inh  3h4n /$5i 67i thu8 tinh th1$ t9ng thành ph#n
2<

Luận văn tốt nghiệp .u– thu c !à$ +$-i $xit cM t#$ng thành phần cCa sLi mà ng45i ta phân chia thành các +$-i sLi nh4 ^ sLi thu` tinh +$-i f, 2, E,@, ’,z:h&n chung, sLi thu` tinh E +à +$-i sLi đ4Lc s= ANng nhiJu nhKt A$ nM cM giá thành thKp, tUnh chKt cơ h(c t%t; a$-i này cM tUnh đa A-ng, chKt +4Lng ca$ !à thUch hLp !?i hầu hPt các 'ng ANng; | t +$-i thu` tinh pht thông Hhác +à thu` tinh f hay thu` tinh HiJm, nhy hơn !à t4ơng đ%i bJn nh4ng chNi n4?c HIm hơn nhiJu s$ !?i thu` tinh E; .Kt cả nhGng +$-i thu` tinh Hhác đJu thu c +$-i đ<c bi*t !à đ4Lc sản xuKt !?i Hh%i +4Lng h-n chP F A-ng sLi; .hu` tinh 2 +à +$-i đ<c bi*t chuu h$á chKt, thu` tinh @ !à thu` tinh ’ +à nhGng +$-i đ bJn ca$ !à chO s= ANng t#$ng nhGng t#45ng hLp đ<c bi*t, thU AN H} thu)t hàng Hhông !à !V t#N Šn‹;  3h4n /$5i 67i thu8 tinh th1$ :ch th);c .u– th0$ HUch th4?c cCa sLi mà cM các +$-i sau ^ • @Li ng>n ^ 9Uch th4?c sLi Hh$ảng v • oi mm; :h&n chung, sLi cM

chiJu Aài t,ng th& đ bJn cơ h(c t,ng; •$ !)y, chúng chC yPu đ4Lc Awng đD gia công ch$ !)t +i*u 8|2; • • • @Li b*n ^ sLi đ4Lc sản xuKt bsng cách x$>n ni q Ri !bngSm t#4?c

Hhi quKn !à$ cu n đD A*t !ải thu` tinh; @Li thô ^ @Li F A-ng bM h&nh t#N +àm từ xơ sLi ch)p +-i, Hhông x$>n;

.h45ng đ4Lc s= ANng F A-ng mat Awng ch$ Ip phun !à ph4ơng pháp đúc; |at sLi ng>n ^ +à +$-i thu` tinh đựơc c>t ng>n !à xPp + n x n #Xi t-$

thành mat; :g45i ta s= ANng chKt HPt AUnh đD +i"n HPt các sLi +-i, Ip phxng, t-$ tKm !ải mat;  PhAFng 3há3 12n <u/( 1Di (huE (inh

21

Luận văn tốt nghiệp @Li thu` tinh đ4Lc t-$ thành nh5 ph4ơng pháp HI$ sLi từ pha nMng chảy, các sLi t$ đ4Lc t-$ thành A$ các sLi nhc quKn +-i !?i nhau; 9. UOi c,c9!n Šm‹ @Li cacb$n +à m t +$-i sLi m?i, đ4Lc chú ý phát t#iDn t#$ng !ài chNc n,m gần đây; @Li cacb$n chUnh +à sLi g#agit Qthan ch&T cM cKu t#úc tinh thD bJ m<t, t-$ thành các +?p +i"n HPt !?i nhau nh4ng cách nhau m t Hh$ảng h,hof i; 2ác nguy"n t= cacb$n +i"n HPt !?i nhau t#$ng m t m<t phxng thành m-ng tinh thD h&nh +Nc +,ng !?i Hh$ảng cách giGa các nguy"n t= t#$ng mei +?p +à l,Rnf i; @Li cacb$n cM cơ tUnh t4ơng đ%i ca$, cM +$-i gần t4ơng đ4ơng !?i sLi thu` tinh, +-i cM Hhả n,ng chNi nhi*t cực t%t @Li cacb$n cM thD đ4Lc sản xuKt từ /f: Qpht biPn nhKtT, #ay$n h$<c nhựa pitch, +$-i nguy"n +i*u ảnh h4Fng nhiJu đPn cKu t#úc !à tUnh chKt cCa sLi cacb$n; GH( li'u PC gi& cABng =Ing 1Di c&c= n cJ đặc điểm : { :hy { 2$mp3it nJn p$+ym0 cM đ c'ng !à đ bJn ca$ { •uy t#& tUnh chKt t#$ng môi t#45ng Hh>c nghi*t Qnhi*t đ ca$, tiPp xúc !?i Aung môi !à các chKt +cng, môi t#45ng Zm 4?tT { •Bn đi*n, ABn nhi*t t%t { šn đunh HUch th4?c { .4ơng đ%i đ>t { .4ơng đ%i gibn { 9hả n,ng ch%ng +-i sự phá hu` Hhông ca$ +>m c. UOi ,8,'it 1/("$,85 Šm‹
22

Luận văn tốt nghiệp @t0phani0 9›$+0H +à ng45i đầu ti"n Hhám phá #a sLi a#amit cM t"n th4ơng m-i +à 90!+a#; :,m lm€n 9›$+0H đ[ ttng hLp đ4Lc m t +$-t p$+yamit thơm chC yPu ch'a các đơn !u m-ch !bng cM đXng phân pa#a; :h5 sự gia công th0$ m t quy t#&nh đ<c bi*t, từ Aung Auch nh)n đ4Lc sLi cM đ bJn !à môđun ca$; .ừ đây, +$-i sLi này đ4Lc phát t#iDn nhanh #a quy mô t$àn cầu t#$ng !ài n,m; .#$ng các a#amit A$ 9›$+0H ttng hLp #a đ4Lc cM hai hLp chKt nti tiPng nhKt +à ^ 7: 7: phta+amit T 90!+a# cM đ bJn ca$ hơn thIp o +ần !à nhy hơn sLi thu` tinh; :M cM Hhả n,ng tự A)p t>t +=a, Hhông nMng chảy !à phân hu` thành t#$ F Riii2; :h4Lc điDm cần +4u ý cCa sLi 90!+a# +à chNi tác đ ng cCa tia t= ng$-i HIm !à đ bJn giảm nhanh Hhi u%n +i"n tNc; I.2.2.2. C9( )!ng h!( <2, =, >>, >?@ 64Lc s= ANng t#$ng !)t +i*u /2 !?i mNc đUch t-$ ch$ !)t +i*u cM tUnh đxng h4?ng !à chNi 'ng suKt t)p t#ung; 2%t gia c45ng A-ng h-t !ừa đMng !ai t#b +à chKt gia c45ng, !ừa đMng !ai t#b +à chKt đ n; 2húng cM Hhả n,ng^ t,ng đ c'ng, giảm đ c$ ngMt thD tUch, t,ng đ bJn, t,ng Hhả n,ng ch%ng cháy, bJn h$á, bJn đi*nz 2hKt gia c45ng cần cM HUch th4?c bJ m<t nhc, đXng đJu, phân tán t%t, cM Hhả n,ng hKp thN nhựa nJn t%t t#"n t$àn b bJ m<t, #• tiJn, AY HiPm ŠR‹;
2"

2k n :7 2k

/$+y Q p • b0n3amit T 2k n /$+y Q p • ph0ny+0nt0#0 •

Luận văn tốt nghiệp | t s% chKt gia c45ng A-ng h-t th45ng đ4Lc s= ANng Šll,lo‹^ 6Kt sIt, ca$ +anh, b t nhy, b t ta+c Qh|gk;R@ikn;n7nkT, @ikn, $xyt nhôm, ami,ng; 7&nh Aáng, HUch th4?c, bản chKt cCa h-t gia c45ng !à sự phân b% cCa h-t t#$ng !)t +i*u /2 cM ảnh h4Fng nhiJu đPn tUnh chKt cCa !)t +i*u t-$ thành; W)t +i*u /2 gia c45ng A-ng h-t cM !ai t#b quan t#(ng !à cM nhiJu 'ng ANng t#$ng công nghi*p hi*n nay A$ chP đ gia công đơn giản, n,ng suKt gia công +?n, cM Hhả n,ng đáp 'ng đ4Lc y"u cầu cCa các sản phZm /2 s= ANng t#$ng công nghi*p !à Aân ANng; 6<c bi*t !J m<t giá cả +à thKp hơn nhiJu s$ !?i !)t +i*u /2 gia c45ng A-ng sLi; 2hUnh !& !)y, !)t +i*u /2 gia c45ng A-ng h-t ngày càng đ4Lc các nhà 9h$a h(c quan tâm; I.B.F. 2h7 gi, "6 chPt HWn I.2.3.1. Ph5 gi& /hN gia đ4Lc th"m !à$ !)t +i*u /2 đD thay đti m t s% tUnh chKt cCa !)t +i*u nh4 ^ đ nh?t, ch%ng cháy, giảm đ c$ ngMt !à m t s% tUnh chKt Hhác; 2ác phN gia th45ng th"m !à$ !)t +i*u /2 nh4 chKt xúc tiPn, chKt ch%ng cháy, chKt ch%ng tia t= ng$-i †Wz • 2hKt xúc tiPn 2M tác ANng +àm đ nh?t cCa !)t +i*u giảm Hhi gia công th0$ ph4ơng pháp +,n Ip h$<c phun đD chKt +cng +inh đ ng hơn, AY thKm !à$ sLi gia c45ng; 9hi ngừng +,n Ip th& cKu t#úc g0+ +-i +àm ch$ nhựa nJn Hhông bu cháy; 2hKt xúc tiPn hay s= ANng +à 2acb$xym0ty+x0n+u+$; • 2hKt ch%ng cháy •4?i tác ANng cCa t#45ng nhi*t QAbng nhi*tT cM c45ng đ đC +?n !à th5i gian đC Aài các /2 hGu cơ đJu bu phân hu` nhi*t; •$ !)y, chKt ch%ng cháy

23

Luận văn tốt nghiệp đ4Lc th"m !à$ h* /2 nhsm thay đti thay đti quá t#&nh cháy th0$ các ph4ơng án sau ^ { Ức chP quá t#&nh cháy F pha HhU Qđ%i !?i HhU nhi"n +i*uT { .hay đti quá t#&nh phân hu` nhi*t bsng cách đ4a !à$ m t quá t#&nh n,ng +4Lng thKp cM tác ANng HUch thUch F pha #>n đD ABn đPn cacb$n h$á t#"n bJ m<t; { .-$ thành +?p màng ba$ b(c +"n !)t +i*u đD ng,n ch<n tác đ ng cCa môi t#45ng nhi*t b"n ng$ài; 6%i !?i quá t#&nh phân hu` nhi*t mà thiPu $xy +à quá t#&nh nhi*t phân, Hhi thừa $xy +à quá t#&nh nhi*t $xy h$á; :hGng chKt ch%ng cháy th45ng Awng +à hLp chKt ch'a 2+$, 8#$md hLp chKt cơ phôt ph$d hLp chKt ch'a 8$d kxyt antim$n Q@bnkhTd hyA#$xyt nhôm; I.2.3.2. Ch/( đ6n 2hKt đ n +à nhGng chKt đ4Lc th"m !à$ !)t +i*u /2 chC yPu +àm h- giá thành sản phZm; .#$ng m t s% t#45ng hLp, chKt đ n cM thD +àm thay đti m t s% tUnh chKt H} thu)t cCa !)t +i*u t#$ng quá t#&nh gia công cVng nh4 t#$ng quá t#&nh s= ANng; | t s% chKt đ n th45ng Awng^ 8 t nhy 2a2k h, 8 t ta+c h|gk;R@ikn;n7nk, 8 t mica 9nk;hf+nkh;v@ikn;n7nkd 8 t ba#it 8a@kR; 7i*n nay ng45i ta đang nghi"n c'u !à th= nghi*m !i*c s= ANng HPt hLp chKt phP thải “ .#$ bay” QcM t"n tiPng anh +à Œ+y ashT cCa nhà máy nhi*t đi*n !à nJn p$+ym0 đD sản xuKt !)t +i*u /2 F Wi*t :am; W?i Hinh nghi*m tái s= ANng sản phZm cCa quá t#&nh đ%t than đ[ đ4Lc áp ANng F các n4?c ti"n tiPn thP gi?i nh4 |}, :h)t !à các n4?c 2hâu ~u ch$ thKy Hh$ảng vi • €ij +4Lng t#$ xO thải #a cM thD s= ANng đ4Lc ch$ các
2J

Luận văn tốt nghiệp ngành công nghi*p xây Aựng, cầu đ45ng, b" tông !à +àm phN gia ch$ nhiJu sản phZm th4ơng m-i Hhác; Wi*c tái s= ANng t#$ xO cVng đ[ đ4Lc biPt đPn F Wi*t :am từ nhiJu n,m t#4?c !à đ[ cM m t s% công t#&nh nghi"n c'u t#$ng n4?c !à hLp tác !?i ]u%c tP !J Hhả n,ng 'ng ANng cCa chúng, t#$ng đM các công t#&nh nghi"n c'u cCa Wi*n W)t +i*u _ây Aựng; :h4ng ch$ đPn nay, s% +4Lng !à quy mô s= ANng +$-i chKt thải này cbn Hhá nhc +• phần +?n chO +à các t4 nhân đ'ng #a đKu thầu mua +-i h$<c Hhai thác tự A$ đD s= ANng +àm g-ch gia công h$<c h$<c than đMng bánh; ‚ần đây nhKt, t#$ xO đ4Lc s= ANng +àm phN gia ch$ b" tông đ)p t#àn cCa công t#&nh thCy đi*n @ơn aaz2âu hci “ .-i sa$ !i*c ti"u thN +$-i sản phZm phN này cbn #Kt h-n chP t-i Wi*t :am nơi cM +4Lng ti"u thN than hàng n,m Hhá +?n œ” đang +à câu hci cần đ4Lc các ngành các cKp t#ả +5i; @ản phZm cháy cCa quá t#&nh đ%t than gXm t#$ bay, t#$ đáy +b, t#$ cCa +b tầng sôi Q2Œ8T cM ch'a chKt t-$ tầng sôi, xO than, xO từ h* th%ng HhU hMa than, th-ch ca$ từ h* th%ng Hh= @kn t#$ng HhMi thải, t#$ cM ch'a fm$niac A$ s= ANng đD Hh= :kx t#$ng HhMi thải; @ản phZm phN t-$ #a từ quá t#&nh đ%t than này cM đ<c tUnh 4u !i*t mà các !)t +i*u Hhác Hhông cM, giá thành #•, n"n Hhả n,ng 'ng ANng #Kt đa A-ng !à +àm giảm giá thành sản phZm #Kt nhiJu; 9hả n,ng s= ANng các sản phZm phN từ quá t#&nh đ%t than phN thu c nhiJu !à$ thành phần h$á h(c, đ<c tUnh +ý h(c cCa từng +$-i; 6<c tUnh cCa +$-i !)t +i*u này phw hLp đD s= ANng ch$ các mNc đUch Hhác nhau; 6<c tUnh cCa chúng chuu ảnh h4Fng bFi chP đ !)n hành +b hơi nh4 th5i gian !à nhi*t đ cCa than t#$ng +b hơi, phN thu c !à$ ph4ơng th'c thải t#$ xO Hhô hay 4?t; ’i"ng sản phZm phN cCa quá t#&nh Hh= @k n t#$ng HhMi thải +b hơi cM Hhác hơn, cM ch'a th"m các chKt HiJm; 6<c tUnh cCa sản phZm phN từ quá t#&nh Hh= @kn t#$ng HhMi thải +b hơi phN thu c nhiJu !à$ chKt Hh=
2]

Luận văn tốt nghiệp đ4Lc s= ANng, nhi*t đ , áp +ực !à Hhả n,ng ôxy h$á xảy #a t#$ng buXng Hh=, s% +4Lng n4?c đ4Lc s= ANng; .ừ các đ<c tUnh này, cM thD t&m #a Hhả n,ng s= ANng từng +$-i sản phZm này t#$ng thực tP; | t s% 'ng ANng thực tP cCa sản phZm từ quá t#&nh đ%t than mà |} đang s= ANng A$ 7i*p 7 i .#$ .han cCa |} th%ng H" đ4Lc n"u A4?i đây sE +à thông tin cần thiPt ch$ các nhà sản xuKt, quản +ý !à h$-ch đunh chUnh sách t#$ng t4ơng +ai; •ng ANng cCa t#$ bay t#$ng công ngh* sản xuKt xi m,ng !à b" tông^ A$ sự phân b% HUch th4?c các h-t cCa t#$ bay gi%ng xi m,ng, nh4ng h-t t#$ bay cbn cM th"m A-ng h&nh cầu, đ4Lc nung chảy nhy t#$ng +b hơi !à đ4Lc +àm đ<c đ t ng t t#$ng HhMi thải; :"n Hhi s= ANng t#$ng công ngh* sản xuKt b" tông, A-ng h&nh cầu cCa t#$ bay đMng !ai t#b nh4 quả bang mang HhU t#$ng hen hLp b" tông giúp giảm nhu cầu n4?c !à nâng ca$ tUnh mJm A•$, AY t-$ h&nh !à AY s= ANng cCa b" tông !à t-$ ch$ Hh%i b" tông cM cKu t#úc t%t hơn !à AY t-$ gMc c-nh hơn; .hành phần h$á h(c cCa t#$ bay cM +4Lng 2ak thKp, A$ đM sE h-n chP đ4Lc các phản 'ng /$33$+anic +à phản 'ng t-$ các hLp chKt HPt AUnh 2aQk7Tn Hhi tiPp xúc !?i n4?c, phá !ỡ cKu t#úc h$á h(c cCa b" tông gây mNc #eng b" tông; 9hi th"m t#$ bay !à$, phản 'ng !?i !ôi t#$ng b" t%ng sE t-$ hLp chKt HPt AUnh bJn !Gng hơn +àm t,ng s'c bJn cCa b" tông; :g$ài #a thành phần h$á h(c cCa t#$ bay cM sIt h$<c phiPn sIt +à !)t +i*u cung cKp ch$ sản xuKt xi m,ng; .` +* t#$ bay đ4Lc s= ANng phN thu c nhiJu !à$ t` +* cacb$n cbn +-i t#$ng t#$, t` +* t#$ bay đ4Lc s= ANng cM thD +"n đPn ž hij phN thu c cả !à$ thành phần h$á h(c cCa t#$ bay; •ng ANng cCa t#$ bay t#$ng công tác xây Aựng, +àm nJn đ45ng !à +Kp các +e htng cCa các mc sau Hhi Hhông cbn Hhai thác đD h-n chP !à phbng t#ánh sự sNt +ún nJn đKt cCa công t#&nh; |<t Hhác các sản phZm từ quá t#&nh
27

Luận văn tốt nghiệp đ%t than cbn cM t` t#(ng thKp hơn đKt tự nhi"n, cM thành phần gi%ng đKt sIt n"n nM đ4Lc s= ANng # ng #[i t#$ng công tác +àm đ45ng, đ>p đ)p, đ", chin +Kp ch$ các che #eng cCa công t#&nh %ng ngầm +àm t,ng đ HPt AUnh, đ c'ng cCa đ45ng !à giảm tải ch$ các công t#&nh cần chŸn +Kp; .#$ bay đ4Lc t# n !?i n4?c !ôi !à các !)t +i*u +i"n HPt Hhác thành !)t +i*u +àm đ45ng bJn !à c'ng hơn đKt tự nhi"n, đ<c bi*t đ%i !?i +$-i đ45ng aspha+t; mi • moj t#$ bay t# n !?i cát, n4?c !à xi m,ng thành !)t +i*u cM thD s= ANng đD +Kp các Hh$ảng t#%ng cCa các mc, m-ch n4?c ngầm, c%ng #[nh Hhông cbn s= ANng A4?i +bng đKt; •ung Aich này sE đ4Lc bơm !à$ mà Hhông cần phải cM công nhân t#ực tiPp tha$ tác; |<t Hhác, !)t +i*u này AY đà$ x?i t#$ng t#45ng hLp công t#&nh nà$ đM cần s= ANng; 6<c điDm này 4u !i*t hơn s= ANng xi m,ng thông th45ng; •ng ANng t#$ng công ngh* x= +ý chKt thải^ nh5 phản 'ng /a33$+anic cCa t#$ xO Hhi HPt hLp !?i xi m,ng n"n nM đ4Lc s= ANng đD +àm #>n chKt thải +cng, bwn công nghi*p !à bwn sinh h(c t#$ng quá t#&nh x= +ý n4?c thải; /hản 'ng này +àm giảm Hhả n,ng #b #O các hLp chKt đ c h-i t#$ng mwn thải, đ<c bi*t +à các chKt thải cM ch'a Him +$-i n<ng nh5 !i*c +àm Hhô đMng bánh chKt thải; •ng ANng t#$ng quá t#&nh cải t-$ đKt nông nghi*p^ 6Kt chKt +4Lng xKu sE đ4Lc t# n !?i t#$ xO đD t,ng c45ng các đ<c tUnh th$át !à giG n4?c !à Hhả n,ng t,ng t#4Fng cCa thực !)t nh5 t#$ng t#$ bay cM ch'a m t s% !i chKt mà thực !)t cần; .#$ cCa +b 2Œ8 cbn đ4Lc s= ANng t#$ng x= +ý các !Kn đJ môi t#45ng t#$ng Hhai thác mc; .han cung cKp ch$ các nhà máy đi*n +b 2Œ8 th45ng +à +$-i than chKt +4Lng xKu !à F nhGng đua điDm HhM Hh,n n"n giải quyPt đ4Lc !Kn đJ môi t#45ng đ%i !?i +$-i than này; |<t Hhác t#$ từ +b này cM thành
25

Luận văn tốt nghiệp phần 2ak +?n giúp t#ung h$à m'c axit t-i các mc than bc đi này; W?i 4u điDm đM, t#$ cCa +b 2Œ8 đ4Lc s= ANng đD +àm t45ng !à !ách h$<c +Kp các hầm +b đ[ Hhông cbn s= ANng h-n chP t%i đa nguy cơ ô nhiYm nguXn n4?c !à đKt A$ thay đti đ p7 từ các mc này gây #a; .#$ bay cbn đ4Lc s= ANng t#$ng công nghi*p nhựa !à sơn nh5 cKu t-$ #eng cCa nM nhsm +àm giảm t#(ng +4Lng cCa sản phZm, s= ANng t#$ng công ngh* sản xuKt %ng !à cáp đi*n đ<c bi*t, các tKm ch>n chuu nhi*t cCa x0 máy đua, !)t +i*u chuu +=a !à các sản phZm %p +át t#ang t#U t#$ng xây Aựng, công nghi*p đúc nhôm; ‘u điDm nti b)t cCa chúng +à +$-i !)t +i*u cM tUnh n,ng đ<c bi*t !à giá thành #•; :g$ài nhGng 'ng ANng nh4 đ[ nMi F t#"n, xO đáy +b cbn cM thD s= ANng ch$ các mNc đUch Hhác nh4^ đ4Lc s= ANng đD ch%ng t#ơn F các đ45ng đMng b,ng !à$ mwa đông; _O +b hơi cbn s= ANng nh4 các h-t s>t c'ng đD phun +àm s-ch sơn phC bJ m<t cCa thiPt bu, đ<c bi*t +à t#$ng ngành công nghi*p s=a chGa tàu biDn thay h-t :ix đ c h-i !à các ngành công nghi*p Hhác; 6<c tUnh t#ơn nh n cCa xO +à 4u điDm đD s= ANng t#$ng công nghi*p sản xuKt tKm +Lp; :hGng 'ng ANng thông th45ng từ các sản phZm cháy cCa than F |} sE đ4Lc n"n #a F đây hy !(ng thu hút đ4Lc m%i quan tâm cCa các nhà sản xuKt !à thúc đZy !i*c s= ANng t#$ xO F Wi*t :am t#$ng th5i gian t?i; ]uan t#(ng hơn cả +à !?i Hh%i +4Lng +?n t#$ xO s= ANng ch$ các mNc đUch t#"n sE giải quyPt đ4Lc m t s% !Kn đJ nan giải cCa các nhà đầu t4 !à nhà quản +ý cN thD sE giảm đ4Lc đáng HD qu} đKt chiPm ANng, giảm chi phU quản +ý b[i thải !à ch%ng ô nhiYm môi t#45ng; { Wi*t :am các nhà nghi"n c'u đ[ sản xuKt tKm sMng !à tKm phxng xi m,ng c%t sLi th0$ ph4ơng pháp x0$ từ các phN gia @i+ica gum0 !à t#$ bay cCa
2G

Luận văn tốt nghiệp nhà máy nhi*t đi*n đ[ qua x= +ý; 2ác HPt quả nghi"n c'u ch$ thKy sản phZm này đJu đ-t tUnh chKt !J c45ng đ u%n, đ ch%ng thKm n4?c !à m t s% chO ti"u H} thu)t Hhác; .#$ bay +à m t phN gia đ<c bi*t ch$ b" •tông, cM thD thay thP nij xi m,ng t#$ng b" tông !à giảm đ4Lc hij giá thành sản phZm; •$ cKu t#úc mun t#$ bay cVng +àm t,ng c45ng đ cCa b" tông !à +àm t,ng đ nh?t cCa !Ga, giúp b" tông chui !à$ các Hh0 ne AY Aàng; .-i nhà máy chP biPn t#$ bay nhi*t đi*n, t#$ xO đ4Lc hút từ A4?i hX thải +"n, qua t#-m tuyDn nti đD tách thành hai phần t#$ bay !à than; 2hO sau !ài tiPng qua tuyDn nti, t#$ bay đ[ đ4Lc đông đ<c +-i, đ4Lc đ4a sang h* th%ng sKy đMng ba$, đ4a #a thành phZm; @Ky bsng +b quay đ%t t#ực tiPp h$<c gián tiPp; • @ơ đX công ngh* tuyDn nti Šl‹;
8ơm h$à 2Kp 7nk .hải

@àng #ung 8D điJu h$à 8ơm h$à

•ầu |€

.hwng HhuKy ._ l .hwng HhuKy ._ n .hwng HhuKy ._ h

•ầu thông

.8 tuyDn nti
"<

Luận văn tốt nghiệp

•ung Auch than

•ung Aich t#$ bay 8D cô đ<c t#$ bay

8D cô đ<c than 8ơm h$à 8ơm h$à ’Mc n4?c, phơi tự nhi"n
9h$ cM mái ch0 .#$ bay đ Zm ¡nij

8D ch'a sản phZm than

ChK (h.ch: ._ • tiPp xúc • :guy"n +ý cCa công ngh* tuyDn nti t#$ bay _4Fng tuyDn nti đ4Lc đ<t ngay c-nh hX ch'a t#$ thải cCa nhà máy nhi*t đi*n; :guy"n +i*u đ4Lc bơm cwng !?i n4?c +"n sàng #ung; .-i đây phần h-t thô đ4Lc +$-i #a, cbn phần h-t mun đ4Lc đ4a !à$ bD ch'a điJu h$à, nguy"n +i*u đ4Lc HhuKy nhy, n4?c t#$ng t#àn #a F phUa t#"n m'c t#àn đ4Lc điJu tiPt sa$ ch$ t` +* #>nS+cng ˜ lSh .` +* này đ4Lc HiDm t#a bsng ph4ơng pháp đ$ t` t#(ng cCa Aung Auch huyJn phw; •ung Auch huyJn phw đ4Lc bơm +"n thwng HhuKy tiPp xúc !?i sự tham gia cCa Aầu |€ +à chKt thu%c tuyDn l !?i hàm +4Lng n +UtStKn nguy"n +i*u; @au đM, Aung Auch đ4Lc đ4a !à$ h* th%ng tuyDn nti gXm m t cNm máy tuyDn !It R ng,n !?i sự tham gia cCa thu%c tuyDn n +à Aầu thông !?i hàm +4Lng n +UtS tKn nguy"n +i*u; 2ả n +$-i thu%c tuyDn này đ4Lc Hh%ng chP m t cách nghi"m ng<t cwng !?i !i*c tn đunh t` t#(ng cCa Aung Auch bsng m t h*
"1

Luận văn tốt nghiệp th%ng điJu HhiDn t#ung tâm đD đảm bả$ n,ng suKt h$-t đ ng cCa h* th%ng tuyDn nti !à h-n chP +4Lng A4 thừa cCa thu%c tuyDn; /hần nti +à than đ4Lc g-t xu%ng máng ABn !à đ4a !J bD cô đ<c than; /hần t#&m +à Aung Auch t#$ bay đ4Lc ABn !J bD cô đ<c t#$ bay; :4?c th$át #a từ các bD cô đ<c đ4Lc ABn !J bD ch'a n4?c tái s= ANng, cbn các sản phZm t#$ bay !à than sau Hhi đ4Lc cô đ<c !?i t` +* #>nS+cng +à oiSoi sE đ4Lc bơm +"n hai b[i ch'a Hhác nhau; ]uá t#&nh #Mc n4?c !à phơi tự nhi"n sE đ4a đ Zm xu%ng ni • nnj; @ản phZm chUnh t#$ bay cM đ Zm ¡ nij sE đ4Lc chuyDn !à$ Hh$ cM mái ch0, !à$ h* th%ng sKy !à thu sản phZm; .#$ bay cM đ Zm ¡ nij đ4Lc đ4a !à$ 8unH0 cKp +i*u bsng máy xúc +)t; :guy"n +i*u đ4Lc !)n chuyDn tiPp +"n +b sKy bsng b,ng tải; ]uá t#&nh sKy đ4Lc thực hi*n t#$ng +b sKy quay đ%t t#ực tiPp bsng than; ]ua h* th%ng^ +(c bNi sơ b , +(c bNi cKp hai, h* th%ng +(c bNi túi !ải, sản phZm t#$ bay thu đ4Lc cM các chO ti"u H} thu)t đáp 'ng y"u cầu đJ #a; 2N thD^ @ikn — Œ0nkh — f+nkh^ pvj @kh ^ i,hj |9: ¡ oj 7àm +4Lng t#"n sàng i,iRo mm ¡ oj 6 đXng đJu ƒ ^ nj 6 Zm ^ i,hj ƒ;h; |¢. @£ /7‘¤:‚ /7¥/ ‚ƒf 2¦:‚ Wˆ. aƒ…† /2 ŠR‹; ]úa t#&nh gia công ảnh h4Fng #Kt +?n đPn tUnh chKt cCa !)t +i*u, A$ !ây tu– từng t#45ng hLp cN thD phải +ựa ch(n ph4ơng pháp gia công đD cM đựơc sản phZm phw hLp !?i y"u cầu;
"2

Luận văn tốt nghiệp .hông th45ng !)t +i*u /2 cM thD gia công bsng m t t#$ng các ph4ơng pháp sau đây^ I.F.=. 2hDXng &h@& $Yn Z& 9[ng t,y.

6ây +à ph4ơng pháp s= ANng #u+ô hay chti quIt cM HUch th4?c Hhác nhau đD thKm nhựa +"n bJ m<t sLi QsLi F tKm !ải A*t hay A-ng !ải matT; .hKm !à +,n #u+ô từng +?p m t ch$ đPn Hhi đ-t đ Aày y"u cầu cCa sản phZm; .uy nhi"n sản phZm cM thD cM b(t HhU, Hhả n,ng thKm 4?t Hhông đXng đJu !à tu– thu c !à$ tay nghJ ng45i thL; /h4ơng pháp gia công này đơn giản, !%n đầu t4 thKp n"n đ4Lc 'ng ANng # ng #[i !à đ<c bi*t s= ANng ch$ nhGng sản phZm cM HUch th4?c +?n;

""

Luận văn tốt nghiệp I.F.B. 2hDXng &h@& &hun .Oi.

@ản phZm đ4Lc +àm từ sLi c>t nhc !à nhựa sE đ4Lc phun đXng th5i +"n bJ m<t Hhuôn; @Li thô đ4Lc ch$ !à$ máy c>t n%i +iJn !?i súng phun !?i đ Aài th0$ ý mu%n; 2hP t-$ sản phZm bsng ph4ơng pháp +,n Ip phun cM chu H– ng>n, gUa thành thKp; •$ sLi gia c45ng chO s= ANng +$-i sLi ng>n n"n tUnh chKt cơ +ý sản phZm Hhông ca$; I.F.F. C0ng ngh% H\c /Z!. 2ác sLi gia c45ng HI$, tZm thKm qua bD nhựa, sau đM đ4Lc đ4a !à$ Hhuôn !à gia nhi*t; /h4ơng pháp gia công này cM th5i gian gia công ng>n, Hhả n,ng tự đ ng h$á ca$, sản phZm thu đ4Lc cM tUnh chKt cơ h(c #Kt ca$, tuy nhi"n, !%n đầu t4 ban đầu +?n;

"3

Luận văn tốt nghiệp I.F.L. C0ng ngh% ]uPn .Oi.

@= ANng các t#Nc đ4Lc ch%ng AUnh, các sLi tZm nhựa sE đ4Lc quKn !à$ t#Nc; ]uKn sLi th0$ các gMc Hhác nhau tu– th0$ y"u cầu !à cM thD +)p ch4ơng t#&nh t#4?c; 2M hai cách quKn ^ quKn !>t chI$ !à quKn s$ng s$ng; /h4ơng pháp này đ4Lc s= ANng đD chP t-$ các +$-i %ng !à thwng ch'a; I.F.^. C0ng ngh% 9X' nh+, "6! /hu0n. .-$ h&nh t#$ng chân Hhông ba$ gXm s= ANng đXng th5i áp suKt chân Hhông !à áp suKt Hhông HhU; 9huôn đ4Lc phC +"n m t +?p nhựa !à sLi bsng tay h$<c phun; /h4ơng pháp này thUch hLp đD chP t-$ các sản phZm Hhông th45ng xuy"n !à các HPt cKu ph'c t-p; @ản phZm cM tUnh chKt cơ +ý ca$ A$ sự phân b% nhựa, sLi đXng đJu, hai bJ m<t nh n; .uy nhi"n, t%c đ sản xuKt thKp, phải đầu t4 +?n !J nhà x4Fng !à máy thu`;

"J

Luận văn tốt nghiệp

I.F._. C0ng ngh% h\t chIn /h0ng.

W)t +i*u +?p đ4Lc gia công bsng tay th0$ ph4ơng pháp 4?t; |àng chKt A•$ Q:i+$nT b(c +"n Hhuôn !à Hhông HhU đ4Lc thá$ #a nh5 bơm chân Hhông; a4Lng nhựa thừa đ4Lc +$-i bc A4?i tác ANng cCa bơm chân Hhông ;

"]

Luận văn tốt nghiệp

• ‘u điDm ^ { 7àm +4Lng +e b(t HhU Ut hơn; { .hKm 4?t nhựa +"n sLi t%t hơn nh5 áp suKt chân Hhông, +4Lng nhựa thừa sE +$-i bc, A$ !)y hàm +4Lng sLi ca$ hơn ph4ơng pháp gia công bsng tay; { fn t$àn ch$ s'c Hh$• ^ .úi chân Hhông sE +àm giảm +4Lng chKt bay hơi giải phMng t#$ng quá t#&nh đMng #>n; • :h4Lc điDm ^ { ]úa t#&nh t-$ chân Hhông +àm t,ng giá thành sản phZm Qnhân công, !)t +i*uT; { 6bi hci H} n,ng tha$ tác ca$ hơn; ƒ;R; .§:7 27¨. 2•f Wˆ. aƒ…† /2; 6 bJn !à đ ch>c ca$ cCa !)t +i*u /2 +àm ch$ các chi tiPt chuyDn đ ng nh4 bánh x0, t#Nc quay cM Hhả n,ng h$-t đ ng nhanh hơn #Kt nhiJu s$ !?i các chi tiPt +àm bsng hLp Him; 6iJu đM cM ngh\a +à n,ng +4Lng tUch tN t#"n m t đơn !u t#(ng +4Lng ca$ hơn; 9hác !?i các !)t +i*u t#uyJn th%ng sự phá hu` cCa !)t +i*u /2 Hhi đ-t đPn tải t#(ng t?i h-n Hhông xảy #a t'c th5i, ngh\a +à Hhông xảy #a h4 hcng thảm h$-; W)t +i*u /2 tiPp tNc biPn A-ng mà !Bn Auy t#& đ4Lc Hhả n,ng +àm !i*c F các tải t#(ng thKp hơn tải t#(ng phá hu`; | t cơ chP phá hu` nh4 !)y cCa !)t +i*u /2 gia c45ng bsng sLi đảm bả$ ch$ các chi tiPt +àm !i*c !?i đ tin c)y ca$; 9hi s= ANng !)t +i*u /2 gia c45ng bsng sLi cM m$đun ca$ sE giảm đ4Lc m$m0n quán tUnh F t%c đ t?i h-n cCa các t#Nc quay !à A$ đM giảm đ4Lc s%

"7

Luận văn tốt nghiệp +4Lng các g%i hay t đỡ t#ung gian, h$<c ch$ phIp t#Nc quay +àm !i*c !?i t%c đ ca$ hơn; .Unh chNi !a đ)p ba$ gXm cả 'ng suKt A4 !à 'ng suKt phá hu` cCa !)t +i*u /2 gia c45ng bsng sLi thu` tinh !à sLi a#amit +à tuy*t !5i; 7ơn nGa sLi a#amit cM thD HPt hLp !?i sLi cacb$n h$<c thu` tinh đD t%i 4u h$á n<ng +4Lng hKp thN !à các y"u cầu Hhác, HD cả giá thành; ‚iảm ti"u ha$ n,ng +4Lng A$ đ bJn !à đ ch>c đ4Lc nâng ca$ ch$ phIp các !Lt t0nnis c$mp$3it sLi cacb$n t-$ ch$ quả bMng cM !)n t%c ca$ hơn; 2h%ng ,n mbn +à đ<c tUnh cCa !)t +i*u /2 Aựa !à$ !i*c +ựa ch(n +$-i nhựa thUch hLp; .Unh tn đunh HUch th4?c cCa các HPt cKu từ !)t +i*u /2 +à điJu Hi*n #Kt quan t#(ng đD 'ng ANng t#$ng thiPt bu _q quang, máy công cN, máy đ$ tP !i, cánh tay #ôb%t, HUnh !iYn !(ng, thiPt bu +-nhz 2ác chi tiPt !à +i"n HPt ti"u chuZn từ !)t +i*u /2 cM thD sản xuKt nhanh !à Hinh tP hơn s$ !?i t#45ng hLp Awng Him +$-i; 6Xng th5i AY thay thP hơn; 6 gi[n nF nhi*t cCa !)t +i*u /2 cM thD điJu chOnh ch$ phw hLp !?i các y"u cầu gia công đa A-ng đD giảm thiDu 'ng suKt nhi*t; @Li cacb$n !à a#amit cM h* s% gi[n nF nhi*t âm th0$ chiJu Aài, A$ đM phải chú ý điJu chOnh ; W)t +i*u /2 cM Hhả n,ng chNi HhU h)u t%t t#$ng môi t#45ng biDn; :h5 đ bJn !à tUnh ch%ng ,n mbn ca$ n"n giảm đ4Lc th5i gian bả$ hành s$ !?i các HPt cKu ge hay Him +$-i; .uy nhi"n, cần cM x= +ý đ<c bi*t đD !)t +i*u /2 chNi đ4Lc b'c x- t= ng$-i; 2M thD t-$ n"n !)t +i*u /2 ABn đi*n nPu s= ANng c$mp$3it sLi cacb$n phC :iH0n; W)t +i*u /2 cM Hhả n,ng cách âm !à giảm xMc tuy*t !5i; 6 #ung !J âm thanh !à cơ h(c cM thD giảm lij s$ !?i Him +$-i;
"5

Luận văn tốt nghiệp .Unh chKt ma sát !à mài mbn cCa !)t +i*u /2 gia c45ng bsng sLi cacb$n +à #Kt tXt; 7* s% ma sát cCa c$mp$3it cacb$n t#"n thIp chO bsng Rij s$ !?i thIpSthIp cM bôi t#ơn; .Unh tUch tN nhi*t thKp cCa c$mp$3it cacb$nqcacb$n cwng !?i đ tn đunh HUch th4?c, nhy !à h* s% ma sát ca$ ch$ phIp s= ANng +àm má phanh ch$ máy bay !à ch$ ôtô đua; •Y tha$ tác !à !)n chuyDn nhanh A$ nhy; ‚iảm đ4Lc phP +i*u !& các chi tiPt !à HPt cKu từ !)t +i*u /2 th45ng đ4Lc +àm th0$ đúng h&nh Aáng sản phZm y"u cầu, ch' Hhông phải bsng ph4ơng pháp phay, bà$, ti*n, Hh$anznh4 Him +$-i; ƒ;o; Ứ:‚ •©:‚ 2•f Wˆ. aƒ…† /2; 7i*n nay !)t +i*u /2 đ4Lc 'ng ANng #Kt # ng #[i !à pht biPn t#$ng nhiJu +\nh !ực Hhác nhau đD thay thP ch$ các !)t +i*u t#uyJn th%ng nh4 ^ ge, Him +$-iz !à đ<c bi*t +à t#$ng nghành gia$ thông !)n tải; .#$ng nghành gia$ thông !)n tải, !)t +i*u /2 đ4Lc Awng đD chP t-$ các thiPt bu, các ph4ơng ti*n nh4 ^ .àu, thuyJn đi biDn, thwng ch'a nhi"n +i*u, %p t#ần t$a x0 +=a, +%p các +$-i x0, +?p b(c +Mt phUa t#$ng thân máy bay, cầuz :gày p • € • lmm€, ng45i ta đ[ +>p đ<t m t cây cầu h$àn t$àn bsng !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa is$p$+y0st0 HPt hLp !?i c%t sLi thu` tinh; @au m t th5i gian, ng45i ta th0$ A™i !à đ[ nh)n thKy #sng bJ m<t cầu Hhông nhGng cM Hhả n,ng ch%ng thKm mà nM cbn Hhông bu #-n n't, han #O; 6iJu này ch$ phIp tiPt Hi*m đ4Lc m t Hh$ản chi phU đáng HD ch$ !i*c bả$ A4ỡng; 7i*n nay nhiJu n4?c t#"n thP gi?i đ[ s= ANng !)t +i*u /2 đD +>p đ<t !à b% t#U các thiPt bu t#$ng h* th%ng hành +ang an t$àn gia$ thông^ •ải phân cách, biDn bá$, c(c ti"u, biDn phản quangz

"G

Luận văn tốt nghiệp 6%i !?i nghành công nghi*p sản xuKt ôtô, !i*c s= ANng !)t +i*u /2 sE m-ng +-i hi*u quả #Kt tUch cực; .#(ng +4Lng cCa ôtô sE giảm; 6 #ung, tiPng Xn cVng sE giảm đi Hh$ảng lij ; 9hông nhGng thP !?i !i*c Auy t#& Hhả n,ng +àm !i*c ngay cả Hhi bu biPn A-ng QF m'c t#(ng tải thKp hơn t#(ng tải phá hu`T, các thiPt bu +àm từ !)t +i*u /2 sE gMp phần h-n chP b?t nhGng #Ci #$ Hhi tai n-n bKt ng5 xảy #a; W& !)y mà ng45i ta th45ng Awng !)t +i*u này đD chP t-$ các b ph)n, chi tiPt cCa ôtô nh4 ^ .#Nc t#uyJn đ ng cơ, b&nh ch'a nhi"n +i*u z •$ cM t#(ng +4Lng nhy hơn #Kt nhiJu s$ !?i Him +$-i, +-i cM Hhả n,ng chNi !à hKp thN đ4Lc các cơn chKn đ ng n"n !)t +i*u /2 đ4Lc c$i +à +$-i !)t +i*u +ý t4Fng đD xây Aựng nhGng t$à ca$ %c h$<c các công t#&nh HiPn t#úc F nhGng !wng hay bu đ ng đKt Q|}, :h)t 8ản, .he :h\ 9–T; :g$ài #a t#$ng thD tha$, nM đ4Lc Awng đD +>p đ<t các thiPt bu h$<c chP t-$ các công cN nh4 ^ !Lt t0nnis, bMng bàn, mái !bm F sân !)n đ ngz .#$ng Hh$a h(c !)t +i*u /2 đ4Lc Awng đD chP t-$ ^ |áy _q quang, máy công cN, HUnh !iYn !(ng, #ôb%tz WJ giá cả, nh&n chung chi phU ch$ !)t +i*u /2 đ>t hơn s$ !?i Him +$-i !à m t s% !)t +i*u Hhác; .uy nhi"n, xIt th0$ hi*u quả th& nM +-i cM giá t#u Hinh tP +âu Aài; 8Fi chi phU ch$ !i*c bả$ A4ỡng #Kt thKp !à tUnh bJn cơ h(c t#$ng quá t#&nh s= ANng;

3<

Luận văn tốt nghiệp

2:ẦN II: C`C 2:abNG 2:`2 NG:IcN CdU ef T:gC NG:IhM ƒƒ;l; 2¥2 /7‘¤:‚ /7¥/ /7~: .§27 :‚†ª«: aƒ…† 6Ž† II.=.=. Nguyên $i%u "6 hi, chPt Nh+, &!$y(.t( /h0ng n! 1234N5 :hựa /E9: noip/.qrWQA-ng $ct$T cCa 7àn ]u%c; ChPt N\c t@c 2hKt xúc tác^ |0ty+ 0ty+ H0t$n p0$xit Q|E9/kT cCa 7àn ]u%c ChPt N\c tiến 2hKt xúc tiPn $ct$at c$ban^ Q2p7l€2kkTn2$ ChPt h! t HWng 9- 'Gt 2hKt h$-t đ ng bJ m<t ^ ‚E:ƒk@ƒa Q‚ŒqhlT 27h Q27hkTh • @i q Q27nTh • k • 2 • 2 ˜ 27n k 2h7 gi, t8! 9,y 2M nguXn g%c^ 64Lc cung cKp bFi 2ông ty ct phần @ông 6à ln QWi*t :amT;

31

Luận văn tốt nghiệp II.=.B. 2hDXng &h@& N@c H>nh tV t8jng .` t#(ng cCa cCa chKt +cng đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn •ƒ: ohnl€ t#"n ANng cN t` t#(ng HP Qpycn$m0tT E’ƒ27@E: m$A0+ nmiS ƒƒ cM thD tUch hi cmh; .h45ng t` t#(ng đ4Lc xác đunh F ni$2; • ]uá t#&nh xác đunh^ @au Hhi tn đunh F ni$2, cân t` t#(ng HP QaT !à điJn đầy mBu th= cVng F ni$2 sa$ ch$ Hhông cM b(t HhU; 2ân t` t#(ng HP ch'a mBu QbT; • 7i*u s% !J Hh%i +4Lng ^ Qa • bT chia ch$ thD tUch QWT cCa t` t#(ng HP chUnh +à t` t#(ng cCa mBu; II.=.F. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW nhEt k8!!/li($Q 6 nh?t 8#$$Hgi0+A đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn •ƒ: ohilp t#"n nh?t HP 8#$$Hgi0+A A-ng ’W.; ]uá t#&nh xác đunh^ .#4?c Hhi xác đunh, phải đ<t chKt +cng t#$ng phbng F nhi*t đ ^ no ¬ i,o$2 qua ln gi5; ’Mt chKt +cng !à$ nSh c%c thCy tinh, sau đM A&m phần g>n đ\a cCa t#Nc quay !à$ mBu sa$ ch$ Hhông xuKt hi*n b(t HhU; ‚>n t#Nc quay !à$ nh?t HP !à điJu chOnh đD m<t chKt +cng t#wng !?i nKc HhUa t#"n t#Nc quay; 8)t máy !à đ(c t#"n đXng hX; 6iJu chOnh t%c đ !à ch(n t#Nc quay sa$ ch$ s% đ(c nsm t#"n !-ch chia cCa m<t đXng hX; 9Pt hLp t%c đ , +$-i t#Nc, s% đ(c !à t#a bảng sE tUnh đ4Lc đ nh?t th0$ đơn !u x0ntip$a Q2pT; II.=.L. 2hDXng &h@& N@c H>nh chm .S ,Nit 2hO s% axit đ<c t#4ng bFi s% mg 9k7 cần thiPt đD t#ung h$à nhMm cacb$xy+ cM t#$ng lQgT mBu th=; 2hO s% axit đ4Lc xác đunh th0$ công th'c^ QW • WiT x H x o,vll f! ˜
32

Luận văn tốt nghiệp g .#$ng đM^ • W, Wi^ .hD tUch Aung Auch 9k7 t#$ng #4Lu 0ty+ic ti"u t%n Hhi chuZn mBu thU nghi*m !à mBu t#%ng Qm+T; • H^ 7* s% điJu chOnh; • g^ 9h%i +4Lng cân mBu nhựa QgT; • o,vll^ @% mg 9k7 cCa lm+ 9k7 i,l:;

II.=.^. 2hDXng &h@& N@c H>nh thTi gi,n g($ hi,. • 2huZn bu mBu th= 2ân chUnh xác i,o q l QgT nhựa !à$ h p +Xng !à m t đ4ơng +4Lng chKt đMng #>n, t# n đJu F nhi*t đ phbng; • 8&nh th= nghi*m | t b&nh h ct, thD tUch noi m+ cM +>p nhi*t HP sinh hàn hXi +4u, F giGa cM nút ca$ su Hh$an +e ch$ !à$ %ng nghi*m thành mcng; 6D đáy %ng nghi*m !à bầu thCy ngân cCa nhi*t HP ngang nhau !à cách bJ m<t cCa Aung môi bay hơi chừng n q h cm; 6D ch$ nhi*t đ tn đunh th45ng t#4?c Hhi +àm phải ch4ng cKt +$-i #a chừng li q ni m+ Aung môi ch$ đPn +úc nhi*t đ sôi tn đunh; • ]uá t#&nh xác đunh |ei +ần +Ky chừng i,ioQgT hen hLp nhựa c ng chKt đMng #>n t#"n đầu t#bn cCa qu0 thCy tinh nhc, ch$ !à$ %ng nghi*m đ[ tn đunh; 9hi !ừa ch-m đáy %ng nghi*m th& bKm đXng hX bKm giây đD th0$ A™i; .h5i gian g0+ hMa +à th5i gian HD từ Hhi hen hLp !ừa ch-m đáy %ng nghi*m đPn +úc hen hLp quánh +-i Hhi nhKc qu0 thCy tinh cM sLi nhc HI$ th0$;

3"

Luận văn tốt nghiệp Ở mei nhi*t đ th= nghi*m, xác đunh t%i thiDu h +ần !à +Ky giá t#u t#ung b&nh; II.=._. 2hDXng &h@& N@c H>nh h6' $DOng &hRn g($ |'c đ đMng #>n cCa nhựa /E9: th0$ th5i gian đ4Lc xác đunh bsng ph4ơng pháp x$xh+0t t#$ng ax0t$n sau nR gi5; ‚iKy +(c t#4?c Hhi cân phải t#Uch +y bsng ax0t$n t#$ng ANng cN x$xh+0t Hh$ảng h gi5; @au đM +Ky #a sKy Hhô đPn Hh%i +4Lng Hhông đti !à đD t#$ng b&nh hút Zm; /ha t# n nhựa /E9: !à chKt đMng #>n th0$ t` +*; @au đM đ4a +"n giKy +(c m t +4Lng Hh$ảng i,l q i,n QgT; @au Hhi nhựa đMng #>n t#$ng m t Hh$ảng th5i gian xác đunh, cân mBu !à tiPn hành t#Uch +y t#$ng ax0t$n Hh$ảng nR gi5; @au đM +Ky mBu #a cân +-i; 7àm +4Lng phần g0+ đ4Lc xác đunh th0$ công th'c^ gn q gl 7˜ gl • gi .#$ng đM ^ gn q 9h%i +4Lng mBu sau Hhi t#Uch +y, g gl q 9h%i +4Lng mBu t#4?c Hhi t#Uch +y, g gi q 9h%i +4Lng giKy +(c Hhô, g; ƒƒ;n; 2¥2 /7‘¤:‚ /7¥/ _¥2 6-:7 6¢ 8‡: 2•f W~. aƒ…† /2 II.B.=. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW 9-n nZn 6 bJn nIn cCa !)t +i*u đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn ‚k@. Rvolqvh; |Bu đ$ đ bJn nIn cM A-ng Hh%i chG nh)t !?i HUch th4?c li xli xlo mm 6 bJn nIn cCa mBu đ4Lc tUnh th0$ công th'c^ /n
33

x lii Q j T

Luận văn tốt nghiệp ®n ˜ Œ .#$ng đM ^ ®n q 6 bJn gi?i h-n Hhi nIn, 9gScmn /n q .ải t#(ng phá hCy mBu, 9g Œ q •i*n tUch thiPt Ai*n ngang, cmn ª"u cầu^ { 8J m<t mBu phải bsng phxng, t#ơn nh n, Hhông bu phXng # p; { @% +4Lng mBu ch$ m t HPt quả th= +à hq o; { 6 chUnh xác HUch th4?c mBu i,io mm; { :In th0$ chiJu A(c nPu +à sLi; { W)n t%c nIn lmmSphút; II.B.B. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW 9-n uSn 6 bJn u%n cCa !)t +i*u đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn ƒ@k l€pqlmmh t#"n máy ƒ:.’k: cCa |}; .%c đ u%n ommSphút; |Bu đ$ đ bJn u%n cM A-ng Hh%i thanh !?i HUch th4?c ^ lii x lo x R mm lo mm Rmm lii mm

6 bJn u%n đ4Lc xác đunh th0$ công th'c ^ hŒ+ ¯u ˜ , |pa
3J

Luận văn tốt nghiệp nbhn .#$ng đM^ Œ ^ aực tác ANng +"n mBu, : + ^ 9h$ảng cách giGa n g%i đỡ, mm b ^ 2hiJu # ng cCa mBu, mm h ^ 2hiJu Aày cCa mBu, mm ª"u cầu^ { 8J m<t mBu phải bsng phxng, t#ơn nh n, Hhông phXng # p; { @% +4Lng mBu ch$ m t HPt quả th=^ h • o { .ải t#(ng đ<t F điDm giGa cCa Hh$ảng cách giGa n g%i đỡ !à t#wng !?i điDm giGa cCa mBu; { W)n t%c u%n limmSphút II.B.F. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW 9-n ", H#& 6 bJn !a đ)p đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn ƒ@k l€mqlmmh t#"n máy ’aAmana ƒ.’ • niii cCa °c; .%c đ đ)p h,o mSs; 9Uch th4?c chuZn mBu đ$ đ bJn !a đ)p^ lni x lo x R mm; lomm Rmm lni mm

6 bJn !a đ)p 2ha#py Qa!AT đ4Lc xác đunh th0$ công th'c ^ r a!A ˜ bh .#$ng đM ^
3]

x liqh , 9•Smn

Luận văn tốt nghiệp r ^ :,ng +4Lng phá hCy mBu, • h ^ 6 Aày cCa mBu, mm b ^ 2hiJu # ng cCa mBu, mm ª"u cầu ^ { 8J m<t mBu phải bsng phxng, t#ơn nh n, Hhông phXng # p; { @% +4Lng mBu ch$ m t HPt quả th=^ h • o { 74?ng đ<t tải t#(ng phải !uông gMc !?i bJ m<t mBu; II.B.L. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW 9-n /Z! 6 bJn HI$ đ4Lc xác đunh th0$ ti"u chuZn ƒ@k on€qlmmh, t#"n máy ƒ:@.’k: oopn • lii 9: cCa |}; .%c đ HI$ ommSphút F nhi*t đ noi$2, đ Zm €oj |Bu cM h&nh A-ng mái t#Ÿ$, HUch th4?c đ4Lc gia công th0$ ti"u chuZn; vi mm
li mm

nimm

R mm loi mm 6 bJn HI$ đ't đ4Lc xác đunh th0$ công th'c sau^ Œ ®H ˜ f .#$ng đM^ Œ ^ aực tác ANng , : f^ .iPt Ai*n ngang cCa mBu, mmn ª"u cầu^
37

, |/a

Luận văn tốt nghiệp q 2ác mBu phải cM bJ m<t nh n, bsng phxng, Hhông #e hay # p; q @% +4Lng mBu ch$ l HPt quả th=^ h • o; q 2hP đ gia công mBu phải F cwng điJu Hi*n ti"u chuZn; II.B.^. 2hDXng &h@& N@c H>nh .+ th,y Hni /hSi $DOng t8!ng '0i t8DTng h!@ chPt • 2ách tiPn hành |Bu đ4Lc sKy Hhô đPn Hh%i +4Lng Hhông đti, đD ngu i t#$ng b&nh hút Zm !à cân chUnh xác đPn i,l mg; :gâm mBu t#$ng môi t#45ng h$á chKt, sau từng Hh$ảng th5i gian xác đunh +Ky mBu #a, Awng giKy +(c thKm Hhô bJ m<t !à cân +-i; • 6 thay đti Hh%i +4Lng cCa mBu /2 đ4Lc tUnh th0$ công th'c^ mn • ml .˜ mn .#$ng đM ^ . ^ 6 thay đti Hh%i +4Lng, j x lii , j

ml ^ 9h%i +4Lng mBu ban đầu, g mn ^ 9h%i +4Lng mBu sau m t Hh$ảng th5i gian xác đunh, g II.B._. 2hDXng &h@& ch7& /onh hiAn "i Hi%n t? ]uZt 1U3M5 2hNp nghi"n c'u cKu t#úc !)t +i*u t#"n máy hiDn !i đi*n t= quIt •Eka •|@ vhvi aW cCa :h)t 8ản; II.B.p. 2hDXng &h@& N@c H>nh HW hP& th7 nDEc |Bu nhựa đúc h&nh t#bn cM đ45ng HUnh oi mm, chiJu Aày R mm; ª"u cầu bJ m<t phxng nh n, Hhông cM b(t HhU b"n t#$ng; 2ách tiPn hành^ |Bu đ4Lc sKy Hhô đPn Hh%i +4Lng Hhông đti, đD ngu i t#$ng b&nh hút Zm !à cân chUnh xác đPn i,l mg; :gâm mBu t#$ng n4?c, sau
35

Luận văn tốt nghiệp từng Hh$ảng th5i gian xác đunh +Ky mBu #a, Awng giKy +(c thKm Hhô bJ m<t !à cân +-i; 6 hKp thN n4?c đ4Lc tUnh th0$ công th'c^ mn • ml .˜ mn .#$ng đM ^ . ^ 6 hKp thN n4?c, j ml ^ 9h%i +4Lng mBu ban đầu, g mn ^ 9h%i +4Lng mBu sau m t Hh$ảng th5i gian xác đunh, g II.B.q. 2hDXng &h@& &hIn toch nhi%t /hSi $DOng TG< 1Th(8'! G8,"i'(t8ic <n,$y.i.5 /hân tUch .‚f đ4Lc thực hi*n t#"n máy @himaA3u .‚f • oi7 cCa :h)t; x lii , j

2:ẦN III. 4rT ;Us NG:IcN CdU ef T:st LUuN ƒƒƒ;l; /7~: .§27 :‚†ª«: aƒ…† 6Ž† III.=.=. ĐGc tonh cv, nguyên $i%u HRu III.1.1.1. Nh%& n$n PLMN 6[ s= ANng +$-i nhựa p$+y0st0 Hhông n$ QA-ng $ct$T +$-i noip/.qrW; aà +$-i pht biPn t#"n thu t#45ng, giá thành h-; 2ác tUnh chKt !)t +ý cCa nhựa đ4Lc t#&nh bày t#$ng bảng ƒƒƒ;l nh4 sau^ 8ảng ƒƒƒ;l^ .Unh chKt !)t +ý cCa nhựa nJn /E9: q noip/.qrW

3G

Luận văn tốt nghiệp
.Unh chKt 6 nh?t, F nii2 .` t#(ng, F nii2 7àm +4Lng sty#0n 2hO s% axit 6ơn !u 2p gSm+ j Hh%i +4Lng |g 9k7Sg nhựa ‚iá t#u mno l,iov Rn lR

2ác HPt quả phân tUch đ4Lc ch$ thKy, nhựa /E9: • noip/.qrW QA-ng $ct$T cM các chO ti"u H} thu)t đáp 'ng đ4Lc y"u cầu +àm nhựa nJn ch$ !)t +i*u p$+ym0 c$mp$3it; III.1.1.2. Ph5 gi& (+ =&" 6[ xác đunh đ4Lc các chO ti"u H} thu)t cCa phN gia t#$ bay đ4Lc đ4a #a t#$ng bảng ƒƒƒ;l nh4 sau^

J<

Luận văn tốt nghiệp 8ảng ƒƒƒ;n^ 2ác chO ti"u H} thu)t cCa phN gia t#$ bay
@. . l n h R o v € p m li 2hO ti"u H} thu)t 9h%i +4Lng #i"ng a4Lng sMt t#"n sàng a4Lng n4?c y"u cầu 6 Zm 7àm +4Lng mKt Hhi nung 7àm +4Lng @ikn 7àm +4Lng Œ0nkh 7àm +4Lng f+nkh 7àm +4Lng @kh .tng hàm +4Lng HiJm cM h-i 6ơn !u gScmh j j j j j j j j j 9Pt quả i,pvp n€,R mo,n i,loR h,hh ov,€i v,€i nv,nv i,iil i,op @ikn—Œ0nkh —f+nkh ² €i ± o,i ±l,oi f@.| 2hll^ni ii ± v,i ± hR ± llo f.@| 2Rhiqmv f.@| 2hllqii ª"u cầu H} thu)t /h4ơng pháp th=

]ua bảng HPt quả phân tUch đ4Lc F t#"n ch$ thKy, đây +à +$-i b t #Kt mun !à nhy QHh%i +4Lng #i"ng +à i,pvp gScm hT; .#$ng thành phần cCa t#$ bay cM m t +4Lng #Kt +?n @ikn Qov,€ijT; 6ây +à thành phần t4ơng đ%i t#ơ !J m<t h$á h(c, t-$ ch$ !)t +i*u cM Hhả n,ng chuu mài mbn #Kt t%t; :g$ài #a, cbn cM m t hàm +4Lng f+nkh Qnv,nvjT cVng #Kt đáng chú ý, giúp ch$ !)t +i*u cM Hhả n,ng chuu n4?c ca$; W& !)y, +$-i phN gia này cM thD Awng đD chP t-$ !)t +i*u /2; III.=.B. 4hw! .@t thTi gi,n g($ hi, "6 h6' $DOng &hRn g($ 6%i !?i quá t#&nh gia công !)t +i*u /2, m t thông s% #Kt quan t#(ng phải xác đunh +à th5i gian g0+ h$á; 6J tài đ[ s= ANng chKt xúc tác |E9/k • a$-i chKt xúc tác Hhơi mà$ phản 'ng t#wng hLp g%c tự A$ nhựa p$+y0st0 Hhông n$ !?i các t` +* thay đti từ i,h đPn lj s$ !?i nhựa nJn; ]uá t#&nh Hhả$ sát đ4Lc thực hi*n ngay t-i nhi*t đ phbng F noi2; 9Pt quả nghi"n c'u ảnh h4Fng cCa
J1

Luận văn tốt nghiệp hàm +4Lng xúc tác |E9/k đPn th5i gian g0+ h$á !à hàm +4Lng phần g0+ cCa nhựa p$+y0st0 đ4Lc t#&nh bày t#"n bảng ƒƒƒ;h; 8ảng ƒƒƒ;h^ ³nh h4Fng cCa hàm +4Lng xúc tác |E9/k đPn th5i gian g0+ !à hàm +4Lng phần g0+ cCa nhựa nJn /E9:
@.. l n h R o v € p 7àm +4Lng |E9/k QjT i,h i,R i,o i,v i,€ i,p i,m l,i .h5i gian g0+ h$á QphútT lRo hh vi Rm op hR nm no 7àm +4Lng phần g0+ QjT ml,€€ mn,hl mo,lo mv,ln mv,i€ mo,im mR,v€ mR,ho

•ựa !à$ HPt quả Hhả$ sát đ4Lc qua s% +i*u bảng ƒƒƒ;h ch$ thKy^ :hựa /E9: noip/.qrW cM hàm +4Lng phần g0+ t4ơng đ%i ca$ !à th5i gian g0+ h$á phw hLp ch$ quá t#&nh gia công !)t +i*u /2 bsng các ph4ơng pháp thC công; .ừ đM, đJ tài đ[ +ựa ch(n #a chP đ đMng #>n thUch hLp nhKt ch$ +$-i nhựa này nh4 sau^ 7àm +4Lng chKt xúc tác |E9/k t%i 4u cần Awng ch$ !i*c chP t-$ !)t +i*u +à i,vj 'ng !?i hàm +4Lng phần g0+ đ-t giá t#u ca$ nhKt Qmv,lnjT !à th5i gian g0+ h$á +à Rm phút; ƒƒƒ;n; 97³k @¥. ³:7 7‘{:‚ 2•f .´ a… 27¨. aƒ«: 9µ. 6µ: .§:7 27¨. Wˆ. a¶ W• 2¤ 7·2 Wˆ. aƒ…† /2; 2hKt +i"n HPt Qc$up+ing ag0ntsT^ ‚E:ƒk@ƒa ‚Œ hl • hLp chKt si+an cCa h[ng rf29E’ @ƒ:ƒ2k:E@ Q6•2T; @= ANng t` +* nhựa nJnSb t đ n ˜ liiSoi phần Hh%i +4Lng Q/9aT

J2

Luận văn tốt nghiệp 6J tài đ[ tiPn hành Hhả$ sát đ nh?t !à tUnh chKt cơ +ý cCa hen hLp nhựa nJn !à b t đ n Hhi đ4a !à$ chKt +i"n HPt !?i các t` +* Hhác nhau^ ijd i,ojd l,ijd l,oj s$ !?i nhựa nJn; 9Pt quả đ$ đ4Lc t#&nh bày t#$ng bảng ƒƒƒ;R; 8ảng ƒƒƒ;R^³nh h4Fng cCa t` +* chKt +i"n HPt đPn tUnh chKt !)t +ý cCa hen hLp nhựa !à b t đ n;
@.. ‚Œhl QjT i i,o l,i l,o n,i 9h%i +4Lng #i"ng QgScmhT l,niml l,nlmR l,nlvo l,nlph l,nlmi 6 nh?t Q2pT hiii nmii n€ii lpii l€ii .h5i gian g0+ QphútT €h v€ vi on hm 7àm +4Lng phần g0+ QjT mi,iR ml,lh mn,h€ mh,no ml,lR

l n h R o

.ừ các HPt quả thu đ4Lc, nh)n thKy Hhi cM m<t chKt +i"n HPt th& các tUnh chKt cơ +ý h$á cCa hen hLp đ4Lc cải thi*n đáng HD; 6 nh?t cCa hen hLp giảm từ hiii 2p xu%ng cbn lpii 2p Hhi ch$ th"m l,oj chKt +i"n HPt !à$ t#$ng hen hLp; 6 nh?t giảm +à m t điJu Hi*n thu)n +Li ch$ quá t#&nh gia công !)t +i*u /2 sau này; .iPn hành gia công mBu /2 !?i nhựa nJn /E9: noip/.qrW A-ng $ct$, chKt gia c45ng +à phN gia t#$ bay !?i sự cM m<t cCa chKt +i"n HPt th0$ các t` +* t#"n đD đ$ tUnh chKt cơ h(c; 9Pt quả Hhả$ sát t#&nh bày t#$ng bảng ƒƒƒ;o;

J"

Luận văn tốt nghiệp 8ảng ƒƒƒ;o^³nh h4Fng cCa t` +* chKt +i"n HPt đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u
‚ŒhlQjT i i,o l,i l,o n,i 6 bJn HI$ Q|/aT hh,ih ho,€n hv,np hv,vv hR,op 6 bJn u%n Q|/aT oR,pi op,hi vl,ho vo,li vl,€i 6 bJn !a đ)p Q9•SmnT n,nR n,np n,hl n,op n,h€ 6 bJn nIn Q|/aT po,mi pp,oo mh,in pm,im pp,in

2ác s% +i*u nghi"n c'u đ4Lc ch$ thKy chKt +i"n HPt cM ảnh h4Fng #Kt +?n đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u /2; 9hi cM m<t cCa chKt +i"n HPt hầu hPt các tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u đJu t,ng +"n !à đ-t giá t#u +?n nhKt Hhi hàm +4Lng chKt +i"n HPt ‚Œhl ˜ l,oj Qhàm +4Lng t%i 4uT; ƒƒƒ;h; 97³k @¥. ³:7 7‘{:‚ 2•f 8¢. ‚ƒf 2‘¸:‚ 6µ: .§:7 27¨. Wˆ. a¶ W• 2¤ 7·2 2•f Wˆ. aƒ…† /2; 9hả n,ng gia c45ng cCa b t đ-t hi*u quả ca$ nhKt Hhi t` +* giGa phN gia !à nhựa nJn đ-t giá t#i t%i 4u; •$ đM, !i*c Hhả$ sát t&m #a hàm +4Lng t#$ bay +à #Kt cần thiPt; 6D Hhả$ sát ảnh h4Fng cCa hàm +4Lng t#$ bay đPn tUnh chKt !)t +ý !à cơ h(c cCa !)t +i*u đ[ tiPn hành chP t-$ mBu !?i hàm +4Lng t#$ bay thay đti hid Rid oid vid €id pid mi !à lii Q/9aT; ³nh h4Fng cCa hàm +4Lng t#$ bay đPn tUnh chKt !)t +ý cCa nguy"n +i*u t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: đ4Lc t#&nh bày F bảng ƒƒƒ;v;

J3

Luận văn tốt nghiệp 8ảng ƒƒƒ;v^ ³nh h4Fng cCa hàm +4Lng t#$ bay đPn tUnh chKt !)t +ý cCa hen hLp nguy"n +i*u;
@.. 7àm +4Lng t#$ bay Qphần Hh%i +4LngT hi Ri oi vi €i pi mi lii 9h%i +4Lng #i"ng QgScmhT l,iphm l,lmim l,nlph l,l€lp l,lml€ l,llnh l,nRvm l,nvoh 6 nh?t Q2pT lioi lRii lpii lloi ll€o lhoi lvii niii

l n h R o v € p

9Pt quả Hhả$ sát đ4Lc ch$ thKy^ 9hi t,ng hàm +4Lng t#$ bay, A$ sự HhuPch tán cCa các h-t t#$ bay !à$ nhựa +àm ch$ đ nh?t cCa hen hLp t,ng; @au đM, nPu tiPp tNc t,ng hàm +4Lng t#$ bay +"n vi /9a s$ !?i nhựa nJn th& A$ t` +* nhựaSt#$ bay đ-t đ4Lc đ t4ơng hLp t%i 4u n"n đ nh?t cCa hen hLp giảm xu%ng; @$ng Hhi hàm +4Lng t#$ bay quá ca$, sự HhuPch tán cCa t#$ bay !à$ nhựa nJn cM hi*n t4Lng HPt tN +-i +àm ch$ đ nh?t cCa hen hLp t,ng; .iPn hành gia công mBu /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9:, !?i sự cM m<t cCa chKt +i"n HPt ‚Œ hl ˜ l,oj, đ4Lc gia c45ng bsng phN gia t#$ bay th0$ các t` +* t#"n đD đ$ tUnh chKt cơ h(c;

³nh h4Fng cCa hàm +4Lng t#$ bay đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u đ4Lc /2 đ4Lc thD hi*n qua các h&nh ƒƒƒ;ld ƒƒƒ;nd ƒƒƒ;h !à ƒƒƒ;R A4?i đây^

JJ

Luận văn tốt nghiệp

.ừ HPt quả h&nh ƒƒƒ;l ch$ thKy^ 9hi hàm +4Lng phN gia t#$ bay t,ng, đ bJn HI$ cCa !)t +i*u /2 t,ng; •$ Hhả tiPp nh)n 'ng suKt cCa b t gia c45ng t%t hơn cCa nhựa nJn !à đ bJn HI$ cCa !)t +i*u t,ng !à đ-t giá t#u +?n nhKt Qhm,om |/aT Hhi hàm +4Lng t#$ bay +à vi /9a; .uy nhi"n, Hhi t,ng hàm +4Lng t#$ bay +?n hơn vi /9a, +úc đM A$ +4Lng t#$ bay quá nhiJu ABn đPn !i*c nhựa nJn Hhông đC ba$ phC; •$ !)y, m t phần b t Hhông đ4Lc thKm nhựa t-$ n"n các HhuyPt t)t t#$ng !)t +i*u +àm ch$ đ bJn cCa !)t +i*u giảm;

J]

Luận văn tốt nghiệp
72 7< ]5 ]] ]3 ]2 ]"22< ]72<J ]J21< ]]23< ]"25J ]12GJ ]222< 7<2"J

, 2 M K S u n 9 W Đ

]< J5 J] "< 3< J< ]< 7< 5< G< 1<< H./01 2 34 567 89:; P'L H<3= III.>: Độ 8ề3 ?ố3 @ủ9 Aậ5 0<ệ? PC 5=B 7 =C/0Dợ34 567 89:

.ừ HPt quả h&nh ƒƒƒ;n ch$ thKy^ 9hi hàm +4Lng t#$ bay +à vi /9a, A$ đ t4ơng hLp t%t giGa nhựa nJn !à b t gia c45ng mà đ bJn u%n cCa !)t +i*u /2 đ-t giá t#u +?n nhKt Q€i,ho |/aT;

J7

Luận văn tốt nghiệp

9Pt quả đ$ đ-c đ bJn nIn !à đ bJn !a đ)p đ4Lc t#&nh bày t#"n h&nh ƒƒƒ;h !à h&nh ƒƒƒ;R ch$ thKy !?i hàm +4Lng t#$ bay +à vi /9a ch$ !)t +i*u cM tUnh chKt cơ h(c ca$ nhKt^ 6 bJn nIn lin,vm |/a, đ bJn !a đ)p n,€ 9•Smn; .#"n cơ sF các s% +i*u nh)n đ4Lc, t` +* /E9:St#$ bay t%i 4u đ4Lc ch(n +à liiSvi QHh%i +4LngT ch$ các Hhả$ sát tiPp th0$; ƒƒƒ;R; 97³k @¥. ³:7 7‘{:‚ 2•f 2¥2 ak¹ƒ 8¢. ‚ƒf 2‘¸:‚ 97¥2 :7f† 6µ: .§:7 27¨. 2¤ 7·2 2•f Wˆ. aƒ…† /2; Wi*c Hhả$ sát ảnh h4Fng cCa các +$-i b t Hhác nhau đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u /2 +à #Kt quan t#(ng !& qua đM ta cM thD đánh giá đ4Lc Hhả n,ng t4ơng hLp cCa nhựa nJn /E9: s$ !?i các +$-i b t gia c45ng Hhác nhau; 6[ tiPn hành chP t-$ mBu !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: đ4Lc gia c45ng bsng h +$-i b t Hhác nhau Qb t ba#it, b t ta+c !à phN gia t#$ bayT !?i t` +* nhựaSb t gia c45ng ˜ liiSvi QHh%i +4LngT đD đ$ tUnh chKt cơ h(c; 9Pt quả đ$ đ4Lc t#&nh bày t#"n các h&nh sau đây^

J5

Luận văn tốt nghiệp

3J 3< "J "< 2J 2< "G2JG

DE 9 P M ; 7 H G 3 F 8

1J 1< J < l>rit 72"G

1227]

T>*c

Tr+ U>W

H. /01 2 34 8E5 4 <9 @1 I34 ; P'L HJ 3= III.5: K3= =1 L34 @M9 8E5 4 <9 @1 I34N O 3N E 8F 3 GH 7

5< 7< ]< J< 3<

7<2"J

DE 9 M ; P ? 3 F 8

"< 2< 1< < l>rit T>*c Tr+ U>W 523 1527J

H. /01 2 34 8E5 4 <9 @1 I34 ; P'L HJ 3= III.-: K 3= =1 L34 @M9 8E5 4 <9 @1 I34 N O 3N E 8F 3 ?P3

JG

Luận văn tốt nghiệp
12< 1<22]G 1<< 5< ]<

DE 9 P M ; H 3 F 8

3< 2< <

3<27] 1G2J3

l>rit

T>*c

Tr+ U>W

H. /01 2 34 8E5 4 <9 @1 I34 ; P'L HJ 3= III.7: K 3= =1 L34 @M9 8E5 4 <9 @1 I34 N O 3N E 8F 3 3H 3

" 2.J

227

>

2 1.J 123

12G1

DE / T S ' ; R Q N 9 A 3 F 8

1 <.J < l>rit T>*c Tr+ U>W

H. /01 2 34 8E5 4 <9 @1 I34 ; P'L HJ 3= III.U: K 3= =1 L34@M9 8E5 4 <9 @1 I34 N O 3N E 8F 3 A9 N QR

.Unh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9:, gia c45ng bsng các +$-i b t Hhác nhau đ4Lc t#&nh bày t#"n các h&nh ƒƒ;o, ƒƒ;v, ƒƒ;€ !à ƒƒ;p ch$ thKy^ .Unh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u /2 đ4Lc gia c45ng bsng phN gia t#$ bay cM tUnh chKt cơ h(c ca$ hơn hxn s$ !?i !)t +i*u /2 gia c45ng bsng các +$-i b t
]<

Luận văn tốt nghiệp Hhác Qba#it !à ta+cT; 6 t4ơng hLp giGa nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay +à t4ơng đ%i t%t; ƒƒƒ;o; 97³k @¥. 2¨† .’°2 Wˆ. aƒ…† /2 8º:‚ /7‘¤:‚ /7¥/ 27©/ 9§:7 7ƒ»: Wƒ 6ƒ…: .¼ ]†½. Q@E|T

7&nh ƒƒƒ;m; ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay Hhi HI$;

7&nh ƒƒƒ;li; ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN b t ba#it Hhi HI$
]1

Luận văn tốt nghiệp

7&nh ƒƒƒ;ll; ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN b t ta+c Hhi HI$ ]uan sát các h&nh chNp cKu t#úc bJ m<t phá hu` cCa mBu /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng các +$-i b t Hhác nhau ch$ thKy, t#"n bJ m<t phá hu` cCa mBu gia c45ng bsng t#$ bay xuKt hi*n #Kt Ut các !Pt #-n n't giGa phần nhựa !à phần tinh thD cCa h-t b t đ n; 6 t4ơng hLp giGa nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay +à t4ơng đ%i t%t; 9Uch th4?c h-t h&nh cầu, nhc, mun +à m t t#$ng nhGng tUnh chKt đáng quý cCa t#$ bay; 6D thKy đ4Lc sự thay đti cKu t#úc cCa !)t +i*u /2 sau Hhi ngâm Hhả$ sát t#$ng các môi t#45ng h$á chKt ,n mbn Hhác nhau, đ[ tiPn hành chNp ảnh @E| bJ m<t g[y cCa từng mBu; 9Pt quả cM thD nh)n thKy qua các h&nh chNp đ4Lc sau đây^

]2

Luận văn tốt nghiệp

7&nh ƒƒƒ;ln^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng HiJm :ak7

7&nh ƒƒƒ;lh^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng mu%i :a2+
]"

Luận văn tốt nghiệp

7&nh ƒƒƒ;lR^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng axit 7n@kR

7&nh ƒƒƒ;lo^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng n4?c cKt
]3

Luận văn tốt nghiệp

7&nh ƒƒƒ;lv^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng x,ng fmn

7&nh ƒƒƒ;l€^ ³nh @E| bJ m<t g[y cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay sau Hhi ngâm t#$ng môi t#45ng Aầu đi030n
]J

Luận văn tốt nghiệp

]ua các h&nh ƒƒƒ;lnd ƒƒƒ;lhd ƒƒƒ;lRd ƒƒƒ;lod ƒƒƒ;lv !à ƒƒƒ;l€ t#"n ch$ thKy !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay chuu n4?c, x,ng !à Aầu Hhá t%t; 2Ku t#úc !)t +i*u bu biPn đti #Kt Ut s$ !?i t#4?c Hhi ngâm; 2huu mu%i, axit !à HiJm HIm hơn, cKu t#úc !)t +i*u xuKt hi*n các +e phXng # p gi%ng nh4 tt $ng; ƒƒƒ;v; 97³k @¥. 6¢ 8‡: 7k¥ 27¨. 2•f Wˆ. aƒ…† /2 .’k:‚ 2¥2 |¦ƒ .’‘¸:‚ 7k¥ 27¨. 97¥2 :7f† .7Ek .7¸ƒ ‚ƒf:; .iPn hành gia công chP t-$ !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay !?i t` +* /E9:St#$ bay ˜ liiSvi QHh%i +4LngT; |Bu sau Hhi gia công đ0m sKy F pii2 t#$ng h gi5, sau đM tiPn hành ngâm Hhả$ sát t#$ng các môi t#45ng h$á chKt ,n mbn m-nh Awng, #Xi xác đunh các tUnh chKt cơ h(c QHI$, u%n, !a đ)p !à nInT; 9Pt quả thu đ4Lc t#&nh bày F bảng sau^ 8ảng ƒƒƒ;€;@ự thay đti đ bJn HI$ cCa !)t +i*u /2 t#$ng môi t#45ng h$á chKt
.Unh chKt HI$ |ôi t#45ng .#%ng 7n@kR hij :ak7 lij :a2+ hj :4?c cKt _,ng fmn •ầu đi030n 8Jn HI$, |/a hm,om np,ho nh,ol n€,vi hn,mo hh,nm hR,pl |$Au+, ‚/a n,in l,l€ l,iR l,Ro l,oR l,on n,iv 8iPn A-ng,j h,nl n,pp h,pR l,v€ n,vm n,vo n,mo

]]

Luận văn tốt nghiệp

8ảng ƒƒƒ;p;@ự thay đti đ bJn u%n cCa !)t +i*u /2 t#$ng môi t#45ng h$á chKt
.Unh chKt u%n |ôi t#45ng .#%ng 7n@kR hij :ak7 lij :a2+ hj :4?c cKt _,ng fmn •ầu đi030n 8Jn u%n, |/a €i,ho R€,pi Rn,li op,Ri o€,Ri vi,l ov,€ |$Au+, ‚/a h,il n,lh i,v€ h,hn n,lh h,ii n,pR 8iPn A-ng,j n,€ n,o h,l i,n n,o n,€ n,p

8ảng ƒƒƒ;m;@ự thay đti đ bJn !a đ)p cCa !)t +i*u /2 t#$ng môi t#45ng h$á chKt
|ôi t#45ng .#%ng 7n@kR hij :ak7 lij :a2+ hj :4?c cKt _,ng fmn •ầu đi030n 8Jn !a đ)p, |/a n,€i n,lR l,€v l,pR n,R€ n,Rh n,hn

]7

Luận văn tốt nghiệp 8ảng ƒƒƒ;li;@ự thay đti đ bJn u%n cCa !)t +i*u /2 t#$ng môi t#45ng h$á chKt
.Unh chKt nIn |ôi t#45ng .#%ng 7n@kR hij :ak7 lij :a2+ hj :4?c cKt _,ng fmn •ầu đi030n 8Jn nIn, |/a lin,vm mn,om pn,mo pl,RR mi,Ro mp,€h mp,mv |$Au+, ‚/a n,€€ l,v€ i,vp i,R€ i,vo i,pv i,pi 8iPn A-ng,j p,np nR,lp n€,li np,mm nn,ov n€,pp n€,hR

2,n c' !à$ các HPt quả t#"n, cM thD nh)n thKy !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng phN gia t#$ bay cM tUnh chKt cơ h(c Hhá ca$ !à cM đ bJn tn đunh t#$ng môi t#45ng h$á chKt ,n mbn m-nh, đ<c bi*t +à t#$ng h môi t#45ng^ n4?c, x,ng !à Aầu; 2N thD +à Hhi ngâm mBu t#$ng môi t#45ng h$á chKt, sau lv ngày, tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u thay đti nh4 sau^ — .#$ng môi t#45ng Aung Auch 7n@kR hij^ 6 bJn HI$ giảm npj, đ bJn u%n giảm hnj, đ bJn !a đ)p giảm nlj, đ bJn nIn giảm lij; — .#$ng môi t#45ng Aung Auch :ak7 lij^ 6 bJn HI$ giảm Rlj, đ bJn u%n giảm Rij, đ bJn !a đ)p giảm hoj, đ bJn nIn giảm lmj; — .#$ng môi t#45ng Aung Auch :a2+ hj^ 6 bJn HI$ giảm hij, đ bJn u%n giảm l€j, đ bJn !a đ)p giảm hlj, đ bJn nIn giảm nij;

]5

Luận văn tốt nghiệp — .#$ng môi t#45ng n4?c cKt^ 6 bJn HI$ giảm lvj, đ bJn u%n giảm lpj, đ bJn !a đ)p giảm mj, đ bJn nIn giảm lnj; — .#$ng môi t#45ng x,ng fmn^ 6 bJn HI$ giảm lvj, đ bJn u%n giảm lRj, đ bJn !a đ)p giảm lij, đ bJn nIn giảm Rj; — .#$ng môi t#45ng Aầu đi030n^ 6 bJn HI$ giảm lnj, đ bJn u%n giảm lmj, đ bJn !a đ)p giảm lRj, đ bJn nIn giảm Rj; 6J tài cVng đ[ tiPn hành t-$ mBu đD đ$ đ hKp thN n4?c !à đ ttn ha$ Hh%i +4Lng t#$ng môi t#45ng h$á chKt !à đ[ thu đ4Lc HPt quả t#$ng bảng ƒƒƒ;ll; 8ảng ƒƒƒ;ll^ @ự thay đti Hh%i +4Lng cCa !)t +i*u /2 t#$ng các môi t#45ng h$á chKt;
@ự thay đti Hh%i +4Lng, j .h5i gian QngàyT
n R v p li ln lR lv 7n@kR hij —i,ll —i,lo —i,nl —i,ln —i,lp —i,l€ —i,lp —i,l€ :ak7 lij qi,hR ql,ii ql,vv qn,nm qn,nh qn,hl qn,n€ qn,l€ :a2+ hj —i,i€ —i,hi —i,ho —i,hi —i,Rp —i,Rh —i,Rv —i,Rm :4?c cKt —i,nR —i,no —i,hp —i,Rn —i,Ro —i,oi —i,oo —i,ov _,ng fmn —i,iR qi,io —i,l€ qi,iR qi,il qi,iv qi,i€ qi,iR •ầu đi030n —i,lR —i,l€ —i,ll —i,ln —i,ip —i,ll —i,i€ —i,ip

Ch\ thoch: •Ku ¾ • ¿^ @ự suy giảm Hh%i +4Lng •Ku ¾ — ¾^ @ự t,ng Hh%i +4Lng
]G

Luận văn tốt nghiệp 9Pt quả nghi"n c'u t#$ng môi t#45ng axit !à HiJm m-nh ch$ thKy cM sự suy giảm A$ nhựa nJn /E9: s= ANng +à +$-i $ct$ cM tUnh chKt chuu h$á chKt Hhông đ4Lc t%t +>m; .uy nhi"n, đây +à Hhả$ sát sơ b cCa đJ tài !J phN gia đ n t#$ bay, A$ đM Hhi +àm !i*c t#$ng môi t#45ng Hh>c nghi*t th& cM thD Awng +$-i nhựa nJn Hhác; .#$ng các môi t#45ng Aung môi cbn +-i Q:a2+, 7nk, x,ng fmn, Aầu đi030nT sự t#4ơng nF, h$à tan các thành phần cKu t-$ !)t +i*u +à Hhông đáng HD; ƒƒƒ;€; 97³k @¥. 6¢ 7¨/ .7© 2•f :‘„2 W•k Wˆ. aƒ…† /2; | t t#$ng nhGng tUnh chKt s= ANng quan t#(ng cCa !)t +i*u +à Hhả n,ng chuu n4?c; 6D Hhả$ sát đ<c tUnh t#"n, đ[ tiPn hành chP t-$ !)t +i*u /2 từ nhựa nJn /E9: !?i vi /9a t#$ bay; |Bu đ4Lc đúc h&nh t#bn cM đ45ng HUnh oi mm, chiJu Aày R mm; |Bu đ[ đ4Lc ngâm t#$ng n4?c !à đ4Lc xác đunh Hh%i +4Lng sau các Hh$ảng th5i gian nhKt đunh;

7<

Luận văn tốt nghiệp 9Pt quả xác đunh đ hKp thN n4?c !)t +i*u /2 đ4Lc t#&nh bày t#"n h&nh ƒƒƒ;lp

7&nh ƒƒƒ;lp^ 6 hKp thN n4?c cCa !)t +i*u /2 th0$ th5i gian; 2ác s% +i*u t#"n h&nh ƒƒƒ;lp ch$ thKy, đ hKp thN n4?c cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: gia c45ng bsng b t t#$ bay +à #Kt nhc !à hKp thN nhanh F €n gi5 ngâm đầu ti"n; 2M thD +à F giai đ$-n này n4?c thZm thKu !à$ !)t +i*u th0$ cơ chP ma$ quản; @au đM đ hKp thN n4?c cCa !)t +i*u t,ng #Kt ch)m; 6iJu này cM thD giải thUch bFi tUnh HÀ n4?c cCa phN gia t#$ bay;

71

Luận văn tốt nghiệp 7* s% HhuPch tán cCa m t chKt +cng xâm thực !à$ p$+ym0 +à chO s% quan t#(ng đD đánh giá Hhả n,ng bả$ !* cCa !)t +i*u p$+ym0; ƒƒƒ;p; 97³k @¥. 6¢ 8‡: :7ƒ…. 2•f Wˆ. aƒ…† /2. 6J tài đ[ tiPn hành Hhả$ sát đ bJn nhi*t cCa các mBu !)t +i*u /2 gia c45ng bsng b t ta+c, b t ba#it !à phN gia t#$ bay !?i t` +* nhựa nJnSb t gia liiSvi QHh%i +4LngT th0$ ph4ơng pháp phân tUch nhi*t Hh%i c45ng +à

+4Lng Q.‚fT; 9Pt quả thu đ4Lc biDu AiYn t#"n h&nh

7&nh ƒƒƒ;lm^ 6X thu .‚f mBu /2 Qnhựa — b t ba#itT 9Pt quả phân tUch đ4Lc t#"n đX thu ƒƒƒ;lm ch$ thKy #sng, F npi i2 mBu bu phân hu` R,hij Hh%i +4Lng; 9hi t,ng nhi*t đ +"n Riii2 th& sự ttn ha$ Hh%i +4Lng +à R€,nlj;

72

Luận văn tốt nghiệp

7&nh ƒƒƒ;ni^ 6X thu .‚f mBu /2 Qnhựa — b t ta+cT .#"n đX thu h&nh ƒƒƒ;ni thKy #sng F nhi*t đ n€i i2 th& mBu chO bu phân hu` R,Rhj Hh%i +4Lng; 2bn F nhi*t đ Riii2 th& sự ttn ha$ Hh%i +4Lng +à Rm,Rvj;

7"

Luận văn tốt nghiệp 7&nh ƒƒƒ;nl^ 6X thu .‚f cCa mBu /2 Qnhựa — b t t#$ bayT .#"n đX thu h&nh ƒƒƒ;nl nh)n thKy F npi i2 mBu chO bu phân hu` R,hlj Hh%i +4Lng; 2bn Hhi t,ng nhi*t đ đPn Riii2 th& sự ttn ha$ Hh%i +4Lng +à oi,hvj;

7&nh ƒƒƒ;nn^ 6X thu .‚f cCa các mBu /2 Qnhựa — ta+c, t#$ bay, ba#itT 9Pt quả phân tUch sự ttn ha$ Hh%i +4Lng .‚f cCa ba mBu c$mp$3it Hhác nhau Qnhựa — b t ta+c, t#$ bay, ba#itT ch$ thKy sự ttn ha$ Hh%i +4Lng F npi i2 +à t4ơng đ%i nhc; 2hO Hhi t,ng nhi*t đ +"n đPn Rii i2 th& mBu m?i bu phân hu` đáng HD; :h4 !)y, !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay cM Hhả n,ng chuu nhi*t t4ơng đ%i t%t, t4ơng đ4ơng !?i !)t +i*u /2 gia c45ng bsng b t ba#it !à b t ta+c;

73

Luận văn tốt nghiệp 2:ẦN Ie. 4rT LUuN ]ua quá t#&nh t&m hiDu !à nghi"n c'u, đJ tài đ[ #út #a các HPt +u)n sau^ l; 6[ tiPn hành Hhả$ sát th5i gian g0+ !à hàm +4Lng phần g0+ cCa nhựa /E9:, t#"n cơ sF đM đ[ t&m #a chP đ đMng #>n thUch hLp ch$ quá t#&nh gia công !)t +i*u /2; n; 6[ Hhả$ sát sự ảnh h4Fng cCa !i*c đ4a chKt +i"n HPt !à$ thành phần cCa hen hLp nhựa !à b t đ n; 9Pt quả ch$ thKy Hhi ch$ th"m m t +4Lng chKt +i"n HPt ‚Œhl Ql,oj th0$ nhựa nJnT th& cKu t#úc cCa !)t +i*u t#F n"n ch<t chE hơn; :g$ài #a, tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u cVng t,ng +"n đáng HD; .ừ đM, đ[ t&m #a t` +* t%i 4u ch$ !i*c chP t-$ !)t +i*u /2; 6J tài đ[ s= ANng l,oj chKt +i"n HPt t#$ng hen hLp nhựa !à phN gia t#$ bay; h; 6[ Hhả$ sát ảnh h4Fng cCa hàm +4Lng t#$ bay đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9:; .ừ đM đ[ t&m #a t` +* t%i 4u /E9:St#$ bay ˜ liiSvi QHh%i +4LngT đD chP t-$ !)t +i*u /2; R; 6[ Hhả$ sát ảnh h4Fng cCa môi t#45ng h$á chKt đPn tUnh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u bsng cách tiPn hành ngâm mBu chP t-$ t#$ng v môi t#45ng Hhác nhau^ 7n@kR hij, :a2+ hj, :ak7 lij, n4?c cKt, x,ng fmn !à Aầu đi030n; ]ua m t th5i gian ngâm ch$ thKy Hhả n,ng chuu môi t#45ng ,n mbn m-nh cCa !)t +i*u +à Hhá t%t, đ<c bi*t +à t#$ng h mô t#45ng^ n4?c, x,ng !à Aầu; o; 6[ Hhả$ sát cKu t#úc cCa !)t +i*u /2 thông qua !i*c chNp ảnh @E| ch$ thKy đ t4ơng hLp giGa nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay +à t4ơng đ%i t%t; v; 6[ Hhả$ sát sự thay đti Hh%i +4Lng cCa !)t +i*u /2 t#$ng các môi t#45ng h$á chKt ,n mbn m-nh; €; 6[ Hhả$ sát đ HhuPch tán cCa n4?c !à$ !)t +i*u /2;

7J

Luận văn tốt nghiệp p; 6[ Hhả$ sát đ bJn nhi*t cCa !)t +i*u /2 t#"n cơ sF nhựa nJn /E9: !à phN gia t#$ bay !à thKy #sng !)t +i*u cM Hhả n,ng chuu nhi*t t4ơng đ%i t%t;

2:ẦN e: TfI LIhU T:<M 4:st Šl‹ 8 9h$a h(c cà 2ông ngh*d ai"n hi*p các 7 i 9h$a h(c !à 9} thu)t Wi*t :am 9` yPu aY t#a$ giải th4Fng sáng t-$ 9h$a h(c 2ông ngh* Wi*t :am !à giải th4Fng ri/k n,m niip; 7à : i, tháng R n,m niim; Šn‹ .#ần W\nh •i*u, a" .hu /hái; “ W)t +i*u c$mp$3it, các !Kn đJ Hh$a h(c, h4?ng phát t#iDn !à 'ng ANng”; 7 i thả$ qu%c gia !J !)t +i*u c$mp$3it; :ha .#ang, lmmo; Šh‹ 2hC bi"n^ a" 2ông •4ỡng; W)t +i*u h(c; :hà xuKt bản 979., lmm€, ch4ơng ln, t#;ohl • oov; ŠR‹ :guyYn 2hâu ‚iang; au)n !,n ca$ h(c; 7à : i, lmmm, t#;lR • h€; Šo‹ :ghi"m 7wng, “W)t +i*u h(c” .#45ng 6-i h(c 8ách Hh$a 7à : i, .# nn€ • nml, lmmm; Šv‹ :guyYn .huý 7sng, “:ghi"n c'u chP t-$ !)t +i*u p$+ym0 c$mp$3it t#"n cơ sF nhựa p$+yp#$py+0n0 gia c45ng bsng mat t#0 !à +ai t-$ !?i mat thu` tinh”; au)n !,n th-c s\; 6-i h(c 8ách Hh$a 7à : i, nii€; Š€‹ /h-m ‚ia 7uân, “.Unh chKt cơ h(c cCa !)t +i*u p$+ym0 c$mp$3it t#"n cơ sF nhựa /E9: gia c45ng bsng sLi thu` tinh !à mat t#0 chP t-$ th0$ ph4ơng pháp ’.| !à hút chân Hhông”; au)n !,n th-c s\; 6-i h(c 8ách Hh$a 7à : i, niiv; Šp‹ :guy"n 7Gu :iPu, .#ần W\nh •i*u, “W)t +i*u p$+ym0 c$mp$3it”; Šm‹ 6$àn .hu a$an, “9} thu)t !)t +i*u c$mp$3it”; 9h$a 7$áq .#45ng 6-i h(c 9} .hu)t q 6-i h(c 6à : ng;

7]

Luận văn tốt nghiệp Šli‹ 2$mp$sit0 |at0#ia+, W$+; h; Engin00#ing fpp+icati$n $g 2$mp$sit0 fcaA0mic /#0ss; :0›ª$#H anA a$nA$n, lm€R; Šll‹ ’0ym$nA 8; @0ym$u#; /$+ym0# 2$mp$sit0s; †t#0cht, .h0 :0th0#+anAs, lmmi; Šln‹ /au Œ; 8#uins; †nsatu#at0A /$+y0st0# .0chn$+$gy; /$+yt0chnic ƒnstitit0 $g :0› ª$#H; ‚$#A$n anA 8#0ach /u+ish0#s lm€p; Šlh‹ ri+iam; 2; raH0; Œi++0# g$# /+astics; /#0ntic0 • 7a++, :0›•0#s0y, lmmv; ŠlR‹ |iHa0+ @H#ig!a#s, “@ynth0tic m$Aigicati$n anA cha#act0#i3ati$n $g unsatu#at0A p$+y0st0#s”; aab$#at$#y $g /$+ym0# 2h0mist#y, †ni!0#sity $g 70+sinHi, Œin+anA, niii; Šlo‹ “‚uiA0 t$ 2$mp$sit0s”; ›››;spsyt0ms;c$m

77

Luận văn tốt nghiệp

75

Luận văn tốt nghiệp

7G