KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SEMESTER APRIL 2013/2014 GMGF

3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM TUGASAN KUMPULAN Ar ! "# 1) 2) Jawab semua soalan. Tugasan hendaklah dihantar kepada pensyarah masing-masing pada pertemuan keempat.

SOALAN 1 $2% M r& !' Kerajaan bercadang untuk melaksanakan tiga projek awam iaitu projek A ! dan " di pekan #intok. Kos tahun pertama kesemua ialah $%1&& ribu. Jumlah kos untuk dua tahun berikutnya bagi projek A ! dan " masing dijangka meningkat sebanyak dua peratus tiga peratus dan empat peratus setiap tahun. Tiada 'aedah diterima untuk tiga tahun pertama daripada ketiga-tiga projek. %anakala jangkaan 'aedah bersih untuk ketiga-tiga projek bagi tahun keempat hingga tahun kesepuluh ditunjukkan dalam jadual berikut. (aedah !ersih )$%) Tahun + / 0 1 . 1& *rojek A 22 &&& 2. &&& ,1 &&& ,, &&& ,. &&& +- &&& -& &&& *rojek ! ,& &&& ,- &&& ,/ &&& ,, &&& 21 &&& 2& &&& 11 &&& *rojek " ,& &&& ,- &&& +& &&& +- &&& -& &&& -- &&& /& &&&

2engan menggunakan kaedah mendiskaun 'aedah bersih jangkaan tentukan susunan projek yang perlu dipilih oleh kerajaan untuk dilaksanakan. Andaikan 'aktor diskaun bagi projek A ! dan " masing-masing adalah 0 peratus . peratus dan 11 peratus.

1

Andaikan 'aktor diskaun bagi projek A dan ! masing-masing adalah 1& peratus dan 12 peratus. 2 .-& sekilogram. *endapatan semusim adalah $%2 &&& sehektar. 4arga jerami ialah $%&. &&& 20 &&& 2.SOALAN 2 $2% M r& !' i) Kerajaan bercadang membina sebuah pusat latihan kemahiran tinggi )*3KT) di daerah Kubang *asu dengan menambak 2& hektar sawah padi. &&& pelatih setiap tahun.&&& 11 &&& 22 &&& 2.&&& 2& &&& 2+ &&& 21 &&& *rojek ! -. Jerami padi dijual kepada kilang kertas berdekatan. $10 M r& !' ii) Jadual berikut menunjukkan nilai 'aedah bersih jangkaan yang diperoleh daripada dua projek kerajaan iaitu projek A dan projek !. !erikan DUA $2' contoh bagi setiap jenis kos berkenaan. &&& 1. 1& (aedah !ersih )$%) *rojek A -1&& &&& -1& &&& 1. *3KT ini dapat menampung seramai . Tahun 1 2 . $% M r& !' #ekiranya projek ini diluluskan nyatakan jenis-jenis kos projek. a) 5yatakan kos langsung nampak kos tidak langsung nampak 'aedah langsung nampak 'aedah langsung tidak nampak dan 'aedah tidak langsung tidak nampak bagi projek ini. + / 0 1 . *esawah padi di sekitar kawasan *3KT menanam padi dua musim. &&& b) 2engan menggunakan kaedah mendiskaun 'aedah bersih jangkaan tentukan projek manakah yang perlu dipilih oleh kerajaan.& &&& -0& &&& -2& &&& 1.

$4 M r& !' Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak $%-& juta untuk membaiki sistem pengairan sawah padi di bawah pengurusan 3embaga Kemajuan *ertanian %uda )%A2A) Kedah. $( M r& !' c) Jelaskan DUA $2' kesukaran yang mungkin dialami oleh penilai untuk membuat analisis kos dan 'aedah bagi projek ini.$10 M r& !' SOALAN 3 $30 M r& !' SOALAN 4 $2% M r& !' a) b) Terangkan DUA $2' kepentingan analisis kos dan 'aedah bagi pelaburan awam. Jumlah pengeluaran ini kekal sehingga projek ini siap sepenuhnya. 6 2 6 1. Kos ini dijangka meningkat sebanyak satu peratus setiap tahun berikutnya. $3 M r& !' 2engan mengambilkira maklumat kos dan 'aedah nampak sahaja hitung nilai kini 'aedah bersih bagi projek ini bagi tempoh lapan tahun. $4 M r& !' ii) iii) . *ada tahun 2&1+ jumlah pengeluaran bersih padi di kawasan %A2A ialah sebanyak . 4arga jualan padi ialah $%1&& bagi setiap metrik tan. *embaikan akan siap sepenuhnya pada akhir tahun ketiga. 2iandaikan 'aktor diskaun ialah enam peratus setahun. . $angka ini mestilah mengambil kira analisis kos dan 'aedah selama lima tahun. *rojek ini akan dimulakan pada tahun 2&1+. #elepas projek berkenaan siap pengeluaran bersih padi di kawasan %A2A dijangka meningkat sebanyak lima peratus setiap tahun. Kos pengurusan projek pada tahun pertama projek ini disiapkan ialah $%2& ribu sebulan. $% M r& !' !erikan SATU $1' contoh bagi setiap 'aedah langsung tidak nampak 'aedah tidak langsung tidak nampak dan kos tidak langsung nampak akibat pembinaan projek ini.-& &&& metrik tan. *eruntukan ini diagihkan untuk tahun pertama tahun kedua dan tahun ketiga dengan nisbah . i) !erdasarkan kepada projek ini sediakan satu rangka yang bersesuaian untuk melaksanakan analisis kos dan 'aedah. #alah satu matlamat projek ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran bersih padi di kawasan %A2A.

/ bagi keadaan baik )!) dan kebarangkalian &. 7tiliti untuk projek ini ialah / )T!) dan . *rojek pembinaan mini stadium melibatkan pembayaran $%1& juta )T!) dan pembayaran $%.& juta )!). !erdasarkan maklumat ini jawab soalansoalan berikut. %anakala projek taman rekreasi bandaran melibatkan pembayaran $%+ juta )T!) dan pembayaran $%1 juta )!).SOALAN 4 $1% M r& !' Katakan kerajaan perlu membuat dua pilihan projek pembinaan iaitu mini stadium dan projek taman rekreasi bandaran dengan kebarangkalian &.)T!).2 )!). $4 M r& !' ii) iii) + . $% M r& !' Kira utiliti jangkaan yang akan diterima masyarakat bagi kedua-dua projek. i) !entukkan jadual yang bersesuaian dengan mengambilkira jenis projek impak projek pembiayaan dan utiliti. 7tiliti yang dinikmati masyarakat bagi projek ini ialah 1 )!) dan 2. $) M r& !' 2engan mengambilkira jawapan )i) dan )ii) terangkan projek manakah yang lebih sesuai untuk dilaksanakan oleh kerajaan.+ bagi keadaan tidak baik )T!).