MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..........................................................2 Phần 1............................................................4 LÝ THUYẾT CHUNG...........................................4 I.1. CƠ CHẾ ĂN MÒN VÀ CÁC BI N PHÁP B!" V #IM L"$I.................................................................4 I.1.1. Cơ chế ăn mòn kim loại...............................................4 I.1.2. Các phương pháp chống ăn mòn.................................6 I.1.3. Cơ chế bảo vệ c ! m"ng #ơn......................................$ I.2. NH%& 'P"(Y ....................................................11 I.2.1. %&ch #' phá( ()i*n .....................................................11 I.2.2. +,ng h-p nh.! /po01...............................................11 I.2.2.1. 2h.! ()3n cơ #4 5iph/n1lol p)op!n 67i#ph/nol 89 v" /p1cloh15)in.................11 I.2.2.2. 2h.! /po01 mạch vòng no...................13 I.2.2.3. 2h.! /po01/#(/...................................14 I.2.2.4. 2h.! /po01:ph/nolic...........................1; I.2.3. Các ch<( =>ng )?n cho nh.! /po01...........................1; I.2.3.1. Ch<( =>ng )?n 5ạng phản @ng cAng h-p ................................................................16 I.2.3.2. B>ng )?n (h/o phản @ng ()Cng h-p .....2D I.2.4.7iến (Enh nh.! /po01.................................................21 I.2.4.1.FiGi (hiệH..............................................21 I.2.4.2.7iến (Enh nh.! /po01 bIng c!c5!nol. . . .22 I.).B*T MÀU VÀ CH+T Đ*N......................................24 I.3.1.C)om!( kJm ..............................................................24 I.3.2. K0i( #?( ....................................................................2; I.3.4.+!lc............................................................................26 Phần 2...........................................................2, CÁC PH-ƠNG PHÁP NGHI.N C/U....................2, II.1. CÁC PH-ƠNG PHÁP PH0N T1CH H"Á H2C...........2, II.1.1. Lhương pháp 0ác =&nh h"m lư-ng nh>m /po01........2M II.1.2. Lhương pháp 0ác =&nh h"m lư-ng phNn khO.............2P II.2. CÁC PH-ƠNG PHÁP (ÁC Đ3NH T1NH CH+T CƠ LÝ C4& MÀNG PH4...............................................25 II.2.1. Lhương pháp 0ác =&nh =A bQn v! =Rp......................2P II.2.2. Lhương pháp 0ác =&nh =A bQn Hốn 5So ...................3D II.2.3. Lhương pháp 0ác =&nh =A c@ng (ương =ối ...............31 II.2.4. Lhương pháp 0ác =&nh =A bám 5Enh.........................32

1

II.3.;. Lhương pháp 0ác =&nh =A bQn c"o 0ưGc...................33 II.).CÁC PH-ƠNG PHÁP Đ" ĐI N H"Á ......................)) II.3.1. Lhương pháp =o (hế (h/o (hTi gi!n .........................33 II.3.2. Lhương pháp b>c (ách c!(o( 6C!(o( Ui#bon5ing V/(ho59.............................................................................34 II.). TH6 NGHI M #H! NĂNG CH7NG ĂN MÒN TH'" PH-ƠNG PHÁP M8 MU7I ................................)9 Phần III.........................................................): #ẾT ;U! NGHI.N C/U....................................): III.1. NGUY.N LI U ĐẦU...........................................): III.2.T<NG H=P NH%& 'P"(Y>C&C?&N"L..................)@ III.). T1NH CH+T VAT LÝ C4& BƠN LCT CH7NG ĂN MÒN TD.N CƠ BỞ NH%& ''C....................................)@ III.4. #H!" BÁT T1NH CH+T CƠ LÝ C4& MÀNG BƠNE...4F III.). NGHI.N C/U #H! NĂNG CH7NG ĂN MÒN C4& MÀNG BƠN BGNG PH-ƠNG PHÁP ĐI N H"Á .....41 III.3.1. Bo b>c (ách c!(o(....................................................41 III.3.2. Bo (hế =iện c.c (h/o (hTi gi!n................................43 III.4. NGHI.N C/U #H! NĂNG B!" V C4& MÀNG BƠN BGNG PH-ƠNG PHÁP TH6 M8 MU7I ................4: #ẾT LUAN......................................................9F TÀI LI U TH&M #H!".....................................92

MỞ ĐẦU
Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, phần lớn các công trình đề !" #$ng m%t &h'i lư(ng lớn &im l)*i+ ,h-) !' liệ th'ng &ê, lư(ng &im l)*i ./a) g0m !1t th2p 34 &im l)*i m4 5 /6 7n m8n #) 9 á trình 7n m8n điện h)á chiếm 1,: ; <,= >?@ cAa các nước, hay nBi cách &hác h4ng n7m cB tới 1C ; 1=D &h'i lư(ng &im l)*i /6 phá h E nế &hông đư(c /F) 3ệ+ Vì 3Gy, yê cầ cHp thiết 3ề

I

&J th Gt cũng như 3ề mJ th Gt l4 phát triKn ng4y c4ng ca) các công nghệ /F) 3ệ &im l)*i tr)ng đB cB phưLng pháp /F) 3ệ /Mng lớp phA+ ,rên thNc tế, cB /a phưLng pháp lớn đư(c !" #$ng l4 #Ong lớp phA /Mng &im l)*i .tráng cr)m, tráng thiếc+++5, lớp phA /Mng h(p chHt h)á hPc 34 lớp phA /Mng phi &im .m-n, !Ln5+ ,r)ng đB, /iện pháp hQ hiệ nhHt l4 #Ong m4ng !Ln đK /F) 3ệ #) đRc tSnh ch'ng 7n m8n t't, rHt &inh tế đ0ng thTi tSnh thUm mJ ca)+ V'i 3ới &hS hG nhiệt đới &h1c nghiệt, đRc /iệt &hS hG ở 3Ong 3-n /iKn, trên /iKn 34 hFi đF), mWc đ% hư h*i 3Gt liệ 34 tXn thHt #) 7n m8n rHt lớn+ ,'c đ% 7n m8n ở các &h 3Nc n4y rHt lớn, cB thK tới C,= ; C,Y mmZn7m+ Vì 3Gy 3iệc nghiên cW các các hệ !Ln /F) 3ệ t Xi thP ca) ch) các cH &iện !1t th2p l4m 3iệc tr)ng điề &iện /iKn 34 tr)ng nước /iKn nhiệt đới Việt Nam l4 cần thiết+ Hiện nay ở Việt Nam đ[ cB nhiề l)*i !Ln ch'ng 7n m8n t Xi thP ca) nhGp t\ nước ng)4i, chA yế t\ các h[ng ]nt-rpaint .^nh5, _igma .H4 `an5, Nipp)n @aint .NhGt5, a)t n .Na by5, Hamph-l .Van c*ch5, ca!t-r .@háp5+++ , y nhiên, 9 a &iKm tra th" nghiệm tN nhiên t*i Nha ,rang, m%t !' l)*i !Ln td ra &hông thSch h(p 3ới điề &iện nhiệt đới Việt Nam+ Ng)4i ra, các l)*i !Ln ng)*i nhGp cB giá th4nh ca), &hông thSch h(p 3ới điề &iện &inh tế cAa nước ta+ Với m$c đSch chế t*) !Ln ch'ng 7n m8n chHt lư(ng ca) đK /F) 3ệ các &ết cH th2p ở &h 3Nc &hS hG 7n m8n ca), Viện eh)a hPc fông nghệ >ia) thông VGn tFi 34 ,r ng tgm nghiên cW 3Gt liệ p)lym- .,rưTng V*i hPc hách &h)ai H4 N%i5 đ[ đưa ra đề t4ij kNghiên cW chế t*) !Ln lBt ch'ng 7n m8n chHt lư(ng ca) cB !" #$ng ph$ gia Wc chế 7n m8nl+ Nhiệm 3$ chSnh cAa đề t4i /a) g0mj i Nghiên cW công nghệ chế t*) hệ !Ln lBt ch'ng 7n m8n trên cL !ở -p)myicac#an)l 34 các /%t m4 th$ đ%ng h)á+ i Nghiên cW đưa chHt ph$ gia Wc chế 7n m8n 34) hệ !Ln đK ngng ca) tSnh n7ng /F) 3ệ cAa m4ng !Ln+ i ehF) !át Fnh hưởng cAa ph$ gia Wc chế 7n m8n đến tSnh chHt cAa m4ng !Ln /Mng các phưLng phápj

n

o ,h" tSnh chHt cL lp cAa m4ng !Ln .đ% /ền 3a đGp, đ% /ám #Snh, đ% /ền 'n #q), đ% /ền c4) mước, đ% cWng tưLng đ'i5 o ,h" tSnh chHt ch'ng 7n m8n cAa m4ng !Ln /Mng các phưLng pháp điện h)á .đ) thế th-) thTi gian, /Bc tách cat)t5 o ,h" nghiệm gia t'c đK đánh giá t Xi thP m4ng !Ln /Mng phưLng pháp th" nghiệm mO m 'i+

Phần 1

LÝ THUYẾT CHUNG
I.1. CƠ CHẾ ĂN MÒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP B ! VỆ "IM L!#I

I.1.1. C$ %h& 'n ()n *+( ,-.+
rn m8n đư(c đ6nh nghsa l4 9 á trình ha) m8n cAa m%t chHt /ởi tác #$ng h)á hPc+ @hX /iến nhHt, th Gt ngQ n4y đư(c áp #$ng ch) !N phá h E tHn công 34) &im l)*i /ởi các phFn Wng h)á hPc 3ới môi trưTng cAa nB+ ,h Gt ngQ n4y /a) g0m m%t !' l)*i 7n m8n h)á hPc các &im l)*i, nhưng thưTng gRp nhHt l4 l)*i 7n m8n mFy ra /ởi các phFn Wng điện h)á tnu+

<

_N 7n m8n điện h)á l4 m%t hiện tư(ng rHt phWc t*p+ fB nhiề l)*i th2p, tHt cF đề l4 h(p &im cAa !1t 34 cac/)n 3ới các &im l)*i &hác+ _N nh*y cFm cAa các l)*i th2p 3ới !N 7n m8n thay đXi rHt lớn ph$ th %c 34) th4nh phần cAa chvng 34 Wng ! Ht tr)ng 3Gt thK th2p+ w hướng 7n m8n điện h)á ggy ra /ởi !N &hông đ0ng đề cAa các th4nh phần #xn đến m%t !' 3Ong trên /ề mRt trở th4nh an)t tr)ng &hi các 3Ong &hác trở th4nh cat)t+ ehi th2p đư(c nhvng tr)ng nước cB đ% #xn, !1t !y h)4 tan ./6 7n m8n5 ở 36 trS an)t t<u+ ,h4nh phần h)á hPc cAa th2p l4 m%t nhgn t' t*) ra các 3Ong cat)t 34 an)t, Wng ! Ht cũng l4 m%t nhgn t'+ VS #$, th2p cán ng %i thưTng #z /6 7n m8n hLn th2p cán nBng &hi cB cOng th4nh phần h(p &im+ ,ưLng tN như 3Gy, !N 3a ch*m cAa các h*t cát ph n 3ới t'c đ% lớn 34) m%t tHm th2p !y t*) ra các 36 trS an)t 34 cat)t ở gần điKm 3a ch*m+ fác phFn Wng điện h)á mFy ra ở an)t 34 cat)t &hi 31ng mRt )my l4 t<uj ^n)tj {- → {-oo o I-ˉ fat)tj IHI| → IHo o I|Hˉ IHo o I-ˉ → HI Nế cB mRt )my .h)4 tan tr)ng nước5, m%t phFn Wng &hác mFy ra ở cat)tj |I o IHI| o <-ˉ → <|Hˉ @hFn Wng tXng thK mFy ra ! 't 9 á trình 7n m8n l4j I{- o |I o HI| → I{-oo o <|Hˉ ?) cB mRt cAa )my &hông &hS, hy#r)mit !1t .]]5 /6 /iến th4nh g} !1t .{-I|n+HI|5 j <{-.|H5I o I|I ~ I{-I|n+HI| o HI|

=

_L đ0 9 á trình 7n m8n th2p đư(c ch} ra tr)ng hình 1+1 t<u+ Nước /iKn . chHt điện ly5 {-Io {^n)t

|Hˉ -ˉ

|I

fat)t ,h2p .{-5

Hình 1.1. Sơ đồ quá trình ăn mòn thép

I.1./. C0% 1h2$n3 1h01 %h4n3 'n ()n
• á trình 7n m8n mFy ra #) m hướng tN nhiên cAa 3Gt chHt, đRc /iệt các &im l)*i thưTng !" #$ng ch) các &ết cH , thOng chWa, t4 th E+++, đư(c /iến t\ tr*ng thái &im l)*i th4nh các )mit &im l)*i /ền hLn+ VGt liệ &hông thK !" #$ng lg #4i tr)ng điề &iện n4y, 34 nế 7n m8n &im l)*i mFy ra, &ết cH /6 phá h E+ fác l)*i phá h E n4y cần đư(c ng7n chRn+ V4i phưLng pháp /F) đFm # y trì &hF n7ng t0n t*i 34 &hF n7ng !" #$ng cAa các &ết cH 3ới giá thHp đư(c chv p tnuj i `Na chPn 34 !" #$ng các 3Gt liệ ch'ng 7n m8n ch) các &ết cH + i ,hay đXi môi trưTng i _" #$ng các r4) cFn giQa 3Gt liệ cH trvc 34 môi trưTng+ i _" #$ng phưLng pháp /F) 3ệ cat)t+ i _" #$ng các &ết cH ch) ph2p 7n m8n h)Rc thiết &ế #ư+ c€i phưLng pháp cB nhQng ư điKm, như(c điKm 34 lsnh 3Nc !" #$ng &inh tế nhHt+ N7m phưLng pháp đư(c tBm t1t tr)ng /Fng 1+1+

Bảng1.1. So sánh các phương pháp điều chỉnh quá trình ăn mòn

Y

@hưLng pháp ,hay ,hay đXi môi trưTng

VS #$ đXi

• điKm chSnh

Như(c điKm tr\ đư(c !N 7n m8n+ fhHt Wc chế h*n chế chìm+ ehF n7ng thi công+

9 á fác thay đXi thưTng ehông h)4n t)4n l)*i Vôi &hi cB giá thHp+ #4ng+ cr)m, #4i+ fh} áp #$ng ở các

trình, đ% Um hay đLn giFn+ nhiệt đ%+ chế

_" #$ng chHt Wc ,rang /6 thêm #z tr)ng điề &iện nhvng H(p &im đ0ng, ,hTi gian !" #$ng fhi phS /an đầ ca)+

VGt ch'ng m8n

liệ

ni&-n,

7n m)lip#-n 3ới !1t+ #q) .@Vf, @‚5 Vd t4 ,

fác nhNa nhiệt 36 trS mác đ6nh #ưới VLn giFn+ chHt điện ly m*nh+ Hiệ `(i Sch h*n chế ở &h ƒê cầ chìm tr)ng

hF) 3ệ cat)t

nước, #ưới đHt, Hiệ đưTng 'ng `ớp g*ch phA,

9 F &hi cB 3Nc &hô 34 Um ướt+ nước+ 9 F 34 t)4n fần phgn tSch cUn thGn !N 7n m8n+ fần m" lp /ề mRt 34 áp #$ng đvng cách+ ,hTi gian !" #$ng 34 chi phS thay thế &hông thK #N đ)án+ fhi phS /an đầ ca)+ ehông hiệ 9 F+ eh'i lư(ng t7ng

„4) cFn

fác lớp phA /F) #iện nhHt+ 3ệ, tHm chHt #q), >iá h(p lp+ lớp phA cWng fác chi tiết &ết cH lớn hLn 34 các tHm #4y hLn yê cầ

,hiết &ế #ư

c€i phưLng pháp cB l(i Sch riêng, #) đB, #ưới các điề &iện, !N &ết h(p các phưLng pháp cB thK cB hiệ 9 F hLn+ VS #$ m%t 34i l)*i th2p &hông g} /6 Fnh hưởng /ởi i)n cl) t\ các 3ết r€ /ề mRt+ ?) đB 3iệc &ết h(p th2p &hông g} 34 m%t

:

lớp phA ch6 cl) hiệ 9 F thưTng c ng cHp m%t hệ hiệ 9 F hLn th2p &hông g} riêng lq+ hF) 3ệ cat)t thưTng &ết h(p 3ới các lớp phA /F) 3ệ &hác nha đK giFm chi phS cAa #8ng cư…ng /Wc hay giFm !' an)t hy !inh đư(c !" #$ng+

I.1.5. C$ %h& 67- 89 %:; (<n3 =$n
Như ở trên đ[ nê , 7n m8n &im l)*i l4 m%t 9 á trình điện h)á+ fB thK ng7n cFn 9 á trình 7n m8n &im l)*i /Mng cách ng7n chRn các phFn Wng an)t h)Rc cat)t, h)Rc /Mng cách ng7n cFn #8ng 7n m8n tr)ng chHt điện phgn+ ha phưLng pháp n4y đư(c gPi l4j Wc chế cat)t, Wc chế an)t 34 Wc chế điện trở t11u+ a5 †c chế cat)t ,r)ng phFn Wng cat)t tác nhgn phFn Wng l4 )my 34 nước+ ,hNc nghiệm ch) thHy các m4ng !Ln cB đ% #4y /ình thưTng &hông thK ng7n cFn )my 34 nước thHm 9 a m4ng, cB nghsa m4ng !Ln &hông thK hiện tác #$ng Wc chế cat)t t‡u+ /5 †c chế an)t ,*i các miền an)t, phFn Wng /a) g0m !N ch yKn i)n &im l)*i 34) tr)ng chHt điện phgn &ˆm th-) 3iệc giFi phBng điện t" lư l*i tr)ng &im l)*i+ ?) đB cB thK Wc chế an)t th-) hai cách t‰uj  f ng cHp đầy đA điện t" ch) &im l)*i đK ng7n cFn các i)n &im l)*i đi ra &hdi /ề mRt &im l)*i+ Viề n4y cB thK đư(c thNc hiện /Mng 3iệc !" #$ng các m4ng !Ln /F) 3ệ cat)t chWa các /%t m4 &im l)*i cB thế 7n m8n thHp hLn thế 7n m8n cAa &im l)*i cần /F) 3ệ , như !Ln gi4 &ym+  _1t ở ng)4i &hông &hS thưTng /6 )my h)á t*) ra m4ng )mit, t y nhiên #) tSnh &hông đ0ng nhHt 3ề th4nh phần 34 cH trvc ch) nên 7n m8n &im l)*i 3xn tiếp t$c mFy ra+ fB hai nhBm /%t m4 cB tác #$ng Wc chế 7n m8n l4m #4y thêm 34 kh)4n thiệnl hLn m4ng )mit n4y ng7n cFn 7n m8n &im l)*i+ o NhBm thW nhHt l4 các /%t m4 /aŠL, cB &hF n7ng t*) m4 ph8ng &hông tan 3ới các l)*i #ầ thF) m%c nhưj )mit chì, )mit &ym+++ t1Cu+

o NhBm thW hai l4 các /%t m4 th$ đ%ng , như các /%t m4 cr)mat &ym, ph)tphat &ym+++ c5 †c chế điện trở Vgy l4 cL chế /F) 3ệ ch ng nhHt đư(c thNc hiện /ởi m4ng !Ln+ ehi phA !Ln trên /ề mRt &im l)*i, cB nghsa l4 đRt m%t điện trở 34) m*ch điện h)á, !N #i ch yKn i)n &im l)*i t\ /ề mRt &im l)*i 34) # ng #6ch chHt điện ly /6 ng7n cFn+ ?) đB 7n m8n &im l)*i đư(c ng7n cFn h)Rc St nhHt cũng giFm m 'ng giá tr6 thHp+ fác yế t' !a Fnh hưởng đến tác #$ng Wc chế điện trở cAa m4ng !Lnj o V% #4y cAa m4ng !Ln+ o H4m lư(ng t*p chHt tr)ng nước cAa /%t m4 o cWc đ% !*ch cAa /ề mRt &im l)*i trước &hi !Ln+ o ehF n7ng ng7n cFn !N thHm nước 34 chHt điện phgn 9 a m4ng !Ln+ fác tSnh chHt /F) 3ệ cAa m4ng !Ln đư(c mác đ6nh /ởi &hF n7ng h)*t đ%ng điện h)á cAa nB, m4 &hF n7ng n4y ph$ th %c 34) cH trvc m4ng, /Fn chHt nhBm chWc, đ% #xn i)n, !N ch yKn điện thUm chHt ldng 34 &hF n7ng th$ đ%ng cAa /%t m4 + ,h-) tác giF „)!-n‹-l# 34 các c%ng !N , /Fn thgn các m4ng !Ln 34 các phưLng pháp !Ln phA hiện nay &hông ng7n cFn nghiêm ngRt đư(c các tác nhgn 7n m8n mgm thNc đến /ề mRt &im l)*i+ c4ng !Ln /F) 3ệ ch'ng 7n m8n &hông phFi t gn th-) 9 y t1c t*) ra m%t h4ng r4) ch- ch1n t yệt đ'i, m4 th-) ng yên t1c tN điề ch}nh tr)ng 9 á trình mgm nhGp chHt điện phgn đến /ề mRt &im l)*i, như hiện tư(ng th$ đ%ng /ề mRt &im l)*i cAa các m4ng !Ln chWa /%t m4 cr)mat 34 các chHt Wc chế 7n m8n &im l)*i, như hiện tư(ng t*) 3ới &im l)*i cần /F) 3ệ nhQng h(p chHt &hB tan ./%t m4 ph)tphat5, cũng như /F) 3ệ điện h)á ./F) 3ệ cat)t5 tICu+ ,hông thưTng hệ !Ln phA /F) 3ệ &im l)*i /a) g0m n lớpj lớp !Ln lBt .prim-r5, lớp !Ln tr ng gian . n#-rc)at5 34 lớp !Ln phA /ên ng)4i .‹ini!hing c)at5+ c€i lớp !Ln cB nhQng yê cầ &J th Gt &hác nha t Œ th-) môi trưTng 7n ‰

m8n+ ,r)ng thNc tế, t Œ th %c 34) m$c đSch !" #$ng lớp !Ln cB thK t7ng lên h)Rc giFm m 'ng+ fhWc n7ng chSnh cAa lớp !Ln lBt l4 ng7n cFn 7n m8n &im l)*i+ c%t !Ln lBt lp tưởng cB các tSnh chHt !a j i ,hSch h(p 3ới phưLng pháp !Ln 34 điề &iện !Ln+ i ,'c đ% /ay hLi # ng môi thSch h(p, đFm /F) m4ng !Ln &hô tr)ng thTi gian ch) ph2p+ i hám #Snh t't 3ới /ề mRt &im l)*i+ i V% /ền c4) mước 34 3a đGp ca)+ i VA mềm #q) đK thSch h(p 3ới !N thay đXi &Sch thước &im l)*i+ i @hFi cB /ề mRt t't ch) 3iệc !Ln các lớp !Ln tiếp th-)+ i ehi !" #$ng các /%t m4 Wc chế 7n m8n, các /%t m4 n4y phFi &hông đ%c 34 h4m lư(ng /%t m4 phFi đA+ i cWc đ% thUm thH nước 34 )my thHp+ _Ln tr ng gian l4 l)*i !Ln chWa lư(ng /%t m4 , chHt đ%n ca), chvng đư(c !Ln trNc tiếp trên !Ln lBt 34 c ng cHp k nền l cần thiết ch) lớp phA /ên ng)4i+ _Ln tr ng gian cần cB các tSnh chHt !a j i hám #Snh t't 3ới !Ln lBt+ i V% ch- phA thSch h(p+ i ,Snh chHt chFy 34 !an ph•ng t't tránh &hông đK l*i 3ết chXi !a &hi m4ng !Ln &hô+ i ehF n7ng !- &ết tưLng đ'i nhanh đK tránh hiện tư(ng k lvn l .agging5 34 tr4n đầy ở các m2p c*nh, !)ng 3xn đFm /F) 9 2t !Ln #z #4ng+ i c4 !1c phFi tưLng tN 34 nh*t m4 hLn m4 !1c lớp !Ln phA /ên ng)4i+ `ớp !Ln phA ch6 tác #$ng trNc tiếp cAa môi trưTng 7n m8n+ , Œ th-) /Fn chHt môi trưTng 7n m8n 34 l)*i !Ln lBt h)Rc l)*i !Ln tr ng gian !" #$ng, ngưTi ta lNa chPn l)*i !Ln phA thSch h(p+ c4ng !Ln phA phFi /ám #Snh t't 3ới !Ln lBt h)Rc !Ln tr ng gian, /ền tr)ng môi trưTng 7n m8n+ hên c*nh tSnh chHt /F) 3ệ 1C

ch'ng 7n m8n, m4ng !Ln phA c8n cB chWc n7ng trang trS /ên ng)4i ch) &ết cH &im l)*i+ I./. NH>? @P!AY

I./.1. LB%h =C 1h0D DE+Fn
NhNa -p)my l4 l)*i nhNa phX /iến tr)ng các lsnh 3Nc !Ln ch'ng 7n m8n, &-) #án 34 c)mp)Šit+ N7m 1‰C‰ nh4 h)á hPc Nga nXi tiếng @ril-!chaŽ-• đ[ phát hiện ra phFn Wng cAa các )l-‹in 34 các p-ramit /-nŠ)ic đK t*) th4nh h(p chHt -p)my+ N7m 1‰n<, nh4 h)á hPc VWc _chlac& tXng h(p các p)lyglymy#ryl-t- t\ hi!ph-n)l ^ 34 -pycl)hy#rin, nhNa n4y cB thK đBng r1n /Mng m%t đưLng lư(ng amin, t y nhiên _chlac& cũng chưa thHy hết giá tr6 cAa !áng chế đB+ N7m 1‰n‡, @i-rrfa!tan đ[ công /' /Mng !áng chế mô tF phưLng pháp điề chế p)lyglymi#yl-tt\ hi!ph-n)l ^ 34 -picl)hy#rin 34 phát hiện ra tSnh chHt 9 p /á cAa nhNa nhGn đư(c l4 cB đ% /ám #Snh t yệt 3Ti 3ới nhiề l)*i 3Gt liệ !a &hi đBng r1n /Mng anhy#rit phtalic t1Yu+ ,r)ng I= n7m trở l*i đgy, !Fn lư(ng nhNa -p)my trên t)4n thế giới t7ng nhanh .&h)Fng nC+CCC tHnZn7m5 34 tr)ng thTi gian gần đgy đ*t trên 1 triệ tHnZn7m+ eh)Fng 1Z< !' lư(ng đB !" #$ng l4m chHt &ết #Snh đK !Fn m Ht 3Gt liệ p)lym- c)mp)Šit cB đ% /ền ca) nhưng chA yế 3xn l4 !Fn m Ht m4ng phA+ N7m 1‰:C, !Fn lư(ng -p)my tiê th$ trên thế giới đ*t &h)Fng 1=C+CCC tHnZn7m+ Vầ n7m 1‰‡C, !Fn lư(ng -p)my tiê th$ trên thế giới &h)Fng YCC+CCC tHnZn7m .chiếm nD nhNa nhiệt r1n thế giới5 tr)ng đB chA yế l4 cJ .1:C+CC tHn5, fhg • .1n<+CCC tHn5 34 NhGt hFn .W1CC+CCC tHn5+

I././. TGn3 hH1 nhI; J1-KL
I././.1. NhI; DEMn %$ =N O+1hJnL,-, 1E-1;n PB+=1hJn-, ?Q 8< J1L%,-hLOE+n Vgy l4 nhNa -p)my phX /iến nhHt .-p)my#ian5, l4 !Fn phUm trOng ngưng giQa -pycl)hy#rin 3ới hi!ph-n)l ^ thông 9 a phFn Wng &ết h(p n'i tiếp l gn 11

phiên cAa nhBm -p)my 3ới nhBm hy#r)mylph-n)l 34 tái t*) nhBm -p)my nhT &h" cl)hy#r) đK t*) th4nh nhNa cB công thWc ch ngj

CH2 CH CH2 O

O R O CH2 CH CH2 O R O CH2 CH CH2 OH n O CH3

R=

C CH3

n ‘ C ÷ ICC t Œ th %c điề &iện tiến h4nh phFn Wng @hFn Wng t*) nhNa -p)my mFy ra th-) I giai đ)*nj >iai đ)*n 1j NhBm hy#r)myl cAa #iph-nyl)l pr)pan &ết h(p 3ới nhBm -p)my cAa -pycl)hy#rin tr)ng môi trưTng &iềm+
HO CH3 C CH3 OH

+

2 CH2 CH CH2Cl O
CH3

NaOH

ClCH2 CH CH2O OH

C CH3

O CH2 CH CH2Cl OH

Vgy l4 phFn Wng t)F nhiệtj • ‘ 1:,C‰ ecalZm)l+ >iai đ)*n Ij fl)hy#rin glyc)l t*) th4nh chWa nhBm hy#r)myl ở 36 trS I !) 3ới ng yên t" cl)+ Với cách /' trS các nhBm chWc như 3Gy, cl)hy#r) #z #4ng tách ra 34 t*) th4nh nhBm -p)my mới th-) cL chế thế n cl-)‹in cAa hal)g-l /Mng i)n alc)g)lat+

1I

CH3 ClCH2 CH CH2O OH C CH3 O CH2 CH CH2Cl OH CH3 CH2 CH CH2O O C CH3 ?iglymy#ryl-t- hi!ph-n)l ^

NaOH

O CH2 CH CH2 O

@hFn Wng th nhiệt j • ‘ i I‡,C‰ ecalZm)l+ >lymy#yl-t- hi!ph-n)l ^ nhT cB nhBm -p)my !y phFn Wng tiếp 3ới nhBm hy#r)myl cAa #iph-nyl)l pr)panj
CH2 CH CH2 O CH2 O R O CH CH CH 2 2 + HO R OH O O NaOH

CH2 CH CH2 O CH2 O R O CH CH CH O R OH 2 2 O OH CH3 R= C CH3

H(p chHt tr ng gian n4y tiếp t$c phFn Wng 3ới nha đK t*) th4nh nhưa -p)my cB công thWc tXng 9 át như trên+ eh'i lư(ng phgn t" nhNa -p)my #a) đ%ng tr)ng &h)Fng nCC ÷ 1‡+CCC t Œ th %c 34) tE lệ m)l giQa -pycl)hy#rin .‚fH5 34 #iph-nyl)l pr)pan .?@@5, nhiệt đ%, thTi gian phFn Wng 34 n0ng đ% Na|H đ[ !" #$ng+ I./././. NhI; J1-KL (.%h 8)n3 n,hưTng nhNa -p)my m*ch 38ng n) nhGn đư(c nhT phFn Wng -p)my h)á các h(p chHt chWa n'i đôi /Mng p-amit am-tic+ NhNa -p)my m*ch 38ng n) đư(c đưa ra lần đầ tiên ở cJ+ c%t !' l)*i nhNa -p)my 38ng n) j

1n

n,<i-p)my

Yim-tylmycl)h-mylim-tylin,<i-p)my

Yim-tyl

mycl)h-man

cac/)mylat .bn)m ‚p)my IC15j ,r*ng thái ldng+
CH2 CH3 O O C O H3C

O

Vinyl mycl)h-m-n #i)mit .bn)m ‚p)my ICY5j ,r*ng thái ldng+
O CH CH2 O

_) 3ới các l)*i nhNa -p)my trên cL !ở hi!ph-n)l ^, l)*i nhNa n4y cB m4 !áng hLn, đ% nhớt thHp hLn nhiề + _)ng nhìn ch ng, nhNa -p)my l)*i m*ch 38ng n) phFn Wng chGm hLn 3ới amin, c8n 3ới anhy#it thì St cB !N &hác /iệt+ NhNa -p)my m*ch 38ng n) „ tap)m fƒ1YCZcV đư(c tXng h(p t\ h-mahy#r)phtalic amit 34 -pycl)hy#rinj
CH2 CH CH2 O O O C O O C O CH2 CH CH2 O C OH n O C CH2 CH CH2 O

_Fn phUm chA yế l4 n ‘ C+ I././.5. NhI; J1-KLJ=DJ NhNa -p)my-!t- l4 !Fn phUm /iến tSnh cAa nhNa -p)my#ian /Mng amit /2)+ • á trình /iến tSnh t*) ra nhNa cB đ% mềm #q) ca) 3ới g'c cAa amit /2) .„5 đBng 3ai tr8 chHt #q) h)á+ ,hông thưTng !" #$ng -p)my#ian cB c ‘ ‡CCi1YCC 34 nhQng amit /2) !" #$ng l4 amit /2) #ầ &hô 34 #ầ /án &hô .thưTng #Ong amit cAa nhNa thông5+ • á trình /iến tSnh l4 9 á trình phFn Wng cAa nhBm ;f||H .cAa amit53ới nhBm -p)my 34 nhBm hy#r)myl .cAa -p)my#ian5j

1<

CH2 CH O CH2 CH CH2 OH

+

RCOOH

CH CH2 O C R OH O CH2 CH CH2 O C R O

+

RCOOH

Với nhBm -p)my thì nhiệt đ% phFn Wng -!t- h)á l4 1nC ÷1YC)f, mvc tác &iềm hay amin /Gc n h)Rc m 'i &im l)*i &iềm+ Với nhBm hy#r)myl thì nhiệt đ% phFn Wng ’ ICC )f+ cWc đ% -!t- h)á &hông 3ư(t 9 á ‰CD+ fL chế &hô #) trOng h(p )my h)á n'i đôi+ ‚p)my -!t- #Ong ch) !Ln ch'ng 7n m8n .!Ln lBt, !Ln phA5, đ% /ám #Snh t't .#) c8n nhBm ;|H5, đ% mềm #q) ca)+ I././.R. NhI; J1-KLS1hJn-,+% `4 !Fn phUm cAa 9 á trình trOng ngưng giQa nhNa ph-n)lic 34 -pycl)hy#rin nên c8n gPi l4 nhNa p)ly-p)myj
OH CH2 OH CH2 OH CH2

+

CH2 CH CH2Cl O

O CH CH2 O R CH2

O CH CH2 O R CH2

O CH CH2 O R CH2

VRc điKm cAa nhNa -p)myiph-n)lic l4 cB chWa rHt nhiề nhBm -p)my 34 hầ như &hông cB nhBm hy#r)myl tr)ng m*ch+

I./.5. C0% %hTD UVn3 EWn %h- nhI; J1-KL
ehi tác #$ng 3ới chHt đBng r1n nhNa -p)my !y ch yKn !ang tr*ng thái &hông nBng chFy, &hông h)4 tan, cB cH trvc m*ng lưới &hông gian n chiề + ,r)ng phgn t" nhNa -p)my cB hai nhBm h)*t đ%ng đB l4 nhBm -p)my ở đầ m*ch 34 1=

nhBm hy#r)myl ở c 'i m*ch, t y nhiên phFn Wng đBng r1n mFy ra chA yế ở nhBm -p)my c 'i m*ch+ Vì chHt đBng r1n tham gia 34) cH trvc p)lym- t*) th4nh nên đBng r1n cũng l4 m%t /iện pháp hQ hiệ đK /iến tSnh nhNa -p)my+ fác phFn Wng chSnh cAa nhBm -p)my l4 c%ng h(p các h(p chHt chWa ng yên t" hy#r) h)*t đ%ng 34 trOng h(p nhBm -p)my th-) cL chế i)n+ ?) 3Gy, đBng r1n đư(c phgn th4nh I nhBm chSnh+ I./.5.1. ChTD UVn3 EWn O.n3 1h7n Xn3 %Yn3 hH1 a+ fhHt đBng r1n amin ha) g0m các h(p chHt chWa nhBm amin+ ^min m*ch th•ng, thLm, 38ng, #6 38ng 34 các !Fn phUm /iến tSnh cAa amin như )lig)amit amin cB nhBm amin c 'i m*ch+ fác chHt amin hầ như cB thK đBng r1n tHt cF các l)*i nhNa -p)my ng)*i tr\ -p)my -!t- 3ì &hông cB nhBm -p)my+ NhBm -p)my cAa nhNa -p)my m*ch 38ng n) cB &hF n7ng phFn Wng rHt yế 3ới nhBm amin+ fhHt đBng r1n amin đư(c Wng #$ng tr)ng &h)Fng nhiệt đ% r%ng t\ C÷1=C)f+ cRc #O cB h)*t tSnh ca) !)ng đ'i 3ới m%t !' chHt đBng r1n amin &hi đBng r1n ở nhiệt đ% thHp .C÷IC)f5 thưTng phFi /X m ng m%t !' chHt mvc tác nhưj rư( , ph-n)l, amit cac/)milic+ ^min m*ch th•ng ‚tyl-n#iamin .‚^5 ?i-tyl-n triamin .?‚,^5 ,ri-tyl-n t-tramin .,‚,^5 @)ly-tyl-n p)lyamin ^min m*ch th•ng cB ư điKm #z đBng HIN.fHI5NHI HIN.fHI5NH.fHI5NHI HIN.fHI5NH.fHI5NH.fHI5NHI HIN.fHIfHINH5nfHIfHINHI r1n ở nhiệt đ% thưTng, giá cF h(p

lp, t y nhiên cB như(c điKm l4 #z hvt Um, /'c mOi m*nh, đ%c, l4m ch) /ề mRt nhNa !a &hi đBng r1n đ$c, t*) Wng ! Ht l4m giFm chHt lư(ng m4ng !Ln+ ,r)ng môi trưTng &hông &hS Um, các amin phFn Wng 3ới f| I t*) th4nh cac/amat &hông h)4 tan l4m Fnh hưởng đến tE lệ chHt đBng r1n đưa 34) 34 tSnh mJ th Gt cAa !Fn phUm+

1Y

H2O

+

CO2

H2CO3 ~NHCOOH ^mit cac/amic

H2CO3 + ~NH2

+ H2O

~NHCOOH

+ ~NH2

~NH3OCON~ C!cb!m!( 6()X ng9

VK &h1c ph$c như(c điKm n4y đ[ !" #$ng &há nhiề cách /iến tSnh /Mng nhiề l)*i #xn m Ht &hác nha 3ề cH trvc 34 h)*t tSnh h)á hPc+ • an trPng nhHt l4 các phưLng pháp • T.- ;OOZ%Dj ^## ct l4 tX h(p nhGn đư(c &hi ch) m%t lư(ng #ư amin phFn Wng 3ới nhNa -p)my+ NBi m%t cách &hác l4 thNc hiện phFn Wng đBng r1n !L /% l4m giFm h4m lư(ng amin /Gc 1+
H2N(CH2)2NH(CH2)2NH2

+

CH2 CH CH2O R O CH2 CH CH2 O O

H2N(CH2)2NH(CH2)2 NH CH2 CH R CH CH2 NH (CH2)2NH(CH2)2NH2 CH3 R= C CH3

AL;nJDL, h-0 .a## ct cAa ?‚,^ 3ới acryl)nitryl5
H2N(CH2)2NH(CH2)2NH CH2 CH2 CN

H2N(CH2)2NH(CH2)2NH2 + CH2 CH CN

• điKmj t'c đ% đBng r1n 3\a phFi, đ% nhớt thHp nên cB thK !" #$ng ch) nhiề m$c đSch .!Ln, &-) #án, c)mp)Šit5+  ?(+n Dh$(

1:

2Y2 H2N 2Y2 CH2 NH2

m:ph/n1l/n 5i!min
O S O

4Z4[:5i!mino 5iph/n1l m/(!n 6UUV9

H2N

NH2

4Z4[: 5i!mino 5iph/n1l #Hn\on 6UU]9

^min thLm cB &hF n7ng phFn Wng thHp hLn amin m*ch th•ng+ Nhiệt đ% đBng r1n ca) .1IC÷1=C)f5+ , y nhiên, !Fn phUm nhGn đư(c cB tSnh chHt cL lp, tSnh cách điện, ch'ng 7n m8n t't hLn đBng r1n /Mng amin m*ch th•ng+ /+ fhHt đBng r1n amit _) 3ới các chHt đBng r1n amin, chHt đBng r1n amit St đ%c h*i hLn 34 t)F nhiệt St hLn &hi đBng r1n+ NhNa nhGn đư(c cB tSnh chHt cL lp, cách điện, /ền h)á t't hLn+ , y nhiên đ% /ền 3ới &iềm l*i &2m hLn+ ,hưTng !" #$ng anhy#rit đK đBng r1n #) chvng cB ư điKm l4 &hông t*) ra nước tr)ng phFn Wng 34 giFm nhiệt đ% đBng r1n+ c%t !' l)*i anhy#rit amit thưTng !" #$ngj
C O C O 8nh15)i( ph (!lic 68L9 O O CH C CH C O

O 8nh15)i( m!l/ic 68V9

fL chế phFn Wng đBng r1n /Mng anhy#rit amit &há phWc t*p, !)ng thưTng mở đầ /Mng phFn Wng mở 38ng anhy#rit /Mng alc)l hay 3ết nước+
C O C O O O C OR C OH O 6Vono /#(/ !0i(9

+ ROH

,iếp đB cB thK mFy ra h4ng l)*t phFn Wng+ 1‡

1+ @hFn Wng cAa m)n)-!t- amit 3ới nhBm -p)myj
O C OR C OH O O C OR C O CH2 CH~ O OH

+

CH2 CH~ O

I+ NhBm hy#r)myl amin /Gc n 3ới nhBm -p)myj

CH OH

+

CH2 CH~ O

CH O CH2 CH~ OH

n+ @hFn Wng -!t- h)áj
O C OR + R'OH C OH O O C OR + H2O C OR' O

<+ @hFn Wng mở 38ng anhy#rit #) nước t*) th4nh ở phFn Wng .n5 =+ @hFn Wng th E phgn nhBm -!t- t*) amit 34 alc)lj
~C O O

+ H2O

~C OH O

+

HO

,hNc tế phFn Wng .15 34 .I5 l4 9 an trPng nhHt 34 9 yết đ6nh tSnh chHt !Fn phUm+ ?) phFn Wng đBng r1n ở nhiệt đ% ’ 1CC)f nên đK đFm /F) chHt lư(ng đôi &hi phFi &2) #4i thTi gian đBng r1n 1Y÷nI giT ở nhiệt đ% 1IC÷1=C)f+ NhMm rvt ng1n đư(c thTi gian đBng r1n 34 giFm nhiệt đ% đBng r1n thưTng đưa 34) chHt mvc tác, thông thưTng l4 amin /Gc nj .fIH=5nN tri-tylamin

1‰

CH2 N

CH3 CH3

H3C H3C

OH N CH2 CH2 N

CH3 CH3

Uim/(1l b/n^! min 67U89

CH2 N H3C CH3

I,<,Yitri!.#im-tyl amin) m-tyl5 ph-n)l

fác amin /Gc n ở trên đề cB &hF n7ng ch yKn amit cac/)mylic th4nh i)n cac/)myl .„“f||ˉ) thông 9 a phFn Wng t*) phWc &ˆm th-) ch yKn rTi điện tSch+
R3N + R'COOH nh!nh
nh!nh OH + R'COOH R 3N+ + R' C O + OH

H2O + R'COO -

?) „“f||ˉ cB đ% n cl-)phil ca) nên #z tHn công mở 38ng nhBm -p)my+ ,r)ng 9 á trình đBng r1n thưTng !" #$ng tE lệ cH t" anhy#ritj-p)my ‘ C,‡=÷1,1.m)l5 đến C,=÷1.m)l5+ `ư(ng mvc tác hQ cL .amin /Gc n5 thưTng &h)Fng C,=÷nD+ c+ fhHt đBng r1n )lig)m`4 các )lig)m- đa chWc như nhNa ph-n)li‹)man#-hit .@{;n)3)lac 34 r-Š)lic5, r-i‹)man#-hit 34 m-lamini‹)man#-hit+ NBi ch ng, -p)my đBng r1n /Mng )lig)m- cB nhiề tSnh chHt t't nhưj /ền h)á .đRc /iệt l4 môi trưTng &iềm5, /ền nhiệt, /ền điện t't+ ehi đBng r1n nhưa -p)my 3ới @{ thì 9 á trình mFy ra #) đ0ng thTi cF nhBm ;|H cAa ph-n)l 34 -tyl)l 3ới nhBm -p)my 34 hy#r)myl cAa nhNa -p)my ở 1=C÷1‡C)f+ I./.5./. ĐVn3 EWn DhJ- 1h7n Xn3 DE[n3 hH1 `)*i chHt đBng r1n n4y cB tác #$ng mvc tác mở 38ng đK thNc hiện phFn Wng trOng h(p cati)n 34 ani)n+ a+,rOng h(p cati)n Vư(c &hởi đầ /Mng amit `-•i! như h{ n, _nfl<+++ thưTng !" #$ng r%ng r[i các phWc -t- tri‹l)/) .h{n.fIH=5I5+

IC

BF 3

+

O

BF 3-OCH2CH2+ ion c!cboni BF 3-OCH2CH2OCH2CH2+

BF3-OCH2CH2+ + O

/+,rOng h(p ani)n Vgy l4 9 á trình #z điề &hiKn hLn+ @hFn Wng đư(c điề &hiKn /Mng các alc)g)lat &im l)*i &iềm 34 amin /Gc nj  ^nc)g)lat &im l)*i &iềmj „|ˉc-o
RO-Me

+

O

ROCH2CH2O-Me+ ROCH2CH2OCH2CH2O-Me+ ( C_ p ion 9

ROCH2CH2O-Me+

+

O

 ^min /Gc nj
R3N

+

CH2 CH~ O

R3N+ CH2 CH OR3N+ CH2 CH O- CH2 CH~ O-

R3N+ CH2 CH O-

+

CH2 CH~ O

I./.R.B+&n D\nh nhI; J1-KL
I./.R.1.G+]+ Dh+9Z NhNa -p)my cB m%t !' tSnh chHt ư 3iệt như cách điện, /ám #Snh, /ền cL hPc, &hông đ%c+ , y nhiên, c8n cB m%t !' như(c điKm như đ% /ền nhiệt &hông ca), #8n+++ Như(c điKm đB m%t mRt #) /Fn thgn cH t*) nhNa, mRt &hác #) Fnh hưởng cAa các th4nh phần tr)ng nhNa như chHt đBng r1n, chHt đ%n+++ 34 các điề &iện m" lp+ Vì 3Gy hiện nay ngưTi ta thưTng tiến h4nh nghiên cW /iến tSnh nhNa -p)my nhMm đ*t đư(c các tSnh chHt cL lp t't /Mng cách j

I1

− hiến tSnh nhNa -p)my nhT các chHt đBng r1n cB &hF n7ng ch6 nhiệt ca), &hF n7ng đBng r1n t't+ Về thNc chHt cũng l4 phFn Wng /iến tSnh cH trvc cAa nhNa, !)ng nB tiến h4nh đ0ng thTi 3ới các phFn Wng tác đ%ng lên nhBm -p)my+ − hiến tSnh nhNa /Mng cách đưa 34) hệ chHt đ%n thSch h(p+ − hiến tSnh nhNa /Mng cách đưa 34) m%t !' nhNa &hác m4 điKn hình l4 nhNa ph-n)li‹)man#-hyt #*ng n)3)lac+ − hiến tSnh nhNa -p)my 3ới các amit /2) cAa #ầ thF) m%c+ fác l)*i ph-n)l !Ln tN nhiên .lacc)l, thi!i)l, cac#an)l+++5, các l)*i nhNa đLn chWc cB g'c #4i+ Vgy l4 phFn Wng l4m /iến tSnh cH trvc nhNa+ NhT phưLng pháp /iến tSnh n4y ch) ph2p nhGn đư(c )lig)m- nhiệt r1n, h)á #q) n%i+ I./.R./.B+&n D\nh nhI; J1-KL 6^n3 %;%O;n-, fac#an)l l4 th4nh phần chSnh cAa #ầ 3d h*t đ4) l%n h%t ; h*t điề .fa!h-• N t _h-ll `i9 i# 3iết t1t l4 fN_`5, l4 m%t ng yên liệ tN nhiên 9 p cAa nước ta+ fgy điề cB ng 0n g'c t\ hraŠin nhưng hiện nay đư(c tr0ng nhiề ở cô#7m/ich, f%ng h)4 ,gy @hi, @hilippin, ,anŠania, miềm Nam Việt Nam 34 đư(c #Ong nhiề tr)ng công nghiệp chHt #q), !Ln, &-) #án+++t1‡,1‰u+ fac#an)l l4 !Fn phUm chưng cHt #ầ 3d đ4) l%n h%t tr)ng chgn &hông =i1C mmHg, ở nhiệt đ% I<C ) f + ,r)ng 9 á trình chưng cHt #ầ 3d đ4) l%n h%t, amit anacar#ic /iến đXi th4nh cac#an)l . #-cac/)myl h)á 5 34 m%t phần /6 trOng h(p nhiệt+ fac#an)l cB công thWc cH t*) như !a
KY

C1;Y

hMng các phưLng pháp !ác &p ngưTi ta đ[ mác đ6nh đư(c th4nh phần 34 cH t*) cAa m*ch hy#r)cac/)n+ c*ch hy#r)cac/)n thế tr)ng cac#an)l &hông phFi l4

II

m%t m*ch đ0ng nhHt m4 /a) g0m m%t h€n h(p các )l-‹in cB đ% &hông n) &hác nha tInu+ fH t*) h)á hPc cAa cac#an)l thK hiện các &hF n7ng phFn Wng h)á hPc !a j i ehF n7ng phFn Wng cAa nhBm hy#r)myph-n)l . @h|H 5+ i ehF n7ng trOng h(p cAa các n'i đôi ở nhánh hy#r)cac/)n tưLng tN như g'c amit /2) &hông n) ở #ầ thF) m%c+ i ehF n7ng phFn Wng cAa hy#r) linh đ%ng tr)ng nhgn /-nŠ-n+ fác !Fn phUm chế t*) t\ chvng cB nhQng tSnh chHt hết !Wc 9 p giá m4 các !Fn phUm t\ ph-n)l thông thưTng &hông thK cB đư(cj thS #$ nhNa cac#arn)l‹)rman#-hyt cB &hF n7ng h)4 tan tr)ng #ầ tưLng tN như nhNa an&ylph-n)l 34 h)4 tan t't tr)ng các # ng môi thông thưTng như hy#r)cac/)n m*ch th•ng 34 thLm+ VRc /iệt nhT cB nhBm thế mềm #q) ca) ở tr*ng thái đBng r1n c 'i cOng 34 givp ch) 9 á trình &hô cAa m4ng !Ln+ V0ng thTi nhT cB 38ng thLm tr)ng cH trvc phgn t" các !Fn phUm n4y cB đ% ch6 nhiệt ca), 3\a r1n, 3\a #q)+ NhNa -p)myicac#an)l .‚f5 đư(c hình th4nh t\ phFn Wng mở 38ng giQa nhBm -p)my cAa nhNa -p)my 3ới nhBm hy#r)myl cAa cac#an)l tr)ng điề &iện gia nhiệt cB mRt mvc tác .amin /Gc n5+
KY CY2 CY ` CY K K CY2
a

K CY2 CY ` CY K `b `b

CY2

Hiệ ! Ht cAa phFn Wng ph$ th %c nhiệt đ%, h4m lư(ng mvc tác 34 h4m lư(ng cac#an)l+

In

I.5.B_T MÀU VÀ CH`T Đ_N

I.5.1.CE-(;D *a(
h%t m4 cr)mat &ym ở #*ng /%t r1n, &hô+ ,r)ng thNc tế, ngưTi ta thưTng !Fn m Ht hai l)*i /%t m4 cr)mat &ymj ”inc y-ll)• ; tX h(p cr)mat &ymi&ali ngGm nước 34 cr)mat &ym /aŠL .hay t-tra)my cr)mat &ym5+ ”inc y-ll)• đư(c chế t*) th-) !L đ0 phFn Wng !a j < ”n| o IeIfrI|: o IHfl o IHI| ~ <”n|+eI|+<fr|n+nHI| • o Iefl fr)mat &ym /aŠL đư(c chế t*) th-) !L đ0 phFn Wng !a j <”n| o fr|n o nHI| ~ <”n|+fr|n+HI| • fr)mat &ym /aŠL cB m4 34ng !áng , đ% hHp th$ #ầ nCin=, đ% ch- phA thHp .1YCi1‡C gZmn5 34 /ền ánh !áng+ ”inc y-ll)• cB m4 34ng chanh, đ% ch- phA ca) .1CCi1I= gZcm n5, /ền ánh !áng 34 &h'i lư(ng riêng n,<1i n,=‰ gZcmn+ fác /%t m4 cr)mat &ym cB các đRc điKm &J th Gt !a j fh} !' &J th Gt H4m lư(ng, D &h'i lư(ng .&hông nhd hLn5 eym tSnh th-) ”n| fr)m tSnh th-) fr|n H4m lư(ng, D &h'i lư(ng– &hông lớn hLn ])n fl) tan tr)ng nước ])n ! n‹at tan tr)ng nước .tSnh th-) _|n5 @hgn /' &Sch thước h*t `Pt !4ng nI= m1t lưới <<—m .D5 C,1 C,1 ‰‰,= C,1 C,1 ‰‰,= n=i<n <I YYi:I 1Y ”inc y-ll)• fr)mat &ym /aŠL

fác /%t m4 cr)mat &ym chA yế #Ong tr)ng !Ln lBt ch'ng 7n m8n+ ,ác #$ng th$ đ%ng cAa /%t m4 cr)mat &ym #Na trên 9 á trình điện h)á tr)ng 3Ong

I<

an)t 34 cat)t, cũng như phFn Wng h)á hPc &hi hình th4nh lớp cr)mat trên /ề mRt &im l)*i+ fB thK /iK #izn !L đ0 tác #$ng Wc chế 7n m8n cAa các /%t m4 cr)mat &ym như !a j

{- ~ {-Io o I-

{-.|H5I

HI| o 1ZI|I o I- ~ I|Hi fat)t

{-

| fr | |

| | | fr | {-.|H5I+Ifr||H fr)mat

froY fron

nn-

fron fr

{-

|

,h$ đ%ng

?) đB &hF n7ng Wc chế 7n m8n cAa /%t m4 cr)mat &ym ph$ th %c 34) n0ng đ% i)n cr)mat tr)ng # ng #6ch chHt điện ly, nghsa l4 đ% h)4 tan cAa chvng tr)ng nước+ Ng)4i ra các /%t m4 cr)mat &ym l4 các /aŠL yế , chvng cB tác #$ng tr ng h)4 các tác nhgn 7n m8n amit+

I.5./. !K+D =WD
h%t m4 )mit !1t đư(c chia th4nh l)*i /%t m4 tN nhiên 34 tXng h(p+ h%t m4 )mit !1t cB các m4 34ng, đd, đ-n t Œ th %c 34) th4nh phần h)á hPc cAa /%t m4 + fác /%t m4 )mit !1t thưTng đư(c #Ong tr)ng !Ln lBt ch'ng 7n m8n+

I=

h%t m4 )mit !1t đd cB h4m lư(ng {- I|n ; ‰=i‰‡D, &h'i lư(ng riêng <,‡i =,C gZcmn, cB đ% ch- phA rHt ca) .<iY gZmI5, đ% hHp ph$ #ầ ICinC+

I.5.R.T;,%
h%t talc cB công thWc <_i|I+ncg|+HI|, th %c &h)áng !ilicat+ ,r)ng /%t talc thưTng cB lxn t*p chHt fa|, ^lI|n, 34 )mit !1t+ ,inh thK talc cB #*ng hình tHm, hình &im h)Rc #*ng !(i+ eSch thước h*t =i1C m+ h%t talc mềm 34 trL h)á hPc, cB &hF n7ng l4m t7ng đ% /ền Um, /ền nhiệt 34 đ% /ền h)á hPc+ h%t talc thưTng !" #$ng l4m chHt đ%n ch) các hệ !Ln # ng môi+ h%t talc cB các đRc điKm &J th Gt !a j eh'i lư(ng riêng fh} !' &hvc m* V% hHp ph$ #ầ pH cAa thK h yền phO nước I,Y= ; I,‡= 1,=‰ ; 1,Y< I= ; n= ‰,C ; ‰,=

IY

Phần /

CÁC PHbƠNG PHÁP NGHIcN CdU
II.1. CÁC PHbƠNG PHÁP PHeN TfCH H!Á HgC

II.1.1. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh h<( ,2Hn3 nhV( J1-KL
@hưLng pháp n4y đư(c tiến h4nh #Na 34) &hF n7ng &ết h(p cAa 38ng -p)my 3ới Hfl+
CY2 CY CY2 K
a

YCl

CY2 CY CY2Cl KY

V4 tác #$ng cAa i)n HgIo 3ới i)n cl)r a 34 t*) ra h(p chHt phgn ly yế j HgIo o fli .Hgfl5o HgflI .Hgfl5o o fli

_a &hi đ*t điKm tưLng tưLng, tr)ng # ng #6ch c8n i)n HgIo !y t*) th4nh chHt ch} th6 h(p chHt cB m4 đRc trưng 34 #z 9 an !át đư(c+ ? ng #6ch ch Un /6 đK mác đ6nh hal)g-n l4 Hg.N|n5I chHt ch} th6 l4 #iph-nylcac/aŠ)n+ a5 ,h 'c th"j − ? ng #6ch Hfl C,IN tr)ng #i)man+ − ? ng #6ch Hg.N|n5I C,1N+ − ? ng #6ch #iph-nylcac/aŠ)n 1D tr)ng #i)man+  fh Un /6 # ng #6ch Hg.N|n5I C,1Nj ,r)ng /ình cầ 1lit, cgn 1=g m 'i Hg.N|n5I+ 1ZIHI|, /X m ng IC ml HN|n YN+ fh) nước cHt tới 3*ch+ _a đB l1c cUn thgn # ng #6ch h€n h(p n4y 34 đK !a 1˜ I ng4y mới !" #$ng+ ,rước &hi #Ong mác đ6nh hệ !' e th-) chHt ch Un Nafl+  fh Un /6 # ng #6ch Hfl C,ID tr)ng #i)manj

I:

?i)man đư(c !Hy /Mng Na|H r1n tr)ng n ng4y đêm r0i đ-m chưng l*i 34 đNng 34) chai cB nvt m4i+ fh) 34) 'ng lưTng cB nvt m4i đGy &Sn 1CCml #i)man, #Ong pip-t Iml cB chia 3*ch đến C,1 ml lHy 1,Y ˜ 1,‡ml amit Hfl n:D 34) #i)man+ VGy &Sn 'ng lưTng 34 l1c đến &hi Hfl tan h)4n t)4n 34) #i)man+

 wác đ6nh hệ !' ej `4 hệ !' điề ch}nh # ng #6ch Hg.N|n5I C,1Nj wác đ6nh /Mng # ng #6ch Nafl C,1N lHy t\ 'ng tiê ch Un+ ?Ong pip-t hvt 1Cml # ng #6ch Nafl C,1N ch) 34) /ình nBn nhám 34 ch Un /Mng # ng #6ch Hg.N| n5I C,1N cB chHt ch} th6 l4 # ng #6ch #iph-nylcac/aŠ)n+ • á trình ch Un &ết thvc &hi m4 tSm m Ht hiện !a &hi mHt m4 #a cam+ /5 ,iến h4nh phgn tSchj fgn chSnh mác C,1 ˜ C,Ig nhNa -p)my ch) 34) /ình nBn nhám cB # ng tSch I=Cml trên cgn phgn tSch cB đ% chSnh mác l4 C,C1 mg+ ?Ong I /ình đK mác đ6nh mx th", 1 /ình đK thS nghiệm mx tr'ng+ `Hy pip-t ch) 34) m€i /ình 1Cml # ng #6ch Hfl tr)ng #i)man, đGy &Sn, l1c đề ch) tan hết nhNa, đK yên ở nhiệt đ% ph8ng tr)ng I giT+ fh Un Hfl #ư tr)ng # ng #6ch Hg.N| n5I C,1N cB mRt ch} th6 ph-nylcac/aŠ)n+ • á trình đ6nh phgn &ết thvc &hi m4 !1c ch yKn t\ tSm !ang m4 h0ng nh*t+ H4m lư(ng nhBm -p)my đư(c tSnh th-) công thWcj
‚= .V1 − VI 5+e+C,CC<n +1CCD g

,r)ng đBj V1 j `ư(ng # ng #6ch Hg.N|n5I C,1N đK ch Un mx tr'ng, ml+ VI j `ư(ng # ng #6ch Hg.N|n5I C,1N đK ch Un mx &iKm tra, ml+ e j Hệ !' điề ch}nh # ng #6ch Hg.N|n5I C,1N+ g j eh'i lư(ng mx nhNa,g+

I‡

C,CC<n j _' lư(ng gam nhBm -p)my tưLng đưLng 3ới 1ml # ng #6ch Hg.N|n5I C,1N+

II.1./. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh h<( ,2Hn3 1hần *hh
fgn 34) ch2n cgn C,1 ˜ C,=g mx nghiên cW trên cgn phgn tSch 34 đK 34) tA !Hy ở nhiệt đ% 34 thTi gian thSch h(p+ VK ng %i tr)ng /ình hvt Um, cgn, l*i đK 34) tA !Hy 1 giT !a đB đ-m cgn+ Nế &h'i lư(ng ch2n cgn &hông đXi thì ghi l*i &ết 9 F+ Nế &h'i lư(ng ch2n cgn giFm, l*i tiếp t$c !Hy đến &h'i lư(ng &hông đXi+ H4m lư(ng phần &hô đư(c tSnh th-) công thWcj w ‘ a −c ,r)ng đBj aj &h'i lư(ng mx nghiên cW trước &hi !Hy, g+ /j &h'i lư(ng mx nghiên cW !a &hi !Hy, g+ cj &h'i lư(ng ch2n cgn, g+ II./. CÁC PHbƠNG PHÁP AÁC ĐiNH TfNH CH`T CƠ LÝ Cj? MÀNG PHj
/−c

II./.1. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh UY 6kn 8; Ul1
V% /ền 3a đGp cAa m4ng !Ln đư(c mác đ6nh th-) tiê ch Un ^_,c I:‰< trên #$ng c$ ‚„]fH_‚N m)#-linC<+ a+ ?$ng c$j >0m cB m%t đế cB đ- tŒ lên trên hai tr$ đWng đư(c c' đ6nh /Mng thanh ngang, đầ /va cB 3iên /i, 'ng đ6nh hướng cB tFi trPng I p) n# rLi tN #)+ ,Fi trPng ch yKn đ%ng tN #) /ên tr)ng 'ng đ6nh hướng + ™ng đ6nh hướng cB thang chia t\ C đến ‡C inch+ /+ fh Un /6 mx th"j

I‰

fác tHm th2p cB chiề #4y C,= mm &Sch thước ‰C m 1IC mm h)Rc :C m 1IC mm, đư(c ph n h)Rc 9 2t m%t m4ng !Ln cB chiề #4y <C ; =C —m+ c+ • á trình th"j VRt tHm mx cB m4ng !Ln .đ[ đA thTi gian đBng r1n5 lên đ-, phSa #ưới /va, đRt mRt cB !Ln lên trên+ VOng ch6 3a đGp phFi cách m2p h)Rc cách tr ng tgm ch6 3a đGp &hác &hông #ưới nC mm+ Ngng tFi trPng lên ở chiề ca) nhHt đ6nh+ ,hF tFi trPng rLi tN #) lên /va thF+ hva thF tr yền 3a đGp lên tHm mx + _a &hi 3a đGp, ngng tFi trPng lên, lHy mx !Ln ra 34 9 an !át m4ng #ưới &Snh lvp h)Rc m1t thưTng đK phát hiện 3ết nWt, 3… hay /ông trBc+ Nế &hông cB nhQng &h yết tGt n4y thì th" l*i ch) tới &hi phát hiện !N phá h)*i cAa m4ng ch6 3a đGp+ c€i lần th" phFi tiến h4nh ở m%t 3Ong mới trên tHm mx + ở m€i chiề ca) đ6nh trước, tiến h4nh mác đ6nh &hông #ưới n lần+ #+ w" lp &ết 9 Fj hiK #izn đ% /ền 3a đGp cAa m4ng !Ln /Mng inch+p) n#, cB nghsa l4 chiề ca) cNc đ*i m4 t\ đB tFi trPng cB &h'i lư(ng I p) n# rLi trên tHm mx ở gia t'c rLi tN #) &hông ggy ra !N phá h E m4ng !Ln .nWt, /)ng trBc5+ >iá tr6 tr ng /ình cAa &ết 9 F n lần mác đ6nh t*i các 3Ong &hác nha trên mx l4 &ết 9 F th"+ fhênh lệch ch) ph2p giQa các &ết 9 F th" &hông đư(c 9 á I inch+p) n#+

II././. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh UY 6kn Z4n OmV% /ền 'n #q) cAa m4ng !Ln đư(c mác đ6nh th-) tiê ch Un ^_,c 1:n: trên #$ng c$ ‚„]fH_‚N m)#-liIYY+ @h2p th" mác đ6nh chA yế #Na trên 3iệc mác đ6nh đưTng &Snh cAa tr$c ở đB m4ng !Ln trên tHm mx /6 r*n h)Rc /)ng trBc &hi 'n+ a+ fh Un /6 mx j

nC

• 2t !Ln lên tHm th2p mdng cB chiề #4y C,I ˜ C,n mm, &Sch thước IC m .1CC ; 1=C5 mm, đK m4ng !Ln &hô+ /+ • á trình th"j ,r$c lNa trPn đư(c đRt 34) X cB ch€ tNa ở hai đầ cAa #$ng c$ 'n+ ,Hm mx th" đư(c đRt giQa tr$c 34 c)n l7n 2p, ch) tHm mx tŒ 34) tr$c, đ0ng thTi 3Rn chRt #$ng c$ giQ mx + f)n l7n đUy đư(c tŒ 34) mx 34 tr$c /Mng cách 3Rn 3St 3ới tay h[m+ c4ng !Ln đư(c 'n 1‡C) 9 ang tr$c lNa chPn nhT m%t &h ng cB tay cầm đến điKm #\ng /ên tay phFi #$ng c$+ ,hTi gian 'n đề đRn tr)ng n ˜ = gigy+ • an !át /ề mRt !Ln /Mng &Snh lvp phBng đ*i < lần+ Nế trên đB &hông m Ht hiện các 3ết nWt, 3ết trBc thì tiếp t$c th" mx &hác trên thanh tr$c cB đưTng &Snh nhd hLn+ fW l4m như thế ch) đến &hi phát hiện đư(c 3ết trBc, 3ết nWt cAa m4ng !Ln 9 a &Snh lvp+ V% /ền 'n cAa m4ng !Ln đư(c /iK #izn /Mng đưTng &Snh nhd nhHt cAa thanh tr$c m4 trên đB m4ng !Ln chưa /6 phá h)*i+ wác đ6nh đ% /ền 'n #q) ở điề &iện &hS hG /ình thưTng+ ,iến h4nh n ph2p đ) mác đ6nh+ &ết 9 F c 'i cOng l4 tr ng /ình c%ng cAa các &ết 9 F th đư(c+

II./.5. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh UY %Xn3 D2$n3 U4+
V% cWng tưLng đ'i cAa m4ng !Ln .!) 3ới th E t6nh5 đư(c mác đ6nh th-) tiê ch Un ]_| 1=II trên #$ng c$ c) l1c ‚„]fH_‚N m)#-liI‰‰+ @hưLng pháp c)n l1c #Na trên !' lần .thTi gian5 #a) đ%ng cAa c)n l1c đRt trên /ề mRt m4ng !Ln 3ới !' lần .thTi gian5 #a) đ%ng cAa chSnh c)n l1c đB trên tHm &Snh+ V% cWng tưLng đ'i j w‘ t I ,r)ng đBj t1 j thTi gian c)n l1c cB điKm tŒ lên m4ng !Ln #a) đ%ng t\ YC ˜ nC +
t1

n1

tI j thTi gian c)n l1c cB điKm tŒ lên tHm &Snh #a) đ%ng t\ YC ˜ nC + a+ fh Un /6 mx j • 2t !Ln cần th" lên tHm &Snh cB &Sch thước 1CC m 1CC m C,= mm+ @hưLng pháp 9 2t !Ln, thTi gian &hô, !' lớp !Ln, chiề #4y m4ng !Ln mác đ6nh th-) yê cầ cAa tiê ch Un &J th Gt áp #$ng ch) m4ng !Ln+ /+ • á trình th"j cở n1p #$ng c$, đRt mx th" lên giá #ưới điKm tNa+ eiKm tra mWc đ% cgn /Mng th-) mRt ph•ng ngang cAa mx 34 #$ng c$ /Mng 3St cgn /Mng+ VBng n1p l*i, ngng giá đ… cB mx th" lên 34) điKm tNa+ VRt c)n l1c /1t đầ t\ gBc nghiêng Y) !a đB /Gt máy ghi 34 nhF c)n l1c+ f)n l1c !y gia) đ%ng t1t #ần t\ Y ) đến n) + _a &hi t1t #a) đ%ng ở n), máy !y ch} ch) ta !' thTi gian #a) đ%ng+ ,ưLng tN đ) #a) đ%ng trên tHm &Snh &hông cB mx !Ln+ >iá tr6 tr ng /ình c%ng cAa &ết 9 F n lần mác đ6nh m4 chênh lệch &hông 9 á nD đư(c m-m l4 &ết 9 F th"+ c€i lần mác đ6nh l*i đ% cWng, phFi tiến h4nh ở 36 trS mới trên tHm mx +

II./.R. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh UY 60( O\nh
V% /ám #Snh cAa m4ng !Ln đư(c mác đ6nh th-) tiê ch Un ?]N =n1=1 trên #$ng c$ ‚„]fH_‚N m)#-liI‰=Z]+ a+ fh Un /6 mx j • 2t !Ln cần th" lên tHm th2p ph•ng, cB chiề #4y mác đ6nh+ /+ • á trình th"j ?$ng c$ th" /ám #Snh đư(c &2) 9 a tHm mx 34 c1t t*) ra Y đưTng th•ng !)ng !)ng cách đề nha 1mm+ e2) #$ng c$ trên mx !)ng !)ng 3ới Y đưTng th•ng trước đK t*) m%t m*ng lưới cB I= ô 3 ông .1 m 1 mm5+ NhQng 3ết c1t phFi m yên 9 a 3ết phA nhưng &hông đư(c !g 9 á 34) 3Gt liệ nền+ • á trình th" ở nhiệt đ% ph8ng.IC)f5 34 đ% Um tưLng đ'i Y=D+

nI

?Ong chXi lông 9 2t nhš lớp /$i m4ng !Ln t*) ra t\ 3ết c1t+ ?Ong /7ng #Snh áp lên /ề mRt đ[ đư(c c1t th4nh ô 3 ông+ >… /7ng #Snh 34 đếm !' ô /6 &2) th-) /7ng #Snh+ w-m m2t &ết 9 F phá hdng t\ các 3ết c1t 34 !) !ánh 3ới /iK mx đưa ra tr)ng tiê ch Un+ V% /ám #Snh cAa m4ng !Ln đư(c đánh giá th-) thang điKm t\ C đến <+

II.5.n. Ph2$n3 1h01 K0% UBnh UY 6kn %<- K2]%
V% /ền c4) mước cAa m4ng !Ln đư(c mác đ6nh th-) tiê ch Un ]_| 1=1‡ trên #$ng c$ ‚„]fH_‚N m)#-l In‡Z]+ a+ fh Un /6 mx j • 2t !Ln lên tHm &im l)*i ph•ng cB &Sch thước 1=C m :C m I mm+ /+ • á trình th"j VRt mx th" lên /4n trư(t 34 3Rn c' đ6nh mx 34) /4n+ c%t &im 3*ch cB đưTng &Snh đầ 3*ch l4 1 mm g1n ở c 'i thanh đRt tFi trPng đư(c đRt lên m%t đầ mx cB m4ng !Ln+ VRt 9 F tFi trPng th-) thanh chia trên thanh g1n+ ?6ch ch yKn /4n trư(t cB g1n mx !a) ch) mũi &im 3*ch #Pc lên mx m%t đưTng th•ng+ eết thvc 9 á trình, 9 an !át mx , nế &hông cB 3ết mước thì tiếp t$c t7ng tFi trPng 34 9 á trình l*i #izn ra như cũ ch) tới lvc m Ht hiện 3ết mước trên /ề mRt+ ?6ch ch yKn mx trên /4n trư(t đK các lần &hông trOng nha + V% /ền c4) mước mác đ6nh l4 tFi trPng nhd nhHt m4 m4ng !Ln /6 phá h E+ II.5.CÁC PHbƠNG PHÁP Đ! ĐIỆN H!Á

II.5.1. Ph2$n3 1h01 U- Dh& DhJ- Dho+ 3+;n
Vgy l4 phưLng pháp đ) điện h)á đLn giFn, &iKm tra nhanh 3ề đRc tSnh ch'ng 7n m8n cAa m4ng !Ln+

nn

o 1 2 4 3

o

;

1. cidn cCc #o #enh 2. UHng 5hch 2!Cl 3i 3. kim loli

4. Vfng #gn ;. cidn kj

H×nh II.1. S¬ ®å ®o thÕ theo thêi gian _L đ0 đ) thế th-) thTi gian đư(c ch) tr)ng hình ]]+1+ ,hiết /6 g0m m%t 'ng nhNa đư(c #án lên m4ng !Ln, /ên tr)ng chWa # ng #6ch Nafl nD+ Viện cNc !) !ánh l4 điện cNc cal)m-n /[) h)4 đư(c n'i 3ới cNc gm cAa điện &ế+ ,Hm &im l)*i đư(c n'i 3ới cNc #ưLng cAa điện &ế+ fhế đ% đ)j ,hang đ) cAa điện &ế nMm tr)ng #Fi C ˜ I.V5 fhiề #4y m4ng !Ln <=—m trên nền th2p f,in

II.5./. Ph2$n3 1h01 6V% D0%h %;D-D PC;D-D p+=6-nO+n3 MJDh-OQ
@hưLng pháp /Bc tách cat)t #Na trên cOng m%t chế đ% đ) .nước /iKn nhgn t*), nhiệt đ%, thTi gian đ), thế ng 0n điện, chiề #4y m4ng !Ln5 đK &hF) !át các m4ng !Ln &hác nha + _a m%t thTi gian, m-m m2t &hF n7ng /Bc tách cAa m4ng !Ln &hdi /ề mRt &im l)*i+ Nế #iện tSch /Bc tách c4ng nhd thì !Ln cB đ% /ám #Snh c4ng lớn+ Như 3Gy, m4ng !Ln cB tSnh chHt ch'ng 7n m8n c4ng t't+ _L đ0 đ) /Bc tách cat)t đư(c ch) tr)ng hình ]]+I+ fhế đ% đ)j Viện thế j II .V5 Nhiệt đ% j ‡C)f fhiề #4y j 1<C ˜ 1YC µm

n<

,hTi gian j < giT

Hình !!.". Sơ đồ đo #$c tách c%tot II.5. THq NGHIỆM "H PHÁP Ms MUrI NĂNG CHrNG ĂN MÒN TH@! PHbƠNG

fác mx !Ln đư(c th" tr)ng tA mO m 'i th-) tiê ch Un ^_,c hi11:+ cWc đ% g} đư(c đánh giá th-) ^_,c ?i1Y=<iY1+ ,iê ^_,c hi11:j ? ng #6ch ph n pH # ng #6ch N0ng đ% ›p #Hm( phHn +oc pq phHn 2hid( pq th ()u mvH ChH kx phHn Nafl tr)ng nước cHt Y,= ; :,= =D DZ6 n 1Z; b!) 1 n 2 mlrgi3 3;oC s 1 2ghiwng 1;o: 16 n MDD gi3

n=

Phần III

"ẾT tU NGHIcN CdU
III.1. NGUYcN LIỆU ĐẦU 1+ NhNa -p)my i `)*i ?‚„ nn1 i H4m lư(ng nhBm -p)myj InD i V% nhớt ở I=)f j 1nI ; 1n< p)i!i eh'i lư(ng riêng j œ 1,1: gZcmn i H[ng !Fn m Ht j ?)• fh-mical .cJ5 I+ fhHt đBng r1n ?‚,^ .#i-tyl-ntriamin5 i eh'i lư(ng phgn t"j 1Cn gZm)l i VưLng lư(ng aminj IC,Y i H[ng !Fn m Ht j ?)• fh-mical .cJ5+ n+ fhHt đBng r1n V-r!amit 1I= .p)lyamit trPng lư(ng phgn t" thHp5 i V% nhớt ở I=)f j :=C p)i!i fh} !' aminj nI: mge|HZg i H[ng !Fn m Ht j ?)• fh-mical .cJ5 nY

<+ h%t m4 )mit !1t đd i ,E trPngj # ‘ =,C gZcmn+ i eSch thước h*t tr ng /ìnhj I= —m+ i Nước !Fn m Htj ,r ng • 'c+ =+ h%t m4 cr)mat &ym i c4 !1cj m4 34ng !áng+ i ,E trPngj # ‘ n,< gZcmn+ i eSch thước h*t tr ng /ìnhj <C —m+ i Nước !Fn m Htj ,r ng • 'c+ Y+ h%t talc i c4 !1cj tr1ng i ,E trPngj I,=‡gZcmn i eSch thước h*t tr ng /ìnhj 1= —m i Nước !Fn m Htj Việt Nam :+ @h$ gia Wc chế 7n m8n N,N“ ; hi!.) ; hi#r)my /-nŠili#-n5i1,Ii đi-tyl-niamin ,E trPng j # ‘ 1,I< gZcmn `4 !Fn phUm cAa đề t4i efiCI, #) trưTng V*i hPc eh)a hPc ,N nhiên nghiên cW chế t*)+ ‡+ fac#an)l i V% nhớt ở I=)f j œ C,< p)i!-! i eh'i lưLng riêng j œ 1,1: gZcmn i Nước !Fn m Htj Việt Nam ‰+ ? ng môi pha !Ln i wyl-n &J th Gt i ^m-t)n &J th Gt i h tyl am-tat

n:

III./.TuNG HvP NH>? @P!AYSC?Cp?N!L NhNa -p)myicac#an)l đư(c tXng h(p tr)ng điề &iện &hông cB mvc tác ở nhiệt đ% ca)+ Viề &iện tXng h(pj i ,E lệ cH t" .đưLng lư(ng -p)myZcac#an)l5j 1Z1+ i Nhiệt đ% phFn Wngj 1<C)f+ i ,hTi gian phFn Wngj I<C phvt+ fác đRc trưng h)á lp cAa nhNa -p)myicac#an)l đ[ tXng h(pj i c4 !1cj m4 ng + i ,E trPngj 1,1 gZcmn+ i H4m lư(ng nhBm -p)myj ‰D+ NhNa -p)myicac#an)l tXng h(p đư(c #Ong l4m chHt h)á #q) tr)ng tX h(p nhNa -p)my ?‚„ nn1 ; -p)my ?‚„ nn1ocac#an)l .‚‚f5+ ,X h(p n4y đư(c #Ong l4m chHt t*) m4ng ch) !Ln lBt ch'ng 7n m8n+ fác đRc trưng cAa tX h(p nhNa ‚‚fj i c4 !1cj m4 ng !áng+ i ,E trPngj 1,1 gZcmn+ i i H4m lư(ng nhBm -p)myj 1:,ID+ H4m lư(ng cac#an)lj 1=D

III.5. TfNH CH`T VwT LÝ Cj? xƠN LyT CHrNG ĂN MÒN TzcN CƠ xỞ NH>? @@C NhNa ‚‚f đư(c chế t*) th4nh = l)*i !Ln lBt ch'ng 7n m8n 3ới các tE lệ Wc chế 7n m8n &hác nha j i `)*i !Ln &hông cB ph$ gia Wc chế 7n m8n . &p hiệ 15 i `)*i !Ln chWa 1,CD ph$ gia Wc chế 7n m8n . &p hiệ I5 i `)*i !Ln chWa 1,=D ph$ gia Wc chế 7n m8n . &p hiệ n5 i `)*i !Ln chWa I,CD ph$ gia Wc chế 7n m8n . &p hiệ <5 i `)*i !Ln chWa I,=D ph$ gia Wc chế 7n m8n . &p hiệ =5 ,Snh chHt cAa = l)*i !Ln đư(c trình /4y tr)ng /Fng 1+

n‡

Bảng !!!.1. &'nh ch(t )*t +, c-% h. sơn +$t //0 ,Snh chHt V% m6n, —m `)*i !Ln 1 I n < = IC IC IC IC IC V% nhớt V”<, ! I< I< I< I< I< H`@e, D == == == == == ,E trPng, gZcmn 1,I: 1,I‡ 1,I‰ 1,nC 1,nC @Vf, D nn,= n<,1 n<,< n<,‡ n=,1

,\ /Fng ]]]+1 cB thK nhGn thHy &hi đưa thêm ph$ gia Wc chế 7n m8n 34) hệ !Ln thì đ% m6n 34 đ% nhớt cAa hệ !Ln &hông thay đXi, ph$ gia ch} l4m thay đXi rHt St tE trPng 34 n0ng đ% thK tSch /%t m4 cAa hệ !Ln+ Ng)4i ra, &hi thêm ph$ gia 34) hệ !Ln cB thK 9 an !át thHy &hông cB hiện tư(ng phgn lớp hay tách /%t m4 + • a đB, cB thK thHy ph$ gia cB thK ph'i tr%n 34 tưLng h(p t't 3ới hệ !Ln+ ,iến h4nh đBng r1n = l)*i !Ln trên /Mng chHt đBng r1n ?‚,^ .&p hiệ j ^5 34 đBng r1n /Mng V-r!amit 1I= .&p hiệ j h5+ fác tSnh chHt 3Gt lp cAa m4ng !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng ?‚,^ 34 V-r!amit 1I= đư(c ch} ra tr)ng /Fng ]]]+I 34 ]]]+n+ Bảng !!!.". &'nh ch(t )*t +, c-% các m1ng sơn //0 đ$ng r2n #3ng 4/&5 ep hiệ 1^ I^ n^ <^ =^ H4m lư(ng ph$ gia, D C,C 1,C 1,= I,C I,= V% phA, gZmI =C,n <‰,< <:,: <:,‰ <=,I τ &hô &hdi /$i, giT < n n n n τ &hô h)4n t)4n, giT I< I< I< I< I<

Bảng !!!.6. &'nh ch(t )*t +, c-% các m1ng sơn //0 đ$ng r2n #3ng 78rs%mit 1"9 ep hiệ 1h H4m lư(ng ph$ gia, D C,C V% phA, gZmI ==,I n‰ τ &hô &hdi /$i, giT Y τ &hô h)4n t)4n, giT I<

Ih <h

1,C I,C

=1+‡ <‰,=

Y Y

I< I<

• a /Fng ]]]+I cB thK thHy rMng đ% phA cAa l)*i !Ln cB ph$ gia Wc chế 7n m8n thay đXi &hông nhiề !) 3ới l)*i !Ln &hông cB ph$ gia+ ,hTi gian &hô &hdi /$i cAa các l)*i !Ln cB Wc chế 7n m8n ng1n hLn !) 3ới l)*i !Ln &hông cB ph$ gia+ , y nhiên thTi gian chênh lệch &hông đáng &K+ • a đB cB thK thHy ph$ gia !" #$ng cB thK cB tác #$ng mvc tác ch) phFn Wng đBng r1n cAa hệ !Ln+ , y nhiên 9 a /Fng ]]]+n, cB thK thHy ph$ gia Wc chế 7n m8n &hông l4m Fnh hưởng đến thTi gian &hô cAa hệ !Ln đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=+ • a /Fng ]]]+I 34 ]]]+n cũng cB thK thHy thTi gian &hô &hdi /$i cAa m4ng !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ ng1n hLn &hi !" #$ng V-r!amit 1I= ,\ /Fng ]]]+I 34 ]]]+n, cB thK thHy ph$ gia l4m t7ng &hông đáng &K &hF n7ng ch- phA cAa m4ng !Ln+ III.R. "H ! xÁT TfNH CH`T CƠ LÝ Cj? MÀNG xƠN{ ,Snh chHt cL lp l4 các tSnh chHt 9 an trPng cAa hệ !Ln+ • a đB ta cB thK đánh giá chHt lư(ng cAa hệ !Ln+ ,Snh chHt cL lp cAa các m4ng !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng ?‚,^ 34 V-r!amit 1I= đư(c ch} ra tr)ng /Fng ]]]+< 34 ]]]+=+ Bảng !!!.6. &'nh ch(t cơ +, c-% các m1ng sơn //0 đ$ng r2n #3ng 4/&5 ep hiệ 1^ I^ n^ <^ =^ H4m lư(ng ph$ gia, D C,C 1,C 1,= I,C I,= V% /ám #Snh, điKm C C C C C V% cWng tưLng đ'i C,I‰ C,nC C,I‰ C,nI C,nn V% /ền 'n #q), mm I I I I n V% /ền 3a V% /ền đGp, c4) mước, inch+p) n# &> ‡C < ‡C < ‡C < ‡C = ‡C =

Bảng !!!.:. &'nh ch(t cơ +, c-% các m1ng sơn //0 đ$ng r2n #3ng 78rs%mit 1"9 ep H4m lư(ng V% /ám V% cWng V% /ền V% /ền 3a V% /ền

<C

hiệ 1h Ih <h

ph$ gia, D C,C 1,C I,C

#Snh, điKm C C C

tưLng đ'i C,n1 C,nn C,n<

'n #q), mm I I I

đGp, c4) mước, inch+p) n# &> ‡C < ‡C < ‡C =

,\ /Fng !' liệ cB thK thHy &hi /X m ng thêm ph$ gia Wc chế 7n m8n đ% cWng tưLng đ'i cAa hệ !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ 34 V-r!amit 1I= đề đư(c cFi thiện+ V% cWng tưLng đ'i cAa m4ng !Ln cB ID ph$ gia Wc chế 7n m8n đBng r1n /Mng ?‚,^ t7ng 1<D !) 3ới m4ng !Ln &hông cB ph$ gia Wc chế 7n m8n+ V% /ền c4) mước cAa hệ !Ln cũng t7ng &hi đưa ph$ gia Wc chế 7n m8n 34) hệ !Ln+ ehi cB thêm ph$ gia, đ% /ền 'n #q) cAa hệ !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ giFm , c8n đ'i 3ới m4ng !Ln đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=, đ% /ền 'n #q) &hông đXi+ V% /ền 3a đGp, đ% /ám #Snh cAa tHt cF các m4ng !Ln .cB ph$ gia 34 &hông cB ph$ gia, đBng r1n /1ng ?‚,^ 34 đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=5 rHt ca)+ ,Ht cF đề đ*t đ% /ền 3a đGp ‡C inch+p) n# 34 đ% /ám #Snh C điKm + • a các th" nghiệm cL lp cB thK thHy đư(c ph$ gia Wc chế 7n m8n cB &hF n7ng tưLng h(p rHt t't 3ới hệ !Ln+ Vì 3Gy ph$ gia &hông l4m giFm các tSnh chHt cL lp cAa hệ !Ln+ fác tSnh chHt cL lp cAa hệ !Ln đ*t tiê ch Un 3ề !Ln /F) 3ệ &ết cH th2p, #) đB, !Ln lBt ‚‚f đ[ chế t*) cB chHt lư(ng ca), cB thK /F) 3ệ lg #4i ch) &ết cH th2p+ III.5. NGHIcN CdU "H NĂNG CHrNG ĂN MÒN Cj? MÀNG xƠN B|NG PHbƠNG PHÁP ĐIỆN H!Á

III.5.1. Đ- 6V% D0%h %;D-D
eết 9 F th" nghiệm th-) phưLng pháp /Bc tách cat)t cAa các l)*i !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng ?‚,^ đư(c ch} ra tr)ng /Fng ]]]+<+ Bảng !!!.9. 4i.n t'ch #$c tách c-% các m1ng sơn

<1

ep hiệ ?iện tSch, cmI

1^ C,YY

I^ C,:‰

n^ I,11

<^ C,::

=^ 1,n:

,\ /Fng !' liệ cB thK thHy rMng &hi ch) thêm ph$ gia Wc chế 7n m8n 34) hệ !Ln, #iện tSch /Bc tách cAa hệ !Ln t7ng lên+ VRc /iệt l4 l)*i !Ln cB 1,=D chHt Wc chế 7n m8n cB #iện tSch /Bc t7ng đáng &K+ ehi h4m lư(ng ph$ gia tiếp t$c t7ng, #iện tSch /Bc tách giFm+ • a th" nghiệm /Mng phưLng pháp /Bc tách cat)t, cB thK thHy đ% /ám #Snh cAa m4ng !Ln #ưới tác #$ng /Bc tách cAa #8ng điện thay đXi &hông nhiề &hi ch) thêm ID ph$ gia Wc chế 7n m8n+ , y nhiên 9 a đgy chưa thK đánh giá chWc n7ng /F) 3ệ cAa chHt Wc chế 7n m8n+ •nh ch$p hệ !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ !a &hi đ[ đ) /Bc tách cat)t đư(c ch} ra tr)ng hình ]]]+1+

<I

Hình !!!.1. •nh ch$p mx đ) /Bc tách cat)t cAa m4ng !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ cH !' 1j c4ng !Ln &hông cB ph$ gia cH !' Ij c4ng !Ln cB 1D ph$ gia cH !' nj c4ng !Ln cB 1,=D ph$ gia cH !' <j c4ng !Ln cB I,CD ph$ gia cH !' =j c4ng !Ln cB I,=D ph$ gia

III.5./. Đ- Dh& U+9n %I% DhJ- Dho+ 3+;n
eết 9 F đ) thế điện cNc th-) thTi gian cAa m4ng !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng ?‚,^ 34 V-r!amit 1I= đư(c ch} ra tr)ng hình ]]]+I 34 ]]]+n+

+h3i gi!nZ ngf1
D D :1DD :2DD 1 2 3 4 ; 6 M $ P 1D 11 12

yZmt

:3DD :4DD :;DD :6DD :MDD

Hình !!!.". VưTng c)ng thế điện cNc th2p f,in cB phA !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng ?‚,^ 3ới các h4m lư(ng ph$ gia &hác nha th-) thTi gian nggm mx tr)ng # ng #6ch Nafl nD
VvH 18 6Di phO gi!9 VvH 38 61Z;i phO gi!9 VvH ;8 62Z;i phO gi!9 VvH 28 61i phO gi!9 VvH 48 62i phO gi!9 +hz p

<n

?Na 34) &ết 9 F nghiên cW , cB thK thHy rMng &hi /X ! ng thêm chHt Wc chế 7n m8n 3ới h4m lư(ng nhd, tSnh chHt /F) 3ệ cAa m4ng !Ln t7ng đáng &K+ Với mx &hông cB ph$ gia thế điện cNc cAa m4ng !Ln giFm m*nh !a I ng4y nggm tr)ng # ng #6ch Nafl+ Với m4ng !Ln cB 1D ph$ gia, thế điện cNc giFm !a < ng4y+ ehi h4m lư(ng ph$ gia t7ng lên ID, thế điện cNc cAa m4ng !Ln rHt #ưLng, !a ‰ ng4y nggm mx , thế điện cNc cAa m4ng !Ln 3xn chưa giFm+ Như 3Gy ph$ gia l4m t7ng thêm tSnh chHt ng7n cFn cAa m4ng !Ln+ Ng)4i ra, 9 a đ0 th6 thế điện cNc th-) thTi gian, cB thK thHy tSnh chHt Wc chế 7n m8n cAa ph$ gia+ c4ng !Ln &hông cB ph$ gia !a &hi nggm cB thế điện cNc giFm đến i==C mV .cAa th2p trần l4 &h)Fng iY=C mV5+ c4ng !Ln chưa cB ph$ gia cB &hF n7ng Wc chế 7n m8n đ'i 3ới th2p t y nhiên &hF n7ng ch'ng 7n m8n chưa ca)+ fác m4ng !Ln cB ph$ gia đề cB thế điện cNc #ưLng hLn cAa m4ng !Ln chưa cB ph$ gia+ c4ng !Ln cB h4m lư(ng ph$ gia ID cB thế điện cNc #ưLng nhHt+ _a 1C ng4y nggm tr)ng # ng #6ch Nafl, thế điện cNc cAa m4ng !Ln giFm m 'ng iIYC mV, #ưLng hLn rHt nhiề !) 3ới m4ng !Ln &hông cB ph$ gia+ Như 3Gy, cB thK thHy ph$ gia cB hai tác #$ng đ'i 3ới m4ng !Ln, m%t mRt l4m t7ng đ% chRt chy cAa m4ng !Ln #) đB l4m t7ng &hF n7ng ch'ng thHm cAa m4ng !Ln, mRt &hác, ph$ gia cũng cB 3ai tr8 Wc chế 7n m8n 3ới th2p+

<<

ThHI J IKnLnJ M N
0 0 -100 -200 1 2 3 4 5 6 7

'L O V

-300 -400 -500 -600 -700

Hình !!!..6. VưTng điện cNc th2p f,in phA !Ln đBng r1n H× nh III.3 . cc)ng { 3ngthế cong (hjp id n cCc c|! (hz pcB C+:3 c} ph|‚‚f #g n yyC /Mng V-r!amit 1I= 3ới các lư(ng ph$ gia &hác nha th-) p }ng )X n b~ng t/)#!mi( vE i cech4m hf m l{ • ng phO gi! khec nh!H thTi gian nggm mx tr)ng # ()ong ng #6ch Nafl (h/o (h3i gi!n ng€ m mv H 5Hng 5h chnD 2!Cl 3i
Vv H 17 6Di phO gi!9 Vv H 47 62i phO gi!9 Vv H 27 61i phO gi!9 +hz p

,\ hình ]]]+n, cB thK thHy ph$ gia cB 3ai tr8 đ'i 3ới m4ng !Ln ‚‚f đBng r1n /Mng V-r!amit tưLng tN như đ'i 3ới m4ng !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^+ c4ng !Ln đBng r1n /Mng V-r!amit &hông cB ph$ gia cB thế điện cNc giFm m*nh !a I ng4y nggm mx , 3ới m4ng !Ln cB 1D ph$ gia l4 < ng4y, c8n 3ới m4ng !Ln cB ID ph$ gia l4 Y ng4y+ Với m4ng !Ln đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=, thế điện cNc cAa m4ng !Ln cũng t7ng &hi h4m lư(ng ph$ gia t7ng+ Như 3Gy /Mng phưLng pháp đ) thế điện cNc th-) thTi gian, cB thK thHy rHt rž 3ai tr8 cAa ph$ gia Wc chế 7n m8n tr)ng 3iệc ngng ca) hiệ 9 F /F) 3ệ cAa m4ng !Ln đ'i 3ới cF hai l)*i !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ 34 đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=+

<=

III.R. NGHIcN CdU "H NĂNG B ! VỆ Cj? MÀNG xƠN B|NG PHbƠNG PHÁP THq Ms MUrI VK đánh giá &hF n7ng /F) 3ệ ch'ng 7n m8n cAa các m4ng !Ln, các mx th2p f,in đư(c tiến h4nh !Ln phA /Ÿng các l)*i !Ln cB h4m lư(ng ph$ gia &hác nha 3ới chiề #4y m4ng !Ln YC = µm+ fác mx !Ln đư(c phLi tr)ng tA mO

m 'i nYC giT th-) tiê ch Un ^_,c hi11:+ fác mx !Ln đư(c đánh giá th-) tiê ch Un ^_,c ? 1Y=<iY1 đK !) !ánh &hF n7ng ch'ng 7n m8n 3ới nha 34 3ới mx !Ln gi4 &ym #) fông ty !Ln HFi @h8ng !Fn m Ht+ eết 9 F đánh giá đư(c ch} ra tr)ng /Fng ]]]+Y+ Bảng !!!.;. <=c đ> ăn mòn thép 0&?6 c$ ph- m1ng sơn s%u 6;@ giA thB mC muDi cx !Ln 1^ I^ n^ <^ =^ ‚pi”n hề r%ng g}, inch 1Z1Y 1ZnI 1ZnI 1ZY< 1ZY< 1Z‡ ? ; mGt đ% #4y đRc+ _a nYC giT phLi tr)ng tA mO m 'i, 9 an !át các mx .hình ]]]+=5, cB thK thHy rMng mx !Ln gi4 &ym ph0ng r%p rHt nhiề .mWc đ% ph0ng r%p I, 3ới mGt đ% ph0ng r%p #4y đRc5, mx !' 1^ &hông cB chHt Wc chế 7n m8n cB hiện tư(ng ph0ng r%p St hLn, tr)ng &hi các mx !Ln cB ph$ gia /ề mRt m4ng !Ln 3xn &hông cB hiện tư(ng /)ng trBc hay ph0ng r%p, m4 !1c &hông thay đXi+ cWc đ% g} cAa m4ng !Ln cũng giFm &hi h4m lư(ng ph$ gia t7ng+ Như 3Gy &hi đưa ph$ gia Wc chế 7n m8n 34) m4ng !Ln, &hF n7ng /ám #Snh giQa m4ng !Ln 34 /ề mRt th2p cũng như &hF n7ng ch'ng thHm cAa m4ng !Ln t7ng, #) đB &hF n7ng ch'ng 7n m8n cAa m4ng !Ln t7ng+ cRt &hác, &hi !) !ánh cWc đ% 7n m8n : ‡ ‡ ‰ ‰ Y V% ph0ng r%p N)+Y ; c N)+1C N)+1C N)+1C N)+1C N)+I ; ?

>hi chvj c ; mGt đ% tr ng /ình+

<Y

3ới mx !Ln gi4 &ym, cB thK thHy hiệ 9 F /F) 3ệ cAa các mx !Ln ‚‚f lớn hLn nhiề + ,\ đB cB thK thHy !Ln lBt ‚‚f cB ph$ gia Wc chế 7n m8n cB chHt lư(ng t't, cB thK /F) 3ệ lg #4i ch) th2p+

<:

Hình !!!.:+ •nh ch$p các mx !Ln ‚‚f 3ới các h4m lư(ng ph$ gia &hác nha !a nYC giT th" mO m 'i+ 1^i _Ln ‚‚f &hông cB ph$ gia I^i _Ln ‚‚f cB 1D ph$ gia n^i _Ln ‚‚f cB 1,=D ph$ gia <^i _Ln ‚‚f cB ID ph$ gia =^i _Ln ‚‚f cB I,=D ph$ gia ‚pi”n ; _Ln ‚p)my gi4 &ym

<‡

Hình !!!.9+ _Fn phUm m4ng !Ln lBt đ[ chế t*)+ cx ^j c4ng !Ln lBt ch'ng 7n m8n ‚‚f cB ID ph$ gia đBng r1n /Mng ?‚,^+ cx hj c4ng !Ln lBt ch'ng 7n m8n ‚‚f cB ID ph$ gia đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=

<‰

"ẾT LUwN
1+ V[ tXng h(p đư(c nhNa -p)my ?‚„ nn1icac#an)l .nhNa ‚f5 3ới các điề &iện t'i ư như !a j ,E lệ đư(ng lư(ng cH t" -p)my 34 cac#an)lj 1Z1+ Nhiệt đ% phFn Wngj 1<C)f+ ,hTi gian phFn Wngj 1<C ÷ 1=C phvt+ _a đB ph'i tr%n nhNa ‚f tXng h(p đư(c 3ới -p)my ?‚„ nn1 3ới tư cách l4 chHt h)á #q) n%i+ H4m lư(ng cac#an)l tr)ng nhNa th đư(c l4 1=D+ I+ V[ chế t*) đư(c hệ !Ln lBt ch'ng 7n m8n trên cL !ở nhNa ‚‚f đ[ tXng h(p đư(c 34 các /%t m4 th$ đ%ng h)á+ Hệ !Ln trên đư(c /X m ng ph$ gia Wc chế 7n m8n 3ới các h4m lư(ngj 1D– 1,=D– ID– I,=D+ n+ ,iến h4nh đBng r1n các hệ !Ln /Mng I l)*i chHt đBng r1n l4 ?‚,^ 34 V-r!amit 1I= 34 nghiên cW các tSnh chHt 3Gt lp, cL lp cAa các m4ng !Ln đ[ chế t*)+ ehi đưa thêm ph$ gia 34) m4ng !Ln, các tSnh chHt cL lp cAa m4ng !Ln thay đXi &hông đáng &K+ • a đB cB thK thHy đư(c ph$ gia cB &hF n7ng tưLng h(p t't 3ới hệ !Ln+ <+ V[ tiến h4nh nghiên cW tSnh chHt ch'ng 7n m8n cAa m4ng !Ln ‚‚f 3ới các h4m lư(ng ph$ gia &hác nha trên th2p f,in /Mng các phưLng pháp điện h)á+ • @hưLng pháp đ) /Bc tách cat)tj ?iện tSch /Bc tách t7ng &hi h4m lư(ng ph$ gia t7ng đến 1,=D+ ehi h4m lư(ng ph$ gia lớn hLn, #iện tSch /Bc tách giFm + , y nhiên &ết 9 F đ) /Bc tách cat)t chưa ch) thHy ph$ gia l4m t7ng tSnh /ám #Snh cAa m4ng !Ln+ • @hưLng pháp đ) thế th-) thTi gianj ehi m4ng !Ln cB ID ph$ gia, thTi gian giFm thế t7ng n lần !) 3ới m4ng !Ln chưa cB ph$ gia .3ới cF đBng r1n

=C

?‚,^ 34 đBng r1n /Mng V-r!amit 1I=5+ ,hế điện cNc cAa các m4ng !Ln cB ph$ gia #ưLng hLn !) 3ới thế điện cNc cAa m4ng !Ln &hông cB ph$ gia+ • a phưLng pháp đ) thế th-) thTi gian cB thK &h•ng đ6nh ph$ gia cB tác #$ng t7ng cưTng &hF n7ng ch'ng 7n m8n ch) m4ng !Ln+ =+ V[ nghiên cW tSnh chHt ch'ng 7n m8n cAa hệ !Ln đBng r1n /Mng ?‚,^ tr)ng môi trưTng 7n m8n /Mng phưLng pháp th" nghiệm mO m 'i+ _a nYC giT th" nghiệm, các đánh giá ch) thHy &hF n7ng /F) 3ệ th2p tr)ng môi trưTng 7n m8n .# ng #6ch Nafl nD5 cAa m4ng !Ln t7ng lên &hi h4m lư(ng ph$ gia t7ng+ fác đánh giá cũng ch) thHy hệ !Ln cB tSnh chHt /F) 3ệ t't hLn rHt nhiề !) 3ới !Ln -p)my gi4 &ym đ'i chWng+ 6. • a các &ết 9 F nghiên cW đ[ mác đ6nh đư(c h4m lư(ng ph$ gia thSch h(p đ'i 3ới hệ !Ln lBt ‚‚f ch'ng 7n m8n đ[ chế t*) l4 t\ 1,= ÷ ID+ Với h4m lư(ng ph$ gia n4y, tSnh chHt cL lp, 3Gt lp cAa m4ng !Ln đáp Wng đư(c các ch} tiê &J th Gt cAa !Ln lBt chHt lư(ng ca) đK /F) 3ệ các &ết cH th2p 34 cFi thiện đáng &K &hF n7ng /F) 3ệ ch'ng 7n m8n cAa m4ng !Ln+

=1

TÀI LIỆU TH?M "H !
1+ ¡+^+ _ch ltŠ-, @han `ưLng fầm rn m8n 34 /F) 3ệ &im l)*i ,rưTng V*i hPc heHN, ,rưTng V*i hPc eJ th Gt ?-l‹tiH4 `an .1‰‡=5+ I+ „+?+ ‚/-rha#t, ‚+¡+ ^rm-r!)n, f+‚+ ]mh)‹‹ kf)mp)!iti)n )‹ f)rr)!i)n @r)# ct! ‹)rm-# )n c-tal in _tr-am f)n#-n!at-l+ f)rr)!i)n _ci-nc-, V)l+11, N)+1, p+‰=i‰Y .1‰:15+ n+ fharl-! >+c ng-r f)rr)!i)n @r-3-nti)n /y @r)t-cti3- f)ating!+ Nati)nal ^!!)ciati)n )‹ f)rr)!i)n ‚ngin--r! .1‰‡‡5+ <+ ”-n) ¡+ ¡ic&! f)rr)!i)n @r)t-cti)n /y f)ating!+ {-#-rati)n )‹ _)ci-ti-! ‹)r f)ating! ,-chn)l)gy .1‰‡Y5+ =+ b+„+ ‚3an!, f+^+a+ ,ayl-r kc-chani!m )‹ ^t!m)!ph-ric „ !tingl+ f)rr)!i)n _ci-nc-, V)l+1I, N)+I, p+=I<i=<I .1‰:I5+ Y+ ?+H+ @ar&-r @rincipl-! )‹ _ r‹ac- f)ating ,-chn)l)gy+ a)hn ¡il-y an# _)n! .1‰Y=5+ :+ ?+‚+^+ ¡illiami¡ynn kN)nif)n3-nti)nal ^ntic)rr)!i3- @rim-r ‹)r _t--ll+ a+ |il+ f)l+ fh-m+ ^!!)c+, V)l+YC, p+IYniIY: .1‰::5+

=I

‡+

_+ > r 3iah k„-lati)n /-t•--n th- @-rm-ati)n )‹ |myg-n an# ¡at-r th) gh @aint {ilm an# f)rr)!i)n )‹ @aint-# mill !t--ll+ a+ |il+ f)l+ fh-m+ ^!!)c+, V)l+=‡, p+YY‰iY:‰ .1‰:C5+

‰+

a+‚+|+ cayn-, ?+ Van „))y-n kc-chani!m )‹ th- f)rr)!i)ni]nhi/iti3- ^cti)n )‹ @aint •ith _p-cial „-‹-r-nc- t) ha!ic @igm-ntl+ a+ ^ppl+ fh-m+, V)l+<, p+n‡<in‰I .1‰=<5+

1C+ + a+‚+|+ cayn-, ^+a+ ^ppl-/y kf)rr)!i)n ]nhi/iti)n /y _alt! )‹ `)ng {atty ^ci#!l+ a+ |il+ f)l+ fh-m+ ^!!)c+, V)l+=C, p+‡‰:i‰C= .1‰YC5+ 11+ a+‚+|+ caynk@aint ‹)r th- @r)t-cti)n )‹ _t--l ; ^ „-3i-• )‹ „-!-arch int) th-ir c)#-! )‹ ^cti)nl+ hrit+ f)rr)!i)n a+, V)l+=, p+1CYi11: .1‰:C5+ 1I+ a+‚+|+ cayn-+ k,h- @igm-ntZV-hicl- „-lati)n!hip in ^ntiic)rr)!i)n @aint!l+ a+ |il+ f)l+ fh-m+ ^!!)c+, V)l+n<, p+<:‡i<‡< .1‰=15+ 1n+ `+f+ {-l#man, a+¡+ cay-r { n#am-ntal! )‹ _ ‹ac- an# ,hin {ilm! ^naly!i!+ N)rth H)llan#, N-• ƒ)r&, ^m!t-r#am, `)n#)n .1‰‡Y5+ 1<+ _•a3aŽ @a l _ r‹ac- f)ating!j _ci-nc- an# ,-chn)l)gy+ a)hn ¡il-y an# _)n!, N-• ƒ)r& .1‰‰Y5+ 1=+ „+ `am/ nrn@aint an# _ r‹ac- f)atingj ,h-)ry an# @ractic-+ a)hn ¡il-y an# _)n!, N-• ƒ)r&, .1‰‰Y5+ 1Y+ flayt)n, ^+cay ‚p)my „-!in!j fh-mi!try an# ,-chn)l)gy+ =n

_-c)n# ‚#iti)n, carc-l ?-&&-r, N-• ƒ)r& an# ha!-l .1‰‡‡5+ 1:+ H+`--, e+N-3illHan# /))& )‹ ‚p)my „-!in!+ cc >ra• ; Hill, N-• ƒ)r& .1‰‰n5+ 1‡+ h*ch ,rPng @hvc ,Xng h(p chHt đBng r1n ch) nhNa -p)my !" #$ng tr)ng các lsnh 3Nc !Ln ch'ng 7n m8n, &-) #án &ết cH 34 c)mp)Šit+ ` Gn án phB tiến !s eHie,, V*i hPc hách &h)a H4 N%i .1‰‰Y5+ 1‰+ ^ggar•al a+_ kfa!h-• N t _h-ll `i9 i# an# far#an)ll+ @aintin#ia, V)l+1:, N)+< .1‰Y:5+ IC+ Ng yzn ,hế `)ng Nghiên cW ngng ca) tSnh chHt m%t !' hệ !Ln ch'ng 7n m8n trên cL !ở ph-n)l !Ln tN nhiên+ ` Gn án phB tiến !s eHe, i I1+ Vž @hiên, `ê ,hanh `)ng k@)lym- trên cL !ở car#an)l ]j car#an)l‹)man#-hy# 34 car#an)li-p)myl+ ,*p chS H)á hPc, ,+1‰, N)+I, p+ni‰ .1‰‡15+ II+ Vž @hiên, `ê ,hanh `)ng k@)lym- trên cL !ở car#an)l ]]j _Ln phA cách điện trên cL !ở car#an)li -p)myi!tyr-nl+ ,*p chS H)á hPc+ ,+1‰, N)+<, p+Yi11 .1‰‡15+ In+ Vž @hiên, @h*m NgPc `gn, `ê ,hanh `)ng, H+ @a /ach k,h4nh phần 34 đRc điKm #ầ 3d h*t đ4) l%n h%t Việt Naml+ ,*p chS H)á hPc+ ,+IY, N)+<, p+<i: .1‰‡‡5+ I<+ ^+e+ ci!ra, >+N+ @an#-y kein-tic )‹ ^l&alin- ; fatalyŠ-# far#an)li{)rmal#-hy# „-acti)n ] l+ a+ ^ppl+ @)lym- _ci-nc-, V)l+I‰, p+nY1in:I .1‰‡<5+ =< V*i hPc hách &h)a H4 N%i .1‰‰<5+

I=+ ^+e+ ci!ra, >+N+ @an#-y kein-tic )‹ ^l&alin- ; fatalyŠ-# far#an)li{)rmal#-hy# „-acti)n ]]+ c-chani!m )‹ th- „-acti)nl+ a+ ^ppl+ @)lym- _ci-nc-, V)l+nC, p+‰Y‰i‰:: .1‰‡<5+

IY+ ^+e+ ci!ra, >+N+ @an#-y kein-tic )‹ ^l&alin- ; fatalyŠ-# far#an)li{)rmal#-hy# „-acti)n ]]]+ ?-t-rminati)n )‹ f)mp)!iti)n )‹ th- „-!inl+ a+ ^ppl+ @)lym- _ci-nc-, V)l+nC, p+‰:‰i‰‡n .1‰‡<5+ I:+ H+{+ flay an# a+H+ f)m kfhr)mat- an# @h)!phat- @igm-nt! in f)rr)!i3- @rim-rl+ a+ |il+ fh-m+ ^!!)c+, V)l+=Y, p+1ni1Y .1‰:n5+ I‡+ ,+f+ @att)n @igm-nt Han#/))&+ a)hn ¡il-y an# _)n! .1‰:n5+ I‰+ Ng yzn HQ Niế , ,rần Vsnh ?iệ , H Œnh ,h6 fvc, Ng yzn NgPc ehánh Vgn kNghiên cW Fnh hưởng cAa các hệ /%t m4 j ph)tphat &ym, cr)mat &ym 34 )mit !1t đến tSnh n7ng ch'ng 7n m8n cAa !Ln -p)myl+ ,*p chS H)á hPc+ ,+<I, N)+<, p+<:<i<:‡ .ICC<5+ nC+ Ng yzn HQ Niế , ,rần Vsnh ?iệ , H Œnh ,h6 fvc kehF) !át Fnh hưởng cAa h4m lư(ng &ym 34 )mit !1t đến tSnh chHt ch'ng 7n m8n cAa !Ln -p)my trên cL !ở tX h(p các chHt đBng r1n #*ng a## ctl+ ,*p chS H)á hPc+ ,+<I, N)+n, p+n=nin=: .ICC<5+

==