M¹ng côc bé ( Local area network

)

TATA Jsc. - CIC

PhÇn 1
M¹ng côc bé (local area network)
Môc lôc:
I. Giíi thiÖu chung...............................................................................................3 1. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh ....................................................................3 1.1 §Þnh nghÜa...............................................................................................3 1.2 KiÕn tróc m¹ng........................................................................................3 1.3 M« h×nh tham chiÕu OSI .........................................................................5 II. C«ng nghÖ m¹ng côc bé ..................................................................................8 1. §Þnh nghÜa...................................................................................................8 2. Ph©n lo¹i......................................................................................................8 3. KiÕn tróc vµ cÊu h×nh LAN .........................................................................8 3.1 CÊu h×nh LAN .....................................................................................8 3.2 Ph−¬ng thøc truy nhËp ........................................................................9 3.3 H×nh thøc kÕt nèi (network topology)...............................................10 3.4 M«i tr−êng truyÒn dÉn ......................................................................13 4. C¸c ph−¬ng thøc truyÒn trong m¹ng .........................................................13 5. C¸c chuÈn LAN.........................................................................................14 5.1 Ethernet .............................................................................................14 5.2 Token ring .........................................................................................20 6. C¸c thiÕt bÞ LAN .......................................................................................22 6.1 Card m¹ng ( NIC - Network Interface Card) ....................................23 6.2 Bé chuyÓn tiÕp - Repeater .................................................................23 6.3 Cçu nèi - Bridge ................................................................................25 6.4 Bé ®Þnh tuyÕn - Gateway...................................................................27 6.5 Brouter.................................................................................................28 6.6 Cæng giao tiÕp - Gateway....................................................................29

http://www.ebook.edu.vn

Trang 1

M¹ng côc bé ( Local area network )

TATA Jsc. - CIC

http://www.ebook.edu.vn

Trang 2

Giíi thiÖu chung

TATA Jsc. - CIC

i. Giíi thiÖu chung
1. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh
1.1 §Þnh nghÜa M¹ng m¸y tÝnh lµ mét tËp hîp c¸c m¸y tÝnh ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c ®−êng truyÒn vËt lý vµ hÖ ®iÒu hµnh theo mét kiÕn tróc nµo ®ã nh»m môc ®Ých trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tÝnh. 1.2 KiÕn tróc m¹ng C¸c thiÕt bÞ cuèi lµ c¸c thiÕt bÞ tÝnh to¸n ( m¸y tÝnh c¸ nh©n PC, m¸y tÝnh võa vµ lín), c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi th«ng minh hoÆc c¸c thiÕt bÞ cuèi th«ng minh (terminal) thùc hiÖn nhiÖm vô tÝnh to¸n vµ l−u tr÷ d÷ liÖu vµ giao diÖn ng−êi m¸y. C¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng: Repeater, Hub, Switch... HÖ thèng truyÒn dÉn kh«ng d©y vµ cã d©y, kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ m¹ng víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi. 1.2.1 C¸c h×nh thøc kÕt nèi 1) KÕt nèi ®iÓm - ®iÓm KÕt nèi theo h×nh sao: bao gåm mét thiÕt bÞ chÝnh (master) ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu gi÷a c¸c thiÕt bÞ cuèi (slave). KÕt nèi theo ®−êng trßn: d÷ liÖu ®−îc chuyÓn tuÇn tù tõ thiÕt bÞ cuèi nµy ®Õn c¸c thiÕt bÞ cuèi tiÕp theo. KÕt nèi h×nh c©y. KÕt nèi toµn phÇn: mçi thiÕt bÞ cuèi ®−îc kÕt nèi víi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cuèi cßn l¹i.

H×nh sao
http://www.ebook.edu.vn

H×nh trßn
Trang 3

H×nh c©y

Giíi thiÖu chung

TATA Jsc. - CIC

2) KÕt nèi qu¶ng b¸ KÕt nèi theo d¹ng ®−êng th¼ng (Bus): c¸c thiÕt bÞ cuèi sö dông chung ®−êng truyÒn dÉn. T¹i mét thêi ®iÓm chØ chØ cã mét thiÕt bÞ cuèi ®−îc ph¸t d÷ liÖu. TÊt c¶c c¸c thiÕt bÞ cuèi cßn l¹i ®Òu cã thÓ nhËn d÷ liÖu. KÕt nèi ®−êng trßn (Ring): mÆc dï dùa trªn kÕt nèi vËt lý ®iÓm - ®iÓm, thuËt to¸n ®iÒu khiÓn nhËp m¹ng ®−êng trßn ®¶m b¶o ph−¬ng thøc kÕt nèi qu¶ng b¸. 1.2.2 Mét sè m¹ng tiªu biÓu 1) M¹ng côc bé - LAN HÇu hÕt c¸c c¬ quan tæ chøc thiÕt lËp m¹ng néi bé ®Ó kÕt nèi m¸y tÝnh. Sö dông m¹ng LAN lµ kinh tÕ do mét vµi yÕu tè ®−îc tÝch hîp trong c¸c hÖ ®iÒu hµnh ®em l¹i thuËn lîi cho c«ng t¸c cña mçi c¸c nh©n vµ cña doanh nghiÖp. Mét vµi lîi ®iÓm cña m¹ng LAN: ThiÕt kÕ mÒm dÎo vµ gi¸ thµnh h¹ Chia sÎ tµi nguyªn. Chia sÎ øng dông. B¶o mËt File d÷ liÖu An ninh tËp trung. 2) M¹ng côc bé diÖn réng - WAN Liªn kÕt c¸c m¹ng cã m· vïng kh¸c nhau hay t¹i c¸c lôc ®Þa. WAN ®¨ng ký dÞch vô nhµ cung cÊp, dÞch vô ®−êng truyÒn c«ng céng. DÞch vô cung cÊp ®−êng truyÒn bao gåm: ®−êng truyÒn quay sè, ®−êng giµnh riªng, vµ chuyÓn m¹ch gãi. Gi¸ thµnh cµi ®Æt vµ thuª bao th¸ng cao. §ßi hái thêi gian vµ nç lùc c«ng t¸c: nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô WAN th−êng tr¶i trªn c¸c ®Þa lý riªng biÖt, v× vËy cÇn cã sù céng t¸c vÒ ho¹t ®éng gi÷a c¸c nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô. Gi¶m tèc ®é ®−êng truyÒn vµ thêi gian ®¸p øng: khi kÕt nèi m¹ng LAN th«ng qua m¹ng WAN th−êng cã xuÊt hiÖn nót cæ chai trªn ®−êng truyÒn g©y nªn trÔ ®−êng truyÒn vµ thêi gian ®¸p øng. 3) M¹ng c«ng céng - MAN

http://www.ebook.edu.vn

Trang 4

CAN liªn kÕt c¸c m¹ng t¹i c¸c toµ nhµ trong cïng ph¹m vi ®Þa lý. qu©n sù. §¨ng ký dÞch vô t¹i mét c«ng ty truyÒn th«ng. Cung cÊp liªn kÕt gi÷a hai hay nhiÒu m¹ng LAN hoÆc CAN (Capus Area Network). .edu.3 M« h×nh tham chiÕu OSI OSI: Open Systems Interconection http://www. CÊu h×nh nh− mét m¹ng nhiÒu Server phôc vô nhiÒu Client. Cho phÐp c¸c nhµ s¶n xuÊt cung cÊp s¶n phÈm trªn toµn thÕ giíi. Gi¶m gi¸ thµnh víi truy nhËp hiÖu qu¶ vµ th«ng tin ph©n t¸n trªn toµn cÇu. Cung cÊp c¬ chÕ t×m kiÕm ®Ó ®Þnh vÞ th«ng tin.ebook. Cung cÊp truy nhËp trong suèt th«ng tin trªn toµn cÇu. gi¸o dôc. 4) M¹ng Internet M¹ng Internet lµ m¹ng m¸y tÝnh lín nhÊt. bao gåm hµng ngµn m¹ng m¸y tÝnh c«ng céng. M¹ng më réng biªn giíi gi÷a c¸c quèc gia vµ v¨n ho¸ gi÷a c¸c d©n téc bëi liªn kÕt ng−êi dïng trªn toµn thÕ giíi. C¸c m¸y tÝnh cã hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau ®Òu cã thÓ truy nhËp Internet.Giíi thiÖu chung TATA Jsc.vn Trang 5 . §Æc ®iÓm m¹ng Internet Lµ m¹ng m¹ng phæ th«ng nhÊt.CIC `§Æc ®iÓm m¹ng MAN KÕt nèi c¸c m¹ng kh«ng liÒn kÒ trong ph¹m vi ®Þa lý cïng m· vïng ®iÖn tho¹i. §−îc chia thµnh nhiÒu ph©n ®o¹n m¹ng nh»m c¶i thiÖn tÝnh hiªu qu¶. Cho phÐp t¶i c¸c s¶n phÈm dïng chung. 1. cã nhiÒu ng−êi ng−êi truy cËp. chÝnh phñ.

ebook.Giíi thiÖu chung TATA Jsc. M« h×nh tham chiÕu OSI. 1. dÔ qu¶n lý. M« h×nh OSI ph©n chia c¸c chøc n¨ng liªn qua tíi chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tÝnh nèi m¹ng thµnh nh÷ng nhãm 7 chøc n¨ng nhá h¬n. Mét chøc n¨ng hay mét nhãm chøc n¨ng ph©n vÒ nh÷ng tÇng nhá h¬n. hay b¨ng tõ. Môc ®Ých cña tÇng vËt lý lµ chuÈn bÞ truyÒn d·y c¸c bit tÝn hiÖu tõ mét m¸y tÝnh nµy tíi mét m¸y tÝnh kh¸c qua c¸c m«i tr−êng truyÒn dÉn kh¸c nhau nh−: NIC. M« h×nh ®−îc ph¸t triÓn n¨m 1984. hai lµ: c¸c ®Æc t¶ c¬ häc (mechanical) vµ ®iÖn tö (electrical) cña m«i tr−êng dÉn.CIC 7 tÇng tham chiÕu OSI PhÇn mÒm øng dông BiÓu diÔn th«ng tin Phiªn VËn t¶i M¹ng Liªn kÕt d÷ liÖu VËt lý Giao thøc chuyÓn t¶i §Þnh d¹ng d÷ liÖu S¾p xÕp c¸c phiªn kÕt nèi S¾p xÕp vµ kiÓm so¸t c¸c gãi d÷ liÖu T×m kiÕm thiÕt bÞ ®Ó chuyÓn d÷ liÖu Ho¹t ®éng truy cËp vµ chuyÓn gãi tin ChuyÓn t¶i vËt lý qua c¸c lo¹i c¸p PhÇn mÒm øng dông BiÓu diÔn th«ng tin Phiªn VËn t¶i M¹ng Liªn kÕt d÷ liÖu VËt lý KÕt nèi ¶o KÕt nèi m¹ng M« h×nh tham chiÕu OSI m« t¶ c¸ch th«ng tin tõ mét ch−¬ng tr×nh øng dông trong mét m¸y tÝnh. TÇng vËt lý còng m« t¶ c¸ch d÷ liÖu m¸y tÝnh dÞch thµnh mét khu«n d¹ng ®Ó cã thÓ truyÒn trªn c¸p vµ trªn m«i tr−êng truyÒn dÉn. mçi tÇng thùc hiÖn mét chøc n¨ng ®Æc thï. C¸c giao thøc tÇng vËt lý x¸c ®Þnh 3 tham sè: mét lµ: x¸c ®Þnh cÊu tróc m¹ng.vn Trang 6 .3. 1.3. cuèi cïng chóng ®Þnh nghÜa c¸c luËt m· ho¸ vµ c¸c luËt timing truyÒn bit d÷ liÖu. .1 TÇng vËt lý §Þnh nghÜa c¸c luËt truyÒn d÷ liÖu.edu.2 TÇng liªn kÕt http://www. chuyÓn qua ®−êng truyÒn vËt lý tíi mét ch−¬ng tr×nh øng dông trªn mét m¸y tÝnh kh¸c. lµ m« h×nh kiÕn tróc chñ yÕu cho cho kÕt nèi liªn m¸y tÝnh. m« h×nh kh¸c niÖm gåm 7 tÇng.

edu. LLC thiÕt lËp vµ duy tr× liªn kÕt truyÒn d÷ liÖu tõ thiÕt bÞ nµy tíi thiÕt bÞ kÕ tiÕp.3.6 TÇng thÓ hiÖn TÇng thÓ hiÖn ®¶m nhiÖm truyÒn th«ng gi÷a hai m¸y tÝnh b»ng c¸ch dÞch c¸c format d÷ liÖu kh¸c nhau ®−îc sö dông gi÷a hai m¸y tÝnh 1. ph−¬ng thøc truy nhËp vµ c¸c lo¹i c¸p hç trî. chiÒu dµi frame ®−îc g¾n vµo mçi frame.CIC M« t¶ c¸ch thiÕt bÞ m¹ng g¾n vµo m¹ng ®Ó cã thÓ truy cËp m«i tr−êng m¹ng.4 TÇng giao vËn Chøc n¨ng cña tÇng giao vËn (tÇng vËn chuyÓn) lµ cung cÊp ®iÒu khiÓn end-to-end kiÓm tra lçi ®Ó x¸c ®Þnh liÖu c¸c gãi d÷ liÖu ®· ®−îc chuyÓn ®óng tíi ®Ých. MAC ®Þnh nghÜa mét c¸c thiÕt bÞ truy cËp m¹ng mét c¸ch vËt lý. . TÇng m¹ng còng gióp ®Ó ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¹ng kh¸c nhau. T¹i tÇng liªn kÕt d÷ liÖu c¸c dßng bit d÷ liÖu ®−îc chuyÓn xuèng tÇng vËt lý ®−îc tæ chøc mét c¸ch logic d−íi d¹ng Frame. Nã chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh tin cËy cña d÷ liÖu truyÒn.3. C¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn nh−: ®Þa chØ ®Ých. http://www. ®Þnh tuyÕn c¸c gãi d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng.3 TÇng m¹ng TÇng m¹ng thùc hiÖn nhiÖm vô ph©n m¶nh packet d÷ liÖu. nã yªu cÇu thiÕt bÞ göi truyÒn l¹i gãi d÷ liÖu ®ã. NÕu thiÕt bÞ nhËn kh«ng nhËn ®−îc gãi d÷ liÖu hoÆc nhËn mét gãi d÷ liÖu háng. 1. lo¹i dÞch vô kÕt nèi vµ thùc hiÖn ®iÒu khiÓn lçi. TÇng nµy còng ®Þnh nghÜa c¸c lùa chän NIC.ebook.3. Th«ng tin ®iÒu khiÓn ®−îc ®Æt t¹i Frame Header. Cã mét sè ®Æc t¶ ®−îc ®Þnh nghÜa vµ ho¹t ®éng t¹i tÇng MAC.5 TÇng Phiªn TÇng phiªn ®¶m nhËn viÖc thiÕt lËp liªn kÕt gi÷a hai thiÕt bÞ duy tr× kÕt nèi khi d÷ liÖu ®−îc truyÒn vµ kÕt thóc khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu. Nã còng thiÕt lËp ph−¬ng thøc ®ång bé c¸c Frame. ®Þa chØ nguån.3. TÇng liªn kÕt d÷ liÖu ®−îc chia thµnh hai tÇng con lµ Logic Link Control (LLC) vµ Media Acces Control (MAC). ®¶m nhËn chøc n¨ng qu¶n vµ ®iÒu khiÓn. Nã còng g¸n nh·n vµ ®äc ®Þa chØ nguån cña c¸c frame. thiÕt bÞ göi duy tr× mét b¶n copy cña th«ng ®iÖp nguån tíi khi nhËn ®−îc tÝn hiÖu thµnh c«ng.vn Trang 7 .7 TÇng øng dông TÇng øng dông cung cÊp mét giao diÖn gi÷a øng dông cña ng−êi dïng vµ m«i tr−êng truyÒn tin. 1.Giíi thiÖu chung TATA Jsc. 1. 1.3. T¹i tÇng vËn chuyÓn. ghÐp.

ebook.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. 2. C«ng nghÖ m¹ng côc bé 1. bé ®iÒu khiÓn(Controler). tr¹m cuèi. http://www.1. Ethernet. Bé ®iÒu khiÓn th−êng ®−îc gäi lµ c¹c m¹ng – NIC. C¸c chuÈn LAN m« t¶ c¸p truyÒn vµ tÝn hiÖu truyÒn t¹i tÇng vËt lý vµ tÇng liªn kÕt d÷ liÖu cña m« h×nh OSI.vn Trang 8 . Nãi c¸ch kh¸c hÖ thèng bao gåm c¸c ®Çu cuèi cã thÓ võa lµ m¸y tr¹m võa lµ m¸y chñ.) ®¶m b¶o d÷ liÖu ®−îc truyÒn ®óng tíi c¸c tr¹m cuèi. M¹ng LAN cã thÓ ®−îc ph©n lµm hai lo¹i t−¬ng øng víi ph©n lo¹i hÖ thèng th«ng tin.. §Þnh NghÜa M¹ng côc bé – Local Area Network (LAN) lµ m¹ng cã tèc ®é cao. thiÕt bÞ ngo¹i vi.. KiÕn tróc vµ cÊu h×nh LAN 3. tû lÖ truyÒn lçi thÊp trong ph¹m vi t−¬ng ®èi nhá. FDDI. Bé ®iÒu khiÓn: thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn giao tiÕp (giao thøc.1 CÊu h×nh LAN PhÇn cøng Lan bao gåm m«i tr−êng truyÒn dÉn. .edu.1. vµ Token Ring lµ c¸c c«ng nghÖ phæ biÕn hiÖn nay. 3. Th«ng th−êng l−u th«ng trªn m¹ng ®−îc truyÒn gi÷a nhiÒu m¸y tr¹m vµ mét sè Ýt c¸c m¸y chñ. Transceiver: chuyÓn tÝn hiÖu tõ bé ®iÒu khiÓn sang tÝn hiÖu sè hoÆc tÝn hiÖu quang t−¬ng øng víi ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ cung cÊp vµo d÷ liÖu tÝn hiÖu. c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi. transceiver. Ph©n lo¹i Mét m¹ng LAN chñ yÕu lµ mét kªnh truyÒn cho hÖ thèng th«ng tin trªn ®ã.1 M¹ng kh¸ch chñ(Client/Server) M¹ng bao gåm c¸c m¸y tr¹m (Client) nhËn dÞch vô vµ m¸y chñ (Server) cung cÊp dÞch vô. LAN kÕt nèi c¸c tr¹m lµm viÖc. do ®ã d÷ liÖu tËp trung chÝnh t¹i ®Çu cuèi m¸y chñ 2. mçi ®Çu cuèi cã cïng mèi quan hÖ víi toµn bé c¸c tr¹m kh¸c trªn m¹ng.CIC ii.2 M¹ng ngang hµng(Peer to Peer) Kh«ng ph©n biÖt gi÷a m¸y tr¹m vµ m¸y chñ. vµ nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c trong mét toµ nhµ hoÆc trong ph¹m vi ®Þa lý giíi h¹n. 2.

3. 3. ®iÒu nµy g©y xung ®ét d÷ liÖu trªn ®−êng truyÒn.edu.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.c¶m nhËn sãng m¹ng: khi mét nót muèn truyÒn d÷ liÖu m¹ng nã c¶m nhËn c¸p ®−êng truyÒn ®Ó x¸c ®Þnh liªn kÕt cña nót víi ®−êng truyÒn vµ liÖu trªn ®−êng truyÒn cã nót nµo kh¸c ®ang truyÒn d÷ liÖu hay kh«ng.2 CSMA/CA Ph−¬ng thøc CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) cã thÓ lµ ph−¬ng thøc truy nhËp chËm khi sè m¸y trong m¹ng lín. Multiple Access . Token Ring. nót ®ã ®îi mét kho¶ng thêi gian ngÇm ®Þnh tr−íc khi truyÒn l¹i d÷ liÖu ®ã. ®ång thêi còng truyÒn d÷ liÖu. Khi l−u th«ng trªn m¹ng t¨ng. Theo ph−¬ng thøc nµy ®¶m b¶o hai nót kh«ng cïng truyÒn l¹i d÷ liÖu t¹i cïng mét thêi ®iÓm.2 Ph−¬ng thøc truy nhËp Ph−¬ng thøc truy nhËp lµ tËp c¸c luËt quy ®Þnh c¸c m¸y tÝnh göi vµ nhËn th«ng tin trªn m«i tr−êng c¸p. Khi ph¸t hiÖn thÊy xung ®ét.cã dß xung ®ét CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) víi ý nghÜa: Carrier Sense . HÖ ®iÒu hµnh m¹ng phæ biÕn hiÖn nay lµ WindowsNT. Driver th−êng ®−îc kÌm theo khi mua c¹c m¹ng tõ mçi nhµ s¶n xuÊt.1 CSMA/CD Ph−¬ng thøc truy nhËp lµ tæ chøc c¸ch thøc mét m¸y tÝnh(host) truy nhËp m¹ng. vµ mét LAN driver hç trî truyÒn th«ng tin gi÷a NIC vµ NOS. . do ®ã kh«ng xuÊt hiÖn xung ®ét trªn m¹ng.®a th©m nhËp: c¸c nót trªn m¹ng cã truy nhËp t−¬ng tranh tíi ®−êng truyÒn. Collision Detection . Windows2000.CIC PhÇn mÒm: mçi m¸y tÝnh nèi m¹ng cÇn ph¶i ®−îc cµi hÖ ®iÒu hµnh m¹ng (NOS).2. NetWare 3. http://www.cã ph¸t hiÖn xung ®ét: sau khi võa truyÒn d÷ liÖu nót truyÒn d÷ liÖu cÇn l¾ng nghe ®−êng truyÒn ®Ó x¸c ®Þnh liÖu d÷ liÖu ®−îc truyÒn cã xuÊt hiÖn xung ®ét víi d÷ kiÖu do nót kh¸c truyÒn kh«ng ? Víi ph−¬ng thøc truy nhËp CSMA/CD mçi nót kiÓm tra l−u th«ng trªn c¸p m¹ng. CSMA/CA. demand prority. ®ã lµ hÖ ®iÒu hµnh trªn LAN.2. PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu mét sè ph−¬ng thøc truy nhËp nh−: CSMA/CD.®a th©m nhËp .vn Trang 9 . xung ®ét còng t¨ng theo lµm gi¶m tèc ®é truyÒn trªn m¹ng. Windows95. b¾t ®Çu qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu. Khi nót ph¸t hiÖn ®−êng truyÒn dçi.ebook. tuy nhiªn mét nót kh¸c còng ph¸t hiÖn r»ng ®−êng truyÒn dçi. Ph−¬ng thøc c¶m nhËn sãng m¹ng .

NÕu Hub nhËn 2 yªu cÇu mét lóc. nã còng x¸c nhËn r»ng mét tr¹m trªn m¹ng ®ang lµm viÖc.ebook. mét tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®−îc gäi lµ thÎ bµi. Trong m¹ng Token Ring kh«ng x¶y ra xung ®ét tuy nhiªn thêi gian ®îi thÎ bµi hoµn thµnh di chuyÓn mét vßng lµm gi¶m hiÖu n¨ng m¹ng. 3.2.3 Token Ring Trong ph−¬ng thøc truy nhËp truyÒn thÎ bµi (Token pass). Trong ph−¬ng thøc CSMA/CA mçi nót göi yªu cÇu göi tÝn hiÖu trªn m¹ng ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu muèn truyÒn d÷ liÖu. mét th«ng ®iÖp thõa nhËn ®−îc chuyÓn tíi tr¹m göi. chóng sÏ ®−îc ®¸p øng lÇn l−ît. NÕu kh«ng nhËn ®−îc tÝn hiÖu “ph¶n ®èi-nagative”.3 H×nh thøc kÕt nèi (network topology) Topo m¹ng lµ kiÓu s¾p xÕp. ring.4 Demand priority Ph−¬ng thøc truy nhËp Demand prority.vn Trang 10 . nót b¾t ®Çu truyÒn d÷ liÖu. Trong m¹ng 100VG-AnyLAN.2. mét tr¹m cã thÓ nhËn vµ truyÒn d÷ liÖu mét thêi ®iÓm. 3.CIC Ph−¬ng thøc truy nhËp CSMA/CA t−¬ng tù nh− Ph−¬ng thøc CSMA/CSMA/CD. Hub l−u chi tiÕt th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c ®Þa chØ vµ c¸c liªn kÕt. Ph−¬ng thøc truy nhËp nµy dùa thùc tÕ lµ c¸c Hubs vµ c¸c nót cuèi lµ hai thµnh phÇn cÊu thµnh m¹ng 100VG-AnyLAN. nã g¾n d÷ liÖu vµo thÎ bµi vµ truyÒn trªn m¹ng. . ThÎ bµi ®−îc ph¸t sinh l¹i vµ qu¸ tr×nh kh«ng ®−îc truyÒn d÷ liÖu. bè trÝ cña m¸y tÝnh. Khi hai yªu cÇu cã cïng ®é −u tiªn. Ba kiÓu topo m¹ng c¬ b¶n lµ: star. d©y c¸p m¹ng vµ c¸ thµnh phÇn trªn m¹ng theo ph−¬ng diÖn vËt lý. 3. http://www. Yªu cÇu cã ®é −u tiªn cao h¬n sÏ ®−îc ®¸p øng tr−íc. NÕu mét tr¹m nhËn ®−îc thÎ bµi. Khi thÎ bµi ®−îc chuyÓn tíi tr¹m ®Ých. xÐt theo thø tù −u tiªn c¸c yªu cÇu.edu. rong ph−¬ng thøc truy nhËp demand prority. bus. Hub qu¶n lý truy nhËp m¹ng b»ng c¸ch t×m kiÕm yªu cÇu ®−îc göi tõ tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. khi cã nhu cÇu göi d÷ liÖu. Demand prority ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n c¸c ph−¬ng thøc truy nhËp kh¸c bëi truyÒn th«ng chØ xuÊt hiÖn gi÷a tr¹m göi d÷ liÖu vµ tr¹m ®Ých. tíi tÊt c¶ c¸c m¸y trªn m¹ng. ChØ mét thÎ bµi thùc sù ®−îc chuyÓn trªn m¹ng. ®−îc chuyÓn tuÇn tù tõ m¸y nµy tíi m¸y kÕ tiÕp. Trong th−¬ng thøc CSMA/CA nót ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®−êng truyÒn dçi b»ng tÝn hiÖu RTS. do vËy tr¸nh ®−îc xung ®ét trªn m¹ng. Do vËy gi¶m l−u th«ng trªn m¹ng vµ t¨ng tèc ®é ®−êng truyÒn. Tuy nhiªn ph−¬ng thøc nµy chËm bëi viÖc göi tÝn hiÖu broadcasting. lµ ph−¬ng thøc truy nhËp míi ®−îc thiÕt kÕ theo chuÈn Ethernet 100 Mbps gäi lµ 100VG-AnyLAN.

C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.edu. TÝn hiÖu ®−îc göi lªn toµn m¹ng sÏ ®i tõ ®Çu c¸p nµy tíi ®Çu c¸p kia vµ cã thÓ dÉn tíi viÖc bÞ déi (bouncing) tíi lui trong d©y c¸p. cßn trong tr−êng hîp thø hai bé chuyÓn tiÕp sÏ khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu tr−íc khi göi ®i do ®ã sÏ ®−îc kÐo ®i xa h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chuÈn x¸c. tÝn hiÖu sÏ déi vµ toµn bé m¹ng ng−ng ho¹t ®éng ( c¸c m¸y tÝnh ho¹t ®éng nh− nh÷ng m¸y ®éc lËp). Mçi lÇn chØ cã mét m¸y tÝnh cã thÓ göi th«ng ®iÖp. kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm chuyÓn d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh nµy sang m¸y tÝnh kÕ tiÕp. §©u lµ topo m¹ng thô ®éng. Khi mét m¸y tÝnh hay ®o¹n d©y nèi ®Õn nã bÞ háng c¸c m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng vÉn ho¹t ®éng b×nh th−êng.vn Trang 11 . Trong tr−êng hîp thø nhÊt bé nèi sÏ lµm cho tÝn hiÖu bÞ suy yÕu ®i. http://www. M¹ng Star cung cÊp tµi nguyªn vµ chÕ ®é qu¶n lý tËp trung. ¦u diÓm Sö dông c¸p nèi hiÖu qu¶ C¸p kh«ng ®¾t vµ dÔ lµm viÖc HÖ thèng ®¬n gi¶n tin cËy DÔ dµng më réng m¹ng Nh−îc ®iÓm L−u l−îng lín dÔ g©y t¾c m¹ng Khã x¸c ®inh lçi §øat c¸p g©y ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu ng−êi 3. ng¨n kh«ng cho m¸y tÝnh kh¸c göi d÷ liÖu. Mét khi c¸p bÞ ®øt. C¸p m¹ng Bus cã thÓ ®−îc nèi b»ng bé trôc trßn (barral conector) hay sö dông bé chuyÓn tiÕp.3. Nh»m nh¨n kh«ng cho tÝn hiÖu déi ng−êi ta ®Æt ®iÖn trë cuèi(terminator) ë cuèi mçi ®Çu c¸p vµ cho phÐp c¸c m¸y tÝnh kh¸c göi tÝn hiÖu.2 Topo Star Trong m¹ng Star tÝn hiÖu ®−îc truyÒn tõ m¸y tÝnh göi d÷ liÖu qua Hub (active hay passive) ®Ó ®Õn tÊt c¶ m¸y tÝnh trªn m¹ng. sÏ cã ®Çu c¸p kh«ng ®−îc nèi víi ®iÖn trë cuèi.ebook.3. HiÖu xuÊt thi hµnh cña m¹ng sÏ gi¶m ®i khi sè l−îng m¸y tÝnh trªn Bus t¨ng lªn.2 Topo Bus C¸c m¸y tÝnh giao tiÕp b»ng c¸h göi th«ng ®iÖp ë d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tö lªn c¸p. .CIC 3. c¸c m¸y tÝnh trªn Bus chØ l¾ng nghe tÝn hiÖu truyÒn trªn m¹ng. tuy nhiªn th«ng tin chØ ®−îc mayd tÝnh cã ®Þa chØ khíp víi ®Þa chØ m· ho¸ trong tÝn hiÖu gèc chÊp nhËn. Tuy nhiªn khi Hub trung t©m bÞ háng toµn bé m¹ng sÏ kh«ng lµm viÖc.

4. Sau khi x¸c minh m¸y ®Çu göi t¹o thÎ bµi míi vµ th¶ lªn m¹ng. http://www. Th«ng th−êng c¸p gåm nhiÒu d©y ®ßng xo¾n cã vá bäc tiÕp ®¸t (STP) hoÆc kh«ng cã bäc tiÕp ®Êt (UTP) vµ ®−îc bäc trong mét líp nhùa chèng Èm. khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu vµ göi nã ®ªn m¸y tÝnh tiÕp theo. ThÎ bµi ch¹y vßng trªn m¹ng cho ®Õn khi tíi ®−îc m¸y tÝnh muèn göi d÷ liÖu. D÷ liÖu chuyÓn qua tõng m¸y tÝnh cho ®Õn khi t×m thÊy ®−îc m¸y cã ®Þa chØ khíp víi ®Þa chØ trªn ®ã. 3. Khã x¸c ®Þnh vÞ trÝ lçi.3 Topo Ring Trong m¹ng Ring tÝn hiÖu truyÒn ®i theo mét chiÒu vµ qua tõng m¸y tÝnh. Mét ph−¬ng ph¸p truyÒn d÷ liÖu quanh m¹ng lµ chuyÓn thÓ bµi(Token passing). ¦u diÓm Nh−îc ®iÓm QuyÒn truy nhËp nh− nhau cho Mét m¸y tÝnh háng ¶nh h−ëng ®Õn toµn m¹ng. M¸y tÝnh ®Çu göi sÏ söa thÎ bµi. Mçi m¸y tÝnh ®ãng vai trß nh− mét bé chuyÓn tiÕp.ebook.edu. khi cã nhiÒu ng−êi dïng.CIC ¦u diÓm Nh−îc ®iÓm Thay ®æi hÖ thèng vµ thªm m¸y tÝnh dÔ Toµn bé m¹ng bÞ háng khi thiÕt bÞ trung dµng t©m bÞ háng Cã thÓ gi¸m s¸t vµ qu¶n ký tËp trung Kh«ng ¶nh h−ëng khi mét m¸y tÝnh trong m¹ng bÞ háng Ho¹t ®éng m¹ng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng khi cÊu h×nh l¹i m¹ng 3. HiÖu n¨ng m¹ng æn ®Þnh ngay c¶ Ph¶i ngõng l¹i ho¹t ®éng khi cÊu h×nh l¹i m¹ng. M¸y tÝnh ®Çu nhËn göi tr¶ mét th«ng ®iÖp tíi m¸y ®Çu göi cho biÕt d÷ liÖu d· ®ù¬c nhËn. ®−a ®Þa chØ ®iÖn tö lªn d÷ liÖu vµ göi ®i quanh m¹ng.3.vn Trang 12 .C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. Do ®ã tÝn hiªu qua tõng nay nªn sù háng hãc cña mét m¸y cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn toµn m¹ng. mäi ng−êi trªn m¹ng.1 C¸p ®«i d©y xo¾n (Twisted Pair) C¸p xo¾n lµ mét cÆp d©y ®ång xo¾n: mét d©y cho tÝn hiÖu ph¸t vµ mét d©y cho tÝn hiÖu thu. .4 M«i tr−êng truyÒn dÉn 3.

edu. m¹ng cã nhiÖm vô copy gãi d÷ liÖu vµ göi mçi b¶n copy tíi mçi nót n»m trong miÒn ®Þa chØ multicast. Cã hai lo¹i: C¸p ®ång trôc lo¹i 50Ω. Bao quanh sîi d©y c¸ch ®iÖn nµy lµ d©y dÉn kim lo¹i thø hai cøng hoÆc d¹ng l−íi. 3.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.3 C¸p quang(Optical Fiber) D¶i th«ng lín. Cã 5 lo¹i c¸p UTP: Lo¹i 1-2(Category 1-2)) kh«ng ®−îc dïng trong LAN. nót nguån g¾n ®Þa chØ c¸c nót ®Ých trªn gãi d÷ liÖu b»ng ®Þa chØ multicast. gãi d÷ liÖu ®−îc gãi trªn m¹ng vµ cuèi cïng m¹ng chuyÓn gãi d÷ liÖu ®ã tíi nót ®Ých. 4. Lo¹i 4( Categore 4) ttèc ®é truyÒn 16Mbps.4. Lo¹i 3( Categore 3) ttèc ®é truyÒn 100Mbps. TruyÒn Unicast: mét gãi d÷ liÖu ®−îc göi tõ mét nót nguån cho tíi nót ®Ých trªn m¹ng. göi nhiÒu tr¹m-multicast vµ ph¸t t¸n-broadcast.vn Trang 13 . cã thÓ gÊp nhiÒu lÇn 100Mbit/s. §−îc sö dông trong hÖ thèng truyÒn dÉn t¹o thµnh m¹ng x−¬ng sèng. Lo¹i 3( Categore 3) ttèc ®é truyÒn 10Mbps. Kh«ng ¶nh h−ëng cña nhiÔu m«i tr−êng nh− sãng ®iÖn tõ. nhÑ. 3.2 C¸p ®ång trôc C¸p nèi víi d¶i tÇn réng trong ®ã cã mét d©y dÉn vá c¸ch ®iÖn ch¹y suèt trong lßng c¸p. dÔ cµi ®Æt: gi¸ thµnh cao. §Çu tiªn. tèc ®é truyÒn cao. C¸c ph−¬ng thøc truyÒn trong m¹ng LAN. http://www. UTP – Unshielded twisted pair gåm 4 cÆp d©y xo¾n. §Çu tiªn.CIC STP – Shielded twisted pair: gåm 2 cÆp d©y xo¾n. . D÷ liÖu trong m¹ng LAN®−îc chia thµnh ba lo¹i: göi mét tr¹m –uncast. TruyÒn Multicast: gåm cã mét gãi d÷ liÖu ®−îc copy vµ göi tíi mét tËp con c¸c nót ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trªn m¹ng.4. Gãi d÷ liÖu ®ã ®−îc göi lªn trªn m¹ng. Gon. c¸p UTP kh«ng yªu cÇu ®Æt cè ®Þnh gi÷a c¸c kÕt nèi nh− c¸p ®ßng trôc.ebook. c¸p STP cã tÇng c¸ch ly b¶o vÖ ®Ó chèng nhiÔu. nót nguån g¾n ®Þa chØ nót ®Ých trªn gãi d÷ liÖu. Trong ®ã víi mçi ph−¬ng thøc truyÒn d÷ liÖu ®−îc göi tíi mét hay nhiÒu nót. C¸p ®ång trôc lo¹i 70Ω.

Gãi d÷ liÖu ®ã ®−îc göi lªn trªn m¹ng. m¹ng cã nhiÖm vô copy gãi d÷ liÖu vµ göi mçi b¶n copy tíi tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng.edu. WKS/SRV.3 10 Mbps hay 100 Mbps C¸p ®ång trôc bÐo. LAN 100-Mbps Ethernet.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. 5. m«i tr−êng truyÒn dÉn: cÊp ®oi d©y xo¾n. cßn gäi lµ Gigabit Ethernet. Trong ph−¬ng thøc truyÒn nµy. NetBEUI. C«ng nghÖ Ethernet xem nh− c«ng nghÖ phæ biÕn do tÝnh mÒm dÎo vµ tÝnh ®¬n gi¶n khi triÓn khai.ebook. lµ gãi th«ng tin ®−îc truyÒn ®i nh− mét ®¬n vÞ duy nhÊt. c¸p UTP TCP/IP.3 tryÒn d÷ liÖu víi tèc ®é 10Mbps. Ethernet ®Ò cËp tíi mét hä c¸c triÓn khai m¹ng LAN mµ bao gåm 3 ph©n lo¹i chñ yÕu: LAN Ethernet vµ IEE 802. IBM LAN Server. WinNT.1 Ethernet Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¹ng Ethenet D¹ng Topo truyÒn thèng KiÓu tÝn hiÖu C¬ chÕ truy nhËp Quy c¸ch kü thuËt Tèc ®é truyÒn Lo¹i c¸p m¹ng C¸c giao thøc C¸c hÖ ®iÒu hµnh Bus ®−êng th¼ng Baseband CSMA/CA IEE 802.vn Trang 14 . m«i tr−êng truyÒn dÉn: c¸p sîi vµ c¸p ®oi d©y xo¾n. Khung trong Ethernet cã ®é dµi tõ 64 ®Õn 1518 bytes. trong ®ã cã Ýt nhÊt 18 bytes dµnh cho ®iÒu khiÓn. m«i tr−êng truyÒn dÉn: c¸p ®ång trôc. C¸c chuÈn LAN 5. truyÒn d÷ liÖu tèc ®é 1000Mbps (1Gbps).1. LAN manager. .CIC TruyÒn broadcast: gåm cã mét gãi d÷ liÖu ®−îc copy vµ göi tíi tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng. LAN 100-Mbps Ethernet. DCI Winn95. ®ång trôc gÇy. 5. d−îc xem nh− mét m¹ng Ethernet truyÒn nhanh d÷ liÖu d−íi tèc ®é 100Mbps.3 http://www.1 LAN Ethernet vµ IEE 802. AppleShare… Ethernet chia d÷ liÖu thµnh c¸c khung (frame). nót nguån g¾n ®Þa chØ c¸c nót ®Ých trªn gãi d÷ liÖu b»ng ®Þa chØ broadcast.

do thiÕt bÞ göi thiÕt ®Æt vµ tr¹m nhËn tÝnh l¹i ®Ó kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña khung. Destination and Source Address: ®Þa chØ nguån vµ ®Þa chØ ®Ých (LAN Ethernet vµ IEE 802.3 ): 3 byte ®Çu cña ®Þa chØ ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh nhµ s¶n xuÊt.vn Trang 15 . D÷ liÖu trong khung IEEE 802.3 ®−îc ph¸t triÓn n¨m 1984 dùa trªn c«ng nghÖ Ethernet ban ®Çu. Ethernet ®−îc thiÕt kÕ phôc vô c¸c m¹ng víi l−u th«ng kh«ng ®Òu dÆn vµ th−êng ®¸p øng yªu cÇu víi m¹ng cÇn l−u th«ng lín. Trong ®ã: Preable: gåm c¸c bit 0/1 b¸o víi tr¹m lµ khung d¹ng ®−îc tíi (LAN Ethernet vµ IEE 802. Star of Frame: b¾t ®Çu khung (IEE 802.3) . Phiªn b¶n Ethernet kh«ng m« t¶ c¸c bit ®én. NÕu d÷ liÖu kh«ng ®ñ c¸c bit ®én ®−îc chÌn ®Ó tr−êng cã ®ñ sè byte tèi thiÓu.3 ).edu.CIC Ethernet lµ mét b¨n g c¬ së do Xerox ®Ò xuÊt. IEEE 802. . m¹ng truyÒn d÷ liÖu tèc ®é 10Mbps sö dông giao thøc ®iÒu khiÓn truy nhËp CSMA/CD.b¾t ®Çu khung(SOF): ®−îc x¸c ®Þnh bëi hai bÝt cuèi b»ng 1. Length-chiÒu dµi(IEEE 802. 2) H×nh thøc kÕt nèi vËt lý http://www. d÷ liÖu trong khung ®−îc göi lªn tÇng trªn . multicast (mét nhãm nót trªn m¹ng). Khung Check Sequence (FCS)-sè tuµn tù kiÓm tra khung chøa mét gi¸ trÞ kiÓm tra (CRC). d÷ liÖu trong khung tèi thiÓu lµ 46 byte.3): sè byte d÷ liÖu.3 SOF: b¾t ®Çu khung.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. Type:-lo¹i (Ethernet): m« t¶ giao thøc tÇng trªn nhËn d÷ liÖu sau khi qu¸ tr×nh xö lý hoàn thành.3 tèi thiÓu lµ 64 byte. 3 byte cuèi ®−îc c¸c nhµ s¶n xuÊt xuÊt x¸c ®Þnh. broadcast (toµn bé c¸c nót trªn m¹ng).m« t¶ trong tr−êng lo¹i.3): sau khi tÇng vËt lý vµ tÇng liªn kÕt hoµn thµnh viÖc xö lý. Data-d÷ liÖu (Ethernet): sau khi tÇng vËt lý vµ tÇng liªn kÕt hoµn thµnh viÖc xö lý. §Þa chØ nguån th−êng lµ ®Þa chØ unicast (mét nót). Data (IEEE 802. d÷ liÖu trong khung ®−îc göi lªn tÇng trªn – ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh phÇn d÷ liÖu. ®Þa chØ ®Ých cã thÓ lµ unicast.ebook. 1) Khu«n d¹ng khung d÷ liÖu cña Ethernet vµ IEEE 802. FCS: Sè tuÇn tù kiÓm tra khung.

dØa gèc. M¹ng tu©n thñ quy t¾c 5-4-3. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c transceiver lµ 2.5m. 10Base-T §a sè m¹ng sö dông topo d¹ng sao (hub ®ãng vai trß nh− bé chuyÓn tiÕp ®a cæng) nh−ng bªn trong dïng hÖ thèng tÝn hiÖu Bus gièng nh− cÊu th×nh Ethernet kh¸c. dïng bé chuyÓn tiÕp ®Ó ghÐp c¸c ph©n ®o¹n dïng c¸c kiÓu c¸p kh¸c nhau. quy c¸ch cho kü thuËt nµy lµ tèc ®é truyÒn 10Mbps. chiÒu dµi tèi thiÓu gi÷a hai m¸y tÝnh lµ 2. baseband. Sö dông hai cÆp d©y xo¾n ®iÖn thoai UTP cho thu vµ ph¸t (cat.CIC 10Base5: gäi lµ Ethernet chuÈn. 5.2 100mbps Ethernet http://www. 3 trong sè c¸c ph©n ®o¹n nµy cã thÓ nèi m¸y tÝnh vµo (quy t¾c 5-4-3). C¸c m¸y tÝnh vµ bé chuyÓn tiÕp nèi vµo c¸cp m¹ng th«ng qua transceiver. trªn d©y d¶i gèc. Mçi m¸y tÝnh ®−îc ®Æt ë ®iÓm cuèi cña m¹ng nèi víi hub sö dông hai d©y dÉn ®Ó truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu.vn Trang 16 .ebook.4. ChiÒu dµi tèi ®a cña ph©n ®o¹n lµ 500m. cã thÓ mang tÝn hiÖu xa hai lÇn 100m (chÝnh x¸c lµ 185m).1.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. sö dông c¸p ®ång trôc gÇy. sö dông c¸c ®Çu kÕt nèi BNC.5m. tèc ®é truyÒn 10Mbps.5 m. Th−êng cã topo d¹ng Bus cã tèi ®a 5 ph©n ®o¹n c¸p chÝnh (backborn). M¹ng 10Base-T cã thÓ tíi 1024 ph©n ®¹on (m¸y tÝnh). c¸p ®ång trôc bÐo.5) hoÆc STP vµ ®Çu nèi RJ45. Sè m¸y tèi ®a trªn mçi ph©n ®o¹n: 30 m¸y. 10Base2: Topo bus: tèc ®é truyÒn 10Mbps. ChiÒu dµi tèi ®a cña mçi ph©n ®o¹n lµ 100m 9cã thÓ dïng bé chuyÓn tiÕp ®Ó nèi dµi thªm). 3. ®−îc nèi víi nhau bëi 4 bé chuyÓn tiÕp (repeater). Sè tr¹m tèi ®a lµ 100 m¸y. . kho¶ng c¸ch tõ m¸y tÝnh tíi c¸c transceiver lµ 50m. ®é dµi c¸p tèi thiÓu gi÷a c¸c m¸y tÝnh lµ 1.edu. Khi cÇn x©y dùng m¹ng lín h¬n cã thÓ sö dông kÕt hîp c¸p bÐo vµ c¸p gÇy.

Tèc ®é truyÒn 10 vµ 100Mbps. M¹ng ®−îc chia lo¹i t−¬ng øng trªn giao thøc ®iÒu khiÓn truy nhËp. 100BASE T: IEEE m« t¶ c¸c øng dông 100Mbps Ethernet . §Æc ®iÓm M«i tr−ßng truyÒn dÉn 100 BASE TX 100 BASE FX 100 BASE T4 Cat.5: Giíi h¹n ph©n ®äan m¹ng trong 100BaseTX http://www. .CIC Ethernet 100Mbps lµ c«ng nghÖ m¹ng LAN tèc ®é cao. 5 UTP.5 UTP vµ 2 STP multimode fiber 2 cÆp 2 sîi 4 cÆp 400 mÐt 400 mÐt 100 mÐt 200 mÐt Sè cÆp / sè sîi ChiÒu dµi tèi ®a mét 100 mÐt ph©n ®o¹n m¹ng §−êng kÝnh m¹ng tèi ®a 200 mÐt Cho phÐp: Tèi ®a 2 bé chuyÓn tiÕp (hub) ChiÒu dµi tèi ®a cña mét ph©n ®o¹n lµ 200 mÐt. 1)100BASE T Sö dông ph−¬ng thøc truy nhËp CMS/CA. ChiÒu dµi frame.vn Trang 17 . M«i tr−êng tryÒn dÉn: sö dông 3 lo¹i m«i tr−êng truyÒn dÉn t−¬ng øng víi 100 BASE TX. lo¹i 1 62.ebook. c¸p UTP/STP. 100 BASE FX sö dông truyÒn tÝn hiÖu 100 BASE TX trªn c¸p quang hai sîi ®a nót (MMF) H×nh 6. d÷ liÖu theo khu«n d¹ng frame. 100VG-AnyLAN: IEEE m« t¶ c¸c m¹ng 100Mbps Token Ringvµ Ethernet triÓn khai trªn c¸p UTP 4 cÆp.5/125 micron Cat 3.edu. ChiÒu dµi tèi ®a mét ph©n ®o¹n lµe 205m.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. 100 BASE FX.3. 100 BASE TX trªn c¸p UTP vµ STP. c¬ chÕ kiÓm tra lçi gièng IEEE 802.4. 100 BASE T4.

DTE 100 BASE T4 cho phÐp 100 BASE T ch¹y trªn c¸p ®«i d©y xo¾n cat.6: Giíi h¹n liªn kÕt trùc tiÕp gi÷a DTE .5 STP C¸p quang http://www.edu.CIC Theo m« t¶ IEEE 802. Sö dông c¸c lo¹i m«i tr−êng truyÒn dÉn sau: C¸p UTP 4 cÆp cat.3 100VG-AnyLAN Sö dông ph−¬ng thøc truy nhËp demand priority. H×nh 6. M« t¶ cña IEEE 802. 100 BASE T4 truyÒn tÝn hiÖu half-duplex 4T+. Mét ph©n ®o¹n m¹ng liªn kÕt ®iÓm ®iÓm gi÷a hai MII.ebook.3. .5: Giíi h¹n ph©n ®äan m¹ng trong 100BaseT4 5. cã thÓ lªn tíi 100 mÐt.4 cat.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.3u 100 m¹ng BASE FX cho phÐp liªn kÕt trùc tiÕp c¸c DTE theo kho¶ng c¸ch 400 mÐt hoÆc mét m¹ng repeater cã chiÒu dµi kho¶ng 300 mÐt.3 C¸p UTP 2 cÆp cat.1. H×nh 6.3u ®èi víi m¹ng 100 BASE T4 cho phÐp tèi ®a hai m¹ng repeater (hab) vµ giíi h¹n chiÒu dµi kho¶ng 200 mÐt. víi ®iÒu kiÖn lµ 4 cÆp c¸p ®−îc g¾n víi tr¹m.vn Trang 18 .

3 hay 150 mÐt v¬Ý c¸p UTP cat. C¸c hub cã thÓ ®−îc nèi xÕp chång 3 tÇng s©u nÕu ®−îc nèi Up-link tíi c¸ hub kh¸c.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.12 chuÈn 100VG-AnyLAN ®Þnh râ giíi h¹n kho¶ng c¸ch kÕt nèi.3) hay 300 mÐt (c¸p UTP cat.3) hay 150 (UTP cat. c¸c Hub nèi xÕp chång c¸ch nhau 100 mÐt (c¸p UTP cat.edu.vn Trang 19 . kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Çu cuèi lµ 200 mÐt (c¸p UTP cat. Kho¶ng c¸ch tõ mét tr¹m tíi Hub lµ 100 mÐt víi cat. NÕu c¸c Hub cïng n»m trong mét tñ (closet). . giíi h¹n cÊu h×nh Hub vµ giíi h¹n kho¶ng c¸ch m¹ng.9: M« h×nh ph©n cÊp cña c¸c Hub Giíi h¹n kho¶ng c¸ch gi÷a hai tr¹m cuèi lµ 600 mÐt (c¸p UTP cat.5) H×nh 6.ebook.CIC IEEE 802.3) http://www.5). Mçi Hub cã Ýt nhÊt m«t cæng Up-Link.5) H×nh 6.8 Giíi h¹n kho¶ng c¸ch tõ nót tr¹m tíi Hub Trong m¹ng 100VG-AnyLAN c¸c Hub ®−îc ®Æt theo m« h×nh cã ph©n cÊp.3) hay 900 mÐt (c¸p UTP cat. c¸c cæng cßn l¹i lµ downlink.

HiÖn nay. Trong tµi liÖu nµy chØ tr×nh bµy hai ®Æc t¶ trªn. http://www.10: Gíi h¹n kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Çu cuèi 5.3. 5. C¸p v¸-Patch cable nèi c¸c MSAU.5 kh«ng x¸c ®Þnh topo. cßn c¸p thuú – Lobe cable nèi cac tr¹m víi MSAU.2. IEEE 802.5 ®−îc ph¸t triÓn sau m¹ng IBM Token Ring.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.®¬n vÞ truy cËp ®a tr¹m). mÆc dï gÇn nh− mét c¸ch thøc chÝnh thøc tÊt c¶ c¸c m¹ng IEEE 802. m¹ng Token Ring phæ biÕn thø hai sau m¹ng Ethernet/IEEE 802.CIC H×nh 6.ebook. c¸c MSAU cã thÓ ®−îc nèi víi nhau ®Ó t¹o thµnh vßng lín (H×nh 6.2 Token Ring M¹ng Token Ring ®−îc ph¸t triÓn bëi c«ng t¸c IBM trong n¨m 1970. M¹ng Token Ring kÕt nèi theo topo Star. Mét m¹ng Token Ring xem nh− m¹ng Token Ring cña IBM IEEE 802. sö dông d©y c¸p ®«i xo¾n.5 x¸c ®Þnh lo¹i ph−¬ng tiÖn truyÒn. m« t¶ IEEE 802. IEEE 802. .edu. tuy nhiªn cã mét vµi ®iÓm kh¸c nhau gi÷a hai m« t¶ nµy.1 KÕt nèi vËt lý C¸c m¹ng trong Token Ring cña IBM ®−îc kÕt nèi tíi mét ®¬n vÞ trung t©m lµ MSAU.12).5 M¹ng Token Ring vµ IEEE802.5 vÒ c¬ b¶n lµ t−¬ng thÝch. m¹ng Token Ring vÉn lµ c«ng nghÖ LAN chñ yÕu cña c«ng ty IBM.vn Trang 20 .5 dùa trªn topo Star. trong ®ã c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng ®−îc nèi tíi thiÕt bÞ trung t©m lµ MSAU (MultiStaion Access Unit .

Th«ng tin ®−îc truyÒn ®i trong m¹ng cho tíi khi tíi ®−îc tr¹m mong muèn. söa mét bit cña thÎ bµi ®ã.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng Token Ring vµ IEEE 802. Khi mét tr¹m cã ®−îc thÎ bµi.5 lµ hai vÝ dô ®iÓn h×nh cña m¹ng chuyÓn thÎ bµi. T¹i m¹ng hç trî gi¶i phãng thÎ bµi sím. vµ cuèi cïng lo¹i bá t¹i http://www. tr¹m ®ã cã quyÒn truyÒn d÷ liÖu. thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh xö lý tiÕp theo. Khung chøa th«ng tin tiÕp tôc chuyÓn ®i trªn m¹ng. do ®ã mét mét tr¹m nµo ®ã trªn m¹ng muèn chuyÓn d÷ liÖu ph¶i ®îi. NÕu tr¹m nhËn ®−îc thÎ bµi trong khi cã nhu cÇu truyÒn th«ng tin.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. chuyÓn mét khung nhá .vn Trang 21 . C¸c m¹ng chuyÓn thÎ bµi.ebook. biÕn thÎ bµi ®ã thµnh mét sè tuÇn tù b¾t ®Çu khung. . g¾n th«ng tin nã muèn truyÒn. trªn m¹ng kh«ng thÓ xuÊt hiÖn xung ®ét. Trong khi th«ng tin ®−îc chuyÓn trong m¹n vßng.edu. göi th«ng tin tíi tr¹m ®Ých trªn vßng. nã truyÒn thÓ bµi tíi tr¹m cuèi tiÕp theo. Mçi tr¹m ®−îc cÇm thÎ bµi trong mét giíi h¹n thêi gian.quanh m¹ng. trªn m¹ng kh«ng tån t¹i thÎ bµi (trõ vßng hç trî gi¶i phãng thÎ bµi sím).2. nã gi÷ l¹i thÎ bµi. Nh− vËy.gäi lµ thÎ bµi .12 C¸c MSAU ®−îc nèi víi nhau ®Ó t¹o thµnh mét vßng lín trong m¹ng IBM Token Ring 5.CIC H×nh 6. tr¹m nµy copy göi th«ng tin cho nã. mét thÎ bµi míi ®−îc gi¶i phãng khi qu¸ tr×nh truyÒn th«ng tin ®−îc hoµn thµnh.

6. Do mäi th«ng tin trong m¹ng Token Ring ®−îc göi ®i tõ sau MSAU tÝch cùc. Do nh÷ng −u ®iÓm. cÇn ph¶i phôc håi møc −u tiªn tr−íc. Khi thÎ bµi ®−îc gi÷ l¹i. khung d÷ liÖu cã thÓ ®−îc truyÒn liªn tôc. VÝ dô mét tram trong m¹ng Token Ring ®−îc chän lµ tr¹m gi¸m s¸t – active monitor.4 C¸c c¬ chÕ qu¶n lý lçi M¹ng Token Ring sö dông mét vµi c¬ chÕ ph¸t hiÖn vµ båi th−êng lçi m¹ng. trong ®ã ®é trÔ cã thÓ tÝnh ®ùoc vµ c¸c ho¹t ®éng m¹ng tinh vi. M«i tr−êng tù ®éng t¹i c¸c m¸y lµ mét trong nh÷ng øng dông nh− vËy. tr¹m gi¸m s¸t cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn nh÷ng khung tuÇn hoµn. Khi mét thÎ bµi míi ®−îc t¹o ra.vn Trang 22 . M¹ng Token Ring topo Star cña c«ng ty IBM cã tÝnh tin cËy cao. lo¹i bá chóng vµ sinh ra thÎ mét bµi míi. gäi lµ khung tuÇn hoµn. nh− mét nguån tµi nguyªn tËp trung th«ng tin cã thÓ ®iÒu hoµ thêi gian cho c¸c tr¹m kh¸c trong m¹ng vßng. sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu. C¸c tr¹m n©ng møc −u tiªn cña thÎ bµi. 5.3 C¬ chÕ −u tiªn trong ®iÒu khiÓn truy nhËp. C¸c thiÕt bÞ m¹ng cã chung môc ®Ých khi sö dông. c¸c thiÕt bÞ liªn kÕt ®−îc sö dông ®Ó liªn kÕt chóng.2. vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng duy tr× vßng. http://www. 5. . chuyÓn thµnh khung chøa th«ng tin. cã nghÜa lµ cã thÓ tÝnh ®ùoc thêi gian tèi ®a mét tr¹m cuèi ph¶i ®îi truyÒn th«ng tin. ChØ nh÷ng tr¹m cã møc −u tiªn lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ −u tiªn chøa trong thÎ bµi cã thÓ. Nãi chung cã thÓ chän bÊt cø tr¹m nµo trªn m¹ng.ebook.Kh«ng gièng nh− CSMA/CD (Ethernet) m¹ng Token Ring chñ ®éng h¬n. M¹ng Token Ring sö dông hÖ thèng −u tiªn phøc t¹p cho phÐp ng−êi dïng chØ ®Þnh cô thÓ. c¸c tr¹m cã møc −u tiªn cao h¬n ®ù¬c sö dông ®−êng truyÒn th−êng xuyªn h¬n. chØ nh÷ng tr¹m cã ®é −u tiªn gi¸ trÞ −u tiªn lín h¬n ®é −u tiªn cña tr¹m chuyÓn cã thÓ gi÷ l¹i thÎ bµi. khi m¹ng m¸y tÝnh t¨ng vÒ kÝch th−íc vµ ®é phøc t¹p. cÇm thÎ bµi ®ã. nã chøa møc −u tiªn lín h¬n møc −u tiªn cña tr¹m gi÷ l¹i thÎ bµi. cã kh¶ n¨ng chän ®Ó lo¹i bá c¸c tr¹m khái m¹ng trong tr−êng hîp cÇn thiÕt. C¸c thiÕt bÞ LAN C¸c thiÕt bÞ liªn kÕt ®−îc sö dông ®Ó kÕt nèi m¹ng. Tr¹m göi kiÓm tra khung tr¶ vÒ tr¹m ®Ých ®· nhË vµ copy th«ng tin ch−a.2. Khi mét m¸y trong m¹ng gÆp sù cè.edu. C¸c MSAU ®−îc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh ®Ó kiÓm tra sù cè. Hai tr−êng: −u tiªn priority vµ dù tr÷-reservation ®iÒu khiÓn ®é −u tiªn cña cña mét khung d÷ liÖu.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.CIC tr¹m n¬i nã xuÊt ph¸t. m¹ng Token Ring thiÕt ®Æt cho c¸c øng dông.

C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. §Þa ph−¬ng ho¸ l−u th«ng trªn m¹ng. Bé chuyÓn tiÕp gióp nhiÒu ph©n ®o¹n c¸p truyÒn ®−îc xem nh− mét ®−êng truyÒn duy nhÊt. Cã thÓ kÕt hîp c¸c m¹ng s½n cã. ®Þnh tÝn shiÖu thêi gian. PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ ®−îc sö dông khi cµi ®Æt mét LAN. Bé chuyÓn tiÕp. 6. Mçi nhµ s¶n xuÊt ®Æt mét ®Þa chØ vËt lý cho mçi NIC. Më réng kho¶ng c¸ch. Mét vÊn ®Ò th«ng th−êng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ liªn kÕt m¹ng ®ã lµ khi chiÒu dµi c¸p vµ sè l−îng lín thiÕt bÞ dÉn tíi tÝn hiÖu bÞ suy gi¶m.edu. Phôc håi tÝn hiÖu nh»m t¨ng kho¶ng c¸ch truyÒn. cæng kÕt nèi trong m¹ng LAN yªu cÇu ph¶i cã ®Þa chØ MAC. chøc n¨ng cña chóng vµ c¸ch chóng t−¬ng t¸c víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c khi vËn hµnh m¹ng. Bé chuyÓn tiÕp nhËn th«ng tin trªn m¹ng nh− mét nót trªn m¹ng. Nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c trong m¹ng sö dông ®Þa chØ MAC ®Ó ®Þnh vÞ cæng trªn m¹ng. tr¸nh g©y thÊt tho¸t d÷ liÖu. C« lËp c¸c vÊn ®Ò trªn m¹ng do ®ã ng−êi qu¶n trÞ cã thÓ ph¸t hiÖn nhanh chãng. router.Network Interface Card) Card m¹ng lµ mét b¶ng m¹ch cung cÊp cho m¹ng kh¶ n¨ng truyÒn th«ng gi÷a c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh. Lµ thiÕt bÞ kÕt nèi t¹i tÇng vËt lý. §iÒu khiÓn truy nhËp hay ®Þa chØ MAC: c¸c thiÕt bÞ. .2 Bé chuyÓn tiÕp . http://www. §Þa chØ MAC dµi 6 byte. cÊu tróc d÷ liÖu.ebook.CIC T¨ng sè l−îng nót trong m¹ng. §iÒu nµy tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng tÝn hiÖu bÞ suy yÕu do chiÒu dµi cña c¸p truyÒn vµ sè l−îng lín c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi trong m¹ng. thuËn lîi. MAC cßn ®−îc gäi lµ ®Þa chØ phÇn cøng hay ®Þa chØ vËt lý. Brigde.vn Trang 23 .1 Card m¹ng (NIC . 6. sau ®ã truyÒn l¹i th«ng tin ®ã b»ng c¸ch khuyÕch ®¹i. ®−îc sö dông ®Ó liªn kÕt c¸c ph©n ®o¹n cña m¹ng LAN khi më réng. Dïng Nèi hay ph©n ®o¹n m¹ng cã cïng hoÆc kh¸c kiÓu c¸p m¹ng. t¹o vµ cËp nhËt b¶ng ®Þnh ®−êng. qu¶n lý bëi IEEE.Repeater. C¸c thiÕt bÞ m¹ng sö dông phæ biÕn trong m¹ng LAN lµ NIC. MAC lµ ®Þa chØ ®−îc chuÈn ho¸ t¹i tÇng liªn kÕt d÷ liÖu trong m« h×nh tham chiÕu OSI.

Hub ®−îc sö dông ®Ó liªn kÕt m¹ng topo h×nh sao.CIC ChuyÓn l−îng l−u th«ng theo c¶ hai h−íng KÕt nèi hai ®o¹n m¹ng theo c¸ch Ýt tèn kÐm nhÊt. Hub lµ bé chuyÓn tiÕp nhiÒu cæng.1 Bé chuyÓn tiÕp . Kh«ng dïng: L−îng l−u th«ng trªn m¹ng qu¸ lín. H×nh 7. Khi cã yªu cÇu läc d÷ liÖu. C¸c ph©n ®o¹n m¹ng sö dông c¬ chÕ th©m nhËp kh¸c nhau. TÝn hiÖu kÕt nèi ®−îc h×nh thµnh trong Hub. H×nh 7. läc nhiÔu bé chuyÓn tiÕp chØ ®¬n gi¶n chÊp nhËn d÷ liÖu råi chuyÓn tíi tr¹m lµm viÖc cña ph©n ®o¹n m¹ng xa h¬n.vn Trang 24 .ebook. lµ ®iÓm trung t©m cu¶ m¹ng.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. HUB. . Hub NhËn tÝn hiÖu. phôc håi vµ göi chuyÓn tiÕp chóng tíi tÊt c¶ c¸c cæng. vµ göi chóng l¹i tr¹m nguån. Sè l−îng c¸c bé chuyÓn tiÕp vµ sè ph©n ®o¹n m¹ng ®−îc kÕt nèi ®−îc giíi han dùa trªn tÝn hiÖu ®iÒu hoµ thêi gian vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c. Bé chuyÓn tiÕp kh«ng lµm tinh d÷ liÖu.edu.Repeater. Nã lµ thiÕt bÞ liªn kÕt ë tÇng vËt lý. http://www.2 Hub. liªn kÕt c¸c tr¹m lµm viÖc b»ng mét ®−êng giµnh riªng. TÊt c¶ tÝn hiÖu ®iÖn tö bao gåm tÝn hiÖu ®iÖn nhiÔu vµ c¸c lçi kh¸c ®−îc lÆp l¹i vµ khuyÕch ®¹i.

cÇu nèi lo¹i bá tµi kh«ng cÇn thiÕt vµ gi¶m thiÓu c¸c nguy c¬ dÉn tíi xung ®ét trªn m¹ng b»ng c¸ch chia chóng tíi c¸c ph©n ®o¹n m¹ng vµ läc giao th«ng dùa trªn ®Þa chØ MAC.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng.CIC Mét sè thuéc tÝnh cña Hub KhuyÕch ®¹i tÝn hiÖu TruyÒn tÝn hiÖu trªn m¹ng Kh«ng läc d÷ liÖu. Nãi chung cÇu nèi läc.vn Trang 25 .3 CÇu nèi Bridge 6. CÇu nèi ®−îc xem nh− thiÕt bÞ läc gãi d÷ liÖu (Kh«ng ph¶i chuyÓn d÷ liÖu) dùa trªn ®Þa chØ MAC. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−êng hay chuyÓn m¹ch. http://www.1 §Þnh nghÜa ThiÕt bÞ nèi vµ chuyÓn c¸c gãi d÷ liÖu gi÷a hai ph©n ®o¹n m¹ng sö dông chung mét giao thøc.ebook. §−îc sö dông nh− ®iÓm tËp trung trªn m¹ng. §Ó läc hoÆc ph©n t¶i m¹ng. CÇu nèi ho¹t ®éng t¹i tÇng 2 trong m« h×nh tham chiÕu OSI.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. chuyÓn tiÕp mét gãi d÷ liÖu dùa trªn ®Þa chØ MAC cña khung d÷ liÖu ®ã. cÇu nèi sö dông mét b¶ng ®Þa chØ MAC trªn m¹ng vµ nh÷ng m¹ng kh¸c vµ s¾p xÕp chóng trªn b¶ng ®ã. Cçu nèi ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khi trªn m¹ng xÈy ra xung ®ét.3. 6. .edu. 6.3.

4 B¶ng ®Þa chØ MAC trªn mçi cÇu Khi d÷ liÖu trªn ®−êng truyÒn.ebook.vn Trang 26 . do ®ã cÇu nèi cã thÓ gi¶m t¶i gi÷a c¸c ph©n m¹ng b»ng c¸ch lo¹i bá nh÷ng t¶i kh«ng cÇn thiÕt. cÇu nèi so s¸nh ®Þa chØ ®Ých .C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.CIC Hinh 7. H×nh 7.edu. NÕu cÇu nèi x¸c ®Þnh ®Üa chØ ®Ých cña gãi d÷ liÖu ®−îc göi ®Õn ph©n m¹ng kh¸c. . nh÷ng th«ng tin trong mét ph©n ®o¹n kh«ng ®−îc göi tíi c¸c ph©n ®o¹n m¹ng kh¸c.5 Gãi d÷ liÖu ®−îc göi tõ m¸y X ®Õn m¸y Xc Nh− vËy. nã göi gãi d÷ liÖu ®ã ®Õn tÊt c¶ c¸c ph©n m¹ng kh¸c trong m¹ng. ph©n m¹ng xuÊt ph¸t. http://www.®Æt trong gãi d÷ liÖu víi ®Þa chØ MAC chøa trong b¶ng cña m×nh.

C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. chuyÓn tiÕp . do ®ã switch cã thÓ vÉn chuyÓn tiÕp c¸c khung cã lçi.4 Bé ®Þnh tuyÕn . gi¶m nhanh chãng tèc ®é truyÒn trªn m¹ng.ebook. hai kü thuËt phæ biÕn lµ chuyÓn m¹ch l−u tr÷ . cÇu nèi cã thÓ trë thµnh nót cæ chai.Router. kÕt nèi c¸c m¹ng riªng biÖt víi nh÷ng kiÕn tróc vµ giao thøc kh¸c nhau. Kü thuËt nµy lµm gi¶m thêi gian trÔ qua switch. khung cµng lín th× thêi gian trÔ qua switch cµng lín. TËp hîp vµ chuyÓn gãi d÷ liÖu gi÷a hai ph©n ®o¹n m¹ng.vn Trang 27 . ChuyÓn m¹ch Cut – through cho phÐp switch chuyÓn tiÕp khung khi nhËn ®ñ mét l−îng nhÊt ®Þnh c¸c khung. Kü thuËt chuyÓn m¹ch Cut – Through kh«ng cã ®−îc −u ®iÓm nµy.3.3 Thuéc tÝnh: Th«ng minh h¬n Hub cã thÓ läc. Lµm viÖc ë tÇng m¹ng cña m« h×nh OSI. Trong chuyÓn m¹ch l−u tr÷ . toµn bé khung ph¶i ®−îc nhËn tr−íc khi chuyÓn tiÕp.chuyÓn tiÕp (store and forwad switching). Duy tr× b¶ng ®Þa chØ Nh−îc ®iÓm: Kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc khi T¶i trªn c¸c ph©n ®o¹n m¹ng lín. 6. lo¹i bá gãi d÷ liÖu dùa trªn ®Þa chØ MAC. lµm gi¶m tèc ®é ®−êng truyÒn Khi nhiÒu tr¹m cïng göi c¸c gãi tin Broadcast. Switch: Switch lµ c¸c thiÕt bÞ tÇng liªn kÕt. cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc ®−êng ®i tèt nhÊt trong m«i tr−êgn m¹ng nh− vËy vµ sµng läc l−îng ph¸t réng trªn m¹ng http://www. liªn kÕt c¸c ph©n m¹ng LAN vËt lý thµnh mét m¹ng lín h¬n.edu.chuyÓn tiÕp (store and forwad switching) cho phÐp switch cã thÓ kiÓm tra lçi ë c¸c khung tr−íc khi chuyÓn tiÕp chóng. thuéc tÝnh kh«ng chuyÓn c¸c khung lçi lµ thuéc tÝnh −u viÖt cña switch so víi Hub. ChuyÓn m¹ch l−u tr÷ . . Gièng nh− cÇu nèi. Switch chuyÓn tݪp l−u th«ng trªn m¹ng d÷ trªn ®Þa chØ MAC. Switch cã thÓ sö dông mét vµi kü thuËt chuyÓn m¹ch.chuyÓn tiÕp (store and forwad switching) vµ chuyÓn m¹ch c¾t (cut through switching).CIC 6. Cã nghÜa thêi gian sö lý tiªm tµng tû lÖ víi kÝch th−íc khung.

Lo¹i tÜnh ®ßi hái ng−êi ng−êi qu¶n trÞ m¹ng ph¶i tù m×nh cµi ®Æt vµ thiÕt lËp cÊu h×nh b¶ng ®Þnh tuyÕn ®ång thêi tù ®Þnh râ mäi lé tr×nh.edu. XNS. giao thøc ®Þnh tuyÕn vµ c¸c phÇn mÒm ®iÒu khiÓn (tuú chän).ebook. Cã c¸c giao thøc kh«ng thÓ ®Þnh tuyÕn ®−îc nh− LAT.vn Trang 28 . Ho¹t ®éng nh− mét rµo c¶n an toµn gi÷a c¸c ®o¹n m¹ng Ng¨n chÆn t×nh tr¹ng ph¸t réng (broadcast storm) C« lËp vµ läc l−u l−îng trªn m¹ng. Cã hai bé ®Þnh tuyÕn lµ tÜnh vµ ®éng. Bé ®Þnh tuyÕn chØ ho¹t ®éng víi giao thøc cã thÓ ®Þnh tuyÕn. c¸ch kÕt nèi vµo c¸c m¹ng kh¸c.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. Bé ®Þnh tuyÕn duy tr× b¶ng ®Þnh tuyÕn (ghi ®Þa chØ m¹ng) ®Ó biÕt ®Þa chØ ®Ých gãi d÷ liÖu vµ x¸c ®Þnh ®−êng dÉn tèt nhÊt. IP. B¶ng nµy liÖt kª c¸c th«ng tin sau: Toµn bé sè ®Þa chØ m¹ng ®· biÕt. Token Ring. khi bé ®Þnh tuyÕn nhËn gãi d÷ liÖu göi ®Õn m¹ng ë xa. DDP(AppleTalk). phÝ tæn truyÒn d÷ liÖu qua c¸c lé tr×nh ®ã. chóng sÏ truyÒn d÷ liÖu ®Õn c¸c bé ®Þnh tuyÕn qu¶n lý m¹ng ®Ých. phÇn mÒm bao gåm hÖ ®iÒu hµnh. Lo¹i tù ®éng ph¸t hiÖn lé tr×nh vµ do ®ã ®−îc lËp cÊu h×nh rÊt Ýt. bé ®Þnh tuyÕn cã thÓ nhËn diÖn ®−îc ®Þa chØ m¹ng. Frame Relay. göi c¸c giao thøc cô thÓ ®Õn ®Þa chØ cô thÓ (nh÷ng bé ®Þnh tuyÕn kh¸c). OSI. Bé ®Þnh tuyÕn bao gåm c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm. Chóng phøc t¹p h¬n ë chç ph¶i kiÓm tra th«ng tin tõ c¸c bé ®Þnh tuyÕn kh¸c vµ ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ c¸ch göi d÷ liÖu qua m¹ng cho tõng gãi mét. Bé ®Þnh tuyÕn chØ lµm viÖc víi c¸c giao thøc giao thøc ®Þnh tuyÕn ®−îc nh− DECnet. http://www. . cung cÊp giao diÖn víi Ethernet.CIC (broadcast traffic). c¸c lé tr×nh cã thÓ cã gi÷a nh÷ng bé ®Þnh tuyÕn. Ph©n biÖt cÇu nèi vμ bé ®Þnh tuyÕn CÇu mèi chØ nh©n ®−¬c ®Þa chØ card m¹ng trong ph©n ®o¹n riªng. ATM vµ c¸c c«ng nghÖ kh¸c. Bé ®Þnh tuyÕn sµng läc ®Þa chØ. CÇu nèi truyÒn ph¸t réng r·i mäi th«ng tin nã kh«ng nhËn biÕt ®−îc ®i kh¾p n¬i trõ ph©n ®o¹n m¹ng tõ ®ã gãi d÷ liÖu ®ù¬c göi ®i. NetBEUI. Trong mét sè tr−êng hîp ®©y lµ mét lîi ®iÓm v× nã cã nghÜa lµ bé ®Þnh tuyÕn cã thÓ: Ph©n ®o¹n m¹ng lín thµnh nhiÒu ®o¹n nhá h¬n. IPX.

c¸c ChuyÓn tÊt c¶ d÷ ChuyÓn t−¬ng liÖu theo hai packet øng víi c¸c ph©n h−íng ®o¹n Liªn kÕt hai ph©n ®o¹n víi m«i tr−êng gièng vµ kh¸c nhau. http://www. cho phÐp liªn kÕt hai hÖ thèng kh«ng sö dông chung: Giao thøc truyÒn th«ng.6 Cæng giao tiÕp-Gateway Cæng giao tiÕp cho phÐp truyÒn th«ng giø c¸c kiÕn tróc m¹ng vµ m«i tr−êng kh¸c nhau. trªn c¸c m«i tr−êng truyÒn dÉn kh¸c nhau. giao thøc kh«ng thÓ ®Þnh tuyÕn. cã thÓ hoat ®éng nh− bé ®Þnh tuyÕn cho mét giao thøc vµ nh− cÇu nèi víi c¸c giao thøc cßn l¹i. Cæng giao tiÕp Gateway Cung cÊp kh¶ n¨ng truyÒn th«ng gi÷a c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau.vn Trang 29 . Bé chuyÓn tiÕp CÇu nèi Repeater Bridge Phôc håi tÝn hiÖu Phôc håi tÝn hiÖu ®Ó t¨ng kho¶ng ®Ó göi packet qua kho¶ng c¸ch c¸ch truyÒn. 6. kh«ng biÕt.ebook. . Chóng ®ãng gãi l¹i vµ biÕn ®æi d÷ liÖu ®−îc truyÒn tõ m«i tr−êng nµy sang m«i tr−êng kh¸c sao cho m«i tr−êng cã thÓ hiÓu ®−îc d÷ liÖu cña nahu. Brouter cã thÓ: §Þnh tuyÕn c¸c cã thÓ ®Þnh tuyÕn ®−îc chän. lín . mµ c¸c giao thóc cã ®Þa chØ ®Ých thÓ ®Þnh tuyÕn. C«ng giao tiÕp lµm viÖc ë tÇng øng dông cña m« hinhhf tham chiÕu OSI. §ãng gãi l¹i packet phï hîp víi khu«n d¹ng hÖ thèng ®Ých. m«i tr−êng sö dông Router vµ Bridge. B¾c cÇu giao thøc kh«ng thÓ ®Þnh tuyÕn. TruyÒn ph¸t t¸n ChØ lµm viÖc víi c¸c packet.CIC 6. Bé chuyÓn tiÕp Brouter Router ChuyÓn tiÕp d÷ Lµm viÖc víi c¶ liÖu b»ng ®−êng giao thøc cã thÓ ®Þnh tuyÕn vµ tèi −u.edu. Cung cÊp kh¶ n¨ng ho¹t ®äng liªn m¹ng dÔ qu¶n lý vµ rÎ tiÒn h¬n lµ sö dông cÇu nèi hay bé ®Þnh tuyÕn riªng rÏ. KiÕn tróc m¹ng.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. Ng«n ng÷. NhËn biÕt ®Þa Gi¶i ph¸p kinh chØ vµ giao thøc tÕ h¬n cho mét trªn mét packet.5 Brouter Brouter lµ sù kÕt hîp c¸c ®Æc tÝnh tèi −u cña cÇu nèi vµ bé ®Þnh tuyÕn. CÊu tróc ®Þnh d¹ng d÷ liÖu .

k×m bÊm. chia vÒ c¸c nhãm thùc hµnh. Bμi 2: nhËn biÕt m«i tr−êng truyÒn dÉn ChuÈn bÞ: c¸p UTP.C¸p ®«i d©y xo¾n . .C¸p ®ång trôc .C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. mçi nhãm kho¶ng 5-8 häc viªn.ebook. Yªu cÇu th«ng l−îng trªn m¹ng lµ 8Mbps (víi CSMA/CD) * Danh môc thiÕt bÞ (10Base-T) C¸p ®«i d©y xo¾n category 3 Hub (16 cæng mét. ®Çu RJ45.edu. bé kiÓm tra c¸p (tester) Thùc hµnh: S¬ ®å m¹ng cho bµi th−c hµnh sau: BÊm ®Çu c¸p kiÓm tra ®−êng truyÒn. Bμi 2: CÊu h×nh m¹ng LAN 10 Base-T Phßng kÕ ho¹ch t¹i mét c«ng ty ®−a hÖ thèng kÕ toan nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng viÖc.CIC Thùc hμnh Bμi 1: nhËn biÕt m«i tr−êng truyÒn dÉn .vn Trang 30 . Gi¸o viªn giíi thiÖu. Thö kÕt nèi gi÷a c¸c m¸y tr¹m. lµm mÉu. HÖ thèng cã 1 m¸y chñ vµ 45 m¸y tr¹m. dao c¾t. C¸c ®Þa chØÒu kiÖn thiÕt kÕ nh− sau: * §Æc ®Þa chØÓm hÖ thèng: HÖ thèng kh¸ch chñ. cæng uplink) Tr¶ lêi: S¬ ®å v¨n phßng nh− sau: http://www. §Æt c¸p vµo c¸c m¸y tr¹m.C¸p quang PhÇn thùc hµnh d−íi ®©y ®−îc thùc hµnh trong c¸c nhãm.

.vn Trang 31 . NguyÔn Thanh Tïng http://www.C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc. cisco 2. Internetworking Techonogy Overview.CIC V¨n phßng 15 m 15 m 5m 5m Tμi liÖu tham kh¶o 1.ebook. Gi¸o tr×nh ho¹ch ®Þnh m¹ng.edu.

C«ng nghÖ m¹ng côc bé TATA Jsc.edu.vn Trang 32 . .ebook.CIC http://www.

...edu.. Kh¸i niÖm vµ m« h×nh m¹ng Internet .............................................................................................. Sù thµnh c«ng cña Internet: giao thøc IP vµ TCP ...................................35 II...49 http://www.................. World Wide Web (WWW) vµ siªu v¨n b¶n HyperText ............ebook...... Nh×n l¹i mét sè c«ng nghÖ m¹ng ...38 III.. ..Giíi thiÖu bé giao thøc tcp/ip TATA Jsc...CIC PhÇn 2 Giíi thiÖu bé giao thøc TCP/IP Môc lôc: I........42 IV.......vn Trang 33 .......

edu. .CIC http://www.Giíi thiÖu bé giao thøc tcp/ip TATA Jsc.vn Trang 34 .ebook.

Nh×n l¹i mét sè c«ng nghÖ m¹ng ViÖc kÕt nèi m¹ng cã thÓ ph©n chia thµnh hai líp: circuit-switched (chuyÓn m¹ch). Th«ng tin th−êng ®−îc chia thµnh c¸c gãi nhá (kho¶ng vµi tr¨m byte).switched(chuyÓn gãi).Nh×n l¹i mét sè c«ng nghÖ m¹ng TATA Jsc. 1. TÝnh lîi h¹i cña ph−¬ng ¸n ? Hay: C¸c m¸y tÝnh cã thÓ tËn dông mét ®−êng truyÒn nµo ®ã mµ göi c¸c gãi th«ng tin(kh«ng cÇn mét trËt tù nµo v× c¸c gãi ®Òu cã ®Þa chØ). C¸c gãi nµy. cßn cã phÇn ®Þa chØ ®Õn. B©y giê ta xÐt qua hai kü nghÖ th−êng dïng trong m¹ng côc bé.ebook. c¸c m¸y tÝnh n»m trªn ®−êng mµ gãi th«ng tin qua sÏ nh©n biÕt lµ cã ph¶i göi cho m×nh hay kh«ng.) C¸c m¹ng chuyÓn gãi th−êng dïng ®Ó nèi c¸c m¸y tÝnh víi nhau vµ cã mét c¸ch tiÕp cËn hoµn toµn kh¸c. tæng ®µi con cña viÖn lµ tæng ®µi t−¬ng tù gåm ba trung kÕ. Kü nghÖ Ethernet http://www. Qua ®ã.edu. Nãi vÒ chuyÓn m¹ch ta lai cßn nghe vÒ chuyÓn m¹ch sè ®Ó ph©n biÖt víi chuyÓn m¹ch t−¬ng tù.CIC Giíi thiÖu bé giao thøc TCP/IP i. Thùc ra ®iÓm dë nµy sÏ kh«ng cßn lµ mét vÊn ®Ò nÕu vËn tèc ®−êng truyÒn cùc lín. ®ã lµ Ethernet vµ ProNET Token Ring. . Mét vÝ du ®Þa chØÓn h×nh vÒ m¹ng chuyÓn m¹ch lµ m¹ng ®iÖn tho¹i hay c¸c tæng ®µi con. ngoµi thµnh phÇn th«ng tin ra. vµ packet . Dë: NÕu ®−êng truyÒn qu¸ t¶i th× c¸c m¸y tÝnh ph¶i chê. (vÝ dô.vn Trang 35 .

NÕu rçi th× m¸y tÝnh ®ã b¾t ®Çu truyÒn gãi th«ng tin cña m×nh. ®−êng nµy ®−îc gäi lµ Bus. §é dµi cña th«ng tin cã mét giíi h¹n trªn vµ mét giíi h¹n d−íi. C¸ch truyÒn nµy cã tªn gäi lµ Carries Sense Multiple Access with Collision Detect (CSMA/CD).vn Trang 36 . Sau ®ã. .ebook. ng−êi ta gäi lµ thuËt to¸n exponential backoff. Do ®ã. Ethernet xö lý ®ông ®é rÊt th«ng minh. Lóc nµy th«ng tin bÞ nhiÔu.CIC Kü nghÖ nµy ®−îc c«ng ty Xerox PARC s¸ng t¹o ra vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1970 c¸c m¸y tÝnh ®−îc kÕt nèi vµo mét ®−êng truyÒn ®¬n tuyÕn.lo¹i d©y to. khi gÆp ®ông ®é ta chê mét kho¶ng thêi gian ngÉu nhiªn. thêi gian truyÒn cña mét gãi th«ng tin bÞ giíi h¹n. §Çu tiªn. t¨ng gÊp ®«i kho¶ng thêi gian chê.edu. CÊu tróc cña mét gãi th«ng tin Ethernet: Preamble 64 bits Destination Address 48 bits Source Address 48 bits FameType 16 bits Fame Data 368-12000 bits CRC 32 bits http://www. V× vËy c¸c m¸y göi b¾t buéc ph¶i göi l¹i. §Ó göi mét gãi th«ng tin. Râ rµng lµ rÊt cã kh¶ n¨ng l¹i bÞ ®ông ®é. Nh− vËy. 10Base2 . c¸c gãi th«ng tin kh«ng cßn gi¸ trÞ g×.lo¹i nhá) vµ cã thÓ lµ lo¹i d©y nh− d©y ®iÖn tho¹i (10BaseT).Nh×n l¹i mét sè c«ng nghÖ m¹ng TATA Jsc. c¸c m¸y tÝnh kh¸c cã c¬ héi ®Ó göi gãi th«ng tin cña m×nh. nÕu vÉn gÆp ®ông ®é. ®−êng truyÒn nµy cã thÓ lµ c¸p ®ång trôc (lo¹i 10base5 . VËn tèc truyÒn trªn bus th−êng lµ 10 Mbps. Khi hai hay nhiÒu m¸y tÝnh cïng göi th«ng tin lªn ®−êng truyÒn th× cã thÓ x¶y ra ®ông ®é (collision). ®Çu tiªn m¸y tÝnh ph¶i " nghe" xem ®−êng truyÒn cã rçi hay kh«ng.

. . Giao diÖn cña mçi m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é: copy mode. vµ 14).vn Trang 37 . Chó ý lµ cÊu tróc vßng trªn kh«ng ph¶i lµ mét ®−êng liªn tôc mµ d©y ®−îc nèi theo tõng cÆp m¸y. 12.Nh×n l¹i mét sè c«ng nghÖ m¹ng TATA Jsc. TÝnh chÊt nµy rÊt h÷− Ých khi cã nhiÒu giao thøc trong mét m«i tr−êng.edu. c«ng ty proteon Incorporated ®· ®−a ra kÕt cÊu vßng nh− trªn. Chó ý lµ khi mét ®iÓm r¬i vµo recovery mode th× mét ®iÓm thø hai còng cã thÓ r¬i vµo recovery mode. http://www. göi mét gãi th«ng tin vµ kiÓm tra xem ®· göi ®−îc ch−a (®iÓm 13). Kü nghÖ ProNET Token Ring Dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c tr−êng ®¹i häc.ebook. mét dïng cho gãi tin vµ mét dïng cho token. 2) C¸c gãi th«ng tin kiÓu nµy cã tÝnh seft-identifying. H¬n n÷a. Ng−êi ta ¸p dông thuËt to¸n exponetial backoff ®Ó tho¸t ra khái t×nh tr¹ng nµy. .Recovery mode: §Ó kiÓm tra viÖc mÊt gãi th«ng tin. ng−êi ta dïng hai ®ång hå. 2.CIC CÊu tróc nµy cã hai ®iÓm −u viÖt næi bËt: 1) víi 48 bit ®Þa chØ. transmit mode vµ recovery mode.Copy mode: nhËn mét gãi th«ng tin vµ göi sang m¸y tiÕp theo ( c¸c ®iÓm 11. §©y lµ nh÷ng ý t−ëng rÊt ®éc ®¸o mµ Internet sau nµy sö dông triÖt ®Ó. NÕu qu¸ giê mét trong hai ®ång hå trªn th× ®iÓm ®ã chuyÓn sang chÕ ®é nµy. C¸c gãi th«ng tin ®−îc truyÒn tõ m¸y nä sang m¸y kia theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh vµ cã tªn lµ token passing. tÊt c¶ c¸c card Ethernet ®Òu cã ®Þa chØ ph©n biÖt trªn toµn cÇu (IEEE ph©n chia ®Þa chØ). multicast. nã cßn cã thªm hai chÕ ®é: broadcast. VËn tèc truyÒn còng lµ 10 Mbps.Transmit mode: gi÷ token. . IBM token passing dïng kiÓu h×nh vßng ë trong vµ h×nh sao ë ngoµi.

§Þa chØ cña ProNET lµ ®Þa chØ mÒm. mµ thËt ra c¸c chi tiÕt nµy kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ng−êi sö dông. §ñ thÊy tÝnh phøc t¹p khi nèi c¸c m¹ng víi nhau. Kh¸i niÖm vμ m« h×nh m¹ng Internet Chóng ta võa ®Ò cËp ®Õn 2 kü nghÖ trong c¸c m¹ng côc bé.edu.vn Trang 38 . Môc tiªu cña Internet lµ giÊu c¸c chi tiÕt kü thuËt. kÓ c¶ nh÷ng biÕn ho¸ cña hai kü nghÖ trªn.Kh¸i niÖm vμ m« h×nh m¹ng internet TATA Jsc. ii. ®i liÒn víi m¸y chø kh«ng ®Þa chØ liÒn víi card vµ cao nhÊt còng chØ cã 256 m¸y trong mét m¹ng.ebook.CIC Giao diÖn cña mét ®Æt ë ®©y D¹ng thøc cña mét gãi th«ng tin ProNET: Start of Msg 10 bits Dest Address 8 bits Src Address 8 bits Fame Type 24 bits Fame Data 0-16352 bits End of Msg 9 bits Parlty 1 bits Refuse 1 bits Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña d¹ng thøc nµy so víi Ethernet lµ ®Þa chØ. §−¬ng nhiªn ng−êi ta dïng rÊt nhiÒu c¸c kü nghÖ kh¸c nhau. . http://www.

c¸c nhãm lµm viÖc ¶o. Mét thµnh viªn cã thÓ tham gia nhiÕu nhãm vµ mçi mét nhãm cã thÓ cã thÓ cã mét sè l−îng tuú ý c¸c thµnh viªn.0. IP Addresses 8 16 24 Class A 0 netid hostid Class B 10 netid hostid Class C 110 netid Class D 1110 multicast address Class E 11110 reserver for future use 31 hostid Chó ý c¸ch lËp ®Þa chØ nµy: võa cã thÓ chØ ®Þnh mét m¸y nµo ®ã. Mét sè ®Þa chØ IP ®Æc biÖt : • 127. sao cho mçi m¸y trªn toµn cÇu ®−îc ®Þnh vÞ mét c¸ch duy nhÊt. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Gateway lµ göi mét gãi th«ng tin tõ m¹ng nµy sang m¹ng kh¸c.edu. Hai lo¹i ®Þa chØ nµy cã ý nghÜa rÊt cao trong th«ng tin.Kh¸i niÖm vμ m« h×nh m¹ng internet TATA Jsc. Gateway kh«ng ®Ó ý ®Õn c¸c m¸y lÎ. C¸c ®Þa chØ dïng cho Proxy: http://www. Mét trong nh÷ng øng dông quan träng cña multicast lµ thµnh lËp c¸c nhãm tin vµ nhãm th¶o luËn chuyªn ®Ò. • Th«ng thõng mét m¸y chØ sö dông 1 ®Þa chØ IP.0. Vµ tÊt c¶ c¸c m¹ng ®Òu b×nh ®¼ng. .0 lµ ®Þa chØ cho chÝnh mét m¸y(localhost).ebook. ta cã thÓ göi mét gãi th«ng tin ®Õn tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong m¹ng nµo ®ã (®iÒu nµy còng cã thÓ g©y ra nguy hiÓm). cã mét sè m¸y cã nhiÒu ®Þa chØ IP nh− c¸c gateways. C¸c m¸y tÝnh nèi hai m¹ng víi nhau ®−îc gäi lµ Internet Gateway hay Router (xem h×nh vÏ trªn). võa cxã thÓ chØ ®Þnh mét m¹ng nµo ®ã.vn Trang 39 . • NÕu dïng DHCP th× mét m¸y cã thÓ cã ®Þa chØ IP thay ®æi theo phiªn lµm viÖc: ®©y lµ tr−êng hîp kh¸ phæ biÕn ®èi víi c¸c ISP. §Þa chØ m¹ng: hostid = 0s Broadcast: Multicast: hostid=ls líp ®Þa chØ D. Tuy nhiªn. ViÖc cung cÊp ®Þa chØ m¹ng ®−îc thùc hiÖn bëi mét uû ban cã tªn lµ The Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Víi ®i¹ chØ broadcast.CIC VÊn ®Ò thø hai lµ ph¶i ®−a ra mét ®Þa chØ.

B=>0xFFFF0000. ¸nh x¹ ®Þa chØ IP sang ®Þa chØ vËt lý(ARP) • §Þa chØ IP lµ ®Þa chØ logic.ebook. Address Resolution Protocol(ARP) dïng ®Ó gi¶i ®Þa chØ IP sang ®Þa chØ vËt lý. t×m ®Þa chØ IP t−¬ng øng.255.vn Trang 40 . subneitid.255.0 –192. hostid) => (neitid. • • Ph−¬ng thøc: A dïng broascasst hái ai cã ®Þa chØ IP x.0.0. c©ng ph¶i cã ph−¬ng thøc lËp chuyÓn ®æi 1-1 gi÷a ®Þa chØ vËt lý vµ ®Þa chØ IP. • • ¸nh x¹ ®Þa chØ vËt lý sang ®Þa chØ IP (RARP) • §©y lµ vÊn ®Ò ng−îc víi ARP: cho ®Þa chØ vËt lý. m¸y B cã ®Þa chØ IP x sÏ tr¶ lêi A. http://www. sau mét thêi gian ph¸t triÓn cã thÓ cã nhu cÇu chia nhá h¬n (®Æc biÖt nh− líp A vµ líp B) • H×nh thøc chia: (neitid. §Ó tr¸nh dïng qu¸ nhiÒu broadcast. mét sè m¹ng. c¸c m¸y th−êng dïng cache ®Ó l−u t¹m b¶ng trong phiªn lµm viÖc.0.Kh¸i niÖm vμ m« h×nh m¹ng internet TATA Jsc.168. Chó ý r»ng trong m¹ng Internet. Chó ý: chuÈn Internet kh«ng yªu cÇu lµ c¸c bit 1 ph¶i n»m liªn tôc víi nhau.255 Class B: 172.255 IP subnet vµ mÆt n¹ m¹ng (mask) • Do sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng.0. • Ng−êi ta dïng mÆt n¹ ®Ó t¸ch phÇn ®Þa chØ m¹ng ra khái mét ®Þa chØ IP: • A=>0xFF000000.CIC Class A: 10.edu. ®èi víi bªn ngoµi th× vÉn coi nh− chØ cã mét m¹ng.255.0 – 10. Tæng qu¸t ho¸ c¸c tr−êng hîp trªn: cã thÓ ®−a ra mét mÆt n¹ bÊt kú.16.0 – 172.255. trªn thùc tÕ chóng ta nªn chän c¸c bit 1 n»m liªn tôc víi nhau. C=> 0xFFFFFF00. cßn khi truyÒn tin th× ph¶i dïng ®Þa chØ vËt lý: v× vËy. hostid). c¸c bit 1 sÏ øng víi ®Þa chØ m¹ng vµ c¸c bit 0 øng víi ®Þa chØ hostid. Tuy nhiªn.31. c¸c m¸y cã vai trß b×nh ®¼ng nh− nhau nªn kh«ng cã mét m¸y nµo ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chung c¶: ph¶i cã mét ph−¬ng thøc nµo ®ã ®Ó c¸c m¸y kh«ng phô thuéc lÉn nhau.255 Class C: 192. • H×nh th−c thay ®æi nµy chØ cã ý nghÜa cuc bé. .168.

http://www.edu.vn Trang 41 . m¸y A cÇn biÕt ®Þa chØ IP cña m×nh lµ g×. BOOTP th−êng ®−îc dïng cho lóc khëi ®éng cña c¸c m¸y kh«ng cã ®Üa cøng C¸c m¸y kh«ng cã ®Üa th−êng ph¶i dùa vµo mét m¸y chñ ®Ó t¹i ch−¬ng tr×nh khëi ®éng m¸y vÒ m¸y chÝnh m×nh. khi khëi ®éng m¸y. CÊu h×nh m¹ng nµo cÇn ®Õn RARP: c¸c m¸y kh«ng cã ®Üa. .ebook.CIC • • • • C¸ch lµm t−¬ng tù nh− ARP: m¸y broadcast ®Þa chØ vËt lý xx mµ m¸y Server(chøa b¶ng IP) sÏ tr¶ lêi m¸y A ®Þa chØ IP t−¬ng øng).Kh¸i niÖm vμ m« h×nh m¹ng internet TATA Jsc.

. chø kh«ng ph¶i lµ liªn kÕt cña nhiÒu m¹ng kh¸c nhau.CIC iii.vn Trang 42 . Kh«ng ai d¸m ®¶m b¶o th− kh«ng bÞ thÊt l¹c. Ba gãi nµy khi göi qua IP th× chóng ®−îc xö lý hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Internet protocol (IP) Ng−îc l¹i. kh«ng cã mét sù rµng buéc nµo gi÷a chóng. ViÖc göi gãi th«ng tin qua IP gièng nh− viÖc göi th− qua ®−êng b−u ®iÖn. th×: Unreliable(kh«ng tin cËy): v× viÖc chuyÓn mét gãi th«ng tin tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B kh«ng cã g× ®¶m b¶o lµ ®Õn n¬i.ebook. Best effort deliver( víi cè g¾ng cao nhÊt): ®−¬ng nhiªn phÇn mÒm cña m¹ng ph¶i cè g¾ng cao nhÊt ®Ó ®−a c¸ gãi th«ng tin “®i ®Õn n¬i vÒ ®Õn chèn” ( trong Internet cßn c¸c giao thøc kiÓm tra phÇn mÒm). Conectionless(bót liªn quan): gi¶ sö cã mét b¶n tin X gåm ba gãi th«ng tin A. nèi tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh trªn toµn cÇu. ChÝnh c¸i ®iÓm t−ëng nh− ®¸ng tin cËy nµy l¹i lµ ®iÓm c¶n trë chÝnh cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng ( kh«ng cã mét m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu nµo theo chuÈn ISO). giao thøc thÊp nhÊt cña Internet. gièng nh− chØ lµ chØ trong mét m¹ng th«i.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. Sù thμnh c«ng cña Internet: giao thøc IP vμ TCP §èi víi ng−êi sö dông th× Internet gièng nh− mét m¹ng ¶o. NÕu h«m nay ta göi l¸ th− A. (ngoµi lÒ: phÇn lín hä lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trªn Unix) Application Service Reliable Transport Service Connectionless Packet Deliver Service NÕu ta ®em so s¸nh OSI 7 líp th× triÕt lý ë ®©y hoµn toµn kh¸c. råi ngµy mai ta göi l¸ th− B ®Õn cïng mét ®Þa chØ còng kh«ng ai d¸m ®¶m b¶o r»ng lµ th− A sÏ ®Õn tr−íc l¸ th− B.edu. C. §èi víi ISO th× truyÒn dÉn gi÷a hai ®iÓm bÊt kú ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra kü cµng vµ ch¾c ch¾n (reliable). IP. Vµ tÊt nhiªn ngµnh b−u ®iÖn hä vÉn høa lµ hä ®em hÕt søc m×nh ra ®Ó phôc vô nh©n d©n !. B. C¸ch tiÕp cËn cña vÊn ®Ò cña nh÷ng ng−êi t¹o ra Internet nh− trong h×nh vÏ d−íi ®©y. http://www.

nh−ng cã bèn thµnh phÇn quan träng: 3) Indentification 4) Fragment Offset 5) Source IP Address 6) Destination IP Address CÊu tróc trªn ®©y cho phÐp kh«i phôc l¹i b¶n gèc cña th«ng tin tõ c¸c gãi nhá vµ cho phÐp nhiÒu ch−¬ng tr×nh trªn mét m¸y cã thÓ liªn l¹c vãi Internet cïng mét lóc. Mét trong nh÷ng ph−¬ng ¸n ®Ó gi¶m lçi lµ giao tr¸ch nhiÖm ®ã cho møc øng dông. §©y lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng giao thøc truyÒn cã ®iÒu khiÓn (TCP). phÇn mÒm cña ®iÓm nµy kh«ng cÇn quan t©m ®Õn nã n÷a. . Chóng h·y t−ëng t−îng lµ ®Ó göi mét byte tõ mét nót nä sang mét nót kia ®Òu ch¹y mét ch−¬ng tr×nh kiÓm tra khæng lå th× tèc ®é truyÒn sÏ bÞ gi¶m xuèng mét c¸ch th¶m h¹i. http://www. 8) T¹o m¹ch nèi ®o(victual circuit conection): ë móc IP. Packet header Data Area Header cã nhiÒu thµnh phÇn.CIC Mét gãi th«ng tin cßn cã ®iÓm tÖ h¹i h¬n lµ nã cã thÓ bÞ lÆp nhiÒu lÇn. Tuy nhiªn.ebook. Internet cung cÊp mét dÞch vô trao hµng cã ®¶n b¶o. Quan ®iÓm cña Internet lµ cung cÊp mét giao thøc tchång lªn giao thóc IP víi 5 ®Æc tr−ng: 7) TruyÒn theo dßng d÷ liÖu(stream orientation): nghÜa lµ hÕt byte nµy ®Õn byte kh¸c. Tþa møc TCP. ng−êi sö dông cã thÓ h×nh dung nh− lµ c¸ dßng d÷ liÖu liªn tôc vµ nèi trùc tiÕp. kh«ng cÇn quan t©m ®Õn sù ph©n chia gãi ë møc IP.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. c¸c gãi th«ng tin cã thÓ ®i theo nhiÒu con ®−êng kh¸c nhau ®Ó ®Õn ®Ých. Transmission Control Protocol (TCP) Møc IP cã thÓ chÊp nhËn th«ng tin bÞ mÊt. Sau khi mét gãi IP ®· ra khái mét ®iÓm nµo ®ã. ®iÓm lîi cña nã ë ®©u ? §ã lµ: gi¶i phãng g¸nh nÆng cho phÇn mÒm. NÕu chóng ta ®· tõng viÕt phÇn mÒm cho truyÒn tin th× ®©y lµ mét lîi thÕ kh«ng nhá. T¹i sao l¹i gi¶m ®é tin cËy xuèng nh− vËy. nh− vËy sÏ dÉn ®Õn lµ tÊt c¶ øng dông trªn m¹ng ®Òu ph¶i cã c¸c ®¬n thÓ khö lçi. cã thÓ ®Õn kh«ng theo thø tù vµ cã thÓ bÞ lÆp nhiÒu lÇn.edu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ bªn göi vµ bªn nhËn sÏ ®−îc th«ng b¸o lµ hµng ®Õn n¬i an toµn hay kh«ng.vn Trang 43 .

NÕu m¸y ë xa th× cã kh¶ n¨ng ®−êng truyÒn ch−a tèt.CIC 9) TruyÒn cã ®Öm (buffer transfer): c¸c phÇn mÒm TCP sÏ chuyÓn nhËp tõng byte vµo vïng ®Öm. sau ®ã bÊt kú gãi tin nµo göi ®Õn ®Þa chØ chung ®ã sÏ ®−îc guØ ®Õn tÊt c¶ c¸c m¸y trong nhãm. • • IGMP Broadcast(1st): göi ®Õn tÊt c¶ c¸c m¸y: Multicast: c¸c m¸y tham gia mét nhãm nµo ®ã chän mét ®Þa chØ chung. råi sè byte ®ñ lín míi truyÒn lªn m¹ng. SLIP http://www. Internet Control Message Protocol (ICMP) lµ mét gãi tin IP ®Æc biÖt ®Ó kiÓm so¸t c¸c gãi tin vµ b¸o lçi cho m¸y göi (th−êng b¸o lçi kh«ng göi ®−îc).ebook.vn Trang 44 . . 10) c¸c dßng dò liÖu kh«ng tuan theo mét cÊu tróc nµo (unstructure stream): ®iÒu nµy cã nghÜa kh«ng cÇn quan t©m ®Õn d¹ng thøc cña d÷ liÖu. NÕu chê mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã mµ kh«ng nhËn l¹i ®−îc th× ping sÏ b¸o time out. ICMP • Chóng ta ®· th¸y lµ c¸c gãi tin IP ®i tï gateway nµy ®Ðn c¸c gateway kh¸c tr−íc khi ®Õn ®Þa chØ cuèi cïng.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. • ChuyÓn gi¸n tiÕp: A vµ B trªn ha m¹ng kh¸c nhau. NÕu gãi tin kh«ng ®Õn ®−îc ®Þa chØ cÇn göi th× ph¶i cã c¬ chÕ b¸o lçi. NÕu mäi viÖc ªm ®Ñp m¸y göi sÏ nhËn l¹i c¸c goi tin ®· göi ®i. Khi nhËn l¹i time out th× phÇn cøng hoÆc phÇn mÒm trªn m¸y göi ®Õn ch−a ho¹t ®éng. • ChuyÓn trùc tiÕp: A vµ B vµo cïng mét m¹ng. Internet Group Manangement Protocol: (IGMP) dïng ®Ó x¸c ®Þnh thµnh viªn vµ ®Ó gateway göi c¸c gãi tin ®Õn c¸c thµnh viªn. chuyÓn gãi tin ®Õn ®Þa chØ cÇn ®Õn. §Þnh tuyÕn c¸c gãi tin IP • Router: bé ®Þnh tuyªn. ViÖc nµy sÏ gi¶m l−u l−îng trªn ®−êng truyÒn. Ch−¬ng tr×nh ping göi mét lo¹t ICMP ®Õn mét ®Þa chØ IP nµo ®ã vµ chê nhËn l¹i kÕt qu¶. ®Þa chØ chung thuéc vµo líp D.edu. Thuêng c¸c m¸y sö dông b¶ng ®Þnh tuyªn IP qua ®ã phÇn mªm TCP/IP sÏ x¸c ®Þnh lµ göi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp.

World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext

TATA Jsc. - CIC

• Serial Line Internet Protocol(SLIP) : lµ giap thøc cho phÐp cho phÐp hai m¸y tÝnh nèi víi nhau qua ®−êng tuÇn tù (RS 232), cã thÓ dïng giao thøc nµy ®Ó truy cËp tõ xa hoÆc trao ®æi th«ng tin gi÷a hai m¹ng. • Tuy nhiªn, SLIP cã mét sè nh−îc ®iÓm: ChØ truyÒn ®−îc gãi IP, Kh«ng truyÒn ®−îc c¸c giao thøc kh¸c. Kh«ng cã kh¶ n¨ng tù x¸c ®Þnh ®−îc IP m¸y ®èi diÖn. Kh«ng cã c¬ chÕ tù söa lçi, truyÒn kh«ng tèt khi ®−êng truyÒn bÞ nhiÔu. SLIP kh«ng ph¶i lµ giao thøc chuÈn cña TCP/IP. Tuy nhiªn giao thøc nµy ®−îc dïng kh¸ phæ biÕn ®Ó truy cËp tõ xa.

PPP
• Point – to - point(PPP): lµ giao thøc ®−îc thiÕt lËp ®Ó kh¾c phôc c¸c nh−îc ®iÓm cña SLIP. • Dïng PPP, hai bªn cã thÓ “th−¬ng l−îng” ®Ó thèng nhÊt ®Þa chØ IP. • Ngoµi viÖc cã c¬ chÕ söa lçi, PPP cßn cã chÕ ®é nÐn d÷ liÖu nÕu c¶ hai ®Çu cã cïng c¬ chÕ nÐn vµ nh− vËy cã thÓ t¨ng tèc ®é ®−êng truyÒn. • Ngoµi ra PPP cßn cho phÐp ®−a liªn kÕt (multilink) trªn cïng mét ®−êng truyÒn ®Ó tËn dông b¨ng th«ng.

Cæng
• Trong c¸c hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm, cã nhiÒu qóa tr×nh cïng ch¹y, cã thÓ cã nhiÒu qu¸ tr×nh nh− vËy cã nhu cÇu truyÒn tin, khi c¸c gãi tin ®−îc göi ®Õn th× ph¶i cã c¬ chÕ nµo ®ã ®Ó ph©n biÖt c¸c gãi tin thuéc qu¸ tr×nh nµo. • Nh− vËy, trªn cïng mét m¸y, cã cã nhiÒu ®Çu ®iÓm kÕt nèi vµ c¸c gãi tin ph¶i cã “®Þa chØ” cña qu¸ tr×nh nhËn. • Tuy nhiªn, trªn m¸y nµy kh«ng thÓ biÕt ®−îc m¸y kia ®µn ch¹y qu¸ tr×nh nµo. Râ rµng, ph¶i cã c¸ch sao cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®Òu hiÓu biÕt bÊt kÓ ch¹y hÖ ®iÒu hµnh(H§H) nµo. • Ng−êi ta ®i ®Õn kh¸i niÖm vÒ cæng giao thøc, thùc chÊt “cæng” lµ mét sè nguyªn d−¬ng, H§H cã tr¸ch nhiÖm cµi ®Æt c¬ chÕ truy xuÊt qua cæng. • Th«ng th−êng, ®Ó tr¸nh mÊt d÷ liÖu, c¸c cæng cã vïng nhí ®Öm. • Mét kÕt nèi ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng (IPa, Pa)-(IP-Pb). • IPa ®−îc gäi lµ ®Þa chØ IP nguån, Pa ®−îc gäi lµ cæng nguån.
http://www.ebook.edu.vn

Trang 45

World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext

TATA Jsc. - CIC

• IPb ®−îc gäi lµ IP ®Ých, Pb ®−îc gäi lµ cæng ®Ých. • Chóng ta l− ý r»ng cæng kh«ng hÒ quan hÖ g× víi qu¸ tr×nh.

Cæng TCP/IP
• Trªn thùc tÕ, mçi mét gioa thøc chuÈn cña TCP/IP ®Òu ®−îc g¸n mét hoÆc vµi cæng, c¸c cæng nµy ®−îc gäi lµ cæng næi tiÕng (well-known ports), c¸c cæng nµy cã gi¸ trÞ nhá h¬n 1024, chón lµ c¸c c«ng TCP/IP. • Chóng ta l−u ý r»ng cã thÓ cã nhiÒu qu¸ tr×nh cïng truyÒn tin th«ng qau mét cæng (nh− cæng 80: HTTP). Nh− vËy, cæng TCP/IP còng ch−a ®ñ ®Î ph©n biÖt gi÷a c¸c qu¸ tr×nh.

H×nh thøc trao ®æi th«ng tin cña TCP
• Mçi mét gãi tin ®−îc TCP ®¸nh sè (sequence number) ®Ó bªn nhËn s¾p xÕp cho ®óng thø tù. • Ng−îc l¹i, bªn nhËn sÏ göi tr¶ mét gãi tin (Acknowledge) b¸o lµ ®· nhËn ®−îc. • Víi h×nh thøc trªn, ng−êi ta cã thÓ c¾t nhá gãi tin, göi ®i vµ kh«i phôc l¹i.

Kh¸i niÖm cöa sæ tr−ît (Sliding Windows)
• Víi h×nh thøc trao ®æi th«ng tin nh− ®· tr×nh bµy, bªn göi vµ bªn nhËn ®Òu ph¶i ®îi nhau, kh«ng tËn dông ®−îc b¨ng th«ng ®−êng truyÒn. • Ng−êi ta cho phÐp bªn göi göi ®i n gãi tin tr−íc khi nhËn tr¶ lêi, n ®−îc gäi lµ chiÒu réng cña cöa sæ.

TruyÒn tin víi cöa sæ tr−ît
• Víi sù tham gia cña cöa sæ tr−ît, TCP trao ®æi hiÖu qu¶ h¬n. • Tuy nhiªn, cöa sæ cÇn ®−îc chän mét c¸ch tèi −u, kh«ng bÐ qu¸, kh«ng lín qu¸. BÐ qu¸ hiÖu suÊt sÏ thÊp, lín qu¸ g©y t¾c ngÏn trªn m¹ng. •

§Çu cuèi m¹ch ¶o

• TCP dùa vµo kh¸i niÖm ®Çu cuèi (end point) lµ cÆp (®Þa chØ IP, cæng) • Trªn cïng mét m¸y cã thÓ cã nhiÒu ®iÓm kÕt nèi (gi¸ trÞ cæng kh¸c nhau). • TCP truyÒn d÷ liÖu theo dßng (stream) vµ nh− vËy, thø tù c¸c byte göi ®i cÇn ®−îc t«n träng ( nhê vµo sequence number)

Socket
http://www.ebook.edu.vn

Trang 46

World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext

TATA Jsc. - CIC

• Socket lµ kh¸i niÖm trªn Unix, vÒ sau vÉn ®−îc ®−a vµo Windows d−íi tªn gäi lµ Winsock. • Socket lµ giao diÑn gièng nh− c¸c file pointer, nh−ng lµ dïng ®Ó truyÒn tin qua c¸c cæng TCP/IP. • VÝ dô: result=socket(af, type, protocol) cho kÕt qu¶ lµ mét sè nguyªn vµ dïng nã nh− mét handle ®Ó “®äc” hoÆc “ghi” lªn c¸c cæng nh− khi ta thao t¸c víi file.

Truy cËp tõ xa b»ng Talnet
• Telnet( Teletypewriter) lµ giao cho phÐp truy cËp tõ xa vµ t¹o ra mµn h×nh/ bµn phÝm ¶o. • DÞch vu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa cho phÐp ta lµm viÖc vµ qu¶n trÞ m¸y tõ xa. • Trong c¸c phiªn b¶n cña windows ®Òu cã telnet (start>run>telnet), ®èi víi Unix/Linux th× telnet lµ mét lÖnh cña hÖ ®iÒu hµnh. • C©u lÖnh: telnet ®Þa chØ IP (telenet) 192.168.0.1) telnet tªn-m¸y (telnet linus.doma)

File Transfer Protocol (FTP)
• FTP lµ giao thøc ®−îc dïng mét c¸ch phæ th«ng ®Ó truyÒn file, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c m¸y ë xa. • Trong c¸c phiªn b¶n cña windows ®Òu cã FTP (Start -> Run -> ftp) • WS FTP Pro lµ ch−¬ng tr×nh ftp cã giao diÖn ®å ho¹ v× vËy rÊt rÔ sö dông.

Domain Name System (DNS)
• V× ®Þa chØ chØ IP lµ nh÷ng con sè nªn khã nhí, ng−êi ®Æt tªn m¸y b»ng hÖ thèng tªn miÒn nh− yahoo.com, home.vnn.vn; • Chó ý r»ng ®Ó truy cËp c¸c m¸y, chóng ta cÇn ®Þa chØ IP chø kh«ng ph¶i tªn, do ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã c¬ chÕ chuyÓn ®æi tªn sang ®i¹c chØ IP. • Internet gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch sö dông mét m¸y chñ cã tªn lµ Domain Name Server, m¸y chñ n¸y nhËn c¸c yªu cÇu tõ m¸y kh¸c göi ®Õn ®Ó gi¶i c¸c tªn vµ tr¶ l¹i ®Þc chØ IP hoÆc göi ®Õn IP vµ hái ®Õn tªn lµ g× (reserve mapping) ? • C¸c yªu cÇu ®−îc göi ®Õn mét d¹ng thøc nhÊt ®Þnh (DNS format), chóng ta kh«ng xÐt chi tiÕt d¹ng thøc nµy.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 47

World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext

TATA Jsc. - CIC

• NÕu tªn ®Ó “ph¼ng” nh− c¸ch lµm cña WINS th× chØ thÝch hîp víi sè l−îng nhá c¸c m¸y, (thùc chÊt lµ ¸nh x¹ gi÷a ®Þa chØ IP vµ tªn). • M¸y lµm qu¶n trÞ sÏ trë nªn rÊt nÆng nÒ khi sè l−îng m¸y t¨ng lªn. • Tr−íc ®©y toµn bé tªn ®−îc qu¶n lý bëi InterNIC, cã mét file tªn host.txt. C¸c m¸y kh¸c muèn lÊy danh s¸ch th× dïng FTP lÊy file ®ã vÒ m¸y tÝnh cña m×nh ®Ó kiÓm tra. • Sau ®ã viÖc qu¶n trÞ tªn ®−îc giao cho DNS serverr ph©n t¸n theo c¬ chÕ ph©n cÊp, ph©n cÊp c¶ vÒ tr¸ch nhiÖm lÉn quyÒn h¹n. • C¸c domain ®−îc chia thµnh c¸c domain nhá vµ cã c¸c DNS Server chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i tªn, nÕu tªn kh«ng n»m trong miÒn cña m×nh th× göi tiÕp yªu cÇu lªn cÊp trªn, t¹i cÊp trªn cïng, c¸c server sÏ göi xuèng cÊp d−íi c¨n cø vµo tªn miÒn. • Reserver mapping: hái th«ng qua IP ®Æc biÖt. • In-addr.arp ( cho ®Þa chØ IP, t×m tªn miÒn...)

Dynamic Domain Name System (DDNS)
• DDNS lµ më réng cña DNS, thªm chøc n¨ng cËp nhËt tªn miÒn (nghÜa lµ c¸c m¸y kh¸c cã thÓ guØ ®Õn c¸c yªu cÇu thªn tªn miÒn, söa ®ái hay huû bá). • DDNS cã hai d¹ng: d¹ng kh«ng cã b¶o mËt sö dông ph−¬ng ph¸p ch×a kho¸ c«ng céng vµ ch÷ ký ®iÖn tö ®Ó xÐt xem yªu cÇu göi ®Õn cã ®−îc phÐp hay kh«ng • Chóng ta l−u ý r»ng, nÕu kh«ng cã b¶o mËt th× rÊt rÔ x¶y ra m¹o danh vµ huû bá CSDL ®ang cã trªn miÒn.

Th− ®iÖn tö
• Còng gi«ng nh− FTP, th− ®iÖn tö lµ h×nh thøc cho phÐp trao ®æi th«ng tin tõ m¸y nµy sang m¸y kh¸c th«ng qua Intertnet nh−ng b¾t tr−íc h×nh thøc göi th«ng th−êng. • Ng−êi ta tæ chøc thµnh c¸c hép th− ®iÖn tö vµ trong ®ã cã tªn cña tõng ng−ßi, hép th− (mailbox) võa lµm c«ng viÖc nhËn th− vµ võa lµm c«ng viÖc göi th−.

• §Þa chØ th− cã d¹ng: Local-part@domain-name • VÝ dô: vielina@hn.vnn.vn

C¸c giao thøc phôc vô Email
• Simple Mail Transfer Protocol (STMP) võa lµm viÖc nhËn th− vµ göi th− gi÷a c¸c hép th−.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 48

lµm viÖc ë viÖn h¹t nh©n Ch©u ¢u) lµ ng−êi ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm vÒ siªu v¨n b¶n. §Ó xem thªm. • Th«ng th−êng. http://www.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. kh«ng xo¸ th− trªn hép th−. . c¸ch nµy tèn thêi gian vµ kh«ng ph¶i lóc nµo ta còng t×m ®−îc phÇn tµi liÖu mong muèn. VÝ dô: “Chi tiÕt xin xem thªm NghÖ thuËt lËp tr×nh cña Knuth. Tuy nhiªn. ch−¬ng 3... • Víi DHCP.vn Trang 49 . mçi mét server qu¶n lý mét vïng ®c IP riªng biÖt. B»ng c¸ch ®ã. c¬ chÕ nµy cho phÐp sö dông l¹i c¸c ®c IP ®· ®−îc cÊp ph¸t nh−ng kh«ng dïng n÷a • CÊp ph¸t thñ c«ng: do qu¶n trÞ viªn chÞu tr¸ch nhiÖm • Cã thÓ cã nhiÒu DHCP server trªn cïng mét m¹ng. Cø nh− thÕ ta cã thÓ ngao du trªn kh¾p thÕ giíi hµnh tÝnh b»ng ph−¬ng tiÖn siªu v¨n b¶n.ebook. khi ta duyÖt v¨n b¶n cña cuèn NghÖ thuËt lËp tr×nh l¹i thÊy Knuth cã tham chiÕu ®Õn mét c«ng tr×nh to¸n häc cña Fibonaci ®−îc l−u ë th− viÖn hoµng gia cña Thuþ §iÓn th× ta l¹i cã dÞp ®äc v¨n b¶n ®ã b»ng c¸ch nh¸y lªn phÇn tham chiÕu. viÖc qu¶n trÞ ®c IP ®−îc gi¶m ®¸ng kÓ. wide web (WWW) vμ siªu v¨n b¶n Hypertext Trong mét v¨n b¶n ta th−êng thÊy cã tham chiÕu ®Õn c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸c. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • DHCP lµ giao thøc cho phÐp mét m¸y chñ DHCP ph©n tù ®éng ®c IP cho c¸c m¸y ë trong m¹ng. tuy nhiªn. T×m Berners Lee (ng−êi Anh. • Internet Message Access Protocol Version 4 (IMAP4) còng t−¬ng tù nh− pop nh−ng cã nhiÒu chøc n¨ng h¬n nh− cho phÐp t¶i th− tõ nhiÒu hép th−. iv. sau khi nhËn th− vÒ th× th− ®ã sÏ bÞ xo¸ ®i trªn hép th−. c¸c server nµy kh«ng ®−îc qu¶n lý c¸c vïng ®c chång chÐo lªn nhau.CIC • Post Office Protocol (POP) lµ giao thøc cho phÐp chuyÓn th− ®Õn hép th− hoÆc nhËn th− tõ hép th− vÒ.. Gi¶ thiÕt lµ v¨n b¶n trªn ®−îc l−u trªn mét file cña VIELIN vµ ta ®· biÕt ®Õn ®Þa chØ l−u cña cuèn NghÖ thuËt lËp tr×nh ®ang ®−îc l−u trong mét m¸y tÝnh th− viÖn tr−êng ®¹i häc Berkeley ë Mü th× ta chØ viÖc trá lªn ®Þa chØ trªn. c¸ch th«ng th−êng lµ ta ®i t×m quyÓn ®ã vµ tra ch−¬ng 3.edu. tiÕt kiÖm dung l−îng trªn m¸y chñ Mail. tËp II”. DHCP hç trî c¸c chøc n¨ng sau: • CÊp ph¸t tù ®éng: mçi m¸y sÏ ®−îc g¸n th−êng trùc mét ®Þa chØ IP • CÊp ph¸t mÒm dÎo: cÊp ®c IP trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.

HiÖn nay. Ngoµi ra.. .CIC Trªn ®©y chØ b−íc khëi thuû cña siªu v¨n b¶n. http://www.edu.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. chóng ta cã thÓ xem ®−îc ¶nh. FTP. Trong t−¬ng lai gÇn bé nµy sÏ cßn ®−îc c¶i tiÕn vµ n©ng cÊp. nã cßn tÝch hîp ®−îc c¸c dÞch vô kh¸c nh− E-mail.. lËp tr×nh Java.ebook. nghe nh¹c vµ thËm chÝ xem ®−îc phim. víi bé tr×nh duyÖt Netscape Navigator hoÆc Internet Explorer.vn Trang 50 . Remote Login.

netscape. §èi víi ViÖt Nam. lµ l−îc ®å cña c¸c trang Web.com/ Mét c¸ch tæng qu¸t: scheme://hostdomain[:port]/path/filename Mét URL gåm nhiÒu thµnh phÇn trong ®ã phÇn ®Çu cã tªn gäi lµ l−îc ®å. cßn cã c¸c l−îc ®å kh¸c nh−: file. telnet. Ta h·y b¾t ®Çu tõ bé duyÖt. trong ®ã cã mét phÇn dïng ®Ó m« t¶ liªn kÕt tõ mét v¨n b¶n tõ mét v¨n b¶n trªn m¸y nµy ®Õn mét m¸y kh¸c.vn Trang 51 . • Bé duyÖt ch¼ng h¹n nh− Netscape Navigator hoÆc Internet Explorer.vn. Khi nã gÆp mét tham chiÕu (lµ mét URL) th× nã göi mét request (mét yªu cÇu cung cÊp tin) ®Õn ®Þa chØ t−¬ng øng. Chó ý c¸ch ®Æt tªn theo quy −íc cña ISO.®Ó liªn kÕt tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn thÕ giíi l¹i víi nhau. nh− HTML (Hyper Text Markup Language). .edu. ë ®©y http lµ viÕt t¾t cña HyperText Tranfer Protocol.CIC §èi víi chóng ta. Th−êng File nµy ®−îc viÕt trong ng«n ng÷ HTML vµ bé duyÖt ®Çu tiªn sö lý file nµy nh− lµ mét file v¨n b¶n b×nh th−êng. • Mét ng«n ng÷ cho siªu v¨n b¶n.ebook. Sau khi nhËn ®−îc yªu cÇu cÊp tin. Ngoµi ra. phÇn kÕt cña tªn sÏ lµ: . gopher.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. Trang Web Web Server Trang Web VÝ dô vÒ c¸ch viÕt mét ®Þa chØ URL:http://home. §Çu tiªn nã ®äc mét file cã mét ®Þa chØ x¸c ®Þnh bëi mét URL (Universal Resource Locator . PhÇn tiÕp theo lµ phÇn tªn m¸y. c©u hái sÏ lµ: lµm sao mµ thùc hiÖn ®−îc ®iÒu ®ã? Cã mÊy thµnh phÇn c¬ b¶n sau ®©y ®Ó cÊu thµnh: • M¹ng Internet . news. • C¸c Web Servers HTML lµ mét ng«n ng÷ cho siªu v¨n b¶n. Web Server t×m th«ng tin trong c¸c trang mµ m×nh qu¶n lý råi göi th«ng tin quay trë l¹i n¬i yªu cÇu.®iÓm x¸c ®Þnh trang Web). mail. http://www. wais. T¹i ®Þa ®iÓm ®Êy ®· cã mét Web Server ®îi s½n (tam dÞch lµ tr×nh qu¶n lý c¸c trang Web).

• HotJava lµ tªn gäi bé duyÖt cã kh¶ n¨ng xö lý applet. “chç nµy xuèng dßng:. Sau khi kÕt thóc thread nµy sÏ tù khö).World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. B¶n th©n mçi mét c¸ nh©n hay c«ng ty cã nèi víi m¸y Internet th−êng cã mét Home Page (Trang c¸ nh©n). .Th«ng qua ®ã. §¬n thuÇn nã chØ “g¸n thΔ cho néi dung cña mét ®o¹n v¨n b¶n nµo ®ã. tr×nh Web Server sÏ cho ph¸t sinh mét thread – qui tr×nh míi.CIC PhÇn cuèi cïng lµ phÇn ®−êng dÉn ®Õn mét file nµo ®ã. Th«ng th−êng th−êng mét Web Server qu¶n lý nhiÒu th− môc gåm nhiÒu trang Web. tuy ng−êi ta cã thÓ m· ho¸ theo c¸c ph−¬ng ph¸p RSA hoÆc PGP ( ph−¬ng ph¸p ch×a kho¸ c«ng céng). credit card qua E-mail ch−a ®−îc ®¶m b¶o.ebook. nÕu kh¸ch hµng muèn cã thÓ ®Æt hµng qua Email. • NÕu mét ch−¬ng tr×nh Java ®−îc t¶i vÒ tõ mét trang Web vµ ch¹y trªn m¸y Client th× ch−¬ng tr×nh ®ã cã tªn gäi lµ Java Applet. Java • Java tuy kh«ng ph¶i lµ mét giao thøc internet nh−ng l¹i cã ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn Internet vµ ®Æc biÖt lµ c¸c trang Web. d−íi UNIX th−êng ®−îc gäi lµ daemon (ma xã). • Java Virtual Machine (JVM) lµ m¸y Java ¶o (n»m phÝa trªn h®h) cã thÓ ch¹y c¸c ch−¬ng tr×nh Java. C¸c tr×nh Web Server tr−íc ®©y ®−îc x©y dùng trªn UNIX. So¹n mét v¨n b¶n HTML rÊt ®¬n gi¶n. • NÕu applet ch¹y trªn server th× cã tªn gäi serverlet. Tr×nh Web Server lµ tr×nh th−êng tró bé nhí trong. −u ®iÓm cña tÝnh chÊt trªn lµ g× ? Tr¶ lêi: cïng mét v¨n b¶n cã thÓ hiÓn thÞ trªn nhiÒu mµn h×nh kh¸c nhau vµ tªn nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau. Trang nµy tù giíi thiÖu c«ng ty cña m×nh vµ ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp. “chç nµy in nghiªng”. h×nh ¶nh ®å ho¹ hay chç ®Ó chç ®Ó dÆt chóng. VÝ dô: “chç nµy in ®Ëm”. lµ c¸c Server ®a nhiÖm. §a nhiÖm ë ®©y cã nghÜa lµ cã thÓ tho¶ m·n viÖc t×m tin cho nhiÒu yªu cÇu cïng mét lóc (th−êng lµ m« h×nh Client/Server computing – ®èi víi mçi yªu cÇu cña Cilent. http://www.edu. cã thÓ ch¹y trªn bÊt cø h®h nµo. HiÖn viÖc tiÕp nhËn. §iÒu nµy rÊt phï hîp khi ®¨ng t¶i v¨n b¶n trªn ph¹m vi toµn cÇu. ph©n t¸n. cã thÓ so¹n b»ng bÊt kú mét text editor nµo.vn Trang 52 . HTNL kh«ng m« t¶ trang tµi liÖu theo c¸c ng«n ng÷ th«ng th−êng kh¸c. • Ng«n ng÷ Java lµ ng«n ng÷ h−íng ®èi t−îng. Ng«n ng÷ HLML HTML (Hyber Text Language) lµ mét ng«n ng÷ ®Þnh d¹ng. nay còng cã trªn PCs. HTML kh«ng ®−a ra bÊt cø m« t¶ nµo vÒ font.

• Do ®ã. • Trong t−¬ng lai. Ng−êi ta kh«ng ®Þnh nghÜa tr−íc cÊu tróc nh− html. • DÞch vô Web lµ dich vô ®−îc sö dông nhÊt vµo thêi ®iÓm hiÖn nay.… http://www. ng−êi ta tÝch hîp c¸c dÞch vô th«ng th−êng tr−íc ®©y vµo Internet: ®iÖn tho¹i. • ftp cïng víi telnet cho phÐp ng−êi lµm viÖc chuyªn nghiÖp lµm viÖc tõ xa hoÆc qu¶n trÞ tõ xa. • DÞch vô truyÒn file: cho phÐp t¶i xuèng (down load) hoÆc t¶i lªn (upload) khi ta lµm viÖc ë xa. Extensible Markup Language (XML) • VÊn ®Ò cña Internet cßn thiÕu cho ®Õn thêi ®iÓm xuÊt hiÖn html lµ lµm sao cã thÓ chuyÓn mét tµi liÖu cã cÊu tróc trªn Internet.… • ThÕ HTML cã truyÒn t¶i ®−îc d¹ng th«ng tin ®ã kh«ng ? c©u tr¶ lêi: nh×n chung lµ kh«ng. ng−êi ta cÇn ®Õn mét ng«n ng÷ kh¸c cã thÓ t¶i ®−îc th«ng tin cã cÊu tróc. • HiÖn nay Microsoft còng nh− c¸c c«ng ty kh¸c ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ c¸c server trao ®æi víi nhau th«ng qua XML. truyÒn h×nh.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. Mét sè dÞch vô th«ng dông • DÞch vô ®−îc sö dông rÊt hiÖu qu¶: e-mail (th− ®iÖn tö). c¸c ph−¬ng tr×nh to¸n häc.CIC • Java Beans lµ c¸c ®¬n thÓ Java cã thÓ sö dông l¹i (gièng nh− COM cña Microsoft). . cÊu tróc giao diÖn. • D÷ liÖu cã cÊu tróc ¶nh: vÐc t¬.edu. cßn cÊu tróc cÊu tróc ®ã nh− thÕ nµo cßn tuú thuéc vµo bªn giao vµ bªn nhËn. giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö. • DÞch vô truy cËp tõ xa: telnet lµ dÞch vô rÊt cÇn ®èi víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc chuyªn nghiÖp. • JavaScript cã thÓ ®−îc coi nh− lµ phÇn më réng cña html.vn Trang 53 . ph¸t thanh. lµ ng«n ng÷ kÞch b¶n dùa trªn Java.ebook. • Xml ®ang ®−îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ lµ giao thøc cho phÐp c¸c c¬ quan kh¸c nhau trªn internet cïng phèi hîp ho¹t ®éng vÒ mét vÊn ®Ò g× ®ã.

edu.CIC Ng−êi qu¶n trÞ cÇn biÕt? • §©y lµ c©u hái kh«ng cã c©u tr¶ lêi chung nhÊt. t«i ®Ò nghÞ häc viªn thùc hµnh cô thÓ c¸c vÊn ®Ò sau: Cµi ®Æt TCP/IP cho c¸c m¸y tr¹m. . Gióp ng−êi dïng biÕt sö dông Internet.World wide web (www) vμ siªu v¨n b¶n hypertext TATA Jsc. • Theo quan ®iÓm cña t«i.vn Trang 54 . Kh«ng ai dÔ dµng g× n¾m b¾t tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õ Internet. BiÕt qu¶n trÞ DHCP server BiÕt qu¶n trÞ WINS. • XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn. chóng ta nªn n¾m c¸c kü n¨ng c¬ b¶n: TÝch hîp TCP/IP vµo m¹ng riªng cña c¬ quan. Cã kh¶ n¨ng gióp ®ì ng−êi dïng khi mét dÞch vô TCP/IP nµo ®ã kh«ng ho¹t ®éng. BiÕt qu¶n trÞ DNS kÕt hîp víi WINS. http://www.ebook.

.....vn Trang 55 ....................................................... 65 Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng ...........................................................CIC PhÇn 3 Qu¶n trÞ vμ vËn hμnh m¹ng Môc Lôc Giíi thiÖu chung ......................................................................................................................... 85 NhiÖm vô cña ng−êi qu¶n trÞ m¹ng ................... 83 C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng..................................... 90 http://www......................................................................................................................... 61 Qu¶n trÞ lçi ....................................................ebook.......... 75 Qu¶n trÞ kÕ to¸n ........................................ ......................edu................................................................................................................................................... 58 Qu¶n trÞ tµi nguyªn m¹ng.............Qu¶n trÞ vμ vËn hμnh m¹ng TATA Jsc....... 71 Qu¶n trÞ an ninh m¹ng...........

.CIC http://www.edu.vn Trang 56 .Qu¶n trÞ vμ vËn hμnh m¹ng TATA Jsc.ebook.

gióp tr¸nh xung ®ét vÒ ®Þa chØ.v. Sau khi giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ triÓn khai m¹ng ban ®Çu nhiÖm vô qu¶n trÞ m¹ng tËp trung chñ yÕu vµo viÖc ®¶m b¶o vËn hµnh m¹ng æn ®Þnh hµng ngµy vµ chuÈn bÞ cho ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn m¹ng tiÕp theo. C¸c nhiÖm vô c¬ b¶n lµ t¹o vµ duy tr× c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng m¹ng. chñng lo¹i thiÕt bÞ kh¸c nhau n»m trong tÇm kiÓm so¸t ®−îc. WAN vµ víi c¸c m¹ng tõ xa.ebook. dÞch vô tªn IP v. Khi ®é phøc t¹p cña m¹ng t¨ng lªn (cã c¸c kÕt nèi LAN. do hiÖn tr¹ng khai th¸c tµi nguyªn m¹ng chÝnh vµ tÝnh c−íc phÝ sö dông m¹ng.v. C¸c th«ng tin vÒ cÊu h×nh còng ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh c« lËp vµ ph¸t hiÖn lçi trªn m¹ng. qu¶n trÞ kÕ to¸n. thêi gian ®¸p øng cho ng−êi dïng. Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng: bao gåm c¸c c«ng viÖc nh»m duy tr× vµ c¶i thiÖn c¸c th«ng sè liªn quan ®Õn hiÖu suÊt m¹ng nh− th«ng l−îng m¹ng. . møc ®é tËn dông ®−êng truyÒn v.CIC Giíi thiÖu chung Qu¶n trÞ m¹ng lµ viÖc sö dông c¸c c«ng cô vµ thiÕt bÞ kh¸c nhau ®Ó gi¸m s¸t vµ duy tr× ho¹t ®éng m¹ng.edu. qu¶n trÞ lçi vµ qu¶n trÞ an ninh m¹ng. tiÕp ®Õn lµ viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu vµ ®−a ra th«ng b¸o vÒ tr¹ng th¸i bÊt th−êng. ®¶m b¶o an ninh m¹ng còng nh− thùc hiÖn mét c¸ch tr¬n tru vÒ viÖc n©ng cÊp. më réng m¹ng vÒ sau. C¸c th«ng tin ®−îc l−u gi÷ lu«n lµ b¶n ®−îc cËp nhËt míi nhÊt vÒ cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng. qu¶n trÞ cÊu h×nh (tµi nguyªn m¹ng). ph©n bæ ®i¹ chØ trªn m¹ng. Qu¶n trÞ kÕ to¸n: lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý viÖc sö dông tµi nguyªn (dÞch vô) m¹ng. tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. ph¸t hiÖn vµ xö lý t×nh huèng lµm gi¶m hiÖu suÊt m¹ng. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng d÷ liÖu vÒ hiÖn tr¹ng khai th¸c m¹ng nh÷ng ®iÒu chØnh t−¬ng øng sÏ ®−a ra nh»m ®¸p øng tèt nhÊt chÝnh s¸ch ph¸t http://www. Quy tr×nh thùc hiÖn th−êng xuyªn b¾t ®Çu b»ng sù gi¸m s¸t vµ thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn hiÖu xuÊt m¹ng. Qu¶n trÞ cÊu h×nh: nh»m môc ®Ých gi¸m s¸t th«ng tin cÊu h×nh m¹ng vµ hÖ thèng cña tÊt c¶ c¸c phÇn tö trªn m¹ng sao cho nh÷ng ¶nh h−ëng lªn ho¹t ®éng m¹ng do sù kh«ng t−¬ng thÝch cña phiªn b¶n. sö dông pha t¹p nhiÒu lo¹i giao thøc kh¸c nhau) thiÕu mét c¬ chÕ qu¶n trÞ vËn hµnh m¹ng bµi b¶n sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc ph¸t hiÖn vµ sö lý kÞp thêi sù cè.vn Trang 57 . gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng ®Õn ng−êi dïng khi cÊu h×nh l¹i m¹ng. Chóng ®−îc sö dông ®Ó qu¶n lý vµ tèi −u ho¸ c¸c thiÕt bÞ m¹ng. C¸c bµi to¸n ®iÓn h×nh lµ hiÖu chØnh hÖ thèng ho¹ch ®Þnh chung vÒ n¨ng lùc m¹ng.Giíi thiÖu chung TATA Jsc. ph©n bæ quyÒn sö dông. C¸c nhiÖm vô qu¶n trÞ vËn hµnh m¹ng ®−îc OSI NetWork Forum chia thµnh 5 nhãm chøc n¨ng: qu¶n trÞ hiÖu suÊt.

C¸c nhiÖm vô chÝnh bao gåm x©y dùng chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô h¹n chÕ truy cËp tµi liÖu th«ng tin trªn m¹ng. C¸c c«ng cô qu¶n trÞ vËn hµnh m¹ng (*) bao hÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng tÝch hîp. Qu¶n trÞ lçi: lµ ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh ph¸t hiÖn (ghi sæ. Qu¶n trÞ an ninh m¹ng: nh»m phßng ngõa sù th©m nhËp tr¸i phÐp vµo m¹ng cña c¬ quan vµ ®¶m b¶o an toµn th«ng tin trªn m¹ng. c¸c c«ng cô®Ó qu¶n lý c¸c tr¹m vµ sao l−u d÷ liÖu *) C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng do c¸c hÖ ®iÒu hµnh m¹ng cung cÊp kh«ng ®−îc ®Ò cËp tíi trong tµi liÖu nµy http://www.CIC triÓn ng−êi dïng cña c¬ quan.Giíi thiÖu chung TATA Jsc. c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra thiÕt bÞ m¹ng (transceivers. m«i tr−êng truyÒn dÉn) chuyªn dông. gi¸m s¸t ng¨n ngõa vµ lËp biªn b¶n nh÷ng truy cËp tr¸i phÐp.edu.vn Trang 58 . Chóng còng lµm gi¶m thiÓu c¸c sù cè m¹ng vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng gi÷a c¸c ng−êi dïng. th«ng b¸o) vµ kh¾c phôc c¸c sù sè m¹ng ®¶m b¶o ®−a m¹ng trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th−êng trong thêi gian nhanh nhÊt. . bé ph©n tÝch giao thøc.ebook. LAN adapters.

ebook.CIC http://www.Giíi thiÖu chung TATA Jsc.edu.vn Trang 59 . .

ebook.vn Trang 60 . Qu¶n trÞ cÊu h×nh m¹ng CÊu h×nh m¹ng Gi¶n ®å m¹ng chung S¬ ®å cÊu tróc m¹ng S¬ ®å c¸p toµ nhµ (KiÕn tróc m¹ng) S¬ ®å ph©n S¬ ®å cÊu h×nh ®o¹n m¹ng nhiÒu cæng B¶ng cÊu h×nh Client/ Server B¶ng qu¶n lý ®Þa chØ m¹ng S¬ ®å c¸p tÇng C¸p m¹ng Qu¶n lý thiÕt bÞ Gi¶n ®å c¸p chung B¶ng qu¶n lý thiÕt bÞ kÕt nèi/ hÖ thèng cuèi S¬ ®å c¸p phßng Ba phÇn viÖc chÝnh x©y dùng s¬ ®å cÊu h×nh m¹ng. Qu¶n trÞ cÊu h×nh Môc ®Ých ®Çu tiªn cña qu¶n trÞ cÊu h×nh lµ theo dâi s¸t cÊu h×nh toµn m¹ng.CIC qu¶n trÞ tμi nguyªn m¹ng Môc ®Ých cña qu¶n trÞ tµi nguyªn m¹ng. C«ng viÖc qu¶n trÞ cÊu h×nh ®−îc cÊu tróc ho¸ theo s¬ ®å ph©n cÊp (chi tiÕt ho¸ theo chiÒu ®i xuèng) d−íi ®©y. http://www. th«ng tin vµ phÇn mÒm • ChuÈn bÞ cho viÖc cÊu h×nh l¹i hÖ thèng vµ cñng cè sù cè C¸c h¹ng môc qu¶n trÞ C¸c h¹ng môc cÇn thiÕt cho qu¶n trÞ tµi nguyªn lµ qu¶n trÞ cÊu h×nh.edu. s¬ ®å ®i c¸p vµ b¶ng qu¶n lý thiÕt bÞ. qu¶n trÞ phÇn mÒm vµ qu¶n trÞ c¸c m¸y phô vô.Qu¶n trÞ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. sö dông c¸c s¬ ®å vµ b¶n ghi th«ng tin cÊu h×nh. N¾m v÷ng s¬ ®å cÊu h×nh m¹ng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng m¹ng. 1. tªn. • HiÓu râ cÊu h×nh m¹ng • Qu¶n lý ®Þa chØ. qu¶n lý®i¹ chØ/ tªn. tr¹ng th¸i kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ cÊu thµnh cña LAN vµ sù thay ®æi cña chóng. .

c¸c tÇng vµ c¸c ph©n ®o¹n. ®Þa chØ m¹ng) • KiÓu c¸p (®«i d©y xo¾n. sè l−îng c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi) • Th«ng tin vÒ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi (m¸y phôc vô. c¸p quang) • ChuÈn Ethernet (10 Base5.ebook. 10 BaseT. thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng. bít hay thay ®æi vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ còng gióp lo¹i trõ c¸c lçi. x¸c ®Þnh râ tr¹ng th¸i kÕt nèi gi÷a m¹ng c¸c toµ nhµ. Nh÷ng th«ng tin vÒ ®i c¸p m¹ng gióp phôc håi m¹ng mét c¸ch nhanh chãng trong tr−êng hîp sù cè vµ rÊt cÇn thiÕt khi më réng m¹ng.CIC lo¹i trõ c¸c lçi vµ ®−a ra c¸c biÖn ph¸p an ninh cho m¹ng. HUBxxx. bridge. tèc ®é) S¬ ®å ph©n ®o¹n m¹ng chi tiÕt ho¸ s¬ ®å kiÕn tróc trong tõng ph©n ®o¹n (lµ ®¬n vÞ chia tèi thiÓu trong m¹ng) • Th«ng tin vÒ ph©n ®o¹n m¹ng (tªn ph©n ®o¹n. repeater) • ThiÕt bÞ gi¸m s¸t m¹ng (tªn thiÕt bÞ) S¬ ®å kiÕn tróc m¹ng m« t¶ bøc tranh chung toµn m¹ng.v. S¬ ®å kiÕn tróc m¹ng cho nh÷ng m« t¶ chi tiÕt nh− sau: • ThiÕt bÞ kÕt nèi gi÷a c¸c ph©n ®o¹n (router. repeater) • KiÓu m¹ng (tªn m¹ng. LTRxxx v. CSDL) http://www. in m¹ng. ®ång trôc. bridge. PC SRV.edu.vn Trang 61 . lÊy toµ nhµ chÝnh lµm ®iÒm b¾t ®Êu. 100 Base T) • KÕt nèi ra m¹ng ngoµi (dÞch vô m¹ng c«ng céng. tªn ph©n ®o¹n. vÞ trÝ vËt lý. HUB) • ID cña thiÕt bÞ kÕt nèi trong hÖ thèng ®Çu cuèi (MAUxxx. Th«ng tin cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng vµ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi ®−îc sö dông khi thªm. Gi¶n ®å m¹ng chung cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ: • KiÓu m¹ng LAN (backborn/brach LAN) • KÕt nèi ra m¹ng bªn ngoµi (WAN qua m¹ng c«ng céng) • M¸y chñ (Mainframe. .Qu¶n trÞ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. Unix) • C¸c thiÕt bÞ kÕt nèi (router. ®é dµi cÊp.) B¶ng cÊu h×nh clien/server cho biÕt tr¹ng th¸i kÕt nèi logic gi÷a c¸c m¸y tr¹m vµ c¸c m¸y phôc vô (tÖp. tªn m¹ng.

c¸c phßng cho biÕt ®−êng ®i cña c¸p.vn Trang 62 . Khi thiÕt kÕ ®i¹c chØ IP tr−íc tiªn x¸c ®Þnh c¸c ®Þa chØ m¹ng (®−îc kÕt nèi bëi router) sao cho chóng lµ duy nhÊt. ®iÓm nèi ®Õn. S¬ ®å ®i c¸p m¹ng ®−îc chi tiÕt ho¸ dÇn. c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi sÏ triÓn khai trong vßng 2.ebook. b¾t ®Çu tõ gi¶n ®å ®i c¸p chung ®Õn s¬ ®å ®i c¸p trong tõng toµ nhµ. ®Üa cøng. §i¹ chØ IP (32 bit gåm ®Þa chØ m¹ng vµ c¸c ®Þa chØ tr¹m) cÇn ®−îc g¸n cho mçi hÖ thèng ®Çu cuèi hay thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng sö dông giao thøc TCP/IP. ®i¹ chØ m¹ng. hÖ ®iÒu hµnh. . Sau ®ã g¸n ®i¹ chØ c¸c tr¹m trong tõng m¹ng sao cho chóng lµ duy nhÊt trong m¹ng ®ã. c¸c tÇng. §i¹ chØ MAC cã lo¹i toµn cÇu (®· ®−îc x¸c ®Þnh duy nhÊt) vµ lo¹i do ng−êi dïng tù ®Æt (cÈn thËn ®Ó tr¸nh ®¸nh trïng). kiÓu CPU vµ mét sè ®iÓm kh¸c. tªn ph©n ®o¹n. CÇn ¸p dông ®i¹ chØ toµn cÇu (do nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng cÊp cho) khi m¹ng cã sù kÕt nèi ra bªn ngoµi. Cã thÓ nghiªn cøu sö dông Subnetnumber (mét vµi bit thuéc phÇn ®Þa chØ tr¹m) ®Ó më réng mét ®i¹ chØ m¹ng ®¬n lÎ thµnh hai ®Þa chØ m¹ng hay nhiÒu h¬n. ®Þa chØ MAC. Qu¶n trÞ tªn/®Þa chØ §Þa chØ (MAC vµ IP) cña c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi vµ thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng cÇn ®−îc qu¶n lý mét c¸ch cã hÖ thèng ®Ó tr¸nh trïng lÆp g©y lªn nçi m¹ng. Mét sè ®iÓm l−u ý khi thiÕt kÕ ®i¹ chØ m¹ng: • Tiªn l−îng tr−íc sè l−îng. C¸c th«ng tin kh¸c còng cÇn ®−a vµo b¶ng lµ kÝch th−íc bé nhí. c¸c ch−¬ng tr×nh øng dông.CIC B¶ng qu¶n lý ®Þa chØ m¹ng chøa nh÷ng th«ng tin vÒ tõng m¹ng con cÊu thµnh nªn m¹ng lín bao gåm tªn m¹ng.Qu¶n trÞ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. 3 n¨m tíi vµ x¸c ®Þnh líp ®Þa chØ IP sÏ sö dông. http://www. B¶ng qu¶n lý thiÕt bÞ cho nh÷ng th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng. • L−êng tr−íc kh¶ n¨ng kÕt nèi víi m¹ng bªn ngoµi (®¨ng ký sö dông ®i¹ chØ toµn cÇu) • Xem xÐt viÖc sö dông mÆt n¹ m¹ng cung cÊp d−íi dùa trªn dù b¸o vÒ sè m¹ng vµ sè hÖ thèng ®Çu cuèi sÏ triÓn khai. vÞ trÝ c¸c kÕt nèi m¹ng vµ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi. ViÖc ®ã ®−îc sö dông m¹ng cÊp d−íi (Subnet-mask) 32 bit cã c¸c bit 1 øng víi ®i¹ chØ m¹ng vµ c¸c bit 0 øng víi c¸c ®i¹ chØ tr¹m.edu. ®i¹ chØ IP. nhµ s¶n xuÊt. Khi sö dông Subnet-number tÊt c¶ c¸c tr¹m vµ router nèi vµo m¹ng cÊp d−íi ®ã cÇn thiÕt ph¶i biÕt vÒ sè l−îng trong tõng ®i¹ chØ IP. giao thøc. model thiÕt bÞ. mÆt l¹ m¹ng. c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi trong m¹ng nh− tªn tr¹m.

Mét sè ®Þa chØ mÆc ®Þnh ®· ®−îc sö dông cho c¸c dÞch vô chuÈn nh− ftp=21. Khi ng−êi dïng ®−a øng dông cña m×nh vµo lµm viÖc trªn m¹ng cÇn ph¶i tr¸nh nh÷ng nh÷ng ®Þa chØ ®ã ra vµ nªn ®¨ng ký víi ng−êi qu¶n trÞ ®Ó tr¸nh trïng lÆp vÒ sau víi c¸c øng dông kh¸c. in m¹ng. nhËn diÖn nh÷ng ng−êi dïng file. xo¸ c¸c file kh«ng ®−îc truy cËp sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. smtp = 25 v. ViÖc thø hai lµ cÇn qu¶n lý c¸c phÇn mÒm ®−îc cµi ®Æt trªn c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi.v. telnet = 23. http://www.vn Trang 63 . • M¸y phôc vô th− ®iÖn tö: l−u sæ c¸c th− göi vµ nhËn mét c¸ch hÖ thèng vµ kiÓm so¸t th− chuyÓn ®Õn tõng c¸ nh©n ng−êi dïng.CIC Qu¶n trÞ phÇn mÒm Qu¶n trÞ phÇn mÒm liªn quan ®Õn hai viÖc lµ ®¨ng ký ®Þa chØ cæng (port number) cho c¸c phÇn mÒm øng dông vµ ph©n phèi phÇn mÒm trªn m¹ng. • M¸y phôc vô tÖp: ®¶m b¶o ®ñ dung l−îng ®Üa trèng. th− ®iÖn tö) ph¶i kiÓm tra th−êng xuyªn vµ ®¶m b¶o lµm viÖc æn ®Þnh. cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng (sè l−îng ng−êi dïng) tèi ®a tõng lo¹i m¸y phôc vô cã thÓ ®¸p øng ®−îc. . ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi vµ cµi ®Æt phÇn mÒm t¹i c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi thùc hiÖn ®óng ®¾n vµ cho ng−êi sö dông chän bÊt kú phÇn mÒm nµo cã thÓ cµi ®Æt ®−îc.edu.Qu¶n trÞ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ phÇn mÒm nµo (vµ phiªn b¶n cña nã) ®· ®−îc ph©n phèi ®Õn c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi nµo. gi¸m s¸t kh«ng gian trèng trªn ®Üa khi cã hµng ®îi in. CSDL. cÊu h×nh c¸c m¸y phôc vô chÝnh trªn m¹ng (tÖp. Qu¶n trÞ m¸y phôc vô XÐt tõ nhiÒu quan ®iÓm qu¶n trÞ tµi nguyªn. kiÓm so¸t hÕt giÊy vµ kiÓu giÊy. Trong m«i tr−êng lµm viÖc m¹ng ®Ó cã thÓ giao tiÕp víi c¸c øng dông m¹ng (theo thiÕt kÕ lµ ®Ó ch¹y trªn tÊt c¶ c¸c tr¹m ®Çu cuèi) cÇn ph¶i g¸n cho chóng mét ®Þa chØ cæng duy nhÊt. thùc hiÖn in nÒn dÇn dÇn). thùc hiÖn sao l−u/phôc håi d÷ liÖu ®Þnh kú theo dâi sè l−îng ng−êi ®¨ng nhËp (logged in) • M¸y phôc vô c¬ së d÷ liÖu: chuÈn bÞ mét m¸y dµnh riªng.ebook. §Ó tr¸nh x¶y ra nghÏn ®−êng truyÒn vµ b·o hoµ t¶i. theo dâi sè l−îng ng−êi ®¨ng nhËp. • M¸y phôc vô in m¹ng: thùc hiÖn xÕp hµng ®îi in víi spooter (ghi t¹m vµo bé nhí hay ®Üa.

th¸ng vµ tªn ng−êi (trùc m¹ng) nhËn th«ng b¸o sù cè. tªn ng−êi thùc hiÖn. Mét sè b¸o c¸o sù cè th«ng th−êng bao gåm nh÷ng th«ng tin sau: • Ngµy.edu.Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng TATA Jsc. c« lËp vµ kh¾c phôc lçi trªn m¹ng mét c¸ch kÞp thêi. c¸c biÖn ph¸p xö lý vµ kÕt qu¶. Tr×nh tù thao t¸c xö lý lçi trªn m¹ng ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ d−íi ®©y. quÐt vµ kiÓm tra ®Þnh kú (thêi gian thùc) c¸c lçi trªn m¹ng hoÆc do ng−êi sö dông m¹ng th«ng b¸o (khi gÆp sù cè). • Tªn ng−êi dïng th«ng b¸o sù cè • Tªn thiÕt bÞ háng hãc. Ng−êi qu¶n trÞ m¹ng cÇn lËp b¸o c¸o sù cè ghi l¹i nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ nguyªn nh©n.CIC Qu¶n trÞ lçi Môc tiªu qu¶n trÞ lçi Môc tiªu chÝnh cña qu¶n trÞ lçi lµ ph¸t hiÖn.vn Trang 64 . c¸c triÖu chøng • Ngµy b¾t ®Çu vµ kÕt thóc kh¾c phôc sù cè. • Nguyªn nh©n sù cè vµ néi dung c¸c c«ng viÖc ®· tiÕn hµnh ®Ó kh¾c phôc http://www. . Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o lçi Lçi trªn m¹ng cÇn ®−îc ph¸t hiÖn sím nhÊt cã thÓ b»ng c¸ch sö dông c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng LAN.ebook.

Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng

TATA Jsc. - CIC

• Møc ®é ¶nh h−ëng, sè ngµy c«ng vµ c«ng cô ®−îc sö dông ®Ó kh¾c phôc sù cè (tuú chän). Quy tr×nh kh¾c phôc lçi ViÖc c« lËp lçi tiÕn hµnh theo tr×nh tù, b¾t ®Çu tõ phÇn cøng (kho¶ng 80% sù cè), theo thèng kª, cã nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ phÇn cøng) råi sang phÇn mÒm. Còng cÇn ph¶i t¸ch biÖt ®ã lµ vÊn ®Ò thuéc vÒ m¹ng hay vÒ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi. C¸c b−íc cña quy tr×nh kh¾c phôc lçi ®−îc m« t¶ theo b¶ng d−íi ®©y:

No 1 2

C¸c b−íc kh¾c phôc lçi

C¸c thao t¸c

N¾m râ triÖu chøng vµ • KiÓm tra th«ng b¸o lçi c¸c chØ thÞ b¸o ®éng v.v. ph¹m vi lçi • Xem l¹i nh÷ng thao t¸c ®· tiÕn hµnh khi xuÊt KiÓm tra kü khu vùc cã hiÖn lçi c¸c tham biÕn m«i tr−êng • KiÓm tra xem c¸c tham biÕn m«i tr−êng cña hÖ thay ®æi so víi tr−íc lóc thèng ®Çu cuèi cã bÞ thay ®æi kh«ng (nh÷ng xuÊt hiÖn lçi thiÕt lËp kh«ng hîp lÖ hay kh«ng cÇn thiÕt) X¸c ®Þnh ®−îc nguyªn Nõu Cã -> B−íc C8, nÕu Kh«ng -> B−íc 4 nh©n ? Thu hÑp khu vùc (block) • KiÓm tra c¸c lçi ®Æc tr−ng th−êng xuÊt hiÖn cã thÓ chøa lçi trong mét sè (hay tæ hîp) c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi nhÊt ®Þnh • NÕu cã sö dông cÇu hay router th× b¾t ®Çu kiÓm tra tõ ph©n ®o¹n gÇn nhÊt tíi vÞ trÝ xuÊt hiÖn lçi • §¸nh c¸c dÊu kh¸c nhau trªn s¬ ®å m¹ng cho c¸c lé tr×nh b×nh th−êng vµ bÊt th−êng ®Ó thu hÑp ph¹m vi lçi cã thÓ • Cã thÓ ®¸nh gi¸ s¬ bé ®iÒu kiÖn lçi trªn c¸c chØ thÞ trªn c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng (th«ng ®−êng) • KiÓm tra chøc n¨ng truyÒn file cña c¸c phÇn mÒm truyÒn th«ng • KiÓm tra chøc n¨ng ®¨ng nhËp (login) tõ xa • KiÓm tra chøc n¨ng terminal ¶o

C3 4

http://www.ebook.edu.vn

Trang 65

Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng

TATA Jsc. - CIC

C5 6

Thu hÑp khu vùc lçi NÕu Cã -> b−íc 7, nÕu Kh«ng -> b−íc 6 thµnh c«ng Hái ý kiÕn t− vÊn kü s− hÖ thèng cña nhµ cung cÊp KiÓm tra khu vùc cã lçi • KiÓm tra khu vùc lçi n»m trªn hÖ thèng ®Çu cuèi hay ë phÝa m¹ng (thay hÖ thèng ®Çu cuèi vµ vµ card m¹ng tèt) • C« lËp cÇu vµ router tõ xa • Dïng bé ph©n tÝch m¹ng ®Ó kiÓm tra c¸c giao thøc • KiÓm tra chÊt l−îng ®−êng truyÒn b»ng thiÕt bÞ kiÓm tra modem. • KiÓm tra b¶ng ®Þnh tuyÕn cña router vµ thiÕt ®Æt bé läc cña cÇu. • KiÓm tra l−u l−îng ®Ó x¸c ®Þnh xem ®é trÔ cã ph¶i do gia t¨ng kh«ng

7

C8 9

X¸c ®Þnh ®−îc thiÕt bÞ NÕu Cã-> b−íc 10, nÕu Kh«ng -> b−íc 9 háng ? Hái ý kiÕn t− vÊn kü s− hÖ thèng cña nhµ cung cÊp Xem xÐt vµ tiÕn hµnh • C« lËp m¹ng bÞ lçi thay thÕ kh¾c phôc • Thay thÕ b»ng thiÕt bÞ d÷ liÖu • C« lËp thiÕt bÞ lçi • Thay thÕ b»ng c¸c thiÕt bÞ dù phßng

10

C1 1 12

CÇn gäi nhµ cung cÊp ?

NÕu Cã -> b−íc 10, nÕu Kh«ng -> b−íc 13

Gäi nhµ cung cÊp ®Ó thùc ChuÈn bÞ s½n sµng nh÷ng th«ng tin sau: hiÖn viÖc kh¾c phôc lçi.
http://www.ebook.edu.vn

Trang 66

Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng

TATA Jsc. - CIC

Sang b−íc 14

• §¹i diÖn nhµ cung cÊp dÞch vô • KiÓu hîp ®ång dÞch vô (b¶o tr×, per call) • Sè giê dÞch vô

13 14

Tù xö lý kh¾c phôc lçi Nèi l¹i khu vùc bÞ c« lËp vµo lé tr×nh ho¹t ®éng b×nh th−êng Th«ng b¸o ®· kh¾c phôc ®−îc sù cè Tæng kÕt l¹i th«ng tin sù • Ghi l¹i vÝ dô vÒ tr−êng hîp lçi cè ghi sæ • §¸nh gi¸ t×nh h×nh khai th¸c tõng thiÕt bÞ • Th«ng b¸o nhµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ th−êng tËp trung lçi ë trong ®ã

15 16

IV. Ph©n tÝch lçi §Ó ph©n tÝch vµ c« lËp lçi m¹ng chÝnh x¸c cÇn thÊu hiÓu chÝnh x¸c tµi nguyªn m¹ng (tÜnh) hiÖn cã vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc (®éng) cña m¹ng còng nh− l−îng d÷ liÖu lóc b×nh th−êng, hÖ sè tËn dông m¹ng, tÇn suÊt lçi, thêi gian ®¸p øng cña giao thøc v.v. Quy tr×nh ph©n tÝch lçi bao gåm c¸c b−íc sau: • NhËn d¹ng lçi • T×m hiÓu râ c¸c th«ng tin vÒ lçi míi xuÊt hiÖn vµ ph¹m vi cña nã. • T×m nguyªn nh©n g©y lçi (*) • Sö dông c¸c c«ng cô chuÈn ®o¸n cña H§H m¹ng, TCP/IP (e.g.ping), bé ph©n tÝch giao thøc (nÕu cã) ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y lçi. • Lo¹i bá nguyªn nh©n g©y lçi vµ kiÓm tra l¹i. Thay thÕ thiÕt bÞ háng (nÕu nguyªn nh©n liªn quan ®Õn phÇn cøng), cµi l¹i vµ khëi ®éng l¹i hÖ thèng phÇn mÒm (nÕu nguyªn nh©n liªn quan ®Õn phÇn mÒm),

http://www.ebook.edu.vn

Trang 67

Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng

TATA Jsc. - CIC

sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ g©y lçi vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c xung quanh nã. (*) Trong phô lôc kÌm theo tµi liÖu nµy cã liÖt kª mét sè tr−êng hîp lçi th−êng x¶y ra vµ c¸c thao t¸c kh¾c phôc

http://www.ebook.edu.vn

Trang 68

X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian ®Þnh kú thu thËp sè liÖu 3. . 7. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng m¹ng Gi¸m s¸t th−êng xuyªn ho¹t ®éng cña m¹ng sÏ gióp thùc hiÖn qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng. Lªn danh s¸ch c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt m¹ng 2.edu.CIC Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng Môc tiªu vµ quy tr×nh thùc hiÖn Môc tiªu cña qu¶n trÞ hiÖu suÊt lµ kiÓm tra xem nh÷ng tiªu chÝ vÒ hiÖu suÊt m¹ng ban ®Çu cã tho¶ m·n kh«ng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó gi÷ cho hiÖu suÊt m¹ng kh«ng suy gi¶m. ViÖc gi¸m s¸t cã thÓ ®−îc thùc hiÖn nhê sù trî gióp cña c¸c c«ng cô qu¶n trÞ. Ph©n tÝch kÕt qu¶ xö lý thèng kª. ng¨n ngõa vµ n©ng cao kh¶ n¨ng kh¾c phôc sù cè m¹ng. cho phÐp ghi l¹i http://www.ebook. Thu thËp c¸c sè ®o vÒ hiÖu suÊt m¹ng 4.Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng TATA Jsc. KÐm -> b−íc 6) 6. §¸nh gi¸. C«ng viÖc qu¶n trÞ hiÖu xuÊt ®−îc tiÕn hµnh qua c¸c b−íc sau trªn h×nh vÏ sau: 1. Xö lý thèng kª theo sè liÖu ®o ®−îc 5.vn Trang 69 . (Tèt -> b−íc 3. C¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn hiÖu suÊt m¹ng.

sù xuÊt hiÖn th−êng xuyªn c¸c gãi th«ng tin broadcast hay multi-cast. §©y lµ tham sè cÇn theo dâi hµng ngµy.vn Trang 70 . tuÇn vµ th¸ng. ph¶i ph¸t l¹i nhiÒu lÇn do gÆp lçi. Gi¸m s¸t hiÖu suÊt m¹ng Mét sè ®iÓm sau ®−îc ®−a ra trong gi¸m s¸t hiÖu suÊt m¹ng.v. Dùa vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh viÖc ho¹ch ®Þnh më réng m¹ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶.CIC ®−îc nhiÒu th«ng tin chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng cña m¹ng. KÕt qu¶ gi¸m s¸t cÇn ®−îc tæng kÕt vµ lµm b¸o c¸o hµng ngµy. D÷ liÖu hµng th¸ng cÇn ®−îc ®−a lªn d¹ng biÓu ®å ®Ó dù b¸o xu thÕ b·o hoµ t¶i vµ l−u chuyÓn trªn m¹ng. n¨ng lùc tr¹ng th¸i lµm viÖc. Trong tr−êng hîp lµm thñ c«ng cÇn dùa vµo nh÷ng ghi chÐp hµng ngµy cña ng−êi dïng m¹ng vÒ c¸c th«ng sè chÝnh nh− thêi gian truyÒn file. xung ®ét ph¸t sinh th−êng xuyªn trªn ®−êng truyÒn. Tû lÖ nµy cã thÓ cÇn xem xÐt l¹i tuú theo møc ®é trªn ®−êng truyÒn.ebook. C¸c nguyªn nh©n g©y gi¶m hiÖu suÊt m¹ng lµ møc ®é sö dông th−êng xuyªn qu¸ cao. • Møc ®é sö dông ®−êng truyÒn d−íi 30% ®−îc coi lµ thÝch hîp (cho c¬ chÕ th©m nhËp CSMA/CD).edu. • Cã kho¶ng 3-5% lµ th«ng tin ®iÒu khiÓn l−u chuyÓn trªn m¹ng ngay c¶ khi kh«ng cã d÷ liÖu t¶i trªn m¹ng. . • HÖ sè sö dông ®−êng truyÒn lµ sè gãi tin (-> sè bytes) ®−îc ®−a lªn m¹ng trong mét gi©y chia cho kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña ®−êng truyÒn. §ã lµ th«ng tin vÒ ®Þnh tuyÕn do c¸c router ph¸t ra hay hái ®¸p ®Þnh kú gi÷a c¸c m¸y phôc vô hoÆc m¸y phôc vô víi m¸y kh¸ch. HÖ sè nµy ®−îc khuyÕn c¸o cho c¸c m¹ng LAN theo c¬ chÕ th©m nhËp CSMA/CD lµ nhá h¬n 30%. http://www. thêi gian ®¸p øng v. C¸c th«ng sè chÝnh (*) ®−îc gi¸m s¸t trong qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng lµ: • Thêi gian ®¸p øng lµ kho¶ng thêi gian tÝnh tõ khi b¶n tin göi ®i tíi tr¹m ®Çu cuèi cho ®Õn khi tr¶ lêi cña nã ®−îc tr¶ lêi l¹i. • Do cã nhiÒu yÕu tè kh«ng ®Þnh chuÈn ®−îc (nh− tèc ®é vµo/ra. c¸c th«ng tin chÌn thªm trong c¸c giao thøc) c¸c tiªu chÝ vÒ hiÖu suÊt m¹ng kh«ng dùa thuÇn tuý vµo c¸c lý thuyÕt (VD: n¨ng lùc truyÒn t¶i cña m¹ng 10BaseT lµ 10 Mbps) mµ cÇn ®−îc thiÕt lËp trªn c¬ së c¸c gi¸ trÞ ®o thùc tÕ.Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng TATA Jsc. Ng−êi qu¶n trÞ cÇn tËp hîp nh÷ng th«ng tin ®ã l¹i va kiÓm tra xem cã sù suy gi¶m vÒ hiÖu suÊt m¹ng hay kh«ng.

ebook. Sè l−îng xung ®ét sÏ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu suÊt cña m¹ng. • Khèi l−îng d÷ liÖu nhËn/göi qua m¹ng LAN lµ mét tham sè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt sö dông m¹ng.Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng TATA Jsc. o Lçi canh lÒ (alignment error) xuÊt hiÖn khi c¸c gãi tin cã ®é dµi (bits) kh«ng chia hÕt cho 8. Sù xuÊt hiÖn th−êng xuyªn lçi nµy chØ ra mét vÊn ®Ò m¹ng. *) Trong phô lôc ®i kÌm tµi liÖu cã b¶n liÖt kª ®Çy ®ñ h¬n vÒ c¸c th«ng sè gi¸m s¸t hiÖu suÊt m¹ng. http://www. • Sè lÇn xuÊt hiÖn lçi: o Sè gãi tin lçi theo kiÓm tra FCS. §å thÞ d−íi ®©y thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a thêi gian trÔ trung b×nh trªn ®−êng truyÒn vµ th«ng l−îng trªn m¹ng LAN CSMA/CD ®èi víi c¸c kÝch th−íc c¸c gãi tin kh¸c nhau. • Møc ®é sö dông theo kÝch th−íng gãi tin: Th«ng sè nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ ®Æc tr−ng m¹ng LAN ®ang khai th¸c. • Sè lÇn xung ®ét: Xung ®ét ®−êng truyÒn chuyÖn tÊt yÕu khi sö dông c¬ chÕ th©m nhËp CSMA/CD. nã lµm t¨ng ®¸ng kÓ sè lÇn ph¸t l¹i c¸c gãi tin vµ nh− vËy lµm gi¶m hiÖu suÊt sö dông m¹ng.edu. o Runt lµ khung d÷ liÖu ng¾n h¬n ®é dµi x¸c ®Þnh cña gãi d÷ liÖu ®−îc göi/ nhËn. CÇn ph¶i n¾m râ ®å thÞ ph©n bæ hÖ sè sö dông m¹ng theo kÝch th−íc gãi tin.vn Trang 71 .CIC • Sè l−îng c¸c gãi tin broadcast : HiÖu suÊt cña m¹ng sÏ gi¶m khi sè l−îng c¸c gãi tin broadcast t¨ng lªn. xuÊt hiÖn khi tranceiver kh«ng lµm viÖc ®óng. nãi lªn mét vÊn ®Ò vÒ m¹ng (khi xuÊt hiÖn th−êng xuyªn). . o Gãi tin jabber lµ gãi tin dµi h¬n ®é dµi x¸c ®Þnh cña gãi d÷ liÖu ®−îc göi/nhËn.

vn Trang 72 .edu. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chia rêi tÖp (Fragmentation) trªn ®Üa. cung cÊp ®ñ bé nhí. n©ng cÊp nªn m¹ng 100Mbps. http://www. sö dông m¹ng backbone ATM/FDDI. M¹ng: §−a vµoa sö dông router/cÇu ®Ó t¸ch m¹ng vµ kiÓm so¸t l−îng th«ng tin l−u chuyÓn. 3.ebook. 1. 2. ViÖc hiÖu chØnh ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt m¹ng cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trªn m¸y phôc vô. card m¹ng còng nh− c¸c thiÕt bÞ vµ ®−êng truyÒn m¹ng.Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng TATA Jsc. KÝch th−íc gãi tin dµi h¬ncho mét ®−êng ®Æc tÝnh tèt h¬n. 2.CIC 100 80 60 50 40 30 20 10 8 6 5 4 2 1 0 NhËn xÐt rót ra lµ: 50 Th«ng l−îng [%] 1000 2000 4000 Thêi gian gi÷ chËm (chuÈn ho¸ b»ng ®é dµi gãi) 1200 100 1. Khi t¶i thÊp thêi gian trÔ trung b×nh nh− thêi gian göi mét gãi tin. M¸y phôc vô: Thªm hay sö dông bé xö lý tèc ®é cao h¬n. 3. v−ît qua mét gi¸ trÞ ng−ìng nhÊt ®Þnh thêi gian trÔ trung b×nh t¨ng ®ét biÕn víi kÝch th−íc gãi tin ng¾n. . Khi t¶i cao. Card m¹ng: Chó ý kÝch th−íc phÇn mÒm ®iÒu khiÓn (kÝch th−íc qu¸ dµi ¶nh h−ëng ®Õn sù lµm viÖc b×nh th−êng cña c¸c øng dông kh¸c) sù ¶nh h−ëng ®Õn qu¶n lý bé nhí vµ hiÖu suÊt cña vïng ®Öm (nªn chän s¶n phÈm cña c¸c h·ng cã uy tÝn).

ViÖc ®ã lµ do c¸ nh©n së h÷u th«ng tin ®−a ra quyÕt ®Þnh. . mçi lÇn n©ng cÊp ana toµn ph¶i tr¶ gi¸ vÒ ®é phøc t¹p khi truy cËp. B−íc ®Çu tiªn khi lËp ra mét chÝnh s¸ch an toµn cho intranet lµ viÕt ra mét v¨n b¶n hiÕn ch−¬ng. mÊt thªm thêi gian vµ h¹n chÕ n¨ng lùc truyÒn th«ng. Mét vÊn ®Ò lµ cÇn b¶o mËt nh−ng kh«ng nªn tèn kÐm qóa nhiÒu cho viÖc b¶o mËt th«ng tin mµ ®èi thñ cã thÓ l©ý qua nh÷ng con ®−êng kh¸c. ThiÕt lËp mét chÝnh s¸ch an toµn.vn Trang 73 . C«ng viÖc b¾t ®Çu b»ng viÖc x©y dùng mét chÝnh s¸ch ®¶m b¶o an ninh m¹ng cho toµn c¬ quan vµ hÖ thèng ®¶m b¶o thùc thi nã. VÒ lý thuyÕt c«ng thøc c¬ b¶n ®Ó xÐt vÒ c¸c yÕu tè kh¸ch quan kh¸ ®¬n gi¶n. Nã ph¶i ®−îc dùa trªn nhu cÇu chøc n¨ng vµ nh÷ng hiÓm ho¹ ®e do¹ tæ chøc. §iÒu quan träng nhÊt khi ®−a ra mét chÝnh s¸ch b¶o mËt lµ x¸c ®Þnh cÇn b¶o vÖ th«ng tin nµo. ChÝnh s¸ch ®¶m b¶o an ninh m¹ng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p. vµ ®©u lµ vÞ trÝ tèi −u trong sù c©n b»ng ®ã.CIC Qu¶n trÞ an ninh m¹ng Môc tiªu Môc tiªu cña qu¶n trÞ an ninh m¹ng lµ lo¹i trõ mäi sù th©m nhËp tr¸i phÐp vµo tµi nguyªn m¹ng vµ ph¸ ho¹i m¹ng. ChiÕn l−îc an toµn kh«ng ®−îc dùa trªn s¶n phÈm hay c«ng nghÖ hiÖn t¹i hoÆc t−¬ng lai. Tr−íc khi ph¸t triÓn mét chiÕn l−îc th× ®iÒu quan trong lµ ph¶i hiÓu biÕt kh¸i niÖm vÒ hiÓm ho¹. Cho nªn môc tiªu lµ ph¶i ®¶m b¶o gi¸ trÞ cña th«ng tin ®−îc b¶o vÖ cao h¬n chi phÝ ®Ó b¶o mËt th«ng tin.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc. vµ ng¨n ngõa ai. HiÕn ch−¬ng nµy gåm hai phÇn: c«ng bè c¸c môc tiªu vµ c«ng bè tr¸ch nhiÖm. Nh÷ng môc tiªu ®−îc chän ph¶i lµm cho ng−êi ®äc cã mét ý niÖm lµ c¬ quan ®øng ë chç nµo trªn c¸n c©n gi¸ trÞ so víi chi phÝ. ChÝnh s¸ch lµ cëi më tÊt c¶ trõ http://www.ebook. TiÕp ®ã lµ c«ng viÖc hµng ngµy ng¨n chÆn mäi hµnh vi x©m ph¹m tr¸i phÐp vµ chu tr×nh cËp nhËt ®Þnh kú c¸c th«ng tin vÒ an ninh m¹ng. sù cëi më so víi khÐp kÝn. PhÇn hãc bóa nhÊt trßn phÇn ph¸t triÓn chiÕn l−îc an toµn lµ cÇn x¸c ®Þnh xem ph¶i ®¶m b¶o ana toµn cho c¸i gi. An toµn cã gi¸ cña nã. vÒ møc ®é hä ph¶i tr¶ gi¸ khi vi ph¹m luËt ph¸p ®Ó lÊy th«ng tin vµ vÒ thiÖt h¹i cña c¬ quan khi mÊt th«ng tin. khi nãi vÒ hiÓm häa ®èi víi sù an toµn th× ph¶i nhí r»ng hiÓm ho¹ gåm c¶ sè liÖu kh¸ch quan vµ nhËn thøc chñ quan dùa trªn t©m lý c¸ nh©n. Ta chØ cÇn −íc l−îng vÒ møc ®é quan träng cña th«ng tin ®èi víi nh÷ng ng−êi kh«ng ®−îc phÐp biÕt. nhu cÇu kinh doanh so víi hiÓm ho¹. I.edu. Ph¸t triÓn mét chiÕn l−îc an toµn. Trong thùc tÕ c«ng thøc nµy phøc t¹p h¬n v× gi¸ trÞ cña th«ng tin th−êng lµ mét kh¸i niÖm chñ quan vµ gÝa trÞ ®èi víi ng−êi ph¸ ho¹i cã khi kh«ng ph¶i ë b¶n th©n tin tøc mµ chØ v× môc ®Ých khiªu khÝch hoÆc b¸o thï.

. §øng vÒ phÝa quan ®iÓm qu¸ tr×nh th× nªn xÕp c¸c ng−êi dïng thµnh tõng líp riªng biÖt vµ quyÕt ®Þnh theo líp h¬n lµ theo c¸ nh©n. Mét b¶ng −u tiªn cã mét dßng vÒ c¸c líp b¶o mËt cña th«ng tin vµ mét danh s¸ch tÊt c¶ nh−ng ng−êi dïng cã thÓ truy cËp vµo hÖ thèng. C¸c b¶ng −u tiªn ®−îc dïng phæ biÕn v× nã lµ mét tµi liÖu ®−îc ®Þnh d¹ng rÊt thuËn lîi cho viÖc ghi vµo mét ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tù ®éng viÖc truy cËp. C¸c ®èi t−îng ph¶i phï hîp víi nh÷ng môc tiªu mµ hiÕn ch−¬ng ®· ®Ò ra. C¸c « ë trong b¶ng dïng ®Ó ghi sù −u tiªn truy cËp cho tõng ng−êi dïng. Trong mçi « cã thÓ x¸c ®Þnh mét ng−êi dïng nµo ®ã ®−îc hay kh«ng ®−îc quyÒn truy cËp.ebook.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc. PhÇn vÒ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn ph¶i rÊt râ rµng co nªu c¶ nh÷ng h×nh ph¹t khi vi ph¹m. §iÒu ®ã sÏ cã nh÷ng t¸c dông vµ hËu qu¶ kh¸c nhau ®ãi víi n¨ng xuÊt vµ tÝnh s¸ng t¹o cña tæ chøc.vn Trang 74 .edu. http://www. Mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p phæ biÕn ®Ó gi¸m s¸t truy cËp th«ng tin trªn m¸y tÝnh lµ dïng c¸c b¶ng −u tiªn. Tiªu chuÈn vÒ ph©n lo¹i møc an toµn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó gióp nhµ qu¶n lý ph¶i quyÕt ®Þnh xem xÕp tõng lo¹i th«ng tin vµo ®©u. khi x©y dùng b¶ng −u tiªn cho nªn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc t¹o ra vµ qu¶n lý th«ng tin. cÇn nªu ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn môc tiªu vµ chÝnh s¸ch cña c¬ quan. Mét trong nh÷ng c¸ch khi x©y dùng b¶ng −u tiªn cña xÝ nghiÖp lµ x¸c ®Þnh ®é mÞn cña c¸c tr−êng. V¨n b¶n nµy bao gåm hai phÇn: phÇn vÒ qu¶n lý vµ phÇn vÒ c¸ nh©n sö dông. C¸c ®èi t−îng cÇn ®¶m b¶o an toµn vµ c¸ch gi¸m s¸t lµ mét phÇn quan trän trong ch−¬ng nµy. HÖ thèng nµy kh«ng nh÷ng ®¬n gi¶n viÖc qu¶n lý nh÷ng ng−êi truy cËp mµ cßn lµm ®¬n gi¶n viÖc truy cËp cho ng−êi dïng. Khi ng−êi nµy cÇn th«ng tin cô thÓ nµo th× phÇn mÒm kiÓm tra xem b¶ng −u tiªn ®Ó xem anh ta cã ®−îc phÐp hay kh«ng. ®−îc ban hµnh thÕ nµo vµ cã tÝnh ph¸p lÖnh nh− thÕ nµo. TÊt c¶ c¸c qui ®Þnh ®Òu ph¶i ®−îc phæ biÕn ®Õn tõng nh©n viªn. PhÇn vÒ qu¶n lý ph¶i m« t¶ tr¸ch nhiÖm tõng cÊp tæ chøc vµ qu¶n lý. ë nh÷ng chè thÝch hîp. B−íc thø hai ®Ó t¹o ra chÝnh s¸ch an toµn cho m¹ng lµ t¹o ra mét qui tr×nh thµnh v¨n m« t¶ vÒ tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn m¹ng thuéc vÒ ai. Khi mét ng−êi dïng muèn truy cËp mét th«ng tin nµo ®ã th× tho¹t tiªn hÖ thèng xem xÐt xem ®ã lµ ai. VÒ lý thuyÕt ®©y lµ viÖc thÝch øng th«ng tin víi líp ng−êi dïng. T−¬ng tù còng nªn xÕp th«ng tin theo líp vµ quyÕt ®Þnh theo líp h¬n lµ theo th«ng tin riªng biÖt. §Ó cho cã hiÖu qu¶. X©y dùng nh÷ng b¶ng −u tiªn. ChÝnh lµ nhê cã b¶ng −u tiªn mµ ng−êi dïng chØ ph¶i x−ng danh mét lÇn chø kh«ng ph¶i mçi lÇn khi truy cËp l¹i x−ng danh.CIC mét vµi ®iÓm cÊm hay cÊm tÊt c¶ trõ mét vµi ®iÓm më.

Ngµy nay cã hai lo¹i ch×a kho¸.CIC C¸c ph−¬ng ph¸p chñ yÕu trong qu¶n trÞ an ninh m¹ng lµ x¸c thùc ng−êi dïng vµ kiÓm so¸t truy nhËp. cßn cã ch×a kho¸ kia th× gi÷ riªng. ch¼ng h¹n mét trong hai ch×a kho¸ cã thÓ ®−a ra c«ng céng. ViÖc kiÓm so¸t truy cËp giíi h¹n ph¹m vi vµ quyÒn truy cËp tµi nguyªn m¹ng cho nh÷ng ng−êi dïng ®· ®−îc quyÒn vµo m¹ng. 3. Mét vµi kiÓu kho¸ m· dïng nh÷ng phÇn cøng ®Æc biÖt. Nh− vËy lµ kh«ng cßn th−¬ng l−îng vµ kh«ng ph¶i ghi nhí ch×a kho¸ duy nhÊt cña tõng ®èi t¸c khi cÇn trao ®æi th«ng tin. Kho¸ m· dïng c«ng thøc to¸n ®Ó x¸o trén th«ng tin. 2.ebook. nh−ng còng cã khi chØ hoµn toµn lµ phÇn mÒm. cã thÓ gi¶i m·. . nghÜa lµ cïng mét chuçi ký tù võa lµm dïng ®Ó m· ho¸ th«ng tin l¹i võa ®Ó hoµn nguyªn th«ng tin vÒ d¹ng b×nh th−êng. Nh÷ng ng−êi sö dông c«ng thøc cung cÊp mét ch×a kho¸ (1 tõ hoÆc 1 chuçi ký tù) mµ c«ng thøc ®· dïng ®Ó t¹o ra kho¸ m· duy nhÊt. C¸c kho¸ kh«ng ®èi xøng cã vµi c¸ch sö dông rÊt thùc dông. B»ng c¸ch ®ã nÕu ai muèn göi mét b¶n tin b¶o mËt th× hä kho¸ m· b»ng ch×a kho¸ c«ng céng cña ng−êi nhËn. Th«ng th−êng qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp m¹ng thùc hiÖn viÖc x¸c nhËn ng−êi dïng b»ng c¸ch kiÓm tra tªn (userID) vµ mËt khÈu theo mét c¬ së d÷ liÖu ng−êi ®· ®−îc thiÕt lËp tõ tr−íc vµ lu«n ®−îc cËp nhËt. X¸c thùc ng−êi dïng vµ qu¶n lý truy cËp CÇn thiÕt lËp c¬ chÕ x¸c thùc ng−êi dïng vµ kiÓm so¸t truy cËp vµo c¸c tµi nguyªn m¹ng.edu. m· ho¸ d÷ liÖu.vn Trang 75 . kiÓm so¸t truy cËp router. Ph¶i dïng mét chuçi ký tù kh¸c ®Ó gi¶i m· th«ng tin. KiÓm so¸t truy cËp router http://www. Ngoµi sù b¶o vÖ th«ng tin ®ang truyÒn t¶i nã cßn nh÷ng c«ng dông kh¸c n÷a lµ ®¶m b¶o sù toµn vÑn cña néi dung th«ng tin trong tµi liÖu hay hîp ®ång hîp ph¸p kh¸ckhi hai bªn ®· ®i ®Õn tho¶ thuËn. Lo¹i thø nhÊt gäi lµ kho¸ ®èi xøng. Lo¹i thø hai gäi lµ kho¸ kh«ng ®èi xøng v× chuçi ký tù dïng ®Ó m· ho¸ th«ng tin th× kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn nguyªn nã vÒ d¹ng b×nh th−êng. 1. lµ ng−êi duy nhÊt gi÷ ch×a khãa riªng m×nh. bøc t−êng löa vµ qu¶n lý truy cËp tõ xa. Sè ký tù trong mét kho¸ lµ mét yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh ®é khã trong viÖc ®o¸n ra kho¸ vµ gi¶i m· th«ng tin. M· ho¸ d÷ liÖu Kho¸ m· c«ng nghÖ quan träng nhÊt cho sù an toµn cña m¹ng.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc.

Lo¹i nµy kiÓm tra ®i¹ chØ IP c¸c gãi d÷ liÖu ®i qua ®Ó kiÓm so¸t viÖc truy cËp tõ bªn ngoµi vµo c¸c m¸y vµ ports ë m¹ng riªng bªn trong. ho¹t ®éng cña chóng g¾n liÒn víi hä giao thøc TCP/IP tøc lµ liªn quan ®Õn c¸c gãi d÷ liÖu nhËn ®−îc tõ dÞch vô m¹ng ch¹y trªn c¸c giao thøc (Telnet. Lo¹i nµy cã thÓ kiÓm tra truy nhËp ë møc (layer) ng−êi sö dông hay møc øng dông.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc. Tuy nhiªn. SMTP. Bøc t−êng löa §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b¶o vÖ m¹ng néi bé khái nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i bªn ngoµi th©m nhËp vµo th«ng tin vµ giµnh quyÒn ®iÒu khiÓn c¸c tµi nguyªn m¸y mãc trong m¹ng néi bé gi¶i ph¸p ®−îc lùa chän lµ sö dông bøc t−êng löa (fire wall) ®Ó t¹o ra mét giao diÖn b¶o mËt n»m gi÷a m¹ng bªn trong vµ m¹ng bªn ngoµi. 4. Bøc t−êng löa (Firewall) S¬ bé cã thÓ chia Firewall thµnh c¸c d¹ng sau: 1) Bé läc chÇn (Screening Filter) sö dông router ®Ó nèi m¹ng riªng víi bªn ngoµi. Firewall cho phÐp kiÓm so¸t viÖc truyÒn th«ng gi÷a hai m¹ng. . SMNP. DNS.vn Trang 76 . Danh s¸ch truy cËp nµy x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cho phÐp c¸c gãi qua… qua. Tuy nhiªn gi¸ thµnh sÏ cao khi http://www.edu.ebook. Firewall cã thÓ kh¸c nhau tuú theo chøc n¨ng vµ kü thuËt thùc hiÖn.CIC §iÒu nµy cho phÐp kiÓm so¸t c¸c gãi tin chuyÓn qua c¸c cæng cña router dùa trªn danh s¸ch kiÓm so¸t truy cËp router (hay ®iÒu kiÖn läc). ®ång thêi h¹n chÕ viÖc truy nhËp tõ trong ra ngoµi. Tuy nhiªn chóng kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t truy cËp ë møc øng dông. 2) Bastion chuyÓn b¶n tin tõ/®Õn nh÷ng ng−êi sö dông cã thÈm quyÒn vµ tõ chèi phôc vô nh÷ng ng−êi kh¸c. vµ nh− vËy còng cã chøc n¨ng h¹n chÕ ng−êi dïng bªn trong truy nhËp tíi c¸c dÞch vô th«ng tin bªn ngoµi. NFS…) vµ ®i¹ chØ IP cña chóng.

Ng−êi sö dông kh«ng cÇn quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh x¶y ra. C¸c gãi d÷ liÖu IP cïng headers ë ®Çu göi ®−îc ®ãng trong mét gãi míi (encapsulation) vµ ®−îc m· ho¸ tr−íc khi truyÒn ®i. c¸c gãi d÷ liÖu ®−îc chuyÓn ®i tõ/®Õn Firewall hay chØ ®−îc dÉn qua. .ebook. HiÖn nay nhiÒu s¶n phÈm Firewall ®−îc ®−a ra ®Ó t¹o cæng kÕt nèi m¹ng b¶o mËt (Secured Network Gateway-SNG). • Secure IP Tunnels .Encrypt using DES/CDMP . sö dông ®−êng truyÒn c«ng céng. 3) Phèi hîp hai kü thuËt nªu trªn ®Ó t¹o ra ®é mÒm dÎo vµ hiÖu qu¶ an ninh tèi ®a. Firewall ë ®Çu nhËn sÏ bãc gãi ra (gi¶i m·) vµ tr¶ l¹i d÷ liÖu ban ®Çu.Virtual Private Networks §−êng hÇm b¶o mËt IP 2) Bé läc IP (IP Filter) – dïng ®Ó giíi h¹n viÖc trao ®æi th«ng tin chØ cho mét nhãm ng−êi sö dông vµ c¸c øng dông ®Þnh tr−íc.CIC sè ng−êi sö dông t¨ng lªn.vn Trang 77 .Encapsulate IP on IP . ngoµi ra kÎ ph¸ ho¹i cã thÓ t×m c¸ch biÕt ®−îc th«ng tin ®Ó gi¶ m¹o ng−êi sö dông cã thÈm quyÒn. Nh÷ng tÝnh n¨ng chÝnh cña Firewall ®−îc SNG hç trî trong cô thÓ ho¸ c¸c dÞch vô sau: 1) §−êng hÇm IP b¶o mËt (Secured IP tunnels)-th−êng dïng ®Ó kÕt nèi m¹ng néi bé nh»m ph©n tÇn. chui vµo m¹ng bªn trong. VÒ mÆt vËt lý Firewall bao gåm mét hay nhiÒu m¸y chñ kÕt nèi víi c¸c bé dÉn ®−êng hoÆc cã chøc n¨ng dÉn ®−êng. Ng−êi qu¶n trÞ Firewall sÏ quyÕt ®Þnh møc ®é b¶o vÖ vµ lo¹i th«ng tin ®−îc b¶o vÖ.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc. ViÖc cho ®i qua hay lo¹i bá c¸c gãi d÷ liÖu dùa trªn c¸c ®Þa chØ IP nguån vµ ®Ých. kiÓu cña giao thøc IP. Inter nal FW One Internet IP Tunnel FW Two Internal Network http://www.edu.

. råi thùc hiÖn kÕt nèi víi th«ng tin bªn ngoµi. T−¬ng tù cã thÓ kiÓm so¸t vµ cho phÐp ng−êi dïng bªn ngoµi vµo khai th¸c tµi nguyªn th«ng tin ë m¹ng bªn trong. . Seamless.TCP w/ack • Source/Dest IP address.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc.ebook. transparent access • • • Vorlfy connection information Monitor TCP to set up dynamic UDP filltering Roveals & uses internal IP addresses Trust based upon IP address • Expert Filter 3) M¸y chñ uû quyÒn – nhËn yªu cÇu cña ng−êi dïng trong m¹ng néi bé. • Non.direction..edu.ICMP.transparent • Hides internal IP addresses (outbound) • Trust granted to authenticated in®viual Application proxy gateway http://www..port..CIC UDP.vn Trang 78 . Nh− vËy cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc ng−êi dïng (vµ h¹n chÕ c¸c øng dông hä yªu cÇu) tr−íc khi göi c¸c yªu cÇu ra ngoµi m¹ng vµ giÊu ®−îc ®Þa chØ ë m¹ng trong (chØ c«ng khai ra ngoµi ®i¹ chØ Firewall).

transparent access • Hides Internal IP addresses • SOCKS V5 adds UDP and Indentification and Authentication Socks Circuit Gateway 5) DÞch vô vïng tªn (Domain Name Service) – chØ ®¸p øng c¸c yªu cÇu tõ m¹ng bªn ngoµi víi nh÷ng th«ng tin quyÕt ®Þnh ®−a ra c«ng khai.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc. So víi m¸y chñ uû quyÒn ph−¬ng thøc nµy tiÖn h¬n cho ng−êi dïng m¹ng bªn trong. gi¶m t¶i trªn Firewall nh−ng kh«ng thÝch hîp ®Ó kiÓm tra ng−êi dïng bªn ngoµi th©m nhËp vµo.ebook.CIC 4) M¸y chñ SOCKS – nhËn yªu cÇu cña ng−êi dïng m¹ng bªn trong cã phÇn mÒm client ®· ®−îc m¸y SOCKS ho¸ vµ kÕt nèi anh ta víi c¸c øng dông bªn ngoµi. . b¶o vÖ m¹ng néi bé khái nh÷ng kÎ khai th¸c th«ng tin ®Ó m¹o danh nh− ng−êi sö dông cã thÈm quyÒn.edu.vn Trang 79 . • External DNS reveals only public addresses • Internal DNS reveals company host addresses to secure network http://www. • Seamless.

Handshake Authentication Protocol – CHAP) lµ l−îc ®å x¸c thùc ®−îc c¸c m¸y phôc vù PPP dïng ®Ó x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ cña ng−êi yªu cÇu kÕt nèi vµ vµo thêi ®iÓm bÊt kú sau ®ã.vn Trang 80 . Mail Forwarding 5. RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Services) vµ TACACS (Terminal Access Controllor Access System) lµ c¸c giao thøc dµnh riªng ®Ó gi¶i quyÕt viÖc x¸c thùc gi÷a m¸y phôc vô truy cËp vµ m¸y phôc vô x¸c thùc.ebook. M¸y phôc vô göi l¹i x¸c nhËn nÕu ®óng. Ng−êi yªu cÇu göi l¹i mét gi¸ trÞ ®−îc tÝnh ra tõ ®ã b»ng c¸ch sö dông hµm b©−m (Hush) mét chiÒu.Qu¶n trÞ an ninh m¹ng TATA Jsc.edu. Sau khi kÕt nèi ®−îc thiÕt lËp m¸y phôc vô göi “khÈu lÖnh” ®Õn cho ng−êi yªu cÇu. M¸y phôc vô kiÓm tra l¹i gi¸ trÞ ®ã so víi tÝnh to¸n cña chÝnh m×nh.cung cÊp giao diÖn ®iÖn th− tÝn b¶o mËt víi m¹ng bªn ngoµi vµ chuyÓn tiÕp ®Õn Mail server ë trong m¹ng néi bé ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng th− tÝn ®Çy ®ñ. Giao thøc c¸c thùc b¾t tay.CIC Domain Name Service 6) Secure mail relay. http://www. Nõu khíp sÏ c«ng nhËn tÝnh s¸t thùc. CHAP ¸p dôngthñ tôc b¾t tay ba lÇn.khÈu lÖnh (Challenge. nÕu kh«ng sÏ ng¾t kÕt nèi. . Sau khi kÕt nèi ®−îc thiÕt lËp ng−êi yªu cÇu göi tªn vµ mËt khÈu ®Ó m¸y phôc vô kiÓm tra. Qu¶n lý truy cËp tõ xa Giao thøc x¸c thùc mËt khÈu (PAP) lµ l−îc ®å x¸c thùc ®−îc c¸c m¸y phôc vô PPP dïng ®Ó x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ cña ng−êi yªu cÇu kÕt nèi tõ xa. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i sÏ ng¾t kÕt nèi vµ yªu cÇu göi l¹i tªn. PAP ¸p dông thñ tôc b¾t tay hai chiÒu. mËt khÈu ®Ó kiÓm tra.

viÖc tÝnh c−íc phÝ sö dông m¹ng th«ng th−êng dùa vµo c¸c th«ng tin sau: Nhãm A: • Gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng • Chi phÝ th−êng xuyªn ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña m¹ng • Gi¸ thµnh c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi Nhãm B: • Sè l−îng vËn chuyÓn d÷ liÖu • Sè l−îng c¸c gãi tin • Møc ®é sö dông giao thøc D−íi ®©y lµ mét vÝ dô vÒ tÝnh c−íc sö dông hµng th¸ng 1. trung t©m d÷ liÖu. . WAN. m¸y tr¹m) • PhÇn mÒm vµ c¸c hÖ thèng vµ c¸c phÇn mÒm tiÖn Ých trong dÞch vô.v.ebook.Qu¶n trÞ kÕ to¸n TATA Jsc.CIC Qu¶n trÞ kÕ to¸n M¹ng m¸y tÝnh ®−îc xem lµ h¹ tÇng c¬ së th«ng tin cña mét c¬ quan. c¸c ®−êng thuª bao. • PhÇn cøng m¸y tÝnh (m¸y phôc vô. Qu¶n trÞ kÕ to¸n gióp ®Ó cung cÊp cho ng−êi dïng bao gåm: • C¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng: LAN. do vËy cÇn thiÕt ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt. C−íc phÝ sö dông X2 = (a+b) * (e/d) Trong ®ã: gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng http://www.vn Trang 81 . Sau khi ph©n bæ quyÒn sö dông tµi nguyªn m¹ng cho ng−êi dïng. • C¸c dÞch vô bao gåm c¸c dÞch vô truyÒn th«ng vµ dÞch vô th«ng tin.edu. c¸c hÖ thèng PBX v. ®−êng ®iÖn tho¹i. C−íc phÝ c¬ b¶n X1 = (a+b) / c 2.

edu.ebook.Qu¶n trÞ kÕ to¸n TATA Jsc.CIC chi phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng sè c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi sè l−îng d÷ liÖu vËn chuyÓn trong m¹ng sè l−îng d÷ liÖu t¹o ra bëi c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi http://www. .vn Trang 82 .

trªn ®ã cã cµi ®Æt module phÇn mÒm qu¶n trÞ SNMP agent. c¸c m¸y tÝnh. ®Ó gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ m¹ng. m¸y phôc vô truy cËp tõ xa.ebook. . agents vµ c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý ®−îc (managed ®evices). l−u gi÷ ®Ó SNMP manager sö dông. Mét m¹ng qu¶n trÞ bëi SNMP cã c¸c thµnh phÇn sau: SNMP manager. Agents cã chøc n¨ng chuyÓn ®æi th«ng tin qu¶n trÞ t¹i chç vÒ d¹ng t−¬ng thÝch víi SNMP. ®−îc cµi trªn mét hay mét vµi m¸y tr¹m trong m¹ng.CIC C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng Giíi thiÖu chung D−íi ®©y lµ danh s¸ch c¸c c«ng cô qu¶n trÞ vËn hµnh m¹ng (ngoµi c¸c c«ng cô do hÖ ®iÒu hµnh m¹ng cung cÊp) va miÒn øng dông cña chóng. Manager lµ phÇn mÒm qu¶n trÞ trªn m«i tr−êng TCP/IP. C¸c c«ng cô qu¶n trÞ PhÇn cøng chuyªn dông Qu¶n trÞ tµi nguyªn Qu¶n lçi trÞ Bé ph©n ThiÕt bÞ tÝch m¹ng kiÓm tra LAN chuyªn dông PhÇn mÒm Qu¶n trÞ hiÖu suÊt HÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng tÝch hîp (SNMP manager) 1.edu.v. hub. C¸c thiÕt bÞ qu¶n lý ®−îc lµ phÇn tö trªn m¹ng nh− router. cÇu. T¹i ®©y c¸c th«ng tin phôc vô cho c«ng viÖc qu¶n trÞ m¹ng ®−îc thu thËp.vn Trang 83 . switch. http://www. Mét sè kh¸i niÖm HÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng tÝch hîp dùa trªn giao thøc ë tÇng øng dông tªn lµ SNMP cho phÐp trao ®æi th«ng tin qu¶n trÞ gi÷a c¸c thiÕt bÞ m¹ng.C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. m¸y in v.

C¸c chøc n¨ng. SNMP manager cã thÓ gióp t¹o ra s¬ ®å cÊu tróc h×nh m¹ng vµ c¸c biÓu ®å ®Ó gi¸m s¸t ho¹t ®éng m¹ng. traversal operation.ebook. C¸c agents còng cã thÓ th«ng b¸o sù kiÖn cho manager (trap).CIC SNMP manager vµ agents trao ®æi th«ng tin víi nhau sö dông c¸c lÖnh SNMP c¬ b¶n read. D−íi ®©y lµ liÖt kª c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ chÝnh SNMP manager hç trî. 2.C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. SNMP manager còng cung cÊp c¸c giao diÖn øng dông API ®Ó ng−êi dïng tù ph¸t triÓn c¸c c«ng cô cña riªng m×nh. write. vÏ ®å thÞ tõ c¸c th«ng tin thu thËp ®−îc vµ l−u tr÷ ®Ó phôc vô qu¶n lý thèng kª. trap.edu. ®Æt c¸c gi¸ trÞ ng−ìng b¾t gi÷ c¸c sù kiÖn.vn Trang 84 . C¸c th«ng tin qu¶n trÞ SNMP ®−îc chøa trong CSDL (trªn agents) gäi lµ MIB (Managªmnt Information Base). Manager gi¸m s¸t c¸c thiÕt bÞ b»ng c¸ch thu thËp th«ng tin (read) tõ c¸c agents. H¹ng môc Chøc n¨ng §èi t−îng qu¶n trÞ SNMP agent Nót m¹ng th−êng Qu¶n trÞ cÊu hinh Cho biÕt c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo m¹ng Cho biÕt thuéc tÝnh c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo m¹ng Cho biÕt nh÷ng nót m¹ng ®−îc thªm vµo hay t¸ch ra Cho biÕt th«ng tin vÒ cÊu h×nh m¹ng nh− c¸c ®Þa chØ th«ng tin ®Þnh tuyÕn http://www. . ViÖc ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch cËp nhËt (write) c¸c th«ng tin qu¶n trÞ t¹i c¸c agents.

. • ChØ cung cÊp c¸c øng dông ph¸t triÓn thªm chøc n¨ng (phÇn c¬ b¶n mua tõ tr−íc) • Cã ®ñ c¶ hai phÇn nãi trªn (kh¶ n¨ng më réng kÐm). http://www. +: hç trî mét phÇn.CIC Qu¶n trÞ lçi (qu¶n Theo dâi tr¹ng th¸i c¸c nót m¹ng trÞ tr¹ng th¸i) Qu¶n trÞ hiÖu suÊt Qu¶n trÞ ph©n cÊp Hç trî vËn hµnh (O: Cã hç trî.C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. -: kh«ng hç trî) S¶n phÈm lo¹i nµy th−êng ®−îc ®ãng gãi theo c¸c d¹ng sau: • ChØ cung cÊp c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n (lµm nÒn ®Ó bæ sung c¸c øng dông cung cÊp c¸c chøc n¨ng cao cÊp h¬n).ebook. cÇn bæ sung thªm c¸c øng dông kh¸c) (Qu¶n trÞ lçi) • Cã thÓ gi¸m s¸t th«ng tin l−u chuyÓn cña hÖ thèng ®Çu cuèi vµ thiÕt bÞ truyÒn th«ng. (§Ó gi¸m s¸t d÷ liÖu l−u chuyÓn trªn m¹ng cÇn bæ sung thªm c¸c øng dông kh¸c (qu¶n trÞ hiÖu suÊt) LAN analyzer LAN analyzer cã thÓ lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn mét m¸y tr¹m hoÆc mét thiÕt bÞ chuyªn dông tÝch hîp c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm trong ®ã.edu. (§Ó ph©n tÝch vµ ®Þnh danh lçi.vn Trang 85 . HÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng tÝch hîp lµ mét c«ng cô: • Cho phÐp gi¸m s¸t cÊu h×nh tßan m¹ng vµ c¸c hÖ thèng ®Çu cuèi riªng biÖt vµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng (Qu¶n trÞ tr¹ng th¸i) • Cã thÓ ph¸t hiÖn c¸c sù kiÖn SNMP. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n bao gåm: • Gi¸m s¸t: thu thËp vµ hiÓn thÞ c¸c d÷ liÖu trªn LAN • Ph©n tÝch: ph©n tÝch d÷ liÖu theo giao thøc hay ®i¹ chØ vµ chiÕt ra nh÷ng d÷ liÖu thuéc vÒ mét giao thøc riªng biÖt • M« pháng: t¹o gi¶ vµ ®−a d÷ liÖu m« pháng lªn m¹ng ®Ó kiÓm tra.

C¸c th«ng sè ®ã lµ: • D÷ liÖu l−u chuyÓn trªn toµn m¹ng • Sè c¸c nót kÕt nèi vµo m¹ng • HÖ sè sö dông m¹ng • Sè c¸c frame vµ bytes chuyÓn qua m¹ng.C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. LAN analyzer lµ c«ng cô cho phÐp ph¸t hiÖn lçi trªn m¹ng. • Sao l−u qua m¹ng • Qu¶n lý viÖc lËp lÞch sao l−u http://www.ebook. • Ph©n phèi phÇn mÒm. Cïng víi mét hÖ thèng chuyªn gia. cho phÐp hiÓn thÞ cÊu h×nh vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc thêi gian thùc phÇn cøng vµ phÇn mÒm m¸y tÝnh.CIC LAN analyzer gi¸m s¸t vµ hiÓn thÞ c¸c th«ng sè vÒ ho¹t ®éng cña m¹ng trong tõng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. C«ng cô qu¶n trÞ sao l−u C¸c c«ng cô qu¶n trÞ sao l−u cung cÊp bæ sung mét sè chøc n¨ng ngoµi c¸c chøc n¨ng chuÈn cña ng−êi ®iÒu hµnh m¹ng. Øng dông thø hai lµ gi¸m s¸t l−u chuyÓn trªn toµn m¹ng vµ tõng hÖ thèng ®Çu cuèi riªng biÖt víi môc ®Ých qu¶n trÞ hiÖu suÊt. • L−îng d÷ liÖu göi/nhËn cña tõng nót m¹ng • Ph©n bæ d÷ liÖu theo gãi tin • HÖ sè sö dông theo giao thøc. Mét c«ng cô n÷a lµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa: • Ng−êi qu¶n trÞ trao ®æi víi ng−êi dïng (Chatting) • TruyÒn file gi÷a ng−êi qu¶n trÞ vµ ng−êi dïng.vn Trang 86 . Chøc n¨ng ph©n tÝch chÝnh lµ ph©n tÝch 7 tÇng OSI (mét sè LAN analyzer kh«ng chØ h¹n chÕ ë c¸c tÇng 3 & 4 nh− TCP/IP) vµ ph©n tÝch c¸c giao thøc riªng biÖt.edu. xö lý vµ göi l¹i d÷ liÖu cò. nã cã thÓ ph¸t hiÖn lçi. th«ng b¸o. • HiÓn thÞ mµn h×nh cña ng−êi dïng t¹i m¸y cña ng−êi qu¶n trÞ kiÓm tra. Trong chøc n¨ng m« pháng LAN analyzer ®· göi d÷ liÖu tõ mét hÖ thèng ®Çu cuèi x¸c ®Þnh kh¸c. ®Þnh vÞ vµ c« lËp nguyªn nh©n g©y lçi. frame hay c¸c bytes. Qu¶n lý m¸y tr¹m §©y lµ c¸c c«ng cô ®Ó qu¶n lý tµi nguyªn trªn c¸c m¸y tr¹m trong m¹ng. .

C¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc.göi dung tÝn hiÖn len c¸p ®ang kiÓm tra va theo dâi tÝn hiÖu ph¶n x¹.vn Trang 87 . sao l−u • Sao l−u c¸c file kh«ng ®−îc truy cËp trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra chuyªn dông C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra chuyªn dông dïng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c lçi phÇn cøng.ebook.CIC • Qu¶n lý sao l−u file sö dông trong CSDL. Hai lo¹i phæ biÕn lµ kiÓm tra c¸p vµ kiÓm tra transeiver. http://www. Cã mét sè thiÕt bÞ kh¸c còng ®−îc sö dông nh− ®ång hå®o Ohm (do trë kh¸ng ®Ó kiÓm tra chËp c¸p) vµ TDR (Time Domain Reflectometer.edu. .

NhiÖm vô ng−êi qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. xãa vµ qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng • §¶m b¶o m¹ng kh«ng bÞ truy cËp tr¸i phÐp • Ph©n bæ quyÒn truy cËp tµi nguyªn m¹ng cho c¸c ng−êi dïng • §µo t¹o vµ hç trî ng−êi dïng trªn m¹ng Qu¶n trÞ tµi nguyªn m¹ng • Qu¶n trÞ tµi s¶n • TriÓn khai vµ hç trî cho c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng • N©ng cÊp vµ thay thÓ c¸c thiÕt bÞ m¹ng • G¾n/bá m¸y tÝnh trong m¹ng. Qu¶n lý ng−êi dïng • T¹o.vn Trang 88 . Qu¶n trÞ hiÖu suÊt m¹ng • Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña m¹ng • HiÖu chØnh m¹ng nh»m ®¹t hiÖu suÊt cao nhÊt. B¶o d−ìng m¹ng • Phßng ngõa. l¾p ®Æt • Ho¹ch ®Þnh më réng m¹ng vµ lËp hå s¬ cÊu h×nh m¹ng • Cµi ®Æt phÇn mÒm míi vµ n©ng cÊp c¸c phÇn mÒm s½n cã. ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn m¹ng • Sao l−u b¶o vÖ d÷ liÖu • Gi¸m s¸t vµ chÊn chØnh khong gian ®Üa c¸c m¸y phôc vô • B¶o vÖ m¹ng khái virus • Xö lý sù cè háng hãc trªn m¹ng http://www.ebook.CIC NhiÖm vô cña ng−êi qu¶n trÞ m¹ng. Qu¶n trÞ cÊu h×nh • Ho¹ch ®Þnh cÊu h×nh m¹ng tr−íc khi triÓn khai. .edu.

NhiÖm vô ng−êi qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc. .vn Trang 89 .ebook.edu.CIC http://www.

........ebook................................NhiÖm vô ng−êi qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc....... 93 1............................1.....2...................................4............ Cµi ®Æt Windows 2000 Server tõ ®Çu ............ C¬ së cña viÖc chia sÎ dïng chung tËp tin............................3....................4.................3...... 103 2. 113 3........................ 174 7. Mét sè khã kh¨n th−êng gÆp khi cµi ®Æt Windows 2000 server vµ c¸ch kh¾c phôc....1.....4... ThiÕt lËp vµ qu¶n lý tµi kho¶n nhãm .....................................2.......1.2... Qu¶n lý c¸c quyÒn truy cËp .............3........ 166 6............... Giíi thiÖu vÒ Active Directory services.......2. 121 4....... 125 5......... 108 2................2.......................................................... Window Internet Name Services (WINS)........................CIC PhÇn IV qu¶n trÞ m¹ng windows 2000 môc lôc ch−¬ng I: Tæng quan vÒ window 2000 . Giíi thiÖu vÒ Workgroup & Domain trong Windows 2000 ............................ 125 5...... 174 7...... 128 5.......... 95 1...................................................3..................... 111 Ch−¬ng III: CÊu h×nh Active Directory vµ Domain Controller .. 173 6............... CÊu h×nh Active Directory..... 153 5.......................... 97 1.. ..................................................... 123 Ch−¬ng V: ThiÕt lËp vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng vµ nhãm ..... N©ng cÊp lªn Windows 2000 Server......................... 166 6...... ThiÕt lËp vµ qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng ..... 159 Ch−¬ng VI: Qu¶n lý vµ chia sÎ tµi nguyªn m¹ng ...................................3.......... Sö dông Console .. Kh¸i niÖm chung. 168 6........................... 185 http://www.....................................................................5...... ThiÕt lËp c¸c folder dïng chung (share) ................................. 173 Ch−¬ng VII: Cµi ®Æt c¸c giao thøc dÞch vô m¹ng..... 103 2........ 183 Ch−¬ng VIII: KÕt nèi c¸c m¸y kh¸ch vµo m¹ng Window 2000 Server ............ 121 4.. 99 Ch−¬ng II: Cµi ®Æt Windows 2000 Server ... C¸c share Èn.4........ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ................... 173 6..........2.. C¸c ph−¬ng ph¸p kÕt nèi vµo share ... ChuÈn bÞ ®Ó cµi ®Æt Windows 2000 Server.................... ThiÕt lËp mét m¸y Windows 2000 Domain Controller ......... C¸c Common Share ..................................vn Trang 90 ...........................1.......... Giíi thiÖu vÒ Microsoft Management Console (MMC) ..............................1................edu... C¸c nÐt ®Æc tr−ng cña Windows 2000 ....... 93 1.......6.......................... 174 7.................... Giíi thiÖu vÒ windows 2000 .................................................................................... 110 2..................... 166 6.............1...................... Qu¶n lý c¸c chÝnh s¸ch nhãm............................................................................................. 118 Ch−¬ng IV: Giao diÖn ng−êi dïng vµ c«ng cô MMC trong Windows 2000........................................................................... CÊu h×nh (Configurating) TCP/IP ... 113 3......2..........................1........................................

............1. 185 Windows NT Workstation 4............................ ............... 190 Windows 95 vµ Windows 98 lµ kh¸ch hµng m¹ng ........vn Trang 91 .......................3... 8.....CIC 8.......NhiÖm vô ng−êi qu¶n trÞ m¹ng TATA Jsc...... 196 Sö dông c¸c lÖnh kh¸ch hµng m¹ng .... 200 http://www........ 191 T¹o kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cho Windows For Workgroup ....5........0 lµ kh¸ch hµng m¹ng ... 8..ebook.. 185 Windows 2000 Professional lµ kh¸ch hµng m¹ng........2..... 8.......4...6.............................. 8........ 8...edu. C¸c kh¸ch hµng cña Windows 2000 ........

ebook. .vn Trang 92 .Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc.CIC http://www.edu.

1. hç trî cho mét d¶i ®Êt réng c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng. hç trî Internet. Windows 2000 Professional x©y dùng trªn nÒn t¶ng c¬ së Windows NT for Workstation vµ Win98.ebook. Windows 2000 ®−îc thiÕt kÕ ®Ó n©ng cao ®é tin cËy (reliability). kh¶ n¨ng sèng cßn cao nhÊt cña hÖ thèng (system avaiability) vµ kh¶ n¨ng thay ®æi quy m« (scalability) cho phï hîp víi ®ñ c¸c lo¹i m¹ng tõ m¹ng cì nhá tíi nh÷ng m¹ng quy m« lín cho c¶ mét tæ chøc. nã chän c¸c −u ®iÓm cña hai hÖ ®iÒu hµnh nµy lµ tÝnh æn ®Þnh vµ c¸c chøc n¨ng b¶o mËt cña NT vµ tÝnh n¨ng dÔ sö dông cña Win98.CIC Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ windows 2000 1. C¸c chøc n¨ng míi më réng trong Windows 2000 Professional bao gåm: • TÝnh dÔ sö dông • §¬n gi¶n hãa viÖc qu¶n trÞ • T¨ng hç trî phÇn cøng: hç trî kh¶ n¨ng c¾m vµ ch¹y (plug anh play). Nã lµ hÖ ®iÒu hµnh ®−îc thiÕt kÕ cho ng−êi sö dông b×nh th−êng trong c¸c c¬ së kinh doanh. 98 vµ Windows NT for Workstation. t¨ng c−êng kh¶ n¨ng qu¶n lý nguån ®iÖn (enhanced power management). Nã hç trî viÖc n©ng cÊp tõ Win95.vn Trang 93 . Hä s¶n phÈm windows 2000 bao gåm 4 phiªn b¶n (edition): • Windows 2000 Professional • Windows 2000 Server • Windows 2000 Advance Server • Windows 2000 Data Center Server 1.edu.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. http://www. .1 Giíi thiÖu vÒ windows 2000 Windows 2000 lµ mét hÖ ®iÒu hµnh ®a môc ®Ých (multipurpose operateting system) ®−îc tÝch hîp s½n kh¶ n¨ng hç trî cho c¸c m¹ng kh¸ch/chñ (client/server networks) vµ m¹ng ngang hµng (peer-to-peer networks).1. doanh nghiÖp. Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional lµ hÖ ®iÒu hµnh thÕ hÖ míi cho m¸y tÝnh bµn thay thÕ win95/98 vµ Windows NT for Workstation.

CIC • N©ng cao viÖc qu¶n lý File vµ b¶o mËt nhê hÖ thèng m· hãa fill: (file. Hç trî bé vi xö lý (CPU) khi cµi ®Æt míi. encryption system) • N©ng cao kh¶ n¨ng kÕt nèi Internet. • Cã thÓ ®−îc dïng nh− mét Network client. http://www. Windows 2000 Advance Server Phiªn b¶n nµy lµ hÖ ®iÒu hµnh m¸y chñ m¹nh h¬n cho c¸c øng dông hoÆc c¸c phßng ban. Windows 2000 Advance Server ®−îc x©y dùng cho nh÷ng m¹ng doanh nghiÖp lín trong m«i tr−êng sö dông c¬ së d÷ liÖu m¹nh. • Cho phÐp 2 bé xö lý ch¹y song hµnh vµ sö dông 4 GB bé nhí. • Cã kh¶ n¨ng chia sÎ tµi nguyªn m¹ng. Nã hç trî cho viÖc qu¶n lý hÖ thèng m¹ng ®¬n gi¶n h¬n: Terminal Service ®−îc tÝch hîp trong phiªn b¶n nµy ®Ó phôc vô cho viÖc d¹y c¸c øg dông m¹nh trªn Server. 1.3. Application server vµ web server vµ cho Workgroup.ebook. Windows 2000 Server • HÖ ®iÒu hµnh Windows 2000 Server ®−îc thiÕt kÕ ®Ó dïng chñ yÕu cho m¸y chñ cña m¹ng (network server). Windows 2000 Advance Server bao gåm tÊt c¶ c¸c tÝnh n¨ng cña Window 2000 Server vµ ph¸t triÓn thªm c¸c tÝnh n¨ng më réng quy m« (scalability) vµ kh¶ n¨ng sèng cßn cao (High avaiability). 4CPU n©ng cÊp tõ NT4.2. Print server.vn Trang 94 . ngoµi ra cßn cã thªm rÊt nhiÒu chøc n¨ng cña m¸y chñ. Nã cã thÓ ®−îc cÊu tróc nh− mét m¸y chñ thµnh viªn (member server) hoÆc nh− mét Active Directory Domain Controller. .0.1. 1. cã thÓ ®ãng vai trß File server.1. Nã thÝch hîp cho m¹ng cña c¬ së kinh doanh lín.edu. Windows 2000 Server bao gåm c¸c chøc n¨ng cña Windows 2000 Professional. ThÝch hîp cho m¹ng cña mét c¬ së kinh doanh võa vµ nhá. 32GB bé nhí vËt lý trªn hÖ Alpha vµ 4GB trªn hÖ Intel.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc.

CIC Ngoµi ra nã cßn kh¶ n¨ng kÕt nèi côm m¸y chñ (Clustering) ®Ó ®¶m b¶o tÝnh lu«n lu«n s½n sµng cña hÖ thèng. n©ng cÊp c¸c m¸y tr¹m tõ xa B¶o mËt X¸c thùc ng−êi sö dông (Authenticates users) tr−íc khi hä ®−îc quyÒn truy nhËp tíi c¸c tµi nguyªn hoÆc d÷ liÖu http://www. • C¸c øng dông ph©n tÝch xö lý trùc tuyÕn quy m« lín (Large-scale Online analytical Processing (OLAP) application).2. 1.1. Nã cho phÐp kÕt nèi côm 2 m¸y chñ (2 way clustering).vn Trang 95 . • C¸c øng dông khai th¸c kho d÷ liÖu (Data ware housing application).edu. Windows 2000 DataCenter Server Phiªn b¶n nµy ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ quan / doanh nghiÖp lín vµ thÝch hîp cho c¸c øng dông. Hç trî ®Õn 32 bé xö lý vµ 64GB bé nhí 1. • C¸c øng dông xö lý giao dÞch trùc tuyÕn quy m« lín (Large online Transaction Processing (OLTD) application). Nã cho phÐp hç trî tèi ®a 8 bé xö lý CPU. C¸c nÐt ®Æc tr−ng cña Windows 2000 NÐt ®Æc tr−ng Lîi Ých Chi phÝ së h÷u Gi¶m chi phÝ ch¹y vµ qu¶n trÞ m¹ng nhê c¸c kh¶ n¨ng: thÊp nhÊt • Kh¶ n¨ng cµi ®Æt vµ n©ng cÊp tù ®éng c¸c øng dông (Lower total cost of ownership) • DÔ cµi ®Æt vµ cÊu h×nh c¸c m¸y tÝnh tr¹m • Hç trî viÖc qu¶n trÞ. 32GB bé nhí trªn hÖ Alpha vµ 8GB trªn hÖ Intel. tøc lµ cho mét server tù ®éng g¸nh thªm nhiÖm vô cña server kia khi server kia cã sù cè.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. • C¸c øng dông cung cÊp dÞch vô Internet quy m« lín (Large-scale Internet Service provide (ISPs)). • C¸c øng dông cung cÊp dÞch vô Web quy m« lín (Large-scale Web site housing). .ebook. Hç trî kÕt nèi côm 4 m¸y chñ (4 way clustering).4.

folders . Cung cÊp dÞch vô cho phÐp ng−êi sö dông cã quyÒn truy nhËp tíi c¸c tµi nguyªn trªn toµn bé m¹ng Window 2000 vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c ng−êi dïng. C¸c dÞch vô kÕt Cung cÊp c¸c dÞch vô s½n cho giao thøc m¹ng th«ng nèi m¹ng vµ dông nhÊt kÎ c¶ TCP/IP vµ IPX/SPX.vn Trang 96 .CIC Cung cÊp kh¶ n¨ng b¶o mËt vµ gi¸m s¸t côc bé hoÆc trªn m¹ng ®èi víi c¸c files. truyÒn th«ng Cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt nèi víi c¸c m¹ng Novell (Networking and netware. AppleTalk. Windows 2000 Professional cho phÐp cã mét kÕt nèi Kh¶ n¨ng tÝch Cho phÐp kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh cña ng−êi dïng víi Internet. Hç trî giao thøc Kerberos vµ PKI (public key infrastructure). c¸c tµi nguyªn in Ên. UNIX. communication service) Cung cÊp kh¶ n¨ng dial-up networking: Windows 2000 server cho phÐp cã tíi 256 kÕt nèi ®ång thêi qua ®iÖn tho¹i (simultaneous inbound dial-up sessions).Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. m¸y in vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c. qu¶n trÞ vµ b¶o mËt c¸c tµi nguyªn ®ã.edu. DÞch vô th− môc L−u c¸c th«ng tin vÒ tµi nguyªn m¹ng nh− tµi kho¶n (Directory ng−êi dïng. TÝnh n¨ng cao Hç trî ®a xö lý song song (SMP) trªn m¸y tÝnh cã vµ kh¶ n¨ng më nhiÒu bé xö lý réng lín • Windows 2000 Professional: hç trî tíi 2 CPU (Performance and scalability) • Windows 2000 Server: hç trî tíi 4 CPU Hç trî xö lý ®a nhiÖm (multitasking) cho c¸c tiÕn tr×nh hÖ thèng vµ c¸c ch−¬ng tr×nh. c¸c service) th«ng tin b¶o mËt. Ng−êi dïng cã thÓ duyÖt qua c¸c tµi nguyªn hîp Internet http://www. . m¸y tÝnh vµ tµi nguyªn kh¸c. Window 2000 Server l−u gi÷ vµ qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ dÞch vô th− môc chñ ®éng (Active Directory services). c¸c øng dông. Cho phÐp c¸c qu¶n trÞ m¹ng.ebook.

c¸c nhãm ng−êi dïng. Toµn bé tµi nguyªn m¹ng ®−îc qu¶n trÞ tËp trung th«ng qua Active Directory Objects. c¸c chÝnh s¸ch b¶o mËt (security policies). • C¸c dÞch vô (services) ®Ó lµm cho th«ng tin nµy trë nªn s½n sµng vµ h÷u Ých cho ng−êi sö dông còng nh− qu¶n trÞ viªn. m¸y chñ. Windows 2000 server bao gåm Microsoft Internet Information Server (HS) Windows 2000 Professional cung cÊp mét peronal Web server.edu. Internet mét c¸ch an toµn. C¸c tµi nguyªn chøa trong th− môc bao gåm d÷ liÖu cña ng−êi dïng. 1. m¸y in. DÞch vô Active Directory lµ g× ? Active Directory services bao gåm: • Th− môc (directory) trong ®ã cã chøa th«ng tin vÒ tµi nguyªn trªn m¹ng. c¸c m¸y tÝnh. c¬ së d÷ liÖu. Nh÷ng tËp d÷ liÖu nµy ®−îc biÕt ®Õn nh− nh÷ng ®èi t−îng (object). http://www.ebook.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. nhËn vµ göi th− tÝn ®iÖn tö. 1.3.3. C¸c c«ng cô Cung cÊp ph−¬ng tiÖn ®Ó t¹o ra c¸c c«ng cô qu¶n lý qu¶n trÞ tÝch hîp c¸c m¸y tÝnh côc bé vµ ë xa theo ý m×nh víi mét giao s½n (Integrated diÖn chuÈn duy nhÊt. Mét trong nh÷ng ph¸t triÓn lín cña Window 2000 lµ sù ¸p dông dÞch vô th− môc (directory service) th«ng qua Active Directory (Th− môc chñ ®éng). m¹ng Intranet. administration Cung cÊp ph−¬ng tiÖn ®Ó g¾n c¸c c«ng cô qu¶n trÞ cña tools) h·ng thø 3 vµo giao diÖn qu¶n trÞ chuÈn chung.1.CIC (Internet integration) trªn m¹ng. Giíi thiÖu vÒ Active Directory services. Ng−êi dïng sÏ kh«ng cßn cÇn thiÕt ph¶i biÕt nh÷ng tµi nguyªn nµy ®−îc thùc sù ghi l¹i nh÷ng m¸y cô thÓ nµo trªn m¹ng. .vn Trang 97 . cµi ®Æt cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng nµy. Hç trî phÇn cøng Hç trî univeral serial bus (USB) Hç trî c¸c phÇn cøng n¾m vµ ch¹y (Plug and play): Windows 2000 tù ®éng ph¸t hiÖn.

Active Directory services hç trî cho khu«n d¹ng ®Æt tªn chuÈn )Standard name formats) bao gåm: • RFC822: §©y lµ d¹ng vïng ®Þa chØ email: username@domainname • HTTP URL (Unifrom Resource Locator): §©y lµ d¹ng chung cho Web Browsers: http//:domain/part-to-pages • Universal Nameming Conversion (UNC): §©y lµ d¹ng ®−îc dïng cho workgroup vµ domain ®Ó sö dông chung tµi nguyªn m¹ng.ebook. HTTP lµ mét giao thøc chuÈn ®Ó hiÓn thÞ c¸c trang Web trªn World Wide Web.com\xl\budget.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. Active Directory services sö dông domain name system (DNS) cho hÖ thèng tªn cña nã vµ cã thÓ trao ®æi th«ng tin víi bÊt kú tr×nh øng dông hay th− môc nµo dïng giao thøc Lightweight Directory Acess Protocol (LDAP) hoÆc HTTP. Active Directory services cã tÝnh t−¬ng giao víi LDAP vµ HTTP.CIC Active Directory services ®¬n gi¶n ho¸ viÖc qu¶n lý m¹ng nhê viÖc tæ chøc c¸c tµi nguyªn m¹ng theo cÊu tróc miÒn (Domains). §iÒu nµy cho phÐp thèng nhÊt vµ qu¶n lý nhiÒu namespaces hiÖn ®ang tån t¹i trªn phÇn mÒm vµ phÇn cøng cña c¸c m¹ng m¸y tÝnh.vn Trang 98 . VÝ dô: \microsoft. LDAP lµ mét chuÈn Internet ®Ó truy cËp dÞch vô th− môc ®−îc ph¸t triÓn ®Ó thay thÕ cho Directory Acess Protocol (DAP). vµ khi b¹n thay ®æi trªn mét domain controller th× sù thay ®æi nµy sÏ ®−îc upgrate trªn tÊt c¶ nh÷ng domain controller kh¸c trong domain. VÝ dô: http://www. TÊt c¶ domain controller lµ nh÷ng peers.edu. Mçi Domain lµ mét nhãm logic bao gåm nh÷ng m¸y chñ vµ tµi nguyªn m¹ng kh¸c vµ ®−îc nhËn biÕt bëi tªn cña domain. Nhê vËy directory cã thÓ më réng dÔ dµng khi cã yªu cÇu më réng m¹ng. . Active Directory services hç trî tÝnh n¨ng scalability (më réng) nhê viÖc l−u gi÷ th«ng tin trªn nh÷ng phÇn riªng biÖt.xls • LDAP URL: D¹ng nµy gåm tªn mét Active Directory Domain Controller vµ tªn cña object. Mçi domain controller trong domain lµ mét m¸y tÝnh ch¹y Windows 2000 Server chøa toµn bé d÷ liÖu m¹ng cña domain Êy. Mçi domain gåm mét hay nhiÒu domain controller. mçi phÇn cho phÐp l−u gi÷ mét khãi l−îng rÊt lín c¸c ®èi t−îng. Active Directory services hç trî viÖc më réng hÖ thèng tiªu chuÈn b»ng c¸ch tæ hîp c¸c quy −íc vÒ namespaces cña Internet víi dÞch vô th− môc cña Window 2000.

CIC LDAP://someserver. http://www. Giíi thiÖu vÒ Workgroup & Domain trong Window 2000 Window 2000 hç trî cho hai lo¹i m¹ng c¬ b¶n lµ m¹ng theo nhãm lµm viÖc (Workgroup) vµ m¹ng theo miÒn (Domain).Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. Window 2000 Workgroups Workgroups lµ mét nhãm logic c¸c m¸y ®−îc nèi m¹ng víi nhau chia sÎ sö dông chung c¸c tµi nguyªn. Trong ®ã: CD lµ object’s Common Name (tªn cña Object) OU lµ Organizasional Unit (mét container cã thÓ chøa c¸c Objects) DC lµ Domain Component Name O lµ tªn c«ng ty (Organization) Clµ Country 1. dïng chung c¸c tµi nguyªn m¹ng mét c¸ch b×nh ®¼ng. O=class.vn Trang 99 . C=us. .edu. 1. M¹ng Workgroups cßn ®−îc biÕt víi tªn m¹ng ngang hµng (peer-to-peer networks) bëi v× c¸c m¸y trong m¹ng ®Òu cã thÓ chia sÎ.Microsoft.1. OU=Product. OU=Division. DC=devel.com/ CN=fmiller.4. Mçi m¸y tÝnh Workgroups cã thÓ ch¹y Windows 2000 Server hoÆc Windows 2000 Perfessional vµ l−u gi÷ mét c¬ së d÷ liÖu t¹i chç vÒ b¶o mËt (local security database) trong ®ã chøa tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng (user account) vµ th«ng tin tµi nguyªn b¶o mËt riªng cña m¸y ®ã.4.ebook.

• NÕu cã thay ®æi g× vÒ tµi kho¶n ng−êi dïng ph¶i thùc hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh.CIC iMac iMac iMac iMac §Æc ®iÓm cña Windows 2000 Workgroups lµ: • Mçi ng−êi dïng ph¶i cã mét tµi kho¶n ng−êi dïng trªn mçi m¸y tÝnh. .ebook. ¦u ®iÓm cña Windows 2000 Workgroups lµ: • Kh«ng cÇn ph¶i cã mét m¸y riªng ch¹y Windows 2000 Server ®Ó chøa th«ng tin cña toµn m¹ng mét c¸ch tËp trung. • §Ó thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt.edu.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. http://www.vn Trang 100 .

Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. m¸y tÝnh ch¹y Windows 2000 Server ®−îc gäi lµ m¸y chñ ®øng ®¬n lÎ (Stand-alone Server).vn Trang 101 . .2 Windows 2000 Domains NÕu nh− Workgroup trong Windows 2000 cã cÊu tróc gÇn nh− hoµn toµn gièng víi WinNT.CIC • ThuËn tiÖn trong tr−êng hîp mét m¹ng gåm Ýt m¸y tÝnh (th−êng chØ ¸p dông cho m¹ng cã d−íi 10 m¸y tÝnh).ebook. Trong m¹ng Workgroups. th× Domain trong Windows 2000 l¹i lµ mét sù ph¸t triÓn ®¸ng chó ý.4.edu. iMac iMac http://www. 1.

tuy nhiªn chØ n»m ë møc ®é rÊt nhÊt. Mét domain cã thÓ kh«ng h¹n chÕ trong mét khu vùc ®Þa lý nhá. Cung cÊp kh¶ n¨ng më réng m¹ng v× cã thÓ t¹o ra c¸c m¹ng rÊt lín. Digital Subscriber Lines (DSLs). Trong domain cña WinNT sù qu¶n lý mang tÝnh tËp trung ë Primary Domain Controller vµ Backup Domain Controller. . anh ta kh«ng nh÷ng cÇn ®−îc sù cho phÐp mµ cÇn ph¶i biÕt nguån d÷ liÖu ®−îc l−u gi÷ ë æ ®Üa vËt lý nµo. Víi Domain cña Windows 2000 ng−êi dïng sÏ kh«ng cßn cÇn ph¶i biÕt nguån tµi nguyªn m¹ng ®−îc thùc sù chøa ë æ ®Üa vËt lý nµo mµ chØ cÇn biÕt ®Þa chØ logic cña nã trong directory mµ th«i. C¸c m¸y tÝnh trong mét domain cã thÓ n»m trong m¹ng LAN hoÆc n»m kh¾p trªn thÕ giíi. Domain Controller. khi mét ng−êi dïng muèn truy cËp mét nguån d÷ liÖu. • • Cung cÊp kh¶ n¨ng qu¶n trÞ tËp trung v× tÊt c¶ th«ng tin vÒ ng−êi dïng ®−îc l−u tr÷ trËp trung.CIC Domain Directory Domain cña Windows 2000 lµ mét nhãm logic c¸c m¸y tÝnh cã cïng chung mét c¬ së d÷ liÖu tËp trung vÒ th− môc (central directory database). Trong Windows 2000 kh«ng cßn kh¸i niÖm Primary domain controller & Backup domain controller.ebook. Lîi Ých cña viÖc sö dông Windows 2000 domain. Cho phÐp ng−êi dïng chØ ®¨ng nhËp m¹ng mét lÇn (single logon process) lµ cã thÓ truy nhËp tíi tµi nguyªn trong domain mµ hä ®· ®−îc ph©n truy nhËp tíi.vn Trang 102 .edu. Windows 2000 sÏ tù ®éng cËp nhËt cho toµn bé c¸c domain controller cßn l¹i. thay vµo ®ã lµ c¸c domain controller trong ®ã cã chøa b¶y b¶n copy cña central directory. Khi thay ®æi th«ng tin trong mét Directory cña mét domain controller. Domain Controller lµ mét m¸y chñ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c t−¬ng t¸c liªn quan ®Õn b¶o mËt user/domain vµ qu¶n trÞ tËp trung.Tæng quan vÒ windows 2000 TATA Jsc. liªn l¹c víi nhau qua nhiÒu kiÓu kÕt nèi kh¸c nhau nh−: Integrated Services Digital Networks (ISDNs). • http://www. C¬ së d÷ liÖu nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c objects cña domain.

Nõu b¹n cã mét administrator account vµ password trong domain. X¸c ®Þnh xem b¹n muèn cµi míi Window 2000 server hay n©ng cÊp tõ Window NT Server.edu. CD-ROM. sound card.1 ChuÈn bÞ ®Ó cµi ®Æt Windows 2000 Server. 2. PC card. and so on) xem cã t−¬ng thÝch víi hÖ ®iÒu hµnh Windows 2000 server kh«ng b»ng c¸ch so s¸nh víi b¶ng Windows 2000 Hardware Compatibility (HLC).1 C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ B¶ng d−íi ®©y liÖt kª c¸c b−íc b¹n cÇn lµm tr−íc khi tiÕn hµnh cµi ®Æt Windows 2000 server. Ngoµi c¸c c«ng viÖc trªn.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc.1. Nõu b¹n gia nhËp vµo mét domain th× ph¶i biÕt DNS name c¶u http://www. b¹n cßn cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau ®Ó chuÈn bÞ cµi ®Æt Window 2000. CD-ROM drivers. Chän ph−¬ng ph¸p cµi ®Æt: Setup boot disks. NÕu b¹n ®Þnh gia nhËp vµo mét domain. X¸c ®Þnh râ xem b¹n muèn chia æ ®Üa cøng cña b¹n nh− thÕ nµo ? Chän File hÖ thèng (FAT hay NTFS).CIC Ch−¬ng II: cμi ®Æt windows 2000 server 2. . Chän cÊu h×nh mµ b¹n muèn cµi ®Æt vÝ dô Networking Services hay Microsoft Indexing Service. video drivers.vn Trang 103 . KiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn phÇn cøng (network adapters. Nªn chän NTFS trõ khi b¹n muèn cµi ®Æt nhiÒu h¬n mét hÖ ®iÒu hµnh trªn m¸y tÝnh cña b¹n. Lµm viÖc víi Domain Name System (DNS) Khi b¹n t¹o ra mét Window2000 domain. th× dÞch vô DNS ph¶i ®−îc thiÕt lËp vµ ho¹t ®éng. over-the-network. b¹n cÇn ph¶i biÕt thªm mét sè th«ng tin nh− domain name vµ tµi kho¶n cña b¹n. C«ng viÖc KiÓm tra xem m¸y tÝnh cña b¹n cã yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó cµi ®Æt Windows 2000 server kh«ng. b¹n cã thÓ t¹o mét computer account trong domain ®ã.ebook. Chän lo¹i m¹ng mµ m¸y tÝnh cña b¹n sÏ gia nhËp vµo (workgroup or domain).

Ghi l¹i c¸c th«ng tin cÇn thiÕt B¹n cÇn ghi l¹i nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh− hÖ ®iÒu hµnh tr−íc ®ã.bat trong th− môc \Valueaddrdparty\CA antiv trªn ®Üa CD ®Ó chèng virus nµy. IP address v.doc cña ch−¬ng tr×nh window 2000 setup ®Ó xem thªm c¸c th«ng tin vÒ c¸c file cÇn thiÕt ph¶i ®−îc v« hiÖu ho¸ hay lo¹i bá tr−íc khi cµi ®Æt. . • TÊt nhiªn lµ b¹n ph¶i cã ®Üa CD cµi ®Æt • Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ phÇn cøng 2.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc.txt trong ®Üa cµi ®Æt. C¸c vËt dông cÇn thiÕt kh¸c: • §äc tÊt c¶ c¸c File *. • §¶m b¶o lµ b¹n dï cã ®ñ c¸c phÇn mÒm driver cho tÊt c¶ c¸c phÇn cøng cña b¹n. B¹n cã thÓ ph¶i lo¹i bá c¸c phÇn mÒm scan virus c¸c phÇn mÒm m¸y kh¸ch… KiÓm tra Viruses cho Boot Sector Boot Sector virus sÏ lµm cho viÖc cµi ®Æt kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ®Ó ®¶m b¶o nã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh cµi ®Æt b¹n nªn ch¹y ch−¬ng tr×nh Makedisk.vn Trang 104 . Nõu DNS kh«ng ho¹t ®éng nã sÏ ®−îc thiÕt lËp tù ®éng khi b¹n khëi t¹o domain controller.CIC domain ®ã. tªn cña Group hay Domain.v. tªn cña m¸y tÝnh (nÕu m¸y cña b¹n ®ang ë trªn m¹ng). Xem l¹i c¸c Applications B¹n nªn ®äc file Readme. Backing up files B¹n cÇn Backup tÊt c¶ c¸c files cÇn thiÕt tr−íc khi cµi ®Æt Window 2000.1.ebook.edu.doc hay *.2 C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ phÇn cøng C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ phÇn cøng ®−îc liÖt kª trong b¶ng sau: PhÇn cøng cña Yªu cÇu tèi thiÒu cho Yªu cÇu tèi thiÒu cho hÖ thèng Windows 2000 Server Windows 2000 Professional Bé xö lý 133-Mhz Pentium 133-Mhz Pentium http://www.

2.edu. PhÇn system patition lµ phÇn chøa c¸c file hÖ thèng cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh load window 2000 nh− Ntldr.ini. Windows 2000 hç trî c¸c lo¹i file cña hÖ thèng bao gåm NTFS anh the FAT. HÖ ®iÒu hµnh sÏ kh«ng khëi ®éng ®−îc nÕu system patition kh«ng ®−îc cµi ®Æt trong tr¹ng th¸i Active. boot.CIC Bé nhí Dung l−îng ®Üa Mµn h×nh CD-ROM 128 MB of RAM (nªn cã 65 MB of RAM (nªn cã 128 256 MB) MB) 671MB cßn trèng (nªn cã 620MB cßn trèng (nªn cã 2GB) 2GB) VAG monitor 640x480 12x hoÆc nhanh h¬n VAG monitor 680x480 12x hoÆc nhanh h¬n 2. \system 32. Chän size cho phÇn cµi ®Æt Window 2000 yªu cÇu b¹n cã tèi thiÓu 671MB trèng trªn æ cøng. Ntdetect.4 C¸c file hÖ thèng (File system) NÕu b¹n cµi ®Æt Windows 2000 lªn mét phÇn ch−a ®Þnh d¹ng cña æ ®Üa.3 Chia phÇn cho æ cøng (Disk Partitions) B¹n nªn thùc hiÖn viÖc chia æ cøng tr−íc khi thùc hiÖn cµi ®Æt bao gåm c«ng viÖc chän size cho æ cøng vµ chän file hÖ thèng ®Ó ®Þnh d¹ng cho mçi phÇn.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc. NÕu b¹n muèn cµi ®Æt nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh trªn cïng mét m¸y th× b¹n nªn cµi ®Æt windows 2000 trªn mét partition riªng.ebook. NTFS NTFS lµ mét file hÖ thèng ®−îc hç trî bëi Windows 2000 vµ WinNT. Nã cã tÊt c¶ c¸c tÝnh n¨ng cña FAT. tuy nhiªn b¹n nªn dµnh kho¶ng 2GB cho phÇn cµi ®Æt ®Ó dù phßng cho c¸c ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt thªm vÒ sau. b¹n sÏ ®−îc yªu cÇu chän lo¹i file hÖ thèng dïng ®Ó ®Þnh d¹ng phÇn ®ã. Nã chøa c¸c th− môc cña hÖ ®iÒu hµnh nh− WinNT. Compression vµ kh¶ n¨ng më réng partition.1. Version míi nhÊt cña NTFS lµ http://www.1. céng thªm c¸c tÝnh n¨ng kh¸c nh− Security. Windows 2000 kernel vµ tÊt c¶ c¸c file cÇn thiÕt ®Ó ch¹y hÖ ®iÒu hµnh Windows 2000. NÕu Windows 2000 server ®−îc cµi ®Æt trªn phÇn active partition th× phÇn ®ã sÏ võa lµ boot võa lµ system patition.com. . PhÇn boot patition lµ n¬i Windows 2000 Server ®−îc cµi ®Æt vµo.vn Trang 105 .

Mét vµi ®iÓm cÇn chó ý víi File system cho mét boot partition. tuy nhiªn nÕu b¹n muèn partition cña b¹n ®−îc nh×n thÊy ë hÖ ®iÒu hµnh kh¸c ngoµi Windows 2000 vµ Window NT th× b¹n ph¶i ®Þnh d¹ng æ ®Üa víi FAT. FAT16. FAT32. B¶ng sau so s¸nh sù kh¸c nhau cña NTFS.edu. Operating system FAT16 FAT32 ChØ nh×n thÊy bëi Windows 95. OSR2. • B¹n cã thÓ ®Þnh d¹ng l¹i cho mét partition ®ang tån t¹i theo d¹ng FAT hay NTFS. 98. • B¹n cã thÓ dïng mét partition ®· tån t¹i hay khëi t¹o mét partition míi • B¹n cã thÓ chuyÓn qua mét partition d¹ng FAT sang NTFS. W98. 2000 and OS/2 Supported by Yes No http://www. nh−ng kh«ng thÓ chuyÓn ng−îc l¹i. Nã kh«ng cã nhiÒu tÝnh n¨ng mµ NTFS hç trî. OS/2).x.ebook. . Windows NT. W95. FAT16 and FAT32 FAT16 and FAT32 lµ c¸c file systems cho phÐp truy nhËp bëi nhiÒu h¬n mét hÖ ®iÒu hµnh. • B¹n nªn chän FAT nÕu b¹n muèn cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh kÐp víi Window95. 98. Khi m¸y tÝnh ho¹t ®éng víi Operating system kh¸c (nh− MS-DOS. Windows 95.CIC NTFS 5. Ngoµi hai hÖ ®iÒu hµnh trªn. c¸c operating system ®ã kh«ng thÓ truy cËp vµo c¸c file trong NTFS volume trªn cïng mét m¸y tÝnh No C¸c ®Æc Nh×n thÊy bëi ®iÓm MS-DOS. c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c ®Òu kh«ng nh×n thÊy partition d−íi d¹ng NTFS.vn Trang 106 .0 ®−îc cung cÊp víi c¸c CD cµi ®Æt Windows 2000. nh−ng tÊt c¶ th«ng tin trªn ®ã sÏ mÊt.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc. chung Window 3. 98 hay NT • B¹n nªn chän NTFS nÕu b¹n chän Windows 2000 ®Ó ch¹y vµ b¹n muèn sö dông −u viÖt cña NTFS. Windows NT and Windows 2000 NTFS ChØ nh×n thÊy bëi Windows NT and Windows 2000.

0 Supported by Win2000 Yes No No No No No Yes.vn Trang 107 .5 Workgroup anh Domain. WinNT 4.ebook. .0 supports NTFS version 5. nh−ng ph¶i chó ý mét vµi ®iÓm sau: • Nh÷ng Workgroup computers kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn cña Domain vµ kh«ng n»m trong Domain administration.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc.CIC MS-DOS and Window 3.0 Yes.edu.0 with Service Pack 4 or later installed Yes No No 2.x Supported Yes by W95 pre-OSR2 rerleases Supported Yes by W95 OSR2 and W98 Supported Yes by WinNT 3.1.51 Supported Yes by WinNT 4. ®ã lµ Workgroup or Domain. but Win NT 3. • Workgroup computers xuÊt hiÖn víi c¸c Domain Computers trong Windows 2000 Explorer. Gia nhËp vµo mét Workgroup B¹n cÇn ph¶i biÕt tªn Workgroup hay ®Æt tªn cho Workgroup míi cña b¹n khi cµi ®Æt Window 2000.51 does not support NTFS version 5. Trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt b¹n cÇn ph¶i chän lo¹i m¹ng mµ b¹n sÏ gia nhËp vµo. http://www. Mét Domain vµ mét Workgroup cã thÓ dïng chung mét tªn.

2. Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp cµi ®Æt trong Windows 2000 yªu cÇu ph¶i chuÈn bÞ Ýt nhÊt. • Bé ®Üa mµ b¹n võa t¹o cã thÓ dïng ®Ó cµi ®Æt Windows 2000 trong tr−êng hîp b¹n cã mét m¸y míi l¾p r¸p. Sau khi Windows t¹o xong ®Üa 1.vn Trang 108 . . qu¸ tr×nh nµy tiÕp tôc cho ®Õn ®Üa 4. sÏ yªu cÇu tiÕp tôc ®Üa 2. Windows sÏ yªu cÇu b¹n cho ®Üa 1 vµo æ A.2. ChØ cã ng−êi dïng cã quyÒn Join A Computer To The Domain Permission lµ cã thÓ t¹o ra tµi kho¶n trªn domain… thµnh viªn cña Administrators.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc.1 T¹o mét bé ®Üa cµi ®Æt Windows 2000 Server • • • • • • • • Chän 4 ®Üa mÒm tèt.ebook. Open Command Prompt §æi ®Õn æ ®Üa CD-ROM Gâ vµo lÖnh CD Bootdisk vµ Ên Enter.CIC Gia nhËp vµo mét domain. B¹n sÏ ®−îc yªu cÇu ®iÒn vµo tªn DNS trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt t¹i Truwowes khi b¹n cã thÓ gia nhËp domain b¹n ph¶i cã mét tµi kháan trong domain database. Ýt nhÊt ph¶i cã mét domain controller vµ mét DNS server ®ang ho¹t ®éng khi cµi ®Æt mét m¸y tÝnh vµo domain ®ã. Ên phÝm bÊt kú ®Ó tiÕp tôc. b¹n vÉn cã thÓ gia nhËp nã vµo mét domain sau b»ng c¸ch sö dông Network Inentification tab trong cöa sæ System Properties nh− trong h×nh sau: 2.2 Cµi ®Æt Windows 2000 Server tõ ®Çu. Domain Administrators hay Account Operators ®−îc mÆc ®Þnh cã quyÒn nµy. Gâ vµo lÖnh Exit vµ Ên Enter. æ cøng http://www. Trong nhiÒu tr−êng hîp mµn h×nh hiÓn thÞ (wizard) cµi ®Æt Windows 2000 Server vµ Windows 2000 Professional gièng nh− nhau. d¸n nh·n Windows 2000 Server Setup N0 1 ®Õn 4 §−a ®Üa cµi ®Æt Windows 2000 Server Setup vµo æ CD NÕu thÊy xuÊt hiÖn wizard Setup th× kÝch chuét vµo NO.edu. NÕu b¹n cµi ®Æt Windows 2000 Server nh− mét m¸y tÝnh ®éc lËp. Windows sÏ hiÓn thÞ mét th«ng b¸o yªu cÇu b¹n ph¶i cã 4 ®Üa mÒm tèt. Gâ vµo lÖnh Makebt32 A: vµ Ên Enter. ch−a cã mét hÖ ®iÒu hµnh nµo ®−îc cµi ®Æt.

mµn h×nh ®Çu tiªn sÏ cho phÐp b¹n chän ®Ó n©ng cÊp lªn Windows 2000 tõ mét hÖ ®iÒu hµnh cò ®−îc cµi ®Æt míi hoµn toµn (Clean Install). Ên Enter qua mµn h×nh chµo mõng vµ chuyÓn ®Õn mµn h×nh nãi vÒ b¶n quyÒn (Licence Agreement).vn Trang 109 . Windows sÏ hiÓn thÞ th«ng b¸o b¸o hiÖu ®ang ch¹y ch−¬ng tr×nh Setup. qu¸ tr×nh cã thÓ kÐo dµi vµi phót. ®iÒn vµo tªn cña b¹n. NhÊn Next ®Ó tiÕp tôc.3 Windows 2000 Server Setup Wizard.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc. vµo c¸c tr−êng t−¬ng øng. Chän æ ®Üa mµ b¹n muèn cµi ®Æt Windows 2000 Server -> Enter Chän hÖ thèng file vµ NTFS råi nhÊn Enter. nhÊn Next ®Ó tiÕp tôc. • • http://www.ebook. Ên F8 ®Ó chÊp nhËn.2. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 2.CIC cña b¹n còng ch−a ®−îc format vµ b¹n còng kh«ng thÓ khëi ®éng m¸y tõ CDROM ®−îc. PhÇn nµy gi¶i thÝch cÆn kÏ c¸c b−íc cÇn thùc hiÖn trªn c¸c wizard cña Windows 2000 Setup Wizard. Nh÷ng th«ng tin nµy ®−îc sö dông ®Ó t¹o ra c¸c tªn mÆc ®Þnh vÒ sau. qu¸ tr×nh nµy ®−îc tiÕp tôc cho ®Õn ®Üa sè 4. • Khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh setup. . khái ®éng m¸y. tªn c¬ quan v. Ên Enter ®Ó tiÕp tôc.edu.v. nhÊn Next ®Ó tiÕp tôc. Ch−¬ng tr×nh Setup sÏ format æ ®Üa ®Ó chuÈn bÞ cµi ®Æt Windows 2000 Server. ®¶m b¶o r»ng c¸c gi¸ trÞ ®Æt cho system locate.2 KÝch häat Windows 2000 Server pre-copy vµ Text mode setup • §−a ®Üa sè 1 vµo æ A vµ ®Üa CD Window 2000 Server Setup vµo æ CD. Khi yªu cÇu th× thay ®Üa sè 1 b»ng ®Üa sè 2. Trªn mµn h×nh Personalize Your Software. LÊy ®Üa mÒm ra khái æ A Ch−¬ng tr×nh Setup sÏ copy thªm c¸c file cÇn thiÕt vµ khëi ®éng l¹i m¸y ®Ó t¶i n¹p ch−¬ng tr×nh Windows 2000 Setup Wizard. Trªn mµn h×nh Regional Seting. user locate vµ keyboard layout lµ ®óng. trong tr−êng hîp cña bµi to¸n nµy ta chän cµi ®Ët míi (Install a new copy of Windows 2000).2. • • • • • • • 2.

nhÊn chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc. chän Per Server Number of Concurrent Connection. ®iÒn vµo tªn m¸y tÝnh cña b¹n. Trªn mµn h×nh Licensing Mode. Trªn mµn h×nh Networking Settings. B¹n còng ®−îc yªu cÇu chän workgroup hay domain membership. .51 Server. §iÒn vµo ngµy vµ giê phï hîp råi nhÊn Next. b¹n cã thÓ chän Typical hoÆc Customize.CIC • • Trªn mµn h×nh Product key. NÕu m¸y tÝnh cña b¹n ®· ®−îc kÕt nèi vµo m¹ng th× b¹n cÇn hái qu¶n trÞ m¹ng ®Ó biÕt tªn m¸y tÝnh b¹n. B¹n cã thÓ ngÇm ®Þnh chän lµ Workgroup. c¸c th«ng tin nµy còng cã thÓ ®æi sau khi cµi ®Æt.0 Server lµ cã thÓ n©ng cÊp (upgrade) lªn ®−îc Windows 2000 Server. File and Printer Sharing for Microsoft Network vµ tù ®éng cÊu h×nh Internet Protocol (TCP/IP) dïng DHCP. • • • • • • • 2. Víi c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c b¹n ph¶i xãa nã ®i vµ cµi ®Æt míi Windows 2000 Server. lÊy ®Üa CD ra khái æ ®Üa vµ Finish. B¹n cã thÓ cµi ®Æt thªm c¸c thµnh phÇn kh¸c sau nµy. gâ m· sè s¶n phÈm gåm 25 ký tù. Trªn trang Modem Dialing Information. b¹n chØ cÇn chän Upgrade to Windows 2000. gâ vµo sè 5 ®Ó khai b¸o sè kÕt nèi ®ång thêi cho phÐp (Concurrent Connection). http://www. CÇn nhí ®©y lµ mËt khÈu cña qu¶n trÞ viªn (administrator password).edu. ChØ cã WindowsNT 3.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc. Trªn mµn h×nh Windows 2000 Component. Trªn mµn h×nh Computer Name and Administrator Password. chän Typical Setting. WindowNT 4. Trªn mµn h×nh cuèi cïng cña qu¸ tr×nh Setup. ViÖc ®Æt c¸c th«ng sè cÊu h×nh c¸c thµnh phÇn m¹ng bao gåm Client for Microsoft Network.ebook. B¹n ph¶i ®iÒn vµo mËt khÈu vµ nh¾c l¹i ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n.3 N©ng cÊp lªn Windows 2000 Server. ®iÒn tªn vµo m· vïng vµ m· n−íc råi nhÊn Next. nhÊn Next ®Ó tiÕp tôc.vn Trang 110 . Qu¸ tr×nh n©ng cÊp còng gÇn gièng nh− qu¸ tr×nh cµi ®Ët míi.

NÕu kh«ng thÓ ®−îc th× thö mét c¸ch cµi ®Æt kh¸c ch¼ng h¹n cµi qua m¹ng. Cµi ®Æt c¸c thµnh phÇn cña Windows 2000 Server Cµi ®Æt c¸c môc (Items) Trong start menu §¨ng kÝ (Register) c¸c thµnh phÇn L−u gi÷ c¸c c¸ch ®Æt th«ng sè ®· thùc hiÖn KÕt thóc qu¸ tr×nh n©ng cÊp. Nã sÏ b¾t ®Çu gièng nh− qu¸ tr×nh cµi ®Æt b×nh th−êng.ROM.4 Mét sè khã kh¨n th−êng gÆp khi cµi ®Æt windows 2000 server vµ c¸ch kh¾c phôc B¶ng sau sÏ tæng kÕt c¸c khã kh¨n th−êng gÆp khi cµi ®Æt Windows 2000 server. Thay CD . Ch−¬ng tr×nh Setup sÏ tù ®éng: • • • • • • Dß t×m vµ cµi ®Æt c¸c æ ®Üa trong m¸y Cµi ®Æt c¸c thµnh phÇn nèi m¹ng (networking components) dùa trªn cÊu tróc hiÖn t¹i cña m¹ng b¹n. nÕu b¹n kh«ng khëi ®éng th× nã còng tù khëi ®éng l¹i m¸y sau 15 gi©y. Windows 2000 sÏ khëi ®éng l¹i vµ s½n sµng ®Ó ch¹y 2. Sau khi khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh Setup sÏ kiÓm tra æ ®Üa cøng cña b¹n xem cã lçi kh«ng. NÕu hÖ thèng cña b¹n kh«ng ®−îc format theo hÖ thèng file NTFS.vn Trang 111 . CD. sau ®ã nã sÏ copy nh÷ng file cÇn thiÕt ®Ó ch¹y qu¸ tr×nh cµi ®Æt.ebook.ROM gèc.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc.Thay thÕ mét æ CD kh¸c ®−îc hç trî bëi Windows 2000. Problem Media errors Unsuported ROM drive Gi¶i ph¸p NÕu b¹n cµi ®Æt tõ CD . .edu. sau ®ã sÏ yªu cÇu b¹n khëi ®éng l¹i m¸y.ROM kh¸c.CIC TiÕp theo b¹n ®−îc yªu cÇu ®ång ý víi c¸c tháa thuËn vÒ b¶n quyÒn sö dông (User License Agreement). NÕu vÉn thÊy Media errorrs h·y t×m mét CD . b¹n sÏ ®−îc yªu cÇu chuyÓn ®æi thµnh NTFS format TiÕp theo Setup sÏ copy nh÷ng file ban ®Çu cÇn thiÕt ®Ó ch¹y qu¸ tr×nh cµi ®Æt. b¹n còng ph¶i ®iÒn vµo m· sè s¶n phÈm gåm 25 ký tù. Sau khi cµi ®Æt xong b¹n cã thÓ cµi thªm http://www.

. Kh«ng nèi ®−îc ThÈm ®Þnh r»ng Domain lµ ®óng víi Domain ThÈm ®Þnh r»ng server ®©ng ch¹y dÞch vô DNS vµ c¶ server controller vµ domain controllerddeeuf ®ang ho¹t ®éng ThÈm ®Þnh network adapter card vµ protocol settings ®Òu ®· ®Æt ®óng. Chó ý r»ng tªn m¸y tÝnh trªn m¹ng ph¶i lµ duy nhÊt.Sö dông ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt ®Ó t¹o partition tõ nh÷ng trèng trªn ®Üa phÇn trèng cßn l¹i trªn ®Üa. Kh«ng thÓ cµi ®Æt H·y x¸c ®Þnh r»ng Windows 2000 ®· nhËn d¹ng ®−îc tÊt c¶ hoÆc start c¸c thµnh phÇn phÇn cøng. NÕu b¹n cµi ®Æt l¹i windows 2000 vµ sö dông cïng mét computer name.vn Trang 112 .Xãa vµ t¹o ra nh÷ng partition cßn ®ñ réng ®Ó cµi ®Æt .CIC drive cho æ CD ®ã nÕu b¹n cã nã trªn ®Üa mÒm. . Kh«ng sö dông Dïng Windows 2000 Setup Wizard. Kh«ng ®ñ kho¶ng .Format l¹i Partition ®ang tån t¹i ®Ó t¹o mét partition réng h¬n.ebook.edu. windows 2000 http://www.Cμi ®Æt windows 2000 server TATA Jsc. quay l¹i Network c¸c dÞch vô m¹ng Settings dialog box vµ thÈm ®Þnh ch¾c ch¾n r»ng b¹n cµi ®Æt ®óng protocol vµ network adapter. h·y xãa tµi kho¶n cò ®i vµ t¹o mét tµi kho¶n míi.

1 sau biÓu diÔn cÊu tróc namespace trong mét miÒn cña Windows 2000.Microsoft.1 Active Directory & Domain Name System (DNS) ViÖc cµi ®Æt Active Directory (AD) yªu cÇu ph¶i cã mét DNS server ë trªn m¹ng.com. DNS tæ chøc theo mét cÊu tróc ph©n tÇng ®−îc gäi lµ domain namespace. VÝ dô mét domain cã thÓ ®Æt tªn theo kiÓu nh− sau: Microsoft.Microsoft. Së dÜ nh− vËy v× DNS nh− gi¶i ph¸p ®Æt tªn domain còng nh− c¸c dÞch vô ®Þa ph−¬ng cña nã.com H×nh 3.ebook. .com Sql2. Microsoft.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. H×nh 3.1: S¬ ®å Namespace trong cïng mét miÒn (domain) Tõng m¸y tÝnh riªng biÖt ®−îc ®Æt tªn b»ng c¸ch nèi thªm tªn cña m¸y tÝnh ®ã vµo bªn tr¸i cña miÒn.CIC Ch−¬ng III: CÊu h×nh m¹ng active directory vμ domain controller 3.com Dept2.edu.1.Microsoft.Microsoft.com Dept2.1 CÊu h×nh vÒ Active Directory 3.2 CÊu tróc logic cña Active Directory http://www.Microsoft.vn Trang 113 .Microsoft.com Dept1.com Div2.Microsoft.com 3. Mçi domain vµ object trong domain ph¶i cã tªn duy nhÊt kh«ng trïng víi bÊt cø domain hay object nµo kh¸c.1.com Dept1.Microsoft. VÝ dô: Sql1.com Dic1.

v.vn Trang 114 .ebook. Organization units (OU) OU (®¬n vÞ tæ chøc) lµ nh÷ng container objects dïng ®Ó tæ chøc c¸c object trong mét domain thµnh nh÷ng nhãm qu¶n trÞ logic nhá h¬n. Object Class (líp ®èi t−îng): lµ nhãm logic c¸c object. VÝ dô vÒ c¸c líp ®èi t−îng: • Ng−êi sö dông (users) • Nhãm ng−êi sö dông (Groups) • M¸y tÝnh • MiÒn (Domains) • Organizational units Container objects: Mét sè object cã thÓ bao gåm nhiÒu object kh¸c nhau vµ ®−îc gäi lµ Container objects (®èi t−îng chøa). Shared Folder v. OU.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Object ®−îc nhËn biÕt th«ng qua c¸c thuéc tÝnh (attribute) vµ ®Æc ®iÓm cña chóng. m¸y in. VÝ dô vÒ Container objects lµ OU hay Domain. tõ trªn xuèng d−íi bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: • Forests • Trees • Domain • Organization Unit (OU) • Object Sau ®©y chóng ta sÏ xem qua c¸c thµnh phÇn nµy theo thø tù tõ d−íi lªn trªn. http://www. Objects Object (®èi t−îng) lµ mét tµi nguyªn cã thÓ nhËn biÕt cña m¹ng.CIC Active Directory ®−îc cÊu tróc theo kiÓu ph©n tÇng. vÝ dô nh− m¸y tÝnh. Group. .edu. ng−êi sö dông.

c¸c m¸y tÝnh.edu.vn Trang 115 . vµ c¸c d¬n vÞ tæ chøc con kh¸c. c¸c tÖp sö dông chung (file shares). mçi OU nµy cã mét ng−êi qu¶n trÞ vµ anh ta còng cã quyÒn thªm hay lo¹i bá ng−êi dïng trong domain. c¸c nhãm. m¸y in. TÊt c¶ c¸c object trªn m¹ng trong Active Directory ®Òu tån t¹i trong mét domain nhÊt ®Þnh. Mçi domain cã thÓ cã mét s¬ ®å tæ chøc c¸c OU riªng cña m×nh.CIC Mét OU cã thÓ chøa c¸c objects kh¸c nhau nh− c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng. ou ou ou ou computer printer user Shared folder Organization Units §iÒu quan träng khi thiÕt lËp c¸c OU lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ph¹m vi qu¶n lý cho mçi OU. Ch¼ng h¹n nh− trong OU cña toµn c«ng ty mçi phßng ®−îc chia lµm mét OU nhá.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Domains Domains (miÒn) lµ mét ®¬n vÞ chñ chèt trong cÊu tróc logic cña Active Directory services.ebook. . Nh− vËy ph¶i thiÕt lËp sao cho anh ta chØ cã thÓ thªm bít ng−êi dïng trong OU cña phßng ®ã mµ th«i. CÊu tróc ph©n tÇng nµy hoµn toµn lµ ®éc lËp trong mçi domain trong m¹ng. Mçi mét domain cã thÓ bao gåm ®Õn kho¶ng 1 triÖu objects. c¸c tr×nh øng dông. http://www.

CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Mçi domain duy tr× mét phÇn cña directory bao gåm c¸c th«ng tin ng−êi dïng trong domain ®ã. chóng cã chøc n¨ng cung cÊp tµi nguyªn sö dông chung nh− c¸c share folders hoÆc c¸c m¸y tin. Mçi tree cã mét th− môc duy nhÊt. Trees Tree (c©y) lµ mét tæ chøc ph©n tÇng bao gåm mét nhãm cña mét hay nhiÒu domain.edu. Trong directory cã mét catalog chung trong ®ã tËp hîp th«ng tin cña c¸c domain trong tree ®ã vµ mét catalog chung trong ®ã chøa tÊt c¶ c¸c ®Þnh nghÜa cña tÊt c¶ c¸c domain objects. mét ng−êi dïng khi ®¨ng nhËp vµo 1 domain cã thÓ sö dông c¸c tµi nguyªn trong c¸c domain kh¸c.CIC Domain ho¹t ®éng nh− mét ®−êng biªn an tßan cho m¹ng.ACLs) ®−îc lËp riªng cho mçi domain vµ kh«ng thÓ cã t¸c dông ®èi víi c¸c domain kh¸c.vn Trang 116 . Mäi chÝnh s¸ch b¶o mËt (Security polices) vµ thiÕt lËp b¶o mËt (settings) nh− quyÒn qu¶n trÞ. c¸c chÝnh s¸ch b¶o mËt. • C¸c m¸y chñ thµnh viªn (Member server) ch¹y Windows 2000: Mçi domain controller l−u gi÷ vµ duy tr× mét b¶n copy c¬ së d÷ liÖu th− môc (directory) cña domain. c¸c danh s¸ch kiÓm so¸t truy nhËp (Acess control List . Trong mét tree. nÕu anh ta ®−îc uû quyÒn cho c¸c quyÒn truy nhËp t−¬ng øng. tuy nhiªn chóng ta còng xem l−ít qua kh¸i niÖm vÒ trees vµ forests. Mçi c¬ quan hay c¬ së kinh doanh võa vµ nhá ®−îc thiÕt lËp thµnh mét domain. • C¸c m¸y tr¹m (Client computer) ch¹y Windows 2000 Professional: cho phÐp ng−êi dïng truy cËp tíi c¸c tµi nguyªn trong domain. Trong gi¸o tr×nh nµy chñ yÕu tËp trung vµo viÖc thiÕt lËp mét domain. M¸y chñ thµnh viªn kh«ng chøa th«ng tin th− môc vµ kh«ng thÓ x¸c nhËn ng−êi dïng. Ng−êi qu¶n trÞ Domain chØ ®−îc quyÒn qu¶n lý c¸c objects trong domain mµ th«i. http://www. .ebook. Mét domain gåm th−êng bao gåm c¸c lo¹i m¸y tÝnh sau: • C¸c m¸y domain controller ch¹y Windows 2000 server: Mçi domain controller l−u gi÷ vµ duy tr× mét b¶n copy c¬ së d÷ liÖu th− môc (Directory) cña domain. TÊt c¶ c¸c domain trong mét tree cã thÓ chia sÎ sö dông chung víi nhau c¸c th«ng tin vµ tµi nguyªn cña tree ®ã.

Theo chuÈn DNS.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. iMac iMac iMac iMac iMac iMac Forests Forests (rõng) lµ tËp hîp cña mét hay nhiÒu trees. ho¹t http://www. Namespace lµ tËp hîp c¸c quy t¾c ®Æt tªn t¹o ra cÊu tróc ph©n cÊp hoÆc ®−êng dÉn cña mét tree. tªn domain cña domain cßn ph¶i lµ tªn t−¬ng ®èi cña domain con ®ã gép víi tªn domain mÑ.CIC TÊt c¶ c¸c domain trong mét tree ®Òu sö dông chung mét kh«ng gian ®Æt tªn (namespace) vµ mét cÊu tróc ®Æt tªn ph©n cÊp (hierarchical naming structure).ebook.edu. Forests cho phÐp mét tæ chøc/doanh nghiÖp nhãm tr¹ng th¸i cña c¸c chi nh¸nh (divisions) cña m×nh hoÆc cho phÐp kÕt hîp m¹ng cña hai c¬ quan khi nh÷ng m¹ng ®ã kh«ng sö dông mét s¬ ®å ®Æt tªn (naming scheme). .vn Trang 117 .

Nã ®−îc dïng ®Ó x¸c thùc ng−êi dïng. Chøc n¨ng lµm domain controller ®−îc g¸n sau khi cµi ®Æt xong.2.edu.vn Trang 118 . . nh−ng vÉn liªn l¹c víi toµn bé tæ chøc. Windows 2000 Server kh«ng ®−îc g¸n chøc n¨ng lµm domain controller.1. trong ®ã cã nh÷ng c¸i ë nh÷ng vïng xa. 3. doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ng−êi qu¶n trÞ m¹ng th× ph¶i hiÓu râ vÒ c¸c ®−êng biªn nµy vµ sù kÕt nèi gi÷a chóng. Mçi domain controller sÏ cã mét b¶n copy cña Active Directory cña domain ®ã.2. Mçi domain cã thÓ cã nhiÒu domain controller. hoÆc bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong t−¬ng lai. nã ph¶i cã ®ñ chç ®Ó chøa c¸c active directory database vµ file nhËt ký (log file).ebook. §iÒu nµy lµm ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng t¶i cña ®−êng lèi m¹ng WAN. 3. 3. §Ó n©ng cÊp mét m¸y chñ Windows 2000 Server thµnh domain controller.2 C¸c yªu cÇu cña domain controller. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy ng−êi ta cã thÓ thiÕt lËp c¸c Active Directory site nhá vµ qu¶n trÞ viªn cã thÓ ®iÒu phèi sù truyÒn t¶i gi÷a c¸c site b»ng c¸ch cho phÐp sù lÆp l¹i trªn tÊt c¶ c¸c domain controller chØ x¶y ra vµo giê cao ®iÓm. 3. Nã còng ph¶i cã Ýt nhÊt mét partition ®−îc format d−íi d¹ng NTFS bëi Windows 2000.CIC ®éng ®éc lËp víi nhau. §iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa ®èi víi m¹ng WAN.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Chç trèng trªn æ cøng dµnh cho nh÷ng d÷ liÖu nµy tèi thiÓu lµ 230MB. Khi thiÕt kÕ mét Active Directory mét ®iÒu quan träng lµ ph¶i chó ý tíi cÊu tróc vËt lý cña nã.1 Giíi thiÖu vÒ Windows 2000 Domain Controller Windows 2000 Domain Controller lµ mét m¸y tÝnh ch¹y Windows 2000 Server trong ®ã cã chøa mét copy cña Active directory database. Mét ®iÓm m¹nh cña Active Directory Service lµ ng−êi dïng kh«ng cÇn ph¶i biÕt vÒ c¸c ®−êng biªn ®Þa lý cña m¹ng.3 CÊu tróc vËt lý cña Active Directory. thùc thi c¸c chÝnh s¸ch vµ ®Þnh vÞ c¸c objects trong active directory. http://www. Nh÷ng thay ®æi trªn mét domain controller sÏ tù ®éng lÆp l¹i trªn tÊt c¶ c¸c domain controller kh¸c. ng−êi qu¶n trÞ domain cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng thay ®æi trªn bÊt cø domain controller nµo. Bëi v× khi cã mét thay ®æi ë tÊt c¶ nh÷ng domain kh¸c.2 ThiÕt lËp mét m¸y Windows 2000 Domain Controller.

NhÊn chuét vµo môc NEXT ®Ó tiÕp tôc. Trong tr−êng hîp nµy chän MICROSOFT (kh«ng cã . Chän Create a new forest of domain tree vµ nhÊn chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc. • Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo b¹n sÏ cung cÊp NetBIOS name ®Ó cho Windows NT. Windows 95. Tuy nhiªn nÕu trong m«i tr−êng ch−a thiÕt lËp s½n DNS server.CIC Ngoµi ra domain controller cßn ®ßi hái ph¶i cã mét domain name system (DNS) server. • Mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo hái b¹n r»ng tree míi t¹o thuéc vÒ mét forest cã s½n hay nã lµ domain ®Çu tiªn ë trong mét forest míi. Ch−¬ng tr×nh nµy ®−îc ch¹y qua menu: Start\Programs\Administrative Tools\Configure Your Server. http://www.com. 3. • Mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo hái b¹n r»ng domain míi nµy lµ mét domain gèc hay nã lµ mét domain trong mét tree.com) ®Ó lµm NetBIOS name. chän RUN vµ ®¸nh dÊu vµo lÖnh DCPROMO. sau ®ã nhÊn chuét vµo môc next ®Ó tiÕp tôc. . Chóng ta cã thÓ cho ch¹y ch−¬ng tr×nh nµy b»ng c¸ch nhÊn chuét vµo Start. b¹n cã thÓ chän ®Ó cµi ®Æt vµ thiÕt lËp DNS trªn domain controller nµy. • Trªn khung bªn tr¸i cña wizard nµy nhÊn chuét vµo th− môc Active Directory vµ c¸c chøc n¨ng mµ m¸y tÝnh cã thÓ lµm xuÊt hiÖn.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo sÏ yªu cÇu chän ®Ó cµi ®Æt m¸y domain controller nµy vµo mét domain míi. chän Create a new domain tree vµ nhÊn chuét vµ Next. • Chän domain controller for a new domain.x sö dông khi nèi vµo trong m¹ng.3 ThiÕt lËp domain controller (Cµi ®Æt trªn Active Directory) §Ó b¾t ®Çu thiÕt lËp m¸y chñ Windows 2000 Server thµnh mét domain controller chóng ta cÇn ph¶i ch¹y ch−¬ng tr×nh Configure Your Server Wizard. • Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo yªu cÇu b¹n ph¶i cung cÊp tªn cña domain. vÝ dô Microsoft.vn Trang 119 . • NhÊn chuét vµo môc Start ®Ó ch¹y Active Directory Installation Wizard.ebook. Tªn cung cÊp ë ®©y ph¶i lµ mét tªn theo khu«n d¹ng DNS name. hay thªm mét domain controller nµy vµo mét domain cã s½n.2. 98 vµ Windows3. NhÊn chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc. NhÊn chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc.edu.

• Mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo yªu cÇu b¹n quyÕt ®Þnh c¸c ng−êi dïng trong domanin cña b¹n chØ dïng toµn Windows 2000 hay cã c¶ phiªn b¶n kh¸c nh− Windows NT. • Mµn hiÓn thÞ cuèi cïng th«ng b¸o cho b¹n mét lÇn cuèi cïng nh÷ng thay ®æi mµ b¹n sÏ thùc hiÖn. http://www. m¸y sÏ copy toµn bé file cÇn thiÕt vµo m¸y cña b¹n vµ thùc hiÖn n©ng cÊp m¸y nµy thµnh domain controller. H·y ®äc thËt kü nh÷ng thay ®æi ®Ó ®¶m b¶o b¹n biÕt chÝnh x¸c nh÷ng g× mµ b¹n muèn thay ®æi.ebook. Th− môc nµy b¾t buéc chøa trong partition ®· ®−îc format theo d¹ng NTFS 5. Cè g¾ng ®Ó chän vïng chøa log file trong mét æ cøng kh¸c víi æ cøng chøa c¬ së d÷ liÖu cña active directory.vn Trang 120 . • TiÕp theo b¹n sÏ ®−îc yªu cÇu ®Ó chän vïng chøa SYSVOL directory. Sau khi b¹n nhÊn chuét vµo Next. NhÊn chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc. • Mµn hiÓn thÞ tiÕp theo yªu cÇu b¹n gâ vµo mËt khÈu cña ng−êi qu¶n trÞ m¹ng. .CIC • Mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo hái b¹n vÒ vïng ®Ó chøa active directory database vµ log file. SYSVOL directory chøa c¸c file mµ sÏ ®−îc lÆp l¹i c¸c domain controller kh¸c.edu.0.CÊu h×nh m¹ng active directory & domain controller TATA Jsc. Log file dïng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc håi cña c¬ së d÷ liÖu. • NÕu trong m¸y b¹n ch−a thiÕt lËp mét DNS th× mµn h×nh hiÓn thÞ tiÕp theo sÏ yªu cÇu b¹n cµi ®Æt 1 DNS Server.

1). MMC cho phÐp b¹n thùc hiÖn c¸c viÖc sau: • C¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ kh¾c phôc sù cè. ChØ mét sè c¸c c«ng cô nµy cã thÓ lµm viÖc tõ xa.2 C¸c thµnh phÇn cña MMC. MMC kh«ng cung cÊp c¸c chøc n¨ng qu¶n lý.edu. http://www. . cßn c¸c c«ng cô kh¸c th−êng ®éc lËp vµ c¸c qu¶n trÞ viªn th−êng ph¶i cµi ®Æt chóng trªn c¸c m¸y riªng rÏ. ghi l¹i vµ më réng c¸c c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng.Giao diÖn ng−êi dïng & c«ng cô mmc trong windows 2000 TATA Jsc. MMC chØ cung cÊp mét giao diÖn ng−êi dïng mµ kh«ng thay ®æi g× c¸ch lµm viÖc cña tõng snap-in c¶. nã hiÓn thÞ cÊu tróc ph©n tÇng cña c¸c snap-in chøa trong cöa sæ ®iÒu khiÓn ®ã (xem h×nh 3. nã chØ tÝch hîp chóng vµo mét giao diÖn duy nhÊt mµ th«i.ebook.1 MMC lµ g× ? Trong Window NT c¸c qu¶n trÞ viªn ph¶i n¾m v÷ng rÊt nhiÒu c«ng cô qu¶n lý. Nã sö dông c¸c thµnh phÇn gäi lµ snap-in (t¹m dÞch: PhÇn ghÐp thªm) ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ mäi c«ng viÖc.MSC 4. ®−îc gäi lµ consoles (cöa sæ ®iÒu khiÓn). Chóng ghi nh÷ng file víi ®u«i më réng lµ . C¸c consoles chøa mét hay nhiÒu snap-in. ®iÒu nµy g©y cho c¸c qu¶n trÞ viªn rÊt nhiÒu khã kh¨n.1.vn Trang 121 . • Thùc hiÖn qu¶n trÞ tËp trung tõ m¸y tÝnh. • Thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý vµ kh¾c phôc sù cè tõ xa.1 Giíi thiÖu vÒ Microsoft Management Console (MMC) 3. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy Microsoft ®−a ra c«ng cô MMC. MMC cung cÊp ph−¬ng ph¸p chuÈn ®Ó t¹o ra. • B¹n cã thÓ x©y dùng mét cöa sæ §K riªng cña b¹n. C¸c lîi Ých cña MMC lµ: • B¹n chØ cÇn t×m hiÓu mét giao diÖn duy nhÊt mµ th«i. Console Tree Detail Pane Mçi cöa sæ ®iÒu khiÓn ®Òu cã mét conslose tree. §iÒu nµy cho phÐp b¹n dÔ dµng h¬n trong c«ng viÖc t×m kiÕm c¸c snap-in. • B¹n chØ cã thÓ tÝch hîp c¸c c«ng cô cña h·ng kh¸c vµo trong MMC.1.CIC Ch−¬ng IV: giao diÖn ng−êi dïng vμ c«ng cô MMC trong window 2000 4.

. and slect the Display Administrative Tools check box on the Advanced tab of the Taskbar And Start Menu Propreties dialog box.CIC Administrative Tools C¸c console th−êng ®−îc ghi trong môc Administrative Tools víi ®−êng dÉn cã thÓ lµ: C:\Documents and Settings\ Administrator\Start menu\Programs\ Administrative Tools.1.edu. Tuy nhiªn b¹n khëi ch¹y MMC vµ ghi l¹i c¸c Console cña m×nh. point to Settings. Extension Extention c¬ b¶n còng lµ mét snap-in nh−ng kh«ng thÓ ®øng ®éc lËp mét m×nh trong console. Cã hai lo¹i console mode vµ Author mode vµ User mode.ebook. Snap-ins Snap-ins lµ c¸c c«ng cô qu¶n trÞ ®−îc ®−a vµo trong mét console. VÝ dô c¸c c«ng cô DHCP lµ mét snap-in. b¹n sÏ cã full access ®èi víi tÊt c¶ chøc n¨ng cña MMC. vµ Disk Management còng vËy. click Taskbar & Start Menu.3 C¸c tuú chän cña Console B¹n cã thÓ sö dông console options ®Ó x¸c ®Þnh console sÏ ho¹t ®éng nh− thÕ nµo b»ng c¸ch lùa chän console mode. • Ghi l¹i c¸c consoles User mode. nã ph¶i lÖ thuéc vµo mét snap-in nµo ®ã vµ bæ sung thªm c¸c chøc n¨ng cho snap-in ®ã.vn Trang 122 . http://www. B¹n sÏ dïng c¸c snap-in ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n trÞ m¹ng. Trong Windows 2000 Professional khi míi cµi ®Æt sÏ kh«ng cã th− môc Administrator Tools. Windows 2000 sÏ tù ®éng hiÓn thÞ th− môc Administrative Tools cho mçi ng−êi dïng. B¹n dïng ph−¬ng ph¸p nµy trong tr−êng hîp sau: • Thªm hay xo¸ ®i c¸c snap-ins • T¹o mét cöa sæ ®iÒu khiÓn míi • Xem tÊt c¶ c¸c c«ng cô cña console tree. b¹n cã thÓ gäi ra b»ng c¸ch click Start. 4.Giao diÖn ng−êi dïng & c«ng cô mmc trong windows 2000 TATA Jsc. Author mode Khi b¹n ghi mét sonsole víi Author mode.

Khi b¹n cµi ®Æt mét console víi User mode.2. ng−êi dïng sÏ kh«ng thªm c¸c snap-ins to. Single viÖc window 4. .1 miªu t¶ khi nµo th× dïng user mode nµo. Mét cöa sæ console më ra.1 Console User Modes. B¶ng sau sÏ miªu t¶ khi nµo th× dïng lÖnh nµo cña sonsole menu. Use Full Access Delegated.1 Creating Consoles B¹n cã thÓ t¹o mét console b»ng c¸ch tËp hîp c¸c snap-in ®Ó thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng cã liªn quan.edu. http://www.ebook. Sau ®ã b¹n cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng t¸c nghiÖp sau: • Ghi l¹i c¸c consoles ®ã ®Ó sö dông vÒ sau • Ph©n phèi c¸c console ®ã cho nh÷ng qu¶n trÞ m¹ng kh¸c. nã chøa mét cöa sæ mang tªn Console Root. Click the Start button. b¶ng 3. Type MMC in the Open box. Nã lµ mét cöa sæ rçng cho phÐp b¹n t¹o míi. B¶ng 3. Cã ba d¹ng user mode.vn Trang 123 . ghi chÐp vµ thao t¸c nã theo ý b¹n. Access Multiple Windows When Cã toµn quyÒn B¹n kh«ng muèn cho phÐp ng−êi dïng nh×n thÊy cÊu tróc c©y th− môc hoÆc më cöa sæ console míi HoÆc kh«ng cho phÐp më nhiÒu cöa sæ Kh«ng cho phÐp më cöa sæ míi.1 Sö dông Consoles 4. Click Run 3.Giao diÖn ng−êi dïng & c«ng cô mmc trong windows 2000 TATA Jsc. 2. §Ó b¾t ®Çu më mét MMC trèng rçng b¹n lµm nh− sau: 1.CIC B¹n dïng ph−¬ng ph¸p nµy khi b¹n muèn share c¸c MMC cña b¹n ®èi víi mét sè qu¶n trÞ viªn kh¸c. • Sö dông c¸c consoles tõ bÊt kú m¸y tÝnh nµo ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n trÞ tËp trung vµ thèng nhÊt. xo¸ snap-ins hay ghi console. chØ sö dông mét cöa sæ lµm Delegated Access. and then click OK.

http://www. §Ó thùc hiÖn qu¶n trÞ tõ xa: • B¹n cã thÓ sö dông c¸c snap-ins tõ computers ch¹y Windows 2000 Professional hay windows 2000 server.Giao diÖn ng−êi dïng & c«ng cô mmc trong windows 2000 TATA Jsc.2 Sö dông Consoles ®Ó qu¶n trÞ tõ xa.edu.CIC Command New Open Save or Save as Add/Remove Snap-in Options Purpose To create a new custom console To use a saved console To ues the console later To add or remove one or more snap-ins and their associated extention to or from a console To configure the console mode and create a custom console 4. Close MMC Window 4. .2.vn Trang 124 . • B¹n ph¶i dïng c¸c snap-ins ®−îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó qu¶n trÞ tõ xa. Khi b¹n t¹o ra c¸c console b¹n cã thÓ ®Æt cho nã chøc n¨ng qu¶n trÞ tõ xa. Chøc n¨ng nµy cho phÐp b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp nghiÖp vô qu¶n lý tõ bÊt kú m¸y tÝnh nµo.ebook.

Trong Windows 2000 tªn nµy gåm 2 thµnh phÇn: User name: Tªn tµi kho¶n User domain or workgroup: Vïng hay nhãm n¬i lµm viÖc n¬i ng−êi dïng lµ thµnh viªn. http://www.ebook.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.CIC Ch−¬ng V: ThiÕt lËp vμ qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng vμ nhãm Qu¶n lý tµi kho¶n lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña nhµ qu¶n trÞ Microsoft Windows 2000. • Tµi kho¶n ng−êi dïng còng cã mËt m· vµ chøng nhËn c«ng céng phèi hîp víi chóng. hä ph¶i tù chøng thùc m×nh tr−íc khi cã thÓ truy cËp tµi nguyªn m¹ng. Tµi kho¶n ng−êi dïng vïng ®−îc t¹o thµnh trong Active Directory Users and Computer. . C¸ch thiÕt lËp vµ qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng.1 Tµi kho¶n ng−êi dïng Windows 2000 ®Þnh nghÜa hai lo¹i tµi kho¶n ng−êi dïng: • Tµi kho¶n ng−êi dïng vïng: (domain user account) Lµ tµi kho¶n ng−êi dïng ®−îc ®Þnh nghÜa trong Active Directory. Chøng nhËn c«ng céng (public certificate) kÕt hîp kho¸ c«ng víi kho¸ riªng ®Ó nhËn diÖn ng−êi dïng.edu.1.1 Kh¸i niÖm chung 5. mËt m· vµ chøng nhËn c«ng céng: • Chó ý tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng ®Òu ®−îc nhËn diÖn b»ng tªn ®¨ng nhËp (logon name).vn Trang 125 . tµi kho¶n nhãm vµ chÝnh s¸ch nhãm. Víi chøng nhËn c«ng céng. tµi kho¶n ng−êi dïng vïng cã thÓ truy cËp tµi nguyªn qua vïng. MËt m· (password) lµ chuçi chøng thùc dµnh cho tµi kho¶n. Víi mËt m· b¹n ®¨ng nhËp mét c¸ch t−¬ng t¸c. 5. Trong ch−¬ng nµy chóng ta sÏ kh¶o s¸t tµi kho¶n ng−êi dïng vµ tµi kho¶n nhãm. Ng−êi t¹o ra tµi kho¶n ng−êi dïng víi c«ng cô Local Users And Groups. • Tµi kho¶n ng−êi dïng côc bé (local users account) Lµ tµi kho¶n ng−êi dïng ®−îc ®Þnh nghÜa trªn tµi kho¶n côc bé. Tªn ®¨ng nhËp. Th«ng qua Single –On. b¹n truy nhËp b»ng card th«ng minh vµ bé ®äc card th«ng minh. Tµi kho¶n ng−êi dïng côc bé chØ ®−îc phÐp truy cËp m¸y côc bé.

Trong Windows 2000 cã 3 lo¹i nhãm: • Nhãm côc bé (local group) lµ nhãm ®−îc ®Þnh dâ trªn m¸y tÝnh côc bé vµ chØ ®−îc dïng trªn m¸y tÝnh côc bé. • Nhãm b¶o mËt (Sicurity Group) lµ nhãm cã bé m« t¶ b¶o mËt phèi hîp. Ph¹m vi nhãm. do chñ ID quan hÖ cÊp.2 Tµi kho¶n nhãm (Group Account) ngoµi tµi kho¶n ng−êi dïng.nh»m ®¬n gi¶n ho¸ t¸c vô qu¶n trÞ.edu. céng thªm mét ID quan hÖ kh«ng trïng lÆp.tµi kho¶n míi vÉn kh«ng cã ®Æc quyÒn vµ quyÒn truy cËp nh− tµi kho¶n cò.Chóng kh«ng cã bé m« t¶ b¶o mËt phèi hîp.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. . • Nhãm ph©n phèi (Ditribution group) lµ nhãm ®−îc dïng lµm danh s¸ch ph©n phèi E-mail.ebook.B¹n t¹o nhãm côc bé víi tiÖn Ých Local Users And Grãup. SID lµ thµnh phÇn nhËn diÖn kh«ng trïng lÆp.Lóc cÇn xo¸ bá tµi kho¶n h·y cho Windows 2000 biÕt SID cô thÓ nµo ®ã kh«ng cßn hîp lÖ n÷a.Sau ®ã cho dï b¹n t¸i t¹o tµi kho¶n víi cïng tªn ng−êi dïng .B¹n dïng nhãm ®Ó cung cÊp quyÒn cho c¸c d¹ng ng−êi dïng t−¬ng tù nhau .Lý do lµ tµi kho¶n míi sÏ cã SID míi hoµn toµn.vn Trang 126 . Nhãm cã nhiÒu ph¹m vi kh¸c nhau (tøc nh÷ng khu vùc n¬i chóng hîp lÖ) bao gåm: http://www. SID bao gåm tiÒn tè cña SID vïng.dùa vµo Active Directory Users And Computers. Windows 2000 cßn cung cÊp tµi kho¶n nhãm. vµ xo¸ bá tµi kho¶n ng−êi dïng mµ kh«ng lo cã ng−êi kh¸c t×m c¸ch t¸i t¹o tµi kho¶n ®Ó truy cËp tµi nguyªn.1. 5.Khi ®æi tªn ng−êi dïng b¹n yªu cÇu Windows 2000 ¸nh x¹ mét SID cô thÓ thµnh tªn míi. Windows 2000 sö dông nh÷ng thµnh phÇn nhËn diÖn nµy theo dâi c¸c tµi kho¶n ®éc lËp víi tªn ng−êi dïng.B¹n thiÕt lËp nhãm ph©n phèi trong vïng th«ng qua Active Directory Users And Computers.CIC SID vµ tµi kho¶n ng−êi dïng: MÆc dï Windows 2000 hiÓn thÞ tªn ng−êi dïng nh»m m« t¶ c¸c ®Æc quyÒn vµ quyÒn truy cËp nh−ng c¸c thµnh phÇn chñ chèt cho tµi kho¶n chÝnh lµ sè nhËn diÖn quyÒn b¶o mËt (Security Identifer-SID). ®−îc t¹o thµnh ®ång thêi víi tµi kho¶n.B¹n ®Þnh nghÜa nhãm b¶o mËt trong vïng .

§iÒu nµy lµ b¹n kh«ng thÓ huû bá tµi kho¶n nhãm. ch−¬ng tr×nh øng dông.Thµnh viªn nhãm toµn côc chØ cã thÓ bao gåm tµi kho¶n vµ nhãm xuÊt xø tõ vïng n¬i chóng ®−îc ®Þnh nghÜa. Cã ba lo¹i tµi kho¶n mÆc ®Þnh: • Predefined (®Þnh tr−íc) tµi kho¶n nhãm vµ ng−êi dïng ®−îc cµi cïng víi hÖ ®iÒu hµnh (nh− tµi kho¶n Administrator. SID vµ tµi kho¶n nhãm • Cung cÊp vêi tµi kho¶n ng−êi dïng. • Nhãm tæng thÓ (universal group) dïng ®Ó cÊp quyÒn truy cËp trªn b×nh diÖn réng kh¾p vïng hay tËp hîp hÖ vïng.Thµnh viªn nhãm côc bé cã thÓ chØ chøa tµi kho¶n (c¶ ng−êi dïng vµ nhãm) vµ nhãm xuÊt xø tõ vïng n¬i chóng ®−îc ®Þnh nghÜa. Nh÷ng tµi kho¶n nµy ®−îc thiÕt kÕ nh»m cung cÊp c¬ cÊu c¬ b¶n cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn m¹ng.…).th−êng ®−îc tham chiÕu ®Õn víi tªn nhãm côc bé vïng.Guest).edu. nh−ng sÏ mÊt s¹ch quyÒn vµ quyÒn truy cËp thuéc nhãm cò. 5.ebook. . Windows 2000 dïng SID gi¸m s¸t tµi kho¶n nhãm.vn Trang 127 .ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. • Built in (cµi s½n) tµi kho¶n nhãm vµ tµi kho¶n ng−êi dïng ®−îc cµi cïng víi hÖ ®iÒu hµnh.råi huy väng tÊt c¶ ®Æc quyÒn vµ quyÒn truy cËp vÉn cßn ®−îc b¶o toµn.1.Nhãm míi sÏ cã ID míi.3 Tµi kho¶n ng−êi dïng vµ nhãm mÆc ®Þnh Khi cµi ®Æt Windows 2000. • Nhãm toµn côc (global group) dïng ®Ó cÊp quyÒn truy cËp cho ®èi t−îng thuéc vïng bÊt kú trong hÖ vïng hay tËp hîp hÖ vïng cung cÊp. http://www.CIC • Nhãm côc bé vïng (domain local group) Dïng cÊp quyÒn truy cËp trong ph¹m vi vïng ®¬n.mµ chØ ®−îc phÐp söa ®æi chóng. hÖ ®iÒu hµnh cµi c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng vµ nhãm mÆc ®Þnh.Thµnh viªn nhãm tæng thÓ bao gåm tµi kho¶n vµ nhãm xuÊt xø tõ vïng bÊt kú thuéc hÖ vïng hay tËp hîp hÖ vïng. • Nhãm côc bé cµi s½n :(built-in group) cã ph¹m vÞ nhãm ®Æc biÖt víi quyÒn truy cËp ®Æc biÖt trong vïng. vµ dÞch vô m¹ng (Local System.vµ nh»m môc ®Ých ®¬n gi¶n ho¸ . • Implicit (ngÇm ®Þnh) Nh÷ng nhãm ®Æc biÖt ®−îc t¹o khi truy cËp tµi nguyªn m¹ng.t¸i t¹o nã.§èi víi nhãm côc bé cµi s½n th× kh«ng thÓ t¹o hay xo¸ bá chóng.

Nhãm ngÇm ®Þnh vµ Identity ®Æc biÖt Trong Windows NT. vµ dùa vµo c¸ch thøc ng−êi dïng truy cËp m¹ng. Trong Windows 2000 . Thñ tôc quen thuéc lµ kÕt n¹p ng−êi dïng vµo nhãm. §©y lµ mét d¹ng nhãm cã quan hÖ thµnh viªn ®−îc tù ®éng hiÓu ngÇm. H·y dïng nhãm cµi s½n cÊp cho ng−êi dïng c¸c ®Æc quyÒn vµ quyÒn truy cËp nhãm. Nhãm ®Þnh tr−íc. nh−ng b¹n l¹i ®−îc Ên ®Þnh quan hÖ thµnh viªn nhãm ngÇm ®Þnh cho ng−êi dïng. Nhãm cµi s½n (built -in) ®−îc cµi theo m¸i phôc vô vµ tr¹m lµm viÖc cña Windows 2000. T−¬ng tù nh− c¸c nhãm mÆc ®Þnh kh¸c. §Ó ph¶n ¸nh vai trß míi. dïng ®Ó cÊp quyÒn truy cËp cho ng−êi dïng. tÝnh kh¶ dông cña mét nhãm ngÇm ®Þnh phô thuéc vµo cÊu h×nh hiÖn hµnh. LÊy vÝ dô. b»ng c¸ch kÕt n¹p ng−êi dïng vµo nhãm. ®−îc thiÕt kÕ ®Ó qu¶n trÞ tµi kho¶n kh¾p vïng Active Directory.2 ThiÕt lËp vµ qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng Mét trong nh÷ng t¸c vô quan trong nhÊt cña nhµ qu¶n trÞ m¹ng lµ t¹o tµi kho¶n ng−êi dïng. trong phÇn nµy sÏ h−íng dÉn cô thÓ c¸ch thùc hiÖn t¸c vô nµy. Khi më tµi kho¶n ng−êi dïng.vn Trang 128 . nhãm ngÇm ®Þnh cßn ®−îc gäi lµ c¸c indentity ®Æc biÖt. http://www. nhãm vµ m¸y tÝnh. nÕu ng−êi dïng truy cËp tµi nguyªn th«ng qua quy tr×nh ®¨ng nhËp t−¬ng t¸c.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. MÆc dï vÉn kh«ng thÓ xem xÐt quan hÖ thµnh viªn cña c¸c Identity ®Æc biÖt. Nhãm cµi s½n cô thÓ nµo ®ã cã kh¶ dông hay kh«ng phô thuéc vµo cÊu h×nh hiÖn hµnh cña hÖ thèng.ebook. Thñ tôc quen thuéc lµ kÕt n¹p ng−êi dïng vµo nhãm. Nhãm ®Þnh tr−íc cô thÓ cã kh¶ n¨ng hay kh«ng cßn phô thuéc vµo cÊu h×nh cña vïng. b¹n sÏ dïng ®Õn nh÷ng c«ng cô qu¶n trÞ tµi kho¶n chñ yÕu sau ®©y: Active Directory Users And Coputer.ph−¬ng ph¸p dùa trªn th− môc ®èi t−îng dÉn ®Õn cÊu tróc th− môc lµm thay ®æi c¸c nguyªn t¾c ban ®Çu cña nhãm ngÇm ®Þnh. nhãm ngÇm ®Þnh (implicit group) ®−îc chØ ®Þnh ngÇm trong tiÕn tr×nh ®¨ng nhËp. Nhãm ®Þnh tr−íc (predefined) ®−îc cµi ®Æt cïng víi vïng Acctive Directory.CIC Nhãm cµi s½n. anh ta sÏ tù ®éng trë thµnh thµnh viªn cña nhãm Interactive. nh− trong tiÕn tr×nh ®¨ng nhËp. hoÆc ®−îc Ên ®Þnh râ rµng th«ng qua quyÒn truy cËp b¶o mËt.m¸y tÝnh vµ nhãm kh¸c. nhãm toµn côc vµ nhãm tæng thÓ. . 5. Nhãm ®Þnh tr−íc bao gåm nhãm côc bé vïng.edu.

Tªn ®¨ng nh©p Windows NT tõ 4. • Tªn ®¨ng nhËp cã thÓ dµi tèi ®a 104 ký tù. V× thÕ tr−íc khi t¹o tµi kho¶n. Quy t¨c dµnh cho hiÓn thÞ Trong Windows 2000 tªn hiÓn thÞ th−êng lµ chuçi ghÐp nèi tõ tªn vµ hä. • Tªn hiÓn thÞ cã thÓ chøa ký tù ch÷-sè vµ ký tù ®Æc biÖt.edu. Tªn ®¨ng nhËp lµ tªn dïng ®Ó ®¨ng nhËp vïng. b¹n hay x¸c ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch sÏ dïng ®Ó lËp cÊu h×nh vµ tæ chøc. nh−ng b¹n cã thÓ g¸n chuçi bÊt kú. • Tªn hiÓn thÞ toµn côc kh«ng ®−îc phÐp trïng lÆp trong toµn vïng. ®−îc thiÕt kÕ ®Ó qu¶n trÞ tµi kho¶n trªn m¸y tÝnh côc bé.b¹n sÏ nhanh trong nhËn thÊy b¹n ph¶i t¹o l¹i tµi kho¶n ng−êi dïng.0 trë vÒ tr−íc kh«ng ®−îc phep trïng lÆp trong toµn vïng. • Tªn ®¨ng nhËp trong Windows NT tõ 4. tªn ®¨ng nhËp toµn côc kh«ng ®−îc phÐp trïng lÆp trong toµn vïng. 5. http://www.1.2. Quy t¾c dµnh cho tªn ®¨ng nhËp • Tªn ®¨ng nhËp kh«ng ®−îc phÐp trïng lÆp trªn tr¹m lµm viÖc.2. tªn hiÓn thÞ ph¶i tu©n theo quy t¾c sau: • Tªn hiÓn thÞ côc bé kh«ng ®−îc phÐp trïng trªn tr¹m lµm viÖc.CIC Local Users And Group.vn Trang 129 .1 CÊu h×nh vµ tæ chøc cña tµi kho¶n ng−êi dïng KhÝa c¹nh quan trong nhÊt cña thñ tôc t¹o tµi kho¶n lµ cÊu h×nh vµ tæ chøc cña tµi kho¶n. 5. • Tªn hiÓn thÞ ph¶i ng¾n h¬n 64 ký tù. Tªn hiÓn thÞ (tøc lµ tªn ®Çy ®ñ) lµ tªn hiÓn thÞ tr−íc ng−êi dïng vµ tªn tham chiÕu trong phiªn lµm viÖc cña ng−êi dïng.1 ChÝnh s¸ch tªn tµi kho¶n ChÝnh s¸ch quan trong nhÊt cÇn ban hµnh lµ ph−¬ng ph¸p ®Æt tªn tµi kho¶n.ebook.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. Tµi kho¶n ng−êi dïng cã tªn hiÓn thÞ (display name) vµ tªn ®¨ng nhËp (logon name).0 trë vÒ tr−íc ®−îc ®Æt cho mäi tµi kho¶n. . mÆc ®Þnh ®−îc Ên ®Þnh ë 20 kÝ tù ®Çu cña tªn ®¨ng nhËp Windows 2000. Tuy nhiªn ®Æt tªn ®¨ng nhËp dµi qu¸ 64 ký tù lµ lµm viÖc kh«ng thiÕt thùc. Kh«ng cã chÝnh s¸ch thÝch hîp.

ngay tõ b©y giê h·y chän ph−¬ng ph¸p ®Æt tªn thÝch hîp nhÊt vµ yªu cÇu c¸c nhµ qu¶n trÞ kh¸c dïng ph−¬ng ph¸p ®ã.2 MËt m· vµ chÝnh s¸ch tµi kho¶n Tµi kho¶n Windows 2000 dïng mËt m· vµ chøng nhËn c«ng céng ®Ó phª chuÈn yªu cÇu truy cËp tµi nguyªn m¹ng ë ®©y lµ tËp trung th¶o luËn vÒ mËt m·. Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng thiÕt thùc víi c¸c tæ chøc lín.1. MËt m· an toµn http://www.ebook.vn Trang 130 . ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn lãt vµ hä ®Ó t¹o tªn ®¨ng nhËp. cã thÓ dïng tªn ®¨ng nhËp Windows 2000 hay tªn ®¨ng nhËp Windows NT tõ 4. ch÷ t¾t tªn lãt.0 trë vÒ tr−íc.V× thÕ. thay v× ph¶i chØnh söa ph−¬ng ph¸p ®Æt tªn ®¨ng nhËp khi gÆp r¾c rèi. Nh−ng sÏ ch¼ng kh«ng ngoan chót nµo khi sö dông kÝ tù tr¾ng trong tªn tµi kho¶n.|=. Nh−ng trong c«ng ty cã thÓ cã nhiÒu ng−êi trïng tªn. Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng thiÕt thùc ë c¸c tæ chøc lín. §èi viÖc ®Æt tªn tµi kho¶n b¹n ph¶i ¸p dông mét thñ tôc nhÊt qu¸n.Theo ®óng nh÷ng nguyªh t¾c nµy b¹n sÏ cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®Æt tªn sau ®©y: • Tªn vµ ch÷ t¾t cña hä: KÕt hîp tªn cña ng−êi dïng víi ch÷ ®Çu tiªn cña hä ®Ó h×nh thµnh tªn ®¨ng nhËp. cã thÓ dïng kÝ tù gh¹ch d−íi(_) hay gh¹ch nèi (-) 5. dÊu chÊm.edu. • Ch÷ viÕt t¾t cña tªn vµ hä: KÕt hîp ch÷ cµi ®Çu tiªn cña tªn vµ hä ®Ó h×nh thµnh tªn ®¨ng nhËp. bÊt chÊp chÕ ®é vËn hµnh cña vïng. • Ch÷ t¾t tªn ch÷ t¾t tªn lãt vµ n¨m kÝ tù ®Çu tiªn cña hä. vµ dÊu gh¹ch d−íi. dÊu gh¹ch ngang.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. vµ hä: KÕt hîp ch÷ cµi ®Çu tiªn cña tªn. Ph−¬ng ph¸p ®Æt tªn B¹n thÊy hÇu hÕt tæ chøc nhá cã khuynh h−íng ®Æt tªn ®¨ng nhËp theo tªn hoÆc hä cña ng−êi dïng. • Tªn vµ hä tªn ®¨ng nhËp lµ sù kÕt hîp gi÷a tªn vµ hä cña ng−êi dïng. • Ch÷ t¾t cña tªn. h¹n chÕ tÝnh tr¹ng trïng tªn. Muèn ph©n c¸ch tªn. . • Tªn ®¨ng nhËp kh«ng thÓ chøa mét sè kÝ tù x¸c ®Þnh: ”/ \ []:.2.+*?<> • Tªn ®¨ng nhËp cã thÓ chøa kÝ tù ®Æc biÖt bao gåm kÝ tù tr¾ng.CIC • Ng−êi dïng ®¨ng nhËp vïng tõ m¸y tÝnh Windows 2000.

Khi Ên ®Þnh mËt m· cho tµi kho¶n.CIC MËt m· lµ chuçi kÝ tù cã ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng.ebook. . Truy cËp môc Account Policies ë khung bªn tr¸i (xem h×nh sau). h·y kÕt hîp mäi kh¶ ch÷ kh¶ dông bµo gåm ch÷ th−êng.§iÓm kh¸c biÖt gi÷a mËt m· trung b×nh vµ mËt m· an toµn lµ rÊt khã gi¶i ®o¸n vµ bÎ kho¸. C¸c kÝ tù hîp lÖ cho mËt m· lµ ch÷. vµ Kerberos Policy. vµ tèi ®a 14 kÝ tù ®èi víi Windows NT Security Manager. Account Lockout Policy.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. sau cïng ®Õn Security settÝng. Më réng coputer Configuration tiÕp ®Õn lµ Windows settÝng. Mét khi ®· truy cËp ®Þa ®iÓm chøa chÝnh s¸ch nhãm. BÝ quyÕt ng¨n ngõa truy cËp tµi nguyªn mét c¸ch bÊt hîp ph¸p lµ sö dông mËt m· an toµn (secure password) . kÝ hiÖu. §Ó mËt m· trë nªn khã gi¶i ®o¸n. Nh−ng nÕu chØ cã mËt m· kh«ng th× ch−a ®ñ. cÇn sö lý c¸c b−íc sau ®Ó ban hµnh tµi kho¶n: 1.vn Trang 131 . http://www. ch÷ hoa. Trong phÇn nµy sÏ tr×nh bµy trong phÇn sau. Windows 2000 l−u mËt m· theo d¹ng thøc m· ho¸ trong c¬ së d÷ liÖu tµi kho¶n . sè. Lóc nµy b¹n cã thÓ qu¶n lý chÝnh s¸ch tµi kho¶n th«ng qua Password Police.edu. ThiÕt lËp chÝnh s¸ch tµi kho¶n Chung ta cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch nhãm ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau trong ph¹m vi cÊu tróc m¹ng. kÝ hiÖu.dµi tèi ®a 104 kÝ tù víi dÞch vô Active Directory. 2.

Muèn lËp cÊu h×nh ch¸nh s¸ch. v× chóng chØ ¸p dông cho chÝnh s¸ch nhãm toµn côc. ChÝnh s¸ch thùc tÕ (effective policy) dµnh cho m¸y tÝnh hiÓn thÞ. b¹n ®−îc phÐp thay ®æi c¸c x¸c lËp chÝnh s¸ch côc bé. b¹n nhÊp ®óp môc nhËp t−¬ng øng. §èi v¬i chinh s¸ch côc bé. Khung bªn tr¸i hiÖn thÞ tªn cña m¸y tÝnh hay vïng ®ang ®−îc lËp cÊu h×nh.vn Trang 132 . hép tho¹i Properties t−¬ng tù nh− hép tho¹i ®−îc minh ho¹ trong h×nh vÏ. 4.ebook. Tuy nhiÖnm. Khung bªn tr¸i hiÖn thÞ tªn cña m¸y tinh hay vïng ®ang ®−îc lËp cÊu h×nh. H·y kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ®©y lµ tµi nguyªn m¹ng thÝch hîp ®Ó lËp cÊu h×nh. nh−ng kh«ng thay ®æi ®−îc. ThiÕt lËp chÝnh s¸ch cho mËt m· vµ sö dông tµi kho¶n th«ng qua Account Policies.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.H·y lËp cÊu h×nh chÝnh s¸ch côc bé b¹n bá qua nh÷ng b−íc cßn l¹i.CIC H×nh 7. H·y kiÓm tra nh»m ®¶m b¶o ®©y lµ tµi nguyªn m¹ng thÝch hîp ®Ó lËp cÊu h×nh.edu. .1 thiÕt lËp chÝnh s¸ch cho mËt m· vµ sö dông tµi kho¶n th«ng qua Account Policies. 3. hoÆc nhÊp nót ph¶i mouse vµo ®ã vµ chän Security më hép tho¹i thuéc tÝnh chÝnh s¸ch. http://www.

hép tho¹i Properties t−¬ng tù hép tho¹i minh ho¹ ë h×nh sau.CIC H×nh 7.vn Trang 133 . 6.2 Víi chÝnh s¸ch côc bé. ®¬n vÞ tæ chøc. vïng. http://www.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. Chän hoÆc xo¸ chän define This Policy settting ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch cã ®−îc ®Þnh râ hay kh«ng. §èi víi Site.edu.ebook. 7. b¹n cã dÞp xem c¶ chÝnh s¸ch thùc tÕ lÉn chÝnh s¸ch côc bé 5. ChÝnh s¸ch nµo kh«ng ®−îc ®inh râ ë th− môc hiÖn hµnh cã thÓ ®−îc kÕ thõa tõ th− môc chøa kh¸c. Mäi chÝnh s¸ch ®−îc ®Þnh râ hoÆc kh«ng. . Cã nghÜa chóng ®−îc lËp cÊu h×nh ®Ó sö dông hoÆc kh«ng.

X¸c lËp mÆc ®Þnh lµ cho phÐp ®Ó tr¾ng mËt m· (kh«ng ghâ kÝ tù nµo cho mËt m·). • Minimum Password Length : Ên ®Þnh sè l−îng kÝ tù tèi thiÓu cho mËt m·. • Maximum Password Age : lµ chÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh thêi gian ng−êi dïng ph¶i l−u gi÷ mËt m· tr−íc khi buéc ph¶i thay ®æi.3 §Þnh râ vµ ®Þnh cÊu h×nh chÝnh s¸ch nhãm toµn côc th«ng qua hép tho¹i Properties.3 LËp cÊu h×nh chÝnh s¸ch tµi kho¶n Cã ba lo¹i chÝnh s¸ch tµi kho¶n:chÝnh s¸ch mËt m·.CIC H×nh 7.ebook. chÝnh s¸ch tµi kho¶n.vn Trang 134 .ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. http://www.2.edu. • Minimum Password Age : §©y lµ chÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh thêi gian ng−êi dïng ng−êi dïng ph¶i l−u tr÷ mËt m· tr−íc khi thay ®æi. . Môc ®Ých buéc ng−êi dïng ph¶i thay ®æi mËt m· theo ®Þnh kú. LËp cÊu h×nh chÝnh s¸ch mËt m∙ chÝnh s¸ch mËt m· ®−îc ban hµnh nh»m môc ®Ých b¶o vÖ mËt m· vµ bao gåm: • Enforce Password History : lµ chÝnh s¸ch Ên ®Þnh chu kú t¸i sö dông mËt m·. X¸c lËp mÆc ®Þnh lµ 42 ngµy vµ kho¶ng gi¸ trÞ cho phÐp lµ tõ 0-999. 5. vµ chÝnh s¸ch Kerberos.1. B¹n dïng x¸c lËp nµy ng¨n kh«ng cho ng−êi dïng “®¸nh lõa” hÖ thèng mËt m· b»ng c¸ch ghâ vµo mËt m· míi råi thay ®æi ngµy thµnh mËt m· cò.

• Store Password Using Reversible Encryption : MËt m· ®−îc mËt m· trong c¬ së d÷ liÖu. • LËp chÝnh s¸ch tµi kho¶n • ChÝnh s¸ch tµi kho¶n chi phèi c¸ch thøc vµ thêi ®iÓm kho¸ tµi kho¶n bªn ngoµi vïng hay hÖ thèng vïng côc bé. • B¹n chi phèi thêi h¹n. HiÖu øng m· ho¸ nµy kh«ng thÓ xo¸ bá mét c¸ch th«ng th−êng. Cã ba chÝnh s¸ch tµi kho¶n: • Account Lockout Threshold :Ên ®Þnh sè lÇn cè g¾ng ®¨ng nhËp cè g¾ng thùc hiÖn tr−íc khi tµi kho¶n bÞ kho¸. Windows 2000 cßn cung cÊp nhiÒu ph−¬ng tiÖn gióp kiÓm so¸t mËt m· chÆt chÏ h¬n.vn Trang 135 .vèn cã thÓ cµi ®Æt trªn m¸y ®iÒu khiÓn vïng. gia h¹n vµ ban hµnh vÐ th«ng qua chÝnh s¸ch sau ®©y: http://www. BÊt k× nhµ qu¶n trÞ nµo còng cã thÓ thay ®æi mËt m· cña ng−êi sö dông.ebook. x¸c nhËn nhËn d¹ng cña ng−êi dïng hay dÞch vô.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. hoÆc kh«ng Ên ®Þnh thêi gian nµy. b»ng c¸ch duy tr× thêi gian nµy b»ng 0.CIC • Password Must Meet Complexity Requirement : Ngoµi chÝnh s¸ch tµi kho¶n vµ chÝnh s¸ch mËt m· c¬ b¶n. • Reset Account Lockout Threshold After : Mçi lÇn cã mét nç lùc ®¨ng nhËp thÊt b¹i. thay ®æi trong kho¶ng 1-99999 phót.edu. Nh÷ng ph−¬ng tiªn nµy kh¶ dông trong bé läc mËt m· (password filter). Reset Account Lockout Threshold After quyÕt ®Þnh thêi gian duy tr× ng−ìng kho¸ tµi kho¶n. Nh÷ng vÐ nµy chøa gi÷a liÖu ®−îc m· ho¸. Kerberos sö dông “ vÐ dÞch vô ” (service ticket) vµ “ vÐ ng−êi dïng ” (User ticket). . MËt m· sau ®ã sÏ ®−îc l−u ë d¹ng m· ho¸ cã thÓ gi¶i m· vµ ®−îc phôc håi trong t×nh huèng khÈn cÊp.b¹n nªn chän cho chÝch s¸ch nµy mét gi¸ trÞ c©n b»ng gi÷a nhu cÇu b¶o vÖ tµi kho¶n tr−íc kÎ x©m nhËp bÊt hîp ph¸p víi nhu cÇu ng−êi dïng gÆp khã kh¨n khi truy cËp tµi kho¶n cña hä. NÕu muèn cã thÓ gi¶i m·. • LËp cÊu h×nh chÝnh s¸ch Kerberos • Kerberos phiªn b¶n 5 lµ c¬ chÕ chøng thùc chÝnh dïng trong vïng Active Directory nh»m kiÓm tra nhËn d¹ng cña ng−êi dïng vµ c¸c dÞch vô m¹ng. • Account Lockout Duration : NÕu cã kÎ vi ph¹m chÝnh s¸ch tµi kho¶n Account Lockout Duration sÏ Ên ®Þnh kho¶ng thêi gian kho¸ tµi kho¶n. b¹n kÝch ho¹t Store Password Using Reversible Encryption For All Users In The Domain. Windows 2000 l¹i n©ng gi¸ trÞ ng−ìng theo dâi sè lÇn ®¨ng nhËp bÊt thµnh lªn.NÕu ¸p dông chÝnh s¸ch kho¸ tµi kho¶n.

Khi thiÕt lËp tµi kho¶n míi c¸c x¸c lËp hÖ thèng mÆc ®Þnh ®−îc sö dông. MÆc ®Þnh m¸y tÝnh vïng ph¶i ®ånh bé víi nhau trong vßng 5 phót. B¹n nªn ®iÒu chØnh gi¸ trÞ nµy víi kho¶ng gi¸ trÞ kh¶ dông lµ 0-99999. 5.4).1 ThiÕt lËp tµi kho¶n ng−êi dïng vïng th«ng th−êng cã hai c¸ch thiÕt lËp tµi kho¶n ng−êi dïng míi: T¹o tµi kho¶n ng−êi dïng hoµn toµn míi : Më cöa sæ Users and Coputers trong th− môc Active Directory.CIC • Enforce User Logon Restrictions :Lµ chÝnh s¸ch ®¶m b¶o thùc thi mäi ¸p ®Æt lªn tµi kho¶n ng−êi dïng. • . nÕu giíi h¹n ë sè giê ®¨ng nhËp.2. MÆc ®Þnh.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. Hép tho¹i New Object-User Wirard hiÓn thÞ.ebook. . vÐ dÞch vô cã giíi h¹n hîp lÖ tèi ®a lµ 41760 phót.2. Tµi kho¶n ng−êi dïng trong Domain ®−îc thiÕt lËp th«ng qua tiÖn Ých Active Users And coputers. Dïng tiÖn Ých Local Users And Groups t¹o tµi kho¶n ng−êi dïng côc bé. cßn víi vÐ ng−êi dïng lµ 720 giê. LÊy vÝ dô.nhÊp ph¶i vµo User->New User.Maximum Life Time : Maximum Lifetime For Sevice Ticket vµ Maximum Lifetime For User Ticket Ên ®Þnh thêi h¹n hîp lÖ tèi ®a cho vÐ dÞch vô hoÆc vÐ ng−êi dïng cô thÓ. Ng−îc l¹i.vn Trang 136 . • Maximum Tolerance : Maximum Tolerance for Computer Clock Synchronization lµ mét trong sè vµi chÝnh s¸ch Kerberos cã thÓ cÇn thay ®æi.2. http://www.edu. m¸y ®iÒu khiÓn vïng sÏ kh«ng chøng thùc ®−îc nÕu cã ng−êi dïng ë xa truy cËp vïng mµ kh«ng chØnh ®ång hå hÖ thèng theo ®ång hå m¹ng. MÆc ®Þnh Enforce User Logon Restrictions ®−îc chän vµ rÊt Ýt khi bÞ v« hiÖu ho¸. 5.(H×nh 7. chÝnh s¸ch nµy sÏ buéc ph¶i thi hµnh giíi h¹n ®ã.2 ThiÕt lËp tµi kho¶n ng−êi dïng B¹n ph¶i thiÕt lËp tµi kho¶n ng−êi dïng cho ng−êi dïng nµo muèn sö dông tµi nguyªn m¹ng.

3. Tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch ®Æt tªn.ebook. Hép thäai ®Çu tiªn cña Wizard cho phÐp lËp cÊu h×nh tªn ®¨ng nhËp vµ tªn hiÓn thÞ cña ng−êi dïng. tøc tªn hiÓn thÞ cña ng−êi dïng.vn Trang 137 . nÕu cÇn. vÒ c¬ b¶n còng t−¬ng tù nh− hép tho¹i New User. khi to¹ b¶n sao cña tµi kho¶n.4). Lóc cöa sæ New Object-User hoÆc copy Object-User khëi ®éng b¹n thiÕt lËp tµi kho¶n b»ng c¸ch: 1. tµi kho¶n míi sÏ thu nhËn hÇu hÕt x¸c lËp m«i tr−êng tõ tµi kho¶n hiÖn cã.4 LËp cÊu h×nh tªn ®¨ng nhËp vµ tªn hiÓn thÞ cña ng−êi dïng T¹o tµi kho¶n míi trªn tµi kho¶n hiÖn cã : NhÊp ®óp chuét vµo tµi kho¶n ng−êi dïng cÇn sao chÐp trong Active Directory User And Coputer. http://www. . råi chän copy.edu. 2.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. Thùc hiÖn thay ®æi cho tr−êng Full name. Tuy nhiªn. Gâ tªn ng−êi dïng vµo tr−êng thÝch hîp. Mét copy Object-User Wizard khëi ®éng.CIC H×nh 7. Nh− hiÓn thÞ ë h×nh trªn (h×nh 7. Hä tªn ng−êi dïng h×nh thµnh Full name.

. NhËp Next.0 trë vÒ tr−íc 6. • Confirm Password : Giup ®¶m b¶o b¹n ®· ghâ ®óng mËt m·. NÕu cÇn h·y thay ®æi tªn ®¨ng nhËp cña Windows NT 4. Gâ tªn ®¨ng nhËp cña ng−êi dïng vµo tr−êng User Logon Name.CIC 4.5 LËp cÊu h×nh mËt m· cña ng−êi dïng Nh÷ng tuú chän ë ®©y bao gåm: • Password (MËt m· tµi kho¶n):MËt m· ph¶i theo ®óng quy −íc ®· ®Æt ra trong chinh s¸ch mËt m·. 5. Dïng danh s¸ch sæ xuèng chän ra vïng sÏ phèi hîp víi tµi kho¶n.ebook. ChØ viÖc gâ l¹i mËt m· ®Ó x¸c nhËn nã.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.edu.vn Trang 138 . viÖc lµm nµy gióp h×nh thµnh tªn ®¨ng nhËp hoµn chØnh. http://www.0 trë vÒ tr−íc.5) H×nh 7. 20 kÝ tù ®Çu tiªn cña tªn ®¨ng nhËp ®−îc dïng ®Ó Ên ®Þnh tªn ®¨ng nhËp ë Windows NT 4. Tªn nµy kh«ng ®−îc phÐp trïng lÆp trong vïng. TiÕp ®Õn Ên ®Þnh mËt m· cña ng−êi dïng th«ng qua hép tho¹i minh ho¹ ë (h×nh 7.

• Account is Disabled §¸nh dÊu vµo tµi kho¶n sÏ bÞ v« hiÖu ho¸vµ kh«ng sö dông ®−îc.nÕu cÇn.Hép tho¹i New hiÓn thÞ http://www.b¹n sö dông tiÖn Ých Local User And Group theo c¸c b−íc sau: 1. . 7. • Password Never Expires §¸nh dÊu chän.2. Mµy ®iÒu khiÓn vïng kh«ng cã ng−êi dïng vµ nhãm côc bé. • User cannot Change Password : NÕu ®−îc chän th× ng−êi dïng kh«ng ®−îc phÐp thai ®æi Password. nhÊp tiÕp Finish ®Ó t¹o tµi kho¶n tr−êng hîp cã sai sãt th«ng ®iÖp b¸o lçi hiÓn thÞ. 5. chän Start ->Program->Administrative Tools->Computer Management.ebook.HoÆc chän Computer management tõ th− môc Administrative Tools.2 Tµi kho¶n ng−êi dïng côc bé V¬i t¸c vô nµy. chän Local User And Groups. Më réng System Tools (NhÊp dÊu +). §©y lµ x¸c lËp dµnh quyÒn víi chÝnh s¸ch tµi kho¶n côc bé. Chän tiÕp hÖ th«ng cã tµi kho¶n côc bé qu¶n lý.b¹n ph¶i dïng nót Back gâ l¹i th«ng tin vµo hép tho¹i User name vµ Password. 2.edu.CIC • User must change Password At next logon : nÕu chän th× ng−êi dïng ph¶i thay ®æi mËt m· mçi khi ®¨ng nhËp. NhÊp nót ph¶i chuét vµo môc nhËp Computer management bªn khung tr¸i vµ chän connect To Another Computer tõ Menu t¾t.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. mËt m· dµnh cho tµi kho¶n nµy sÏ kh«ng bao giê hÕt h¹n.2. 3.vn Trang 139 .NhÊp Next. Nh©p nót ph¶i chuét vµo User vµ chän New->User. 4.

ph¶i tu©n theo ®óng quy −íc do chÝnh s¸ch tªn côc bé ®Æt ra.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.edu. • Confirm Password : Gióp ®¶m b¶o b¹n ®· gâ ®óng mËt m·. • Description : Th«ng tin m« t¶ ng−êi dïng. Nh÷ng tuú chän ë ®Èy bao gåm: • Username : Tªn ®¨ng nhËp cña tµi kho¶n ng−êi dïng. th«ng th−êng b¹n gâ trøc vô vµ bé phËn mµ ng−êi dïng trùc thuéc. ChØ viÖc gâ l¹i mËt m· ®Æt ra.vn Trang 140 . • Password : mËt m· cho tµi kho¶n.ebook.CIC H×nh7. • Full Name : Hä tªn ®Çy ®ñ cña ng−êi dïng.Ph¶i tu©n theo ®óng quy −íc do chÝnh s¸ch mËt m· ®Æt ra.6 LËp cÊu h×nh tµi kho¶n ng−êi dïng côc bé cã nhiÒu ®iÓm kh¸c víi lËp cÊu h×nh tµi kho¶n ng−êi dïng vïng. . http://www. • User Must Change Password At Next Logon : NÕu chän th× ng−êi dïng ph¶i thay ®æi mËt m· mçi khi ®¨ng nhËp.

vn Trang 141 . chóng ta cã thÓ cã th«ng tin liªn hÖ kÌm theo. hiÖn thÞ ë phiªn ®¨ng nhËp hay ë Active Directory.Qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng. NÕu ng−êi dïng cã nhiÒu sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ. 1.edu. §©y lµ x¸c lËp dµnh quuyÒn víi chÝnh s¸ch tµi kho¶n côc bé. Khi thiÕt lËp tµi kho¶n ng−êi dïng.ebook. http://www. • Office cho biÕt ®Þa chØ v¨n phßng lµm viÖc cña User. gâ thªm sè ®iÖn tho¹i phô vµo hép tho¹i Phone number (Orther).7). Sö dông c¸c tuú chän sau ®©y: • First name. • Account Is Disabled : §¸nh dÊu vµo môc nµy th× tµi kho¶n sÏ bÞ v« hiÖu ho¸vµ kh«ng sö dông ®−îc. • Display name §Þnh tªn hiÓn thÞ cña ng−êi dïng. dïng ®Ó t×m kiÕm vµ bæ xung vµo Address Book. • NhÊp Creat khi hoµn tÊt viÖc lËp cÊu h×nh cho tµi kho¶n míi. • NhÊp Tab General (H×nh 7. • Telephone Number §Þnh râ sè ®iÖn tho¹i ng−êi dïng. • Ên ®Þnh th«ng tin liªn hÖ B¹n Ên ®Þnh th«ng tin liÖn hÖ cho tµi kho¶n ng−êi dïng nh− sau: • NhÊp ®óp tªn ®¨ng nhËp cña ng−êi dung trong Active Directory Users And Computers. • Description gâ th«ng tin m« t¶ vÒ ng−êi dïng.Th«ng tin nµy sau ®ã trë nªn kh¶ dông cho mäi ng−êi thuéc hÖ vïng hoÆc tËp hîp thuéc hÖ vïng. Last name ®Þnh hä tªn ®Çy ®ñ ng−êi dïng. .ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. Initials. nhÊp Orther.CIC • User Cannot Change Password : NÕu ®−îc chän ng−êi dïng kh«ng ®−îc phÐp thay ®æi passwiord. Sau khi t¹o tµi kho¶n ng−êi dïng chóng ta ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó qu¶n lý chóng bao gåm c¸c t¸c vô sau: Qu¶n lý th«ng tin liªn hÖ: Active Directory lµ dÞch vô th− môc (chÝnh x¸c lµ ph¶i gäi lµ “ DÞch vô danh b¹ ”). Nh− th−êng lÖ hép tho¹i thuéc tÝnh tµi kho¶n xuÊt hiÖn. • Password Never Expires : NÕu b¹n chän môc nµy th× mËt m· dµnh cho tµi kho¶n nµu sÏ kh«ng bao giê hÕt h¹n.

• chuyÓn sang trang Address.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. . Web Page §Þnh URL (Uniform Resouce Locator) cña trang chñ Internet hay Intranet cña c«ng ty.ebook.Gâ nh÷ng sè ®iÖn tho¹i chÝnh sÏ dïng ®Ó liªn hÖ víi ng−êi dïng.edu.vn Trang 142 .CIC E-mail ®Þnh ®Þa chØ mail cña User vµo ®©y. • NhÊp Tab Telephone. H×nh 7.th«ng tin nµy sau ®ã sÏ ®−îc dïng trong Address book vµ c¸c thuéc tÝnh t×m kiÕm. gâ trøc vô phßng ban cña ng−êi dïng. ®Þnh râ ®Þa chØ n¬i lµm viÖc vµ nhµ riªng cña User.7LËp cÊu h×nh th«ng tin liªn hÖ cho ng−êi dïng th«ng qua trang Genaral . • NÕu vÉn cßn nhiÒu sè ®iÖn tho¹i kh¸c h·y nhÊp nót Orthers phèi hîp víi tõng lo¹i vµ gâ thªm sè ®iÖn tho¹i vµo hép tho¹i hiÖn thÞ ngay sau ®ã. http://www. • NhÊp Tab Organization.

kÕt qu¶ so khíp sÏ ®−îc hiÓn thÞ .8 t×m ng−êi trong Active Directory . chän tªn ng−êi qu¶n lý tõ hép tho¹i Select User or Contact.ebook. sau ®ã bæ xung kÕt qu¶ t×m ®−îc vµ Address book.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. . • Muèn xem thuéc tÝnh tµi kho¶n. chän tªn hiÓn thÞ vµ nhÊp chon Properties. • Chän Start->Seach->for People më hép tho¹i minh ho¹ (h×nh 7. tµi kho¶n ng−êi dïng sÏ xuÊt hiÖn ë d¹ng b¸o biÓu trùc tiÕp trong tµi kho¶n cña ng−êi qu¶n lý. nhÊp Add to Address book. Theo c¸c b−íc sau. gâ tªn hoÆc ®Þa chØ E-mail cña ng−êi cÇn t×m. • NhÊp Find Now ®Ó b¾t ®Çut×m kiÕm. • NhÊp Ok hoÆc Apply ®Ó ¸p dông thay ®æi.sau ®ã ®−a kÕt qu¶ t×m ®−îc vµ Address Book . • Chän tªn hiÓn thÞ.CIC • Muèn ®Þnh râ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng−êi dïng. http://www. • Active Directory gióp b¹n rÔ dµng t×m kiÕm ng−êi trong th− môc. NhÊp change. H×nh 7.8) • NhÊp hép tho¹i danh s¸ch Look in.vn Trang 143 . • T×m ng−êi vµ ®−a th«ng tin vµo Address book.edu. Khi ®Þnh râ ng−êi qu¶n ly. T¸c vô nµy th−êng ®−îc dïng cho ng−êi dïng thùc hiÖn.B»ng kh«ng kÕt qu¶ sÏ kh«ng ®−îc hiÓn thÞ. chon Active Directory.

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.KÞch b¶n ®¨ng nhËp vµ th− môc c¸ nh©n phèi hîp víi chóng. bé l−u tr÷ cung cÊp x¸c lËp m«i tr−êng cho ng−êi dïng. sÏ ch¹y mçi lÇn ng−êi dïng ®¨ng nhËp. Logon Scrept ®−êng dÉn ®Õn kÞch b¶n ®¨ng nhËp cña ng−êi dïng.Bé l−u tr÷ cho phÐp b¹n lËp cÊu h×nh m«i tr−êng m¹ng cho ng−êi dïng. http://www. råi nhÊp tab Profile (h×nh 7.CIC Tµi kho¶n ng−êi dïng cßn cã bé l−u tr÷ . .9). chÝnh kh¶ dông H×nh 7.ebook. bé l−u tr÷ cña ng−êi dïng nµy l¹i ®−îc sö dông nh»m quyÕt ®Þnh c¸c x¸c lËp Desktop vµ control panel. Trang Profile cho phÐp xö lý c¸c tr−êng hîp sau: Profile path ®−êng dÉn ®Õn bé truy cËp ng−êi dïng.9 t¹o bé l−u tr÷ ng−êi dïng trªn trang Profile.vn Trang 144 . KÞch b¶n ®¨ng nhËp (Logon Scrept) lµ tËp tin Patch.edu. b¹n nhÊp ®óp lªn hiÓn thÞ bÊt kú trong Active Directory And Computers. muèn lËp cÊu h×nh nh÷ng x¸c lËp tuú ý nµy. Mçi lÇn User ®¨ng nhËp m¸y tÝnh.

• %HomePath% ®−êng dÉn hoµn chØnh ®Õn th− môc c¸ nh©n cña ng−êi dïng.%SystemRoot% Th− môc gèc cña hÖ ®iÒu hµnh Microsoft Windows 2000. Local Path lµ th− môc do ng−êi sö dông ®Ó l−u tr÷ tËp tin.m¸y in m¹ng .Bat • Ch−¬ng tr×nh cã thÓ thi hµnh víi phÇn ë réng . X¸c lËp m«i tr−êng do kÞch b¶n ®Þnh râ sÏ kh«ng ®−îc duy tr× ë møc ng−êi dïng kÕ tiÕp. D−íi ®©y lµ nh÷ng biÕn m«i tr−êng th«ng dông nhÊt: • .dïng víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp. • %Username% Tªn tµi kho¶n ®¨ng nhËp.VBS. ®−êng dÉn æ ®Üa m¹ng. mÆc dï ®−îc sö dông kÞch b¶n ®¨ng nhËp ®Ó thÞ hµnh lÖnh nh−ng kh«ng nªn Ên ®Þnh biÕn m«i tr−êng vµo chóng. kÞch b¶n ®¨ng nhËp cã thÓ lµ: • TËp tin Windows Script Host víi phÇn më réng . kÞch b¶n ®¨ng nhËp cã chøa lÖnh cña Windows 2000. ng−êi dïng ®−îc phÐp truy cËp th− môc tõ bÊt kú m¸y tÝnh trªn m¹ng. nh− x86. B¹n sö dông biÕn m«i tr−êng ®Ó ®Þnh râ th«ng tin ®−êng dÉn.edu. • TËp tin . nhÊt lµ lóc lµm viÖc víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp. Tuy thÕ. ®−îc dïng víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp.….vn Trang 145 . H·y dïng biÕn nµy víi trang Profile cña hép tho¹i thuéc tÝnh ng−êi dïng víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp. Sö dông biÕn nµy víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp. NÕu th− môc kh¶ dông víi m¹ng. ®−îc dïng víi trang Profile cña hép tho¹i thuéc tÝnh ng−êi dïng vµ víi kÞch b¶n ®¨ng nhËp • %HomeDrive% MÉu tù æ ®Üa cña th− môc c¸ nh©n thuéc vÒ ng−êi dïng.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. mµ h·y ®Æt lèi t¾t thÝch hîp vµo th− môc Startup cña ng−êi dïng.n»m trªn æ ®Üa t−¬ng øng. Th«ng th−êng.CIC B¹n dïng kÞch b¶n ®¨ng nhËp tËp hîp nh÷ng lÖnh sÏ ®−îc thi hµnh mçi khi ng−êi dïng ®¨ng nhËp.T¹i ®©y. • BiÕt m«i tr−êng hÖ thèng (System envirenment variable) th−êng tá ra h÷u dông khi b¹n thiÕt lËp m«i tr−êng cña ng−êi dïng.EXE http://www. nh− C:\Win2000. .JS. hay phÇn më réng hîp lÖ kh¸c.ebook. • KÞch b¶n ®¨ng nhËp víi (Logon Script) chøa c¸c lÖnh sÏ thi hµnh mçi khi ng−êi dïng ®¨ng nhËp. . Còng kh«ng nªn ®Þnh râ ch−¬ng tr×nh øng dông sÏ ch¹y ë thêi ®iÓm ®¨ng nhËp th«ng qua kÞch b¶n ®¨ng nhËp.b¹n chØ ®Þnh mét th− môc cô thÓ cho tËp tin ng−êi dïng. • Proceser Architecture% KiÕn tróc bé vi sö lý cña m¸y tÝnh. Cã thÓ dïng kÞch b¶n ®¨ng nhËp ®Ó ®Þnh giê hÖ thèng. nh− C:.

CIC • ChØ ®Þnh th− môc c¸ nh©n : Windows 2000 cho phÐp b¹n chØ ®Þnh th− môc c¸ nh©n Home Directory cho t−êng tµi kho¶n ng−êi dïng.VÝ dô: • C:\Home\%Username% • C¸ch ®Þnh râ th− môc c¸ nh©n trªn m¹ng: • VÉn më hép tho¹i thuéc tÝnh cña ng−êi dïng trong Active Directory User And Computers nhÊp tab Profile. chØ cã thÓ truy cËp th− môc tõ mét tr¹m lµm viÖc ®¬n lÎ. • NhÊp nót Tab Connect. ®−a vµo quy −íc UNC nh− \GAMMA\USER DIRS %USERNAME% môc ®Ých cña viÖc kÌm tªn m¸y phôc vô vµo ®−êng dÉn lµ nh»m ng−êi dïng cã thÓ truy cËp th− môc tõ m¸y tÝnh bÊt kú trªn m¹ng.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.hoÆc trªn æ ®Üa m¹ng dïng chung tõ m¸y tÝnh bÊt kú trªn m¹ng dïng chung. §Þnh giíi vµ c¸c tuú chän tµi kho¶n.vn Trang 146 . NhiÒu th− môc øng dông dïng th− môc c¸ nh©n lµm th− môc mÆc ®Þnh cho c¸c lo¹i file Open vµ Save as. Nh−ng gi¶ nh− cã gi¾c rèi xÈy ra. Ng−îc l¹i. Ngoµi ra còng ph¶i chän mÉu tõ æ ®Üa nµo ®ã xung ®ét víi æ ®Üa vËt lý hay æ ®Üa ¸nh x¹ hiÖn hµnh (æ Z ch¼ng h¹n) • Gâ ®−êng dÉn hoµn chØnh ®Õn th− môc c¸ nh©n. t¹o nªn m«i tr−êng lµm viÖc n¨ng ®éng h¬n. • C¸ch ®Þnh râ th− môc c¸ nhËn côc bé. • Më hép tho¹i Properties dµnh cho ng−êi dïng trong Active Directory Users And Computer. DÊu nh¾c lÖnh còng sö dông th− môc c¸ nh©n th−êng tró trªn æ ®Üa cøng côc bé cña ng−êi dïng. http://www.edu. Ng−êi dïng sö dông th− môc nµy ®Ó l−u gi÷ vµ truy xuÊt th«ng tin c¸ nh©n. • NhÊp nót Properties. . gâ ®−êng dÉn vµo th− môc c¸ nh©n ë tr−êng phèi hîp . b¹n truy cËp æ ®Üa m¹ng æ ®Üa m¹ng dïng chung tõ m¸y tÝnh bÊt kú trªn m¹ng. nªn dïng chung tÊt c¶ mÉu æ ®Üa cho tÊt c¶ ng−êi dïng. gióp ng−êi dïng rÔ dµng t×m th©y tµi nguyªn cña m×nh. Nh»m ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n. chän mÉu tõ æ ®Üa th− môc c¸ nh©n.Trªn æ ®Üa côc bé.ebook. Active Directory Users And Computers sÏ h−íng dÉn b¹n t¹o th− môc. Kh«ng nhÊt thiªt ph¶i t¹o th− môc c¸ nh©n cña ng−êi dïng. Active Directory Users And Computere sÏ tù ®éng t¹o cho b¹n. nhÊp Tab Properties.

• Kh«ng bÞ ng¾t kÕt nèi : Ng−êi dïng kh«ng bÞ ng¾t kÕt nèi khi sö dông hÕt sè giê ®¨ng nhËp. tr¹m lµm viÖc ®−îc phÐp ®¨ng nhËp. Cã ®iÒu. C¸c ®Æc tÝnh Logon Hours ®−îc liÖt kª ë b¶ng 7.Môc ®Ých ®Ó kiÓm so¸t tµi kho¶n ng−êi dïng vµ t¨ng kh¶ n¨ng b¶o mËt cña hÖ thèng . mçi giê trong ngµy cã thÓ ®−îc hiÓn thÞ trong mét « cã thÓ bËt/t¨t. • LËp cÊu h×nh sè giê ®¨ng nhËp. Th«ng qua hép tho¹i minh ho¹ ë (h×nh 7. Chän Logon Permited hoÆc Logon Deniced.CIC Windows 2000 cung cÊp nhiÒu c¸ch gióp kiÓm so¸t vµ qu¶n lý tµi kho¶n ng−êi dïng vµ kh¶ n¨ng truy cËp cña hä.1 • Trong hép tho¹i nµy.viÖc tiÕp theo sÏ tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch tµi kho¶n ¸p dông cho hä.vn chøc n¨ng Cho phÐp chän tÊt c¶ giai ®o¹n thêi gian Cho phÐp chän toµn bé sè giê trong tuÇn cô thÓ cho phÐp chän giê cô thÓ cho tÊt c¶ Trang 147 . • NhÊp nót Logon Hours:Ên ®Þnh kho¶ng ®¨ng nhËp hîp lÖ vµ kh«ng hîp lÖ. NhËp Tab Account.1 §Æc tÝnh All D·y nót ngµy trong D·y nót giê http://www.b»ng c¸ch Ên ®Þnh sè giê ®¨ng nhËp m¹ng hîp lÖ. .… • Qu¶n lý sè giê ®¨ng nhËp: trong Windows 2000 cho phÐp b¹n quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm User ®−îc phÐp ®¨ng nhËp vµo m¹ng . Muèn thay ®æi giê cô thÓ. Giê ®−îc phÐp ®¨ng nhËp ®−îc hiÓn thÞ b»ng « mµu ®en (« ®−îc bËt). c¸c ®Æc quyÒn quay sè.Khi hÕt thêi gian ®¨ng nhËp hîp lÖ.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.10). Windows 2000 kh«ng cho phÐp hä thiÕt lËp thªm bÊt kú kÕt nèi nµo vµo m¹ng.ebook.Th«ng th−êng mét trong hai t×nh huèng sau ®©y x¶y ra cho ng−êi dïng: • B¾t buéc ng¾t kÕt nèi. B¹n cã thÓ ®Þnh râ sè giê ®¨ng nhËp. b¹n nhÊp « t−¬ng øng. B¶ng 7.Ng¨n chÆn nh÷ng truy cËp bÊt hîp ph¸p vµo hÖ thèng.edu. Kh«ng thÓ truy cËp tÊt c¶ c¸c tµi nguyªn m¹ng. • Më hép tho¹i thuéc tÝnh ng−êi dïng trong Active Directory Users And Computers. Ng−îc l¹i giê bÞ cÊm ®−îc biÓu thÞ b»ng « mµu tr¾ng.

ebook. • Më réng Computer Configuration. • Truy cËp th− môc chøa chÝnh s¸ch nhãm cÇn xö lý. • B¾t buéc ng¾t kÕt nèi khi hÕt h¹n ®¨ng nhËp. . më réng Local Policies råi chän Security Option (h×nh 7. Hép tho¹i Properties dµnh cho chÝnh s¸ch hiÓn thÞ.vn Trang 148 . NhÊp OK.CIC c¸c ngµy trong tuÇn Logon Permitted Logon Denied Ên ®Þnh sè giê ®−îc phÐp ®¨ng nhËp Ên dÞnh sè giê bÞ cÊm ®¨ng nhËp H×nh 7.edu.nhÊn tiÕp Enabled ¸p dông chÝnh s¸ch giíi h¹n sè giê ®¨ng nhËp.Trong Security settÝng. http://www. Windows settÝng. • §¸nh dÊu chän Define This Policy Setting.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.10 Ên ®Þnh sè giê ®¨ng nhËp cho ng−êi dïng.11) • NhÊp ®óp Automatically log off Users When Logon time Expries.

råi nhÊp Add. LÆp l¹i chØ ®Þnh nµy ®Ó chØ ®Þnh thªm tr¹m lµm viÖc kh¸c. kh«ng an toµn cho viÖc b¶o mËt.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.CIC H×nh 7. NhËp Tab Account.ebook. http://www. • Më hép tho¹i Properties dµnh cho ng−êi dïng trong Active Directory Users And Computers. • NhËp nót L«gn to më hép tho¹i Logon Workstations.kÓ c¶ tµi kho¶n Guest ®Ó ®¨ng nhËp tµi nguyªn m¹ng tõ bÊt k× tr¹m nµo trong vïng.11. Nh− vËy. nhÊp môc nhËp sai vµ nhÊp Edit hay Remove tïy ý. §Ó ®¶m b¶o an toµn trong Windows NT vµ 2000 ®−a ra chøc n¨ng Ên ®Þnh sè tr¹m lµm viÖc cho phÐp ®¨ng nhËp. .edu.vn Trang 149 . • NhÊp nót The Following Computers xem h×nh 7. Gâ tªn tr¹m lµm viÖc b¹n muèn cho phÐp ®¨ng nhËp.11 truy cËp Security Optiãn trong Policy Quy ®Þnh sè tr¹m lµm viÖc cho phÐp ®¨ng nhËp : Windows 2000 mÆc ®Þnh mét ng−êi cã tµi kho¶n bÊt kú. • NÕu ph¹m sai lÇm.

CIC H×nh 7.ebook.vn Trang 150 . h·y ®Þnh râ nh÷ng tr¹m lµm viÖc ®−îc phÐp ®¨ng nhËp.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. • Thay ®æi c¸c th«ng tin kh¸c : Bao gåm c¸c th«ng tin sau: • Display Name : §æi tªn hiÓn thÞ cña tµi kho¶n ng−êi dïng trong Active Directory Users And Computers • User Profile Path : Thay ®æi ®−êng dÉn bé l−u tr÷ trong Active Directory Users And Computers. . CÊp tµi kho¶n ng−êi dïng • §æi tªn tµi kho¶n ng−êi dïng: • Truy cËp Active Directory And Computers • NhÊp nót ph¶i chuét vµo tªn tµi kho¶n. Gâ tªn míi cho tµi kho¶n khi ®−îc nh¾c. råi ®æi tªn th− môc t−¬ng øng trªn æ ®Üa. sau ®ã ®æi tªn kÞch b¶n ®¨ng nhËp trªn ®Üa. http://www. Chän Rename.edu. • Logon Script Name : NÕu dïng kÞch b¶n ®¨ng nhËp riªng biÖt cho tõng ng−êi dïng. h·y ®æi tªn kÞch b¶n ®¨ng nhËp trong Active Directory Users And Computers.12 Nh»m giíi h¹n truy cËp ë tr¹m lµm viÖc.

• NhÊn gi÷ phÝm SHIFT. • C¸c ®Æc quyÒn quay sè. chóng ta cã thÓ c¶i thiÖn t×nh h×nh b»ng c¸ch dïng tµi kho¶n hiÖn cã lµm khu«n mÉu. • Khi sao chÐp tµi kho¶n. Active Directory Users And Computers sÏ kh«ng gi÷ l¹i toµn bé th«ng tin tõ tµi kho¶n hiÖn cã mµ chØ sao chÐp nh÷ng th«ng tin mµ b¹n cÇn ®Õn. Sau ®ã cËp nhËt thuéc tÝnh cña tµi kho¶n. ®ång thêi lo¹i bá nh÷ng th«ng tin nµo ph¶i ®−îc cËp nhËt.vn Trang 151 .ebook. råi nhÊp tªn tµi kho¶n cuèi cïng trong d·y. .ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. • Hñy bá tµi kho¶n ng−êi dïng : ViÖc hñy bá tµi kho¶n ng−êi dïng t¸c ®éng ®Õn toµn vïng. • Ngµy hÕt h¹n tµi kho¶n. • TËp hîp bé x¸c lËp l−u tr÷. quèc gia. nªn Windows 2000 kh«ng cho phÐp b¹n xãa tµi kho¶n nhãm hay tµi kho¶n ng−êi dïng cµi s½n. chän Copy më hép tho¹i Copy Object-Users. NhÊp OK vµ nhÊp Yes x¸c nhËn xãa. Theo c¸c b−íc sau: • NhÊp nót ph¶i chuét vµo tµi kho¶n cÇn sao chÐp trong Active Directory Users And Computers. • Nhãm tïy chän tµi kho¶n ( Account Options ) trªn trang Account. chän tµi kho¶n ®Çu tiªn. • Sè giê ®¨ng nhËp vµ sè tr¹m lµm viÖc ®−îc phÐp ®¨ng nhËp. råi ®æi tªn th− môc ®¨ng nhËp trªn ®Üa. Nh÷ng th«ng tin thuéc tÝnh ®−îc gi÷ l¹i bao gåm. nÕu thÊy thÝch hîp. ¸p dông mét trong hai ph−¬ng ph¸p sau ®Ó xãa bá tµi kho¶n cïng lóc: • NhÊp gi÷ phÝm CTRL.edu. hoÆc chän Del tõ menu t¾t (hiÓn thÞ khi nhÊn nót ph¶i chuét). nhÊp nót tr¸i Mouse trªn tõng tµi kho¶n muèn chän. m· b−u côc trªn trang Address • Tªn c«ng ty vµ phßng ban trªn trang Organziation. • Tµi kho¶n lµm khu«n mÉu cho mäi tµi kho¶n ng−êi dïng kh¸c. http://www. • Víi Active Directory Users And Computers. • Sao chÐp tµi kho¶n ng−êi dïng vïng : SÏ rÊt ch¸n ng¸n nÕu ph¶i t¹o tµi kho¶n ng−êi dïng vïng tõ ®Çu. • Thµnh phè. Chóng ta cã thÓ xãa c¸c tµi kho¶n kh¸c b»ng c¸ch chän chóng vµ Ên Del.CIC • Home Directory : Thay ®æi ®−êng dÉn cña th− môc c¸ nh©n trong Active Directory Users And Computers.

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

• Thay ®æi vµ t¸i lËp mËt m· : §©y lµ c«ng viÖc th−êng suyªn cña nhµ qu¶n trÞ, nhÊt lµ ng−êi dïng quªn mËt m· hoÆc lóc mËt m· hÕt thêi h¹n sö dông. C¸ch thay ®æi hay t¸i lËp mËt m·: • Truy c©p Active Directory Users And Computers hoÆc Local Users And Group tïy thuéc vµo lo¹i tµi kho¶n. • NhÊp nót ph¶i chuét vµo tªn tµi kho¶n, chän Reset Password hay Set Password sÐt t×nh h×nh cô thÓ. • Gâ mËt m· míi cho ng−êi dïng vµ x¸c nhËn mËt m· nµy. • NhÊp ®óp tªn tµi kho¶n, xãa chän Account is Disable hoÆc Account is Locked Out, xÐt t×nh huèng cô thÓ. Trong Active Directory Users And Computers, b¹n truy cËp hay tïy chän nªu trªn tõ trong Account. • V« hiÖu hãa tµi kho¶n ng−êi dïng : V× nhiÒu nguyªn nh©n mµ chóng ta ph¶i v« hiÖu hãa tµi kho¶n. D−íi ®©y lµ nh÷ng c«ng viÖc cÇn trong tr−êng hîp tµi kho¶n bÞ v« hiÖu hãa, bÞ khãa, hay hÕt h¹n sö dông: • Tµi kho¶n bÞ v« hiÖu hãa: • Truy cËp Active Directory Users And Computers . • NhÊp nót ph¶i chuét vµo tªn tµi kho¶n, chän Enable Account. • Tµi kho¶n bÞ khãa: • Truy cËp Active Directory Users And Computers . • NhÊp ®óp tªn tµi kho¶n, xãa chän Account is Locked Out. Trong Active Directory Users And Computers, tïy chän nµy hiÖn trªn trang Account. • Tµi kho¶n hÕt h¹n dïng : ChØ riªng tµi kho¶n vïng míi cã ngµy hÕt h¹n. Tµi kho¶n côc bé lu«n cã hiÖu lùc. Khi tµi kho¶n vïng hÕt h¹n sö dông b¹n: • Truy cËp Active Directory Users And Computers . • NhÊp ®óp tµi kho¶n, nhÊp Tab Account. • ë môc Account Expires, chän End Of vµ nhÊp mòi tªn xuèng trªn hép danh s¸ch t−¬ng øng. Mét b¶n lÞch xuÊt hiÖn, cho phÐp b¹n Ên ®Þnh thêi h¹n sö dông míi.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 152

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

• Sö lý lçi ®¨ng nhËp : Ngoµi nh÷ng ngyuªn nh©n th«ng th−êng buéc ph¶i v« hiÖu hãa tµi kho¶n, mét vµi x¸c lËp hÖ thèng còng cã thÓ g©y nªn lçi truy cËp cô thÓ lµ : • Ng−êi ®ïng nhËn ®−îc th«ng ®iÖp cho biÕt kh«ng thÓ ®¨ng nhËp theo c¸ch t−¬ng t¸c anh ta ®· kh«ng ®−îc cÊp quyÒn Log On Locally (®¨ng nhËp côc bé), mµ còng kh«ng lµ thµnh viªn cña nhãm cã quyÒn ®¨ng nhËp nµy. Cã thÓ ng−êi dïng cè g¾ng ®¨ng nhËp m¸y phôc vô hay m¸y ®iÒu khiÓn vïng. NÕu thÕ, ®õng quªn r»ng quyÒn Log On Locally ¸p dông cho tÊt c¶ m¸y ®iÒu khiÓn trong vïng. Ng−îc l¹i, quyÒn nµy chØ ¸p dông cho c¸c m¸y tr¹m lµm viÖc ®¬n lÎ. Tr−êng hîp ng−êi dïng ph¶i ®−îc cÊp quyÒn truy cËp hÖ thèng côc bé,h·y Ên ®Þnh quyÒn Log On Locally. • Ng−êi dïng nhËn ®−îc th«ng ®iÖp cho biÕt hÖ thèng kh«ng cho phÐp truy cËp. NÕu ®· kiÓm tra tªn tµi kho¶n, mËt m·, t¹i sao l¹i kh«ng kiÓm tra d¹ng thøc tµi kho¶n. BiÕt ®©u ng−êi dïng ®ang cè g¾ng ®¨ng nhËp vïng tµi kho¶n côc bé. Cßn kh«ng th× cã lÏ m¸y phôc vô danh môc phôc vô toµn côc hiÖn kh«ng kh¶ dông, do ®ã chØ riªng ng−êi cã ®Æc quyÒn qu¶n trÞ míi ®−îc phÐp ®¨ng nhËp vïng. • Ng−êi dïng cã bé l−u tr÷ quy ®Þnh nh−ng m¸y tÝnh chøa bé l−u tr÷ ®ã l¹i kh«ng kh¶ dông : Khi ng−êi dïng cã bé l−u tr÷ quy ®Þnh, m¸y tÝnh l−u bé l−u tr÷ ®ã ph¶i ë t×nh tr¹ng truy cËp ®−îc trong suèt tiÕn tr×nh ®¨ng nhËp. Ng−îc l¹i ng−êi dïng nµy sÏ kh«ng c¸ch nµo ®¨ng nhËp ®−îc. • Ng−êi dïng nhËn th«ng ®iÖp cho biÕt tµi kho¶n ®· ®−îc lËp cÊu h×nh nh»m ng¨n kh«ng cho hä ®¨ng nhËp tr¹m lµm viÖc. Ng−êi dïng ®ang cè g¾ng ®¨ng nhËp vµo mét tr¹m lµm viÖc mµ kh«ng n»m trong sè nh÷ng tr¹m lµm viÖc anh ta ®−îc phÐp ®¨ng nhËp. NÕu thùc sù cÇn truy cËp tr¹m lµm viÖc nµy, h·y thay ®æi th«ng tin vÒ tr¹m lµm viÖc ®¨ng nhËp nh− ®· m« t¶ ë phÇn trªn. 5.3 ThiÕt lËp vµ qu¶n lý tµi kho¶n nhãm. Còng t−¬ng tù nh− tµi kho¶n ng−êi dïng tµu kho¶n nhãm còng cÇn tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch vÒ tªn tµi kho¶n, mËt m·, chÝnh s¸ch tµi kho¶n,…tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch nµy hoµn toµn t−¬ng tù nh− cña tµi kho¶n ng−êi dïng do ®ã chóng ta kh«ng m« t¶ ë ®©y. B¹n dïng tµi kho¶n nhãm vµo viÖc qu¶n lý ®Æc quyÒn cho nhiÒu ng−êi dïng. Tµi kho¶n nhãm toµn côc ®−îc thiÕt lËp trong Active Directory Users And Computers. Khi cÇn t¹o tµi kho¶n nhãm côc bé, h·y truy cËp Local And Groups.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 153

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

Khi b¾t ®Çu thiÕt lËp tµi kho¶n nhãm, h·y nhí r»ng tµi kho¶n nhãm chØ nªn chøa c¸c d¹ng ng−êi dïng t−¬ng tù nhau. Nh− vËy b¹n cã thÓ cã: • Nhãm toµn côc cho c¸c phßng ban trong ph¹m vi tæ chøc : Th«ng th−êng nh÷ng nh©n viªn ë cïng phßng ban, hä sÏ truy cËp tµi nguyªn t−¬ng tù nhau. V× lÏ ®ã cã thÓ thiÕt lËp nhãm qu¶n lý theo phßng ban, nh− Devolopment, Sale, Marketing.vv… • Nhãm cho ng−êi dïng nh÷ng ch−¬ng tr×nh øng dông cô thÓ : Th−êng th× ng−êi dïng sÏ truy cËp mét ch−¬ng tr×nh øng dông vµ tµi nguyªn liªn quan ®Õn ch−¬ng tr×nh øng dông nµo ®ã. NÕu t¹o nhãm ®Æc tr−ng cho tõng ch−¬ng tr×nh øng dông, b¹n cã thÓ ®¶m b¶o ng−êi dïng dÔ dµng truy cËp tµi nguyªn vµ tµi nguyªn ch−¬ng tr×nh øng dông cÇn thiÕt. • Nhãm c¸c vai trß trong ph¹m vi tæ chøc:c¸ch th− ba lµ tæ chøc nhãm theo vai trß cña ng−êi dïng theo ph¹m vi tæ chøc. LÊy vÝ dô, ®iÒu hµnh viªn sÏ cÇn quyÒn truy cËp kh¸c víi gi¸m s¸t viªn vµ ng−êi dïng th«ng th−êng. Ph−¬ng ph¸p t¹o nhãm nµy gióp ®¶m b¶o quyÒn truy cËp thÝch hîp ®−îc cÊp cho ai thùc sù cÇn thiÕt. 5.3.1 ThiÕt lËp tµi kho¶n nhãm côc bé . ThiÕt lËp tµi kho¶n nhãm côc bé theo c¸c b−íc sau: 1. Khëi ®éng Active Directory Users And Computers. NhÊp nót ph¶i chuét vµo ®Þa ®iÓm tiÕp cËn tµi kho¶n míi. Chän New->Group më hép tho¹i New Object-group (Xem h×nh minh häa sau ®©y)

http://www.ebook.edu.vn

Trang 154

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

H×nh 7.13 Hép tho¹i New Object-group cho phÐp b¹n bæ xung nhãm toµn côc míi vµo vïng

2. §Æt tªn nhãm : Tªn tµi kho¶n nhãm toµn côc ph¶i tu©n theo ®óng quy −íc ¸p dông cho tªn hiÓn thÞ cña tµi kho¶n ng−êi dïng.Tªn nµy kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng vµ dµi t«i ®a 64 kÝ tù. • 20 kÝ tù ®Çu tiªn cña tªn nhãm ®−îc dïng ®Ó Ên ®Þnh tªn nhãm cña Windows NT 4.0 trë vÒ tr−íc. Tªn nhãm kh«ng ®−îc trïng lÆp trong vïng. 3. Chän ph¹m vi nhãm : Domain Local, Global, hay Universal. 4. Chän lo¹i nhãm : Security hay Distribution. 5. NhÊp OK thiÕt lËp nhãm. Khi nhãm ®· h×nh thµnh, sau nµy cã thÓ bæ xung thµnh viªn va Ên ®Þnh thªm thuéc tÝnh T¹o nhãm côc bé vµ chØ ®Þnh thµnh viªn. Nhãm côc bé ®−îc thiÕt lËp víi Local Users And Group.¸p dông thñ tôc d−íi ®©y ®Ó truy cËp tiÖn Ých nµy vµ t¹o tµi kho¶n nhãm côc bé: • Chän Start-> Programs-> Administractive Tools->Computer Management. ho¨c chän Computer Management tõ th− môc Administractive Tools.
http://www.ebook.edu.vn

Trang 155

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

1. NhÊp nót ph¶i chuét vµo môc nhËp Mycomputer Management bªn khung tr¸i, chän Connect to Another Computer tõ menu t¾t, chän hÖ thèng cã tµi kho¶n côc bé cÇn qu¶n lý. M¸y ®iÒu khiÓn vïng (Domain Controler) kh«ng chøa ng−êi dïng vµ nhãm côc bé. 2. Më réng System Tools (nhÊp nót +) Local Users And Group 3. NhÊp nót ph¶i chuét vµo Group ,chän New -> Group më hép tho¹i New Group (xem h×nh 7.13)

H×nh 7.13 Hép tho¹i New Group cho phÐp bæ xung nhãm côc bé míi vµo m¸y tÝnh

Sau khi gâ tªn vµ th«ng tin m« t¶ nhãm nhÊp Add ®−a tªn vµo nhãm. Hép tho¹i Users Or Groups hiÓn thÞ nh− ®· minh ho¹ ë phÇn trªn. B¹n kÕt n¸p c¸c thµnh viªn vµo nhãm giùa vµo c¸c tuú chän sau: • Look In cho phÐp truy cËp tªn tµi kho¶n tõ vïng vµ m¸y tÝnh kh¸c. NhÊp Look in sÏ hiÓn thÞ danh s¸ch liÖt kª tªn m¸y tÝnh hiÖn hµnh, c¸c vïng ®−îc

http://www.ebook.edu.vn

Trang 156

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

uû quyÒn, vµ nhiÒu tµi nguyªn cÇn thiÕt. Chän Entire Directory xem tÊt c¶ tµi kho¶n chøa trong th− môc. • Name cét name hiÖn tªn tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n kh¶ dông trùc thuéc vïng hay tµi nguyªn hiÖn ®ang ®−îc chän. • Add bæ xung tªn ®· chän vµo trong danh s¸ch. • Check names Chøng thùc tªn nhãm vµ tªn ng−êi dïng ®· gâ vµo ®anh s¸ch. §©y lµ viÖc lµm h÷u Ých nÕu b¹n tù gâ vµo bµn phÝm vµ muèn ®¶m b¶o nã lu«n kh¶ dông. 4. Sau khi chän tªn tµi kho¶n ®Ó ®−a vµo nhãm, nhÊp OK. 5. Hép tho¹i New-Group ®−îc cËp nhËt ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chän lùa võa thùc hiÖn. Tr−êng hîp cã ph¹m sai lÇm, h·y chän tªn vµ nhÊp Remove. 6. Nh©p Create khi hoµn thµnh viÖc bæ xung hay lo¹i bá thµnh viªn nhãm. 5.3.3 Qu¶n lý quan hÖ thµnh viªn nhãm côc bé Khi ®· thiÕt lËp tµi kho¶n nhãm th× b¹n cÇn qu¶n lý quan hÖ thµnh viªn nhãm th«ng qua tiªn Ých Active Directory Users And Computers. Khi lµm viÖc víi nhãm h·y ghi nhí nh÷ng yÕu tè sau: • TÊt c¶ ng−êi dïng trong vïng ®Ò lµ thµnh viªn cña nhãm Domain Users,®ång thêi nhãm chÝnh cña hä còng lµ domain Users. • Toµn bé tr¹m lµm viÖc vµ dÞch vô thµnh viªn míi thuéc vóng ®Ò lµ thµnh viªn nhãm Domain Computers, nhãm chÝnh cña chóng còng lµ Domains Users. • TÊt c¶ m¸y ®iÒu khiÓn vïng míi ®Ò lµ thµnh viªn nhãm Domains Controlers, nhãm chÝnh cña chóng còng lµ Domains Controlers. Active Directory Users And Computers cung cÊp nhiÒu c¸ch gióp qu¶n lý quan hÖ thµnh viªn nhãm. B¹n cã thÓ: • Qu¶n lý tõng thµnh viªn c¸ thÓ • Qu¶n lý nhiÒu thµnh viªn ®ång thêi • Ên ®Þnh nhãm chÝnh cho tõng ng−êi dïng vµ m¸y tÝnh. 5.3.3.1 Qu¶n lý tõng thµnh viªn c¸ thÓ

http://www.ebook.edu.vn

Trang 157

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

B¹n cã thÓ bæ xung hay xo¸ bá tµi kho¶n nhãm bÊt k× theo c¸ch sau: • NhÊp ®óp môc nhËp danh cho ng−êi dïng, m¸y tÝnh hoÆc nhãm trong Active Directory Users And Computers. Hép tho¹i Properties dµnh cho tµi kho¶n xuÊt hiÖn. • NhÊp tab Member of. • NhÊp add ®−a tµi kho¶n vµo nhãm. Thao t¸c nµy më hép tho¹i Select Groups còng chÝnh lµ hép tho¹i Select Users Or Groups ®· giíi thiÖu ë phÇn trªn. Chän nhãm sÏ tiÕp nhËn tµi kho¶n hiÖn ®ang ®−îc chän. • Muèn lo¹i bá tµi kho¶n nhãm, h·y chän tµi kho¶n vµ bÊm Remove. • NhÊp OK. 5.3.3.2 Qu¶n lý nhiÒu thµnh viªn ®ång thêi Ph−¬ng ph¸p thø hai gióp qu¶n lý quan hÖ thµnh viªn nhãm lµ bæ xung hay lo¹i bá cïng lóc nhiÒu tµi kho¶n th«ng qua hép tho¹i Properties: • NhÊp ®óp môc nhËp dµnh cho ng−êi dïng hoÆc m¸y tÝnh trong Active Directory Users And Computers. Hép tho¹i tÝnh xuÊt hiÖn. • ChuyÓn sang trang Member of. • NhÊp Add nÕu cÇn bæ xung tµi kho¶n vµo nhãm. Trong hép tho¹i Select Users Or Groups võa më ra, b¹n cho ng−êi dïng, m¸y tÝnh, vµ nhãm sÏ kÕt n¹p vµo nhãm hiÖn ®ang ®−îc chän. • Muèn lo¹i bá thµnh viªn nµo ®ã ra khái nhãm, chØ viÖc chän thµnh viªn nµy vµ nhÊp nót Remove. • NhÊp Remove. • NhÊp OK. 5.3.3.3 Ên ®Þnh nhãm chÝnh cho ng−êi dïng vµ m¸y tÝnh Nhãm chÝnh (Primary Group ) do nh÷ng ng−êi truy cËp Windows 2000 qua Services For Macintosh sö dông. Khi ng−êi dïng Macintosh t¹o tËp tin hay th− môc trªn hÖ thèng Windows 2000, nhãm chÝnh ®−îc chØ ®Þnh cho sè tËp tin, th− môc nµy. Mäi tµi kho¶n vµ m¸y tÝnh ®Òu ph¶i cã nhãm chÝnh, bÊt luËn tµi kho¶n cã truy cËp hÖ thèng Windows 2000 qua Macintosh hay kh«ng. §©y lµ nhãm cã

http://www.ebook.edu.vn

Trang 158

ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom

TATA Jsc. - CIC

ph¹m vi toµn côc hay tæng thÓ, ch¼ng h¹n nhãm Domain Users hay nhãm Domain Computers toµn côc. ¸p dông thñ tôc sau ®©y ®Ó Ên ®Þnh nhãm chÝnh: 1. NhÊp ®óp môc nhËp øng víi ng−êi dïng,m¸y tÝnh, hoÆc nhãm Active Directory Users And Computers . 2. ChuyÓn sang trang Member Of trong hép tho¹i thuéc tÝnh tµi kho¶n. 3. Chän nhãm cã ph¹m vi toµn côc hay tæng thÓ tõ danh s¸ch Member Of. 4. NhÊp Set Primary Group . TÊt c¶ ng−êi dïng b¾t buéc ph¶i lµ thµnh viªn cña Ýt nhÊt mét nhãm chÝnh. B¹n kh«ng thÓ huû bá quan hÖ thµnh viªn trong mét nhãm chÝnh vµ tr−íc tiªn kh«ng kÕt n¹p ng−êi dïng vµo nhãm chÝnh kh¸c. Theo c¸c b−íc sau: • Chän nhãm kh¸c,còng cã ph¹m vi toµn côc hay tæng thÓ tõ danh s¸ch Member Of råi nhÊp Set Primary Group . 1. NhÊp nhãm chÝnh cò tõ danh s¸ch Member Of, NhÊp tiÕp nót Remove. Quan hÖ thµnh viªn víi nhãm cò giê ®©y bÞ thu håi. 5.4 Qu¶n lý c¸c chÝnh s¸ch nhãm 5.4.1 C¸c chÝnh s¸ch nhãm vÒ Group Policy C¸c chÝnh s¸ch ®Ó kiÓm so¸t Group Policy ®−îc t×m thÊy bªn d−íi Administractive Templates cña c¶ hai ®èi t−îng trong Users Configoration vµ computer Configoration. H×nh 7.14 vµ 7.15 c¸c tuú chän trong Users Configoration vµ Computer Configoration dµnh cho Group Policy. Sau ®©y lµ nh÷ng th«ng tin tãm l−îc vÒ c¸c tuú chän cÊu h×nh quan träng nhÊt: Group Policy Refresh Interval for Userd / Computers/ Domaincontrolers c¸c chÝnh s¸ch riªng nµy quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch nhãm GPO ®−îc lµm t−¬i ®Õn møc nµo ë chÕ ®é nÒn (Background) trong khi c¸c ng−êi dïng hoÆc m¸y ®ang lµm viÖc. C¸c th«ng sè nµy cho phÐp b¹n thay ®æi c¸c gi¸n c¸ch thêi gian lµm t−êi ë chÕ ®é nÒn mÆc ®Þnh ( Default background Refresh interval ), vµ cho phÐp ®iÒu chØnh thêi gian lÖch ( offset time ).

http://www.ebook.edu.vn

Trang 159

edu.ebook. H×nh 7.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. .vn Trang 160 .14 c¸c thiÕt dÞnh User Configoration ®èi víi Group policy.CIC H×nh 7.15 c¸c thiªt ®Þnh Computer Configoration ®èi víi Group Policy http://www.

. mét sè chÝnh s¸ch cã thÓ ®−îc t¾t ®i ®Ó t¨ng c−êng hiÖu n¨ng (b¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa mét “ Slow Conection ” hay “Slow Link ” lµ g× b»ng c¸ch dïng thiÕt ®Þnh Group Policy slow link derection). Mçi chÝnh s¸ch nµy ( xem h×nh 7. bëi v× ®Ó cho 1500 m¸y cø 90 phót l¹i lµm t−¬i c¸c chÝnh s¸ch mét lÇn cã thÓ g©y t¾c nghen trªn m¹ng. Apply Group Policy For Users / Computers Synchonously During Start-Up b¹n nªn ®−a vµo ¸p dông nµy ®Ó ng¨n kh«ng cho ng−êi dïng ®¨ng nhËp chõng nµo tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch cßn ch−a ®−îc ¸p dông hÕt. cã thÓ ®−îc dïng ®Ó tuú biÕn c¸ch sö lý c¸c thµnh phÇn GPO kh¸c nhau. nhÊt lµ m¹ng Ethernet.ebook.Tuy nhiªn. vµ ng−êi dïng vÉn cã thÓ ®¨ng nhËp trong khai c¸c thiÕt ®Þnh chÝnh s¸ch vÉn cßn ®ang thay ®æi. NÕu kh«ng c¸c chÝnh s¸ch sÏ ®−îc ¸p dông ë chÕ ®é Background.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. §iÒu nµy cã thÓ co Ých v× nh÷ng lÝ do hiÖu n¨ng.CIC Disable background refresh nÕu b¹n ¸p dông thiªt ®Þnh nµy c¸c chÝnh s¸ch sÏ chØ ®−îc lµm t−¬i vµo lóc khëi ®éng m¸y vµ ng−êi dïng ®¨ng nhËp mµ th«i. c¸c chÝnh s¸ch vÒ sö lý chÝnh s¸ch : c¸c chÝnh s¸ch nµy víi c¸i tªn nh− Registry Policy Processing vµ Folder Redirection Policy Processing.edu.16 ) ®Òu cã mÆt Ýt nhÊt hai trong sè ng−ìng tuú chän sau ®©y: Allow Process Across a Slow Network Connection ®èi víi c¸c liªn kÕt m¹ng chËm.vn Trang 161 . c¸c thiÕt ®Þnh vÒ b¶o mËt vµ http://www.

Do Not During Periodic Background Brocessing chØ ®Þnh c¸c thµnh phÇn nµo lµm t−¬i ®Þnh kú. Process Even if the Group Policy Object Have Not Changed ®Ó tån t¹i tµi nguyªn m¹ng vµ tµi nguyªn hÖ thèng. Chó ý r»ng khi ¸p dông chÝnh s¸ch nµy th× hiÖu n¨ng cña m¹ng sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ ®Êy. cho nªn tuú chän nµy sÏ kh«ng dïng ®−îc cho chóng.17).vn Trang 162 . Users Group Policy Loopback Processing Mode mÆc ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch cÊu h×nh ng−êi dïng ®−îc sö lý sau c¸c chÝnh s¸ch cÊu h×nh m¸y. http://www.Tuy nhiªn ®Ó t¨ng c−êng tÝnh b¶o mËt vµ ®Ò phßng ng−êi dïng thay ®æi c¸c thiÕt ®Æt chÝnh s¸ch b¹n h·y thùc thi chÝnh s¸ch nµy ®Ó ®¶m r»ng tÊt c¶ c¸c thiÕt ®Þnh ®Òu ®−îc ¸p dông l¹i vµo mçi kú lµm t−¬i. .CIC vÒ viÖc sö lý chÝnh s¸ch ®èi víi Registry lu«n ®−îc ¸p dông. Nh−ng ®«i lóc ®iÒu nµy kh«ng thÝch hîp.edu. C¸c chÝnh s¸ch cµi ®Æt phÇn mÒm vµ ®Þnh h−íng folder sÏ kh«ng bao giê ®−îc lµm t−¬i trong khi mét ng−êi dïng ®¨ng nhËp. vµ c¸c chÝnh s¸ch ng−êi dïng sÏ ®−îc yªu tiªn h¬n nÕu c¸c m©u thuÉn.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. bÊt luËn ng−êi dïng ®¨ng nhËp vµo m¸y nµo hä ®Òu nhËn ®−îc c¸c chÝnh s¸ch cña hä. Cã hai chÕ ®é kh¸c nhau ®Ó kiÓm so¸t c¸ch sö lý nµy : ChÕ ®ä Merge vµ chÕ ®é Replace (xem h×nh 7. Mét vÝ dô kh¸c : khi ¸p dông chÝnh s¸ch nghiªm ngÆt h¬n cho c¸c m¸y ®−îc cµi ®Æt ë chç c«ng céng. vµ kh«ng thÓ bÞ t¾t ®i. vÝ dô nÕu b¹n ®¨ng nhËp vµo mét server ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n trÞ th× thËt kh«ng thÝch hîp nÕu c¸c øng dông chÝnh cña v¨n phßng ®−îc cµi ®Æt vµo ®óng lóc ®ã.Còng theo mÆc ®Þnh. vµ c¸c chÝnh s¸ch cÇn ®−îc ¸p dông theo c¸c GPO giµnh cho m¸y. h¼n lµ b¹n cÇn ®Ó chÝnh s¸ch m¸y lÉn ¸p ng−êi dïng. theo mÆc ®Þnh c¸c GPO kh«ng ®−îc lµm t−¬i nÕu kh«ng cã g× thay ®æi c¶.ebook.

5. c¸c chÝnh s¸ch ®−îc ¸p dông bÊt kÓ ng−êi dïng ®¨ng nhËp b»ng Dial-Up Networking hay ®¨ng nhËp víi c¸c giÊy giíi thiÖu ( Credential ) ®· ®−îc l−u tr÷ tr−íc råi khëi ®éng mét mèi liªn kÕt. lµ mét ®−êng liªn kÕt mµ tèc ®é d−íi 500 Kilobits/giay.2 ChÝnh s¸ch nhãm ngang qua c¸c ®−êng liªn kÕt chËm ChÝnh s¸ch nhãm vÉn lµm viÖc ngang qua c¸c ®−êng liªn kÕt chËm. trong chõng mùc c¸c chÝnh s¸ch nhãm cã c¸c liªn quan. . TuyÖt h¬n n÷a. cho nªn Win2K cã kÌm theo nh÷ng thiÕt ®Þnh ®Ó ®Þnh râ thÕ nµo lµ slow link.vn Trang 163 . HÖ http://www.4.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc. ChÕ ®é Replace BÊt chÊp c¸c chÝnh s¸ch ng−êi dïng.ebook. §Þnh nghÜa vÒ mét ®−êng liªn kÕt chËm. nh− c¸c nèi kÕt Dial-Up ch¼ng h¹n. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch nhom ngang qua c¸c ®−êng liªn kÕt chËm cã thÓ ®Æt ra c¸c vÊn ®Ò vÒ hiÖu n¨ng ho¹t ®éng cña m¹ng. råi ®Õn c¸c chÝnh s¸ch m¸y.edu. vµ ®Ó quy ®Þnh c¸ch ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch ngang qua c¸c ®−êng liªn kÕt chËm ®· qua ph¸t hiÖn ®−îc.17 ChÝnh s¸ch Users Group Policy loopback processing mode ChÕ ®é Merge xö lý c¸c chÝnh s¸ch ng−êi dïng tr−íc.CIC H×nh 7. vµ chØ xö lý c¸c chÝnh s¸ch m¸y mµ th«i. Nh− vËy chÝnh s¸ch m¸y sÏ phñ quyÕt chÝnh s¸ch ng−êi dïng m©u thuÉn víi chóng.

C¸c thiÕt ®Þnh vÒ xö lý chÝnh s¸ch cña tõng thµnh phÇn chÝnh s¸ch (cã tªn kiÓu nh− Folder Redection Policy Processing ch¼ng h¹n vµ n»m trong cïng mét ®−êng dÉn víi thiÕt ®Þnh slow link Detection bªn d−íi Users Configoration lÉn Computers Configoration \Administrative Templates\System\Group Policy) cho phÐp b¹n chØ ®Þnh cã phÇn nµo cña ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®−îc sö lý ngang qua mét ®−êng liªn kÕt chËm hay kh«ng. Mét lÇn n÷a. sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông ngang qua c¸c slow link.ebook. th× mèi liªn kÕt ®−îc coi lµ nhanh.18 Khung tho¹i ®Æc tÝnh Group Policy Slow Link Detection http://www. ngay c¶ ngang qua c¸c Slow Link.18 ) b¹n nhËp sè muèn chØ ®Þnh vµo Connection speed ( Kbps ). tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch sÏ ®−îc ¸p dông. NÕu thêi gian håi ®¸p cña Ping lµ trªn 2000 miligi©y. tªn lµ Group policy slow link Ditection cã trong c¶ Users Configoration lÉn Computers Configoration. hoÆc nhËp sè 0 vµo ®Ó Disable viÖc ph¸t hiÖn slow link.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.vn Trang 164 .CIC thèng thùc hiÖn mét cuéc ch¾c nghiÖm b»ng c¸ch dïng tiÖn Ých Ping ®Ó x¸c ®Þnh tèc ®é cña mèi liªn kÕt. H×nh 7. . bªn d−íi Administrative Templates\System\Group Policy ( Khung tho¹i thuéc tÝn cña nã trong h×nh 7. bÊt kÓ tèc ®é kÕt nèi lµ bao nhiªu. ThiÕt ®Þnh chÝnh s¸ch nµy. ®©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chÝnh s¸ch dùa trªn Registry hoÆc dµnh cho c¸c thiÕt bÞ b¶o mËt. Nh÷ng thiÕt ®Þnh kh¸c th× theo mÆc ®Þnh. chóng lu«n lu«n ®−îc sö lý. tuy nhiªn b¹n cã thÓ thay ®æi thiªt ®Þnh ®Þnh nghÜa vÒ slow link.edu.

vn Trang 165 . http://www. b¹n cø lËp l¹i thao t¸c ®ã ®èi víi c¸c thiÕt ®Þnh sö lý chÝnh s¸ch kh¸c. råi nhÊp OK. nh− trong H×nh7.18 Mét vÝ dô vÒ c¸c tuú chän vÒ sö lý chÝnh s¸ch VÝ dô.CIC H×nh 7. .ebook. NÕu thÊy cÇn. ®Ó lµm cho c¸c Login script ch¹y ngang qua c¸c slow link b¹n më chÝch s¸ch tªn lµ script poloicy processing.edu. B¹n enlable chÝnh s¸ch nµy.ThiÕt lËp & qu¶n lý tμi kho¶n ng−êi dïng & nhom TATA Jsc.19 DuyÖt vµo « Allow processing across a slow network connection.

1 the share tab of a folder’s properties dialog box http://www.¸nh x¹ mét æ ®Üa ®Õn mét Folder cßn gäi lµ nèi kÕt ( Connect ) æ ®Üa ®ã víi Folder nµy. . hay cßn gäi lµ chia sÎ ( Share ) tµi nguyªn m¹ng.1 T¹o ra c¸c Share b»ng Explorer • NhÊp chuét vµo Start->Explorer H×nh 9.2.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.1 C¬ së cña viÖc chia sÎ dïng chung tËp tin Chøc n¨ng cèt lâi cña m¸y chñ bÊt k× lµ chia sÎ dïng chung c¸c tËp tin. 6.edu.2 ThiÕt lËp c¸c folder dïng chung (Share) 6. B»ng c¸ch nèi kÕt nµy ng−êi dïng cã thÓ dïng m¹ng ®Ó truy cËp c¸c tµi nguyªn tõ m¹ng. Khi m¸y chñ chia sÎ mét Folder ra toµn m¹ng tøc lµ nã cho phÐp ¸nh x¹ ( Map ) mét mÉu tù æ míi tõ c¸c m¸y kh¸c trong m¹ng ®Õn folder ®ã.CIC Ch−¬ng 6:Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng 6.ebook.vn Trang 166 .

ebook.2.2 shared foleders in Windows Explorer 6.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.vn Trang 167 . . http://www.2 T¹o c¸c Share tõ xa dïng console Computer manage KÝch ho¹t khung tho¹i Computer management b»ng c¸ch kÝch chuét vµo Start->Programs->Administrative tools->Computer management.edu. Trong cöa sæ Windows Explorer b¹n sÏ nh×n thÊy c¸c Folder nµy víi h×nh mét bµn tay ®ì bªn d−íi nh− trong h×nh 9. (xem h×nh 9. • Sau khi ®· thiÕt lËp xong c¸c thuéc tÝnh cña share b¹n nhÊn OK.1) • NhÊn chuét vµo nót Share this folder • Trong tr−êng Share Name b¹n gâ vµo tªn cña Share mµ b¹n muèn phæ biÕn ra toµn m¹ng. Nót User Limit cho phÐp b¹n h¹n chÕ sè ng−êi truy nhËp Share nµy ®ång thêi.2 H×nh 9. • Nót Permissions cho phÐp b¹n t¹o tiÕp nh÷ng Share kh¸c nÕu b¹n muèn.CIC • NhÊn chuét ph¶i vµo Folder muèn chia sÎ sö dông chung-> chän Sharing ®Ó më trang ®Æc tÝnh cña Folder ®ã. khi ®ã Folder ®ã sÏ ®−îc chia sÎ sö dông chung toµn m¹ng.

• Change : Cho phÐp thay ®æi. 6.vn Trang 168 .3. khung tho¹i tiÕp theo cho phÐp b¹n quy ®Þnh quyÒn truy cËp ®èi víi Share nµy.Trang nµy sÏ cã mét khung tho¹i cho phÐp b¹n quy ®Þnh quyÒn truy cËp cho Share. §Ó quy ®Þnh share permission b¹n nhÊp ph¶i vµo tªn share Êy råi chän Properties->nh¾p Sharing ->vµ më trang share permission ra.3.ebook.edu.CIC • Thùc hiÖn viÖc kÕt nèi víi m¸y tÝnh tõ xa b»ng c¸ch nh¾p chuét ph¶i vµo h×nh t−îng Computer management (Local)råi chän Connect to another computer. • Gâ vµo tªn cñ share trong môc Share name • NhÊp chuét vµo Next ®Ó tiÕp tôc.3.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.2 quyÒn truy cËp cÊp th− môc vµ tËp tin 6. permission møc ph©n tö lµ kiÓu kÕt hîp cña c¸c permission møc nguyªn tö l¹i http://www.2. C¸c quyÓn truy cËp cÊp share bao gåm: • Full Control : Cho phÐp b¹n thùc hiÖn tÊt c¶ mäi c«ng viÖc trªn c¸c tËp tin vµ foler trªn share nµy.thi hµnh vµ xo¸ c¸c tËp tin vµ folder trong share nµy. • Read : ChØ cho phÐp ®äc vµ ch¹y ch−¬ng tr×nh. • Sau khi thiÕt lËp xong c¸c quyÒn truy cËp b¹n nhÊp chuét vµo OK ®Ó kÕt thóc.1 QuyÒn truy cËp cÊp share CÇn ph¶i quy ®Þnh quyÒn truy cËp cÊp Share sao cho chóng ®−îc níi láng h¬n so víi quyÒn truy cËp c¸c tËp tin ( File ) vµ Folder cßn trong chóng. • TiÕp theo b¹n më khung tho¹i Creat share Folder b»ng c¸ch nh¸p chuét vµo Action->New File Share.1 C¸c kiÓu quyÒn truy cËp Cã thÓ ph©n c¸c møc quyÒn truy cËp ( Permission ) theo 2 lo¹i • Permission møc nguyªn tö (Atomic Level) • Permission møc ph©n tõ (Molecular Level) • Permission møc nguyªn tö lµ nh÷ng mÈu permission nhá nhÊt cã thÓ. .3 Qu¶n lý c¸c quyÒn truy cËp 6. 6.

1:Quan hÖ gi÷a permission ph©n tö vµ permission nguyªn tö QTC ph©n tö QTC List Write Read nguyªn tö Contents Traverse * folder/Excute file List folder/Read data * * Read attributes * * Read Extended * * attributes Creat file/Write data * Creat folder/Append * data Write attributes * Write Extended * attributes Delete Subfolder & file Delete Read Permission * * * Change Permission Take ownership Read & excute * * * * modify * * * * * * * * Full control * * * * * * * * * * * * * * * * 6.vn Trang 169 . Quan hÖ gi÷a c¸c permission møc ph©n tö vµ nguyªn tö ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 9.ebook.2.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.edu. . • List folder/read date : Cho phÐp b¹n liÖt kª c¸c th− môc vµ tËp tin trong mét folder.CIC víi nhau.com ë trong ®ã. • Creat file/Write Data : Cho phÐp b¹n ®Æt mét tËp tin vµo trong mét Folder còng nh− ghi ®Ì lªn nh÷ng d÷ liÖu hiÖn cã cña mét tËp tin.2 C¸c Permission nguyªn tö • Traverse folder/Excute file : cho phÐp b¹n duyÖt xem qua mét Folder vµ chay (Excute) c¸c file cã ®u«i . • Read attributes : Cho phÐp b¹n nh×n thÊy c¸c thuéc tinh c¬ b¶n cña tËp tin • Read Extended attributes : Cho phÐp b¹n nh×n thÊy c¸c thuéc tÝnh më réng. . http://www.3. Nã còng cho phÐp b¹n xem néi dung tËp tin trong Folder ®ã.exe.

Append data cho phÐp thªm d÷ liÖu vµo cuèi cña tËp tin hiÖn cã.Write.Full control : lµ sù kªt hîp cña tÊt c¶ c¸c Permission trªn.ebook. 6.3.List folder contents: Gièng nh− Read and Excute nh−ng nã chØ ®−îc ¸p dông cho c¸c folder mµ th«i.edu.3 C¸c Permission ph©n tö . 6. • Delete : Cho phÐp xo¸ bá mét Folder. • Read Permission : cho phÐp thay ®æi c¸c Permission ®−îc Ên ®Þnh cho mét Folder hay tËp tin. • Write Extended attributes : cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh më réng cña tËp tin. . • Take ownership : Cho phÐp chiÕm quyÒn sö dông ®èi víi mét tËp tin hay folder.4 X¸c lËp quyÒn sö dông ®èi víi c¸c tËp tin vµ th− môc §Ó thiÕt lËp quyÒn sö dông mét tËp tin hay mét th− môc b¹n nh¾p chuét ph¶i vµo ®èi t−îng ®o.3. • Delete subfolder and file : Cho phÐp xo¸ bá néi dông cña mét folder.Trong khung name ë phÝa trªn cña trang nµy cho thÊy tªn c¸c nhãm hoÆc ng−êi dïng ®−îc phÐp truy cËp vµo ®èi t−îng nµy.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.2.tuy nhiªn nã cßn cho phÐp thi hµnh c¸c tËp tin kh¶ thi. .Read : Cho phÐp xem ®−îc néi dung vµ c¸c Permission cña mét ®èi t−îng (tËp tin hay folder) . .Excute.Khung bªn d−íi miªu t¶ nh÷ng quyÒn truy cËp ®−îc ph©n bæ cho nhãm hay ng−êi dïng t−¬ng øng trong khung tªn.CIC • Read folder /Append data : Creat Folder cho phÐp t¹o Folder con trong mét folder. • Write attributes : Cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña tËp tin.Modify : lµ sù kªt hîp cña read.Read and Excute : Permission nµy còng gièng nh− read .Write : Cho phÐp b¹n t¹o tËp tin hay folder con trong mét folder.Delete.Nã còng cho phÐp ghi c¸c d÷ liÖu vµo trong c¸c tËp tin hiÖn cã.2. . http://www.chän properties råi më trang security.vn Trang 170 . .

3.5 Sö dông Deny Permission (quyÒn cÊm) Deny Permission (quyÒn cÊm) ®−îc sö dông ®Ó t¨ng c−êng ®é an toµn cho viÖc thiÕt lËp quyÒn truy cËp.2.b¹n cã thÓ nh¾p vµ môc Advance ®Ó më khung tho¹i Access control setting .cã nh÷ng tr−êng hîp b¹n muèn thiÕt lËp mét quyÒn truy cËp ®Æc biÖt kh«ng theo mét chuÈn nµo trong khung nµy cho mét ng−êi hay nhãm ng−êi sö dông.3.vn Trang 171 . .Nã ®−îc thiÕt lËp nh»m ®¶m b¶o kh«ng mét c¸ nh©n hay mét nhãm ng−êi sö dông nµo cã thÓ v« t×nh ®−îc trao quyÒn truy cËp nµo ®ã mµ ®¸ng ra ng−êi ®ã kh«ng ®−îc h−ëng. 6.6 Sö dông quyÒn së h÷u (ownership) Mçi folder hay mét tËp tin ®Òu cã mét chñ nh©n(owner) .edu.ebook.sau ®ã nh¾p chuét vµo « Replace owner on subcontainer and object råi nhÊn OK .b¹n nh¾p chuét vµo OK ®Ó x¸c nhËn cuèi cïng.NÕu ®ã lµ mét tËp tin hÖ thèng.CIC §Ó cho phÐp thªm mét ng−êi dïng hay mét nhãm nµo ®ã quyÒn truy cËp vµo ®èi t−îng b¹n nh¸p chuét vµ Add mét lÇn n÷a ®Ó thªm vµo.2.b¹n nªn chän adminitrators . trong trang securty b¹n nh¾p vµo nót Advance råi chän owner .trong khung change owner to sÏ cã c¸c tµi kho¶n adminitrator vµ adminitrators .chñ nh©n cña tËp tin ®−îc ngÇm ®Þnh lµ cña nhãm adminitrators cña miÒn (Domain).Chñ nh©n cña tËp tin ®−îc ngÇm ®Þnh lµ ng−êi t¹o ra tËp tin ®ã.b¹n sÏ thÊy tªn ng−êi b¹n võa chän ®−îc thªm vµo.§èi víi nh÷ng tËp tin hay folder b×nh th−êng nhãm adminitrators còng cã nh÷ng ®Æc quyÒn chiÕm lÊy quyÒn së h÷u cña c¸c ®èi t−îng ®ã.Nh− vËy lµ b¹n ®· chiÕm lÊy http://www.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.chän Properties råi më trang security.Trong trang nµy b¹n nh¾p chuét vµo môc View/Edit ®Ó më khung tho¹i Permission Entry.Chñ nhËn cña mét ®èi t−îng cã quyÒn thiÕt lËp vµ ph©n bæ l¹i quyÒn truy cËp ®èi víi ®èi t−îng ®ã. NÕu b¹n lµ mét adminitrators th× b¹n cã thÓ chiÕm lÊy quyÒn së h÷u ®èi víi mét ®èi t−îng nµo ®ã b»ng c¸ch nh¾p chuét ph¶i vµo ®èi t−îng ®ã . §Ó lo¹i bá quyÒn truy cËp cña mét ng−êi nµo ®ã hay mét nhãm b¹n chØ viÖc chän tªn ng−êi ®ã hay nhãm ®ã råi nh¾p chuét vµo Remove ®Ó xo¸ ®i. 6. §Ó thiÕt lËp quyÒn truy cËp cho mét ng−êi nµo ®ã b¹n chän tªn ng−êi ®ã ë khung bªn trªn råi nh¾p chuét vµo c¸c permission bªn d−íi ®Ó thiÕt lËp quyÒn truy cËp mµ b¹n muèn g¸n cho ng−êi nµy. Trong khung bªn d−íi cña trang nµy chØ cã c¸c Permission ph©n tö. khung tho¹i nµy sÏ cho phÐp b¹n g¸n cho ng−êi sö dông nh÷ng permission nguyªn tõ.

5. . In the permission dialog box.ebook.edu.B©y giê ë trªn trang Security b¹n cã thÓ nh¾p chuét vµo Add ®Ó thªm ®Ò môc adminitrators vµo danh s¸ch tªn nh÷ng ng−êi ®−îc quyÒn truy cËp ®èi víi dèi t−îng nµy.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.ensure that the Everyone Group is selected and then click Remove.click permission.4) 4.On the sharing tab of the properties dialog box of the shared folder .or Group dialog box.Click add to add the User account or Group to the shared folder.CIC quyÒn së h÷u ®èi víi ®èi t−îng ®ã råi ®©y. 2.click the Users account and Group to Which you want to assign permissions.b¹n lµm theo c¸c b−íc nh− sau: 1.Click add (xem h×nh 9.vn Trang 172 . http://www.In the permission dialog box.In the select users. 3.computers.Repeat this step for all User accounts and Groups to which you want to assign permission. Thùc hµnh :G¸n c¸c Permission cho c¸c Share §Ó g¸n c¸c Permission cho c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng hay nhãm .

Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.under permission.ebook.edu.b¹n còng cã thÓ nh×n thÊy nh÷ng Share Èn th«ng qua c«ng cô Console Computer management.select the allow check box or the deny check box for the appropriate permission for the user account or Group.ChØ kh¸c lµ b¹n cÇn thªm mét kÝ hiÖu dolla ($) vµo sau tªn cña Share (Share name). . b¹n kh«ng cã quyÒn thay ®æi c¸c quyÒn truy cËp cña c¸c Share nµy nh−ng l¹i cã thÓ chÊm døt viÖc chia sÎ chóng.Netlogon$: Share nµy ®−îc dïng liªn ®íi víi viÖc sö lý c¸c yªu cÇu ®¨ng nhËp tõ ng−êi dïng m¹ng. 6.Click OK 7.D$. 6. §©y lµ c¸c Share æ ®Üa.vn Trang 173 .Print$ :Share nµy chøa c¸c Drive cña m¸y in m¹ng.IPC$ : lµ Share ®−îc dïng ®Ó liªn l¹c truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¸y chñ víi nhau. . In the permission dialog box for the shared folder .click the user account or Group . 6.5C¸c common Share c¸c common Share lµ nh÷ng Share th«ng th−êng ®−îc Windows 2000 t¹o s½n. .4 c¸c share Èn C¸c share Èn lµ nh÷ng Share cã ®Æc tÝnh gièng nh− c¸c share b×nh th−êng tuy nhiªn chóng kh«ng ®−îc nh×n thÊy ë trªn m¹ng. .CIC 6. .B¹n cã thÓ gâ vµo tªn folder vµo trong môc Folder hoÆc cã thÓ dïng Browse ®Ó t×m folder mµ b¹n cÇn. .§Ó t¹o ra mét share Èn b¹n chØ viÖc lµm gièng nh− khi b¹n t¹o mét share b×nh th−êng.and then.Ra duyÖt m¹ng tõ My Network place http://www. .hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c Share nµy lµ nh÷ng Share Èn.c¸c Share d¹ng C$.Nh¾p chuét vµo Finish khi b¹n kªt thóc qu¸ tr×nh t×m kiÕm. lo¹i Share nµy gäi lµ c¸c Share qu¶n trÞ (administrative Share ). §Ó gäi ra c¸c Share Èn nµy b¹n ph¶i gâ ®Çy ®ñ tªn cña Share ®ã trong khung tho¹i Map network Drive.REPL$: lµ Share ®−îc dïng cho qu¸ tr×nh dÞch vô sao chÐp (replication services)gi÷a c¸c m¸y chñ trong m¹ng.6 C¸c ph−¬ng ph¸p kÕt nèi vµo Share Nh¾p chuét ph¶i vµo My Network Place råi chän Map network Drive.

.Locate the computer on which the Share folder is Located 2.click run . H×nh 9.T×m kiÕm Share ®ã trong Active Directory .1 ThiÕt lËp cÊu h×nh TCP/IP http://www.1.1 cÊu h×nh (Configuration)TCP/IP 7.5 The Map Network Dirive Wizard. Nèi kÕt víi Folder ®· Share b»ng c¸ch sö dông My Network Places 1.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.edu. Windows 2000 display Share folders for the computer.Double-click the Network Places icon .Nèi kÕt víi foder ®∙ Share b»ng c¸ch sö dông Run Command 1.Double click the Share folder to which you want to connect.CIC .vn Trang 174 .ebook. 2.Sö dông c«ng cô dßng lÖnh netuse (th−êng ®−îc sö dông cho c¸c m¹ng Wan) .and then type\computer_name in the open box.Double click the Share folder to which you want to connect.click the start buttun . Ch−¬ng 7: cµi ®Æt c¸c giao thøc vµ dÞch vô m¹ng 7.

B¹n cÇn ph¶i cÊu h×nh l¹i c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c kÕt nèi sao cho phï hîp víi yªu cÇu cña m¹ng.ebook.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.C¸c kÕt nèi sÏ ®−îc cÊu h×nh dùa trªn c¸c th«ng sè ngÇm ®Þnh. .vn Trang 175 .edu. §Ó kÝch ho¹t mµn h×nh hiÓn thÞ cÊu tróc TCP/IP nh¾p chuét vµo Start->setting>Network Dialo-Up Connection ta sÏ cã mµn hiÓn thÞ nh− sau.CIC Mét m¹ng Lan sÏ ®−îc tù ®éng cÊu h×nh sau khi b¹n cµi ®Æt Card m¹ng. Nh¾p chuét vµo Local Area Connection ®Ó më mµn h×nh cÊu tróc m¹ng Lan http://www.

http://www.tuy nhiªn nÕu v× mét lÝ do nµo ®ã mµ giao thøc nµy ch−a chän Protocol->Add ->chän Internet Protocol (TCP/IP) ->OK.ebook.Th−êng th× trong danh s¸ch nµy ®· cã s½n giao thøc TCP/IP . . §Ó cÊu tróc l¹i TVP/IP th× tõ trang Local Area Connection Properties chän Internet Protocol ( TCP/TP )vµ nh¨p chuét vµo Properties ®Ó më mµn h×nh Internet Protocol ( TCP/IP ) Properties.dÞch vô vµ c¸c giao thøc ®· ®−îc cµi ®¨t cho Card dïng cho mèi kÕt nèi nµy .Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.edu.vn Trang 176 .Trang General cña mµn h×nh nµy liÖt kª tÊt c¶ m¸y kh¸ch.CIC TiÕp theo nh¾p chuét vµo Properties ®Ó më mµn h×nh Local Area Connection properties.

B¹n cã thÓ tù ®−a vµo ®Þa chØ IP hoÆc nhËn ®−îc tù ®éng nhê dÞch vô Duynamic Host Configoration Protocol (DHCP) hay Automatic Private IP Addressing. . http://www.CIC Trang General cña mµn h×nh Internet Protocol ( TCP/IP ) Properties cho phep b¹n thiÕt lËp ®Þa chØ IP vµ c¸c th«ng tin vÒ DNS server.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.ebook.vn Trang 177 .edu.

254. hai m¹ng nµy hoµn toµn kh«ng nh×n thÊy nhau. Advance Properties-IP setting Trang nµy cho phÐp thªm nhiÒu ®Þa chØ IP kh¸c nhau cho cïng mét Card m¹ng.ebook.nÕu kh«ng ®−îc th× m¸y sÏ lÊy tõ Automatic Private IP Address.CIC NÕu b¹n chän ph−¬ng thøc lÊy ®Þa chØ IP tù ®éng m¸y sÏ cè g¾ng lÊy mét ®Þa chØ tõ DHCP server.y. NÕu b¹n muèn mét m¸y tÝnh cã thÓ liªn l¹c http://www.edu. §Þa chØ m¹ng lÊy ngÇm ®Þnh lµ ®Þa chØ líp B:169. B¹n lµm nh− thÕ khi b¹n muèn m¸y cña b¹n cã thÓ ®−îc kÕt nèi víi c¸c m¹ng kh¸c nhau.vn Trang 178 . .Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.z vµ sÏ mÆc ®Þnh líp submark . nh−ng tªn m¸y tÝnh l¹y kh«ng thÓ dïng cho viÖc th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tÝnh víi nhau. VÝ dô.Dïng tªn m¸y tÝnh sÏ rÔ dµng h¬n cho ng−êi sö dông. M¸y tÝnh chØ cã thÓ hiÓu ®−îc ®Þa chØ IP mµ th«i. §Ó ®Æt thªm c¸c ®Æc tÝnh kh¸c cña TCP / IP b¹n nh¾p chuét vµ Advance ®Ó më trang Advance Properties. b¹n thiÕt lËp hai m¹ng trªn cïng mét ®−êng C¸p. B¹n còng cÇn ph¶i cung cÊp DNS server ®Ó dïng vµo viÖc ®Æt tªn. DNS server thùc ra lµ mét c¬ së d÷ liÖu ®Ó g¾n tªn mçi m¸y tÝnh víi mét ®Þa chØ IP.

DEV. Nh− vËy tªn DNS cña m¸y b¹n sÏ lµ ComP33. Trang Wins cho phÐp b¹n qu¶n lý viÖc ph©n gi¶i c¸c tªn NetBIOS còng nh− viÖc hç trî cña NetBIOS cho c¸c kÕt nèi.1. Nh− ë vÝ dô trªn th× tªn sÏ lµ: COMP33.ebook. VÝ dô tªn miÒn cña b¹n lµ OPS.DEV. B¹n còng cã thÓ thªm vµo hay lo¹i bá bít c¸c DNS server trong trang nµy.2 Troubleshooting TCP/IP http://www. Sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng thªm tªn miÒn vµo sau tªn cña m¸y tÝnh.CIC ®−îc víi nh÷ng m¸y chñ cña c¶ hai m¹ng ®ã th× b¹n ph¶i cung cho nã ®Þa chØ cña c¶ hai m¹ng.vn Trang 179 .MYCOM. khi ®ã tªn DNS sÏ ®−îc thiÕt lËp v¬i phÇn ®u«i lµ ®u«i cña m¹ng parent suffix.MYCOM. hinh Advance properties –DNS setting B¹n cã thÓ thiÕt lËp thªm c¸c ®Æc tÝnh cña DNS th«ng qua trang DNS Properties.COM vµ tªn m¸y tÝnh cña b¹n lµ Comp33.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. H×nh á chÕ ®é ngÇm ®Þnh th× môc Append Primary and conection Specilfic DNS sufixes sÏ ®−îc chän. nÕu b¹n chän Append these DNS sufixes (in order) vµ gâ vµo. H×nh 7.MYCOM.COM Nh− vËy tªn DNS cña m¸y tÝnh b¹n sÏ lµ COMP33.COM Tuy nhiªn b¹n còng cã thÓ tù thiÕt lËp ten DNS riªng.MYCOM.OPS.edu.MYCOM.COM Advanced Properties –Wins Setting Windows Internet Name Services ( Wins ) ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt mèi t−¬ng thÝch gi÷a tªn NetBIOS víi ®Þa chØ IP. .COM NÕu b¹n chän Parent suffixes of the primary DNS sufix. VÝ dô.

Option Ping Arp Ipconfig Nbtstat Netstat Route Description X¸c thùc cÊu h×nh vµ kiÓm tra c¸c kÕt nèi HiÓn thÞ ®Þa chØ IP vµ ®Þa chØ vËt lý cña m¸y côc bé HiÓn thÞ cÊu h×nh TCP/IP hiÖn t¹i HiÓn thÞ c¸c sè liÖu vµ vµ c¸c kÕt nèi sö dông NetBIOS over TCP/IP Sö dông c¸c sè liÖu cña giao thøc TCP/IP vµ c¸c mèi kÕt nèi HiÓn thÞ vµ chØnh sö b¶ng ®Þnh tuyÕn côc bé.2 Ipconfig http://www.1.3 Sö dông c¸c tiÖn Ých ( Utilities ) cña TCP / IP Trong phÇn nµy chóng ta sÏ bµn vÒ c¸c tiÖn Ých ( c«ng cô ) ®Ó kiÓm nghiÖm cÊu h×nh TCP/IP.ebook.3. 7. .1. KiÓm tra tuyÕn ®−êng tíi mét hÖ thèng ë xa.1 HostName C«ng cô nµy cã t¸c dông gäi tªn cña m¸y mµ b¹n ®ang ch¹y lÖnh nµy.3. HostName HiÓn thÞ tªn cña m¸y chñ n¬i mµ b¹n thùc hiÖn lÖnh ®ã. B¶ng sau sÏ miªu t¶ c¸c tiÖn Ých ®ã. Có ph¸p cña lÖnh nµy nh− sau: HostName ↵ 7.1. C¸c c«ng cô nµy ch¹y trong cöa sæ Command Prompt. LÊy c¸c th«ng tin tõ mét m¸y tÝnh tõ xa. TiÕp theo chïng ta sÏ t×m hiÓu kÜ h¬n mét chót vÒ c¸c tiÖn Ých nµy.vn Trang 180 .CIC Windows 2000 cung cÊp mét sè tiÖn Ých ®Ó kiÓm tra c¸c kh¾c phôc sù cè cho TCP / IP. Telnet Finger Tracert Cung cÊp mét sè m« pháng víi mét m¸y chñ TCP/IP cã ch¹y Telnet.edu.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. 7.

Mét vÝ dô vÒ Ping ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh sau: http://www.edu.vµ ®Þa chØ Gateway mÆc ®Þnh.3.vn Trang 181 . hái r»ng “ CËu cã ®ã kh«ng ”. Dßng Note type chØ c¸ch thøc mµ m¸y dïng ®Ó chuyÓn mét tªn NetBIOS thµnh mét ®Þa chØ IP.CIC LÖnh nµy cho phÐp b¹n xem cÊu h×nh cña TCP / IP hiÖn t¹i. trong h×nh trªn dßng ®Çu tiªn cho b¹n biÕt vÒ tªn m¸y chñ ( hostnam e). Dßng IP Routing Enlable cho b¹n biÕt m¸y nµy cã ®ãng vai trß nh− mét IP router kh«ng.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. LÖnh Ipconfig hiÓn thÞ mét b¶ng tãm t¾t cÊu h×nh TCP / IP bao gåm ®Þa chØ IP. NÕu b¹n thªm tuú chän / All th× m¸y sÏ hiÓn thÞ thªm c¸c tÝnh n¨ng kh¸c n÷a.ebook.VÝ dô tõ dÊu nh¾c gâ vµo lÖnh Ipconfig /all↵ b¹n sÏ thÊy mét mµn h×nh t−¬ng tù nh− trong h×nh sau.3 Ping Ping lµ mét lÖnh cho phÐp b¹n kiÓm tra xem cÊu h×nh TCP / IP cã ho¹t ®éng tèt kh«ng b»ng c¸ch göi mét th«ng ®iÖp ng¾n ®Õn mét nèi m¹ng TCP / IP kh¸c. 7. NÕu m¸y ®ã cã ë ®ã nã sÏ tr¶ lêi ®èi víi Ping.1. vµ Ping sÏ chuyÓn th«ng tin ®ã ng−îc trë l¹i cho b¹n. . Subnetmark .

LÖnh Ping ®−îc dïng víi Ip address cña m¸y chñ xa ®Ó x¸c nhËn m¸y tÝnh cã liªn l¹c ®−îc qua Router.2 Duynamic host configuration Protocol ( DHCP ) http://www. C¸c b−íc sau ®©y chØ cho b¹n c¸ch sö dông c¸c dông cô nµy: 1. LÖnh Ping ®−îc dïng víi IP address cña m¸y côc bé ®Ó x¸c nhËn IP address ®ã lµ duy nhÊt.CIC 7. 7.5 Using Ipconfig and Ping b¹n cã thÓ kÕt hîp c¶ hai lÖnh Ipconfig vµ Ping ®Ó x¸c ®Þnh cÊu h×nh m¸y tÝnh vµ c¸c kÕt nèi cña router.edu. LÖnh Ping ®−îc dïng víi Ip address cña Gateway ( ngÇm ®Þnh ) ®Ó x¸c nhËn m¸y tÝnh cã thÓ liªn l¹c víi m¹ng côc bé.1.ebook.0.1) ®Ó x¸c nhËn r»ng TCP/IP ®−îc cµi ®Æt ®óng vµ bao trïm card m¹ng cña b¹n. 4. LÖnh Ping ®−îc dïng t−¬ng ph¶n víi Lookback address (127. 7.vn Trang 182 .3. . 5. 3.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. 2.0. LÖnh Ipconfig ®−îc dïng ®Ó x¸c nhËn r»ng cÊu h×nh TCP / IP ®· ®−îc thiÕt lËp.4 Nestat LÖnh nµy cho phÐp b¹n xem tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ c¸c mèi kÕt nèi sö dông c¸c giao thøc TCP / IP.1.3.

tuy nhiªn cÇn cã mét m¸y thø hai ch¹y secondary WINS server ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lçi. NetBIOS lµ mét giao diÖn lËp trinhg øng dông m¹ng ( API ) ®−îc Microsoft lËp ra vµ ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c version cò cña Windows. 7. C¸c m¸y Windows Profesional cã kÌm theo s½n DHCP client cña chóng. 7. • Nh¾p Add/Remove Windows Component 7.1 Cµi ®Æt WINS server CÇn l−u ý chØ cã WinNT server hoÆc Windows 2000 server lµ cã thÓ dïng ®Ó lµm WINS server. Tuy nhiªn do nhiÒu h¹n chÕ cña LMHOSTS nªn tõ n¨m 1994 Microsoft cho tr×nh lµng phÇn mÒm WINS.2. • Më Add/Remove Program. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy c¸c m¸y tr¹m ph¶i cã cµi ®Æt thªm c¸c phÇn mªm DHCP Client. Còng kh«ng nªn ®Æt WINS server vµ Domain http://www.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc.CIC DHCP tèi thiÓu ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®Þa chØ IP b»ng c¸ch tù ®éng g¸n c¸c ®Þa chØ IP cho c¸c m¸y kh¸ch khi chïng khëi ®éng. DHCP server lµ m¸y mµ cã kh¶ n¨ng cung c©p c¸c ®Þa chØ IP cho c¸c m¸y kh¸ch khi chóng cã yªu cÇu truy cËp vµo m¹ng.edu.3 Windows internet Name Services (WINS) WINS lµ mét dÞch vô dïng ®Ó gi¶i ®¸p tªn ( Name Resolution ) cho c¸c m¸y ch¹y NetBIOS ( Network basis Input Output System ). Cµi ®Æt dÞch vô DHCP §Ó cµi ®Æt ®−îc dÞch vô DHCP hÖ thèng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: • Cã 1 ®Þa chØ IP tÜnh ( cè ®Þnh ) ®Ó dïng cho DHCP server.vn Trang 183 . Ngoµi viÖc cung cÊp cho c¸c m¸y kh¸ch c¸c ®Þa chØ IP vµ c¸c Subnetmask DHCP cßn cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho chóng c¸c Gateway mÆc ®Þnh. LMHOSTS thùc ra lµ mét tËp tin ASII trong ®ã cã chøa nh÷ng ®Þa chØ IP vµ nh÷ng tªn cña NetBIOS ( gåm 15 kÝ tù ) ®Ó dïng cho viÖc ph©n gi¶i tªn trong m¹ng. . ®Þa chØ cña DNS server vµ ®Þa chØ WINS server.ebook. • BiÕt ®−îc mét quü ®Þa chØ IP ch−a dïng ®Ó cung cÊp cho m¸y kh¸ch. • §Ó cµi ®Æt DHCP server cÇn tr¶i qua c¸c b−íc sau: • Më Control Panel. ThËt ra kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®Æt cho mçi m¹ng con mét WINS server riªng.1 Cµi ®Æt vµ cÊu h×nh cho c¸c DHCP server.3. Tr−íc khi Wins ra ®êi th× viÖc ph©n gi¶i tªn do phÇn mÒm LMHOSTS ®¶m nhiÖm.

Nh¾p Next. 4. Nh¾p Next vµ ®îi m¸y ®Þnh cÊu h×nh WINS. . http://www. nh−ng nh÷ng m¸y ch¹y nh÷ng hÖ ®iÒu hµnh cò kh«ng cã dÞch vô WINS th× b¹n ph¶i ®¨ng kÝ víi WINS server. Më Add / Remove Programs. 1. 5.ebook. Nh¾p vµo Add / Remove Windows component ®Ó më Windows components Wizard. Trong trang nµy b¹n ®iÒn vµo tªn NetBIOS cña m¸y tÝnh. 2.CIC controler lªn cïng mét m¸y ®Ó tr¸nh qu¸ t¶i. Nh¾p OK. Chän Networking services råi nh¾p Details. C¸c m¸y kh¸c WINS sÏ tù ®éng ®¨ng kÝ víi WINS server.Qu¶n lý vμ chia sÎ tμi nguyªn m¹ng TATA Jsc. 8.type of mapping vµ ®Þa chØ IP cña m¸y tÝnh. Chän « Windows Internet Name Services 7.vn Trang 184 . Nh¾p ph¶i chuét vµo Active Registrations råi chän New Static Mapping. 6. Më Control Panel ra. TÇm netBIOS. WINS sÏ tù ®éng active ngay mµ kh«ng cÇn khíi ®éng l¹i m¸y còng nh− kh«ng cÇn b¹n ph¶i trao quyÒn cho nã. 3. C¸c b−íc ®Ó thiÕt lËp mét WINS server nh− sau. Nh¾p Finish trong Completting the Windows Component Wizard ®Ó kÕt thóc. 9.edu. §Ó lµm ®iÒu nµy tr−íc hÕt b¹n ph¶i më cöa sæ WINS tõ menu Addminstrator Tools.

hÖ ®iÒu hµnh ®Ó bµn míi nhÊt cña Microsoft. Ch−¬ng nµy ch×nh bµy 4 lo¹i kh¸ch hµng: -Windows 2000 Professional -Windows NT WorkStation.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. do sö dông Active Directory coi c¸c kh¸ch hµng cò nµy lµ kh«ng t−¬ng thÝch. kh¸ch hµng MS DOS trªn m¹ng Microsofl ( dïng cho c¶ kh¸ch hµng m¹ng sö dông MS DOS vµ Windows 3. khi ®ã m¸y tÝnh Windows 2000 server sÏ ho¹t ®éng nh− m¸y chñ Windows NT 4. nh−ng thÕ giíi m¸y tÝnh vÉn lµ hçp c¸c hÖ ®iÒu hµnh. trõ khi b¹n ch¹y Windows 2000 server trong chÕ ®é t−¬ng thÝch NetBIOS. nh−ng th−êng cã nh÷ng kh¸ch hµng Windows 9x. §iÒu nµy lµ do nhiÒu tæ chøc r»ng buéc víi phÇn cøng cò. ChØ cã kh¸ch hµng Windows 2000 Professional lµ cã kh¶ n¨ng nãi chuyÖn víi Windows 2000 server cheo chÕ ®é chuÈn. NÕu b¹n cµi ®Æt Windows 2000 server.ebook. http://www. kh«ng thÓ ch¹y ®−îc c¸c phiªn b¶n míi h¬n. -Windows 95 vµ Windows 98 -Windows For Workgroups 3. Microsoft Windows For WorkGroup vÉn ®−îc sö dông réng r·i. Tuy nhiªn.CIC Ch−¬ng 8:Nèt kÕt c¸c m¸y kh¸ch vµo m¹ng Window 2000 Server 8. B¹n cÇn c¸ch thøc lËp cÊu h×nh mét kho¶ng c¸ch réng c¸c kh¸ch hµng m¹ng Microsoft. .11 8. hÇu nh− b¹n ch¾c ch¾n cã kh¸ch hµng Windows 2000 trªn m¹ng. Mét sè tæ chøc kh«ng muèn chi phÝ ®Ó n©ng cÊp vµ huÊn luyÖn nh©n viªn theo hÖ ®iÒu hµnh míi.2 Windows 2000 Professional lµ kh¸ch hµng m¹ng PhÇn nµy sÏ tr×nh bµy sù sö dông Windows 2000 Professional. lµm kh¸ch hµng m¹ng. C¸c thay ®æi ch×nh trong Microsoft NetWorking.1 C¸c kh¸ch hµng Windows 2000 MÆc dÇu Windows 9x ®· ®−îc sö dông kho¶ng 5 n¨m.vn Trang 185 .0 thay v× Windows 2000 server.1 ) kh«ng cßn ®−îc hç trî n÷a.edu.

.vn Trang 186 . §iÒu nµy sÏ më menu t−¬ng øng. H×nh 11. Tõ Desktop Windows 2000 Professional.1 2. Wizard cÇn biÕt b¹n nèi kÕt vµo vïng hay ®¬n gi¶n chØ tham gia vµo m¹ng theo quan hÖ ngang cÊp.2 X¸c lËp viÖc lËp cÊu h×nh m¹ng dùa trªn sö dông cña b¹n 4. 3. B¹n h·y chän Properties vµ chän Tab Network Identification nh− h×nh 11. §Ó x¸c lËp Windows 2000 Professional lµm kh¸ch hµng Windows 2000 server b¹n cÇn thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1.1 Tab Network Identification ®−îc dïng ®Ó nhËn biÕt vµ chØnh söa tªn vµ nhãm lµm viÖc cña m¸y tÝnh Windows 2000 Professional hoÆc ®Ó nèi vµo vïng.ebook. B¹n nhÊp Next ®Ó tiÕp tôc. http://www.edu. KÕ tiÕp. h−íng dÉn b¹n lËp cÊu h×nh m¹ng.CIC H×nh 11.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. NhÊp nót Network ID khëi ®éng Identification Wizard. Tuú chän thø nhÊt ®èi víi NetWork Identification Wizard lµ xem cã cÇn m¸y tÝnh ®ã tham gia vµo m¹ng kh«ng. b¹n chän biÓu t−îng My Computer vµ nhÊp ph¶i chuét.

4.vn Trang 187 . http://www. 5. th«ng b¸o b¹n cÇn th«ng tin vïng vµ tµi kho¶n ng−êi dïng ®Ó tiÕp tôc.edu.3 X¸c ®Þnh kiªu m¹ng b¹n cÇn dùa trªn sö dông cña b¹n.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. . Hép tho¹i NetWork Information h×nh 11.CIC Hinh 11.ebook.

b¹n cÇn bæ xung tµi kho¶n.5. . hép tho¹i User ID lµ Administractor. b¹n nhÊp th«ng tin ®· chän cho b−íc tr−íc.vn Trang 188 . http://www.4 B¹n cÇn th«ng tin nµy ®Ó tiÕp tôc nèi vµo vïng 6.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc.ebook. NhÊp Next ®Ó tiÕp tôc. Trong hép tho¹i User Account and Domain Information h×nh 11.edu.CIC H×nh 11. Do ®ã dÉy ng−êi ®¨ng nhËp m¸y tÝnh Windows 2000 Professional lµ Administrator t¹i chç. sau ®ã b¹n cÇn nhÊp Password cña b¹n vµ tªn vïng b¹n muèn nèi vµo. NÕu b¹n kh«ng cã tµi kho¶n trong vïng.

cïng Passwword H×nh 6.ebook. §Ó nèi kÕt vµo vïng. KÕ tiÕp. NÕu m¸y tÝnh cña b¹n cã tµi kho¶n trong vïng kh¸c. Trong tr−êng hîp nµy b¹n cÇn t¹o tµi kho¶n m¸u tÝnh trong vïng DUNGBT. Bëi v× b¹n muèn x¸c lËp tµi kho¶n ®Ó sö dông riªng.8 http://www.vn Trang 189 . . 9.b¹n ph¶i nhÊp ID ng−êi dïng cã phÐp bæ xung m¸y tÝnh vµo vïng ®ã. b¹n h·y nhÊp OK ®Ó tiÕp tôc. b¹n chän ®Ó bæ xung ng−êi dïngONBH cho m¸y tÝnh Dungbt vµ cho vïng WORKGROUP. Network Identification Wizard cho phÐp b¹n bæ xung tµi kho¶n ng−êi dïng cho m¸y tÝnh t¹i chç.edu. kh«ng cã tµi kho¶n trong vïng DUNGBT ch¼ng h¹n. do ®ã b¹n nªn nh¾p nót Next. ®iÒu nµy ®−îc nªu trªn h×nh 11. ®©y lµ n¬i ®Ó nhËp tªn vïng.5 B¹n h·y nhËp tµi kho¶n ng−êi dïng vµ th«ng tin vïng tr−íc khi tiÕp tôc 7. kh«ng ph¶i lµ Administrator.6 x¸c nhËn tªn m¸y tÝnh ch¼ng h¹n lµ Dungbt.CIC H×nh 11. hép tho¹i Computer Domain h×nh 11.7. KÕ tiÕp.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. 8.

b¹n sÏ ®−îc phÐp ®¨ng nhËp vïng nµy.0 lµ kh¸ch hµng m¹ng Windows NT Workstation phiªn b¶n 4. 11.b¹n hoµn tÊt Network Identification Wizard. b¹n h·y nhÊp Next ®Ó tiÕp tôc. sau khi b¹n nhÊp OK.0 hoÆc cò h¬n. m¸y tÝnh cña b¹n còng ph¶i lµ thµnh viªn cña vïng. Sau khi nhÊp Finish b¹n sÏ ®−îc nh¾c khëi ®éng l¹i PC ®Ó c¸c thay ®æi cã hiÖu lùc. Khi ®ã hép tho¹i System Propertes ph¶n ¸nh c¸c thay ®æi b¹n ®· thùc hiÖn.8 Bæ xung tµi kho¶n ng−êi dïng 10.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. coi vïng Windows 2000 server cña b¹n vµ c¸c m¸y chñ theo c¸c tªn NetBIOS t−¬ng øng.edu.7 mµn h×nh Domain User Name and Password H×nh 11.Sau khi x¸c lËp Access Level.B¹n cã thÓ x¸c lËp Access Level cho ng−êi dïng míi tõ hép tho¹i Access Level. Wizard nµy ®ßi hái. nÕu b¹n thùc hiÖn ®iÒu ®ã.ebook.CIC H×nh 11. .vn Trang 190 .0 ( REINSTEIN ) vµ vïng Windows 2000 server ( W2k ) ®−îc nªu trong Network Neighborhood http://www.xuÊt hiÖn nh− m¸y chñ vµ vïng NT. Trong c¶ vïng Windows NT server 4. b¹n cã muèn khëi ®éng l¹i m¸y kh«ng.6 Víi Windows 2000 Professional. 8. H×nh 11.b¹n h·y nhÊp Finish ®ãng Wizard nµy.3 Windows NT Workstation 4.

Windows 98 cã tÝnh tù lËp cÊu h×nh rÊt cao.0 nh− mét vïng NT 4. cÇn cµi ®Æt Windows 2000 Professional lµm hÖ ®iÒu hµnh Desktop cña m×nh. Sau khi nhËp tªn vïng míi.0 3. b¹n sÏ nhËn ®−îc th«ng b¸o trµo mõng b¹n ë vïng míi. Sau khi hoµn tÊt sù thay ®æi nµy. tuy nhiªn. Hép tho¹i kÕt qu¶. http://www. ®¬n gian kh«ng cho phÐp b¹n xo¸ tr×nh ®iÒu khiÓn thÎ m¹ch m¹ng.0. 2.b¹n h·y nhÊp OK.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. B¹n h·y nhÊp nót Change. nÕu ®−îc kÕt cÊu h¹ tÇng cña b¹n chuyÓn ®Õn Active Directory sevices gèc.4 Windows 95 vµ Windows 98 lµ kh¸ch hµng m¹ng Windows 95 vµ Windows 98 lµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh Plug and Play. V× nh÷ng lý do ®ë ®©y sÏ kh«ng cÇn tr×nh bµy sù lËp cÊu h×nh tr×nh kh¸ch hµng ®èi víi Windows 95 vµ Windows 98. b¹n thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1.CIC TÝnh t−¬ng thÝch ng−îc nµy ®−îc cµi ®Æt theo mÆc ®Þnh trªn Windows 2000 server. cho phÐp b¹n ®æi tõ nhãm lµm viÖc hiÖn h÷u hoÆc tªn vïng sang vïng Windows 2000 míi. NhÊp OK trªn hép tho¹i tÝnh chÊt Network. 2. b¹n h·y nhÊp OK. NÕu thÎ m¹ch m¹ng ®−îc cµi ®Æt thÎ ®ã th−êng ®−îc ph¸t hiÖn vµ tr×nh ®iÒu khiÓn ®−îc thiÕt lËp l¹i khi b¹n khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh.0 v−ît ra ngoµi ph¹m vi ch−¬ng nµy ë ®©y gi¶ thiÕt m¹ng ®· ®−îc cµi ®Æt s½n. Do tÝnh t−¬ng thÝch ng−îc cña Windows 2000. tuú chän nµy cã thÓ kh«ng kh¶ dông. NÕu hÖ ®iÒu hµnh ph¸t hiÖn thÎ m¹ch m¹ng.vn Trang 191 . Cµi ®Æt Microsoft Networking b»ng c¸ch më Networking gåm c¶ sù cµi ®Æt thÎ m¹ch m¹ng Ethernet vµ giao thøc Windows NT 4.edu. NhÊp ®óp biÓu t−îng Network vµ chän Tab Identification.ebook. vïng Windows 2000 míi sÏ xuÊt hiÖn ®èi víi hÖ thèng Windows NT Workstation 4. b¹n cÇn ID ng−êi dïng vµ Password ®èi víi tµi kho¶n cã cho phÐp bæ xung m¸y tÝnh cho vïng. B¹n sÏ thÊy tªn vµ vïng hoÆc nhãm lµm viÖc ®· chän khi b¹n cµi ®Æt Windows NT Workstation 4. . phÇn lín c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn ®éc lËp dï b¹n muèn hay kh«ng.§Ó bæ xung Windows NT Workstation vµo vïng Windows 2000. §Ó thay ®æi c¸c vïng. Chóng ®−îc thiÕt t×m phÇn cøng cho m¸y tÝnh cña b¹n vµ lËp cÊu h×nh mét c¸ch thÝch hîp sù tù lËp cÊu h×nh ®−îc më réng sang thiÕt lËp m¹ng. sÏ cè g¾ng ch¹y t¶i tr×nh ®iÒu khiÓn vµ ch¹y tr×nh kh¸ch hµng m¹ng. 8. sau ®ã khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh ®Ó ®¨ng nhËp vïng míi.

vµ cã lÏ sÏ t×m ®−îc. . sÏ cÇn bæ xung tr×nh ®iÒu khiÓn thÎ m¹ch m¹ng thay. b¹n sÏ kh«ng cÇn bæ xung b»ng tay tr×nh ®iÒu khiÓn thÎ m¹ch m¹ng trõ khi b¹n sö dông phÇn cøng míi. 8. nÕu b¹n kiÓm « kiÓm Network Adapter. NÕu Windows 95 vµ 98 kh«ng t×m thÊy thÎ m¹ch m¹ng míi vµ kh«ng cµi ®Æt tr×nh ®iÒu khiÓn ®óng. do vËy phÇn nµy sÏ tr×nh bµy c¸c quy tr×nh ®ã. b¹n thùc hiÖn mét trong hai viÖc d−íi ®©y: http://www. b¹n h·y dïng Network trong Control Panel ®Ó thùc hiÖn c¸c c¸ch thay ®æi vÒ cÊu h×nh m¹ng. Windows 95 t×m thÎ m¹ch nµy mét c¸ch tù ®éng. thay ®æi giao thøc. Windows 95 cung cÊp tuú chän ®Ó t×m thÎ m¹ch m¹ng. Windows 98 trõ khi ®ã lµ thÎ m¹ch míi kh«ng cã trong danh s¸ch cña phÇn mÒm ®ã.vn Trang 192 . Më Network vµ chän Tab Configuration. Setup Wizard sÏ quÐt hÖ thèng cña b¹n ®Ó t×m thÎ m¹ch ®ã. cã lÏ thÎ m¹ch m¹ng ®ã ®−îc ph¸t hiÖn khi b¹n cµi ®Æt Windows 95.1 Cµi ®Æt m¹ng Windows 95 vµ Windows 98 NÕu b¹n ®· cµi thÎ m¹ch m¹ng.CIC Víi thêi gian. NÕu ra Network khi xuÊt hiÖn trong Windows 95 vµ 98. b¹n cÇn cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn m¹ng sau khi cµi ®Æt phÇn cøng míi. Sau ®ã nhÊp Add ®Ó më hép tho¹i Select Network Adapters. NhÊn Add ®Ó më hép tho¹i Select Network Component Type chän Adapter trong hép tho¹i danh s¸ch Click the Type of Network component You Want to Install. 8. Vµi thÎ m¹ch m¹ng cã tÝnh n¨ng riªng cã thÓ g©y nhÇm lÉn cho c¸c ch−¬ng tr×nh Setup b¹n cÇn ®¶m b¶o x¸c nhËn thÎ m¹ch cña m×nh trong qu¸ tr×nh Setup .4.4. Sau khi x¸c lËp Windows 95 hoÆc 98. b¹n h·y bæ xung cho tr×nh ®iÒu khiÓn thÎ m¹ch m¹ng nh− sau: Bæ xung tr×nh ®iÒu khiÓn cho thÎ m¹ch m¹ng B−íc thø nhÊt trong viÖc lËp cÊu h×nh m¹ng Windows 9x lµ cµi ®Æt thÎ m¹ch m¹ng: 1. 3. Trong hép tho¹i Select Network Adapters. 2.ebook.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. Windows 95 lµ hÖ ®iÒu hµnh cò do ®ã.edu.2LËp cÊu h×nh c¸c thµnh phÇn m¹ng Windows 98 cã kh¶ n¨ng tù x¸c lËp phÇn cøng. hoÆc lËp l¹i cÊu h×nh mét vµi ®Æc tÝnh m¹ng. hoÆc b¹n cÇn cµi ®Æt c¸c phÇn ®iÒu khiÓn cËp nhËp cho thÎ m¹ch m¹n. Windows 2000 kh«ng thÓ nhËn biÕt.

h·y chän mét môc trong hép danh s¸ch Manufacturer.sÏ sö dông tr×nh ®iÒu khiÓn kh¸ch hµng chuyªn biÖt trong tr−êng nµy ®Ó thùc hiÖn sù nç lùc ®¨ng nhËp lªn m¹ng. B¹n h·y chän Tab Identification Tab nµy cã c¸c tr−êng sau: • Computer name :Nãi chung môc nµy th−êng trïng víi tªn ng−êi dïng m¹ng. sau ®ã chän s¶n phÈm trong danh s¸ch Network Adapters. vµ c¸c giao thøc m¹ng mÆc ®Þnh. h·y nhÊp have Disk. Khi ®−îc nh¾c. §Ó bæ xung giao thøc cho cÊu h×nh: a) B¹n h·y nhÊp Add trong hép tho¹i Network b) Chän Protocol trong hép tho¹i Select Network Component Type. b¹n sÏ thÊy hép tho¹i cÇn thiÕt khi tho¸t khái Network. NÕu b¹n chän giao thøc ®ßi hái cÊu h×nh. NÕu m¸y tÝnh ®¨ng nhËp mét vïng tr−êng nµy ph¶i cã tªn cïng ®ã.ebook. Khi Windows 95 hoÆc 98 khëi ®éng. • WorkGroup : gi¸ trÞ nµy t−¬ng hîp víi tªn nhãm lµm viÖc hoÆc vïng m¸y tÝnh ®¨ng nhËp. B¹n h·y chän giao thøc trong danh s¸ch The Flowing Network Components Are Installed. 5.sau ®ã nhÊp Add ®Ó më hép tho¹i Select Network Protocol c) Chän nhµ s¶n xuÊt trong danh s¸ch Manufacturers d) Chän giao thøc trong danh s¸ch Network Protocol. th−êng lµ ë trªn æ ®Üa mÒm trong æ A: Windows cµi s½n tr×nh ®iÒu khiÓn cho thÎ m¹ch m¹ng Clent for Microsoft Network. hoÆc s¶n phÈm cña b¹n cã tr×nh ®iÒu khiÓn míi. http://www. 6. .vn Trang 193 . 7.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. 4. b¹n h·y nhËp c¸c tÝnh chÊt thÝch hîp trong c¸c hép tho¹i ®ã. Computer Description ë ®©y b¹n cã thÓ nhËp th«ng b¸o ng¾n ®Ó nhËn biÕt m¸y tÝnh.edu.CIC • NÕu b¹n cµi ®Æt s¶n phÈm ®−îc liÖt kª. • NÕu b¹n ®−îc cµi ®Æt s¶n phÈm kh«ng ®−îc liªt kª. NÕu ®· cµi ®Æt nhiÒu kh¸ch hµng m¹ng. b¹n h·y kiÓm trøng kh¸ch hµng ®ù¬c chän trong hép danh s¸ch Primary Network Logon. NÕu b¹n kh«ng thÝch c¸c giao thøc mÆc ®Þnh Windows ®· chän b¹n cã thÓ xo¸ giao thøc. b¹n h·y chän ®−êng dÉn ®Õn n¬i chøa c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn ®ã.sau ®ã nhÊp Remove. m« t¶ nµy xuÊt hiÖn víi tªn m¸y tÝnh trong c¸c danh s¸ch duyÖt.

nh−ng ng−êi dïng sÏ bÞ chËm khi kÕt nèi tµi nguyªn dïng chung. 10. 9. Gi¸ trÞ cña tr−êng nµy ph¶i t−¬ng hîp víi gi¸ trÞ cña tr−êng WorkGroup trªn Tab Identification. NÕu kÕt l©u dµi chØ ®−îc thiÕt lËp khi ng−êi dïng cè g¾ng truy cËp nguån tµi nguyªn dïng chung. • Logon and Restore Network Conectiãn:NÕu nót nµy ®−îc chän. Windows 9x ghi nhí tªn ng−êi dïng m¹ng cña b¹n ë c¸c phiªn lµm viÖc. Hép tho¹i nµy cã c¸c tr−êng hîp sau: • Logon to Windows NT Domain :NÕu b¹n kiÓm tr−êng nµy.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. sÏ cè g¾ng nèi vµo m¹ng. b¹n ®−îc nh¾c khi gâ Passwork cña m×nh ®Ó ®¨ng nhËp m¹ng Microsoft .ebook.4. tr−êng nµy ph¶i chuyªn biÖt tªn vïng Windows 2000 server m¸y tÝnh ®−îc ®¨ng nhËp.Windows 9x cè g¾ng thiÕt lËp l¹i mâi kÕt nèi l©u dµi khi ng−êi dïng ®¨ng nhËp. . B¹n h·y trë l¹i Tab Configuration vµ kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt cña tr×nh kh¸ch hµng Microsoft Network. nh−ng sÏ cµi thiÖn tÝnh ®¸p øng khi ng−êi dïng ®−îc ®¨ng nhËp. Sau khi b¹n thµnh lËp c¸c thÎ m¹ch m¹ng.giao thøc vµ c¸c kh¸ch hµng.tuú chän File and Printer Sharing for Microsoft Network ®−îc bæ xung vµo danh s¸ch c¸c thµnh phÇn m¹ng ®· cµi ®Æt.edu. nh−ng b¹n ph¶i nhÊp Password mçi khi ®¨ng nhËp. Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp b¹n ph¶i khëi ®éng l¹i ®Ó kÝch ho¹t c¸c thay ®æi. Windows 95 hoÆc 98 sÏ ®¨ng nhËp vïng thay v× nhãm lµm viÖc. NhÊp ®óp Client for Microsoft Network ®Ó më hép tho¹i Microsoft Network Properties.Windows 9x sÏ kh«ng nèi kÕt l©u dµi khi ng−êi dïng ®¨ng nhËp. theo yªu cÇu.I Want To Be Able To Allow Others to Print To My Printer(s) NÕu b¹n chän mét trong hai « kiÓm ®ã. NÕu m¸y tÝnh nµy ®−îc chia sÎ tËp tin hoÆc c¸c m¸y in cña m×nh trªn m¹ng. b¹n nhÊp File And Print sharing ®Ó më hép tho¹i File And Print sharing cã chøa c¸c æ kiÓm: • I Want To Be Able To Give Other Access To My File • .vn Trang 194 . nÕu b¹n chuyªn biÖt vïng. 8. Qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp tèn Ýt thêi gian h¬n víi tuú chän nµy. b¹n h·y tho¸t khái Network.Tuú chän nµy cã thÓ kÐo dµi qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp. • Quick Logon : NÕu nót nµy ®−îc chän.3 §¨ng nhËp Khi Windows khëi ®éng l¹i. • Windows NT Domain : NÕu tr−êng Logon to Windows NT Domain ®−îc kiÓm.CIC 8. http://www.

NhÊp OK ®Ó quy chiÕu æ ®Üa. b¹n cã lÏ ®· biÕt c¸c tÝnh n¨ng kÕt nèi vµ tr×nh duyÖt cña Windows 9x. • Reconnect at logon h·y kiÓm æ nµy ®Ó thiÕt lËp kÕt nèi l©u dµi. Windows 9x cã thÓ nhËn biÕt kiÓu m¸y in b»ng c¸ch t×m kiÕm Windows 95 hoÆc 98 ®· ®−îc cµi ®Æt trªn m¸y dÞch vô m¸y in.ebook. Tr−íc hÕt Windows 2000 sö dông giao diÖn ng−êi dïng cña Windows 9x. 3.CIC Quy chiÕu c¸c æ ®Üa ®Õn tµi nguyªn dïng chung NÕu b¹n th«ng th¹o Windows 2000. §Ó quy chiÕu chia sÎ tËp tin m¹ng b¹n h·y thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1. Khi ®−îc hái ®Ó chän ®−êng dÉn hoÆc tªn d·y c¸c kÝ tù. vµ kh«ng cÇn cµi ®Æt c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn trªn m¸y http://www. 2.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. NhÊp ®óp Add Printer ®Ó khëi ®éng Add Printer Wizard 3. Hoµn tÊt x¸c lËp m¸y in nh− m¸y in th«ng th−êng 6. ë ®ã b¹n cã thÓ xem vµ ch¹y m¸y in chia sÎ. 4. h·y nhÊp ph¶i chia sÎ ®ã ®Ó më hép tho¹i t−¬ng øng.b¹n h·y nhÊp « Browse ®Ó më « tr×nh duyÖt. Chän Map Network Drive tõ menu ®ã ®Ó më hép tho¹i Map Network Drive. Tuú theo c¸c x¸c lËp trong hép tho¹i Client for Microsoft Network Properties. B¹n h·y më hå s¬ Printer trong My Computer. c¸c kÕt nèi l©u dµi ®−îc thiÕt lËp l¹i khi b¹n ®¨ng nhËp ( Quick logon ) hoÆc khi lÇn ®Çu b¹n nèi vµo nguån tµi nguyªn ( Logon and Restore Network Connectional ) 4. DuyÖt c¸c nguån tµi nguyªn m¹ng trong Network Neighborhood hoÆc trong Windows NT Explorer. Nèi kÕt c¸c m¸y in chia sÎ Sù x¸c lËp m¸y in ®−îc qu¶n lý b»ng Wizard ®−îc dïng ®Ó bæ xung m¸y in cho cÊu h×nh cña b¹n.edu.vn Trang 195 . §Ó bæ xung m¸y in b¹n cÇn lµm c¸c b−íc sau: 1. Sau khi t×m ®−îc chia sÎ b¹n muèn kÕt nèi. 2. hép tho¹i nµy cã hai tr−êng môc nh©p d÷ liÖu: • Drive b¹n h·y nhÊp kÝ tù æ ®Üa cÇn quy chiÕu.b¹n h·y chän Network Printer. 5. Khi ®−îc ®Ò nghÞ chuyªn biÖt c¸ch thøc nèi m¸y in vµo m¸y tÝnh. . chóng cã thÓ ®−îc truy nhËp b»ng Windows 9x.

§Ó bæ xung phÇn mÒm m¹ng vµo Windows For WorkGroups b¹n cÇn thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1.nèi vµo vïng vµ truy cËp tµi nguyªn vïng. b¹n h·y nhÊp nót vµo Install Microsoft Windows Network vµ nhÊp OK ( NÕu m¹ng cña b¹n cã NetWere vµ c¸c m¹ng ®−îc hç trî http://www. NÕu c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt kh«ng ®−îc cµi ®Æt trªn m¸y dÞch vô in. Hép tho¹i Network setup hiÓn thÞ ( h×nh 6.tr−êng Network nªu ra No Network Installed. Print Manager cã thÓ chia sÎ c¸c m¸y in t¹i chç vµ nèi ®Õn c¸c m¸y in chia sÎ trªn thÓ t¹o m¹ng víi Windows 3. NÕu m¸y tÝnh Windows For WorkGroups ®· tham gia nhãm lµm viÖc. phÇn mÒm m¹ng còng ®−îc cµi ®Æt.1 ®Òu ®−îc gép trong s¶n phÈm nµy.1 kh«ng thÓ tham gia vµo m¹ng víi cïng møc ®é c¸c tiÖn Ých trong Windows For WorkGroups. . 8.19 ). §Ó cµi ®Æt sù hç trî m¹ng.1. Hép tho¹i nµy lµ tiªu ®iÓm cña hÇu hÕt c¸c quy tr×nh lËp cÊu h×nh m¹ng Windows For WorkGroups. §Ó cµi ®Æt c¸c giao thøc. Mäi thø b¹n cÇn lËp cÊu h×nh kh¸ch hµng Windows For WorkGroup 3.Setup th−êng cµi ®Æt phÇn mÒm m¹ng lËp cÊu h×nh Windows For WorkGroups ®Ó tham gia vµo nhãm lµm viÖc. 3.vn Trang 196 . PhÇn nµy tr×nh bµy c¸c quy tr×nh tõng b−íc bæ xung phÇn mÒm m¹ng vµo b¶n sao Windows For WorkGroups ®· cµi ®Æt. nh−ng c¸c tiªn Ých trong Windows 3. Chän lÖnh Change Network Setting trong menu Option. 8.CIC tÝnh t¹i chç. trong hîp tho¹i Windows setup.edu.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc.ebook.5 To¹ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cho Windows For WorkGroup Windows For WorkGroup cã thÓ ®−îc dïng ®Ó x©y dùng c¸c m¹ng ®ång cÊp hç trî sù chia sÎ tËp tin vµo trong m¸y in. Trong kh«ng cã tÝnh n¨ng m¹ng nµo ®−îc kÝch ho¹t. BiÓu t−îng Windows setup th−êng ®−îc l−u trong nhãm ch−¬ng tr×nh chÝnh. phÇn nµy sÏ tr×nh bµy vÒ ph−¬ng ph¸p cµi ®Æt phÇn mÒm m¹ng. C¸c tr×nh tiÖn Ých ®−îc gép trong Windows For WorkGroup ®· cã tÝnh chÊt m¹ng. Ch¹y tiªn Ých Windows setup.5.c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn ®ã ®−îc cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh t¹i chç. b¹n cã thÓ bá qua phÇn nµy vµ ®äc tiÕp phÇn “ KÕt nèi vµo vïng ”.1 Cµi ®Æt phÇn mÒm m¹ng Windows For WorkGroup Khi Windows For WorkGroups ®−îc cµi trªn m¸y tÝnh m¹ng. 2. b¹n h·y nhÊp Networks ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Network 4.

Setup b¾t ®Çu cµi ®Æt c¸c tËp tin.edu. Khi khëi ®éng l¹i Windows.CIC kh¸c. • Tªn m¸y tÝnh : Tªn nµy ph¶i lµ duy nhÊt cho m¸y tÝnh ®ã trªn m¹ng.’.$. Ban trë l¹i hép tho¹i Networks Setup lóc nµy setup cho biÕt sÏ cµi ®Æt Microsoft Windows Network (Phiªn b¶n 3.ebook._. 7. 5.Trong tr−êng hîp NE 2000. C¸c kho¶n trèng gi÷a c¸c kÝ tù lµ kh«ng ®−îc phÐp. NhÊp OK khi c¸c tªn m¹ng ®−îc chon.setup ®−a ra hép tho¹i Microsoft Windows Network Name ë ®©y ph¶i ®−îc chän: • Tªn ng−êi dïng môc nµy ph¶i t−¬ng hîp tªn ng−êi dïng ®−îc nhËn biÕt bëi vïng ng−êi nµy sÏ truy nhËp.b¹n h·y l¾p c¸c ®Üa chuyªn biÖt vÞ trÝ c¸c tËp tin khi ®−îc nh¾c. sÏ t×m ®−îc c¸c thÎ m¹ch cò.®−îc nªu trªn h×nh nµy NE 2000 ®−îc chon. b¹n cÇn chän Other vµ tu©n theo c¸c quy tr×nh cho m¹ng ®ã ). nÕu b¹n chän sù ng¾t chuyªn biÖt cho nguån tµi nguyªn kh¸c.vn Trang 197 . 6. §©y cã thÓ lµ mét nhãm Windows for Workgroups (MÆc ®Þnh lµ Workgroup) hoÆc cã thÓ lµ vïng. b¹n sÏ thÊy hép tho¹i Wellcome To Windows For Workgroups. b¹n sÏ co tuú chän Restart Your Computer Now. Setup sÏ cè g¾ng t×m c¸c thÎ m¹ch trong PC. C¸c tªn nhãm vµ tªn m¸y tÝnh cã thÓ ®Õn 15 kÝ tù vµ cã thÓ gép c¸c kÝ tù sau: !.b¹n thùc hiÖn ®iÒu ®ã tõ danh s¸ch trong hép tho¹i Add Network Adapter. .(). b¹n h·y nhÊp vµ Restart Your Computer Now ®Ó kÝch ho¹t m¹ng. m¸y tÝnh ph¶i ®−îc khíi ®éng l¹i ®Ó kÝch ho¹t phÇn mÒm m¹ng.@.11).Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc.Sau khi chuyªn biÖt c¸c x¸c lËp thÎ m¹ch. NhÊp OK ®Ó tiÕp tôc..TiÕp ®Õn chuçi c¸c « cho phÐp b¹n chän c¸c thiÕt lËp ®èi víi thÎ m¹ch m¹ng cña b¹n. vµ Protocol.^. B¹n nªn tr¸nh dïng tªn mÆc ®Þnh lµ WorkGroup.~.INI 10.#. 8.NÕu b¹n ph¶i chän thÎ tr×nh ®iÒu khiÓn thÎ m¹ch m¹ng. Hép tho¹i nµy co hai tr−êng hîp: • Logon name :Tªn nµy t−îng hîp víi tªn ®· chän trong b−íc 8 http://www. INI. Nªu ra sù c¶nh b¸o khi Interup 3 ®−îc chän. sù ng¾t vµ cæng I / D ®· ®−îc x¸c nhËn. 11. Setup sÏ c¶nh b¸o. Sau khi c¸c tËp tin ®−îc cµi ®Æt. ®Æt biÖt nÕu lµ m¹ng cña b¹n ®−îc nèi vµo WAN.BAT. 9. • Nhãm lµm viÖc.nh−ng kh«ng t×m ®−îc c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn cÇn thiÓt ®Ó hç trî ®Ó hç trî c¸c thÎ m¹ch míi. SYSTEM. Setup sÏ chØnh söa c¸c tËp tin Autoxec.

trong ®ã cã c¸c « kiÓm: • Logon at Startup : viÖc kiÓm « nµy sÏ cho phep b¹n ®¨ng nhËp tù ®éng khi Windows For Workgroups khëi ®éng. • Ghosted Conection : Chän tuú chän nµy sÏ tiÕt kiÖm thêi gian khi khêi ®Çu do ch−a thiÕt lËp c¸c nèi kÕt ®Õn c¸c nguån tµi nguyªn cho ®Õn khi sö dông chóng c¸c kÝ tù æ ®Üa ®−îc kÕt nèi cho c¸c thiÕt lËp l©u dµi. Password yªu cÇu ®èi chiÕu víi Password trong tËp tin PWL.edu.5.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc.PWL. NÕu b¹n ®Þnh göi th«ng b¸o cho nhiÒu ng−êi dïng. 2.ebook.2 Nèi kÕt vµo vïng Sau khi m¸y tÝnh Windows For Workgroups ®−îc lËp cÊu h×nh ®Ó ®¨ng nhËp m¹ng. b¹n h·y kÝch ho¹t tuú chän nµy. 13. • Enable DDE : NÕu b¹n sö dông DDE m¹ng víi c¸c øng dông cña b¹n. NhÊp nót startup ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Startup setting. b¹n thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1. M¸y tÝnh lóc nµy ®−îc x¸c lËp tham gia trªn m¹ng nh−ng kh«ng ®¨ng nhËp vµo vïng. 12.b¹n h·y kiÓm « nµy. • Enable WinPopup : Winpopup lµ tiªn Ých ®Ó hiÓn thÞ th«ng b¸o sÏ hiÓn thÞ c¸c th«ng bao cho m¹ng Windows. b¹n cã thÓ t¹o kh¶ n¨ng cho m¸y tÝnh ®ã ®¨ng nhËp vµo vïng. NÕu password trèng ®−îc nhËp vµo.CIC • Password : b¹n cÇn nhËp password cho ng−êi dïng nµy sÏ nhËp ®Ó truy nhËp m¹ng nhãm lµm viÖc. B¹n h·y khëi ®éng tiÖn Ých Network trong control Panel. Hép tho¹i Microsoft Windows Network cã thÓ ®−îc lËp cÊu h×nh cho nhiÒu x¸c lËp m¹ng Windows For Workgroups ®¨ng nhËp vµo vïng. Hép tho¹i Confirm User Password b¹n ®· nhËp vµ l−u nã vµo trong tËp tin Username. Winpopup cßn nhËn c¸c th«ng b¸o x¸c nhËn tõ c¸c m¸y tÝnh dÞch vô in trong vïng. sÏ kh«ng cã password xuÊt hiÖn khi Windows For Workgroup khëi ®éng. KiÓm « Logon to Windows NT Or LAN Manager Domain ®Ó kÝch ho¹t Windows For Workgroups ®¨ng nhËp Windows NT khi khëi ®éng. . 8. b¹n chØ cÇn kiÓm « nµy nÕu cÇn sö dông DDE m¹ng bëi v× tuú chän nµy ho¹t ®éng sÏ cÇn ®Õn 50KB. b¹n sÏ thÊy th«ng b¸o « “ There is not password list file for User name do you want to create one now ? ”b¹n nhÊp OK. KÕ tiÕp. http://www.vn Trang 198 . ë th− môc Windows lÇn kÕ tiÕp ng−êi ®¨ng nhËp Windows for Workgroups.

4Nèi kÕt c¸c m¸y tÝnh dïng chung Kh¸c víi Windows 2000 . Ch¹y file Manager 2. 5. c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh ®ã. NhÊp OK. 8.edu.5.vn Trang 199 . Nh©p tªn vïng ®¨ng nhËp trong « Domain Name 4.c¸c m¸y tÝnh Windows For Workgroups kh«ng thÓ ®äc c¸c tr×nh ®iÒu khiÓn in tõ m¸y dÞch vô in.S au ®©y ta sÏ tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p kÕt nèi. . 8. NhÊp OK. 7. Khi Windows For Workgroups khëi ®éng l¹i.ebook. Chän ®Üa ®−îc kªt nèi l¹i khi khëi ®éng 5. 3.3 Nèi vµo c¸c th− môc chia sÎ Mét viÖc b¹n cÇn thùc hiÖn sau khi lËp cÊu h×nh m¹ng lµ nèi vµo c¸c chia sÎ tËp tin trªn m¸y dÞch vô. NÕu b¹n chän Save This Password in your password list. Sù nèi kÕt ®Üa nµy cã thÓ ®−îc dïng nh− æ ®Üa ¶o. b¹n ®−îc nh¾c khëi ®éng l¹i m¸y tinh. TiÕp sau sù ®¨ng nhËp vïng thµnh c«ng. Chän lÖnh conect Network Drive trong menu Disk. Chän kÝ tù æ ®Üa vµ duyÖt qua m¹ng ®Õn th− môc chia sÎ 4.5. NÕu b¹n kh«ng muèn nhËn th«ng b¸o x¸c nhËn sù ®¨ng nhËp thµnh c«ng. NhÊp Set Password ®Ó nhËp Password ®¨ng nhËp. Windows For Workgroups sÏ m· ho¸ Password cña vïng nµy vµ l−u vµo trong tËp tin PWL cña ng−êi dïng ®ã . Tr−íc khi m¸y tÝnh Windows For Workgroups cã thÓ sö dông m¸y in dïng chung ë m¸y dÞch vô in Windows NT. b¹n h·y nhËp Password cho vïng ®· chän. 8.CIC 3. b¹n h·y kiÓm « “ Don’t Display Message on Successful Logon ” 6. Windows For Workgroups göi th«ng b¸o x¸c nhËn t−¬ng tù nh−. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy b¹n cÇn: 1. http://www. 9.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. b¹n nhËn ®−îc hép tho¹i Domain name logon.

3.vn Trang 200 . 4.ch¼ng h¹n ®¨ng nhËp. §Ó in trªn m¸y in m¹ng.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. hép tho¹i bµy xuÊt hiÖn. NhÊp OK. Danh s¸ch m¸y in nªu ra ®−êng dÉn tµi nguyªn nèi m¸y in ®ã. 2. b¹n h·y nhÊp Net Help Command. B¹n h·y më Print Manager vµ chän m¸y in cÇn kÕt nèi. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn trong Print Manager. Nh©p OK ®Ó trë vÒ Printer Manager. trong ®ã Command lµ lÖnh b¹n muèn biÕt chi tiÕt. Chän Conect Network Printer tõ menu Printer. Danh s¸ch c¸c lÖnh Net cã thÓ cã trong Windows help.6 Sö dông c¸c lÖnh kh¸ch hµng m¹ng LÖnh Net chÊp nhËn nhiÒu biÕn thÓ lÖnh ®iÒu khiÓn c¸c trøc n¨ng. b¹n h·y nhËp lÖnh Net Help. tuy nhiªn kh«ng ph¶i mäi lÖnh liÖt kª trong Help ®Òu ®−îc hç trî ë tr×nh kh¸ch hµng. m¸y in nµy ®−îc cµi ®Æt mét c¸ch tù ®éng cho cæng t¹i chç khi tr×nh ®iÒu khiÓn ®−îc cµi ®Æt. 8. ®¨ng xuÊt vµ c¸c nèi kÕt nguån tµi nguyªn. nh−ng cã lÏ rÊt cã gi¸ trÞ khi ®−îc gép trong c¸c Script ®¨ng nhËp. . 7. 6.Tõ dßng lÖnh nµy còng cã thÓ gâ Net /? ®Ó xem c¸c tuú chän. KiÓm Reconect At Startup nÕu kÕt nèi m¸y in ®−îc thiÕt lËp l¹i mçi khi Windows For Workgroups khëi ®éng. §Ó liÖt kª c¸c lÖnh Net kh¶ dông trong ë dßng nh¾c lÖnh. http://www.edu. B¹n h·y nhÊp conect trong cöa sæ Printes ®Ó më hép tho¹i conect 2. Chän m¸y in cã tªn ( Kh«ng chia sÎ ) 3. Chän cæng cßn tr«ng trong hép danh s¸ch Ports.ebook. 5.b¹n thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1. PhÇn nµy tr×nh bµy vµi lÖnh Net h÷u dông nhÊt. DuyÖt m¸y in cã thÓ ®−îc dïng chung vµ chän m¸y in ®ã ®Ó l−u ®−êng dÉn vµ « Path hoÆc ®−êng dÉn b»ng bµn tay. §Ó kÝch ho¹t m¸y in nµy ®Ó in trªn m¹ng b¹n ph¶i nèi m¸y in ®ã vµo m¸y in dïng chung. §Ó nhËn ®−îc sù gi¶i thÝch chi tiÕt vÒ tõng lÖnh. Khëi ®éng Print Manager. C¸c lÖnh nµy cã thÓ dïng mét c¸ch t−¬ng t¸c. NhÊp OK. m¸y in lóc nµy ®· ®−îc cµi ®Æt ë cæng ®· chän.CIC 1.

. B¹n cã thÓ hiÓn thÞ chi tiÕt vÒ lªnh bÊt kú b»ng c¸ch gâ gép lÖnh ®ã trong tuú chän.ebook. §Ó nèi æ C: vµ chia sÎ APPS trªn MALA PROM1. h·y nhËp lÖnh Net User kh«ng kÌm theo c¸c tuú chän.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. Net View\DUNGBT b¹n nªn dïng lÖnh: Net Time \ DUNGBT /SET /YES Tham sè Yes thùc thi lÖnh Net Time kh«ng cÇn x¸c nhËn. LÖnh Net View LÖnh Net View dïng ®Ó liÖt kª c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c nguån tµi nguyªn dïng chung. LÖnh Net Stop http://www. Net LOGON nh¾c b¹n vÒ tªn ng−êi dïng vµ Password ë d¹ng tham s« vÝ dô. Vi dô ®Ó xem sÐt vÒ lÖnh LOGON b¹n h·y gâ : Net Help LOGON LÖnh Net Help LOGON khëi ®éng hép tho¹i ®¨ng nhËp. b¹n sÏ kh«ng ®−îc ®Ò nghÞ x¸c nhËn yªu cÇu ®¨ng xuÊt cña b¹n LÖnh Net User C¸c ®Üa vµ c¸c m¸y in ®−îc kÕt nèi vµ ng¨t kÕt nèi víi lÖnh Net User .edu. NhÊp Net View kh«ng cã c¸c tuú chän sÏ liÖt kª c¸c m¸y tÝnh chia sÎ nguån tµi nguyªn trong vïng cña b¹n.CIC LÖnh Net Help Net Help hiÓn thÞ c¸c tãm t¾t c¸c tuú chän Net. b¹n muèn ®¨ng nhËp vïng mÆc ®Þnh hoÆc nhãm lµm viÖc víi Password lµ apple: Net LOGON ISAAC APPLE Vïng kh¸c cã thÓ ®−îc chän víi tuú chän / domain:domainname. §Ó xem danh s¸ch c¸c nguån tµi nguyªn ®−îc kÕt nèi cña b¹n. b¹n h·y dïng lÖnh. Net User C:\ MALAPROP1\APPS LÖnh kÕ tiÕp sÏ kÕt nèi LPT1 : vµo m¸y in WIDGETS1 trªn MALAPROP1: Net User LPT1: \ MALOPROP1\WIDGESTS1 B¹n h·y bæ xung tuú chän /PERSISTENT :YES ®Ó chuyªn biÖt c¸c nèi kÕt cÇn ®−îc thùc hiÖn khi Workstation conection khëi ®éng.vn Trang 201 . B¹n h·y gép tªn m¸y tÝnh ®Ó liÖt kª c¸c tµi nguyªn dïng chung trªn m¸y tÝnh ®ã. §−îc nhËp mét c¸ch ®éc lËp. VÝ dô : Net LOGON MARIE RADIUM / DOMAIN:MALAPROP. LÖnh Net LOGOFF LÖnh Net LOGOFF ng¾t kÕt nèi ®¨ng nhËp m¹ng cña b¹n. NÕu b¹n gåp tuú chon / YES.

Net Password / Domain : MALAPROP Odlpassword Newpassword.CIC LÖnh Net Stop dì t¶i c¸c dÞch vô.ebook. b¹n h·y nhÊp lÖnh: Net Stop Popup B¹n cã thÓ dõng Redirector mÆc ®Þnh. b»ng c¸ch nhÊp lÖnh sau: Net Stop Workstation LÖnh Net Password B¹n h·y thay ®æi mËt khÈu cña m×nh b»ng lÖnh Net Password. §Ó gì t¶i dÞch Popup. ng¾t kÕt nèi m¹ng. b¹n h·y gåm tªn m¸y tÝnh ®ã theo tham sè tªn ng−êi dïng: Net Password \ WIDGEST1 MABLE Odlpassword Newpassword §Ó chuyªn biÖt vïng b¹n h·y dïng tuú chän / Domain. CÇn chó ý ng−êi dïng cã thÓ cã nhiÒu Password ë vµi vÞ trÝ.vn Trang 202 . kÓ c¶ tËp tin danh s¸ch password trong c¬ së d÷ liÖu kh¸ch hµng vµ c¬ së d÷ liÖu tªn ng−êi dïng trªn vïng hoÆc tr¹m lµm viÖc.Nèi kÕt c¸c m¸y kh¸c vμo m¹ng windows 2000 serverr TATA Jsc. http://www.edu. có ph¸p cña lÖnh nµy nh− sau: Net Password Odlpassword Newpassword §Ó thay ®æi mËt khÈu trªn m¸y tÝnh. ®Ó thay ®æi Password trong th«ng tin trong danh s¸ch kh¸ch hµng. . §−îc nhËp kh«ng cã c¸c tham sè.