Mata pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Bab/tajuk Isu Sosio Sainti!

ik/Konteks Senario Masalah &endekatan Tema Bidang &embelajaran +bjekti! &embelajaran -asil &embelajaran

: Sains : Tingkatan 2 : 20 orang : 80 minit : Kestabilan : Kestabilan sesuatu bangunan : Isu "eka Bentuk/ Ino#asi Kestabilan Struktur $Bangunan% : &endekatan Sosio Sainti!ik : &erkembangan Teknologi Industri 'alam Mas(arakat : )aktor )aktor *ang Mempengaruhi Kestabilan +bjek : Mengaplikasi !aktor (ang mempengaruhi kestabilan dalam pembinaan bangunan, : &ada akhir pembelajaran murid dapat: $i% Menganalisa kesan kesan pembinaan (ang tidak mengambil kira !aktor kestabilan, $ii% Men.adangkan .ara meningkatkan kestabilan sesebuah pembinaan, $iii% Menilai !aktor !aktor lain (ang boleh membantu menstabilkan sesuatu pembinaan,

&engetahuan sedia ada

: $i% Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata $ii% Menghubungkaitkan titik keseimbangan sebagai pusat gra#iti objek $ii% Menerangkan !aktor !akto (ang mempengaruhi kestabilan : menganalisa0 mengapikasi0 dan men.ipta : Minat dan bersi!at ingin tahu tentang kestabilan0 menghargai .iptaan /11/- dan kelestarian alam, : $2% "ujukan : http://333,s.ribd,.om/do./240028856/7+" S8-/7/ S9J/"T/ "ekabentuk Ino#asi Kestabilan Struktur

KB/T Sikap sainti!ik dan nilai murni Sumber &engajaran dan &embelajaran

a dan kekukuhan reka bentuk pun. 2% /pakah masalah (ang timbul dalam artikel (ang anda ba.ribd.irri .a. men. "espon 'ijangka : Bangunan (ang tidak stabil akan mudah runtuh atau rosak/tumbang Bahan Bantu Mengajar : /rtikel Isu Reka Bentuk/ Inovasi Kestabilan Struktur $Bangunan% http://333. :uru meminta pendapat pelajar menerangkan pun. 2. 'alam artikel tersebut ada struktur bangunan men. &en. terdapat dalam artikel tersebut. Murid diminta untuk memba. Bagaimanakah (ang kestabilan dan kekukuhan reka bentuk bangunan boleh anda gambarkan mengenai bangunan silam struktur bangunan0 bahan bahan (ang digunakan serta kestabilan 2.om/do. :uru bertan(a soalan kepada murid dengan tujuan Beri pendapat anda.iri keagamaan dan menggunakan reka bentuk .a artikel (ang Soalan : disediakan oleh guru berkenaan dengan isu pembinaan. :uru men.s.etusan Idea $2< minit% 2.ungkil idea murid berkaitan bangunan Soalan : bangunan (ang dibina dari segi : 2.. struktur bangunan dibina menggunakan reka bentuk (ang menarik dan melambangkan .ungkil idea idea murid.a pun. Terangkan pendapat anda mengenai pun.a terjadin(a keruntuhan blok kondomimium -ighland To3ers./2400 28856/7+" S8-/7/ S9J/"T/ "ekabentuk Ino#asi Kestabilan Struktur K&S : Memerhati 2.eritakan berkenaan struktur Bahan bahan (ang digunakan bangunan.)asa/ 1angkah/ Masa /kti#iti &engajaran dan &embelajaran Komunikasi dan 7ota +rientasi $20minit% 2. "espon 'ijangka : 2.a kejadian keruntuhan kondominium -ighland bangunan bangunan silam (ang To3ers.

a berlakun(a keruntuhan blok kondominium -ighland To3ers disebabkan oleh !aktor pembinaan di tempat tinggi0 iaitu berdasarkan konsep kestabilan0 semakin tinggi sesuatu objek0 semakin tidak stabil sesuatu objek itu ditambah lagi dengan kekuatan struktur bahan (ang digunakan tidak kuat dan juga pembinaan di lereng bukit (ang tidak mengikut pia3aian (ang ditetapkan.$atau lain lain ja3apan (ang sesuai (ang berkait rapat dengan artikel% 2.struktur (ang kukuh mlalui penggunaan bahan seperti ka(u dan batu (ang ada dianataran(a kekal sehingga ke hari ini 3alaupun telah lama dibina di =aman silam. bangunan (ang ingin  Bangunan (ang keluasan tapakn(a luas adalah dibina dengan akan lebih stabil berbanding objek (ang dibina menggunakan di atas tapak (ang tidak luas dan sempit. kestabilan sesuatu pembinaan bergantung kepada struktur binaan seperti ketahanan bahan (ang "espon 'ijangka : digunakan0 kandungan kelembapan tanah (ang  Memastikan pembinaan boleh dan reka bentuk keluasan tapak sesebuah dilakukan mengikut bangunan serta kesesuaiann(a dengan prosedur dengan ketinggian.a pun.ara untuk memastikan seseuatu binaan itu  Seperti (ang telah dipelajari sebelum ini0 stabil. 2. /kti#iti sumbangsaran untuk membin. Bagaimanakah .angkan Soalan : kestabilan sesebuah bangunan (ang dibina. &enstrukturan Semula Idea $2< minit% 2. mengambil kira !aktor seperti keluasan tapak  Bangunan (ang tinggi kurang stabil dan binaan dan kesesuaiann(a memerlukan sistem sokongan agar dapat dengan ketinggian membantun(a merendahkan pusat gra#itin(a. pun. pengetahuan semakin tinggi objek0 semakin tidak stabil sesuatu objek itu0 dan semakin luas tapak sesuatu objek0 .

2. K&S : Memerhati dan berkomunikasi.$atau lain lain ja3apan (ang sesuai% K&S : Memerhati dan berkomunikasi. "espon 'ijangka : . /pakah nilai (ang perlu dititik dalam sektor pembinaan. 2. "espon 'ijangka :  Memastikan kajian teliti dilakukan terhadap kandungan kelembapan tanah0 tahap larian air ba3ah tanah0 keluasan tapak0 ketinggian tapak dari aras laut hendaklah disesuaikan dengan ketinggian bangunan0 sistem sokongan (ang perlu ada untuk merendahkan pusat gra#iti bangunan (ang tinggi0 dan juga ketahanan bahan (ang akan digunakan. beratkan dalam menangani masalah (ang mungkin timbul 2. :uru mengedarkan Lembaran Dilemma 2. :uru member peluang kepada dua kumpulan untuk membentangkan hasil perbin. :uru men(oal murid berkaitan nilai (ang perlu dititik Soalan : beratkan dalam menangai masalah (ang mungkin timbul 2. :uru merumuskan pelajaran hari ini dalam sektor pembinaan. /plikasi Idea $20 minit% "e!leksi $20 minit% 2.semakin stabil objek itu. Sekiran(a anda adalah seorang jurutera pembinaan0 apakah (ang harus anda lakukan untuk memastikan pembinaan di ka3asan berbukit selamat. Murid menja3ab soalan dalam kumpulan.angan masing masing.

SS7M : Bertanggungja3ab. Kejujuran pihak terlibat seperti pemaju0 arkitek dan jurutera pembinaan dalam membuat penilaian dan kajian terhadap kesesuaian pembinaan dari segi kestabilan binaan (ang berkaitan dengan keseluruhan proses seperti struktur reka bentuk serta bahan (ang digunakan. Lembaran Dilemma : .

7(atakan satu kesan pembinaan (ang tidak mengikut pia3aian (ang ditetapkan. $< markah% Skema Jawapan Soalan Dilemma . /pakah !aktor !aktor (ang perlu dititkberatkan dalam industri binaan. Jelaskan. &ada pendapat anda0 adakah tragedi -ighland To3ers dapat dielakkan. $2 markah% >. $2 markah% 2. $ ? markah % <. 1akarkan peta dakap bagi !aktor !aktor (ang mempengaruhi kestabilan.Soalan 'ilemma : 2. 7(atakan !aktor !aktor (ang mempengaruhi kestabilan sesuatu binaan/bangunan. $2 markah% ?.

Memastikan pekerja pekerja yang betul betul berkemahiran sahaja yang diambil bekerja untuk menyiapkan sesebuah projek 4 5 5 . Jurutera dan arkitek terlibat tidak mengambil mudah dalam memastikan reka bentuk struktur bangunan kukuh dan stabil Pemaju tidak hanya mahu mengambil keuntungan semata mata dengan menggunakan bahan bahan yang tidak menepati ukuran sebenar.No Jawapan Markah 1 Bangunan (ang dibina akan menghadapi masalah dari 1 segi ketahanan (ang boleh men(ebabkan kerosakan seperti keretakan dalam dan luar bangunan serta keruntuhan lantai. !etiap pembinaan yang ingin dilakukan hendaklah mengambil kira segala aspek melibatkan faktor faktor yang mempengaruhi kestabilan bangunan selain faktor alam sekitar. dapat dielakkan. 2 !aktor !aktor (ang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan struktur bangunan sebelum ber. penggunaan bahan dan sebagainya.adang untuk mendirikan sesebuah bangunan !aktor persekitaran seperti !aktor kandungan kelembapan0 tindak balas kimia dan pergerakan tanah Semakin rendah pusat gra#iti sesuatu binaan0 semakin stabil binaan itu. semakin besar luas tapak0 semakin stabil struktur bangunan itu 2 3 2 4 Pusat graviti yang rendah Bangunan yang stabil keluasan luas tapak yang besar 2 Markah – pelajar melukis peta dakap 2 Markah – pelajar menyatakan faktor dengan betul Ya.

EDARAN ARTIKEL UNTUK PELAJAR .

'uala Pilah dan %stana 'enangan. gedung. . $leh kerana bangunan berkaitan dengan kemajuan peradaban manusia. 'uala 'angsar merupakan antara bangunan yang dibina berasaskan bahan asas iaitu kayu. peradaban manusia berkembang dengan memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu. . maklumat teknikal dan juga imaginasi bagi struktur mekanikal. Bangunan %stana !eri Menanti.& Isu Reka Bentuk' In!(asi Kestabi"an truktur )Bangunan* "eka bentuk boleh didefinisikan sebagai penggunaan prinsip prinsip saintifik. #mumnya sebuah peradaban suatu bangsa dapat dilihat daripada teknik teknik bangunan mahupun prasarana yang dibuat ataupun ditinggalkan oleh manusia dalam perjalanan sejarahnya. prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangunkan peradabannya. %stana !eri Menanti penuh dengan keunikan. Pada a&alnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai prasarana ataupun infrastruktur dalam kehidupannya. Yang di Pertuan Muhammad ibni -lmarhum Yamtuan -ntah menginginkan reka bentuk istana yang menunjukkan dan mempunyai pertalian dengan alam Minangkabau. %ni ditambah lagi dengan )orak anyaman dinding tepasnya yang berkelarai. berdindingkan tepas dan beratapkan kayu papan. %stana ini masih kukuh tersergam menyaksikan arus pembangunan. !emuanya diperbuat daripada kayu daripada tiang hinggalah ke atapnya dan binaannya *dipaku+ dengan kayu yang dipanggil pasak.0 Rencana Berkaitan Perkembangan Isu-isu ains Tekn!"!gi #an $as%arakat #i $a"a%sia 2. Begitu juga dengan %stana 'enangan. %stana istana ini kekal stabil dan utuh dari dahulu hingga kini dengan sedikit penambahbaikan dan penyelengaraan daripada pihak yang dipertanggungja&abkan. mesin ataupun sistem supaya fungsinya dapat berjalan dengan baik dengan memaksimumkan ekonomi dan keefisienan.alaupun pembangunan pesat berlaku. tidak ada sepu)uk paku besi pun digunakan dalam pembinaan. %lmu triginometri dalam matematik merupakan perkara asas dan sering digunakan dalam pembinaan sesebuah bangunan. Pembinaan bangunan ini keseluruhannya menggunakan kayu jenis keras. Mengikut (atuk Besar Meon. Paku paku besi tidak digunakan dalam pembinaan istana ini dan pada kebanyakan bahagian istana ini dihiasi dengan ukiran yang melambangkan )orak tradisional. pendidikan dan kesenian asli yang mempunyai perkaitan yang erat dengan budaya Minangkabau dan menjadi ikon keluarga (iraja . $leh itu. manusia memerlukan ilmu atau teknik dalam membina suatu bangunan.2. istana ini bukan sahaja sekadar menyerupai reka bentuk bangunannya tetapi juga dilengkapi dengan bahagian bahagian yang melambangkan kekeluargaan. 'emudian. Bahkan penggunaan trigonometri turut digunakan pada masa Mesir kuno dalam membangun Piramid. tetapi ianya tetap dengan keaslian bentuknya sebagai sebuah istana yang menjadi lambang kebudayaan Melayu yang indah dan mempesonakan.egeri !embilan. Bangunan pula biasanya dikaitkan dengan rumah. daripada segi bentuk seni binanya %stana 'enangan ini melambangkan seni bina Melayu tradisional yang mengagumkan. tanah dan kayu sebagai bahan asas untuk membuat suatu infrastruktur.

Berdasarkan kepada pen)arian maklumat dan pemba)aan. <ingkap tingkap mendominasi tampak dari segenap sudut pandangan rumah dan memberikan pengaliran udara yang se)ukupnya kepada rumah. 'ota . -llah berfirman0 1234 5rtinya0 6!esungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia. "umah merupakan salah satu peralatan budaya yang penting dalam kehidupan sesuatu masyarakat. !ebagai )ontoh. rumah Melayu dan pembinaannya menggambarkan satu bentuk budaya bagi orang Melayu yang mendiaminya. bentuk bangunan ini agak unik jika dipandang dari bahagian atas bangunan iaitu ia berupa sebilah pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. ialah Baitullah yang di Bakkah 1Makkah4 yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia7 1-li %mran0 894 Para ulama dalam menafsirkan ayat ke 89 dari surah -li %mran. $leh itu. tetapi kemudiannya mengarahkan supaya kota ini dibina daripada batu sepenuhnya memandangkan kemudahan bahan itu pada masa itu. Bentuk ini amat bersesuaian sekali kerana pedang adalah salah satu dari alat alat kebesaran diraja . %ni dapat dilihat daripada reka bentuk bangunan.‟:amosa 1bermaksud .Berlainan pula dengan reka bentuk dan budaya %stana 'enangan. peradaban berkembang lagi dengan ditemukannya bahan bahan lain yang boleh digunakan untuk membuat alat mahupun benda yang mampu membina sebuah bangunan seperti barang logam. Pada mulanya. baha&a rumah ibadah yang mula mula dibangun untuk manusia adalah Baitullah 1'a ‟bah4. -lfonso de+-lbu?uer?ue iaitu 'etua Portugis pada masa itu ber)adang membina kota ini daripada kayu dan batu. 'emudiannya.egeri Perak semenjak 'erajaan Bruas lagi. ukiran ukiran yang indah serta pameran urutan sejarah . !esuai dengan nama %stana 'enangan. manusia beralih ke arah memenuhi kepentingan dan keperluan asas mereka iaitu pembinaan tempat untuk berlindung. budaya dan adat resam juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk . bahkan as !udi menegaskan sebagai bangunan pertama yang diletakkan di muka bumi se)ara mutlak. . batuan kapur. dahulu manusia memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal dan perlindungan daripada sebarang an)aman.‟:amosa merupakan seni bina 5ropah tertua yang masih tinggal di -sia. !e)ara amnya. 'ini. Pada masa berikutnya pula. tiada fakta yang menyatakan terdapat bangunan pertama yang dibina di Malaysia ini. rumah diperbuat daripada kayu dan bertiang. kini istana ini yang telah dijadikan Mu/ium (iraja benar benar meman)arkan dan mengembalikan kenangan para pela&at mu/ium ini kepada kerajaan dan tamadun Melayu yang asli. Mu/ium (iraja ini bukan sahaja memaparkan artifak artifak sejarah dan kebudayaan tetapi juga siratan sejarah bangsa Melayu dan keagungannya pada masa silam.egara Malaysia berkaitan 'ota -‟:amosa antara bangunan tertua dan bersejarah di Malaysia. (inding diperbuat daripada kayu atau anyaman buluh dan beratapkan rumbia atau nipah atau pun kayu. rumah menjadi tempat perlindungan kepada mereka.egeri Perak. <ambahan pula. saya hanya memperolehi maklumat daripada -rkib .Yang <ermashur. pasir dan tanah. dalam bahasa Portugis4 telah dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya mena&an Melaka pada tahun =>==. Misalnya.

kehidupan manusia juga bergantung kepada agama. 2C batang tiang dibina untuk menyangga binaan tambahan ini. <ambahan pula. keper)ayaan. bangunan negara ini juga kaya dengan nilai estetikanya. masjid merupakan rumah ibadat kepada umat %slam untuk tunduk dan bersujud kepada -llah !. masjid yang asal bukannya apa yang dilihat pada hari ini. Masjid 'ampung Aaut diiktiraf sebagai masjid tertua di negara ini dan turut disenaraikan antara masjid paling bersejarah di -sia <enggara.yonya. %a dibina daripada kayu tetapi tidak menggunakan &alau sepu)uk paku sekalipun. Malangnya. Misalnya kehadiran %slam telah mempengaruhi orientasi bangunan mengarah ke kiblat. #sia masjid ini diper)ayai melebihi BCC tahun dan turut dikaitkan kedatangan %slam di 'epulauan .<. 'edudukan masjid ditebing sungai sebelum itu memberikan ruang yang sangat minima untuk menyokong kestabilan masjid tersebut. yang melemahkan lagi asasnya. faktor luas tapak dan ketinggian yang menjadi ukuran kepada kestabilan sesuatu struktur bangunan. . (alam kes ini. Persatuan !ejarah Malaysia men)adangkan pemindahan masjid itu ke tempat yang lebih selamat.seni bina rumah Melayu.usantara abad ke =D Masihi. semakin stabil struktur bangunan itu. 'ebanyakan rumah lama terutamanya di Melaka dan Pulau Pinang adalah daripada &arisan Baba . "eka bentuk menara yang menyamai senibina pagoda pada masjid <erengkera. Masjid 'ampung Aaut juga merupakan sebuah masjid yang terletak di jajahan 'ota Bharu. Berdasarkan Portal "asmi 'erajaan . !elain mengklasifikasikan rumah sebagai bangunan dan prasarana untuk manusia berlindung. @ontoh seni bina tradisional termasuk yang terdapat pada kuil @ina di seluruh negara seperti kuil @heng Foon <eng yang dibina pada =9G9.egeri 'elantan. Binaan tambahan ini menggunakan teknik +<ebuk Pasak+ yang amat unik. masjid itu dibuka dan dipasang semula di ka&asan !ekolah Pengajian %slam di . (alam masyarakat yang beragama %slam. 'ombinasi reka bentuk seni bina yang jarang dilihat iaitu elemen @ina dan Barat ditunjukkan pada masjid <erengkera di Melaka. (ibina di tebing sungai. %a merupakan sebuah struktur asas dengan hanya empat tiang yang menyangga bumbung tiga tingkat yang diperbuat daripada daun rumbia. Misalnya. terdapat juga bangunan yang telah mengalami inovasi . Begitu juga dengan kaum kaum lain yang ada di Malaysia seperti @ina dan %ndia. masjid itu sering dilanda oleh banjir kilat seperti banjir tahun =829 yang dikenali sebagai . !elepas dilanda sekali lagi oleh banjir yang teruk pada tahun =899 yang menghanyutkan sebahagian masjid itu.ilam Puri. Mereka juga mempunyai rumah ibadat masing masing.. adat resam dan budaya masing masing. "umah rumah ini juga telah dijadikan simbolik kebudayaan bagi masyarakat mereka.amun. Fal ini jelas apabila bentuk bumbung masjid itu mempunyai pengaruh @ina iaitu menyerupai pagoda dan digabungkan dengan butiran Barat seperti pada birai dan susur. asas masjid itu lemah. 'elantan.Bah -ir Merah. !esungguhnya jelas menunujukkan reka bentuk bangunan yang terdapat di Malaysia memiliki keunikan yang tersendiri pengaruh daripada budaya masyarakat yang berbilang agama dan kaum. reka bentuk seni bina @ina terdiri daripada dua jenis iaitu tradisional dan Baba .. (i Malaysia.yonya. Fal ini kerana semakin besar luas tapak. Pada tahun =89E. Fal ini jelas menunjukkankan ilmu pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kestabilan sesuatu bangunan itu penting dalam memulakan pembinaan suatu infrastruktur.

alau bagaimanapun. de&asa ini terdapat begitu banyak bangunan yang didirikan seperti peribahasa Melayu menyatakan bagai )enda&an tumbuh selepas hujan. Malah. kini asas pembinaan sesuatu bangunan yang pertama ialah konkrit. tidak ramai yang mengetahui bagaimana suatu bangunan itu dihasilkan dan diselenggara. 'onkrit dihasilkan daripada simen. semakin banyak jugalah bangunan yang perlu diselenggara. kadar )ampuran. 'onkrit merupakan satu daripada bahan binaan yang paling banyak digunakan. )ara mengangkut. bangunan berkenaan juga tiada kelulusan @ertifi)ate of :itness 1@:4 &alaupun pangsapuri ini telah dibina selama =G tahun. Malah. %ndustri binaan di Malaysia semakin berkembang setiap tahun kerana permintaan yang tinggi terhadap hartanah. Fal ini jelas menunjukkan sikap sambil le&a terutamanya pihak pemaju dan jurutera terlibat dalam menitikberatkan aspek persekitaran. . !elain itu aspek persekitaran seperti faktor kandungan kelembapan. )ara menimbunkan dan memadatkan konkrit. Penyelenggaraan penting bagi memastikan bangunan yang dibina berkualiti dan dapat berfungsi dengan baik agar keselamatan dan keselesaan pengguna atau penghuni bangunan tersebut terjamin. kesedaran tentang pentingnya kestabilan dan kekuatan sesebuah bangunan perlu dipertingkatkan lagi se)ara global dan holistik supaya bukan sekadar isu kerosakan bagunan dapat di)antas bahkan isu isu lain seperti keretakan dan keruntuhan bangunan juga dapat disingkirkan dalam industri pembinaan di negara kita. tindak balas kimia dan pergerakan tanah juga memainkan peranan yang penting dalam pembinaan bangunan. senget dan tidak seimbang. Para pemaju. Baru baru ini isu keretakan bangunan pangsapuri <aman Permata di (engkil telah mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. isu ini sudah menjadi fenomena biasa dalam industri pembinaan. !ektor pembinaan di Malaysia nampak begitu berkembang pesat dan maju sejak era 8C an lagi. 'esemua aspek ini merupakan ukuran yang penting dalam proses pembinaan sesuatu infrastruktur agar tidak mendatangkan isu isu yang buruk pada masa akan datang. arkitek dan jurutera pembinaan seharusnya bergabung dalam menitikberatkan faktor faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan struktur bangunan sebelum ber)adang untuk mendirikan sesebuah bangunan. $leh itu. 'egagalan dalam mengambilkira aspek persekitaran akan mengakibatkan kerosakkan pada struktur bagunan itu kelak. )ara menggaul. batu baur kasar. $leh itu. amaun air yang digunakan. $leh hal yang demikian. 'ualiti konkrit ini bergantung pada kualiti bahan mentah yang digunakan. 'erosakan yang mungkin timbul adalah seperti keretakan dalam dan luar bangunan serta keruntuhan lantai. Bagi mana mana projek pembinaan. isu kerosakkan bangunan sememangnya tidak dapat dielakkan. kualiti a)uan dan )ara penga&etan. teknik membuat konkrit yang baik kualitinya mesti difahami dan diperhati dengan teliti. !emua penghuni pangsapuri itu terpaksa berpindah akibat struktur bangunan yang retak. Perkara ini berlaku akibat pemendapan tanah di ka&asan itu.kesan daripada arus pemodenan kini. Mereka perlu sensitif kepada persekitarannya dalam membuat . Malah setelah diselidik. Pada /aman yang serba )anggih selari dengan perkembangan !ains dan <eknologi. batu baur halus dan air yang digaul mengikut kadar )ampuran tertentu dan dibiarkan mengeras supaya membentuk suatu anggota struktur.

!ituasi ini telah mendatangkan akibat buruk kepada penghuni pengsapuri tersebut. seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam aspek reka bentuk dan pembinaan bangunan. $leh yang demikian. #lu 'lang. -kta itu melarang pembangunan dilakukan di lereng bukit dengan ke)erunan lebih daripada =EH kerana sebab sebab yang berkaitan dengan alam sekitar. pembinaan kondominium di lereng bukit juga adalah ber)anggah dengan -kta Pemuliharaan <anah =89C. Mereka sepatutnya kompeten dan mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bahan pembinaan. <ragedi ini juga men)atatkan sejarah dalam industri pembinaan di Malaysia kerana merupakan kejadian pertama yang berlaku membabitkan bangunan tumbang di negara ini. tragedi seperti ini harus dijadikan ikhtibar kepada semua pihak terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan. pada == (isember =88B. Perunding jurutera geoteknikal. <ambahan pula. produksi dan penga&alan tapak binaan serta teknik teknik pembinaan. kebanyakan pihak lebih mementingkan keuntungan yang diperolehi daripada mementingkan keselamatan nya&a individu lain. Prof . isu bangunan runtuh juga pernah berlaku di negara kita akibat daripada pengabaian aspek persekitaran sebelum pembinaan bangunan didirikan.oel 5d&ard !imons menyalahkan reka bentuk tembok penahan kondominium yang runtuh itu adalah tidak sempurna. Pemilihan gred konkrit bagi sesuatu pembinaan penting kerana ia memerlukan sifat sensitiviti terhadap persekitaran supaya tidak berlaku kesilapan semasa projek pembinaan yang boleh menyumbangkan masalah kelak. <ambahan pula. Manakala. Pekara ini mendorong kepada pemilihan bahan yang tidak sesuai dan sukar untuk diselenggara kelak. tidak berlandaskan kepada faktor faktor penting yang patut diambilkira. sikap jurutera yang hanya bersikap ambil mudah sahaja memberikan impak negatif dalam struktur sesebuah bangunan.pemilihan ka&asan kediaman. <ragedi runtuhan = daripada B blok kondominium Fighland <o&ers di <aman Fillvie&. 'eretakan yang berlaku di dalam dan luar Pangsapuri <aman Permata. kesilapan dalam reka bentuk tembok penahan yang dibina di belakang Blok !atu 'ondominium Fighland <o&ers juga antara pun)a berlakunya tanah runtuh itu. Pada /aman yang serba )anggih ini. !elain itu. !egala reka bentuk struktur yang dilakukan. . terdapat segelintir arkitek yang )uma mementingkan nilai estetika pada bangunan mereka tanpa memikirkan kekuatan dan kestabilan bangunan berkenaan. !elain itu. !e)ara umumnya pun)a pun)a tragedi tersebut adalah disebabkan pembinaan bangunan di pinggir ka&asan tanah tinggi sememangya tidak sesuai khususnya di ka&asan iklim 'hatulisti&a dan <ropika yang mempunyai jumlah hujan yang tinggi. !elangor. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ja&atankuasa Penyiasatan <eknikal pun)a utama berlakunya kejadian ini adalah kejadian gelin)iran tanah yang berlaku se)ara berlebih lebihan terhadap )erun bukit di bahagian belakang bangunan kondominium tersebut. Pihak pihak yang terlibat semasa peringkat reka bentuk. 'urangnya sifat sensitiviti dalam diri seseorang jurutera itu akan menyebabkan pemilihan bahan yang tidak sesuai digunakan. <ragedi Fighland <o&ers setinggi =2 tingkat di Fulu 'elang adalah antara tragedi sadis yang meragut banyak nya&a dan mengakibatkan kerugian harga benda yang tidak ternilai.

ujian penyerapan air dan ujian keperoian. mudah peroi dan patah. Beberapa ujian yang boleh dilakukan ialah ujian komposisi kimia. !esetengah bahan yang tidak dapat bertahan lama. kerajaan juga perlu menguatkan kuasa undang undang dengan memastikan segala bahan binaan yang digunakan terutamanya konkrit perlu melepasi ujian dan penilaian agar setiap bahan yang akan digunakan berkualiti. batu bata juga perlu melalui beberapa ujian tertentu bagi menga&al mutu batu bata yang digunakan. !eterusnya. !elain itu. $leh itu. #jian ujian terhadap kekuatan dan ketahanan bahan seperti ujian kiub hendaklah dijalankan untuk mndapatkan keupayaan kekekuatan sebenar. salah satu pun)a berlakunya isu isu berkaitan dengan struktur binaan bangunan adalah kurangnya kemahiran yang dimiliki oleh kontraktor dan pekerja pembinaan. ujian kekeuatan baur dan kekeuatan ikatannya. $leh itu. ujian kehalusan. ujian kekuatan dan ujian soundness. 'esan daripada penggunaan bahan binaan yang bermutu rendah ini akan menyumbang kepada masalah pengaratan dan peleraian bahan. Fal ini kerana bahan yang bermutu rendah dapat menjimatkan kos &alaupun diketahui bahan tersebut tidak melepasi dan men)apai tahap spesikasi. #jian yang boleh dilakukan ialah ujian kekuatan mampatan. kerajaan perlulah memainkan peranan penting dalam memastikan kontraktor yang dipilih untuk membina sesebuah bangunan mengikuti ketetapan atau peraturan yang telah ditetapkan. ujian masa memejal. !ebarang kekeliruan yang melanda semasa pembinaan seharusnya merujuk kepada perunding atau perekabentuk dan pengurus projek yang dipertanggungja&abkan. #jian ini boleh dijalankan pada simen Portland dan simen )epat mengeras. beberapa langkah atau )adangan boleh dilakukan bagi mengelakkan isu ini terus menular dalam industri pembinaan negara ini. Fal ini berlaku disebabkan bahan itu terdedah kepada haba panas atau )ahaya matahari. !elain itu. 'etidakmahiran kontraktor dan pekerja akan menyebabkan kualiti hasil pembinaan yang dihasilkan tidak bermutu. :aktor inilah menyumbang kepada kegagalan struktur binaan tersebut. ujian yang boleh dilakukan pada batu baur pula ialah ujian tekstur dan bentuk butiran. Pihak yang bertanggungja&ab seperti penyelia perlulah memastikan sijil atau waranty daripada bahan diperolehi daripada pengeluar untuk mengetahui kualiti bahan binaan yang digunakan. !epertimana konkrit. Fal ini kerana mereka kurang pengetahuan dalam kejuruteraan a&am dan menyebabkan )ara pembinaan yang dihasilkan tidak mengikut spesifikasi atau pia&aian yang betul. masalah kerosakan bangunan juga bepun)a daripada penggunaan bahan binaan yang bermutu rendah. pekerja yang tidak mahir akan melakukan kesilapan dan menyababkan sesebuah bangunan yang sedang dibina itu tidak kukuh serta tidak mustahil akan menyebabkan masalah keruntuhan pada bangunan tersebut. 'esan atau implikasi isu berkaitan dengan kerosakan. kontraktor berperanan untuk menyemak se)ara terperin)i segala spesifikasi kerja dan mentafsir kandungan spesifikasi dan arahan kerja dengan tepat. <ambahan pula. ujian sifat fi/ikal batu baur dan ujian penggredan batu baur. 'ontraktor mestilah memastikan semua kerja pembinaan mengutamakan standard pembinaan yang betul dengan penggunaan bahan binaan yang berkualiti. Manakala.Aa/imnya. keretakan atau keruntuhan bangunan ini sedikit sebanyak akan memburukkan imej Malaysia sebagai sebuah .

'ayu mudah terbakar dan merebakkan api. Jika diimbau pada sejarah. pihak kerajaan harus memastikan pelan rekaan arkitek adalah stabil dan kualiti binaan kontraktok mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. !elain itu. arkitek. Bagi sesetengah individu. !emua pihak yang bertanggungja&ab seperti pihak kerajaan. <ambahan pula. bahan binaan konkrit merupakan bahan asas yang kuat dan sesuai untuk membina bangunan. !etelah bahan berasaskan batuan mula maju. !elain itu. !elain itu. Malaysia akan dikenali sebagai sebuah negara yang lemah kerana mempunyai peraturan yang longgar disebabkan masih gagal membendung rasuah dalam kalangan kontraktor dan pemaju yang menggunakan bahan yang bermutu rendah dan tidak mengikut spsifikasi yang ditetapkan. Badan yang bertanggunghja&ab memberi kelulusan projek mestilah dianggotai oleh ortang yang benar benar pakar. pasukan Ieo <eknik di&ujudkan berfungsi untuk mengkaji struktur fi/ikal tanah dan binaan sesebuah bangunan tinggi dari semasa ke semasa. .amun. pihak luar akan beranggapan Malaysia masih tidak berkembang terutama dalam bidang !ains dan <eknologi kerana masih gagal memenuhi spesifikasi dan pia&aian yang betul dalam membina bangunan. setelah diselidik banyak kelemahan yang terdapat pada kayu untuk dijadikan sebagai bahan binaan. binaan dahulukala sememangnya menggunakan kayu sebagai asas binaan. binaan berasaskan kayu lebih memberi kepuasan dan nilai estetika yang tinggi kepada pemiliknya. jurutera. masyarakat khususnya perlulah berkerjasama dalam membasmi isu isu pembangunan ini dengan berani tampil memberi maklumat jika telah dirasuah untuk menutup mulut sekiranya melibatkan keselamatan orang ramai seperti ketidaklulusan @: pada sesuatu bangunan. kayu mula dipinggirkan. Masyarakat atau individu dari negara lain akan berpendapat rakyat Malaysia tidak mempunyai keadibiliti sebagai jurutera yang berjaya kerana menghasilkan bangunan yang tidak berkualiti. !eterusnya. . kayu juga mudah menge)ut dan meleding serta mudah diserang oleh serangga perosak seperti anai anai.negara yang semakin membangun. pemaju. pekerja dan masyarakat sekeliling perlu memainkan peranan masing masing dalam menangani masalah berkaitan kerosakan bangunan di Malaysia agar jalan penyelesaian yang sesuai dapat dilakukan seterusnya dapat melakukan tindakan yang se&ajarnya. permintaan terhadap binaan berasaskan kayu meningkat kembali. 'ini. Pada masa kini. @ontohnya sebelum memberi sebarang kelulusan. !esungguhnya. profesional dan tidak berkepentingan. Fal ini kerana ketinggian sesuatu bangunan juga mempengaruhi kekuatan dan kestabilan sesuatu struktur bangunan itu sendiri. bangunan yang baik memerlukan asas yang kuat. Beberapa )adangan yang boleh digunakan bagi mengelakkan isu isu berkaitan dengan bangunan ini antaranya ialah pihak pihak yang terbabit sepatutnya lebih peka dalam menyelaraskan dan memperbetulkan perkara yang silap.