DEGREE

:

B.E/B.Tech.

Branch

:

B.E/B.Tech(Common to all branches)/MARINE

Semester

:

1

Code No. /Subject

:

10144CS106 - Fundamentals of Computing &
10144CS106 (T) - Fundamentals of Computing (Tamil)

Time: 3 Hours

Max.:100 Marks
Answer all Questions
Part-A

10x2=20

1. What are different components of computer?
ெவவேவற கணன பாகஙகள எனன?
2. Perform the following converters.
(a) (815.50)10 to binary
(b) (29.B61)16 to octal.
பனவரம மாறறகள ெசயயவம.
(a) இரம எணணாக மாறற (815.50)10
(b) எணமமாக மாறற (29.B61)16.
3. What is meant for www?
www- ¢ý வளககம எனன?
4. Say some Application Software?
சல பயனபாடட ெமனெபாரள¸¨Ç ெசாலக?

5. Draw the flow chart for find the greatest number among three digits?
மனற இலககஙகளன இைடேய ெபரய எணைண கணடறய ஒர பாயவ நரலபடம
வைரய?
6. What is an algorithm? What purpose it is used?
ெநறமைற எனபத எனன? அத எனன ேநாககததறகாக பயனபடகறத?
7. What is mean by an array? Give the syntax?
அணவரைச எனறால எனன? þ¾ý ெதாடரயல ÜÚ¸?
8. Write a C program to find the first ten even numbers?
மதல பதத þÃ𨼠எணகைள கணடபடகக ஒர C நரல எழத¸?
9. What is mean by the pointer?
சடட எனறால எனன ?
10. List the similarities and differences between structure and union.

¸ð¼¨ÁôÒ ÁüÚõ Üð¼¨ÁôÒ þ¨Å¸Ç¢ý µüÚ¨Á¸û ÁüÚõ §ÅüÚ¨Á¸û ÜÚ¸
Part-B

5x16=80

11 a) With a neat block diagram explain the Components of a computer

(16)

µ÷ ¸½¢É¢Â¢ý பாகஙகள வளகக. «¾üìÌ ¾Ìó¾ À¼òмý Ţš¢
(Or)
b) (i) Convert the following numbers into their binary equivalent. – (FAC) 16, (561)
(8)
பனவரம எணகைள இரம எணணாக மாறறக - (FAC) 16, (561)

8

(ii) Convert the following numbers into their decimal equivalent. (101.01) 2 ,
(245.14) 8 (8)
பனவரம எணகைள தசம எணணாக மாறறக-. (101.01) 2 , (245.14) 8
12 a) Explain in detail about Input and Output devices of a computer?
ஒர கணனயல உளளட மறறம ெவளயட சாதனஙகைள கறதத வவரமாக வளகக?
(Or)
b) Explain in detail about the types of networking ?
ெநடெவாரககங வைககள பறற வரவாக வளககவம?
13) a) Write a algorithm and flowchart for Multiplication of two matrix?
(16)
இர அண ெபரககல ஒர ெநறமைற மறறம ஒழககவைரபடம எழத
(Or)
b) Explain in detail about the procedural oriented and structural oriented
programming? (16)
ெசயலமைற சாரபைடய மறறம கடடைமபப சாரபைடய நரலாககம பறற வரவாக
வளககவம?
14) a) i) Write a C program to print ten Fibonacci series ten numbers

(8)

பதத ஃபபனாசச ெதாடர எணகள அசசட ஒர C நரல எழதக
ii) Write a C program to find the given number is Palindrome or not?

(8)

ெகாடககபபடட எண ÀÄ¢ñð§È¡Á¡ அலலத இலைல¡ ±É கணடபடகக ஒர C நரல
எழи?
(Or)
b) Write a C program to find the multiplication of two matrixes?

(16)

இர அணகள ¦ÀÕì¸¨Ä கணடபடகக ஒர C நரல எழи?
15) a)Write a C program using structure to find the grade of the students in a class?
(16)

8

ஒர வகபபல மாணவர¸Ç¢ý கேரட கணடபடகக கடடைமபைப பயனபடதத ஒர C
நரல எழи?
(Or)
b) Write short note on following with example.
i)Pointer to function

(4)

ii) Pointer using array

(4)

iii) Say some high level file operations
iv) Pointer to Pointer

(4)
(4)

b)¸¢ú¦¸¡Îì¸ÀðÎûǨÅìÌ சற கறபப எழи. ¯¾¡Ã½òмý.
i)சடட to ெசயலபாட .

(4)

ii) அணவரைசைய பயனபடதத சடட

(4)

iii)

(4)

சல உயர மடட ேகாபப ெசயலபாடகைள ÜÚ¸

iv) சடட to சடட

(4)

DEGREE

:

B.E/B.Tech.

Branch

:

B.E/B.Tech(Common to all branches)/MARINE

Semester

:

1

Code No. /Subject

:

10144CS106 - Fundamentals of Computing

Time: 3 Hours

Max.:100 Marks
Answer all Questions

Part-A

1. What are different components of computer?

10x2=20

2. Perform the following converters.
(a) (815.50)10 to binary
(b) (29.B61)16 to octal.
3. What is meant for www?
4. Say some Application Software?
5. Draw the flow chart for find the greatest number among three digits?
6. What is an algorithm? What purpose it is used?
7. What is mean by an array? Give the syntax?
8. Write a C program to find the first ten even numbers?
9. What is mean by the pointer?
10. List the similarities and differences between structure and union.

Part-B

5x16=80

11 a) with a neat block diagram explain the Components of a computer

(16)

(Or)
b) (i) Convert the following numbers into their binary equivalent. – (FAC) 16, (561) 8

(8)

(ii) Convert the following numbers into their decimal equivalent. (101.01) 2 , (245.14) 8 (8)

12 a) Explain in detail about Input and Output devices of a computer?
(Or)
b) Explain in detail about the types of networking?

13) a) Write a algorithm and flowchart for Multiplication of two matrix?

(16)

(Or)
b) Explain in detail about the procedural oriented and structural oriented programming?

(16)

14) a) i) Write a C program to print ten Fibonacci series ten numbers

(8)

ii) Write a C program to find the given number is Palindrome or not?

(8)

(Or)
b) Write a C program to find the multiplication of two matrixes?

(16)

15) a)Write a C program using structure to find the grade of the students in a class?
(Or)
b) Write short note on following with example.
i)Pointer to function

(4)

ii) Pointer using array

(4)

iii) Say some high level file operations

(4)

iv) Pointer to Pointer

(4)

(16)