edu 3108 (section b) • 4 ciri kesantunan guru

1. mempunyai kesantunan dalam pemakaian dengan memakai pakaian yang sopan

dan mengikut etika pemakaian yang disediakan 2. bertengkah laku sopan semasa melayan kedatang ibubapa sebagai tetamu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah 3. mempunyai kemhairan komunikasi yang baik di mana mengambil kira faktor budaya dan senstiviti semasa bercakap 4. tahu akan masa yang sesuai dan bagaimana hendak memulakan perbualan • 3 perilaku non verbal 1. gaya berpakaian (bersih, kemas) 2. tingkahlaku cara berhubung 3. !aya duduk 4. "emah lembut dan peyanyang

• 3 proses transisi novis ke pakar #ovis $ mahir $ cekap % pakar • 3 amalan reflektif &enulisan 'urnal refleksi (embuat portfolio (embuat penyeldikan tindakan • 4 gaya kepimpinan guru 1. $ autokratik 2. $ demokrasi 3. $ kontigensi 4. % islamik ). $ "aisses faire *. $ instruksional

( dalam pdp untuk tu'uan pembela'aran bermakna . memahami kekuatan dan kelemahan murid dalam pdp 3. dapat mengka'i keberkasanan penggunaan . sukatan pela'aran.dan . pengurus ke+angan • 4 pencapaian guru novis dalam penguasaan pendidikan 1. (empertingkatkan pencapaian dan kualiti pnp • 3 isu etika guru%penampilan.. . meningkatkan tahap professional guru 2.. penampilan guru 3. (en'adi rolemodel kepada guru lain 2.( disesuaikan dengan murid 4. mengenali dan memahami ciri murid 2. (en'adi tempat ru'ukan bidangnya 4. masa 1. kaedah dan teknik penyampaian penga'aran • 3 kepentingan guru sebagai pengamal reflekstif penyelidik 1. gabung'alin pelbagai bahan. menambah baik aktiviti pdp 3. kepedulian guru 4. (eningkatkan motivasi sekaligus meningkatkan prestasi kecemerlangan sekolah 3. kesantunan guru 2. pengurus masa 6.&. berniaga disekolah 5. peng'aran. meningkatkan kualiti pdp 4.• 3 tanggung'+ab guru cemerlang 1.

• 4 kepimpinan guru besar% perancangan. &emimpin 'enis ini akan membiarkan semua keputusan dibuat oleh orang ba+ahannya. 2oal selidik pela'ar 3. • skop penyelidikan yg boleh dilakukan dalam khusus kelas (bkn sekolah) 1. &emimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laisse0%faire. pengelolaan. 2. 4. tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. sistem pendidikan yang global • ciri kepimpinan laiss0e fair 1. 1a'ian penyelidikan tentang amalan pdp guru 2. 1uasa yang ada padanya tidak digunakan. . pemerhatian . pengarahan / penga+alan • 3 cabaran guru biasa dalam kepimpinan 1. kurang kemahiran 2. 3emu bual 4. tahap motivasi diri yang rendah 3. 3.eliau biasanya tidak peduli mengenai ker'a mahupun hasilnya.

( serta kaedah penyampaian penga'aran !uru biasa novis dianggapkan belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh pihak sekolah !uru pakar sangat menyerlah dari segi profesionalisme !uru biasa novis menghadapi masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik dar'ah !uru pakar mempunyai idea dan kemahiran yang mampu mempengaruhi polisi pengendalian bilik dar'ah !uru biasa novis kurang berupaya menangani tugas harian guru !uru pakar dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.ertanggung'a+ab sepenuhnya terhadap keselamatan murid%murid di dalam bilik dar'ah ..esei • perbe0aan guru biasa novis dengan pakar % % % % % % % % % % !uru biasa novis memulakan perkhidmatan selepas tamat latihan perguruan dari 4&! university !uru pakar merupakan guru bertauliah yang berpengalaman melebihi 15 tahun pengalaman menga'ar. !uru biasa novis dikatakan pasif. tidak kreatif dan imaginative !uru pakar lebih kreatif dalam menggabung'aling penggunaan . • 4 tanggung'a+ab guru dalam kelas % % % % % &enyediakan peraturan di dalam kelas (elengkapkan peralatan di dalam kelas supaya suasana pembela'aran kondusif (emastikan sesi pdp di'alankan secara optimum (guru menga'ar6 murid bela'ar) (enga+al selia disiplin di dalam bilik dar'ah dengan melibatkan murid%murid (class%controlled) .

erkolaborasi dengan 'abatan%'abatan lain <ktiviti yang melibatkan ibubapa (usya+arah antara rakan se'a+at "atihan dalam perkhidmatan ("<=<&) 1olaborasi bersama komuniti masyarakat setempat .okuskan kepada aktiviti kurikulum dan ko%kurikulum &endidikan merentasi kurikulum <ktiviti persatuan dan sukan . al. mempunyai peranan serta tanggung'a+ab sosial iaitu:% (a) perancang. • huraikan aktiviti untuk bina negara bangsa % . fasilitator dan pengurus pembela'aran6 (b) penyampai ilmu pengetahuan6 (c) pembentuk akhlak6 (d) pembimbing6 dan (e) contoh teladan atau model. et.erlandaskan kod etika keguruan % % % • ) cara ker'asama profesional yg boleh di'alankan di sekolah % % % % % .• peranan guru sbg penyampai ilmu % 2hahril 7 8haril (ar0uki. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu.

udaya penyelidikan tindakan "a+atan ke sekolah penanda aras (engaktifkan diri dalam persatuan akademik <malan reflektif • ) nilai yg perlu diamalkan dalam kod etika % % % % % 3anggung'a+ab terhadap pela'ar (utamakan keba'ikan dan keselamatan pl'r) 3anggung'a+ab terhadap ibubapa (mng+u'udkan hbngan mesra dan kr'asama) 3anggung'a+ab terhadap masyarakat (mnghormati komuniti stmpat) 3anggung'a+ab terhadap #egara (tdk sbrkn a'ran yg bleh mroskkn pl'ar. ngara) 3anggung'a+ab terhadap rakan se'a+at dan profesion (tdk cmrkn nma baik) • kepentingan amalan reflektif % % % % % % % (embolehkan pembela'aran bermakna melalui penilaian kendiri pdp guru =apat mengelakkan keciciran pela'ar di dalam bilik dar'ah (engesan keberkesanan pdp guru =apat membuat penambahbaikan dalam penyampaian penga'aran (emperbaiki mutu penga'aran (engesan kekuatan dan kelemahan aktiviti dan kaedah penga'aran =apat mengesan kelemahan murid diperingkat a+al .udaya membaca .• ) budaya pembela'aran sepn'ang hayat % % % % % % % (enghadiri bengkel atau seminar (elibatkan diri dalam kursus%kursus 'angka pendek .

<kauntabiliti guru terhadap rakan se'a+at % % % % (en'aga nama baik rakan se'a+at (embantu sesama sendiri dengan ikhlas 3idak melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mencemarkan profesion keguruan sentiasa men'aga tatasusila dan adab pergaulan dalam kalangan rakan se'a+at 4.ukun #egara (emupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum (emenuhi tanggung'a+ab sebagai rakyat (alaysia (emberikan sumbangan sukarela kepada negara .ersikap adil pada semua murid (embimbing murid tanpa mengenakan sebarang bayaran 3.&# dan . <kauntabiliti terhadap bangsa dan #egara % % % % (en'alankan tugas menyebarkan cita%cita dan matlamat . murid. <kauntabiliti guru terhadap murid % % % % (en'alankan tugas dengan penuh deedikasi (engutamakan keba'ikan dan keselamatan murid . #egara 1. <kauntabiliti guru pada diri sendiri % % % % . diri sndri. murid.• akautabiliti guru% rakan se'a+at. komuniti.erilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat (empunyai kemahiran interpersonal .erkeupayaan menguruskan bilik dar'ah =apat memotivasikan pela'ar 2.