NEVINOST ZNANJE I RADOZNALOST je nestala mojadetia radoznalost? Gde

osHo
Leo commerce Beograd,2012

odgovorekoje je i predstavlja Materijal koriSien u ovoj knjizi preuzetje iz rzliditih predavania u knjige. Osho davao Audio-zapisei kompletnu arhivu telstova moiete dostupna su i u originalnom audio-zapisu.com .com. Switzerland Copyright @ 2012 za Srbiju Leo commerce. 063| 5r7 -874 E-mail: nesaperisicEgmail.leo.rs St"mpa' Neografia . 0r1 I 375-2627.com.Naziv originala: INNOCENCE. a pretod€na su u potpunosti predavanja Sva Oshova na pitanja publike.OSHO Naziv knjige: NEVINOST. Urednik: Periiii Sladana Prevod: Ivana Cvetkovii Lektura i korektura: Bosiljka Delii Prelom i korice: Pintor Project Zrizdava{a: Nenad i SladanaPeriSii Izdavrt: ID ko commerce. I'N{O\7LEDGE. ZNANJE I RADOZNAIOST_ OSHO Copyright @ 201 1 by Osho International Foundation.Beograd Mihajla Bandura 36 oll I 37 5-2625: 01r | 375-2626.Badki Petrovac Tirai:1000 -2 ISBN 978-86-7950.osho.osho. AND \TONDER .159 OSHO je registrovanizaititni znak Osho International Foundadon. naii u onlain Osho biblioteci na adresiwww.osho.rs www. www.Beograd www. OSHO je registrovanizaititni znak Osho medunarodneorganizacije.Beograd Plasmm: ID Leo commerce.com infogleo.

Sadriaj Predgovor I Radoznale odi 2 Srcai umovi 3 Znaile nije isto 3to i spoznaja 4 Odgovori su opasni 5 Starenaviketelko umiru 6 Kao dete O autoru Osho medunarodnicentarza meditaciiu ViSeinformacija 7 T7 40 69 93 115 r4l r65 r67 169 .

Bog im je O tome govori hriSdanska Pretog nesreinogslurekao:.blagoslovene Tiredi Svi seradaiu kao obidnebudale.Ziui u raiu ier re znakako da .Dete nije svesno mogudnostisaznania' swenog neznanja.najviSe kim danom taj broj sesmanjuje.kako moZetesworiti pakao bez znanja? Adam i Eva bili su kao deca.." Adam i Eva bili su obidne crja.Nemojtejesti sadrveta saznania. mora da se postigneiza nezadovoljswo je potreban rawoj. tip dineoni koji zn$u da ne znaju.Predgovor dozvolitemi da objasnimkoliko vrstabudalapostoji' Presvega. Svakodete je obidna budala. kada su jeli sa drveta saznar4a'.SvaseAdam. Drugoj vrsti pripadajuoni koji ne znaiu. budale. JoSnije postalosvesno parabolao Adamu i Evi.Svakiput kad serodi dete.u pravom smislu znatenia soPreti glupak. sopsffenognezna' Prvi tip su oni koji ne znalui nisu svesni nja . zadovoljni budale. rodi detiri godine.Naravno. Adam iivi nekoliko godina. Ne moiete sworiti pakaobez znanja.ali misle daznajukompleksnebudale.Ni5ta nisu znali.obidnebudde.udenebudale.bili su neverovatno ako iivite u neznanju'Nezadovoljjer je telko biti nezadovoljan swo mora da se veiba.

kad se sav prewori u glavu. a ono lotos. ne6eteuii u carswo nebesko."l Ne zaboravite. uiiva u sitnicama kao 5to rade kamidci na plazi ili Skoljke.. eovek postaje teorija. Svako dete mora da okusi spoznaju jer je iskuie nie znania preveliko.kad ima previ3e znanla. sve. ono ie bela rada.Jednog dana. Zatim. svest. Sve ga oduievljava .shvatada mora odbaciti Thda postaje tre6i tip budale .kao I (Prim. evoluirati u tre6i tip budale.blagoslosve 5to je dotad saznala.neki ostanu na nivou srednje 5kole.. Setite se Isusovih redi: . Svako dete mora da jede sa drveta saznania..leptiri. Nema tu mnogo nauke. Malo-pomalo. Druga vrsta budale moLe. Mora da sazna jer te znanjem moii da se izbori s tim. Jeo je sa drveta saznanja. mora postati kompleksno to je sastavnideo odrastanja.PostajeStreber. a ne celim biiem. udi: leptir je samo leptir. vena budala. zvezdanonebo. ako seta osobaosvesti. Sve5to je nepoznato moZe biti opasno. Sakuplja ih kao da je nalao blago. malo-pomalo. mesec.. kad izgubi svu oseiajnost. Doiivljava drugo detinjswo.Sto vi5e udi. Tireditip budale razvija se samo kad drugi tip postane preoptereien znanjem . sav Zivot. .ali i ne mora. Kako iemo se izboriti bez znanja?Svako dete predodredeno je da naudi. Upravo to znati pad. neizbeLno. Razlikujemo nekoliko stupnjeva komplelanih budala . Obidni kamendi6i blistaju kao Kohinor.cve6e. cvet je samo wet.Svako dete je toliko jednostavno da. neki postanu postdiplomci ili doktori nauka. imena postaju prepreke. Ponovo postaje dete..Svako dete prelazi put od obidne budale do kompleksne budale.kapi rose na jutarnjem suncu. prev. Prva vrsta budale. natpis. vremenom. swori tugu. ovo je lala.akose ne povratite i ne budete kao dieca.) Matej18:3. mora da postane druga vrsta budale.kaie . a u njegovom umu kovitlaju se redi.8 I RADOZNALOST ZNANJE NEVTNOST. Zivi glavom. Veruje Zivotu. Sve su to stupnjevi razvoja kompleksnih budala. Pamti imena: ovo je ruLa. neki se zadrLena nivou diplomaca. sveje dalje od suitine Livota. dogma.

ne oslobadanje od tereta. Slu5ao je.. vei dista inteligencija. Tertuliian kaie da ova vrsta znania nije pravo znanie. Blagoslovenabudala dostigla je najvi5i nivo spoznaje ier zna da je znanje j alovo. Nede sesvi odreii ega. Jednostavno im se prodistepogledi. ali ipak nema spoznaju jer nije saznaoPutem sopswenog iskuswa. Oni su plamen svesti. Mozgovi im nisu zakrdeni pozajmljenim znanjem. u najboljem sludaju radunar. Ostaie neznalica. Mozgovi im nisu zalrdeni dubretom. nikad ih ni3ta niie stavilo na muke iskuienja. ali nisu vi6e deca. pad niLe od dedje nevinosti.ako sebude opiralo. .kao" veoma jevtLna' Oznatavaone koji su poput dece. nisu se borili za niu.Red . ve( neznanje upakovano tako daizgledakao znanie. Prvo mora da dostigne odredeni stupanj znanja.Svadeca predu s Prvog stupnja ludosti na drugi. Udenjak zna. pamet' iskvarenost. Jednostavno su svesni.takvo znanje ima drugi tip budala. zapamtio: udenjak je samo papagai. a ne . Iskvareno stanje uma. a rq. Pojavi6e se hiljadu i jedno iskuienje i odvu6i ie dete u raznim smerovima. preruieno neznanje. Njihova svetostveoma je jednostavna. neie okusiti Muhamedov Neznanje je samo vrsta podskivaila. Tertulijan je podelio znarye na dve kategorije: znanie nezna' lica . to je pad. ako bude spredavaloili ogranidavalo sebe.da odbije poslulnost Bogu i da krene u divljinu sveta. Njihovi umovi nisu umovi. zauvek ie ostati prvi tip budale.. U njihovim odima nema teorija i pomisli. Ne6e uii u Isusovo carstvo.lJ swari. doiivi sopsweni ego samo da bi jednoga dana mogao da ga se odrekne..prvo mora da zgreli jer tek posle toga moZe da okusi spoznaju.deca". Lukavost.Predgouor deca". Deca su sveci. To je iskvarenost. Blagoslovene budale odridu se znania i dostiiu spoznaju. a samo blagosloveni dostignu treii stupanj .zato se i nrziv aju blagoslovenim budalama. ne vredi mnogo jer je nisu sami zaradili. ali samo zato $to joI nisu osetila iskulenje. ne. Iskulenja dolaze pre ili kasnije. Ne kaZem da dete ne treba treba da pode za iskulenjima . znanjej e prepreka za spoznaiu.

Blagoslovene iivota.Jeoje SvakiAdammora da stekneznanie. postao je treii tip budale budala. Pomoii 6u vam da postanete budale. Skok sa drugog na tre6i stupanj mora biti svestandin odluke . bez predrasuda. eovek samo pogleda realnost ikaLe:. SvakiAdam mora da padne. su budale ier te nasleditiblagodati . Druga vrsta znanja.aniaisvetlosd.to je plod sadrvetaspoznaje. prema Tertulijanovim redima.. Sveudenebudaleodmah su shvatileda sesvrha njihovog postojanjadovodi u pitanje. protra6ili ste Zivot. religiozni ljudi. budale. ve6 dovek koji podseia na dete.10 I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST. Samo nJegovom pr$uswu. . saose- i. Adam ie odbio da poslulaBoga. svi ie uvideti njihovu glupost. da se ponovo rodite. Sve 5to je Adam uradio.sanfas.svesno gleda pravo u su5tinu Livota. ali niledna niie tako dobra kao ova o Adamovom padu. blagoslovena Sveje vratio na podetno stanje. Postiie se kad osoba odbaci sva znanja i po.SvakiAdam mora da odbije poslulnost. ljubavi.Ne znam' O tom detetu govorio je Isus . Palo mi je na pamet stotine parabola. Zapamtite: ako ne dosegnetetreii stupanj." Prvi tip budale automatski ptelazi u drugi tip' ali drugi tip ne postaje uvek treii. sveltenici hrama uJerusalimu. naziva se neznanie".. Hrist je poni5tio. kao dete. To je najpregnantnija prida wih vremena. ubiju jer im je bilo neprijatno u nJegovom ga ubiju njegovo postojanje predstavljaloje vrhunac mira. Neprekidno se vraiam mnogim njenim znadenjima zahvaljujud kojima svaki put otkrivam neki novi smisao' Kad seAdam preworio u Hrista. Ja sam babica.. Rabini. bili su Morali su da Isusa. Ako taj dovekpoZivi.Odludite da imate dovoljno znaniai poZelite da opet budete poZelite da ponovo postanete neznaJica.Morali su da ga sereie da bi ponovo postali najobrazovaniji u svojoj zqednici.nije to Pravo dete. kad sagledaswarrarealnoliu u svom ra nost. bez ikakvog predznanja' kad sesuodi s realnoiiu skoSnomsjaju.Izgubioje milost.u doba nevinosti.Nisu mogli da podnesu samoudene )amo pr$uswu. prirodan proces.

" . Hoie da uni5te svesni su toga. .Predgouor 1l Neki drugi udeni ljudi ubili su Udeni ludi ubili su Sokrata.prekine ga sudija. Mansura. Svi udenjaci DuboOvaj dovekwrdidaje njihovocelokupnoznaniekojeltarija..eovekova nedovednostprema doveku upropastila je stotine ihi\ade".Uz Isusasu oseialiprisuswoBoga. pozornide. prdsnuo je sudija.Devedesetdana priwora i. i do' i'naieuienog kapljice.Bez u hramu.za Ogroman je to prelazak. . Duboko nisudoZivelipreobraiai' bili znanjeim nije dotaklosrca. uitljiuog izuedu . s tim.". Sveje to isti olol!" Sudijapripadaprvom tipu budala. poteo je optui.eim seIsuspojavio.. Nikakvo dobro imznanje ko u svojimsrcimai samiseslaZu Isti su kakvi su oduvek ni blagoslov.. pa pohapsite i njih.OptuZeni ste za pijanstvo i uzemiravanje javnog reda i mira". tako bezodan kao Bajron.Nisam tako nizak kao Po. nije donelo ni prosvedjenje. u srcima. Samo hrabri odvaLe Religijaje samo zahrabre. tako vulgaran kao Sekspir.Sta imate dakaLete u sopstvenu odbranu?" .. Veiina ljudi dine upravoova dva tipa. tako neumeren kao Berns. . slave bilo je beznadajno.. problem u wetu. ljubiteljadobre starijeg ioueha. . Anegdota.zatoimje jo5 nelagodnije.. poput Isusai Bude. Nije za kukavice.. neustra5ive. tako nezahvalan kao Kits. nastaje se ujedine.. zabeleLiteova imena.posaoim je ugroZen. u stvari.a optuieni drugom. Jednog predsud. veomaje redak. Theii tip.pa..Dostal.. takva kukavica kao Tenison.a pored i Pompe.li3eno Boganjihovo prisuswo se na skok od drugog do treieg tipa.pokazao Isusa bili suvisokisveltenici im je da su ni5tarije.I(ad god sepojavi neko ko pripadaffeiem tipu. nevineljude jer su u poredenjus njima oni saminiko i ni5ta.eni suoj uisohoparnigouor.

Udenje je oworenost uma. Nemoj da idel za ovim dovekom!" Liudi su nazivali njegove udenike . sad treba da se udite spoznaji. a on ga se odrekao . nemoj biti budala. Theii tip veoma je redak.ZNANJE I MDOZNALOST od rediBuda. skodiiete.Nemoj biti budu. put je strm' Tiaii potpuno Zrtvovanje.Kad se Indijskaredzabudaluje . Mogu da kupe i na veliko.Ako ste dovoljno radoznali.viSe ne moiete da prenebregnete svoje znanie .. jer se odrekao kraljevswa' Ko bi se' normalan. Sto viSeznate. Znanie magli um kao . nikad nedetepostati treii tip . Budite hrabri.Jevtinije je tako.osuduiete. Svako mora da ga preraste. Budale koje ubrajamo u drugi tip nisu toliko odvaine.. Oni skupljaju mrvice znaniaovde i onde.samo gledate ono 5to vam se odvija pred odise zawanteier ma. kategorizacija i pam6enje. ali ne i u kvalitetu. govorim.odustaje.viSeili manje. Udenje znadi da ne sakupljate ni5ta . budu. a pripadate grupi udenih ljudi.nema dijaloga. Ako zaista hoiete da se sretnete sa swarnoliu. pa moraju da pozaimliuiu znarye.budu"'Potide Buda odrekao kraljevswa i oti3ao sa svojim sledbenicima. mnogi su govorili: . Ako me sada slulate. ako ne . Ima ukus udenja. Obiasniiu vam razliku.budu". moZesesresti. Ipak. . Niko ne ostajeceo Zivot na nivou prvog stupnja' To stanjeje samo teoretsko. Dok procenjujete. Ako niste zaista hrabri. Znanje nije spoznaja pralina koja padana ogledalo je potpuno drugadija. Nemaju toliko hrabrosti. Ako moie jevtino da se ogrebe o neko znanje . Drugi tip budala usuduje se da krodi samo do odredene granice.u redu.zapamtite: Nikad nije kasno zautenle' Imate dovoljno znania.. jednostavno.NEVINOST. tazllka' je samo u kvantitetu. Ne slulate me. On je budala.sa drugadijim ukusom. iskustava. Veiinu moiemo svrstati u drugu kategoriju.uvek vam se ispredi na putu. Ako ste i sami u drugoj grupi.sigurno je budala.spoznaia . Znarye podrazumevasakupljanjepodataka. vi razmiSljate. ne6ete me slulati oworeno.blagoslovenabudala. odrekao kraljevswa? Ljudi Lude za kraljevswom. ako ste deo inteligencije.

oworen je i predstavlja ogledalo koje odraiava sve. . zna' nje vam se kovitla u glavi. ali uoplte niste smireni. pomoii da shvatite da niSta ne znate. revolucija. UniStava sve moje teti. Saznanjeie vam 5ta god to bilo. Neznanje je samo promena' mutacija. Izgledate mirno. postaje svesnasopswenog neznania . Um koji je spreman da udi paLliivo slu5a. Slobodno preskodite sa drugog stupnja na treii i postanite blagoslovenabudala. Do vas dopire samo ono ito je proilo kroz filter znarya.Predgouor r3 vei samo debate. izvtte ih.bez ikakvih primesa iz proilosti.zna da ni5ta ne zna. Blagosiljam blagoslovenebudale. Ako podnete da udite. Osoba koja spozna swarnost. Ono 5to vama dopire do mozga nema vezes mojim swarnim redima. sazna(ete.

IRADOZNALOST .ZNANfE NEVINOST.

odi Radoznale
je izuor lepote,radoje izuor mudrosti, radoznalost Rad.oznalost znalostje izuor potrage,praue potrage. Radoznalostuas uodi u iiuotnih tajni. auanturuspoznaje

Gdeje nestala moja deiia radoznalost? De3ava se gotovo svima. Sto ve6im znaniem raspolaZete,sve ste manje radoznali. Roditelji, ikole, fakulteti, druiwo..' Svi vas teraiu da stidete znarye. Sav njihov trud odnosi se na ulivanje znania. Unutra5nji prostor toliko vam se puni znanjem da viSe nema mestaza radoznalost. Dedie odi su radoznale. Deca se odulevljavaju svim i svadim' Sitnice ih iznenaduiu. PrSteod radosti jer im ie Livot neprekidni niz otkriia. Vremenom postajete udeni - druiwo vam namede takve zahteve. Znanje je potrebno, moZe se upotrebiti na mnogo nadina' Radoznalost je opasna. Radoznali ljudi obidno postaju filozofi, pesnici, mistici, l.ludi beskorisni drulwu. Dru5wo traii ma5ine, veStemaiine - daje vam sve viSeznanja, puni vas znanjem, prewara vas u robota. Sto viSe znate' sYevam )e teLe da saduvate radoznalost - kako moZete da se zadudite nedemu kad vei sve znate? je lilie zeleno.Vas to ne zanima. Znate da Dete se pita zaSto je zeleno zbog hlorofila, iako ne znate ba5 mnogo toga. Kad bi vas neko pitao za5tohlorofil boji li56eu zeleno, morali biste da ramenima. Samo ste malo pomerili pitanje. Sto viSeznaslegnete

18

I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST,

te, manje se pitate. Kad radoznalostu vama umre, nestajei religija jer se religija sastoji od strahopoltovanja i divljenja. Znarye demistifikuje iivot, a religya postoji samo kad ie i'ivor misterija' Dakle, moraiete da naudite kako da opet budete radoznali. Pravo obrazovanje neie vam ubiti radoznalost. Dobiiete iedno, ali ne na u5trb drugog. Biiete obrazovani, ali i radoznali' Sazna6eteda niSta ne moie ubiti radoznalost. (J swari, 5to viSe znate,vala radoznalost biie sve iada'

Dete ne moie da postavljapitania o hlorofilu dok ne sazna
da hlorofil postoji. Ako ste stekli pravo obrazovanje,moZete se pitati ta to liSiu daje zelenu boju, iako znateza hlorofl. Poslednjereti Alberta Ajnitajna: ,,Celog Livotamislio sam da iu otkriti tajne univerzuma.Desilo se upravo suprotno. Sto t"- dublje proudavao iivot, svesam se viSepitao kako i za5to. lJmirem, a joi uvek sam radoznao, joi uvek se dudim i pitam." Retki su ovakvi ljudi - geniji. Geniji ne dozvoljavaju druSwu da ih svedu na robote - to je moja definiclja geniia. Svako se rada kao genije, ali ve6ina ubrzo podinje da pravi kompromise. eim podnu da prave kompromise, gube talenat, ubijaju inteligenciju. Prodaju dulu za trice i kudine, za neke besmislice, su5tinski posmatrano. MoZda bi i mogli da upotrebe te swardice na ovom svetu, ali kad dode smrt, niSta od toga neie odneti u grob. Ako umirete kao Albert Ajnltajn - radoznali, s moliwom u srcu, s poezijom na usnama - Liveli ste punim Zivotom i odlazite kao duhovnik. Albert Ainitain ima viSeduha od pape i svih budistidkih sveltenika zaiedno - daleko viSe!Pre nego 5to je umro, neko ga je pitao: ,,Kad biste se ponovo matematidar i frzitar?"

li biste opet postaliveliki

bih vodoinstalapostao ,,Nikad!Kad bih dobio drugu 5ansu, ter, a ne frzitar.Voleo bih da imam obidaniivot, da budem neu Zivotu.Ne Zelimda me prepoznaju. poznatdabih lak3euZivao

Radnznaleoii

19

Slava,prestii,, ixrazivanja - niSta od toga ne bi mi se ispredilo na putu i mogao bih da se dublje sjedinim sa Zivotom"' KaZete mi da ste izgubili svoju dedju radoznalost i pitate me za5to. Verovatno zato 5to ste stekli dosta znanja. cirhusbiumetnikulaoje u kancelarijuloucana Jedanambiciozan talenteu potrazi za angaZmanom' ,,Staznal da radi5?", Pitaoie agent. Bez reii, iouehje ralirio ruhe,poleteo,izaiao brozprzzzr, naprauio nekolikokrugouau uazduhui uratioseu kancehriju. Sleteo je taino tamo odakle ie i poleteo ispredradnogstoh' je agent.,,D^He, imitirai pticu' Joi nelto?" ,,lJ redu", rekao Upravo to se delava obrazovanim ljudima - niSta ih vi5e ne moLe zriuditi. eak i kad bi im se Bog ukazao, rekli bi: ,,lJ redu, ti si Bog. Pa Sta?!" Ztboravite sve Sto ste naudili. je izuzetnu ponudu od MahsiDoldum, dobio Pozorilniproducent, jednogglumca. ,,Hoiu da vam ponudim neito 3to nikad niko nije uradio Samo na sceni.Ceo London 6e seuzburkati zbog te predstave' treba da uplatite desethiljada funti na radun moje suprugei ja predpublikom." 6u seubiti na sceni, je razmiiliaooponudL producent Potpunobezizrainjno, da radi5za bis?" A 3ta6e5 ,,Hm, zanimliivo. Neki su toliko zaokupljeni ovozemaljskim da ne mogu da razmi5liaiu ni o demu drugom. Producent pita: ,,A 5ta ie5 da radl! zabis?" Brinu samo za ovozemaljsko - kako i 5ta mogu da iskoriste- vile ih ni5ta ne moie prodrmati, niti osvestiti.Hodaiu kao mesedari.Grm ruie cvera,oni ne vide; slepi su. Ptice cvrku6u u zoru, oni ne duju; gluvi su. Postalisu neosetljivi. Postali su to-

potpuno liieni svega ovozemaljskog. ceo Zivot mu je dosadan. moliwi ili. Samo se dovek dosaduje. samo se doveksmeje. mesec.lepote odnosa sa ljudima. meditaciji.znanje. Naravno. Polovina predmeta bila bi posveienaonome 5to radimo iz distog zadovoljswa. mnogo puta bi naleteo na nekoga ili bi se sapleoo ne5to. a drugi su monasi . SvetacviIe i ne ose6a da mu je dosadno. Tek tada ljudska biia bila bi celovita. Magarac se ne dosaduje. niti se dosaduju. a druga polovina bila bi posveiena poezqi. Monah je samo prazno crnilo. U nekom drugom svetu. niti se smeju! Srozali su se na nivo bufala i magarca. duhovno siromalan jer mu nedostajeZivotnog iskuswa koje obogaiuje Zivot: ljubav.nja.zapevaju. Obe vrste su nepotpune. niko nilta nije naslikao na njemu . kao komad crnog platna. Do sada smo imali dve vrste ljudi: jedni su posvedeni ovozemaljskom * utilitaristidkom. ne dosaduje? Bizon se ne dosaduje.Dosada i smeh su lice i nalidje istog novdi6a. zvezde. Kako moZe da Livi tako dosadnim Zivotom? MoZe. zato 5to su mu sva dula otupela. Svetacje tako monoton. punom razumevanja. imali biste znanje. Monah je siromaian. I jednima i drugima neStonedostaje.oblake i ptice u letu. muzici.sunce. osim doveka.rs .duhovno je siromalan. saoseianjei sve ostalo 5to pleni du5u. Video sam mnogo svetacai. mogu vam reii. prijateljswo. ali bi vas naudili kako da saduvatesvoju radoznalost. ZNANJE I RADOZNALOST liko umrwljeni da ih niita ne moie naterati da zaple5u. niSta im ne moie olakdati korak. pravaje retkost sresti svecakoji je dostigao punoiu Livota. polovina predmeta odnosila bi se na utilitaristidke nauke.20 NEVINOST.A ti vali monasi. slikanju. uZivanju u tiSini kad ne moramo niStada radimo. tako dosadan. ne bi je zgnjetili teretom znanja. Glavni krivac zato je . plesu. mri. relaksaciji pod nekom krolnjom. Na pravom univerzitetu. Nisu dovoljno inteligentni da bi se dosadivali. pa dak i inteligencija.Monahu nedostajulepote ovog sveta. euo sam za jednogfilozofakoji je hodao ulicama zagledanu nebo. ljutnja. ti takozvani religiozni ljudi.leo. Znate li da se nijedna Livotinja.IGd god bi www. Ne bi ubili poezqu u vama. jednostavno.

. imaju sve ve6e i veie svote na radunima u bankama.ali.potpuno sami.Gospodine. Hoiu da sworim novu vrstu ljudi koji neie biti siromalni ni u jednom smislu te redi. Tadaigrapostaje ozbi\na.moraju da ulaZu novac. .Gospodine. moliwi. rekao bi: . pravi Zivot.Radoznaleoii 2l se sudario s nekim. svira gitaru ili da pevuliizzadovoljswa.vi ste to 5to ste. Taman se spremao da kad je odjednom poizgovori:. spokoj bez inteligencije ne znadi ni5ta. Niko se ne bi uvredio. Kad se spokoj udruZi s inteligencijom. Milioni ljudi Zive drugadijim nadinom Livota . St" bih jo5 mogao da vam kaiem?" Ljudi izoplteni od sveta. ali ne znalt da se igraju.. vratili su se korak nazad. meditaciji .miri5e cveie. Zato im nikad ne moie biti dosadno. Vidite igradekoji su mrwi ozbiljni tokom igre. Kad neko doiivi spokoj bez inteligenclje.. shvataju tu igru ozbiljno.Gospodine. Povukli su se iz svetai potpuno posvetili iivot moliwi. niko mu to ne bi uzimao za zlo. koji ie uLivati u blagodetima ovog sveta. To nije. Jednog dana je naleteo na magarca.Naravno. Thkvi ljudi su veoma siromaini.jeste li vi magarac?" Po5toje bio cenjeni filozof. Monasi su primer za to. oseianja. koji ie biti zaista bogati . Igra se prewara u posao. znati da se vratio medu bizone.jesteli vi magarac?". rada se buda. nema ljutnje. meditaciji. /ivot iivotinje manje je stresan: nema nerviranja.tek tada ljudi mogu da igraju. Svet je pun ovozemalskih aktivnosti. kao da je u pitanju Zivot ili smrt.nasmejaose i rekao: . gledaoispred sebe.uLiva& u bogatswu odnosa s ljudima.preworili su se u bizone ili magarce i pali su ispod nivoa ljudske svesti. potrebu da gleda u zvezde.podinje da lidi na posao. Oko njih 6ete osetiti neki oreol spokoja . eovek je izgubio meditaciju. razigranost. Ne mogu samo da igraju karte . i ne moie biti.dudenje. Izgleda da nikome nije do igre. eak i kad podnu da se igraju. Ne5to mora da visi o koncu .radoznalost.stidu. Izgubili su ono 5to ih je dinilo ludskim biiem.

Pro5losti buduinost su lice i nalidje istog novdiia. bez straha da (ete izgubiti dedju radoznalost. uLivatete u lepoti. u stanju razigranostiduha. proiimali bi ledan drugog. auromatski zaboravljate i na buduinost jer su prollost i buduinost lice i nalidje istog novdiia . neito potpuno sponrano. Obuzeo vasje tako naglo da ste zaboravili na prollost. Bacite novdi6 .u zvezdama. bez zaHjutaka. bez proSlosii. Ne znate ko ste. zastanitei posmatrajte. da Zivite u stanju neznanja. bez ijednog tereta prollosti.niti su odvojeni. udinili ste neito o demu niste prethodno razmislili.Svaki put iere od{xiri da ste se prepustili trenutku bez mozgarya. znaryene postoji. ZNANJE I MDOZNATOST u svim Zivotnim izazovima. Pedeset posto vremena bilo bi posveieno svetu. . ali da ga nadvisi. Pravilan sistem obrazovanjasworio bi sanjasineSirom sverasanjasineu mom smislu te redi .u zracima sunca koje se rada. ali. ali ne i deo sveta. Kad zaboravite na proilost. niti se mogu odvojiti. Odarao vas je trenutak. u weiu. To je moja predstava o sanjasinu: treba da bude u svetu. ne znate niSta. fleba da Livi u svetu. Tek tada moZete imati znanje.22 NEVINOST.nekad ispadne pismo. Kad zaboravite novdii. u miru koji ni5ta ne sluti. a nekad glava. Novdii je um. u meditaciji.kad god osetite lepotu. Tek tada moiete red da ste zaisraudeni. nalazite se u stanju nevinosti. u svakom sludaju. Sve dok se vale postojanje odvija u zadivljujuioj tiSini. a susret vaieg maju5nog biia sa beskrajnim Zivorom. a pedesetonostranom. a ne da beii iz sveta. spajanjei proLimarye .sworio bi svete!ude. Oba dela bila bi uskladena. ali iete i dalje posravljati pitanja. Kad god osetite lepotu .to je lepota. Vi postojite. ali koji ie modi da uZivaju i u ti3ini. Staje neainost?Staje lepota? Nevinost podrazumeva da Zivite u trenurku. na licu doveka ili Zene. druga strana je tu iako je mi ne vidimo.

crpite ..uniStavate poezlju.kao da se vi utapate u boZanswo. ve6 mozgom. Radost zbogtoga 3to ste videli pticu u letu . Znanjeje podiglo ogromnu prepreku. sve ie vas duditi i zanimati. raja-uswari. nije ih niko proterao. Rodiiete se ponovo. Kap rosekoja sklizne sa lotosovog cveta. to je lepii va5 doLivljaj.Ne znam!" Ziuitr. gvozdenuprepreku. dist otrov! Ziuit Postoji znanje koje ne znai neznanje koje zna. Gubi se svakamoguinost da neposrednodoZivite Zivot. Zivite sa znailem da niSta ne zn^te.u stanju neznania i saznaiete 5ta ie lepota. Postanite neznalica poput Sokrata i u vaIe bi6e useli6ese jedan potpuno novi kvalitet. shvatili su da su se odvojili od Zivota.jutarnji zracikoji oslikavaju dugu u kapi rose . Odi 6e vam sijati radoznaloliu.to je otrov. bez znanja. Ponovo 6ete postati dete.Radoznaleoti 23 Nevinost predstavlja vrata kroz koja ulazite u lepotu. samo mislite da ose6ate. Pitate me: .. Livot vam se dini sve ruinijim snagu iz znanja. Interpretirate. Raspadatese. To je prvobitni greh. KaLite: . Prevodite. shvatili su 5ta je ego. Ne oseiate srcem.kao da ste i sami poleteli na njenim krilima. Sto vi5e znate.. Sama pomisao da ste neStosaznali swara prepreku izmedu vas i predmeta valeg saznania.Staje nevinost?" Ispovraiajte znanjet Morate povratiti plod sa drveta sazn nja. Shvatili su da viSe nisu nevini.. eim neito saznate. Povratite svoj sistem . Sto je dublja vaia nevinost. eim ru pojeli plod sa drveta saznar4a. Ne vidite odima. Ptica u letu probudiie odulevljenje u vama. Svevam je iskrivljeno. sami su shvatili.tako velidanswen trenutak koji ie vas preplaKap rosekoja pada sa lotosovog cveta utapa se viti ose6anjima. To je sultina meditacije. jer Livite na osnovu zaHjutaka..'nije im Bog naredio da odu. Sokrat je znao 5ta je lepota jer je Ziveo u stanju neznania. O tome je red u biblijskoj pridi o Adaproterani su iz mu i Evi.. Ne slulate uiima. u beskrajno jezero.

Vi ne tumadite moje reti. vodite unutrainji dijalog. da li je logidno ili nelogidno. ali ne moZete je razumeti. Nemate sa dime da poredite. sluiate iz velike daljine . Tiudim se. ViSe niste odvojeni od prizora i zvukova. Sad me paLliivoprarite: u ovom rrenurku. naudno ili nenaudno. moiete je popiti i. Ne slu5a muziku.paralelno sa mnom. Nije tu da bi okusio. nema predrasuda. moZetefunkcionisati na dva nadina. mo6i & da uLivaju u trenutku. bez ikakvoginterpretiranja. procenjivati.Izmedu vas i mene je Biblija. MoZda ste budista. Ni5ta nije pravilno i ni$ta nije pogreino. ZNANJE I RADOZNALOST U trenucima nevinosti nestajegranica izmedu posmatradai predmeta posmatranja. ali ne uspevam. hri5ianin.moLetese opiti muzikom. moiete li da svarite moje udenje ili ne. ali niste ovde i sada. U trenutku nevinosti dovek se ne bavi procenama. moZeteli bez toga ili ne.treba da biste razumeli muziku? Nema tu 5ta da se razme. Postoji joi jedan nadin da sluiate moje redi: kao obidan slu5alac. zajedno s njom. Samo sluiate. Ako slulate na ovaj nadin. u sldadu sa hri5ianswom ili hinduizmom.U miru kontaktiramo. Ne- . neprekidno vagati da li sam u pravu ili ne. Bulcvalno ste na nekoj drugoj planeti: niste ni ovde. pun je matematike. St" rra.teiko iu uspeti da doprem do vas.Bezikakvihprepreka. nije tu da bi se napio do$ao je da razume.Moiete je okusiti. musliman. ali izmedu nas je ditava kolona sveitenika. zaslepljuje.otupljuje vam oseianja. u umu vam Lamofisto glasova. kao da neko svira flautu ili gitaru u 5umi. Osoba koja je doila da kritikuje neie sluiati. osudivati moje redi. nema prethodnog znanja. 5t" tr'rima da se razume? Tu je kritidar. Jedan podrazumeva znanje: moZete gundati u sebi. PruZam ruku da bih premostio tu barijeru. Oni koji su dojli samo da bi slu5ali. neka ose6anja. Jednostavnoslulate kao da ste u blizini potoka koji Zubori. ni sada. da li se ono 5to govorim uklapa u vaie teorije.24 NEVINOST. moii 6e da osluSnumuziku. komunista. Kuran ili Gita. susre6emo se i sjedinjujemo. nema trdanja pred rudu. ne pitate se da li sam u pravu ili ne. Thko vas znanie zagluiuje. nema kriterijuma.

samo da sasluiate. lepota je cvet nevinosti. divite se leptirima. Zna Britaniku. kamendiiima.Neiete uii u carswo nebesko ako niste kao deca.kad biste mogli da pogledate. vei se ne moie ni znati . .. Nije nevin .previSezna i upravo zato promaii ie mu sva lepota.. Lepota je iskuswo koje ose6atekad ste u stanju nevinosti. Tada iete spoznati i lepotu. Kaho supoaezani strahopoitoaanje. Oworite se na trenutak i spoznaiete nevinost. Nisam ovde da bih vam objalniavao5taje nevinost." eestogouorite o ljubaui. Uzmite Solju daja. osetite toplotu trenutka. moZdazna i ditavuEncihlopediju on misli da su sva pitaryave6 odgonetnuta. Na trenutak se oslobodite svog uma koji kritikuje. ovde sam da bih vam dao da okusite nevinost. deija neainosti ljubau? Radoznalost i strahopoitovanje veliki su duhovni darovi. A trenutak je trenutan! Kad biste mogli da sasluiate. veruje. Svaki dasnudim vas dajem. Udena osoba nikad se ni5ta ne pita jer misli da sveve( zna. pamet je stala. cve6u. Kad je pitanje takvo da jednostavno nema odgovora. posmatra. eini rram se da je u tom deliiu sekunde sve stalo. sveglupe odgovore. U trenu biste shvatili 5taje nevinost. jer se ne moZe odgovoriti na tako neito .Radaznale oii prekidno razmiSlja. Dozvolite da vas potpuno obuzme. Otpijte malo.kad dotaknete ono 5to se ne moZe saznati. drve6u. Isus kaZe:. ne veruje. nego nikada ... Na trenutak ste ponovo dete.samo da pogledate .ne samo da se ne zna. Biiete u stanju strahopoJtovanja srce stane na trenutak. tiSinu i ljubav koja vas obuzima.. Ceo svet je stao: vreme je stalo. Radoznalost podrazumeva da funkcioniSete sa stanoviSta neznanja. kritikuje. oseti6ete kao da vam divljenje.ne danas. ego je stao. kao da vam zastanedah. muziku. MoZda ie i doii do nekih glupih zakljudaka. ali propustiie trenutak.

Skola.NEVINOST. Kad nema nikakve moguinosti da se neito sazna.na-. uvek vezujem ove dve teme jer su one lice i nalidje istog novdi6a. Kad to iskusite.Skodi pre nego ito razmisli5". Mora6ete da se naudite radoznalosd ier vas je drulwo vei uvuklo u sopsweni obrazovni sistem.energijase vi5e ne kreie u tom smeru.nemoguie je znati bilo 5ta. e* i ako vole.. Kad osetitebeskrajnu lepotu Zivota.Vi ste dete. njihov domen je aritmetika. Mogu da pridaju o ljubavi. usmeravate energiju na nelto drugo.. a srce kaZe:.druSwo ie sworilo moine mehanizme da bi vas obrazovalo.. Ljubav je skok u oPasnostiZivota bez ikakvog proraduna. . ali ne znaiu ni5ta o ljubavi. Zive sa uzvidnikom' Sveje tako duboko da sene moZeobuhvatiti saznanjima.shvatite da vas je preplavio Livot. Ljudi koji misle glavom nisu ispunjeni ljubavlju. postajerui.bi6e vam se ispuni ljubavlju.. Njima i ljubav dolazi iz glave' Na putu kroz glavu. Liudi koji misle glavom radunaju.tvezi da detinjom nevinoliu. kaiete.na srce. destopridate o radoznalostii ljubavi". fakultet .ZNANJE I RADOZNALOST Skoljkama. Udeni !udi nisu ispunjeni ljubavlju. slavite taj trenutak. a osobekoje gajestrahopoltovanje prema iivotu.moZete da igrate. ljubav gubi svu svoju lepotu. mogu da napi5u doktorsku tezu o ljubavi. Obrazovani ljudi iive sa upitnikom. ali ne i ljubavnlYeza.Razmislipre nego 5to skodi5". Ako niste opsednuti saznanjem.. kad shvatite da ie misteriia zauvek ostati misterija. moiete da viknete: .Sto viie .preskoditeogroman jaz od mozga do srca. kad osetite strahopoltovanje prema iivotu . oni samo misle davole. Nisu je iskusili! Za nilhje ljubav samo predmet izuiava' nja.Da.r{ha!" Ne znate 5ta drugo dakazete' Sve5to ste hteli reii stalo je u jedan uzvidnik. u ovom sludaju .Zato kaLem da je ljubav uvezisa radoznaloiiu i strahopoltovanjem. osetite strahovit priliv energije. Glava kaie: . Ponovo.Glava i srcesu suprotnosti' Udeni ljudi svemanje i manje vole. Kad shvatite da je znanie nedostiZno. od znania do oseianja.Previ5e .

Jednom je bilo dovoljno." . smudiie mu se Vatikan i papa li ie Isus sve5to se odigrava . ali Jevreji su odbili da poveruju u tog Tog dana su odbacili sopsweni Procvat' sopsweni miris' Od dana. Kako mozete da iivite kad je bacili svoj najviSi izraz? Ono 5to je Mojsiie zapot'eo' dostiglo Isusa' svoj vrhunac sa Isusom.. Na nesre6u. lJ vama je previle cigala.oli Rad.previSekamenja na putu da bavi i na celom svetu nema te institucije koja 6e vam pomoii se ispunite ljubavlju i da je gqite..u ime Boga"' Neko me je pitao da raponovo doii jer je obeiao. prvi i poslednji' U odbili stovo ime danas postoje mnoge laLi.obojica su rodeni Zapadu.ataj Livotbio je prilidno i }kole ruLan.. Smatrali su ih povrinim' _ Fridrih Nide se potpisivao: .pa nisu znalizaLao Cea. B"5". Dvaput je ve6 previ5e.. Pruva'ieSteta vredao ih je jevrejski i hri5danski levrelsku i hri5iansku tradiciju. Voleo bih da pokrenem takvu vrstu fakulteta' Naravno' vlada ga ne6e priznati. Jevreji ne Zive kako bi trebalo' Isusovi sledbenici sworili su neito Potpuno suProtno Isusoi vim propovedima. a onog dana kad su odste Hrista i Jevreji su postali lai. . Budu' Bodidarmu' 5to su poznavali samo Rinzaja. poLelele da se ubije. ne6etemorati da ga zapnete.. Lorens je predloiio da se zawore svi fakulteti veoma nau periodu od sto godina.bio je to Isus Hrist.biti istinska podastjer time svima daju do znania je u pitanju neStosasvim drugadije.t^pr^uo. kao ni ostali fakulteti' Njihovo nepriznavanje da er. Nije zaistabio protiv Hrista. jednom je rekao da je prvi i poslednji Hrihri5danin rasPet. Ljudski rod vekovima Zivi sa znan)em. mesto gde se ljudi ne pune znanj em.Antihrist Fridrih Nide.sam ie se ubiti! Kad vidi hri5iane. Mislim da ne6ehteti da dode. K"bita ili Mira.Ako sevrad. H.ettang Cea. vei lj ubavlj u.oznale 27 u sebe.D.imate manje prostora za slobodan protok znanjasabijete ljuenergije. pogled naLivot. Smatrao ie da ie dovedanswo H' Lorens predovati ako se to desi. Potpuno se slaiem s njim' D' na i fridrih Nide su divne osobe. Ako se vrati.

ne sme se kupovati na pijaci. obrazovanje ie vam pomoii da stanete na stranu ljubavi. H. s razlogom. . znanje neie postati vaznije od ljubavi. Pravo obrazovanie ne moZe se upotrebiti u ovozemaljske svrhe. LJ swari. Bili su bespomoini. Pomoii ie vam da se Zrwujete zbog ljubavi. ve6 zatupljivanje. Ohrabriie vas. D. treba da zadrLite svoju detinju radoznalo$. Imali su sjajne potencijale. tpkali su u mraku. Daie vam prostor za Livot. Da bi vam srcebilo ispunjeno ljubavlju. Nije to obrazovanje. Lorensa.ivot nije silogizam. Ne kaZem da vam neie dati znanje. pre svega. H. srdanost da prihvatite sve rizike i neizvesnosti. U mnogim tadkama slaZemse s niima. jer bez ljubavi Zivot nema smisla. tumarali su u pravom smeru. Stavideljubav na prvo mesto . Kad god se javi neki sukob izmedu ljubavi i znanja. Staje misticizam? Misticizam predstavlja iskuswo da Livot nije logika. ali biie sporedno.oworiti srce za ljubav.ie skrivena. energija ljubavi ne nestaje.ZNANJE I MDOZNALOST Zapad uoplte nije razumeo Nidea i D. vei pesma. sjajne poglede. Zaprro.ne samo ispred znanja.NEVINOST. vei poezlja. ne reba da seneprekidno rukovodite proradunima.ivota. postali bi bude. ako treba. Misticizam je objava da se Zivot jednoswano ne moZe spoznati. sultina Livota uvek osta. Produiava se do vednosti. Ako telo umre. Tada (evam biti dato sve znanje koje vam treba. da su bili na Istoku. Nikad ne(e nadlatati snagu ljubavi u vama. Daie vam snagu za nove poduhvate. Da biste mogli da volite. Lorens bio je vatreni protivnik takozvanog obrazovanja. Liubav nije odredenavremenom. to su samo razlititi nazivi za jednu pojavu. Pravo obrazovanje mora se zasnivati na ljubavi. a ne na znaryu. Ljubav bez Livota i dalje ima znataj.DoduSe. Zato uvek govorim da je deija radoznalost usko povezanas energijom koju nazivamo ljubavlju. vei i ispred i. i. ali pravo obrazovanle 6e vam.

kap se raswara u okeanu i postajeokean.Ako gledatespolja }ta se deSava. Bio je to mysterion. Deljenje nije verbalno. nepoznatoi ono 5to sene moZespoznati. Mislite li da reka zna za more? Reka se prewara u more. ali ne i objasniti. u osnovi. nedetemo6i da spoznate tu energiju. . znanje neie biti mogu6e. samo na razlidite nadine' PoStovaociKriSne plesali su s njim. Misticizam podrazumeva postojanje tri kategotTie: poznato.. U pitanju je deljenje biia. ne moZe ni biti verbalno. viSeje red o doZivljaju nego o iskuswu' Red .liu' bavnik se stapa sa voljenim biiem. biti odvojen od subjekta.sedezaiednou tiSini' To su radili s Budom. nepoznato ie postati poznato' Nauka veruje da 6e. iako pleiete. KriSnom. iako Zivite preplavljeni energijom onoga 5to se ne moie spoznati. ono sto se ne moze spoznati predstavlia sri. znanjeje. svega. veiiznrtra.tainaceremonija". jedni drugima daruju sopswena biia.U takvom spoju znanje nestaje'U tom jedinswu postoji samo iskuswo. Sizofrenidno. U misticizm:uuaLiteli se sjedinjuje sa onim zaiimtraga. MoZe se doZiveti.iako srce peva. jednostavno.poznato' Nepoznato se smanjuje i postajePoznato. Nema znanja. Poznato je nekad bilo nepoznato. Pomalo podsedana reku koja se uliva u more. pre ili kasnije. talna niStavam ne6ebiti ceremonija. Zapravo. Nepoznato je nepoznato danas.Znanie podraObjekat mora zumevapodelu. ali ne zna za more' Kako moie te znatiza nelto sadime ste sesjedin ili>. Ne moZese svestina nivo znanja. Ljudi koji su dotakli ono 5to se ne moZe saznati okupljaju se da podele doLivliaie. udena osoba mora da zadrLi distancu od predmet a izutavarya.Radoznaleoti 29 Nauka deli egzistencijuna dve kategorije: poznato i nepoznato. Ako distanca nesrane. dovek uspeti da shvati sve i da ie vremenom postojati samo jedna kategorija .sutra ili prekosutra.nije bilo spoznatoi nikad neie biti. a iskuswo ne dolazi spolja.. Pleiu zqedno.misticiz m" potide od grdke reti mysterion ito znati . pevaju zqedno' gledaju jedni drugima u odi ili. sa Isusom.

Malo-pomalo.Dok um sluia muziku. ZNANJE I RADOZNALOST jasno. dije sve6ese jo5 nisu upalile. prisuswo uditelja medu udenicima. Ako im se ne pridruLite. koji jo5 nisu doiiveli prosvetljenje. oni koji su postali sanjasini. To je ne5to 5to se preliva iz jednogbiia u drugo. Isto se deiava i s Budom. Nije u pitanju ni3ta opipljivo. srca apsorbuju biie. Ostali mogu da prisuswuju. ne raspravljajuse sa mnom. U F3i5ninom predanju oduvek su ih nazivali ras. Redi su samo za one koji ne umeju da slulaju tiiinu. Dok vam se obra6am. prisuswo..taina ceremonija. Susretje mogui samo zahvdjuju6i kretanju. Zenskastrana. Zako je . Tajna je zato 5to se moie dogoditi samo ako ste povezanidubokom ljubavlju sa svojim uditeljem. takode. ne moZe da ide iz ruke u ruku. Ne moZete razmenjivati stajaiu energiju. Lao Ceu i Isusu. sluiaju redi. Deiava se i ovde. Rasje ples i razmena energije s uditeljem. Samo se reka uliva. ali ih ne seciraju.tajna ceremonija. Thjne ceremonije u Indiji nazivaju se ras. prostor medu njima nestajei plamen se prenosi sa uditelja na udenike. Sluiaju ih kao muziku. ali njegov ples je nevidljiv. Ostali. Ovo je. PribliZavaju mu se u tiiini.biti sa istinom. sede u njegovoj blizini ose6aju6i duboku lubav i zahvalnost. moje redi su za njih kao vetar koji fijude kroz borove grane. ali za .nazivali su . taj susretsatsang nosi svetlost u sebi. Isto se delavalo iZaratustri. Buda je sedeobez redi. Oni koji su se zbliZili sa mnom. mysterion .tajna"?Nije tajna zato 5to se krijemo u peiini.ne analiziraju. moje redi saslu5a6ete i proma6i 6evam pravo blago. Udenik je prijemdivost. Njegovi udenici sedelisu bez reti . svakome na svoj nadin. Buda je doZiveoprosvetljenje. Nikad neiete videti tako neito. To je mysterion. kao huk morskih talasa. Udenik je spremanda primi plamen. Samo energija koja tede moZe da se razmenjuje. materica. kao kapi ki5e koje dobuju o krov. vi ste samo radoznali ljudi koji su doSlida duju 5tasede5ava. Ne6eteznati Ita to oni dele izmedu sebeako ne zaigrates njima.30 NEVINOST. Bazen se ne uliva nigde. ne moiete znati 5ta dele jer je to nevidljivo.

oii Radoznale 31 njih 6e ceremonija ostati nevidliiva. Redi ne sadrZeopis treperavih sundevih zraka koji . Svakodnevno dolaze posmatradi' Vide misle kako sedite sa mnom i slusateme. Misticizam znati da ste da na istinu od koje ste zanemeli'Thko je ogromna i nedokudiva Zato se redima ne moie iztaziti. Svako moZe da gleda. neki doi'ivljal u srcu' neki dota6i i useliti vam se u Zivot..du5a"' ie neStomnogo jaie. ne krije se u planinama svi tiSini. ali samo oni koji udeswuju mogu da vide.'strudnjaci"' Glupi su' laZni' redeno. Tek tada ose6aj vas.. da videli ste ta red tadno odraiava ono sto ste hteli da prenesete? znade iepo drvo i kaZetenekome: . kao ni koren koji se krije negde duboko se zemljom. oblik.divno drvo"? U tim redima ne vidi se nijansa zelene pod tog drveta.. zato se zove tajna' Kad Buda mogu da sedi okruien udenicima.ne moiete samo gledad sa strane' Ovakve pojave mogu se sagledatispolja: one su tajna' (e Morate da se oslobodite.. neki ukus na vrhu jezika. morali biste da se utopite u dubopuki ku harmoniju sa mnom i ovim prostorom' Ne moZetebiti ne posmatrad.Bog"' Ni red . Morate da rizikujete.Bog" nije dovoljna' je Buda odustao od redi . jednostavno su ovde dan ili dva i vei su . To je pravo znaienie reti "taina ceremoniia".du5a"nije dovoljna' Zato To su samo redi' swarnost ie Buda odustao dak i od redi . ali ne moZet.ne6evideti niSta od onoga o piSeu spisima. dodu i da ga vide. Isti je sludaj i ovde. eak ni red . ali vide6esamo nekoliko tela koja sedeu demu Neie videti prenos svedosd.Kad neStoizgovorite. Misticizam podrazumeva da ste ne5to videli' naiSli oserili..Video sam divno drvo'" Sta boje te redi . io d" izrazite. pleSeteili meditirate i Proveli da su sve saznali. biste da udeswujeteu tome. odlaze i govore o tome 5ta su videli.Ne znaju ni5ta o misticizmu' Svi izveStajisu im morali Moraju biti laZni. Da biste znali sta se ovde zaistadeSava. od redi myeinStoznadi "drLattiezlk Samared nnysterionpodde neito za zttbima".. li Razmislite o svojoj svakodnevici.

Redi nemaju koren.nikakva oseianja.iebez ikakvog znaienja. Daju vam mape i ukaiu vam na znake koje 6ete usput videti kako biste se uverili da ste na pravom putu . velidanswenih cvetova. Kad je red o Bogu.kako da izbegnete rupe i stranputice.misticizam". zaltualnost. ali ne dujete njeno znaterye. ali ih ne tuju.. Ako ste veoma senzitivni. Osim ako niste videli Boga. motda iete osetiti i miris ruZe ili kapi jutarnje rose na njenim laticama. videiete kako se u vama owara ruZin pupoljak jer ste vei nekad videli taj cvet. Oni koju su ih doZiveli. Divno je to znadenje. Redi su bezbojne. moida ie oLiveti neke uspomenejer ste vedvideli ruZu..32 I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST. Ne moLe' te ih razumeti jer ih nikad niste doy'iveli. o tom pojmu nema ni blage predstave. Kad kaiem da je prelepa ruLa.. Slulaju redi. U vaiem srcu nema odgovora.ne mogu da kaiu ni red.a od reti mysterion Potite ret .Video sam divno drvo".crvenkaste.ruLa". ostali su bez redi. o Bogu .cvrkuta ptica koje segnezdevisoko u kroinji. Reii su siroma5ne. Misticizam je dula religije. Sta je sa osobom koja nikad nije videla ruZu?Pomen te redi neie pobuditi nikakve asocijacije.Drvo?" Drvo je samo simbol. . Kakvu poruku prenosite redima: .. o nadinima. . Kad je red o istini. vi dujete tu red. vi imate neku sliku. nemaju krila. ni zelene. ali ima znatenjejer svi znamo 5ta je drveie. nemaju nijanse zlatne.itd. KaZu vam kako da je dosegnete. Za njih ta ret.Video sam divno drvo"? Nikakvu. Ne govore o istini. probijaju kroz li5ie. MoZda ie vam se probuditi neka seianja. Nisu zanemeli. Od redi myein potide ret mysterion.. Kad pomenem Boga.. naravno. pa kad neko kaZe: .. nikakve slike. molitua. niti mirisa vlazne zemlje.to je najviie Sto mogu.Ovo je put. ali sad pridaju o metodama. idite u tom smeru". imate blagu predstavu o tome.drLati jezik za ztbima". Ako zaLmurite i podnete da meditirate o reti . kaiu. Myein znati . Isti je sludaj sa redima Bog.

" Tokom ffi veka. Cvet religije vi5e ne cveta. Ajnltajn i mnogi drugi.Radoznaleoii 33 Zato insistiram da se ostavite uma koji razmiilja t prozi. rukovodite se srcem umesto glavom jer je srce bliZe misterijama. Edington. MoZda 6e se nauka i religija spojiti jer su i veliki naudnici osetili misteriju Livota. umro je kao pesnik. Pritaju iste. Ostavite se proudavanjasilogizama. Vodite se intuicijom umesto intelektom.. Ne vidim da takozvani religiozni ljudi dolaze do istog otlffiia. Gde god se nauka razvila.svestje samo senka. Religija kai-e dasetajne Livottnikada ne mogu otkriti. Sto t"m vi5e istraZivao. oLi' vite deo uma koji razmi5ljau poeziji. od<rili su da ih dublje razumevanje Zivota sve vile zbunjuje .Bilo je takvo vreme. Nestalo je onog samopouzda$a koie ga ie nekad nagonilo da wrdi: .Taljigaju se daleko iza.5to viSe znajt. Na primer.religija jednostavno odumire. epifenomen materije. lJ tlu udenjadkoguma naJazi se neki otrov koji spredavada se seme religije razvije . Sto viSe rmvmete.jasnije sam uvidao da se svet ne sastojisamo od materije..Zapadu. religija je nestala. a svevi$e svest.Bio sam potpuno ubeden u to". vei od misli . stare. Edington je napisao:. nauka je formirala klimu na..neopipljiva. Koji je to otrov? Nauka veruje u demistifikaciju iivota. Glava sestalno trudi da demistifikuje misterije. wrdi Edington nelto kasnije. Joi su . AjnStajn je umro gotovo kao mistik." . ali je na samom kraju Zivota izjavio:. Materija je supstanca.ubija ga.Livot je svemanje materija. glupe fraze. javlja se sve veda potreba za saznaniem' Sve5to znqt im izgleda nedovoljno i povr5no.Svesepromenilo. neka vam pesma postane nadin Zivota.Jednoga dana saznaiemo sve. svevam je tajansweniji." Umro je u meditativnom stanju. Kad um navikne da sve posmatra s naudne tadke glediSta. a ne kao naudnik. Edington je odrastao u takvoj klimi. Glava je protivnik misterija. njena senka." Dobre vesti: nauka je dolla do velikih otkriia. To otkriie proistide iz nemoguinosti nauke da objasni Zivot.Prvosmo mislili da je misao samo nusproizvod. ..

Potrebni su narn uditelji meditacije. kako vam drago. imademo savrlenijeg. a ne samo naudnike koji 6e. Neie nam biti potrebna oba pojma. kao landana reakcija. do5lo je vreme da seizmelaju i proZmu. . . Kad podne taj processinteze. malo-pomalo. moie se upotrebljavati da oznati jednu nauku ili jednu religiju. sPontano izazvanlh sinteza. primitivan nadin.ali u njiKuran ili Biblija pogrelni . Potrebni su nam savremeni mistici: ljudi koji govore poput Isusa.biie to dva krila misticizma' Misticizam moLe da odreduje obe pojave. Ne mogu da se porede sa modernom naukom. Potrebni su nam hrabri mistici koji su doiiveli Boga. Misticizam moZe da predstavljasintezu nauke i religije. Ne6e mo6i. Potrebni su nam savremeni mistici velidine Alberta Ajnitajna. celovitijeg i uravnoteienijeg doveka.jedan 6e biti dovoljan za sYe.34 NEVINOST. ako se nauka i religija sretnu u misticizmu. religija i nauka .ZNANJE I RADOZNALOST opsednuti Vedama. vei mudri ljudi. sve ie se stapati i proZimati. obrazovanje ne moie da premosti iaz izmedu moderne nauke i misticizma. ne udeni ili obrazovani. u svoje ime. Kad se to desi. verglati o UpaniSadamai Vedama.Misticizam" je veoma lepo ime. ve( zato ito su spoznali Boga. ma je sve opisano na stari.Misticizam" je divna red.5tavi5e.dan ujedinjenja i slavljajer od tog dana jih dana za dovedanswo nestaie Sizofrenija. Bi6e to jedan od naivaLni' .. ne z to 5to spisi kaLu da Bog postoji ..logika i ljubav.nesta6epodvojenost ljudi. Trudim se da sworim savremene mistike. Kuranom i Biblijom. poezlja i proza. mogu sesrestiIstok i Zapad. Ne kaZemda su Vede. mogu se sresti dovek i Lena. kao papagaii. sloj po sloj.desiie se niz drugih. ljudi puni ljubavi i iskuswa. Nauka ie istraZivatitajne spoljnog. Na primer. Doilo je vreme da sesruii granicaizmedu religije i nauke. Potrebne su nam bude. Edingtona ili Planka. a ne ljudi koji znaju poneito o Budi. Dole obrazovni sistem! Obrazovanje je za mediokritete. savrleno su tadni . Koristi6e naudne metode za spoljne veltine i religijske za unutraSnje. a religija tajne unutrainjeg sveta..

Zato deca imaju lepotu..Cirhuska uei potela..Stao sa Nebi stari seljab je predstaua kamilama iskolaienihotiju i otuorenihasta. 5to se sunce rada svakog jutra. Samo deca ne uzimaju Livotzdravo za gotoyo. imate ono za 5ta vredi Liveti. ljudi su zauzeli suojamesta. svemu se dive.ali on senije oduajaood hamila. sakoliko ljubavi skupljaju kamendiie.iaota? Najneverovatnije je to 5to niko nije iznenaden.Rndoznaleoii 35 Koje je.. po Vaiern milljmju.razduojena gornju usnu. Sveje misterija. i ne samo Liveti. Zagledajte im se u odi dok beru cve6eili jure leptire. Radoznali su za sve. Palljiuo je proutauaosuahidetalj na ouomstuzrenju pokopita. kao da skupljaju dijamante. eim umre vaia sposobnostda seoduievl javate. Ako ste se rodili sa darom za smeh i sa sveI6u da je ceo svet lud. grbena ledima. pogledajte sa koliko radosti trde. Celo njihovo bi6e. je ispredhaueza prui put je posetiocirhus.umirete i vi. postaje mrw". vei igrati i slaviti. Ljudi :uzimaju Livotzdravo za gotovo. svakoga dana sre6ete sesa dudima. inade bi se uznemirio.nevinost. otegnutu luzatuorenihoiiju: hriue noge. seljah seohrenuo sgadenjem:. eim izgubite radoznalosti divljenje. .. najaefe iudo d.Ovakva Zivotinja ne postoji!" Tako se dovek oseia bolje.. Sakupljanjekamendi6aili Skoljki na plali.. pa ipak niste nimalo iznenadeni. je To mi nqvete dudo Zivota * 5to ljudi uzimaju Livot zdravo za gotovo. Zbogtoga vredi Ziveti! Osoba koja izgubi sposobnostda se divi i dudi.Davola! Ovakva Livotinjane postoji!" Ljudi vi5evole da poridu nego da pokaZuiznenadenje. Posle petnaestak minuta.. sveje neverovatno! Pravo fe dudo Ito se seme prewara u drvo. pravo je dudo 5to ptice pevaju!eudo! Svakogtrenutka. gracioznost. Posmatrajte decu. postajeteimpotentni.. svakaielija njihovog tela proZetaje misterijom.

ueoma zgodnadeuojka. hoie5 li me svakogjutra dovoditi ovde da gledam Napoleona?" General se radovao jer je sin pokazao interesovanje za velikog voskovodu. Jednog jutra je poveo svog malog sina u Setnjupo vrtu.Imali smo do pre nekoliko sekundi.Tata. je u obliirlu prodaunicuu bojoj radi mlada.Oduvek sam hteo neStoda te pitam.odmah se uspentraona konja i viknuo: . naruleno.mislio je otac. ali bio sam toliko zadivlien velikim Napoleonom da sam. Veoma se obradovao kad je video koliko se njegov sindi6 oduSevioNapoleonovom statuom ." Samo pogledajtemalo oko sebe! . deuojha.. Sestmesecikasnije. Polto nije imao papir. premesdli su ga u neki drugi grad i poslednji put je poveo sina u vrt da se pozdravi sa statuom. Sad bih voleo da mi odgovoriS. Otilaoje u dneunu od'lutio na i.ndsmejnh sadvi5ene. sobu. Tog jutra.Dione!".uicibankrota.To je dobar znak! Pre ili kasnije i on ie postati veliki general!". Iako mu je zdraulie uei neprehidno je. uezao l... jednostavno. dedakje i5aosa tatom sav uplakan. a Posao hrauatu za lusteri reiioda okontasue..35 NEVINOST.enaje uila u sobu.. . Ko sedi na jadnom Napoleonu?" Ako se osvrnete oko sebe. njegoua je u ioku..Nedostajala pa je odlutio da joj napiiepismo.svuda 6ete naiii na ogromna iznenadenja. zaboravio na svoje pitanje. .polto nam je ovo poslednji dan. i najboljegodineprzuel je sa lenom iije Wt je preiaoPedesetu kritihouanjega je izludiuah.U tom trenutku.ali . suratio ni houerte...Toti je najbolja kravata!" .ZNANJE I RADOZNALOST euo s"m pridu o nekom duvenom generalu koga su poslali uPariz.Pa". urisnula muje Jedanmladitje otiiao naplaninu da seodmori. li papir i koverte?" . ..Imate se.

agnosija je izvan dimenzija znania i neznanja. Cim seuratik mesecu. Vratite svoju sposobnost koju ste imali kao dete. Znanje i neznanje pripadaju istim dimenziiama..Neho zatuli. sa suojomienom u hotelu u Njujorhu. uopite.Radoznaleoti 37 Konaino sesreo Vojnikje. a s nekim drugim mu3karcem.to je sve!" ponluila je uiasnuto njena majka' . otarena medenom njena majhaje pozuala ofialmologa:. hpa.To j.. hiljadu kilometaraodavdel" eovek samo ffeba da izoltri pogled i na svakom koraku zateci & ga neko iznenadenje. razlikaje samo u stupnjevima. nakon duegodine. Tbkito su ugasili suetla' je zalupaona uratima buku u hodniku.su nezpisiuu i pouikao:..molila odmahpregledati ie.. Dionisije to stanje naziva agnosija.. znanje podrazumeva manju kolidinu neznanja.. sve?|". Kad se ispunite divljenjem. Progledajte oiima nevinosti. on je Njegouaizabranica negdeu Evropi.Morate mesec*. shvatiteda je Zivot ispunjen boZanskim. samadi..Hitno!" je ju je lekar. Neznanje podrazumeva manju kolidinu znanja.Nemate kratkovida. Thko vam Zivot postaje dosadan i tuian. Agnosija..To je stanje distog divljenja. nije neznarye .Za!to se . Nije to nezna' nje. a UpaniSade ga nazivaju djana iIi samadi.Ne lupaj. otpuiten iz uoiske. sauzadihan. ne izgledate iznenadeni. ali nije hula da nosinaBila je izuzetnokrathouidai ueoma Nije imala ni soiiua. stanje neznanja. sa medenog moju 6erku". onda vratila samedenogmeseca ne saonim zakogaseudala!" Jedino 5to iznenadujeu ovim pridamaje dinjenicadavi.. rekdo: Prestrauljeniuojnikje shotiosa hreueta . .Owaraj!" i.Toje sigurnowoj mui!" je nehajnooduratila: ..Samo uuerauao za paniktt"... raz\oga .

. jednostavno ste spremni i prijemdivi z novaiskuswa. ali. Ako ste do5li da od mene traZite ne5to. U najboljem sludaju. Sta god da se desi. hindu ili muslimansku predstavu o Bogu. se jer semoje redi ne poklapaju s vaiom idejom. Ili.ZNANIE I RADOZNALOST Irna li razlihe i. ve6 vala interpretacija.Ne traiite niSta odredeno. U oba ne slaZete sludaja. Zahiutakje ne5to 5to ie tek do6i.l<aLeteto samo zato 5to se poklapa s vaiim idejama. zato su dobre i redi tog doveka.naditi" i . ne znate 5ta iete pronadi. Promadi ie vam suitina. Za$juiak ie tek doii . zntti dave(.zmeduredi . oworenog uma. Ideja je vezanazahriSiansku.. jevrejsku. iako joi ne znate }ta je. Promakla varn je suitina. oworenog srca. Tragate oworenih odiju. Tlaganje je bistrina.TraLim Diona.to je samo verovanje zakoie su vaspripremali pre nego 5to ste podeli da traZite.38 NEVINOST.. VaSaideja je dobra.uaLi nelto odredeno sultina 6e uvek promaii.videdete ga sopswenim odima. ne slaiete se sa onim 5to sam rekao. Nisu to moje redi. MoZda 6ete se i sloiiti sa mnom. Dodete i kaZete:.Nemate spreman zakljudak. znati da' vei imate predstavu o tome 5ta traZite.ideja vam je na prvom mestu." Znati. Sino6 sam proditao dobar vic: . nikad je neie nadi jer su joj odi ve6 Osobakoia traZi zamagllene. vi iete razumeti na svoj nadin. Ako traLite neito. nikad Ga neiete nati jer bi to znadilo da ve6 imate neko predznanjeo tome Staje Bog. biiete budni.promaliiete sultinu. VaIa ideja treba da bude samo va5a. ve6 sa onim 5to ste vi razumeli.. Osobi koja. puni razumevanja. Kad traZite.tragati"? Razlika je ogromna. spremni.Ovaj dovek je u pravu". u swari.TrrLiteDiona.Ved ima neki koncept u glavi. . traLite odredeni zakludak i tumadite sve na sopsweni nadin u skladu sa idejama koje ste vei unapred zacrtlli. Ako traLite Boga.imate predstavu o tome 5ta trtLite . Sta god da kaiem.imate ideju .Nikad ne treba da bude iznad vas. Unapred znate3tatraiite. Kad tragate.

Um je aktivan dok traZite' Kad se prePusdte' raspolostaje pasivan. oworen' nikakvu iiv. teologije' religije . ave6 ste smislili kako bi to trebalo daizgleSlulate da. imate lolu predstavu.saznateteistinu' Samo . taganje je golo.oznale 39 je titalo knjigu o liuotinjshom suetu'Naiuiie suga pri' Nebo dete je protitalo tekst.ako ste goli. MoZete sti6i do istine samo ako ste potpuno . Ne sluiate ono 5to vam kaZem' u tom samo ono 5to ho6ete da dujete' Um igra glavnu ulogu um PouaLenju. um je tih.sine." prijatelji Ako trazite nesto.Ne znammnogo o lavovima rotarijanci..kako lavovivode ljubav?" jer su svi tatini ..Neznam.upitaloie nxdmu: Polto uubleslikelauoua' .oii Rad. Dok lutate ttagaiu(i.e odrekli svega5to vam je nametnuto osobakoja nema znaniemoZe da dosegnespoznaju' . Ako ste se re5ili odeie.Mama. samo posmatra i ne pokulava da utisne u swarnost predstavu. filozofije.

ali pitanja 6e i dalje iskakati. kad stojite na osundanim vrhovima. dale uam ghsan smeh i uniitile sua ne?ztrebna mozganja. Moiete spoznati ne5to. to je svetlost koja vam obasjava unutra5njost. ali niledan pravi. Odgovor je stanje neuma. Zaito dozaoljauam da pitanja prerasta u problam aho oseiam da znatn odgouore? Ne postoje odgovori.. Jednostavno.a & >rcaI umovr F Kad oi. A taj odgovor ne potide od uma. Um nudi mnoge odgovore. i dalje ie vas muditi. MoZda oseiate da znate odgovore. Oslobada vas pitanja i uvodi u stanje bez ikakvih nedoumica. To je kraj postavljanja svih pitanja. kad prestanete da seidentifikujete saumom. To je odgovor. samo gledate. Um je vi5estrukost.Nica6e novo li5ie i nove grane. Poznato je samo najdubljim delovima valeg bi6a. uhus liaota ie uam sepromeniti.rs . Ne moie se iskazati redima.leo. Nije to odgovor ni na jedno odredeno pitanje.iuite dete u sebi i osetite njegouu igru. Kad postanete toliko oprezni. Pitanja 6e se pojavljivati jer koren jo5 nije iseden. Dafe uam smisaoza humor. ne moZe ni da dode iz uma.. Koren sesede tako 5to presedete svevezesaumom. Vama ie zauladati srce. postoji samo odgovor. ne www. kad posmatrate sve sa visine dok vam um drema u mradnim dubinama. ali ne moZeteto iskazatiredima. toliko paLljivi da posmatrate um odvojeno od sopswenogbiia. Bez tog odgovora nema nidega.

Dok ne dosegneteto stanje. ali zaplitadetese svevi5e u mreiu uma. jednostavno. Sve 5to radite u neznanju.Ostalo je samo biie . Ne morate nikuda da idete.ne poistoveiujete se ni s kim . mira. ni sa svecem.Sta god da radite u neznanju. Svaki odgovor pokrenu6e novi lanac pitanja. vei. euvajte se.dista egzistencija otkucaji srca. naprotiv! . Ne moZete koristiti tu red u mnoZini jer odgovor je samo jedan.Imam utisak daznam sveodgovore". Buda ga nazivasamasati. Um je veoma veit u swaranju novih iluzrla. pitanja prestaju da postoje. davo je um koji vas iskuiava.. obmanjuje. doneie jo5 neznanja.puno6a uma. istina dolazi sama Po sebi. samo pokudavam da ukaZem na odgovor. Ponoviiu: Buda ne zna odgovore. MoZe vam dati laZnu predstavu o tome da ste vei doZiveli prosvetljenje. kao pile u kudine! Oslobodite se uma! Ja vam ne nudim odgovore. samadolazi.Srcai urnoui 41 razmi5ljate. Koren je odsedeni ne pojavljuju se novi izdanci. Moiete da 6itate. bez sadalnjosti. paLljivi. Biti tih znadi imati odgovor. ali odgovori ie samo sworiti nova pitanja. ni sa onim .nazivaju ga davolom. odveSde vasna stranputicu. razmi$ljate. Isparava. Biti tih znadi biti bez pitania. MoZe vas prevariti u svemu. Kad kaZete:.jedini neprijatelj vam je um . Um je varljiv.nema drugih neprijatelja. Nije saznaoodgovore na sva pitanja. '.bez prollosti.prisutnost ovde i sada.sva pitanja nestaju. Ne treba ni dauaLite' ni da tragate jer ne znate ni 5ta traZite ni gde. proudavate. vara. bez ikakvih misli. Odgovor je stanje unutrainje tiSine. ropi. Stari spisi govoreo umu.ni sa greinikom. MoLe zavarati i vale znanie.disanje. euvajte seuma! Ne nalazite odgovore Dok god ste na oprezu. Onima koji su budni. Um se . oworenog uma. Kako moZetenaii jasnoiu iz konfuzije?Biiete svevi5e i vi5e konfuzni u pouazi za jasno6om. pitanja iSdezavaju. swara nove i nove iluzije. Imaju posebno imeza um . Davo nije neko spolja. mnogo puta imaiete utisak da znate odgovore. bez buduinosti.ni sa ovim. da ste vei postali Buda. to je samo iluzija.

Hiljade i hiljade univerziteta. Podatke moZete dobiti bilo gde.um" su slidni. Oduvek je bila tu. Sadainiost niie deo vremena. postoji samo za um.. Sasvim neodekivani odgovor: . Egzistenciiaje sveiina jer je uvek ovde i sada. kako mnogi misle. Vreme se sastoji samo iz dva dela: proilosti i buduinosti.Od togodrazamoZe da proistekne samo vrlina. percepcija vam je dista.. moZete ih na6i bilo gde. Ako nema uma.Ne skuplja praiinu iz proSlosti. . Neko je pitao Isusa:. Ne treba da se rukovodite nikakvim spremnim Sablonimau bilo kom segmentu Livota.Sta6e biti najkarakteristidnijeza nebesko carstvo?" .bezbroi biblioteka. Odable potiie suelina? Niodakle. Nisam ovde da bih vam dao nove podatke. Thebada budete kao dete u kome se odraLavaswarnost.bez praSinena ogledalu .u vama se ogleda realnost. Thj trenutak moLeda se oswari. Jednostavno..Tludim se da iz vas izbacim sve odgovore da biste se ponaiali spontano' a ne na osnovu obrazacaiz prollosti i zakljudaka koje ste vei doneli.Nije ukopana u proSlosti. kako moie postojati vreme? Vreme se ne sastoji.Nikad ne stari. celo njegovo biie preworilo se u odgovor. odgovorio je Isus.Tamo neie postojati vreme. BaI zato 5to nema vi5e pitanja. sada5njost ie izvan .. lJ swari. Tludim se da zaboravite sve 5to ste do sada udili i da ponovo Postanete nevini da biste podeli daLivite sa stanovi5ta neznar4a.Tamo nedepostojati vreme".Vreme ne postoji za egzistenciju. sadaSnjosti i bududnosti. Vreme ne utide na egzistenciju. Zaustavite um i vreme 6e stati. (Jm je izmislio vreme. kad u vama ne Zamori znanie. od pro5losti. MoZete se obrazovati bilo gde." Najkarakteristidnija osobina nebeskog carstva je da tamo neie postojati vreme.vreme" i .nema viSepitanja. Upravo zato i rtdim sveovo. Kad ste tihi..42 I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST.

Sadainjost je sveia. da utonete u nezamislivo. Ceo raj owara se pred vama.a^{a buduinost? Modifikovana pro3lost. Sveje sveZe osim doveka. pitajte: . Buduinost je samo pukai:eliada seta prollost ponovi na bolji nadin. Prollost nije sveZa. Nazovite to Bogom. u samim vaiim biiima.Ne bi bilo tadno ni kad bih rekao da vam ie blizu. Ptice pevaju. tide udmalost.. s vednoSiu.da iskoMeditacija je samo nadin da se poveZete radite izvan vremena. SveZina .okupani u vednosti. poboljlana verzija prollosti. smrdljiva smrdi na smrt. Samo zanemarite um. tu i tamo malo prepravljena.OdaklepoNe pitajte me: . Sadalnjost je uvek sveZa. naravno. Drveie je sveie. Sta ie ta r. carswom.Sadalnjost je deo vednosti. Ne znaju ni5ta o prollosti i ne pevaju za budu6nost. Kako iz mrwe proilosti moZe da proistekne iiva buduinost? Mrwo moZe da swori samo mrwo. mrwilo.Svete redi pokulavaju daizraze ne5to Sto se ne moLe izraziti. Zato nibuduinost nije sveia. u zakopano ie prljava. nirvanom. kako god ho6ete.idanje mrtve proilosti. izvan rodenja i smrti. zemlju.Odakle potide sveiina?" Sveiina ne odlazi i dolazi. malo udobnija. zapravo. SveZinaje u prirodi egzistencije. Ne veLbaiu za sutra. Uvek je ovde i sada. odjednom. ali ista ta proSlost. je vala duia.. na leSeve. Svi ti nazivi odnose se na nesto neizrecivo. SveZinaje boZjeprisuswo. naprotiv' ne moie biti bliZe. Pitate me: . ne moZe ni da bude sveZa. Obuzima vas. Sveiina je uvek tu. Budu6nost je samo predna tradiciiu. Sadalnjostje prodor vednostiu sanjaladkisvetvremena. Budite ovde i sada i osetiiete da ste. r.. Cvrkut im je sveZ. Uvek odigledno. na nelto Prollost je groblje.u vama je. Nije to daleko. da odete izvan svih granica.Odaklepotide sveZina?". truleZ?" Mrwilo dolazii odlazi.Srcai umoui 43 vremena.Ne ponavljaju starepesme. boZjim istuiirani nekom bezvremeno56u. Pod tim podrazumevam da fteba zanemariti pro5losti buduinost i Sirom oworiti oti za sadalnji trenutak. ustajalost. sveZi.zrak svedosti u mraku uma.

Thkva nam je logika. islama..strahovito dosadan. daizutavazvezde i krene na dalek put.Hoie da ostaneto 5to jeste. ali ne duiemo. Niste vi ni komunista.sveiina. kao niltavilo. komunizma. ali ne i da pogleda u sebe. Odakle dolazi? Iz najdublje srZi biia zapravone dolazi. hinduizma. Ali.svevreme krilo u vama . dvrsto se drLi toga. utabanim stazama. Ne moZete ograniditi svestna tako skudeneetikete. Buda kaZe:.katolicizma.Dabiste ulli u sebe." i uii 6ei u carstvo koje je izvan rodenja i smrti.Oslobodi seielja i spozna6e5. ." . ..morate izgubiti sebe. skinite um sa sebedok ne ostanetepotpuno nagi. imaju samo jednu poruku: . Siroka je kao nebo. vi se pla5ite da udete u taj beskraj.Spoznajsamog sebe." Svi koji su se probudili. zapravo. Ne znam ko smo i zato se drZimo tela. Iako je taj identitet jadan i lizan .bolje iita negoniita.. Oslobodi se ielja Buda kale: . zakoradiiel u prostor bez granica. Tada iete shvatiti da se ono 5to ste toliko traiili. oslobodite se uma. Zaito? Mora da ima neki dobar razlogzato.Izadite iz sopswenog uma makar nekoliko minuta dnevno. Svestje beskrajna i ne moZe se izraziti redima. Zaito dovek prvo ne zaviri u sopsrvenobi6e koje mu je toliko blizu? Spreman je da ide na Mesec..Jasam komunista"." Sve te i njima slidne redenicepostaju sve 5to znamo o sebi samima. bilo dega 5to nam nametnu . ta redenicase utiskuje u svesto sebi. Svako se grdevito drZi svog bednog i nepotpunog identiteta. Oduvek je bila tu kao podzemna voda. daje namlaLan oseiaj sigurnosti da znamo ko smo.Neie da izgubi sopsweni identitet.Ja sam Indijac." Svi kaiu: .Ja sam Nemac. skrivena ispod mnogih slojevaseianja. Otkridete da je oduvek bila tu.44 ZNANJE I RADOZNALOST NEVINOST." .Ja sam katolik.. Zato se i plaiite da pogledateu sebe.Spoznajsamog sebe.eovek se plaii da izgubi sebe. . ni Indijac.. Beskraj izgleda kao praznina. Pripadnost nedemu. Um vam je dosadan." Mi sluiamo. uma. snova." Sokrat kaie: .Spoznajsamog sebe. ni katolik.Spoznajsamog sebe. ni Nemac. makar i nametnutom.Zelja. Kreiemo se starim.

. Sve vreme je u vama. osim ideje. Tako se svebude ose6aju'SveZina je dolni niotkuda. Dodu5e.. Ose6ali biste kako svakogtrenutka navire u vama. ne Eto. odgouorio .idei u Konemaruako Bog da?" ..Odakledolazi sveiina?. Cena je ego.Idem . Moraiete da izgubite sopsweni ego' na ulici' Brekona Suinije sreo .Net". jedemo. poverovaliste u nju' Hipnotisala vasje' Ego je samo jedna duboka hipnoza.idem u Konemarui ako da i ako ne da'" u labu' Moraoje je pretuzren enja.idel u Konemaruako Bog da?" u Konemaruili opet u baru!" Brekon..Kudasadidei?" . Nikad nije ista. Prvo.Kuda ie5?" je Brehon' . ne odridete se nidega.Srcai umoai 45 Zir.ali nismo i-ivi. Meditacija ie procesbuderya izhipnoze.Suinigaie opetupitao: suoj .. Bolje biti Zabanego ostaviti egol eovek je spremanda bude bilo 5ta.. niStanije besplatno. ionako. di5emo. Ne biste morali ni da pitate.Idemu Konemaru".Daste Zivi..Pretvorili smo seu stene. U pouratku. Samo izgledamo kao da smo i.. razmnoLavamo se. daprouede pruobitni oblih. . Proceskoji vas vra(a u stanje nevinosti u kome ste bili pre hipnotisanja.MisliI.Ali.moraiete da seodreknetepredstave o sebi.Brehon bogohuf Zbogouog uratenje a neholihodana u bari. ne biste pitali: .ivi . tako se ja oseiam. Sveia kao kap rose obasjanajutarnjim zracima sunca.Ne.Znalibiste..mora6ete da platite cenu.. ta predstavao sebi je." . Kadje odslulio suoie. neke nedokazane ideie. Poito ste je ponovili toliko puta.devedeset devet procenata naieg bi6a je mrwo. lai" Zaptavo.uihne eovek ne moZe da ostavi ego. Mora6eteda seodreknereega. Ako zavirite u sebe.Misli}.. Neizreciva je njena lepota i nemerljivo njeno blazenswo. Jedini ruzlog $to niSta ne preduzirnarno je na5 ego.ldemu Konemaru.imo svoje bedne Zivote.

nisre vi5e ljudsko biie. kako je sveri Franja. kao pokvarena ploda. dru5wa su oduzimala lludima humanost. Kad ples dolazi odatle.. SveZinadolazi odatle.poezija i muzika dolazeodatle.. drLave. sva druitva su ih koristila. svedublje se ukorenjuje u dlanove zajednice i vremenom postaje deo vas. zna(ete odakle potide sveZina. sva drulwa.. ima potpuno drugadiji kvalitet . Ako to vekovima ponavljate. ZNANJE I RADOZNALOST Zato Isus ponavlja da nedeuii u nebeskocarsrvoonaj ko nije poput deteta. Zivot dolazi odatle. sve crkve. svi 6e biti protiv mene i mojih ljudi .. nehumanim. kako je Isus pobegaoodJevreja i postao Hrist. Bavili smo se svim primitivnim merodama kontrolisanja ljudi . Hindu je hipnotisan na odredeni nadin jer su mu rekli da je Vede napisaoBog i da su samoVede istinit e.da se probudite iz hipnoze..e da treba da se vratite u podetno stanje. Druiwo podiva na temeljima hipnoze. Kad dehipnoza podne da daje rezultate medu hiljadama ljudi. Sta je time mislio? Hteo je dakai. jto je veoma vatno . sve vlade. u iezgru. nasilnim. Nema ni jednog jedinog izuzetka. crkve. euvajte se toga. Delate iskljudivo kao . blaienswo dolaziodatle. Sva drulwa biie protiv mene. A ovo je tek poietak posla. Bog nije izvan. . !ubav dolaziodatle. Iznenadujuie je kako neki uspevaju da pobegnu iz tog zatodeniSwakoje name6edrulwo . Bog je u samom centru va5egbiia. sve drZave. Ako proZivite tu revoluciju. Ovo je najve(a pobuna svih vremena! Prava revolucija.NE\'INOST.kako je Gautama Sidarta pobegaoi postao Buda. I. za razliku od Biblije i Kurana.. Pripremam pistu za poletenje. Prihvatite to kao dinjenicu. Potide iz najdubljeg jezgravaiih biia. Najdudniji su ljudi koji imaju toliko inteligencije da se odupru hipnozi druitva..glassvog gospodara". JoS nismo uspeli da izgradimo pravu civilizaciju. Opasno je biti sa mnom! Sve vlade biie protiv vas * morare ro znari i prihvatiti. Do sada.ruZnim. Nastavljate da ponavljate. Sto dublje radim savama. Tiudim se da vas probudim izhipnoze. Dru$wo hipnoti5e sve svoje pripadnike.boianski.jer to nikad niko nije radio.

Taj put nema kraja' Nikad ne6eteosetiti da je valem putovanju doiao kraj' Nikad nedetepomisliti: .:.Misle da im se rodio Alelaandar Veliki.uskladiti se sa sopswenim biiem. Dostigao sam vrh koji sam ieleo.Srcai umoui +/ Zaltoje ioueh postao hornpliboaan i izgubio aeru uiednostaanost? je Jednostavnost ne predstavlja izazov za e1o. Ako hodete da znate koliki -''amje ego. Vi ste bi6e. Obidan iovek ne moie biti cili ier se svi radamo kao obidni lludi. Hoie da ima svevedu politidku re. Neko je uvek ispred vas. Od samogpodetkaroditelji ulaZuprevelike nade u vas. samo zapazitekolike izazoveprihvatate. komplikovano '. Svako dete ie jednostavno. eovek bira sloZenostdak i tamo gde nema potrebe za komplikovanjem i svesamo zato dabi hranio ego.Jednostavnost za ego.Ovde se zavrlava moj put. nemogu6e je jos veii izazov.To jt suitina iednostavnosti.sami ponavljaju da treba da postaneteneko i nelto inade6eteprotraiiti iivot. . ili da njihova kier nije niko drugi. naglalavajuda dovek mora imati jak ego.svuda' iigijsku ili materijalnu mo6.Jednostavnost .Zatim roditelji podnu da zapisuju na detetu Ita treba da postane.zazov. ve6 sama Kleopatrina reinkarnacija' Rodirelji vas od malih nogu uveravaju da ste niko i ni5ta ako se ne Obidnog dovekasmatraju budalom. dokaZete.Te budale. Obrazovni sistem osmiSlienie tako da vam probudi ambicije sistemom nagtadai kazni i da vasusmeri. Ne treba da postaneteni5ta drugo.svakoserada kao tabula rasa. Svedo sadadrulwo nije Zeleloda swori obidne ljude.mbicijom. psiholozi. Nastavnici. Ego se meri je smrt ne privladi ego.zato dovek beznadeL:ro komplikuje sve vi5e i vise.." Niko nije uspeo u tome' u celoj istoriji iovedanswa iz prostog razloga 5to se svi vrte ukrug. Upravo je suprotno. hode da prednjadi u drulwu Cela psihologija zasnivase na iatan)u ega. Ne treba da krenete na put da biste postali neko i ne5to. profesori .

ali pred Muhamedom Alijem oseiaiete se inferiorno. Potpuno je nemoguie.48 NEVTNOST. Nije im cilj da budete celoviti i zdravijer vaie zdrav\e i celovitost predstavlja opasnost za stedeneinterese. tri . Niita vam vi5e ne6u uzeti. Ho6u samo da vam oduzmem ego .Reganneie ustati da llzyrati udarac.niko ne Zeli da bude niko. Naravno. Ceo moj pristup ima za cilj da vas pomiri sa samim sobom. Nemoguie je da dosegnete svedimenzije i da budete najbolji u svemu.ionako je ego samo vaia izmiSljotina. U swari. dva. da osetite mk i lepotu Livota. vei pigmej. Jednostavno leLi i deka da duie broi deset da bi ustaoi otiSaou bolnicu. ne rreba ja da vam dam: vi ih vei imate! Samo treba neko da vas prodrma i probudi i da pogledatebeskrajnulepotu nevinosti. Rekii su vam da se preworite u Isusa Hrista. bivanje je zdravlje. ZNAN]E r RADOZNALOST MoZete postati predsednik Amerike. Zivot imaviSe dimenzija. Smrt ie vas dokrajditi pre nego 5to zadovoljite . Nemate tu Zivotinjsku snagu. U nekim drulwima nametnuti cilj svim dlanovima zajedniceje da postanu bogovi. Moiete da brojite dokle god hoiete *jedan. NiSta ne stavljatena kocku.Joi niste okusili 5ta znadi biti jednostavan. vi ste pigmej . Ego je bolest.da se opustite. Zato niko ne Leli da bude jednostavan. ne uzimam vam ni5ta. Nije swarnosr. dostiii 6ete stupanj deteta.A dajem vam vaia biia. Yi znate samo jedan put: put ega. Kakav lud svet! Morate da iskodite iz tog sistemaprogramiranja.ne premijer vlade. isfolirani ego moraie da se povude. U tom trenutku. blai-en. zdrav. MoZete postari premijer. Muhamed Ali moie da nokautira Ronalda Regana. tenutno jurite senkekoje nikad neiete moii da uhvatite. celovit. Stedeniinteresi hoie da se razbolite. ali u poredenju sa Albertom Ajnitajnom. Zaboravili sre sva blaga koja su doila na svet s vama. da prihvatite sopswenabiia. Ako hoiete da uZivate. Zivot ne funkcioniSe tako. Dru3wo vam nije dozvolilo da uLivate u tom trenutku. Prewaranjeje bolest.

mislite li da bi im dao noge?!JoJna samom pocetku rekao bi Adamu i Evi: .qo. dovekumire.gravitacija bi podjednako uticala na sve delove tela. .neke. i veii mozak od ljudskog. U toj poplavi. ne bi mogli da dohvate druo saznanja ili druo ueinogliuota. Odigledno je da ne moZeda hoda na dve noge ceo Zivot. slonovi nisu inteligentni kao ljudi? Razlogje jednostavan. a ludi su bili toliko glupi da ih nagraduju i poltuju . srce mora da pumPa krv u smeru suprotnom gravitaciji da bi krv stigla do mozga. Bili biste samo biljka.kao kod Zivotinja .Srcai umoui 49 . UniStava sopstvenu inteligenciju jer ie mu se tokom dvanaestsati krv slivati u glavu iz celog rcla. Mogu vas reanimirati jer je telo sasvim zdravo.samo zato 5to dube na glavama!Idioti! Da je Bog hteo da ljudi hodaju na glavi. Zato imate noge. Najveii preokret koji se odigrao u evoluciji.u cirkusu. U swari. Nauka je dokazalada Zivotinje ne swaraju inteligenciju. Ponekad. Ova pojava je vrlo jednostavna:da je naie telo horizontalno . postavlia rekord... dak. Ne morate da dubite na glavi u poloiai'r_zajogu. Ne morate da uvr6ete udove godinama vei'bapci iogu. a mozak slona je gotoYo iste velidine kao fudski. Ne morate da postite mesecima da biste se prodistili. eovek koji moZe da dubi na glavi dvanaestsati. Ako mozak ne dobije krv u roku od pet minuta. moZeda se osloni prednjim nogama na neki oslonac. Samo treba razumeti. Zirrot je suviJekratak da bismo ga protraiili u tako glupim igricamakao 5to je ego. Zairo.Ne6e mu to pomoii. Uvek su bili paraziti. Dok stojite na dve noge. Imaiu mozak . milioni siiuinih neravabiie uniSteno.slon ne hoda na dve noge. Zboggravitacije.da su stajali na glavi. onda. mozak ie mu biti preplavljen krviiu. Zato nijedan jogi nikad niSta nije doprineo svetu. eovek hoda na dve noge.LJstanitena glavu!" Bila bi to daleko bolja strategija.ali mozak je umro. Bilo bi to mudenje za i1ega.. sve su to nadini da se nahrani ego. Delfin ima ve6i mozak od vas. To je sasvim neobidno.

Samo stoji i smrzavase dok ne umre.prerpostavljamda je Indija zemlja sa najveiim brojem univerziteta na sveru. Martina Hajdegeraili Ludviga Vitgenitajna ." A ta knjiga je jedan od najveiih doprinosa . Ne .Pitao sam bibliotekare: . Ljudi prelazepo hiljadu kilometara samo da bi mu dotakli stopala. verovatno iete pasti.neiete uspeti ni dvanaest minuta.50 NEVINOST. Sta je on doprineo svetu?Niko nikad nije dotakao stopalaAlberta Ajn5tajna. prelista nekoliko stranicai ode. Koga je briga za tals. Oni su proiirili granice znanja gotovo do beskonadnosti.ljudi diji doprinos nauci ne moZe da se poredi ni sa dijim drugim.sakuplja razne podatke i skladiSti ih.u knjigu? Sto Sezdeset i pet srranada bismo na kraju saznalida je dva plus dva jednako detiri.Da li je iko uzimao ovu knjigu?" . Bertranda Rasela. ima ih oko stotinu . eovek stoji potpuno go u snegu na Himalajima. Jogiji nikad ni5ta nisu sworili.. Bilo im je potrebno sto Sezdeset i pet strana da bi dokazali da je dva plus dva jednako detiri. Kako je vad asketizam udinio ovaj svet boljim? Sta su uradili ti va5i.. Povremeno neko dode.Ali.Principia Mathematica" i proverim da li ju je neko proditao. Pokuiajte . osim 5to su sisali krv kao paraziti?A vi ih oboZavate. Niko ne dita tako neito. to se ne vidi golim okom. Moida iete i rebro slomiti. Do mozga dolazi tadno onoliko krvi koliko mu je potrebno da preLivi. Bertrand Rasel i Vajthed napisali su kry'igu ..Principia Mathematica". I tako mnogo puta. kad prvi put pokuSare. Obi5ao sam mnoge univerziteteu Indiji .obitno sam odlazio u biblioteku da potraZim .Zaito ih oboiavate? Samo zato ito vi ne moiete da dubite na glavi dvanaestsati. nikad niStanisu doprineli svetu.sastojise od finog sistema nerava i lelijakoje funkcioni5u kao Zivi kompjuter . Krv nikad ne navire u mozak kao struja. sveci. u swari.Nikad je niko ne traLi. ZNANJE I RADOZNALOST Mozak je veoma delikatna naprava..stranicesu joI bile slepljene. takozvani. Jogi radi ne5to 5to ie vama yeoma te5ko.

Gotovo svakog dana sam ga poseiivao.mnogi 6e seokrenuti od vasi re6i: '. Kad bismo doili ku6i. ali nikad nisam ispunio obeianje. Zaito ho6e5da napraviSroba od mene?Thebada me pustiSda budem slobodan'" Svi odrasli su me se plalili . Dvadesetdetiri dasa Sto viSesati uspe da'izdtLi. odgovaraobih.Jesam".Tvoja greika je 3to si mi izmamio obeianje.On ie samo dete. jeiie na biciklu.Neie stati ni da iede. ne bi me poveo. U swari. moie lako da vas zainteresuje. hteo sam da idem. politici. Naterao si me da laLemt Nakon ovoga." . Najcenjeniji dovek u gradu bio je doktor.Nema odgovora na ta pitanja. prebledeobi jer nije mogao da mi odgovori ni na jedno pitanje koje bih mu postavio' . Da nisam obeiao. Radio sam Jta sam hteo. hteo sam da vidim zna li neito ili ne." MoZda ie. obrazovanju. Smatrali su ga veoma religioznim udenjakom.'. nikad viSe nemoj traZiti da ti obeiam tako neito. a njihovi heroji su jo5 veii mediokriteti. di.a )a sam bio samo dete.. ako postanete iednostavnipoput deteta. Jednostavnost nikoga ne6e privuii. Hteo sam da vidim duhovnika.Srcai umoui 5l -ovedanswu. Ego mu je sveve6i i veii. otac me ie vodio sa sobom na predavanja o religiji. Oseia se u deprera5de siajno. Ljudi su mediokriteti. Uspeo je da kontroli5e beliku. rekao bi mi: . Bertrand Rasel i Vajthed uspeli su da na osnovu rratematike postave temelje za svedruge nauke. postati neprijateljski raspoloZeni prema vama jer 6e vala nevinost postavljati pitania na koja oni ne znaju da odgovore. dak. VaIa nevinost probudile ndoznalost koja ie odseii korene svih njihovih verovanja. Neko vozi bicikl dvaSvaSta desetdetiri satai stotine ljudi dodu da ga gledaju. Verovatno niie niSta pio dvadesetdetiri sata pre nego 5to je seo na bicikl' Zainteresovao vas je. Radi nelto zaista neuobidajeno.$li. Kad god bi video da mu se pribliZavam. . Kad sam bio mali. privuii 6eviSeljurrdesetosam dasova. Uvek me je terao da mu obe6am da neiu postavliad pitanja i dovoditi ga u nepriliku' Uvek sam mu obeiavao.Ti nisi dovek od redi.

. Premlad si. . neko je dolao da obavestimog oca: . Idem zato 5to moram ne5to da ga pitam pre nego 3to umre.Sadsam postao profesor frIozofije na fakultetu." Porastao sam. rekao mi je otac. Pre nego 5to bih otiSao kuii. ali ako stavite ruku na Gitu i slaiete. . .Je li moja kuia sudnica?Neiu da stavim ruku na Gitu.Znati. Koliko dugo treba da dekam?" Kad sam postao predavad na fakultetu.. sve 5to kaieS. Poloii ruku na Gitu i nemoj me slagati u samrtnom dasu jer ie5 otiii pravo u pakao. odgovorio sam." Stalno mi je odgovarao ovim redima: . Tienutno ne moied da ih razume5." Bilo je to previSeza njega. kupili ste kartu za pakao.shvatiie5 sve probleme. viSeme ne moied lagati.. svradao sam da obidem doktora.pitao je.Pro5la odgovarao bi lekar. Ta poruka nije bila za tebel". pokucao i rekao: . moLda bi i slagao..Samomi reci datum.Jesi li ti neki magistrat ili 5ta?". Kucnuo bih mu na vrata i viknuo: je jo$ jedna godina.." . samo se ti polako spremi. ." ..Zar ne moied da mi oprostis?".Ne brini." Stajaosam ispred njega sa Gitom u ruci..Kuda 6e5? .52 NEVINOSI ZNAN]E I MDOZNALOST Jednom sam stavio Gitu ispred njega i rekao: .Sadekajmalo.Doktor umire!" Bili su veoma dobri prijatelji. Svake godine sam dolazio u svoj grad sa fakulteta.Sadasam odrastao.. dok sam bio u kuii svojih roditelja. Uvek bih zastaopred njegovim vratima. bi&lat. Da nije bilo Gite.LJredu". Doktorova kuia je izmedu stanice i moje ku6e.vratao sam se u svoj gradzavreme praznika. Kad malo porasteS.Stavi ruku na Gitu i reci mi da li si video Boga.. a pitanje je i dalje tu... . Odmah sam skodio. .. .pitao me je..ZLr ne moie5 da sadekaS?"." .. Sta je sa va3om izjavom? Koliko dugo treba da dekam?" Jednog dana.

Lagao si me skoro dvadeset godina. priznajeS koga ko bi ti do5ao.Kad sam bio mlad.. Reci drugima. Zar ie bilo potrebe za 'Ne znam'. vei svaistinu Tek sada.{ko umre. Kad sam malo shvatio sam da ima jo5 mnogo 5ta 5to ne znam. sav ffud da argu- . malo-pomalo. Ego iznalazi veoma prefinjene nadine' Ego se plaii jednostavnosti i nevinosti. a da ne uradi ono Sto sam mu rekao."' Sokrat je ponovo postao dete.Ovo ne valja. fantazija. Samo sam koristio ljude tako 5to sam se prewarao da znam. Poito drugi nisu mogli da me pobede argumentima' mislio sam da znm ier su moji argumenti bili dvrlii. ne moZeteoti6i nigde izvan sopswenogbi6a.na samrtnom odru. Zato svako druiwo hoie da uni5ti jednostavnost i nevinost. a da oni ne znaiu.To je 5to je. Kako je vreme prolazilo. ali je rizikovao svu mudrost. ja iu biti kirv zanjegov odlazak u pakao!JoI uvek mogu da ga spasem"' U trenutku smrti dovek vi5e ne moLe da udovoljava svom egu. neka mi i oni oproste' \e znam ni5ta. eovek umire.Zao mije. argumente.. mislio sam da znam sve. Istinu moZetespoznad samo kad prihvatite sopsweno neznanje' Moram vas podsetiti na poslednje Sokratove redi. Hteo si da te svi priznaju za mtdtaca. 'Ne znam. fi. . a d mu sudil!" . Pravio sam se vazanjer sam mogao da raspravljam bolje od svih.. Svepostaje lai'. Nisi varao samo mene. Napustili ste je samo u ma5ti. Bi6e je istina.lozofiju. shvatio sam da ni3ta ne znam' Neka ovo budu moje poslednjeredi: Ja ne znam.rn: Mogao si jednostavno da kaZe5: odavno zavrlilo.". zaprro.Srcai umoui 53 . Oprosti mi.moj otac je ved stigao. Ne morai ti sve da zna5. Samo sam sazreo) se hvalio. zaiedno sa drugim ljudima koji su govorili: . Sve ovo bi se ti." To je strateg1a ega."' i liazeS: Do tog dasa.ali si se pretvarao. ogromnu inteligenciju. Lako je vratiti sekuii jer nikada niste ni oti5li. LJ swari. PoloZio ie ruku na Gitu i izgovorio: .

.kucajtei owori6e vam se.TraLenje nije nimalo graciozno. prev... Ne otlriva se znanju 1'er znanje je agresija.. Da ste se preworili u pitanje. Istina se ne moie osvojiti.Nemojte da sepreworite u pitanje!" Iznenadiiete se kad shvatite da ste vi jedini odgovor. Vi ste odgovor! 2 3 Lukal1:9.Naprotiv.. Isus je rekao: . Postaoje najpametniji dovek u Grdkoj..) (Prim.. (Prim. Samo oworite vrata i dekajte."3 eekajte. Owara se pred radoznalo5iu jer radoznalost je raspoloZiva i dostupna..." Isus kaZe:.traLitei naii iete. Vrata se uvek owaraju strpljivima. e* 1. Ja kaZem:. Isus kaZe:. Bio je neverovarnohrabar kad je izjavio:. upali biste u zamku izkoje nema povratka. Doii ie kad budete spremni da joj poLelite dobrodollicu. BaI zato 5to je tajna.Cekajtei naii iete. hoiu oa zaboravite sve 5to znatei da dekate.. Ne moiete je naterati da ude. Hoiu da postanetejednostavni.5to vi5e pitate.) . ne moie se odgonetnuti.. prev. ZNANJE I RADOZNALOST mentima pobije protivnikove redi. Nemojte da se preworite u pitanje. zabadanje nosa u tajne Zivota.koji neie provaliti.Zato je jednostavnostnajvaZnijaosobina svake religije.. Izgubili biste se u ispitivanju .Ne znam ni5ra. sve viSe biste se udaljavali od odgovora. Zivot je tajna. Ponoviiu: .TraLite i zaboravite na to zauvek. owara se samo pred detinjim srcem." eim ste zatraLili.Nikad nemojte traLitit" TraLenje je meianje."2 Ja kaiem: . Morate biti prijemdivi za istinu da bi ona osvojila vas. i kucanje na neiija vrata upad. Luka11:9. ruZno je. onima koji mogu iekati do vednosti.. nevini. Nemojte uaLiti. Istina ie doii.54 NEVINOST.TraLitei daie vam se. a ne nasilna." JavamkaLem: ... uniStili ste svaku moguinost da to i dobijete." Niko ni3ta ne zna..

znaiu. To je veoma poProblem se iavlia kod logidkog razmiSljanja. Dobro dode kad je red o predmetima ili swarima. ne moZe da pojmi kako srce funkcioniSe. jednostavno. Jesteli ikad duli daLena pita: . nemaiu iivot. iogidan. Zrn tuoduvek zbunjivale nauikarce. Naudnik je savrleno u pravu u . Srce ne zna aiita o logici. Savrleno se sluZi njima jer swari nemaju unutra5njost.bezikakvih argumenata. bez ijednog silogizSrce zna bez ikakvog procesa saznavania. ali kad podne da razmi5lja o subjektivnosti' o unutra5njosti.-rinapojava. a pravi krivci za to nisu ni Lene. biiete na gubitku. Srce nema tih problema. u pitaniu je vedita dilema srce . taiziava nije potekla iz ra rma.fJ demu je tajna muikaraca?"One. nemaju unutralnie bi6e.. neiete mo6i da dokaiete da je ruLalepaier r^zrmne moZe da dokudi fenomen lepote' Kad kaZeteda ie rrfia lepa. NiZi stupanj nzvoia ne moie da raztme vi5i. ta wrdnja dolazi iz stca' Kad kaiete da. Kako znate daie rtLa lepa?Je li to racionalan zakljudak?Ako ukluditetazum.vasodusevljavazvezdano nebo. Ela\-or Modete li narn refi nelto o misteriji zaanoj .potpuno se zbuni jer razum ne funkcioniSena toj ravni.'ezi s objektima. Srcefunkcioni5e na osnovu PotPu:ro drugadijih principa..1mozak. matematidki nastrojen.odvam senamede Kad stejednostavnii nevini. Ako vas neko natera da dokaiete tu wrdnju. Nema potrebe za mozgtniem' Srce je ..xzme u obzir suitina problema. Srceje duboko u vama.dena"? To ie fedno od najstarijih pitanja. a mozak je povrian. Nadin funkcionisanja srca u glavi stvara pojam misterije. Mozak je racionalan. jednostavno . ViSi stupanj odlidno razume niZi. naudno orijentisan. jednostavno. ma. . Mozak ne moZe da shvati taine srca.. ni5ta o rtzumu.ni mulkarci' Kad se '.on je u samom va^{em bi6u. Shvati6eteda mozak.

ali ne i matematidar.gotovo u Soku. KaZei da je Mesecdivan.njegovoj lepoti.. vei i na okeane. samo ogoljeno tle.Gautama Buda je roden u noii punog meseca.svi osim Mohovire. Sundevi zraci padalu na Mesec i reflektuju se: Mesec ne svetli.Nikad ne bih ni pomislio da si toliko luda. kao iZemlla.Bila je pesnikinja. najveii nauinik svih vremena. Sasvim je obidan. AjnStajn se svim silama trudio da izbegneto. einjenica je da mnogi polude u to vreme ili izvrie samoubiswo. hladnoj svetlosd. doZiveoprosvetljenjeu noii punog mesecai umro u no6i punog meseca. A svetlostkoju Mesec emituje uopire nije njegova. Nije dak ni lep. dak i prostiji jer nema zelenila. ne moZe da zameni doveka. verovatno. Sad sam se setio Ajnitajnove Zene. a on me gleda kao da sam poludela!" Kad je zavr(ila recitovanje.ali ti ne znai ni osnovne pojmove iz frzlket" Sad je bio red na Ajnltajnovu Zenu da ga pogleda kao da je pao s marsa. mesec ne utide samo na ljude. a nedavno su dokazali da ima hipnotidka svojswa. Zena moLeda bude pesnik. gospoda Ajnitajn LeIeIaje da uputi muZa u svoju poeziju. Nije mogla da protumadi njegov izraz lica. Buda je savrlen primer hipnotidke moii meseca.Sta misli5? " . .ona nije odolela iskulenju. Pun mesec nekako utide na liudski um. drveia.. Zapravo.Vekovima su ljudi pisali pesme o Mesecu . Poezija je potpuno drugadija. Napisala je divnu pesmu o punom mesecui izrecitovalaje.jedne noii punog meseca.vode. Ajnltajn ju je posmatrao skamenjenod iznenadenja. Kakva glupost! Mesecje preveliki. upitala je muLa:. doZiveli su prosvetljenje u vreme punog meseca. Matematika je samo igra uma. konadno. Fizitai . ogromnom magnetnom polju. Mesec privladi srce.. Mohovira je jedini izuzetak doZiveoje prosvetljenjeu noii bez mesedine.56 NE\1NOSI ZNANJE I RADOZNALOST dublje od mozga i na viSemstupnju. Prirodno. da te podseia na voljeno bi6e. a on.Zalto me ovako dudno gleda? U najgorem sludaju mogao bi da kaZe da mu se ne dopada. Veiina Ijud| zapravo . Uvek sam mislio da si obrazovana. ali.

a ne iz mozg".Nije to misterija Lene. Pri prvom recitovanju postalo o poeztli izmedu nje i ie odigledno da nema nikakvog razgovora" Af nltajna. Kakva frzika. a da i ne pomisle 5taje ljubav. eo. Nijedan muZ i i'enane mogu razumeti jedno drugo' Nerazumevanjeje sasvimprirodno.VaSesopswenosrce za-vasjemisterija' Mislim da je Mohovira u podetku branio i'enama da produ inicijacriu za sanjasine. a nije mu dozvoljeno da se prepuita svojoj zenskoj srrani. Pravamisteriia. kakva nauka sekrije izazaliubljivanja? verovarno nikad niie razmiSljao o rome. a njoj se tai zaldptaksam nametnuo' St" god Zenada kaZe.. zajednidko? ali bih voleo da ga pitam kako zna da je z$ubljen u svoju Zenu. Zamislite samo.Istoje sa svim drugim religijama' . jer niko ne razume onog drugog.rek kaie jedno. one samo odgovore: . eovek ne moie da poveruje kako je doila do tog zakljudka. naudnici se zaljubljuju.Pogledajove idiote!" iene? Jedna drugu Jesteli ikad duli daLenekaLu dane razumeju savr5enorazumeju.Srcai umoui 57 ili matematidarine bi mogli da razumeju tu pojavu' AjnStajnova iena nikad viSe nije ni pomenula poeziit svom muZu' Iako je pisalapesme. Ipak je on muSki mozak.dovek je ne6e razumeti. Ljubav dolazi iz srca. Razlog je mnogo dublji' Ne zato ' ito su mulkarac i Lena. Imaju li i3ta Razumeju li se?Nikad se nisam sreo saAjnstajnom. Psiholozi su parove nazvalibliskim neprijateljima' I jesu. Nema tu nikakve misterije' Bilo bi bolje kad bismo razumeli i drugu dimenziju' Ztboravite mulkarce i zene.matemadka. mozak ie na niZem razvojnom stupnju' Kad mulkarci kaZu da im Zene nisu jasne. pomislite na mozak i srce.ve( zata ito su mozak i srce Naglaiavam da ie piranie od samog podetka pogreSno postavljeno. nije ih objavljivala.Srce nema problem da razvme mozak. e"k i najvedi naudnik ponekad se prepusti i spremanje da se preda' srcu. Jedanvelidansweni zalazaksunca Zaboravlla da je naudnik.vet misterija srca koju mozak ne moZe da razotlcrtle. Nije to bio nikakav izuzetak. iena shvati nelto sasvim drugo.

Stvorili su sistem . U najboljem sludaju. odgovorio je: . Ova religija ie uniStiti samu sebe. Tadnije redeno: njihovi mozgovi stvorili su sisrem. bez mana.kakav je to argument? Zena odliino zna da je taj argument presudan .i u pravu je! eovek. samo bi sworili nepotrebne probleme jer Lenegovore drugadijim jezikom.. iena podne da se pona5aneracionalno. On ro ne moie da shvati .Raspai6ese iznutra. samo nemoj viSeniSta da razbija5l" U svakoj svadi Zenapobeduje iako ne zna ni5ta o argumentima. ru2brya. Hipoteza.. Njihov Bog nije ljubav.Trebaloje da moja religija traje pet hiljada godina. Osnovni uzrok toga." Obratite pai.. ZaSto se sve te religije toliko pla5eiena? Izmedu ostalog.1. a sad 6e trajati samo petsro!" Nije joj bai priredio toplu dobrodoilicu.. jednostavno.nju na ove redi. po mom mi5ljenju.58 NEVINOST ZNAN]E I MDOZNALOST Sve religije su smatrale da je i. Svaki razgovor izmedu muZa i Zeneneumitno zavrlava svadom jer. Nisu ni3ta orkrili. sa tadke glediita muikarca.Bacapredmete.. rekao bih: .Da sam imao prilike oa odgovorim Gautama Budi. mora da se sloii: .. previ5e mozganja. logiian. potrajala bi bar pet hilyada godina jer muikarci razumeju jedni druge. Kad je primio prvu ienu medu sanjasine.racionalan..Gautama Buda je rekao: . predstavljadinjenica da su sve te takozvane religije orijentisane ka mozgu.J pravu si. Ja sam prvi muikarac koji ne pravi razliku izmedu muikaraca i Lena. a njihove teologije potituiz mozga. Da je ostalasamo u krugu mulkaraca. MuSkarci i Lene dolaze sa drugih sverova.mogu da podnesujedni druge. Nisu reiili tapu Livota. Nema moguinosti da se zapodne razuman razgo-vor.ena na drugom mesru. Kad bi dozvolili Lenamada podu s njihovim sledbenicima. zaro Sto su svi zadetnicireligija bili muikarci. ve( ideja. a da ne dode do sukoba.Nemoguie je izmeiati muSkarce i Lene. Na pitanje zalro je to rekao..

mogli sresti?Kako da se izmedu mozga i srca rodi ljubav.. Nikad se neie sresti.U meditaciji se spajajumuikarac i tena.jedno od najleplih umetnidkih dela ."Niko nije 'umnjao u to. jer nema nidega5to bi ih razdvajd'o. u svakom drvetu.snagese udvostrudavaju. U meditaciji se stapajumozak i srce.uaiala bi jedva petsto :odina. Sreduse u meditaciii jer su. i mozak i srce Ako imate dve prazni. a Kalkuta ie zapadnood Tokija. Dva niStavila ne mogu postojati odvojena jedno od drugog.pa ni ograde. Kipling je bio pisac kraljice Britanije.Kako bi se. postajeteceloviti. Na svakom mestu' u wakom doveku.Izmedu srcai mozga' Izmedu iZapada. u svakoj ptidici sre6u se Istok t Zapad. Radjard Kipling je pridao gluposti! Iako je ta redenica puna besmislica.statuu Ardanarisvara. ne moZeteih dtLati na distanci. Gde god da ste. Bombai je zapadno od Kaliiute. Gde god da se nalazite. lako :ete uoditi da se Istok i Zapadsre6u.Radjard . Moraju se sjediniti jer medu njima nema nidega.ipak ima neku poentu. a ne geografskipojmovi. ^stoka Kipling. mozak je posebandeo.Kako da ujedinimo srce i nozak? To pitanje je vi5edimenzionalno' To je izmedu muikarca iLene. ni da ste nazapadu' To su relarivne kategorije.Srcai umoui 59 . ZapadieZapad. Iako je skoro ceo Zivot proveo u Indiji. a srceose6anja' praznine. uoplte. kad su tu i muikarci i i'ene. Kipling nlie (uo za meditaciju. ne rroiete reii ni da ste na istoku.. tokom meditacije. Nikako sene slaiem saovom wrdnjom. Statua predstavlja swo- .Mozak je oslobodenmisli. napiJedan od najboljih engleskih pisaca. a Istok srce. kompletni' Srce posebandeo.ao je redenicukoja ga je proslavilaviSeod svih njegovih knjiga' -lstok je Istok. Sad. U Indiji imamo jednu drevnu statuu .Dve nule postaju jedna nula.Da su u tvojoj religiji samo muSkarci. A poenta ie ta daie Za' pad mozak. ali zaiedno" ' Ako dode " jo zajednice. a ne mti'nia? Ti poimovi su potpuno suprotstavljeni.uqace vedno!" Kad se mozak i srcespoje..

T4 rukob moZe se prevaziii samo kad mozakpresrane da razmiilja. bez obzirana to da li je dedak ili devojdica.ene. eak se ni vi ne slaZetes tim u potpunosti. Zato nauka moZe da promeni nekome pol . hinduistidkog boZanswadija jedna polovina tela je y'enska. stopili su se u jedno sworivii novu perspektivu koja mi je promenila pogled na sver. Ni muikarci ni Zenemi ne predstavljajutajne jer su moje srce i mozak uskladeni. nikad ne prestaje.. vei swarnosr. aLenau muikarca.ali.I ne samo to. www. nije tako. Svako dete nosi poneito od oca i poneito od majke. a srce prestane da oseia i prewore se u velike praznine. plod poezije . a pola iena. Svaita sam video i mislim da ne postoji iovek koji je upoznao toliko i.enai mulkaraca kao ja. Ako zaistahoiete da razumeteLene. Svaki dovek predstavlja meiavinu muikarca i Zenejer se rada od oca i od majke. izmedu mulkarca i i. To j.50 NEVINOSI ZNANJE I RADOZNALOST renje koje je pola dovek. samo ffeba promeniti procentualni odnos hormona. na primer pedeset jedan posto oca i detrdesetdever posto majke. Ono 3to je bilo zastupljeno u demdeset devet posto. U toj praznini 6e se sresti i razumeti jedno drugo. a ono Stoje bilo zastupljenou pedeset jednom procentu. Za mene Lena nye nikakava misterija.To ie vam pomoii da shvatite i mulkarce i Lene. Razlika je vrlo mala. Tako se muikarac pretvara u Lent. Zahvall$ud Karlu Gustavu Jungu svet je shvatio da ova starua ne predstavlja samo metaforu.rs .drugi pol je prisutan u svima nama. Jedina nzlika je u tome 5to dedak nosi malo vi5e od oca. kip Sive.. pomoii ie vam da odgonetnete tajne iivota.leo. a devojdica pedesetjedan posto majke i detrdesetdevet posto oca. Sukob izmedu mozga i srca. ffeba da postane zastupljeno u pedesetjednom procenru. Sve do vremena Karla Gustava Jungasmarralo se da je to mitsko bi6e samo merafora. a druga muika. moraiete razumeti kako vam se mozak topi i pretadeu srce. smanjiie se na detrdesetdever procenata.

kad vam seusklade srcei mozak. zumuchiuala je Doris. Dobro je 5to smo uiulkani u misteriiu celine. . . Meditativni dovek iednostavno uLivau cveiu.. Pozelite da se divite iivotu takav kakav jeste. Zivotbibio strahovito dosadankad ne bi bilo tajni.. videdete da je svaki cvet misterija' Od degase swaraju sve te divne boje? Svakaduga je misterija. demistifikovanje je nasilje nad Zivotom. baI tu. ali ne odnosi se iskljudivo na Lene'Zivotie iednavelika misteriia. Zar ne mislite da ie sveto jedna velika misterija? Mnogo godina radio sam kao profesor' Stanicaje bila negde visoko u brdima. . i distadstaniceuvedeodlazio kuii da prespava. ki5i.ve6 da gapozdravite dobrodo3licom. ablizunje jedan potpuno usamljen senik' Miljama unaokolo nije bilo nikoga. jednostavno. shvatite da je svemisterija.Nema problema". setim se toga' Zatvek nositi te utiske sa sobom.. Ako malo bolje pogledate.Pa". moida ie ti ovo zvutati glupo. . odgouoriDoris." Misterija postoji.Srcai umoui 61 Neka stidljiua druojha je trebalo da se uda. Biti negde. ali pretpostavljam da nema nideg lo5eg u tome' svedok imai domet.. Th divna ki5a. eakl. odlazio bih u raj senik da malo posedim. pticama. ne Lelite dademistifikujete iivot . Seciranje..Da li je u redu da razgovarams muiem dokvodimo ljubav?" .. moram nelto da te pitam. Narodito kad bi padala kiSa. pa je otiila jednoj ueoma iskusnoj drugarici da seposauetuie s niom.Doris.ljudima." . a ne negde drugde. Nikad ne mogu da zaboravim (u te divne trenutke. ali. svaki trenutak Zivota ie misterija.moram priznati da to nikad nisam radila.Kad god bih imao vremena... Kad god pada kiSa.bio bi to zlodin . suncu) mesecu.Samo pitaj"' . kao sad' Bio sam potpuno sam u krugu od nekoliko kilometara' Samo pesma kiSnih kapi i ples drve6a. Dobovanje kiSnih kapi" ' Sum kroinie. drveiu. Ipak. nije li i to misterija? Kad vam sepogled razbistri.

Posledvanaestgodina. . Majnu je stajaopored drveta. Jahalaje kamilu u karavanu. Postaoje deo drveta. Svevreme. u gluvoj tiiini no6i. Siri i Farhad. preselili su se u drugi grad.. Naialost. Oti5ao je da se pozdravi s tobom. Gledao ju je toliko dugo dok sasvim nije nestalaiz vidokruga.iivi misteriju ..Verovao ie u liubav i nadao se da 6e se Lajla vratiti istim putem. Majnu je bio siromaian.62 NEVINOSI ZNANJE I RADOZNALOST Nauka se svim silama trudi da demistifikuje iivot.Ako je tako. nikad se neiei udati". nestalaje negde na horizontu.Hir i Ranja. Mistik. Nije se udala ni zakoga.. je s drvetom. Imali su ku6e po celoj zemlji i vodili su veoma unosan posao. Mistik se preworio u misteriju. Niko od njih nije mogao da se sastanesa svojim voljenim i da iivi s njim. Sreia njihova . razleLese neki . malo-pomalo. Na Istoku je bilo mnogo poznatih ljubavnika . Majnu je stajao izvan grada. srastao Lqla je doila u grad i podela da se raspituj e zaMajnua. govorila da ie se udati samo zaMajnua. Konadno. Oduvek j.ne spolja kao pesnik. Ponekad. Lajla je bila veoma bogata. ali se nikad nije vratio.Da bi je spredili da se vida s njim. ali veoma znatajan. Otac joj je umro. Nikad nije napustio svoju osmatradnicu.. religiozan dovek. ali napoznatiji par su Lajla i Majnu. Lajla sevratila tek posle odevesmrti. ne moZe biti istinita.Majnu nije ni jeo. Nije bilo drugog puta koji bi vodio iz grada. ali on je nastavio da gleda. sakriven u kro5nji drveta.voleli su se ditavogLivota. rekao ie nien otac. Napokon je bila slobodna. Ovde prida prerasta u mit. vei iznutra. Ljudi su ioi rekli: . a njeni roditelji nisu hteli da jedinicu kier udaju za nekog prosjaka. Lajla sevratila. samo da bi video svoju voljenu poslednji put. Dvanaestgodina veoma je dug period. Poezija i umetnost prepu$tajuse uZivanju u Zivotu i doiekuju ga s osmehom. ni pio. Kad je Lajla odlazlla. Ima jedna divna prida.TuLnaje to prida. U pustinji se svevidi kao na dlanu. Voleo bih da je istinita. Drvo se razlistalo.

. Niko mu se nije pribliZavao. o svetu iza redi o spoznaji. euh je glas. S uremena godina. ali ako se i sami preworite u misteriju.a liudl su gajedua razlikouali od ii' 'Ima nas ovu pridu: .. a ne o znaniu. Osetili vaSeg uottnJe. shvatiiete." Laila ie otiSlado drveta. Godine ni i nije seuratiosue jedna suprolazilesuednkiednogdana ioueknije tuo kako mu se krauaobratih: . Ima nekoliko dimenzija. priia hoju padnemi napametjedna lepa nd urerne.Imanashiljadu!" Vratio sekuti sa stadom..ali nakonneholikoneuspelih krauai poieoda liui s njima naplanije uzeonekoliko Pruo hraue.Osho. doh nije zapatiostadood hiljadu grla. Zalla je u krolnju' Jedvaje prepoznalaobrise svog dragog koji je srastaosa drvetom. . :am iuo pre nekoliko je mkdli koji je poiao u suetu ponazi za istiprite oue Junak pokuiaja. mnogo znateniai nije dudo 5to vam tera suze na odi. Misterija ostaje misterija. o nevinosti bi6a kola predstavlja unutra5n)aYrata ka boZanskom. Prida niie istinita. sustinu biia. da ste je okusili.poshli suga da nade ttom. To je jedini nadin da se neito razume. iako ne znate njeno znatenie. ali nije videla gde se Majnu kriie. Prida sadrZisveosnovneelementemeditativnosti.dula je radosnu dobro.. mistik postaje deo misterije Livota' To je pravo ruzumevaile. AIi. Sva druga znania pozajmljenasu od drugih. Suzepokazuju da vam je dotakla srce.voleli bismo da nam opet ispridaS hiliadul Mi smo hiljada!' zako mi ove redi uvek nateraju suze radosnicena odi?!" Ovo je jedna od najstarijih prida o srcu.Joilicu.Srcai umoui 63 'Laila' pro5lo je previSevremena' rreperavi glas koji te doziva: Kad ie5 mi sevratiti?' Ljudi su podeli dazazitu od tog drveta jer su mislili da je ukleto ili da su ga zaposeliduhovi.

Nije verovao ni u 5ta. a prvo pitanje koje mu je uditelj upurio bilo je: Ko ti je otac?" . sine moj. njenu slavu. Kad sam bila mlada. Idi i reci im istinu. ali veoma lepa.. NiSta te ne ko5ta da pokuia5. da bi te mogao odbiti. Ne znam ko ti je otac. Mogli bi da te zovu SatjakamdZabal.bila sam siromalna. Diabalpur je antidko ime velikog mistika i proroka iz UpaniSada. ali uditelj je odgovorio: . Samo reci da ne znal ko ti je otac. LJostalom.64 NEVTNOST.KaLi uditelju da se zovei Satjakam i da ti semajka zoveDLabala. ZNANJE r MDOZNALOST ste njenu lepotu. Tieba da je dujete bar hiladu puta jer iete svaki put otkriti neki nov miris. sluZila sam u mnogim kuiama . Otkrili ste svet magije.. Ako te poialjem uditelju.prindevi i sinovi bogataia. Mnogi udenici bili su prisutni dok je Satjakampridao . videiete neke nove zvezdei neko novo nebo iza zvezda." . Satjakam je bio veoma radoznalo dete. onako kako sam ti upravo ispridala.. Ima isto godina koliko i ja. Dvadeset godina iiveo sam u DZabalpuru. Satjakamdiabala. Ho6u da vidim 5taje Zivot.Kako se zoveS? je Dedak ponovio majdine redi. Plalila sam seda iei mitraLitida te odvedem uditelju. Hoiu i jadaodem. Kad je imao dvanaest godina. otkriiete da vam se otvaraju neka nova vrata. misterije i duda.Voleo bih da vam ispridam celu pritu. ali znam da si rodeni tragad. plalim se.zatraLenjeistine nije ni bitno ko ti je otac. neku novu slast. osim u sopsweno iskuswo. Iza neba je joi jedno nebo.Princ je oti5ao u Sumu da sepridruii porodici proroka. ali to nije najve6ezlo. Ja sam siromalna..Kucnuo je das. Svi su se nasmejali. Mnogi muikarci sluZili su se mojim telom jer nisam imala novca. rekao je majci: .. Ovo je prida o njemu.Te5koje to.njenu dubinu iako vam je telko da sebi objasnite3ta ste to nalli u njoj. ne5to uzvi5eno." Satjakam je oti5ao mudracu koji Zivi u 5umi. on 6e te pitati ko ti je otac i.

Sadznal sve.Ne dodirui mi stopala! Hoiu daznam gde ti je nestala nevinost?Izgleda da sam te poslaopogre5nomdoveku!" Satjakam je odgovorio: .. Znam dovekakoji je postao oteloworenje Idi k njemu. Maika ti je dala prikladno ime . Nisam ga iskusio.g" ie video l<roz prozor kako se pribliZava Poznatom stazicom ka kuii.Primiiu te. .Naudio je Satjakamasvemu 5to je pisalo u svetim spisima.. Nisam ga proZiveo.Nema.rije doZiveoprosvetljenje.prirodno. proglaiavam te bramanom .en.5 Pri povratku." Bili su to divni dani. doZiveo je 5ok. Satjakam je svratio da obide Udalaka. .Sve znanje. Satjakam niie izraLavao nikakve sumnje. Samaideja o tome bila je hrana za ego. ei. sposoban da izreknel istinu kakva god da ie." To znati: onq &iajedina i'elpie istina. Satjakam je oti5ao tom doveku koji ga je naudio Vedama i najsvetijim knjigama koje postoje. Predlaiem ti da odei dublie u 5umu. 5to sam ti ikad rekao potide iz svetih spisa.Srcai umoui 65 .Satjakam.Nije to moje . Posle nekoliko godina rekao mu je: vi3e5ta da udi5. preneo mu je sve 5to ie znao.samo braman ima hrabrosti da kaie istinu po svaku cenu." . Nije vaLnoko ti je otac. Stari uditelj zvao se Udalak.Udalak je bio daleko slavniji od njega.Pogreinom doveku?!Naudio me je sYemu5to treba da se zna.iskren. Satjakam je postao njegov omiljeni udenik... Satjakam je izgubio onaj nevini izrazi zamenio ga je ponos .MoZeSda sevrati5 kuii. VaZno je da si ti poseb. ." . saosedanja. ljubavi. ZasluLio je to svojom nevino$6u I cistotom.Majka ti je veoma lepa Lena i zvaiemo te Satjakamdzabal' Poito samo bramani mogu postati udenici. znao ie sve 5to dovek moLe znati. ali ga nije poznavao. ali je njegovanevinost terala uditelja da se ispovedi...USaoje i dodirnuo Udalakova stopala. neustraliv. Udalak je imao svojih mana. Udalak je duo za tog doveka. Iako je bio veoma obrazovan." isrine. ali nije ga rnogao zavairatikao sve ostale.

posvetiiu ti svoje vreme. Reci mu: 'Ako moZei da odrZi5 obeianje. Reci mi 5ta reba da uradim. o ljubavi.Ne mogu to da kaZem.Spreman sam da irwujem Livot. zakogasam saznaodok nisi bio tu. samo pokriva woje potpuno neznanje. Svi uai. a ono 5to nazival znanjem samo je pozqmljeno. Ako kaZei da te ne zanimqu informacije. idi kod drugog uditelja. igraj. NiSta nisam osetio.. Ne mogu da se vratim ni svom prethodnom uditelju.hteo bih da te pitam jesi li i5ta od toga doiiveo ili zna5samo podatke?Jesili osetio preobraLaj?MoLei li reii da je to 3to imai woje znanje?" ...66 NEVINOST ZNANJE I RADOZNALOST . Tieba da zaboravi$ jezik. ali zaboraviredi. ali traZi5 neito veoma komplikovano. sviraj frulu." . Hoie da znaju vi5e o nedemu.Moj prvi uditelj me je prihvatio iako nije znao da li sam braman ili ne. Kad budei imao hiljadu grla u krdu. Idi ovom doveku i reci mu da ne tragal zapodacima o istini. ali ne vraiam se dok ne spoznam istinu..Moguie je.bilo je tu svegapetnaest. Poito ga je saslu3ao."Ako je tako. ljubav. Idi 5to dalje moiei i nemoj dolaziti u dodir ni s iednim liudskim bi6em." . vrati se. i preneo mu te redi. koji je sedeopod drvetom okruZen nekolicinom udenika. ni majci koja mi je dala ime Satjakam. Koliko vremena ie mu trebad dok ne bude imao hiliadu krava? ." Ostali udenici nisu mogli da veruju sopswenim udima . brini seo kravama.Sve5to znam napisanoje u spisima.odgovorio je: . dvadesetkrava.e znanje. naii iu poseban natinza tebe. Pogledaj koliko udenika imam ovde. u protivnom na6i iu drugog uditelja!"' Satjakamje oti$ao uditelju. vei si spreman da uradiSbilo 5ta. Ne vrataj se dok ne iskusi5sve!Vratio si se siromainiji nego 5to si bio kad si otiiao! Izgubio si neSto5to ima neprocenjivu vrednost. reii." . Zivi sl<ravama.Povediove krave duboko u 5umu.Prenego 5to mi dotaknel stopala. woja posveienostistini je potpuna. samo na osnovu moje ljubavi prema istini. o Bogu. Boga.. ne dini te znalcem. Reci mu da hoiei da spoznai istinu.

Ovde je hiljadu i jedna krava.vratidemo se. On je skliznuo sa ovog sveta. zaboravioje i da broji. Zaboravili ste da ubrojite i Satjakama. Vreme je da pode.. Odmah su javili uditelju' .Slu5ai.samo je stajaonemo' okruZen kravama. Izbrojali smo ima tadno hiljadu krava. ali malo-pomalo. Uditeljje rekao: . Ova prida je zadw\$uca. Bilo ih je '.Srcai umoui 57 Satjakam je poveo krave... tamo gde :"ma nikakvog kontakta s lludima.. zaboravljao ie ieztk. trGave :ruitvo. u tajnu.." Udenici velikog uditelja videli su Satjakama kako se vrada sa krdom od hiliadu krava.. a ovq dovek ie zaboravio da broji! Konadno. Vemenom je digao :rke od toga jer je shvatio da nikad neie sakupiti hiljadu grla' iraviSe. Krave su se zabrinule ier su htele da se vrate kuii. Bilo mi je dovoljno da seodmaram pod drvetom.Redi su nesta. jednas krava mu je priSlai rekla: Satjakame. Da mi niste rekle.Moramo da progovorimo.:.Mnogo vam hvala.. sviram frulu i posmatram svete divne krave oko sebe. u ti5inu.. Svesam zaboravio. plesao idrn po Sumi i odmarao u hladu drve6a.Ako ba5insistirate.Cveie pada umesto ki5e. Evo ga. toliko blagoslova. ni zaito sam dolao ovde. eak sam zaboravio na dom i povratak.. ulao je u nevinost..Niste dobro izbroiali.. Svaki trenutak bio je tako divan da sam zaboravio na sveostalo.. a one su prilidno tiha druZina. Ne govori ni5ta.sadanas ima hiljadu. Svirao je frulu.Nismo verovali da ie se vratiti. Prvih nekoliko dana bilo su mu bile jedino :ru je veoma te5ko. krave .u odludile: . Sveje podinjalo i zavriavaloseovde. Nisam znao ni ko sam. Nije umeo da broji. otiSaou duboku 3umu. Vei je nekoliko godina brojao krave. Stoji tamo kao i svekrave!" ." . inade ova Suma 6e nam postati grobnica!" Jednog dana. dolazl!" Kad je priSao. mo kuii.ei hiliadu..

u kojoj se redi neie isprediti izmedu vas i swarnosti. .eim g" je Udalak spazio. On te deka. distota.Ne mogu da se suodim s njim. Uditelj je imao samo obrazovanje. . vei moraju da dostignu taj kvalitet. dokazaosi da istina uvek pobeduje. prodistiti. vide6ete:Suitina meditacije je da utonete u ti5inu u kojoj vasneie ometati misli. Svi se radaiu iednaki.. potrdao jekazadnjim vratima jer sada je trebalo da dotakne noge svog nekadadnjeg udenika.viSenije bio braman. Sad moral da sevratiSsvom srarom . Pobegaojeizku&.'ete sami.da je Udalak umro i da ide majci. svom prvom uditelju.68 NEVINOST. eovek mora da se dokaie tako Sto 6e se civiIizovati. Satjakam se vratio kuii.I majka te. Ako se rodi5 u porodici bramana.. objalnjavao je svojoj Leni. ZNANJE I RADOZNALOST izadiizkrda. Kad padne zavesa od redi.Reci mu". Ta samoia. ne znati da si i sam braman.Sine moj. Prethodni put uditelj mu nije dozvolio da mu dodirne stopalajer je izgubio nevinost.. sigurno. ali svakoga dana gaje dekala. . dekala i dekala. uditelju. A meditacij a je zlatni Hjut za sve tajne iivota.Satjakame." Ova dva doveka sazdana su od razliditih materiiala. osta. Reci mu da sam umro seiajuii se njega. postaoje samo obrazovani papagaj. ali Satjakam je doZiveo prosvetljenje.vedro nebo vaieg biia . deka. Dokazao si da se bramani ne radaju.. usmeriti i prosvetliti da bi postao braman. Majka mu je ostarila." Kad se vratio Udalaku.. kristalisati. . pao je." Ako meditirate o ovoj pridi. Stidim se sebe.sveto predstavlja meditaciju.

Istina podrazumevasaviivot. imaju mnogo mana' Istina nema mane. Lice u ogledalu nije stvarno vale. Da li su saereii' laine? Istina je tako duboko iskuswo da se ne moie opisati redima' Nisu sitniledna red ne moie obuhvatiti tako Sirok pojam' Redi ce. Kad zaborauite znanje. ne moZete to daizrazite. Tieba da ih koristimo kao rrenutni oslonac.pomisli da neko drugi sedi ispred i1ega.Mesecje na nebu. Sve redi su lazi. ali njegov odraz napovrlini jezeranije isti kao mesec. pokulava da vidi 5ta se nalazi iza ogledala. svesni ste toga' Nije to. ali im ne ffeba verovati. Ako vei ne moZe. u najboljem sludajupribliini odrazi. Ili. Okanite se toga . osedate joi precizniji.treba ih koristiti.$ nijeisto5toi sPoznaia Znanje Nemojte mlsllti da razumete.Istina se mora reii ier ima sultinske kvalitete koji se moraju objaviti. Neznanje se moie zttauiti samoaho zaborauitesuelto ste uet akumulirali. Pokulava da dotakne to dete.bolje re6i. Kad Postanetecelina. Ne razumete' Vaie znanje ie samo ignorisanje istine. da budemo precizno re(i da ste svesni. samo je iluzija' U ogledalu nema nidega' Deca vole da se gledaju u ogledalu. Upotrebna vrednost im je mala.MoZda se tamo krije neko dete. . s?oznaiete. Kad dete prvi put vidi odraz. a svakako da ne moZe. Znanje ie prepreka spoznaji. Redi su hipotetidke .ne molete zaborauiti staro znanje taho ito tete akumulirati' nouo. Kad nestanete u svom celovitom biiu. postajeteto.

Onaj procenat & moLda i shvatiti. inate bude ne bi nikad progovorile ni red.u pravu si. LJ stara vremena bude su govorile. dodirnuli mu stopalai zamolili ga da progovori. woje redi predstavljaie im izazov.bi6e izgubljeni. Kako ljubav pretoditi u redi? Ljubav i nije tako retko isku- ." U pravu ste. onda. da govorim?" Bogovi su se zbunili. samo pokazuje.Ima li smisla govoriti ljudima ono 5to se redima ne moZe iskazati? eat i kad izgovorite te redi. a ne isrinu. smislili su neStojer bismo. redi se ne bi ni koristile.. Pridaj zbog onih koji bi bez wojih reii i zalwali i kojima ie ono ito kaZe5 biti kao svetlost na puru. Sastali su se da smisle Stada odgovore Budi. sedam dana nije progovorio ni red.ali neStoje. Ako zaboraviretaj prst .Ako postaneteopsednuti prstom.ali je veoma koristan: moLe dapokazemesec. Stavi5e. Prst koji pokazuje mesecnije mesec. veiina nikad neie razumeti. Na neki nadin.. nedostajalo. . Zar ne moies da shvati5 oa postoji i nekolicina na granici izmedu ove dve grupe? Ako progovori5. Logika je bila neporeciva. znati da i sam moZe prona6i istinu. Da nije tako. Veoma mali broj razume(e dak i ako ne kaiel niita. Ako ne progovoriS. Ako razumete5tahoiu da kaiem: odraz govori o istini.." Legenda kaie da su bogovi siSli na Zemlju. ipak. . Samo je razmiSljao.70 NE\1NOSI ZNANJE r MDOZNALOST Isto je i sa ljudima koji veruju u redi. Biblija. Sreiom. postoji velika moguinost da vas ljudi neie razumeti kako treba. to je vai problem.ako neko razume te redi. Gita..Zbog dega? jedan zumeti. u suprotnom. Devedesetdevet posto ljudi uoplte me neie ra. moii 6e i sami da pronadu istinu dak i da im ni5ta nisam ni rekao. sve redi su lat jer se iskuswo ne moie pretoditi u redi. Damapada ne bi ni postojali. nemislim da je beskoristan. Kad kaZemda je odrazlai. prst nije l<riv za to. inspiraciju. Kad je Buda doiiveo prosvetljenje. Kuran.lz moLepomoii da doprete do istine. eak vam il.a morate ga zaboraviti ako hoiete da vidite mesec. propustili sveone divne Budine poruke. ogledato je korisno. ali oni koji budu razumeli redi. Zbogtega.posluZioje svrsi.

Tagoru. a slika je mrwa . jasnije sagledava :kad uspeo da naslika lepotu koju je doziveo? Nijedan veliki sli.iar nikad nije zadovoljan. lJm se neprekidno mudi da propusti samo ono 5to njemu odgovara. Progoni ga. to je viSenego 5to moZete uaLiti. pokret. Kako biste mogli da ispevatepesmu o ljubavi? Nemoguie je' Nijedna red nije dovoljna za to. Slika je samo uramljeni predmet'. pulsiralo je. Ne biste videli lepotu ru2inog pupoljka.kao senka.predstavlja trenutak promene. tragedija. deset procenataje ve( izopadeno'Ako ijedan procenat dopre do osobekoja vas sluia. unapred znam koliko ie toga"izgubljeno.Znanje nije isto ito i sPoznaia 71 . Nama se njegove slike dine uspelnim jer ne znamo 5taje lepota. dinamiku. Malo toga uop5teduje. SadamoZete da ih uodite jer su vasveliki slikari vekovima pripremali na to sto zasltLujevabu paZnju. Kad vam prenesem ne5to. Celog i'ivotaprati ga duboko nezado'.r'o. Pwo. Kako da preneset statidno. Boseai svi 6e vam re6i da nisu uspeli' Videli su neito sasvim drugo od onoga 5to su uspeli da prikaZu' Bilo je puno Zivota. Ne biste videli lepotu ptice u letu. Kad vam pogledam u odi. ali on zna'da nije uspeo' Da re sjajneslike nikad nisu naslikane. Kako pretoditi lepotu u redi? Da li je ikad ijedan pesnik u tome? Samo budale veruju da je to moguie' Sto je ve6i -rspeo sopswenu nemoi. vidim da ie i ono 5to ste razumeli iskrivljeno u valem umu. Pitajte velike slikare 5ta oni misle o tome. On pukulava' opet i oPet' Sav njegov Livor je neuspeh. a ono 5to duje predstavljasamo odraz sopswenepro5losti.'oljswo.Pravi se da ne duje ono ito seprotivi njegovim principima. dim pokuiate da izrazite procenata togaie vei izgubljeno' ono 5to ste doZiveli. Da li je ijedan slikar tesnik.samo platno i e zalazaksuncana platno? Bilo bi to neito boja. Neko je rekao da ne biste videli lepotu zalaskasunca kad ne biste imali velike slikare da to prikazu. devedeset Kad neko drugi to duje. a zalazak suncanema ram. pravi zalazak. a zalazak.ne bismo bili svesnimnogih pojava. . Pitajte Van Goga.

72

NEVINOST, ZNANJE I RADOZNALOST je bio zabrinat zbog rezubataRoriahouog Terapeut jednog testa pacijenta koji je suabumrfu od mastila?zueziuao s nekomsehsualnomaktiunoiia. Va5eg testatokom vikenda. ,,Hteobih da proudimrezultate Voleo bih da ponovo dodeteu ponedeljak",rehao je pacijentu. pravim iurku. Mogu li dapozaj,,Ok, doktore. Sutrauvede mim ovevaie selsi slidice?"

Veruje u ono 5to vidi, ali on ne vidi objektivno stanje, vei sopstvenuprojekciju. Moidaje duo ono 5to niko nije rekao, ali niko ga ne moie ubediti u to da je pogrelno duo. Um neprekidno boji svaki trenutak. je otilla u prodaunicuda kupiflm. Kadje izaik, bilaje Leonora besna hao ris i uriitala je: i sreditog idiota, Rodni!" ,,Udi u prodavnicu $tasedesilo?" ,,Zaito,draga, sammu da hoiu film, a on me je pitao koliki mi je ,,Rekla aparat!" eitate izmedu redova, dujete ono 5to niko nije rekao. Vidite neito 5to ne postoji nigde drugde, osim u va3ojma5ti. Redi sesve vi5e udaljavaju od istine. Redi laiu. Laiu u smislu da ne mogu preneti sultinu. Suitina umire tokom prenosa. Jedan pesnik je otiSaona plaLu rano ujutro. Svitanje je bilo divno, talasi su plesali pod prvim sundevim zracima, hladan pesak, slan vazduh... Osetio je Livot u sebi, osetio je neizrecivu radost i poZeleoje da podeli oseianja sa svojom devojkom koja jeleLalau bolnici. Doneo je jednu lepu kutiju. Oworio je kutiju da uhvati sundevezrake i vetar. Zatim je zawofio kutiju i odneo je u bolnicu. Bio je veoma sreian: ,,Doneo sam ri poklon. Nikad nisi videla neito toliko lepo zoru, talase,svei. vazduh, oitrinu!"

Znanje nije isto ito i sPoznaja

73

Oworio je kutiju, a unutra nije bilo nidega - ni sunca, ni '.'etra, ni sveZine. Ne moZeteuhvatiti lepotu. Ne moiete pretoditi lepotu, istinu, ljubav u red. Redi su veoma siromaine. Ni5ta im ne fali u spoljnom svetu, ali u unutrainjem svetu sveie izuzetno' Ako ste dovoljno oprezni, moiete ih uspesnokoristiti. Da,lai'i mogu Pornoii da se dode do istine. pouorkuispred suadbenu je posmatrao ueliianstuenu Jedanmarinac hatedrale u Parizu. ,,Ko seinni?", upitaoie iednogFrancuzahojije saiao u blizini. je neznanac. odgouorio ,Je ne saispas"4, Nekoliko minuta kasniie,marinacje ulao u katedralui' uideo kouieg. kahoiznose je upitao. ,,Ko je umro?", opet ,Je ne sais Pas." ,,BlagiBoie, bai je kratko krajalo!" mora shvatiti njihovo znaRedi se moraju razumeti. Slubalac ienje. Ne treba da tumadite umom. Tlebalo bi da drZite um Po strani. Sto uspelnije budete drZali um po strani, ve(aieverovatnoia da ie vam redi dobro posluZiti. U suprotnom, izgubi6etese u iumi redi. Moiete li nam reii neito o sarnospoznaii'? Veomasarn zainteresoaan za isnai;iaanie te tetne. jevrlo kontradiktorna red.Kad zaistadode do Samospoznaja toga, nestajetei vi i znanje.Ako je lidnost prisutna, nema spoznaie. Ako ima znanja, nema spoznaje. Moramo prvo da raSdistimo pojmove. Prvo: da bi dovek doiiveo samospoznaju,mora da se odrekne sebe.Morate zaboraviti ego. Morate biti u stanju bez ikakvog ega.
4 Franc.: Ne znam. (Prim. prev.)

74

NEVINOSI ZNANJE I RADOZNALOST Drugo: Morate zaboraviti sve5to ste ikad naudili. Svaznanja-

Ako sve vreme mislite da neSto znatq prethodno znarye ie vas omesti. Zivot se otkriva samo onima koji nidemu ne teZe, niSta neLele- dan ni da spoznajuBoga.Thjne seotkrivaju samo onima koji jednostavno dekaju, koji nemaju nikakve zahteve. eekaju oworenih odiju, oworenog srca,ne traie ni3ta. Svi zahtevi su, u osnovi, orijentisani prema egu. Zaito Leliteda znate). Zato ito znatf1e daje moi. Pokuiajte da to shvatite. Znanje je moi. Sto vi5e znate,postajetemoiniji. Ego Zeli da ima Ito viie znanja. Ako znate dosta o prirodi, postajete nadmoini u odnosu na prirodu. Ako znate o ljudima, postajete nadmoini u odnosu na ljude. Ako znate o umu, postajete nadmoini nad sopswenim umom. Ako znate o Bogu, postajetenadmoini nad Bogom. Potraga za znanjem je, u stvari, potraga za mo(i. Kako da postanetenadmoini nad swarnoS6u? Sama ideja je smelna. Dozvolite da swarnost ima moi nad vama... Opustite se.Dozvolite swarnosti da vas poseduje,bolje nego da vi pokuiavate da posedujete nju. Da biste osedli samospoznaju,morate da zaboravitei sebei svoju potraguzaznanjem. Tek tada se deiava samospoznaja!Tek tada. U celoj istoriji ljudske svesri,ljudi su pokulali da probude samospoznaju na tri naiina. Prvo su pokuiali realisti. Realisti poridu svoje ja. KaZu da ono ne postoji unutar ljudi, da nema subjekta,ve6 samo objekta, swari, materije, spoljnog sveta. Na taj nadin izbegavaju da podu na unutradnje putovanje. Unutrainje putovanje veoma je opasno. Moraiete sve da izgubite! Sve ito znate o sebi, korene koji vas vezuju - sve! Realista ne moZe toliko da rizikuje. Realista nalazi objalnjenja. ,,Duia ne postoji. Nema unutralnjeg biia. Postoji samo ono 5to se vidi u spoljnom svetu." Interesuju ga objektivne dinjenice. Zaborav\a subjektivnost i posveiuje se objektivnosti. To je nauka radila tokom perioda od tri veka. JoI jedan nadin da se pobegne od sebe.

Plasi se da bi se mogao izgubiti u Leliama i strastima. ali ih.moi.To je moj nadin' Mistik prihvata oba i kaZe: . bolje redeno. vrlo opasna. Voleo bih da razumete mistikov nadin rada 5to je podrobnije moguie.objekat je istina. Spoljalnji svet ne postoji. Imamo i tredi nadin: nadin mistika. Plaii se da bi ga mogli je privuii novac. Realistase boji da zaroni dublje jer to znadi da :reba da ude u prazninu.Pla5e .U drugoj ravni.. medutim. svih ovozemaljskih radosti.dak se i inteligentan dovek Iako zagubi u poluistini. i realistai idealistaimaju pravo. sna vile nema' Nema . '.san je istinit isto koliko i osoba koja sanja. Idealistase plaii predmeta. subjekat i objekat. po jednu polovinu istine' Ne zaboravite: znati jednu polovinu istine mnogo je gore nego znati samoLaL. u ambis. a znalaclaZ' Uvidate li koliko su ove wrdnje 'nesmislene? Kako moie da postoji posmatradako nema objekta.Onaj ko gre5i u potpunosti' bat ie celovit' Ima jedna divna osobina potPune lai'i . magije sveta.da li ie uoplte pasti.Jrugepolovine.ne moZe vas dugo zavaravati' Toliko je odigledna.U jednoj ravni. Niko ne znapasti ili. prestiZ. samo Hworite odi i zavirite u sopswenu unutra. u nepredvidivo. Toliko se plaii. unutralnjost i spolja5njost. Kod realistaje suprotno . Do odredenog nivoa.. pa zato poride njegovo postojanje. a objekat ielai'. Da upadne u gde ie beskrajnurupu. istovremeno)i negira. da ce ie dak i glupak. Pravi svetje unutra'" I realista i idealista znqu. Nema nidega spolja. iluziia. Realista se plali onoga koii zna. :li kako moZe postojati objekat kad nema ko da ga vidi? se idealistai realistabiraju po jednu polovinu realnosti. Dok sanjate. Mistik prihvata oba prethodna nadina. Kad se probudite. otkriti' Poluistinaje. postoie i znalac i predmet.sveje maja.Plaii se i zato kaLeda ne5to ne postoji.Sve samo san. Samo dovek koji zna predstavljaistinu.{njost. obmana. pre ili kasnije. u unutra5nju prazninu. da ndiie kaZe:.Znanie nije isto ito i sPoznaia 75 Drugi nadin je nadin idealista koji wrde da objektivno ne rcstoji . nestaju i dovek i predmet i ostajenelto sasvimtreie"' Mistik ima pristup celini.

Kad kaiemo . eovek obidno pokulava da pobedi dihotomiju na dva nadina.'edno. Kad nestanu svet i ego.Da pobegne od samospoznale.misticima koji su malo skrenuli. abnormalnim. egoje isrina kad je tovek neuk.svu svoju inteligenciju stavio je u sluZbu materijalnog. Sad imate samo.Ajndtajn je sam odredio vreme posere. Previ5esu ga interesovale zvezde.umesto dva. Svetje istina. Ajn$tajnovaLena je dolarilas vremena na vreme i dosipalamu daj. na sveSto se tide spoljalnjosti. Postojite na nekom drugom nivou svesti. Nije posvetio sebi dovoljno vremena. doktor Ram Manohar Lohija otilao je da poseti AjnStajna. a sa svetom i ego. na sver oko sebe..samospoznaja".Pridaomi je da ga je dekaoSest sati. Za{to su neki zaokupljeni naudnim istraZivanjima? Da li ih stvarno toliko zanima neki naudni projekar ili jednostavno izbegavrju da zarone malo dublje u sebe?Yeca je verovatno6a da izbegavaju samospoznaju. nedrulwenim. Njihovo gledi5te naziva se intelektualnom masturbacijom. dovekkoji je lako mogao da postanebuda.leobitno se smatraju introvertnim.Ljudi koji beZeod samospozna. nesvesran. Mada. Nijedna red ne moie biti dovoljno dobra zatakav doLivljaj koji pobeduje dualnost. Imao je sve moguinosti i propustio je priliku .Dok je Lohija sedeou gostinjskoj sobi. nestanesvet. mislimo na to jedinswo.sve je nestalo. kad postane buda. Kad seprobudi. Predmet i posmatradpostali su jedno. ne znadi da nam ne ostaje nilta oni su se sjedinili. Sada ste budni. Nazivaju ih jedadima lotosa. Albert AjnStajn pred smrt je izlavio da ne bi izabrao poziv naudnika kad bi imao priliku da se ponovo rodi.76 NEVTNOSI ZNANIEr MDOZNAIOST ni sanjara. pesnicima. Potpuno je zaboraviona sebe. Jedan od nadina je da ogranidi sopswenainteresovanjana objekte. Zaito? Bio je veoma osetljiv i neverovarno inteligentan. Jedan od druiwenih lidera Indije. to nije prava red. vreme.Toliko se posvetio reiavanju problema spoljnog svetada je smetnuo s uma ko je i ita je. dak i perverznim. lJ swari. uspavan. . prostor itd. nema prave redi.

do6i iu malo kasnije". Imanuel Kant se vratio kuii. Kaiu da je Imanuel Kant jedne noii do5aoku6i i pokucao na je sopswenavrata. ne pitajte me to. sluZavka viknula s prozora: . Izgubiiete vezu sa sopswenomunutrainjoiiu.Znanje nije isto lto i sPoznaja 77 .ima istine u tome' Izduhom i rasejana..odjednom je shvatio: I oti5ao je. Padne u senku. Po5to ga nije prepoznala u mraku.Koliko dugo ie se kupati?". eim postanereopsednuti objektivnim. od sapunice' . Negde u gluvo doba no6i' shvatio je da ne5to nije kako treba.. Naredne noii.Molim vas. smislioje u kadi.. UIao je u sobu i zaboravio 5ta je Sta' Spustio je Stap na krevet i ostao da stoji u hodniku. odgovorio Kant' Setnje.Gospodarnije kod ku6e' Oti5ao je u Setnju"' je .Izvinite. upitao je gost' razmi5lja o .pomislite da je to jedini naAko nesto ne podleze tom metodu. Potpuno zaboravigde je' Ne smemo da ga ometamo jer bi mogao da propusti neki voz misli' Ako ga prekinemo.Staprida ta sluZavka?!Ja Ako se previSekoncentrilete na spoljni svet.u redu. gubili su vezu sa soPswenimbi6em. Filozofi iive u takvoj senci.. Igra se balonima Potpuno se koncenrriSesamo uz balondi6e..Pa5ta radi u kadi?!" Dr Lohija se zainteresovao. Koristio je Stap zahodanje..Sve sto je ikad smislio." Verovarno ste ve6 duli da ie ve(inavelikih naudnika odsutna Nisu to puke glasine. Kad sedne u kadu. mogli bismo da nanesemoveliki gubitak dovedanswu.. opsednevas i metodologija nauke . eovek postanetoliko opsednut objekIma takvih sludajeva." . Zato naudnici govore da Bog ne postoji' Problem . a ako se ne moie saznati znati da i ne postoji.To niko ne zna.. Nakon jednodasovne sam gospodar!" . ali moi muZ se kuPa. znati dase ne moie saznati. din da se dode do saznanja. podne da velikim problemima. sva vaSasvest usmeriie seka spoljainjosti. tivnim da izgubi vezu sa samim sobom." .

ZNANJE r RADOZNAIOST je u njihovoj metodologiji. Znanjeje suva i mrwa dinjenica .to je woje suitaswo". I realista i idealista greie. Iskuswo nije znanje. Kaie . ali to ne znati da ljubav ne postoji. Prewara imenice u glagole. a ne u Bogu. nema ni predmeta koji je objalnlen .78 NEVTNOST. Naudnik izbegavada seuhvati u ko5tac sa samim sobom tako Stose bavi problemima spoljnog rv. Njihova metodologija prilagodena je objektivnoj metodologiji.Livot". distota. Za dokazivanje ljubavi.. Sto sevi5ebavi predmetima. On premoS(avate razlike.iiveti".iskuswo".Kad se swori taj most. Ne zaboravite da uvek pretvarare imenice u glagole i bidete bliZe realnosti. Spajaih.. Bog nije odvojen od vas: Bog je va5eunutrainje bi6e. To znati duvena izreka iz UpaniSada. Drugi nadin je nadin idealista:postoji iskljudivo ono 5to je subjektivno. ali nestajei objektivno znanje . Sve je kristalno jasno. Nemojte reii . Theii nadin je nadin mistika. ali ni subyektivnost .. dolazi do samospoznqe. divno i blagodatno.. Bistrina. Prvi nadin je nadin naudnika: postoji samo objektivno. Mistik je most izmedu realistei idealiste.tat tuarnAsi .Bog je tu..ta.. umesto . Samo jasno6ai jasnoia koiu budisti nazivaju zemljom lotosa.Nestajesopsrvenobi6e..iskusiti". u pravu je.To j. recite . Sve metode su smislili samo da bi vas odvojili od sopswenih biia. Ne poride objektivnosr... sve se vi5e udaljava od sebe. Ljubav se ne moie dokazati naudnim metodama.sveje jasno. Ne- .znanje". Zato Kri5namurti uvek koristi red .. premo$iavanje. Pogrelno je zawarati odi pred spoljnim svetom i govoriti da je sve iluzlja. Nema osobe kojoj je jasno. vei spoznaja.znati". Divota owara svoja vrata.. drugadijeglediSte.samo ostaje spoznaja. potrebna je drugadija metodologija. a ne . Nemojte re(i .iskustvo". a spoznaja Boga je subjektivna. drugaiija vizija. recite .iskusiti".a ne sodno iskuswo.prihvata i jedno i drugo. Tleii nadin da se prevazide odnos subjekta i objekta predstavlja nadin mistika. drugadiji pristup.. Sveje jasno i mirisno.

Nema unutrainjeg i spoljalnjeg. a ne imenica. moliwa predstavlja jedinstvo .umreti".. Dijalog ne moie opstati jer u moliwi nema komunikacije. recite .nije od samospoznaje. Kad doiivite prosvetlienie. dak i smrt postaje novi nadin Livota.ljubav". kai.Pojavljuje se jaka svedostkoja ne menja samo vas. objasnite to. Moliwa je dijalog za podetnike. kao iskuswo.smrt".nema . . Samospoznajaje najvaLnija. va5 um to akumulira kao znanje.. Spoznaja postaje znanje.. sav Zivot vam se ispuni svetloiiu. Nemojte upasti ni u jednu od ovih zamki. Jednosuinost. dilalog. Veliki jevrejski mistik i filozof. Kad nestane znanja. Hodajte tadno izmedu njih. U moliwi je samo jedinswo.. Ni5ta nije vri. ali na kraju vile nije. Kaiu da je Buda rekao: .Istina.ti"... Molim vas.e da je moliwa doi. To je jedan od najistantanijih zadataka poverenih tragadu. ito znaii da to znanje mode da seprirueni.ja". recite .Znanje nije isto ito i spoznaja 79 mojte reii . Iznenadiiete sekad shvatiteda je subjektivnost nestala zajedno sa znanjem. U podetku moliwa jeste dijalog. Ako shvatite da je sav Zivot glagol. vei sav vad svet. uvek 6e vas pratiti ta senkaspoznaje. Spoznajauvek postaje znanje.ivljaj svogaja i ti. eak i tama postaje osvetljena. Ne smete dozvoliti da se to desi." Za rneneEtoznaja znaii znanje. Nikad nemojte smetnuti s uma dve velike zamke: poricanje subjektivnosti i prewaranje u realistu i poricanje realnosti i prewaranje u idealistu. nastajespoznaja. Za one koji su vei stigli na cilj. Nemojte reii .ali morate biti na oprezu. Spoznaja se uvek prewara u znanje jer istog trenutka kad ste ne5to saznali. nema . Martin Buber.voleti".Kad sam doZiveo prosvetljenje. video sam da je Livot osvetljen tom svetloSiu. De5avase ba5 to. Ja sam svedok.. Spajanje.

ivljaj se potpuno razllkuje od prethodnog.ZNANJE I RADOZNALOST Spoznajaje proces. peva pesme nepoznate vaSim u5ima. JoI ne znate 5ta je ljubav.Svet je negde tamo daleko. Ponovo ditate istu knjigu. Ljubav vam owara vrata nepoznatih hramova.leo. 5ta znadi Zena. gubi svoje glediSte. Pwa Lenavam je bila sav www. volite neku Zenu.pa morare biti na oprezu sve vreme. Tir i tamo se pone5to razlikuje. St" rt. a znanje zaklludak.jer kolidina znanja ometa spoznaju. processpoznaje biie vam sve komplikovaniji . Prvi pur ste sezaljubili. znanje boji sve njegove misli .Thko lepo iskusffo. Ako nastavite da gomilate znanje. Prefarbajte znanje.vei i iz sopsfvenogiskuswa. Ne znate ni5ta. ali dim ona prerasteu znanle. Sveje to tajna za vas. Gubi svu jasnoiu. Razmi5ljau okvirima onoga 5to zna. a svese posmatrakroz prizmuznanja. Dosadan je. Zapamtite: znanje se ne sakuplja samo iz drevnih spisa. Nikad rani)e niste poznavali nijednu ienu.viSe nema nikakvu mogu6nost da doZivi spoznaju. Sad znate 5ta znadi lubav. Oworenog sre uma. Uiena osoba je gotovo zatrpanasopstvenim znanjemizakoga se krije. Kreiete se ka nepoznatom. zaboravite je. Nijedna tena nlje ista kao prethodna. Na primer. shvatate 5ta znadi ljubav. sad znate geografiju i topografiju ljubavi.tera vas da igrate u nepoznarom ritmu. Ponovo gledate isti film. kao 5to je ljubau preworilo se u puko ponavljanje. Svuda nosite znanje sa sobom. Ipak. Kad spoznajaumre. propustili? Gde je ona tajanswenosr prvog doLivllaja? Zairo ne drhtite pred nepoznatim? Sad imate znarye. Spontani ste. Osetite spoznaju.rs . Nikad ga nemojte nositi sa sobom. Sve se ponavlja. Nevini ste. uvladi vam se u srce. ovaj doi. Nemate nikakvo predznanje o ljubavi.ali suitina je ista. Ne moZete dakaLeteje li dobra ili lola. Zaljubili sre se u drugu Zenu.80 NEVINOST. Nemate nikakvo znanje da biste mogli proceniti ljubav. niti ste ikoga voleli. pretvara se u znanje. Stekli ste znanje. U ekstazi ste! Neizrecivi doZivljaj vas je obuzeo!Ziuit u rrenucima blagoslova! Malo-pomalo. Spoznajauvek postaje znar4e.

v biste iSli kao gosbiste seu skladu podin. Ziut st . Ne biste jurcali. biste iivot.na svestrane' Tako sre6no' li nekad posmatrali dete kako trdi po plaZi? Jeste Jesteli nekad posmatrali euforidno.puni strahopoStovanja i ne znate 5ta vas deka.vera moie da opstanesamo ako dovekoseia strahopoStovanje i ako su mu odi ispunjenedudenjem i divljenjem' Odi koje ne znaju radoznalo Lure da sve vide.Ako izgubite taj ose6aj. zelpamrire daznanjene treba skupljati. ali ako budete posmatrali l<roz znanie. pre ili kasnije.Neie biti isto. Nevine odi. . Um danainjeg dovekapreoptere6en i vera. dete kako trdi po baSti dok pokuSava da uhvati leptira? vi ne biste tako potrdali ni da vas Bog dekatamo. Nevina srca.najveiu blagodat Zivota. Ne moZete znad unapred' To je Zivot' Odarani. Ip"k ste Vi odrastaodovek' Niste Vi dete' Isus kaZeda 6e u carswo nebeskou6i samo oni koji su poput dece. Nikad nije bilo takve osobe. desi. ogledalo uma disti se meditacijom. Znanie tbiia ndoznalost i divljenje. ponaSali s bontonom.Samo oni koji su i dalje radoznali. kao dete. Ostanite uvek puni duha. Ponovo po stanite nevini' Ponovo zakotaiite u nepoznato -jer nema dve iste osobe' Svakoje jedinstven i neponovljiv. trdite levo-desno. ne biste divllali. koji mogu da osetedivizgubili lienje .tzgleda& kao da je isto' Zab o ravite znanie.vasa nova izabranicaje neki drugi sYet. Podnite da udite od samog podetka i zatudilete se svemu' Upravo ste naudili kludnu lekciju: ne dozvolite znaniu da se ugnezdi u vama. skuplja Skoljkei kamendide.niti 6e ikad biti. Tleba da ostanetekao i divljenja' Svaki ioSak je pun tajni dete. zaboravitesve'To ie kao praSinana ogledalu' Svakogdana Pralina seskuplja i na ogledaluvaieg uma' morate da je obriSete.Znanje nije istolto i sPoznaja 81 svet. doba je upravo znaJedan od najvedih problema modernog je znanjem' Zato nestaje nje. ali ne iivite .prewara seu znanje' Cim seto Svakaspoznaja. Redovno distite um i ne6ete morati da seditei meditirate.

probudite u sebi oseiaj Sta god divljenja. $to znadi da to znanje moZe da se primeni.Buber. eim vidite Livot. javile se moliwa u vama. Spoznaja postaje znaile. Nije spontan. bez ekstaze. Ako se previ5edudi.Nije sposobanda odgovori spontano. bez plesa. Devedeset devet procenata filozofa postali su naudnici. Ako Zelite da postanete religiozni. odmerava. ali samo zato 5to je to naudio na osnovu prethodnih iskustava.. aznanje nestaje i postaje praksa ili karakter.82 NEVINOST. visi izmedu sumnje i divljenja. Svesu to veliki umovi koji proZimaju. Ako postaneteprevi5e skeptidni. malo-pomalo. manipuli5e. postaie vernik.ebiti predvidiva. Neka vam odi budu pune strahopo5tovanja. Ako postanetepreviSedetinjasti. Ne smete gledati 5ta se de5avaoko vas. Zato filozofrja nestaje sa lica zemlje. Ako previ5e sumnja. postaie naudnik. Ako stanete ispred njega i zagrlite ga i on & zagrlitivas. ima nekoliko umova koji su postali religiozni .zatim spoznaja umire. Filozofija gubi tlo pod nogama.Za mene spoznaja znati znanje. Religija se rada iz radoznalosti. da otkrijete. Izmedu nauke i religije stoji filozofija. nalazi se tadno u sredini.Sveto!Sveto! Sveto!" Sve je tako divno i sveto! Neko je postavio veoma umesno pitanje: . Nijedan astrolog ne moZe predvideti buduinost svesne . Od onog jednog procenta. Samo maiina moi. Karakteran dovek je potpuno mrtav jer poku5ava da se rukovodi znanjem. Svesnaosobaje nepredvidiva." Ovo su tri koraka. KriSnamurti. postaiete kao dete. postaiete naudnik. Suzuki. Sve je tako neverovatno lepo da je gotovo nemogu6e Liveti be'z pesme.. Neprekidno razmt{lja. Karakteran dovek je predvidiv. Reii iete: . Zivot je dudo. Nauka se hrani sumnjom. svaki udah i izdah je dudo!Verniku ne treba ni5ta vile. Joi nije odludila kojoj strani ie se prikloniti. Ispunite se divljenjem i moliwa ie se sama javiti. Filozof ponekad sumnja. prewara se u znanje. tera sebeda ide u ovom ili onom smeru sputavajuii sebe. iznenadite se. ZNANJEI MDOZNALOST Nauka se rada iz sumnje. a religija strahopoitovanjem. a ponekad se divi. Prvo je spoznaja.

Niko vam ne moze dati istinu. To je jedini nadin da dostignete :atitanand. eak ni uditelj koji Zivi s vama ne moie vam dati istinu. Ne6ete se pokoravati zapovestima. U oklopu ste zarobljeni.kad postanetenula. Nikad ne6etesiliti sami sebe. Dakle. kad vibe nista nemare i kad vam niSta ne bude nedostajalo. Svevreme tutiiza iolka' eim ispraznitesopsffeno bi6e.Pozajmljenoje.onovo roden.kad ste se potpuno predali. to su tri koraka: spoznajaumire i prewara se u znanje' znanjeumire i prewara se u karakter. ne nosi svoj karakter sa sobom.napustite je' Bacite je iz ruku. Moiete li da pozajmiteistinu? Istina se ne moie preneri. ne moZetebiti spontani. pun je divljeria. Satisvoj unutarnji glas. Cuvajte se ovoga! Cuvajte se!Ne dozvolite da vaia spoznaiapadnei prewori se u znanje' Ne dozvolite znanju da vas kontroliSe i da vam kroji karakter. Karakterje oklop. u vama 6e nastati jedan potpuno novi karakter kakav jo5 niste videli nigde na svetu. svest. Statek reii za mrwe spise. vei 6ete slubiiete spontani. Lak5ereii nego udiniti. Svesnaosoba Zivi trenutak po trenutak. Karakter je vai sanduk. ali nemojte joj dozvoliti da se Prewori u znanje.blagoslov.Znanje nije isto ito i sPoznaja 83 :sobe. Teiko je. euvajte spoznaju. istinu. Tek kad pladte punu cenu. organski rast' Zar nisu saeti sPhi uelihaporuof u potrazi za istinorn? Ne. znam. Cena je vaSebiie. Svaki trenutak je nov i f. . jer to znanjenije va5e. Bi6e to disciplina koia dolaziiznajdubljeg jezgravasegbiia. \/e6 ste u grobu. zaboraviteje. dostiii 6ete boZanswo' Doii 6e vam kad izg"fir. MoZeteuditi. Njegovi odgovori zavise od trenutka do trenutka' Nema znanje. potrdaie ka vama i ispuni6evas' Ne dozvolite spoznaji da se prewori u znanje i karakter' Ako uspete u tome. ali ro sene moze nauditi. Idite kao dete. sebe. Teiko je. Krenite dalje. eovek mora da plati veliku cenu ni5ta boZansko niie jevtino.eim podne da se preobraLavauznanje.Bog je vai spontani.

eovek mora da zaboravi sve 5to je naudio da bi dosegaosvoje unutrainje bi6e.ali ne i vaie biie. . od nekoga ko je doZiveo prosvetljenje.raznlh interpretacija. To je samo odjek u planinama. veoma daleko od toga je ditanje Kurana. Vera nije znanje. Vede postoje bar pet hiljada godina. bez obzira na to koliko su sveti?Sigurno potidu od nekog izvora. Ne moiete sa sigurno5iu znati 5ta Vede kaiu. dozvoliti mu da prodre u vaSesrce. mnogo se pra5ine nakupilo na ogledalu .na to mislim kad kaiem praiina. Nauka je znanje. iiveti u harmoniji i sjediniti se s njegovim biiem. od nekog uditelja. ako skodite u jezerc i odraz ie nestati.Ako skodite u jezero. to su samo redi. u swari... znate ih samo preko hiljada komenatora i tumada.nauka" znati znanje. Znanje o spoljnom svetu moZe se preneti jer vi svete predmete vidite.To nije istina. taj svet je objektivan. eak ni voljenu osobu ne moiete pozyati u svoje unutraSnje biie. ukralavaie seianja. vei bledi odraz. Tir stanuje istina. ko je bio na samom izvoru .Neznaile je najbolji prqate\. Zntnje 6evas obmanjivati. Zid komentara je toliko debeo da ga ne moZete tek tako odbaciti. obeiava(evam pamienje. Biie je neito sasvimdrugo. Vera je iskusfvo. Znate samo ponelto o istini i to zahvaljujuii ljudima koji je nisu ni doiiveli. na vaSesubjektivno ja kome samo vi imate pristup.ali. sjaj mesedine na povr5ini jezera. komentara . iz prostog razloga5to se odnosi na unutra^5njost. to ne znadi da iete oti6i na Mesec. Samo redi o istini." Znarye vas udaljava. Znati. informacije o istini. Znanje sluLi za druge svrhe. a neStosasvim drugo. Tir ste porpuno sami.84 ZNANJE I MDOZNALOST NEVINOST. Za to vreme. poverovaiete u go- . Spisi samo odraZavajudaleke istine. Jedno je biti s Muhamedom. Jedno je Liveti s Kri$nom.Zar nye znanje iz svetih spisa korisno u traganju za istinom?" Ne. odraiavaju nelto ito je staro najmanje pet hiljada godina. Mora biti nevin. Zen mqstori kaZu: . a nelto sasvim drugo ditati Gitu.. Sama red . Pitate me. Ako akumulirate znanle. I niko vi5e. Znanle srvara prepreke.

Istina zahteva doZiveli.PokuIavam Eto.dovede?" da vidim ima li napredmalo vi5emesta!" . to je ta istina!" Obuzeie vasvelika radost. sve zakljudke. Svakom detetu oduzeli su nevinost i neznanje. ekstazu. a ti zalrJrjutci da joj se pride bez ikakvih maski.Malo-pomalo. istina 6e vam se sama otkriti. Istina je u valem najdubljem jezgru. eemu sluie uditelji? Uditelji vam pomaZu da se oslobodite znanja i da podete putem ka sopswenoj sultini. Znanje je kao kroz koju neprekidno gledate. Svako dete ie otrovano znanjem. Posle Neki ioueh uhua' je suoje oko. Zaboravite sve ito su vam nametnuli. Bez ijednog zakljudka. postajesamo deo gomile. Gledanje je mrwo. je izuadiooko. to je znanje. drLava. u distoti. ..bacio ga i uhuatio. bez obzira na to da li ste hinduista. Ne moZetevideti pomodu znanja. ali ne i znanie' Kako moiete spoznati neito Zivo uz pomo6 neZivog? nebog je uiao u autobus gdeie bila uelihagulua. Bez ijedne misli. Biblije.. opet minuta kasnije. Kao njem divljenja i strahopoStovanja.St"to radite. Spoznajaje mrwa.A. Znanje je mrwo. hriSianin. Sve 6ete videti mutno ako zavesa gledate kroz nju. Morate biti tihi. Ako joj pridete na ovaj nadin. u nevinosti. dain ili Jevrejin.Znanje nije isto ito i spoznaja 85 rove zakljudke. Ovde i sada. Ne smete biti zatrpani sme6em koje nazivate znanjem.I uzviknuiete: . tio. Kurana. Unapred iete zakljuditi 5ta je istina iako je niste ie postati najve& prepreke. Ne treba da udite istinu od drugih.bacio ga uuisi ponouo stahleno izuadio uremenA.crkva. Svestje mrwa.. dete. drulwo. Deset pored njegazapanjenoupita: hojaje sedela Gospoda . musliman.stakleno oko. sa osedaIstini morate priii goli. ne smetebiti puni citata izYeda. Bez ikakvog predznanja o istini. Istina se nikad nije odvojila od vas. Tlovali su ga roditelji. svako dete postaje toliko optereieno znailemda gubi Zivotnu radost. Ostavite sve 5to ste do sada udili.

ovas. Lako je uticati na dete i zagaditi ga. Izgubiie se u dZungli redi i neie se tek tako izbaviti iz nje.. Moj zadatak je suprotan. budni. telko je izbeii zamke koje vam druiwo postavlja jo5 od malih nogu. na oprezu. Uni5tili ste mu dragocenunevinost. Mrwu proilost. budu. To se delava i u hramovima. udenje podrazumeva raspoloZivost. . Udenje podrazumeva nesebidan pristup swarnosti. Udenje znati: . disti. protiv vere ako idete protiv znanja. Zaworili ste mu vrata i prozore. svesni. okruZen svim mogu6im glupim teorijama. Prollost viSe ne postoji.nazivate to verskim obrazovanjem. ali ne da budete optereieni znanjem. lJ swari. Svi oni sluZe prollosti. samo ste uni5tili njegove kapacitete da samo spozna istinu. Zato je tako teiko naii pravog budu. na fakultetima. u kosti. Svim srcem se zalaLem za utenje. a ne prodlosti. ali udenje podrazumeva otvorenost. eak i ako naide na nekog dobrog uditelja. a ne bududnosti. U swari. Protivim se svakom znanju. ideologijama. Ziveie u unutralnjoj tami. UniStili ste mu originalnost. Radujete se ito je dete primljeno kao dlan verske zajednice u kojoj su i njegovi roditelji.Hoiu da postanete nevini. filozofijama. u kidmenu moidinu. a ne da trdite pred rudu sa zakliudcima. protiv sopswene tradicije. u crkvama. drulwo )e izdal. Do sada je svako drulwo uspeino uniitavalo svoje dlanove. Sad Zivi u nekoj kapsuli. u Skolama.Ja ve(. Ja sluZim buduinosti. Dete nije ni svesno toga. hoiu da znate. znam.NE\'INOSI ZNANJE I RADOZNALOST Zadovollni ste ako uspete da preoblikujete dete . Nisam ovde da bih produZavao Livot prollosti. u krv. Njihov zadatakje da prodlost udine vednom. protiv svoje domovine. eini rr"m se da idete protiv sebe. bi6e mu potrebne godine da se odisti jer se udenje uvladi pod koZu.Ne znam." Znanje je nqveta prevara koju drulwo swara u ljudskom umu. sistemom razmi3ljanja. eini vam se da ste izdajnik. ali sam spreman da nautim!" Znaile znati: . zagadilo vam je duiu. ali budu6nost ie se pojaviti svakog dasa.

vrednovati kvalitet. nesto nedefinisano.Nauka ie egzaktna. lakle ih je analizirati. a dimenzija meditacij e je dimenzrla tudesnog. prolazi hosmiibi brag bretanja najrnanje daa puta. predmet posmatranja i posmatrad.sto 87 Prena najnoaijoj teoriji asnofizibe. mogu6nosti. Meditacija dini da sve bude neodredeno. Ako ste omedeni dinjenicama. irnarn li fleporuaie da seosefaruhao deo bosmosa. za razllku od misterije.Ako ste toliko rigorozni u pogledu dinjenica. Posmatrad mora da bude posmatrat. Misterija je egzistencijalna. dakle. Metodologija sputavanauku i svodi je na dinjenice. da vas obuzme radoznalost. iz neke potpuno drugadije dimenzije. kvantitet. jer je lakle sagledatideo nego celinu. moiete ih driati u ruci. To vam je kao da slep dovek pokuiava da gleda ulima ili da gluv tovek pokulava da duje odima. einjenica je samo delii egzistencije.strast ili ljubav Prema .Meditacija vas polako uvodi u slobodu gde se spajaju subjekat i objekat. suahi atom od boga sesastoii tjudsho telo ili bilo boja materija na Zerulii.Nauka proudava delove. Ipah. U nauci to nije moguie.ne moZetese ose6atitajansweno. ibahue ianse dn ibad oseti'rnrnisteriju liaota? Nauka otkriva tajne Livota.misterija isparavaier zahteva neopipljivost. ne smete dozvoliti sebi da se zainteresuiete za predmet. Ako hoiete da iskusite neito misteriozno. Dimenzija uma je dimenzija nauke. secirati. ali u samom tom Procesuubija se misterija.Sam naudni metod iestoko seprotivi tome. treba da prodete kroz druga vrrta. meriti. a predmet posmatranja mora da se proudava bez ikakve subjektivnosti. Sam metod predstavlja prepreku. Nijednog trenutka ne smete zaboraviti sebe. Delovi su manji. Nauka ima odredenu metodologiju kojom je ogranidena.ito i spoznaja Znanje nije i. etiketirati.neodredeno. ne mogu vas preplaviti. ta iinienica mi uopite Kao nauini. nemoguie je da kroz nauku osetiteijednu tajnu Zivota. misterioznog.b.

Zivi u svetu misterija. Taj oseiaj dolazi i odlazi. DoLiv\aj ne zavisi od predmeta. Taj skok traje nekoliko sekundi ili minuta. Nije ni u srcu. a drugi deo moze biti mistik. ali samo na trenujer se neprekidno survavasa svojih vrhova. onome 5to proudavate. Pesnik odajava Ima samo nekoliko blesaka. Izmedu svetameditacije i uma. naudnik razmillja o bojama. Pristup mistika je potpuno iracionalan sa tadke gledilta nauke. potpuno ravnodulni. potpuno ie se razlikovati od ruie posmatrane na drugi nadin.ali ne kao naudnik! Ako ruiu posmatrate kao naudnik. Poslulajte cvrkut ptica . Pesnik je rastrzan jer Livi u dvema suprotstavljenim dimenzijama. Morate da se drZite po strani. a pesnik samo uskodi. Penik ponekad ima i nelto misteriozno u sebi. Shvatio je i jedno i drugo. budite naudnik. Najveii pesnici uspeli su da ugrabe samo nekoliko trenutaka u onostranom. Pesnik Livi u zemlji sumraka: jedan deo pesnika moZe biti naudnik.88 ZNANJE I MDOZNALOST NEVINOST. s vremena na vreme. kao da se raduje 5to prkosi gravitaciji. nalazi se jedan most . Ako zaita ielite da doZivite misteriozno. zaboravitesve$to je u vezi s naukom.ivljaja. na trenutak vam se dini da imate krila.srce. Ne iive ni u svetu dinjenica. pa se opet. veoma retko. Poezijaje kao skakutanje. za razliku od pesnika. Dok ste u laboratoriji.. doduie. Ne kaZem da prestaneteda se bavite naukom. samo kaZem da nauka treba da vam bude sporedna aktivnost. Dok posmatra ruZu. moraiete da oworite nova vrata u sopswenom bi6u. morate biti hladni. Ravnoduinost ubija misteriju. ni u umu. Ne5to u vezi s njima dini se pomalo ludo jer se nigde nisu skrasili.vraia u prvobitan poloLaj. tak. S vremena na vreme nadete se na nebu. Srce je tadno izmedu uma i meditacije. ili. vei od osobe i od kvaliteta doi. izvrSesamoubiswo. ali kad izadeteiz laboratorye. Ruia koju posmatra naudnik nije ista ruZa koju posmatra pesnik. pomalo onostrane. vaie za luckaste ljude. pesnici su u limbu. Mistik Zivi u misterioznom. povuden silom teZe... ni u svetu misterija. Pesnicidestopolude. Mistik. . ve6 u onostranom. uop5te..

ali ne i udesnik. peva pesmu. peva: .a ne misao' Kad izadete iz laboratoriie. Lepota nije u okviru interesovanja naudnika. u pitanju su oseianja. dalekoje vi5e od bilo dega5to se moZeodrediti jednom naukom' Kad poljubite Zenu. pogledajte svet drugadijim odima . kosmos.Biiete tu. da side s neba. misterije iivota.pesnika. Bi6etesamo posmatrad. miliona klica to je opasno!Moie biti pitanje Livotai smrti . Pesnikto oseia. izbegavajte mehanidka radrya. povija se pod vetrom. zabotaviteatome. Taina pesnika uPravo je u tome 5to udestvuje u svakom trenutku. Dok posmatrate cvet. pleiite oko cveta. Za nautnike' ruLaie samo sklop nekih deli6a. nemojte razmiSljatio hemijskim supstancama koje se prenosesa usra na usra ier (evam se zgaditi.ljubavnika' Kad pogledateienu.a upravo je lepota su5tinaruie. eim podnete da secirateruiu. nikad nemojte misliti o njoj kao o biolo5kom biiu. zaboravite sve stavove . misterioznog. sunce sija.ubav sa ienom.odima deteta. Zena nryebiologija. zaboravite naudni pristup. osim o lepoti. Za pesnrkai slikara ruia predstavlja sasvim drugadiji doZiv. PredstavljaneSto boZansko. inade ie vam promadi su5tina. elektronima. Poliubac ie samo razmenabakterija i klica.iai. nemojte razmi5ljati o hormonislidne gluposti jer ie vam ljubavni din biti samo ma.y{Ieluja!" Pridruiite mu se! Zaboravite ravnodulnost. Povetaracie pnlatan i svei. atomima.ali pesnik u njoj vidi mnogo viSeod toga. a cvet blista u svoi svojoj lepoti.duvajtese poljupca! Kad vodite l. neutronima i o demu sve ne . objektivnost. iracionalnog. Ruia je oteloworenje nepoznatog. da se nelto istandanoi neuhvatljivo ptikaze na nedemu opipljivom. fizici. sva njena lepota nestaje'RuZa ie bila samo prilika da selepota spusti naZemliu. otpevajte mu pesmicu. RuZaje ne$to mnogo viSeod sastavljenih delova. ali nije deo zemlje' Ima neito mnogo vi5e od toga u sebi.Znanje nije isto ito i sPoznaja 89 remiji. Dakle. postanite cvet. ali neiete biti prisutni.o svemu. unosi neito nebeskou ovozemaljskiZivot. Raste iz zemlie. Neiete osetiri nikakvu poeziju i pita6etese o demu su pisali toliki pesnici.

Iskljuduju sejer su im takve prirode.morate ubiti mrak. Dozvolite cvetu da vam se obrati. Izadite iz uma. ni oseianje .postanite ono 5to posmatrate.ivanje. Udeswujte celim bi6em u svemu 5to radite. misterija ude. a odsuswo tame. To je prvi korak ka misterioznom. zaronite!Ako ste vei okusili ne5to od poezge.odvaZitese i zaronite. tada 6ete dobiti kljud i spoznaiete tajnu. Um je prisuswo netajanstvenog. kad we oko vas deli to divno iskuswo nestajanjasvogja. tehnika nije vai. Um je izalao. tako se . kad se oblaci kovitlaju nebom. slikarswo. ples postanu vaLnqi . Kad um izade. Neka cvet ude u vale biie i proime vas. Ako hoiete tamu. a mediacija je prisuswo misterioznog. zaboravite na plesada. ali ne i vi. Pozovite cvet u svoje srce. Istopite se. ZNANJE r MDOZNALOST koje vam nameie nauka. Ne moZeteistovremenobiti i prisutni i odsutni. kad je u vaiem biiu gluva tiSina. nemojte Setatimehanidki" ako posmatrate.kad postoji samo cvet. Udeswujte u svemu 5to radite.na.90 NEVTNOST. kad ima duge. osim mira.to ie vas pribliZiti meditaciji. Kao 5to se telo sastoji od materije i atoma. Misterija i um ne mogu da postoje jedno pored drugog. religija sesastojiiz tri sloja:prvi sloj predstavlja nauka.kad u vama nema nikoga. Po mom mi5ljenju.kao dragog gosta. Ako hoiete svedost. morate iskljuditi svetlo. Ne moZete imati i jedno i drugo. prisuswo svetlosti.logidnog.ivota. Svetlost i tama su kao prisuswo i odsuswo. poezija. MoZete imati samo jedno jer odsuswo svetlosd predstavljatamu. a vi ste se stopili s prirodom. nemojte samo posmatrati .Oslobodite seple5u6i.Thda iete osetiti ukus tajanstvenog. dudesnog. niStavila. Kad osetite da ste se sjedinili sa svim fazama i.Ako plelete. Neka vam umetnost. devidanske tiSine koju ne remete ni misli.znate da ste u trenutku meditacije. ni logika. Konadno. Moida ie vam tehnika biti savriena. Ako Setate.Osetite neuhvatljivosti lepotu trenutka. NajvaZnije je da udestvujete na trenutak. ali ne i vas. ali neiete osetiti nikakvo ui.preworite se u ples. Kao svetlosti tama. nemojte plesatimehanidki.

svaki atom kosastojiludsko telo ili bilo koja materija na zemlii.oncentridna kruga.Ta dinienica mi uopite ne pomaZe da se oseiam kosmosa. polako.e davamkaLe o tome.ali ipak predstavlia -. Meditacija ie vasuvesti u misteriju. ali sigurno. Pitate me: od koga se . prvi koncentridni krug oko centra' Zatim jolazi drugi krug.auke :i deo. najpovrlniji..ne5to ito se ne moLe izraziti. Potpuno nepoznatu dimenziju' mi Pitanje: Postavljate da ikad osetim misteriju . Tek kad budete na vrhuncu doLivliala. Ipak. bar njen periferni deo' Nisam protiv satnoperifer." rr. imam li ikakve Sanse iivota?" Neiu da vam dajem Ne." Niiedna dinjenica ne moZevam pomo6i' Mora6eteda proputujete kroz neku drugu. su ga doZiveli. Kao naudnik nikad ne6ete otkriti tajnu' ali to . moi. zakoraiilete i u dewrti' eewrti krug na istoku se naziva tirija' Nisam mu dao nikas"o posebnoime. Sad ie red na treii krug . ali Niko costoji neStodalje i od toga .Kao naudnik.zatomu nisam ni dao ime. u ekstazi' zna(ete ita le to.meditaciju.Znanje nije isto ito i sPoznaja 91 ja ::ligija sastojiod nauke.. jednostavnoneka bude dewrti krug' O tome krug sene moie ni$ta re6i . neStodublji od nauke.naukaje neophodna.nije vaZno! kosmosa? Kaiete: kao deo . neki nis. kao naudnik nemate nikakve Sanse' ne lainu nadu. eeWrti ie izvan dometa misterije. a to je umetnost' estetri :ika. Ako ste u5li u ova . niti ie ikad mo6i..Premanainovijoj teoriji astrofizike. prolazi mi smidki krug kretanja najmanje dva puta' Ipak. ta dinjenica uoplte ne pomaZeda se oseiam kao deo kosmosa' Kao naudnik' da ikad osetim misteriju Zivota?" imam li ikakve Sanse Da li ie vaLnokoliko puta atom prolazikroz kosmos' dvaput' triput i kako vam ta dinjenica moze pomodi da se osetite delom Moie proii i hiljadu puta .

Nisam protiv trema. mogli biste da udete unutra. Nauka treba da vam predstavlja samo jedan deo Zivota.Tiem je potreban. pred vama je velelepnapalatazaito ne biste istraZili svedubine sopsrvenog bida? Istraiite poezyu. Zalto da sav Zivor ogranidite na naukui Zaito poistovetiti sebes naukom? Dobro je koristiti se blagodetima analitidkog uma. istraZitemeditaciju i na kraiu nestaniteu dervrtom. imajte to u vidu. Ponekad ie vam biti hladno. istraZitemuziku. istraiite ples.NEVINOSI ZNANJE I MDOZNALOST znati da se morare odreii nauke. a desto ie vam kila padati na glavu . Palata je tu. vei. Svetuje potrebna tehnologija. drugo pitanje. ponekad vruie. Ne smete misliti da vam je nauka sav iivot. inade iete iiveti na tremu predivne palare misleii da nema ni5ta dalje od toga. ali trem je samo trem. ali to je. Prodite kroz rrem. potrebna nauka . samo kad biste znali. .ona moZe doneti neizmerna dobra dovedanstvu. svetuj.ip"k je to trem. ne kaZemvam da ga sru5ite.

. TbhsamoTtoieo da trai:im staarnost' Da li biste tnogli' da mi objasni. nevini! zaboravitesve 5to znate. donose znanie.e odgovore pre ili kasnije zavr5eu biblioteci. to manje znanja. u dudu sunca' u sundevih zraka koje zlatornkupaju kroSnje. Nemojte stavljati upitnik. Neka bude onako kako jeste' Ako ho6eteda doZivite prosvetljenje."rri.tepoirnoae istina. . u dudu Livota. Bog. Ostanite radoznali ako hoiete da vam se otkriju Ljudi tajne. duhounost.taj odnosje uanjeraste.K 6 su oPasni Odgovori da uamje iasno'Kahortzume' manjeshuatate StobotjerAzumete. Ljudi traZe odgovore Pre ili kasnije zavrie sa svetim spisima u rikama jer su sveti spisi prepuni odgovora' . Znanieje falsifikat' Od radoznalosti imate dva puta: jedan put je postavljanje je pitanja (laini put) koji vas vodi do gomilanja znania' a drugi dudu uiivanje. Dozivite dudo. IJLivaye u dudu.rnojt.ostanite neznalica!Budite nevini kao dete ako hoiete da se sjedinite s egzistencijom i swarnoSiu. i tistotupoput deije' neuinost pnt?unl neznanie. Stoui'ie proporcionalan' znanjesepoulaii. radoznalost pretakati u pitanja jer pkania' pre ili kasnije. Naiuila taiha znanja predstaulja razumeudnja. ih{eni'ca? se' Ako ste tek podeli svoju duhovnu potragu' molim vas' vratite Nemojte i6i daljel Nemojte rizikovati da postaneteekspert zadts' hovnu potragu jer su ekspertigubitnici! Nemojte postati udeniji' ali por.r.ostanite radoznali. Misterije se nikad ne owaraju onima koji zapitkuiu' koji koji uai.

na svako pitanje odgovori leZi dovekov strah. Hrabre. a to je dug ." Postaiete papagaj. Beskrajnaje. .94 NEVINOST. znarye moZete kontrolisati. znam StapiSe u Kuranu. Sreini ste jer sre na podetku.MoZete posedovatiznanjejer je tako malo i beznadajno. Ne moiete ni da zamislite5taje to... srdaneosobe se ne meiaju.znanje nije put koji meba da predeteda biste znali. Samo kukavice umanjuju ogroman kapacitet duda postavljanjem pitanja. a kontrolu ima onaj ko ima znanje.Zalto vam to ne da mira? Zato ito hoiete kontrolu. ponavljaiete tude redi. znam 5ta pi5e u Giti. Zbog straha srvaramo male oklop e od znanja. ali niita neiete znati. znanje ie kontrolu dati vama. Misterija ie vas posednuti.ZNANJE I RADOZNALOST Odgovori su opasni jer ubijaju ose6aj divljenja. Daju vam laZanutisak da ste dobili odgovore koje ste traLili. uskadu u misteriju. udahnite i izdahnite dudo. Svi se mi plaiimo velidine Livota. da bismo se zaititili. Toliko je beskonadnada ne moZeteosvojiti vi nju. svaku misteriju otkrije. nikad niste ni sanjali o tome. Ne moZe se proceniti radost koju oseiate kad vas misterija obuzme.. Kad vas zaposedne misterija. KaLete da ste tek podetnik. Ne moZete zaposestimisteriju jer je beskrajna. LJmesto da preuzmu kontrolu. U osnovi iskudenjauma da svako dudo sroza. Zaito da triite za odgovorima? Zar ne moZete dozvoliti misteriji da bude misterija? Znam da ste u velikom iskuienju da je otkrijete. Koji je to put? eudo.a roga se i pladite. Stigao sam na cilj. Umesto da se zapliiu u pitanjima. Mnogi su posrali eksperti i moraie da se vrate ku6i. vei samo ona vas. dozvoljavaju da misterij a zavladanj ima.Znamita pile u Bibliji. Misterija ie kontrolisati vas. Opasni su jer vas uljuljkuju u oseiaj da znate iako nemate pojma. to je potpuno isto kao da vasje zaposeoBog. Svi smo upla5eni. Thko se ne moZe saznari. nepojmljive egzistencije.a vaSeruke su tako male. Neka vam srce zaigra od duda: neka vam srce kuca u ritmu duda. da je svedetena nivo saznanja.

Kako se bilo 5ta moZe definisati parafrazom?eak u i ono sto nazivatedefiniciiom mora definisati. ili da Bog. $tabiste mu odgovorili? Znatekakav ie oseiai zato ito plelete' . samo ste prebacili vrui krompir iziedne u drugu ruku' MoZete zavaratisamo budale.jeistina istina." Onda ih pitajte: . tautologije ili su. swari.. u swati' sve te vaSedefinicije? Sinonimi. ali moze se doiiveti.na podetku ste' Vratite se' Nema potrebe da definiSemoove divne redi jer one ne predda sravljaju samo redi." Njihova definicija je tautologija' Pitanje ostaje' misterija i dalie nere5ena..Ako vas neko pita Staje ples. Ako ste podetnik. Kakva je to definicija?Nijedan od ovih pojmova moie se definisati. Sakupili su toliko zntnia da je veoma teLak udatak otarasiti se svegatoga. Kako mozete definisati celinu samo redju? Definicija podrazumevada neIstina je beskrajna.e definisati. pitajte udeneljude 5ta iezaryih um i re6i 6evam: ... 5to mora da se ogranidi i locira redima: .glupe' Na primer.. Definicije su. NiSta vi niste definisali. Definicija je proizvod uma. iskuswo nije definicija. Ipak.Staje materija?" "Nije um"' ne odgovoriie.nema podetakni kraj' je Ljudi koji su poku3ali da definiSu istinu kazu: .vedna. Istina se ne mol. jednostavno. uopite' definiiste redi Sta je definicija?Definicija je tautologija slaZete sari? drugadijim redosledom. budite sredni' \iste oti5li predaleko. a doLivlia:jnastaje putem iskuswa.To jt to'" Nema nadina istina jer se ne moze povudi linija oko istine.Nije materija.u.neogranidena. etikete za neStosto se' u osnovi' ne moZe definisati. 5t" .Istina istije na. Istina da se d"efinise je beskrajna. Ttai-ite mi da definiiem istinu' Znateli' ii je iko ikad definisao istinu? Moie li se istina. ali sve su to Stura imena. Pogledajte svevaie definicije i otkri6ete da su sve puko parase nazirlnje.su oPasni Odgouori 95 : mukotrpan put. Istina znadi celina. .Istina je istina" 5ta ste time postigli? Kako je ste pojasnili taj pojam? MoZete re(i da.

Napi3i neito. dostigao je duboku starost i podeo da se sprema na put do Himalaja.. Rekao je udenicima: . na rim divnim planinama. Bar napi5i testament!" Lao Ce bi se samo nasmejao i niSta im ne bi odgovarao. Imao sam divan Livot.ZNANJE I RADOZNAIOST Bog je najvi5i oblik plesa. za nekoliko dana.iveo jeveoma dugo. Tek tada vas obuzima do|:iv\aj i tada znate. ve6 je imao osamdesetdve godine. Ceo Zivot sam lutao i mislim da su Himalaji najbolje mesto na kome treba da dodekam smrt. prema legendi proveo je osamdesetdve godine u majdinoj utrobl Kad se rodio.Idem na Himalaje i nikad se vi5e neiu vratiti. Prva redenicaglasi: . Svakim danom svesi stariji i jednog dana moraiel da napustii svoje telo. a on je Leleoda 5to pre ode na Himalaje jer mu se smft bllLllavelikom brzinom.. Voleo bih da umrem isto tako ekstatidno kao jto sam i Liveo.Voleo bih da umrem u ti5ini Himalaja.Tho Te Ching. to znanjeje mudrost. Bog je ples u kome plesadnestaje. DoLiveo sam najveiu ekstazu koja se moZe doZiveti. tao prestajeda bude tao. sigurno jeLiveo veoma dugo.96 NEVINOST. Ovom granidaru svet duguje jednu od najboljih kryig" ikad napisanlh . granidar mu je rekao: . La Ce je seo u kolibu granidara i.Ne6u te pustiti da izadei iz zernlje ako neito ne napiIe5. Da biste doZiveli Boga. Posle nekog vremena. Nijedna kry'ig" ne moZe se porediti s orrom.. Ako je poZiveo joi osamdeset dve godine." Sigurno je to bio neki veoma lukav granidar. Svi udenici su ga neprekidno molili: .To znanje nije znanje. Lao Ce kdze daistina postaje neistina ako seomedi definicijom. napisao knjigu Tho Te Ching." ." Kad je doiao do granice Kine. Istina sene moZe definisati..Tao se ne moie iskazati. Nikad nije napisaonijednu red. Lao Ce i. Poito nije bilo nadina da izbegne tu duinost. moradete da naudite ekstatidanples. kao da ih nije ni duo. Kad se izgovori ta red.

.na kraju knjige kai'e da se dobro ne moie definisati.. Moiete ziveti. Uskodite u meditaciju i sazna6ete.Istinase ne moZe iskazati. Sve su to tautologije' Njima ne definiSeteni5ta.. istina prestajeda bude istina" to mot'e re(i o istini? ie njegova objava. uoplte. 5taje istina' ne6etemo6i da definiSete kad saznate. Ako trazite definicije.. kako je iete mu obiasniti? Sta moiete da kaLete o Lutoi boit? Zuto iuto. ali ne mozete definisati..DLotdi' napisaoje knjigu . mozere iskusiti istinu. naziv koji je .PrincipiaEthica" u kojoj pokuiava da definiSe je dobro.su oPasni Odgouori 97 je da nema potrebe Jasnovam je 5ta je time mislio. samo ponavljate redi' Sta je istina?Ne moie se definisati' Ne udim vas filozofiji. Rekao iitati dalje ako ste vei proditali prvu redenicu.St" je Bog?" Drugo ime zaistinu .isrina". idite na fakultet. Ako vas neko pita sta je Zuto. St" tt MoZete iiveti istinu. Ne moze se definisati isto kao sto se ne moie definisati Zuta boja. Prvo pitanje koje se nameie u svetu etike glasi: . osoba koja meditira je celinu nazvala. Knjiga je zavrlena. Kad se izgovori ra red.dovekse mudi na sve moguie nadinei ne uspevada defini5edobro iako je bio jedan od najpametnijih ljudi svojezemlje.. iscrpen. eu6ete milion definicija i sve su pogreSne' definicija ne moie biti istinita. Profesori filozofrie da6e vam definicije istine i to Nijedna svaki svoju.. Ako ste dovoljno hrabri. umoran. Pitate met . dobro je dobro. St" . moiete iskusiti.'Sta dobro?" Na dvestaili dvestapedesetstrana. samo delim s vama svoju istinu' Nemojte traLitidefinicije. poraLen. udahnite duboeak i ko i zaronite u doiivilal.ime od milo5te. lepo je lepo..Bog" je naziviz miloste. moLe teti o istini kad se ni najmanja Zivotna iskuswa ne mogu definisati? Sta je ljubav? Kakav je ukus Seiera na jeziku? Kako redima opisati doLiv\ai? Kakva je lepota lotosovog cveta? Edvard Mur' Jedan od najve6ih filozofa na5egdoba. kako 6ete mu objasniti? Ako neko vidi cvet nevena i upita vas 5ta je Zuto.

sa zvezdama.zaworenih odiju. ali ljubavnik ne moie svog voljenog da nazove nekim apstraktnim imenom. Uskladenost sa celinom.. nid sa recitovanjem stihova iz Bibliie.. sretnere budu. harmonija. veza.Staje dinjenica?" je einjenica istina koju ste spoznali nesvesnimdelom svog bi6a. Moiete osetiti duhovnost samo ako ste ludo zaljubljeni. Zapamtite. dijalog. Tek tada istina postaje dinjenica.Zdravo. Istina postajeBog. istina videna odima slepca.98 NEVTNOST. Odnosi se na isrinu. Roden je odredenog dana i umreie odredenog dana. Livotna radost . . Buda je samo telo koje gledate odima.ne moLetezagrliti isrinu. smislio ga je neko ko je u ljubavnoj vezi saZivotom." Ne moZete je uhvatiti za ruku. Ako ga pogledate nesvesno. dijalog sa celinom. bez ikakvog razmiiljanja. ljubavnik hoie zajednicu. Ljubavnik hoie da se obrati nekome u drugom licu. Konadno.lidnost. Thj termin smislio je neko ko ne Leli da unese ni$ta lidno u taj odnos.Isrina" zvud bezlidno.sa rekama. Pitate rner . Nema nikakve veze ni s jednim ritualom oboLavanja. Ne moZete joj reci: .to je duhovnost. na celinu. ZNANIE r RADOZNALOST dao ljubavnik. U pitanju je jedinswo sa izrazom Boga u svim moguiim dimenzijama. ima veze sa oseiajem jedinswa . u svom najuzvi5enijemcilju. zar ne?Ne moiete poljubiti istinu.videiete samo dinjenicu. biia s biiem. Direktna yeza sa Zivotom predstavlja duhovnost.. vi ga moiete fotografisati. ljubavnik hode dapozdravi svogvoljenog. crkva. propis. . odredenaosoba. ali osoba koja voli Zeli da uneseneito lidno u taj odnos. Istorija moZe zabeleiiti ponelto o njemu. istorijsku dinjenicu. jedinswa sa svim 5to postoji.. Duhovnost ne potide iz mozga.. . . vaSe dewrto pitanje: . Kurana ili Gite. Oba pojma imenuju istu pojavu.jedinswa sa svakim drvetom.Istina" zvudi apstraktno . e ne dogma. Celina je ista. Na primer.Bog" je naziv koji se dajeiz ljubavi. Nema nikakve veze s odlaskom u crhru.Staje duhovnost?" Duhovnost je veza sa Bogom ili istinom. Duhovnost je dijalog srca sa srcem i.

O Budi. dvadeset tetii tirtankara.Jedan sistem nazivamo istorijom. Kip j. izgledatekao statua isklesana od mermera . Telo je samo boraviSte. Bilo bi to kao da bacamo u mulj liudske svestineito divno. Mohoviri i KriSni nismo pisali istorije. Buda prestajeda bude neko ko je roden odredenogdana. Najtudnije je to 3to svi izgledaju gotovo identidno.prst uprt u mesec. Parabolakoja samo pokazuje mesec. nikako. a drugi sistem nazivamo . poluoworenih odiju. istorija beleZidinjenice. iznenadiiete se. Istorija ne moZe zabeleLitiistinu. postajeneko ko senikad nije rodio Buda i nikad ne6eumreti. mitologija. Ako ih budete posmatrali u ti5ini.. onda?Te statue prikazuju neito 5to dolazi iznutra . U Indiji imamo dva nzlitita sistema. Kako je to moguie? Vremenski raspon njihovih Livotaje najmanje hiljadu godina .kako dvadeset detiri duhovna uditelja mogu da izgledrju skoro isto? Nije to istorija.koncentrisano. pogleda uprtog u vrh nosa. slaZe se sa oblikom vaieg unutra5njeg bi6a. Tek taoa iete shvatiti da ne stojite ispred obidnih statua.ali ne kaZeniSta o njemu . Te statue ne odraLavajuprave lidnosti.bela. Pokrenuie neke doZivl jaje uvama. . Istorija se sastoji od dinjenica. Nisu verne predst"rre. ne5to 5to dolni iz bi(a.Odgouorisu opasni 99 Ako pogledatesvesno.aju. mir.vei ispred velikih simbola. poklon onostranog. Buda oznadavacelinu. To je mitologija.meditativnost. nije biie ogranideno bilo dime.uspravne kidme. Ako sedite u istom poloi.ostajesamo istina. Sta je mit? Mit je parabola. mitologija beleZi istine. Buda je zrak vednosti. pokazivat. Ove dvadesetdetiri statue su samo vidljivi pikazi nevidljivog. spolja i iznutra. O ovim ljudima nismo pisali istorije.Sta su. tj.purana". pojavljuje seistina. PoloZaj statue slaZese s valim poloiajem. strela koja ne govori ni5ta. oblik objektivne umetnosti. nego mitove.pod jarkim svedom nestajedinjenica. Nai6i iete na dvadesetdetiri statue prosvedjenih uditelja. Nestaje dinjenica. Buda nije telo. Idite u hram daina monaha i preneruzi(ete se.

dak je i drveie listalo van sezone . harmonidno. odi owore za stvarnosti vidite da drvo viSenije drvo . Isus je umro na krstu i posle tri dana je vaskrsao. Zivot Stiti ljude kao 5to je Muhamed na sve moguie nadine. Ako vidite istinu. odjednom. ve6 simbolidke istine.zelenaboja je zeleno boZanswo. Nisu to dinjenice.sludajne. Ako meditirate i jednog dana vam se. U kontaktu s Budom. Istina se mora gledati meditativnim odima. to drvo postaie za yas oteloworenje boZanswaThda iete znati davidite istinu. haotidne.dista poezqa. Ovo nije dinjenica. Ali. za.vas su sve samo mrwe dinjenice. Ovom istinom redeno je da svako ko umre zaBogazasluLuie vedni Zivot. Vidite dwo.nema drugog nadina da se to opi5e. a sokovi nisu tednosti. shvatiiete da je sve uredeno. www. znatajno. Time su samo dokazali da su budale.besmislene. kao suncobranTo je poezlja. ViSe nisu deo zemlje. Oni koji su spremni da Zrwuju ovozemaljska tela dobiie boianska tela. Zivot Stiti onoga ko mu se u potpunosti predao.To je poezija. povezano. zrleno drvo puno sokova i cvetova* to je dinjenica. Ako nemate meditativne oti. boga drveta.Nije se to zaista delavalo.zbrkane. Sve religije trudile su se da dokaZu te poetske istine kao dinjenice. potpuno nepG. Kaiu da je drveie listalo iako mu nije bilo vreme kad bi Bude prolazio pored njega. ve6 nelto duhovno. ako tog dana vidite biie drveta. a ne istorija. yezane. te redi ukazuju na neito .leo.ZNANJE I RADOZNALOST Mitologija treba da bude poetidna jer samo poezryamoie dati blesaknepoznatog. To je poezrla. a ne istorijska dinjenica.predstavlja dinjenice. SveSto vidite oko sebe.1oo NEVINOST.rs .5ta tek reii zaljude? Kaiu da je Muhameda pratio jedan mali beli oblak kad god bi i5ao kroz pustinju da bi mu napravio hlad. postaju deo neba. vei istina. Nestaju u vremenu da bi Ziveli u vednosti. Kako bi Zivot mogao da zanemari onoga ko mu je poverio sopsweni opstanak? Zato je sworena ova metafora o oblaku kao suncobranu.

Ako se sve objasni. biie to smrr za dovedanswo. izgubidete neSto veoma vredno. nepoznato i ono 5to se ne moZe saznuti. da doseZetenove visine. neie ostati vile nista tajansrveno. to vas izaziva da napredujete. ali ono $to se ne moze saznati uvek ie ostati nepromenjeno. pfiznqe samo dve kategorije poznato i nepoznato. me- . Moi.poznato. Sre6om. nepoznato se smanjuje.Uvek 6e ostati neka misterija uvezi sa ljudskom svediu.Ako ie to istina. ono 5to je danas nepoznato. Zapad greSi' Podela na poznato i nepoznato nije kompletna. Sve dok je neito nepoznato' neod<riveno. svedeno na jednostavneformule. prijateljswa. do6i vreme kad iemo znati sve. u buduinosti.ali.lepote.Uvek ie ostati veo misteriie oko ljubavi. nepoznato i ono sto se ne moze saznari. Samo je pitanje vremena.su opasni Odgouori 10i Ne zaboravite da ie znaienie senka istine. Beznataian ie Livot onih koii Zive u svetu dinjenica' Izgteda.slaze se sazapadom da ie nepoznato postati poznato.Zivot & biti isprazan.da urn zapadniaha saepohuiaaa da wed'e na poznato' a na nE oznato.neie vise biti izazova. a poznato se 5iri. Istok priznaje tri kategorije . Prirodno je 5to neki misle da 6e.Ako izgubite duda. moZe podeliti u tri kategorije:poznato. 5to znadi Zapad.Ono 5to je danas poznarto. Ako se sve sazna.neie vi$e biti radosti. Svakog dana otkrivamo sve viSe.nekad je bilo nepoznato.je rei o neiemu konbretnom ili ne. Ne6e viSebiti nidega5to vredi. sutra moie Postati poznato. bez obzira da urn istoinjaha suepohu{aaa da saed'e na to d.sveposrari poznaro. Ako se sve sazna' ne6e viSe biti avantura. Posledicatoga je uverenje Zapada da ie.emo li pornoii jedni drugima? Ziuot t. neie vi5e biti romanse. nove vrhove svesti' Ako zaista dode dan kad 6e sve da bude poznato. poeziie.To je jedno od osnovnih polazista moderne nauke. pre ili kasnije. Nauka.

Otkrio sam cenrar ciklona. Danai ryi fizital. Sad jasno vidim da je doilo vreme da se Istok i Zapad pribliZe jer su stigli do iste tadke.objektivni svet koliko i svaki dovek u istoriji. Vei se zbllLavalu. Sveli biste ih na maiine.dovek takvog kalibra da bude vodoinstalater? Zalto? Ajn5tajn je umro. Bio sam profesor filozofrjei logike." Nj. Samo istodni uditelji treba da shvate najnovija naudna istraZivanja. Istok neprekidno dokazujesvetu da ne treba poricati postojanjeonoga 5to se ne moie saznati jer bi tako nestala sva slast Livota.i svesevi5e dude onome na 5ta nailaze prilikom proudavanjaelektrona.Kad bih dobio drugu 3ansu.Nije to tako teiko. Malo-pomalo. svesti. sasvimspontano. Sve su to redi sa razliditim znaienjima. IstraZioje spoljni svet. Ali. eini seda predmet proudavanjapostaje sve misteriozniji. oslobodenje. Uni5tili biste ljude. do6i ie do neusiljenog spajanja. Ono 5to se ne moZe saznati moZe da se zove istina. Obrazovan sam kao ludi na Zapadu. Platona i Aristotela do Bertranda Raselai Zan Pol Sartra. protona. Prvi put u istoriji moderna nauka izrazilaje da se slaZe s Istokom.zauvek ie ostati misterija.do onoga 5to se ne moie saznati.Sinteza (e se roditi iz iskuswa. a naudniciZapadatreba da shvatedubine meditacije. sam je sebi ostao nepoznanica.u ono 5to se ne moZe saznati. ali ja tu im odgovoriti.govi prijatelji su se veoma iznenadili . prirodnim purem. Do sada su smatrali da nepoznato sa novim od<riiima postaje pozna. jezgro ljudske svesti. Ljudska bi6a bi se preworila u robote.r02 NEVINOST. ali subjektivnost.postao bih vodoinsralarer. neurrona.Zna toliko dinjenica o . MoZda iemo saznati sve 5to je objektivno. ViSe nije toliko telko spojiti Istok iZapad. a ne frzi(ar. Podudavaosam zapadnu filozofiju i logiku: od Sokrata. niruAna. U privatnom Zivotu bavio sam semeditacijomzalaze(i svedublje i dublje u sopsweno bi6e. Ponovo sam se setio poslednjih AjnStajnovih redi: ..ali sada vi5e ne dele to milljenje. Otkrio je tajne aromske energije. ZNANJE I RADOZNALOST ditacije. pa ne moZeda im objasni. Sada kazu da polako zalazeu neito o demu nikad nisu razmi5liali.to.

budizmom. u vreme kad se ne trude da nelto otkriju . samo nauke.kad dozvoljavaju Zivotu da im otkrije svoje tajne.prateno teorijom hojuie smislio teh je laL basnije . hoje nije njegoao. Na predaaanju naulnib prao predstaulja saojeothriie. Sto pre. Istok zna za to vei pet hiljada godina. otuda veliki nesporazum. Objasni6u vam na jednom primeru. iudo se nihad ne ruoie objasniti." Pokulavao je da objasni da ljudi ne dolazedo saznanja zahvaljujuti svom trudu. Biie to tadka susreta Istoka iZapada. ali nilta o sopstvenoj svesti. Nauka je dovoljna.ie diuhno neiernu i da saearetne bud'eruou ludu? Istina je da svanaudnadostignuia naudnicima padaju na pamet iznenada. to bolje. islamom. Desilo se . Nauka 6e imati dva lica. MoZe da zadovolji obe potrebe. Jedna strana nauke bi& za istraiivanje unutralnjosti. Nauka ie imati dva krila. . dainizmom. o spoljnom svetu. U mojoj viz$i. eudno je to ito saa otbri1a dolnze iznenad'a. koji ne zahteva veliki intelektualni napor. bai kao i novdii.babaa dohaz je joi poneban? Kaho da dozuolirno sebi da sewe uile i. da bi mogao svesvoje snageda posveti istraZivanj u unutralnj osti. kao 5to je posao vodoinstalatera.Tlud bez truda. ai. ve6 naprotiv. poput ptice: jedno krilo za objektivno istraZivanje materije. dubina sopsffenog biia. a druga strana zaistra' Livanje spoljainjosti. aktivnost bez aktivnosti. objainienia se pojaaljuju teh basnije. judaizmom. Nema potrebe ni za jednom religijom .Odgouorisu opasni 103 materiji.hinduizmom. a drugo za istraLivarye subjektivnog sveta. Nije to niSta novo. u buduinosti neie biti religija. iako se trude. Ipah.znaii. Naudnici ne dolaze do otkri6a ffudom. Lao Ce je imenovao tu pojavu: . hriS6answom. Zato i Leli da radi neki jednostavan posao. sue Imam jabu potrebu da sae aramirn jer sarn se dugo obrazoaao da bih postao nauinik..

Idi nekom drugom uditelju.Ni5ta se neie desiti. Ne moZe se udiniti ni5ta vi5e od toga.Toliko ste se trudili da. Znam da moZe5. Do prosvetljenja se ne stiZetrudom. pored Buda je doZiveoprosvetbodi drveta. Prosvetljenje Nemojte misliti da moZete da uhvatite voz z tu 5umu. ali svi su mu rekli isto. Sestgodina nadludskih Budinih napora nisu dovele do prosvetljenja. Uditelji su mu priznavali: .neiskrenim tragadima. Uvek im mogu prigovoriti da ni5ta ne postiiu jer nisu iskreni tragadi. ali su mu obezbedile tako duboku relaksaciju da je upravo ta relaksacija omoguiila prosvetljenje. oni nikad ni5ta ne rade punim srcem.Oprosti mi. Ne . Sad se samo povuci u 5umu.rc4 I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST Tokom Sestgodina.Njegovapoulga bila je iskrena. Poslednji uditelj obratio mu se redima: . ljenje. Prve no6i se odmarao na obali reke. Odrekao si se sveta. ti si tako iskren uagai'.ako moZei da zaboravi5 svoje kraljevswo. Neljudski je lagati tebe.Samo se opusti negde duboko u 5umi.. iednostavno.." Obi5ao je sve poznate uditelje. je doilo samo od sebe. Nemojte misliti da iete doZiveti prosvetljenje ako legnete ispod bodi-drveta na obali reke u noii punog meseca. Pred Budom nisu mogli da se prewaraju. ali Drugima uvek mogu da kaZem: ti si toliko iskren u svojoj pouazi da mi jednostavno dokazujei kako ne znam 5ta znadi prosvetljenje . tragatima koji su tragali za istinom s pola srca glumeii iskrenost.." Otiiao je u 5umu.morate odustati. Nije radio niita. sad se odrekni duhovnog napora.nisam prosvetljen. s obidnim ljudima . 'Ne traZi5istinu svim srcem'. Zaboravi na prosvetljenje.Uzalud iete dekati prosvetljenje. a moja prosvedjenost se ne dovodi u pitanje. Udinio si sve 5to dovek moZe. Bila je noi punog meseca. Mogo da se prewaram pred drugima. ali s tobom je to nemogu6e. Tludom postiZeterelaksaciju.. Ziueo je s mnogim uditeljima. moZeSda zaboravi5i prosvetljenje.Dovoljno si radio. Gautama Buda neprekidno je radio sve Stoje bilo potrebno da bi doZiveoprosvedjenje.

iako bez tog SestogodiSnjeg truda ne bi ni bilo prosvedjenja. neito ie im se desiti . Zen ftirclji kai. Dobro je 5to iivot ima dijalektiku. iivot nije logidan. Car danju odmara. postajeteoworeni za neito novo. Carevi ne mogu da spavaju. Priroda je saoseiajna. Thebalo bi da no6u spavaju kao odmaranje. Celog Livota ne bi imao ni trenutka odmora jer bi bio spremanza sveveie i vedenapore. radio i no6u. Odjednom.Ova wrdnja uopStenije logidna jer se vladari po ceo dan odmaraju. . Isti je sludaj i sa naudnim istraZivanjima . Neke sekte smatraju da je Buda doiiveo prosvetljenje ba5 zahvaljuju(i tom ogromnom Sestogodi5njemtrudu. inade bi onaj ko naporno radi tokom dana. Samo se jedna ikola . vei relaksaciiakoia utire put nepoznatom.dim prestaneteda radite.isti zakon. ve6 upravo suprotno. Neki naudnik godinama radi na odredenom projektu. Sre6om.imudenjem.Obidnom doveku to izgleda savr5eno logidno. Tokom celog dana naporno radite. onome 3to se ne moZe saznati.bez ikakvog truda. Morate shvatiti koliko je osetIiiva ova tema. deiava se samo od sebe. Sest godina truda je prollo i nastupilo je prosvetljenje. no6u mu nije potreban san. owaraju mu se vrata i ono 5to je pokulavao da uradi svim silama. Prosvetljenje nije rezultat napora. dinamiku' Danju ste naporno radili . polto po ceo dan vei-ba1u koji po ceo dan veZbajuodmaranje.u daprosvetlj enj e nij e dollo kao rezultatviSegodiSnjegtruda.su opasni Odgouori 105 moiete odustati ako niste radili ni5ta. Jednog dana 6e diii ruke od svegai u tom trenutku opultanja. Logidno je da oni klade.zen . Ima jedan problem u budizmu. Potreban vam je odmor. nodu uspevqu da se odmore bolje od vas koji po ditav dan veZbatenaPoran rad. a no6u dvrsto spavate.izdvaja svoj. Vi ne veibate za relaksaciju.zaslutlli ste da se odmorite. Dijalektika Livora nas udi da prosvetljenje ne6e doZiveti oni koji sevi5e trude. Prirodu nije briga da li je on prosjak ili car. Jednog dana shvati da je uradio sve 5to je mogao da smisli i napulta celu zamisao.

nestrpljivi. kako bi neko drugi uspeo preko noii? Na OtiSla je do stola.naudnik nema pravo da kaZe: . Livot nije izabrao nikog drugog. prona5lapardepapira na koricama sveske.bio je to njen rukopis. Nije mogla da veruje. Mogla sam da otkrijem nelto drugo' Ovaj idiotski problem je wrdoglav . MoZda . poffebna vam je tiSina.. semepodinje da klija.oti5la na spavanje. Da biste bilo 5ta spoznali. Vreme je da se predam. Nijedna sluiavka nije mogla da re5i zadatak. Marija Kiri je prvaLena dobitnica Nobelove nagrade. Jedne noii je radila do dva sata posle pono6i. U pravu ste . Dokle god ste napeti. eak i da nisu bila zakljudana. Njen primer ie. napeti ste." Zaworilaje svesku.bez ikakvih Zelja.. Pogledala je malo paLljiviie .pomisli ili dela. Malo-pomalo.106 I RADOZNALOST ZNANJE NEVINOST.. ali niSta nije urodilo plodom.ba} kao i ja.. Mut joi nije bio kod kuie.Protra6ila sam tri godine.. mirna svest. lJ swari. soba je i dalje bila zakljutana iznutra. Oti5ao je saprijateljima zavikend. Livot ga ie odredio da bude prenosnik.U trenutku opultanja. Izabran je zato 5to je radio toliko vredno da moZe da se .a ujutro. einilo se da je zadataknere5iv. moi'da. Bila je samau sobi zakljudanojiznutra. Stavi3e. Ako gospodaKiri nije mogla da ga reSi za tri godine. Thi godine je radila na re5avanjujednog matematidkog zadatka. za to postoje veoma dobri razlozi: Dokle god se trudite. Pomislila je: .da ga ujutro ne bi zaboravila' je ustalau snu i napisalaredenje Isto se delavalo gotovo svim velikim naudnicima. najduveniji.Ovo otkriie je moje!" Na neki nadin. u vama je izraslo neko seme. lJ swari. Svevreme dok ste trazili i trudili se. papiru je bilo napisanorelenje. um vam je sti5njen' Toliko ste ambiciozni. otlffi6e ne pripada njemu.niko drugi ne bi mogao da reii taj problem. setila se da je sanjala kako reiava raj zadatak.bez obzirana to da li je u prtanju nesto naudno ili religiozno.. Isto se desilo u sludaju madam Kiri. Probala je iz svakog mogudeg ugla da pride problemu. Zeljni rezultata da ste gotovo haotidni.

Ono 5to se ne moZe saznati nijeodvojeno od vas. Dozvolite mi da vas jos jednom podsetim: Prvo morate uraditi sve 5to je u vaSojmo6i .Livot orvara svoje tajne. . ni meditacija nije cilj.Izaberite bilo koju tehniku i radite predano.Dali ste sve od sebei uvideli da nemate vi5e ni snage. kad viSe niSta ne radi' prozor se owara.i to ialov.da se potpuno relaksira' U potpunoi relaksacr1i. Redeno jezikom mistika. Morate biti ludadki zaokupljeni svojim poslom. svim srcem sve dok ne dodete do tadke zasi6enjakad' jednostavno. Potpuno se iscrpite od pokuSaja. ali sva otlffida (bilo naudna ili verska) odigravaju seu stanju potpune relaksacije uma.kad je um potpuno opulten. ne.na primer ova osobina im zajednidka.nemojte razmi5ljati o tome da 6ete. desiie se dudo' Vi ste deo tog duda. opazite ono 5to ranije niste videli iako vam ie bilo pred nosom.kako". morate prestati. Ne..ro vam je otkucaj srca. Ipak. Prestaneteda se trudite i zaboravite sve tehnike' Kad dostignete taj stePennevinosti.. Imate sto dvanaestmetoda meditacije na raspolaganju..Odgoaorisu oPasni 107 opusti i odmori . Pitate kako neko moie daLivi u onome Ito se ne moZe spoznati' eim pitate . Um je prepreka.. otkrida se delavaju u stanju odsuswa uma . kao da 6e vam sam napor pomoii da se pribliZite istini. Otkucaitva5egsrca sinhronizovani su sa otkucajima srca celog univerzuma. znati dt razmiSljate o tehnici.. MoZda su im predmeti interesovanianzlititi. Sultina je upravo u tome da presranete. odi su vam bile pomuiene mislima. Uvek ste i bili. vide6ete da nauka je i religija imaju i dodirnih tadaka. pre ili kasnije. Kad se um skloni. a svaka tehnika je trud . i da ne moLete viSeJednog dana. Niste ni mogli da vidite. ni volje. Ako to shvatite.Pa nema potrebe ni da se toliko trudite. a religija ka unutraSnjosti. ionako diii ruke od svega. kad osetite da ste iscrpljeni odmorite se.nauka je okrenuta ka spoljasnjosti. Cilj nam je ono 5to se delava kad isprobate svih sro dvanaest metoda.

u svet onoga 5to se ne moi. samo je smer razlidit. Inteligencija je ista. ZNANJE I RADOZNALOST Nikad ne znate. Inteligencija je vrlo vaLna. nikad neiete postati pravi naudnik. Nisam rekao niStaloie o inteligenciji i pameti. . znati daste inteligentni. ali neiete biti naudnik. ali u unurarnjem . Dubina relaksacije zavisi od snagenapora koji ste uloiili.p ro svedj enj em. Ako ste uloiili sto posto truda i relaksacijaie biti stoprocentn a. Di5ete u njemu. objasnite lta ste time rni-rlili. istraZivad. podinje da pametuje.Informacije ponekad mogu da posluie. znaii daje inteligentan. unurrainji svet. Pisaiete o istoriji nauke.na subjektivni. bal..moZe dati Strebere vrte u okviru jednog sistema razmiSljanja bez ikakvog fluida. inteligencija treba da se usmeri na objektivni svet.Inteligencija je ista. Zivite u njemu. Kad seneko identifikuje sa sopswenim intelektom.ete da je inteleht prepreba zA sArnospoznaja. Pametovanje.e saznati. a ako se ne identifikujete. Svezavisi od toga da li seidentifikujete sa sopsrvenimintelektom ili sebeposmatrate odvojeno od intelekta. Pametovanje predstavlja prepreku dak i u svetu nauke. Iruam utisab da nisam bai dobro shuatio. znati da ste skloni pametovanju. Zahv aljujuii stoprocentnoj relala aciji.prizemne ljude koji se u najboljem sludaju. u nauci.daleho od toga da ona nisu inteIehtualna. . p rebaciiete se u dudesno. predmet proudavanjaje spolja. Ako podnete da pametujete. Ako se identifikujete. Ni to nije beskoristan posao. a u religiji iznurra. Veomasam zainteresoaan za aala predauanja . pametovanje je prepreka.nogu se op*ati hao intelehtualna dostignuiaStaaiie.ode da zanemari znanje nA osnoaahogaprosuduje siguran sam da sa procene naulniha objebtiane. pronalaza(. Kolibo sarn razurneo. ato je neito sawim drugo. u religioznom . a kad neko gospodari svojim intelektom. nauinib ne m.Samo 6ete skupljati podatke.. ali jesam o pametovanju. Zaprauo. U naudnom pristupu. Moliru vas..Posta6eto vai svet.108 NEVTNOST. Taj p r elazak nazivamo kraj nj im shvatanj em .

Meditacija podrazumeva napultanje uma' posmatranje uma spolja.ekstazu'Oslobada se inra soPswenoguma' osetidete s umom. Um prvo morate danahtanite'Za to je zaduLenovale takozvano obrazovanje samo da nahrani um. Ako ne znate da rukujete njome.eksraza" izati. Informacije samo smetaju' IoIe iskuswo. kaZete da je intelekt prepreka mospoznaju. Meditaciia. kao radunar." Intelekt nije ni prepreka.gouori 109 svetu nisu ni od kakve koristi. Ako izadete iz okviblagoslov. znati da se poistoveteligencija. moZe postati most' Bez meditacije ne moLete spoznati svoju iracionalnu stranu' Za natku vam je dovoljna koncentraciia. Sluiite se umom. Um je divna ma$ina' Ako umete da koristite. podededa vas zloupotrebljava. Thebada budete neogranideni. ne pomaglo redi da je pozitivna prepreka.RazmiSljanje. IJm samo reprodukuje ono 5to ste uneli u njega..Um ne vidi. Intelekt je neutralan' Ako sepoistovetite sa sopswenim intelektom.su oPasni Od. pre bi se motakode. a ne da radite kako vam um nalaie' Ne dozvolite da vas automobil vozi. nemojte se preworiti u um' Koristite um je kao svaku drugu malinu. Poveiava sekolidina memoriie. Vi odluduiete u kom smeru idete i koji vam je cilj' Vi .nrleneophodna.ni most. dobro ie vam posluziti. upravo to znadi red .svesni. utidu na unutra^5nje za sa. meditaciia i samo meditacija dovodi do unutrainje revolucije. Le. zadrLite kontrolu nad vozilom. u naizahtevnijim poduhvatima.Ako se poistovedujete dujetes insffumentom i ogranideniste manama tog instrumenta' Poistoveiivanjesaumom nije odlika inteligentnih ljudi. vi treba da budete gospodarda biste mogli da se sluiite njome.. ve( predstavlja samo kompenzacTiu za odsuswo meditacije' LoSu zamenu. nije dak ni pomo6. razmi5ljanje.Koliko sam r^zumeo. Uvalide vas u neku nevolju' Um je slepamaSina. postaje prepreka' a ako ga ostavitepo strani. Jedini Put do vere je meditacija' Koncentracija. Moiete da ubacujete svevise podatakau nju.

Ako informacije u valem mozgnpostanu toliko moine da ne moZeteda se opusrire dovoljno dak ni da se polteno nasmejere.. Ako uspete da ovladate njima. divne su. same po sebi.Pitao hona i dobio sam odgovorda nije on.ogadaj: jednog sam dedaka na dasuko je sru$iozidoveJeri. a kada da stanete. ali tu nije l<rai.zaworituvam $kolu!" Informacije.Malopresampitao Dienkinsa ko je srulio zidine Jerihona i dobio samodgovorda nije on. te zidove. odgouorio je direktor.to je znak da vam je um umoran. Kasnijeje sreodirektora i preneomu: . uzvrariomi je da vei decenijamapoznaje dedakovuporodici i da teba da mu verujem na red. kad vas teraju da radite nelto .Ako izgubite kontrolu i pustite da se automobil sam kreie. Podaci su korisni ako ih smestiteu memoriju i odatle ih izvladitepo potrebi.NE\'INOST.Sluiajte. ..Nisam je ouajodgouor Nastaunika nasmejao. Ne protivim se svim informacijama.. Pozuao je ministraprosuete i prepritao mu cel d.Zapitao seda ll je direhtor staarnr toliko glup. osudeni ste na smrr.a ako mejo$ neko budezvaoda se Lali.u rom sludaju vi ste njihova Zrwa.. Nastaunikseohrenuo Dienhinsu i postauio mupitanje: je srudio zidineJerihona?" "Ko ja. opasne su.. Stavi misliteo tome? . Sta vi misliteo rome?" Ministar je futao nekolihonenutahai poslemalo razmilfianja pouikao: dostami je vi$eprituZbiiz vaieikole! popravite . kada da krenere.Decenijamapoznajemporodicu Dienkins i ako kaie da nije on . ZNANJE I RADOZNALOST morate odrediti kojom brzinom (ete iii. Opasne su kad vam se motaju po glavi iako vam nisu potrebne.morare znati ko je srudio zidine Jerihona. Nastaunik seprenerazio. gospodinel" .znaii da swarno nije". Kad samprepridaoceo dogadajdirektoru. nisu lo5e . iscrpen.

kad vam postanevruie napolju. Osobakoja meditiraje gospodar' i nazad.Matematikaje nastda u Indiji. Bilo je Prvi auto marke . seu predmet'VaIi monasi statidni.goaori 1l I biti inteligentni u takvom stanju?Uzalud rasipate Kako moZete energiju. da se kreie unutra i spolja' Bi6e fleksiMoie davozii napred tifril". od ostalihjer 6emo6i osoba koja meditirabi6einteligentnija nadin'Mo6i 6e' s da koristi um i na obiektivani na subjektivan podjednakomlakoiom.prewarate idu.se ganemate.ford" nije mogao da ide unaza. ekstrovertnoS6u.Vozite se okolo naokolo.Kad vam je unutra hladno.moiete samoda izadeteiz nie' Osoba feksibilnija.da.. udete unutra da se je! hladite. Kad postanete bili su introvertni. I jedni i drugi su mrwi.Zmurili su predspoljnimsvetom' Na Istoku nismo mogli daruviiemo nauku iako je Istok kokolevkanauke.Inadega kredete Meditacijavam omogu(ava.d' veomateSkovratiti se kuii.bogatija' meditirapostaje Ne govorim da treba biti kao ljudi koji su se' u ime vere' .To je jedanod razloga nikako ne bi moglaopstati' Zivorpriptda toku' flunije opstala.su oPasni Od.Neki ljudi su opsednuti zaworili u sebe a neki introvertnoIiu. Zivot pripadaprilagodljivim ljudima koji se kreiu od introversaistom lako6omkao da ulazeu kuiu tnosti do ekstrovertnosti napolje' na ili izlazeiz ku6e. . i u rikverc. izadete rassunce.aline moZete koja da udete t garaLt. Prvi tehnololki raci nastalisu u Kini. Tako je bilo u prollosti. Morali biste da idete duiim putem steza nekoliko metaraprolli svoju dabisteseparkirali. Zatim ie tazvoinauke odjednom prestao . e"k i "ko niste mogli da sevratite' Kasnijesu ugradili rikverc' garaLu.to je drugakrajnost.. Inteligenciji je energije ^ tf^Li stalni priliv sveze Inteligencij potrebno zdrav\ei celovitost.Jednostavno sukob\avanjesa spoljnim sveMeditacija ne podrazumeva 5to religija tom. ptolazitepored sopswene da separkir ateier nematerikverc' Ne moZete raLe.

I na Istoku i naZapadu. dovek je ostao polovidan.matha senakosneiila. To je drugi ekstrem. Tleba da znz . Zapadne veruje ni da postoji unutralnjost. Wliki prljaui pasje relao na mathu s maiiiima.da je sve mehanika. izgubili su interesovanje za swaran sver. dovek je robot. Veruje u ponalanje. Smatra se da nije ni5ta vi5e od prelepe naprave koja se razvlla tokom miliona godina i prella dug put evolucije. Zapadna nauka proudava ponaianje i wrdi da unutra nema nidega .pasje poduio rE i izaiao iz stajebezglasa. samo naprava. ali ipak. Potpunozbunjen i uplaien. Postaoje potpuno ekstrovertan. kao meditaciiu.112 NEVINOST. ne znakako da ude u sopsweno bi6e. Na Zapadu se razvila nauka.Vidite li sadakoliko znaii bilingvalnosr?" Hoiu da dovek bude bilingvalan. Odluka je va5a. Maika seokrenulamatiiima i rebla: . zaworili su se u sebe. Tieba da zna um.svestje samo nusproizvod materije. Bez obzirana to koliko je lep.Subjektivnost je samo jedna polovina potencijala. eovek je postao robot. Tieba dapoznaje i nauku i meditaciju. eovek je samo marerija. Tiudim se da sworim celovitog doveka koji 6e mo6i da spoji religiju i nauku. Sateraoih je u ioiak snje.ZNANJE I MDOZNALOST na Istoku jer su najobnzovaniji ljudi postali introvertni. Odjednom.Niko vas neie optuZiti za ubiswo. niko vam ne moLe zameriti.. Adolfu Hitleru nije bilo teiko da pobije toliko ljudi jer u ubijanju malina nema nideg loieg.uErauila sena zddnjim nogamai zalajala holihoje grlo nosi. Ne oseiate griiu savesti ako razbijete rudni sat. SadaZapad ide u suprornom smeru. ali je religija nestala. ipak je ro samo sat. Staljin je pobio milione ljudi bez ijedne trunke na savesrizato 3ro su marksisti govorili da duia ne postoji. Ako hoiete da ga uniStite. Zapad ne veruje da postoji duia. Ako zanemaritedu5u.

riiri r. koristim nadin komunikacije Tlenutno je nai jedini ca jer me. Samo onaj ko moZe da premosti objektivno i subjekmoie biti celovito tivno]istok iZapad. To je mogu6e' Kad ste u Potpunoj gidnininelogidni.ja se sluiim logikom da bih vam pribliiio ono 5to prevazilazi da ptevtzilogiku.Veoma sam zainteresovanza vala predavanj mogu se opisati ko od toga da ona nisu intelektualna'Zapravo' kao intelektualna dostignuia"' nedemu 5to je Kad vam se obraiam. spoljainjeg i unutrainjeg d" biste' ni sui izlazili.rr*o-.materijalno i duhovno' se uskoro ne poljudsko biie.nitiSamprotivintelektualaca'salno se moZe dopreti Zelim da vas poved'emiza logike i dalje nego ito tilini' niste ni lointelektom. brda . ali semora pretoditi jer nemam kadvam seobradam v"m objasnim. Bog je i jedno i drugo. Morate znati da ne pripadate ni objektivnom' od ta dva' bjektivnom.nauke isto kao i .su oPasni Odgouori 113 jezik subjektivnog jezik objektivnog sveta. samo nekolicina odsutni duhom. pr. ali niledno .svedok ma. Svet 6eka celovitog doveka'Ako Celovit javi celovit dovek. To je moj Posao'Veliki da se ne moZe je mnogo toga gubi u prevodu' To iskuswo toliko drugog nadinada pr.religije. usPavani' .rr. dak i ako govorim o intelektualaiznad intelektualnog. tela. dovedanswonede imati buduinost' sveobuhvatnu dovek moZe da se pojavi samo ako ima duboku' inteligenciju vei prottv Nisam protiv intelekta. . ne biste razumeli' da pridam va$im nadin komunikacije preko intelekta' Mora6u logiku jezikom sve dok vi ne naudite iezik tiSine' Vi razumete . eat i tada.. . a . u . Mo6i iete da me dujetesamo (e zaista duti jer su ljudi redima.alitatiSinanemoZesedirektnoizraziti'mora je to trud jer se l" .daleKtLete:. Uvek budite posmatrad koji stoji na vrhu po potrebi' ulazili uma. niti protiv inteligencije' sa sopswenim umoviNemojte se poistove6ivati pametovania.de na va5jezik.1i.rrpro. Koristim sve 5to znam da"bih vam pomogao dete dualnost' Nisamniintelektualac...

Jedva dekam taj dan jer mi je sve teZeda govorim.pouikao je uodit. ubazaoim sesueti Bernard hako nosi fl.vidite samo ono za 5ta ste sposobni da vidite. Do vas dopiru samo neke redi .Ura!Dolazi dovekov je Doneli."Aha. eim obudim dovoljan broj ljudi da sworim budino polje.pogledajsamokoliko pasa eujete samo ono 3to moZete. ali meni je sve teie jer uvidam koliko mi je nemoguie da ono 5to se ne moZe saznati pretodim u redi. Kasnije. VaJ ulazak u meditaciju daje mi nadu da ie se to uskoro desiti. muziku tiSine tako Sto 6ete samo sedetipored mene.pridanje mi lidi na ubijanje. Tri sata kasnije. Svalepota se gubi u redima . odgouorio . najbolji prijatelj!". eini vam se da bih mogao da pridam po ceo dan. povu6i iu se u tiSinu. malo-pomalo. Slulaiete samo ono 5to ielite da sluiate i videiete samo ono 5to moZete da vidite. Biiemo u zajedniSwubliiem nego 5to je verbalna komunikacija. Ja sam bilingvalan. To je kao zavodenje.. Aii. Moram da vas zavedem da svoju patnju usmerite na neito 5to ste sasvim zaboravill .to zavisi iskljudivo od vas. ganosi!".ako niste * neie. prvo moram da vas pripremim redima. Unajmioje uodiia i krenuona urh. uhuatila ih je oluja. podeiete da udite moj jezik.doprede. Doneli je odluiio da za praznib poseti Suajcarsku jer je oduueh ieleo da osuojiMaterhorn. Naudiiu i vas da budete bilingvalni. Imamo dva jezlka: jezik reti i jezlk ti5ine. kad malo razvljete meditativnost.Ako ste raspoloZivi. Neie biti potrebno da vam bilo 5ta pridam.114 NEVTNOSI ZNANJE r RADOZNALOST Moram da podnem obraianje vaiim jezikom i. Tada ie se desiti dudo. Uskoro iemo imati dovoljno energije. Bai hadje gotouodosegao cilj. razumeiete poeziju tiSine.Onda iu moii da sedim s vama bez reti.rtiu konjaka. muziku tiiine. . Nateiemo se da bih vas doveo do tadke odakie moiete da vidite isto Sto i ja. tenutno moram da koristim jezik rcti da bih vam preveo poeziju tiSine.

klima se men)a. Neizvesnostje proizvod Livota' Ako ne razumete neizvesnost. a da seradujemo neizvesnosti.da rni halete neito aiie o totne? Pogrelno su nas udili. Godi5nja doba se smenjuju.Mah-pomalo. molim Vas. ne razumete ni Zivot. u suProtnom.znlte sve 5to ie se desiti' Samo jednom moiete uLivxi u filmu. haosuelipouaaracu uhlnoj i memljiuojsobi. (I poslednje arsfne ose'am aelihu nesi. Zivot u kome ie sve izvesnobio bi veoma dosadan' Bilo bi to kao da neprekidno gledate isti film .Posluiaite u suesti budite. suombiiu.dolazijesenili prole6e. svako treba da Zivi u svakom ffenutku kao da mu je poslednji. situaci.Jednostduno.gurnost. kao dn ste suetlosti Pznoaoiuli zouiiuota. trebalo bi da se plalimo NeSta je neizvesnost? sigurnosti..shuatio sam da mi se ne dopada ono ito ne anatn. Stalno pohuiaaarn da bontrolilerr.mgbphn postuqtcima.. Znati. uidrieteblesah lem umu. Nilta ne treba uzima- .h te5koumiru Starenavike druefu. ali bezcurkutanjau uaje oduojeno od uas. Ako ste idioti.. MoZda sutra nedete ni biti Livi. to je vei drugi problem. Oseiannsebao zataormi'b. je svesto tome da sutrainji dan nije samo ponavljanje izvesnost danalnjeg dana.. Veomarni je telho da gledatn samogsebe.ali nemojterazmi. Svesemenja.a to stuaraioi uedu nesigurnost.ju nehi.kao zrak u mraku aaieduie.haatiti iiaot onabaa hahaa jeste..lljati'o niemu haoo netemuito Pogledajte curkutptica. a s druge stTaneprebacujem sebi da fieba Tni. Moiete li.

a narodito opasnostiizazove. da li rizikulete? Idete li opasnim stazama? Zivot vam pruLa sve. Pravi dovek je tok. Bezbednijeje Ziveti na minimumu. u swari . Udili su nas da strahujemo od neizvesnostii da sigurnost postavimo sebi za Zivotni cilj. Sutralnji dan doneie nove vesti.." Ili sumrak ga ne zatidetamo gde ga je zore ostavila. sluiate iste pride.Livite u kolmaru. govorite iste redi.Hodete da svebude trajno. Sigurnost znati da ie sutra biti samo repriza danainjeg dana. Je li to Zivot? Ima li plesa u va5em Zivotu? Da li se kre6ete. Jeste li se ikad pitali kako bi izgledalo da je sveonako kako vi hoiete? Svakogdana jedete istu hranu. Sigurnost znadi smrt.Shvatio sam da mi se ne dopada ono 5to ne znam". Doii ie do preobraiaja. To je neizvesnost. Nema dak ni smrti da vas oslobodi tog tragidnogLivota . politidkom.116 NEVINOST ZNANJE I MDOZNALOST tizdravo za gotovo.finansijskom. kaZete. verskom. Hoiemo da se obezbedimo u svakom pogledu . savijate. Pravi dovek je uvek u pokretu. Sigurno se plalite vrhova jer biste mogli da padnete odatle. e* i ako vi ne menjate okolnosti. Moraiete da promenite pololaj. samo ako prihvatite sve Sto se deiava u ovom trenutku. Neznanje je najvi5i vrh svesti. avanturu i predstavlja samu spoznaju da je svepodloZno promenama.skakuiete. Ne treba da mrzite neizvesnost.gde nema opasnostiod pada.U poslednjevreme oseiam veliku nesigurnost.Pravogdoveka zora ne zatide tamo gde je ga sumrak ostavio. one ie se samepromeniti. Nesigurnost odrLava sveiinu.. Niko nikad nije rekao da mrwe dekaneizvesnost. ViSe volite ravan. .eim se . vei da je prihvatite. a ne ustajalabara. prigrlite i uZivate u njoj.najbezbednije je ne iiveti uopite. Antidka izreka kaie: . volite.aiz tog straha proizilazi i strah od neznanja. unapred uwrdeno. Pla5ite se neizvesnosti. Groblja su najsigurnija mesta. asfaltirani put .Okrenuti ste naglavce. Milioni su odludili daLivena apsolutnom minimumu iz straha da bi mogli izgube sve.

ne brine o va3im osloncima.dudak. Ako se nadete s nekim nepoznatim putnikom u kupeu ko je on.ni5ta ne treba da ostane nepoznato jer nepoznato rada neizvesnost. ali to nije sigurnost. Osete nelagodu dak i u prisuswu ludi koli se ne uklapaju u gomilu. Ni smrt vam ne moZe niita ne moZete umreti dvaput. dime se bavi. kako se zove. koja mu je veroispovest" ' MoZda niste ni razmilljali o tome da je u pitanju strah od nesigurnostiu odnosima s lludima. Bio je skoro kao kompjuter. ved samoobmana. moLda putujete s nekim ludakom koji bi vas mogao ubiti usred no6i. od kontakta s ljudima. Ne moZete ga sprediti.postajeteautsajder. Oksfordski rednik . takode. Potide od dijaloga. banci. MoZete imati ogromnu sumu na radunu u oseiate neizvesnost. odmah 6ete hteti da saznate ide. kuda dok putujete vozom. Ljudi vole da pune glavu svakakvim nepotrebnim znanjima i smeiem. oseiatese sigurno' Neprekidno se trudite da saznatesve' Pa makar i beznadajne sitnice. iako dobro znqu dt su ti osloncilatni. Ziuot. Ko zna..Ako vam je nelto poznato. Nekada sam poznavao bramana u svom selu' Bio je malo iaknut. Ita god da radite. Naudio je napamet ceo Oksfordski rednik engleskog jezika. Vreme ne brine o valim osloncima. eim niste deo stada. Zivotni tok je popur planinske bujice koja se survava sa vrha u podnoZje sve do okeana gde te potpuno nestati' Ideja o sigurnosti sworila je predstavu o gomilanju znania . Kako se moZete osigurati od smrti? Kako se moZete osigurati od promenljivosti iivotnog toka? Ne moiere ga zaustaviti. Zato se lludi uvek plale nepoznadh. Ziuroje u zabludi daznaengleski jezik' Ne moiete nauditi engleski bubaju6i retiiz rednika' Jezikie Ziv.Starenauike teiho umiru 117 dokopate groba. Nikad nisam upoznao nikog slidnog.. lJ swari. Mogli ste da oworite rednik i pitate ga bilo koju red i on bi vam rekao sva navedena znatenia'. nema vi5e straha. Ljudi se uvek trude da swore oslonce. Vole da budu iive enciklopedije.bio mu je to najve6i Zivotni poduhvat.

Kad nelto ne moZereda izbegnete.To je zaista zaLaljenje. Thj dovek nije mogao da sklopi nijednu redenicu jer u redniku su navedenesamo pojedinadne reti.. Morate shvatiti da je neizvesnostpriroda iivora. ve6 u celini. Hri5iani veruju da je Bog stvaralac sveta. Pristup je pogreian od samog podetka . Obrazovani ljudi nikad nisu vernici .vei mistikom. ali nije dovoljan za poznavenje jezika.Ipak. nema nikakve vezesapravom religioznoiiu.118 NEVINOST. vei da se prewori u nevinosr. to je samo detinjasti napor da zabaiurite neznanje. Ambicija da sakupite $to viSeznanja. Ljudska glupost nema granica. Informacije vam neie pomoii u tome. eovek nikad ne6e usperi da otkrije sve tajne Livota..Niko nikad nije video Boga kako stvarasvet. ZNANJE I MDOZNALOST moie da pomogne u komunikaciji. Neznanje ne treba da se krije. Znao je sve redi.Neko bi vei bio tamo.sveje to misteriozno.Tieba da postane oseiaj tajanswenosti i divljenja prema Zivotu. Nikad neie dostidi sveznanje.i to ne neki delovi. neizvesnosti jeste prijatno iskuswo. Svesitnice koje dine Livot . ispod tog debelog pokrivada. Thko se oseia vernik.plaSese neznanja. ostaju neznalice kao i uvek.Niko ne bi ni mogao da prisuswuje rome.od najmanje vlati trave do najvete zvezde. Isti je sludaj sa udenim lludima . Ni nauka ni verski spisi nemaju odgovore o Zivotu .ne mogu ni da budu. Kao da to nije dovoljno.moie vas odvesti do toga dazabonvirc najvainyu dinjenicu .samo hipoteze. lJ stvari. Ako neito ne moZete da promenite. Religije se trude da namernu svoje hipoteze o Bogu kao o worcu svera.preobraiaj. ne moie se izbeii ni na koii nadin. zar je to nzlog da udarate glavom u zid? Bolje da neizvesnostpreinadite u prijatno iskuswo. PreobnLajvas neie udiniti sveznalicom. ali ni5ta nije mogao da poveZeu redenicu. nadite nadin da uLivate u tome.Ze\a za sveznanjemje opasna. pa gomilaju sve 3to su ikad proditali samo da bi zabaiurili taj osecaj debelim slojem znanja. inadeto ne bi bilo swaranje sveta. moraiu da znaju taian . Neznanje ne treba da se prewara u znanje.

Ako je energija ju energije . godine.baI ie tad bio prvi januar' Kako zapoteo bi kalendarmogaoda postoji ako ne postoji svet? Taj proradunpokrenuoje lavinu pitanja na koja hriSianski .smeja6e Kad dovedanswo a posleim seklahipoteze. rio svertadno detiri hiljade i detiri godine pre Isusovog jer ne bi mogia prvi januar.godinu.sinagoge. i bezmajke?Ko ga je sworio?Ako je svetupotrebanswaralac.Kaiu da je svet nastaoiz eksplozije'EkBogaimaju eksploziUklonili su Boga.eda zadovolji samo detinjasteumove' PrtLa im lainu sigurnost.Milioni ljudi veruju u to.. Staje Bog radio ditavuvednost? teolozinisu mogli da odgovore Zalto ie sworio svetbaI detiri hiljade i detiri godinepre Isusa? pitanje: U demu ie tajna?Gde je bio pre toga?I. Izgledadaje GautamaBuda mnogo logidniji." Zatim doneklanjate. naivaLniie bez oca Odakle dobzi Bog?Ko ga je sworio?Je li Bog sirode. znati da jeiLivot bio tamo. niiedanod niih ne verujeu swaranje. Ni naukaniie u boljem poloiaju.mole se Bogu koji nije niStavi5e hramove. kad god da je da podneu sredini kalendarske processwaranjasveta. od hipoteze. mora daje bio ponedeljak. detiri miliona ili detiri milijarde godina.Dvaplus dva su detiri." Dva plus dvasu detiri. Napi5ite:. Izradunalisu (ne pitajte kako jer nikad da je Bog swonikomenisu objasnilimetodesvojihproraduna) rodenja. Naravno. Znaite samoda va5Bog nije niSta bolji od hipotezeda dva plus dva su detiri. obilaze di'amiie.. ondaje i Bogupotreban. kao i Mohovisu porekli ra. Kako su dolli do tog broja?Vrlo neobidno. mesec. je puna idiota!Prvoswaraju .Starenauiheteihoumiru 119 datum. I'J swari. Jednostavno .Istorija pa ipak joj sene njaju.zar ne? site cveie i otpevajtepesmu.pre oko detiri milijarde godina" ' Proravremenskom dun nauke laiztnje kao i proradunreligije: detiri hiljade i detiri.sadumesto dega? splozije bila bila tamo.ovoje hipoteza. To znadida je energija tamo. se nalem dobu: dostignezrelost. Kaiu da je u odredenom periodu. Ova hipoteza moi.

pojavio.r20 ZNANJE I MDOZNALOST NEVINOST. Spreman sam da prihvatim misteriju Livota. Koga je briga? Kakve vezeja imam sa swaranjem? Ne utide na mene ni na koji nadin. jednog dana u buduinosti doii 6e trenutak kad ie nam sve biti poznato moi. ve(.rs . elektrona i neutrona! Misterija nije reiena. vrlo postepeno Siri se oblast naSeg a oblast onoga 5to ne znamo se smanjuje. Istina je da nauka pokuiava da de5ifruje sve. Ne mogu da se sloZim s ovim. osetiteolaklanje.Ne znamo. Ne znate zalto se atom sastojiod protona. Nije logika. samo menja oblike postojanja.neka univerzalna psihololka potreba. protona i neutrona. Gautama Buda ima pravo kad kaie: . e"k ni nauka nije mogla da odoli isku3enju." Zako bi ljudi hteli da znqu tako neSto? takvih Sigurno postoji neka psihololka potreba za or. Mislite da neSto znate?Varate se. Prvo nije bilo nidega.da.leo. Logidno. ViSe neie biti nidega 5to treba da se sazna. Cepate atom uskoro iete moii da podelite i seme. Swara iluzliu da je Seiir praz n.skrivene golubove. MoZe da dovede samo do glupih odgovora i joI glupljih pitanja. www. eudno. projekat veoma je spor. ie taj dan doii tek za milion godina. Veliki sam protivnik svih tih ljudi -bez obzira na to da li je red o teolozima ili naudnicima . ali ipak ne uspeva da ih oslobodi vela misterije.. maglja. nastalo je sve. a sledeieg trenutka.. Jednostavno gura misteriju u stranu. meni nikad nije bilo vaLno da li je Bog stvorio svet ili nije.da jednostavno prihvati tajnu Zivota ikaLe:.koji ie va5 strah od neizvesnosti umirivati kojekakvim hipotezama. Ne moZetedoii do tadkekad svetaniie bilo i onda se. Svet je oduvek bio tu i zauvek 6e biti. da je svet ikada sworen. Kad dujete da je Bog stvorio svet." lJ swari. Th potreba je . ceo taj naudni znanja. KaZeteda se atom sastoji od elektrona.l<rivanjem misterija .sigurnost.odjednom. a u swari nije. Izvlaii golubove iz praznrh Seiira .Samaideja o swaranju sveta je budalasta. Samo su tajne jo5 neuhvatljivije. Izgleda da je Bog ulidni madionidar! Ulidni madionidar zna samo trikove.

cela teorija relativiteta podvrgnuta je kritikama i pojavila su se neka bolja glediSta' tri veka iskuswo je doJedno je sigurno tokom poslednja kazalo da nijedna teorija ne predstavlja izvorno znanle' vei samo privremenu hipotezu..krugovima na univerzitetima ili konferencijama. nove se radaju poput feniksa.aJiniko ne zna dali &vaiiti i sutra' Ranije se smatralo da AjnStajnova teorija nikad neie biti pobijena. u datom ffenutku. Ideja da dovek potide od majmuna nema viie nijednog zagovornika' Ako gledate doveka. kao deo egzistencijei duda misterije' NiSta mi ne znamo. Ne piSu velike k jig.Ispostavljaseda stare teoriie pogreine. Pobijenaje. deo po deo.Starenauike teiho umiru 121 eorrek koji razume iivot prihvati6e neizvesnost kao nezaobilaznu dinienicu. ali ako gledate majmuna" ' MiIionima godina majmuni su majmuni. vei sutra moZe da postane neizvesno.tolika je eksplozija..r.Postaosam dovek!" . pojavljuju se nove teorije' Stare hipoteze je umiru. Imamo samo neka povrlna znanja o onome $to se neprekidno menja. uspravljaju se na dve noge i vidu: . samo 6ete izgubiti vreme' Naudnici. godina nije napiJesteli primetili da u poslednjih tridesetak sano nijedno obimnije naudno delo? Samo dlanci. Ajnitajn viSenije onoliki div kao 5to je nekad tio. nikakav doktz za tu teoriju neie vam biti potreban. te teoriie vaLe.jo Stoseknjiga zavrli . Neko o5troumniji. prikazi i kratke publikacije. a ljudi ljudi' Ne vidimo ni ljude koji se vra(qtna razvojni stupanj majmuna' niti majmune koji silaze sa drveia. zato 5to ie tema zasared pre su . iz pepela starih' Svima jasno da 6e i te nove teorije pasti' savr5eno Ako pokulate da napiSetekompletnu istoriju o nekoj naudnoj delatnosti. Ono 5to danasizgleda stabilno. Teoriie earlsa Darvina vi5e nisu prihvatljive u naudnim krugovima. uglavnom' piSu po novinama i magazinima jer se njihovi dlanci ditaju u .rtrri. savedim koeficijentom inteligencije i boljom naudnom opremom' pre ili kasnije' opovrgnuie prethodne teorije.r". ttl"lo-pomalo.

. Napisao je knjigu . Ako ne uvrsre katalog. ali nije smeo da se odupre naredenju da popi5e sveknjige.Ti si veliki matematidar. a ako ga uvrste. Dilema ih je zbunjivala.Molim te. Sve sc menja tako brzo da u buduinosti neiemo moii ni novine de ditamo. ali mislili su: . ZNANJE I RADOZNALOST Nijedna teorija nije powrdena. Bili su to bibliotekari iz nekih varoiica." Za narodnu biblioteku ie. Problem je naizgled dudan i smeian. Bertrand Raselje ceo njegov detrdesetogodi5nji rad oborio jednim deli6em slagalicekoji je otkrio. napisao je knjigu. Bibliotekari su napravili kataloge. Jedan od najveiih marematidara svih vremena. vaLilo pravilo da treba napraviti popis svih kataloga koji se tamo nalaze i poslati vladi jednu kopiju.Principia mathematica" za koju mislim da je iitaju samo ludaci kao 5to sam ja.." Raselje pokuJavao da reii zadatak. Ako ne uvrstire katalog. Ba3 kada je stigao do zaldjudka kttjig. to neie izgledati dobro. da li da i katalog uvrsti u spisak knjiga jer je katalog prerasraou veliku k jigr. reli ovu zagonetku.. Saznaoje za problem: britanska vlada naloLila je svim bibliotekama da naprave katalog svih izdanja i da poialju po jednu kopiju u narodnu biblioteku da bi se odredio tadan broj kryig" u celoj zemlji... Sveje bilo pogrelno. Nekolicina inteligentnih bibliotekara zapitala se 5ta da radi. Ako uvrstite katalog u katalog. Sve se promenilo.Ne treba da brinemo. Bertrand Raselje. samo 6emo ih poslati u narodnu biblioteku. Ceo Zivot posvetio je zadatku da napi5e sveobuhvatnu knjigu o matemarici koja neie morari da se preradujeBio je genije.122 NEVTNOST. bio matematidar. takode. Kurt Gedel. izgledaceveoma glupo.. ni sam nije znao Sta da radi: da li da u katalog uvrsti i sam katalog.ali nije uspeo. Iako je bibliotekar u narodnoj biblioteci bio daleko obrazovaniji od ostalih. . protive se propisu koji kaie da se sve knjige moraju popisati. Obratio se Bertrandu Raselu zapomo(:. takode. ostaviiete jednu kryig" nepopisanu.

Neizvesnostje nadin Livota mistika.Starenauiketeihoumiru 123 Setivii se Gedela. izvesnost'Ni teologija. Gedel je ba5 pisao poslednje poglavlje svoje knjige. od sedamdeserak danju i noiu.sadste bezbedni' Bog 6e sepobrinuti zay^s. planinama. ni filozofija.drveiu. bez pauzaza jelo. duvenog matematidara koji je detrdeset godina pisao najiscrpniju i najkompletniju knjigu o matematici. .. zvezdama" ' Sve su to Od najmanjeg kamidka naplai'i do univerzuma' misterije Livota. Nemojte brinuti ni zbog dega' Svi gresi 6e vam da biti opro5tenijer njegovaje samilostve6aod vasesposobnosti greiite. sve ie tako taiansweno da nikad ne6emo saznati suStinu' Neznanje je nadin Livotamistika. nije mogla reiiti ovaj zadatak katalogom.Rahman Rahim"' Bog je saoseiajan. van sebeod besa. spavanjei tuliranje samo gresi' ne gresi i ni5ta osim greha..Bog odluduje o svemu' naravno' sveu valu korist' bar tako muslimani kaZu. okeanima. Rasel mu je poslao zadaak. vratio ie zadatak Raselu i napisao mu poruku: . vei i da uiivate u njoj' Thebada uZivate u tajnama Livota . U knjizi je wrdio da matematika moZe sa . od kolevke do groba dak ni tada fiste mogli da zgrelite toliko da vam Bog ne bi oprostio' Bog vam prrLasigurnost. ni nauka ne mogu da otkriju tajne Zivota' Morate biti hrabri i prihvatiti neizvesnost.Ne treba samo da je prihvatite. Bio je toliko iznenaden sto ovaj mali problem matematika ne moze da reSida niie hteo da objavi knjigu. Koliko grehova moZete podiniti tokom jednog malog Livota godina? eak i ako svakogadana budete greiili.. Bog je sworio svet. daje vam utehu samo vi verujte u Boga' Teologija pokulava da swori sigurnost. Bog je samilost. Biti sanlasinznadi biti na putu da postanetemistik' . Ali. utehu.siti uito koji zadatak.Ne6u zavriiti je ktjigt i neiu je objaviti iako sam ceo Zivot protra6io da napijednostavan 5em-eemu ktjig" kad ja ne umem da relim jedan zadatak?" Nauka se trudi da sa svegaskine veo tajne' Ranije je teologija imala isti cilj..

r24

NEVTNOSI ZNANJE r RADOZNALOST

Ako promenite tadku gledi5ta - koja je potpuno pogrelna - problem ie nestati. Moii iete da plelete usred sveopite neizvesnosti, moii iete da se smejete,moii iete da volite. Neznanje je nevinost, a neizvesnostneprekidna promena panorame * vedito sveie i nove. (J Zivotu se niita ne ponavlja. Sigurno ste duli izreku: ,,Istorija se ponavlja." Istorija se ponavljala jer su je, do sada,dinili glupi ljudi. Zivot je veoma inteligentan - nikad se ne ponavlja. Nikad se ne rada drugi Isus, Mojsije, drugi Buda, e,t"ng Ce, drugi Sokrat. Jednostavno nema potrebe za ponav\anjem. Swaraladkasnagaiivota je neiscrpna. Da, istorija se ponavlja jer je dovekov iivot sveden na rutinu. Pogledajte sopsweni iivot - stalno nelto ponavljate. Malo. -pomalo, ponavljanje vam postaje najviSi domet. Gorovo ste se preworili u robota, izgubili ste svesr.Svestukljudujete samo kad se nadete u nekoj novoj situaciji. Kad ne pomaiu stari odgovori. Neizvesnost je veliki blagoslov Livota i ljubavi. U swari, wi smo mi u stanju neznar4a.MoZemo da budemo poput dece koja tr(e za leptirima, sakupljaju Skoljke i oblutke na plaLi kao dijamante. Moiemo da uiivamo u svemu. Kad sam bio dete, traZio sam od krojada da mi napravi 5to vi5e dZepovana odeii. Uvek bi se ljutio na mene: ,,Upropasti6ei mi ugled. Kad te vide, niko vi5eneie hteti da poruduje odeiu od mene. Kakva je to garderoba - detiri dZepa napred, dZepovi na rukavima, diepovi na pantalonama... Ti si lud! Izludujel me!" ,,Potrebno mi je toliko dLepovazato 5to volim reku. Skupljam kamendide sa obale i nikad nemam dovoljno dLepova." Kad god bih se vratio kuii sa dZepovima punim kamenja, moji roditelji bi seljutili na mene... da su rubini, sma,,Staie ti ovoliko kamenje?Sta zamiSlja5, ragdi, dijamanti?" ,,Ne znam, ali prelepi su. Ne mogu da spavam bez svog blaga." Neznanje je nevinost. Osnovni Zivotni pojmovi su neznanje i neizvesnost. Ako moiete da se opustire u neznanju i neizvesno-

Starenauiheteiho umiru

125

sri, vi ste mudrac, vi ste probudeni. Ako idete protiv neznania i borite seprotiv prosvetljenja'protiv mogudnosti da neizvesnosti, ikad postanete mudrac. Stare naaibe teiho umi.ru! Istina. . . z*to? ZaStonavike tesko umiru jer ste sastavljeni od mno5wa starih navika. Ako one umru, umirete i vi' Nemate nilta vi5e,nemare niStaosim starih navika. sastojite se od svojirr starih navika i starih Sablona. Vi ste samo maiina, a ne dovek - zato stare navike telko umiru.Veoma ie telko sresd pravog doveka. Buda je pravi dovek,istinski. Zarxusuaie pravi dovek- dostojan da se nazove imenom doveka.Obidni ljudi su samo naPrave' poput robota. Ziuit nesvesno,mehanidki' Imate samo starenavike-Ako ih napustite, ispariiete. Nedetena6i sebe.st" st. vi? Pogledajte se- videiete samo klupko starih navika. Nemate nista vise. suStina meditacije je u tome da u zivot unese neStoviSeod starenavike, neStospontano, nelto 5to robota prewara u svesno bi6e. Georg Gurdijev je govorio da se ne rada svaki dovek s du3om. Ta izjava naizgledzvudi neverovarno jer su nam svestenicivekovima usadivali suprotna uverenja. Prijatno je verovati da svako ima du5u. Ta pomisao je tako topla. MoZete se udobno smestiti u nju, uSuSkatii duvati duboko u sebi tu besmrtnu, vednu du5u. Gurdijev wrdi upravo suprotno - da uopite nemate dulu vei samo navike, navike i samo navike, a u sredini niStavilo, ptazni' Gospodar sejo5 nije vratio ili na. Nema nikoga. Ku6a je Przu;na. je u dubokom snu. Gurdijev je u pravu. vi ste samo potencijalno ljudsko biie. Lako je proma5iti taj potencijal. Milioni ljudi ne uspevajuda pobude svoju svest.Da biste probudili dulu u sebi, treba dobro da se pomudite. TeZakie to zadarak,kao da se penjete uzbrdo' Lako ie drLatise starih navika. Dovoljna vam je gravitaciia'

126

NEVINOST, ZNANJE r RADOZNALOST

Kao kad se spuitate nizbrdo kolima sa ugaienim motorom. Ne treba vam gas da biste iSli nizbrdo - dovoljna je gravitac1aAli, kad vozite uzbrdo, biie vam potreban gas.Tieba vam gorivo, snaga.Samo svestvam moZe dati snagu. Svestje kljud, kljud kojim palite auto i pokreiete dovod benzina u motor. Tada moi,ete da krenete uzbrdo. Stara izreka je u pravu kad kaie. ,,Srarenavike teiko umiru"... Niko ne moZe ubiti starenavike ako niie razvio svesr. Za ureme doruika ienaje rehlamaiu:,,Sonjin dedkonam dolazi na vederu. Spremiiuneiro ukusnoi obilno. Molim te, lepo seponaiaj.Nemoj jesti noZem da joj ne bi upropastio priliku zaudaju. je Wtera odliino prolla. Mul gotouonilta nije okusio plaleti se da neie upotrebiti odgouamjuiipribor Domafica je iznela hafu. Njen mul je uzeoioljicu i izrutio uruiu teinostna tdcnu.Porodica gaje uiasnutl ?zsma*ala. Nastauio je da sipa suedoh nije prEunio tdcnu. Zatim ju je prineo ustima, pogledao ohosebe i obratioim se: ,,Ako iko prozbori red,podeduda pravim mehuriie!" Zaista je te3ko.Morate neprekidno biti budni, na oprezu. Ne smete da se zaboravite. Se6anjeje najteLi zadataku Zivotu. Ne moiete se otarasiti navika ako se borite proriv njih, iako to ljudi destorade. Jednu naviku zameryujvdrugom. Zatim drugu treiom i sve tako. Ako hoiete da ostavite pulenje, podnete da Lvateteivaku. Zvakaje isto toliko glupa kao i cigareta. Menjate jednu naviku drugom, ali ostajeteista, nesvesna osoba. Ostaviti jednu naviku, a ne usvojiti drugu znadilo bi da ste se probudili i osvestili - da ne morate traLiti zamene,a to je najteLi zadatak u Zivotu. Ipak, nije nemogui. Pogledajte Budu, Hrista ili Kri5nu. Vidimo da je moguie ispuniti taj zadatakbai zato ito bude postoje. Te5ko je, ali treba prihvatiti tako veliki izazov. Ljudi koji imaju samopo5tovanjauvek prihvataju najve(e izazove.

." Zatim je progouorioderui!: .Nisam savnovac vremesedrastidnosmanjiobroj pristaviou grob.da ponesem u vasjer stevernici' Ovo su tri sobomu grob. Posle je progouorio sueitenik: .' Planiramba5to . U poslednje logacrkvi i smatraosamda bi bilo grelno savtaj novaczakopati u zemljuumestoda seuloZiu nelto dobro." Sua trojica su sesloi.otilli su u obliinii pab na piie' Prui hutiju u raha. obratio im seretima: 'Ni5ta ne moiei .dragomi je 5to si progovorio. i ludost da zakopamsavtaj novac.moram nelto da vam priznam. Buda to naziva vetnim zakonom. Spozna6eteneito 5to niste mogli ni zamisliti..Starenauiheteihoumiru 127 Niie tako telko dohvatiti mesec." . Osvajanje Mont Everesta predstavlja dedju igru u poredenju sa neprekidnom budnoliu' eim osetite da u vama navire svest.lJzeo sam deo zaostavdtine priloiio u dobrowornesvrhe.. Imam poverenja kutije u kojima se nalazinajvedideo mog bogatswa'Moja poslednjaLel)aiedasvakood vasstavipo jednu kutiju u grob kad me budu sahranjivali. Staracim je dao kutije i umro' Na dan sahrane. Toliko je bezgranidno i sveobuhvatno! Kad jednom zakoradite. spoznaiete svu ekstazu Livota. eovek mora biti dovolino svestansebe da bi prestao da se poistoveiuje s navikama.Prijatelji.Gospodo. istinskog postojanja. osvojiie vas zauvek. Sablonima koju su duboko usadeni u bi6a svakog od vas. obrascima.ila. sueitenika je ami'rao.sua trojica su dolh na groblje i ubacila suahisuoiu saltrane.ia sebriI meni se dinilo kao nem o nekolicini dobrowornih ustanova.Pozuao Jedan bogata! odru' ga obidu na sarnrtnom Kad su stigli. poznatavam je stara uzreka: svesa poneti sasobomu grob.Ode.Kao Ito zna!. Isus ga nazivacarswom nebeskim. i deruiia da je rabina.

Nemogudeje . Ne moZe se odrediti dubina ljudskog biia. bilo bi to pogrelno.zavrlili ste. Ipak..n"t.erui! gledaokrozprozor ita misli o njihouim postupcima. veoma lepo jer je vedno Zivo. koji je sueareme Nahon duge tiiine." Rekao je: . samim tim. rimski ca\ rekao je: ..Budi to 5to jesi!" Precizniji je od Sokrata..manje .Ti znai samog sebe.Spoznajsamog sebe!" Nije rekao: .. Sri biia ne moie se spoznati.bili biste ogranideni tim saznanjem.bolie uodavatebeskraj. Oseiarn da neba da seprizemljim.Spoznajsamog sebe!"Misli: . najveiu ekstazu.Pokudajda spoznai samog sebe i jednog dana videdei da je to nemogu6e!' Kad dodete do tadkegde nestaju svaznar4ai kad sesuoditesaporpunim neznanjem." Posle Sokrata.zapnvo zapar. Nepoznato je uvek beskrajno. Vaie biie je tajanswe. Nema ime.nema velike razlike . Marko Aurelije. Povrlni su oni koji misle da poznaju sebe. doiiveiete najleple iskusrvo.Moram re6i da sam veoma iznenaden.. nema oblik.. ZNANJE I RADOZNALOST je upitao rabina. Kad saznatesve o sebi .Postali biste predmer..stare navike telko umiru.to. Sto viSe saznajete. Sokrat kaie: . ili ne .r28 NEVINOST.Poku5ajda spoznai samog sebe. d. vei obiini. Ne bisre bili sre6ni. Sokrat kaie: .Kad biste mogli da spoznatesebe.ve6 sam priloiio i svoj dek. Postoji li nebo rnestopogodno za uzemljenje? Dobro je 5to ne znate ko ste . Sto dublje zalazite.ilen vaiim reakcijama...Nepoznato je vedno.Toliko ie duboko da se ne vidi dno. ne samo da nisam ni taknuo njegov novac. Sta biste onda? Bilo bi vam dosadno kad biste zavrSili svoju potragu. Pomislite samo: . . mogu da umru. Po3tosam poltovao ielju dovekana umoru." Niie vaZno da li ste rabin. Morate dati sve od sebeda ih ubijete jer je njihova smrt podetakvaleg pravog iivotaNe znarn ho sarn.Mudri ljudi znaju dauvek postoji nelto nepoznatoi.jer kad biste mislili da znate.

Svet viSelidi na pesmu' Lidi na pesmu Ptica u rano jutro .Livite. Znanie niie vaZno.ViIe mi se ne dini da je svet poput nekog mehanizma. Edington ie iziavio:. oseiadetekako se ta neutaZivaradoznalost popunjava.ono 5to znamo.Starenaaike teiho umiru 129 spoznari sebe. Divna ibeznataina.Samo je pitanje vremena kad ie nepoznato postati poznato ier iei ovo sto nam je sad poznato nekad Tu nastupa bilo nepoznato.vi ga.Ako zakoradite dublje u nauku. verovatno bi rekao da svet ne lidi na misao. Predivna. nePoznatogi onoga Sto se ne moLe saznati. Mislio sam da iu. nePoznato ono 5to iemo saznatipre ili kasnije. MoZemo razumeti ovo poznato i nepoznato. Samo budit e. Sve dok ste van biia. otkriti sveo tom mehanizmu"' Smatrao je da se iivot deli na dve kategorije: poznato i nepoznato. izgubidete tu potrebu.Sad mi se dini da se Zivot sastojiod tri kategorije: poznatog.. Poznato . napisao Jedan od najvedih zapadniatl<rhnaudnika. logiku.. u swari. Ne morate da znate..ali mogude je biti to sto jesi. sveje tanje znaile. videdeteda ima jo5 mnogo nerelenih problema' Sto dublje silazite. Moze- . lidi mi na neku misao. Sta je sa onim 5to se ne moLe saznati? religija. Vrlo tajanswenu"' Da je poiiveo malo duie. ceo svet izgledao mi je kao jedan mehanizam.divnu pesmu od koje ne mozete nista da napravite. istraZujem. Ako ne moiere da ga spoznate. Podeo sam da udim.Kad sam podeo.zar vam to nije dovoljno? Svi smo mi radoznali da otkrijemo svaku misteriju' eim zakoratite u bi6e. pre ili kasnije. ier misao ima strukturu. je u autobiografiji: . Edington.samo je pitanje vremena... ispitujem taj mehanizam koii mi se dinio svakim danom sve ve6im. Ne trudite se da otkrijete definiciju svog biia' Nemogu6e je' ziuitesvoje biie. Sveje mutnije. Nauka moLe zadovoliiti deo vaSeradoznalosti svaSta mozete saznari o materiii. Na samrti. Zatimje dodao: .Vaino je postojanje' Samo budite ro 5to jeste. barem delimidno. ali ne sve." ono sto se ne moLe saznati.

Livot je religija. reii 6u vam: . Pol Tilid. ali u poredenju sa vaiim unutrainjim vrhovima ekstaze.Pokuiajte da saznate ." ito Moliwa je dvojswo: vi i Bog. Ne moZetese moliti bez Boga. Znarye je filozofija.vei budistidki. takode. prestaiete da istraZujete i podedeteda iivite...odgovorio je: . koje su mu postavili studenti kad." Njegov odgovor nije hriSianski. .Ne. Po mom miSljenju." Ako pitate mene.Jane meditiram. zvezdesu ni5ta. nego Sokrat koji kaZe: . Jedan od najvedih hriSianskih teologa na5egdoba.Ja meditiram". reke su ni5ta. Meditacija je sloboda .. Za meneje Bog beznatajna lepota koja nas okruZuje. eak vam ni Bog nije potreban. . ali u poredenju s valim biiem.sloboda od Boga. Kad spoznatene5to. beznatajna pesma. Svevam jebeznahlno dok god vam je nepoznato. meditiram.osirn ako niste religiozni.tek onda mu pridajeteznatq. to je bolje nego da saznqete. Himalaji su tajansweni. MoZda je Bog swarno tu. Moliwa je zavisnost.. ali moiete li i da od<rijere njeno znadenic Nema znaterya. beznatajna ti5ina zvezda.a da pre toga niste probali da spoznatesamesebe. KaZemvam. Strahovito lepa. Zaito kaiem da je sveto beznadajno? Zato {to se ne moZe saznati. alibeznatajna. Iako vrlo dobro znam dane moiete biti to 5to jeste.Tilid je u pravu kad kaZe: sene molim. kaie on.Spoznajsamog sebe".le bio u dubokoj starosti. na pitanje da li se moli.Ja . zvezdesu tajanswene. Potrebanvam je. beznaiqan Sapatvetra. Budite. ZNANJE I RADOZNALOST te da uy'ivate u njoj. ali u poredenju savalim unutralnjim tokom. a moZda i nije. Ja sam ono jesam. ne moiere uZivati u beznadajnom.. Reke su tajanstvene. Himalaji su ni5ta. Ne moZerese moliti bez Boga?Kome 6ete se moliti bez Boga?Kome iete seklanjati? Prema demu 6eteup! rati odi uvis? S kim iete razgovaratl?S kim 6ete voditi dijaiog? Potrebanvam je Bog. eini mi se da Marko Aurelije mnogo bolje razume Zivot kad kaZe:. Nikad ne6eteuspeti da saznate.Budi to Sto jesi'.ali malo-pomalo.130 NEVINOST.

za meditaciiu je potrebna aktivnost . Ako ih pirate 5ta rade. njegova smrt neie poremetiti dovekau meditaciji. Znanie ne menja ni5ta. nosimo vodu. e"k i ako Bog umre.. Nelto radite. a nekad ne meditirate.Gotovo je! Sad vi5e nema svrhe!Kome da se molim?!" U tom smislu budizam je navi5em stupMoliwa je zavisnost. Ne morate ni da znate ko ste jer ste ve6 to 5to jeste. Ako nema Boga ili ako na vestima sludajno iave daie umro od starosri." eovek koji meditira meditira sam.Ne znam ko sam.Bez Boga. Niie u pitanju ni5ta vredno jer ponekad imate meditaciju.. tacija.Tako kaiu zen uditelji.IJ redu. sad imate osobu koja se nedim bavi i delatnost kojom se bavi. reii 6e vam: kad . nju od hril6answa. jedemo.Cepamo drva. .Nemojte biti niko drugi'" Budite to 5to jeste iako ne zn te 5ta je to. smo gladni. odmah bi prestaosa moliwom. Vi meditirate' Meditacija je aktivnost. Nemam dak ni zavisnostod neke aktivnosti. a ponekad nemate i to ne moie biti vaia priroda. To je najveia moliwa.ali za moliwu vam treba Bog. ne zavisi od onoga sto dinite.Starenauiheteiko umiru 131 ali to viSe nije vaino . dovek koji se moli. Nekad meditirate.." Kad kaZem da bivam. odmah bi skodio i rekao: . ne meditiram' je. Nije vaino da li je Bog Ziv ili mrtav. Nije vaino da li ste svesnitoga ili ne. Jedino 5to treba da zapamtite: . Ako pitate mene: .za bivswovanje nije potrebno ni5ta. nalve(a mediJa jednostavno bivam.znadi da ste prvi KaZete: .. takode.. aktivnost' Nema Ja jednostavno jesam. Ni znanie ni neznanje ne mogu vam . ne vodite dilalog. vaSa priroda je uvek prisutna. da li meditirate?"...Ne.da je ubijen ili neito slidno dovek koji se do tad molio. Moliwa je zavisnost.Gospodine. lJmesto drugog lica. Kad ste u harmoniput prizemljeni. odgovoridu vam: . Za moliwuje potrebno dvoje. ali ipak ne$to radite' Ne moiete bez nekog posla. ii sa onim sto ne zahtevaniSta. Kad nam se spava' spavamo." Meditacija drugog lica." Nema potrebe ni da znate ko ste. Dovoljno sam usmeren na sebe. Nikad mi niie ni bio potreban. mislim upravo ovo 5to kaZu zen majstori.

ostaie i dalje ruia.Ja sam najviSeja" . .Ja sam atma".Pored mog prozora aleta ruZin grm. niti oduzeti ni5ta.r32 ZNANJEr MDOZNALOST NEVTNOST. RuZe se ne porede s drugim ruLama iz proSlosti i ne razmiSljaju o buduiim ruLama. Ne moZetereii gde ste jer mesto nije bitno. stavno jeste! Svi koji kaZu da znqu.sBoNe reba Boh".To su samo redi. . Niko nikad nije saznaoko je. Ne brinite ni o demu. a vreme stoji. ViSe vas nema na mapi. Svesu to kliSei.RuZajeste.dk-tak. U svom bi6u." Vi ste s Bogom u svom biiu. MoZda sat otkucava . kad ne budete mogli da kaZeteni ko ste. ni kada ste. dodati. ali niste u vremenu. Sve je stalo. nego Bog. Nije v{zno da li znate njeno ime ili ne. Vi ste deo natdulnog. Gledatevreme.Ja sam Brama".Ruie su s Bogom u ovonr trenutku. ali niste u prostoru. vam nikakvo znanje. Zato sam rekao da je izreka Marka Aurelija bolja od Sokratove. . Emerson pi5e: . Ovog trenutka vaie biie je boZansko. U svom dnevniku. Jednostavno. samo ponavljaju kli5ee!Sigurno su to proditali u verskim spisima.. ni gde ste. Gledate prostor.Zar nema nekog mesta pogodnog za uzemljerye?" Mesto je deo prostora.ne pripadate mapi.ali vreme se ne pomera . Jedno.. Vreme i mesto nestajuu biiu. Ne5to duboko u yama je stalo. Biiete prizemljeni tek kad dodete u odredenostanje.samo kazaljke na sanr se pomeraju. tik-tak". To ja nazivam bivswovanjem. Vreme ne mrda. Potrebno vam je uzemljenje. Vreme i mesto nisu delovi biia. Bai danas. Ruiin grm ne razmi5lja o tome ko je." Dobro je. To je tadka koju nazivm bezvremenom. Ne kaZem. onda?Vi bivate!Ako ruZu nazovetedrugim imenom. Isus carswom nebeskim. Prizemljeni ste.ruLaje ruZa.Oseiam da mi je potrebno uzemljenje. Slu5ate.. ViSe niste deo merljivog. Nema prostora.a Buda nirvanom. ali ono nema nikakve veze sa znaryem. ..Ruiu ba5briga kakvim je imenom nazivate. MoZete rc(i: ..RuZni kliSei koii niStane kaLui ni5ta ne znaie.. vi ste Bog. Uzrmljenje je povezano s biiem. eemu.

Zivot niie dosadan. U swari.To je jedini nadin iako vi niste svesnitoga. sve 5to vam treba vet ie tu. Z . Neznanje je kapacitet za ignorisanje nedega. Sami swaramo tako jake umove . drve6e. Otresite san sa sebe i videiete da ste ved uzemlieni. Probudite se! Nemojte dozvoliti da vam bi6e sklizne u san. Probudite se.kao da oko sebegradimo kineske zidove . To je Isus mislio kad je rekao: .Ne morate da brinete o tome ko ste i 5ta ste. cveie. Taj pokret rukom ianazivam sve$iu. Zivotje toliko lep.svesu to nePoznate dinjenice. samo se probudite i osvestite. Y. Osvestitese. nikad ne vidate svetlost dana.kakvo postignuie! Zivotiejedan ekstatidanples. tako neizmerno divan da nikad ne biste prestali da se osmehujetekad biste ga videli onakvog kakav jeste. Samo pruZite ruku i mo6i iete da ga dotaknete. kako bi moglo biti drugadije? stojanja. ali um jeste. Kikotali biste se u sebi. Samo vam je potrebna jo5 svest o tome. Vei se nalazite Nema drugog nadina pou Bogu. ljude. treba vam uzemljenie..Vratite se. Taj zid nas odvaja od Zivota. ne vidite . Samo budite svesnisebe.Ne dozvolite da nepoznato i ono 5to se ne moie saznati zaspi u vama.Sigurno ignoriSeteptice. Ko god da ste. Izolujemo se. Carstvo nebesko vam ie nadohvat ruke!" Govorio je o valim rukama. Ziaot mi je tabo dosadao. a vi ste ga preworili u dosadu!Ved ste udinili dudo! Stajo5 ho6ete da uradite? Ne moiete uraditi nijedan poduhvat veii od ovog' Zivot i to dosadan! Sigurno imate ogromnu volju da ignoriiete Livott.X. Ko god da ste .zaworimo u kapsulu i obitavamo tamo bez prozora. Bolje bi bilo rc(i da ste ve6 prizemljeni. samo treba da se okrenete ka unutra. Carswo nebesko vam je veoma blizu.Starenaaiheteiho umiru 133 Da.ne dozvoljavamo da Zivot prodre u nas. Stn da radirn? Vei ste dovoljno uradili ako je tako! Udinili ste da vam Zivot bude dosadan. Po5to iivite u zaworskoj ielili.

islamu. Samo ljudi koji su veoma obrazovani i dobro informisani mogu da sagrade taj zid od redi. ako su vam odi pomuiene znanjem. Najsiromainiji su oni koji Zive samo kroz um. neprekidni niziznenadenja. Ne pridam o nekom nebeskom iivotu . Verovatno ste religiozni jer da bi vam Zivot dosadio. vedina bi se sloiila s vama. Ostavite znarye po strani! Pogledajte praznim odima i vide(ete da jeLivor. Nalazite se na pogrelnom mestu. Zaboravlli ste 5ta znati zbliLiti se sa iivotom. Naravno. Ali. Najsiromai niji je onaj dovek koji sel<rije iza zavese od znarya. Ziuor. Ako propustite sadainjost. jalovih redi.da seponovo rodite i postanetenevini. se6anja. Morate znati sve o hriSianswu. Ziuite u pogrelnom okruienju. lJ swari. se neprekidno menja. Kako moZete ostati ravnodulni prema tome? Jedini nadin da budete ravnodulni je da se grdevito drZite pro5losti. u Sepurenjupauna. Znanjeje prepreka izmedu vas i Zivota. nije ni dudo 5to pomislite da je Livor dosadan. definitivno morate biti religiozni ili udeni. ZaHjutakvam je pogreian.obidan Livot je tako neobidan! U svakodnevnim sitnicama lako moZeteuoditi boianski ffag . neiete videti ni5ta od toga. Nije to samo vaSeiskuswo . Dosadno vam ie zato 5to ste se otudili od Zivota. Morate biti dobro informisani. ne vidite zvezdanonebo. da ne bi videli svet koji ih okruiuje.r34 ZNANJE r RADOZNALOST NEVTNOST. uma. . Ponovo postanite dete! Osnovni zadatak meditacije je da u vama ponovo probudi dete .Pogledajtesve5to vas okruZuje kao kad ste bili dete. judaizmu. Od pro5lostine vidite sadainjosti propultate trenutke koji seviSenedevratiti. Veiina koja nigde ne nalazi razlogza radost i iznenadenje.u dedjem kikotu.Ziveietedosadnim Zivotom. u laveZukomiijskog psa. Zivot je prepun obrta. Morate znati mnogo o Vedama.Kuranu i Bibliji. Najbogatiji su postigli stanje odsuswauma i sad uiivaju u tome. ptice u letu.niste sami u svemu. Svaki trenutak Livota je iznenadenje sam po sebi jer se ni5ta ne ponavlja. Osvrnite seoko sebe.

poialila sesuomledeuetogodiinia Moli. Pogledajte oko sebeSirom oworenih odiiu i shvatidete daie Livot radostan! U izhgu jedne radnie u centragrada istaknutje natpis:KUPUJ' hogasu sitnim slouimadoTE AMERICI{E PROIZVODE.kao da je naSlorudnik dijamanata' Odulevljen je sopswenim otkri6em. haru na bol u donjem delu snmaha.amd. boianskom znanju .nku li papagajgouori. odurutio mi5ljenja!" ja politidka bahica.pridam o obidnom iivotu. i'spod U KINI. dosada prestaje' Dozvolite da vas podsetim: ovde nije red o nekom ezoteritnom. eim zaista spoznate neito' nesta6e taj oseiaj dosade. Pisali K)JI SU NAPMWJENI Samo pogledajte malo pai'liiviie nego obidno' Jed'anNemacizistoinogBerlinajetgTB'obauestiopolicijuo ulasnikada je upitaopotresenog papagaja'Policaiac suog nestd.nelto o nedemu.$Ji. sed.Gospodo. vidite kako dete sakuplja kamendi6e. Posle aop i t i o dij agnozu: stoult doktor j e s laboratorii ski h t e trudni ste!" . Naravno ako imate znanie. ali ako imate spoznaju. Pogledajte dete kako juri leptira.. Pogledajte koliko je koncentrisano i izgubljeno u prostoru i vremenu kao da nema nideg vainijeg od zamka na obali mora.Da". moZete se dosadivati. .Starenauike teibo umiru 135 Znarye je zid. je uplaienitouek'. skupljajte Skoljke! Nemojte iiveti kao daznate.. a nevinost je most' pogledajte svet oko sebedetinjim odima. Pravite kule u pesku.izrai'avaiskljudivosvo. Idite na plazu i ponovo sakupljajte kamendiie. Spoznajaje takva avantura da u njoj nema mesta za dosadu. Pogledajte dete kako pravi peSdanizamak. Ne znate vi ni3ta! Sve dto znate je teorija.eset podrobnih pregledai.

zvuii kao da osudujete sebe.Izvinite.136 NEVINOST.Polako vra(ate svoju nevinost. odumirete lagano. Pozajmljeno znanje vas sputava.Ako to stanjenazovete glupoitu. ko me traLi?".plji. To znadi samo jedno .pa ste zbog toga i Zalosni.Ja imam sedamdesetde$est. a konstruisan je tako da se odajnidki boli za opstanak.nestaje znanje koje ste pozajmili. uzuiknula je Moli. eini rr"s krutim mehanizmom koji od debelog zidaznanja ne vidi misterije Livora. Ne govorite da zagluplj$ete . Um umire. napumpao si me!" . sekretarice. Dozvolite znaryu da ispari.. 5ta ste rekli. Nemojte brinuti za znanje jer vam niSta nije pruZilo. Polako zaboravljate sve 3to ste do sada udili. Sta da radim? Zar je douoljno saruo da biustaujem? Oseiarn sepoqruno beznade/no i ialosno.ZNANJEI MDOZNALOST . Um moZe red da zaglupljujete jer mu izmide tlo..poput radoznalogdeteta. znati da niste shvatili suStinu.Marorijarie. zaiula je mui. a moj mui osamdeset Dohtor nije odustajao. ve(teLim.iako joJ radi. . pa je Moli zgrabila telefon sa stola u ordinaciji i pozuala suogmula u hancelariju.euljeu glas s druge strane Zice." vet godina. euvajte se toga. Dobro je 5to oseiate da vremenom postajetesve gluplji. Rastere6ujetese nepotrebnog znanja.Nemoguiel". Otuda potide osudivanje. umesto da vam da krila. Prvi je osudivanje neznanja koje raste korak uma u samospasavaryu u vama. Pozajmljeno znanje predstavljasamo teret. Svako ko se ikad bavio meditacijom dobro je upoznat s tom dinjenicom. Ne dini vas lakiim. lJm ne Zeli da umre. .nemojte upotrebljavati tu rei . eim izgubite sposobnostda vidite misterije. teZi tome da zadrLi vlast nad vama. Zaborav\anje je prvi korak u povratku nevinosti. Postajeteprirodniji . a ne slobodu. .. Mislirn da aretnmom postajem suegtu.

Jednostavno. a mudrost putem iskuswa' je Nemoite se Zaliti na nevinost koja raste u vama' Nemojte glupoliu. Znanje dolaziputem informacija. Samo napred . naziv zaum je davo. are(e. Sveti Franja je za sebe govorio daieboi-ia luda' Zaito su ljude poput Franje i Isusa nazivali budalama? Iz prostog rtzloga sto su budale znale ne5to sto obrazovani ljudi nisu mogli znati. ^ ne zna da znati o Bogu nije isto 5to i spoznati Boga' Znati nelto o svetlosd nije isto 5to i doZiveti svetlost' slep dovek moi..a doiiveli ste vei neito drugo. bedna. ali kakve koristi ima od toga ako slep' je Ako imate odi. znanienije mudrost' Znanienije spoznaj je .wati U starim spisima.eznatisve podatke o svedosti. Samo um moZeda vas iskulava jer um postoji svedok vi gre5ite.slobodno zaglupljujte smislu da vam se vraia vaia nevinost' Isusa su nazivali budalom. bez obzirana to da li znateneStoo svetlosti to ne znateniStao svetlosti.a niie video nijednu ruiu u zivotu. Zna sve o Bogu.Starenauiheteihoumiru 137 Zivor ieu skladu sa tajanswenim. Ponekad se budala dini mudriiom od takozvanih mudraca' u stara vremena svaki kralj je imao svoju dvorsku ludu u sudnici. n:a"^. Budala nije tako luckasta kao udenjak. Nede osetiti radost koju donosi svetlost novog videti dugine boje. Kad ste na Pravom putu' um vam samo oteLava'nemate nikakve koristi od njega. ni leptire. Budala ie nevina. e"k i "ko a.to je pravaspoznaja.Mislim da vremenom postajem sve gluplji"' . Znasve o svetlosti. samaje kriva za to' Misli da zna nesto o rvi-ama. Svetog Franju su nazivali budalom. Nema drugog davola osim uma. zalto? zatolto se desto deSavaloda luda kaze neSto sto se mudraci ne usuduiu da izgovore. prazni_i.um uvek igra prljave igre.5to je najgore. Um se igra vama . moZetezanemaiti um nije vam potreban.u Blagosloveni ste.gubi svoju moi nad vama' KaLete:.ali i dalje ie ostajutra' Neie ti slep.Kad krenetena put ka istini. Budala je toliko nevina da . Sve6e to ostati nepoznanice za je njega. Zivot je prepun tuda' Zije vot je spoznajastrahopoltovanjai divljenja' Udena osoba veoma siromalna. zna sveo ljubavi iako nikad nije iskreno zavoleo sebe.

138

I RADOZNALOST NE\'INOSI ZNANJE

jednostavno ne moZe da pre6uti istinu. Thkozvani mudraci su veoma lukavi: neie reii istinu, ve( (e se dodvoravati. Iftalj je okruZen svim mogu6im prevarantima i lukavim mudracima, pa mu je bila potrebna budala koja ie reii ono 5to swarno misli. Toliko je budalast da neie brinuti o posledicamasvojih redi. Svakom kralju bila je potrebna po jedna budala. Mnogo puta budale su spasavalekraljeve. Svojim savetima koji potidu iz neznarya, desto su bili u prilici da spasu kraljevswo. Lude su govorile jasno i glasno,a mudraci sebi nisu mogli da dopuste taj luksuz jer su mutni. Osedatese beznadeZnoi tuino zato 5to va5 um osuduje nevinost i naziva je glupoiiu. Ziuimo lroz redi. Vezujemo se za redi i dozvoljavamo da nas obmanu. Zamenite red glupost nekom drugom redju i osetiiete kako se klima u varna menja. Nazovite je nevinoliu i osetite njen ukus. Osetite njen dodir. Kad pomislite na red glupost, osetite da se nalazite u tami, a kad dujete red nevinost, u vaiem srcu podinje da se otvara pupoljak. Odjednom, okruZeni ste divnim mirisom. euvajte se redi. Pazirekoje redi koristite. Predugo smo Ziveli sareiima... je sti.gao na nekiposed,ali Neki huac seizgubio u iumi. Predueie jer je phlio seda ude na bapiji stajao natpis' CUU,I,1SE OPASNIH PASA.Smrkaualo sesue uiie i louac seuplaiiodiuljih Liuotije daje boljeda ga napadnupsi negoda ga rastrgna nja. Pomislio je i,eleo zueri.Bioje premoren, samo da semalo odmori.Aho ima pasa, moida ima i ljudi, ponadaose. Waoje pomalodrhtauimborakom, ali nije imao izbora. Jed.ua daje preiao nekolikometarakadje naiiao na drugu tablu,joi uetu odprue: CUUAI SZ OPASNIH PASA.Snaino seuplalio, ali sad nije mogaonazad, moraoje da nastaui.Naiiao je na joi jednu tablu -joi ueiu odprethodne. je ugledao jednogpsiia hahostoji ispredkute. Psitje bio Tada taho mali da bi ga toueklaho mogao podiii i baciti sto metdrd.

Starenauiketeikoumiru

139

sei uhsnihpred uratimabuie' Poiauio sezbuni.o. Louac Psi?" ,,Gdesu ti veliki, oPasni jedini je mi Ovo ih. Pas." ,,Nema ,,Moie li ovaj mali pasda sprediprovalnikeda udu?" u posled,,Ne,ali tabla moie. Vi steprvi dovekkoji je uSao njih nekoliko godina.Iako nemapasa, ludi sepla5e"' Ljudi iive u svetu redi. Ako u punom pozoriStu neko povide: neie pitati ima li ,,PoLar",ljudi ie nagrnuti kaizl:rnt' Niko se vatre. Sama ret ,,poLaf' dovoljna je da pokrene maitu' Nemoite tu osobinu nazivati glupoSiu, inade 6ete Postati zrwa sopswenoguma. Bidete tuZni. VaI um ie se radovati ier ste tuZni. Ako tugujete, podeiete da sakupliate znanie koje ispada iz vas i vra(t(ete ga naztd u sebe. Ponovo iete skupljati znarye samo da se ne biste oseiali kao glupak. Nazovite to nevinoiiu. Budite veoma oprezni koje redi upotrebljavate' Redi upuiuju na asocijacije. Postale su gotovo konkretne, vi5e nisu redi' skoro da bi se moglo reii da su se oteloworile' i to me rastuZuje"' Kaiete: ,,Oseiam sebeznadeZno Beznade uvek dolazi posle velikih odekivanja direktno su proporcionalni. Ako se budete mnogo nadali bi6ete nezado' tudim se volini. Nadajte se i, pre ili kasnije, osetiiete beznad'e' da vas oslobodim nade. Ako se oslobodite nade, nikad nedete z pastiu beznade. Beznadeje nusproizvod nadanja' Nezadovoljswo je nusproizvod odekivanja, ali to je prirodno' Dolazite mi sa velikim nadama: ho6ete da doZivite prosvetljenie, ho6ete da postanetebud'a.Problemje u tome 5to vam ne mogu pomo6i da postanete kao Buda, jer ste vi vei takvi' Ne treba da se prewarate u bud.u.Prewaranjeje proces- a budaje vei u valem bi6u' Cim zaboravite na tu ideju, prepoznaiete budu u sebi' Ne pomaiem vam da postanete neko, ved da shvatite ko ste' su da bi vaspodsetile,a ne da u swari. Sveove tehnike osmiSljene bi vam pomogle da postanete ovo ili ono'

140

NEVINOST, ZNANJE I RADOZNALOST

preselilau predgrade. Rehli su im da nabaue psa Jednaporodicase iuuara,pa su kupili najueieg kogasu moglida nadu.Tbhom noii, je proualnihim upaou kufu pasje spauao. Vlasnibpsa otiiaoje u odgajiuainicuu ispriiao ita mu sed.esilo. Odgajiua i je odgouorio: vam mali pasda probudi velikog!" ,,Treba To i vama treba! Buda u vama je zaspao.Treba vam samo mala pomoi-iedan mali pas- i probudiie seveliki pas! Gospoda Mule Nasrudinaiaskala je sahomiinicomosuojoj drci. ,,Da Ii woj sin teJko ustaje iz kreveta ujutro?", upitala je homiinica. ,,Ne.Jasamooworim vratai bacimmadkuna njegovlcevet." ,,Kakoga to probudi?" sapsom." ,,On spava Po slidnom principu funkcioniSe i moj posao. Bacam vam madku na krevet. Nije to neki veliki posao - dista zabava!

www.leo.rs

Potpunoje prazno. nevinostsemora zagaditi'Krila moraju eim r. bao lto ui nrdite? Dete ie disto' Dete je suita inteligencrlajerjoi nye zagadeno' tabularasa' Ni5tajo3nije upisanou dete.snteltsuudaohouas! pre negoho ih dru{wo Jesu li dcca zaista toliho inteligentna i unilti.ni janstuen. naii iete l:iubau' Ako malo uile obratite tlost. Bibliju.uesela suepainju na iiuot. njegova da se nikad ne bi da mu se podseku.da dete ne6ePostati da ie dedjainteligencija rob bilo kakvogporetka. Da ne6eposedovati pobunjenik. ostati netaknuta.Dru5wo ie odmahpodeti se PlaSi da piSeGitu. hinduista. rodi.musliman. a roditelji uLivajuu tome' IGd god Prvo zavise im pokaZuda ne mogu bez roditelja. dobro ni lole. Kuran.apsurdan'Ne mohete bai zato lto je smeina.PomaZu soPswene u sopswenojkreativnosti.komunista.Ne smebiti nezavisno' na sopstvene oslanjalo od roditelja.roditelji se raduju tome' nekomeda odraste. neobialnjiu . Druswo ne mozeda deka. katoDru5wo ie prvo napisatina Yamada li stepravoslavac' lik.U stanju su da zanemare . vati.b e Kaodete Obrati.nje na iiuot i iznenaditetese'Ziuot je tadokazati niita . niti se potdinjaBiie i da ne6ebiti u nedijemposedu.moraju mu se dati Stake noge.Da ne6edominirati.ten'ralouile pal.Ziuot je ljubauna ueza.uiivaju Imaju neki smisaoLivota.

preispitivanje.142 NEVTNOSI ZNANJE r MDOZNALOST probleme i sve stresove uvezi sa podizanjem dece.. Prvi put u istoriji.moLdato 5to oni rade nije kako treba. a mi nismo spremni da prihvatimo. dovedanswose osedaprazno ibeznatajno jer je nestala svaka potreba za njihovim angai. a inteligencija je preispitivanje. pa im roditelji ne mogu reii 5ta da rade. Sto viie dete zavisi od roditelja. to su roditelji sreiniji.Viie i od Zena. Mudi th grii. Najviie eksploatisanaklasa na sveru su deca.. ne i. Roditelji guie dedju inteligenciju jer je to jedini nadin da ih odrZe u potdinjenom poloZaju .aZene su im se pridruZile u porobljavanju .a posle roditelja i nasravnici. Starija generacija pati zbog toga. 5kola.ele da im deca budu nezavisna. Niko ne odobrava pobunu. Jednog dana 6e iz te sumnje izrasti poverenje. pla5e se da bi mogli uni5titi sopswenu decu.ele to ier nezavisnoi deci nisu potrebni roditelji. Niko neie da ga decapreispituju.Mu5karci su porobili i.asavesti. Deca se radaju sa distom inteligencijom. Politidari nisu zainteresovaniza detfu inteligenciju jer mogu da predvode samo glupe ljude. preispitivanjei dajemo ljudima vei gotove istine. Samo pomislite: da li bi Desai ikad mogao da postanepremijer da ljudi u Indiji nisu bili glupi? Ljudi su toliko neinteligentni da ie prepustiti vodswo svakome ko je spreman da glumi vodu. Iako govore da i. a inteligencijaje pobuna.Ko zna . nastaje tako 5to ubijamo sumnju. Starija generacija danas se suodavas velikim problemom. fakultet. Pravo poverenje dolazi samo kroz sumnju.PoslepobuneLenatreba da nastupi pobuna dece.ovanjem.Do poverenjase dolazi kroz sumnju. Inteligencrja je sumnja. a Sta da ne rade. Deca danainjice ne zaviseod roditelja. U stvari. profesori. koje znamo kao vera. Ne moiete biti gospodari sopswenoj deci. kao i radost vaspitavan)adece. Lai-no poverenje.ene. istraiivanje. a ne protiv sumnje. Poverenje se rada iz sumnje kao 5to se dete rada iz marerice.

Ovo je Prva generacija koia pokuiava da se otrgne iz zamke.Zar uBibliji ne pile da je Bog izveoAdama iEvu iz rala?" Nije vam potreban nikakav dokaz.sAdrugogIsusHrist. Dok su gledali lica. Deca su veoma inteligentna. odgouorio . Jedandeiahje nacrtdl auionsa tetiri prozora.. Veoma ste zli 3to koristite dedju bespomoinost..PontijePilat!".ljivo posmatrajte decu. euo sam jo5 jednu pridu.LepcrteL. upitao je detah.. . . ltacje primetio senhukoiaje prella prehodetahouog lauoue.Deca su bespomoina . Zato je svet u haosu.. zagle' dajte im se u odi i pratite njihove reakcije...... Ne kaZem da su zli namerno ili smi3jeno. S vremena na vreme i roditelji su zli prema deci. Jedandeiakje nacrtdoiouekahakouozi nebi stari auto." ako lav preskodi P ai. (J nekoj drugoj lholi. Kroji se nova istorija. Pogledajte oko sebe deca su svuda. oshudno duaputnika.Sa jednogje uirio Bog utnc. . Mali Papoje uiiuao sa tatrm u zooloikomartu. Samo gledajt. Utitelj je rekaodeci na ndntdja suojuomiljenupriiu iz Starogzaaetd. svaka generacija uniStava sledeiu generaciju. Zato je svet toliko jadan.upitaogaje. ve6 gotovo nesvesno'kao da ne znaiulta rade. decasu dobih isti zadatah .po prirodi moraju da zaviseod vas.da nacrtaju omiljenupritu. kojim autobusomda se vratim ku6i overeietkei pojedete. sa treiegSuetiduh' je nastaunik..Stati je?". Nesvesno..Kao dtte 143 dece.Samosam se pitao. oboje di susedela ..O kojoj pridi je red?" Mladi umemikseiznenadiohadje iuo to pi'tanie:. . Samo posmatrajte decu.Ko je iza njih?". Pozaobuteni.

ali vekovima su ljudi gu5ili njihov potencijal.Ako dete ponavlja uspelnije od drugih . Koga briga 5ta deca pitaju? Koga briga 3ta kaZu?Ko ih. Ne samo jalovo. ved samo da se vide.Slu$aj {kole do ku6e!Nekako samuspeoda pobegnem!" . Kad sam ga video prvi put i ja sammislio da je tigar!"' Deca su beskrajno inteligentna.Stoputa sam ti rekla da ne izmi5lja5 opet! Sadsi naiao tigra na ulici? Gde je taj tigar?" l<rozprozor . Deca se nikad ne6eosloboditi tog terera.na demu je zasnovannad danaSnji obrazovni sistem. Mislim da je devedeset osam posto informacija kojima zatrpavamo decu jednostavnojalovo. Rekao sammu: oprostimi 5tosamod malog . Deca ne treba da se duju. Moramo da sworimo novi obrazovni sistem u kome se deca ne dade.Zna! ti vrlo dobro da je to pas. Devedesetosam posto informacija koje serviramo deci su glupe..'Bog mi odgovorio: reduje. Ita mi se desilo! Tigar me je jurio celim putem od ..Jesam.144 NEVINOST. ZNANJE I RADOZNALOST Niko ne posmatra decu.a ne tigar! Idi u svojusobu i pomoli seBogu da ti oprostil" Deiabje otiiaogoreu sobui uratiose poslenekoliho minutd. . U stvari.eno ga ramo!" . . vei bolje pam- .koji pomaZeda im se bogom dana inteligencija saduva u prirodnom obliku. lJ swari.ne izmilljaj! A ti . vei i Stetno.znati da je inteligentnije. To je stara izreka. svi misle da deca pridaju gluposti.. a ne da ponavljaju kao papagaji. Deci treba pomoii da razvyu inventivnost. Bio sam i udenik i profesor na fakultetu. uopite.. nije to bolja inteligencija. 'u je je psamislio da tigar.Pogledaj Mama je otiila doprozora i uidelanekogmalog psa. sluia? Deiahje doiaosauzadihan huii. Ne treba ih puniti beskorisnim podacima.Jesili sepomolio?" 'Boie.

dak i u snu' znati kako se zove' Edison ie zaboravio kako se zove.informacija .etuneie biti potrebe za tim. Dvadeset pet godina Livota. Zatpqte doveka informacijama' Napravite malinu od njega. vi je pohranite u glavu i onda povraiate na ispitima' Sto viSepovratite . Nemojte izmiSljati. Dolazite mi kao ma5ine. Kakvu god glupost da vam kaZu. iz kreveta i reii: ..Sigurnosi u pravu..Ko je Tomas Alva Edison?". vei originalnost' .... a ne na inteligenciji . Kad su ga prozvali: . znanla. Kako biste mogli da zaboravite sopstveno ime? Ne moZete ni u snu. Obrazovanje ie pomagad ljudima da razviit: inteligenciju' a ne pamdenje' Thenutno se obrazovanje svodi na ponavljanje. Stajao je u redu tokom Prvog svetskog rata.osim earha koji 6e skoditi . Ajnltajn nije imao dobro pamierye' Njutn.. pusti me da spavam' Jedva sam uspeo da zaspim od ovih dosadnih komaraca. rcLakzadatak.Ne budite originalni' Originalnost je potcenjena.Kao dete 145 ienie.on seosvrraooko sebejer nije mogao da seseti soPstvenog imena.gotovo jedna tre6ina pfotraiena Kasnije nam predstoji veoma ie da bi se od vas napravilemaSine. Ako medu tri hiliade liudi koji spavaju neko povide: svi ie nastaviti da spavaju. Edison i mnogi drugi naudnici nisu se mogli pohvaliti tazviienom memorijom . Dobijate viSu ocenu' Morate da ponovite baI onako kako sre duli.Edison je jednom zaboravioi sopsweno ime.earlse!. niti oduzimad. I meni se udinilo poznato Obrazovni sistem nam ie zasnovan na pam6enju.da od vas Ponovo napravimo ljude' To je moj posao.bili su vrlo zaboravni. a sad me ti budiS!" eark ie.potpuno ste koncentrisani na mozak' podsnuli sresrcei sadvam je teiko da ga izvudetena povriinu. eest je sludajda osoba sa dobrim pamienjem nema visok koeficijent inteligencije i obrnuto.U boljem sv.stegnuti' puni setarya. Nemoite niSta dodavati. Neko iz maseje viknuo: ..Ostavi me na miru.Univerziteti su fabrike koje od ljudi prave masine.a ponavljanje seceni' Cilj ne treba da nam bude udinak.Ti si Tomas Alva Edison!" to ime!" .to bolje.

takode. ali njegova nevinost je potpuno jer drugadija. . ne zna. ali i znanje .Ne. Potrebni su vam primeri nedegaito vam je poznato.Znanje je nestalo zajedno sa neznanjem kod mudraca. Nevinost i neznanjeu detetu su veoma bliski. mudradevanevinost ima ogromnu vrednost. treba vam lek. Kad se razbolite. ali nije ni svesnosvog neznanja. nevin.dakle.Razlika je ogromna. Dedja nevinost je prirodna. Mudrost je procvetala.Tonije nikakavrazlo Za to vam trebabik.ali mogu vam pomo6i da zamislite taj proces. ali svestanje svog neznarya.. dete Zeli da ima znanjakao i svi ostali . ipak nisu iste.* ." . Mudrac je. Dete ne zna)a mudrac zna. nema vrednost. . Dete nije svesno da ne zna.. . ZNANJE r MDOZNALOST jutra Dlan je zakasnionaprui tas u seoskoj ikoli.Mudradeva nevinost je potpuno dista. upitaldje nastaunica.dakle. udruZena je sa drugadijim kvalitetima.Ne znate5tasedelava u dubini biia mudraca.t46 NEVTNOST.Moraosamda privedembika kod krave. Dete ne zna. nezagadena nije udruZenasa neznanjem.. Goaorite o deijoj neainosti hao o duhoanoj potrazi. takode. Mudrac je svestan svog neznanja. Dete je nevino. ali ne teii znan'1u. Detinja nevinost udruiena je sa neznanj.. Mudrac poseduje istu nevinost. Jednog Dioni?". Thkode.prestaneteda uzimate terapiju. AIi.nastavnice. Zar nyewoj otacmogaoto da uradi?" .Imajte na umu da ovi primeri ne opisuju 5ta se tadno deiava tokom spoznaje." g.Zaito si zakasnio. ali njegova nevinost blila je neznanju nego mudrosti.5to pre. Moy'ete Ii nam redi neito aiie o aezi neuinosti i mudrosti? Da Ii je detinja neainost i neainost Bude ista? Detinja nevinost i nevinost mudraca veoma su slidne. Dedja nevinost je u senci neznanja. Mnogi mistici navode dedju mudrost kao primer ba5zbog te slidnosti. pa mora da akumulira znanje. eim ozdravite.. Mudradeva nevinost prewara se u mudrost. Iako je nevinost ista. Mudrac.

Neko sedi na drvetu. ali ne zaboravite:ne smete se tu zaustaviti. ali na daleko vilem nivou' Njegova nevinost nije posledicazrelosd. Ono 5to je za njega sadalnjost.Kao dete 147 Znanje jelekza neznanle. P. Detinja nevinost je divna. Njegova mudrost ima potpuno drugadiji kvalitet. Uspenski koristi isti primer kao i njegov uditelj Gurdijev.Kad nemate neznanje. Ponovo je postao dete. Dostigao je visok stepen svesd odakle moZe da vidi daleko. Videie kodije na putu mnogo ranije nego vi. Njegov pogled je znatno Siri od vaseg. Mudrac je prolao sito i reieto.v2is vidokrug od vas. nego transformisan. D. Posta6eproilost. Ne vidite dalje od te tadke. Divno je posedovatidetinju nevinost. Thda ie buduinost postati vala sadaSnjost. Sedite pod drvetom.njemu ie i dalje Gleda saviSetadke nego vi. Mudar dovek je nevin.videde nekoliko kilometara viSe od vas u oba smera. nego ogromnog iskustva' Dete nema nikakvog iskuswa. irto k"o i niemu. Njemu je kodija bila sadalnjost i kad je vama predstavljala samo tadku u buduinosti. On vidi. za toveka koji sedi na drvetu. Vidite put koji vodi u dva smera i u nekoj tadki u daljini gubi vam se iz vidokruga. biti sada5njost. popeonaiarbol za zustauui uikao koliko ga grlo nosi' PoPadi se jaunog reda i mira' licajci su ga uhapsili i priueli zbog ometania Kasnijesugaposlali napsihiiatrijshi pregled' . 5ta ie vam lek? Bacite lekove! Mudar dovek nije isto 5to i obrazovan.To je tek podetak. Mudar dovekje posmatrad' Nije informisan. ali ta nevinost je jos uvek daleko od prave nevinosti koju rada zrelost. Doii ie das kad ie kodija prodi i Ponovo nestati iz valeg vidokruga. ali io5 nije doSaotaj trenutak. Bila vam je sadaSnjost. ali njegovo drugo detinjswo je toliko &rsto utemeljeno'da mu ga niko ne moZe oduzeti. ali kad vama Postaneprollost . zayasje budu6nost jer vi to joI ne vidite' Doii 6e vreme kad 6ete i vi videti. kodija postaneprodlostjer ima Siri ie i dalje biti sadalnjosti kad za.

puno bih skrenuo!". sutra malo ludila i tako saduvajuzdrav razrtm. . Samo mu5na na vreme. Bolje da se ili 6enasobepromaiiti. Od malih nogu dedacise ude da saduvajuprisebnost: .." razdvojimo . evo nekog razrokogbika. morate seponaiati kao mulkarac. potpuno bih skrenuo!" Dobro je poznata dinjenica da Lenes vremena na vreme polude. Ako ne mogu da smisledrugi izgovor. imaju pravo da polude s vremeod mogudnosti da polude. Danas malo ludila. Kako iene uspevaju da izbegnu to ludilo? Zene destopolude pomalo. Bai zbog toga je u ludnicama detiri puta vi5e mulkaracanego inna. . pot- je Padi.. s vremenana vreme. Niko od mojih ljudi nikad ne6ezavrliti u ludnici. uradio neito ludo.Vidi. s vremena na vreme.. oni polude potpuno.Kad ne bih. uradio nelto ludo. ane da pladete . Umesto da popuste ponekad. Pogledajtemalo statistiku dulevnih bolnica .Nemoj da sepona3ai kao iena!" BaSzbog ove glupe grdnje detiri puta vi5e mulkaraca je u ludnicama. upitaogaje doktor.tamo ima detiri puta vi5emulkaracanego Lena. Sta god da urade u tom periodu . Jasnosam svima stavio do znanja da ujutro treba praktikovati dinamidku meditaciju koja vam omogudavada svakogdana ispoljite pomalo ludosti da biste ostatak dana bili razumni. svojeponaianja?" ..Zatim dolazi novo jutro i vi opet pomalo poludite. eak i ako nemaju mesedniciklus..148 ZNANJE I RADOZNALOST NEVINOST.prihvatljivo je. Nije to mala razlika. Ne moZete osuditi njihovu ludost: imaju racionalno objalnjenje. To ih spasava karci lude jer nemaju taj ventil. Rasporedi ludilo na pravilne vremenske razmake i spasi rmum. Mulkarcima ne dozvoljavajuda pladu. Dovoljno je za dvadesetdetiri sata. Nema potrebe da ide u ludnicu. Mulkarci potiskuju. uvek mogu da sepozovu na mesedniciklus.kao Lena".odgouorio Nevin dovek rekao je nelto neverovatno mudro.Kad ne bih.Kakoobjalnjavate . Due ostarele krauestojena liuadi i duaiu traukehadjednapogleda ispredsebe i kale:.. Ako neko umre. eetiri puta vile mu5karaca nego Zena.

ili iete zavrSiti u velikoj ludnici koju nazivaju ovim sverom ili iete postati veliki mudrac. DoZivljavate uskrsnuie' ponovno rodenje... Te ukorenjene tradicije izluduju ovaj svet. Sto dublje upoznajetesebe. ia vam kaZem: Nadite put kojim niko ne ide.Vinstone. Pjer.Svaka mislim da trebaokrediti plafon!" Ovo je lud svet. Svaki korak tim putem iztizava revolt prema proSlosti i ustajalosti. Obidan um kaie: . ViSe niste ni hunduista. dast.. Izaberite revolucionaran put. Samo pojedinci doiiveli su prosvetlienje. Kukavice idu putem kojim idu svi ostali.Ovo je pravi put jer mnogi idu tuda. Od dedje nevinosti ra&aju se dva puta .ZnaI. Ne moiete biti hri56anin. nikad gomila. skiniehalu:. Kako bi mogao biti pogreian?" AIi. Morate zapamtiti razliku izmedu ovih krajnosti. Budite sigurni da je pogrelan put onim kojim ide gomila. A ja hoiu da moji ljudi budu lavovi. svaka tasd"Jeurejke haia: . Samo ljudi koji imaju petlju da budu sami mogu da zaustavekretanje uma i smire se u svojoj unutrainjoj nevinosti. To vam je jedina Sansa da steknete mudrost.. a vi ste pojedinac. Put koji vodi u ludnicu je zal<rten. Na ovom putu prestajeteda budete hriSianin. jer su i hinduisti samo gomila. Kad dodete do samog srediStasopstvenog bi6a. VaI prvi samostalan korak ka samospoznaji. Izaberite netradiocionalan.to je distiji izvor nevinosti na koji nailazite.Kao dete 149 FrancuZene razliiito reagujudoh lh muheuiljube u hreuetu. Kukavice mogu da postanu hriSianske ovce.Mnogi koradaju tim putem. ali ne i lavovi.O-la-la. Tir cveta mudrost.woji poljupci su o-la-Ia. Izaberite put koji vodi u samoiu. Umirete za svet. a radate se upravo onakvi kakvog vas je Zivot Leleo' Zivot vam pruLasve 5to ste oduvek traiili i priieljkivali. dosegnuiete sredi5te univerzuma.jer su hriS6anideo gomile. ."Engleskinje haiu: . Pretvarate se u mudraca. Nikad nisam duo da je ijedna kukavica doiivela prosvetljenje. neprihvaien put.

Napolju iete srestigomilu ljudi . Dobro je da podneteod nevinosti.kojim god putem da krenete. Kad odbacite znanje. Razlika je ogromna. Dete ne tazume mudraca.ja". definitivno. postoji i slidnost. ali ne zaboraviteda postoje dve vrste nevinosti: neyinost deteta i nevinost mudraca. Ako se i5ta u va5emiivotu moie porediti sa tim osundanim vrhom.imati sopsweno iskuswo koje ne predstavlja nidiju kopiju. novi i iskonski doi:iv\aji dolaze iz dubine vaiih biia i pruLrjuvam ispunjenje. MoZda vam se udini da ste izabrali neki put gde nije tako gust saobrataj. Sjedinili ste se sa Zivotom.A vi ste celina. Samodapostajetako gusta i debelada nestaje od . najveii blagoslovu Zivotu . Ima samo jedan put koji vodi ka unutra.ja" znati odvajanje. takode.a posle nekog vremena.Tu 6ete sresti sami sebe.. To je. ali na viSem nivou. Onda varn se na putu nade neka manja ili veia gomila . Dete se nalazi u podnoZju planine. Neka tanka nit koja vodi od srca mudraca do srca deteta. VaIa spoznaja ne(e biti pozajmljena ni iz iednog spisa. Ne treba vam znanje. To je i put meditacije jer je apsolutnasamoia uvek unutraSnia. Onaj ko senalazi na niZem nivou ne moZe razumeti onoga ko se nalazi na viJem. postaje dete. Mudrac.Biie istinski va5a. Thkozvani ludi svet 6e vam samo obeiavati dobro. Nemojte ga zatpav^ti znanjem i potiskivati. ali mudrac razume dete. Samo originalni.150 I RADOZNALOST ZNANJE NEVTNOST. to je detinjswo. . a mudrac na osundanim sneinim vrhovima. jer "j" . Ljudi umiru polto su ceo Zivot proveli u i5dekivanju i odajanju. ali ne moZete znati unapred. Iznesiteje na svetlostdana. zadovoljswo i duboko razumevanjewih tajni Livota. Pokulajte da ga ponovo otkrijete. Zna(ete da je sve divno u svojoj nevinosti. Sklonite znanja i otkrijte nevinost. Tu neiete sresti nikoga osim mira i tiSine.Na $oj 6e biti va5potpis. ali vam nikad neie isporuditi. Ipak.katolici ili pripadnici bilo koje druge grupe. Ako ho6ete da Zivite i umrete u ekstazi" moraiete daizaberete put usamljenika.. ni vi viSeneiete biti tamo. sve je istina.

Malo-pomalo' izbacujte to 3to nede biti ni odirtlte. osedatesveZinu' . U Indiji to stanje nazivamo d'U rodenie.Kao dete 151 znanle' Imenica' odbaci6ete i um jer um je samo drugi naziv za neku oblast gde Isto kao i red .rdir"-. Znaite da ie Livot tajna koja se neprekidno znati. ne6etenai6i ni na kakav um tamo dole' dak nevini' okrekontejnera gde je to znanje stajalo' Budite iskreno ne moZe sponuti prema sebi. svoga Nikad se nedete umoriti od otkrivanja novih dubina iivotu jer ste bi6a.ne postoje' samo ono 3to je individualno. Kad je dista.t1.drugo To i. sakuUm ne postoii. NaIa svestje kao vazduh' Ne vidite ie' kad nije ose6atena mnogo nadina. Drugo rodenje je cilj naie potrage' . ekstaza.t li^. viSepribliZavate sebi. sto dublie zalazite.. Um je samo imenicaza oznadavanje ste udili i kad sve pljenog znarya. samo glumi da postoji' sve su to varke' Postoji isl. a u stvari' nisu' Hri56answo' postoji.topla je. 2. trave' cve(a.ljutnje.vrt". Svaki vrt se razlikuje' samo jednu retza sve te vrtove' Cesto Mnogo puta smo pogreiili upotrebljavajuii imenice' Dru5wo ne pomislimo da su te imenice pojave. Religija ne postoji. stremljenja i ciljeve.sve se vi5e bliZite samom ima koren u na samom dnu poezani sa egzistencijom' Ako drvo zemlji. oseti6etekako vas obuzima na sveiina. to ste bliZi univerzumu' bez ijednog pitrenutak u iivotu je prihvatanje misterije Livota pun taini' tanja. drugo rodenje. Najve6i Sto .. t. Vri od.eni smo tajnama i to je divno ier ie Livot uzbudenje. okrui. iudaizam. Shvatili ste da je Zivot pun tajni i da & ostati se pomirili sa Nema potrebe ni za kakvim znerniem'Znati da ste nevinoS6u' tajanswenoS6uuniverzuma kao i sa sopswenom . ciljeva' Kad zaboravite prediv. pohlepe..rr. Pod vrtom podrazumevamo ali mi imamo ima drve6a.. znati dacrpi vodu iz okeana' se kad Ako dopremo do sopswenog centra"' Iznenadiiete Zivotu iako budete saznali da na5 centar ima korene u samom ili ie su oni nevidljivi.

niti na teoriju. .uvek su ozbiljni.. Kad nestane znanje. udovi postaju zal<rLljali. a ne na nebi drugi nalin? tragediju.Pa. u srvari. Taj trenutak ne moZedoii jer znanje je nedostiZno. Herman je samo do- N.Moglo je biti i gore.Kako je moglo biti gore?". Javlja se divljenje i velika radost! Oh! Znanje je ubica uLivanja.rehao bi s4m0: ." . dreknuoje ljutiti sused... Ostaje samo glava koja je preteika za rclo. niti da se raduju . spurani. Telo se gubi. Dozvolite da vas podsetim: znanje vas odvaja od egzistencije. a na5 dragi Amos 6e ostati u zaworv do kraja Livota. je bio ueiiti optimista.Thj trenutak senikad ne javlja.Dvoje ljudi je mrwo. srcaim ne igraju od radosti. Osoba kojazna ne mole da spozna samu sebe. Dok su sui ostali prEriiauali bacio: . Okovani su..sve je tajansweniji." Da li ioaeb ihad shuati zaito se ne{to odigralo na jedan. u detvrtak popodne.Moglo je biti i gore. Zbogte odvoje- .Sto viSe znate." Jednog dana senjegou komiija Amos uratil buti i zatehao suoju ienu u kreuetu sa nepoznatim muikarcem. blagoslov. Sto dublje proZimate.. Samo im mozak raste kao da je zahva&n nekim rakom.. Udeni ljudi ne umeju da uLivalu. Ne moiete svestiZivor na formulu.ali glava i dalje raste. Ubio ih je oboje i hasnije su ga ahapsili. ja bih bio mrtav. sve vam je manje jasno.. Zivot je tajna.. Ne moZetesvestiZivot na doktrinu. sjediniiete sesaZivotom i egzistencijom. Herman Stagod da ma sedesi." . Neznanje je.152 NEVINOST ZNANJE I RADOZNALOST Evojoi jednepridekoja & vam pomoii da produbiteti5inu. Da je Amos stigao ranije.jer u neznanju umire ego.

Ne bitno dak ni zalto.zalto? Nema razlogazallubw' Nema razlogaza svest' Pitanja Sto ste zaito i hako polako cure iz vas. nema nijednog razloga zalto i Lene sve bilo ovakvo kakvo ieste . Postali ste opet dete koje skuplja Skoljke na obali' Opet radodete koje bere cve6ena livadi. netvoza' napetost da se oseia se nedostataknedega. a gde podinju oni' Ne znate nama. znanie razdvap' U stanju neznat4astaPatese sa drveiem. radaju se nova pitanja' Zaito je sworio svet?Th wrdnja ne relava ni5ta' samo pomera granice pitanjamalo dalje. Opet dete dije odi sijaju od ste znalosti. ier biste kaznanju. Zalto ie Bog sworio svet? . zvezde' muikarci . Ne znate gde se zavrdavate ni5ta.Kao dete 153 nosd od iivota neprekidno rastu nelagoda. Neznanje sp^ia. Nema ni uzroka. 5to ste smireniii. ti5i..o vas noiu privladi ZaSto osetite radosr svaki put kad vidite dete kako se mesedina? smeje?Za{to postoji sreia? Zalto postoji radost?ZaSto postoji raiivot? eemu sve?Nema niiednog razloga'Ako i nadete neki zlog. Nema razlogazaStoje iivot takav bi kav ieste.Da li dovek ikad shvati zalto se nelto odigralo na neki drugi nadin?" je Ne. Sve ie onako kako jeste' Nema drugog nadina' Ovo se opet prePustili iedini nadin. Ose6ate5ta je Zivot . zvezdamai planivi. Zalitblliste se na prvi pogled' Koga zaznanie? Pitate me: na jedan' a ne .drveie.fle znate' ali oseiate' Zavoleli je briga to 3to ne poznapte.Samo osoba koja ne zna moie sjedini sa Zivotom. u vama se javlja sve manje pitanja' Jednog dana jednostavno shvatite da ste prestali da tragate za uzrocima' posledicama i odgovorima. opet iete sevratiti na pitanje zaltol Ako kaiete da je Bog sworio svet. vise vam niie ni bitno. Samo ste zaigrali' Nema odgovora' Svi dosada3nji odgovori bili su laZ' ljubav? zaircvas muzika veseli?ZaStovas svaki zalto ose(ate wet koji vidite tera da ga pomiri5etez' Zai.. Potpuno je budalast.

Niste sami.Naravnoda nisam..Staje Bog radio pre nego 5to je sworio svet?" Sigurno je postojao mnogo pre nego 5to je sworio svet..zalto? Da li je Bog siromalan?Ako mu je sver bio potreban. Sta je Bog radio pre toga?Sigurno se dosadivao. Sta je radio za to vreme?HriSiani veruju da je sworio sverpre samo nekoliko hiljada godina .Nikako ne mogu ranije.MoZda je poludeo ili se ubio? Sta je radio? Moida je samo spavaoi sanjao?Sta je radio od tada?Gde je nestaokad je sworio svet?Sta ie raditi kad unilti ovaj svet?Opet ie se dosadivati.. je klijent.r54 NEVTNOSI ZNANJE r RADOZNALOST Jednom sam ditao neku teolo3ku knjigu u kojoj se postavlja pitanje: . Hteli ste utehu.Bi6emi potrebno najmarye je.jer seu?rauos?remalda odena put ohosueta. ali pojavilo sejo5 hiljadu i jedno .io da mu salije odelou najhraiem mogufemroku. Kad uzmemnelto da radim. mogao je to i malo bolje! Izgleda da nije bai neki genijalni swaralac. p rotestouao . imam previ$eposla.za$to".to ie i kuso!" . sigurnost . tu je Bog otac koji brine o svemu. Sest nedelja." nedelja?! Zar ste zaboravilida je Bog sworio svetza . Neko vas duva. pa sre krivicu za swaranje svera prebacili na Boga. Mora6eteda sadekate Sest nedelja. patnjom i smriu? Zaito ovaj svet?Ako ga je Bog sworio. Neki iouek otiiaoje jednom iuuenombrojaiu i nai.. Sadste dobili odgovor na jedno pitanje..neiu moii rani.Tako to izgleda kad ho6ete da uraditene$tozaSest dana.. znati daje bio siromaian . Sigurno je veoma usamljen.ja sam perfekcionista. Da li je bio pohlepan? Zai.Sto iebrzo. bolestima.ni5ta nije sludajno.detiri hiljade i detiri godine pre Isusovogrodenja. Sve su to nepotrebna pitanja koja izviru iz jednog odgovora.Sest Jestdana?".Osim toga.Zaito je sworio svet?Da li mu je bio potreban? I ako jeste .znati da Bog nije savrlen dim mu ne$to nedostaje. ho6u da to bude savr5eno.. ali pogledajteovaj svet.:o?I zaito bai ovaj svet sa tolikim tajnama. Oseiali ste se nesigurno.

eak ni dete nije nevino .stanje u kome ni5ta ne znaili u kome zna salno niStavilo.e da je svet oduvek bio ovde i da ie zauvek biti . ViSe mu nijedno pitanje ne burgija po glavi. Kai. Neznanje je prosvetljenje.Kao dete 155 Z*to je Bog sworio ovaj jadni i bedni svet?ZaIto je sworio ovaj pakao? eini se da nije bai neki velt swaralac. NiSta ne reSavate time 5to iete odgovoriti na pitanje .Oseiamo se dobro kad neito znamo. Um se hvata za razloge. Buda kaZeda niko nije sworio svet. Ostao je sam u ti5ini.starapet hiljada godina pokazala se potpuno jalovom.bez ijednog razloga ili uzroka. svamanje pitanja sejavlja. Stanje potpunog neznanja nazivase samadi. Dete ie. znamo? Sva ta silna teologijakojase vekovima razvijalanije nam pruiila nijedan odgovor.vei cirkuzant. Ne wrdi da zna ovo ili ono. Buka je utihnula. Sta mi to. zaglupeti jer drulwu su potrebni glupi ljudi. U stanju prosvedjenja vladaie potpuna ti5ina i divno neznanie. Na ovom svetu ima hiliadu mana. osetimo olaklanje.dete jednostavno ne zna. nego da 6e pitanja nestati. Buda nije znao ni5ta. u swari. Jednog dana nestaie sva pitanja. Ne kaZem da 6ete dobiti odgovore. eim saznamo neki uzrok.zaito". ViSe niStane zna. Buda je u pravu. Ne zna i nije svesno sopswenog neznarya. religiji su potrebni glupi ljudi. Teiko je racionalnom umu da pojmi tako neito jer mi stalno traLimo neke uzroke. Celokupna filozofrla. a ne na neki drugi nadin. Do5ao je samo do stupnja kad mu pitanja vi5e nisu bilavaLna. Hteo bih da vam objasnim da u iivotu nikad ne dolazi spoznaja zalto se ne5to odigralo na jedan odredeni. najverovatnije. Sto dublje zalazireu bi6e. politidarima su potrebni . Moien li mi objasniti razlihu izrneda neainosti i gluposti? Nevinost je cvet vale svesti.To je ono 5to Buda naziva nirvanom .. eovek ie doiiveti prosvedjenjei neie viSe uaLiti odgovore.

Pojavljuje se u svim velidinama i oblicima: hri5ianska. Svi zamaskirani interesi teLe tome da zaglupljuju mase. Naterao jefujuna da ode u rat protiv sopswenevolje. jer je neznanje prirodno. Retki su oni koji se pobune proriv religije. Jasno vide koliko su Indijci glupi 5to veruju u I(ri5nu." Nije to bilo neznanje.. Hri5iani ne prihvataju dak ni Gautama Budu.da je nevina. Retki su oni koji radije biraju znarye nego neznarye. budistidka glupost. Uvek sam sepitao zalto Isus nije rekao: .svakuje oteo od muZa i dece. a Kri5nino o ratu. Hri5iani veruju da treba voleti svog neprijatelja.Volite svojeiene i je muZeve. nikad nikoga nije oiiveo. Taj ratje slomio kidmu Indiji. eini se da je Hristovo udenjeo miru.Ko si ti?".. dobio je odgovor: . Imao je $esnaesr hiljada Zena. hinduistidka.. JoI jedna dinjenica o gluposti . Ako teZite znanju. hinduista vidi da Isus nije doZiveo prosvetljenje. sluZenje ..Ne znam. Bodidarma je jednostavno dosegaonevinost."Neprijatelj je daleko . prema hriSianskom poimanju. Sokratoveposlednje redi bile su: . dru5wenog poretka u pokuSajudaizraze svoju individualnost. Vidi samo spoljainjost. hriSdani ne veruju da je IGiSna doiiveo preobraLq. Na primer.Glupost je sawiena prilika za eksploatisanje.TeLe voleti suseda.lako je voleti neprijarelja. dak i suseda. Hriiiani ne mogu da prihvate Kri3nu.je li to savrienareinkarnacijanekog boga?HriSianima je telko da u trGi5ni vide boiju reinkarnaciju. a je religija.. Osoba koja se buni protiv ovih zamaskiranih interesa i usput otkrije da ni5ta ne zna." Glupost je uobidajena pojava. U tom ratu Indija je zauvekuniStena.156 NEVTNOSI ZNANJE r MDOZNALOST glupi ljudi.a gotovo nemoguie voleti svoje supruZnike. politike. zna samo jedno .. samo zaro 5ro nikad nije ledio ljude. Kad je kineski car Vu pitao Bodidarmu: . Od tada Indija nikad vi5e nije mogla da se uspravi. Kakav je to spasilac? Nikad nikome nije sluiio. je raspoloZiva Postala za svevrste napada.Kri5na jel<riv za to. odvajate se od sopswene prirode.nikad nije usmerenaka unutrainjosti. nikad nije vraiao vid slepima.Znam da niita ne znam.

ali ima memoriju. Mogu da postanu pape. Prazni su.. Sve je pozajmlieno.ti ponesi dvoje.Ako pitate budistu: . ali to znanje nije njihovo. Inteligencija im se vremenom nije izo5trila. jedna od karakteristika glupihljudi. ja (u dvoje.To j. veliki rabini." . Moiete ga pretrpati informacijama.Y|atqu se unazad.. Isus nije mogao da spasisebe. puni su znania. Zato misle da Isus nije bio spasilac. ajatolasi. popovi. Glupaci mogu steii veliko obrazovanje.. na krstu. a malo iskuswo. Zen^je rekla: .Spasioci li da je Isus spasilac?". grdki naudnik koji je otkrio princip proseka. jer je bio toliko dobar u prethodnom iivotu da nije zasluLioni da ga trn ubode. Hindusi kaLu da se otrov prewarao u nektar. jer je u proilom Zivotu bio toliko dobar da orov nije hteo da ga otruje' Najvedi simbol hri5ianswa .lagaoje da moLe daspasi dovedanswo!"Hinduisti. Kompjuter nema inteligenciju. budista ne vidi Budine mane. hinduista ne vidi niita lo$ekod KriSne.Kao dete 157 Samo pogledajtes druge strane. Iskuswom dokazuju da su glupi. najverovatnije ubiswa.. ali oni su samo maline.Podignidecu Thebalo .nego lai. Kad je red o njihovoj religiji.budistima znati samo da je neko gre5iou prethodnim Zivotima.Mislite ne umiru samo ie se nasmejati. Glupi ljudi mogu postati veliki udenjaci. Imaju veliku memoriju.krst . tu prestajeinteligencija. ved je postala pretrpana informacijama. je da predu neku redicu . ali ne i sebe. odveo je porodicu naizletjednog nedeljnog jutra. daini i budisti veruju da na Lrstu umiru samo ljudi koji su zasluZili najveiu kaznu zbog nedela u prethodnim Zivotima. Prikrivaju prazninu pozajmljenim znanjem. Ispridaiu vam dva primera: Jedan od najve6ih matematidara. momentalno Postaju retardirrni. Daini k{zu da se trnje sklanjalo s puta kad je Mohovira hodao. Glupost ima jednu veliku manu: moZe da sagledadruge.Hri5iani ne vide ni5ta lo5eu Isusu Hristu.on je licemer.

eekaj. povikala je Lena. prerastao je u filozofiju. potpuno je retardiran. Komunizam. Znate li 5ta je on uradio? (Jmesto da trdi da spasi decu.palio je cigaretejednu za drugom. ali nema nikakve veze sa swarnoiiu. imam znatajnu uStedu! Sad 6e5 imati novca koliko god ieli5!" Zena i dalje nije mogla da shvati kako ie ultedeti ako samo sedi i puii. Izratrnao je da prosednadubina reke nije dovoljna da bi se mogli udaviti u njoj. Bila je to ekonomska teorija. Prosek je samo zamisao. Starija decabila su vi5a.. a negdeduboka. ." 'Ne plaii se. kad je red o obidnom Zivotu. Drugi primer je Karl Marks.Sigurno sam neSto pogredno izradunao! Njihova prosedna visina veta je od dubine reke. Ali prosek. Polovina svetaje prihvatila njegoveideje. Marks je bio straswenipu5ad. Sadaiu samo da sedim i da puiim. Stalno se ZaliSda nema5 dovoljno novca.Deca se dave!". voda je negdebila vrlo plitka. vidim samo da su deca u opasnosti.. uveravaoju je muZ. njegova ekonomska teorija.Ba5me briga za tu woju matematiku. Kad ga je Lenavidela.... . Marks je odgovorio: . . Iako je veliki matematidar. ZNANIE I RADOZNALOST .Sta6e ti tolike cigarete?Zar ti doktor nije rekao da prestanei da puiiS? Zar ti prijatelji ne govore da ostaviScigarete?" S velikim osmehom. Na5ao sam nadin dazaradim novac tako Sto iu puditi jeftinije cigarete. polto sam matematidar." Naravno. Morala je da pozove Marksovog najboljeg prijate- . i to ne bilo kakav. Bio je jedan od najboljih ekonomista na svetu.. Za svaku jeftinu cigaretu koju popuSim umesto skupe. daj prvo da izratunam prosednuteZinu dece i prosednudubinu vode. a mlada niia.1'B NEVINOST. pojurio je na obalu da izradunagde je pogreiio. Deca su podela da se dave jer prosek ne postoji u pravom iivotu. Zena je insistirala: . Jedandan je otkrio neke jeftinije cigaretei kupio je koliko god je mogao da donesekuii." To je dista glupost. a pare ie se same Stedeti.. kreni za mnom".Ne shvataS. povikala je: .

Dete je tabula rAsA da ostane neznalica. Dosad sam pu5io skupe cigarere.. Dete se gubi u svetu znanja. Nevinost ne polaZe prava na znarye' Nevinost je oworena' dostupna. odraLava . Svakom populenom cigaretom Stedim novac. spremna da spontano odgovori izazovimt. Nevinost je veliko postignu6e' Samo nekolicina uspelaje da poslanenevina. Bilo mu je naporno da se otarasisvegasto skupljao godinama. Dete ne zna'. ne zna. Proili su kroz sve mradne faze i tide . . tabula rasa. znaju niSta. Nevin dovek je.. Nevinost je prMna svedok nelto ne stane ispred nje.Kao dtte 159 je! Sedi u svojoj sobi i puli da bi !a Fridriha Engelsa:.O demu se radi?" Mojai'ena . Sad su u stanju distetiSine.oni ne preziveli.. Sto se znarya.Ne znadi da je glupost nestala.znanie koje ne zna i neznanjekoie zna". ova redenica se dini kontradiktornom' ali Sokrat govori o nevinosti kad pomine. nema nikakvo .Tebi mogu da objasnim." eista glupost..kao dete" kad dostigne nevinost' Ipak nije dete.sedanje". Prirodna posledica:sto vi5epusim. Nevinost je ogledalo koje refektuie svesto mu senade na putu.." Na prvi pogled.uskoro ie sakupiti znaniejer ne zeli znanje. takode. Sokrat je odlidno prrkazao razliku tako 5to je upotrebio red Govorio je: .Sad sam prelao na jeftinije.. ti si inteligentan dovek' ne moie da shvati principe ekonomije..vei mu ie bilo previSeteSkoda zaboje ravi ono 5to je udio. samo udenost. Postoji odredena slidnost. MoZda je bio veliki ekonomista. Sokrat ili Bodidarma ne mogu da se pokvare novim znanjima. ali nikad vise ne6e teiiti tome da akumulira znanie.Poludeo uitedeo!" Engelsim je doiao u posetu i pitao. ali to je samo memorisanje podataka. Glupost moie ste6i velika znanja. bez ikakvog pozajmljeno gznania.samoje prekrivena znan^'1em' Nevinost nema znania' Nevinost samo znadi da je ne5to jasno.Postoji neznaniekoje zna i znanje koje . viSe5tedim. KaLt dadovek postaje .

Od tebe imam migrene! Daj mi nekoliko listova te biljke! Od tebe me boli glava. biljdice i cvera na koji naidemo. opet bi se zaboravio. ujutro bismo iSli u Setnju. moraies da iuti5. Ako hodei da ides sa mnom. Neiu da se optereiujem wojim znanjem. Znanjeje prepreka.160 NEVTNOSI ZNANJE r RADOZNATOST pojave kao ogledalo. u6uti! Doiao sam da ulivam u cveiu." www. Toliko je nevina da se moie stopiti i sa Zivotom. di ne Zelim da mi govori5 imena svakog lista.Tvoje znanje te spredava da vidi5 ruZu. Nevinost je slobodna i individualna.St" je s wojim znanjem? Zar ne zna5 sve biljke koje lede sve boljke? Zadto brinel zbog alopatije?Alopatija ne pomaZe.tebe.leo. Stalno bi pridao. za.. Nevinost se sjedinjuje sa cveiem. ples cveia i da uiivam u sveZini povetarca." Nekoliko minuta uspeo bi da iuti . itd..to je rvoja swar. Tvoje znanjeje prepreka. Ne zanimaju me ladnski nazivi. 5to znadi velika du5a.Molim te. Zar ne moie5 da uZivadu lepoti jutra koje se rada. bio je na samrti. oblacima.. UniStava^{ mi jutro! Ho6u da gledam ovaj divni izlazaksunca. RuZaje. S vremena na vreme poseiivao bi me veoma uvaZeni gost Mahatma Bagvandin. kako se upotrebljava. Bio je veoma obra. protiv zol. eim vidi neiro novo.. a glava me boli samo kad si d tu.n kojih bolesti se koristi. Ne Zelim da znam niSta o njemu. Posle nekog vremena. svetac. Pitao sam ga' . u sveZini novog dana?Zar morai sve da kvariS svojim znaniem?" Poslednji put kad sam ga video. izgubljena. uzviknuo bi: .. Svako jutro idem u Setnju.:z.latinski nazivi. Jednom sam morao da mu kaiem: .znao je naziv svakog cveta. Misli o demu god hoiei .Pogledajovu biljku! Odlidna je zalpde koji pate od migrena!" . upotreba u ledenju i sve 5to zna5 o tom cvetu. Bio je jedini dovek pored Gandija koji je dobio naziv. planinama.rs .Mahatma". Lepota je za mene dovoljan doLivljaj. Sve 3to znai ispredilo se izmedu tebe i ruie . Kad god bi bio kod mene.ne moZete kompjuteru redi da drLi jezik za zubima.

Nevinost se razvija sa svei6u. Znanje ti je postalo teret. Da si Ziveo punim pluiima.Verovatno si u pravu. preworio se u kost i koZu. onda' obiauliuiete hnji.bacate nepotreban teret. Video sam mu suze u odima. Na kraju mi je suzama dokazao da sam bio u pravu. Nikad nisam Ziveo. Aho sam aas dobro razurneo. ali z meneje ovaj dovek idiot.. meneje co glupost. ui nrdite da je znanje iz bnjiga beshorisnoi sterilno. Jesteli se ikad zapitali koliko nepotrebnog tereta nosite sa sobom svakoga dana? Svestan dovek bacajedan po jedan deo prtljaga sve dok se ne otarasi svegada bi mogao iiveti slobodno." Onima koji nisu ni Ziveli. Samo sam skupljao znanie. Uden dovek je glup. Novi svet. aznarye ti ne moZe pomoii.St" r. Nimalo mi nije pomooaze'Sadaje kasno. Za rneneje aaie utenje noaina. To zavisi samo od vaieg odnosa prema Zivotu . Onima koji su uZivali u Zivotu smrt predstavlja novi podetak. Nikad nisi swarno Liveo.ge? . Sad umireS. smrt izgleda kao kraj. . moZda bi woj doi:iv\rj Livorapromenio i tvoj doZivljaj smrti. Sve vaSeSkole i univerziteti prave samo glupake.jeste li iiveli ili ne.. To je nevinost sa wojom bezgranidnom inteligencijom' Nwinost je tako divna i pronicljiva da joj nikakvo znanienije potrebno. saedenonapubo pamdenje podanha. Nevin dovek je mudar. Kad postanete svesniji i oprezniji. I{abaa je razliha izmedu spoznaie stelene isbusnom i znanja steienog i.Kao dzte 161 Neprekidno je kalljao. Hoiu da vas resetuiem.Nemam novi program kojim bih zamenio stari. . nevino. desilo s wojim znanjem?Propustio si ceo Zivot. Napultaju staru kudu. Owara im se novi oblik." glo.ntelehtom?Zaito. Jednostavno. disto. ho6u da Livitebez ikakvog programa. Ceo Zivot bio mi je pustinjabez ryedne Za. Svi su mislili da je veliki mudrac. Hoiu da obriSemwe 5to vam ie obrazovni sistem usadio u glave.

vetzaone koji bi hteli da razumeju. Niko niSta ne postiie zahvilj. se ne objavljujuza one koji razumeju. niste ni . Pre nego 5to vas povedem tamo gde sam ja. Kryig. MoZete ih spaliti zapdno sa Vedama.. ne ra-zumete tiSinu. su tu da bi vaspovele u onostrano. Moramo im pomo6i. treba da se spale. Tienutno. vi ste budala.to je gest diste gluposti. moram da vam se pribliiim * a knjige su jedini nadin. moram da dodem tu gde sre vi. Ako sagraditekuiu na mosru. Nadam se da 6ete se toliko izveLbati da iete jednog dana sluiati ti3inu. Niste mogli da ih zaobidete. Joi se nadate da neito moZeteposti6i sluianjem.Moje knjige. U UpaniSadama pi5e: Nayamatmaprauachanenlabhyo.Gde je cilj? Cilj je . Koristim redi da bih vas privoleo da zavolite nemi Zivot. Razumetesamo redi. takode. Svemorate ostaviti iza sebe. Nemojte se driati kryig" po svaku cenu." Thdka odakle redi ne mogu da prodru dalje predstavllavrata.lto zna(i da dala ouo ne mole dostiii sluianjeru. Biblijom i svim osralim spisima. Tir ste i slulate me. su mostovi. inteligencijom ili ditanjem. (J najboljem sludaju. Kad budete spremni.ali trenutno niste spremni. pa iete saznati. Ako ih nosite u glavi . Kryig. Biblija i Kuran postoje da bi vam pomogli u prevazibLenju te tadke. Moraiu da koristim redi da bih vam preneo poruku tiSine. ali one vam mogu pomoii na putu ka onostranom. kryig. neie vam biti potrebne nikakve kryig. vam nisu neophodne.tju(i knjigama. Moiete da ih preskodite. Ktlig. Thda ne6e biti potrebe zaknjigama. MoZda 6ete jednog dana duti tiSinu izmedu redova.. zaobidete . bar imaju Zelju.gde? Pogledajte iza reti. Iako joi ne shvataju. Predite most. Napisane su zbog vas. U svim spisimagovori se o istim temama. Ako hoiu da vam pomognem. ako dovoljno dugo vremena provedete sa mnom.162 NEVTNOSI ZNANIEr RADOZNALOST Govorim da bih vas zaveo u ti5ini. Na drugom mestu u UpaniSadamakaLe:. inade ne biste ni bili ovde.divno.

Kao dete 163 zavirlli u njih. ali Moje kry'igesu tu da bisteih prevaziSli.Sveje to glupost!" Uiivajte u njima. Da jeste. nemojteih sleposluSati. filozofije.. misli. seza onostrano! Spremite .znali bisteda u njima piSe:.Nemojtese drLatiza rcti. teorije.

najopasnijidovek od vremena IsusaHrista". eesto je ovakvog doveka nazivaLo Zorba-Buda. svoje knjige. Osho je rekao da svojim radom pomaie u swaranju uslova za. Njegove jedinswene . Osho je poznat po svom revolucionarnom doprinosu nauci o unutralnjoj transformaciji. radanje nove vrste doveka. veka".1000 swaralaca 20..l<roz pristup meditaciji koji je u saglasnosti sa brzim tempom savremenog Livota...iva i u ovozemaljskim zadovoljswima kao GrkZorba i u tihom spokojswu kao Gautama Buda. a ameridki pisac Tom Robins je za njega rekao da je . . od individualne potrageza smislom do goruiih dru$wenih i politidkih Osho nije pisao pitanja sa kojima sesavremenodruSwo suodava.O autoru Oshovo udenje prkosi kategorizaciji i pokriva sveteme. One predstavljaju transkripciju audio i video snimaka improvizovanih predavanja koja je drLao pred publikom Sirom sveta tokom perioda od trideset pet godina.zato 5to je sposoban da ti.Osho aktivne meditacije" osmiSljenesu tako da oslobadaju od stresaakumuliranog u telu i umu. da bi ti3ina i opultanje oslobodeni od wih misli mogli da postanu deo svakodnevnog Livota. . Londonski Sandej tajrns okarakterisaoga je kao jednog od . Nit koja proLimasve aspekte Oshovih predavanja i meditacija jeste vizijakoja spaja vanvremensku mudrost Istoka i najveii potencijal zapadnenauke i tehnologije.

zen-pristupa sportu i rekreaciji. Kampus u okviru Centra moie da primi ogranidenbroj gostiju. ali i da se opusti u ti5ini i da meditira' Ve6ina programa se odvija u modernim. a danas je napredan moderni grad.ni centar narod Osho medu za meditaciju Osho medunarodni centar za meditaciju ie mesto gde ljudi mogu da iskuse nov nadin Livl)enja koji podrazumeva usredsredenost. tazgovora o yezamai znatalnim . grame hiladama ljudi koji tu dolaze svake godine iz vi5e od sto zemalla Sirom sveta. u Indili. u kome se nalaze brojni univerziteti i industrije visoke tehnologije. lidne transformacije i terapije. Svi programi Centra su bazirani na Oshovoj viziji kvalitativno drugadijegdovekakoji je sposobanda bude kreativni udesnik u svakodnevnom Zivotu. kurseve i radionice koji pokrivaju sve od kreativne umetnosti do holistidkog zdravstvenog ledenja.opultanje i zabavu.Centar se nalazi na oko 150 km jugoistodno od Mumbaija u Puni. Centar za meditaciiu se prostire na preko detrdeset jutara zemlje u predgradu Koregaon park. klimatizovanim objektima i ukljuduju razne pojedinadne aktivnosti.e i boga' ti britanski kolonisti povladili tokom leta. ali u okolini ima dosta hotela i privatnih apartmana koji se mogu iznqmiti na period od nekoliko dana do nekoliko meseci. Puna je prvobitno bila mesto gde su se maharadi. i nudi razlitite pto. ezoterye.

filtrirane vode.com/resort . Kampus ima svoje zalihe diste.Pojedinadne aktivnosti i grupne radionice se odvijaju tokom cele godine. Zavi(e informacija o savetimaza putovanja. kao i svakodnevno rasporedene meditacije.168 NEVINOST. ZNANJE I RADOZNALOST iivotnim prelazima za muSkarcei Zene. Oworeni kafei i resrorani u okviru Centra nude i indilska i veliki izbor internacionalnih jela. napravljenih od organskogpovria koje se uzgajana farmi zajednice. rasporedukurseva i rezervaciji pansionaposetite: wwwosho.

oshointernationalposhointernational. koji obuhvata onlajn turu po Centru za meditaciju i kalendar ponudenih kurseva. .com.osho. katalog kryig" i kaseta.Vi5einformacija Za vile informacija posetite www. listu Osho informativnih centara Sirom sveta. kao i izbor iz Oshovih predavanja. Ili kontaktirajte sa Centrom na imejl: com. sveobuhvatni sajt na nekoliko jezika.

[prevodIvana Cvetkovii]. 1931-1990 Nevinost.SR-ID18887 3484 . 063I 517-874 Kikinda Knjiiara "Riznica knjiga br.BadkiPetrovac). kod restorana "Nacionalnakuia" 031| 846-296. 2 023I 5t2-812. znanjei radoznalost: gde je nestalamoja dedi. 063| 5r7 -87 4 Ztenjanin Knjiiara "fuznica knjiga br.166 str.Plasman Knjiiara "Riznicaknj iga" Subotiievabr.(#Biblioteka#Budenje) (Neografia.l lok. .leo. -2 rsBN 978-86-7950-159 COBISS.23 cm. lokal br.Katalogizacija u publikaciji Narodnabiblioteka Srbije.rs CIP .rs www.fa radoznalost? / Osho. Prevoddela:Innocence. 30 011| 3235-221. 6" Gimnazijska17 023/510-783 06315r7-874 Zrenjrnin I u svim bolje snabdevenimknjiZarama Va5 Leo commerce info@leo. 063| 517-874 7)xibor Knjiiara fuznica knjiga br.Beograd: Leo commerce.2012 . 4" U holu Doma sindikata Detanska 14. 063| 5 17-87 4 Beograd Knjiiara "Riznica knjiga br. 5" Tig srpskihdobrovoljaca19 0230| 29-917. 1" 'Iiini centarbb.3 TC Bagljai BulevarVeljkaMahoviia bb 06315r7-874 Zrenjanin KnjiZara"fuznica knjiga br. . .TiraZ 1 000.Knowledgeand \(onder.Beograd 29-l O$o oso. .

ZDMVHIOTNN{IhOT s$Ho .

llill|lfilXll[iltll| ISBN 9 ? A .? 1 5 0 .4 6 .i .e .1 5 1€.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful