Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. ……………………

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea şi verificarea ediţiei procedurii
Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura privind responsabilii/ operaţiunea 1. 2. 3. 4. 5. Elaborat Cornelia Andrei Manager public Verificat Liliana ALI Director Aprobat prin ordinul ministrului nr. ………………………….

1.1 1.2 1.3

2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul procedurii
Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1. Ediţia I Componenta revizuită Modalitatea revizuirii 3. Modificare Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4.

1.

2. Anexa nr.2: model declaratie avere şi model declaratie interese; Sectiunea III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile Denumirea ministerului Denumirea direcţiei care a întocmit procedura

……………………..

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia procedurii
Scopul difuzarii Directia 1.1 1.2 1.3 evidenta informare aplicare Functia Nume si Data prenume primirii Andrei Cornelia Semnatura

Directia Resurse Manager Umane public Compartimentele de specialitate Directia Resurse Consilier Umane superior Consilier asistent

Gabriela Giogu Irina Taifas

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale
I. Scop Procedura stabileste pasii care trebuie urmati in vederea intocmirii, actualizarii si gestionarii dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale. II. Domeniul de aplicare 1. Procedura se executa de catre Directia Resurse Umane. 2. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele: Intocmirea dosarului profesional al functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege; Preluarea, verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice; Actualizarea/completarea, dupa caz, a dosarului professional; Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta.

III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare; 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

7. Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Hotararea Guvernului nr.506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese; 9.Ordinul Ministrului Finanţelor nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de /control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale
I. Definitii ale termenilor
Nr. crt.
1

Termenul
Procedura operationala

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Prin dosar profesional se intelege gestionarea actelor administrative si a documentelor care evidentiaza cariera functionarului public de la nasterea raporturilor de serviciu pana la incetarea acestora, in conditiile legii

2

Editie a unei proceduri

3

Revizia în cadrul unei editii

4

Dosar profesional

II. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. 2 3 5

Abrevierea DRU MMFPS SRU

Termenul abreviat Directia Resurse Umane Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Serviciul Resurse Umane

Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6 7 8 9 10 12 13 P. resedinta. d) adresa de domiciliu si. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. numele detinut anterior. e) numele. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. b) data si locul nasterii. Hotararea de Guvern nr.O E V A Av Ah S Procedura operationala Elaborare/Executare Verificare Aprobare Avizare Arhivare Solicitare CAPITOLUL III Descrierea procedurii I.O: Intocmirea. 432/2004 stabileste formatul standard in care dosarul profesional al functionarului public se intocmeste. Dosarul profesional se intocmeste pentru fiecare functionar public in termen de 10 zile de la data intrarii in corpul functionarilor publici. g) starea civila. daca este cazul. Generalitati 1. dupa caz. h) situatia serviciului militar. prenumele si. numarul copiilor minori si data nasterii acestora. pentru situatii de urgenta. i) cetatenia. c) codul numeric personal. prenumele si numarul de telefon ale cel putin unei persoane de contact. dupa caz.Procedura operationala Ministerul Muncii. Datele personale si profesionale inscrise in dosarul profesional au caracter confidential si se refera la: datele cu caracter personal cuprinse in dosarul profesional: a) numele. datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional: .

formularul D . formularul C – Studiile. cu modificarile si completarile ulterioare: formularul A – Date referitoare la dosarul profesional. a numarului ordinului ministrului de numire in functia publica in cadrul aparatului propriu al ministerului sau la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea MMFPS (respectiv. II. 3. la nivelul ministerului. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 a) activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice. Serviciul Resurse Umane prin persoanele responsabile cu intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale.. pregatirea profesionala si abilitatile. formularul F – Situatia privind acordarea drepturilor salariale in anul . a evidentei dosarelor profesionale si a registrului de evidenta al funcţionarilor publici. formularul B . . actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Documente utilizate la nivel de activitate 1. inregistreaza fiecare functionar public in registrul de evidenta a functionarilor publici in ordinea datei si. formularul H – Situatia disciplinara. formularul E – Activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice. Lista documente Formulare standard ale documentelor cuprinse in dosarul profesional stabilite de Hotararea de Guvern nr.Activitatea desfasurata in afara functiei publice. respectiv.O: Intocmirea. Pentru a asigura o gestiune unitara şi coerenta. formularul G – Situatia concediilor. 2.Procedura operationala Ministerul Muncii. f) accesul la informatiile clasificate.. 432/2004. d) activitatea desfasurată in afara functiei publice. precum si directori executivi). b) situatia disciplinara..Date cu caracter personal. In vederea actualizarii datelor cuprinse in dosarele profesionale. c) studiile. functionarii publici sunt obligati sa aduca la cunostinta persoanelor din cadrul DRU responsabile de gestionarea dosarelor profesionale orice modificari ale elementelor cuprinse in acestea. pregatirea profesionala si abilitatile. inspectori generali de stat si adjunctii acestora. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

model declaratie avere. Diagrama Intocmirii Dosarului Profesional al Functionarilor Publici . înscriu datele şi completează formularele standard A. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. verifică si centralizează formularele standard. cat si in format electronic Fiecare funcţionar public completează formularele standard B.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. model declaratie pe proprie raspundere a titularului dosarului profesional ca nu a desfasurat activitati de politie politica. precum si formularele F. C şi D pentru dosarul propriu şi le depune spre verificare la persoana din cadrul SRU. care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului DRU.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 formularul I – Accesul la informatii clasificate. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.2) 2. acolo unde este posibil. G şi J pe suport hârtie şi. formularul J – Accesul la dosarul profesional. preiau documentele personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul Figura 1. Alte documente stabilite de lege: (Anexa nr. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini Persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. H si I atat pe suport hartie.1) model document care atesta depunerea juramantului. model declaratie interese. E. (Anexa nr. în format electronic.

verifică si centralizează formularele standard. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul profesional Figura 2. Diagrama privind Actualizarea/Completarea Dosarului Profesional . dupa caz. Diagrama privind Preluarea. pentru verificarea si completarea acestuia de către persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale DRU. dupa caz.O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice Actualizarea/completarea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Dosarul profesional întocmit de altă instituţie publică se depune în original de către funcţionarul public la SRU. pe baza documentelor prezentate în original. a conducătorului compartimentului de resurse umane sau pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile Certificarea înscrierilor efectuate in dosarele profesionale ale funcţionarilor publici de catre persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea acestora. prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute Figura 3. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. prin persoanele responsabile din cadrul SRU. cu actele administrative şi documentele care evidenţiază activitatera/cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora DRU. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. a dosarului profesional de către persoanele responsabile din cadrul SRU. arhivează in dosarul profesional formularele rectificate si noile documentele cu care se completeaza acesta Actualizarea/completarea. a datelor şi documentelor cuprinse în dosarul profesional de către persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. în termenele prevăzute de lege. la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public.

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. prin persoanele responsabile din cadrul SRU. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. precum şi a datelor înscrise în registrul de evidenţă Asigurarea de către DRU a condiţiilor de securitate privitoare la păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă DRU. în condiţiile legii Figura 4.O: Intocmirea. Diagrama privind Gestionarea Dosarului Profesional şi Asigurarea Confidentialitatii Datelor Inscrise in Acesta .Procedura operationala Ministerul Muncii. gestioneză dosarul profesional al funcţionarilor publici Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale şi arhivarea copiilor dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul sau o instituţie publică încetează . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Asigurarea condiţiilor de păstrare a datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public Asigurarea de către SRU a accesului la dosarul profesional Asigurarea de către persoanele responsabile din cadrul SRU a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional.

O: Intocmirea. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. precum si a formularelor F. H si I atat pe suport hartie. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Preluarea de catre DRU a documentelor personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Prelucrarea si înscrierea datelor şi completarea de catre persoanele responsabile cu intocmirea dosarului profesional a formularelor standard A. Modul de lucru Sarcina 1: Intocmirea dosarelor profesionale ale functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege Persoane implicate din cadrul DRU: 1.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. în format electronic. cat si in format electronic Act administrativ de numire in functia publica Dosarul de concurs al funcţionarului public ce cuprinde date personale si documente profesionale - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - - - - - . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 3. G şi J pe suport hârtie şi. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Procedura operationala Ministerul Muncii. E. acolo unde este posibil. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.

de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - . C si D. precum si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional (Anexa nr. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii. C si D si a documentelor completate de către funcţionarul public - - Formularele standard B. centralizarea formularelor standard. C si D si documentele completate de catre functionarul functionarul public - - Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Înscrierea datelor pe copertă. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Solicitarea de completare de către funcţionarul public a formularelor standard B.2) Preluarea de catre DRU a formularelor B. C si D si alte documente care se cuprind in dosarul profesional sunt predate spre completare functionarului public Formularele B. întocmirea opisului documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Sarcina 2: Preluarea. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Persoane implicate din cadrul DRU: 1. C si D completate si a altor documente necesare Act administrativ de numire in functia publica - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - Formularele standard B.Procedura operationala Ministerul Muncii. C si D necompletate si alte documente care se cuprind in dosarul profesional Dosar profesional intocmit de ultima institutie publica in care functionarul public si-a desfasurat activitatea. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Solicitarea depunerii de catre functionarul public la DRU. formularele B. a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea si a completarii formularelor B. in termenul prevazut de lege (5 zile de la realizarea transferului). C si D completate si alte documente necesare - - .C si D si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional Preluarea de catre DRU a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea functionarul public. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2.O: Intocmirea. a formularelor B. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

dupa caz. de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - Sarcina 3: Actualizarea/completarea. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Intocmirea opisului documentelor şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului.Procedura operationala Ministerul Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent . a dosarului profesional Persoane implicate din cadrul DRU: 1.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 3. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 4. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea.

completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarul public solicita in scris actualizarea/completarea. de actualizare/completare a datelor si documentelor inscrise in dosarul profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea sarcinii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta Persoane implicate din cadrul DRU: 1. care conţin informatii privind datele personale şi profesionale Actualizarea/completarea dosarului profesional. dupa caz. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica:consilier asistent . cu actele privind datele personale sau cu noile documentele care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Verificarea actelor si a documentelor depuse prin confruntarea acestora cu documentele prezentate în original - Sarcina 4. a datelor cuprinse in dosarul profesional Solicitare scrisa si motivata. a - - funcţionarului public Acte personale depuse de funcţionarul public sau acte administrative emise de DRU sau de alte compartimente din structura ministerului.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2.O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii.

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. precum şi documentele întocmite în format electronic. certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor din dosarul profesional şi preda funcţionarului public documentele întocmite pe suport hârtie. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. în original. precum si a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional - - - Păstrarea unei copii de pe dosarul profesional în cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu - DRU. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional în cazul detaşării funcţionarului public Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat - . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 1: Arhivarea dosarelor profesionale Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. pe suport magnetic Funcţionarul public preia. pe bază de semnătură.Procedura operationala Ministerul Muncii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Asigurarea conditiilor de pastrare a documentelor cuprinse in dosarul profesional. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale.O: Intocmirea.

păstrează dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat MMFPS. SRU prin persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. păstrează. dosarele profesionale pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul nu se modifică sau nu încetează Funcţionarul public preia. in conditiile legii. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile legii - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul reorganizării ministerului - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul desfiinţării ministerului şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-înfiinţată - - Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea sau instituţia publică nouînfiinţată. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii. . păstrează dosarul profesional al funcţionarului public până la data redistribuirii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor publici - MMFPS. La părăsirea corpului de rezervă.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. dosarul profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. MMFPS. va preda. pe bază de semnătură. la cererea funcţionarului public. precum şi registrul de evidenţă a funcţionarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către MMFPS supus reorganizării.

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 2: Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Persoane implicate: 1. cu modificarile si completarile ulterioare. a persoanelor.Sef Serviciu Resurse Umane 2.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. respectiv persoanele. cât şi a celor întocmite în format electronic Solicitare scrisa si motivata a functionarului public titular al dosarului profesional sau. dupa caz. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 6. atât a celor întocmite pe suport hârtie.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. autoritatilor si institutiilor publice stabilite prin HG 432/2004. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Funcţionarul public. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 pot solicita accesul la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional .Procedura operationala Ministerul Muncii. adresata SRU - - .Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior . in conditiile legii - Copii. certificari ale datelor cuprinse in dosarul profesional eliberate solicitantilor Activitatea 3: Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale Persoane implicate: 1. extrase. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Notificarea de catre DRU a funcţionarului public privind accesul altor persoane la dosarul profesional - Accesul la dosarul profesional al altor persoane se face în prezenţa titularului dosarului profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. extrase şi certificari ale datelor din dosarul profesional.Procedura operationala Ministerul Muncii. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4.Sef Serviciu Resurse Umane 2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. iar in cazul in care nu este posibilă prezenţa acestuia accesul la dosarul profesional se notifică funcţionarului public în cauză Notificare transmisa functionarului public titular al dosarului profesional Eliberarea de copii .

O: Intocmirea. atunci cand MMFPS este ultima instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu Cerere motivata a functionarului public prin care solicita eliberarea unui duplicat al dosarului profesional Funcţionarul public primeşte un duplicat al dosarului profesional . completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) In caz de pierdere. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. furt sau distrugere a dosarului profesional. functionarului public i se intocmeste si elibereaza la cerere un duplicat.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

preşedintelui şi/sau membrilor comisiei de disciplina.Procedura operationala Ministerul Muncii.O: Intocmirea. dupa caz. accesul la dosarul professional se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Nr. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. crt. . a dosarului profesional Arhivarea dosarelor profesionale Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale A V - E/Ah E/Ah - - - - - 2 A V - E /Ah E/Ah - - - - - 3 4 A - V V S - E /Ah E /Ah E/Ah E/Ah E/Ah - E/Ah - - - - 5 Av/A Av S E E E E E S A1 6 A V S E /Ah E /Ah E E E - - 1 In cazul conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Actualizarea/completarea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. consilierilor juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului professional ( în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta. iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei) si instanţelor judecătoreşti/ organelor de cercetare penală. Denumirea sarcinii/activitatii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Întocmirea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici în formatul standard prevăzut de lege Preluarea.

O: Intocmirea.– Consilier asistent 6. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Referent superior 8. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Procedura operationala Ministerul Muncii. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Persoanele.Sef seviciu Resurse Umane 3.Director DRU 2.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier superior 5 Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor subordonate ministerului. Conducatorul institutiei . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Responsabili: 1. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Consilier asistent 9.Functionari publici din compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului/functionari publici de conducere din cadrul institutiilor aflate in subordinea MMFPS 4. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 10. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier asistent 7.

...................... cu modificarile si completarile ulterioare Coperta DOSAR PROFESIONAL Nr.................. Persoana care a întocmit dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 6............Procedura operationala Ministerul Muncii................................. 4.... Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional ... Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________| ............... ....... Formularul A*) DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL 1............................... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. 3..... Funcţionar public ............ 2. 5................ Data întocmirii dosarului profesional ................................ Funcţionar public ...G 432/2004........ completări...... Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr................. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.........................O: Intocmirea.... rectificări**): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 7................................... Cod numeric personal ... Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări......................1 Extras H.......

Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. Numele deţinut anterior: 3. Situaţia serviciului militar: -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. ***) La solicitarea funcţionarului public. ***) Se completează ori de câte ori este nevoie. Formularul B*) DATE CU CARACTER PERSONAL 1. Adresa de domiciliu**): 8. Numărul copiilor minori şi data naşterii acestora: 12. Prenumele: 4. Data şi locul naşterii: 6. **) Se actualizează ori de câte ori este nevoie. **) Se completează ori de câte ori este nevoie.Procedura operationala Ministerul Muncii. pot fi înscrise mai multe persoane de contact. Cetăţenia: 7. Starea civilă: 11. rectificări în dosarele profesionale. Adresa de reşedinţă**): 9. completări. .O: Intocmirea. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Cod numeric personal: 5. Persoana de contact. Numele: 2. pentru situaţii de urgenţă**): ***) ______________________________________________________________________________ | Numele | Prenumele | Adresa | Număr de telefon | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| 10. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.

*): 7. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul D ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN AFARA FUNCŢIEI PUBLICE ______________________________________________________________________________ |Perioada|Angajatorul|Angajat|Funcţia|Atribuţii |Temeiul |Durata|T |Alte | | | |pe bază| |principale|juridic | | |menţiuni| | | |de | |*) |al | | | | | | | | | |modificării| | | | | | | | | |sau | | | | | | | | | |suspendării| | | | | | | | | |raportului | | | | | | | | | |de muncă | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T . Atribuţiile delegate*): 8. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Tipul şi numărul actului administrativ de numire*): 6. Compartimentul*): 4.Procedura operationala Ministerul Muncii. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare ______________________________________________________________________________ | Comisia | Calitatea | Perioada | Nr.1. Denumirea funcţiei publice*): 3. Formularul E ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE 1. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*): 5. şi data actului | | | | | administrativ | |_________________|_________________|________________|_________________________| | | | | | |_________________|_________________|________________|_________________________| .O: Intocmirea. Alte activităţi desfăşurate*): 8. Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice: 2.Temeiul juridic al încetării raportului de muncă *) Vor fi înscrise cel mult 3 atribuţii principale. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Fişa postului nr.

Exercitare cu caracter temporar ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Perioada | Nr. Mutare în cadrul altui compartiment ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. Suspendarea raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Modalitatea | Motivul | Perioada | Nr. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 8.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 10. Promovare ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 12. participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă ______________________________________________________________________________ |Numărul de |Denumirea | Calitatea | Perioada | Nr. şi data actului | |identificare a |proiectului/ | | | administrativ | |proiectului/ |programului | | | | |programului | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| | | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| 9. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| . şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 11.2.

Formularul G SITUAŢIA CONCEDIILOR ______________________________________________________________________________ |Nr.O: Intocmirea. Formularul C*) .| concediului | | certificatului | eliberat de | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| Formularul J*) ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL Persoanele care au avut acces la dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ |Nr.Procedura operationala Ministerul Muncii. | Numele şi | Funcţia | Semnătura | Motivul| Accesul |Luat la | |crt. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Data | Motivul | Nr. şi data actului | | | | cererii | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| -----------*) Se completează ori de câte ori este nevoie. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 13. | Nr. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. la data accesului la dosarul profesional. cererii/ | Aprobat de/certificat/ | |crt. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. | Tipul | Perioada | Nr.| prenumele | | | | autorizat de|cunoştinţă de | | | | | | | |funcţionarul | | | | | | | |public | | | | | | | |(data/semnătura)| |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| *) Se completează ori de câte ori este nevoie.

Tipul**) . Studii superioare de lungă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea| D | Data | |de | |de | | | | |licenţei| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| Semnificaţia coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea: D . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 STUDIILE. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE 1.Procedura operationala Ministerul Muncii.Data absolvirii 5. Studii liceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Studii postuniversitare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |T|Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | | |absolvirii| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T . Studii superioare de scurtă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | |absolvirii| |învăţământ | |învăţământ | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| 4. Studii postliceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 3.O: Intocmirea.

Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6. masterat.Certificatul de absolvire 7. iar 5 indică nivelul elementar. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. NOTĂ: Datele înscrise în acest formular se actualizează. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Limbi străine cunoscute: ______________________________________________________________________________ | Limba străină | Scris | Vorbit | Citit | Nivelul de | | | | | | cunoştinţe****) | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. .O: Intocmirea. la cererea funcţionarului public. cursuri de perfecţionare postuniversitare. ***) Tip: iniţiere. doctorat. postuniversitare de specializare. Acest formular se transmite în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autoritatea sau instituţia publică la data eliberării funcţionarului public din funcţia publică deţinută. academice postuniversitare. Cursuri de formare sau specializare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Denumirea|Tipul|Durata|Perioada|Specializarea|Cheltuieli | C | |organizatoare|cursului |***) | | | |suportate de| | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| | | | | | | | | | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| Semnificaţia coloanei C din tabelul de mai jos este următoarea: C . **) Tip: aprofundate de specialitate. unde 1 indică nivelul excelent. perfecţionare. specializare şi alte tipuri stabilite prin lege. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional. ****) Pentru cunoştinţele de limbi străine obţinute prin cursuri de limbi străine finalizate cu atestat se menţionează calificativul precizat în atestat. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Pentru cunoştinţele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 şi 5.Procedura operationala Ministerul Muncii. ori de câte ori este nevoie.

....... în procent de ..................../trimestru....2............... şi data |Nr................ ***) Se va indica: tipul..... Alte drepturi salariale***): -----------*) Se completează anual..Tipul........................... Alte drepturi salariale: 2.2...........O: Intocmirea.................... 2.. Prime: 2....Nr...................3.. 2..........4.... şi |Sancţiunea | T | N | |crt... temeiul legal.. anuale ......... Salariul de merit acordat în temeiul . prin actul administrativ nr.*) 1.. 2.......... cuantum.. ...........5. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii........ şi data actului de anulare N .....2... acordat în temeiul ........ Formularul H SITUAŢIA DISCIPLINARĂ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: T .. ... |Abaterea |Cercetată |Nr....... începând cu data .Procedura operationala Ministerul Muncii......... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.. 2... de concediu .....|disciplinară |de |raportului |data |disciplinară | | | | | | |comisiei |actului |aplicată | | | ..... 2........ Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul F SITUAŢIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL .... şi data actului administrativ privind reducerea sancţiunii disciplinare ______________________________________________________________________________ |Nr................... 2......3......... având o valoare medie de ............... Sporuri specifice: 2......3. în procent de ........1....2.............. actului | |**) | |modificării | | modificării| administrativ | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| 2............................ **) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea funcţionarilor publici.......... .3........ lunare ......... acordat în temeiul .... ..1........3....... Stimulente acordate în temeiul ...1........ Salariul: ______________________________________________________________________________ |Componente|Cuantum|Data stabilirii/|Temeiul legal| Motivul | Nr.2... trimestriale ......... nr. 2..................... actul administrativ pe baza căruia se acordă..............4. 2....3.

O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 | | | |de |administrativ| | | | | | | |disciplină/ |de | | | | | | | |propunerea |sancţionare | | | | | | | |superiorului| | | | | | | | |ierarhic | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| Formularul I ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE ______________________________________________________________________________ | Clasa de | Nivelul de | Perioada | Tipul şi | Motivul încetării | | secretizare | secretizare | | numărul | valabilităţii | | | | | documentului | documentului | | | | | de acces | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| .

drepturile si libertatile fundamentale ale omului.. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.2 Extras Legea 188/1999. sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii. Eu. (semnatura) Data ………………. . Asa sa-mi ajute Dumnezeu!” …………………………………. republicata. sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica.O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr. ………………………………… “ Jur sa respect Constitutia.. sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit. cu modificarile si completarile ulterioare Model document care atesta depunerea juramantului . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului(titularul. Categoriile indicate sunt: (1) agricol. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratia de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata……………. Clădiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Categoriile indicate sunt: (1) apartament.O: Intocmirea. (3) intravilan. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. iar în cazul bunurilor în coproprietate.292 din Codul penal privnd falsul în declaraţii. localitatea de domiciliu ……………………. (5) alte categorii de terenuri extravilane. având funcţia de………. Terenuri Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1... (2) forestier. (3) casă de vacanţă. (4) spaţii comerciale/ de producţie . copilul).(2) casă de locuit. soţul/soţia. *2) La “Titular” se menţionează. 2. domiciliul…………. BUNURI IMOBILE 1. declar pe propria răspundere că impreună cu familie*1) deţin urmatoarele: I. 4. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.. cota parte şi numele coproprietarilor.. la ……………. 3.. (4) luciu apa. Cunoscând prevederile art. CNP ………….Procedura operationala Ministerul Muncii. 2. dacă se află în circuitul civil *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflati în întreţinerea acestora.

bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 2.Procedura operationala Ministerul Muncii.000 Euro. 4. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1. obiecte de artă şi de cult. bijuterii.O: Intocmirea. II. Autovehicule/ autoturisme. Bunuri sub formă de metale preţioase. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. potrivit legii Natura Marca Nr. 3. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal. colecţii de artă şi numismatică. iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării. maşini agricole. a căror valoare însumată depăşeşte 5. şalupe. BUNURI MOBILE 1. tractoare. Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată . 2.

BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EUR FIECARE. ACTIVE FINANCIARE 1. (2) Depozit bancar sau echivalente. dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 Euro Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate Instituţia care administrează Adresa institutiei Tipul* Valuta Deschi s în anul Sold/valoare la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente(inclusiv card). dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 III. Plasamente.O: Intocmirea. Conturi şi depozite bancare. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Procedura operationala Ministerul Muncii. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. inclusiv cardurile de credit. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. forme echivalente de economisire şi investire.000 Euro Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate . (3) Fonduri de investiţii sau echivalente. fonduri de investiţii. ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea IV. investiţii directe şi împrumuturi acordate.

.............................................. .. bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri.................................. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ cota de participare Valoare totală la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat..000 Euro............ obligaţiuni)....000 Euro pe an: Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate............................ ..................................................................................................................O: Intocmirea........................... ................ actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.......................... care însumate depăşesc echivalentul a 5. ipoteci. DATORII Debite..................... dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5. certificate.................... V... (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal 3...................... Alte active producătoare de venituri nete........................................ Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P...................................................Procedura operationala Ministerul Muncii... Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare ...................... garanţii emise în beneficiul unui terţ.................................

altele decât cele ale angajatorului.Procedura operationala Ministerul Muncii.3. Venituri din salarii 1.3.1. regii autonome. Soţ/soţie … 1. organizaţii. inclusiv burse.Copii … Sursa venitului: nume. companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine. Cadouri. credite.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie. servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.571/2003 privind Codul fiscal. societăţi comerciale.2. decontări de cheltuieli. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate Cine a realizat venitul 1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 VI. din partea unor persoane. garanţii. Titular … 1. Soţ/soţie … 1. adresă Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat … 2.41 din Legea nr. Copii Sursa venitului: nume. Venituri din activităţi independente .2. realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.1. VII. a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro* Cine a realizat venitul 1.O: Intocmirea. Titular … 1. adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual încasat *Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

2. Soţ/soţie … 5. Soţ/soţie … 7. Titular … 7. Soţ/soţie … 6. Venituri din pensii 5. Venituri din investiţii 4. Titular … 4.1.Procedura operationala Ministerul Muncii.2. Soţ/soţie … 4.1.2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Titular … 5. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 2.1. Titular … 3.O: Intocmirea.1. Soţ/soţie … 3. Titular … 6. Titular … 2.3 Copii .Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 3. Soţ/soţie … 7.Venituri din activităţi agricole 6.2.2.1. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 7.1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.2.

pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Venituri din alte surse 8. Data completării: Semnătura: . potrivit legii penale.3. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Soţ/soţie … 8. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 … 8. Titular … 8.2.1.O: Intocmirea. Copii … Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund.Procedura operationala Ministerul Muncii. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.

. cunoscând prevederile art.Procedura operationala Ministerul Muncii..1. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale. Calitatea de membru în organele de conducere. administrare şi control. instituţii de credit.. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratie de interese Subsemnata …………….. de părţi Valoarea totală a părţilor . declar pe propria răspundere: 1. CNP………….O: Intocmirea. precum şi membru în asociaţii.. deţinute în cadrul partidelor politice. ale instituţiilor de credit. 4. la………………... ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Valoarea beneficiilor . 3.. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Nr. domiciliul ……………… localitatea de domiciliu…………………... Calitatea de membru în organele de conducere.. companii/societăţi naţionale. ale regiilor autonome. administrare şi control ale societăţilor comerciale.1. funcţia deţinută şi denumirea partidului politic . ale companiilor/societăţilor naţionale.1. retribuite sau neretribuite.. ale grupurilor de interes economic. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ sociale sau de sociale şi/sau a acţiunilor acţiuni 1.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ 2. 2. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 3. având funcţia de……. grupuri de interes economic.

1 Beneficiarul de contract: numele.... denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. potrivit legii penale.. Soţ/Soţie . Data completării: Semnătura: 2 3 Prin rude gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă Se vor declara numele.. soţ/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat.1.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. 5. Contracte..5 .Procedura operationala Ministerul Muncii.. Rude de gradul I2 ale titularului. Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale/ Cabinete asociate/ Societăţi civile profesionale sau Societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăsoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3 Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund. obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. consultanţă şi civile. inclusiv cele de asistenţă juridică. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 5. aşa cum sunt definite la pct... prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contractantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încredinţat contractul Tipul contractului Data încheierii contractului Durata contractului Valoare totală a contractului Titular . titularul. pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. prin calitatea deţinută.

.../B..I....astfel cum sunt definite de lege........Procedura operationala Ministerul Muncii. Data completării: Semnătura: ...O: Intocmirea..... posesor/oare al/a C............seria ... declar pe propria răspundere că nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică... nr........I...... Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Model declaratie pe propria raspundere a titularului dosarului ca nu a desfasurat activitati de politie politica DECLARAŢIE Subsemnatul (a) ... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii........... la data de ........eliberat de ................ Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P........ cu domiciliul in..

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 .Procedura operationala Ministerul Muncii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful