You are on page 1of 48

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Univerzitet u Beogradu

Fakultet sporta i fizikog vaspitanja

Seminarski rad:

Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

April, 2011.

Nenad Lukovi
profesor fizike kulture

-1-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

SADRAJ 1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Teorijski pristup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


2.1. Taktika koarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. Definisanje osnovnih pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Predmet, cilj i zadaci istraivanja . . . . . . . . . . . . . 16 4. Metod rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


4.1. Uzorak istraivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2. Uzorak varijabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. Rezultati i diskusija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1. Odbrana od pick-and-roll-a KK Radniki na utaknicama . . . . 24

6. Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

-2-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

1. Uvod
Sport je deo drutvene nadgradnje sport je nastao kao posledica ovekove potrebe za kretanjem sport je multidisciplinarna nauna disciplina i kao takav u sebi nosi strune nazive, nastale u njemu srodnim naukama. Taktika je jedan od njih. Pojam taktike potie iz vojne terminoligje i neraskidivo je vezan za pojam strategije, gde se strategija definie kao cilj, a taktika kao nain ostvarivanja istog. Vezano za sport, taktika se definie kao primena sveukupnih idnividualnih, grupnih i ekipnih dejstava u postizanju maksimalnog sportskog rezultata. To ujedno podrazumeva odabir adekvatnih, ekonominih reenja za reavanje datih situacija u nadigravanju. Apostrofiranje individualnih, grupnih i ekipnih dejstava nas vodi u najeu podelu na individualnu, grupnu i ekipnu taktiku. Ova podela, naravno, vai za grupne sportove. Pojedini autori ovu podelu smatraju prevazienom, ali nas praksa i dalje ui da postoji veliki broj situacija ije reavanje zavisi iskljuivo od indvidualnih mogunosti za odabir pravih reenja u datom trenutku. Povezivanje vie individualnosti nas vodi u dejstvo grupe, a kasnije i tima. Svaka sportska disciplina nosi sopstvena taktika obeleja, definisana pravilima igre, ali se jednostavnost u ideji i jednostavnost u realizaciji nameu kao dva opta prihvatljiva oblika. Jedna od uobiajenih manjkavosti taktiziranja je kopiranje ve vienog, onoga to je trenutno aktuelno i moderno. Kopije, i kada su veoma verne, ipak su odraz ve vienog, to znai da su manje iznenaujue i manje efikasne. Mnogo je tee suprotstaviti se nepoznatoj, neuobiajenoj varijanti, jer prvo je treba otkriti, a potom i nai reenje za nju. To nas dovodi do stanovita da taktika moe biti efikasna na viem ili niem nivou. Odatle i stav da nema loe taktike, ve samo njen lo ili bolji, tj. dobar izbor. Taktiziranje je sposobnost satkana od kreativnosti, intuitivnosti, iskustva i intelektualnih mogunosti. Kreativnost se ogleda u stvaralakoj mogunosti sportiste da u datom trenutku primeni taktiku varijantu koja u sebi nosi njegovo lino obeleje. Intuicija u sportsko-taktikom smislu pretpostvalja odabir taktiko-tehnikih kretnji na osnovu predoseaja, tj. nasluivanja na koji nain bi protivnik mogao

-3-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

reagovati. Intelektualnost znai da kreativnost i intuicija omoguavaju jednostavnost realizacije osnovne taktike ideje. Meusobna povezanost strategije i taktike je oigledna i u sportu, ali sport ne bi zauzimao zaslueno, visko mesto, u ivljenu savremenog oveka da u svakom svom segmentu nije otiao korak dalje od srodnih mu nauka (biologija, fiziologija, sociologija), tj. korak blie samom oveku. Korak dalje se ogleda u (pored uzajamnosti strategije i taktike) u neraskidivoj, obrnuto proporcionalnoj, i esto pogreno tumaenoj vezi izmeu taktike i tehnike. Naime, od tehniki superiornih sportista ili timova se oekuje isto tako taktiziranje na viskom nivou. Nije li upravo tehniki podreenima neophodan vei broj komplikovanih taktikih varijanti radi ostvarivanja cilja. Taktiziranje, u osnovi, nosi obeleje dvosmernosti. To znai da se pri odabiru i realizaciji taktikih zamisli mora raunati na uticaj protivnikog taktiziranja. Ovo vodi u procenu prihvatljivosti taktikih zamisli, koja se odnosi na one koji treba da je realizuju, kao i na one na kojima ta zamisao treba da se ispolji. Odatle stav o odnosu vrednosti u planiranju i realizaciji taktike. Vrsta vrednosti koja se troi trebalo bi da bude manje znaajna od one koja se kupuje. Zato se nikada najboljem napadau ne daje najtei odbrambeni zadatak. Veoma je bitno kada treba poeti sa obuavanjem taktike kod mladih sportista. Opte privaen stav (neki sportovi su to definisali i pravilima) da rano insistiranje na izrazitim taktikim sistemima moe negativno uticati na razvoj sportista. To se ogleda u ablonskom izvravanju kretnih zadataka, to vodi ka nemogunosti proirivanja motorikog stereotipa koje u sportskim igrama predstavlja poeljnost najvieg nivoa. Promenljivost situacije sa svoje strane nosi aktiviranje intelektualno motorikih mehanizama, to otvara mogunost izgradnje sopstvenog stila koji na vrhunskom nivou prerasta u model za indetifikaciju, odnosno dragocenu tehniku inovaciju. Sa druge strane, razvoj taktikog miljenja treba negovati od samog poetka obuavanja i usavravati ga uporodo sa usavravanjem sportske tehnike. Tome u prilog govori i struktura trenanog rada mlaih kategorija u sportskim igrama i koarci (prema Sozanskom,1985)1) gde se govori da usmerenost trenanog rada koja se odnosi na uenje i usavravanje tehniko-taktikih zadataka treba biti zastupljeno sa 47,4% u uzrastu od 9 do 10 godina; sa 58,1% u uzrastu od 11 do 12 godina; sa 62,8% u uzrastu od 13 do 14 godina; 64,1% u uzrastu od 15 do 16 godina i 67,8% u uzrastu od 17 do 18 godina.

1)

Karaleji, M. i Jakovljevi, S.: Osnove koarke, udbenik, Beograd, 2001.

-4-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

2. Teorijski pristup
2.1. Taktika koarke
Prvi opis koarke definisao je ovu igru kao igru sa ciljem da se ubaci lopta u ko protivnika 2). Kako bi se uspeno reio ovaj problem potrebno je nadigrati protivnika u datoj situaciji. Izbor i primena optimalnih reenja za prevazilaenje date situacije pretpostavljaju odreeni nivo taktikog miljenja i njegovu primenu. To govori da je taktika, odnosno taktika reenja bila prisutna u koarkakoj igri od njenih poetaka i da se razvijala zajedno sa njom. Istorijski rasvoj koarke govori da se na poetku igralo sa devet igraa: tri igraa blizu protivnikog koa (home, left i right forwards), tri igraa u sredini (center, left i right center) i tri igraa u odbrani (goal keeper, left i right back) dijagram 1 3).

Dijagram 1

Odbrambeni igrai su imali zadatak da igraju striktno uz oveka koga uvaju, pratei liniju njegovog kretanja, spreavajui ga da primi loptu, da dodaje i da utira. Igra u napadu podseala je na passing game dok je igra u odbrani bila agresivna varijanta igre ovek na oveka i podseala je na dananji presing.
2) 3)

Karaleji, M. i Jakovljevi, S.: Osnove koarke, udbenik, Beograd, 2001.

-5-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Kasnije je broj igraa smanjen na dananjih pet, to je dovelo do promene taktike igre u napadu kao i u odbrani. Dominantni sitem igre u bilo kom delu nadigravanja iziskivao je pronalaenje adekvatnih protivakcija. Taj krug razvoja taktikih varijanti napada i odbrane nije zatvoren ni danas. Pre odabira konkretne taktike varijante moraju nam biti jasni ciljevi koje treba ispuniti. Ovo stanovite u sebi nosi strateke osobenosti, ali i veoma jasna operativna reenja koja se nameu kao uslov na putu dobrog izbora. Kljuni izazov svakog stratega je odgovor na pitanje KAKO.? dovesti protivniku ekipu, naom taktikom, u inferioran poloaj, i nametnuti protivnikoj ekipi svoju superiornost u nekoj sposobnosti.

Tako, na primer, ako je naa ekipa izrazito via od protivnike, pokuaemo da nametnemo igru ispod koa, i time dovesti protivnika u inferioran poloaj i nametnuti svoju superiornost u igri pod koem. Pri izboru taktike, trener mora voditi rauna o: 1. Sposobnostima i karakteristikama vlastitog tima. Od toga polazimo kada elimo da napravimo izbor taktike igre. Na osnovu sposobnosti vlastitog tima (fizkih, tehnickih i dr.) biramo taktiku za koji pretpostavljamo (ili znamo) da e da nam omogui da postignemo, pomenuta, dva osnovna cilja svake taktike. esto treneri gree to kopiraju taktiku uspenih, vrhunskih timova i pokuavaju da je primene u igri sa svojim timom, ne vodei rauna o tome da nemaju tako kvalitetne igrae koji to mogu uspeno da sprovedu. Jo drastinija situacija je kada to radi trener subseniorske selekcije, koji pokuava kod dece da ugradi taktike sisteme koje igraju vrhunski sportski timovi. To se, naalost, u praksi esto deava. Obino je to strogo ematizovana igra koja ak moe da da takmiarski rezultat, ali koja gui i spreava indvidualni razvitak mladog igraa. 2. Sposobnostima i karakteristikama protivnikog tima. Trener mora prvo da dobro proui individualne kvalitete svakog igraa protivnikog tima, a onda i kvalitet celog tima. Za to korsiti procedure izvianja i analize protivnika (skauting), koje su danas veoma razvijene i dostupne. 3. Stepen uigranosti, odnosno o tome koliko je dugo tim zajedno. Smatra se da su potrebne najmanje tri godine da bi jedan tim usavrio svoja taktika svojstva, to jest da bi gotovo besprekorno funkcionisao unutar svoje taktike. 4. Starosnoj strukturi tima, kod seniorskih timova, to jest koliko u timu ima takozvanih starih igraa, igraa srednjih godina i mladih igraa.

-6-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

5. Sistemu takmienja, koji moe da bude ligaki, turnirski i kup sistem. Osnovna razlika je u uestalosti igranja utakmica (svakih sedam dana, dve ili tri utakmice u tri ili etri dana i sl.) 6. Srukturi tima. Strukturu tima ine igrai po pozicijama (mesta u timu): bekovi, krila, centri. To je vano kod seniorskih ekipa, dok kod subseniorskih, sve do juniorskog uzrasta treba, u principu, izbegavati specijalizaciju igraa za pojedina mesta. 7. Uzrasnim karakteristikama. Razlikovati pionirske, kadetske, juniorske i seniorske timove. Svaki uzrast nosi specifine odlike, pa bi sposobnosti i taktiku trebalo tome prilagoditi. U odnosu na broj igraa koji uestvuju u taktikim dejstvima, postoje tri nivoa taktike i igre: individualna taktika napada i odbrane koja podrazumeva samostalno dejstvo pojedinca, koji primenom svojih takiko-tehnikih znanja reava odreene situacije; grupna taktika napada i odbrane, koja podrazumeva uee dva ili tri, a ponekad i etiri igraa iste ekipe, koji uzajamnim dejstvom, opet koristei svoja tehniko-taktika znanja reavaju situacije igre; kolektivna taktika napada i odbrane, koja podrazumeva taktike sisteme u napadu i odbrani u kojima uestvuje svih pet igraa, na osnovu odreenog rasporeda i principa kretanja. Svaki savladani nivo je uslov za uspeno savlaivanje sledeeg. To znai da bez savlaivanja i usvajanja individualne taktike nema savlaivanja grupne taktike, odnosno bez posedovanja individualnih i grupnih taktikih znanja nema ni dobre kolektivne igre. Taktika koarke je neobino bogata. Trener ima na raspolaganju veliki broj razliitih taktikih sredstava u sva tri nivoa: individualnom, grupnom i kolektivnom. Radi jasnije predstave o taktikim sredstvima u koarci neophodno je napraviti sistematizaciju taktike.

-7-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Taktika igre u napadu 4) Individualna atktika


Dejstva igraa bez lopte - demarkiranje - utravanje - tehnika postavljanja blokade - tehnika izlaska iz blokade - tehnika skoka u napadu Dejstva igraa sa loptom - osnovni stav u napadu - pivotiranje - hvatanje i dodavanje - finte - dribling - tehnika ulaska na ko - utevi

Grupna taktika
Saradnja 2 i 3 igraa u kontranapadu - 2:02:13:03:13:24:3 Saradnja 2 i 3 igraa u polukontri - 2:23:34:4 Saradnja 2 i 3 igraa u pozicionom napadu - dupli pas - utravanje iza lea (back door) - utravanje ispred (front door) - dodaj I utri (give and go) - klasina blokada - pick and roll - kontrablokada - blokade navoenjem - uzastopne blokade

Kolektivna taktika
Kontra napad - posle skoka u odbrani - posle slobodnog bacanja - posle primljenog koa - iz podbacivanja - posle oduzete lopte Brzi napad (polukontra) - sa spoljnim igraem - sa prvim trailerom - sa drugim trailerom Pozicioni napad - protiv odbrane ovek na oveka - protiv zonske odbrane - protiv presinga - protiv zonskog presinga - protiv kombinovanih odbrana - kombinacija iz auta

Poseban problem predstavlja optimalni izbor taktikih varijanti kada su u pitanju ekipe subseniorsog uzrasta. Tu do izraaja dolazi strateko opredeljenje, tj. cilj koji se eli postii svojim radom. Naalost, esto smo svedoci da se zanemaruju line i uzrasne osobenosti pojedinaca i ekipe, tako da za rezultat imamo relativan uspeh koji najvie slui linoj promociji trenera i njegovom, eventualnom, prelasku u seniorske vode. Sa druge strane, mladi igrai ne uspevaju da usavre svoje potencijale i njihovi uspesi kao i bavljenje koarkom zavravaju u kadetskim ili juniorskim danima. Oni najvei deo treninga provode u uigravanju sloenih taktikih varijanti zapostavljajui razvoj i usavravanje tehnike i individualne taktike to predstavlja preduslov za izrastanje u seniorskog takmiara. Ovakav koncept vodi zapostavljanju talentovanih igraa iji bioloki razvoj kasni za hronolokim.

4)

Karaleji, M. i Jakovljevi, S.: Osnove koarke, udbenik, Beograd, 2001.

-8-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Taktika igre u odbrani 5) Individualna atktika


Dejstva na igraa bez lopte - uvanje igraa bez lopte - izbor pozicije - tehnika stava - odbrana od blokada - tehnika skoka u odbrani Dejstva na igraa sa loptom - oduzimanje lopte - uvanje driblera - odbrana od prodora - odbrana od uta - uvanje centra

Grupna taktika
Odbrana od kontranapada - 2:33:4 Odbrana od polukontranapada - 2:23:34:44:5 Poziciona odbrana - Odbrana od blokada:
probijanje, proklizavanje, zaobilaenje, preuzimanje i udvajanje

Kolektivna taktika
Otvoreni sistemi - osnovna odbrana ovek na oveka (na 2/3, i 1/3) - osnovna odbrana ovek na oveka sa udvajanjem - klasini presing - presing sa korektorom - zonski preing (na 1/1 i 2/3) Zatvoreni sistemi - sistemi zonske odbrane (klasine i moderne varijante) - sistemi zonske odbrane sa udvajanjem - kombinovane odbrane (1 ovek 4 zona, 2 ovek 3 zona) - match up odbrane - zonski presing na - odbrana od kontranapada kao sistem odbrane - multiple odbrana

- pomaganje - skakaki trougao

Ve je pisano o povezanosti taktike i tehnike, ali mora da se naglasi i jednu veoma bitna razlika o kojoj treba voditi rauna prilikom obuavanja. Naime, dok se kod tehnike tei ka visokom stepenu automatizma, tj. ka vrsto izgraenom motorikom stereotipu, kod razvoja taktikih vetina treba teiti ka to viem stepenu prilagodljivosti, odnosno irini motorikog stereotipa 6). Naravno, ni svi tehniki elementi ne nose potrebu za istim stepenom automatizma (slobodna bacanja dvokorak), ali ta tema izlazi iz okvira ovog rada.

5)

Karaleji, M. i Jakovljevi, S.: Osnove koarke, udbenik, Beograd, 2001. Tomi, D.: Teorija sporta, udbenik, Beograd, 1989.

6)

-9-

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

2.1. Definisanje osnovnih pojmova


Saradnja blokadama je, u savremenoj koarci, osnova svakog napada, to je prozurokovano usavravanjem odbrane, pre svega, ovek na oveka. Priikazani su osnovni naini za korienje blokada u saradnji dva igraa i to na igraa sa loptom: Klasina blokada (dijagram 2). Napada (1) dodaje loptu do saigraa (2), koji se pre toga demarkirao, odvodi svog odbrambenog igraa ispod nivoa lopte i nakon promene pravca kretanja ide ka lopta, ciljajui bok odbrambenog igraa koji uva njegovog saigraa i postavlja blokadu. Za to vreme napada sa loptom (2) fintira prodor, na bonu stranu, ili ut, remetei tako poziciju odbambenog igraa, koji okree lea suprotnoj strani terena. Neposredno poto napada (1) postavi blokadu njegov saigra zapoinje prodor ka sredini, navodei odbrambenog igraa na blokadu, i to tako da se oee o rame saigraa koji je postavio blokadu. Ako odbrana ne koriguje poziciju on e nastaviti prodor ka kou ili utirati. Ako odbrana reaguje preuzimanjem, napada koji je postavio blokadu (1) se otvara ka kou idobija loptu sa dobrim izgledom da realizuje napad (dijagram 3).

Dijagram 2

Dijagram 3

Pick and roll Predstavlja najzastupljeniju vrstu saradnje dva igraa u koarci. To je, ustvari, saradnja blokadom, vrlo slina klasinoj, s tim to u njoj uestvuje jedan unutranji, visoki napada i jedan spoljni igra

- 10 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

(dijagram 4). Centar igra na visokoj poziciji, dok je spoljni igra (1) na boku. Spoljni igra zapoinje prodor ka boku, a za to vreme centar istrava prema lopti i postavlja blokadu za saigraa koji menja pravac driblinga i prodorom ka sredini terena navodi odbrambenog igraa na blokadu. Ako odbrana ne koriguje odbranu on e nastaviti prodor ka kou ili utirati. Ako odbrana reaguje preuzimanjem, centar koji je postavio blokadu se otvara ka kou i dobija loptu sa dobrim izgledima da realizuje napad jer ostaje u situaciji 1:1 sa spoljnim (niim) igraem odbrane.

Dijagram 4

Kada je u pitanju odbrana, odbrambeni igra moe, ponekad, sam da se odbrani od blokade ovaj vid odbrane, u principu, podpada pod grupne varijante odbrane. Grupna saradnja odbrane od blokada zahteva sinhronizaciju akcija igraa koji je sprovode. Prvi nain odbrane je izbegavanje blokade. Odbrambeni igra moe sam, bez pomoi saigraa da izbegne blokadu (usmeravanjem slika 1), pod uslovom da je na vreme video da blokada sledi. U zavisnosti od pozicije, on zato povremeno kontrolie prostor iza sebe rukom i perifernim pogledom, registrujui dogaanja na tom delu terena koji nema pod vizuelnom kontrolom. Mnogo efikasnije izbegavanje blokade bie ako ga saigra, koji uva napadaa koji postavlja blokadu, upozori reima na to da mu dolazi blokada i ako uz to postavljanjem na pravac kretanja (iskakanjem slika 2) tog napadaa poremeti i uspori kretanje. Kada postane svestan da blokada dolazi, odbrambeni igra agresivnom igrom nastoji da poremeti poziciju napadaa sa loptom tako to e ga udaljiti od koa.

- 11 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Slika 1

Slika 2

Drugi nain odbrane je probijanje blokade slika 3. To znai da odbrambeni igra probija blokadu tako da prolazi izmeu napadaa sa loptom, koga uva, i blokade. Sada je neophodna saradnja dva igraa, iako igra moe i samostalno probiti blokadu. Uloga igraa koji uva napadaa koji postavlja blokadu i ovoga puta ima znaajno mesto u sprovoenju ovog, grupnog, oblika odbrane. On motri na napadaa koji koristi blokadu i pravovremenim, agresivnim izlaskom na pravac njegovog kretanja obezbeuje, svom saigrau, dovoljno vremena da probije blokadu. im je

- 12 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

uspostavljena eljena odbrana igra koji je pomagao se brzo vraa uvanju svog igraa. Ukoliko je u timskoj koncepciji, odbrambeni igrai se mogu braniti udvajanjem.

Slika 3

Trei nain odbrane je proklizavanje slika 4. Ono se ee koristi od odbrane od blokada na igrau bez lopte, ali je mogue i u odbrani od blokade na igrau sa loptom, ali u prostoru van zone uta. I ovaj nain zahteva saradnju saigraa u odbrani tako to igra koji uva napadaa koji postavlja blokadu, odskae unazad i ostavlja prostor saigrau da prokliza izmeu njega i blokade.

Slika 4

- 13 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

etvrti nain je obilaenje slika 5. Poput proklizavanja i odbrana obilaenjem se ee primenjuje kod blokade na igrau bez lopte mada se, van zone uta, moe primenjivati i prilikom odbrane od blokade na igrau sa loptom. Odbrambeni igra obilazi igraa koji postavlja blokadu ali i svog saigraa koji ga uva i koji se tada pribliava napadau koji postavlja blokadu.

Slika 5

Peti nain je preuzimanje slika 6. Saradnja odbrambenih igraa se bazira na razmeni odgovornosti, a koristi se i kod blokada na napadaa koji je bez lopte. Preuzimanje je

Slika 6

- 14 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

esto unapred dogovoreno u odreenim situacijama i uvek se koristi kada su u pitanju igra i priblizno sli ne konstitucije i sposobnosti. Preuzimanje, ako nije unapred dogovoreno, u principu najavljuje igra koji uva napadaa koji postavlja blokadu, jer on vidi razvoj situacije i moe da proceni da li bi trebalo da preuzme ili ne. Preuzimanje igraa sa loptom bi trebalo da se izvri agresivno, a drugi odbrambeni igra mora da preuzme drugog napadaa tako da mu ne dozvoli da se brzo otvori iz blokade i da eventualno utri ka kou ili se izvue od koa u povoljnu poziciju za ut. Na taj nain se ne remeti ravnotea odbrane. Ako se desi preuzimanje meu igraima razlicitih antropometrijskih-motorikih osobenosti tu poziciju treba zadrati do prve prilike za povratak u prvobitni raspored. Preuzimanje bi trebalo da bude deo taktike odbrane, ali ga igrai esto zloupotrebljavaju. Pobrojani naini odbrane od blokade igraa sa loptom spadaju u grupnu taktiku odbrane (saradnja dva igraa), mada igra esto namee situacije u kojima uestvuje jo jedan od saigraa, koji pomae u vrenju pritiska na igraa sa loptom kako bi prouzrokovali greku napadaa. Ovaj vid odbrane od blokade na igrau sa loptom, kako klasine tako i pick and roll dobio je naziv udvajanje (slika 7) zbog broja igraa koji u datom trenutku vre pritisak na igraa sa loptom.

Slika 7

- 15 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

3. Predmet, cilj i zadaci istraivanja


Predmet ovog istraivanja su razliiti vidovi odbrane od blokade pick and roll koje su primenjivali koarkai Radnikog iz Kragujevca u prvom delu takmiarske sezone 2010/11 u Jadranskoj ligi. Konkretno, radi se o sedam naina primene taktikotehnikih elemenata odbrane od blokada, i to: 1. probijanje, 2. usmeravanje, 3. iskakanje, 4. preuzimanje, 5. proklizavanje, 6. obilaenje i 7. udvajanje Cilj istraivanja je da se utvrdi koje vidove odbrane su igrai KK Radniki koristili i sa kakvim uspehom. Takoe, cilj je utvrditi u kom odnosu su uspeli uspeno da primene vid odbrane uvebavan na treningu. Realizacija, definisanih predmeta i cilj podrazumeva sprovoenje sledeih istraivakih zadataka: prikupiti video zapise utakmica Koarkakog kluba Radniki iz Kragujevca koje su igrali u jesenjem delu sezone 2010/11, u Jadranskoj ligi; utvrditi stepen zastupljenosti pick and roll blokade u odnosu na broj napada protivnike ekipe; utvrditi na kojim delovima terena su postavljane blokade; utvrditi kojim nainom su se igrai Radnikog suprotstavljali blokadama; utvrditi nivo uspenosti u odnosu na ukupan broj pick and roll blokada; utvrditi nivo uspenosti po elementima odbrane u odnosu na deo terena na kojim su postavljane pick and roll blokade

- 16 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

4. Metod rada
Prilikom ovog istraivanja korien je analitiki metod obrade podataka dobijenih posmartanjem video zapisa dokumentacije Koarkakog kluba Radniki iz Kragujevca.

4.1. Uzorak istraivanja


Istraivaki uzorak korien tokom ovog rada predstavlja hotimian uzorak. Kako je socijalna grupa (Koarkaki klub Radniki) izabrana smiljeno kao reprezent teritorijalno ograniene populacije (Kragujevac) to rezultati dobijeni ovim tretmanom ne mogu doiveti generalizaciju ireg stepena (nain odbrane pick and roll blokade za celu Jadransku ligu), ali moe pruiti podatke za, eventualna, opsenija istraivanja. Samim tim se ovo istraivanje svrstava u pilot, odnosno u sondana istraivanja 7).

4.2. Uzorak varijabli


Tokom ovog istraivanja praena je varijabilnost jedne pojave: odbrana od pick and roll blokade. Radi se o zavisno promenljivoj, atributivnoj tj. kvalitativnoj varijabli ije su vrednosti izraene brojano i percentilno. Zavisnost posmatrane varijable se ogleda u promenljivosti njenih modaliteta (probijanje, usmeravanje, iskakanje, preuzimanje, proklizavanje, obilaenje i udvajanje) pod uticajem drugih promenljivih pojava (naini postavljanja blokada od strane napadaa).

7)

Peri, D.: Statistike aplikacije u istraivanjima fizike kulture, udbenik, Beograd, 1996.

- 17 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

5. Rezultati i diskusija

Jadranska liga, u kojoj se takmii Koarkaki klub Radniki iz Kragujevca ima 14 timova to znai da je analizom obuhvaeno 13 utakmica. Utakmica sa Cibonom, odigrana u Zagrebu, nije bila dostupna za analizu, pa je ukljuena u analizu utakmica sa Nimburkom iz drugog dela sezone. Analizom je obuhvaen broj pick-and-rollI blokada u odnosu na ukupan broj napada protivnikih ekipa; deo terena na kome su postavljene blokade (u odnosu na irinu reketa kao i njegovu levu i desnu stranu); u odnosu na liniju za tri poena; kao i liniju slobodnih bacanja. Takoe su obraeni vidovi prevazilaenja nastale situacije u odbrani sa ciljem osujeenja namere napadake ekipe kao i nivo uspenosti (ukupno i po elementima) u odbrani u odnosu na delove terena gde su blokade postavljane.

- 18 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Koarkaki klub (broj napada)

Broj pick & roll blokada

Deo terena na kome je postavljena blokada Levi Centralni 1 2 8 3


12.5% 18.1% 66.7% 60%

Postavljanje blokada u odnosu na liniju 6.75 Unutar 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 9


0% 0% 0% 20% 6.25% 15.4% 11.1% 0% 0% 0% 12.5% 22.2% 6.25% 6.9%

Postavljanje blokada u odnosu na liniju s.b. Iznad 8


100%

Desni 3 6 2 1 3 4 0 1 4 2 2 4 4
37.5% 54.5% 16.6% 20% 18.8% 30.8% 0% 50% 36.4% 18.1% 25% 44.4% 25%

Na 0 2 1 3 5 2 6 0 0 2 0 3 5
0% 18.1% 8.3% 60% 31.2% 15.4% 66.6% 0% 0% 18.1% 0% 33.3% 31.2%

Van 8 9
100% 81.9%

Ispod 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
0% 0% 0% 0% 6.25% 7.7% 11.1% 0% 0% 0% 0% 0% 6.25% 3.1%

Zagreb (59) Nimburk (61) Crvena Zvezda (79) Budunost (78) Igokea (76) Zadar (80) Krka (79) Partizan (76) Hemofarm (79) iroki Brijeg (59) Cedevita (79) Olimpija (75) Nimburk 2 (81) U K U P N O (961)

8 (13.5%) 11 (18%) 12 (15.2%) 5 (6.4%) 16 (21.1%) 13 (16.3%) 9 (11.4%) 2 (2.6%) 11 (13,9%) 11 (18.6%) 8 (10.1%) 9 (12%) 16 (19.8%) 131 (13.6%)

4 3 2 1 3 1 2 1 6 4 2 3 4

50% 27.2% 16.6% 20% 18.8% 7.7% 22.2% 50% 54.5% 36.4% 25% 22.2% 25%

11 100%

11 91.7% 12 100% 1
20%

100%

10 62.4% 8 7 0 1 5 4 2 8
61.5% 77.8% 0% 9.1% 45.4% 50% 33.3% 50%

10 62.5% 15 93.7% 9 2 2
69.2% 22.2% 100%

12 92.3% 8 2
88.8% 100%

11 100% 11 100% 9 7 4
81.9% 87.5% 44.4/

11 100% 8 9
100% 100%

10 62.5% 15 93.7%
71%

36 27.5% 59 45.0% 36 27.5%

29 22.1% 93

127 96.9%

Tabela 1: Mesta postavljanja blokada

- 19 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Tabela 1 pokazuje da su protivnike ekipe, protiv Radnikog, od ukupno 961 napada u 131 situacija pokuale da igrom pick-and-roll ostvare prednost u nadigravanju, to predstavlja 13,63%. Iz tabele 1 kao i slike 8 se vidi na kojim delovima terena su napadake ekipe pokuavale da ostvare prednost, pravljenjem blokade od strane visokog igraa na jednom od igraa iz spoljne linije protivnike odbrane. Centralni deo terena (podrazumeva deo terena u irini reketa) je najee korien za postavljanje blokade (59 puta 45,04%) slika 9. Leva strana terena je 36 puta (27,48%) bila mesto zapoinjanja akcije pika, dok su napadai 36 puta (27,48%) koristili desnu stranu terena.

Slika 8: Mesta postavljanja blokada

- 20 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

U korist ovome ide injenica da se prilikom prodora kroz sredinu terena napadakoj ekipi otvara vei broj mogunosti zavretka napada, to istovremeno predstavlja vee optereenje za odbrambene igrae. Nakon iskorienog bloka, i ostvarene i minimalne prednosti, napada sa loptom moe uputiti loptu prema kou ili sam krenuti ka
Mesto postavljanja blokade
45.04%

27.48%

27.48%

Levi deo terena Centralni deo terena Desni deo terena


Slika 9

njemu, moe loptu da doda igrau koji je postavio blok i nakon toga nastavio kretanje ka kou, moe uputiti pas nekom od saigraa sa obe strane terena. Naravno, odbrambene ekipe e uvek nastojati da onemogue ovakav razvoj akcije. Poto je gotovo nemogue spreiti pika da brzim istravanjem iz niske pozicije postavi blokadu saigrau na centralnom delu terena i na eljenom odstojanju od koa one e nastojati da napadaa sa loptom usmere od blokade i ka bonim linijama terena kako bi mu umanjili broj moguih reenja. Koarkai Radnikog su uvebavali upravo tu varijantu, tj. postavljanje igraa na liniju kretanja napadaa sa loptom i njegovo usmeravanje od bloka sa eventualnim pomaganjem od strane uvara pika. Detaljnija analiza ovog naina odbrane sledi nakon predstavljanja tabele 2. Kako bi ovom vrstom napada otvorili to vei broj mogunosti, za zavretak napada tj. mogunost uta (bilo kog igraa) i za dva i za tri poena, napadake ekipe su u 71% situacija postavljale blok van linije 6,75 metara (93 puta). Na samoj liniji za tri poena blok je postavljen u 29 situacija (22,1%), dok je unutar linije od 6,75 metara bilo postavljeno samo 9 blokada (6,9%) to je i razumljivo jer je u tom prostoru vea koncentracija odbrambenih igraa to predstavlja hendikep situaciju za niskog igraa sa loptom. Ukoliko saberemo prva dva parametra vidimo da je visoki igra pravio blokadu na i van linije za tri poena ak u 93,1% sluajeva. Sline podatke prouzrokovane identinim razlozima dobijamo ako pogledamo mesta na kome su postavljene blokade u odnosu na liniju slobodnih bacanja. U 96,9% sluajeva (127 puta) blokade su postavljene iznad linije slobodnih bacanja, a samo 4 puta ispod (3,1 %).

- 21 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Koarkaki klub

Broj pick & roll blokada 8 11 12 5 16 13 9 2 11 11 8 9 16 131

Nain odbrane od pick-and-roll blokade


Probijanje Usmeravanje Iskakanje Preuzimanje Proklizavanje Obilaenje Udvajanje

Zagreb Nimburk Crvena Zvezda Budunost Igokea Zadar Krka Partizan Hemofarm iroki Brijeg Cedevita Olimpija Nimburk 2 UKUPNO

1 (12.5%) 6 (54.54%) 5 (41.67%) 0 5 (31.25%) 3 (23.08%) 2 (22.22%) 1 (50%) 6 (54.54%) 2 (18.18%) 2 (25%) 3 (33.33%) 3 (18.75%)

3 (37.5%) 3 (27.27%) 3 (25%) 0 2 (12.5%) 1 (7.69%) 2 (22.22%) 0 0 0 0 1 (11.11%) 1 (6.25%)

2 (25%) 0 1 (8.33%) 1 (20%) 2 (12.5%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 (4.58%)

2 (25%) 2 (18.18%) 2 (16.67%) 3 (60%) 5 (31.25%) 6 (46.15%) 4 (44.44%) 0 2 (18.18%) 7 (63.63%) 1 (12.5%) 4 (44.44%) 8 (50%) 46 (35.11%)

0 0 1 (8.33%) 1 (20%) 0 1 (7.69%) 0 0 1 (9.09%) 0 2 (25%) 0 0 6 (4.58%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (6.25%) 1 (0.76%)

0 0 0 0 2 (12.5%) 2 (15.38%) 1 (11.11%) 1 (50%) 2 (18.18%) 2 (18.18%) 3 (37.5%) 1 (11.11%) 3 (18.75%) 17 (12.97%)

39 (29.77%) 16 (12.21%)

Tabela 2: Nain odbrane od blokada

- 22 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Odbrana od pick-androll-a na treninzima koarkakog kluba Radniki je uvebavana sa ciljem predupreenja same blokade. Visoki igra je imao zadatak da naglasi dolazak blokade od strane igraa koga uva, dok je igra spoljne linije pokuavao da se postavi na pravac kretanja igraa sa loptom (usmeravanje), da onemogui njegov dolazak do pika i da ga usmeri od centralnog dela terena, odnosno ka bonim linijama terena. U zavisnosti od situacije visoki igra odbrane je mogao da se ukljui u udvajanje napadaa blizu linije auta. Naravno, ova opcija agresivne odbrane je dolazila u obzir u odreenim situacijama, tj. kada je visoki igra (u postavi) zavidnih motorikih osobenosti. U prvom delu sezone koarkai Radnikog su 16 puta (12.21% - slika 10) uspeli da osujete postavljanje bloka postavljanjem na pravac kretanja igraa sa loptom i njegovim usmeravanjem od bloka (tabela 2). Najee korien vid odbrane je bio preuzimanjem od strane visokog igraa (46 puta to predstavlja 35.11%), to znai da je blok bio dobro postavljen i da igra spoljne linije, ni na jedan nain, nije mogao da osujeti nameru igraa koga uva. Jedan od osnovnih naina odbrane od blokada u zoni uta je probijanjem i njega su koarkai Radnikog koristili 39 puta, odnosno u 29.77% situacija. Iskakanjem su se koarkai Radnikog branili od pick-and-roll blokade 6 puta, ili 4.58%.
Zastupljenost odbrana

0.76% 4.58%

12.98%

29.77%

35.11%

12.21% 4.58% Probijanje Iskakanje Proklizavanje Udvajanje


Slika 10

Usmeravanje Preuzimanje Obilaenje

Udvajanje igraa sa loptom je primenjeno 17 puta, tj. 12.98%. Mada je nain odbrane od bloka proklizavanjem preporuljiv samo van zone uta (preko 95 % blokada je napravljeno u zoni uta) igrai Radnikog su ovaj vid odbrane koristili 6 puta 4.58%.
- 23 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

U samo jednom sluaju (0.76%) igrai Radnikog su organizovali odbranu elementom obilaenja. Ukupno gledano, igrai Radnikog su se dobro branili od pick-and-roll blokade sa 53,44% uspenosti, odnosno 70 akcija zavrena je neuspelim utem protivnika, skokom u odbrani, oduzimanjem lopte kao i pogrenim dodavanjem slika 11.

Zavretak akcije
46.56% 53.44%

u korist Radni kog u korist protivnika


Slika 11

5.1. Odbrana od pick-and-roll-a KK Radniki na utaknicama


KK Zagreb KK Zagreb je protiv Radnikog imao 59 napada od ega je njih 8 (13.5%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 50% sluajeva (4 puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, jednom (12.5%) u centralnom i 3 puta (37.5%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta van linije 6.75 metara. Radniki se od blokada branio probijanjem, preuzimanjem i usmeravanjem od bloka i iskakanjem. Pet napada (62.5%) je reeno u korist Radnikog dok je 3 napada (37.5%) reeno u korist KK Zagreba. U jednoj akciji (12.5%) Radniki se uspeno branio probijanjem. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 2 napada protivnika (25%) i u tome je Radniki imao polovian uspeh. Radniki se usmeravanjem branio 3 puta i dva puta (66.7%) je bio uspean. Iskakanje je primenjeno 2 puta sa polovinim uspehom.
- 24 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
25.00% 12.50%

Zavretak akcije
37.50% 62.50%

25.00% 37.50% Probijanje Usmeravanje Iskakanje Preuzimanje


Nain i uspenost branjenja od blokade
3
100.00%

u korist Radnikog u korist Zagreba


Nain i uspenost branjenja od blokade
33.33%

50.00%

1
2

80.00% 60.00%

66.67%

1
1

1
40.00%

100.00%

50.00%

2 1 1 1

20.00% 0.00%

0 Probijanje Usmeravanje Iskakanje Preuzimanje

Probijanje

Usmeravanje

Iskakanje

Preuzimanje

u korist Zagreba u korist Radni kog

u korist Zagreba u korist Radni kog

KK Nimburk KK Nimburk je protiv Radnikog imao 61 napada od ega je njih 11 (18%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 27.27% sluajeva (3 puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 2 puta (18.18%) u centralnom i 6 puta (54.55%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta (9 van linije 6.75 metara (81.9%) i dve (18.1%) unutar linije za tri poena).

- 25 -

50.00%

50.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Radniki se od blokada branio na tri naina: probijanjem, preuzimanjem i usmeravanjem od bloka. Sedam napada (63.6%) je reeno u korist Radnikog, dok je 4 napada (36.4%) reeno u korist KK Nimburka. U 6 akcija (54.54%) Radniki se branio sa probijanjem i uspeo da u svoju korist ostvari 5 napada (83.3%), dok je u korist Nimburka zavren jedan napad koji je od strane Radnikog branjen na ovaj nain. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 2 napada protivnika (18.18%) i u tome se uspelo u oba sluaja. Usmeravanje je 3 puta (27.27%) bilo nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je u sva tri pokuaja bio neuspean.

Zastupljenost odbrana
18.18%

Zavretak akcije
36.36% 63.64%

27.27% Probijanje Usmeravanje Preuzimanje

54.55%

u korist Radni kog u korist Nimburka


Nain i uspenost branjenja od blokade
100.00% 80.00% 60.00%

Nain i uspenost branjenja od blokade


6 5 4 3 2 1 0 Probijanje

16.67%

100.00%

5 0 3 2 0
Usmeravanje Preuzimanje
20.00% 0.00% 40.00%

Probijanje

83.33%

Usmeravanje

Preuzimanje

u korist Nimburka u korist Radni kog

u korist Nimburka u korist Radni kog

- 26 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

KK Crvena Zvezda KK Crvena Zvezda je protiv Radnikog imala 79 napada od ega je njih 12 (15.2%) pokuala da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 16.67% sluajeva (2 puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 8 puta (66.67%) u centralnom i 2 puta (16.67%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta (1 - 8.3% na i 11 91.7% van linije 6.75 metara). Radniki se od blokada branio na 5 naina: probijanjem, preuzimanjem, usmeravanjem, proklizavanjem i iskakanjem. etiri napada (33.3%) je reeno u korist Radnikog, dok je 8 napada (66.7%) reeno u korist KK Crvena Zvezda. U 5 akcija (41.67%) Radniki se branio sa probijanjem i uspeo da u svoju korist ostvari 2 napada (40%), dok je u korist Crvene Zvezde zavreno tri napada (60%) koji je od strane Radnikog branjen na ovaj nain. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 2 napada protivnika (16.67%) i u tome Radniki bio polovino uspean. Usmeravanje je 3 puta (25%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je bilo neuspean. Proklizavanjem je uspeno branjen jedan napad (8.33%) Crvene Zvezde, dok je Crvena Zvezda bila uspena u napadu koji je branjen iskakanjem.

Zastupljenost odbrana
16.67% 8.33% 41.67%

Zavretak akcije
66.67% 33.33%

8.33% 25.00% Probijanje Usmeravanje Iskakanje Preuzimanje Proklizavanje

u korist Radni kog u korist Crvene Zvezde

- 27 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Nain i uspenost branjenja od blokade


5 4 3 2 1 0
Probijanje

Nain i uspenost branjenja od blokade


100.00% 80.00%

3
60.00% 40.00%

60.00%

100.00%

100.00%

50.00%

3 2 0
Usmeravanje

1 0
Iskakanje

1
Preuzimanje

0 1
Proklizavanje

20.00% 0.00%

Probijanje

40.00%

Usmeravanje

Iskakanje

Preuzimanje

50.00%

Proklizavanje

u korist Crvene Zvezde u korist Radni kog

u korist Crvene Zvezde u korist Radni kog

KK Budunost KK Budunost je protiv Radnikog imao 78 napada od ega je njih 5 (6.4%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 20% sluajeva (jedan put) blokade su postavljene na levoj strani terena, 3 puta (60%) u centralnom i 1 puta (20%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta (jedna van linije 6.75 metara (20%) tri na samoj liniji (60%) i jedna (20%) unutar linije za tri poena). Radniki se od blokada branio na tri naina: iskakanjem, preuzimanjem i proklizavanjem. Tri napada (60%) je reeno u korist Radnikog, dok je 2 napada (40%) reeno u korist KK Budunost. U jednoj akciji (20%) Radniki se branio sa iskakanjem i taj pokuaj je bio neuspean. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 3 napada protivnika (60%) i u tome se uspelo u sva tri sluaja (100%). Proklizavanje je jedan put (20%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju odbrana Radnikog je bila neuspena.

- 28 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
20.00% 20.00%

Zavretak akcije
40.00% 60.00%

60.00% Iskakanje Preuzimanje Proklizavanje


Nain i uspenost branjenja od blokade
3

u korist Radnikog u korist Budu nosti


Nain i uspenost branjenja od blokade
100.00% 80.00%

100.00%

100.00%

60.00%

3
40.00%

1
0

1 0
Preuzimanje Proklizavanje

20.00% 0.00% Iskakanje Preuzimanje Proklizavanje

0
Iskakanje

u korist Budu nosti u korist Radni kog

u korist Budu nosti u korist Radni kog

KK Igokea KK Igokea je protiv Radnikog imao 76 napada od ega je njih 16 (21.1%) pokuala da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 18.8% sluajeva (tri puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 10 puta (62.4%) u centralnom i 3 puta (18.8%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta (deset van linije 6.75 metara (62.5%) 5 na samoj liniji (31.2%) i jedna (6.25%) unutar linije za tri poena). Radniki se od blokada branio na 5 naina: probijanjem, preuzimanjem, usmeravanjem, iskakanjem i udvajanjem. est napada (37.5%) je reeno u korist Radnikog, dok je 10 napada (62.5%) reeno u korist KK Igokea. U 5 akcija (31.25%) Radniki se branio sa probijanjem i u 2 sluaja (40%) je bio uspean dok je Igokea 3 situacije (60%) reila u svoju korist. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 5 napada protivnika (31.25%) i u tome je Radniki uspeo u 2 sluaja (40%) dok je Igokea bila uspena tri puta. Usmeravanje 2 puta (12.5%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki i Igokea su imali podjednak uinak. Iskakanje je Radniki koristio dva puta (12.5%) i to neuspeno. Udvajanjem se Radniki branio dva puta (12.5%) i to sa polovinim uspehom.

- 29 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
12.50% 31.25% 31.25%

Zavretak akcije
62.50% 37.50%

12.50% Probijanje Usmeravanje Iskakanje Preuzimanje Udvajanje

12.50%

u korist Radni kog u korist Igokee

Nain i uspenost branjenja od blokade


5 4 3 2 1 0 Probijanje Usmeravanje
100.00%

Nain i uspenost branjenja od blokade

50.00%

60.00%

80.00%

60.00% 40.00%

50.00%

100.00%

60.00%

40.00%

1 2 1 0
Iskakanje Preuzimanje
0.00%

20.00%

Probijanje

Usmeravanje

Iskakanje

Preuzimanje

40.00%

Udvajanje

u korist Igokee u korist Radnikog

u korist Igokee u korist Radni kog

KK Zadar KK Zadar je protiv Radnikog imao 80 napada od ega je njih 13 (16.3%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 7.7% sluajeva (jedan put) blokade su postavljene na levoj strani terena, 8 puta (61.5%) u centralnom i 4 puta (30.8%) na desnoj strani terena. 12 blokada je postavljeno u zoni uta. Devet blokada je

- 30 -

50.00%

50.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

postavljeno van linije 6.75 metara (69.2%) od kojih jedna nije bila u zoni uta. Dve blokade su bile na samoj (15.4%) i dve (15.4%) su bile unutar linije za tri poena). Radniki se od blokada branio na 5 naina: probijanjem, preuzimanjem, usmeravanjem, proklizavanjem i udvajanjem. Devet napada (69.2%) je reeno u korist Radnikog, dok je 4 napada (30.8%) reeno u korist KK Zadar. U 3 akcija (23.08%) Radniki se branio sa probijanjem i u 2 sluaja (66.7%) je bio uspean dok je Zadar jednu situaciju (33.3%) reio u svoju korist. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 6 napada protivnika (46.15%) i u tome je Radniki uspeo u 4 sluaja (66.7%) dok je Zadar bio uspean u 2 situacij (33.3%). Proklizavanje je jedan put (7.7%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je bio uspean. Usmeravanje je Radniki koristio jedan put (7.7%) i to neuspeno. Udvajanjem se Radniki branio u dva sluaja (15.8%) veoma uspeno.

Zastupljenost odbrana
15.38% 7.69% 23.08%

Zavretak akcije
30.77% 69.23%

46.15% Probijanje Usmeravanje Preuzimanje Proklizavanje Udvajanje

7.69%

u korist Radni kog u korist Zadra

- 31 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Nain i uspenost branjenja od blokade


6

Nain i uspenost branjenja od blokade


100.00%

33.33%

5 4

2
80.00% 60.00%

100.00%

33.33%

100.00%

3 2 1 0

66.67%

4 2 1 0
Probijanje Usmeravanje Preuzimanje

0 0 1
Proklizavanje

40.00% 20.00% 0.00%

Udvajanje

Probijanje

Usmeravanje

Preuzimanje

66.67%

Proklizavanje

Udvajanje

u korist Zadra u korist Radni kog

u korist Zadra u korist Radnikog

KK Krka KK Krka je protiv Radnikog imala 79 napada od ega je njih 9 (11.4%) pokuala da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 22.2% sluajeva (dva puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 7 puta (77.7%) u centralnom delu terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta. Jedna blokada je postavljena unutar linije 6.75 metara (11.1%) dok je 6 (66.6%) postavljeno na liniju, a dve (22.2%) van linije za tri poena. Radniki se od blokada branio na 4 naina: probijanjem, preuzimanjem, usmeravanjem i udvajanjem. Sedam napada (77.8%) je reeno u korist Radnikog, dok je 2 napada (22.2%) reeno u korist KK Krka. U dve akcije (22.2%) Radniki se branio sa probijanjem i bio je neuspean. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 4 napada protivnika (44.4%) i u tome je Radniki uspeo u potpunosti (100%). Usmeravanje je dva puta (22.2%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je bio uspean. Udvajanje je Radniki koristio jedan put (11.1%) i bio je uspean.

- 32 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
11.11% 22.22%

Zavretak akcije
22.22% 77.78%

44.44% Probijanje Usmeravanje Preuzimanje Udvajanje

22.22%
u korist Radni kog u korist Krke
Nain i uspenost branjenja od blokade

Nain i uspenost branjenja od blokade


4

0
100.00%

80.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0 2 0
Probijanje Usmeravanje

4 0 1

60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Preuzimanje

Udvajanje

Probijanje

Usmeravanje

Preuzimanje

Udvajanje

u korist Krke u korist Radni kog

u korist Krke u korist Radnikog

8. KK Partizan KK Partizan je protiv Radnikog imao 76 napada od ega je njih 2 (2.6%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 50% sluajeva (jedan put) blokada je postavljena na levoj strani terena, a jedna je postavljena na desnom delu terena. Obe blokade su postavljene u zoni uta i obe su bila van linije 6.75 metara. Radniki se od blokada branio na 2 naina: probijanjem i udvajanjem. U oba sluaja Radniki je bio neuspean.

- 33 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
50.00% 50.00%

Zavretak akcije
0.00% 100.00%

Probijanje Udvajanje

u korist Radni kog u korist Partizana

Nain i uspenost branjenja od blokade

Nain i uspenost branjenja od blokade

100.00% 80.00%

100.00%

60.00% 40.00% 20.00%

0
Probijanje

0
Udvajanje

0.00%
Probijanje Udvajanje

u korist Partizana u korist Radni kog

u korist Partizana u korist Radnikog

KK Hemofarm KK Hemofarm je protiv Radnikog imao 79 napada od ega je njih 11 (13.9%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 54.5% sluajeva (est puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, jedan put (9.1%) u centralnom delu terena i 4 (36.4%) su postavljena na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta i to van linije za tri poena (6.75 metara). Radniki se od blokada branio na 4 naina: probijanjem, preuzimanjem, proklizavanjem i udvajanjem. Sedam napada (63.6%) je reeno u korist Radnikog, dok je 4 napada (36.4%) reeno u korist KK Hemofarm. U 6 akcija (54.54%) Radniki se branio sa probijanjem i u 2 situacije (33.3%) je bio uspean, a u 4 (66.7%) je bio neuspean. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 2 napada protivnika (18.18%) i u tome je Radniki uspeo u potpunosti (100%). Proklizavanje je Radniki koristio u jednom sluaju (9.1%) i bio veoma uspean. Udvajanjem je dva puta (18.18%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je bio uspean.

- 34 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
18.18% 9.09% 54.55%

Zavretak akcije
36.36% 63.64%

18.18% Probijanje Preuzimanje Proklizavanje Udvajanje


Nain i uspenost branjenja od blokade
6 5 4 3 2 1 0
Probijanje Preuzimanje Proklizavanje Udvajanje

u korist Radni kog u korist Hemofarma


Nain i uspenost branjenja od blokade

100.00%

66.67%

80.00% 60.00%

100.00%

100.00%

0 2 2 0 1

0 2

40.00% 20.00% 0.00% Probijanje 33.33%

Preuzimanje

Proklizavanje

Udvajanje

u korist Hemofarma u korist Radni kog

u korist Hemofarma u korist Radnikog

KK iroki KK iroki je protiv Radnikog imao 59 napada od ega je njih 11 (18.6%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 36.4% sluajeva (etiri puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 5 puta (45.4%) u centralnom i 2 puta (18.1%) na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta (devet van linije 6.75 metara (81.9%) i dve na samoj liniji (18.1%).

- 35 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Radniki se od blokada branio na 3 naina: probijanjem, preuzimanjem i udvajanjem. est napada (54.5%) je reeno u korist Radnikog, dok je 5 napada (45.5%) reeno u korist KK iroki. U 2 akcije (18.18%) Radniki se branio sa probijanjem i u oba sluaja je bio neuspean. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 7 napada protivnika (63.63%) i u tome je Radniki uspeo u 4 sluaja (57.1%) dok je iroki bio uspean u 3 sluaja (42.9%). Udvajanje je Radniki je koristio dva puta i oba sluaja su rezultirala uspehom.

Zastupljenost odbrana
18.18% 18.18%

Zavretak akcije
45.45% 54.55%

63.64% Probijanje Preuzimanje Udvajanje


Nain i uspenost branjenja od blokade
7 6 5 4 3 2 1 0

u korist Radni kog u korist irokog


Nain i uspenost branjenja od blokade

3
80.00% 100.00% 60.00%

42.86%

100.00%

4 2 0
Probijanje Preuzimanje

0 2
Udvajanje

40.00% 20.00% 0.00%

Probijanje

Preuzimanje

57.14%

Udvajanje

u korist irokog u korist Radnikog

u korist irokog u korist Radnikog

- 36 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

KK Cedevita KK Cedevita je protiv Radnikog imao 79 napada od ega je njih 8 (10.1%) pokuala da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 25% sluajeva (dva puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 4 puta (50%) u centralnom delu terena i 2 puta (36.4%) su blokade postavljene na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta i to 7 (87.5%) van linije za tri poena (6.75 metara), a jedna unutar nje (12.5%). Radniki se od blokada branio na 4 naina: probijanjem, preuzimanjem, proklizavanjem, udvajanjem. Pet napada (62.5%) je reeno u korist Radnikog, dok je 3 napada (37.5%) reeno u korist KK Cedevita. U dve akcije (25%) Radniki se branio sa probijanjem i imao je polovian uspeh. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 1 napad protivnika (12.5%) i taj pokuaj je bio uspean. Proklizavanje je Radniki koristio u dve situacije (25%) i bio veoma uspean. Udvajanje je tri puta (37.5%) bio nain odbrane, i u ovom sluaju Radniki je bio uspean samo u jedoj situaciji (33.3%), dok je Cedevita imala 66.7% uspenosti (2 puta).

Zastupljenost odbrana
37.50% 25.00%

Zavretak akcije
37.50% 62.50%

25.00%

12.50% Probijanje Preuzimanje Proklizavanje Udvajanje

u korist Radnikog u korist Cedevite

- 37 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11
Nain i uspenost branjenja od blokade
3

Nain i uspenost branjenja od blokade

100.00% 50.00%

100.00%

1
1

60.00% 50.00%

0 1 1

2 1

40.00% 20.00% 0.00%

100.00%

80.00%

0
Probijanje Preuzimanje Proklizavanje Udvajanje

Probijanje

Preuzimanje

Proklizavanje

Udvajanje

u korist Cedevite u korist Radni kog

u korist Cedevite u korist Radni kog

KK Olimpija KK Olimpija je protiv Radnikog imala 75 napada od ega je njih 9 (12%) pokuala da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 33.3% sluajeva (tri puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 2 puta (22.2%) u centralnom delu terena i 4 puta (44.4%) su blokade postavljene na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta i to 4 (44.4%) van linije za tri poena (6.75 metara), tri (33.3%) su bile na liniji, a dve unutar nje (22.2%). Radniki se od blokada branio na 4 naina: probijanjem, usmeravanjem, preuzimanjem i udvajanjem. Tri napada (33.3%) je reeno u korist Radnikog, dok je 6 napada (66.7%) reeno u korist KK Olimpija. U tri akcije (33.3%) Radniki se branio sa probijanjem i imao je uspeh u samo jednoj situaciji (33.3%) dok je uspenost Olimpije bila 66.7% (dve blokade). Usmeravanjem se Radniki branio i jednoj situaciji (11.1%) i bio je neuspean. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 4 napada protivnika (44.4%) i oba tima su imala identian uspeh (po 2). Udvajanje je Radniki koristio u jednoj situaciji (11.1%) i Radniki je bio neuspean.

- 38 -

33.33%

66.67%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
11.11% 33.33%

Zavretak akcije
66.67% 33.33%

44.44%

11.11% Probijanje Usmeravanje Preuzimanje Udvajanje

u korist Radni kog u korist Olimpije


Nain i uspenost branjenja od blokade

Nain i uspenost branjenja od blokade


4

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 66.67%

2 2 2 1 1 0
Probijanje Usmeravanje Preuzimanje

100.00%

50.00%

1 0
Udvajanje

20.00% 0.00%

Probijanje

33.33%

Usmeravanje

Preuzimanje

50.00%

Udvajanje

u korist Olimpije u korist Radni kog

u korist Olimpije u korist Radni kog

KK Nimburk II utakmica KK Nimburk je protiv Radnikog imao 81 napad od ega je njih 16 (19.8%) pokuao da rei postavljanjem blokade (pick-and-roll). U 25% sluajeva (etiri puta) blokade su postavljene na levoj strani terena, 8 puta (50%) u centralnom delu terena i 4 puta (25%) su blokade postavljene na desnoj strani terena. Sve blokade su postavljene u zoni uta i to 10 (62.5%) van linije za tri poena (6.75 metara), 5 (31.2%) su bile na liniji, a jedna je bila unutar nje (6.25%). Radniki se od blokada branio na 5 naina: probijanjem, usmeravanjem, preuzimanjem, obilaenjem i udvajanjem. Osam napada (50%) je reeno u korist Radnikog, kao i u korist KK Nimburk. U tri akcije (18.75%) Radniki se branio sa probijanjem i imao je uspeh u dve situacije (66.7%) dok je uspenost Nimburka bila 33.3% (jedna blokada). Usmeravanje je bilo u samo jednoj situaciji nain odbrane (6.25%) i Nimburl je bio uspeniji. Preuzimanjem je pokuano da se osujeti 8 napada protivnika (50%) pri emu je Radniki uspeo da se odbrani u dve (25%) situacije dok je Nimburk bio veoma uspean u 6 sluajeva (75%). Obilaenje je Radniki koristio u jednoj situaciji (6.3%) i Radniki je bio uspean, dok je kod udvajanja u tri sluaja (18.75%) Radniki bio 100% uspean.
- 39 -

100.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Zastupljenost odbrana
6.25% 18.75% 18.75%

Zavretak akcije
50.00% 50.00%

50.00% Probijanje Usmeravanje Preuzimanje Obilaenje Udvajanje

6.25%

u korist Radnikog u korist Nimburka - II utakmica

Nain i uspenost branjenja od blokade


8 7 6 5 4 3 2 1 0
80.00%

Nain i uspenost branjenja od blokade


100.00%

33.33%

100.00%

100.00%

60.00%

1 2
Probijanje

0 2
Preuzimanje

40.00% 20.00% 0.00%

1 0
Usmeravanje

0 1
Obilaenje

Udvajanje

Probijanje

Usmeravanje

Preuzimanje

25.00%

66.67%

Obilaenje

Udvajanje

u korist Nimburka - II utakmica u korist Radnikog

u korist Nimburka - II utakmica u korist Radni kog

Slika uestalosti primene pojedinih naina odbrane kao i njihova uspenost prikazane su na tabelama 3 i 4.

- 40 -

100.00%

75.00%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Broj pick & roll blokada

Nain odbrane od pick-and-roll blokade


Probijanje U korist Radnikog U korist protivnika Usmerav. U korist Radnikog U korist protivnika Iskakanje U korist Radnikog U korist protivnika Preuzim. U korist Radnikog U korist protivnika Proklizav. U korist Radnikog U korist protivnika Obilaenje U korist Radnikog U korist protivnika Udvajanje U korist Radnikog U korist protivnika

Nain zavretka akcije

Koarkaki klub

U korist U korist Radnikog protivnika

Zagreb Nimburk Crvena Zvezda Budunost Igokea Zadar Krka Partizan Hemofarm iroki Brijeg Cedevita Olimpija Nimburk 2 UKUPNO

8 11 12 5 16 13 9 2 11 11 8 9 16 131

1 5 2 0 2 2 0 0 2 0 1 1 2

0 1 3 0 3 1 2 1 4 2 1 2 1

2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 1 3 2 4 4 0 2 4 1 2 2

1 0 1 0 3 2 0 0 0 3 0 2 6

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 3

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0

5 7 4 3 6 9 7 0 7 6 5 3 8

62.5% 63.6% 33.3% 60% 37.5% 69.2% 77.8% 0% 63.6% 54.5% 62.5% 33.3% 50%

3 4 8 2

37.5% 36.4% 66.7% 40%

10 62.5% 4 2 2 4 5 3 6 8
30.8% 22.2% 100% 36.4% 45.5% 37.5% 66.7% 50%

18

21

11

28

18

12

70 53.4% 61 46.6%

Tabela 3: Uspenost odbrane od pick and roll blokada - 41 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Broj pick & roll blokada

Nain odbrane od pick-and-roll blokade


Probijanje U korist Radnikog U korist protivnika Usmerav. U korist Radnikog U korist protivnika Iskakanje U korist Radnikog U korist protivnika Preuzim. U korist Radnikog U korist protivnika Proklizav. U korist Radnikog U korist protivnika Obilaenje U korist Radnikog U korist protivnika Udvajanje U korist Radnikog U korist protivnika

Nain zavretka akcije

Koarkaki klub

U korist U korist Radnikog protivnika

Zagreb Nimburk Crvena Zvezda Budunost Igokea Zadar Krka Partizan Hemofarm iroki Brijeg Cedevita Olimpija Nimburk 2 UKUPNO

8 11 12 5 16 13 9 2 11 11 8 9 16 131

100%

0%

66.7% 33.3% 50% 0% 0% 0 50% 0% 100% 100% 0 50% 100% 0% 0 0 0 0 100% 100% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 0

50% 100%

50% 0%

0 0

0 0 0% 100% 0 0% 0 0 0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%

0 0 0 0 50% 100% 100% 0% 100% 100%

0 0 0 0 50% 0% 0% 100% 0% 0%

5 7 4 3 6 9 7 0 7 6 5 3 8

62.5% 63.6% 33.3% 60% 37.5% 69.2% 77.8% 0% 63.6% 54.5% 62.5% 33.3% 50%

3 4 8 2

37.5% 36.4% 66.7% 40%

83.3% 16.7% 40% 0 40% 60% 0 60%

100% 50% 100% 100% 100% 40% 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 100% 0% 60% 0% 0

10 62.5% 4 2 2 4 5 3 6 8
30.8% 22.2% 100% 36.4% 45.5% 37.5% 66.7% 50%

66.7% 33.3% 0% 0%

66.7% 33.3% 100% 100% 0 100% 0% 0 0% 0 0 100% 0

100% 100% 100% 0 0 0 0 0% 0%

33.3% 66.7% 0% 50% 100% 50%

57.1% 42.9% 100% 50% 25% 0% 50% 75%

66.7% 33.3% 0 0 0 0

33.3% 66.7% 0% 100% 100% 0%

33.3% 66.7% 66.7% 33.3%

46.1% 53.9% 31.2% 68.8% 16.7% 83.3% 60.9% 39.1% 83.3% 16.7% 100%

70.6% 29.4%

70 53.4% 61 46.6%

Tabela 4: Uspenost odbrane od pick and roll blokada - 42 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Na osnovu izloenog vidi se da je Radniki u cilju odbrane od pick and roll blokade koristio sledee naine odbrane: probijanje u 39 akcija, usmeravanje 16, iskakanje 6 puta, preuzimanje 46 puta, proklizavanje 6 puta, obilaenje jedan put i udvajanje 3 puta. Procentualno gledano probijanje je primenjeno u 29.77% situacija, usmeravanje u 12.21%, iskakanje u 4.58%, preuzimanje u 35.1%, proklizavanje u 4.58%, obilaenje u 0.76% i udvajanje 12.97%. Radniki je prilikom primene probijanja uspeo da odbrani 18 napada (46.1%). Pet puta (31.2%) su uspeli da usmeravanjem osujete namere protivnika. Jednom (16.7%) je iskakanje dalo eljene rezultate. Preuzimanjem su uspeli da odbrane 28 napada (60.9%). Proklizavanje je u pet sluajeva (83.3%) rezultiralo osvajanjem lopte od strane Radnikog. Jedini pokuaj obilaenja Radniki je uspeo da uspeno primeni (100%), dok je u 12 sluajeva kada je primenio udvajanje (70.6%) bio uspean.

Nain i uspenost branjenja od blokade


50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Probijanje Usmeravanje

18

21

28 18 11 5 1
Iskakanje

5 1 12 5

1
Obilaenje Udvajanje

Preuzimanje Proklizavanje

u korist protivnika u korist Radni kog

- 43 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

16.67%

100.00% 39.13% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 60.87% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Probijanje Usmeravanje Iskakanje

53.85%

68.75%

83.33%

83.33%

100.00%

46.15%

31.25%

16.67%

Preuzimanje Proklizavanje Obilaenje

Udvajanje

u korist protivnika u korist Radnikog


Tabela 5 pokazuje koliko su protivnike ekipe koristile levi, centralni i desni deo terena za postavljanje pick and roll blokade i sa kojom uspenou su koarkai Radnikogf uspeli da se odbrane. Levi deo terena protivnike ekipe su 35 puta koristile za postavljanje blokada i od toga je Radniki uspeo da se odbrani u 23 akcije, tj, 65.7%. Centralni deo terena (u irini reketa) je 60 puta korien za postavljanje pick and roll blokade i Radniki je 31 put uspeo da se odbrani (51.7%). Protiuvnike ekipe su bile uspenije jedino kada su koristile desnu stranuterena za postavljanje pick and roll blokade jer je u tom sluaju od 36 akcija Radniki uspeo da odbrani samo 17 (47.2%).

- 44 -

70.59%

29.41%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Levi deo terena


U korist Radnikog U korist protivnika

Centralni deo terena


U korist Radnikog U korist protivnika

Desni deo terena


U korist Radnikog U korist protivnika

Koarkaki klub Ukupno

Ukupno

Ukupno

Zagreb (8) Nimburk (11) Crvena Zvezda (12) Budunost (5) Igokea (16) Zadar (13) Krka (9) Partizan (2) Hemofarm (11) iroki Brijeg (11) Cedevita (8) Olimpija (9) Nimburk 2 (16) UKUPNO

4 3 2 1 3 1 2 1 6 4 2 3 4 36

3 (75%)

1 (25%)

1 2 8 3 10 8 7 0 1 5 4 2 8 59

0 (0%) 2 (100%)

1 (100%) 0 (0%)

3 6 2 1 3 4 0 1 4 2 2 4 4 36

2 (66.7%) 1 (33.3%) 3 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 0 0 (0%) 2 (50%) 1 (50%) 1 (50%) 1 (25%) 3 (75%) 3 (50%) 2 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 1 (25%) 0 1 (100%) 2 (50%) 1 (50%) 1 (50%) 3 (75%) 1 (25%)

2 (66.7%) 1 (33.3%) 1 (50%) 1 (100%) 1 (50%) 0 (0%)

3 (37.5%) 5 (62.5%) 2 (66.7%) 1 (33.3%) 5 (50%) 5 (50%)

1 (33.3%) 2 (66.7%) 1 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

5 (62.5%) 3 (37.5%) 5 (71.4%) 2 (28.6%) 0 0 (0%) 2 (40%) 3 (75%) 1 (50%) 0 1 (100%) 3 (60%) 1 (25%) 1 (50%)

5 (83.3%) 1 (16.7%) 3 (75%) 1 (50%) 1 (25%) 1 (50%)

1 (33.3%) 2 (66.7%) 2 (50%) 2 (50%)

3 (37.5%) 5 (62.5%)
31 (52.5%) 28 (47.5%)

23 (63.9%) 13 (36.1%)

16 (44.4%) 20 (55.6%)

Tabela 5: Uspenost odbrane od pick and roll blokada u odnosu na deo terena - 45 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

Mesto i uspenost branjenja od blokade


60 50 40 30 20 10 0
Levi deo terena Centralni deo terena Desni deo terena

28 13 23 31 16

20

u korist protivnika u korist Radni kog

36.11%

100.00% 80.00% 60.00%

47.46%

63.89%

20.00% 0.00% Levi deo terena

Centralni deo terena

Desni deo terena

u korist protivnika u korist Radnikog

- 46 -

44.44%

40.00%

52.54%

55.56%

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

6. Zakljuak
Procenat uspenosti od 53.44% spada u kategoriju dobrih odbrana, ali ako se sagledaju jo neki detalji pokazae se da su koarkai Radnikog vie nego dobro uvebali odbranu od pick and roll situacija i to znanje primenili na utakmicama. Tome u prilog neosporno govori injenica da je sutina igre pick and roll u napadu postavljanje kvalitetne blokade od strane visokog igraa na protivnikom niskom igrau (najee plejmejkeru), potom sputanje visokog igraa u neposrednu blizinu koa sa istim plejmejkerom kao uvarom, poto je njegov uvar (visok igra) izaao na igraa sa loptom kako bi ga osujetio u nameri da ugrozi ko. I pored 131 akcije koncipirane po ovim principima nijedna protivnika ekipa u celoj polusezoni nije uspela da realizuje akciju na ovaj nain. Analizirajui i ocenjujui uspenost branjenja od pick and roll blokada ne moe se zanemariti injenica da su ovaj vid napada mnoge ekipe sprovodile sa jasno definisanim ciljem koji je u drugi plan (moda) stavljao poentiranje u datom napadu, a kao svoj primarni cilj imale pravljenje linih greaka od strane visokih igraa Radnikog. Radniki u svojoj postavi ima samo jednog klasinog centra (Vladan Vukosavljevi) koji svojim motorikim osobenostima teko da moe da odgovori zahtevima za kvalitetno sprovoenje odbrane od ove vrste blokada. To su protivnike ekipe znale da iskoriste forsirajui ovaj vid napada kako bi to bre dole do koa ili opteretile Vukosavljevia linim grekama. Ako bi uspenost branjenja od pick and roll-a analizirali u situacijama kada su na mestu visokog igraa bili drugi igrai iz unutranje linije (Li, Mijatovi, pica), tada bi slika o kvalitetu igre u odbrani KK Radnikog bila znatno bolja.

- 47 -

Seminarski rad: Odbrana od Pick-and-roll blokada KK Radniki u Jadranskoj ligi u prvom delu sezone 2010/11

6. Literatura
Karaleji, M. i Jakovljevi, S.: Osnove koarke, udbenik, Beograd, 2001. Tomi D.: Teorija sporta, Beograd, 1989. Karaleji, M. i Simovi, S.: Koarkaki renik, Beograd, 1996. Peri, D.: Statistike aplikacije u istraivanjima fizike kulture, udbenik, Beograd, 1996. Dokumentacija KK Radniki, Kragujevac

- 48 -