You are on page 1of 6

Prijenos topline i mase

Prijelaz topline pri kljuanju


Izmjenjivai topline

ZAD 1. U bojleru s uronjenim elektrinim grijaem proizvodi se 3,6 t/h pare. Tlak unutar
bojlera je 5 bara. Pojna voda u bojler ulazi na temperaturi zasienja. Sadraj pare na izlazu je
1 (suhozasiena para). Promjer spiralnog grijaa je 5 cm. Kolika mora biti duljina grijaa da
mu povrinska temperatura ne bude via od 20 C iznad temperature zasienja?

Za p = 5 bar: T
s
= 425 K; h
f
= 640,1 kJ/kg; h
g
= 2747,5 kJ/kg

h
fg
= h
f
h
g
= 2747,5 640,1 = 2107,4 kJ/kg

fg
P h m 2107 ,4 1 2107 ,4 kW = = =

0 ,18 2/ 3
s p 2
s
3,4p q
W / m K
1 0,0045p
o =p
s
(bar), q
p
(W/m
2
)

q
P
= T

3 3
0 ,18 0 ,18
5 2 s
P
s
3,4p 3,4 5
q T 20 8,03 10 W / m
1 0,0045p 1 0,0045 5
A
| | | |
= = =
| |

\ . \ .


P
P q F =

3
2
5
P
P 2107 ,4 10
F 2,62 m
q 8,03 10

= = =F = dl

F 2,62
l 16,7 m
d 0,05 t t
= = =ZAD 2. Voda tlaka 12 MPa i temperature 520 K ulazi brzinom 2,5 m/s u cijev unutranjeg
promjera 25 mm. U cijevi se sa stijenke na fluid prenosi toplinska snaga 100 kW/m. Na kojoj
udaljenosti od ulaza u cijev poinje lokalno, a na kojoj integralno kljuanje?

Za p = 12 MPa: T
s
= 597,7 K

Za
ful s
T T
597 ,7 520
T 558,9 K
2 2
+
+
= = = :
= 727 kg/m
3
; c = 5456 J/kgK; = 0,587 W/mK; = 0,133 mm
2
/s

7 2
a 1,48 10 m / s
c


= =

3
5 ek
6
vd 2,5 25 10
Re 4,7 10
0,133 10 v


= = =6
7
0,133 10
Pr 0,9
a 1,48 10
v

= = =0 ,8 0 ,4 5 0 ,8 0 ,4
Nu 0,023Re Pr 0,023 ( 4,7 10 ) 0,9 760,5 = = =

4 2
ek
0,587
Nu 760,5 1,786 10 W / m K
d 0,025

o = = =

3
6 2 l
P
q 100 10
q 1,273 10 W / m
d 0,025 t t

= = =6 0 ,25
P
p s p/ 6 ,28
25(q / 10 )
T T K
e
=

p (MPa), q
p
(W/m
2
)

6 6 0 ,25
p 12/ 6 ,28
25 (1,273 10 / 10 )
T 597 ,7 601,6 K
e

= + =

P p f
q T (T T ) oA o = =

6
P
f p
4
q 1,273 10
T T 601,6 530,3 K
1,786 10 o

= = =f f ful
q mc T mc(T T ) A = =

f ful f ful l
q Qc(T T ) Fvc(T T ) q z = = =

3
f ful
2
100 10 z
T T
727 0,025 / 4 2,5 5456 t

=f ful
T T 20,54 z =

Lokalno kljuanje (T
f
= 530,3 K):

530,3 520 20,54 z =

z = 0,5 m

Integralno kljuanje (T
f
= T
s
= 597,7 K):

597,7 520 20,54 z =

z = 3,8 m

ZAD 3. Voda temperature 422 K, tlaka 2 MPa, ulazi s brzinom 2 m/s u metalnu elinu cijev
unutranjeg promjera 30 mm, duljine 3 m. Cijev se grije provoenjem elektrine struje i u njoj
se oslobaa toplina od 150 kW. Koliki je odnos toplinskog toka proizvedenog elektrinim
grijanjem i kritinog toplinskog toka na kraju cijevi?

Za p = 2 MPa: T
s
= 484,4 K

Za
ful s
T T
T 453,2 K
2
+
= = : = 887 kg/m
3
; c = 4395 J/kgK

f ful
q Fvc(T T ) =

3
f ful
2
q 150 10
T T 422 449,2 K
Fvc 0,03
887 2 4395
4
t

= + = + =3
5 2
P
q 150 10
q 5,31 10 W / m
d l 0,03 3 t t

= = =Pk k pk f
q (T T ) o =

pk
7830p
T 57ln(145p) 0,8197v 273
145p 15
= +
+


e
k
0 ,6
e i e
D v
61613 893,3
D D ( 3,28D )
o = +
+


- sve varijable u SI jedinicama, osim p(MPa)

pk
7830 2
T 57ln(145 2) 0,8197 2 273 543,2 K
145 2 15

= + =
+


4 2
k
0 ,6
1 2
61613 893,3 3,8 10 W / m K
2 ( 3,28 0,03)
o = + =4 6 2
Pk
q 3,8 10 ( 543,2 449,2) 3,57 10 W / m = =

6
Pk
5
P
q 3,57 10
6,7
q 5,31 10

= =ZAD 4. Protusmjerni izmjenjiva topline mora ohladiti kondenzat (obina voda) sa 120 C na
50 C. Protok kondenzata iznosi 1,5 kg/s. Za hlaenje se koristi voda na temperaturi 20 C,
protoka 8 m
3
/h. Kolika je povrina izmjenjivaa topline? Rezultantni koeficijent prijenosa
topline je 1200 W/m
2
K.

+
= =
1 1
1sr
T ' T ''
T 85 C
2
358 K:
1
= 969 kg/m
3
; c
1
= 4203 J/kgK
Za = 1000 kg/m
3
=
2
m 2,2 kg / s , A ~ =
2
1,5
T 70 48 C
2,2

~
2sr
T 44 C 317 K:
2
= 990 kg/m
3
; c
2
= 4180 J/kgK
= = =
1 1 1
w m c 1,5 4203 6305W / K
= = = =
2 2 2 2 2 2
w m c Q c 990 8 / 3600 4180 9196W / K
=
1 1 1 2 2 2
w (T ' T '') w (T '' T ')
=
2
6305 (120 50) 9196 (T '' 20)
T
2
'' = 68 C
u u
A
u
u

=
0 Fuk
sr
0
Fuk
T
ln

A

= = =


1 2 1 2
sr
1 2
1 2
(T ' T '') (T '' T ') 120 68 ( 50 20)
T 40 C
T ' T '' 120 68
ln ln
50 20 T '' T '

q = kF
uk
T
sr

A A

= = = =

2 1 1 1
uk
sr sr
w (T ' T '') q 6305 (120 50)
F 9,2 m
k T k T 1200 40


ZAD 5. U izmjenjivau topline tekui natrij predaje toplinsku energiju vodi. Ulazna
temperatura natrija je 300 C, protok 8 t/s, a specifina toplina natrija 1,23 kJ/kgK. S druge
strane, ulazna temperatura vode je 220 C, protok 1 t/s, a specifina toplina vode 4,18 kJ/kgK.
Povrina izmjenjivaa topline je 5500 m
2
, a ukupni koeficijent prijenosa topline 1000 W/m
2
K.
Izraunati izlazne temperature natrija i vode ako je izmjenjiva topline:
a) Istosmjerni,
b) Protusmjerni.

= = =
6
1 1 1
w m c 8000 1230 9,84 10 W / K
= = =
6
2 2 2
w m c 1000 4180 4,18 10 W / K


a)

= + =
7
1 2
1 1
m 3,41 10 K / W
w w

=
+
uk
mkF
1 1 1 2
1
2
1 e
T ' T '' (T ' T ')
w
1
w

= =
+
7
3,41 10 1000 5500
1 1
1 e
T ' T '' ( 300 220) 20,2 C
9,84
1
4,18

T
1
'' = 279,8 C
=
1 1 1 2 2 2
w (T ' T '') w (T '' T ')
=
6 6
2
9,84 10 20,2 4,18 10 (T '' 220)
T
2
'' = 267,6 C

b)

= =
7
1 2
1 1
m 1,38 10 K / W
w w

uk
uk
mkF
1 1 1 2
mkF
1
2
1 e
T ' T '' (T ' T ')
w
1 e
w

= =

7
7
1,38 10 1000 5500
1 1
1,38 10 1000 5500
1 e
T ' T '' ( 300 220) 22,6 C
9,84
1 e
4,18

T
1
'' = 277,4 C
=
1 1 1 2 2 2
w (T ' T '') w (T '' T ')
=
6 6
2
9,84 10 22,6 4,18 10 (T '' 220)
T
2
'' = 273,2 C

ZAD 6. Efikasnost protusmjernog izmjenjivaa topline je 0,9. U izmjenjivau toplo ulje (c=2
kJ/kgK) ulazne temperature 190 C, masenog protoka 0,6 kg/s predaje toplinu hladnom ulju
(c=1,8 kJ/kgK) masenog protoka 1 kg/s, ulazne temperature 50 C. Ako je izmjenjiva cijev
krunog presjeka 30 cm, kolika je duljina cijevi? Rezultantni je koeficijent prijenosa topline
700 W/m
2
K.

q

=

1 1
1 2
T ' T ''
T ' T '

q

= =

1
190 T ''
0,9
190 50

T
1
'' = 64 C
A A =
1 1 1 2 2 2
m c T m c T
=
2
0,6 2000 (190 64) 1 1800 (T '' 50)
T
2
'' = 134 C
u u
A
u
u

=
0 Fuk
sr
0
Fuk
T
ln

A

= = =


1 2 1 2
sr
1 2
1 2
(T ' T '') (T '' T ') 190 134 (64 50)
T 30,3 C
T ' T '' 190 134
ln ln
64 50 T '' T '

q = kF
uk
T
sr

A

= = =

2
uk
sr
q 0,6 2000 (190 64)
F 7,13 m
k T 700 30,3

F
uk
= dl
t
= =

7 ,13
l 7 ,5 m
0,3


ZAD 7. Voda tlaka 10 MPa i temperature 530 K ulazi brzinom 5 m/s u cijev unutranjeg
promjera 15 mm. Kolika je linearna snaga koja se sa stijenke prenosi na fluid ako
mjehuriasto kljuanje poinje kada temperatura stijenke dostigne 588 K? Koliko u tom
trenutku iznosi gustoa kritinog toplinskog toka?

Rj: 18 kW/m, 3,1 MW/m
2


ZAD 8. U tvornici hrane rasol se u izmjenjivau topline grije sa 6 C na 12 C vodom
masenog protoka 0,166 kg/s. Voda u izmjenjiva ulazi na temperaturi 50 C, a izlazi na
temperaturi 40 C. Ako je ukupni koeficijent prijenosa topline u izmjenjivau 850 W/m
2
K,
kolika je potrebna povrina izmjenjivaa ako se radi o istosmjernom, a kolika ako se radi o
protusmjernom izmjenjivau? Raunati sa specifinim toplinskim kapacitetom vode 4197
J/kgK.

Rj: 0,232 m
2
, 0,228 m
2


ZAD 9. U protusmjernom se izmjenjivau topline hladi ulje (c=2 kJ/kgK) protoka 2,6 kg/s i
ulazne temperature 100 C. Ulje se hladi pomou vode (c=4,18 kJ/kgK) masenog protoka 1
kg/s. Ulazna temperatura vode je 40 C, a izlazna 80 C. Izraunati ukupni koeficijent
prijenosa topline izmjenjivaa ako je njegova povrina 20 m
2
.

Rj: 353 W/m
2
K

ZAD 10. Efikasnost protusmjernog izmjenjivaa topline je 0,8. U izmjenjivau primarni fluid
(c=4 kJ/kgK) ulazne temperature 100 C, masenog protoka 1 kg/s predaje toplinu
sekundarnom fluidu (c=2,5 kJ/kgK) masenog protoka 3 kg/s, ulazne temperature 20 C.
Koeficijent prijelaza topline s primarnog fluida na stijenku izmeu dvaju fluida je 1 kW/m
2
K,
a sa stijenke na sekundarni fluid 2 kW/m
2
K. Stijenka je metalna (=30 W/mK), krunog
presjeka, duljine 50 m i debljine 1 cm. Koliki su unutranji i vanjski promjer stijenke?

Rj: 9,5 cm, 11,5 cm