You are on page 1of 5

INTELIGENTNO PRIVREIVANJE I EFEKTIVNI MENADMENT

1. Procesi privreivanja se mogu podeliti na:


a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
2. Pod pojmom inteligentno privreivanje podrazumevamo skup postupaka
zasnovanih na _________________________________________________
3. Promene koje utiu na privreivanje nastaju pod dejstvom
___________________________ i _________________________________
4. Osnovu razvoja inteligentnog privreivanja predstavljaju postupci:
a) ________________________________________________________
b) ________________________________________________________
c) ________________________________________________________
5. Elementi EFEKTIVNOG MENADMENTA su:
a) ________________________ b) _______________________________
c) ________________________ c) _______________________________
6. Osnovni zadaci menadmenta su da:
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
7. Navedite vae miljenje o tome ta je inteligencija oveka:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Navedite neko od odreenja pojma vetake inteligencije:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Privreivanje omoguava ostvarenje osnovnih ciljeva preduzea i to:
a) ________________________________________________________
b) ________________________________________________________
c) ________________________________________________________
10. Kvalitet ivota, po vaem miljenju predstavlja:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
1|Page

11. Rast kvaliteta proizvoda, produktivnosti, amortizacije i dobiti preduzea


omoguava
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Procesi privreivanja predstavljaju skup postupaka pretvaranja
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. U rezultatu procesa privreivanja nematerijalnog karaktera dobija se
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
14. Strukturu poslovnog sistema (preduzea) ini skup funkcija (procesa),
kojih?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
15. Korisno dejstvo skupa finkcija poslovnog sistema se moe ostvariti
primenom principa ______________________________________.
16. Obeleja procesnog preduzea su: (zaokruiti tane odgovore)
a) Usko definisani radni zadaci
b) Organizacija u procesne timove
c) Kljuna osoba je vlasnik procesa
d) Zarade na osnovu izvrenih zadataka
17. Operativni sistem preduzea predstavlja
_____________________________________________________________
18.Osnovnu strukturu operativnog sistema ine dva mehanizma, koji?
_____________________________________________________________
19. Operativni sistem, sredstva rada i ljudski resursi moraju imati karakteristike
(navedite tri karakteristika):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
20. Ako senzorski mehanizam preduzea omoguava potpun pristup okolini
onda je to:
a) pogodna okolina
b) pregledna okolina
c) neograniena okolina
2|Page

21. U poetnim razvojnim obrascima cilj privreivanja je usmeren na


obezbeenje __________________________________________
22. Proces unapreenja kvaliteta zahteva paljivo prouavanje:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
23. Tehniko tehnoloki standardi utvruju osnove koje obezbeuju
_____________________________________________________________
24. Jedan od ciljeva meunarodnih standarda je integralni prilaz u povezivanju
postupaka rada sa ciljem
_____________________________________________________________
25.Merilo kvaliteta procesa rada je
_____________________________
26.Trokovi procesa rada se mogu podeliti na trokove:
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
27. Koeficijent obrtanja angaovanih novaanih obrtnih sredstava predstavlja
odnos ________________________________________________________
28. Produktivnost rada se moe odrediti na dva naina
a)

b)

29. Dva osnovna faktora utiu na ostvarenje potrebnog i dovoljnog stepena


fleksibilnosti, koja:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
30. Navedite jedan od postupaka poveanja stepena fleksibilnosti tehnikog
dela radnog procesa:
_____________________________________________________________
31. Najvei stepen fleksibilnosti poseduje organizaciona struktura:
a) Procesna/funkcionalna
b) Predmetna
c) Projektna/matrina
32. Navedite tri osnovna tipa inovacija u procesima privreivanja.
a) ________________________________
3|Page

b) ________________________________
c) ________________________________

33. Promene uslovljavaju rast _______________________________________


koja zahteva uspostavljanje procesa ________________________________
34. Kvalitetno suprotstavljanje promenama odreeno je veliinama (navedite
jednu)
_____________________________________________________________
35. Redristibucija svetske tehnoloke, privredne i finansijske moi dovela je do
poveanja ____________________ sistema privreivanja to je rezultiralo u
rastu ________________________________________________________.
36.Razvoj tehnologija/maina zahteva (navedite jedan elemenat)?
____________________________________________________________
37.Privredni oporavak uz rast nezaposlenosti podrazumeva:
a) poveano ulaganje u ljudske resurse
b) automatizacija procesa rada
38.Procesu pojave nezaposlenosti stalno je suprotstavljen proces
____________________________________________________________
39.Ogranienja u procesima privreivanja su karaktera:
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________
40.Osnovni pokreta postupaka unapreanja i razvoja procesa rad u
operativnom sistemu preduzea predstavlja __________________________
41.Vizija preduzea je odreena na osnovu nedovoljnih informacija to zahteva
postupak stalnog ______________________________________________.
42. Misija preduzea predstavlja skup odreenja vezanih za:
a) _________________________ b) _____________________________
c) _________________________ c) _____________________________
43. Parametri efektivnosti procesa rada su:
a) ________________________________________
b) ________________________________________
4|Page

c) ________________________________________
44. Osnovna karakteristika efektivnog menadmenta je sposobnost
_____________________________________________________________

5|Page