You are on page 1of 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Σαρανταπόρου 137–Χαλάνδρι, Αθήνα, Τ.Κ. 15232, e-mail: apofoitoissas@gmail.com

Αθήνα 17-12-2013
ΠΡΟΣ: κ. Λάμπρο Λιόση
Διεύθυνση Στρατιωτικών & Πολ. Συντάξεων Γ.Λ.Κ.
Κάνιγγος 29.101 10, Αθήνα
Θεμα : Εργασιακό Καθεστώς Αποστράτων Στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α..
Αγαπητέ κ. Λιόση,
Αφουγκραζόμενοι την ανησυχία εκατοντάδων μελών του Συνδέσμου
μας, που ως εργαζόμενοι απόστρατοι (ιατροί, νομικοί, οικονομολόγοι κλπ),
έσπευσαν μέχρι 31-12-2012, να δηλώσουν στην υπηρεσία σας, το εργασιακό
τους καθεστώς (ανεξαρτήτως ηλικίας), κατόπιν των δικών σας υποδείξεωνκατευθύνσεων, επικοινωνούμε μαζί σας, μεταφέροντάς σας τα παρακάτω :
α. Παρότι ο νόμος 4151/2013 ευρίσκεται σε ισχύ από την ψήφισή του
(και μάλιστα με πρόβλεψη αναδρομικότητας από 1-1-2013), δεν έχετε προβεί
εισέτι, σε καμία αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, σύμφωνα με τα
εντελλόμενα στον εν λόγω νόμο (προβήκατε μόνο μερικώς, σε επαναφορές
των συνταξίμων αποδοχών, για τα στελέχη που είχαν υποστεί αναστολή
αυτών, λόγω ηλικιακού ορίου).
β. Προσδοκούσαμε στην έκδοση ερμηνευτικής εγκύκλιου επί των
προβλεπομένων διαδικασιών και χειρισμών της Υπηρεσίας σας, καθόσον τα
ανωτέρω στελέχη μας, οφείλουν να γνωρίζουν επακριβώς τις νέες
διαμορφούμενες συνθήκες που απορρέουν από τον ν. 4151/2013 και να
πράξουν αναλόγως, αλλά έως σήμερα, δεν είδε το φως της δημοσιότητας,
καμία τέτοια ενέργεια.
γ. Επειδή γεννούνται πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο
υπολογισμού των 30 και 60 ημερομισθίων και των αναλογουσών κρατήσεωνμειώσεων, θα επιθυμούσαμε να μας επιβεβαιώσετε πως :
-Δεν θα προβείτε σε υπολογισμό των κρατήσεων αλλά και των μειώσεων της
συντάξεως επί των «παλαιών» ακαθαρίστων αποδοχών (προηγούμενης
συνταξιοδοτικής πράξης), αλλά επί των νέων, όπως θα προκύψουν με την
αναπροσαρμογή της συντάξεως, βάσει των 30 ή 60 ημερομισθίων του
ανειδίκευτου εργάτη (όπως έχουν καθορισθεί στο ν.4121/2013 και με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.4051/29.2.2012, καθώς και της παρ.
Ι του άρθρου 138 του Ν.4052/1.3.2012) συν τις προβλεπόμενες διαφορές,
ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης του εργαζομένου (σύμφωνα με το άρθρο
63 του ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκε με τους ν.3863/2010 &

3865/2010),
-Για τους ασκούντες δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), το ποσό πάνω από τα 60
ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (συν τα δικαιούμενα 6 για κάθε ανήλικο
τέκνο) περικόπτεται ολοσχερώς. (καταβάλλονται φυσικά οι προβλεπόμενες
για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη,
ενώ δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του Ν.2084/1992
συμμετοχή του κράτους, ύψους 10%.).
-Επίσης και ερμηνεύοντας τους ανωτέρω νόμους, όσον αφορά στην
μερισματική-επικουρική σύνταξη, θεωρούμε δεδομένο, πως αυτή δεν θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού
κριτηρίου και πρέπει να καταβληθεί χωρίς περικοπή και
-Στη διασταύρωση των συντάξεων με ΗΔΙΚΑ Α.Ε., πρέπει να
παρουσιασθούν οι νέες υπολογισθείσες συντάξιμες αποδοχές και όχι οι
παλαιές..
Ευελπιστώντας πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις ανωτέρω
αιτιάσεις μας και προκειμένου αποφευχθούν μελλοντικές χρονοβόρες
ενστάσεις και προσφυγές, αναμένουμε την απάντησή σας και θα είμαστε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση.
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.