You are on page 1of 16

13.

edycja koncertu chary-


tatywnego Gwiazdka Serc za
nami. Dzi mona ju otwar-
cie stwierdzi, e przysowio-
wy pech koncert mia miej-
sce 13 grudnia 2013 roku w
pitek omin organizato-
rw i wykonawcw. Tradycyj-
nie przez scen przewinli si
politycy, urzdnicy, nauczy-
ciele, tancerze, piosenkarze
oraz czonkowie Raciborskiej
Izby Gospodarczej, czyli sza-
lona grupa Los Isbos. Gwiaz-
d wieczoru by Piotr Bukar-
tyk.
Tegoroczn edycj kon-
certu oceniam bardzo pozy-
tywnie. Gwiazdka nie zesza
poziomem niej poprzednich
edycji imprezy, a nawet prze-
wyszya je. Wedug opinii,
ktre do mnie docieraj, wi-
dzowie rwnie odebrali j
bardzo pozytywnie mwi z
zadowoleniem byy ju prezes
RIG Stanisaw Biel, ktry ak-
tywnie wczy si w przygo-
towanie rwnie tegorocznej
Gwiazdki Serc.
Na chwil obecn nie
wiadomo jak wiele rodkw
udao si zebra w czasie 13.
Gwiazdki Serc. Bilans im-
prezy poznamy za ok. 2-3
tygodnie. Tradycynie rod-
ki zebrane dziki Gwiazdce
Serc zostan przekazane na
cel charytatywny mwi wi-
ceprezes RIG Konrad Migoc-
ki. Mog one zosta przeka-
zane na pomoc dla zdolnych
uczniw lub wyjazdy wakacyj-
ne dla dzieci niepenospraw-
nych, cho na chwil obecn
ostateczne decyzje w tej spra-
wie jeszcze nie zapady.
Po ubiegorocznej Gwiazd-
ce Serc wiele mwio si o
tym, e moga to by ostat-
nia edycja imprezy, jednake
jej popularno oraz nono
idei, ktre sob reprezentuje,
okazay si silniejsze.
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
R E K L A M A
PIERWSZA bezpatNa Gazeta W reGioNie od 2006 r.
Odznaczona medalem UNITAS IN VERITATE siostra Adria-
na Maria Zrada.
rok VIII, nr 24 (152)
18 GRUDNIA 2013
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
RACIBRZ akcje charytatyWNe
RACIBRZ NaGrody
poWiat WodzisaWski PRACA
Szczliwa 13. Gwiazdka Serc
Dochd z koncertu dla dzieci i modziey.
UNITAS IN VERITATE
Laureaci odnaczenia nie kryli wzruszenia.
wojciech oneczko
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Urszula Krel, siostra Ad-
riana Maria Zrada, Wojciech
Nazarko, ks. Adam Rogalski i
fundacja Polesie Wschd to
tegoroczni laureaci medali im.
ks. Stefana Pieczki. Uroczysto
odbya si w niedziel 15 grud-
nia w Domu Kultury Strzecha.
Odznaczenia ku pamici za-
suonego proboszcza parafi
Wniebowzicia Najwitszej
Maryi Panny zostay wrczo-
ne po raz 11. Dla wyrnionych
oraz publicznoci wystpi Lech
Makowiecki.
PS
P
Pena relacja i zdjcia na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
Zobacz wideo
i fotorelacje na
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
Pogotowie strajkowe
w kopalniach w Ryduto-
wach i Radlinie.
Zarzd Kompani Wglowej
przyj projekt restrukturyzacji
spki do 2020 roku.
Projekt zakada midzy in-
nymi zmniejszenie zatrudnie-
nia w administracji o ponad
tysic osb, likwidacj niekt-
rych wiadcze zwizanych
z wynagrodzeniami, zamro-
enie pac, sprzeda kopal-
ni Knurw-Szczygowice Ja-
strzbskiej Spce Wglowej,
a take czenie kopal (m.in.
poczenie KWK Anna z KWK
Marcel).
Samorzdowcy i mieszka-
cy powiatu wodzisawskiego nie
kryj zaniepokojenia. Pamitaj
jak po poczeniu kopalni Mar-
cel z kopalni 1 Maja cakowicie
zlikwidowan t drug. Wadze
obawiaj si powtrki scenariu-
sza. Kopalnie w Rydutowach i
Radlinie daj prace 7 tys. osb.
Mog pastwa uspokoi,
e nie ma planw likwidacji ko-
pal uspokaja Marek Uszko,
wiceprezes KW. Mimo to od
ponad miesica we wszystkich
kopalniach nalecych do KW
trwa pogotowie strajkowe.
GRNICy DR O MIEJSCA PRACy
rog Klasztornej i Ogrodowej
Radosnych
wit Boego Narodzenia
oraz pomylnoci
w Nowym Roku 2014
yczy zaoga SOFTib
Podczas Gwiazdki Serc raciborskie osobistoci pokazuj drug twarz.
Tegoroczni siacze w przeszoci byli ju mapetami i murzynami.
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<<
Na najbliszej sesji Rady
Miasta Racibrz odbdzie si
gosowanie nad Uchwa w
sprawie ustanowienia symbo-
li miasta Racibrz i zasad ich
uywania. Uchwaa otrzyma-
a pozytywn opini miejskiej
komisji owiaty i nic nie wska-
zuje na to, aby miaa przepa
w gosowaniu. Skd pomys na
nowy herb, do ktrego doczy
rwnie aga? Wiceprezydent
Ludmia Nowacka przypomina,
e geneza obecnych zamierze
zmiany siga 2009 roku, kiedy
temat podja lokalna komisja
(w jej skad weszli raciborscy
historycy oraz popularyzatorzy
historii, m. in. Norbert Mika,
Pawe Newerla oraz Grzegorz
Wawoczny). Wypracowane
wwczas koncepcje nie speni-
y wymogw komisji heraldycz-
nej i temat zarzucono. Dlacze-
go zdecydowano si na jego
odgrzanie?
Wrcilimy do tematu,
poniewa od 2-3 lat nosimy
si z zamiarem zmiany statutu
Raciborza. Herb i aga s jego
elementami, dlatego wydaje si
sensowne, aby zrobi to jedno-
czenie (...) Co do agi zawsze
byy wtpliwoci, czy Racibrz
jej potrzebuje. W zwizku z
tym, e byy takie oczekiwa-
nia, wspomina o tym radny
Wacawczyk, postanowilimy
utworzy rwnie ag - wyja-
nia prezydent Mirosaw Lenk.
Najwicej zastrzee w
sprawie herbu i agi zgosi
radny Dawid Wacawczyk. Naj-
wikszy zarzut jaki podnis, to
zlecenie prac nad przygotowa-
niem herbu frmie spoza Raci-
borza - tak jakby w Raciborzu
brakowao zdolnych grafkw.
Jego zdaniem ogaszanie kon-
sultacji spoecznych w sprawie
przyjcia nowych symobli Raci-
borza w momencie, kiedy pro-
jekty herbu i agi przeszy ju
dug drog akceptacji przez
Komisj Heraldyczn, mija si
z celem.
Kierownik Referatu Pro-
mocji w Urzdzie Miasta Ra-
cibrz Magdalena Czech-Ma-
jer wyjania, e frma, ktrej
zlecono zadanie posiada du-
e dowiadczenie w tego typu
projektach, dziaaj w niej wy-
ksztaceni historyk i heraldyk,
dlatego, majc na uwadze do-
wiadczenia lat ubiegych (licz-
ne uwagi komisji heraldycznej
do projektu z 2009 roku, ktra
bardzo powanie podchodzi do
tego typu zagadnie), zdecydo-
wano si na jej wybr. - Firma
przedstawia komisji heraldycz-
nej 11 propozycji. Do nich i tak
byy jeszcze uwagi - dodaa wi-
ceprezydent Nowacka.
Nastpnie Magdalena
Czech - Majer zaznajomia rad-
nych z niuansami - wszystko na
to wskazuje - przyszego herbu
Raciborza. Wzorem dla jego
wykonania by najstarszy wize-
runek herbu utrwalony na pie-
czci z koca XIII wieku. Na
pieczci wyranie wida byo,
e brzuch powki ora jest pa-
ski, pira skrzyde, proste, si-
gaj do samej ziemi, a powka
koa nie styka si z powk or-
a. Te wszystkie cechy musiay
zosta uwzgldnione w projek-
cie herbu, tak aby mg on zy-
ska akceptacj komisji heral-
dycznej.
Ostatecznie projekt uchwa-
y spotka si z pozytywn opi-
ni komisji edukacji. Za goso-
wa rwnie radny Wacawczyk,
ktrego uwagi nie dotyczyy
pomysu na herb i ag, ani te-
go jak bd one wyglda, ale
samego trybu prac. Od gosu
wstrzyma si radny Roman
Waach.
poWiat raciborski spraWy koNtroWersyjNe RACIBRZ kUltUra
Racibrz z nowym herbem i ag
ZANUSSI W KINIE PRZEMKO J. RABCZUK URATOWAA STAROSTW
Heraldycy wymazali ty kolor z herbu Raciborza.
RACIBRZ samorzd
wojciech oneczko
Nowy herb wzorowany jest na najstarszym, pochodzcym z koca XIII wieku przedstawieniu
herbu Raciborza. Ofcjalny opis herbu brzmi: Herb przedstawia w polu czerwonym z prawej
pouora srebrnego, z lewej poukoo wozowe z picioma penymi szprychami, dzwonami i
gwodziami, oraz dwiema powkowymi szprychami i dzwonami w miejscu przepoowienia.
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Graka i skad: Agnieszka Subocz
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~Orze ma paski brzuszek?
Jak rany, podziw dla prezia i
jego ekipy. Nawet ora z herbu
potrafli zagodzi ;(
~basta
Przecie radni mogli i mog
uchwa odrzuci, Stary herb
jest zaakceptowany, leglany
to niech zostanie. A aga o
komunistycznym kolorze po co
nam?
~jezu
Ratuj mnie przed tymi ludmi!
Przecie oni za nasz kas
dyskutuj o pierdoach!
~enada
Nie zgadzam si z wypowiedziami,
i herb i aga miasta, to
gupota. To symbole zwizane
z histori miasta. Szkoda tylko,
e decydowano bez nas, czyli
mieszkacw. Nie przypominam
sobie, eby byy jakie
konsultacje w tej sprawie i nie
wierz, e Komisja Heraldyczna
zaproponowaa czerwon ag,
co mi tu nie pasuje? Cay cykl
przeprowadzenia tego procesu
zmiany herbu ii agi, ktrej
dotychczas nie byo, jest dla mnie
wielk niewiadom. Nie lepiej
zrezygnowa z agi? Starczy, e
ju innego ora bdziemy mie.
~Robert Fidura
Kady element herbu ma
uzasadnienie, opiniuje go
Komisja Heraldyczna, zoona
ze znawcw (kilku z nich to
wiatowej sawy heraldycy
i weksylolodzy). Komu nie
podoba si czerwony, bo
komunistyczny - proponuj wic
protest przeciwko czerwonym
sutannom kardynaw (mona
dooy biskupie folety te),
kolorowi tarczy herbu Polski.
A, i protest albo i manifestacje
przeciwko chorgwi Krlestwa
choby z czas Grunwaldu.
Te komunistyczna, a jak
komunistyczna, to winni s te
masoni, cyklici i geje. Na 100%.
Czyli Jagieo won z Wawelu (...)
Co do skojarze nie wypowiadam
si, co si komu z czym kojarzy.
Zasada jest prosta - czerwie
w heraldyce to dostojestwo,
wadza krlewska, ksica itd.
krtki okres komuny nie zmieni
tego. Po prostu czas wraca do
tradycji.
~Kris
Do 1945 od powstania herbu
Raciborza w herbie byy tylko dwa
kolory: czerwony i biay! Jako to
nikomu nie przeszkadzao i nie
kojarzy z ag Polski bo to nie
ma absolutnie adnego zwizku!
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
114 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Lokalni dziaacze stara-
j si uratowa raciborskie
kino.
Jestem ju kolejny raz u
Pastwa... To ju wicej ni recy-
dywa przywita si z raciborsk
publicznoci prof. Krzysztof Za-
nussi podczas spotkania w Kinie
Przemko. Jeden z najwybit-
niejszych polskich reyserw fl-
mowych poruszy w Raciborzu
problem wartoci w kulturze.
Zdaniem Zanussiego obecnie
mona wyrni trzy ogldy na
wiat. Pierwszy jest najbardziej
popularny i banalny, ktrym je-
stemy bombardowani w seria-
lach, zdominowany przez kon-
sumpcjonizm i hedonizm. Drugi,
pretendujcy do miana ambit-
nego, pokazujcego prawd,
przedstawia wiat w czarnych
barwach a czowieka jako ma-
, zakaman istot. W trze-
cim ogldzie na wiat zauwaa
si zo wiata, ale nie przesania
ono nielicznych, ale niezwykle
wanych i cennych przejaww
aktywnoci jednostek, ktre s
zdolne do powicenia i bezinte-
resownego czynienia dobra. Do-
strzeenie tej aktywnoci jest dla
Zanussiego tym, co najpikniej-
sze w wiecie.
Spotkanie odbyo si 13
grudnia w ramach realizowa-
nego w Kinie Przemko cyklu
KINO WARTOCI. Okazj do
spotkania z reyserem bya pro-
jekcja flmu "Persona non grata
(scenariusz i reyseria: K. Za-
nussi). KINO WARTOCI ma
na celu przycignicie do ciesz-
cego si coraz mniejsz popular-
noci Kina Przemko widzw.
Trzeba przyzna, e do tej pory
inicjatywa cieszy si duym po-
wodzeniem, w czym wielka za-
suga Parafi pod wezwaniem
w. Mikoaja w Raciborzu z ks.
poboszczem Adrianem Bombel-
kiem na czele, Marka Rapnickie-
go (RCK), Andrzeja liwickiego
(Kino Przemko) oraz Piotra
Klimy.
et
et
F
o
t
.
U
M
R
a
c
i
b

r
z
Rodzice dzieci i osb
upoledzonych spotkali
si z wadzami powiatu.
Dobiega koca adaptacja
czci pomieszcze Domu Po-
mocy Spoecznej do potrzeb
powstajcego w Raciborzu
rodowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Przedsiwzicie
(de facto bdce w gestii ad-
ministracji rzdowej) realizuje
raciborskie starostwo na mo-
cy porozumienia z wojewod.
DS ma zacz dziaa ju w
styczniu 2014 roku. Tymcza-
sem wrd rodzicw dzieci i
osb upoledzonych narasta-
j obawy, czy ich podopieczni
bd mogli z niego korzysta.
Wyjanieniu tych kwestii
miao suy spotkanie wadz
powiatu, dyrekcji Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Domu Pomocy Spoecznej
z zainteresowanymi. Atmosfe-
ra przed spotkaniem bya nie-
zwykle napita. Otwierajcy
spotkanie starosta Adam Haj-
duk mwi do zasiadajcych
na sali, e przecie to oni sami
chcieli, aby by to dom samo-
pomocy typu B, czyli taki, na
ktrego dziaalno oy b-
dzie pastwo. Pastwo nie
fnansuje przypadkw bardzo
trudnych mwi starosta,
wskazujc, e do DS bd
mogy zosta skierowane oso-
by, ktre rokuj szanse na po-
stp. - Tutaj nie ma dowolno-
ci, tu s okrelone przepisy!
- stwierdzi starosta.
Jego sowa rozsierdziy
rodzicw i opiekunw osb
upoledzonych. Wniosko-
walimy o dom dla osb z upo-
ledzeniem umiarkowanym
i znacznym. Jak si to ma do
tego co Pastwo mwicie? Nie
mwimy o niepenosprawno-
ci, tylko o upoledzeniu umy-
sowym, gdzie rodzice tych
dzieci s pozostawieni z nimi
sami sobie. W ich przypadku
nie moe by mowy o post-
pach mwi jeden z rodzi-
cw. Starosta odpowiada, e
na poprzednich spotkaniach
bya o tym mowa i byo jasno
powiedziane, e takie przypad-
ki nie bd si kwalifkowa, a
mimo to rodzice chcieli domu
typu B. Skoro tak, to teraz nie
mog narzeka.
Kto wie, jak dalej potoczy-
oby si spotkanie, gdyby go-
su nie zabraa dyrektor DPS
mgr Jolanta Rabczuk. Pro-
ces edukowania osoby upo-
ledzonej nie jest zamknity
zacza i wyjania, w poro-
zumieniu z dyrektorem PCPR
Henrykiem Hildebrandtem, e
przy rozpatrywaniu wnioskw
o skierowanie do DS nie mo-
e by mowy o trzymaniu si
sztywnej litery prawa, gdy
wtedy nie uda si go zapeni
i tym samym otrzyma nie-
zbdnego do jego funkcjono-
wania fnansowania. Zdaniem
J. Rabczuk, doszo do dziwnej
sytuacji, w ktrej z jednej stro-
ny rodzice obawiaj si, e ich
podopieczni nie dostan si do
DS, a z drugiej strony urzd-
nicy obawiaj si, e domu, w
ktrym bdzie 35 miejsc, nie
uda si zapeni. Rodzice,
uwierzcie, e ten zesp chce
pomc mwia dyrektor.
Wystpienie Jolanty Rab-
czuk rozadowao atmosfer.
W tym tonie, pojednawczym,
zaczli przemawia starosta
Adam Hajduk i wicestarosta
Andrzej Chroboczek. Wszy-
scy zachcali rodzicw do jak
najszybszego skadania wnio-
skw, aby od stycznia DS
mg rozpocz dziaalno.
Cho spotkanie miao charat-
ker typowo roboczy, na zapro-
szenie rodzicw wzili w nim
udzia przedstawiciele me-
diw.
DS bdzie dziaa 5 dni
w tygodniu, 8 godzin dzien-
nie. Gwnym celem dziaania
placwki bdzie aktywizacja
psycho-spoeczna podopiecz-
nych. Przy penym oboeniu
domu, pracowa w nim bdzie
7 terapeutw, ktrzy bd pro-
wadzi zajcia w pracowniach
multimedialnej, plastycznej,
ogrodniczej, dbaoci o wy-
gld itd.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
Rydutowy przeznacz
4 miliony z na termomo-
dernizacj obiektw uy-
tecznoci publicznej.
W przyszym roku miasto
Rydutowy bdzie realizowao
projekt kompleksowej termo-
modernizacji szeciu obiektw
uytecznoci publicznej. Urzd
Miasta otrzyma na ten cel do-
fnansowanie z wojewdztwa
lskiego. Cao kosztowa ma
nieco ponad 4,1 mln z, z cze-
go tylko 15% pokryje miasto.
W ramach programu zmoder-
nizowane maj zosta budynki
Przedszkola nr 2, Przedszkola
nr 3, Przedszkola nr 4, Zespou
Szk, Biblioteki Publicznej oraz
Ochotniczej Stray Poarnej Ra-
doszowy. Najwicej pienidzy,
bo a 2,2 mln z pochonie re-
mont ZS. Zmodernizowana zo-
stanie tam midzy innymi ele-
wacja budynku oraz kotownia.
Termomodernizacje zwik-
sz efektywno energetyczn
obiektw.
Kiedy popiera Lenka
i jego druyn, teraz wes-
prze wojw Wacawczyka.
Polska Razem to nowa
formacja na polskiej scenie poli-
tycznej, ktra skupia byych po-
litykw PO (m.in. Jarosaw Go-
win, John Godson, Jacek alek)
oraz PiS (Pawe Kowal, Elbieta
Jakubiak, Marek Migalski, Pa-
we Poncyliusz, Przemysaw Wi-
pler). Polska Razem chce skon-
centrowa si na gospodarce i
rodzinie zabiega o uproszcze-
nie przepisw o dziaalnoci go-
spodarczej, liberalizacj rynku,
uatwienia dla przedsibiorcw,
likwidacj fnansowania partii
politycznych i jednomandato-
we okrgi wyborcze.
W konwencji zaoycielskiej
partii wzi udzia eurodeputo-
wany Marek Migalski. PJN, kt-
rego jest czonkiem, ma wej w
skad partii Gowina. A sam Go-
win w styczniu ma pojawi si w
Raciborzu. Trwaj wanie przy-
gotowania do wizyty i ustalanie
szczegw. Przypomnijmy,
polityk w poprzednich wybo-
rach samorzdowych wspiera
kampani wyborcz PO i Mi-
rosawa Lenka. Teraz przyje-
dzie na zaproszenie RSS Nasze
Miasto ktremu szefuje Dawid
Wacawczyk. O dacie i miejscu
spotkania poinformujemy, gdy
tylko bd znane.
Miasto wyrnione zo-
stao w konkursie orga-
nizowanym przez woje-
wdztwo lskie.
Regionalny Orodek Poli-
tyki Spoecznej Wojewdztwa
lskiego wyrni Radlin w
konkursie Gmina przyjazna
ekonomii spoecznej. Zna-
lelimy si w gronie takich
wyrnionych gmin jak ory,
Gliwice, czy Ruda lska in-
formuje Urzd Miasta.
Pierwsze trzy miejsca za-
jy kolejno Czstochowa, D-
browa Grnicza oraz Mikow.
Celem konkursu by wybr
trzech gmin, ktre s najbar-
dziej zaangaowane w rozwj
sektora ekonomii spoecznej
w wojewdztwie lskim, a
take najaktywniej wspieraj
i wsppracuj z podmiota-
mi ekonomii spoecznej funk-
cjonujcymi na jej terenie.
Oprcz tego organizatorzy
chc promowa przedsibior-
czo spoeczn wrd jedno-
stek administracji publicznej i
mieszkacw regionu.
Niegdy idealnym te-
renem do zjedania na
sankach bya Obora. Czy
nadal tak jest?
Panie prezydencie,
mieszkacy prosz, eby zro-
bi tor saneczkowy w Oborze,
kiedy wiele osb z niego ko-
rzystao - zwrci si do Mi-
rosawa Lenka radny Micha
Fita w czasie obrad miejskiej
komisji owiaty. Ale tor sa-
neczkowy jest, naturalny i in-
nego nie planujemy robi
odparowa prezydent. Radny
Fita wyjani, e mieszkacy
wspominali o duych kamie-
niach zalegajcych na trasie
zjazdu saneczkowego, kt-
re nawet zim, przy grubej
warstwie niegu, utrudniaj
swobodn zabaw. Ja na
sankach nie jed, ale tak
argumentacj syszaem do-
da radny.
Prezydent obieca przeka-
za uwagi Hubertowi Kretko-
wi, Dyrektorowi Arboretum
Bramy Morawskiej. Czy spra-
w uda si zaatwi do pierw-
szych opadw niegu? Czeka-
my na sygnay Czytelnikw.
lscy policjanci w grud-
niu otrzymali nowe radiowo-
zy. Oznakowane kia cee'd i
nieoznakowane ople astra IV
odebrali przedstawiciele wie-
lu komend naszego garnizo-
nu. Zakup nowych radiowo-
zw jest wspfnansowany
przez Fundusz Wsparcia Po-
licji i samorzdy lokalne.
Ople astra odebrali przed-
stawiciele komend z Bielska-
Biaej, Chorzowa, Czsto-
chowy, Dbrowy Grniczej,
Jaworzna, Katowic, Kobucka,
Mysowic, Myszkowa, Pszczy-
ny,Rybnika, Sosnowca, wi-
tochowic, Tarnowskich Gr,
Wodzisawia laskiego i Za-
wiercia. 21 kia cee'd trafo
natomiast do komend w Cie-
szynie, Chorzowie, Dbro-
wie Grniczej, Jaworznie, Ja-
strzbiu Zdroju, Katowicach,
Lublicu, Sosnowcu, Tarnow-
skich Grach, Tychach, Wo-
dzisawiu lskim, Zabrzu i
Zawierciu.
Jak wida, adne z aut nie
trafo do komendy w Racibo-
rzu. Tymczasem rada miasta
w przyszorocznym bude-
cie po raz kolejny rezerwu-
je rodki dla policji na zakup
nowego auta wanie. Zawsze
mona tumaczy, e inne ko-
mendy bardziej potrzebuj
samochodw, a Racibrz te
w kocu si doczeka. Zasta-
nawiajce jednak, e powiat
raciborski jest jednym z nie-
licznych, ktre w tym rozda-
niu zostay pominite, pod-
czas gdy niektre komendy
otrzymay a po 7 aut. Czyby
tamtejsi samorzdowcy byli
bardziej hojni dla policji? Czy
nasi daj za mao? Czy po pro-
stu administracja pastwowa,
odpowiedzialna za fnansowa-
nie sub, ju tak bardzo przy-
zwyczaia si do czerpania z
samorzdw, e bez wsparcia
od miast i powiatw nie za-
mierza realizowa zada do
niej nalecych?
RegiON
w skrcie
RACIBRZ samorzd
RACIBRZ polityka
MIESZKACy PROSZ
O TOR SANECZKOWy
J. GOWIN W RACIBORZU
WESPRZE NaM
SZE BUDyNKW DO
TERMOMODERNIZACJI
Racibrz hojny dla policji,
policja dla Raciborza nie bardzo
WodzisaW lski sport
Rewolucja w wodzisawskim sporcie
Zmieni si system szkolenia pikarzy.
POWiKszONO
bibLiOteCzNe zbiORy
Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Wodzisa-
wiu lskim wzbogacia swoje
zbiory o 110 ksiek dotycz-
cych problemu uzalenienia,
wspuzalenienia, zachowa
przemocowych oraz proflaktyki
i promocji zdrowia w tym zakre-
sie. Koszt zakupu nowych ksi-
ek wynis ponad 2,8 tys. z
OPata za POsiadaNie
Psa
Pietrowice Wielkie jest jedn
z nielicznych gmin, w ktrych
jeszcze pobiera si opat od
posiadania psw. Radni ustalili,
e w przyszym roku posiadacze
psw zapac podatek w wyso-
koci 30 z. Opata musi zosta
uiszczona w terminie patnoci
pierwszej raty podatku rolengo
oraz podatku od nieruchomoci.
PRzebudOWa budyNKu
szKOy
W przyszym roku rozbudowa-
na zostanie Szkoa Podstawowa
w Kobyli. Na chwil obecn wa-
dze gminy Kornowac szukaj
frmy, ktra wykona projekt
modernizacji i przebudowy.
Koncepcja obejmuje midzy
innymi budow sali gimna-
stycznej z trybunami, wymian
dachu, budow cznika midzy
przedszkolem i budynkiem
szkolnym oraz przebudow
wszystkich istniejcych insta-
lacji, a take budow instalacji
solarnej.
WaLCz O PLaC zabaW
Przedszkole w Biekowicach
postanowio wzi sprawy w
swoje rce i powalczy o budo-
w nowego placu zabaw. Dy-
rekcja oraz nauczyciele zgosili
placwk do konkursu frmy
Novum Wygraj wymarzony
plac zabaw. O wygranej de-
cyduje ilo oddanych gosw.
Gosowa mona do 31 grudnia
na stronie internetowej
plebiscyt.novumedukacja.pl.
HONOROWy ObyWateL
gMiNy
Wadze gminy Lubomia zdecy-
doway o przyznaniu honorowe-
go obywatelstwa ojcu Augusty-
nowi Kokowi, ktry urodzi si
w Nieboczowach, ale wik-
szo swojego ycia spdzi na
misjach. Wrczenie dyplomu i
medalu czonkom rodziny ojca
Koka bdzie miao miejsce 20
grudnia w Wiejskim Domu Kul-
tury w Grabwce.
PObiLi WaCiCieLa
dOMu
Dwaj nieznani sprawcy weszli
do jednego z domw w Rydu-
towach i pobili jego 82-letniego
waciciela. Pniej z wntrza
domu zabrali 100 tys z. Po kil-
ku dniach sprawcw udao si
zatrzyma. Mczyni w wieku
34 i 38 lat mieszkacy Rydu-
tw, na wniosek Prokuratury
Rejonowej w Wodzisawiu l-
skim zostali tymczasowo aresz-
towani. Cz skradzionych pie-
nidzy zostaa ju odzyskana.
zbiRKa KsieK
Ksigarnia Dom Ksiki, miesz-
czca si na wodzisawskim
Rynku wczya si w akcj Z
ksik na wschd. Akcja trwa
do 15 stycznia. W tym czasie
kady moe pomc. Wystarczy
kupi ksik i zostawi j w
specjalnym koszu w ksigar-
ni. Pniej Fundacja dostar-
czy wszystkie ksiki do szk i
wietlic na Ukrainie i Biaorusi.
Komenda wojewdzka Policji pomina Racibrz
w przydziale nowych samochodw.
Nowe wozy trafy m. in. do wodzisawskiej komendy.
Racibrz zosta pominity w rozdaniu.
radliN Gospodarka
RADLIN PRZyJAZNy
EKONOMII SPOECZNEJ
pawe strzelczyk
poWiat raciborski policja
P
Komenda woje-
wdzka nie skiero-
waa do Raciborza
ani jednego z
51 nowych aut.
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Konkurs potrwa do 23 grudnia!
Szczegy na portalu raciborz.com.pl
Konkurs Domu Ksiki w Raciborzu!
Do wygrania ksiki:
Jillian Westfeld wysza za m
Jan Nowicki. Droga do domu
P
P
rydUtoWy Gospodarka
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
s
l
a
s
k
a
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
Miasto po kilku miesi-
cach doszo do porozumienia
z miejskimi klubami pikar-
skimi. To porozumienie to
owoc pracy kilku miesicy,
czasami bardzo trudnych,
mskich rozmw. Jest ono
spisane pomidzy przedsta-
wicielami czterech z szeciu
wodzisawskich klubw pi-
karskich: APN Odra Wo-
dzisaw lski, MKP Odra
Centrum Wodzisaw lski,
KS Wicher Wilchwy i KS 25
Kokoszyce wyjania Bog-
dan Bojko, dyrektor MOSiR
Centrum.
Jednym z gwnych zao-
e porozumienia jest prze-
niesienie trzecioligowego
zespou Odry Wodzisaw w
struktury MPK Odra Cen-
trum Wodzisaw lski. Za-
rzd APN Odra Wodzisaw
lski ma doprowadzi do
uregulowania wszelkich zo-
bowiza fnansowych zwi-
zanych z trzecioligowym ze-
spoem, przekaza zesp do
struktur MKP i doprowadzi
do likwidacji spki APN Od-
ra Wodzisaw lski. Kolejny
wany punkt porozumienia
mwi o tym, e w zakresie za-
sad wsppracy pomidzy klu-
bami nowo powstay podmiot
podpisze stosowne umowy
o wspprac ze wszystkimi
zainteresowanymi klubami,
zwaszcza wodzisawskimi.
Nad waciwymi formami i
zasadami wsppracy maj
czuwa czonkowie zarzdu
nowego klubu.
Porozumienie ustanawia
rwnie zasady szkolenia za-
wodnikw. W zakresie spor-
tu modzieowego szkolenie
centralne odbywa si ma od
tej pory w strukturach MKP.
Najzdolniejsi modzi pika-
rze z terenu Wodzisawia l-
skiego i przylegego bd, w
zalenoci od wieku, zasila
poszczeglne zespoy MKP
z moliwoci powrotu do
macierzystego klubu. Ostat-
nim, ale rwnie wanym co
pozostae, punktem porozu-
mienia jest zapis o powstaniu
Kodeksu Etyki Pikarskiej.
Ma on zosta wypracowany
przez przedstawicieli wodzi-
sawskich klubw i powinien
zawiera podstawowe zasady
wzajemnych relacji pomidzy
poszczeglnymi klubami.
et
PS
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 4 Edukacja
Zarzd Powiatu Wodzi-
sawskiego wyrazi zgod na
prowadzenie wodzisawskiej
flii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewdzkiej w Rybniku, kt-
rej ksigozbir i pracownikw
ma przej Powiatowy Oro-
dek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisawiu lskim. Pro-
jekt uchway dopuszczajcej
takie rozwizanie zarzd skie-
rowa na grudniow sesj Rady
Powiatu. Stao si tak w efekcie
wielomiesicznych negocjacji
z wadzami regionu w sprawie
utrzymania i dalszej dziaal-
noci biblioteki. W listopadzie
2012 r. marszaek wojewdz-
twa lskiego zwrci si do sta-
rosty o rozwaenie moliwoci
przejcia funkcjonujcej w Wo-
dzisawiu l. flii Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewdzkiej w
Rybniku, informujc, e dyrek-
tor tej instytucji zgosi wniosek
o likwidacj flii.
Zarzd powiatu, po dogb-
nym przeanalizowaniu sytuacji,
w grudniu ubiegego roku wy-
razi gotowo rozmw w tej
kwestii, ale swoj decyzj uza-
lenia od udziau fnansowego
wadz wojewdztwa w kosztach
funkcjonowania placwki. Gdy
zarzd wojewdztwa zadekla-
rowa fnansowanie poowy
kosztw osobowych bibliote-
ki, na drodze do porozumie-
nia stany kwestie prawne,
dotyczce przyszego funkcjo-
nowania flii. Dodatkowo, we
wrzeniu tego roku sejmik wo-
jewdztwa przyj uchwa w
sprawie likwidacji wodzisaw-
skiej biblioteki pedagogicznej.
Jedynym wyjciem, aby urato-
wa bibliotek, byo wic pod-
jcie decyzji o przejciu przez
Powiataowy Orodek Dosko-
nalenia Nauczycieli ksigozbio-
ru i pracownikw flii. Na taki
krok musz si jednak zgodzi
powiatowi radni, ktrzy pod-
czas grudniowej sesji podejm
decyzj o dokonaniu zmian w
statucie Orodka. Potrzebne
jest te jeszcze formalne poro-
zumienie pomidzy powiatem
i wojewdztwem.
RACIBRZ fiNaNse
Kolejka do obka bdzie dusza
Mirela Brudny mistrzyni ortografi
Wiele dzieci przebywa w obku krcej ni standardowe 10 godzin.
XIV konkurs ortografczny w Wodzisawiu.
Negocjacje cigny si miesicami.
Kosztami funkcjonowania
biblioteki powiat i woje-
wdztwo podziel si po
poowie.
Biblioteka Pedagogiczna
zostanie w Wodzisawiu
WodzisaW lski edUkacja
WodzisaW lski edUkacja
R E K L A M A
Na najbliszej Sesji Ra-
dy Miasta Racibrz (18.12.13)
radni pochyl si nad zmia-
n uchway z czerwca 2011 ro-
ku, ktra okrela statut obka
przy ul. Sonecznej 9 w Raci-
borzu. Zmiany bd dotyczy
opaty za wyywienie oraz po-
nadnormatywny pobyt dzie-
ci w placwce. Uchwaa ma
charakter porzdkowy wy-
jania na posiedzeniu komisji
owiaty wiceprezydent Ludmi-
a Nowacka.
W posiedzeniu komisji bra-
a udzia Elbieta Gadkowska,
dyrektor obka. Korzystajc z
okazji prezydent wypyta j o
sytuacj fnansow placwki.
Dyrektor przyznaa, e wpy-
wy spadaj. Gwn przyczyn
takiego stanu rzeczy s odpisy
- wiele dzieci przebywa w ob-
ku krcej ni standardowe 10
godzin. - S obawy, e moemy
nie zmieci si w planie do-
daa dyrektor. Obecnie dziaal-
no obka w 89% jest fnan-
sowana przez gmin Racibrz,
pozostae 11% pochodzi z opat
za obek uiszczanych przez ro-
dzicw dzieci.
Kolejne pytanie prezyden-
ta dotyczyo liczby dzieci, kt-
re przebywaj w obku oraz
liczby dzieci oczekujcych
na przyjcie. W chwili obec-
nej do obka zapisanych jest
102 dzieci, 62 dzieci znajdu-
je si na licie oczekujcych.
Wkrtce lista moe si wy-
duy, poniewa zamknity
zostanie jeden z prywatnych
obkw - wyjania dyrektor
placwki.
Zmieniona uchwaa wpro-
wadzi do funkcjonowania
obka nastpujce zapisy:
opat za wyywienie
pomniejsza si o okres absen-
cji dziecka w danym miesicu
obliczony, jako iloczyn liczby
dni nieobecnoci i dziennej
stawki ywieniowej,
za pobyt dziecka w ob-
ku ponad 10 godzin dziennie,
za kad rozpoczt godzin,
pobierana bdzie opata w wy-
sokoci 15 z.
wojciech oneczko
P
F
o
t
.
S
t
a
r
o
s
t
w
o
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u
Konkurs ortografczny,
ktry odby si w Wodzisa-
wiu lskim, skierowany by
do uczniw szk ponadgim-
nazjalnych. Z szeciu powiato-
wych placwek ponadgimna-
zjalnych do konkursu zgosio
si 25 uczestnikw. Zmierzy-
li si oni z tekstem dyktanda
mwicego w tym roku o pi-
saniu dyktanda. Tekst zosta
przygotowany przez doradcw
metodycznych jzyka polskie-
go a odczytany uczniom przez
nauczycielk Zespou Szk
Ponadgimnazjalnych nr 1 z
Rydutw Mari Firut. Wie-
lu uczestnikw poradzio so-
bie doskonale z pracami i cho
nie byo dyktanda bezbdne-
go, to poziom zosta oceniony
przez komisj sprawdzajc
bardzo wysoko. Organizatorzy
maj nadziej, e w przyszo-
rocznej edycji wezm udzia
wszystkie szkoy powiatu, do
czego serdecznie zapraszaj
ju teraz.
W zmaganiach konkur-
sowych zwyciya Mirela
Brudny, uczennica Zespou
Szk Ponadgimnazjalnych
im.14 Puku Powstacw
lskich w Wodzisawiu l.,
drugie miejsce zaja Marta
turkiewicz z Zespou Szk
Ponadgimnazjalnych z Wo-
dzisawia l. , a miejsce trzecie
przypado uczennicy Zespou
Szk Ekonomicznych, Pauli-
nie andreczko.
Na licie oczekuj-
cych na przyjcie
do obka znajduje
si 62 dzieci.
F
o
t
.
p
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s
l
a
w
s
k
i
.
p
l
P
GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
Reklama 5
W oczekiwaniu na zbliajce
si wita Boego Narodzenia
i Nowego Roku yczymy wszystkim
naszym Klientom zdrowia, pogody ducha, spenienia
wszystkich marze oraz zawodowej satysfakcji
i wielu sukcesw.
Zarzd i Pracownicy "Spoem PSS w Raciborzu
18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 6 Zapowiedzi GazetaInformator.pl
RACIBRZ ryNek 20 GrUdNia
JARMARK BOONARO-
DZENIOWy NA RyNKU
RACIBRZ rck 31 GrUdNia
RACIBRZ IMPERIA 12 styczNia
WodzisaW lski ryNek 22 GrUdNia
GALA SyLWESTROWA
TySIC I JEDNA NOC
LSKIE TARGI WESELNE
SPOTKANIE WIGILIJNE NA RyNKU
WodzisaW lski WCK 27 GrUdNia
PRZEGLD KINA
UFF!OWEGO
R E K L A M A
Podobnie jak w latach po-
przednich Nowy Rok bdzie
mona powita w Raciborskim
Centrum Kultury. 31 grudnia
o godz. 22.00 rozpocznie si
tam Wiedeska Gala Sylwe-
strowa Tysic i jedna noc. W
programie koncertu znajd si
najpikniejsze melodie wiede-
skie, fragmenty operetek i mu-
sicali oraz hity neapolitaskie.
O pnocy wsplnie przy-
witamy nowy rok przy lamp-
ce szampana mwi Janina
Wystub, dyrektor Raciborskie-
go Centrum Kultury. W t je-
dyn, niezapomnian noc dla
publicznoci w Raciborzu na
scenie wystapi: Mariola Pa-
zak-Scibich, Magdalena Oko-
ska, Tomasz Jedz, Gliwicka Or-
kiestra Rewiowa Promenada
pod dyrekcj Roberta Kobiaa,
Grupa Baletowa Coda. Kon-
cert poprowadzi znany aktor
Dariusz Niebudek, ktry ju
wiele razy wystpowa przed
raciborsk publicznoci.
Wielka atrakcj bdzie te z
pewnoci wystp raciborza-
nina, artysty nie tylko polskich
scen, tenora Tomasza Jedza
dodaje dyrektor RCK. Bilety w
cenie 120, 130 i 150 z.
27 i 28 grudnia w Wodzi-
sawskim Centrum Kultury od-
bdzie si Przegld Kina Uff!o-
wego. Pierwszego dnia imprezy
od godziny 17.00 bdzie mona
obejrze wystaw fotograficzn,
wzi udzia w panelu dyskusyj-
nym, obejrze film Pies anda-
luzyjski z muzyk na ywo oraz
wysucha koncertu Muzyki Ser.
Drugi dzie przegldu rozpocznie
si take o godzinie 17.00. Na po-
cztek publiczno bdzie miaa
okazj obejrze film Ksistwo.
Nastpnie w WCK odbdzie si
spotkanie autorskie z Z. Master-
nakiem. Kolejnym punktem pro-
gramu bdzie spotkanie z eks-
pertami kina niezalenego oraz
warsztaty scenariuszowe. Na za-
koczenie przegldu odbdzie si
projekcja filmu Janosik 21 z mu-
zyk na ywo w wykonaniu Kwar-
tetu JORGI. Jak co roku Wodzi-
sawski Przegld Kina Uff!owego
organizuje przegld konkursowy
filmw krtkometraowych (fa-
bularnych, dokumentalnych, ani-
mowanych) dla twrcw nieza-
lenych, studentw i amatorw.
Ostateczny termin zgaszania fil-
mw to 24 grudnia. Najlepsze
filmy bdzie mona obejrze 27
grudnia o godz. 18.00.
Gorce pczki, byszczce w
ciemnoci ozdoby choinkowe i
smak grzanego wina z godzi-
kami to nieodczne elementy
witecznego Jarmarku Boo-
narodzeniowego odbywajce-
go w Raciborzu. W przedwi-
teczny weekend 20-22 grudnia
w godzinach od 10.00 do 18.00
przewidziano dodatkowe atrak-
cje - prezentacj szerokiej gamy
wyrobw kulinarnych i rko-
dzielniczych w 20 drewnianych
domkach, koncerty kold i pa-
storaek a dla najmodszych
bezpatn karuzel oraz zdjcia
z Mikoajem, ktremu towa-
rzyszy bdzie nieynka i Ra-
ciborek ze sodkociami. Naj-
wiksz atrakcj tegorocznego
jarmarku bdzie kino zimowe -
po raz pierwszy w namiocie sfe-
rycznym! W repertuarze znaj-
d si znane i lubiane bajki dla
dzieci oraz produkcje flmowe z
duego ekranu. Seanse rozpo-
czynaj si w pitkowe popo-
udnie od 15:00 i potrwaj do
niedzieli do 22:00. Dodatkowo
w namiocie 21-22 grudnia (so-
bota, niedziela) w godz. 10:00
18:00 odbd si bezpatne
warsztaty kreatywne dla dzieci
z wykonywania ozdb witecz-
nych i kartek.
Prezydent Wodzisawia lskiego zaprasza wszystkich mieszkacw do wzicia udziau we
wsplnej wieczerzy wigilijnej. witeczne spotkanie odbdzie si w niedziel 22 grudnia na wodzi-
sawskim rynku. Na wszystkich goci bdzie czeka wigilijny poczstunek. Wieczr umil koncerty
koldowe. Na najmodszych ju od 13.00 czeka bd renifery w mikoajowej zagrodzie. Spotkanie
odbdzie si o godzinie 19.00. Wstp wolny.
12 stycznia w Raciborzu odbd si VII lskie Targi Weselne, podczas ktrych bdzie mo-
na zapozna si z nowymi trendami w usugach weselnych oraz frmami dziaajcymi w brany.
Bdzie mona podziwia wystpy zespow na ywo oraz pokazy mody. Podczas eventu odbdzie
si konkurs na najlepszy Zesp Muzyczny Targw w regionie Raciborza nagrod dla zespou
bdzie realizacja profesjonalnego teledysku a wrd gosujcych rozlosujemy sesj zdjciow
przed lub po lubn do frmy Film-wesele.pl. Dotychczasowe edycje targw odbyway si m.in.
w Katowicach, Bielsku-Biaej, Czstochowie czy Gliwicach. W 2014 roku odbd si w Raciborzu
w Domu przyj Imperia przy ul. Fabrycznej 6.
Ciarwki dowoce
sprzt i materiay na plac bu-
dowy autostrady A-1 cako-
wicie zdemoloway niektre
odcinki drg lokalnych. Naj-
wiksze zniszczenia odno-
towa powiat wodzisawski.
Wadze od razu zareagowa-
y. Ju kilka lat temu do Ge-
neralnej Dyrekcji Drg Kra-
jowych i Autostrad oraz do
inwestora zaczy wpywa
pisma z daniem o odszko-
dowania za zniszczenia. Na-
prawienia szkd zacz si
domaga wtedy nie tylko po-
wiat wodzisawski, ale tak-
e gminy Mszana, Godw,
Gorzyce i wierklany. Przez
dugi okres poprzedni wyko-
nawca autostrady odmawia
jakichkolwiek zadouczy-
nie, przerzucajc odpowie-
dzialno na GDDKiA. Ta z
kolei wzia na siebie ciar
wyremontowania za ok. 11,5
mln z najbardziej uszkodzo-
nej drogi powiatowej ul. Ra-
ciborskiej w Gorzycach, ale po
odszkodowanie odsyaa do
frmy Alpine. Nie widzc in-
nego wyjcia starosta Skatua
interweniowa w tej sprawie u
wojewody ukaszczyka, a ten
w instytucjach centralnych.
Spraw dodatkowo skompli-
kowao opuszczenie przez do-
tychczasowego wykonawc
placu budowy.
Negocjacje rozpoczy si
dopiero po zmianie inwesto-
ra. Ostatecznie ustalono, e
frma wpaci do kasy powia-
tu milion zotych. Wadze de-
klaruj, e caa kwota uzyska-
na z odszkodowania zostanie
przeznaczona na popraw sta-
nu drg powiatowych. Zgo-
dzilimy si na t kwot, bo
uznalimy, e w tej walce nie
moe by przegranych i wy-
granych, przecie chodzi o na-
sz wspln spraw. Poza tym
nie ukrywam, e uwzgldnili-
my to, e Generalna Dyrek-
cja wyremontowaa nam ul.
Raciborsk. Sami te nie cze-
kalimy i z pienidzy unijnych
za prawie 7 mln z przebudo-
walimy drogi czce gmin
Godw z A-1 wyjania sta-
rosta Skatua. Z kolei dyrek-
tor katowickiego oddziau
GDDKiA Ewa Tomala-Boruc-
ka podkrela, e autostrada,
ktrej budowa spowodowaa
tyle trudnoci, w przyszoci
ma samorzdom przynie
profty. Spraw zaintereso-
wa si rwnie wiceminister
rozwoju regionalnego, Adam
Zdziebo, ktry wzi udzia
w podpisaniu porozumienia.
Podzikowa on wadzom po-
wiatu za cierpliwo oraz za
znoszenie trudw zwizanych
z budow autostrady. Mini-
ster przypomnia, e m.in. w
efekcie kopotw z frm Al-
pine zmieniono polskie pra-
wo zamwie publicznych w
taki sposb, aby wykonawca,
ktry zejdzie z placu budowy
lub zostanie z nim zerwany
kontrakt, nie mg ponownie
wzi udziau w przetargu.
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013 nr 24 (152) Dodatek tematyczny 24/2013
PLUSY BIZNESU DLA
poWiat WodzisaWski
R E K L A M A
Gospodarka
Walka o odszkodowania z GDDKiA trwaa kilka lat.
Podpisane porozumienie koczy spr pomidzy wadzami powiatu a GDDKiA oraz
wykonawcami autostrady. Stosowne umowy zawary te wadze wierklan i Gorzyc,
a wczeniej Godowa. Na zdjciu (od lewej): Piotr Jurczyk (frma Intercor), starota Tadeusz
Skatua i Ewa Tomala z GDKiA.
paulina krupiska
SPLAClMY
ZA ClE8lE
1EDN[ PAT
Promoc|u dolyczy Krodylw Konsumpcy|nych i Krodylw nu Miur (Krodyl} wypluconych od T.T0.20T3 r. do 3T.T2.20T3 r., klrych rulu nio przokruczu
70,00 PLN, u okros krodylowuniu wynosi co nu|mnio| 3 miosicy. Uczoslnik Promoc|i |osl upruwniony do olrzymuniu nugrody slunowiqco| rwnowurlosc
|odno| miosiczno| ruly kupilulowo-odsolkowo| (Promiu}. Promiu zoslunio przokuzunu nu ruchunok wskuzuny w umowio Krodylu |uko ruchunok do spluly
Krodylu i |osl przoznuczonu nu splul nu|blizszo| ruly kupilulowo-odsolkowo| zgodnio z hurmonogrumom splul Krodylu. Wyplulu promii mozo nuslqpic po
ducio plulnosci piorwszo| ruly Krodylu i przod dulq plulnosci dwunuslo| ruly Krodylu. Do wypluly Promii nio sq upruwnioni Uczoslnicy, klrzy niolorminowo
rogulu|q splul Krodylu lub nu dzion zlozoniu Dyspozyc|i mu|q zuloglosci w splucio Krodylu. Szczoglowo inormuc|o dolyczqco wurunkw Promoc|i znu|du|q si
w Poguluminio sprzoduzy promiowo| Pulu w prozoncio doslpnym w Cddziuluch oruz nu slronio ruioisonpolbunk.com.
* Koszl polqczoniu wodlug luryy oporuloru.
Woz krodyl i spolni| murzoniu
801 822 100
*
22 3822 100
Zapraszamy do placwki Raiffeisen Polbank w Raciborzu:
ul. Dlugu22/.
Jedna rata gratis
Do 5 000 PLN boz
zuswiudczoniu o dochoduch
Szybku docyz|u krodylowu
Cd T 000 do T00 000 PLN
Powiat otrzyma odszkodowanie za zniszczone drogi
Powiat wodzisaw-
ski otrzyma
1 mln z
na remont uszko-
dzonych drg.
F
o
t
.
S
t
a
r
o
s
w
o
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
Mogoby si wydawa e
zabieg kastracji/sterylizacji
polega na zabieraniu. A tak na-
prawd nie analizujemy, jak
wiele zarwno nam jak i nasze-
mu kotu ofarowujemy. Spokoj-
niejsze i dusze ycie, to tylko
jedne z dodatkowych korzyci.
Wytwarza si te silniejsza wi
z wacicielem, co chyba jest
najmilsz zapat od naszego
mruczcego przyjaciela.
dojrzay poszukiwacz
Osigajc dojrzao pcio-
w koty zaczynaj gorczkowo
rozglda si za potencjalnym
partnerem. Mog te inten-
sywnie nawoywa i stara si
znaczy swoje terytorium, aby
atwiej mona byo rozpozna
kto tu rzdzi. Przewanie kot-
ki chtniej znacz powierzchnie
poziome (zarwno pazurami
jak i moczem), a kocurki piono-
we. Tak jak znaczenie moczem
raczej powinno zanikn po
zabiegu, jednak w przypadku
drapania musimy pamita, e
bdzie to bardzo silna potrze-
ba, ktr powinnimy pozwo-
li kotu realizowa. Oczywicie
nie na naszych meblach a ko-
cich, i najbardziej odpowied-
ni do tego celu bdzie drapak.
Innym wanym aspektem jest
organizacja w mieszkaniu, do-
mu czy ogrdku; punktw ob-
serwacyjnych. Moe by to su-
pek czy pka, wolne miejsce na
regale czy szafe. To z nich kot
jako zwierz terytorialne bdzie
mg spokojnie obserwowa
swoje terytorium wraz z wsp-
korzystajcymi z niego, czyli
nami. Potrzeba pilnowania te-
renu pozostaje, dziki zabiego-
wi kastracji/sterylizacji zanika
potrzeba wdrwek poza tery-
torium i koniecznoci toczenia
walk. To dziki zabiegowi mo-
emy, trzyma kilka kotw na
jednym terytorium.
Czy kastrowany musi by
gruby?
Poniewa spada poziom
hormonw, a take malej po-
trzeby energetyczne zwizane z
wczeniem si, automatycznie
zmniejszaj si potrzeby ener-
getyczne. Troch inaczej ma si
to do bardzo modych kotw
kastrowanych, wrcz kocit (do
ukoczenia 12 miesica ycia),
ktre nadal powinny otrzymy-
wa karm dla kocit (np. PRO
PLAN JUNIOR), naley tylko
okoo 7-8 miesica zmniejszy
dawkowanie o 10% w stosunku
do sugerowanej iloci na opa-
kowaniu. U kotw dorosych,
ktre staj si coraz mniej ak-
tywne restrykcje energetyczne
musz by duo wysze. Prze-
citnie potrzeby kota pod tym
wzgldem spadaj przynaj-
mniej o 1, wic to tak jakbymy
mieli nagle kotu zabra jeden
z posikw. Dlatego zamiast
redukowa ju podawan kar-
m, warto sign po produk-
ty, ktre wspomagaj utrzymy-
wa prawidow mas ciaa u
kota, jednoczenie pozwalajc
utrzyma uczucie sytoci. Jeli
do tej pory nie kontrolowali-
my porcji naszego kota, mo-
e si okaza i jego dotych-
czasowe posiki byy za due i
powinnimy je zredukowa dla
dobra kota. Podajc zbyt due
porcje, nawet karmy o obnio-
nej kalorycznoci dopuszcza-
my do tego aby kot si prze-
jada, a w konsekwencji ty.
Stopniowe zmniejszenie porcji
i zwikszenie czstotliwoci po-
sikw pomoe utrzyma lini.
Dodatkowo karma PRO PLAN
STERILIZED jest bogata w
biako ze wieego indyka lub
ososia, co wraz z wyszym po-
ziomem wkna pokarmowego
(odpowiednik bonnika w die-
cie ludzkiej), pozwala zaspokoi
potrzeby sytoci nawet najbar-
dziej wybrednych kotw. Ko-
ty aktywne po zabiegu czerpi
energi gwnie z biaka, a re-
strykcje kalorii z tuszczu i lek-
kostrawnych wglowodanw
pozwalaj na atwiejsze zapo-
bieganie otyoci i ospaoci.
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
RACIBRZ hobby
Zamiast redukowa ju podawan karm, warto sign po produkty, ktre wspomagaj utrzymywa
prawidow mas ciaa u kota.
Kot po kastracji nie je bez koca!
artykU spoNsoroWaNy
racibrz, Ul. dUGa 10
tel: 32 415 96 66
racibrz, Ul. opaWska 82
tel: 327331151
racibrz, Ul. przejazdoWa 5
tel: 882761705
racibrz, Ul. soWackieGo 59
tel: 796123723
zoo-mar@zoo-mar.pl, WWW.zoo-mar.pl
Podajc zbyt due porcje, nawet karmy o obnionej
kalorycznoci, dopuszczamy do tego aby kot si przejada,
a w konsekwencji ty.
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Wszystkim naszym Klientom
chcemy zoy najserdeczniejsze yczenia
spokojnych i penych radoci
wit Boego Narodzenia,
a take wielu sukcesw
w nadchodzcym roku.
GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
9
PLUSY BIZNESU DLA
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla biznesu
prezentujemy gar porad
podatkowych dla przedsi-
biorcw.
Czy faktury wystawione
na podstawie paragonu
powinny zosta wpisane
do ksigi przychodw i
rozchodw?
Wszystkie faktury VAT utwo-
rzone na podstawie para-
gonu naley uj w ksidze
przychodw i rozchodw.
Raporty kasy fskalnej s
fundamentem wpisw do
KPiR, aczkolwiek kwoty w
nich zawarte nie s wpi-
sywane do ksigi. Nie za-
wsze raporty z kasy fskal-
nej wiadcz o wszystkich
transakcjach, ktre miay
miejsce w danym miesicu i
dla ktrych istnieje obowi-
zek podatkowy VAT. Czsto
te raporty z kasy fskalnej
mog zawiera transakcje,
ktre dla celw PIT bd uj-
mowane w innym okresie.
Wszystkie faktury VAT wy-
stawione na podstawie pa-
ragonu musz wic zosta
ujt w KPiR ze wzgldu na
to, e kasy fskalne s dla
potrzeb VAT, a KPiR to uj-
cie sprzeday w momencie
narodzenia obowizku po-
datkowego PIT.
R E K L A M A
Gwarancje de minimis dla przedibiorstw
W pierwszym kwarta-
le 2013 roku BGK urucho-
mi program Portfelowej Li-
nii Gwarancyjnej de minimis
(PLD), dziki ktremu przed-
sibiorcy z sektora MSP mog
uzyska wsparcie w pozyski-
waniu kredytw mimo braku
zabezpiecze wasnych.
O szczegy programu za-
pytalimy Wojciecha Byczka
Dyrektora placwki Raiffe-
isen Polbank w Raciborzu.
Redakcja: Od kiedy Ra-
iffeisen Polbank udziela
kredytw zabezpieczo-
nych gwarancj de mini-
mis?
Wojciech byczek: Ra-
iffeisen Polbank nalea do
pierwszej grupy bankw, kt-
re przystpiy do programu
ju w marcu 2013 r. Maym
frmom w ramach programu
oferujemy atrakcyjnie opro-
centowany limit kredytowy w
rachunku biecym zabezpie-
czony gwarancj BGK z prze-
znaczeniem na fnansowanie
biecej dziaalnoci. Maksy-
malna kwota kredytu wyno-
si 400 000 z, a maksymal-
ny okres kredytowania to 24
miesice.
Ktrzy przedsibiorcy
mog skorzysta z oferty
dla maych rm?
Oferta przeznaczona jest
dla frm posiadajcych zdol-
no kredytow, ktrych przy-
chd za ostatni rok nie prze-
kroczy 4 mln z.
Na jak wysoko gwa-
rancji moe liczy maa
rma?
Kwota gwarancji nie moe
przekracza 60% kwoty kre-
dytu i by wysza ni 3,5 mln
z. Maksymalna wysoko jed-
nostkowej gwarancji zalena
jest od wielkoci pomocy de
minimis, ktr kredytobiorca
otrzyma w biecym roku po-
datkowym i dwch latach go
poprzedzajcych oraz nie mo-
e przekroczy 200 tys. EUR
lub 100 tys. EUR dla frm
dziaajcych w brany trans-
portu drogowego.
Czy procedura jest skom-
plikowana? Jakie doku-
menty naley przygoto-
wa?
Procedura ubiegania si
o gwarancje de minimis jest
stosunkowo prosta i przejrzy-
sta. Oprcz standardowych
dokumentw kredytowych,
kredytobiorca pragncy sko-
rzysta z programu powinien
zoy wniosek o udzielenie
przez BGK gwarancji spaty
kredytu w ramach portfelowej
linii gwarancyjnej de minimis.
Wszelkie formalnoci bdzie
mg zaatwi w placwkach
banku, bez koniecznoci kon-
taktowania si z BGK.
Czy Raiffeisen Polbank
uczestniczy w przeszo-
ci w podobnych progra-
mach?
Mamy ponad 20-letnie
dowiadczenie w fnansowa-
niu polskich przedsibior-
cw, a sektor MSP od zawsze
by dla naszego banku nie-
zwykle istotny. W przeszoci
oferowalimy naszym klien-
tom moliwo skorzystania
z rnych programw pomo-
cowych w tym np. kredytw
technologicznych. Na pod-
stawie posiadanych dowiad-
cze wiedzielimy e podobne
programy ciesz si duym
zainteresowaniem przedsi-
biorcw i tym chtniej do-
czylimy do najnowszego rz-
dowego programu, w ramach
ktrego bdziemy poredni-
czy w udzieleniu gwarancji o
wartoci a 1 mld zotych.
RACIBRZ fiNaNse
artykU spoNsoroWaNy
raiffeiseN polbaNk
racibrz, Ul. dUGa 22/9
tel: 32 755 21 81
WWW.raiffeiseNpolbaNk.com
POYCZKA
GOTWKOWA
do 150 tys. z bez zabezpiecze
okres kredytowania do 10 lat
rodki nawet w 1 dzie
Racibrz
ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
Procedura jest stosunkowo prosta i przejrzysta.
10 Wiadomoci GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<<
RACIBRZ Gospodarka
Jarmark farmerski w Raciborzu?
R E K L A M A
Radny miejski Dawid Wa-
cawczyk chciaby, aby w Ra-
ciborzu organizowany by jar-
mark farmerski, na ktrym
dziakowcy i drobni wytwr-
cy mogliby sprzedawa pody
rolne i przetwory.
Inspiracj dla Wacaw-
czyka jest inicjatywa wadz
Opawy, gdzie realizowane
jest podobne przedsiwzi-
cie. Na jarmarkach takich to-
wary oferuj rolnicy, ale rw-
nie dziakowcy i inni drobni
hodowcy. Racibrz ma due
tradycje rolne, warzywnicze.
Myl, e taki jarmark wiet-
nie si sprawdzi, bo miesz-
kacy bd mieli dostp do
wieych warzyw i owocw,
a dla drobnych producentw
bdzie impulsem gospodar-
czym. Poza tym to wietna
promocja w regionie - prze-
konywa podczas listopado-
wej sesji rady miasta. Dodat-
kowym atutem ma by realne
dziaanie na rzecz ekologii,
mocniejsze ni rozmaite fe-
styny czy konkursy.
Miasto ju organizuje rne
jarmarki, std prezydent byby
skonny wzbogaci je o propo-
nowany przez radnego asorty-
ment. Jeli chodzi o organiza-
cj osobnego, to nie podejmie
si tego. Nie widzi natomiast
przeszkd, by jarmarki farmer-
skie odbyway si, jeli znajdzie
si chtny do ich organizacji.
PS
D. Wacawczyk: Racibrz ma due tradycje rolne, warzywnicze.
GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
Zdrowie 11
RACIBRZ styl ycia
Jak przey wita i nie przyty?
Wolontariuszki PWSZ ratoway ycie
Wszystko co jemy ma kalorie, ktre w nadmiarze odo si
w organizmie w postaci tkanki tuszczowej.
Dla ciebie to 5 minut, dla kogo to cae ycie.
F
o
t
.
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
R E K L A M A
R E K L A M A
Przed witami zastana-
wiamy si wszyscy jak przey
wita i nie przyty. Czy to jest
moliwe? Tak, pod warunkiem,
e zjesz wszystko ale z umia-
rem. Musimy pamita o tym,
e wszystko ma kalorie, ktre
w nadmiarze odo si nam w
postaci tkanki tuszczowej.
Nie ma znaczenia czy to
s sodycze, czy owoce a moe
moczka. Pamitajmy o tym, e
nasz odek jest wielkoci na-
szej pici. Tyle mona zje w
trakcie jednego posiku. Tych
posikw w cigu dnia moe by
5: niadanie, drugie niadanie,
obiad, podwieczorek i kolacja.
Nie naley podjada midzy
posikami, dobrze jest zrobi
trzygodzinn przerw i wyj na
spacer. Nie pijmy napojw ga-
zowanych i sodzonych. Dobrze
by byo aby na stole sta dzba-
nek kompotu z suszu z cytryn,
osodzonego miodem.
Nie martwmy si na za-
pas. Przed nami Postanowie-
nia Noworoczne. Mamy szans
do wiosny zgubi 10 kg, do lata
15 kg.
Serdeczne yczenia wi-
teczne jak najwicej odchudzo-
nego karpia i umiaru w jedzeniu
yczy Centrum Odchudzania
w Raciborzu (wizyty tylko po
wczeniejszej rejestracji telefo-
nicznej).
artykU spoNsoroWaNy
ceNtrUm odchUdzaNia
47-400 racibrz Ul. zboroWa 4
tel. 663 153 968
Odchudzonego karpia i umiaru w jedzeniu yczy
na wita Centrum Odchudzania w Raciborzu.
W dniach 11-12 grudnia po-
nad 20 wolontariuszy Pastwo-
wej Wyszej Szkoy Zawodowej
w Raciborzu wczyo si w ak-
cj Dla ciebie to 5 minut, dla
kogo to cae ycie. Cel akcji by
jeden: zarejestrowa moliwe
duo osb, jako potencjalnych
dawcw szpiku kostnego. Akcja
rejestracji odbywaa si w bu-
dynkw gwnym PWSZ oraz w
Galerii Myskiej.
Wczoraj zarejestrowao
si przeszo sto osb. Dzisiaj jest
troch mniej, ale i tak dobijamy
do pierwszej trjki w Polsce, tak-
e wynik jest naprawd dobry -
relacjonowaa nam Dominika
Wcawik, jedna z wolontariu-
szek. Sprawdzilimy, rejestracja
jako potencjalny dawca szpiku
kostnego rzeczywicie trwaa
niecae pi minut. Wrd osb
chtnych do rejestracji przewa-
ali studenci PWSZ w Raciborzu,
cho nie brakowao wykadow-
cw oraz mieszkacw miasta
dodaje Dominika Wcawik.
RACIBRZ szkolNictWo Wysze
et
patroNat medialNy:
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 12 Publicystyka
R E K L A M A
R E K L A M A
Zapytalimy o to Joann
Urban, powiatowego rzecz-
nika praw konsumentw.
Potwierdza ona, e dotary
ju sygnay z powiatu ra-
ciborskiego o dziaalnoci
frmy i jej metodach. Dla-
tego radzi wszystkim, e-
by dokadnie zapoznawali
si z wszelkimi dokumenta-
mi przed ich podpisaniem.
Przypomina take, e od tak
zawartej umowy mona od-
stpi w terminie 10 dni od
daty na niej zawartej.
OD REDAKCJI
Pojawia si u mnie w
mieszkaniu pani domagaj-
ca si okazania rachunkw
za prd i usilnie namawiaj-
ca mnie na zmian umowy o
dostarczaniu elektrycznoci
na bardziej opacalnych wa-
runkach. Pani do mia, ale
natrtna, mocno przyciskaa
by podpisa umow. adne
pniej, jutro, byle wej do
mieszkania, usi, to tylko
zajmie 10 minut. Na poczt-
ku prosi o pokazanie ostat-
nich rachunkw/rocznego
rozliczenia. Pniej stwierdza
e moe by taniej i zaczyna
"wkrca", cay czas mowa o
rachunkach, wielka troska o
jego wysoko, dopytywanie
si czy wszystkie rachunki
pacone na czas, cigle po-
wtarzane e niszy rachunek,
o 2 grosze na kWh, jakie ko-
rzystniejsze oferty zalene od
rocznego zuycia (miaa jak
tabelk, im wicej zuywasz
tym taniej wychodzi).
Okazuje si, e umowa
dotyczy przeniesienia opat
za dystrybucj do tej innej
frmy ni ta, ktra dostarcza
energi. Dostaje si wtedy
dwie faktury. Jedna za prd
od Taurona, druga za dystry-
bucj z frmy ktrej pani jest
przedstawicielk. Dopiero
przy podpisywaniu i daniu
dowodu i spisania peselu do-
wiadujesz si (albo i nie, jeli
nie doczytasz) e to inna fr-
ma i jaka jest jej nazwa, tak to
cay czas jest mowa o Tauro-
nie, energetyce. Po zrezygno-
waniu, podara papiery i w 5
sekund jej nie byo, nic po so-
bie nie zostawiajc.
Z tego co przewija si na
rnych forach, w miastach
gdzie ju dziaali, wyglda e
wszystko generalnie jest le-
galne. Niemniej nie brakuje
skarcych si na ich dziaa-
nie. Masa ludzi daa si na-
bra nie wiedzc co i z kim
podpisuje. Przestrzegam
zwaszcza osoby starsze, aby
nie day si "przegada".
RACIBRZ list do redakcji
Superokazja na oszczdnoci
czy zwyke naciganie?
Masa ludzi daa si nabra nie wiedzc
co i z kim podpisuje.
marek z raciborza
PS
Powiatowy
Rzecznik Konsumentw
Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
pokj 12, budynek B
tel. 32 45 97 322
32 415 44 08
GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
Motoryzacja 13
Francuska frma Afhymat
dziaa na rynku od 1993 roku.
Przedsibiorstwo zaoyli Fran-
cuzi polskiego pochodzenia.
Zaczynali od produkcji
zbiornikw stalowych i alu-
miniowych od pojazdw ci-
arowych. Z czasem rozsze-
rzyli swoj dziaalno, stajc
si jednym ze wiatowych po-
tentatw brany. Niewielu
mieszkacw Raciborza wie,
e przedstawicielstwo frmy na
Polsk, Czechy i Sowacj dzia-
a w Raciborzu przy ul. Opaw-
skiej 172 (czerwony budynek
za Rozruchem).
W ofercie raciborskiego
punktu Afhymat znajduj si,
prcz zbiornikw, siowniki
wywrotu (frontowe, podskrzy-
niowe itd.) oraz inne elemen-
ty skadowe, ktre s istotne
w hydraulice mobilnej i zabu-
dowie nadwozi. Montujemy
ukad hydrauliczny wraz ze
zbiornikiem na cigniku sio-
dowym z aplikacj typu wy-
wrotka, ruchoma podoga,
HDS... Wszystkimi innymi,
ktre potrzebuj hydrauliki
mwi Bartosz Staro, przed-
stawiciel frmy Afhymat w Ra-
ciborzu.
Rozszerzajca si ofer-
ta Afhymat obejmuje zabu-
dow pomocy drogowych w
wersji lekkiej (najazd) i ci-
kiej (platforma hydrauliczna),
mieciarki, zabudowy komu-
nalne, chodnie, wywrotki w
wersji aluminiowej i stalowej.
Co ciekawe, francuska frma
jako jedna z nielicznych posia-
da maszyny, ktre z jednego
arkusza przygotowuj gotow,
dwunastometrow wywrotk.
Kooperujemy rwnie z fr-
mami w Polsce, ktre montu-
j nasze zestawy na pojazdach
uytkowych. Od momentu za-
mwienia do odbioru obsu-
ymy odbiorc kompleksowo
mwi B. Staro. Czas reali-
zacji zamwienia to 4 do 8 ty-
godni.
Na miejscu, w Raciborzu,
mona rwnie zamontowa
akcesoria hydrauliki wywrotu,
hydrauliki siowej, w cigu jed-
nego dnia dodaje B. Staro.
Przewaga raciborskiego punk-
tu Afhymat nad konkurencj
polega na tym, e jest on bez-
porednim przedstawicielem
producenta, dziki czemu ceny
tutaj s nisze ni u konkuren-
cji, ktra peni rol poredni-
kw. Afhymat posiada certyf-
kat Rzetelna Firma.
R E K L A M A
Motorady
PRZED ZIM WARTO ZADBA O LAKIER AUTA
Zima to dla karoserii praw-
dziwy czas prby. Aby prze-
trwaa ten okres bez wikszych
uszkodze, naley odpowiednio
wczeniej zabezpieczy jej po-
wierzchni przed szkodliwym
dziaaniem rnych czynnikw
pojawiajcych si zim takich
jak nieg, sl drogowa czy pia-
sek. Powoka lakiernicza jest
stale atakowana przez co tra-
ci sw odporno, tworz si
na niej mikrouszkodzenia. Po-
wstajce w wyniku np. uderze
drobnych kamyczkw odpry-
ski lakieru umoliwiaj wodzie
i soli dotarcie bez przeszkd
do chronicej blach warstwy
ocynku, tworzc w ten sposb
ogniska korozji, z ktrych po-
wstaje rdza.
Na pocztku powinnimy
solidnie zabezpieczy karoseri
przed rdz. W tym celu naley
j dokadnie oczyci i odtu-
ci. Nastpnie musimy doko-
na dokadnych ogldzin stanu
dotychczasowego zabezpiecze-
nia antykorozyjnego. Gdy znaj-
dziemy wszystkie ubytki naley
je odpowiednio zabezpieczy,
punktowo nakadajc dobrany
w sklepie lakierniczym lakier
zaprawowy, jeeli uszkodzenie
jest gbsze, najpierw zabez-
pieczamy je nanoszc warstw
gruntujc farb lub prepa-
rat antykorozyjny. Po jego wy-
schniciu nakadamy lakier
Najlepiej jednak napraw zleci
profesjonalnemu warsztatowi.
Naley take pamita o
ochronie wszelkiego typu zawia-
sw od drzwi, klapy baganika i
tym podobnych. Niezabezpie-
czenie tych elementw zwikszy
ich podatno na uszkodzenia.
Z kolei przy pomocy rnych
preparatw mona z powodze-
niem uchroni najbardziej na-
raone na dziaanie soli nadkola
i progi. Takie rodki dodatkowo
stanowi swoist powok an-
tykorozyjn, izolujc blach
od szkodliwych czynnikw ze-
wntrznych.
Aby zabezpieczy dobrze
powok karoserii naley do-
kadnie nawoskowa lakier. Na
naszym rynku dostpny jest
szeroki wybr rnego rodza-
ju specjalnych past. Naoenie
warstwy ochronnej, za pomo-
c wosku, zniweluje ryzyko po-
wstania dodatkowych korozji w
miejscach gdzie zostaa uszko-
dzona powoka lakiernicza.
Warto powici tej czynnoci
bardzo duo uwagi przed zim,
gwnie ze wzgldu na niskie
temperatury, ktre uniemoli-
wi woskowanie lakieru przez
kilka miesicy w tym okresie.
Podczas eksploatacji samocho-
du zim nie zapominajmy o
okresowym kontrolowaniu sta-
nu lakieru i usuwaniu na bie-
co jego uszkodze. Po kadym
myciu dokonajmy konserwacji
uszczelek drzwi oraz zamkw,
aby zapobiec ich przymarzni-
ciu.
Polska zaliczana jest do jed-
nych z niewielu krajw w Eu-
ropie, w ktrych w tak duych
ilociach stosuje si gron dla
karoserii mieszank soli. Dlate-
go tak wane jest zabezpieczenie
lakieru przed zim. Pozwoli to
take na uniknicie uszkodze
wynikajcych z eksploatacji, ta-
kich jak: rysy oraz odpryski na
lakierze, ktrych niestety nie
obejmuje gwarancja antykoro-
zyjna.
wojciech gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Przedstawicielstwo
handlowe na Polsk,
Czechy i Sowacj
producenta wyposaenia
do pojazdw ciarowych
Afhymat znajduje si w
Raciborzu przy
ul. Opawskiej 172
(za Rozruchem).
RACIBRZ motoryzacja
Hydraulika siowa
do pojazdw uytkowych
W Raciborzu otwarto przedstawicielstwo wiatowego
potentata w produkcji wyposaenia do pojazdw cikich.
artykU spoNsoroWaNy
afhymat
47-400 racibrz
Ul. opaWska 172 (za rozrUchem)
tel. 504 013 274, 32 417 01 29
WWW.afhymat.com
F
o
t
.
a
f
h
y
m
a
t
.
c
o
m
wit wypenionych radoci i mioci,
nioscych spokj i odpoczynek,
Nowego Roku speniajcego wszelkie marzenia,
penego optymizmu, wiary,
szczcia i powodzenia
yczy
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
ceNNik oGosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MeCHaNiKa OPONy
aLuFeLgi FeLgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
MeCHaNiKa
POJazdOWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
Ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
GazetaInformator.pl >>
18 grudnia 2013, nr 24 (152)
Ogoszenia 15
PRACA UsUGi fiNaNse
rNe
zdroWie zdroWie WeteryNaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PORadNia ORtOPedyCzNa
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
PRaCa sPeCJaLista
ds. sPRzeday ReKLaMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
Kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
FiRMa staCH-dReW
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
teL. 512 271 815
32 430 10 45
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego
z dowiadczeniem.
Tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy Irena
2 lata na rynku, coraz wicej za-
dowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
PRaNie dyWaNW
oraz
taPiCeRKi MebLOWeJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
\i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gWaRaNtOWaNy eFeKt!
Przerbki krawieckie,
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. Tel. 500 115
063 Czynne: pn.-pt. 10-16
Kredyt dla ROLNiKW! Kwo-
ta do 500 tys. z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
Mega Promocja! Mega obnika
oprocentowania! Oprocentowanie
od 9,9%, dugi okres kredytowania
150 m-cy, kredyty gotwkowe do
250 tys z! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34.
KONsOLidaCJa!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopasowan
do Twoich moliwoci fnanso-
wych. Dugi okres kredytowania,
szybka decyzja kredytowa!
Tel. 882 19 33 33, 882 19 34 34.
www.tyija365.pl, Biuro matry-
monialne w Raciborzu. By mo-
e jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32 414 07 77
500 776 920
WgieL
ORzeCH gRuby 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
tel. 692 236 095
Komis od AZ (Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
Tel. 692-979-492, 797-638-860.
Duy wybr srebra
Praktyka stomatologiczna
lek. stom.
Grayna Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00 (pitek na tel.)
Racibrz, ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
Tanio wynajm lokal handlowy
o powierzchni 65m
2
na parterze,
ul. Mariaska obok Cukierni
Malcharczyk. Tel. 604 52 05 89
OFERTA WITECZNA
Smaczne i wiee domowe ciasta
na zamwienie i kad okazj.
Swojskie wdliny z wdzarni
(szynka, kiebasa, schab, bale-
ron, boczek, wdzone na drzewie
winiowym bez konserwantw).
Choinki prosto z ogrodu (mo-
esz sobie sam wybra), stroik.
Tel. 501 186 078
FRyzJeRstWO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Kredyt dla ROLNIKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez BIK
i zawiadcze.
tel: 508 272 057
Przyjmujemy zamwienie
na witeczne uszka,
pierogi i krokiety do dnia
22.12.2013r. Tel. 32 793 60 15,
784 088 344
Racibrz, ul. Warszawska 13
www.cafefanaberie.eu
GazetaInformator.pl 18 grudnia 2013, nr 244 (152)
<< 16 Reklama

You might also like