1

Posibilă succesiune a momentelor legate de Naşterea Domnului
Pr. Tudor Ciocan 1. Momentul apariţiei stelei – posibilităţi Cu 2 ani înainte de naşterea Domnului; căci rod !a ucis pe toţi pruncii care erau în "etleem şi în toate #otarele lui$ de doi ani şi mai %os$după timpul pe care îl aflase de la magi &Matei 2$ 1'(.) Poate de "una*estire; căci distanţa din Persia &de unde ar +i putut pro*eni ma,ii( p-nă la erusalim este cam de 1... – 12.. mile &1 milă / 1$0 1m.(; distanţa putea +i parcursă pe cămile între 2 şi 12 luni; călătoria ar +i trebuit pre,ătită *reme de c-te*a săptăm-ni &!Cat#olic 3nc4clopedia)$ art. !Ma,i)(. Drumul ar +i putut dura cam opt luni şi pre,ătirea cam o lună. !5nainte de 6e naşte Domnul$ steaua s-a arătat ma,ilor. Dar$ pentru că multă *reme a*eau ei să c#eltuiască 7petreacă8 în călătorie$ cu mult înainte li s-a arătat steaua$ ca să se înc#ine 9ui$ încă în scutece +iind :ristos. ar unii ;ic că îndată ce 6-a născut isus$ s-a arătat steaua$ iar ma,ii au *enit 7călătorit8 doi ani p-nă au a%uns la 3l şi nu în scutece şi în iesle l-au a+lat$ ci în casă cu Maica 6a$ doi ani a*-nd 3l. Dar$ tu$ părerea cea dint-i să o aibi 7ţii8 mai bună &6+. Teo+ilact !T-lcuirea 6+intei 3*an,#elii de la Matei)$ p. 10<-100(.) -

2

2.

isus 6-a născut în iesle=

!>i a născut pe ?iul său$ Cel @nul-Aăscut şi 9-a în+ăşat şi 9-a culcat în iesle$ căci nu mai era loc de ,ă;duire pentru ei &9uca 2$ B(.) 5n teCtul ori,inar se +oloseşte substanti*ul D+atniE &FGHIJ( &DiesleE($ di+erit de Dpando#eionE &KLIMNOPQNI( &Dcasă de oaspeţiE$ *e;i 9uca 1.$ 2<( şi de Doi1ianE &NRSQLI( &DcasăE$ Matei 2$ 11(. 9ocul de ,ă;duire &D1atalimatiE$ SLHLTUVLHR( este un substanti* pe care-l re,ăsim şi la 9uca 22$ 11$ +iind tradus prin încăpere &odaie(. !Au pare să +ie nici o di+erenţă semni+icati*ă între cu*-ntul ,rec D1atal4maE +olosit aici şi în 9uca 22$ 11 şi cu*-ntul ,rec Dpandoc#eionE$ +olosit în 1.$ 2<. Prin casa de oaspeţi &#otelul de a;i( trebuie să se înţelea,ă probabil$ cara*anseraiul cu două eta%e$ lat de 12 m şi lun, de 2.. Wnimalele stăteau în curtea interioară. "ucătăria şi alte ser*icii se a+lau la parter. Camerele de dormit$ dintre care unele +oarte mari$ se a+lau la eta% &Xa4mond 3. "roYn$ Zosep# W . ?it;m4er$ Xoland 3. Murp#4$ ! ntroducere şi comentariu la 6+-nta 6criptură – *olumul [ )$ Traducere şi prelucrare pentru limba rom-nă= P. Dumitru \roşan$ \alaCia \utenber,$ 2..B$ p. 200.() 2. Păstorii se a+lau în prea%ma "etleemului !>i în ţinutul acela erau păstori$ st-nd pe c-mp şi +ăc-nd de stra%ă noaptea împre%urul turmei lor &9uca 2$ ](.) <. Păstorii au +ost *estiţi de în,er de naşterea M-ntuitorului ! ată$ *ă bine*estesc *ouă bucurie mare$ care *a +i pentru tot poporul. Că *i s-a născut a;i M-ntuitor$ Care este :ristos Domnul$ în cetatea lui Da*id. >i acesta *a +i semnul= [eţi ,ăsi un prunc în+ăşat$ culcat în iesle &9uca 2$ 1. - 12(.) 0. Păstorii *in şi se înc#ină Pruncului

2 !6ă mer,em dar p-nă la "etleem$ să *edem cu*-ntul acesta ce s-a +ăcut şi pe care Domnul ni l-a +ăcut cunoscut. >i$ ,răbindu-se$ au *enit şi au a+lat pe Maria şi pe osi+ şi pe Prunc$ culcat în iesle &9uca 2$ 10 - 1'(.) '. Păstorii se întorc şi *estesc despre Prunc !>i s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu$ pentru toate c-te au;iseră şi *ă;useră precum li se spusese &9uca 2$ 2.(.) !Păstorii au spus şi altora cele ce li le-a spus în,erul şi le-au trăit şi ei$ desi,ur toată *iaţa &Păr. Dumitru 6tăniloae$ !C#ipul e*an,#elic al lui isus :ristos)$ p. 2.(.)

B. Ca urmare a întoarcerii păstorilor$ *estea despre Prunc s-a răsp-ndit în ţinutul "etleemului. Wst+el Pruncul$ Maica Domnului şi osi+ au +ost po+tiţi în *reo casă din "etleem$ acolo unde i-au ,ăsit ma,ii. !>i intrând 7ma,ii8 în casă$ au *ă;ut pe Prunc împreună cu Maria$ mama 9ui$ şi că;-nd la păm-nt$ s-au înc#inat 9ui &Matei 2$ 11() !Maria nu trebuie să +i rămas mult în ,ra%dul în care a a*ut loc naşterea căci$ con+orm 3*an,#eliei lui Matei$ c-nd înţelepţii din ^rient$ ma,ii$ au *i;itat "etleemul$ au ,ăsit-o împreună cu copilul într-o DcasăE. 5ntr-ade*ăr$ tradiţia lea,ă perioada de după naşterea lui isus de o casă. Au pare să +i +ost proprietatea lui osi+$ ai cărui înaintaşi$ deşi ori,inari din "etleem$ emi,raseră în \alileea. Mai de,rabă putea aparţine rudelor$ din neamul lui Da*id ca şi el. După c-te*a ;ile de *iaţă &*ersiunea 9uca( sau după c-te*a luni &*ersiunea Matei($ isus *a părăsi această casă 7...8 &Wrmand Pui,$ ! isus – @n pro+il bio,ra+ic) – Traducere din limba catalană de Dr. Zana "alacciu Matei$ editura Meronia$ "ucureşti$ 2..'$ p. 10.(.)

<

]. 9a opt ;ile după naştere$ a a*ut loc tăierea-împre%ur a Domnului şi punerea numelui lui isus$ probabil în sina,o,a din "etleem. !>i c-nd s-au împlinit opt ;ile$ ca să-9 taie împre%ur$ -au pus numele isus$ cum a +ost numit de în,er$ mai înainte de a se ;ămisli în p-ntece &9uca 2$ 21(.) _. P-nă la patru;eci de ;ile$ probabil că isus$ Maria şi osi+ au stat în "etleem$ respect-nd prescripţia rituală *etero-testamentară pri*itoare la necurăţia +emeii după naştere= !Dacă +emeia *a ;ămisli şi *a naşte prunc de parte bărbătească$ necurată *a +i şapte ;ile$ cum e necurată şi în ;ilele re,ulei ei. ar în ;iua a opta se *a tăia pruncul împre%ur. Femeia să mai şadă treizeci şi trei de zile şi să se curăţe de sângele său; de nimic s+-nt să nu se atin,ă$ şi la locaşul s+-nt să nu mear,ă$ p-nă se *or împlini ;ilele curăţirii ei &9e*itic 12$ 2-<(.) 1.. 5n ;iua 2_ – <. ma,ii$ aduşi de stea au a%uns în erusalim.

! ată ma,ii de la Xăsărit au *enit la erusalim$ întreb-nd= @nde este re,ele iudeilor$ Cel ce 6a născut` Căci am *ă;ut la Xăsărit steaua 9ui şi am *enit să ne înc#inăm 9ui &Matei 2$ 1-2(.) Wpoi$ probabil că steaua s-a oprit sau a dispărut pe *remea şederii ma,ilor în erusalim$ alt+el se poate eCplica de ce ma,ii s-au oprit acolo şi nu şi-au continuat drumul. !Pentru asta s-a şi ascuns steaua$ ca ma,ii$ pier;-ndu-şi călău;a$ să +ie siliţi să întrebe pe iudei şi să +acă tuturor cunoscută naşterea lui :ristos &6+. oan \ură de Wur$ !Cu*-ntul al [ - lea) în !^milii la Matei)$ p. _<(.) ^prirea sau dispariţia stelei ar putea indica şi +aptul că :ristos 6e a+la în acel moment c#iar în erusalim.

0

11. 9a patru;eci de ;ile s-au dus la Templul din erusalim$ unde s-a să*-rşit ritualul curăţirii Maicii Domnului şi pre;entarea Pruncului. Wcest drum$ +oarte scurt &cca 0 mile(. 3ra unul cu scop ritual şi$ probabil că osi+$ Maria şi Pruncul l-au plănuit în sine$ nu doar ca o etapă a călătoriei spre Aa;aret. 12. "ătr-na Wna *orbea tuturor celor care aşteptau m-ntuirea în erusalim despre Prunc. !>i *enind ea în acel ceas$ lăuda pe Dumne;eu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în erusalim &9uca 2$ 2](.) 12. Dacă Wna ar +i *estit după *enirea ma,ilor în erusalim$ mult mai probabil ar +i +ost ca rod să încerce să-9 omoare încă de-acolo pe isus. Wşa$ n-a luat-o în seamă pe bătr-nă. Deci ma,ii au *orbit cu rod după aceea. 1<. 5n ;iua <. – <1 ma,ii s-au înt-lnit cu rod şi l-au întrebat despre Prunc. 10. 5n ;iua <.$ imediat după momentul 5nt-mpinării Domnului$ isus$ Maica 6a şi osi+ s-au întors pentru o scurtă *reme &poate pentru c-te*a ;ile$ maCimum ;ece( în casa din "etleem$ ca să-şi pre,ătească călătoria spre Aa;aret. Drumul între Aa;aret şi "etleem era de circa 2.. 1m &Wrmand Pui,$ ! isus – @n pro+il bio,ra+ic)$ p. 10.(. !După ce au să*-rşit toate$ s-au întors în \alileea$ în cetatea lor Aa;aret &9uca 2$ 2_(.) ^bser*aţii= 1. 9uca nu mai po*esteşte e*enimentele pri*itoare la ma,i şi +u,a în 3,ipt pentru că= pe de o parte$ erau de%a păstrate în 3*an,#elia după Matei; pe de altă parte$ +iind împliniri ale unor pro+eţii *ec#i-testamentare &uciderea pruncilor$ c#emare din 3,ipt şi numele de Aa;arinean( nu erau edi+icatoare pentru pă,-nii cărora le era în primul r-nd adresată 3*an,#elia sa.

'

2. !Wtunci 6+-ntul osi+ cu Preacurata Aăscătoare de Dumne;eu$ s+-rşind în biserică 7templu8 toate$ după 9e,ea Domnului$ nu s-au întors în "etleem$ ci în \alileea$ în cetatea Aa;aret$ iar de acolo au pornit în 3,ipt &!Cu*-nt la 5nt-mpinarea Domnului) în ![ieţile 6+inţilor pe luna +ebruarie$ aiua a doua)$ p. 2B(.) 1'. 5n ;iua <2 – <2 ma,ii au pornit din erusalim şi au a%uns la "etleem. 6teaua a reapărut c-nd ei au plecat din erusalim către "etleem. ! ar ei$ ascult-nd pe re,e$ au plecat şi iată$ steaua pe care o *ă;useră în Xăsărit mer,ea înaintea lor$ p-nă ce a *enit şi a stat deasupra $ unde era Pruncul. >i *ă;-nd ei steaua$ s-au bucurat cu bucurie mare +oarte &Matei 2$ _ - 1.(.) 1B. 5n ;iua <2 – <2$ ma,ii au a%uns în "etleem$ 9-au a+lat pe isus în casă şi s-au înc#inat. !>i intrând în casă$ au *ă;ut pe Prunc împreună cu Maria$ mama 9ui$ şi că;-nd la păm-nt$ s-au înc#inat 9ui; şi desc#i;-nd *istieriile lor$ -au adus 9ui daruri= aur$ tăm-ie şi smirnă &Matei 2$ 11(.) !7Ma,ii8 au *ă;ut doar o colibă$ o iesle$ un Copil în scutece şi o Mamă săracă &6+. oan \ură de Wur$ !Cu*-ntul al [ -lea) în !^milii la Matei)$ p. BB(.) !Dumne;eu-Cu*-ntul 6-a născut ca om şi a +ăcut martori ai acestei minuni şi pe în*ăţaţii astronomi din acel timp$ arăt-ndu-le o stea neobişnuită care i-a adus spre erusalim$ iar de acolo spre "etleem$ la oarecare timp după naşterea 9ui. Căci p-nă au a%uns ei acolo$ se pare că Pruncul cu Maria şi cu osi+ s-au mutat într-o altă DcasăE. 3i au trebuit să a%un,ă la 3l după a <.-a ;i$ c-nd a +ost dus la erusalim$ unde a +ost mărturisit de dreptul 6imeon şi de proorociţa Wna$ căci alt+el nu mai putea +i dus la templul din erusalim după ce rod a a+lat de la ma,i despre naşterea 9ui &Păr. Dumitru 6tăniloae$ !C#ipul e*an,#elic al lui isus :ristos)$ p. 2.(.) !6+inţii Părinţi$ încep-nd cu Wu,ustin$ au optat$ de aceea$ pentru ipote;a că sosirea ma,ilor nu a a*ut loc îndată după naştere – drumul lun, pe care ei au trebuit să-l străbată nu ar +i putut parcurs în timp at-t de scurt -$ ci după reîntoarcerea 6+intei ?amilii de la erusalim la "etleem. Wdmiţ-nd această interpretare$ pre;entarea la templu se situea;ă lo,ic înainte de înc#inarea ma,ilor$ respecti* la şase săptăm-ni de la care naşterea Pruncului isus$ după care 6+-nta ?amilie s-a reîntors la "etleem$ de unde s-a re+u,iat apoi în 3,ipt în urma sosirii ma,ilor. Wceastă ordine$ adoptată de aproape toţi autorii mai *ec#i sau moderni$ are darul de a împăca pe Matei cu 9uca şi de a reconstitui o înlănţuire a e*enimentelor &Aatalia Manoilescu Dinu$ ! isus :ristos M-ntuitorul în lumina 6+intelor 3*an,#elii – *ol. 1)$ editura "i;antină$ "ucureşti$ 2..1$ p. ]2.()

B 1]. 9u-nd înştiinţare în *is$ ma,ii se întorc pe altă cale în ţara lor. !Pentru ce ma,ii$ +iind acolo$ n-au sal*at din m-inile lui rod şi pe Prunc odată cu sal*area lor$ ci ei +u, în Persia$ iar Pruncul în 3,ipt împreună cu Mama 9ui` Dar ce` Trebuia să cadă Pruncul în m-inile lui rod$ şi că;-nd să nu +ie ucis` Dar atunci nu s-ar mai +i cre;ut că a luat trup$ n-ar mai +i +ost cre;ută măreţia tainei întrupăriib &6+. oan \ură de Wur$ !Cu*-ntul al [ -lea) în !^milii la Matei)$ p. 1.2() 1_. 9u-nd înştiinţare în *is$ osi+$ Pruncul şi mama 9ui$ +u, în 3,ipt. 2.. rod îi omoară pe pruncii din #otarele "etleemului. 21. Din 3,ipt$ după ce a murit rod$ osi+$ isus şi Maica 6a s-au întors în Aa;aret. !>i *enind a locuit în oraşul numit Aa;aret$ ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci$ că Aa;arinean 6e *a c#ema &Matei 2$ 22(.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful