You are on page 1of 45

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: Odrodzenie Feniksa Aby przeczyta informacje o penej

wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli pl

Niniejsza Wydawc publikacji

publikacja !abronione bez

moe s

by

kopiowana, zmiany

oraz w

dowolnie zawarto"ci si jej

rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez jakiekolwiek z#ody pisemnej wydawcy !abrania

odsprzeday, z#odnie z re#ulaminem Wydawnictwa !ote $y"li

! "opyrig#t for $olis# edition by ZloteMysli pl %ata: &' () &((* +ytu: Odrodzenie Feniksa ,fragment utworu.utor: Nikodem Marszaek
$rojekt okadki: Marzena Osuc#owicz /orekta: 0ylwia Fortuna 0kad: .nna 1rabka 2nternetowe 3ydawnictwo Zote My4li Zote My4li s c ul %aszy5skiego ) ''67(( 1liwice 333: www ZloteMysli pl 8M.29: kontakt:zlotemysli pl Wszelkie prawa zastrzeone %ll ri#&ts reser'ed

()*( +,-./*
W(+0) )(2/34546*% 4(*76N*08 ; %lc&emia osi#ni 7 7 $rawo kontroli 7 & $rawo wypadku 7 ; $rawo przyczyny i skutku 7 ' $rawo wiary 7 ) $rawo oczekiwa5 7 * $rawo przyci<gania 6 =magnetyzm 7 > $rawo zgodno4ci 7 ? $rawo wdzi@czno4ci 9 )ot#a <eniksa & 7 Nastawienie & & $ostawa & ; 3izualizacja = 4#nisty wic&er ; 7 $syc#olingwistyka ; & 0kupienie ; ; /oncentracja i magia sBw ; ' Cierarc#ia warto4ci D +wBj najwi@kszy przyjaciel 1 ?udowanie (ukcesu w (obie ' 7 EBwnowaga pi@ciu si ' & 3izerunek wasny F Zmiana wizerunku 2G22G222 F +undruk ' ; /onieczne korekty 6 natyc#miastowy plan zmian A ,andka z przeznaczeniem ) 7 Marzenie ) & "ele s< wszystkim ) ; +ec#niki osi<gania celBw ) ' Nieograniczona kreatywno4H dzi@ki "00 ) ) Zasady skutecznego dziaania ) * =+undruk 6 +woja osobista ksi<Ika zmian 22G22 > Najpotniejsze narzdzie na !iemi * 7 %laczego ludzie nie pytaj<J * & %laczego .firmacje dziaaj< tylko przez &' dni * ; $od4wiadomo4H * ' Nad4wiadomo4H B Dniowe Wyzwanie C Najwspanialszy dzieD +woje#o yciaE ?4NF( )rofile osobowo"ci D*(/ !%G4H/!-N*)45-/%N- 5-G+F,2 4,%! (-$*N%,*% 1 9: 9: &7 && &; &' ;( ;> '( '7 11 '' 'A )' >1 *) ** *A >A @: A( 7(; 77* 77A 7&7 ;=; 7;7 7;> 7); 7)A 7*' 7>7 ;B1 7>' 7?; 7?* 7A( ;@9 ;@B 9:; 9:; 9;A 99;

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

'

W(+0)
$ami@tam jak dzi4L kiedy pierwszy raz uczestniczyem w seminarium zwi<zanym z rozwojem osobistym $omy4laem sobie: =O co tutaj c#odziJ $rzecieI c#odz@ do szkoyL potem pBjd@ na studiaL czego c#cieH wi@cejJ %laczego wszyscy tutaj s< tacy rado4niJ $o mojej lewej stronie siedzia prezes duIej firmy obuwniczejL po prawej znany aktorL a z tyu profesor .kademii 8konomicznej 3iedziaemL Ie znalazem si@ w doborowym towarzystwie $o kilku godzinac# zapisaem kilkana4cie kartek z wyrazem =bzdury $rawie wszystkoL co usyszaem zanegowaemL cokolwiek mBwca nam przekazywaL ja ignorowaem toL c#ciaem wyskoczyH na scen@ i pokazaH muL jednak na szcz@4cie w tym czasie jeszcze nie mBwiem po angielsku =+o niemoIliweML krzyczaem do innyc# uczestnikBw w czasie przerwy 3yobraIacie sobie siedemnastolatkaL ktBry lata z notatkami i krzyczy do prezesa banku: ="o on wygadujeL marnuje tutaj swBj czasL co za gupotyM +en czowiek kaIe mi wzi<H odpowiedzialno4H za swoje IycieL jestem kowalem swojego losuL co4 takiego jak szcz@4cie czy pec# nie istnieje MBwiL Ie mam pracowaH m<drzejL a nie ci@Iej "o on plecieL fakty si@ nie licz<L wyksztacenieL peHL wygl<dL dotyc#czasowe do4wiadczenieL zdobyta wiedzaL znajomo4ci +o wszystko si@ nie liczyL gdy mam silne marzenie =Nie jestem dzieckiem powiedziaemL kiedy4 c#ciaem zostaH lekarzemL straIakiem i coJ $ani w szkole mBwiaL Ie trzeba racjonalnie my4leH

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

i wyci<gn<H gow@ z c#mur $ierwszy dzie5 seminarium zako5czy si@L a ja wrBciem do #otelowego pokoju Zacz<em rozmy4laH nad tym wszystkim Osiadem w ciszy i nagle przyszo mi pierwsze skojarzenie z wiedz<L ktBr< przed c#wil< krytykowaem Zdarzenie to miao miejsce przed kilkoma laty Ocz@szczaem do najwybitniejszej klasy w #istorii szkoy Moja 4rednia ocen wynosia ;L* D 'L&L najistotniejsz< rzecz< w tym czasie byo przywBdztwo mojej =paczkiL wszyscy my4leli4my i mBwili4my podobnieL dostawali4my podobne oceny Najciekawszym faktem bya reszta uczniBwL ktBrej 4rednie rok w rok wynosiy )L' D )L? 3iele nagrBd z rBInyc# olimpiad ,c#emicznyc#L j@zykowyc#L matematycznyc#L fizycznyc#-L niegasn<ce oczekiwania i zac#wyty caego personelu wobec naszej klasy poprowadziy prosto w moj< stron@ Moja =paczka zaniIaa 4redni< ocenL dyrekcja powiedziaa =0topM 3szystkic# z mojej =paczkiL oprBcz mnieL posadzono w awce z najlepszymi uczniami w klasie Pe4li ktBry4 z moic# kolegBw mia 4redni< ;L& by sadzany z uczniem o 4redniej )L?Q ;L' z )L* i tak dalej "o si@ okazaoL ten eksperyment zmieni i przypomnia mi toL co mBwi mBwca 3 tym czasie propagowano pogl<dyL Ie inteligencji nie moIna dRwign<HL intuicji nie moIna wyHwiczyHL takie prawa jak oczekiwania i wiara nie istniej<L magnetyzm ludzki i metody "00L co to w ogBle jestJ 3iesz co si@ stao po pierwszym roku tego eksperymentuJ =$aczka p@kaL pokruszya si@L moi koledzy osi<gn@li swoje Iyciowe 4rednie 'L*6'L? Pak to moIliwe mBwiemJ 3a4nie
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

ten pierwszy dzie5 seminarium wyja4ni mi to fenomenalne prawo Syem w4ciekyL Ie moi rodzice nie znali tyc# praw wcze4niejL jakIe bybym dzi4 innym dzieckiemL bardziej spenionymL powiedziaem leI<c na BIku #otelowym Nowa wiedzaL ktBr< w tym dniu zdobyemL potrzebowaa spokoju i segregacji 3iedziaem juIL Ie moIna staH si@ lepszymL bardziej efektywnym i skutecznym Mam wpyw na poziom swojej inteligencjiL mog@ przy4pieszyH swBj proces nauki i czytania Nie waIneL co mBwi 4wiat i jak to argumentujeL mog@ co4 osi<gn<HL to zaleIy tylko i wy<cznie ode mnie %rugim szczegBlnym przebyskiem byo skojarzenie zwi<zane z nastawieniem i postaw< 3iedziaem czym jestL jednak zrozumiaem to g@bokie przesanie dopieroL gdy poszybowaem znowu my4lami do szkoy podstawowej $ewien kolega by bardzo dziwnym uczniem Nie uczy si@L cz@sto by nieobecny na zaj@ciac# szkolnyc#L a gdy przyc#odzi nigdy nie mia rozwi<zanyc# prac domowyc# "okolwiek jednak mBwiL gdziekolwiek przebywaL rozsiewa w spoeczno4ci szkolnej zac#wyt i dobre samopoczucie "aa szkoa go uwielbiaa No tak D pomy4laem w pokoju #otelowym D to byo takie prosteL wykorzysta troszk@ magnetyzmuL dobrze TreagowaT na sowaL ktBre sysza od innyc# ludziL jego postawa bya po prostu pozytywnaL bez wzgl@du na c#wil@ obecn< /luczem jego sukcesu byy perfekcyjne UodpowiedziL ktBre wykazywa w czasie atakBw na brak odrobionyc# zada5 domowyc#L nieobecno4ci 0owaL mowa ciaaL spojrzeniaL intonacjaL caej klasie wydawao si@L Ie On nas #ipnotyzuje albo uIywa jakiej4 magii Mimo oburze5 i pocz<tkowyc# skarg zjednywa sobie wszystkic# $omy4laem: =.leI
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

>

on b@dzie mia prosto w IyciuL z tak< postaw< i nastawieniem +akL c#c@ jego magnetyzmu D powiedziaem D i tej umiej@tno4ci zjednywania sobie ludzi 3iedziaemL Ie jestem w dobrym miejscuL byem bardzo podekscytowany i skojarzenia i juI miaem kolejne my4li Zawsze pragn<em posiadaH biznesL jednak nie

wiedziaem jak ma on wygl<daH i czego ma dotyczyHL mBwca po prostu wyci<gn< mi to z sercaL przedstawi wspaniaa metod@ "00 oraz tec#niki osi<gania celBw +oL na co teraz zwrBciem uwag@ to sowa: =0ami sobie kadziemy kody pod nogi w drodze do sukcesuL reprezentowane przez nas warto4ci musz< byH zgodne z tymL co robimy $rawdziwy sukces bierze si@ ze spBjno4ci naszyc# my4liL Iycze5 i samego dziaania +akL a ja widziaem juI tylu zdesperowanyc#L bogatyc# ludzi Zreszt< co w ogBle wa4ciciele tyc# firm robi< na tym seminariumJ $rzecieI maj< wszystkoL czego dusza zapragnieJ 2 w tym momencie tumacz zada moje pytanie trenerowi Otrzymaem w odpowiedzi m<dre sowa: =/aIdy czowiek pragnie wi@cej od IyciaL kaIdy c#ce posiadaH spokBj duc#aL lepszy kontakt z SogiemL je4li jest wierz<cyL lepiej kontrolowaH swoje my4li i emocjeL polepszyH kontakty mi@dzyludzkie 9udzie na wysokic# stanowiskac# przec#odz< przez setki szkole5 i zawsze im maoL dlatego s< tak doskonali w tymL co robi< Na moim szkoleniuL to co im najbardziej si@ podobaoL to ksi<Ika * punktBwL czyli =+undruk oraz umiej@tne zadawanie pyta5L aby wpywaH na swoje stany emocjonalne %zi@kowaem trenerowiL Ie nauczy mnie tego wszystkiegoL Ie zrozumiaemL dlaczego zwykli ludzie osi<gaj< niezwyke wyniki

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

Dlacze#o 4drodzenie <eniksaE


3itam "i@ serdecznieL nazywam si@ Nikodem Marszaek Pestem zaoIycielem informacji Na pocz<tek D z czym kojarzy "i si@ sowo <eniksJ MoIeL tak jak wi@kszo4ci ludziL z ptakiemL ktBry pal<c si@ po c#wili odradza si@ jako nowe stworzenie Odrodzenie si@ tego ptaka jest magiczn< si< i przesaniem dla nas Nie potrzebujemy ogromnyc# temperaturL aby nast<pio odrodzenie "o powiesz gdy wysun@ tez@L Ie do cakowitego odrodzenia potrzebujemy tylko i wy<cznie dwBc# rzeczy: 6 c#@ci po<czonyc# z zaangaIowaniemQ 6 przeomowyc# informacjiJ %laczego pisz@ przeomowyc# informacjiJ $rosz@L mam dla "iebie pierwsze zadanie firmy (alomon *N/ oraz twBrc< szkolenia J4drodzenie <eniksaK "#ciabym "i przekazaH kilka waInyc#

!adanie OIywaj<c oBwkaL narysuj najszybsz< drog@L by dotrzeH od startu do mety labiryntu Mierz czasL by dowiedzieH si@L jak duga jest ta droga

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

"zy juI rozwi<zae4J Pak wiele czasu potrzebowae4L by rozwi<zaH ten problemJ PeIeli zrobie4 to takL jak wi@kszo4H ludziL zaj@o "i to od ;( sekund do jednej minuty "zy byby4 zdziwiony dowiaduj<c si@L Ie niektBrzy ludzie rozwi<zuj< t@ sam< amigBwk@ w czasie krBtszym niI sekundaJ $ytaszL w jaki sposBbJ Eysuj< prost< lini@ od startu do mety lub lini@ wokB labiryntu =Cej D krzykn<e4 D ale to wbrew reguomM $rzyjrzyj si@ jeszcze raz instrukcji Nie ma tam sowa o tymL Ie nie moIesz wyc#odziH poza korytarze czy poza labirynt .le wi@kszo4H osBb rysuje pokr@tn< lini@L poniewaI pada ofiar<

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7(

konwencjonalnego

my4lenia

PuI

wcze4niej

rysowali

linie

w labiryntac#L zakadaj< wi@cL Ie i tym razem musz< %latego osoby my4l<ce w tradycyjny sposBb po4wi@ciy wiele zb@dnego czasu i wysiku podczas rozwi<zywania amigBwki 0kupili swoj< uwag@ na niewa4ciwyc# sprawac# D skupili si@ na zakamarkac# i zakr@tac# w labiryncieL a nie na kierunkuL w ktBrym powinni pod<IaH $rawdaL Ie to proste rozwi<zanieJ +woim celem jest byH tu ze mn<L +woj< c#@ci< jest suc#aH tegoL co c#c@ "i przekazaH 3aInym czynnikiem naszyc# sukcesBw czy poraIek jest zasBb informacji "o odpowieszL gdy powiem "iL Ie +wBj sukces zaleIy wcale nie od informacji tec#nicznyc#L jakie posiadaszL ale od czego4 zupenie innegoJ =Eozumiem D mBwisz 6 ale co z lekarzamiL informatykamiL matematykamiL biologamiJ $rzecieI oni posiadaj< informacje +akL owszem masz racj@ MoIe ujm@ to inaczejL czy wierzysz w przeznaczenieJ Zbieg okoliczno4ciJ $rzypadekJ 1dy odpowiesz twierdz<co na te pytaniaL mam dla "iebie inne %laczego w to wierzyszJ Pe4li powiemL "iL Ie =+wBj 0ukces i szcz@4cie s< w +obieL a czynniki zewn@trzne s< przypadkowe zgodzisz si@ z moj< interpretacj<J 3idziszL zgadzamy si@ w jednymL z wyst<pieniem sowa =przypadek w naszyc# zdaniac# NajwaIniejszym przesaniem tego seminarium jest toL Ie bez wzgl@du na wiekL wyksztacenieL wykonywany aktualnie zawBdL peHL

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

77

wygl<dL miejsce zamieszkania D moIesz osi<gn<H wszystkoL co tylko +wBj umys b@dzie w stanie sobie wyobraziH 2nnym istotnym pytaniem jestL czy zapacisz cen@L aby byH tamL gdzie c#ceszJ 3 wieku 7> lat po moim pierwszym seminariumL o ktBrym czytae4 wyIejL zadaem sobie pytanie:L =%laczego niektBrzy osi<gaj< sukces atwiej niI inniJ Zafascynowaa mnie nierBwno4H posiadaniaL szcz@4cia i wpywBwL jaka mnie otaczaa "o4 w 4rodku mBwio miL Ie musz< istnieH jakie4 przyczyny tyc# rBInic 3 tej wa4nie c#wili wskoczyem w nieznaneL po4wi@ciem si@ bez granic $rzez A lat przeczytaem ponad )(( rBInego rodzaju ksi<Iek i publikacji $onad 7((( godzin samyc# wykadBw audio %wa lata po4wi@ciem mistyceL ezoteryce oraz do4wiadczyem i poznaem wi@kszo4H religii %zi4 musz@ z ca< stanowczo4ci< stwierdziHL Ie te dwa lata byy czasem Rle zainwestowanymL jedynym pozytywnym aspektem byo zatoczone kooL ktBre doprowadzio mnie z powrotem do wiaryL ktBr< zatraciem przed laty Odnalazem siebieL poznaem ponad setk@ milionerBw oraz paru miliarderBw Oczestniczyem w setkac# seminariBw dotycz<cyc# rozwoju osobistegoL motywacjiL umysu Syem w tym czasie konsultantem i staem u boku 3szystkie najwi@kszyc# my4licieli i motywatorBw na 4wiecie

metodyL tec#nikiL my4li filozoficzneL wszystko musiaem poczuHL musiaem dotkn<HL zobaczyH oraz usyszeH "a< wiedz@ przelewaem na otaczaj<cyc# mnie ludzi Nie powiemL nie byo atwoL trwao to dugoL tak naprawd@ proces nauki cay czas trwa

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7&

Pednak juI dzi4 mog@ wysun<H tez@L Ie: =3szystkoL czego potrzebujesz do +wojego szcz@4ciaL spenieniaL spokoju duc#aL mistrzowskic# relacji z rodzin<L dzieHmiL bliskimi jest w +obie $osuc#ajL powiedz mi tak szczerzeL od ilu ludzi usyszae4 takie sowa: =3ierz@ w "iebieL wierz@ w +wBj 0ukcesL poradzisz 0obieL +y to zrobisz 0potykam na swojej drodze ludziL ktBrzy na to pytanie odpowiadaj< =Nigdy nie usyszaem takic# rzeczyL nawet od swoic# rodzicBw 3iele sBw i wiary trzeba wnie4H w sukces

/zym tak wa"ciwie jest sukcesE


0owo sukces jest cz@sto wykorzystywane Pe4li juI czytae4 jaki4 mBj artykuL zapewne znasz moj< definicj@ sowa sukces D jest to warto4ciowy ideaL do ktBrego d<Iysz 0ukces nie jest milionem dolarBwL wierz miL spotkaem milionerBwL ktBrzy nie nazywaj< siebie ludRmi sukcesu 0ukces nie jest wyst<pieniem w telewizjiL nie jest teI mega D #iper sprzedaI< 0ukces jest drog<L ktBr< sobie obrae4 i zaplanowae4L to jest definicja tego sowa 0ukcesem odniBs nauczycielL ktBry c#cia byH zawsze nauczycielemL czowiekiem sukcesu jest ogrodnikL poniewaI robi toL co lubi "zowiekiem sukcesu jest kobietaL matka i IonaL poniewaI zawsze c#ciaa ni< byH

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7;

Niesamowite osi#nicia zwykyc& ludzi


PakIe waIny jest podtytu tego seminarium $ytaem "i@ wcze4niejL czy wierzysz w przypadekL je4li nie przeczytae4 uwaInieL daem juI swoj< odpowiedR Nie wierz@ w przypadkiL zbiegi okoliczno4ci Pe4li +y wierzyszL +woim Iyciem kieruje przypadekL jednak pewnego dnia spojrzysz za siebie i b@dziesz czeka na przypadekL ktBry nigdy "i@ juI nie popc#nie do przodu i co wtedy zrobiszJ Zaczniesz obwiniaH te przypadki i okoliczno4ciJ Oczywi4cieL Ie nieL bo one nie istniej<L zaczniesz winiH pa5stwoL politykBwL ekonomi@L najbliIszyc# $onad A(V ludzi sukcesu zaczynao od zera /o5czyli szkoyL czasem ic# nie ko5czyliL zaczynali prac@L czasem od razu zakadali swoje biznesy lub co gorsza byli osobami bez zaj@cia maj<cymi czasL ale nie maj<cymi pieni@dzy Pednak jak to si@ dziejeL Ie te wszystkie warto4ciL umiej@tno4ciL do4wiadczenie w ko5cowym etapie si@gania po najwyIsze lauryL nie miay znaczeniaJ 3aInym pytaniem jestL czy posiadasz wystarczaj<co duIo czasuJ /aIdy czowiek na tej planecie posiada nie mniej i nie wi@cej jak &' godziny na dob@L co daje nam 7''( minutL co przekada si@ na ?* tysi@cy sekund . gdybym "i powiedziaL Ie moIesz zwi@kszyH ilo4H czasuL a dzi@ki temu zwielokrotniby4 zyski i w krBtkim czasie osi<gn< wi@cejL sta si@ bardziej skuteczny w swoic# dziaaniac#J

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7'

%obrze wieszL Ie nie moIna mieH wi@cej czasu 0koro wi@c nie ma wi@cej czasuL to dlaczego tak napisaemJ So w g@bi duszy wieszL Ie masz wi@cej czasu na toL co naprawd@ jest waIne dla "iebie Pe4li troc#@ przebudujesz swoje IycieL moIe teraz nie wiesz jakL ale cz@4H "iebie wie "zym jest czasJ "zas to uczuciaL to emocje Zobacz 6 je4li robisz toL co lubiszL nagle minuty zamieniaj< si@ w godziny +o nie przypadekL Ie m@IczyRni i kobiety osi<gaj< =szczyty dawno zasypanyc# gBr Na seminarium przedstawiamy 0ystem Za kaIdym sukcesem kryje si@ 0ystem

/o mam na my"li piszc systemE


Pest to systemL ktBry reprezentuj< i reprezentoway osobyL ktBre osi<gn@y toL o czym +y zawsze marzye4 "zy sobie zdajesz spraw@ z istnienia pewnyc# si we wszec#4wiecieL czy teI nieJ One mog< dziaaH dla "iebie lub przeciwko +obie 0< to naturalne prawaL ktBre byy opisywane juI &((( lat temu MoIesz o nic# przeczytaH w SibliiL /oranieL +orze /ilka tysi@cy lat temu spisywano je na manuskryptac# i zwojac#L byy przekazywane z pokolenia na pokolenieL cz@sto ludzie oddawali za nie Iycie

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7)

%zi4 w dobie 2nternetu Iadna informacja nie jest ukrywana %laczego wi@c ludzie na caym 4wiecie nadal nie otrzymuj< od Iycia tyc# wszystkic# obfito4ciJ $oniewaI nie stosuj< si@ do Naturalnyc# $raw i 0ystemu 3ielkie osi<gni@cia nigdy nie s< dzieem przypadku 8dison AAAA razy si@ pomyliL aby znaleRH wa4ciwe rozwi<zanie "zy my teI musimy popeniaH tyle b@dBwJ $owiem "i co4: ja nie c#c@ tyle razy przewrBciH si@L traciH tylu kontraktBwL wspaniayc# pracownikBwL kontra#entBwL czekaH do pBRnej staro4ciL aby wypowiedzieH te sowa: =1dzie jest moje IycieL czy ono tak musiao wygl<daHJ $ewien czowiek powiedzia te znamienite sowa: ="zowiek m<dry uczy si@ na swoic# b@dac#L czowiek sprytny uczy si@ na cudzyc# b@dac#L czowiek gupi nigdy si@ nie uczy $ami@taszL jak pytaem "i@L czy syszae4 takie sowa =3ierz@ w "iebieL dasz rad@L uda "i si@J %o A roku IyciaL syszymy 4rednio A tysi@cy razy =Nie uda "i si@L nie dasz radyL nie ruszajL zostaw 0< tylko dwie moIliwo4ci: miae4 wspaniayc# rodzicBwL ktBrzy wierzyli w "iebieL koc#ali i bezkrytycznie akceptowali lub wspaniae 4rodowiskoL ktBre nigdy "i@ nie krytykowaoL nie poniIao i mBwio same wspaniae rzeczy na +wBj temat Oczywi4cieL taka sytuacja byaby spenieniem marze5

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7*

/aIdy w pod4wiadomo4ci ma zac#owane negatywne wzorceL do ktBryc# si@ odwouje +o +wBj dawno zapomniany przyjacielL koleIankaL ktBra odnosi sukcesy w konkurencyjnej firmieL rodziceL ktBrzy starali si@ jak mogliL telewizja czy gazety A tysi@cy razy =Nie uda "i si@ wystarczyL aby4 nigdy nie zasmakowa czym jest sukces %latego konieczne jest poznanie seminarium i tre4ci ksi<Iki =Odrodzenie Feniksa Pe4li rzeczywi4cie c#cesz skorzystaH z tej ksi<IkiL nie wyobraIaj sobieL Ie wystarczy j< raz przekartkowaH $o uwaInym przeczytaniu powiniene4 co miesi<c po4wi@caH kilka godzin na powtBrzenie 3iemL Ie na pocz<tku b@dzie "i trudno post@powaH zgodne z tymi reguami przez cay czasL jednak +wBj wysiek przyniesie "i olbrzymie owoce Od wiekBw ludzie zadawali jedno pytanie: =%laczego jedni ludzie osi<gaj< wi@kszy sukces od innyc#J +ysi<ce pisarzyL my4licieliL filozofBwL trenerBw zainwestowao miliony dolarBw i godzin na szukanie tej odpowiedziM %laczego inni ludzie zarabiaj< wi@cejL maj< wi@cej przyjaciBL ciesz< si@ lepszym zdrowiem i posiadaj< wi@ksz< satysfakcj@ z IyciaJ

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7>

/zym jest )een (ukcesE


Zanim zaczniemyL musimy si@ skupiH na * najwaIniejszyc# punktac# sukcesu %la wszystkic# s< one takie same 0yszaem to setki razy i setki razy analizowaem MBwi o tym Zig Ziglar w swoim =Sorn to 3inQ Srian +racy w =$syc#ology of .c#ieWementL przekazuje to rBwnieI .nt#ony Eobbins w swoim =$ower to 2nfluence

; (pokLj duc&a 3szyscy najwi@ksi przywBdcy duc#owiL psyc#ologowieL

filozofowie pokazuj<L jak moIna osi<gn<H upragniony spokBj duc#a 2nnymi sowy 6 mBwi<c =spokBj duc#aL mam na my4li: wolno4H od strac#uL wolno4H od gniewuL wolno4H od winy Pest to zreszt< najwi@kszy problem XX2 wieku "#odzi o toL Ie kadziesz si@ spaH ze spokojem duc#a i wstajesz z takim samym pozytywnym nastawieniem

9 !drowie oraz wysoki poziom ener#ii witalnej 1dy nie mamy zdrowiaL samopoczucie jest niskieL nigdy nie b@dziemy w peni si@ cieszyH Iyciem Nie osi<gniemy takIe nigdy spokoju duc#a

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7?

= (tosunki midzyludzkie +o jak zac#owujemy si@ w stosunku do innyc# Pak bardzo jeste4my pomocniL lubiani

1 <inansowa wolno" $od poj@ciem finansowa wolno4H mamy na my4liL Ie masz tyle pieni@dzyL Ie nie musisz si@ o nie martwiH %la jednej osoby to b@dzie '( tysi@cy rocznieL dla innej )(( tysi@cy rocznie 1Bwnym zaoIeniem jest jednak toL Ie nie martwisz si@ tutaj o przetrwanie do =pierwszego Nie moIna cieszyH si@ IyciemL gdy martwisz si@L sk<d weRmiesz pieni<dze na zapacenie rac#unkBw

) /ele i ustalone warto"ci Yeby w peni funkcjonowaH jako ludzie musimy mieH celeL do ktBryc# d<Iymy i znaH warto4ciL ktBre reprezentujemy

* (amorealizacjaL ktBr< Maslow okre4li w swojej piramidzie potrzeb "okolwiek jeste4 w stanie sobie wyobraziH o sobieL moIesz to osi<gn<H "zy realizujemy swBj peen potencjaJ

Yyjemy w najbardziej bogatym okresie #istoriiL jaki ludzko4H zna Nasz standard Iycia jest tak wysokiL Ie )( lat temu mogliby4my tylko pomarzyH o takim Pednak s< ludzieL ktBrzy Iyj< w kra5cowej

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

7A

desperacjiL s< niezadowoleni ze swojej pracyL niezadowoleni ze swojego IyciaL rodzinyL znajomyc#L pal<L pij< za duIo %laczego tak jestJ Eodzimy si@ bez podr@cznika 3yobraR sobieL Ie obok "iebie siedzi fac#owiecL ktBry dostarczy "i instrukcj@ obsugi i krok po kroku pokazaL jak wgraH najnowsze oprogramowanie oraz jak po tym systemie swobodnie si@ poruszaH 1dy zaczniesz poruszaH si@ jak ekspertL zrobisz post@py w +wojej pracyL jako4H i ilo4H wynikBw osi<ganyc# b@dzie si@ stale zwi@kszaH 3iemL Ie c#cesz wi@cej od Iycia "#cesz polepszyH stosunki

mi@dzyludzkie /aIdy c#ce byH szcz@4liwszyL zdrowszyL posiadaH zabezpieczenie finansoweL mieH dobre stosunki z rodzin< Mam dla "iebie wyzwanie Musisz przej<H kontrol@ nad kaIdym aspektem +wojego Iycia +woim zadaniem b@dzie korzystanie z tej wiedzyL ktBr< tu zdob@dzieszL a nie tylko wysuc#anie jej Moim pytaniem dla "iebie jest: jak moIesz natyc#miast przej<H kontrole nad swoim IyciemJ /aIdy ma z nas talentL darL umiej@tno4ciL ktBre czekaj< tylkoL aby je odkryH Pestem wielce podekscytowanyL Ie razem b@dziemy pracowaH nad +woimi umiej@tno4ciami

Do zobaczenia na szczycie Nikodem Marszaek

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&(

)(2/34546*% 4(*76N*08
; %5/3-$*% 4(*76N*08
="#c@L aby4cie pami@tali o jednej rzeczy 3asza bieda nie jest czym4L czego naleIy si@ wstydziHL ani teI czym4L z czego naleIy byH dumnym 3asza bieda jest czym4L czego naleIy si@ pozbyH tak szybkoL jak tylko potraficie Jackson Stevers (do swoich 2 synw, ktrzy znajduj si na i!cie "or#es $%%&

2stniej< tylko dwa prawa: 6 ludzkieL 6 naturalne $rawa ludzkie ulepszamy i cz@sto pod presj< ic# przestrzegamy Pednak na te drugie nie mamy Iadnego wpywuL dzisiaj nauka tumaczy wi@kszo4H z nic#L jednak zostaje spory obszarL ktBry pozosta bez odpowiedzi $rawa naturalne dzielimy na psyc#iczne i fizyczne %zisiaj popracujemy nad esencj< wysokic# osi<gni@H przeci@tnyc# ludzi 3i@kszo4H praw psyc#icznyc#L o dziwoL zostaa spisana juI
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&7

ponad &((( lat temu "zynnikiemL ktBry nas interesuje jest stao4H tyc# praw Nie ma teIL %rogi "zytelniku znaczeniaL czy wierzysz w te prawaL czy je znaszL gdyI one i tak dziaaj< dwadzie4cia cztery godziny na dob@ +e prawa nie s< nowe i unikatoweL w dawnyc# czasac# spisywano je na manuskryptac#L moIemy je przeczytaH w SibliiL /oranieL +orze Osobi4cie spotkaem si@ z tak usystematyzowan< wiedz< dopiero na mistrzowskim i juI dzi4 legendarnym seminarium SrianZa +racyZgo: =$syc#ology of .c#ieWement $ost@p i wiedza jednak podpowiadaj< MiL aby te prawa rozbudowaH Zaczynajmy

Nie ma mowy o osi<gni@ciu sukcesuL spokoju duc#aL niezaleIno4ci finansowejL je4li nie znamy i nie dostosowujemy si@ do tyc# uniwersalnyc# praw +utaj nikt nie ma immunitetu lub wy<czno4ciL gdy "i si@ powodziL to znaczyL Ie Iyjesz zgodnie z tymi prawamiL gdy narzekasz na IycieL robisz prawdopodobnie nie4wiadomie wszystko przeciwko tym prawom

; ; )rawo kontroli
3 psyc#ologii jest to jedno z najwi@kszyc# prawL ktBre mBwi namL Ie poziom kontroliL jakim obejmujemy nasze Iycie ma bezpo4redni wpyw na nasze samopoczucie psyc#iczne Pak si@ czujeszL gdy kto4 kontroluje lub rz<dzi +ob<J /opoty psyc#osomatyczne bior< si@
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&&

z braku kontroli nad jakim4 waInym elementem w Iyciu Od czego zaczyna si@ kontrola naszego IyciaJ Oczywi4cie od kontroli naszyc# my4liL nad ktBrymi mamy rzeczywist< wadz@: 6 samodyscyplinaQ 6 samodoskonalenieQ 6 samokontrola %o tyc# trzec# tec#nik moIemy doj4H jedynie poprzez kontrol@ my4li +rac<c panowanie na czym4L po prostu odejdR od tego lub zabierz si@ do pracy nad czym4 innym $racuj nad czym4L co moIesz kontrolowaH $rawo to wyraRnie mBwiL Ie musimy wiedzieH dok<d zmierzamy "zowiekL ktBry ma wyraRny cel i plan zawsze ma przewag@ nad niezdecydowanymL ale o tym w dalszej cz@4ci ksi<Iki

; 9 )rawo wypadku
0< ludzieL ktBrzy uwaIaj<L Ie wszystko dzieje si@ bez naszego udziau i kontroli i nie mamy fizycznej moIliwo4ci kontrolowania czegokolwiek +oL co si@ dziejeL jest dzieem przypadku /obiety i m@IczyRni planuj< i ponosz< poraIkiL mBwi< =to nie ma sensuL nie moIna kontrolowaH swojego przeznaczenia /onsekwencj< takic# czynBw jest negatywna postawaL frustracjaL sceptycyzm +o wszyscy ciL ktBrzy wierz<L Ie los i szcz@4cie s< gBwnymi czynnikami osi<gania sukcesuL istniej< zbiegi okoliczno4ci i ludzie urodzeni pod dobr< gwiazd< PeIeli w to wierzyszL zapomnij o tym prawieL otrzymae4 wa4ciw< lektur@ we wa4ciwym czasie
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&;

; = )rawo przyczyny i skutku


/aIdy skutek w +woim Iyciu ma swoj< przyczyn@ Pest to Ielazne prawo wszec#4wiata $rzypadki nie istniej< Yyjemy $rawo to Pest to w uporz<dkowanym 4wiecie rz<dzonym przez prawa przysBw czytamy: ="o czowiek zasiejeL to zbierze

mBwiL Ie istniej< wyraRne przyczyny i wyraRne skutki 3 ksi@dze uniwersalne prawo siania i zbierania Nas jednak najbardziej tutaj interesuje interpretacja tego wszystkiego =My4li s< przyczynamiL a warunki skutkami Zmiana 4wiata zewn@trznego odbywa si@ od wewn<trz Otrzymujesz od Iycia doL co sam mu dasz

=0ukces

jest

dzieem

przypadku

Zapytaj

to

kaIdego

nieudacznika 'ar (i son

Newton odkry prawo przyczyny i skutku: =/aIdej akcji rBwna si@ reakcja Zbieramy plon tylko pod warunkiemL Ie zasiejemy Pe4li zasiejemy ogBrkiL nie zbierzemy pokrzyw Nie pokonasz praw natury Nasze fizyczne i psyc#iczne zdrowieL nasz sukces Iyciowy s< rz<dzone przez to samo rBwnanieL ktBre wymaga od nasL aby4my =pacili z gBry Nigdy nie wiemyL kiedy otrzymamy nagrod@ za nasz trud i wysiek

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&'

+o

co

otrzymujesz

dzisiajL

jest

wynikiem

+woic#

siewBw

w przeszo4ci MBwisz o innyc#L inni b@d< mBwiH o +obie %obrze wyraIasz si@ o innyc#L inni b@d< dobrze wyraIaH si@ o +obie Pak cz@sto syszymy takie sowa: =c#ciabym mieH taki talentL albo =c#ciabym mieH jej szcz@4cie Nie dostrzega si@ latL miesi@cy Hwicze5 i wysikuL ktBre przyczyniaj< si@ do odniesienia sukcesu $omy4lL to tak jakby zbieraH nigdy nie siej<cL jest to niemoIliweL c#ybaL Ie masz na my4li c#wastyM "zytaem kilka lat temu o natyc#miastowyc# karierac#L byskawicznym sukcesieL oboj@tnie czy masz na my4li aktorBw czy piosenkarzy $rowadziem wywiady z wieloma polskim gwiazdami: =3ysiek i pracaL to jest co4L czego ludzie nie c#c< syszeHL dlatego o tym nie mBwimy 1dyby4 zasia ziarenko sonecznikaL nie wyro4nie "i dyniaM 1dyby tak si@ dziaoL gra nie byaby warta 4wieczki $ami@tajL ta zasada dotyczy wszystkiegoL jednak najpierw musisz pBj4H i pokopaH w poluM

; 1 )rawo wiary
Pest to nadrz@dna zasadaL o ktBrej przeczytasz w kaIdej ksi<IceL ktBra mBwi o sukcesie czy rozwoju osobistym 3 cokolwiek wierzysz z uczuciemL b@dzie +woj< rzeczywisto4ci< %zisiaj jeste4 wszystkimL co reprezentuje +woja wiara i przekonania Nasza wiara tworzy filtrL przez ktBry widzimy 4wiatL nie pozwalamy takIeL aby Iadna
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&)

informacjaL ktBra jest sprzeczna z tym filtrem przedostaa si@ do 4rodkaL nawet jeIeli nasz filtr jest cakowicie niezgodny z rzeczywisto4ci< 3ierzymyL Ie to jest prawdziwe i to staje si@ prawdziwe dla nas 3 Siblii jest napisane = $odug +wojej wiary si@ stanie 2naczej mBwi<cL nie musisz wierzyH w toL co widziszL lecz widzisz toL w co wierzysz Niezwyke osi#nicia, zwykyc& ludziM =Pe4li wierzyszL Ie sukces jest kwesti< szcz@4cia lub przypadkuL atwo si@ zniec#@cisz lub zawiedzieszL kiedy rzeczy b@d< si@ toczyH nie po +wojej my4li +woja wiara okre4laL czy czeka "i@ sukcesL czy poraIka

=/iedy s<dziszL Ie moesz[ lub kiedy s<dziszL Ie nie moesz[L w obu przypadkac# masz racj@M )enry "ord

Sardzo lubi@ ten cytatL dlategoL Ie ukazuje pot@g@ wiary /iedy s<dziszL Ie moIesz co4 zrobiHL to[ masz racj@L moIesz to zrobiHM .le kiedy jeste4 przekonanyL Ie +8P 0.M8P EZ8"Z\ N28 MOY80Z 3\/ON.] to wieszL co wtedyJ 3tedy tego nie moIesz zrobiHM

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&*

+o jest zdumiewaj<ceL Ie bardzo cz@sto ludzie odnosz< sukcesy nie dzi@ki swoim dokonaniom czy talentomL lecz dzi@ki swojej wierze Zawsze byem zafascynowany ludRmiL ktBrzy posiadali niezomn< wiar@ w toL co robi< Cistoria uczy nasL Ie cz@sto ludziom wierz<cym w siebie i swoj< misj@ udawao si@ dokonaH niezwykyc# czynBwL mimo Ie rzesze innyc#L <cznie z uczonymiL mBwiy imL Ie co4 jest niemoIliweM

Nincent Nan 6o#& 3 swoim Iyciu sprzeda tylko dwa obrazy D na dodatek obydwa swojemu bratuM 3szyscy wspBcze4ni mu arty4ci wy4miewali si@ z jego tec#niki malarskiejL wmawiali mu wr@czL Ie jest prymitywna On wierzy w swBj talent i w swoj< wizj@

<red %staire $odczas pierwszego testu umiej@tno4ci scenicznyc# Freda .staireZa agent przygl<daj<cy kandydatBw napisa notatk@: =Nie potrafi graH Nie potrafi 4piewaH +roc#@ ta5czy

$ar#aret $itc&ell 3ydaa tylko jedn< ksi<Ik@ w swoim Iyciu L ale co to bya za ksi<IkaM Pej =$rzemin@o z wiatrem wygrao nagrod@ $ulitzera w 7A;A rokuL a film nakr@cony na kanwie powie4ci sta si@
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&>

najpopularniejszym filmem w #istorii kina 3i@kszo4H ludzi nie wie jednakL Ie ksi<Ika =$rzemin@o z wiatrem zostaa odrzucona przez ;& wydawcBwM MimoL Ie bya nie4mia<L spokojn< osob<L wierzya tak mocno w warto4H swojej ksi<IkiL Ie w ko5cu dotara do wydawcyL ktBry ujrza w powie4ci toL czego nie dostrzego ;& poprzednic# wydawcBwM

$Lj ulubiony przykad %lberta -insteina Sy dzieckiem o opBRnionym rozwoju: niektBrzy z jego nauczycieli byli przekonaniL Ie jest t@pakiemM Nie mBwi przed czwartym rokiem Iycia i nie potrafi czytaH przed siBdmym Peden z nauczycieli wystawi mu tak< cenzurk@: =3olno my4liL nie potrafi si@ bawiH i cay czas pogr<Iony jest w dzieci@cyc# marzeniac# Z jednej szkoy nawet go wyrzuciliL a do drugiej nie c#ciano go przyj<H 3iemy dzi4L Ie by jednym z najwi@kszyc# my4licieli XX wieku 1dy suc#am opowie4ci o takic# ludziac# jak onL ktBrzy zrealizowali swoje marzeniaL poniewaI wierzyli w siebie D przypominaj< mi si@ sowa 8leonor EooseWelt =Nikt bez +wojej zgody nie moIe sprawiHL Ie poczujesz si@ gorszy

"i ludzieL o ktBryc# wam opowiedziaemL nie poddali si@ po pierwszyc# sowac# krytyki 1dyby tak si@ staoL to nasz 4wiat byby uboIszy o tyc# wspaniayc# ludzi i ic# dziea
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&?

?iblijna definicja wiary /aIdy wieL Ie wiara istniejeL ale czasami trudno nam przyc#odzi j< zdefiniowaH *+ wiara Najlepsze wyja4nienie poj@cia wiary znajduje si@ jest ,ewno!ci te-o, cze-o si s,odziewamy, w Siblii 3 9i4cie do CebrajczykBw o wierze mBwi si@ w ten sposBb: ,rze!wiadczeniem o tym, cze-o nie widzimy. 2nnymi sowy nie musisz czego4 widzieHL aby w to wierzyH 1dy N.$E.3%^ w co4 wierzyszL to +woja wiara stanowi wystarczaj<cy dowBd 3 swoim umy4le widzisz swoj< wizj@ tak jasnoL Ie doskonale wieszL iI trzeba tylko czasuL zanim stanie si@ ona rzeczywisto4ci< Na tym wa4nie polega wiara

%ruga odpowiedR to sposBb patrzenia na 4wiat 0< dwie moIliwo4ci: 6 optymistycznyQ 6 pesymistyczny Nie b@dziemy teraz opisywaH poszczegBlnyc# wzorcBwL bo kaIdy je zna Osoby ze spojrzeniem pesymistycznym maj< teI takie Suduj< i tworz<L s< peni nastawienieL maj< negatywn< opini@ na temat 4wiata i siebie 9udzi optymistycznyc# atwo przewidzieH energii Najgorsze s< tutaj przekonania Opowiem wam prawdziw< #istori@ o c#opakuL ktBry w szkole 4redniej mia same ) i * ZoIy podanie
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

&A

na uniwersytet i przygotowywa si@ do egzaminBw

Pest taka

procedura w O0.L Ie przyst@puje si@ do egzaminu 0c#olastic .ptitude +est /ilka tygodni po tym dosta wyniki testu i pismoL Ie zosta przyj@ty z wynikiem AA Ocieszy si@ naturalnieL Ie zosta przyj@tyL jednak martwio go co innego Nie wiedzia co oznacza cyfra AAL my4laL Ie jest to jego 2_L a wiedz<cL Ie przeci@tna wynosi 7(( nabra przekonaniaL Ie ma ograniczon< inteligencj@ i na uniwersytecie nie ma szans $rzez cay semestr zawala lub oblewa wszystkie przedmioty Opiekun roku w ko5cu go zaprosi i zapytaL z jakiego powodu tak kiepsko mu idzie 6 No cBI D odpowiedzia D Nie moIe mnie pan za to winiH Moje 2_ wynosi tylko AA 6 Na jakiej podstawie pan tak twierdziJ D zapyta opiekun patrz<c w papiery studenta 6 +ak napisano w zawiadomieniu o przyj@ciu mnie na uczelni@ /iedy opiekun zorientowa si@ co zaszoL wyja4ni rBInice mi@dzy 2_L a wynikiem testu 3ynik AA oznaczaL Ie wynik ten by rBwny lub lepszy od wynikBw AAV wszystkic# pozostayc# studentBw w cayc# 0tanac# Pest pan jednym z najbardziej bystryc# modzie5cBw w caej szkole 6 rzek dyrektor

3i@kszo4H

samoograniczaj<cyc#

przekona5L

to

przekonania

cakowicie faszywe Opieraj< si@ na negatywnyc# danyc#L ktBre otrzymae4 i przyj<e4 jako prawdziwe

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;(

; A )rawo oczekiwaD
Pest to prawoL ktBre w pozostayc# rozdziaac# b@dzie wzmacniane "okolwiek oczekujesz z g@bokim przekonaniemL stanie si@ to samospeniaj<c< przepowiedni< 9udzie sukcesu nieustannie mBwi<L Ie oczekuj< od siebie wspaniayc# wynikBw Oczekiwania maj< ogromny wpyw na nasze stosunki mi@dzyludzkie Oczekiwania naszyc# rodzicBwL znajomyc#L otoczeniaL maj< ogromny wpyw na nasz< przyszo4H 2nnymi sowy: =Od Iycia otrzymujesz niekoniecznie toL czego c#ceszL lecz toL czego oczekujesz

Dostajesz to, cze#o si spodziewasz


Zwykle przyci<gamy do siebie toL czego oczekujemy +enisista mBwi: Musz@ mieH przy sobie moj< krBlicz< apk@L inaczej nie wygram 2 ma racj@L je4li to sobie wmawia .le sia nie kryje si@ w maej krBliczej apceL trzynastym w pi<tek i przec#odzeniu pod drabin< Pe4li .nia mBwi: =9udzie przyc#odz< do mnie zawszeL kiedy w domu mam jeden wielki baaganL to ten wzorzec b@dzie si@ powtarza w jej Iyciu +wBj m<I powtarzaL Ie co roku w zimie c#orujeL i tak b@dzie 3 nast@pnym temacie przeczytasz o nastawieniuL jednak czy wieszL Ie lekarze doszli do wnioskuL Ie rekonwalescencja pacjentBw zaleIy od ic# nastawienia i cz@4ciej jest zgodna z oczekiwaniami c#oryc# niI z oficjalnymi prognozamiJ Paki z tego wniosekJM +akiL Ie wszystko zaleIy od sBwL ktBre wypowiadasz +y decydujesz o tymL w jaki sposBb my4lisz +y decydujesz o tymL co wprowadzasz do swojego umysuL i co otrzymujesz z powrotem
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;7

Niezwyke osi#nicia, zwykyc& ludziM =9udzi sukcesu c#arakteryzuje ufneL pozytywne oczekiwanie w stosunku do siebie Oczekuj<L Ie b@d< osi<gaH sukcesyL oczekuj<L Ie b@d< lubianiL znaniL bogaci

3 ksi<Ice =$igmalion w klasie dr Eobert Eosent#al przedstawia eksperymentL ktBry wykona pod koniec lat sze4Hdziesi<tyc# =%yrektor szkoy wezwa do siebie trzec# nauczycieli OtoL co im powiedzia: Obserwuj<c 3asze metody nauczania doszli4my do wnioskuL Ie jeste4cie najlepszymi nauczycielami w szkole .by nagrodziH 3as za tak wspaniae umiej@tno4ciL damy kaIdemu z 3as klas@ zoIon< z najlepszyc# uczniBw tej szkoy %zieci te zostay wybrane na podstawie najnowszyc# testBw 2_ OczekujemyL Ie w ci<gu najbliIszego roku osi<gn< post@py w nauceL wynosz<ce od &( do ;( procent .by jednak unikn<H pos<dze5 o dyskryminacj@L musimy utrzymaH ca< spraw@ w tajemnicy Nie powiemy o tym rodzicom i 3am takIe nie wolno zdradziH uczniomL Ie zostali specjalnie wybrani do tej wybitnej klasy Nauczyciele byli zac#wyceni Marzeniem belfra jest klasa pena uzdolnionyc# dzieci $owrBcili do swoic# zaj@H peni 4wieIego entuzjazmu $rzez rok obserwowano uwaInie klasy i nauczycieli Oczyli z wi@kszym zaangaIowaniemL mieli wi@cej cierpliwo4ci do uczniBw 0p@dzali wi@cej czasu po lekcjac# 1dy jakie4 dziecko miao kopoty w czym4L zakadali zawszeL Ie problem leIy po stronie nauczaniaL nie dziecka

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;&

Pakie byy wynikiJ +akL jak przewidywano 6 poprawa od &( do ;(V 1dy dyrektor wezwa nauczycieliL spyta jak im si@ pracowao OdpowiedzieliL Ie to by najlepszy rok w ic# karierze %yrektor wyja4ni imL Ie to by eksperyment i dzieci nie byy szczegBlnie uzdolnioneL wybrano je losowo $rzez krBtk< c#wil@ my4leliL Ie to ic# zasugaL jednak i oni zostali wybrani losowo MoIna powiedzieH podwBjna intryga 8ksperymentatorzy zataili wszystko oprBcz oczekiwa5 =jeste4cie znakomitymi nauczycielami i oczekujemy od 3as doskonayc# wynikBw w pracy z tymi klasami wybitnyc# uczniBw %zieci byy traktowane jako wybitneL oczekiwania wobec nic# byy wysokie 3 obu przypadkac# informacje byy faszyweL jednak poc#odziy z zaufanego RrBda Najlepszym jednak wynikiem by wzrost 2_ jednego z uczniBw z A( do 77) Syo to moIliwe dzi@ki wpywowi penego pozytywnyc# oczekiwa5 nauczyciela

!rLb to teraz Najlepszym c#yba zac#owaniem motywacyjnym jest stae i ufne oczekiwanie od innyc# najlepszego 9udzie zawsze b@d< si@ staraH "i@ nie zawie4H $owtarzam 3am dzi4L mBwcie do kaIdegoL w szczegBlno4ci do dzieciL nie tylko swoic#: =Peste4 najlepszyL jeste4 najwspanialszym maym czowieczkiem na 4wiecie 3ielu ludzi sukcesu zawdzi@cza swBj sukces takiej postawie swoic# bliskic# i ludziL ktBryc# szanowali Najlepsz< rzecz< jest mBwienie =3ierz@ w "iebie 3iemL Ie "i si@ uda
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;;

$owiedz swoim dzieciomL bliskimL Ie ic# /oc#aszL gwarantuj@ "iL Ie A7V problemBw psyc#icznyc# zniknieL od tak $owiedzL Ie /oc#asz

)rawo oczekiwania
7 Oczekiwania naszyc# rodzicBw MoIe zaistnieH taka sytuacjaL Ie kto4 mia na "iebie negatywny wpyw i negatywne oczekiwania MoIesz w takiej sytuacji byH dalej pod4wiadomie obci<Iony staym d<Ieniem do tego by ic# nie zawie4H & %rugi rodzaj oczekiwa5 to oczekiwania +wojego pracodawcyL ludziL z ktBrymi pracujesz 1dy +wBj pracodawca i osoby s< pozytywneL jeste4 szcz@4liwyL lepiej sobie radzisz w stresowyc# sytuacjac# Pednak s< szefowie i wspBlnicyL ktBrzy s< negatywniL ic# postawy i zac#owanie po prostu demotywuj< Nie ma takiej moIliwo4ciL Ieby4 czu satysfakcj@ z takiej pracy

$Lj zawodowy przykad $rzyszed do mnie kiedy4 bliski przyjaciel mojego brata 6 $rzemek MBwiL Ie c#ce rzuciH prac@ z powodu szefa Pest przykadem czowiekaL ktBry odda caego siebie w pracyL a jedyne co dostaL to negatywne wzorce i nierealne oczekiwania Na pytanieL czym jest sukcesL D odpowiedzia: D =+o zdrowieL poczucie bezpiecze5stwaL duIa kwota w bankuL blisko4H rodzinyL Ie przyszo4H przyniesie co4 jeszcze lepszego Pest to bardzo waIne pytanieL bo pokazuje nam wzorzec warto4ciL jaki czowiek reprezentuje
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;'

+eraz zrobimy toL czego nikt nie robi Ocenimy siebie i +wojego szefa 3ielu ludzi tego nie robiL bo nie b@dzie mogo zaprzeczyHL musimy stan<H oko w oko z nasz< sytuacj< MBwi@ do $rzemkaL ="#odRL przyjrzymy si@ +wojemu szefowi S@dziemy wpisywaH plusy i minusy +woje i szefa Z powodBw osobistyc# wypisuj@ tylko list@ Pego szefa a- Moim pierwszym pytaniem byo: =Pak bardzo jest szcz@4liwy +wBj szefJ D No my4l@L Ie nie jest za bardzo szcz@4liwy %laczego nie jest szcz@4liwyJ So gdy mBwi@ kawaL on nigdy si@ nie u4miec#a

b- =Pak jest z jego zdrowiemJ D Zdecydowanie minus 6 pijeL paliL ma dosyH duI< nadwag@

c- =0pokBj duc#aL czy w ogBle wieL co to oznaczaJ On nie posiada spokoju duc#aL ci<gle c#odzi nerwowyL dzwoni w rBIne miejscaL kBci si@ ze wszystkimi

d- =Sardzo bogaty jest +wBj szefJ No nie wiemL posiada dwa luksusowe samoc#ody i dwa mieszkania "o roku wyjeIdIa do ciepyc# krajBw na dwa miesi<ce MBwi@ $rzemkowi: =3iesz znam kilku najwi@kszyc#

przedsi@biorcBw w $olsceL oni posiadaj< miliardyM Pakby porBwnaH +wojego szefa do nic#L jak on wypada na ic# tleJ On nie ma tyle pieni@dzy

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;)

e- =2lu ma przyjaciBJ D No my4l@L Ie Iadnego Pa nie jestem jego przyjacielemL ja tam tylko pracuj@

f- =$owiedz miL jaki ma stosunek do swojej rodzinyL maIonkiJ D Pest rozwiedzionyL a dziecko jest pod opiek< matki

g- =Pak< on ma nadziej@ na przyszo4HJ D No wieszL przed rozmow< z +ob< my4laemL Ie duI<J $rzed c#wil< my4laem Ie jest czowiekiem sukcesuL ale po rozmowie z +ob< uwaIam go za totalnego palanta

+akL pozwalae4 kontrolowaH swoje samopoczucie i warunki takiemu czowiekowi Zobacz * minusBw i Iadnego plusaL czy +y naprawd@ c#ciaby4 si@ zamieniH z +woim szefemJ "zy po tej analizieL c#ciaby4 si@ zamieniH z kimkolwiekJ /luczem do +wojego sukcesu jest utrzymanie balansu 3cze4niej oddawae4 si@ komu4 lub czemu4 bez resztyL co tak naprawd@ nie miao sensu odpowiedni< %zi@ki rBwnowadze jeste4 bardziej prac@ i biznes O rBwnowadze i kreatywnyL balansie produktywnyL masz lepsze relacje z rodzin<L bliskimiL znajdziesz porozmawiamy w nast@pnym temacie Musisz zdaH sobie spraw@ z faktuL Ie czasem kieruj< nami ludzieL ktBrzy =pozjadali wszystkie rozumyL maj< nad nami przewag@ finansow<L czasem intelektualn< "zujesz si@ Rle w4rBd tyc# ludzi odpowiadaj<c na te pytaniaJ $owiniene4 nabraH: kontrastu i energii
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;*

Fwolnij si od cudzyc& oczekiwaD


Osyszaem kiedy4 tak< #istori@: =$ewien gazeciarz nie grzeszy uprzejmo4ci< i w sposBb wyj<tkowo gburowaty wyda klientowi reszt@L ten wszakIe wcale tym nie zraIony spojrza mu prosto w twarz i bardzo serdecznie si@ poIegna 6 "o4 nie w sosie ten facetL nie uwaIaszJ D zapyta kolega 6 .c#L zawsze jest taki D wzruszy ramionami przyjaciel 6 +o dlaczego nadal okazujesz mu tyle uprzejmo4ciJ D zdziwi si@ kolega 6 . dlaczego nieJ %laczego to on ma mi dyktowaHL jak powinienem si@ zac#owywaHJ "o za wspaniaa postawa i niezaleIno4H Pak zareagowaliby4my w takiej sytuacjiJ Nic tak nie niszczy nas samyc#L jak tracenie energii na usiowanie przypodobania si@ innym ludziom M@czymy si@L rozpisujemy cudze c#araktery takL aby odgadn<H i speniH cudze oczekiwania 3olno4ci< jest byH tymL kim si@ jest naprawd@ $ami@taszL co napisaem w =Motywacji bez granic w dodatku =$ene Iycie D podstawowe pytania o warto4ciJ /iedy postanawiamy sko5czyH z udawaniemL Ie jeste4my takimiL jakimi c#c< nas widzieH inniL dokonujemy wyboru i przemieniamy nasze Iycie =/rytykowaHL pot@piaH i narzekaH potrafi kaIdy gupiec

i wi@kszo4H gupcBw to robi

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;>

; Oczekiwania wobec +woic# dzieciL wspBmaIonka 0yszeli4cie na pewno tak< informacj@L Ie dzieci do A roku Iycia sysz< A tysi@cy razy sowa =nie uda si@L =nie prBbujL =nie dasz rady Peste4my indywidualistamiL ktBrzy niestety dorastaj< w negatywnyc# 4rodowiskac# i bez znaczenia tutaj jestL czy mieszkasz na Malibu EoadL SeWerly CillsL czy na $isudskiego Pak cz@sto zdarza si@L Ie syszymy takie sowa matkiL ojca: ="#oH gupkuL c#oH tuL +y niezno4ny bac#orze lub jeszcze gorzej =$osadz< "i@ za to do wi@zienia 9udzieL )L *6letnie dziecko posyacie do wi@zieniaJ $ewien psyc#olog zbadaL Ie A(V ludziL ktBrzy dzisiaj s< w wi@zieniuL w dzieci5stwie syszao: =+y pBjdziesz do wi@zienia Od dzi4 oczekuj wszystkiegoL co jest najlepsze od swoic# bliskic#

' NajwaIniejsze oczekiwania to oczekiwaniaL ktBre mamy wobec siebie MoIemy 4wiadomie utworzyH ic# prywatny zestawL swBj osobisty sposBb podej4cia do 4wiata oparty na oczekiwaniu od siebie najlepszego w kaIdej sytuacji

; > )rawo przyci#ania O Jma#netyzmK

Na ten temat napisano wiele ksi<Iek $rawo to mBwiL Ie kaIdy z nas jest Iywym magnesem Nieustannie przyci<gamy do siebie ludzi i sytuacjeL ktBre odpowiadaj< naszym gBwnym my4lom

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;?

$odam prosty przykad: Pest to zjawisko rezonansu 1dy w duIym pomieszczeniu mamy dwa fortepiany i udrzemy w klawisz " na jednym z nic#L to po przej4ciu do drugiego fortepianu zauwaIymyL Ie wibruje w nim taka sama struna " 3edug tej zasady mamy tendencj@ do spotykania i angaIowania si@ w zwi<zki i sytuacjeL ktBre wibruj< w #armonii z naszymi najwaIniejszymi my4lami i uczuciami NajwaIniejsz< informacj< dla nas jest toL Ie gdy wiemy dobrzeL czego c#cemy i z jakimi ludRmi c#cemy przebywaHL przyci<gniemy ic# do swojego Iycia

)rzykad 0ze4H lat temuL gdy szukaem wymarzonej maIonkiL zastosowaem wa4nie prawo: =magnetyzmu .nalizowaem teI reszt@ prawL wykorzystywaem je w biznesieL lecz nigdyL aby przyci<gn<H konkretn< osob@ Paki proces wykorzystaemJ +o tak jak z celamiL wzi<em kartk@ papieru spisaem po 7* cec#: fizycznyc#L psyc#icznyc#[L teraz wa4nie "i@ zaciekawiemL powiem tylkoL Ie je4li te prawa by nie zadziaayL dzisiaj by4 nie czyta tej ksi<Iki 6 ale o tym w temacie: =wizualizacja $rzytrafio "i si@ kiedy4L aby4 pomy4la o kim4L kogo nie widziae4 latamiL miesi<camiL a tu nagle ta osoba do "iebie dzwoni lub j< spotykaszJ Nucie4 sobie piosenk@L w<czasz telewizorL a tu nagle
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

;A

wa4nie leci ten utwBr My4lisz o ksi<Ice lub jakiej4 informacjiL ktBrej potrzebujeszL a po krBtkim czasie dostajesz toL czego szukae4 3iele ludzi przypina etykietk@ przypadku PuI we wst@pie uczuliem "i@ na =przypadki i zbiegi okoliczno4ci i przyci<gasz toL o czym my4lisz 3 klasycznym juI bestsellerze: J$y"l i bo#a siK Napoleon Cill napisa: =Nasze mBzgi magnetyzuj< si@ naszymi dominuj<cymi my4lami i w sposBb nieznany te magnesy przyci<gaj< do nas siyL ludziL okoliczno4ci IycioweL zgodne z naszymi dominuj<cymi my4lami 3 ksi<Ice PamesZa .llena J+ak jak czowiek my"liK czytamy: =3cze4niej czy pBRniej czowiek odkrywaL Ie jest ogrodnikiem swojej duszyL przewodnikiem swojego Iycia Odkrywa w sobie prawa rz<dz<ce my4lami i coraz lepiej rozumieL jak pot@ga my4li i czynniki umysowe kaIdy wpywaj< na ksztatowanie c#oHby przez si@ jego c#arakteruL Hwiczy okoliczno4ci i losu ,[- O tymL Ie okoliczno4ci wyrastaj< z my4liL wie czowiekL ktBry krBtki czas samokontrol@ 3 ksi<Ice J$a#ia WiaryK czytamy: =Nasze my4li o strac#u tak magnetycznie przyci<gaj< kopotyL jak konstruktywneL pozytywne my4li przyci<gaj< wyniki pozytywne +oteI bez wzgl@du na swoj< tre4HL my4l rzeRbi rzeczywisto4H wedug wasnego wizerunku /iedy wsi<knie to juI do 4wiadomo4ci czowiekaL wtedy przyc#yla si@ on do tej niezwykej siyL ktBrej ma uIyH ,[- +oL co si@ moIe wyda +wBj umys jest magnesem

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

'(

zbiegiem okoliczno4ciL bynajmniej nim nie jest Pest to materializacja wzorcBw z +woic# fal mBzgowyc# $L#bym przytoczy ponad setk autorLw $y"l nie jest JniczymK, lecz Jczym"K %by" mL# j my"le, musi zaistnie 4na musi by rzeczP % zatem, jak kada rzecz, ma wasn ener#i, musi wic podle#a takim samym prawom i zasadom, jak wszystko na tej planecie

; B )rawo z#odno"ci

3 Siblii jest wyja4nione jako: =$o owocac# czynBw poznacie ic# 3szystko w Iyciu przemieszcza si@ od wewn<trz na zewn<trz 6 +wBj zewn@trzny 4wiat stosunkBw z ludRmi jest odzwierciedleniem osobyL ktBr< naprawd@ jeste4Q 6 +wBj zewn@trzny 4wiat doc#odBw i finansBw odpowiada wewn@trznemu stanowi my4li i gotowo4ci 0posBbL w jaki ludzie reaguj< na "iebie jest odbiciem +wojej postawy i zac#owa5 wobec nic# 1oet#e powiedzia =+rzeba byH czym4L by mBc co4 robiH Musimy si@ zmieniH Zanim zobaczymy jakiekolwiek zmiany na zewn<trzL musimy staH si@ innymi ludRmi wewntrz %latego jest
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

'7

tak waIneL aby zawsze oczekiwaH rzeczy pozytywnyc# od siebieL wszystkiego co najlepsze Musimy sobie odpowiedzieH na dwa waIne pytania:

* Napisz trzy oczekiwaniaL jakie masz wobec siebie: 7[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ &[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ ;[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

** "o rozumiesz pod poj@ciem =kim jestemJ: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[ [ [

; C )rawo wdziczno"ci
$rawo wdzi@czno4ci jest zasad< naturaln<L w my4l ktBrej akcja i reakcja s< sobie rBwneL ale ic# zwroty s< przeciwne MoInaL a nawet trzeba przytoczyH postaw@ wdzi@czno4ciL jak< przyj< Pezus Zawsze
"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

'&

mawia: `OjczeL dzi@kuj@ "iL Ie4 mnie wysuc#a ,P 77L'7- Okazuj wdzi@czno4HL dzi@kuj za wszystkie pozytywne rzeczyL jakie spotykasz 3ypeniaj<c umys wdzi@czno4ci<L nieprzerwanie jeste4 skupiony na najlepszyc# rzeczac# %zi@ki wdzi@czno4ci rodzi si@ wiara Omys peen wdzi@czno4ci tworzy nadziej@L ktBra przec#odzi w wiar@

)odsumowanie te#o podrozdziau


$odsumuj@ ten rozdzia #istori<L ktBra wydarzya si@ kilkadziesi<t lat temu: =$ewien czowiek pracuj<cy na kolei zosta przez przypadek zamkni@ty w wagonie c#odni 3ali w drzwi i krzyczaL ale nikt go nie usysza 3 ko5cu zaakceptowa swoje przeznaczenieL usiadL uspokoi si@ i palcami na 4cianie wyskroba dla tyc#L ktBrzy go odnajd<: robi si@ coraz zimniejL zaczynam si@ trz<4HL nie pozostaje mi nic tylko szloc#aHL powoli zamarzam na 4mierHL to s< moje ostatnie sowa $o ) godzinac# znaleziono go martwego .le co byo dziwne agregat by zepsuty i w wagonie byo 7( stopni "elsjuszaL a powietrza byo duIo +en czowiek po prostu c#cia umrzeH

PuI nieraz syszeli4cieL czytali4cie ksi<IkiL ktBre opisyway nasze my4liL powtBrz@ wi@c tylko sowa Suddy:

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

';

=Peste4my tymL co o sobie my4limy 3szystkoL czym jeste4my wynika z naszyc# my4liL naszymi my4lami tworzymy 4wiat

Peste4my poniewierani przez okoliczno4ci dopBtyL dopBki uwaIamy siebie za wytwBr warunkBw zewn@trznyc#

Eozumiej<c prawa oczekiwaniaL wiaryL przyczyny i skutkuL zaczniesz w pozytywnyL ufny sposBb my4leH o najwaIniejszyc# aspektac# +wojego IyciaL przejmiesz panowanie nad tymL co "i@ w nim spotyka Z#armonizujesz Iycie z zasad< przyczyny i skutku

Zasiejesz pozytywne przyczyny i zbierzesz pozytywne skutki Zaczniesz mocniej wierzyH w siebie i swoje moIliwo4ci S@dziesz oczekiwaH lepszyc# wynikBw $rzyci<gniesz do siebie pozytywnyc# ludzi i sytuacje i wkrBtce +woje zewn@trzne Iycie wynikBw stanie si@ zgodne z wewn@trznym 4wiatem konstruktywnego my4lenia

3ydrukuj sobieL kaIdy prawo na osobnej karcie "zytaj te prawa ilekroH masz wolny czas $rzyklej je koo komputeraL na lodBwce w przedpokojuL koo telewizora

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

4D,4D!-N*- <-N*G(% I darmowy fra#ment I kliknij po wicej

Nikodem Marszaek

str

''

Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?

%alsza cz@4H tej publikacji wraz z niezwykle cennymi informacjami na temat osi<gania $8aN81O sukcesu ,nie tylko finansowegoMznajduje si@ w penej wersjiL o ktBrej moIesz przeczytaH na stronie:

http://feniks.zlotemysli.pl

Poznaj sekrety zwykych ludzi, ktrzy osigaj niezwyke rezultaty i uwolnij picego w obie olbrzy!a"

"opyrig#t by 3ydawnictwo Zote My4li N Nikodem Marszaek

)45-/%$2 +%GQ- )4,%DN*G*M


$otywacja bez #ranic I Nikodem $arszaek Dowiedz si krok po kroku czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposb moesz osign swoje cele
%laczego tak wielu ludzi ponosi poraIk@ na drodze do swego celuJ $oddaj< si@L nie potrafi< pokonaH przeszkBdL wewn@trznyc# oporBw +oL czego im brakujeL to motywacja a przede wszystkim umiej@tno4H do motywowania samego siebieL aby odnosiH w Iyciu osobiste sukcesy Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronieM &ttpMRRmotywacja zlotemysli pl /0ewe acyjna ksi1ka, ktra w ,rosty i ,rzejrzysty s,os# o,isuje s,oso#y motywacji i osi-ania sukcesu2 3raktyczna wiedza, ktr ,rzedstawia autor jest ,o,arta wasnymi osi-niciami222/ )iotr 6ibulski, ;( latL inI elektronik

Fmys sprzedawcy O %rtur Wojciec&owski


Sekrety skutecznego sprzedawcy
Pe4li sprzeda bezpo"rednia to +woje pole dziaania i pragniesz dokonywaH satysfakcjonuj<cyc# sprzedaIy i transakcji zako5czonyc# sukcesemL zwielokrotniaj<c swoje zyskiL moIesz si@ tego dowiedzieH od osobyL ktBra dzi@ki zastosowaniu pewnyc# prostyc# zasad zwielokrotnia swoje zyskiL ktBre generowaa sprzedaI bezpo4rednia Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronieM &ttpMRRsprzedazObezposrednia zlotemysli pl /( s,os# jasny i k arowny o,isuje naj,rostsze metody samomotywacji, ,rzezwyci1enia /s,rzeda1owe-o ku/, #o w tej ,ro4esji naj,ierw trze#a ,okona5 k, ktry jest w nas, a ,otem motywowa5 same-o sie#ie2 6 do te-o wa!nie autor nas ,rowadzi i zachca2/ %rkadiusz +ylza ;( latL dziennikarzL zajmuje si@ sprzedaI< bezpo4redni

!obacz peen katalo# naszyc& praktycznyc& poradnikLw na stronie www zlotemysli pl