You are on page 1of 175

Napoleon Hill

Myl i boga si
Podrcznik czowieka interesu
Tytu oryginau Think and Grow Rich Action Pack

Przekad Wacaw Sadkowski

Kade dokonanie, wszystkie zdobyte przez ludzi bogactwa maj swoje rda w ich mylach Andrew Carnegie

Od Wydawcy
Oto trafia Wam do rk jedna z tych ksiek, ktre wywary najwikszy wpyw na czytelnikw. Przedstawia ona sprawdzony plan prowadzcy do zdobycia bogactwa. Wyjania, w jaki sposb zastosowa ten plan w praktyce, poczynajc od tej chwili, od dzi. Co sprawia, e niektrzy ludzie id przez ycie przebojem, od sukcesu do sukcesu, pomnaajc swe dochody i yciowe szczcie - a inni nawet nie prbuj o nie zabiega? Co sprawia, e kto uzyskuje powane wpywy osobiste, a kto inny pozostaje jednostk bez znaczenia? Co jest przyczyn powodujc, i jeden czowiek znajduje wyjcie z kadej sytuacji, toruje sobie drog przez przeciwnoci ycia, uzyskujc spenienie swych najdroszych marze - a drugi zaamuje si, przegrywa, nie dochodzi do niczego? Przed laty autor tej ksiki, Napoleon Hill, zasiad do rozmowy z jednym spord najbogatszych wwczas ludzi na wiecie, Andrew Carnegiem, i uzyska ode pierwsz zapowied wyjawienia tej wielkiej Tajemnicy. Carnegie zachci wtedy Hilla do badania, w jaki sposb inni ludzie z tej Tajemnicy korzystali, do studiowania ich metod posugiwania si ni - i do opracowania prostego planu wiodcego do zdobycia bogactwa, ktry mona by przedstawi wiatu jako Plan Mistrzowski. MYL I BOGA SI ujawnia t Tajemnic i przedstawia w Plan. Od pierwszego wydania tej ksiki w roku 1937 ukazay si 42 jej kolejne edycje, drukowane w maksymalnym popiechu, jakiego wymagao zapotrzebowanie na ni. Wydanie niniejsze dostosowane jest do wymogw chwili obecnej, wyposaono je w specjalne udogodnienia w korzystaniu z tekstu ksiki, w tym take w krtkie wnioski zamykajce kady z jej rozdziaw, suce odwieeniu treci danego rozdziau w pamici. Tak wic mamy nareszcie prost, pewn drog do pokonania wszelkich przeciwnoci, spenienia wszelkich de, zdobycia yciowego sukcesu. Ksika ta wstrznie Tob dziki swej mocy dokonania w Twym yciu gbokiej przemiany. Zrozumiesz dziki niej, dlaczego niektrzy ludzie dochodz do wielkich pienidzy i sukcesw yciowych - bo sam staniesz si jednym z nich.

Przedmowa
W kadym rozdziale tej ksiki omawiam jedn z przynoszcych pienidze tajemnic, ktre umoliwiy zdobycie fortuny setkom najbogatszych ludzi na wiecie - ludziom, ktrych dokonania yciowe analizowaem przez dugie lata. Na tajemnic ich sukcesu zwrci mi uwag przed ponad p wiekiem Andrew Carnegie. Ten obrotny, miy w obejciu stary Szkot, cierpliwie wbija mi j do gowy, kiedy byem jeszcze maym chopcem. A potem osuwa si w gb swego fotela i z byskiem rozbawienia w oku sprawdza, czy mam do oleju w gowie, aby w peni doceni to, co mi wyjawi. A kiedy si ju upewni, e pojem jego myl, zapyta, czy bybym gotw powici jakie dwadziecia lat, albo i wicej, by si przygotowa do przedstawienia tej myli wiatu, kobietom i mczyznom, ktrzy bez poznania tej myli mogliby zazna yciowej klski. Odrzekem, e si tego podejm i oto, przy wsppracy pana Carnegiego, dotrzymuj tego zobowizania. Ksika niniejsza wyjawia t tajemnic, dowiedzion dowiadczeniem yciowym tysicy ludzi z rnych dziedzin ycia. To wanie od pana Carnegiego pochodzi pomys, by ow magiczn formu, ktra jemu samemu przyniosa wspaniay yciowy sukces, odnie do dokona ludzi, ktrzy nie mieli czasu zastanawia si nad sposobem, w jaki dochodzi si do bogactwa; mia on te nadziej, e bd mg dowie susznoci tej formuy, potwierdzonej dowiadczeniem kadego z tych mczyzn i kadej z tych kobiet. Pan Carnegie sdzi, e jego teori bdzie si wykadao we wszystkich szkoach i wyraa przekonanie, i gdyby uczono jej w naleyty sposb, zrewolucjonizowaaby cay system owiatowy w tak znacznym stopniu, e czas przeznaczony na ksztacenie modziey mona by zredukowa do poowy. Autentyczne yciorysy dowodz zadziwiajcej siy Tajemnicy Sukcesu W rozdziale III powiconym Wierze w siebie znajdziecie zadziwiajc histori tworzenia gigantycznego koncernu United States Steel Corporation, powoanego do ycia i kierowanego przez modego czowieka, na ktrego przykadzie pan Carnegie dowodzi, i jego teoria sprawdza si na kadym czowieku, ktry j przyjmie. Wierne zastosowanie tej tajemnicy przynioso Charlesowi M. Schwabowi ogromne pienidze i wpywy. Mwic otwarcie, zastosowanie tej formuy przysporzyo panu Schwabowi szeset tysicy dolarw. Fakty takie - dobrze znane niemal wszystkim, ktrzy znali pana Carnegiego - daj czytelnikowi jasne wyobraenie o tym, co moe mu zaoferowa lektura tej ksiki, w jakim stopniu moe mu ona uwiadomi, czego naprawd pragnie. Tajemnic sukcesu przekazano tysicom mczyzn i kobiet, ktrzy zgodnie z yczeniem pana Carnegiego wykorzystali j dla wasnego poytku. Niektrzy z nich zdobyli dziki niej fortun. Inni wykorzystali j osigajc harmoni w rodzinie. Pewien urzdnik stosowa j tak skutecznie, e zapewniaa mu ona dochd przekraczajcy 75 tysicy dolarw rocznie.1 Krawiec z Cincinnati, Arthur Nash, postanowi wykorzysta swe bankrutujce przedsibiorstwo jako krlika dowiadczalnego, na ktrym chcia sprawdzi dziaanie formuy. Przedsibiorstwo rozkwito i przynioso wacicielom znaczne dochody. I nadal znakomicie
Poniewa pierwsze wydanie ksiki N. Hilla miao miejsce wiele lat temu, pokane wwczas sumy dzi wydaj si kwotami niewielkimi. Podobnie przytaczane przykady wczesnych osigni techniki (cudw techniki) brzmi dzi odlegle.
1

prosperuje, mimo i pan Nash ju zmar. Eksperyment przeze dokonany uznano za wyjtkowy, a gazety i czasopisma powiciy mu tyle miejsca, i za jego wykorzystanie na reklamy musiano by wyda ok. miliona dolarw. Tajemnic t pozna rwnie Stuart Austin Wier, mieszkaniec miasta Dallas w Teksasie. Przyj j z takim zapaem, e porzuci uprzedni zawd i podj studia prawnicze. Czy mu si powiodo? I o tym zdarzeniu opowiem. Kiedy pracowaem jako akwizytor ogoszeniowy w LaSalle Extension University, miaem mono przyglda si, jak rektor tego uniwersytetu, J. G. Chapline, stosujc t formu przeksztaci go w jedn z najznaczniejszych w skali kraju uczelni dla studentw zaocznych. Tajemnic, o ktrej tu mwi, charakteryzuj w ksice przynajmniej sto razy. Nie nazywam jej wprost, poniewa wydaje si, i jest skuteczniejsza, kiedy pozostaje czciowo utajona, cho znajduje si w zasigu wzroku i kiedy ci, ktrzy dojrzeli do jej przyjcia, mog do niej dotrze wasnym wysikiem. Wanie dlatego pan Carnegie zawierza mi j tak cierpliwie, nie nazywajc jej po imieniu. Tajemnica przemawia do tych, ktrzy chc sucha Jeli jeste gotw j przyj, odnajdziesz j przynajmniej w jednym fragmencie kadego rozdziau. Mgbym skorzysta z przywileju uwiadomienia ci, w jaki sposb moesz stwierdzi, e ju jeste przygotowany na jej przyjcie, ale pozbawioby ci to wikszoci korzyci, jakie pyn z dokonania tego odkrycia na wasn rk. Jeli poddae si zniechceniu, jeli przypado ci w udziale zmaga si z przeciwnociami ycia, ktre przygasiy w tobie ducha, jeli prby sprostania wyzwaniom ycia, jakie podejmowae, zakoczyy si klsk, albo te jeli doznae upoledze w wyniku choroby lub fizycznych okalecze, niech przykad mojego syna i jego sposb zastosowania teorii Carnegiego wyda ci si oaz na pustyni straconych nadziei. Tajemnic t wykorzystywa w szerokim zakresie prezydent Woodrow Wilson w czasie I wojny wiatowej. Przekazywano j onierzom w czasie szkolenia, jakie odbywali przed wyruszeniem na front. Prezydent Wilson zwierzy mi si, e w znacznym stopniu dopomoga ona w zbieraniu funduszw na cele wojenne. Szczegln waciwoci tej tajemnicy jest to, e ci, ktrzy j poznali i zastosowali si do niej, zostali wcignici na drog do yciowego sukcesu. Jeli w to wtpisz, przypatrz si nazwiskom ludzi, jakich tu wspominam; we z nich przykad, a przekonasz si, e to prawda. Na wiecie niczego nie dostaje si za darmo! Tajemnicy, o ktrej mwi, nie mona uzyska za darmo, ale cena, jak trzeba za ni zapaci, jest niewspmierna do jej wartoci. I za adn cen nie mona tej tajemnicy udostpni tym, ktrzy jej z wasnej woli nie poszukuj. Nie moe te by ona nikomu odstpiona ani sprzedana, poniewa w istocie skada si z dwch czci. Jedna z tych czci znajduje si ju w posiadaniu tych, ktrzy s wewntrznie przygotowani na przyjcie caej tajemnicy. Tajemnica ta odpowiada potrzebom i moliwociom wszystkich, ktrzy przygotowani s na jej przyjcie. Poziom wyksztacenia nie ma tu nic do rzeczy. Na dugo przed mym przyjciem na wiat, tajemnic t posiad T.A.Edison i posuy si ni tak mdrze, e sta si czoowym w skali wiatowej wynalazc, cho tylko przez trzy miesice chodzi do szkoy. Tajemnic t przyj rwnie Edwin C. Barnes, przedsibiorca powizany z Edisonem. Zastosowa j tak skutecznie, e chocia pierwotnie nie zarabia wicej ni 12 tysicy dolarw rocznie, przeszed na wczeniejsz emerytur jako posiadacz olbrzymiej fortuny. Histori jego ycia przedstawiam w pocztkowej czci rozdziau I. Przekona ci ona, e bogactwo nie jest dla 4

ciebie nieosigalne, e moesz sta si tym kim chcesz, e pienidze, sawa, uznanie i szczcie mog si sta udziaem tych, ktrzy s naprawd zdecydowani je zdoby. Skd o tym wiem? Odpowied na to pytanie znajdziesz zanim doczytasz t ksik do koca. Moesz j znale rwnie dobrze w pierwszym rozdziale, jak i na ostatniej stronie. W trakcie prowadzonych, na yczenie Carnegiego, przez dwadziecia jeden lat bada przeanalizowaem dokonania yciowe setek znanych ludzi, z ktrych wielu wyznao, i zbio majtek dziki tajemnicy Carnegiego; wymieni tu przykadowo kilkadziesit nazwisk: Henry Ford, William Wrigley junior, John Wanamaker, James J. Hill, George S. Parker, E. M. Statler, Henry L. Doherty, Cyrus H. K. Curtis, George Eastman, Charles M. Schwab, Harris F. Williams, King Gillette, Daniel Willard, dr Frank Gunsaulus, Ralph A. Weeks, Arthur Nash, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank A. Vanderlip, Theodore Roosevelt, John W. Davis, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, J. G. Gliapline, dr Frank Crane, J. Odgen Armour, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward W. Bok, Frank A. Munsay, Ebert H. Gary, George M. Alexander, Clarence Darrow, John H. Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Arthur Wier, F.W.Woolworth, pk Robert A. Dollar, Edward A. Filene, Edwin C. Barnes, William Jennigs Bryan, dr David Starr Jordan, sdzia Daniel T.Writht, senator Jennings Randolph, dr Alexander Graham Bell. Nazwiska te stanowi tylko ma cz owych setek wybitnych Amerykanw, ktrych dokonania finansowe oraz inne dowodz, i ci, co pojli i zastosowali w swym dziaaniu tajemnic Carnegiego, osigaj wysoki poziom ycia. Nie zdarzyo mi si usysze o nikim takim, kto przyjmujc t tajemnic nie osignby sukcesu w jakiej wybranej przez siebie dziedzinie. I nie znam te nikogo, kto by si wybi lub doszed do bogactwa nie w wyniku zastosowania tej tajemnicy. Wycignem z tych dwch faktw wniosek, i owa tajemnica jest jako cz wiedzy niezbdnej dla uformowania zdecydowanej postawy yciowej - waniejsza od wszystkiego, co mona uzyska poprzez to, co si popularnie nazywa wyksztaceniem. C to bowiem jest wyksztacenie? Pytanie to wymagaoby szczegowej odpowiedzi. Zwrotny moment w twoim yciu Tak wic tajemnica, o ktrej mwi, w ten czy w inny sposb wyoni si z kart tej ksiki i stanie do twej dyspozycji, jeli tylko jeste przygotowany na jej przyjcie. Rozpoznasz j, kiedy tylko ci si objawi. A kiedy si to zdarzy, czy stanie si to za spraw rozdziau pierwszego czy ostatniego, zatrzymaj si na chwil, przesta czyta, pozwl, aby ci si przedstawia - i wypij z tej okazji kieliszeczek czego, co lubisz, dla uczczenia najwaniejszej chwili twego ycia, jego zwrotnego momentu. Czytajc t ksik pamitaj te, e przedstawia ona fakty a nie zmylenia, a jej celem jest przekazanie prawdy uniwersalnej, z ktrej wszyscy przygotowani na jej przyjcie dowiedz si, co robi ze swym yciem i jak osign yciowy cel. Znajd te w niej bodziec potrzebny do rozpoczcia nowego ycia. Czy mog ci, Czytelniku, tytuem ostatniego sowa tej przedmowy zaproponowa sposb, w jaki bdziesz mg rozpozna tajemnic Carnegiego? Ot kade dokonanie, wszystkie zdobyte przez ludzi bogactwa maj swe rda w ich mylach! Jeli jeste przygotowany na przyjcie tej tajemnicy, ju posiade j w poowie, drug poow rozpoznasz z pewnoci w chwili, gdy dotrze do twego umysu. Napoleon Hill

MYL JEST REALN SI


Si, ktra przynosi sukces, jest potga twego umysu. Jak sprawi, by ycie odpowiadao TAK na twoje zamierzenia i ambicje.

Myl jest realn si i naprawd staje si potg, kiedy suy cisemu wyznaczaniu celu, dyscypliny postpowania i gorcej dzy przetworzenia pomysw w bogactwo lub inne dobra materialne. Edwin C. Barnes przekona si przed paroma laty, jak gbok prawd jest to, e ludzie s w stanie skupi myl na dojciu do bogactwa i zdoby je. To przewiadczenie wyrobi w sobie nie w wyniku przesiadywania w fotelu i dumania. Dojrzewao ono w nim stopniowo, krok po kroku, od chwili, kiedy gorco zapragn zwiza si interesami z wielkim Edisonem. Gwn cech tego pragnienia ywionego przez Barnesa byo to, i miao ono okrelony charakter. Chcia on wsppracowa z Edisonem, a nie pracowa dla Edisona. Prosz si uwanie przypatrzy, w jaki sposb zabra si on do przetworzenia swych zamysw w rzeczywisto; pozwoli to lepiej zrozumie zasady, ktrych stosowanie doprowadza do bogactwa. Kiedy zrodzio si w nim owo pragnienie, czy te impuls mylowy, nie mia monoci zrealizowania go. Stay mu na przeszkodzie dwie powane trudnoci. Nie zna Edisona i nie mia pienidzy na bilet do East Orange w stanie New Jersey. Wikszo ludzi, ktrzy mogliby odczu podobne pragnienie, poczuaby si w obliczu tych trudnoci niezdolna do jego zrealizowania. Ale to co zrodzio si w myli Barnesa nie byo zwyk zachciank! Edison spojrza mu w oczy... Zjawi si w laboratorium Edisona i przedstawi jako czowiek, ktry chce robi z wynalazc wsplne interesy. Po latach pan Edison tak wspomina ich pierwsz rozmow: Wyglda jak zwyky wczga, mia cos w wyrazie twarzy, co sprawiao wraenie, e jest czowiekiem zdecydowanym osign cel, dla ktrego do mnie przyby. Po latach dowiadcze z rnymi ludmi przekonaem si, e jeli kto poda czego tak mocno, e dla osignicia tego celu gotw jest postawi na szali ca sw przyszo, to z pewnoci osignie to, czego pragn. Daem mu moliwo przedstawienia jego zamiarw, poniewa pojem, e ca sw energi wewntrzn podporzdkowa celowi, od ktrego nie odstpi, a go osignie. Pniejsze wydarzenia dowiody, e si nie myliem. Przecie nie wygld zewntrzny tego modego czowieka dopomg mu w pozyskaniu zgody Edisona - przeciwnie, wygld ten przemawia przeciw niemu. Zdecydowaa o tym sia jego myli. Barnes nie sta si wsplnikiem Edisona w wyniku pierwszej z nim rozmowy. Najpierw dosta prac w biurze u Edisona z pensj raczej skromn. Mijay miesice. Nic nie zdawao si przyblia Barnesa do realizacji zamiaru, ktry uznawa za gwny cel yciowy. Co si jednak zmieniao w umyle Barnesa. Uporczywie pogbia w sobie wol stania si wsplnikiem Edisona. Psychologowie susznie twierdz, i kiedy kto jest naprawd wewntrznie przygotowany do czego, objawia t gotowo swym zachowaniem. Barnes by wewntrznie przygotowany do zawizania spki z Edisonem, co wicej, by zdecydowany trwa w tej gotowoci a do chwili, w ktrej bdzie mg speni swj zamiar. 6

Nigdy sobie nie wmawia: A po c mi waciwie to wszystko? Zmieni plany i poszukam sobie posady sprzedawcy. Powtarza natomiast: Przyjechaem tu, aby robi interesy z Edisonem i osign ten cel, chobym mia na to powici cae ycie. Tak wanie myla! Jakie wspaniae historie mieliby o sobie do opowiedzenia rni ludzie, gdyby umieli wytkn sobie wyrany cel i trwa przy nim a do czasu, kiedy wypeni on cakowicie ich wiat wewntrzny! By moe mody wwczas Barnes nie zdawa sobie jeszcze z tego sprawy, ale jego upr i wytrwaa wierno wyranie okrelonemu pragnieniu, doprowadziy do usunicia wszelkich trudnoci i zrealizowania jego zamiarw.

Szczcie puka do kuchennych drzwi Moliwo tej realizacji pojawia si pod inn postaci ni Barnes oczekiwa i nadesza z niespodziewanej strony. Takie to bywaj kaprysy szczcia. Potrafi ono zapuka do kuchennych drzwi albo pojawi si pod postaci nieszczcia czy te przejciowego niepowodzenia. By moe dlatego wanie tak wielu ludzi nie umie rozpozna szczliwej szansy. Edison koczy wanie prace nad udoskonaleniem nowego urzdzenia biurowego, ktre nazywano wwczas dyktafonem Edisona. Dystrybutorzy jego wyrobw nie byli tym urzdzeniem zachwyceni. Nie wierzyli w moliwo sprzedawania go z powaniejszym zyskiem. Barnes by przekonany, e potrafi skutecznie sprzedawa dyktafon Edisona. Zaproponowa wynalazcy swe usugi i uzyska jego zgod. Podj si sprzeday tego urzdzenia i sprzedawa je tak skutecznie, e Edison podpisa z nim kontrakt na rozprowadzanie dyktafonu na cay kraj. W wyniku tego kontraktu Barnes sta si czowiekiem bogatym, ale dokona rzeczy znacznie wikszej. Dowid, e czowiek moe sam doj do bogactwa. Nie wiem dokadnie, ile Barnes zarobi na tym kontrakcie i nie ma sposobu, eby si tego dowiedzie. Moe byy to dwa, a moe trzy miliony dolarw, ale niezalenie od tego, jak znaczna bya ta suma, nie da si ona porwna do znacznie wikszego dokonania, jakim byo uzyskanie dokadnej wiedzy o tym, e nieuchwytny impuls mylowy moe by przetworzony w walory materialne poprzez zastosowanie pewnych znanych zasad. Barnes po prostu wymyli siebie jako partnera wielkiego Edisona! Wymyli sobie wielk fortun. U pocztkw swej kariery nie rozporzdza niczym oprcz wiadomoci tego, czego pragnie i zdecydowania w deniu do tego celu, a do jego osignicia. O czowieku, ktry przedwczenie zrezygnowa Jedn z najpowszechniejszych przyczyn klski yciowej jest zwyczaj odstpowania od zamierze pod wpywem przejciowych poraek. Kady z nas ma na sumieniu przynajmniej jeden taki grzech. Wuj R. U. Darbyego ogarnity zosta gorczk zota w okresie jej wybuchu i wyruszy na Zachd, aby je wydobywa i wzbogaci si w ten sposb. Nikt mu nigdy nie wytumaczy, e wicej zota, odkryto w umysach udzi ni wydobyto kiedykolwiek z ziemi. Wytyczy sobie dziak i rozpocz kopanie. Po tygodniu porazio go odkrycie lnicej rudy. Potrzebna bya mu maszyna do wydobywania jej na powierzchni. Zamaskowa wic szyb i wyruszy do swego rodzinnego Williamsburga w stanie Maryland, aby powiadomi o swym odkryciu krewnych i ssiadw. Zoyli si wsplnie na zakup odpowiednich urzdze i wysali je na Zachd. Wuj wraz z Darbym przystpili do pracy w kopalni. Kiedy pierwszy wz wypeniony wykopan rud dotar do wytapiacza, okazao si, e jest to najbogatsza ruda w caym Colorado! Kilka dalszych wozw z rud potwierdzio t opini. 7

Spodziewano si nieprawdopodobnych wrcz zyskw. Pogbiono wykopy, a nadzieje Darbyego i wuja piy si coraz bardziej w gr. A stao si co nieoczekiwanego. yki zotej rudy zaniky! Dotarli do koca zoa i nie odnaleli ju wicej zotej rudy. Ryli w ziemi coraz rozpaczliwiej poszukujc yy - bez skutku. W kocu zdecydowali si zrezygnowa z dalszych poszukiwa. Za kilkaset dolarw sprzedali porednikowi wszystkie urzdzenia wydobywcze i wyruszyli pocigiem w drog powrotn. Porednik zleci inynierowi grnictwa obejrzenie kopalni i przeprowadzenie pewnych oblicze. Inynier w uzna, e poszukiwania prowadzone przez poprzednich wacicieli nie przyniosy rezultatu, poniewa nie wiedzieli oni o tzw. zwodniczych liniach. Jego wyliczenia wskazyway, e ya powinna si znajdowa o niecay metr pod miejscem, w ktrym wuj Darbyego zaniecha dalszego drenia. I tam wanie j odnaleziono! Porednik zarobi na tej yle miliony dolarw, poniewa wiedzia przynajmniej tyle, e trzeba zasign rady u fachowca, zanim si zrezygnuje. Sukces ssiaduje o miedz z porak Pan Darby wielokrotnie rozmyla nad sw strat, zanim dokona odkrycia, e pragnienie czego moe by zamienione na zoto. Odkrycia tego dokona, kiedy zaj si sprzeda ubezpiecze na ycie. Darby mia w pamici utrat wielkiej fortuny wskutek przedwczesnej rezygnacji z poszukiwa i wspomaga si teraz wyniesion z tych dowiadcze metod, polegajc na powtarzaniu sobie: Zrezygnowaem wtedy znajdujc si o metr od zotej yy, ale nigdy nie zrezygnuj z przekonania kogo do zakupu ubezpieczenia, kto mi na, pocztku mwi - nie. Darby sta si jednym z tych niewielu agentw ubezpieczeniowych, ktrzy potrafi sprzeda polisy za sum ponad miliona dolarw rocznie. Zawdzicza to swemu przywizaniu do lekcji, jak wycign z przedwczesnej rezygnacji w przemyle wydobywczym. Jest rzecz dowiedzion, e zanim si odniesie yciowy sukces, natkn si wypadnie na przejciowe poraki, a moe nawet i na bolesn klsk. Kiedy czowieka przygniataj niepowodzenia, najprostsz i najlogiczniejsz reakcj wydaje si rezygnacja. I tak wanie zachowuje si wikszo ludzi. Ponad piciuset najszczliwszych w interesach ludzi w Ameryce wyznao autorowi, e najpomylniejsze sukcesy osigali znajdujc si o krok od poraek, ktre by ich powaliy. Klska jest przebiegym kawalarzem o wyrobionym zmyle ironii; znajduje ona szczeglne upodobanie w dopadaniu ludzi w chwili, gdy wydaj si mie sukces w zasigu rki. O dziecku, ktre zdobyo przewag nad dorosym W niedugi czas po tym, jak pan Darby zdoby w dyplom w Instytucie Mocnych Kopniakw Losu i zdecydowa si wykorzysta swe dowiadczenie z przemysu wydobywczego, zdarzyo mu si by wiadkiem pewnej sytuacji, ktra go przekonaa, e NIE niekoniecznie musi oznacza odmow. Pewnego popoudnia dopomaga swemu stryjowi przy mieleniu zboa w do starowieckim mynie. Stryj zarzdza du farm, na ktrej pracowaa te pewna liczba kolorowych dzierawcw. W jakiej chwili drzwi otworzyy si i weszo murzyskie dziecko, creczka jednego z dzierawcw. Stryj spostrzeg dziecko i zapyta szorstkim tonem: - Czego chcesz? Dziecko odpowiedziao niepewnie: 8

- Mamusia mnie przysaa, eby pan da mi dla niej pidziesit centw. - Nie ma mowy. Zmykaj do domu. - Dobrze, psze pana - odpowiedziao dziecko. Ale nie ruszyo si z miejsca. Stryj pana Darbyego tak by pochonity prac, e nie zwrci uwagi na to, i dziecko nie wyszo z myna. Kiedy je wreszcie spostrzeg, ofukn dziewczynk: - Mwiem ci, eby wracaa do domu. Zmykaj std, bo ci przyo. Dziewczynka odpowiedziaa - Dobrze, psze pana - ale nawet nie drgna. Stryj odstawi na bok worek zboa, ktry zamierza wanie wsypa do bbna myskiego, zapa jaki kij lecy pod rk i z gron min ruszy w stron dziecka. Darby wstrzyma oddech. By pewien, e za chwil stanie si wiadkiem morderstwa. Zna gwatowne usposobienie stryja. Kiedy ten znalaz si przy wejciu, gdzie stao dziecko, dziewczynka postpia o krok naprzd i zawoaa rozpaczliwie: - Mamusia musi dosta te pidziesit centw! Stryj zatrzyma si naprzeciw dziecka, przez dobr minut mu si przyglda, a potem odoy kij, sign do kieszeni, wyj z niej pdolarwk i poda dziewczynce. Dziecko wzio monet do rki, odwrcio si powoli w stron drzwi nie spogldajc ani razu na mczyzn, nad ktrym wanie zdobyo przewag. Kiedy dziewczynka wysza, stryj pana Darbyego przysiad na jednej ze skrzy stojcych na pododze i przez jakie dziesi minut gapi si przez okno. Rozmyla z nabon czci o nauczce, jakiej mu udzielono. Pan Darby rwnie rozmyla o tym zdarzeniu. Po raz pierwszy w yciu zetkn si oto z sytuacj, w ktrej murzyskie dziecko pokierowao postpowaniem dorosego biaego czowieka. W jaki sposb ta dziewczynka tego dokonaa? Co si takiego zdarzyo w umyle stryja, co sprawio, e zapanowa nad sw gwatownoci i sta si agodny jak baranek? Jakiej to tajemnej mocy uyo dziecko, aby zapanowa nad sytuacj? Takie oto pytania dryy myl Darbyego, ale odpowied na nie znalaz dopiero po latach, kiedy mi opowiada o caym zdarzeniu. Dziwnym trafem opowie o tym niezwykym zdarzeniu przedstawi autorowi tej ksiki w starym mynie, w tej samej sieni, w ktrej jego stryj odebra sw nauczk. TAK ukryte za NIE Kiedymy tak sobie rozmawiali w owym starym mynie, pan Darby zakoczy sw opowie o niezwykym zwycistwie dziecka: Jaki pan z tego wycignie wniosek? Jakiej tajemnej siy uyo to dziecko, aby tak cakowicie pokona mojego stryja? Odpowied na to pytanie zawiera si w zasadach przedstawionych w tej ksice. Jest to odpowied pena i wyczerpujca. Mieci w sobie szczegowe zalecenia, wystarczajce na tyle, by kadego uczyni zdolnym do uzyskania i zastosowania tej siy, ktr owo dziecko zawadno przez przypadek. Skup myli, a dostrzeesz wyranie, jaka to sia popieszya dziecku z pomoc. W nastpnym rozdziale znajdziesz kolejny przebysk tej siy. Jeszcze w innym miejscu tej ksiki natkniesz si na myl, ktra pobudzi twe moliwoci poznawcze i postawi ci do dyspozycji, dla twego wasnego poytku, t niepokonaln si. wiadomo tej siy moe si w tobie zrodzi ju po przeczytaniu pierwszego rozdziau tej ksiki, ale moe owadn twym umysem po lekturze ktrego z rozdziaw nastpnych. Moe ci nawiedzi pod postaci odrbnego pomysu. Ale moe te przybra form jakiego planu dziaania albo zamysu. I znw skoni ci moe do powrotu myl do dawnych twych dowiadcze, minionych klsk i zaama, by wycign z nich nauki, dziki ktrym odzyskasz to wszystko, co utraci w wyniku owych przegranych. Po okreleniu przeze mnie natury tej siy, ktr niejako mimo woli posuya si 9

murzyska dziewczynka, pan Darby dokona w mylach szybkiego przegldu swych dowiadcze zebranych w cigu trzydziestu lat pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego i otwarcie przyzna, e swe sukcesy na tym polu zawdzicza w pewnym stopniu lekcji, jak pobra od tego dziecka. Przypomnia te sobie sw yciow pomyk, wynik z zaniechania poszukiwa o metr od zotej yy. Owiadczy jednak: To dowiadczenie okazao si bogosawione w swych tragicznych skutkach. Nauczyo mnie dy wytrwale, nie baczc na adne trudy i ta lekcja bya niezbdna dla osignicia czegokolwiek w yciu. Dowiadczenia pana Darbyego s dostatecznie powszechne i jasne, by nada kierunek caemu jego yciu; stay si wic dla niego rwnie wane, jak samo ycie. Wycign korzy z obu tych dowiadcze, poniewa oba przeanalizowa i wycign z nich nauki, jakie w sobie kryy. Ale co pocz z ludmi, ktrzy albo nie maj czasu, albo skonnoci do tego, by przemyle poniesion klsk w celu wycignicia z niej nauki, ktra moe im przynie yciowy sukces? Gdzie i w jaki sposb nauczy si on sztuki przekuwania klski w szczeble wiodce do powodzenia? Ksika niniejsza powstaa wanie po to, by udzieli odpowiedzi na te pytania. Dziki cennemu pomysowi osigniesz sukces Odpowied ta wymaga okrelenia trzynastu zasad, ale czytajc t ksik pamitaj, e odpowied na pytania, jakie kazay ci si zastanawia nad osobliwociami ycia, odnale moesz w swym wasnym umyle, w jakim pomyle, planie dziaa lub zamierzeniu, ktre zrodzi si w mylach podczas czytania tej ksiki. Rozsdny pomys jest tym, czego potrzeba do osignicia powodzenia. Zasady przedstawione w tej ksice dotycz sposobw i rodkw formuowania uytecznych pomysw. Zanim przystpimy do charakteryzowania tych zasad, musimy si upewni, e jeste gotw na przyjcie nastpujcego wanego twierdzenia: Kiedy bogactwa zaczynaj spywa, gromadz si tak szybko i w takiej obfitoci, e czowiek zaczyna zachodzi w gow, gdzie te si ukryway przez wszystkie poprzednie chude lata. Jest to stwierdzenie zadziwiajce, tym bardziej, im bliej przypatrujemy si przyjtemu oglnie przekonaniu, e bogactwa przypadaj w udziale tylko tym, ktrzy pracowali na nie dugo i ciko. Kiedy zaczynasz myle o bogactwie i zdobywa je, stwierdzasz, e bogactwo bierze pocztek z pewnego stanu umysu, ze cile okrelonego zamierzenia, przy niewielkim lub wrcz adnym nakadzie pracy. Zarwno ty, jak kady inny czowiek na twoim miejscu, bdzie si chcia dowiedzie, w jaki sposb osign ten stan umysu, ktry przysparza bogactw. Sam powiciem dwadziecia pi lat na odpowiednie badania, poniewa chciaem si dowiedzie, w jaki sposb osignli w stan ci, ktrym si powiodo. Przypatruj si bardzo uwanie, jak w miar tego, jak bdziesz opanowywa zasady tej filozofii i rozpoczyna wypenia zalecenia co do sposobu stosowania tych zasad, zacznie si poprawia twoja sytuacja finansowa, a wszystko, czego si tkniesz, zacznie ci przynosi korzyci. Mylisz, e to niemoliwe? Ot nie, to jest moliwe! Jedn z gwnych saboci mylenia ludzkiego jest typowe dla przecitnych jednostek zycie z pojciem niemoliwe. Kady przecitniak zna wszystkie reguy, ktre si nie sprawdzaj w yciu. I wszystkie sprawy, ktrych nie mona dokona. Ksik niniejsz napisaem dla tych, ktrzy poszukuj regu, jakie innym ludziom przyniosy yciowy sukces i ktrzy pragn oprze cae swoje ycie na tych reguach. 10

Sukces yciowy przypada tym, ktrzy wytwarzaj w sobie wiadomo sukcesu. Klska yciowa spada na tych, ktrzy biernie poddaj si wiadomoci klski. Zaoeniem tej ksiki jest dopomoenie tym wszystkim, ktrzy pragn nauczy si sztuki przetwarzania swych umysw z ulegych wiadomoci klski w przepojone wiadomoci sukcesu. Inn saboci wystpujc u zbyt wielu ludzi, jest nawyk mierzenia wszystkich i wszystkiego miark ich wasnych wrae i wierze. Niektrzy czytelnicy tej ksiki bd sdzili, e nie mog myle o bogactwie i dy do niego, poniewa nawyki mylowe przykuy ich do biedy, niedostatku, klski i zaamania. Ci nieszczliwi ludzie przypominaj mi pewnego Chiczyka, ktry przyby do Ameryki, aby uzyska amerykaskie wyksztacenie. Zapisa si na uniwersytet w Chicago. Ktrego dnia rektor Harper natkn si w campusie na owego modego czowieka ze Wschodu, zatrzyma si, by z nim przez chwil pogawdzi i zapyta, ktra z cech Amerykanw, jakie zdoa ju zaobserwowa, wywara na nim najsilniejsze wraenie. Dziwny ukad waszych oczu odpowiedzia student - wasze oczy w ogle nie s skone. No i co powiecie o tym Chiczyku? Wzdragamy si uwierzy w to, czego nie rozumiemy. Przyjmujemy gupie zaoenie, e nasze wasne ograniczenia s waciwym zakresem ogranicze. Pewnie, e oczy innych ludzi wcale nie s skone, skoro nie s takie same, jak nasze oczy. Chc tego i bd to mia Kiedy Henry Ford postanowi zbudowa swj synny silnik V-8, przyj jako wstpny projekt silnik z omioma cylindrami w jednym rzdzie i poleci inynierom zaprojektowa takie urzdzenie. Projekt wykrelono na papierze, ale wszyscy inynierowie, jak jeden m, uznali za po prostu niemoliwe zbudowanie omiocylindrowego silnika rzdowego jako jednostki. Ford poleci: - Skonstruujcie go za wszelk cen. - Ale to niemoliwe - odpowiedzieli. - Bierzcie si do roboty - rozkaza Ford - i nie przerywajcie jej, a do chwili, kiedy go zbudujecie, niewane ile to wam zabierze czasu. Inynierowie przystpili do dziea. Nie mieli innego wyjcia, jeli chcieli pozosta pracownikami Forda. Przez sze miesicy nie dokonano niczego. Po dalszych szeciu miesicach nadal nie byo adnego postpu. Inynierowie starali si wypeni polecenie szefa na wszelkie moliwe sposoby, ale sprawa wydawaa si niewykonalna - niemoliwa. Pod koniec roku Ford sprawdzi z inynierami stan robt i znw poinformowali go, e nie znaleli sposobu, aby speni jego polecenie. - Pracujcie dalej - powiedzia Ford - chc tego i bd to mia. Podjli prac i nagle, jakby za dotkniciem czarodziejskiej rdki, odkryto cay sekret. Zdecydowanie Forda znw zwyciyo. Moe ta historia nie jest cisa w szczegach, ale jej sens i istota zostay tu przedstawione dokadnie. Wy, ktrzy chcecie myle o bogactwie i dy do niego, wysnujcie z niej, jeli potraficie, wnioski dotyczce milionw Henryego Forda. Nie bdziecie musieli siga myl zbyt daleko. Henry Ford odnis yciowy sukces, poniewa poj i zastosowa zasady osigania powodzenia. Jedn z tych zasad jest pragnienie, wiadomo tego, ku czemu si dy. Przypomnijcie sobie t opowie, ktr przeczytalicie i podkrelcie zdania, w ktrych przedstawiona jest tajemnica jego zdumiewajcego osignicia. Jeli potraficie tego dokona, 11

jeli wasz palec wskazujcy zdoa odnale ten szczeglny zesp zasad, ktre uczyniy Henryego Forda bogatym, jestecie zdolni do dokonania osigni rwnych jego osigniciom w kadej dowolnej dziedzinie, ktra wam odpowiada. Poeta wypowiedzia prawd W sowach: Jestem kowalem swego losu, kapitanem mej duszy Henley wyjani nam, e jestemy twrcami wasnego losu i dowdcami naszych dusz, poniewa jestemy wadni kontrolowa nasze myli. Pragn nam zakomunikowa, i nasze umysy namagnesowane s tymi przewodnimi mylami, ktre piastujemy w duchu i e - za pomoc rodkw, z ktrymi nikt z nas nie jest dostatecznie oswojony - ten magnetyzm przyciga do nas siy, ludzi oraz okolicznoci yciowe, ktre odpowiadaj naturze tych naszych przewodnich myli. Pragn nas przekona, e zanim zaczniemy gromadzi bogactwa w wielkiej obfitoci, musimy namagnetyzowa nasze myli silnym podaniem bogactw, wyrobi w sobie wiadomo pienidza, poniewa podanie pienidzy zrodzi w nas okrelony plan ich uzyskania. Ale jako poeta, a nie filozof, Henley ograniczy si do wyraenia wielkiej prawdy w poetyckiej formie, pozostawiajc filozoficzn interpretacj swych sw tym, ktrzy za nimi pod. Tak oto krok po kroku prawda sama uchyla przed nami rbka swej tajemnicy, zanim objawi si, pewna tego, i zasady przedstawione w tej ksice zawieraj w sobie tajemnic zapanowania nad naszym losem materialnym. Mody czowiek jasno widzi swj yciowy cel Jestemy ju przygotowani do rozpatrzenia pierwszej z tych zasad. Utrzymuj umys w trakcie czytania zda dotyczcych prawdy w penej gotowoci i pamitaj, e zasady owe nie s wynalazkiem adnej konkretnej osoby. Dziaay one na rzecz wielu ludzi. Moesz je zastosowa i ty dla wasnego poytku. Stwierdzisz, e da si tego dokona atwo, bez wysiku. Przed kilku laty wygaszaem wykad inauguracyjny w Salem College, w Salem w Zachodniej Wirginii. Zasad przedstawion w nastpnym rozdziale charakteryzowaem z takim uniesieniem, e pewien student przeddyplomowego rocznika przyj j za swoj i wczy do swej filozofii yciowej. Zosta potem czonkiem Kongresu i jedn z wanych osobistoci w rzdzie Franklina D. Roosevelta. I wtedy napisa do mnie list, w ktrym w tak jasny sposb wyrazi swe zdanie o zasadzie przedstawionej w nastpnym rozdziale, e zdecydowaem si przytoczy jego list jako wstp do tego rozdziau. Daje on bowiem wyobraenie o nagrodzie, jaka przypadnie w udziale tym, ktrzy si do tej zasady zastosuj: Drogi Mj Napoleonie, moja dziaalno w Kongresie, dajca mi wgld w problemy, jakimi yje wielu mczyzn i kobiet, upowania mnie do sformuowania pewnej rady, ktra moe okaza si przydatna tysicom zasugujcych na ni ludzi. W roku 1922, kiedy odbywaem ostatni rok studiw w Salem College, wygosie tam wykad inauguracyjny. Wykadem tym zasiae w mym umyle pewn ide, ktrej zawdziczam to, i su obecnie mojemu krajowi i ktrej w znacznym stopniu zawdzicza bd wszystkie me przysze sukcesy yciowe. Pamitam tak dokadnie, jakbym to usysza wczoraj, Twoj wietn charakterystyk metody, dziki ktrej Henry Ford, majcy nader ubogie wyksztacenie i niemajcy ani dolara w kieszeni, pozbawiony wpywowych przyjaci, wspi si na szczyty. Doszedem wwczas do 12

przekonania, zanim jeszcze zakoczye wykad, e i ja zdobd tam dla siebie miejsce, nawet gdyby mi przyszo pokona nie wiem jakie przeciwnoci. Tego roku tysice modych ludzi ukocz studia, podobnie bdzie w nastpnych latach. Kady z nich rozglda si bdzie za sowami konkretnej zachty, takimi jak te, ktre Tobie zawdziczam. Bd chcieli wiedzie, w ktr si zwrci stron, jak obra yciow drog. Moesz im takiej porady udzieli, poniewa obdarzye ni ju tak wielu ludzi. S dzi w Ameryce tysice ludzi, ktrzy chcieliby wiedzie, jak przetworzy pomysy w ywe pienidze, ludzi, ktrzy zaczynaj od zera, bez finansowych rodkw i chc wyrwna poniesione w wyniku bankructwa straty. Jeli ktokolwiek moe im w tym pomc, to tym kim jeste ty. Kiedy wydasz sw ksik, chciabym otrzyma jej pierwszy egzemplarz, jaki wyjdzie z druku, i to opatrzony Twoim
Z najlepszymi - jak dobrze wiesz - yczeniami serdecznie Ci oddany - JENNINGS RANDOLPH

Po trzydziestu piciu latach, jakie upyny od mego inauguracyjnego wykadu, miaem przyjemno znale si znw w Salem College, w roku 1957 i wygosi wykad podczas uroczystoci wrczania dyplomw koczcym studia absolwentom. Sam otrzymaem tytu doktora honoris causa w dziedzinie literatury. Od roku 1922 ledziem przebieg kariery zawodowej Jenningsa Randolpha, ktry sta si jednym z najwybitniejszych w kraju zarzdcw linii lotniczych, a take wspaniaym mwc i senatorem ze stanu Zachodnia Wirginia. WNIOSKI POD ROZWAG: Moesz by biednie ubrany i bez grosza, jak Edwin Barnes, ale gorca dza sukcesu moe ci stworzy yciow szans. Im wytrwaej podasz waciw drog, tym bardziej si zbliasz do sukcesu. Bardzo wielu ludzi rezygnuje w chwili, kiedy w sukces maj ju w zasigu rki. Pozostawiaj go do wzicia innym. Wytknity cel jest podstaw wszelkich osigni, zarwno mniejszych, jak i wikszych. Nawet silny mczyzna moe zosta pokonany przez dziecko, ktre zda do celu. Podporzdkuj swe nawyki mylowe wadze twego yciowego zadania, a zdoasz osign nawet to, co si wydaje niemoliwe. Za przykadem Henryego Forda zaszczep sw wiar i wytrwao innym, a niemoliwe zostanie spenione. Moesz osign wszystko, co umys ludzki zdoa, wymyli i w co zdoa uwierzy.

13

II Pierwszy krok do bogactwa:


DZA BOGACTWA
Marzenia staj si rzeczywistoci, gdy dza bogactwa przeksztaca si w konkretne dziaanie. daj od ycia wielkich darw, a omielisz je do tego, by ci je przynioso.

Kiedy przed ponad pidziesiciu laty Edwin C. Barnes wysiad z pocigu towarowego na stacji w East Orange w stanie New Jersey, przypomina wygldem wczg, ale jego gow wypeniay myli godne monarchy! Umys jego pracowa intensywnie, podczas gdy on maszerowa ze stacji kolejowej do biura Thomasa A. Edisona. Wyobraa sobie, jak stanie twarz w twarz z Edisonem. W mylach przepowiada sobie prob, z jak si do niego zwrci, aby Edison da mu szans spenienia obsesyjnie wrcz arliwego pragnienia: aby mg sta si partnerem wielkiego wynalazcy w interesach. Pragnienie to nie byo nadziej! Nie byo te tyczeniem! Bya to dza, ktra zawadna caym jego jestestwem. Bya to dza dojrzale uksztatowana. W kilka lat pniej Edwin C. Barnes znowu stan twarz w twarz z Edisonem, w tym samym gabinecie, w ktrym spotka wynalazc po raz pierwszy. Ale wtedy jego dza staa si ju rzeczywistoci. Prowadzi z Edisonem wsplne interesy. Najgortsze marzenie jego ycia stao si rzeczywistoci: Barnes osign yciowy sukces, poniewa wyznaczy sobie wyrany cel i powici ca sw energi yciow, skoncentrowa wszystkie swe siy na realizacji tego celu. Nie wolno si wycofa Pi lat musiao min, zanim zarysowaa si przed nim szansa spenienia ycze. Innym ludziom wydawa si w tym czasie jedynie drobnym trybikiem w ogromnej maszynerii Edisonowskich przedsiwzi, ale we wasnych mylach przez cay ten czas, od pierwszego dnia po przybyciu do East Orange, by ju wsplnikiem wynalazcy.

Jest to wspaniay przykad zdecydowanego podania sukcesu yciowego. Barnes osign swj cel, poniewa tego, by sta si partnerem Edisona w interesach poda gorcej ni czegokolwiek innego na wiecie. Opracowa te plan postpowania dla osignicia tego celu. I spali za sob mosty. Trwa przy swej dzy, ktra staa si dominujc nad ca osobowoci obsesj jego ycia, a - w kocu - staa si ona faktem. Kiedy wyrusza do East Orange, nie wmawia w siebie: Sprbuj wyjedna sobie jak posad u Edisona. Powtarza sobie: Spotkam si z Edisonem i powiadomi go, e przybywam, eby z nim wsplnie robi interesy. Nie zwodzi si te wymwkami w rodzaju: Bd mia oczy szeroko otwarte, eby dostrzec jakie inne moliwoci, gdyby mi si nie udao doczy do przedsibiorstwa Edisona. Utwierdza si natomiast w swym postanowieniu: Jest tylko jedna wana sprawa na wiecie i jestem zdecydowany j osign, a jest ni partnerstwo w interesach z Thomasem A. Edisonem. Spal za sob wszystkie mosty i postawi na szali ca sw przyszo, aby osign to, czego pragn.

14

Zamkn za sob wszelk drog odwrotu. Pozostao mu tylko zwyciy lub ulec cakowitej zatracie! Oto caa tajemnica sukcesu yciowego Barnesa! Spal za sob mosty Pewien wielki wdz, yjcy dawno temu, stan w obliczu sytuacji, ktra zmusia go do podjcia decyzji rozstrzygajcej o zwycistwie na polu bitwy. Musia wysa swe wojska przeciw potnemu wrogowi, ktrego siy znacznie przewyszay jego wasne. Rozkaza onierzom wsi na okrty, poeglowa do nieprzyjacielskiej krainy, wyldowa tam wraz z caym ekwipunkiem, a nastpnie poleci okrty spali. Przemawiajc do onierzy przed pierwsz bitw, powiedzia: Widzielicie oto nasze okrty stojce w pomieniach. Oznacza to, e nie moemy tych wrogich wybrzey opuci ywi, a zwyciymy! Nie mamy wyboru - zwyciymy - albo polegniemy! I zwyciyli. Kady czowiek odnoszcy sukces w jakim przedsiwziciu musi by gotw spali swoje okrty i odci wszelk moliwo odwrotu. Tylko w ten sposb osign moe stan umysu zwany dz zwycistwa, ktry ma kluczowe znaczenie dla uzyskania sukcesu. Nazajutrz po wielkim poarze Chicago, gromadka kupcw staa na State Street popatrujc na dymice zgliszcza, ktre wczoraj jeszcze byy ich sklepami. Odbyli nastpnie narad majc zdecydowa o tym, czy bd prbowali odbudowa Chicago, czy te maj je opuci i zacz od nowa w jakich bardziej obiecujcych miejscowociach w kraju. Wszyscy - z wyjtkiem jednego - postanowili z Chicago wyjecha. Kupiec, ktry zdecydowa si zosta, wskaza palcem zgliszcza po swoim sklepie i powiedzia: Panowie, dokadnie w tym miejscu zbuduj najwikszy sklep na wiecie, choby jeszcze nie wiem ile razy mia gorze. Dziao si to przed stu niemal laty. Zbudowa sklep. Stoi on do dzi, bdc wyniosym pomnikiem owego stanu umysu, ktry nazywamy dz zwycistwa. A przecie atwiej byoby Marshallowi Fieldowi postpi tak, jak jego koledzy. Kupcy owi ugili si przed trudnociami, ulkli niepewnej przyszoci, spakowali manatki i wyjechali tam, gdzie ycie wydawao si atwiejsze. Podkrelcie sobie rnic postawy Marshalla Fielda i postawy owych kupcw, poniewa jest to ta sama rnica, ktra w praktyce dzieli tych co zwyciaj od tych co przegrywaj w yciu. Kada istota ludzka osigajca wiek, w ktrym pojmuje si przydatno pienidzy, zaczyna ich pragn. Pragnienie nie przynosi bogactwa. Ale dza bogactw rodzca stan umysu bliski obsesji, a nastpnie zaplanowanie okrelonych drg i sposobw dochodzenia do bogactwa, wsparte wytrwaoci, ktra nie uznaje klski, bogactwo przyniesie. Sze krokw wiodcych od dzy bogactwa do zdobycia pienidzy 1. Ustal sobie dokadn sum pienidzy, ktrej podasz. Nie wystarczy powiedzie sobie tylko Chc mie duo pienidzy. Bd dokadny w okreleniu tej sumy. (Jest pewien powd psychologiczny tej dokadnoci, ktry omwi w nastpnym rozdziale). 2. Okrel sobie dokadnie, co zamierzasz da z siebie w zamian za pienidze, ktrych podasz. (Nie ma tak w yciu, aby zyska co za nic). 3. Wyznacz dokadn dat, w ktrej bdziesz posiada pienidze, ktrych akniesz. 4. Opracuj dokadny plan realizacji swej dzy i przystp od razu do jego realizacji niezalenie od tego, czy ju jeste, czy nie jeste gotw do dziaania. 15

5. Napisz sobie jasne, zwize owiadczenie okrelajce sum pienidzy, ktr zamierzasz zdoby, termin, w ktrym musisz tego dokona, zobowizania dotyczce tego, co zamierzasz da z siebie w zamian za te pienidze i przedstaw w nim jasno plan prowadzcy do zdobycia tych pienidzy. 6. Odczytuj sobie to owiadczenie na gos dwa razy dziennie, raz przed snem, drugi raz rano po przebudzeniu. W trakcie czytania czuj si i zachowuj, jakby wierzy, e ju te pienidze zdobye. Jest rzecz bardzo wan, aby dokadnie wypenia wszystkie zalecenia zawarte w powyszych punktach. Szczeglnie wane jest wypenianie polece zawartych w punkcie szstym. Pewnie w pierwszej chwili wyda ci si niemoliwe, by si poczu posiadaczem pienidzy, zanim je naprawd zdobdziesz. Ale w tym wzgldzie dza bogactw popieszy ci z pomoc. Jeli naprawd podasz pienidzy, nie sprawi ci trudnoci przekonanie si, e jeste w stanie je zdoby. Kwesti decydujc jest pragnienie pienidzy i zdecydowane postanowienie ich zdobycia, a wtedy zdoasz wytworzy w sobie przekonanie, e je zdobdziesz. Zasady postpowania warte 100 000 000 dolarw Tym osobom, ktre nie przechodziy ksztacenia z zakresu skutecznych zasad funkcjonowania umysu ludzkiego, zalecenia powyej przedstawione mog si wyda niepraktyczne. Moe wic tym, ktrzy powtpiewaj w suszno tych szeciu zasad, pomocne okae si przypomnienie, e pochodz one od Andrew Carnegiego, ktry rozpoczyna karier yciow jako zwyky robotnik w stalowni, ale zastosowa je z tak skutecznoci, i zasady owe pozwoliy mu doj od owego skromnego punktu startu, do fortuny przewyszajcej sto milionw dolarw. Dalsz pomoc okaza si moe informacja, e kwintesencj owych szeciu zasad z penym przekonaniem potwierdzi Thomas A. Edison, ktry uzna je nie tylko za najskuteczniejsze kroki wiodce do zdobycia pienidzy, ale w ogle do osignicia kadego wanego celu yciowego. Kroki te nie wymagaj wcale adnej cikiej pracy. Nie wzywaj te do adnych powice. Nie trzeba stawa si w ich konsekwencji ani miesznym, ani naiwnym. Ale skuteczne zastosowanie tych szeciu zasad wymaga wyobrani niezbdnej po to, by czowiek by w stanie poj, i zdobycia pienidzy nie mona pozostawi samemu losowi, szczciu ani przypadkowi. Trzeba sobie uzmysowi, e ludzie, ktrzy doszli do wielkich fortun, najpierw o nich marzyli, yczyli ich sobie, podali i planowali ich zdobycie, a dopiero potem posiedli owe fortuny. Powiniene ju teraz uwiadomi sobie, e nigdy nie dojdziesz do wielkich bogactw jeli nie posiejesz i nie wyhodujesz w sobie ziarna dzy bogactwa i prawdziwej wiary w to, e je zdobdziesz. miae marzenia mog si przeksztaci w rzeczywisto My, ktrzy dymy do bogactwa, powinnimy poczu si wsparci na duchu wiadomoci, e wiat, w ktrym yjemy, wymaga nowych idei, nowych metod nauczania, nowych sposobw marketingu, nowych ksiek, nowej literatury, nowych filmw telewizyjnych, nowych pomysw filmowych. Za t potrzeb rzeczy nowych i lepszych kryje si pewna warto, ktr trzeba uzna za swoj, jest ni mianowicie okrelony cel, wiadomo tego, co si chce osign i dza osignicia tego celu. Ten, kto dy do bogactwa, powinien pamita, e wszyscy wielcy przywdcy tego wiata byli ludmi, ktrzy odkryli i zastosowali w praktyce nieuchwytne, niewidzialne moce 16

niewykorzystanych moliwoci i przekuli te moce (lub te impulsy albo idee) w drapacze chmur, osiedla miejskie, fabryki, samoloty, samochody i wszelkie inne udogodnienia czynice ycie przyjemniejszym. Kiedy bdziesz sobie planowa zdobycie wasnego udziau w oglnym bogactwie, nie pozwl nikomu pogardza twymi marzeniami. Aby zdoby powan pozycj w zmieniajcym si wiecie, musisz wzbudzi w sobie ducha dawnych wielkich pionierw, ktrych marzenia naday cywilizacji wszelkie wartoci, jakimi si odznacza, ktrych duch sta si odywcz krwi pobudzajc rozwj naszego kraju - i stworzy tobie i mnie szans na wykorzystanie naszych talentw. Kiedy sprawa, ktrej pragniesz dokona, jest suszna i wierzysz w ni, d do jej osignicia! Wypenij ni swe marzenia i nie zwracaj uwagi na przejciowe poraki, poniewa one same zapewne nie wiedz, e kada poraka mieci w sobie zalek rwnowacego j powodzenia. Thomas Edison marzy o lampie elektrycznej, zacz to marzenie wciela w ycie, kiedy stao si to moliwe i trwa przy nim na przekr tysicznym niepowodzeniom, dii swe marzenia speni. Marzyciele praktyczni nigdy si nie zaamuj! Whelanowi marzya si sie sklepw z cygarami, przeksztaci to marzenie w rzeczywisto i dzi acuch United Cigar Stores oplata ca Ameryk. Bracia Wright marzyli o maszynie, ktra wzbije si w powietrze. Cay wiat przekona si ju dawno, e byo to marzenie twrcze. Marconi snu marzenia o sposobie wykorzystania nieuchwytnych si zawartych w eterze. Dowodem na to, e nie byo to marzenie jaowe, jest kady z niezliczonych odbiornikw radiowych i telewizyjnych. Moe ci zaciekawi informacja o tym, e przyjaciele Marconiego, kiedy ten ogosi publicznie, i odkry sposb przekazywania na odlego komunikatw bez uycia kabli ani adnych innych fizycznych rodkw komunikowania si, osadzili go w odosobnieniu i poddali badaniom psychiatrycznym. Dzisiejsi marzyciele znajduj si w lepszej sytuacji. wiat dzisiejszy wypeniony jest bogactwem moliwoci, ktrych istnienia dawni marzyciele nawet nie podejrzewali. dza sukcesu omiela marzenia dza zaistnienia i dokonania jest punktem wyjcia dla marzyciela. Marzenia nie rodz si bowiem z obojtnoci, lenistwa ani braku ambicji. Miej w pamici tych, ktrzy odnieli yciowy sukces zaczynajc od trudnych pocztkw, staczajc z przeciwnociami ycia liczne wyczerpujce potyczki, a osignli cel. Momentem zwrotnym w yciu tych ludzi bya zazwyczaj jaka sytuacja kryzysowa, w wyniku ktrej odkrywali w sobie now osobowo. James Bunyan napisa Wdrwk pielgrzym a, ktra jest jednym z najwspanialszych dzie literatury angielskiej, po wtrceniu do wizienia z surowym wyrokiem za jego przekonania religijne. O. Henry odkry geniusz literacki tkwicy w jego umyle, kiedy spotkao go wielkie nieszczcie i osadzony zosta w wizieniu w miecie Columbus w stanie Ohio. Zmuszony okolicznociami do wypracowania sobie nowej osobowoci i do wytenia wyobrani, stwierdzi, i jest wielkim prozaikiem, a nie winiem i wyrzutkiem spoeczestwa. Charles Dickens rozpoczyna yciow karier od przyklejania nalepek na pudekach z czernidem do butw. Tragedia miosna przeoraa mu gboko dusz i uczynia go jednym z najwikszych pisarzy wiata. Wydaa ona na wiat najpierw Dawida Copperfielda, a nastpnie 17

wiele utworw, ktre tym, co je czytali, uczyniy wiat bogatszym i lepszym. Hellen Keller niedugo po przyjciu na wiat stracia such, mow i wzrok. Mimo tego najokrutniejszego nieszczcia wpisaa swe imi w kronik wiatowych wielkoci. Cae jej ycie stanowi dowd, i nikogo nie sposb pokona, jeli sam nie uzna si za pokonanego. Robert Burns by nieokrzesanym, niepimiennym wiejskim chopakiem. Trapiony bied wyrasta na karczemnego pijaczyn. Ale wiat wzbogaci si dziki jego mylom odzianym w poetyckie pikno, ktre usuwao z serc ludzkich ciernie i pozwalao rozkwitn w ich miejsce rom. Beethoven by guchy, Milton ociemniay, ale nazwiska ich y bd a po kres wszech czasw, poniewa marzyli i umieli uj te marzenia w zorganizowan myl. Zachodzi istotna rnica pomidzy pragnieniem jakiej rzeczy i gotowoci na jej przyjcie. Nikt nie jest gotw na przyjcie adnej rzeczy, dopki nie uwierzy, e moe j osign. Stanem jego umysu musi by wiara, nie powierzchowna nadziej czy pragnienie. Pena otwarto umysu ma dla osignicia wiary znaczenie kluczowe. Umysy zamknite, zalknione nie rodz ani wiary, ani odwagi. Pamitaj, e w gruncie rzeczy do osignicia ambitnych celw yciowych potrzeba mniej wysiku ni do znoszenia ubstwa i biedy. dza przekracza granice niemoliwego Jako konkluzj tego rozdziau chc przedstawi jedn z najniezwyklejszych postaci, z jakimi si zetknem w yciu. Po raz pierwszy zobaczyem tego czowieka w kilka minut po jego przyjciu na wiat. Jako noworodek nie mia ani ladu uszu i doktor zagadnity o opini o tym fenomenie uzna, e dziecko pozostanie na cae ycie guchonieme. Odrzuciem t lekarsk opini. Miaem do tego prawo; byem ojcem tego dziecka. Ja te podjem pewn decyzj i wyrobiem sobie w tej sprawie opini, ale wyraaem j tylko w najwikszej tajemnicy w gbi wasnego serca. Byem gboko przekonany, e mj syn bdzie i sysza, i mwi. Dziki czemu? Wierzyem, e musi by jaki sposb i byem pewien, e go odnajd. Miaem w pamici niemiertelne sowa Emersona: Istota sprawy polega na tym, eby nabra wiary. Musimy si jej podda. Kady z nas ma przewodnika i uwanie si wsuchujc moe usysze waciwe sowo. Waciwe sowo? dza, pokonania kalectwa. Niczego na wiecie nie podaem bardziej ni tego, by mj syn nie by guchoniemy. I podanie to nie sabo we mnie ani na chwil. C mogem uczyni? W jaki sposb musiaem znale drog do zaszczepienia w umyle mojego dziecka tej mojej dzy, musiaem znale drog do jego umysu bez porednictwa suchu. Postanowiem, e kiedy tylko mj syn osignie stopie rozwoju, w ktrym bdzie ju mg ze mn wspdziaa, natchn go m dz pokonania kalectwa w takim stopniu, by poj, e natura moe wasnymi metodami przemieni t dz w rzeczywisto. Cay w wywd mylowy dokonywa si wycznie w mojej gowie, nikogo o nim nie informowaem. Kadego ranka powtarzaem sobie solenne przyrzeczenie, e mj syn nie bdzie guchoniemy. W miar tego jak podrasta i zaczyna interesowa si otaczajc go rzeczywistoci, zaczynalimy stwierdza, e wykazuje pierwsze oznaki suchu. Kiedy by w wieku, w ktrym dzieci zwykle zaczynaj mwi, nie by jeszcze w stanie posugiwa si gosem, ale po jego reakcjach mona byo stwierdzi, e zaczyna sysze. A to byo to, czego pragnem! Byem przewiadczony, e skoro syszy, nawet tylko czciowo, bdzie mg wkrtce osign wicej. A potem przydarzyo si co, co natchno mnie nadziej. I owo zdarzenie nadeszo z zupenie 18

nieoczekiwanej strony. Znajdujemy sposb Kupilimy gramofon. Kiedy dziecko po raz pierwszy usyszao muzyk, wpado w ekstaz i szybko oswoio si z tym urzdzeniem. Pewnego razu puszczao sobie jedn pyt na okrgo przez niemal dwie godziny stojc przed gramofonem i trzymajc zbki na krawdzi skrzynki aparatu. Znaczenie tego wymylonego przez niego sposobu stao si dla nas jasne dopiero po latach, bo w czasie samego tego zdarzenia nie wiedzielimy jeszcze o zasadzie dobrego przewodnictwa dwikw. Niedugo po oswojeniu si mego synka z gramofonem stwierdziem, e syszy mnie zupenie wyranie, kiedy mwi przytykajc wargi do jego krgw szyjnych u nasady czaszki. Majc pewno, e bdzie z czasem w stanie sysze mnie w sposb normalny, zaczem przekazywa jego umysowi dz uzyskania suchu i mowy. Wkrtce odkryem, e dziecko polubio opowieci na dobranoc, zaczem wic tworzy opowieci powicone rozwijaniu w nim pewnoci siebie, wyobrani i dzy uzyskania suchu i stania si dzieckiem normalnym. Jednej zwaszcza opowieci przypisywaem szczeglne znaczenie przydajc jej za kadym razem, kiedy j opowiadaem, nowego zabarwienia dramatycznego. Celem jej byo zasianie w jego umyle wyobraenia, e jego dolegliwo nie jest upoledzeniem, ale cech niezmiernie cenn. Na przekr temu, i caa znana mi filozofia dowodzia, e kada przeciwno losu zawiera w sobie zalek rwnowacego j powodzenia, doprawdy nie wyobraaem sobie, w jaki sposb ta wanie dolegliwo miaaby si kiedy okaza zalet. Nic go nie powstrzyma Teraz, kiedy t spraw analizuj, z dystansu czasu widz, e du rol odegraa w niej wiara mego syna we mnie i to ona przyniosa te zadziwiajce wyniki. Nie podawa w wtpliwo niczego co mu mwiem. Wpoiem we myl, e ma swego rodzaju przewag nad starszym bratem i ta przewaga bdzie si objawia na rne sposoby. Na przykad nauczyciele w szkole, zauwaywszy, e nie ma uszu, bd mu okazywali szczegln uwag i bd go traktowali ze szczeglnymi wzgldami. I tak te byo. Wpoiem mu te przekonanie, e kiedy doronie na tyle, by mc sprzedawa gazety (jego starszy brat ju by ich sprzedawc), bdzie mia przewag nad bratem, poniewa ludzie bd mu pacili wicej za taki sam towar dostrzegajc, i jest dzielnym, mdrym chopcem, mimo e nie ma uszu. Pierwsze owoce potwierdzajce suszno naszej metody programowania jego umysu pojawiy si, kiedy mia siedem lat. Od kilku miesicy zabiega o pozwolenie, by mc sprzedawa gazety, ale matka nie wyraaa na to zgody. I w kocu wzi spraw w swoje rce. Pewnego popoudnia, kiedy pozosta w domu jedynie pod opiek sucych, wyskoczy przez kuchenne okno, wyldowa na ziemi i ruszy przed siebie. U szewca z ssiedztwa zacign poyczk kapitaow w wysokoci szeciu centw, zainwestowa j w kupno gazet, sprzeda je, reinwestowa uzyskane pienidze i ponawia t operacj a do wieczora. Po zbilansowaniu obrotw i zwrocie szeciu centw poyczki, osign czysty zysk w wysokoci czterdziestu dwch centw. Kiedy pnym wieczorem wrcilimy do domu, znalelimy go picego, z pienikami w zacinitej pistce. Matka rozsuna t pistk, wyja monety i rozpakaa si. Najgorsze co moga zrobi. Paka z powodu pierwszego yciowego sukcesu syna! Moja reakcja bya wrcz odwrotna. Rozemiaem si serdecznie, poniewa przekonaem si, e moje zabiegi nad wytworzeniem w umyle dziecka wiary w siebie powiody si. Matka widziaa w nim tylko malutkiego, wtego chopczyka, ktry biega z gazetami po 19

ulicach ryzykujc ycie, aby zarobi par grosikw. Ja dostrzegem dzielnego, ambitnego, samodzielnego maego biznesmena, ktrego wiara we wasne siy wzrosa ogromnie, poniewa podj si tej dziaalnoci z wasnej inicjatywy i odnis sukces. Jego transakcje sprawiy mi przyjemno, poniewa pojem, e dostarczyy dowodu, i zasada polegania na sobie bdzie mu ju towarzyszya przez cae ycie. Zwrotny moment w uzyskiwaniu zdolnoci suchowych May guchoniemy chopczyk wspina si po poszczeglnych stopniach swego rozwoju, ukoczy szko redni i uniwersytet - syszc swych nauczycieli tylko wtedy, gdy przemawiali penym gosem z bliskiej odlegoci. Nie chodzi do szkoy specjalnej dla guchoniemych. Nie chcielimy, eby si uczy jzyka migowego. Dylimy do tego, by y normalnym yciem i styka si z normalnymi dziemi i trwalimy przy tej decyzji mimo licznych gorcych sporw z przedstawicielami wadz szkolnych. W okresie uczszczania do szkoy redniej prbowa posugiwa si elektrycznym aparatem suchowym. Zwrotny moment w jego yciu nastpi, kiedy by studentem ostatniego roku. Aby zwikszy swe moliwoci suchowe, zaopatrzy si w aparat suchowy nowego typu przysany na prb. Ale zwleka z posueniem si nim zawidszy si ju uprzednio na podobnym urzdzeniu. W kocu rozpakowa przesyk i delikatnie umieci przyrzd na gowie, podczy bateri i oto nagle jego ywiona przez cae ycie dza uzyskania zdolnoci suchowych spenia si! Po raz pierwszy w yciu sysza rwnie dokadnie, jak kady normalny czowiek. Uradowany t zmian, jaka si dokonaa w otaczajcym go wiecie za spraw aparatu suchowego, pobieg do telefonu, zadzwoni do matki i wyranie usysza jej gos. Nazajutrz, po raz pierwszy w yciu, wyranie sysza gosy profesorw! I po raz pierwszy w yciu mg swobodnie rozmawia z kolegami, nie proszc ich by mwili goniej. Naprawd wiat mu si odmieni. Odmiana ta zaczynaa przynosi poytki, cho zwycistwo nie byo jeszcze pene. Chopiec nadal sta w obliczu przetworzenia swej uomnoci w rwnowac j zalet. Guchy chopiec udziela pomocy innym Uwiadomiwszy sobie wyranie znaczenie zmiany, jaka si ju dokonaa i ogarnity radoci wywoan nowo odkrytym wiatem dwikw, napisa list do wytwrcy aparatu suchowego entuzjastycznie przedstawiajc swe dowiadczenia. List wywar takie wraenie, e zaproszono go do Nowego Jorku. W trakcie zwiedzania fabryki i rozmowy z naczelnym inynierem, w ktrej opowiada jak bardzo zmieni si jego wiat, pewien impuls, myl czy te inspiracja - nazwijcie to jak chcecie - zrodzia si w jego umyle. By to ten impuls mylowy, ktry przeksztaci jego upoledzenie w zalet majc przynie korzyci zarwno materialne, jak i moralne tysicom ludzi. Istota tego impulsu mylowego bya nastpujca: poj, e mgby dopomc milionom niesyszcych, nie korzystajcych z aparatw suchowych ludzi, gdyby znalaz sposb opowiedzenia im o tym, jak bardzo odmieni si jego wiat. Przez cay nastpny miesic prowadzi intensywne badania, w ktrych przeanalizowa cay system marketingu prowadzonego przez owego wytwrc aparatw suchowych i wypracowa nowe sposoby i rodki komunikowania si z upoledzonymi suchowo, w celu przedstawienia im nowo odkrytego przez siebie wiata dwikw. Nastpnie sporzdzi na pimie dwuletni plan wykorzystania tych sposobw i rodkw. Kiedy go przedstawi kierownictwu fabryki, natychmiast zaoferowano mu stanowisko umoliwiajce realizacj tego 20

zamiaru. Kiedy podejmowa t prac, marzy tylko o tym, by da tysicom niedosyszcych nadziej i dopomc w tym, by nie zostali skazani na wieczn guchot. Nie ulega dla mnie adnej wtpliwoci, e Blair byby guchoniemy przez cae swoje ycie, gdybymy oboje z jego matk nie uformowali jego umysu w odpowiedni sposb. Poniewa zasiaem w jego umyle dz monoci syszenia i mwienia, a take normalnego ycia, wywara ona na w dziwny wpyw, ktry skoni jego natur do wznoszenia mostw nad przepaci dzielc jego umys od zewntrznego wiata. dza ma bowiem rne sposoby przetwarzania si w moce fizyczne. Blair poda monoci normalnego syszenia; i posiad j! Urodzi si z upoledzeniem, ktre kogo o mniej zdecydowanych pragnieniach yciowych mogoby skaza na wystawanie do koca ycia na rogu ulicy z zawieszon na szyi kasetk z owkami na sprzeda i kubeczkiem na jamun. To mae niewinne kamstewko, ktre mu zasiaem w gwce, kiedy by jeszcze dzieckiem, wmawiajc, e kalectwo moe sta si zalet, znalazo usprawiedliwienie. I nie ma takiej rzeczy na wiecie, ktrej wiara - suszna czy niesuszna - wsparta arliwym pragnieniem, nie byaby w stanie zdoby. A odnosi si to do kadego czowieka. dza dokonuje cudu w yciu piewaczki Pewien fragment doniesienia prasowego, dotyczcego Mnie Schummann-Heink, stanowi klucz do niebywaego jej sukcesu jako piewaczki. Cytuj cay ten ustp, poniewa kluczem owym nie jest nic innego, jak wanie dza sukcesu. U pocztkw swej kariery Mme Schumann-Heink udaa si do rektora Opery Cesarskiej w Wiedniu z zamiarem zaprezentowania mu swego gosu. Na widok niemiaej, ubogo ubranej dziewczyny wykrzykn niezbyt uprzejmie: Jak mie pani myle o wystpieniu w operze majc tak twarz i nie majc adnej osobowoci! Drogie dziecko, niech pani zaniecha tego zamiaru. Niech pani sobie kupi maszyn do szycia i zabierze si do roboty. Nigdy pani nie zostanie piewaczk. Nigdy - to bardzo odlegy termin! Dyrektor Wiedeskiej Opery Cesarskiej zna si dobrze na technice piewu, ale niewiele wiedzia o sile podania, ktre urasta do skali obsesji yciowej. Gdyby o tej sile wiedzia nieco wicej, nie popeniby bdu polegajcego na odtrceniu geniusza, bez stworzenia mu jakiejkolwiek szansy na samorealizacj. Przed kilku laty jeden z moich wsplnikw w interesach zachorowa. Choroba stopniowo si pogbiaa, tak e w kocu zabrano go do szpitala na operacj. Lekarz ostrzeg mnie, i nader nike s szanse, bym jeszcze kiedy zobaczy mego wsplnika wrd ywych. Ale to byo zdanie lekarza. Pacjent by innego zdania. Kiedy go zabierano do szpitala, szepn mi: Szefie, nie przejmuj si. Wrc za kilka dni. Towarzyszca mu pielgniarka spojrzaa na mnie wspczujco. Ale pacjent dobrze znis operacj. Po jej szczliwym zakoczeniu lekarz orzek: Uratowaa go tylko jego wola ycia. Nigdy by z tego nie wyszed, gdyby nie odrzuci cakowicie ewentualnoci zgonu. Wierz w dz osignicia celu wspart wiar, poniewa obserwowaem jej potg na przykadzie ludzi, ktrzy zaczynali skromnie, a dochodzili do wpyww i zamonoci; widziaem, jak wiara wskrzesza ich z grobw; widziaem, jak staje si rodkiem umoliwiajcym powrt na szczyty ludziom powalonym przez przeciwnoci; widziaem, jak z mego syna czyni normalnego, szczliwego, cieszcego si yciowym powodzeniem czowieka, mimo i natura pozbawia go od urodzenia organw suchu. W jaki sposb mona wzbudzi w sobie i wykorzysta si tej dzy? Odpowiadam na to pytanie i w tym, i w nastpnych rozdziaach niniejszej ksiki. 21

W wyniku dziaania dziwnej i wszechpotnej chemii mentalnej, ktrej natura nigdy nie ujawnia, rodzi si w umyle ludzkim impuls gorcego podania, owo co, ktre nie uznaje okrele takich jak niemoliwe i nie przyjmuje do wiadomoci poraek. WNIOSKI POD ROZWAG: Kiedy dza, rodzi w tobie siy wiodce ci do zwycistwa, nie moesz przegra, zwycistwo to masz zapewnione. Sze okrelonych krokw, tu wyliczonych, wiedzie do przekucia dzy w zoto. Andrew Carnegiemu kroki te przysporzyy 100 000 000 dolarw. dza przetwarza przejciowe poraki w trwae zwycistwo. To dza dokonania tego czynu stworzya sie domw towarowych ze zgliszczy spalonego sklepu. Chopiec pozbawiony uszu uzyska zdolno syszenia. Dziewczyna bez szans zostaa gwiazd opery. Chory skazany przez lekarza na zgon, przeszed zwycisko cik operacj. To dza wspara tych ludzi si swej dziwnej, ale zgodnej z natur chemii mentalnej. Myl ludzka nie zna granic poza tymi, ktre sama wyznacza.

22

III Drugi krok do bogactwa:


WIARA W SIEBIE
Wiara nakierowana na odniesienie sukcesu nada si kadej twej myli. Natchniony przemon si swej nowo uzyskanej samowiadomoci moesz wznie si na niebotyczne wyyny.

Wiara jest najsilniejsz chemi umysu ludzkiego. Kiedy zyskuje wsparcie w myleniu, podwiadomo wprowadzona zostaje w stan wibracji wytwarzajcych pewien potencja duchowy, ktry nawizuje czno z Nieograniczonym Rozumem, tak jak to si dzieje za spraw modlitwy. Uczucia wiary, mioci i podania seksualnego s najsilniejszymi spord gwnych uczu pozytywnych. Kiedy si z sob mieszaj, wytwarzaj efekt zabarwiania myli, poprzez ktry wchodzi ona w kontakt ze sfer podwiadomoci, gdzie przetwarza si w swj duchowy ekwiwalent, bdcy jedyn wartoci wewntrzn czowieka odpowiadajc na wezwania Nieograniczonego Rozumu. Wiara oczekuje, aby j odnalaz Wkrtce bdziesz ju lepiej rozumia znaczenie autosugestii dla zdolnoci przetwarzania podania w jego fizyczny lub pieniny odpowiednik; w istocie wiara jest takim stanem umysu, ktry moe by wywiedziony - lub wytworzony - przez potwierdzenie lub powtarzanie pewnych zalece w myleniu podwiadomym, na zasadzie autosugestii. Wemy na przykad przypuszczalny powd, dla ktrego czytasz t ksik. Powodem tym jest oczywicie uzyskanie zdolnoci do przetworzenia nieuchwytnych mylowych impulsw podania bogactwa w ich fizyczny ekwiwalent, czyli w pienidze. Wykonujc zalecenia zawarte w rozdziale o autosugestii oraz przedstawione w rozdziale niniejszym sugestie dotyczce mylenia podwiadomego, moesz upewni to podwiadome mylenie, i wierzysz, e osigniesz to czego podasz, a mylenie podwiadome zacznie wwczas pracowa na rzecz twojej wiary wypacajc ci si wypeniajc ci cakowicie wiar, za ktr przyjd konkretne plany osignicia podanego celu.

Wiara jest takim stanem umysu, ktry moesz przeksztaci w wol, wykorzystujc trzynacie zasad, poniewa ksztatuje si dobrowolnie, poprzez zastosowanie i wykorzystywanie tych zasad. Powtarzanie sobie lub potwierdzanie polece wydawanych myleniu podwiadomemu jest jedyn znan metod dobrowolnego rozwijania w sobie uczucia wiary. Znaczenie tego stwierdzenia zarysuje si by moe wyraniej poprzez wyjanienie sposobu, w jaki niektrzy ludzie staj si przestpcami. Wedug pewnego kryminologa: Kiedy ludzie wchodz po raz pierwszy w kontakt z przestpstwem, doznaj uczucia obrzydzenia. Kiedy pozostaj w kontakcie z przestpstwem przez pewien czas, zaczynaj si do niego przyzwyczaja, ulegajc mu. Jeli kontakt ten trwa dostatecznie dugo, przyjmuj je w kocu za swoje, poddaj si jego wpywowi. Oto przykad potwierdzajcy suszno przekonania, e jaki impuls mylowy uporczywie wbijany w podwiadomo, zostaje w kocu uznany i przyjty, wczony przez owo

23

podwiadome mylenie w jego funkcjonowanie, co powoduje przetworzenie owego impulsu w jego fizyczny ekwiwalent na najprostszej, najatwiej dostpnej drodze. Rozwa w zwizku z powyszym ponownie tez, i wszystkie myli poddane zemocjonalizowaniu (przetworzone w uczucia) i przemieszane z wiar, natychmiast d do przetworzenia si w swj fizyczny ekwiwalent lub w swe dopenienie. Emocje lub te uczuciowe elementy mylenia s czynnikami nadajcymi mylom ycie, si i aktywno. Uczucia wiary, mioci i podania seksualnego, poczone z jakimkolwiek impulsem mylowym, pobudzaj do aktywnoci znacznie wikszej od tej, do jakiej nakoni mog tylko myli. Wpyw na mylenie podwiadome uzyska mog nie tylko te impulsy mylowe, ktre przemieszay si ju z wiar, ale take te, ktre weszy w zwizek z ktrym z uczu pozytywnych albo te negatywnych. Nie ma czego takiego jak pech Stwierdzenie powysze wyjania, e mylenie podwiadome moe przetwarza w materialny ekwiwalent impuls mylowy zarwno natury pozytywnej jak i destrukcyjnej i e rwnie atwo moe dziaa pod wpywem impulsw mylowych pozytywnych jak i negatywnych. To wanie rodzi owo dziwne zjawisko, dowiadczane przez miliony ludzi i nazywane przez nich nieszczciem albo pechem. Miliony ludzi uwaaj si za skazanych na ubstwo i klsk yciow z wyroku jakiej tajemniczej siy, nad ktr - jak sdz - nie s w stanie roztoczy kontroli. Ludzie ci s twrcami swych nieszcz zawinionych przez ich niewiar, zaszczepion w ich podwiadomym myleniu i przetwarzajc si w swj fizyczny ekwiwalent. W tym wanie punkcie mych wywodw mog ponownie stwierdzi, e moesz wycign korzyci z wpojenia w swe mylenie podwiadome kadego pragnienia, ktre chciaby przetworzy w jego materialny lub pieniny odpowiednik dziki wprawieniu si w stan oczekiwania lub wiary, e przetworzenie takie istotnie si dokona. Twoje oczekiwanie lub wiara s tym czynnikiem, ktry okrela dziaanie twej podwiadomoci. I nie ma adnego sposobu na powstrzymanie oszukiwania twego podwiadomego mylenia instruowanego autosugesti, jak to ju wykazaem na przykadzie wasnego syna. Aby to oszukiwanie uzmysowi sobie wyranie, wprowad si - zwracajc do wasnego mylenia podwiadomego - w taki stan, jakby by w posiadaniu jakiego przedmiotu materialnego, ktry chciaby mie na wasno. Mylenie podwiadome przetworzy w fizyczny ekwiwalent poprzez najbardziej bezporednie i najatwiej dostpne rodki, kade polecenie wydane mu w stanie nadziei lub wiary. Myl, e ju dostatecznie mocno uzasadniem zaoenie, e czowiek moe poprzez dowiadczenie i praktyk osign zdolno nasycania wiar kadego polecenia wydawanego swemu myleniu podwiadomemu. Biego w tym zakresie osiga si wanie przez praktyk. Nie moe by ona wynikiem biernego odczytywania instrukcji. Spraw dla ciebie najwaniejsz bdzie ustanowienie uczu pozytywnych, jako dominujcej siy twego umysu, i osabienie - a potem eliminacja, uczu negatywnych. Umys owadnity uczuciami pozytywnymi jest sposobnym laboratorium dla wytwarzania tego stanu myli, ktry nazywamy wiar. Umys taki jest w stanie wydawa myleniu podwiadomemu polecenia, ktre bdzie natychmiast przyjmowao i wykonywao. Wiara nadaje mylom siy 24

Przez wszystkie minione stulecia przedstawiciele rnych religii zachcali ludzi, by ci ywili wiar w taki lub inny dogmat czy te symbol, ale nie potrafili wytumaczy ludziom, w jaki sposb maj wytworzy w sobie t wiar. Nie wyjaniali, e wiara jest stanem umysu, ktry moe by wytworzony przez autosugesti. Opiszemy tu jzykiem powszechnie zrozumiaym te wszystkie znane ju zasady, poprzez ktre mona rozwin wiar w umysach, w ktrych dotd nie gocia. Wierz w siebie; wierz w Nieskoczono. Wiara jest wieczystym eliksirem, ktry daje ycie, si i przetwarza impuls mylowy w czyn! Wiara jest punktem wyjcia do wszelkiego gromadzenia bogactw! Wiara jest podstaw wszelkich cudw i tajemnic, ktrych nie da si wytumaczy metodami naukowymi! Wiara jest jedynym znanym rodkiem zdolnym zapobiec klsce! Wiara jest tym elementem, t chemi, ktra - kiedy si j poczy z modlitw - pozwala nawiza bezporedni kontakt z Nieograniczonym Rozumem. Wiara jest tym czynnikiem, ktry przeksztaca naturalne wibrowanie myli, wytwarzane przez zdeterminowany przez natur umys ludzki, w zjawisko duchowe. Wiara jest jedynym porednikiem, za pomoc ktrego kosmiczna sia Nieograniczonego Rozumu moe by uchwycona i wykorzystana przez czowieka. Myli, ktre maja zapanowa nad twoim umysem Mona tego dowie w prosty sposb. Dowd w zawiera si w zasadzie autosugestii. Zwrmy teraz uwag na t kwesti i sprbujmy ukaza, co si daje osign poprzez autosugesti. Dobrze znany jest fakt, e czowiek w kocu uwierzy w co, co sobie wytrwale powtarza, niezalenie od tego czy to co jest prawd, czy faszem. Jeli czowiek bdzie w siebie uporczywie wmawia jakie kamstwo, w kocu przyjmie je za prawd. Czowiek staje si tym, kim jest za spraw myli, ktrym pozwala zapanowa nad swym umysem. Te myli, ktre czowiek wbija sobie do gowy i umacnia w sobie, i z ktrymi czy coraz wicej uczu, staj si jego przewodnimi motywami wewntrznymi wyznaczajcymi kierunek jego wszelkim poczynaniom i nieustannie nadzorujcymi te dziaania! Myli poczone z wszelkimi uczuciami i emocjami tworz si magnetyczn, ktra przyciga myli im pokrewne lub z nimi powizane. Takie myli namagnetyzowane uczuciem porwna mona do nasiona posadzonego w yznej glebie, ktre kiekuje, wzrasta i pomnaa si cigle rodzc niezliczone miliony dalszych nasion, pochodzcych od pojedynczego ziarenka! Umys ludzki stale wytwarza wibracje zharmonizowane z tym czynnikiem, ktry nad nim panuje. Wszelka myl, pomys, plan lub te cel, ktry czowiek houbi w mylach, przyciga krg myli pokrewnych i pomnaa sw si o si owych krewniakw, rozwija si a do momentu, w ktrym staje si czynnikiem panujcym nad umysem czowieka, ktry t myl w sobie wyhodowa. Wrmy teraz do punktu wyjcia i zbadajmy, w jaki sposb owo ziarno myli, pomysu, planu lub celu moe by osadzone w umyle ludzkim poprzez powtarzanie sobie tej myli. Z tego wanie wzgldu chciaem, aby przela na papier swj gwny cel yciowy lub te najgbsze yciowe pragnienie, wbi je sobie w pami i powtarza na gos codziennie, a wibracje dwikowe dotr do twego mylenia podwiadomego. Usu wszelkie niekorzystne wpywy rodowiska i zaprowad w swym yciu porzdek. 25

Dokonujc przegldu swych zalet i cnt mentalnych stwierdzisz z pewnoci, e najwiksz tw saboci jest brak wiary w siebie. Upoledzenie to moe by atwo usunite, a bojaliwo przemieniona w odwag dziki zastosowaniu metody autosugestii. Polega ona na wzbudzeniu pozytywnych impulsw mylowych zawartych w owiadczeniu spisanym, zapamitanym i powtarzanym tak wytrwae, a stanie si czci staego wyposaenia twej podwiadomoci. Pi drg wiodcych do wiary w siebie 1. Wiem, e jestem zdolny osign mj gwny cel yciowy; dlatego te dam od siebie wytrwaej, nieprzerwanej pracy dla jego osignicia i przyrzekam prowadzi tak prac. 2. Zdaj sobie spraw z tego, e myli wadajce moim umysem przetworz si w kocu w zewntrzne, fizycznej natury czyny i stopniowo zamieni w fizyczn rzeczywisto i dlatego te bd codziennie przez trzydzieci minut skupia myli na zadaniach stojcych przed czowiekiem, ktrym chc si sta, tak aby wytworzy w sobie jego wyrany obraz psychiczny. 3. Wiem, e dziki autosugestii kade yczenie, jakie bd piastowa w mylach, znajdzie w kocu wyraz w praktycznych krokach zmierzajcych do zdobycia przedmiotu owego yczenia; dlatego dziesi minut kadego dnia przeznacz na rozwijanie w sobie dojrzewajcej wiary w siebie. 4. Przedstawiem jasno na pimie mj gwny cel w tyciu, nigdy nie zaprzestan stara o wyrobienie wiary w siebie koniecznej dla jego osignicia. 5. Zdaj sobie w peni spraw z tego, e aden sukces ani pozycja yciowa nie jest trwaa, jeli si jej nie oprze na prawdzie i sprawiedliwoci; dlatego te nie bd si wdawa w adne transakcje, ktre nie przynosz korzyci wszystkim osobom biorcym w nich udzia. Sukces yciowy odnios przez dochowanie wiernoci silom, ktre sam chciabym wykorzystywa i dziki wsppracy z innymi ludmi. Bd korzysta z usug innych pragnc jednoczenie wiadczy innym usugi. Odegnam si od nienawici, zazdroci, zawici, sobkostwa i cynizmu rozwijajc w sobie mio do ludzi, poniewa wiem, e negatywne odnoszenie si do innych nie przyniesie mi yciowego sukcesu. Pozyskam zaufanie innych, poniewa bd ufa i innym, i sobie samemu. Podpisz si pod t zasad, wbij j sobie w pami i codziennie bd j powtarza na gos z penym przekonaniem, tak i przeniknie ona wszystkie moje myli i czyny, i stan si czowiekiem niezawodnym dla siebie i innych. Za t zasad kryje si prawo natury, ktrego jeszcze aden czowiek nie zdoa wytumaczy. Nie jest wane, jak kto t zasad nazywa. Rzecz wan jest, e ta zasada DZIAA na chwa i poytek czowieczestwa. Z drugiej za strony, jeli jej uy w celach destrukcyjnych, moe nas cakowicie unicestwi. Mona z niej wywie gboko prawdziwy wniosek, i ci, ktrzy ponosz yciow klsk i ton w biedzie i rozpaczy, zawdziczaj to negatywnemu zastosowaniu zasady autosugestii. Tumaczy si to faktem, i wszystkie impulsy mylowe wykazuj skonno do wcielania si w swj fizyczny ekwiwalent. Zymi mylami moesz cign na siebie klsk Mylenie podwiadome nie odrnia pozytywnych impulsw mylowych od negatywnych. Pracuje na takim materiale, w jaki jest zaopatrywane za porednictwem naszych myli. Mylenie podwiadome rwnie skutecznie przetworzy w rzeczywisto myli wzbudzone przez strach, jak i myli pobudzone przez odwag i wiar. Tak jak energia napdza koa zbate przemysu i daje si zuytkowa poytecznie, kiedy stosuje si j konstruktywnie, a moe pozbawi czowieka ycia, jeli si jej le uyje, tak te i prawo autosugestii przywiedzie ci do pomylnoci i powodzenia lub te strci w pad ndzy, klsk yciowych i mierci, w zalenoci od stopnia, w jakim je zrozumiesz i potrafisz 26

wykorzysta. Jeli myl twa owadnita zostanie przez lk, wtpliwoci i niewiar w to, e jeste w stanie nawiza kontakt i wykorzysta siy Nieograniczonego Rozumu, prawo autosugestii przejmie owego ducha niewiary i potraktuje jako sygna, zgodnie z ktrym mylenie podwiadome przetworzy go w jego fizyczny ekwiwalent. Prawo autosugestii, podobnie jak wiatr, ktry jedn aglwk kieruje na wschd, a drug na zachd, wzniesie ci na szczyty lub strci w przepa, odpowiednio do tego, jak nastawisz agle swych myli. Prawo autosugestii, poprzez ktre kady moe osign szczyty sukcesu przechodzce wszelkie wyobraenie, wyraa si najlepiej w nastpujcych strofach: Jeli mylisz, e pokonany, bdziesz pokonany. Jeli mylisz, e si nie powaysz na co, tak te bdzie. Jeli chciaby zwyciy, ale mylisz, e ci si nie uda, Prawie na pewno przegrasz. Jeli mylisz, e przegrasz, jue przegra, Bo na wiecie, w ktrym yjemy, Sukces bierze si z woli czowieka Cay tkwi w jego nastawieniu umysowym. Jeli mylisz, e si zdeklasujesz, jue zdeklasowany, Masz myle miao, by si podnie, Masz by pewny siebie, zanim Kiedykolwiek zdobdziesz nagrod. Zwycistwa w yciu nie zawsze nale Do ludzi silniejszych i szybszych, Prdzej czy pniej zwycia ten, Kto MYLI, E CHCE ZWYCIY. Zwr uwag na sowa wydrukowane duymi literami, a uchwycisz gbokie znaczenie spraw, ktre poeta mia na myli. Wspaniae dowiadczenie mioci Gdzie w twym wewntrznym wiecie tkwi upione nasionko pragnienia dokona, ktre jeli je rozbudzisz - moe ci wznie na szczyty powodzenia, o ktrych zdobyciu nawet nie marzye. Tak jak wirtuoz moe wydoby ze strun skrzypiec najpikniejsze tony muzyczne, tak i ty moesz rozwin genialno upion w twym umyle i sprawi, by pokierowaa twym deniem do kadego celu, jaki sobie postawisz. Abraham Lincoln ponosi poraki we wszystkim, czego prbowa a do czterdziestego roku ycia. By panem Nikim z Nikd, a do chwili, kiedy przey wspaniae dowiadczenie, ktre obudzio ducha geniusza upionego w jego sercu i umyle, co dao wiatu jedn z rzeczywicie najwikszych postaci w dziejach ludzkoci. Dowiadczenie to zwizane byo z uczuciami cierpienia i mioci. Zazna ich za spraw Ann Rutledge, jedynej kobiety w jego yciu, ktr naprawd kocha. Jest spraw dobrze znan, e uczucie miosne jest blisko spokrewnione z tym nastawieniem umysowym, ktre nazywamy wiar, a pokrewiestwo to opiera si na tym, e mio zblia si bardzo do mechanizmu przetwarzania impulsw mylowych czowieka w ich duchowy ekwiwalent. Autor tej ksiki w trakcie swych prac badawczych, analizujc dorobek i osignicia setek wybitnych mczyzn odkry, e niemal u kadego z nich mio do kobiety 27

stanowia wewntrzn motywacj dziaa. Jeli poszukujesz dowodw na potg wiary, przypatrz si osigniciom yciowym ludzi, ktrzy si na niej oparli. Na czele ich listy stoi Nazareczyk. Podstaw chrzecijastwa jest wiara, niezalenie od tego, jak wielu ludzi wypacza lub mylnie rozumie znaczenie tej wielkiej siy. Istot i podsumowaniem nauk i dokona Chrystusa, ktre mona uznawa za cuda, nie byo nic innego jak wiara. Jeli istnieje co takiego jak cuda, jest to zjawisko, ktre si dokonuje jedynie za spraw tego nastawienia umysowego, ktre nazywamy wiar! Wykamy potg wiary na przykadzie czowieka, ktry znany jest caej ludzkoci, Mahatmy Gandhiego z Indii. W jego osobie wiat uzyska jeden z najbardziej niezwykych w dziejach cywilizacji dowodw moliwoci tworzonych przez wiar. Gandhi rozporzdza wiksz potencjalnie si ni ktokolwiek z yjcych w jego czasach, cho nie dysponowa adnym z ortodoksyjnych narzdzi wadzy, takich jak pienidze, okrty wojenne, onierze czy uzbrojenie. Gandhi nie mia ani pienidzy, ani domu, nie mia nawet wasnego garnituru, ale rozporzdza si. Jak do tej siy doszed? Wywid j ze zrozumienia zasady wiary i opar na swej zdolnoci do zaszczepienia wiary w umysach dwustu milionw ludzi. Gandhi osign zadziwiajc umiejtno wywarcia wpywu na dwiecie milionw umysw, by skupiy si i zjednoczyy w jedn, prost myl. Jaka inna sia, oprcz wiary, byaby w stanie tyle zdziaa? Dawaj zanim zaczniesz bra Poniewa dziaalno handlowa i przemysowa rwnie wymaga opartej na dobrej wierze wsppracy i wspdziaania, bdzie rzecz ciekaw i poyteczn zanalizowanie pewnego zdarzenia, ktre pozwala dokadnie zrozumie metod, dziki ktrej przemysowcy i handlowcy zbijaj wielkie fortuny poprzez dawanie innym, zanim zaczn od nich bra. Zdarzenie, ktre wybraem dla zilustrowania tej zasady, cofa nas do roku 1900, kiedy powsta koncern United States Steel Corporation. Utrwalcie sobie w pamici podstawowe fakty z historii tego koncernu, a zrozumiecie, w jaki sposb idee przeksztaciy si w wielkie fortuny. Jeli naleysz do tych, ktrych czsto zadziwia powstanie wielkich fortun, historia utworzenia US Steel Corporation rozjani ci t zagadk. Jeli wtpisz w to, e czowiek moe myle o bogactwie i zdoby je, historia tego koncernu rozproszy twe wtpliwoci, poniewa bdziesz mg w niej odnale zastosowanie duej porcji zasad przedstawionych w tej ksice. T zadziwiajc histori o potdze pewnej idei przedstawi na amach New York World Telegram John Lowell; za jego uprzejm zgod przytaczam poniej jego artyku: MIA POOBIEDNIA MWKA ZA MILIARD DOLARW Kiedy wieczorem 12 grudnia roku 1900 okoo osiemdziesiciu czoowych prominentw finansowych Ameryki zebrao si w sali bankietowej University Club przy Pitej Alei, aby uhonorowa pewnego modego czowieka, ktry wanie przyby z Zachodu, nawet poowa z nich nie uwiadamiaa sobie, e uczestniczy w jednym z najbardziej znaczcych wydarze w historii przemysu amerykaskiego. Poniewa Charles M. Schwab, trzydziestoomioletni przemysowiec z Pittsburga, okaza by szczodr gocinno J. Edwardowi Simmonsowi i Charlesowi Stewartowi Smithowi w czasie ich niedawnej wizyty w tym miecie, postanowili odwzajemni mu si wydajc obiad, w trakcie ktrego przedstawi go przedstawicielom sfer bankowych ze Wschodniego Wybrzea. Nie spodziewali si, by go mia wykroczy poza konwencje okrelajce zachowanie przy takiej 28

okazji. Uprzedzili go oczywicie, e zakuci w sztywne konierzyki wykrochmalonych koszul nowojorczycy nie s usposobieni do wysuchiwania oracji i e jeli nie chce zanudzi Stillmanw, Harrimanw i Vanderbiltow, niech si ograniczy do pitnasto - czy te dwudziestominutowego przemwienia grzecznociowego. Nawet John Pierpont Morgan, zasiadajcy po prawicy Schwaba jak przy jego cesarskiej wysokoci, zamierza zaszczyci ten bankiet tylko krtkotrwa obecnoci. I tak jak przewidywaa prasa i opinia publiczna, caej sprawie przypisywano tak niewielkie znaczenie, e nastpnego dnia nie ukazaa si o niej adna wzmianka w gazetach. Tak wic obaj gospodarze i ich go spoywali obiad, zoony ze zwyczajowych siedmiu czy omiu da. Nie rozmawiano wiele, tematy poruszane ledwo potrcano. Niewielu tylko bankierw i maklerw znao Schwaba, ktrego kariera rozwijaa si wraz z bankiem Monongahela, i nikt nie zna go bliej. Ale zanim wieczr dobieg koca, wszyscy - wraz z Arcymistrzem Pienidza Morganem - zostali rzuceni na kolana, bo narodzio si nowe dzieci warte miliard dolarw, a noszce imi United States Steel Company. Tak si nieszczliwie - dla historii - zoyo, e nikt nie sporzdzi stenogramu z przemwienia Charlesa Schwaba wygoszonego w trakcie tego przyjcia. Moliwe, e byo to przemwienie prywatne, nieco niegramatyczne (subtelnociami jzyka Schwab nie zwyk si przejmowa), pene epigramw i dowcipw. Ale zawierao te elektryzujc si, ktra wywara wpyw na pi miliardw dolarw stanowicych zsumowany kapita pozostajcy w dyspozycji uczestnikw przyjcia. Kiedy si zakoczyo, wszyscy zebrani pozostali pod jego wpywem, a chocia przemwienie Schwaba trwao dziewidziesit minut, Morgan podprowadzi mwc do okna z szerokim parapetem, na ktrym zasiedli zwieszajc nogi i rozmawiali przez dalsz godzin. Magia osobowoci Schwaba objawia si wtedy z ca moc, ale co waniejsze, i co miao ywot trwalszy, przedstawi on w peni rozwinity i skonkretyzowany program rozwoju stalownictwa. Wielu ludzi przedtem prbowao zainteresowa Morgana wsplnym zorganizowaniem trustu stalowego pod szyldem przedsibiorstwa produkujcego biszkopty, drut i obrcze, cukier, gum, whisky, oleje lub gum do ucia. Nalega na powoanie takiego trustu hazardzista John W. Gates, ale Morgan mu nie ufa. Prbowali go te zorganizowa, bez skutku, bracia Moore, Bill i Jim, prowadzcy hurtowy handel bydem w Chicago. Prbowa te swych si Elbert H. Gary, prowincjonalny witoszkowaty adwokat, ale okazay si one zbyt wte. Pod wpywem elokwencji Schwaba Morgan zdoa ogarn spojrzeniem wyniki tego najmielszego przedsiwzicia finansowego, jakie kiedykolwiek podjto, ktre uwaano za deliryczne rojenie finansowych krtaczy. Magnetyzm finansowy, ktry ju uprzednio, o pokolenie wczeniej, zachci tysice maych, niekiedy nieudolnie zarzdzanych, przedsibiorstw do czenia si w wielkie, wytrzymujce konkurencj koncerny, przynis ju by pewne owoce dziki zabiegom jowialnego pirata przemysowego, Johna W. Gatesa. Gates utworzy ju z sieci pomniejszych przedsibiorstw koncern American Steel and Wire Company i wraz z Morganem powoa do ycia Federal Steel Company. Ale wobec gigantycznego trustu Andrew Carnegiego, pozostajcego w posiadaniu pidziesiciu trzech wsplnikw i zarzdzanego przez nich, te pomniejsze trusty byy karzekami. Mogy si utrzyma na powierzchni, ale przytaczajca wikszo z nich nie moga w najmniejszym stopniu osabi organizacji Carnegiego i Morgan o tym wiedzia. Stary szkocki ekscentryk rwnie by tego wiadom. Z wyyn swego zamku Skibo przypatrywa si z rozbawieniem, a potem z uraz, podejmowanym przez pomniejsze koncerny Morgana prbom wdarcia si na obszar jego dziaania. Kiedy te prby nabieray zbytniej 29

miaoci, opanowanie Carnegiego ustpowao miejsca gniewowi i potrzebie ich powstrzymania. Postanowi na kad hut swych rywali odpowiada uruchomieniem kolejnej wasnej huty. Uprzednio nie interesowa si produkcj drutu, rur, obrczy ani blachy. Zadowala si sprzedawaniem wyspecjalizowanym zakadom surwki i pozostawia im decyzj, co z niej wyprodukowa. Teraz, wraz ze Schwabem jako swym gwnym i penomocnym pomocnikiem, postanowi przycisn swych konkurentw do muru. Wanie w przemwieniu Schwaba dostrzeg Morgan odpowied na poszukiwane przez siebie nowe ukady przemysowe. Trust bez udziau Carnegiego - prawdziwego giganta pomidzy nimi - nie byby trustem, byby - jak to okreli pewien dziennikarz - budyniem liwkowym bez liwek. Wygoszone wieczorem 12 grudnia roku 1900 przemwienie Schwaba nasuno mu przypuszczenie, jeli nawet jeszcze nie dostarczyo gwarancji, e rozlege przedsibiorstwo Carnegiego moe zosta przesonite przez jego przedsiwzicie. Schwab prawi o przyszoci stali na wiecie, o reorganizacji stalownictwa dla zwikszenia wydajnoci, o specjalizacji, o odciciu niedochodowych hut i skupieniu wysiku na rozkwitajcych zakadach, o oszczdnoci przy transporcie rudy, a take w zarzdzaniu i administrowaniu zakadami, o pozyskiwaniu rynkw zagranicznych. Co wicej, mwi te o piratach pord stalownikw i o tym, gdzie le bdy w ich postpowaniu. Celem owych piratw byo wedug mwcy tworzenie monopoli, podwyszanie cen i zapewnianie sobie w wyniku tego uprzywilejowania bogatych dywidend. Schwab potpi ten system z najwysz arliwoci. Wyjania suchaczom, e krtkowzroczno takiej polityki polega na tym, i ogranicza ona rynek, i to w czasie, kiedy caa gospodarka rwie si do ekspansji. Dowodzi, e obnienie ceny stali stworzy rynek rozleglejszy ni kiedykolwiek przedtem; rozwin si nowe zastosowania dla stali, mona bdzie przej spor cz handlu wiatowego. Nie zdajc sobie nawet z tego sprawy, Schwab objawi si jako aposto produkcji masowej. W taki oto sposb obiad w klubie uniwersyteckim dobieg koca. Morgan wrci do domu, rozmylajc nad rowymi perspektywami rozsnuwanymi przez Schwaba. Schwab wrci do Pittsburga, by nadal prowadzi przedsibiorstwo hutnicze Wee Andra Carnegie, natomiast Gary i pozostali biesiadnicy zajli si na powrt handlem bydem, w oczekiwaniu na nastpne posunicie na wielkiej szachownicy biznesu. Nastpio ono wkrtce. Morganowi wystarczy tydzie, by przetrawi biesiad duchow, ktr mu zgotowa Schwab. Kiedy si upewni, e nie zapadnie w jej wyniku na adn finansow niestrawno, posa po Schwaba - i znalaz modego czowieka raczej nieskorym do przyjcia zaproszenia. Schwab obawia si, e pan Carnegie nie bdzie zachwycony, gdy dowie si, e prezes koncernu, jego zaufany, flirtuje z cesarzem Wall Street, z ktr Carnegie zdecydowany by nigdy nie wchodzi w adne ukady. John W. Gates - odgrywajcy rol cznika midzy oboma panami - zaproponowa wic, eby w wyniku zbiegu okolicznoci obaj zamieszkali przypadkiem w tym samym hotelu Bellerna w Filadelfii tego samego dnia. Kiedy jednak Schwab si tam zjawi, okazao si, e Morgana zoya nieoczekiwana choroba i na prob starszego pana Schwab uda si do Nowego Jorku i zapuka do drzwi biblioteki wielkiego finansisty. Niektrzy historycy utrzymuj obecnie, e caa ta historia, od pocztku do koca, wyreyserowana zostaa przez Andrew Carnegiego - i obiad na cze Schwaba, i jego synna mowa, i nocna rozmowa z Krlem Finansw, wszystko to miao by uknute przez przebiegego Szkota. Ale w rzeczywistoci byo zupenie odwrotnie. Kiedy zaproszono Schwaba, by zrealizowa porozumienie, nie wiedzia on nawet, czy szefunio - jak nazywano Andrew zechciaby w ogle wysucha oferty sprzedania czegokolwiek, zwaszcza grupie ludzi, ktrych 30

uwaa za jak najdalszych od witobliwego sposobu ycia. Schwab wzi jednak z sob osobicie zebrane i wasnorcznie wypisane dane liczbowe ukazujce stan obecny i potencjalne moliwoci osignicia zysku z kadego koncernu stalowego, jaki jego zdaniem mgby si sta gwiazd na firmamencie nowego stalownictwa. Nad tymi danymi czterej mczyni spdzili ca noc. Przewodzi im oczywicie Morgan, gboko przewiadczony o cudownej mocy pienidza. Sekundowa mu arystokratyczny wsplnik, Robert Bacon, uczony i gentleman. Trzecim uczestnikiem spotkania by John W. Gates, ktrym Morgan pogardza jako hazardzist, ale posugiwa si jako narzdziem. Czwartym wreszcie by Schwab, ktry wiedzia o procesie produkcji i sprzeday stali wicej ni jakakolwiek ekipa fachowcw, jak daoby si zebra spomidzy yjcych. W trakcie obrad nie zakwestionowano adnej z informacji ani kalkulacji przedstawionych przez pittsburczyka. Kiedy stwierdza, e jaki koncern wart jest tyle a tyle, nie wart by ani mniej, ani wicej. Trwa te przy wymaganiu, by wczy w nowe przedsiwzicie wycznie te koncerny, ktre sam wskazywa. Nalega na stworzenie korporacji przemysowej, ktra nie bdzie miaa dublerw, nawet takich, ktrymi prbuje si otrze zy przyjaci, pragncych si schroni pod skrzyda Morgana. O wicie Morgan podnis si od stou i rozprostowa ramiona. Pozostaa jeszcze jedna kwestia do wyjanienia. Spyta Schwaba: - Mylisz, e uda ci si przekona Carnegiego, eby sprzeda to, co chcemy kupi? - Mog sprbowa - odpowiedzia Schwab. - Jeli ci si to powiedzie, podejm to przedsiwzicie. To bardzo dobrze. Ale czy Carnegie odprzeda swe przedsibiorstwa? Ile za nie zada? (Schwab przewidywa sum 320 000 000 dolarw). W jakiej formie zechce uzyska zapat? W akcjach zwykych czy gwarantowanych? W udziaach okrelonych umow? W gotwce? Nikt nie podejmuje jednej trzeciej miliarda dolarw w gotwce! Na podgrzewanym polu golfowym w St. Andrew pod Westchester rozegrano partyjk golfa, Andrew ubrany by w grube swetry majce go chroni przed zimnem, Charlie rozwodzi si swobodnie, jak zawsze, na rne tematy. Ale nawet jedno sowo nie pado midzy nimi w sprawach biznesu a do chwili, kiedy znaleli si obaj w przytulnym cieple lecego nie opodal dworku nalecego do Carnegiego. A tam Schwab roztoczy przed starszym panem wspaniae perspektywy emerytalnego odpoczynku, przynoszcego spenienie wszystkich jego kaprysw towarzyskich, z t sam si perswazji, ktr zahipnotyzowa osiemdziesiciu milionerw w klubie uniwersyteckim. Carnegie uleg jego argumentacji, wypisa dan sum na kartce papieru i wrczy j Schwabowi ze sowami: - Zgoda, sprzedam to za takie oto pienidze. Suma wynosia okoo 400 000 000 dolarw, braa za podstaw 320 000 000 wyliczonych przez Schwaba i doliczaa do tego 80 000 000 stanowicych odpowiednik wzrostu wartoci kapitau w cigu dwch najbliszych lat. Pniej, ju na pokadzie transatlantyku, Szkot wyzna: - Powinienem by zada jeszcze o 100 000 000 wicej. - Dostaby je, gdyby zada - odpowiedzia Morgan z umiechem. Powstao oczywicie oglne wzburzenie. Korespondent prasy brytyjskiej przetelegrafowa do swego kraju wiadomo, e zagraniczny przemys stalowy zosta poraony t gigantyczn operacj. Rektor uniwersytetu Yale Hadley uzna, e jeli rozrastanie si trustw nie zostanie powstrzymane przez prawo, za dwadziecia pi lat w Waszyngtonie zasiada bdzie cesarz. Ale przedsibiorczy makler giedowy, Keene, zabra si do sprzedawania nowych akcji z takim zapaem, e sprzedano ich ogem na sum 600 000 000 dolarw. W taki oto sposb Carnegie dosta swoje miliony, syndykat Morgana zarobi za swe trudy 62 000 000, a 31

wszyscy chopcy zaangaowani w spraw, jak Gates czy Gary, uzyskali swoje miliony. Trzydziestoomioletni Schwab zdoby nalen mu nagrod. Zosta prezesem nowej korporacji i sprawowa nad ni kontrol do roku 1930. Bogactwo rodzi si najpierw w twym wntrzu Ta pena napicia historia wielkiego przedsiwzicia, z ktr si wanie zapoznalicie, stanowi dobry przykad zastosowania metody, wedle ktrej dza moe zosta przetworzona w swj fizyczny ekwiwalent! W umyle pojedynczego czowieka uformowaa si wizja gigantycznej organizacji przemysowej. W umyle tego samego czowieka wyklu si te plan, w wyniku ktrego organizacja ta wyposaona zostaa w huty, ktre zapewniay jej stabilizacj finansow. Jego wiara, dza, wyobrania i wytrwao stay si tymi realnymi czynnikami, ktre zoyy si na powstanie United States Steel. Stalownie i wyposaenie przemysowe, ktre stay si wasnoci korporacji po jej legalizacji byy waciwie rzecz wtrn, ale wnikliwa analiza jej kondycji finansowej wykazywaa, e warto majtku uzyskanego przez korporacj wzrosa o szeset milionw dolarw na skutek owej prostej transakcji, ktra skupia wszystkie przedsibiorstwa pod jednym zarzdem. Innymi sowy, wiara Charlesa M. Schwaba, wsparta wiar, ktr zasia w umysach J.P. Morgana i innych, przyniosa 600 000 000 dolarw zysku. To niele, jak na jeden pomys! United States Steel Corporation rozwijaa si szybko i staa jedn z najbogatszych i najpotniejszych korporacji w Ameryce, zatrudniaa tysice ludzi, wyszukiwaa nowe zastosowania dla stali, znajdowaa dla niej nowe rynki zbytu, dziki czemu pomys Schwaba przynis 600 000 000 dolarw zysku. Bogactwo pojawia si najpierw w formie pomysu! Jego wielko ograniczona jest jedynie skal umysow czowieka, ktry podj realizacj tego pomysu. Wiara czyni cuda! Kiedy si sposobisz do podjcia zmaga z yciem o jakikolwiek cel, pamitaj, e cen za ten wysiek uzyskasz tak, jak ci ta wiara wyznaczy! WNIOSKI POD ROZWAG: Wiara jest niezbdna do osignicia sukcesu. Wiara rodzi si i rozwija wedug instrukcji, ktre wydajesz swemu myleniu podwiadomemu. Oto pi stopni wiodcych do uzyskania wiary w siebie, wszystkie zakrojone s na miar twoich obecnych moliwoci. Rozumiesz teraz, e mylami moesz si zarwno doprowadzi do klski, jak i przywie do yciowego sukcesu i szczcia - w obu wypadkach przy zastosowaniu tego samego mechanizmu. Ludzie tacy jak Lincoln czy Gandhi ukazuj nam, w jaki sposb myli wytworzy mog w magnetyzm, ktry przyciga myli pokrewne i z milionw umysw tworzy jeden wielki mzg. Jest rzecz wan, by dawa innym zanim zaczniesz od nich bra. Bogaci powinni sobie t zasad przyswoi, aby biznes piracki przeksztaci si w biznes pracujcy z publicznoci i dla publicznoci, i pozosta przy tym dochodowy. Zarwno ubstwo jak i bogactwo s pochodnymi wiary.

32

IV Trzeci krok do bogactwa:


AUTOSUGESTIA
Aby osign zadziwiajce wyniki, wprzgnij najgbsz istot swego umysu do pracy dla twego dobra. Wesprzyj j potg uczu a poczenie to okae si rewelacyjne.

Autosugestia jest terminem, ktry odnosi si do wszelkich rodzajw sugestii i wywoywanych przez czowieka czynnikw stymulujcych, trafiajcych do umysu za porednictwem piciu zmysw. Innymi sowy, autosugestia jest samosugesti. Jest sposobem komunikowania si tej czci umysu, w ktrej rodz si myli wiadome z t, ktra jest obszarem dziaania mylenia podwiadomego. Autosugestia wnika w mylenie podwiadome za porednictwem myli dominujcych, ktrym czowiek pozwala, pozosta w wiadomej czci umysu (nie jest rzecz istotn, czy s to myli pozytywne czy negatywne), i nasycaj tymi mylami. Natura uksztatowaa czowieka w taki sposb, e ma on absolutn kontrol nad materiaem, ktry wnika w jego mylenie podwiadome za porednictwem piciu zmysw, cho nie ma to oznacza, e czowiek zawsze t kontrol sprawuje. W wikszoci wypadkw nie korzysta on z tych moliwoci, co wyjania, dlaczego tak wielu ludzi yje w ndzy. Przypomnijcie sobie pastwo to, co powiedziano uprzednio o podwiadomym myleniu przypominajcym yzn gleb, w ktrej nasiona wzrastaj bujnie, jeli nie odbiera im miejsca nasionko bardziej upragnionego zboa. Autosugestia jest sposobem kontroli, poprzez ktry czowiek moe swobodnie nasyca swe mylenie podwiadome mylami o charakterze pozytywnym, bd te wskutek zaniedbania dopuci do tego, by myli destrukcyjne znalazy dostp do yznej gleby umysu. Materialna potga uczu W ostatnim z szeciu krokw przedstawionych w rozdziale II omawiajcym dz proponowaem pastwu, bycie dwa razy dziennie odczytywali sobie na gos spisane owiadczenie o waszej dzy pienidzy, by w ten sposb poczu si w ich posiadaniu i stwierdzi w kocu, e si je zdobyo. Wypeniajc to zalecenie wprowadzacie przedmiot waszego podania bezporednio w wasze mylenie podwiadome, w duchu absolutnej wiary. Poprzez t procedur celowo tworzycie nawyki mylowe, sprzyjajce wysikom ku przetworzeniu dzy w jej pieniny ekwiwalent. Wrmy wic do owych szeciu krokw opisanych w rozdziale II o dzy i zanim pjdziemy w naszych rozwaaniach dalej, odczytajmy je starannie na nowo. Nastpnie (kiedy dojdziecie do tego punktu) przeczytajcie bardzo uwanie cztery zalecenia dotyczce zorganizowania waszej grupy w trust mzgw, przedstawione w rozdziale dotyczcym zorganizowanego planowania. Porwnujc te dwa zestawy zalece z tym, co tu powiedziano o autosugestii, zauwaycie oczywicie, e zalecenia owe zawieraj w sobie zastosowanie zasady autosugestii. Odczytujc na gos owiadczenie o waszej dzy bogactw (przez co wytwarzacie w sobie wiadomo pienin) pamitajcie jednak, e mechaniczne odczytywanie tych sw nie ma sensu - musicie wasze sowa nasyca emocj, uczuciem. Wasza podwiadomo uznaje tylko myli nasycone uczuciem i tylko przez nie jest uruchamiana.

33

Uporczywie powtarzam t prawd w kadym waciwie rozdziale tej ksiki, poniewa brak jej zrozumienia jest gwnym powodem, dla ktrego wikszo ludzi nie osiga podanych rezultatw w swych prbach przyswojenia sobie zasady autosugestii. Puste, wyprane z emocji, sowa nie znajduj drogi do podwiadomego mylenia. Nie osigniecie godnych uznania wynikw, dopki nie nauczycie si wpaja w wasze mylenie podwiadome myli lub wypowiadanych na gos wyrazw, ktrym nadacie warto uczuciow poprzez wiar. Nie poddawajcie si zniechceniu, jeli za pierwsz prb objcia kontrol waszych uczu i ukierunkowania ich nie zdoacie tego dokona. Pamitajcie, e nie jest moliwe, aby co osign za nic. Nie zdoacie samych siebie oszuka, nawet gdybycie tego pragnli. Cen za osignicie zdolnoci wpywania na wasn podwiadomo jest nieustajca wytrwao w stosowaniu zasad tu przedstawionych. Nie zdoacie uzyska tej zdolnoci za nisz cen. Ty, i tylko ty sam, musisz zdecydowa, czy cena, jak musisz zapaci (za wiadomo pienin) jest dla ciebie do przyjcia, czy te nie. Twoja zdolno do zastosowania zasady autosugestii bdzie w duym stopniu zaleaa od twej umiejtnoci skupienia si na okrelonym podaniu, a do punktu, w ktrym przeksztaci si ono w arliw obsesj. Ujrzyj w wyobrani siebie zdobywajcego pienidze Kiedy zaczniesz stosowa si do zalece dotyczcych szeciu krokw przedstawionych w rozdziale poprzednim, stosowanie zasady koncentracji stanie si dla ciebie koniecznoci. Przedstawi teraz kilka rad dotyczcych skutecznego zastosowania koncentracji. Kiedy przystpicie do pierwszego z szeciu krokw, ktry polega na ustaleniu w myli dokadnej kwoty, ktrej podasz, naley skierowa myl na t kwot poprzez koncentracj lub te przywizanie do niej caej uwagi. Zamknij oczy i trzymaj je zamknite tak dugo, a ujrzysz fizyczn obecno tych pienidzy. Czy tak przynajmniej raz dziennie. Przeprowadzajc to dowiadczenie postpuj wedug zalece wyoonych w rozdziale III o wierze, a naprawd ujrzysz siebie oczyma wyobrani jako posiadacza tych pienidzy! Oto fakt najbardziej znamienny - mylenie podwiadome przyjmuje wszelkie wydawane mu rozkazy z absolutn wiar i postpuje zgodnie z nimi, mimo i rozkazy te czsto bywaj powtarzane wielokrotnie, w drodze repetycji, zanim zostan zinterpretowane. Co si tyczy owego owiadczenia, we pod uwag moliwo zastosowania cakowicie uprawnionego podstpu wobec swego podwiadomego mylenia, skaniajc je, by w to owiadczenie uwierzyo, poniewa ty w nie wierzysz, wierzysz, e musisz zdoby t kwot pienin, ktr sobie zamierzye, e kwota ta czeka na to, a j zdobdziesz, a mylenie podwiadome ma ci podsun praktyczny plan uzyskania tych pienidzy. Wprowad w sw wyobrani myl przedstawion poniej, a przekonasz si, ile twoja wyobrania moe i zechce zdziaa dla stworzenia praktycznych planw zdobywania pienidzy, poprzez przetworzenie w nie twej dzy pienidzy. Inspiracja bdzie twym przewodnikiem Nie oczekuj skonkretyzowanego planu, z pomoc ktrego zamieniby swe dziaania lub transakcje w pienidze, ktre sobie wyobrazie, ale zacznij od wyobraania sobie siebie jako posiadacza pienidzy, domagajc si zarazem od twego mylenia podwiadomego, aby ci przedstawio plan, jakiego potrzebujesz. Bd w pogotowiu i natychmiast wcielaj w ycie te plany, jakie ci si objawi. Pojawi si najpewniej jako nage olnienie rozwietlajce twe myli, wytworzone przez szsty zmys w formie inspiracji. Odnie si do nich z szacunkiem i 34

niezwocznie przystpuj do dziaania wedle ich wskaza. W rozwiniciu czwartego z szeciu krokw znajdziesz zalecenia, jak stworzy konkretny plan zaspokojenia twej dzy i natychmiast wdroy go do realizacji. Powiniene zastosowa si do tego zalecenia w sposb przedstawiony w ustpie poprzednim. Nie ufaj swemu rozumowi przy tworzeniu planu zdobycia pienidzy poprzez przetworzenie dzy. Twe wadze umysowe mog by leniwe i mog sprawi ci zawd, jeli polega bdziesz tylko na nich. Wyobraajc sobie pienidze, ktre zamierzasz zdoby (trzymajc oczy zamknite) ujrzyj siebie wykonujcego jak czynno lub dokonujcego jakiej transakcji, w ktrej wyniku pragniesz te pienidze uzyska. To bardzo wane! Teraz zaczyna dziaa podwiadome mylenie Podsumujemy teraz zalecenia zwizane z szecioma krokami omwionymi w rozdziale drugim i poczymy z zasadami wyoonymi w rozdziale niniejszym, w taki oto sposb: 1. Pozosta w jakim spokojnym miejscu (na przykad w ku noc), gdzie nikt ci nie bdzie przeszkadza, zamknij oczy i powtarzaj na gos (tak wyranie, eby swj gos sysza) spisane owiadczenie dotyczce wysokoci sumy, jak chcesz zebra, czasu, w ktrym chcesz j zdoby oraz okrelenia czynnoci czy transakcji, za ktr chcesz te pienidze uzyska. Kiedy to wypenisz, wzbud w sobie uczucie, jakby ju te pienidze posiada. Na przykad - zamierzasz zdoby 50 000 dolarw przed 1 stycznia, za pi lat, w zamian za usugi, jakie wywiadczysz jako sprzedawca. Twe spisane owiadczenie winno brzmie mniej wicej tak: Do 1 stycznia roku 19... bd mia w posiadaniu 50 000 dolarw, ktre zgromadz stopniowo, uzyskujc w cigu tego czasu kolejne kwoty. W celu uzyskania tych pienidzy wiadczy bd najlepsze na jakie mnie sta usugi, dokadajc najpilniejszych i najlepszych stara, jako sprzedawca w (wymie czynnoci lub transakcje, jakich zamierzasz dokona). Wierz, e wejd w posiadanie tych pienidzy. Wiara moja jest tak silna, e mog w tej chwili ujrze te pienidze. Mog ich dotkn palcami. Oczekuj one na przyjcie do mnie w odpowiednim czasie i we waciwych proporcjach, w zamian za wiadczone przeze mnie usugi. Ja oczekuj na plan pozwalajcy te pienidze uzyska i bd postpowa wedug tego planu, jak go tylko dostan. 2. Powtarzaj ten program wieczorem i rano tak dugo, a ujrzysz (oczyma wyobrani) pienidze, ktre zamierzasz zebra. 3. Umie zapisany tekst owiadczenia w takim miejscu, w ktrym moesz je oglda wieczorem i rano, i odczytywa przed odpoczynkiem a do chwili, kiedy si go nauczysz na pami. Podczas wypeniania tych zalece pamitaj, e przyswajasz sobie zasad autosugestii po to, by mc wydawa rozkazy swej podwiadomoci. Pamitaj te, e podwiadomo pracuje tylko wedug polece nazywanych emocjami i przekazywanych jej z uczuciem. Wiara jest najsilniejszym i najwydajniejszym z uczu. Stosuj si do zalece wyoonych w rozdziale o wierze. Na pierwszy rzut oka zalecenia te mog si wyda abstrakcyjne. Ale podporzdkuj si im, choby ci si miay wydawa najbardziej abstrakcyjne. Wkrtce nadejdzie chwila, jeli bdziesz si do nich stosowa zarwno myl jak czynem, e cae nowe uniwersum mocy otworzy si przed tob. Dlaczego stajesz si kowalem wasnego losu Cech charakterystyczn wszystkich istot ludzkich jest sceptycyzm w stosunku do 35

nowych idei. Ale jeli bdziesz stosowa wymienione wyej zalecenia, sceptycyzm rycho ustpi miejsca wierze, a ta z kolei przemieni si w wiar absolutn. Wielu filozofw stwierdzao ju, e czowiek sam jest twrc swego ziemskiego losu, ale wikszo z nich nie umiaa wytumaczy, dlaczego tak jest. Przyczyna, dla ktrej czowiek moe by twrc swej ziemskiej doli, a zwaszcza swego poziomu majtkowego, zostaa omwiona w tym rozdziale. Czowiek moe by kowalem swego losu, a take wadc swego rodowiska, poniewa jest wadny wpywa na swe podwiadome mylenie. Rzeczywiste rozwijanie i przetwarzanie dzy pienidza w pienidz wymaga zastosowania autosugestii jako porednika, umoliwiajcego czowiekowi wpywanie na jego podwiadome mylenie. Inne zasady s ju tylko prostymi narzdziami wspomagajcymi autosugesti. Utrwal to sobie w pamici, a zawsze bdziesz wiadom tej wanej roli, jak zasada autosugestii odgrywa w twych zabiegach o zdobycie pienidzy za pomoc metod przedstawionych w tej ksice. Kiedy j ju przeczytasz ca, wr do niniejszego rozdziau i wypenij myl i czynem to oto zalecenie: Odczytuj cay ten rozdzia na gos kadego wieczora a do czasu, kiedy nabierzesz pewnoci, e zasada autosugestii jest czym zdrowym, czym co ci zapewni wszystko o co za jej pomoc zabiegasz. Po przeczytaniu tego rozdziau podkrel owkiem wszystkie te zdania, ktre wywary na tobie szczeglne wraenie. Zastosuj si do kadej litery tych zalece, a zapewnisz sobie otwart drog do penego zrozumienia i mistrzowskiego opanowania zasad uzyskiwania sukcesu. WNIOSKI POD ROZWAG: Rozporzdzasz Szstym Zmysem - ale starczy ci piciu zwykych zmysw, aby kontrolowa myli wnikajce w twe mylenie podwiadome. Kiedy osigniesz zdolno do takiej kontroli, podwiadomo przywiedzie ci do zamonoci, ktra nie pozostawi ju skrawka miejsca na bied. Jeli uczucia dopomog ci naprawd ujrze i poczu pienidze w twych rkach, pienidze napyn do ciebie ze rde, ktre ci si przedtem wydaway nieosigalne. Ustal sobie jako cel okrelon sum i niech to bdzie suma znaczna. Ustal rwnie dat uzyskania tych pienidzy. Kiedy podwiadomo podsunie ci plan, natychmiast przystpuj do jego realizacji. Inspiracja przychodzi wczenie i musi by natychmiast podchwycona. Czekanie na waciwy moment moe ci zgubi. Trzy proste reguy uczyni ci Mistrzem Autosugestii. Zastosuj si do kadej ich litery, a staniesz si kowalem swego losu. Kada przeciwno losu zawiera w sobie ziarna przyszej pomylnoci.

36

V Czwarty krok do bogactwa:


WIEDZA FACHOWA
Twoje wyksztacenie jest takie, jakim je uczynie, moesz uzyska wiedz, ktra ci zaprowadzi dokd zechcesz. Nie bdziesz zaczyna od zera, jeli przyjmiesz poniszy prosty plan.

S dwa rodzaje wiedzy. Pierwszy - to wiedza oglna, drugi - wiedza specjalistyczna. Wiedza oglna, choby bya najobfitsza i obejmowaa najrniejsze dziedziny, nie na wiele si przydaje przy zdobywaniu pienidzy. Wydziay uniwersyteckie obejmuj swymi zainteresowaniami, praktycznie biorc, wszelkie formy wiedzy oglnej, jak wytworzya cywilizacja. Ale wikszo profesorw zarabia, mao. Specjalizuj si oni w nauczaniu wiedzy, ale nie zajmuj si organizowaniem sposobw jej zastosowania. Wiedza sama z siebie nie przyciga pienidzy, trzeba j dopiero odpowiednio zorganizowa i waciwie ukierunkowa, poprzez plany dziaania, na okrelony cel, aby pomoga w zdobyciu pienidzy. Niezrozumienie tego faktu jest rdem rozczarowa dla milionw ludzi, ktrzy mylnie sdzili, e wiedza to potga. Nic podobnego! Wiedza jest dopiero potencjaln si. Staje si potg, kiedy zostaje wprzgnita w cile okrelony plan dziaania i skierowana na okrelony cel. Mona stwierdzi, e to wanie brakujce ogniwo wszelkich systemw edukacyjnych stao si przyczyn poraki wielu instytucji nauczajcych, ktre nie potrafiy wyposay swych studentw w umiejtno zorganizowania posiadanej wiedzy we waciwy sposb. Ludzie popeniaj pomyk sdzc, e Henry Ford nie by czowiekiem wyedukowanym, poniewa odebra bardzo skromne wyksztacenie. Wyraz ten pochodzi od aciskiego educo, co oznacza ksztaci, rozwija przyrodzone talenty. Czowiekiem wyedukowanym niekoniecznie musi by kto, kto dysponuje bogactwem wiedzy oglnej czy specjalistycznej. Czowiekiem wyedukowanym jest te ten, kto rozwin waciwoci swego umysu do tego stopnia, e moe osiga wszystkie cele, ktre sobie stawia, bd ich odpowiedniki, bez naruszania praw innych ludzi. Ignorant zdolny do zbicia fortuny W czasie pierwszej wojny wiatowej pewien dziennik chicagowski zamieci kilka artykuw redakcyjnych, w ktrych Henryego Forda nazywano pacyfistycznym ignorantem. Pan Ford oburzy si na te okrelenia i wnis przeciw gazecie oskarenie o zniesawienie. Kiedy sprawa stana na wokandzie, adwokaci bronicy gazety odwrcili kierunek oskarenia i poddali pana Forda pytaniom majcym dowie, i jest on ignorantem. Zadawali mu mnstwo pyta z rnych dziedzin, chcc wykaza, e wprawdzie rozporzdza on wiedz potrzebn do wytwarzania samochodw, ale oglnie biorc, jest nieukiem. Poddano na przykad pana Forda takim pytaniom: Kto to by Benedict Arnold? Ilu onierzy wysali Brytyjczycy do Ameryki, dla zdawienia Rewolucji Amerykaskiej w roku 1776? Odpowiadajc na to drugie pytanie, pan Ford powiedzia: Nie wiem dokadnie, ilu onierzy Brytyjczycy wysali, ale syszaem, e bya to liczba znacznie wysza od liczby tych, co do Europy wrcili. W kocu pan Ford poczu si wyczerpany tymi pytaniami i w odpowiedzi na jedno z nich,

37

szczeglnie agresywne, wycign palec wskazujcy w stron adwokata wypowiadajc nastpujce sowa: Gdybym chcia powanie odpowiedzie na paskie gupie pytanie, albo na inne podobne, ktre mi pan ju stawia, musiabym panu przypomnie, e mam na biurku rzd przyciskw elektrycznych, a przez nacinicie odpowiedniego mog przywoa do pomocy waciwego czowieka, ktry odpowie na wszelkie pytania, jakie zechc mu zada, dotyczce spraw, ktrym powicam wikszo mych yciowych wysikw. I niech no mi pan wyjani, dlaczego to niby miabym zamula sobie umys oglnymi wiadomociami, po to tylko, by mc odpowiada na jakie pytania, skoro mam wok siebie ludzi zdolnych wesprze mnie kadym rodzajem wiedzy, jakiego zadam? Tkwia w tej odpowiedzi nieodparta logika i rzucia adwokata na deski. Wszyscy obecni w sdzie uwiadomili sobie, e nie jest to odpowied ignoranta, lecz czowieka wyedukowanego. Wyedukowany bowiem jest ten, kto wie, gdzie znale wiedz, ktrej potrzebuje i jak wprzc t wiedz w okrelony plan dziaania. Poprzez wspprac trustu mzgw Ford dysponowa specjalistyczn wiedz potrzebn do tego, by sta si jednym z najzamoniejszych ludzi w Ameryce. Nie miao wcale znaczenia to, czy wiedz t czerpie z wasnego umysu. Wiedz mona zdoby Zanim nabierzecie pewnoci, e jestecie ju w stanie przetworzy dz na jej pieniny ekwiwalent, powinnicie uzyska szczegow wiedz o czynnociach lub transakcjach, ktre zamierzacie przeprowadzi dla zdobycia fortuny. Moe si zdarzy, e bdzie wam potrzebna wiedza specjalistyczna przerastajca rozmiarem skal waszej gotowoci do zdobywania wiedzy, a jeli si tak zdarzy, moecie wznie sobie most do niej przy pomocy waszego trustu mzgw. Nagromadzenie wielkich bogactw wymaga potgi, a potg osiga si przez wysoko zorganizowan i rozumnie kierowan wiedz, ktra to wiedza niekoniecznie pozostawa musi w posiadaniu tego czowieka, ktry zbija fortun. Kolejny ustp niniejszej ksiki natchnie nadziej i omieli ludzi, ktrzy ywi ambicj zbicia majtku, ale nie posiadaj niezbdnego wyksztacenia, by mc dysponowa wasn wiedz specjalistyczn, jaka im si moe okaza potrzebna. Niekiedy ludzie przez cae ycie cierpi na kompleks niszoci, poniewa nie odebrali naleytego wyksztacenia. Ale czowiek moe przecie zorganizowa trust mzgw i kierowa nim, wykorzystujc wiedz wchodzcych w skad tego trustu ludzi do zarabiania dla siebie pienidzy - i bdzie w ten sposb rwnie wyedukowany jak kady z czonkw jego doradczej grupy. Thomas A. Edison ukoczy tylko trzy klasy przez cae swe ycie. A nie brakowao mu ani edukacji, ani pienidzy. Henry Ford nie zdoa ukoczy szstej klasy szkoy powszechnej, ale znakomicie sobie radzi we wasnych sprawach finansowych. Wiedza specjalistyczna naley do najliczniejszych i najtaszych usug, jakich bdziecie potrzebowali. Jeli w to wtpicie, zajrzyjcie do listy pac jakiegokolwiek uniwersytetu. Gdzie znajdowa wiedz Przede wszystkim okrel sobie dokadnie, jakiego typu wiedzy specjalistycznej potrzebujesz i okrel te cel, do ktrego jest ci ona potrzebna. Twj gwny cel yciowy, zadanie, nad ktrego wykonaniem pracujesz, w znacznym stopniu dopomoe ci okreli rodzaj potrzebnej ci wiedzy. Kiedy to ju sobie wyjanisz, stanie przed tob potrzeba uzyskania dokadnych informacji dotyczcych wiarygodnych rde uzyskania tej wiedzy. Najwaniejsze z nich to: 38

1. Czyje osobiste dowiadczenie i wyksztacenie. 2. Dowiadczenie i wiedza osigane poprzez wspprac z innymi (sojusz z trustem mzgw). 3. Uniwersytety i instytucje naukowe. 4. Biblioteki publiczne (dysponujce ksikami i czasopismami, w ktrych znale mona ca wiedz zgromadzon przez cywilizacj). 5. Specjalne kursy doksztacajce (zwaszcza kursy wieczorowe i korespondencyjne). Przyswojon wiedz trzeba odpowiednio zorganizowa i przygotowa do wykorzystania dla osignicia okrelonego celu, poprzez opracowanie praktycznych planw dziaania. Wiedza jest bezwartociowa, jeli nie jest wykorzystywana do osignicia okrelonego celu. Jeli si zastanawiasz nad uzupenianiem wyksztacenia, najpierw okrel sobie wyranie cel, do ktrego zdobywania wiedza bdzie ci potrzebna, nastpnie ustal, gdzie ten szczeglny rodzaj wiedzy najprociej bdzie ci zdoby. Ludzie sukcesu, we wszystkich sytuacjach, nigdy nie przestaj zdobywa nowej wiedzy zwizanej z ich gwnym celem yciowym, biznesem czy zawodem. Ci, ktrzy przegrywaj w yciu, zazwyczaj popeniaj bd polegajcy na uznaniu, e okres zdobywania wiedzy koczy si wraz z ukoczeniem przez nich szkoy. Prawda za jest taka, e szkoa daje niewiele wicej ni wdroenie czowieka w sposoby zdobywania wiedzy praktycznej. Hasem dnia jest specjalizacja! Prawdy tej dowid Robert P. Moore (dawny dyrektor biura kadr w Columbia University) w artykule prasowym: SPECJALICI NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI! Szczeglnie poszukiwani przez biura zatrudnienia s tacy kandydaci, ktrzy wyspecjalizowali si w jakiej dziedzinie wiedzy - absolwenci szk biznesu majcy za sob praktyk w rachunkowoci i statystyce, inynierowie rnych specjalnoci, dziennikarze, architekci, chemicy, a take wybijajcy si dziaacze i przywdcy z klas wyszych. Absolwent, ktry by aktywny w czasie studiw, dziki czemu utrzymywa dobre kontakty z rnymi ludmi i ktry prawidowo przeszed przez studia, ma decydujc przewag nad studentami, ktrzy ograniczali si do zaj akademickich. Niektrzy z takich absolwentw otrzymali po kilka propozycji pracy ze wzgldu na swe rozlege kwalifikacje, kilku otrzymao a sze ofert. Jedna z wielkich korporacji, przodujca w swej dziedzinie w kraju, w licie do pana Moorea dotyczcym obiecujcych studentw wyszych lat, tak sformuowaa swe oczekiwania: Zainteresowani jestemy przede wszystkim w znajdywaniu ludzi wyrniajcych si postpami w problemach zarzdzania. Z tych wzgldw zalety charakteru, inteligencj i osobowo cenimy wyej, ni specjalistyczne wyksztacenie zawodowe. PROPONOWANE PRAKTYKI Proponujc praktyki studentw w biurach, domach handlowych albo w zakadach przemysowych w okresie wakacyjnym, pan Moore stwierdzi, e po dwch lub trzech latach nauki kady student powinien by poproszony o to, by wybra okrelony kierunek studiw lub te z nich usunity, jeli nie umie sobie znale specjalizacji i poprzestaje na snuciu si po uczelni. Uniwersytety musz uzna fakt, e we wszystkich zawodach i rodzajach zaj potrzebni s dzi specjalici - owiadczy wzywajc instytucje owiatowe do przyjcia bardziej bezporedniej odpowiedzialnoci za rozbudzenie zawodowych powoa u studentw. Jednym z najpewniejszych i najbardziej praktycznych rde wiedzy dla tych, ktrym potrzebne jest przeszkolenie zawodowe, s kursy wieczorowe, organizowane w wikszoci 39

duych miast. Kursy korespondencyjne s w stanie obj wszystkich mieszkajcych tam, gdzie dociera poczta, a wszystkich przedmiotw mona uczy metod przypieszon. Zaleta studiw odbywanych w domu polega na tym, e mona zmieci okrelony program studyjny w czasie. Inn ich zalet (jeli si waciwie wybierze placwk dydaktyczn) jest to, e wikszo kursw wieczorowych oferuje przywilej konsultacji udzielanych przez wykadowcw, co stanowi bezcenn warto dla tych, ktrzy poszukuj wiedzy specjalistycznej. Moesz z tego przywileju korzysta niezalenie od tego, gdzie mieszkasz. Nauka i samodyscyplina Na og nisko ceni si to, co osignlimy bez wikszego wysiku lub za co nie zapacilimy wysokiej ceny; zapewne dlatego wanie tak mao korzyci wycigamy z nauki w szkoach publicznych. Samodyscyplina wynikajca z nakrelenia sobie cisego programu odbycia studiw specjalistycznych pozwala do pewnego stopnia wyrwna straty, na jakie si narazilimy w trakcie pobierania nauk bez ponoszenia kosztw. Placwki owiatowe prowadzce kursy korespondencyjne s na og dobrze zorganizowanymi przedsibiorstwami. Opaty pobieraj tak niskie, e musz ciga pienidze od studentw z gry. Ci z kolei, opacajc czesne z gry, czuj si zobowizani do realizowania penego kursu, niezalenie od tego, jakie robi postpy w nauce. Kursy korespondencyjne nie akcentuj naleycie tej swej zalety, ale w gruncie rzeczy ich system nauczania zapewnia dodatkowo znakomity trening w zakresie umiejtnoci i szybkoci podejmowania decyzji oraz doprowadzania do koca rozpocztych zada. Przeszedem sam taki trening przed trzydziestu piciu laty. Zapisaem si na korespondencyjne kursy reklamy. Po przebrniciu przez jakie osiem czy dziesi lekcji przestaem si uczy, ale organizatorzy kursw nie przestali przesya mi rachunkw. Nalegali coraz usilniej na ich opacanie, niezalenie od tego, czy korzystam z ich nauczania, czy nie. Poniewa zobowizaem si do ich regulowania formalnie zapisujc si na ten kurs, zdecydowaem si go ukoczy, aby zwrciy mi si wydane na pienidze. Pocztkowo sdziem, e ten system pobierania opat jest zbyt sprytnie pomylany, ale z czasem uznaem, e sta si on istotn czci mego yciowego treningu, za ktry nie ma ceny. Zmuszony do pacenia, odbyem cay kurs. W pniejszych latach doszedem do wniosku, e ten skuteczny system egzekwowania pienidzy okaza si dla mnie cenniejszy od pienidzy, ktre e mnie cign, poniewa odbyem zarazem wietne wiczenia z zakresu reklamy, ktrym si zrazu opieraem. Nigdy nie jest za pno na nauk Rozporzdzamy w naszym kraju systemem owiaty publicznej, ktry mona uzna za najwyej rozwinity w wiecie. Jedn z najdziwniejszych cech czowieka jest to, e ceni on tylko to, co ma okrelon cen. Bezpatne szkolnictwo amerykaskie, podobnie jak bezpatne biblioteki publiczne, nie budz szacunku u ludzi, poniewa nie paci si za, nie. Jest to te gwna przyczyna, dla ktrej tak wielu ludzi uznaje za konieczne uzyskanie dodatkowego wyksztacenia, ju po ukoczeniu szkoy i podjciu pracy. Jest to te jeden z gwnych powodw, dla ktrych pracodawcy wyej oceniaj tych pracownikw, ktrzy odbyli zaoczne studia uzupeniajce. Przekonali si bowiem, e pracownik majcy do ambicji, by przeznaczy cz wolnego czasu na studia zaoczne, kwalifikuje si do odgrywania roli kierowniczej. Ale jest te w ludziach pewna sabo, na ktr nie ma lekarstwa. Jest to powszechny brak ambicji! Tacy za ludzie, zwaszcza ci dobrze opacani, ktrzy przeznaczaj wolny czas na 40

wzbogacanie swej wiedzy i umiejtnoci, zwykle pozostaj na szczycie przez dugi czas. Ich aktywna postawa toruje im drog awansu, usuwa przeszkody z ich yciowej drogi, pozyskuje yczliwe zainteresowanie ze strony tych, ktrzy mog ich popiera w zabiegach o yciowy sukces. Kursy korespondencyjne s zwaszcza korzystne dla ludzi ju zatrudnionych, ktrzy po ukoczeniu szkoy stwierdzaj, e potrzebna jest im jeszcze wiedza specjalistyczna, ale nie dysponuj ju czasem, jakiego wymagaoby podjcie studiw stacjonarnych. Stuart Austin Wier wyksztaci si na inyniera-konstruktora i uprawia ten zawd a do chwili, kiedy kryzys zmusi go do pobierania za jego prac wynagrodze poniej jego wymaga. Przeanalizowa wwczas swe moliwoci yciowe, zdecydowa si przekwalifikowa na prawnika i zapisa na studia prawnicze wybierajc specjalno radcy prawnego. Po uzyskaniu dyplomu rozwin lukratywn praktyk w tej dziedzinie. Aby dokadnie przedstawi sytuacj i uprzedzi wymwki tych, ktrzy zaraz powiedzieliby: Nie mog i na studia, bo mam na utrzymaniu rodzin - albo Bo jestem ju za stary - dodam wyjanienie, i pan Wier mia ju ponad czterdzieci lat i by onaty, kiedy podj drugie studia. Co wicej, waciwie wybierajc sobie przedmioty i wykadowcw, odby je w cigu dwch lat, podczas gdy wikszo studentw potrzebuje na to cztery lata. Opaca si wiedzie dokadnie, jak zdobywa wiedz. Objazdowy ksigowy Zastanwmy si nad jednym jeszcze przykadem. Pewien sprzedawca w sklepie towarw mieszanych uzna nagle, e za mao zarabia. Poniewa mia pewne dowiadczenie w prowadzeniu ksig handlowych, zapozna si z nowymi metodami prowadzenia ksigowoci, zakupi odpowiedni sprzt i rozpocz samodzieln prac jako ksigowy. Najpierw podj si prowadzenia ksigowoci sklepowi, w ktrym by zatrudniony, potem obj swymi usugami setk drobnych kupcw za niewygrowan miesiczn stawk. Pomys jego okaza si tak praktyczny, e wkrtce uzna za stosowne utworzenie przenonego biura, ktre zainstalowa w specjalnie przystosowanym i odpowiednio zaopatrzonym samochodzie dostawczym. Obecnie posiada ju ca flotyll takich ruchomych biur prowadzenia ksigowoci i zatrudnia znaczn liczb asystentw, zapewniajcych klientom najlepsze usugi z zakresu ksigowoci, jakie mogliby uzyska za tak umiarkowan cen. Na ten niezwyky sukces zoya si wiedza fachowa oraz wyobrania. Waciciel tego przedsibiorstwa zapaci podatek za ubiegy rok niemal dziesiciokrotnie wikszy od podatku wymierzonego wacicielowi sklepu, w ktrym rozpoczyna sw karier zawodow, co wiadczy o jego dochodach. Zaczynem za caego przedsiwzicia by pomys! Poniewa miaem zaszczyt podsun owemu sprzedawcy ten pomys, chciabym rwnie mie zaszczyt przedstawi pomys innego przedsiwzicia, ktre mogoby przynie jeszcze wiksze zyski. Ten z kolei pomys podsunity zosta przez owego sprzedawc, ktry wyszed zza sklepowej lady i rozwin objazdowe przedsibiorstwo usug finansowo-ksigowych. Kiedy mu zasugerowaem stworzenie takiego przedsibiorstwa, wykrzykn: Pomys mi si podoba, ale nie wiem, co trzeba zrobi, eby zacz przynosi pienidze. Innymi sowy, nie wiedzia wtedy jeszcze, jak sprzeda now wiedz z zakresu ksigowoci, ktr ju zdoby. W ten sposb stan przed nim kolejny problem wymagajcy rozwizania. Przygotowano w tym celu, przy pomocy modej maszynistki, bardzo atrakcyjnie opracowan broszurk wyjaniajc obrazowo wszystkie korzyci, jakie mog wynikn z nowego systemu doradztwa 41

finansowego. Broszurka okazaa si tak przekonujca, e wkrtce przedsibiorca w mia znacznie wicej ofert, ni mg przyj do wykonania. Broszurka, ktra zapewnia prac Tysice ludzi w caym kraju potrzebuj pomocy specjalisty od reklamy, ktry byby w stanie przygotowa do celw marketingowych zwizy opis oferowanych usug. Pomys przedstawiony powyej zrodzi si z potrzeby, do zaspokojenia nagej koniecznoci, od ktrej zaleaa przyszo owego przedsibiorcy, ale bynajmniej nie ograniczy si do jego tylko potrzeb. Kobieta, ktra na ten pomys wpada, odznaczaa si bogat wyobrani. Dostrzega w owym pomyle punkt wyjcia dla stworzenia nowego zawodu, powoanego do suenia tysicom ludzi potrzebujcym praktycznego przewodnika w marketingowym reklamowaniu wiadczonych przez nich usug. Zachcona przez olniewajcy sukces swego pierwszego specjalnego planu reklamowania usug, ta energiczna pani wykorzystaa swe dowiadczenie do rozwizania podobnego problemu stojcego przed jej wasnym synem, ktry ukoczy wanie wtedy uniwersytet, lecz pozostawa cakowicie bezradny wobec koniecznoci wprowadzenia swych kwalifikacji na rynek. Plan, jaki dla niego opracowaa, zaliczybym do najbardziej udanych pomysw marketingowych promujcych usugi, z jakimi si zetknem w yciu. Obejmowa on niemal pidziesit stron jasno ujtej i przejrzycie wyoonej informacji, przedstawiajcej wrodzone talenty jej syna, jego wyksztacenie, dowiadczenie fachowe i wiele innych wanych szczegw, ktre zbyt trudno byoby tu wylicza. Broszurka wyranie te okrelaa stanowisko, jakie jej syn pragnby zaj, wraz z wyraonym przekonujco planem dziaa na tym stanowisku. Opracowanie tej broszurki zajo kilka tygodni, w czasie ktrych autorka niemal codziennie posyaa syna do biblioteki publicznej, aby zbiera dane najbardziej odpowiednie do tego, by oferowanym przeze usugom nada najkorzystniejsz form. Posaa go take do osb konkurujcych z nim w staraniach o odpowiednie zatrudnienie, aby uzyskiwa od nich informacje dotyczce ich metod prowadzenia biznesu, co miao istotne znaczenie dla sformuowania jego wasnego planu dziaania na stanowisku, o ktre si ubiega. Plan ten w swej wersji kocowej zawiera przynajmniej p tuzina bardzo istotnych projektw, wysoce korzystnych dla przyszego pracodawcy. Zaoszczdzi sobie dziesi lat terminowania Kto mgby zapyta: Po co sobie sprawia tyle kopotu dla zdobycia pracy? Moja odpowied brzmi: Nigdy nie sprawia kopotu zrobienie czego dobrze! Broszurka opracowana przez t kobiet pomoga jej synowi zdoby prac, o ktr si stara, ju po pierwszym wywiadzie z pracodawc i za pac, ktrej zada. Co wicej, posada ta nie wymagaa od modego czowieka zaczynania od zera. Zaczyna prac od stanowiska zastpcy kierownika dziau, z pen pensj kierownika. I po co cay ten kopot? Odpowiem, e starannie zaplanowana aplikacja modego czowieka zaoszczdzia mu przynajmniej dziesiciu lat, ktrych by wymaga start z pozycji zerowej i stopniowe picie si w gr. Takie picie si od pozycji zerowej moe brzmie powanie, ale nasuwa powan wtpliwo - ot bardzo wielu ludzi, prbujcych si od tego najniszego poziomu wspi wyej po drabinie awansu, nigdy nie jest w stanie podnie gowy na tyle wysoko, by dostrzec rysujce si przed nimi moliwoci. 42

Trzeba te pamita, e droga yciowa ogldana od najniszego punktu nie wydaje si nadmiernie zachcajca ani janiejca. Ma ona naturaln skonno do umiercania w ludziach ambicji. Nazywamy to wpadniciem w kolein, co oznacza zgod na los, poniewa przywyklimy do codziennej rutyny, a nawyk ten staje si tak silny, e trudno nam si zdoby nawet na prb uwolnienia si od niego. Dodatkowy to powd, by zaczyna od stanowiska o szczebel ub dwa wyszego od poziomu zerowego. Postpujc w ten sposb czowiek nabiera zwyczaju rozgldania si dookoa, obserwowania jak inni pn si w gr i wypatrywania okazji sposobnej do wasnego awansu i wykorzystywania jej bez zwoki ani oporw. wiat kocha zwycizcw wietnym tego przykadem jest Dan Halpin. W okresie studiw, w roku 1930, by menederem synnej mistrzowskiej druyny futbolowej Notre Dame, pozostajcej wwczas pod kierownictwem Knutea Rocknego. Halpin ukoczy studia w momencie najbardziej nie sprzyjajcym, kiedy kryzys wydatnie ograniczy moliwoci znalezienia pracy. Po nieudanych prbach zaczepienia si w bankowoci i przemyle filmowym, j si jedynego zajcia, jakie wydawao si otwiera przed nim jak przyszo - sprzeday elektrycznych aparatw suchowych. Kady czowiek mg podj tak prac i Halpin zdawa sobie z tego spraw, ale uzna, e otwiera ona przed nim jakie moliwoci. Przez niemal dwa lata zajmowa si t sprzeda bez wikszego zadowolenia, i pewnie nigdy by si od tego zajcia nie uwolni, gdyby nie postanowi pooy kres swemu nieusatysfakcjonowaniu. Najpierw sprbowa podj si obowizkw asystenta menedera dziau sprzeday. Ten krok w gr pozwoli mu wreszcie wzbi si ponad tum sprzedawcw i wypatrywa kolejnej moliwoci awansu. A take wynis na pozycj, na ktrej moliwo taka moga go spotka. Uzyska tak znakomite wyniki sprzeday aparatw suchowych, e prezes Rady Nadzorczej konkurencyjnego koncernu Dictograph Products Company, A. M. Andrews, zapragn zasign jzyka o niejakim Danie Halpinie, ktrego osignicia daleko wykroczyy poza skal ustabilizowan w zatrudniajcej go firmie Dictograph Company. Po przeprowadzeniu rozmowy powoa go na stanowisko menedera sekcji akustycznej dziau sprzeday, a sam wyjecha na trzymiesiczny urlop na Floryd rzucajc modego czowieka na gbok wod jego nowych obowizkw. I Halpin nie uton! Dewiza Knutea Rockego: wiat kocha zwycizcw i nie ma czasu wspczu przegrywajcym skonia go do przyoenia si do pracy z takim zapaem, e wkrtce wybrano go wiceprezesem spki, na ktre to stanowisko musiaby w normalnym trybie zasuy dziesicioma latami wytrwaych wysikw. Halpin doszed do niego w czasie niewiele duszym ni p roku. W caej tej filozofii pragn uwypukli zwaszcza jeden moment: to mianowicie, e dochodzimy do wysokich stanowisk, lub te pozostajemy na dnie, w zalenoci od tego, w jakim stopniu zdolni jestemy rozcign kontrol nad warunkami, w jakich si znalelimy. Nie tkwij w doku Chciabym te podkreli inny punkt, ten mianowicie, i zarwno powodzenie, jak i poraka s w duej mierze skutkami nawyku. Nie wtpi ani przez chwil w to, e powizania Dana Halpina z najlepsz druyn futbolow Ameryki zasiay w jego umyle pewien rodzaj dzy sukcesu, ktry druyn Notre Dame uczyni sawn w wiecie. Naprawd jest co z racji w przewiadczeniu, e kult bohaterw jest przydatny w yciu, rodzi potrzeb stania si przedmiotem kultu. 43

Moja wiara w teori, e powizania biznesowe maj istotne znaczenie zarwno dla powodzenia, jak i poraki, zostaa dowodnie potwierdzona przez starania mego syna Blaira o posad u Halpina. Halpin zaproponowa mu wynagrodzenie o poow nisze od tego, jakie by mg uzyska w konkurencyjnej firmie. Wykorzystaem swj ojcowski wpyw i przekonaem syna, by przyj propozycj pana Halpina, poniewa sdziem, e wsppraca z kim, kto odrzuca kompromisow zgod na warunki, ktre mu nie odpowiadaj, jest wartoci nie dajc si wymierzy za pomoc pienidzy. Pozostawanie w doku jest monotonnym, wyczerpujcym, bezproduktywnym zajciem dla kadego czowieka. Dlatego wanie tyle miejsca powicam sposobom wyrwania si z doka dziki waciwemu planowaniu. Moesz si dobrze sprzeda Pani, ktra przygotowaa Plan sprzeday osobistych usug dla swego syna, otrzymuje teraz z caego kraju propozycje opracowania analogicznych programw dla rnych ludzi, za coraz wysze honoraria. Nie byoby suszne przypuszczenie, e jej plany zawieray sprytn reklam, dziki ktrej ludzie posugujcy si nimi osigali wysze zarobki za te same usugi, za ktre uprzednio dostawali znacznie mniej pienidzy. Braa ona pod uwag w rwnym stopniu interes zamawiajcego usugi, jak i wiadczcego je, dziki czemu pracodawca otrzymywa za swe wiksze pienidze bardziej wartociowe usugi. Jeli masz do wyobrani i poszukujesz korzystniejszego sposobu sprzedania swych usug - sugestia ta moe si okaza przydatna dla znalezienia tego, czego szukasz. Pomys ten prowadzi do uzyskiwania dochodu daleko wikszego od zarobkw przecitnego lekarza, prawnika czy inyniera, ktrych wyksztacenie zajmowao im cae lata. Nie ma ceny na twrcze pomysy! Za wszelkimi pomysami kryje si specjalistyczna wiedza. Niestety, tym ktrzy nie uzyskuj nadmiernych bogactw, wiedza specjalistyczna przychodzi atwiej ni pomysy. Z tego wanie powodu obserwujemy powszechne zapotrzebowanie na ludzi zdolnych dopomc innym w korzystnym sprzedawaniu ich usug. Zdolno ta opiera si na wyobrani, jedynej umiejtnoci zdolnej poczy specjalistyczn wiedz z twrczymi pomysami w zorganizowane plany prowadzce do zdobycia bogactw. Jeli masz wyobrani, rozdzia ten nasunie ci pomys wystarczajcy do tego, by dziki niemu rozpocz zdobywanie bogactw, ktrych podasz. Pamitaj, e gwn spraw jest pomys. Wiedz fachow mona zdoby tu za rogiem, za kadym rogiem! WNIOSKI POD ROZWAG: Wiedza jest tylko potencjaln si. Moesz j odpowiednio zorganizowa, by ci posuya do opracowania konkretnego planu dziaa wiodcych do okrelonego celu. Nadstaw ucha dla wiedzy wynikajcej z dowiadcze innych ludzi, z ktrymi wchodzisz w kontakt. Henry Ford by ignorantem zdolnym do zbicia majtku. Posuguj si ktrym z piciu gwnych rde uzyskiwania wiedzy omwionych w tym rozdziale, albo te nimi wszystkimi. Wiedz atwo zdoby. Jeli nie czujesz si na siach sprzedawa gotowe wytwory, moesz sprzedawa swe usugi lub pomysy za cakiem godziw cen. Ludzie po szedziesitce osigaj w tym zakresie wybitne sukcesy. Plan ten przynis te wspaniae sukcesy tysicom zdyscyplinowanych wewntrznie modych ludzi. Sposb opracowania oferty przedstawiony w tym rozdziale zapewni ci dziesi lat 44

przewagi w karierze zawodowej. Wiedza wyciela, drogi do bogactwa pod warunkiem, e wiesz na jak drog wkroczy.

45

VI Pity krok do bogactwa:


WYOBRANIA
Wszystkie przeomowe chwile, ktrych potrzeb odczuwasz, dyktowane s wymaganiami twej wyobrani. Wyobrania jest warsztatem twego mzgu, w ktrym energi mylow przetwarza si w dokonania i w yciowe powodzenie.

Wyobrania jest naprawd pracowni, w ktrej wszystkie plany snute przez czowieka nabieraj ksztatw. Kady impuls, kada dza przybiera tam form, ksztaty wymierne i wdroona zostaje w dziaania za porednictwem wyobraeniowych zdolnoci umysu. Mwi si, e czowiek moe stworzy wszystko, co sobie wymarzy. Z pomoc wyobraeniowych zdolnoci swego umysu czowiek w cigu wieku XX odkry i rozwin wicej si naturalnych ni w cigu caej poprzedniej historii ludzkoci. Podbi niebo tak cakowicie, e ptaki nie s ju dla rywalami w lataniu. Zbada i zway Soce z odlegoci wielu milionw kilometrw i okreli, za pomoc wyobrani, z jakich elementw si ono skada. Zwikszy szybko poruszania si rodkw transportu tak znacznie, e jest teraz w stanie porusza si z szybkoci wiksz ni dwik. Jedyne te uzasadnione ograniczenie jego moliwoci tkwi w jego wyobrani, skali jej rozwoju i zakresie jej wykorzystania. Czowiek nie osign jeszcze apogeum rozwoju moliwoci wykorzystywania wyobraeniowych zdolnoci swego umysu. Zdoa zaledwie odkry, e ma wyobrani i zacz znajdowa dla niej zastosowania, poczynajc od najprostszych. Zmys syntezy i zmys twrczy Zdolnoci wyobraeniowe umysu ludzkiego dziaaj na dwa sposoby. Jeden nazywamy wyobrani syntetyzujc, a drugi wyobrani twrcz. Wyobrania syntetyzujca: za jej pomoc czowiek moe wcza dawne pomysy, koncepcje, idee i plany w nowe ukady. Sam zmys syntezy nic nie wytwarza. Zajmuje si po prostu dowiadczeniem, wyksztaceniem i obserwacj, ktr si ywi. Zmys ten wykorzystywany jest przede wszystkim przez wynalazcw, z wyjtkiem geniuszw, ktrzy wczaj natychmiast wyobrani twrcz, ilekro nie mog si zadowoli wyobrani syntetyzujc. Wyobrania twrcza: za pomoc siy wyobrani ograniczony umys ludzki kontaktuje si z Nieograniczonym Rozumem. To poprzez te zdolnoci umysowe doznaje si olnie i natchnie. I za ich porednictwem wszystkie podstawowe i nowe idee trafiaj do czowieczestwa. Za ich porednictwem wreszcie czowiek moe dostroi si do podwiadomego odczuwania innych ludzi i wej z nimi w kontakt. Wyobrania twrcza dziaa automatycznie, w sposb, ktry za chwil opisz. Wyobraeniowe zdolnoci umysu daj si uruchomi jedynie wtedy, kiedy wiadome mylenie pracuje na penych obrotach, a wic na przykad wtedy, kiedy wiadome mylenie wspierane jest przez uczucie gorcej dzy. Wyobraeniowe zdolnoci naszego umysu staj si tym ywsze, im bardziej je rozwijamy poprzez stosowanie w yciu. Wielcy ludzie biznesu, przemysu, wiata finansw, a take wielcy artyci, muzycy, poeci i pisarze stali si kim, poniewa rozwinli w sobie wyobraeniowe zdolnoci umysu.

46

Zarwno wyobrania syntetyzujca, jak i wyobrania twrcza nabieraj tym wikszej ywotnoci, w im wikszym stopniu si ich uywa, podobnie jak kady misie czy narzd organizmu ludzkiego teje w wyniku uywania. dza jest tylko myl, impulsem mylowym. Ma charakter mglisty, efemeryczny. Pozostaje w sferze abstrakcji i nie ma wartoci, jeli si jej nie przetworzy w jej fizyczny ekwiwalent. Chocia w procesie przetwarzania impulsu podania bogactwa w pienidze najczciej stosowana bdzie wyobrania syntetyzujca, musicie pamita, e w pewnych sytuacjach i okolicznociach konieczne stanie si odwoanie do wyobrani twrczej. Pobudzaj sw wyobrani Twoje wadze wyobraniowe mog ulec uwidowi wskutek ich niewykorzystywania. Ale mona je pobudzi i oywi poprzez siganie po nie. Wadze te nie zamieraj, cho mog zapa w letarg wskutek ich zaniedbywania. Skup si przez pewien czas na rozwijaniu swej wyobrani syntetyzujcej, poniewa tylko tych wanie wadz swego umysu bdziesz najczciej uywa w procesie przetwarzania dzy pienidza w pienidz. Przeksztacenie nieuchwytnego impulsu, podania, w dotykaln rzeczywisto pienidza wymaga zastosowania planu, bd nawet systemu planw. Plany te tworzone by musz za pomoc wyobrani, gwnie wyobrani syntetyzujcej. Przeczytaj t ksik do koca, a nastpnie wr do tego rozdziau i przystp natychmiast do uruchamiania wyobrani w celu stworzenia planu lub systemu planw przetworzenia w rzeczywisto twej dzy pienidzy. Szczegowe pouczenia dotyczce konstruowania takich planw znajdujesz w kadym nieomal rozdziale tej ksiki. Wybierz sobie zalecenia najbardziej ci odpowiadajce i zacznij od spisania swego planu na papierze, jeli jeszcze tego nie zrobie. W chwili, w ktrej ten plan przelae na papier, nadae ju konkretn form nieokrelonemu przedtem podaniu. Przeczytaj poprzednie zdanie ponownie. Przeczytaj je na gos, wolno, a potem zapamitaj, e od chwili, w ktrej spisae na papierze sw dz lub plan jej zaspokojenia, dokonae ju pierwszego kroku wiodcego ku umiejtnoci przetwarzania myl w jej fizyczny ekwiwalent. Natura odsania sekrety szczcia Na ziemi, na ktrej yjesz, i ty sam, i wszystkie inne zjawiska i przedmioty materialne s wynikiem ewolucyjnych przemian, ktre z dokadnoci mikroskopu naday im zaprogramowan form. Co wicej - a stwierdzenie to ma wyjtkow wag - caa nasza planeta, kada z bilionw komrek twego ciaa, i kady atom materii fizycznej, wzity pocztek z nieuchwytnej formy energii. dza jest impulsem mylowym! Impulsy mylowe s pewn form energii. Jeli zarabianie pienidzy rozpoczniesz od ich podania, a wic od impulsu mylowego, signiesz po pewne tworzywo, ktrego natura uya do stworzenia Ziemi i wszystkich materialnych elementw wszechwiata, wcznie z ciaem i umysem, w ktrym rodz si owe impulsy mylowe. Moesz zbi fortun posugujc si prawami, ktre s niezmienne. Aby si nimi posuy, musisz jednak najpierw zaznajomi si z nimi. Autor tej ksiki zamierza odsoni przed tob sekret, dziki ktremu zbito ogromne fortuny, przez wytrwae powtarzanie owych zasad i nawietlanie ich pod wieloma ktami. I cho moe to zabrzmie jak paradoks, sekret w wcale nie jest sekretem. Sama natura rozgasza go na ziemi, na ktrej yjemy, objawia z gwiazd i planet 47

na naszym nieboskonie, i poprzez wszystko co nas otacza, kad trawk i kad form ycia, z ktr si stykamy. Zasady, ktre teraz wyo, otwieraj drog do zrozumienia istoty wyobrani. Przyswj sobie te, ktre zrozumiesz, kiedy przeczytasz po raz pierwszy wyoon tu filozofi, a kiedy przeczytasz jej zasady ponownie i zgbisz je, stwierdzisz z pewnoci, e co si zdarzyo w tobie takiego, co ci rozjanio myli i pozwolio peniej zrozumie ich cao. Ale przede wszystkim nie poniechaj studiowania tych zasad, i nie zwalniaj tempa ich studiowania, do czasu, kiedy przeczytasz t ksik trzykrotnie - bo wtedy na pewno nie zechcesz ju ich lekceway. Pomysy staj si fortun Pomysy s punktem wyjcia w drodze ku wszelkim fortunom. A pomysy s wytworem wyobrani. Zastanwmy si nad paroma szeroko znanymi pomysami, ktre przyniosy fortuny, w nadziei, e te przykady dostarcz metod, dziki ktrym wyobrania moe zosta wykorzystana do zbicia majtku. Zabrako jednego skadnika Przed ponad pidziesiciu laty pewien lekarz wiejski przyjecha pewnego dnia do miasteczka, cign cugle swemu konikowi, uwiza go przy tylnych drzwiach sklepu drogeryjnego, wszed do rodka i wda si w pogawdk ze sprzedawc. Rozprawiali tak ze sob, pochyleni nad liczydem, przez ponad godzin. Pniej stary doktor wyszed ze sklepu. Podszed do swej bryczki i wycign z niej wielki staromodny kocio oraz du drewnian yk (uywan do mieszania zawartoci kota) i umieci je na zapleczu sklepowym. Sprzedawca obejrza uwanie kocio, sign po portfel, wyj z niego zwitek banknotw i wrczy go lekarzowi. Byy to wszystkie jego oszczdnoci - dokadnie piset dolarw! Doktor wrczy mu w zamian kartk papieru, na ktrej wypisany by sekretny przepis. Sowa umieszczone na tym skrawku papieru warte byy zaiste krlewskiej zapaty! Ale doktor o tym nie wiedzia. Te magiczne sowa wyjaniay, jak rozpocz warzenie w tym kocioku pewnego specyfiku, ale ani stary lekarz, ani mody sprzedawca nie zdawali sobie sprawy, jak fantastyczne fortuny wyprodukowane zostan w tym prostym naczyniu. Stary doktor by uradowany, e sprzeda swj pomys wraz z urzdzeniem za cae piset dolarw. A mody sprzedawca zyska wanie ogromn szans yciow, wydajc oszczdnoci caego dotychczasowego ycia na zakupienie skrawka papieru i starego kocioka! Nie uwiadamia sobie oczywicie, e pewnego dnia kocioek w napeni si zotem, w sposb przerastajcy legend o cudownej lampie Aladyna. Tym, co w sprzedawca naprawd zakupi, by pomys! Stary kocioek, drewniana yka i tajemny przepis na kartce papieru byy tylko akcesoriami. Cudowne wykorzystanie owego kocioka rozpoczo si od tego, e nowy waciciel doda do receptury pewien skadnik, ktrego stary doktor nie zna. Sprbuj odgadn, jeli potrafisz, co takiego mody czowiek doda do sekretnej receptury i co sprawio, e kocioek napeni si zotem. Masz oto do czynienia ze zdarzeniem prawdziwym, ktre jest bardziej zadziwiajce od wszelkiego zmylenia, z faktem, ktry sta si form materialn pewnego pomysu. Spjrzmy teraz na olbrzymie fortuny, jakie w wyniku tego powstay. Fortuny te pomnaane s nieustannie i obejmuj rzesze ludzi na caym wiecie, zajmujcych si dostarczaniem zawartoci tego kocioka milionom odbiorcw. Stary kocioek jest obecnie jednym z najwikszych na wiecie poeraczy cukru, 48

dostarczycielem zatrudnienia dla tysicy ludzi uprawiajcych buraki cukrowe i trzcin cukrow, zajmujcych si rafinowaniem cukru i jego sprzeda. w stary kocioek zapenia obecnie miliony szklanych butelek rocznie, zapewniajc prac ogromnej liczbie robotnikw w hutach szka. w stary kocioek wreszcie przeksztaci mae senne poudniowe miasteczko w stolic kapitau przemysowego poudniowej czci kraju, gdzie obecnie - bezporednio lub porednio przynosi korzyci kademu mieszkacowi. Nastpstwa tego pomysu przynosz te dzi korzy kademu cywilizowanemu krajowi na wiecie, kierujc strumie zota do wszystkich, ktrzy si w ten pomys - i przemys wczyli. Zoto zaczerpywane z tego kocioka stworzyo i utrzymuje przy yciu jeden z najznakomitszych uniwersytetw w stanach poudniowych, w ktrym tysice studentw otrzymuj dobre przygotowanie do zdobycia yciowego sukcesu. Gdyby w wytwr mosinego kocioka umia przemwi, opowiedziaby pene napicia historie we wszystkich jzykach wiata. Historie o mioci, interesach, losach mczyzn i kobiet zawodowo z nim zwizanych i codziennie oywianych myl o nim. Autor tej ksiki sam jest bohaterem jednego takiego romansu, ktrego akcja rozegraa si nie opodal miasteczka, w ktrym mody sprzedawca ze sklepu drogeryjnego zakupi w stary kocioek. Tam wanie autor tej ksiki pozna sw przysz on i to ona pierwsza opowiedziaa mu o magicznym kocioku. Wytwr owego kocioka popijali te, kiedy owiadczy si jej na dobre i na ze. Kimkolwiek jeste, Czytelniku tej ksiki, i gdziekolwiek mieszkasz, jakikolwiek uprawiasz zawd, zapamitaj na zawsze, e ilekro ujrzysz wyrazy Coca-Cola, natykasz si na wspaniae i mocarne imperium, ktre wyroso z prostego pomysu, i z owego cudownego skadnika, ktry sprzedawca ze sklepu drogeryjnego, Asa Candler, doda do tajemnej receptury starego doktora - wyobrani! Zatrzymaj si teraz i zastanw przez chwil. Zapamitaj take, i przedstawione w tej ksice kroki wiodce ku bogactwu byy narzdziem, dziki ktremu Coca-Cola obja swym wpywem kade miasto, miasteczko, wie i osad na caym wiecie, i e kady pomys, na jaki moesz wpa, jeli bdzie tak sensowny i cenny jak Coca-Cola, moe powtrzy wiatowy sukces tego napoju najskuteczniej na wiecie gaszcego pragnienie. Zarobi milion dolarw w cigu tygodnia Ponisza historia dowodzi prawdziwoci starego porzekada dla chccego nie ma nic trudnego. Opowiedzia mi j Frank W. Gunsaulus, mj ukochany nauczyciel i opiekun duchowy, ktry prac kapask rozpoczyna w dzielnicy wielkich rzeni w Chicago. Jeszcze w okresie swych studiw uniwersyteckich Gunsaulus dostrzeg wiele brakw naszego systemu edukacyjnego, brakw, ktre mgby usun, gdyby pewnego dnia zosta rektorem ktrego z uniwersytetw. Postanowi wic zorganizowa nowy uniwersytet, w ktrym mgby realizowa wasne pomysy, nie bdc skrpowanym ortodoksyjnymi metodami nauczania. Na realizacj swego zamierzenia potrzebowa miliona dolarw! W jaki sposb miaby zebra tak mas pienidzy? To pytanie zaprztao myli modego ambitnego kaznodziei. Ale nie udawao mu si znale na nie odpowiedzi. Kadego wieczora ukada si do snu wypeniony t myl. Budzi si rwnie ni wypeniony. Towarzyszya mu wszdzie, dokd si udawa. Dry j w swym umyle z takim uporem, e staa si obsesj ogarniajc go bez reszty. 49

Jako myliciel i kaznodzieja, doktor Gunsaulus by przekonany, podobnie jak wszyscy ludzie odnoszcy w yciu sukcesy, e wyrane okrelenie celu jest punktem wyjcia dla wszelkich powanych de yciowych. Zdawa te sobie spraw, e to okrelenie celu prowadzi do oywienia i nadania mocy dcemu do czowiekowi, jeli wsparte jest gorc dz przetworzenia owego celu w jego materialny ekwiwalent. Zna wszystkie te prawdy, ale nadal nie wiedzia, gdzie i w jaki sposb dosta do rk w milion dolarw. Naturaln konsekwencj byoby wic bezradne rozoenie raki owiadczenie: Oczywicie, mj pomys jest suszny, ale nie mog go zrealizowa, bo nigdy nie zdobd miliona dolarw. Tak wanie postpiaby wikszo ludzi, ale nie tak zachowa si doktor Gunsaulus. Jego decyzja - i sowa, w ktrych j wyrazi - s tak wane, e oddam mu gos, aby sam je przedstawi: Pewnego sobotniego popoudnia siedziaem sobie w pokoju rozmylajc o sposobach i rodkach zdobycia pienidzy potrzebnych na realizacj mego zamierzenia. Zastanawiaem si nad t kwesti przez cae dwa lata, ale cigle nie wykraczaem poza rozmylania! Nagle przeja mnie myl, e zdobd w potrzebny mi milion w cigu tygodnia. Jak? Nie przejmowaem si tym. Najwaniejsz spraw bya decyzja zdobycia tych pienidzy w okrelonym czasie; i chc wam powiedzie, e w chwili, kiedy t decyzj podjem, owadno mn dziwne uczucie pewnoci, uczucie, jakiego nigdy przedtem nie zaznaem. Co w mym wntrzu zdawao si mi mwi: Dlaczego tak zwleka z t decyzj? Przez cay ten czas pienidze na ciebie czekay! Wydarzenia szybko si teraz potoczyy. Obdzwoniem redakcje gazet zawiadamiajc je, e nastpnego dnia wygosz kazanie na temat Co bym zrobi z milionem dolarw, gdybym go zdoby? Natychmiast przystpiem do pracy nad mym kazaniem i musz si przyzna, e nie byo to zadanie trudne, bo od dwch lat waciwie przygotowywaem sobie je w mylach. Skoczyem je pisa na dugo przed pnoc. Pooyem si do ka i zasnem z uczuciem pewnoci osignicia celu, poniewa juz widziaem si oczyma wyobrani jako posiadacz miliona dolarw. Nastpnego ranka wstaem wczenie, przeczytaem sobie tekst kazania, a potem padem na kolana i pomodliem si oto, by kiedy je wygosz, trafio do uszu kogo, kto mi dopomoe w zebraniu potrzebnych mi pienidzy. W trakcie tej modlitwy znw nawiedzio mnie uczucie pewnoci, e pienidze zdobd. W stanie euforii podniosem si z klczek i udaem do kocioa zapominajc wzi z sob tekst mego kazania, co sobie uwiadomiem dopiero w chwili, kiedy stanem przed suchaczami. Byo ju za pno, by wraca po moje notatki - i okazao si to bogosawiestwem! Zamiast posikowa si nimi, wykorzystaem w kazaniu materia, ktry mi podsuno mylenie podwiadome. Kiedy wstaem, aby rozpocz kazanie, zamknem oczy i zaczem mwi wprost z serca, wypowiadajc tre wszystkich mych marze. Przemawiaem nie tylko do moich suchaczy, zwracaem si wprost do Boga. Przedstawiaem, jaki uytek uczyni z miliona dolarw, jeli trafi on w me rce. Roztaczaem opracowane w mylach plany zorganizowania wielkiej instytucji owiatowej, w ktrej modzi ludzie mogliby pobiera praktyczne nauki, a jednoczenie rozwija swe umysy. Kiedy skoczyem i usiadem, pewien mczyzna, siedzcy w trzecim rzdzie awek, podnis si ze swego miejsca i ruszy w moj stron. Zastanawiaem si przez chwil, co te zamierza uczyni. Podszed do mojego pulpitu, wycign rk i powiedzia: Wielebny ojcze, spodobao mi si ojca kazanie. Uwierzyem, e dokona ojciec tego o czym mwi, majc milion dolarw. Aby dowie, 50

e naprawd w to uwierzyem, zapraszam ojca do mego biura jutro rano, a wtedy wrcz ojcu czek na milion dolarw. Nazywam si Philip D. Armour. Nastpnego ranka mody kaznodzieja uda si do biura pana Armoura i otrzyma milion dolarw. Powoa za nie do ycia Armour Institute of Technology, znany obecnie pod nazw Illinois Institute of Technology. Tak wic upragniony milion dolarw by owocem pewnego pomysu. A pomys ten wspieraa dza jego spenienia, ktr Gunsaulus rozpala w swym umyle przez niemal dwa lata. Zwrcie uwag na ten wany fakt - dosta on pienidze w cigu trzydziestu szeciu godzin od chwili powzicia w mylach cile okrelonej decyzji dotyczcej czasu ich uzyskania! Nie byo nic nowego ani nadzwyczajnego w tym, e mody Gunsaulus marzy o milionie dolarw i nie ywi wikszych nadziei na jego zdobycie. Wielu ludzi przed nim i po nim snuo podobne rojenia. Ale w jego decyzji podjtej owej pamitnej dla soboty, kiedy to z cakowit wewntrzn pewnoci zdecydowa - zdobd te pienidze w cigu tygodnia - byo co wyjtkowego. Co wicej, zasada, w oparciu o ktr doktor Gunsaulus wszed w posiadanie owej sumy, jest nadal ywa! I ty moesz si na niej oprze! Jest to uniwersalne prawo, rwnie skutecznie dziaajce dzi, jak i wtedy, kiedy mody kaznodzieja uczyni z niego uytek. Okrelony cel i dokadne plany Zauwacie, e Asa Candler i doktor Frank Gunsaulus maj z sob co wsplnego. Obaj znali t zadziwiajc prawd, e pomys moe si przemieni w gotwk dziki mocy okrelonego celu wspartego dokadnym planem dziaania. Jeli naleysz do tych ludzi, ktrzy sdz, e do bogactwa dochodzi si jedynie wytrwa i cik prac, odrzu to przewiadczenie. To nieprawda! Wielkie bogactwo nigdy nie jest owocem jedynie cikiej pracy! Jeli w ogle bogactwo osigasz, jest ono wynikiem wyranie okrelonych da opartych na zastosowaniu cile okrelonych zasad, a nie owocem przypadku ani te szczcia. Oglnie biorc, pomys jest impulsem mylowym, ktry powoduje okrelone dziaania odwoujc si do wyobrani. Wszyscy dowiadczeni sprzedawcy wiedz, e pomysy mona sprzedawa tam, gdzie nie mona sprzeda towaru. Ale zwykli sprzedawcy nie zdaj sobie z tego sprawy - i dlatego wanie s oni sprzedawcami zwykymi. Pewien wydawca tanich ksiek odkry, e moe pokona konkurujcych z nim wydawcw. Stwierdzi mianowicie, e ludzie kupuj ksiki dla ich tytuw, nie dla ich treci. Zmieni wic tytu pewnej ksiki, ktra nie sza, a sprzeda jej podskoczya osigajc milion egzemplarzy. Tre ksiki nie zmienia si ani na jot. Po prostu zerwa star okadk z tytuem, ktry si nie sprzedawa i zastpi now z tytuem majcym warto handlow. Jakkolwiek prosty by to chwyt, by on dobrym pomysem! By wytworem wyobrani. Nie ma ustalonej ceny na pomysy. Ustala t cen twrca pomysw - i jeli jest obrotny, uzyskuje za nie sw cen. Dzieje kadej niemal wielkiej fortuny rozpoczynaj si od dnia, w ktrym twrca pomysw i ich sprzedawca jednocz si w harmonijnej wsppracy. Carnegie otacza si ludmi, ktrzy mogli wykona wszystko co im zleci, ktrzy produkowali pomysy i realizowali je, czynic jego i innych bogaczami. Miliony ludzi przez cae ycie marz o przeomie. Zdarza si, e szczliwy przeom otwiera przed kim nowe moliwoci, ale najbezpieczniejsze plany osignicia sukcesu nie opieraj si na szczciu. Szczliwy przeom stworzy mi najwietniejsze moliwoci awansu yciowego - ale dwadziecia pi lat ukierunkowanych wysikw doprowadzio do chwili, w 51

ktrej ta moliwo staa si faktem. Przeom otworzy przede mn szczliw moliwo nawizania kontaktu i wsppracy z Andrew Carnegiem. Przy tej okazji Carnegie zaszczepi w mym umyle ide uoenia zasad osigania sukcesw yciowych w formie filozofii sukcesu. Tysice ludzi skorzystay ju z tych stwierdze wypracowanych w toku dwudziestu piciu lat bada, a kilka fortun powstao w wyniku zastosowania zasad tej filozofii. Pocztki ich byy zawsze proste. By to pomys, ktry kady byby w stanie wykorzysta. Szczliwy przeom w moim yciu dokona si za spraw Carnegiego, ale co powiedzie o zdecydowanym okreleniu celu, dzy jego osignicia i wytrwaej pracy dwudziestu piciu lat? To niezwyke pragnienie sukcesu przetrwao wszystkie rozczarowania, okresy przytumienia odwagi, a take przejciowe poraki, krytycyzm i notoryczne przestrogi przed marnowaniem czasu. Opara si im arliwa dza sukcesu! Opara si im obsesj! Od kiedy pan Carnegie zaszczepi w mym umyle ten pomys, houbiem go w mylach, pielgnowaem i sprawiem, e pozostawa ywy. Stawa si stopniowo coraz silniejszy za spraw swej wasnej mocy i z kolei oywia i wzmacnia mnie. Taka jest natura pomysw. Najpierw ty nadajesz ycie i rozmach swemu pomysowi, a nastpnie on nabiera wasnej mocy i pokonuje wszelkie przeciwnoci. Pomysy s si nieuchwytn, ale nabieraj mocy wikszej od umysu fizycznego, ktry je rodzi. Osigaj zdolno trwania nawet i po tym, jak umysy, ktre je zrodziy, obracaj si w proch. WNIOSKI POD ROZWAG: Moesz posugiwa si wyobrani syntetyzujc i wyobrani twrcz, poprzez praktyk sprawisz, e bd nierozerwalnie ze sob wspdziaay. Wyobrania jest tym skadnikiem, ktrego zabrako przy wielu klskach, a take katalizatorem wielu sukcesw. Asa Candler nie wymyli receptury na Coca-Col; wspar j wyobrani, ktra pozwolia t receptur obrci w fortun. Nieograniczone iloci pienidzy czekaj na ciebie, jeli podasz ich okrelonej iloci w cile okrelonym czasie i celu. Zasada ta umoliwia zdobycie miliona dolarw pewnemu duchownemu, ktry po prostu o nie si modli. Wiele potencjalnych fortun oczekuje moliwoci zmaterializowania si w wyniku prostego pomysu. Rozejrzyj si za moliwoci zarobienia milionw nawet nie przez oryginalny plan ich zdobycia - lecz przez now kombinacj znanych ju sposobw. Najlepsze narzdzie wci czeka na tego, kto bdzie je umia zastosowa.

52

VII Szsty krok do bogactwa:


ZAPLANOWANE DZIAANIE
Wprowadzenie w elektryzujcy sekret trustu mzgw. Jeste w stanie wybra sobie najwaciwsze pole dziaania i w zadziwiajco krtkim czasie wybi si w swojej dziedzinie oraz uzyska wielkie dochody.

Dowiedzielicie si ju, drodzy Czytelnicy, e wszystko, co czowiek tworzy lub zdobywa, bierze pocztek z dzy, e owa dza jest pierwszym krokiem w jego marszu od abstrakcyjnych roje do konkretnych osigni poprzez prac wyobrani, gdzie plany przetworzenia abstrakcyjnego mylenia powstaj i konkretyzuj si. W rozdziale II o dzy zostalicie te nakonieni do poczynienia szeciu okrelonych, praktycznych krokw, jako pierwszego etapu ku przetworzeniu dzy pienidza w jej pieniny ekwiwalent. Jednym z tych krokw jest sformuowanie okrelonego, praktycznego planu - lub systemu planw - poprzez ktre dokonacie tego przetworzenia. Teraz zostaniecie poinformowani, w jaki sposb tworzy owe praktyczne plany. 1. Zwi si z grup zoon z tylu ludzi, ilu ci bdzie potrzebnych do stworzenia i realizacji twojego planu lub systemu planw zdobycia pienidzy - zasady korzystania z trustu mzgw wyoone zostan w jednym z nastpnych rozdziaw. (Postpowanie zgodne z t instrukcj jest absolutn koniecznoci. Nie lekcewa tej przestrogi). 2. Przed uformowaniem swego trustu mzgw postanw z gry, jakie poytki i korzyci ty zaoferujesz jego czonkom w zamian za ich udzia w pracujcej na twoj rzecz grupie. Nikt nie zechce pracowa przez nieokrelony czas bez wyranie okrelonej rekompensaty. aden te inteligentny czowiek nie bdzie wymaga ani oczekiwa od innych pracy bez odpowiedniego wynagrodzenia, cho nie zawsze musi to by wynagrodzenie pienine. 3. U si z twym trustem mzgw w taki sposb, by spotyka si z czonkami tej grupy przynajmniej dwa razy w tygodniu, a nawet jeli to moliwe czciej, a do czasu, kiedy wsplnie doprowadzicie do stanu perfekcyjnego plan - lub system planw - zdobycia pienidzy. 4. Utrzymuj stosunki z wszystkimi czonkami trustu mzgw w stanie moliwie doskonaej harmonii. Jeli nie zdoasz cile wypeni tego zalecenia, musisz si liczy z moliwoci poraki. Zasada trustu mzgw nie moe dziaa, jeli nie opiera si na doskonaej harmonii midzy tob a twoj grup. Miej te w pamici nastpujce fakty: 1. Angaujesz si w przedsiwzicie o kluczowym dla ciebie znaczeniu. Aby zapewni sobie sukces, musisz dysponowa planami bezbdnymi. 2. Musisz czerpa korzyci z dowiadczenia, wyksztacenia, zdolnoci wrodzonych i wyobrani innych ludzi. Odpowiada to metodom, ktrymi posugiwa si kady z tych ludzi, ktrzy zbili wielkie fortuny. Nikt w pojedynk nie rozporzdza dowiadczeniem, wyksztaceniem, wrodzonymi zdolnociami ani dostateczn wiedz w takim stopniu, by zapewni zdobycie fortuny bez wsppracy z innymi ludmi. Kady plan zdobycia pienidzy, jaki przyjmiesz, powinien by wsplnym dzieem twoim i kadego z czonkw twego trustu mzgw. Moesz wprawdzie w plan opracowa samodzielnie, w caoci lub czciowo, ale powinien on by sprawdzony i potwierdzony przez czonkw twego trustu mzgw.

53

Niech poraki ci wzmacniaj Jeli pierwszy z planw, jakie opracujesz, nie zadziaa skutecznie, zastp go nowym planem; jeli i ten nie przyniesie sukcesu, zastp go kolejnym i postpuj tak a do chwili, w ktrej stworzysz plan, ktry si powiedzie. Wanie w tym punkcie wikszo ludzi ponosi klsk, poniewa brak im wytrwaoci w tworzeniu nowych planw na miejsce tych, ktre si nie uday. Nawet najbardziej inteligentny czowiek nie zdoa odnie powodzenia w zdobywaniu pienidzy - ani w adnym innym przedsiwziciu - bez praktycznych, dajcych si zrealizowa planw dziaania. Zakarbuj to sobie w pamici i wiedz, e jeli twj plan zawodzi, poraka z tego wynikajca ma charakter przejciowy, nie jest klsk ostateczn. Moe ona wiadczy tylko o tym, e twoje plany nie byy rzetelne. Stwrz wic nowe plany. Zacznij wszystko od nowa. Przejciowa klska moe tylko oznacza, e co w twoim planie nie byo w porzdku. Miliony ludzi wiod ycie ubogie i mierne, poniewa nie potrafi wypracowa rzetelnego planu zdobycia fortuny. Twe osignicia nie mog by wiksze od stopnia rzetelnoci twego planu. Kiedy James J. Hill po raz pierwszy przystpi do gromadzenia funduszw na budow kolei z wybrzea atlantyckiego na wybrzee Pacyfiku, ponis porak, ale przetworzy j w zwycistwo opracowujc nowe, skuteczniejsze plany zgromadzenia potrzebnych na to przedsiwzicie pienidzy. Henry Ford ponosi poraki nie tylko u pocztkw swej kariery producenta samochodw, ale take i pniej, kiedy znajdowa si ju na szczycie. Tworzy wwczas nowe plany dziaania i nadal dy do sukcesu. Znamy nazwiska ludzi, ktrzy zbili wielkie fortuny, ale najczciej syszymy tylko o ich triumfach, nic nam natomiast nie wiadomo o przejciowych porakach, przez ktre musieli przebrn zanim wspili si na swe szczyty. aden wyznawca wyoonej tu filozofii nie moe liczy na zdobycie fortuny bez zaznania przejciowej klski. Kiedy ci ona spotyka, traktuj j jako sygna wskazujcy, e twoje plany nie s w peni rzetelne, zmie je i z powrotem obierz kurs ku sukcesowi. Jeli si zaamiesz przed osigniciem wyznaczonego sobie celu, staniesz si jednym z przegranych. A przegrany nigdy nie zwycia, tak jak zwycizca nigdy nie zaamuje si. Zapisz sobie to zdanie na kartce papieru wielkimi literami i umie tak, eby patrze na nie kadego wieczora przed snem i kadego ranka przed przystpieniem do pracy. Kiedy zaczniesz sobie dobiera ludzi do twego trustu mzgw, wyszukuj takich, ktrzy si nie zaamuj pod wpywem poraek. Niektrzy ludzie sdz niemdrze, e tylko pienidze rodz pienidze. To nieprawda! dza pienidza przetworzona w swj pieniny ekwiwalent za pomoc zasad wyoonych w tej ksice, jest porednikiem, poprzez ktry robi si pienidze. Same z siebie pienidze s czynnikiem biernym. Nie maj zdolnoci poruszania si, mylenia ani mwienia - ale s w stanie wysucha czowieka, ktry ich poda, ktry je do siebie przyzywa! Moesz sprzedawa usugi i pomysy Rozumne planowanie ma znaczenie kluczowe dla uzyskania powodzenia we wszelkich przedsiwziciach podejmowanych w celu zdobycia bogactw. Znajdziecie poniej szczegowe zalecenia przeznaczone dla tych, ktrzy musz rozpocz zdobywanie bogactwa poprzez sprzedawanie wasnych usug. Zachcajco przedstawia si wiedza o tym, e praktycznie biorc kada z wielkich fortun braa pocztek z wynagrodzenia za wywiadczone usugi lub te ze sprzeday pomysw. Czy 54

czowiek moe posiada na wasno co poza tym, co daoby si wymieni na bogactwa? Od czego zaczyna si przywdztwo Na wiecie, w szerokim rozumieniu, wystpuj dwa typy ludzi. Jeden z nich to przywdcy, drugi - wykonawcy. Zdecyduj si od razu, czy zamierzasz sta si przywdc w wybranej przez siebie dziedzinie, czy te pozostaniesz wykonawc. Rnica w wynagrodzeniu jest ogromna. Wykonawca nie moe oczekiwa takiego wynagrodzenia, do jakiego uprawniony jest przywdca, cho wielu wykonawcw popenia pomyk polegajc na oczekiwaniu takiego wynagrodzenia. Pozycja wykonawcy nie przynosi ujmy. Ale z drugiej strony nie opaca si pozostawa na zawsze wykonawc. Wikszo wybitnych przywdcw rozpoczynaa yciow karier od pozycji wykonawcw. Stali si oni przywdcami, poniewa byli inteligentnymi wykonawcami. Ci ludzie, z maymi wyjtkami, ktrzy nie potrafili w inteligentny sposb wykonywa polece przywdcw, nie mog si sta dobrymi przywdcami. Ci za, ktrzy polecenia te wykonuj umiejtnie i skutecznie, w krtkim czasie sami staj si przywdcami. Inteligentny wykonawca odnosi wiele korzyci ze swej sytuacji, najwaniejsz jest moliwo zdobycia wiedzy od swojego przywdcy. Jedenacie sekretw przywdztwa Oto wane czynniki przywdztwa: 1. Niezachwiana odwaga: opiera si na wiedzy o sobie samym i znajomoci zawodu, ktry si wykonuje. aden wykonawca nie chce podlega przywdcy, ktremu brak znajomoci samego siebie i wiedzy zawodowej. aden inteligentny wykonawca nie pozostanie duej pod wadz takiego przywdcy. 2. Samokontrola: czowiek, ktry nie jest w stanie kontrolowa samego siebie, nie bdzie umia kontrolowa innych. Samokontrola stanowi wietny przykad dla wykonawcw podlegajcych przywdcy, najinteligentniejsi z nich bd z nim w tym zakresie wspzawodniczy. 3. Ugruntowane poczucie sprawiedliwoci: bez poczucia sprawiedliwoci i lojalnoci aden przywdca nie moe naprawd przewodzi i zaskarbi sobie szacunku wykonawcw. 4. Stao decyzji: czowiek chwiejny i niekonsekwentny w swych decyzjach ujawnia, e nie jest pewny siebie i nie moe skutecznie kierowa innymi. 5. Umiejtno tworzenia konkretnych planw dziaania: dobry przywdca musi planowa swe prace i wykonywa swe plany. Przywdca, ktry dziaa na lepo, bez posugiwania si praktycznymi, konkretnymi planami, przypomina statek bez steru. Prdzej czy pniej statek ten osidzie na mielinie. 6. Zwyczaj wnoszenia wkadu pracy wikszego od wynagrodzenia: jednym z ciarw ponoszonych przez przywdc jest konieczno dania od samego siebie wkadu pracy wikszego od wkadu pracy wykonawcw. 7. Osobisty urok: aden czowiek niedbay, nieuwany nie nadaje si na przywdc. Przywdztwo wymaga szacunku. Wykonawcy nie bd szanowali przywdcy, ktrego osobowo nie charakteryzuje si wszystkimi zaletami osobistymi rozwinitymi w wysokim stopniu. 8. Zdolno rozumienia innych i yczliwo dla nich: dobry przywdca musi nawiza kontakt z wykonawcami. Co wicej, musi okazywa zrozumienie dla ich problemw. 9. Mistrzostwo w szczegach: dobry przywdca musi by dobrym przywdc w kadym calu. 55

10. Gotowo ponoszenia penej odpowiedzialnoci: dobry przywdca musi by gotw na ponoszenie penej odpowiedzialnoci za pomyki i niedorbki swych wykonawcw. Jeli zechce si od tej odpowiedzialnoci uchyli, nie pozostanie przywdc na dugo. Jeli ktry z wykonawcw popeni bd i okae sw niekompetencj, dobry przywdca musi uzna, e to on ponis porak. 11. Kooperatywno: dobry przywdca musi rozumie i stosowa zasad skutecznej wsppracy i umie wdroy do niej swych wykonawcw. Przywdztwo wymaga siy, a sia wymaga wsppracy. S dwa rodzaje przywdztwa. Pierwszy zdecydowanie najbardziej skuteczny, opiera si na uznaniu przez wykonawcw i wykazywanym przez nich zrozumieniu. Drugi opiera si na sile, bez ogldania si na uznanie i zrozumienie z ich strony. Historia dostarcza wielu dowodw na to, e przywdztwo oparte na sile nie jest trwae. Upadek wielu dyktatorw i monarchw jest w tym wzgldzie znaczcy. Dowodzi on, e ludzie nie bd w nieskoczono znosili wymuszonego przywdztwa. Przykadami takiego przywdztwa bya wadza Napoleona, Mussoliniego, Hitlera. Ich przywdztwo przemino. Jedynym trwaym rodzajem przywdztwa jest przywdztwo oparte na uznaniu wykonawcw! Ludzie mog znosi wymuszone przywdztwo do pewnego czasu, ale nigdy nie czyni tego dobrowolnie. Nowy rodzaj przywdztwa obejmuje jedenacie wyliczonych wyej czynnikw, a take kilka innych. Czowiek, ktry uczyni z nich podstaw swego przywdztwa, otwiera przed sob rozlege moliwoci przewodzenia w kadej dziedzinie ycia. Dlaczego przywdcy ponosz klski Dochodzimy teraz w naszym rozumowaniu do gwnych przyczyn, dla ktrych rni przywdcy ponosz klski, poniewa aby wiedzie, jak postpowa, trzeba te wiedzie, jak postpowa nie naley. Oto te przyczyny: 1. Niezdolno do ustalenia szczegw: skuteczne przywdztwo wymaga zdolnoci do ustalenia i dopracowania szczegw. aden wybitny przywdca nigdy nie jest zbyt zajty na to, by nie mc wykona czynnoci, od jakich zaley jego zdolno do sprawowania przywdztwa. Jeli kto, niezalenie od tego, czy jest przywdc czy wykonawc, twierdzi, e jest zbyt zajty, by zmieni plany lub uwzgldni w nich nagle wyonion okoliczno, dowodzi swej niezdolnoci do wypeniania przywdztwa. Dobry przywdca musi panowa nad wszystkimi szczegami, zwizanymi z jego pozycj. Oznacza to oczywicie, e musi zdoby umiejtnoci powierzania tych szczegw zdolnym do zajmowania si nimi podwadnym. 2. Niech do podejmowania skromnych zada: przywdcy naprawd wybitni, ilekro wymagaa tego sytuacja, sami podejmowali si kadej pracy, ktr zlecali innym. Najwiksi spord nas bd sugami wszystkich - oto prawda, ktr powinni uzna i stosowa wszyscy przywdcy. 3. Oczekiwanie wynagrodzenia za to, co wiedz, a nie za uytek, jaki czyni z tej wiedzy: wiat nie wynagradza ludzi za to, co wiedz. Paci im za to co robi lub za to, e ucz innych rnych prac. 4. Lk przed umiejtnociami wykonawcw: przywdca, ktry lka si, e ktry z podlegych mu wykonawcw zajmie jego miejsce, w praktyce wczeniej lub pniej doprowadza do dokonania si zamiany funkcji. Zdolny przywdca ksztaci swych podwadnych w wykonywaniu rnych czynnoci, ktre wchodz w skad jego funkcji, a ktre moe im powierzy. W ten tylko sposb przywdca moe zwielokrotni swe wpywy i przysposobi si do 56

obecnoci w wielu miejscach na raz, zajmowania si wieloma czynnociami w tym samym czasie. Jest odwieczn prawd, e ludzie znacznie wicej zyskuj przez zdolno powierzania rnych czynnoci innym ni mogliby uzyska wycznie wasnym wysikiem. Przez sw znajomo dziedziny, ktr kieruje i magnetyzm wasnej osobowoci, dobry przywdca moe w wydatnym stopniu zwikszy skuteczno i wydajno innych i wdroy ich w lepsze wykonywanie wikszej liczby usug ni byliby w stanie podj si bez jego pomocy. 5. Brak wyobrani: pozbawiony wyobrani przywdca nie jest w stanie sprosta nagym wyzwaniom, ani tworzy planw skutecznego dziaania dla wykonawcw. 6. Sobkostwo: przywdca, ktry zgarnia dla siebie wszystkie zaszczyty przysporzone przez wykonawcw, moe by pewien ich niechci. Przywdca naprawd wybitny nie przywaszcza sobie honorw. Cieszy si tym, e spadaj one na wykonawcw, poniewa zdaje sobie spraw, e ludzie pracuj wydajniej za uznanie i pochwa ni za same tylko pienidze. 7. Nieopanowanie: wykonawcy nie szanuj porywczego przywdcy. Co gorsza, nieopanowanie w swych rnorodnych formach unicestwia trwao i ywotno wszystkiego, co obejmuje swym zasigiem. 8. Nielojalno: by moe ta wada znale si powinna na czele caej listy. Przywdca nielojalny wobec swego trustu mzgw, swych wsplnikw, swych przeoonych i podwadnych, nie utrzyma dugo swego przywdztwa. Nielojalno okrela czowieka jako proch marny i ciga na jego gow suszne potpienie. Brak lojalnoci jest gwn przyczyn klsk spotykanych we wszystkich dziedzinach ycia. 9. Przesadne wyobraenie o autorytecie przywdczym: dobry przywdca zachca swych wykonawcw do dziaania i nie zasiewa w ich sercach lku. Przywdca, ktry zabiega o narzucenie swego autorytetu wykonawcom, wpisuje si sam do kategorii przywdztwa wymuszanego. Jeli jest si przywdc z prawdziwego zdarzenia, nie odczuwa si potrzeby reklamowania swej funkcji w inny sposb ni przez okazywanie wsppracownikom yczliwoci, zrozumienia, lojalnoci oraz wykazanie si znajomoci swego zawodu. 10. Tytuomania: kompetentny przywdca nie potrzebuje wspiera si swym tytuem dla pozyskania szacunku wykonawcw. Zazwyczaj czowiek, przywizujcy nadmiern wag do swego tytuu, nie ma innych zalet godnych szacunku. Drzwi do gabinetu prawdziwego przywdcy zawsze pozostaj otwarte dla tych, ktrzy chc przez nie wkroczy, a jego robocza kwatera wolna jest od ostentacyjnych formalnoci. Oto najpospolitsze przyczyny klsk ponoszonych przy sprawowaniu przywdztwa. Kada z nich z osobna zdolna jest spowodowa tak klsk. Jeli aspirujesz do funkcji przywdczych, przestudiuj t list uwanie i upewnij si, e jeste wolny od tych bdw. Wiele dziedzin przywdztwa W rozdziale niniejszym omwi te trzeba kilka najbardziej obiecujcych dziedzin, w ktrych obserwuje si niedostatek przywdztwa, a w ktrych jego nowy typ znalazby bogate moliwoci rozwoju: 1. Najpilniejsz potrzeb nowego przywdztwa obserwujemy w dziedzinie polityki. 2. Reformy wymaga system bankowy. 3. Nowego przywdztwa oczekuje przemys. Przywdca nowego typu w dziedzinie przemysowej musi uwaa si za pewnego rodzaju osob oficjaln, ktrej obowizkiem jest prowadzenie przedsibiorstwa lub grupy przedsibiorstw w taki sposb, by nie pracoway one jedynie na rzecz jednostki lub grupy jednostek, lecz caego organizmu spoeczno-gospodarczego. 4. Przywdca religijny nowego typu bdzie zmuszony do darzenia wiksz uwag doczesnych potrzeb swych wiernych, do rozwizywania ich ekonomicznych i osobistych 57

trudnoci yciowych, a mniejszy nacisk ka powinien na zamknit przeszo i nie narodzon jeszcze przyszo. 5. W zawodach prawniczych, medycznych i owiatowych, nowy typ przywdztwa, a tym samym i nowi przywdcy, s piln koniecznoci. Dotyczy to zwaszcza owiaty. Przywdca owiatowy musi znale sposoby i rodki nauczania ludzi praktycznego wykorzystania wiedzy, ktr zdobywaj w szkoach rnych stopni. Musi ka wikszy nacisk na praktyk, a mniejszy na teori. 6. Pilnie te potrzeba nowych przywdcw w dziedzinie dziennikarstwa. Wymieniem tu tylko kilka dziedzin, w ktrych przed nowego typu przywdcami i nowego typu przywdztwem otwieraj si rozlege perspektywy. wiat podlega gwatownym przeobraeniom. Oznacza to, e rodki, za ktrych porednictwem dokonuj si przemiany w obyczajach ludzkich, musz by do tych zmian przygotowane. rodki przedstawione w tej ksice, obok innych czynnikw, nale do tych, ktre wyznaczaj cywilizacyjne trendy. Pi sposobw na zdobycie dobrej pracy Podane tu informacje s owocem wieloletnich dowiadcze i dopomogy one w skutecznym sprzedaniu oferowanych usug wielu mczyznom i kobietom. Dowiadczenie dowodzi, e nastpujce sposoby zapewniaj najbardziej bezporednie i skuteczne metody przywiedzenia kupujcego i sprzedajcego usugi do wsplnego punktu: 1. Biura zatrudnienia: trzeba uwanie wybiera biura cieszce si uznaniem, ktrych kierownictwo moe si wykaza powanymi wynikami. Nie ma takich biur w nadmiarze. 2. Ogoszenia: przegldaj dzienniki, czasopisma fachowe, magazyny. Jeli starasz si o posad urzdnicz lub o przecitnie opacane zajcie, najczciej polega mona na ogoszeniach drobnych. Ogoszenia specjalnie wyrnione, bardziej odpowiadaj tym, ktrzy poszukuj stanowisk kierowniczych; szuka ich naley na stronach gazet o tematyce skierowanej przede wszystkim do pracodawcw z dziedziny, ktra ci interesuje. Tekst aplikacji powinien by opracowany przez specjalist, ktry wie, jak zamieci w nim informacje o twych najcenniejszych kwalifikacjach. 3. Osobiste listy aplikacyjne: kieruje si je do wybranych firm lub osb, ktre mog by najbardziej zainteresowane usugami, jakie im oferujesz. Listy powinny by zawsze starannie napisane (na maszynie lub w formie wydruku komputerowego) i wasnorcznie podpisane. List powinien by zaopatrzony w krtki wykaz twych kwalifikacji. List taki i wykaz twych umiejtnoci powinien opracowa specjalista. (Patrz: instrukcja na temat informacji uzupeniajcych). 4. Aplikacja przez znajomo osobist: jeli to tylko moliwe, aplikujcy powinien szuka przyszego pracodawcy poprzez zawieranie znajomoci osobistych. Metoda ta zalecana jest szczeglnie tym, ktrzy ubiegaj si o stanowiska kierownicze i nie chc rozprasza si przez rozsyanie ofert. 5. Aplikacje skadane osobicie: w niektrych sytuacjach bardziej skuteczne moe by osobiste oferowanie usug przyszemu pracodawcy przez aplikujcego, ale i wtedy powinno zoy si pisemne owiadczenie na temat posiadanych kwalifikacji wymaganych w pracy, o ktr si ubiegasz, poniewa potencjalny pracodawca moe zechcie omwi tw kandydatur ze wsplnikami. Jak opracowa wykaz lub resume? Wykaz twych kwalifikacji i osigni zawodowych powinien by opracowany przez prawnika rwnie starannie, jak akta sprawy, ktra ma si znale w sdzie. Nawet jeli aplikujcy 58

ma ju dowiadczenie w przygotowywaniu takich wykazw, powinien si skonsultowa ze specjalist uznanym w tej dziedzinie usug. Dobrzy kupcy zatrudniaj te osoby, ktre znaj si na sztuce i psychologii reklamowania i sprzedawania swych zalet. Czowiek oferujcy na sprzeda wasne usugi musi dowie, e umie si reklamowa. W wykazie powinny si znale nastpujce informacje: 1. Wyksztacenie: podaj krtko i jasno, jakie ukoczye szkoy i w czym si specjalizowae w czasie nauki, wyjanij przyczyny, dla ktrych obrae tak specjalizacj. 2. Dowiadczenie zawodowe: jeli ju pracowae na stanowisku podobnym do tego, o jakie si ubiegasz, opisz je dokadnie, wymie nazwiska i adresy poprzednich pracodawcw. Nie wahaj si poda otwarcie informacji o wszelkich specjalnych dowiadczeniach zawodowych, ktre mog dopomc ci w zdobyciu pracy, o jak si starasz. 3. Referencje: praktycznie biorc, kada firma yczy sobie wiedzie wszystko o poprzednich zajciach, osigniciach aplikanta, ktry ubiega si o odpowiedzialne stanowisko. Docz do swego wykazu fotokopie listw od: a. poprzednich pracodawcw, b. wykadowcw, pod ktrych kierunkiem studiowae, c. znanych osobistoci, na ktrych opinii mona polega. 4. Zdjcie fotograficzne: docz do wykazu swoje zdjcie zrobione niedawno i nie retuszowane. 5. Ubiegaj si o okrelone stanowisko: unikaj aplikacji pozbawionych wyranego okrelenia, o jakie stanowisko si ubiegasz. Nigdy nie wystpuj z prob o jakiekolwiek zajcie. 6. Okrel kwalifikacje, ktre predestynuj ci do tego stanowiska: podaj wszystkie szczegy, ktre w twoim przekonaniu stanowi dowd, e masz odpowiednie kwalifikacje do zajcia stanowiska, o jakie si ubiegasz. To jest najwaniejszy punkt twojej aplikacji. W wikszym stopniu ni ktrykolwiek inny okreli on zainteresowanie tw ofert. 7. Zaproponuj podjcie pracy na okres prbny: moe ci si to wyda zbyt daleko idc sugesti, ale dowiadczenie uczy, e rzadko zdarza si nie by przyjtym choby na okres prbny. Jeli jeste pewien swych kwalifikacji, potrzebujesz wanie okresu prbnego. Propozycja taka daje do zrozumienia, e wierzysz w swe moliwoci sprostania wymogom stanowiska, jakie chcesz zaj; brzmi to przekonujco. Wyjanij te, e twoja oferta opiera si na: a. twoim przekonaniu, e sprostasz tym wymogom, b. twej wierze, e po poddaniu ci takiej prbie, przyszy pracodawca podejmie wobec ciebie decyzj pozytywn, c. twej zdecydowanej woli objcia tego stanowiska. 8. Znajomo caoci przedsibiorstwa twego przyszego pracodawcy: zanim zoysz aplikacj zgromad rzetelne informacje o przedsibiorstwie, w ktrym chcesz pracowa, aby zaznajomi si z nim i wykaza w swej aplikacji wiedz, ktr w tym zakresie zdobye. To wywrze dobre wraenie i wskae, e masz wyobrani i powanie interesujesz si stanowiskiem, o ktre si ubiegasz. Pamitaj, e nie ten jest dobrym prawnikiem, kto zna prawo, ale ten, kto najlepiej przygotowa si do sprawy i wygra j. Jeli twoja sprawa zostanie we waciwy sposb przygotowana i przedstawiona, bdziesz temu zawdzicza wicej ni poow sukcesu. Nie obawiaj si tego, e twj wykaz si wydua. Pracodawcy s w tym samym stopniu zainteresowani pozyskaniem usug dobrze wykwalifikowanych aplikujcych, jak ty jeste zainteresowany uzyskaniem tego stanowiska. W rzeczywistoci sukcesy najlepiej prosperujcych pracodawcw s skutkiem ich umiejtnoci wyszukania najlepiej wykwalifikowanych 59

pomocnikw. Interesuj ich wic wszystkie moliwe informacje o nich. Pamitaj te o tym, e trafne opracowanie twego wykazu wiadczy, i jeste osob dokadn. Zdarzyo mi si dopomaga w opracowywaniu takich wykazw klientom, ktrzy przedstawiali si jako osobowoci tak niezwyke, e otrzymywali prace, o ktre wystpowali, nawet bez poddania ich wywiadowi oceniajcemu. Kiedy ju zbierzesz komplet informacji do swego wykazu, napisz go starannie i zatytuuj wedle nastpujcego wzoru: WYKAZ KWALIFIKACJI ROBERTA K. SMITHA UBIEGAJCEGO SI O STANOWISKO OSOBISTEGO SEKRETARZA PREZESA KORPORACJI THE BLANK COMPANY, INC. W kadym wykazie umieszczaj odpowiednie nazwiska osb, do ktrych w wykaz kierujesz. Ten osobisty adres zwrci uwag na twj wykaz. Przepisz go starannie na najadniejszym popierze, na jaki ci sta, opraw w okadk podobn do ksikowej, wydrukuj na niej nazw firmy, do ktrej t teczk skierujesz - oczywicie zmieniaj ten adres w zalenoci od potrzeb. Wypenij t instrukcj co do joty, wkadajc w wykonanie ca wyobrani, jak rozporzdzasz. Dobrzy sprzedawcy dbaj o swj wygld. Rozumiej, e pierwsze wraenie pozostaje na dugo w pamici. Twj wykaz jest twoim sprzedawc. Ubierz go w porzdny garnitur, tak aby twoja aplikacja odrniaa si od wszystkiego, co twj przyszy pracodawca oglda dotychczas z tej dziedziny. Jeli posada, o ktr si starasz jest tego warta, nie szczd takich stara. Co wicej, jeli si sprzedasz pracodawcy w sposb, dziki ktremu twoja osobowo wywrze na nim wraenie, otrzymasz najpewniej za swe usugi od pierwszego dnia zatrudnienia wysze wynagrodzenie ni to, o ktre mgby si ubiega w konwencjonalny sposb. Jeli poszukujesz pracy poprzez biuro porednictwa, zobowi jego pracownikw do wysyania aplikacji przez ciebie opracowanych. To pomoe ci zyska przewag nad innymi, zarwno w oczach agenta, jak i przyszego pracodawcy. Znajd sobie prac, ktra ci odpowiada Kady z nas lubi wykonywa prac, do ktrej czuje si najbardziej powoany. Artysta lubi mie do czynienia z farbami, rzemielnik z rkodzieem, pisarz lubi pisa. Ludzie o talentach mniej wyranie uksztatowanych maj upodobania do pewnych dziedzin biznesu i przemysu. Jeli jest co dobrego w Ameryce, to szeroka gama moliwych zatrudnie i zawodw. 1. Zdecyduj si wyranie, jakiego rodzaju zajcia poszukujesz. Jeli taki zawd jeszcze nie istnieje, by moe go stworzysz. 2. Wybierz przedsibiorstwo lub konkretnego czowieka, u ktrego chciaby pracowa. 3. Zbadaj, jakie s u tego pracodawcy moliwoci awansu, jaki ma personel, jak prowadzi polityk. 4. Analizujc wasne talenty i moliwoci, sformuuj, co moesz zaoferowa i zaplanuj sobie sposoby i rodki dalszego rozwoju, wiadczenia nowych usug i podsuwania pomysw w toku przyszej wsppracy. 5. Zapomnij o posadzie. Zapomnij o tym niezalenie od tego, czy to jest twoja pierwsza praca, czy nie. Zarzu rutynowe pytanie: Czy macie dla mnie posad? Skup si na tym, co moesz da z siebie. 6. Kiedy ju opracujesz w mylach plan dziaania, uzgodnij go z dowiadczonym 60

urzdnikiem, ktry pomoe ci go przela na papier w starannej formie i ze wszystkimi potrzebnymi szczegami. 7. Przedstaw ten plan waciwej, upowanionej osobie, a ona dokona reszty. Kade przedsibiorstwo rozglda si za ludmi, ktrzy mog wnie co wartociowego, jaki pomys, usug albo koneksje. Kade te znajdzie miejsce dla czowieka, ktry przedstawi okrelony plan dziaa korzystnych dla tego przedsibiorstwa. Dalszy tok zdarze moe potrwa par dni lub tygodni, ale osignite wynagrodzenie, usytuowanie na subowej drabinie i zdobyte ju uznanie, oszczdz caych lat pracy za niskie wynagrodzenie. Pord licznych korzyci najcenniejsze jest zaoszczdzenie sobie niekiedy a piciu lat w wdrwce do wybranego celu. Wszyscy, ktrzy startuj z pozycji powyej minimum, bd znajduj si od razu w poowie drogi do celu, zawdziczaj to cisemu i starannemu zaplanowaniu swych dziaa. Klientela to twj partner Ludzie, ktrzy reklamuj swe usugi z najwiksz korzyci dla swej przyszoci, musz uwzgldnia zmiany, jakie si dokonay w zakresie stosunkw midzy pracodawc a pracobiorc. W przyszoci stosunki te w coraz wikszym stopniu ukada si bd na zasadzie partnerstwa pomidzy: a. pracodawc, b. pracobiorc, c. klientel, ktrej obaj su. Ten nowy sposb marketingu usug zasuguje na okrelenie nowy z kilku powodw. Po pierwsze, zarwno pracodawca, jak i pracobiorca bd w przyszoci traktowani jak wsppracujcy ze sob partnerzy, ktrych zadaniem jest jak najlepsze suenie klientowi. Dawniej pracodawca i pracobiorca cierali si, starajc wycisn z siebie nawzajem najwiksze korzyci i nie zwracajc uwagi na fakt, e w istocie uzyskuj je kosztem trzeciego partnera, klienteli, ktrej powinni suy. Najstosowniejszymi sowami w jzyku dzisiejszego handlowca s: uprzejmo i suenie klientowi, a do czowieka oferujcego swe usugi odnosz si one jeszcze bardziej bezporednio ni do pracodawcy, ktremu ma on suy, poniewa analiza caej sytuacji wykazuje, e zarwno pracodawca jak i pracobiorca zatrudnieni s w istocie przez klientel, ktrej obaj maj suy. Wielu z nas jeszcze pamita czasy, kiedy inkasent z gazowni i elektrowni puka tak energicznie do drzwi, jakby je chcia wyama. A kiedy mu je otwierano, wdziera si do rodka odpychajc otwierajc osob z wyrazem twarzy takim, jakby mia ochot wrzasn: Dlaczego mi, do diabla, nie otwieracie natychmiast? To ju dzi przeszo. Inkasent zachowuje si dzi jak gentleman, ktremu sprawia przyjemno by na usugi pastwa. Zanim elektrownie i gazownie przekonay si, e ich inkasenci atwiej zbieraj pienidze umiechem ni pogrkami, mino sporo czasu. W okresie Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych kilka miesicy spdziem w jednym z zagbi antracytu w Pensylwanii badajc zaostrzajc si tam sytuacj, ktra omale doprowadzia do umiercenia grnictwa amerykaskiego. Przedsibiorcy cierali si z pracownikami, przerzucajc na siebie nawzajem koszty tej szamotaniny, ktre w efekcie doliczano do ceny wgla, a wreszcie spostrzegli, e lepszy interes zrobi na gazie ziemnym i dogadali si z przemysem rafineryjnym. Podaj ten przykad z myl o tych, ktrzy maj do zaoferowania wasne usugi, aby im uwiadomi, e jestemy tacy jacy jestemy, ze wzgldu na wasny sposb postpowania! Prawo 61

zwizkw przyczynowo-skutkowych obejmuje swym zasigiem biznes, finanse, transport, a take dziaalno ludzi i okrela ich ekonomiczny status. Oferuj siebie na trzy sposoby Wyoyem powyej jasno i przejrzycie przyczyny trwaego i systematycznego powodzenia w usugach marketingowych. Kady musi nauczy si by sprzedawc wiadczonych przez siebie usug. Cen i skal transakcji wyznacza w znacznym stopniu jako i liczba oferowanych usug. Skuteczne oferowanie wasnych usug (co oznacza utrzymywanie ich staej atrakcyjnoci rynkowej, osiganie za nie zadowalajcego wynagrodzenia i satysfakcjonujcych warunkw oglnych kadego kontraktu) wymaga konsekwentnego stosowania formuy JSK, co oznacza: JAKO tych usug, ich SPOLEGLIWOSC i twoj KOOPERATYWNO jako wykonujcego te usugi, tw zdolno do wsppracy - i wszystkie te czynniki musz pozostawa w zdrowej proporcji do otrzymywanej zapaty. Zapamitaj sobie formu JSK, a nawet nich ci wejdzie ona w nawyk! Przypatrzmy si jej poszczeglnym punktom, by upewni si, e waciwie je rozumiemy: 1. Jako usugi obejmowa powinna wszystkie skadajce si na ni szczegy i pozostawa w zwizku z twoj pozycj oraz w sposb moliwie najcilejszy z twym zdecydowanym zamiarem osigania coraz wikszej skutecznoci i wydajnoci w twej pracy. 2. Spolegliwo w wiadczeniu usug powinna oznacza, e masz w zwyczaju podejmowa si kadej usugi, do ktrej jeste zdolny w kadym czasie, dc do staego zwikszenia liczby wiadczonych usug w miar powikszania si twego dowiadczenia i nabierania praktyki. Znw nacisk pooony jest na wyraz zwyczaj. 3. Kooperatywno w wiadczeniu usug ma za oznacza zwyczaj miego, harmonijnego wspdziaania ze wszystkimi, ktrych wywiadczana przez ciebie usuga obejmuje, a wic ze wsplnikami i wsppracownikami. Wysoka jakoci spolegliwo usug nie wystarczaj do utrzymania na rynku twej oferty. Bardzo istotnym skadnikiem ywotnej rynkowej atrakcyjnoci tych usug jest klimat, jaki wok swej pracy stwarzasz, ma on decydujcy wpyw zarwno na wysoko twego wynagrodzenia, jak i na tw zdolno utrzymywania si na rynku przez dugi czas. Andrew Carnegie szczeglnie zwraca uwag na ten punkt w swej charakterystyce czynnikw, ktre zapewniaj powodzenie w marketingu twych usug. Podkrela bezustannie konieczno harmonijnego wsppracowania z partnerami. Zaznacza, e nie zatrudniby u siebie nikogo, niezalenie od najwyszej nawet jakoci jego usug i spolegliwoci w ich wiadczeniu, gdyby nie umia wykonywa ich w duchu harmonijnej wsppracy. Nalega na to, by jego pracownicy byli ludmi miymi w obejciu. Aby dowie, e do tej cechy przywizuje szczeglne znaczenie, pomaga ludziom, ktrzy odpowiadali jego wymaganiom w jak najszybszym uzyskiwaniu yciowych sukcesw. Ci za, ktrzy im nie odpowiadali, musieli ustpi miejsca innym. Znaczenie miego usposobienia akcentowa on tak silnie, poniewa pozwala ono wiadczy usugi we waciwej atmosferze. Jeli kto odznacza si takim usposobieniem, zwiksza niejednokrotnie jako i spolegliwo swych usug. I nie da si niczym zastpi owego ducha kooperatywnoci. Rwacz czy dawca? Czowiek, ktrego dochody zale bezporednio od sprzedawanych wasnych usug, nie jest w mniejszym stopniu kupcem ni czowiek handlujcy towarami i mona powiedzie, e osoba taka podlega tym samym reguom postpowania i zachowania si, co kady kupiec. 62

Naley t prawd szczeglnie uwypukli, poniewa wikszo ludzi utrzymujcych si ze sprzeday wasnych usug popenia bd polegajcy na uznaniu, i s oni wyczeni z regu postpowania i z odpowiedzialnoci cicej na ludziach zajmujcych si marketingiem towarw. Czas rwaczy ju min. Nadszed czas dawcw. Rzeczywista warto kapitaowa twego umysu moe by wyznaczona przez dochd, jaki osigasz (ze sprzeday swych usug na rynku). Rzetelnego wyliczenia wartoci kapitaowej twych usug mona dokona mnoc twj roczny dochd przez szesnacie i dwie trzecie, poniewa mona przyj, e twj roczny dochd stanowi 6% twej wartoci kapitaowej. Pienidze poycza si na 6% rocznie. A pienidze nie s wicej warte ni umys. Czsto s warte mniej. Skutecznie wprowadzane na rynek kompetentne umysy stanowi czsto cenniejsz form kapitau od tej, jak si angauje w handel towarami, poniewa mzgi nie podlegaj ustawicznej degradacji w wyniku recesji, nie mona ich nikomu ukra ani te straci. Co wicej, pienidze, ktre stanowi sedno kadego biznesu, nie s wicej warte ni kupa piasku, jeli nie poczy ich z dziaaniem wydajnych mzgw. Trzydzieci jeden przyczyn przegranej Najwiksza tragedia yciowa polega na tym, e kto, kto gorliwie stara si o sukces, ponosi w tych staraniach porak! Groz tej tragedii powiksza fakt, e wikszo ludzi przegrywa pojedynek z yciem, a tylko niewielu go wygrywa. Miaem mono przeanalizowa yciowe dowiadczenia tysicy ludzi, ktrych 98% naleaoby zaliczy do przegranych. Analiza ta doprowadzia mnie do stwierdzenia, i istnieje trzydzieci jeden gwnych powodw przegranej i trzynacie gwnych zasad, wedle ktrych ludzie zbijali fortuny. W niniejszym rozdziale przedstawi owe trzydzieci jeden gwnych przyczyn klski yciowej. Kiedy bdziecie studiowali t list, sprawdzajcie punkt po punkcie, ktre z owych przeszkd zagradzay wam dotychczas drog do yciowego sukcesu. 1. Nieszczliwe dziedzictwo: bardzo niewiele mona zrobi dla ludzi, ktrzy przyszli na wiat z niedostatkiem si umysowych. Moja filozofia widzi tylko jeden sposb na pokonanie ich upoledzenia - posuenie si trustem mzgw. Zwrcie jednak uwag, e jest to jeden z trzydziestu jeden powodw przegranej, ktrego nie mona atwo usun. 2. Brak wyranie okrelonego celu w tyciu: nie moe mie nadziei na yciowy sukces kto, kto nie wytkn sobie w yciu gwnego celu i okrelonego sposobu dojcia do niego. Dziewidziesiciu omiu na stu ludzi, ktrymi si zajmowaem, nie miao takiego celu. Zapewne bya to gwna przyczyna ich yciowej klski. 3. Brak ambicji wybicia si ponad przecitno: nie dajemy adnej nadziei tym, ktrzy nie s skonni do ponoszenia kosztw pjcia naprzd w swoim yciu. 4. Niedostatki wyksztacenia: t wad mona przezwyciy stosunkowo atwo. Dowiadczenie dowodzi, e ludzie najlepiej wyksztaceni znani s zarazem jako self-made mani albo samoucy. Wyksztacenie wymaga czego wicej od ukoczenia uniwersytetu. Czowiek wyksztacony to taki czowiek, ktry potrafi zdoby wszystko, czego w yciu pragnie, bez naruszania praw innych ludzi. Wyksztacenie nie jest prost funkcj nabytej wiedzy, lecz 63

mierzy si umiejtnoci wykorzystywania wyuczonej wiedzy. Ludzie s wynagradzani gwnie nie za to, co wiedz, lecz przede wszystkim za uytek, jaki czyni z tego, co wiedz. 5. Brak samodyscypliny: dyscyplin osiga si przez samokontrol. To znaczy, e trzeba podda kontroli wszystkie swe wady. Zanim rozcigniesz kontrol nad warunkami, w ktrych si znalaze, poddaj kontroli samego siebie. Samodoskonalenie jest najtrudniejsz prac, jakiej mgby si kiedykolwiek podj. Jeli nie zapanujesz nad samym sob, zostaniesz przez samego siebie pokonany. Patrzc w lustro widzisz zarazem najlepszego swego przyjaciela i najgroniejszego wroga. 6. Choroby: nikt nie zdoa osign yciowego sukcesu nie cieszc si dobrym zdrowiem. Wiele przyczyn powodujcych choroby da si usun lub ograniczy. Do takich nale: a. naduywanie pokarmw szkodliwych dla zdrowia, b. ze nawyki mylowe; poddawanie si zym mylom, c. ze rozumienie seksu, naduywanie zmysowych rozkoszy, d. brak naleytego przygotowania fizycznego, e. niedocenianie wagi wieego powietrza - powodujce trudnoci w oddychaniu. 7. Nieodpowiednie warunki rozwoju w dziecistwie: Czym skorupka za modu nasiknie, tym na staro trci. Wikszo ludzi wykazujcych skonnoci przestpcze nabraa ich w wyniku wpywu zego otoczenia i niewaciwych zwizkw midzyludzkich w dziecistwie. 8. Gnuno: jest to jedna z najczstszych przyczyn yciowej klski. Obomowszczyzna czai si tu przy czowieku, czeka na kad sposobno, by unicestwi jego yciow szans. Wikszo z nas przegrywa walk z yciem, poniewa czeka na waciwy moment rozpoczcia jakiej dziaalnoci. Nie czekaj na co takiego, nigdy nie nadejdzie najwaciwszy moment. Startuj z punktu, w ktrym si znajdujesz, z tymi rodkami, ktre masz w rku, lepsze znajdziesz w toku dziaania! 9. Brak wytrwaoci: wikszo z nas byaby niezymi sprinterami, ale nie nadaje si na dugodystansowcw albo wrcz nie jest w stanie dobiec do mety. Co gorsza, ludzie zwykli rezygnowa z realizacji swych de pod wpywem pierwszych niepowodze. Ale nic nie jest w stanie zastpi wytrwaoci. Czowiek, ktry obiera sobie wytrwao za yciow cnot, rycho stwierdza, e obomowszczyzna doprowadza do wyczerpania yciowych mocy i klski. Wytrwao nie dopuszcza do klski. 10. Osobowo negatywna: nie moe mie nadziei na yciowy sukces czowiek, ktry odpycha od siebie innych sw negatywn osobowoci. Sukces yciowy zdobywa si poprzez wykorzystanie swej wadzy, a do wadzy dochodzi si poprzez wydajn wspprac z innymi ludmi. Osobowo negatywna wyklucza tak wspprac. 11. Brak kontroli nad potrzebami seksualnymi: energia seksualna jest najsilniejszym stymulatorem ludzkiego dziaania. Poniewa jest najsilniejszym z uczu, musi by poddana kontroli poprzez przetworzenie i skierowanie w inne kanay. 12. Nieopanowana dza zdobycia czego bez nalenej zapaty: pasja hazardzisty przywodzi miliony ludzi do yciowej katastrofy. Mona tego dowie studiujc krach na giedzie 64

w roku 1929, kiedy to miliony ludzi bezskutecznie prboway zbi majtek na spekulacjach giedowych. 13. Brak dojrzale rozwinitej zdolnoci do decyzji: ludzie osigajcy yciowy sukces, dochodz do waciwych decyzji i nie zmieniaj ich czsto. Ludzie, ktrzy nie s w stanie podj decyzji wicej, szybko podejmuj decyzje niepewne, zmieniaj je czsto i szybko. Niezdecydowanie i gnuno s rodzestwem. Kiedy natykacie si na jedno z nich, drugie musi gdzie si czai w pobliu. Odrzu jedno i drugie, zanim doprowadz ci do zguby. 14. Ktry z najczstszych lkw lub kilka na raz: przeanalizuj je w nastpnym rozdziale. Musisz je przezwyciy, zanim podejmiesz skuteczny marketing swych usug. 15. Niewaciwy dobr wspmaonka: to najpospolitsza przyczyna yciowej klski. Zwizek maeski zakada intymny kontakt midzy ludmi. Jeli zwizek w nie ukada si harmonijnie, klska yciowa niechybnie nadcignie. Co wicej, przyjdzie pod postaci biedy i nieszczcia, unicestwiajcych wszelk yciow nadziej. 16. Nadmierna ostrono: czowiek, ktry nie wykorzystuje nadarzajcych si moliwoci, skazuje si na siganie po to, co inni odrzucili. Nadmierna ostrono jest rwnie szkodliwa jak nieostrono. Zycie obfituje w moliwoci do wykorzystania. 17. Zy dobr wsplnikw w interesach: jest to jedna z najczstszych przyczyn klski w biznesie. W marketingu wasnych usug trzeba przywizywa wielk wag do waciwego wyboru pracodawcy, ktry bdzie dostarcza inspiracji i ktry musi sam by inteligentny i cieszy si yciowym powodzeniem. Zawsze wspzawodniczymy z tymi, z ktrymi najbliej wsppracujemy. Wybieraj sobie pracodawc, z ktrym warto wspzawodniczy. 18. Podejrzliwo i uprzedzenia: podejrzliwo jest form lku. Jest te przejawem ignorancji. Ludzie odnoszcy sukcesy maj oczy i uszy otwarte i niczego si nie obawiaj. 19. Niewaciwy wybr powoania yciowego: nikt nie jest w stanie odnie powodzenia w dziedzinie, ktra go nie interesuje. Najistotniejszym krokiem ku waciwemu marketingowi wasnych usug jest wybr takiego zajcia, ktremu bdziesz mg odda si caym sercem. 20. Nieumiejtno skupienia si na wynikach: rozpraszanie si (po wsiem) nie przynosi adnego poytku. Skup wszystkie swe wysiki na osigniciu zamierzonego rezultatu. 21. Nawyk rozrzutnoci: rozrzutno nie popaca gwnie dlatego, i wynika z lku przed ubstwem. Narzu sobie zwyczaj systematycznego oszczdzania, przeznacz na to okrelony procent swych dochodw. Pienidze, ktre masz w banku, stanowi podwalin odwagi, z jak przystpujesz do sprzedawania swych usug. Bez finansowej rezerwy zmuszony byby do przyjcia pierwszej lepszej nadarzajcej si oferty i jeszcze byby ni ucieszony. 22. Brak entuzjazmu: nie zdoasz osign sukcesu bez entuzjazmu. Co wicej, entuzjazm jest zaraliwy i czowiek, ktry si nim posuguje z umiarem, osiga powodzenie w kadym rodowisku. 23. Nietolerancja: czowiek o ciasnym umyle rzadko odnosi sukcesy. Nietolerancja 65

oznacza, e czowiek zaprzesta przyswajania wiedzy. Najszkodliwsze formy nietolerancji wystpuj w sprawach religii, rasy i rnic politycznych. 24. Niepohamowanie: najzgubniejsz form niepohamowania jest obarstwo, opilstwo i rozpusta. Popadniecie w ktrykolwiek z tych grzechw uniemoliwia yciowy sukces. 25. Nieumiejtno uoenia, wsppracy z innymi: wikszo ludzi traci stanowiska i yciowe szanse przez t wad, bd przez zsumowane inne wady i saboci. Jest to wada, ktrej aden dobrze zorientowany w sprawach swego personelu biznesmen ani przywdca nie bdzie tolerowa. 26. Objcie stanowiska do ktrego nie doszo si wasnym wysikiem: (dotyczy synw i crek prominentw oraz innych osb, ktre weszy w posiadanie pienidzy, chocia same ich nie zarobiy). Wadza zoona w rce kogo, kto do niej stopniowo nie doszed, pociga czsto fatalne skutki. atwo uzyskane bogactwo jest groniejsze od ndzy. 27. Rozmylna nikczemno: nie ma nic cenniejszego ni uczciwo. Moe si komu zdarzy, e popeni nieuczciwo pod naciskiem okolicznoci, nad ktrymi nie jest w stanie zapanowa. Ale nie ma ratunku dla czowieka, ktry jest z rozmysem niegodziwy. Prdzej czy pniej ludzie go zdemaskuj i zapaci za sw nikczemno utrat reputacji, a moe i wolnoci. 28. Egoizm i prno: te wady postrzegane s jak czerwone wiata sygnalizujce innym, by trzymali si z dala od ulegajcego im czowieka. Pocigaj za sob fatalne skutki dla jego zabiegw o yciowy sukces. 29. Zgadywanie zamiast mylenia: wikszo ludzi jest zbyt beztroska i leniwa, by sprawdza fakty i opiera na nich wnioskowanie. Wol powoywa si na opinie powstajce w wyniku zgadywania lub powierzchownych przypuszcze. 30. Brak kapitau: jest to pospolita przyczyna przegranej u tych, ktrzy zabieraj si do biznesu nie majc odpowiedniej rezerwy kapitaowej umoliwiajcej przetrwanie wstrzsw spowodowanych ich pomykami i dotrwanie do chwili, w ktrej uzyskaj trwa reputacj. 31. Inne: wymie jak przyczyn niepowodzenia, ktrego doznae, a ktra nie zostaa na tej licie umieszczona. Na tych trzydziestu jeden gwnych przyczynach poraek oparta jest moja koncepcja tragedii yciowej, dowiadczanej przez kadego niemal czowieka, ktry prbowa odnie sukces yciowy i ktremu si to nie powiodo. Byoby rzecz poyteczn, gdyby mg poprosi kogo, kto ci dobrze zna, aby przestudiowa wraz z tob t list i pomg ci przemyle te trzydzieci jeden przyczyn yciowej klski. Moesz te przeprowadzi ich analiz samodzielnie. Ale wielu ludzi nie potrafi patrze na siebie tak wnikliwie, jak patrz na nich inni. Moe si zdarzy, e naleysz wanie do takich ludzi. W jaki sposb prowadzi marketing samego siebie? Jedno z najstarszych wezwa brzmi - Czowieku, poznaj samego siebie! (Gnothi seauthon). Jeli chcesz skutecznie prowadzi marketing samego siebie, musisz dobrze pozna 66

oferowany towar. Dotyczy to take oferowanych usug wasnych. Powiniene pozna wszystkie swoje saboci po to, by nad nimi zapanowa lub wrcz je przezwyciy. Powiniene te zna sw si, aby mc na ni zwaszcza zwraca uwag oferujc swe usugi. Pozna samego siebie moesz tylko przez dokadn analiz. Nieznajomo samego siebie w poczeniu z egotyzmem zgubiy pewnego modego czowieka, ktry ubiega si o posad u menedera znanego przedsibiorstwa. Wywar zrazu bardzo korzystne wraenie, a w pewnej chwili meneder zapyta go o uposaenie, jakiego by pragn. Odpowiedzia, e nie myla jeszcze o okrelonej sumie (brak cile okrelonego celu). Meneder zaproponowa wic: - Zapacimy ci tyle, ile jeste wart, po tym, jak ci poddamy tygodniowej prbie. - Nie mog si na to zgodzi - odpar aplikujcy o posad - poniewa dostaj wicej w firmie, w ktrej teraz pracuj. Nie rozpoczynaj nigdy rozmw o zmianie wynagrodzenia na dotychczasowym stanowisku ani nie poszukuj innego zatrudnienia, dopki si nie upewnisz, e wart jeste zapaty wyszej ni ta, ktr do tej chwili pobierae. Wszyscy pragn wikszych zarobkw, ale czym zupenie innym jest kwestia, czy si jest ich wartym! Wielu ludzi myli swe yczenia ze swymi umiejtnociami. Twoje dania albo oczekiwania finansowe nic nie maj wsplnego z tym, ile jeste wart w swoich oczach. Twoj warto okrela wykazana przez ciebie zdolno do wiadczenia uytecznych usug lub te umiejtno skonienia innych do wykonywania tych usug. Czy w zeszym roku posune si do przodu? Coroczna samoanaliza ma rwnie podstawowe znaczenie dla skutecznego marketingu wasnych usug, jak doroczny remanent w handlu towarami. Co wicej, coroczna samoanaliza powinna wykazywa zmniejszanie si liczby bdw, a zwikszanie liczby osigni. Ludzie posuwaj si do przodu lub te tkwi w miejscu, bd si cofaj. Celem jej powinno by oczywicie wykazanie, czy dokonae w cigu minionego roku postpu, i jeli tak, to jak znacznego. Musi ona jednak take wykaza wszystkie kroki wstecz, jeli takie ci si zdarzyy. Skuteczny marketing wasnych usug wymaga od ciebie, aby zawsze posuwa si do przodu, nawet gdyby ten postp mia by powolny. Corocznej analizy powiniene dokonywa zawsze na zakoczenie roku, tak aby w nowy rok wkracza z wyranie nakrelonymi celami, do jakich powiniene w czasie jego trwania doj. Sporzd sobie taki bilans wedug poniszych punktw sprawdzajc odpowiedzi z pomoc kogo, kto ci nie pozwoli uchyla si od dokadnej samooceny. Dwadziecia osiem bardzo osobistych pyta 1. Czy osignem cel, ktry sobie na ten rok postawiem? (Powiniene ukada sobie prace tak, by cel roczny by skadow czci celu yciowego). 2. Czy wiadczone przez siebie usugi wykonywaem najlepiej jak potrafi, czy te mgbym ktre z nich udoskonali? 3. Czy wykonaem tyle usug ile naprawd mogem? 4. Czy sposb zachowania wobec ludzi by zawsze sympatyczny i przepojony duchem wsppracy? 5. Czy poddawaem si zwyczajowi odwlekania zaj, co zmniejszao moj wydajno, i jeli tak, to do jakiego stopnia? 6. Czy rozwijaem sw osobowo, i jeli tak, to w jaki sposb? 7. Czy byem wytrway w realizowaniu mych planw i doprowadzeniu ich do koca? 67

8. Czy we wszystkich sytuacjach podejmowaem decyzje waciwe i stanowcze? 9. Czy podlegaem ktremu - czy nawet ktrym - z szeciu gwnych lkw? 10. Czy byem podejrzliwy i podlegaem uprzedzeniom? 11. Czy moje stosunki ze wsppracownikami byy sympatyczne, czy niesympatyczne? Jeli byy niesympatyczne, czy wina za to obcia mnie w jakiej czci? A moe w caoci? 12. Czy zmarnotrawiem cz swej energii wskutek braku koncentracji na gwnym celu dziaania? 13. Czy byem otwarty i tolerancyjny wobec innych? 14. W jaki sposb doskonaliem sw zdolno wiadczenia usug? 15. Czy byem nieopanowany w ktrym z mych nawykw? 16. Czy w jakikolwiek sposb, otwarty lub skryty, przejawiaem egoizm? 17. Czy mj sposb odnoszenia si do wsppracownikw by taki, e zjednywa mi ich szacunek? 18. Czy moje opinie i decyzje opieray si na domysach czy te na dokadnej analizie stanu rzeczy? 19. Czy przestrzegaem zasady oszczdzania czasu, wydatkw i odkadania na przyszo czci zarobkw i czy byem do zapobiegliwy w tych zabiegach? 20. De czasu zmarnowaem na zajcia nie przynoszce korzyci i czy mgbym z tego czasu uczyni lepszy uytek? 21. W jaki sposb mgbym zdyscyplinowa swj czas i zmieni nawyki, tak aby w przyszym roku pracowa wydajniej? 22. Czy winien jestem jakiego postpku, ktrego moje sumienie nie akceptuje? 23. W jaki sposb wywiadczyem wicej usug i to powaniejszych ni przewidywao moje wynagrodzenie? 24. Czy postpiem wobec kogo niegodnie, a jeli tak, to wobec kogo? 25. Gdybym by zleceniodawc usug wywiadczanych przeze mnie w tym roku, czy bybym z nich zadowolony? 26. Czy pracuj w dziedzinie zgodnej z mym powoaniem, czy te nie? 27. Czy zleceniodawca mych usug by z nich zadowolony, a jeli nie, to dlaczego? 28. Jak cz mego zasadniczego planu osignicia yciowego sukcesu stanowi moje tegoroczne dokonania? (Dokonaj tej oceny uczciwie i odwanie, przedstaw j do sprawdzenia komu, kto jest do odwany, by zrobi to rzetelnie). Po przeczytaniu i przyswojeniu sobie informacji zawartych w tym rozdziale bdziesz ju w stanie stworzy praktyczny plan marketingu swych usug. Znalaze w tym rozdziale dokadny opis wszystkich gwnych zasad planowania sprzeday wasnych usug oraz gwnych cech przywdztwa, najczstszych przyczyn niepowodzenia w przewodzeniu innym, wykaz dziedzin otwierajcych przed nowym rodzajem przywdztwa szczeglne perspektywy, gwnych powodw klski yciowej oraz list wanych pyta, ktre powiniene sobie postawi w toku samoanalizy. Przedstawiem te kwestie szczegowo, poniewa przyda si to wszystkim, ktrzy musz przystpi do zdobywania bogactwa poprzez marketing wasnych usug. Zarwno ci, ktrzy stracili fortuny, jak i przystpujcy do ich zdobywania, maj do zaoferowania jedynie wasne usugi; std jest rzecz niezmiernie wan, by dysponowali praktycznymi informacjami umoliwiajcymi im najbardziej korzystne sprzedawanie wasnych usug. Pene przyswojenie i zrozumienie wyoonych tu informacji bdzie pomocne w marketingu wasnych usug, a take dopomoe w dokadniejszym analizowaniu i sdzeniu ludzi. 68

Bd te miay te informacje bezcenn warto dla dyrektorw biur personalnych, menederw zarzdzajcych dziaami zatrudnienia i innych szefw odpowiedzialnych za dobr pracownikw i wydajne funkcjonowanie zakadw wytwrczych i handlowych. Jeli nie dowierzasz temu stwierdzeniu, sprawd jego warto odpowiadajc pisemnie na dwadziecia osiem wyliczonych uprzednio pyta. Stracone moliwoci zdobywania bogactwa Skoro ju przeanalizowalimy zasady prowadzce do zdobywania bogactwa, pora zapyta: Gdzie mona znale okolicznoci sposobne do zastosowania tych zasad? Sprbujmy przedstawi spis ofert, jakie Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej proponuj czowiekowi dcemu do wzbogacenia si. Najpierw musimy wbi sobie w pami, e yjemy wszyscy w kraju, gdzie kady przestrzegajcy prawa obywatel cieszy si wolnoci myli i wolnoci dziaania nieporwnywaln z warunkami panujcymi w jakimkolwiek innym kraju. Wikszo z nas nigdy nie sporzdzi sobie inwentarza korzyci, jakie przynosi wolno. Nie porwnywalimy naszej nieograniczonej wolnoci z wolnoci ograniczan w rnych krajach. Rozporzdzamy wolnoci myli, wolnoci wyboru rodzaju wyksztacenia i cieszenia si nim, wolnoci religii, wolnoci polityczn, wolnoci przedsiwzicia, jakiemu chcemy si odda, zawodu lub specjalnoci, wolnoci gromadzenia i posiadania wszelkiej wasnoci, jak zdoamy uzyska, wolnoci wyboru miejsca zamieszkania, wolnoci zawierania maestw, wolnoci zapewniajc rwne prawa ludziom wszystkich ras, wolnoci przenoszenia si ze stanu do stanu, wolnoci wyboru rodzaju poywienia oraz wolnoci ubiegania si o kad pozycj yciow, do ktrej zajcia przygotujemy si odpowiednio, wcznie z prezydentur Stanw Zjednoczonych. Dysponujemy te innymi rodzajami wolnoci, by to tylko rzut oka na najwaniejsze z nich, ktre otwieraj przed nami moliwoci najwyszego rzdu. Te rozlege wolnoci s tym bardziej zadziwiajce, e Stany Zjednoczone s jedynym krajem na wiecie gwarantujcym je kademu obywatelowi, niezalenie od tego, czy urodzi si Amerykaninem czy naturalizowa si w USA.*[Informacja niecisa: prezydentem USA moe by wycznie czowiek urodzony w tym kraju, (przyp. tum.)] Sprbujmy z kolei przypatrzy si niektrym bogosawionym nastpstwom tych wolnoci, ktre zoono w nasze rce. Wemy za przykad przecitn rodzin amerykask (mam na myli rodziny o przecitnym dochodzie) i podsumujmy korzyci dostpne kademu czonkowi takiej rodziny zamieszkaej w tym kraju obfitoci i nieograniczonych moliwoci! Po wolnoci myli i dziaania nastpuj wolnoci wyboru poywienia, ubrania i zamieszkania, stanowice trzy gwne potrzeby yciowe. ywno: ze wzgldu na ogln wolno, przecitna rodzina amerykaska jest w stanie zdoby dowolnie wybrany rodzaj i wystarczajc do zaspokojenia swych potrzeb ilo ywnoci, odpowiednio do skali swych zarobkw. Ubir: wszdzie na terenie Stanw Zjednoczonych, kobieta o przecitnych wymaganiach jest w stanie ubra si wygodnie i odpowiednio za nie wicej ni piset dolarw rocznie, a mczyzna za tyle lub mniej. Mieszkanie: przecitna rodzina amerykaska mieszka w wygodnym mieszkaniu, z centralnym ogrzewaniem, elektrycznoci i gazem. Grzanki, ktre jada na niadanie, przygotowywane s w elektrycznym tosterze, kosztujcym par dolarw. Mieszkanie sprzta si odkurzaczem elektrycznym. Przez ca dob w kuchni i azience dostpna jest ciepa woda. ywno przechowuje si w chodziarce elektrycznej. Kobieta zakrca wosy, pierze bielizn i prasuje przy uyciu atwego w obsudze 69

sprztu elektrycznego, ktry wystarczy podczy do kontaktu. Mczyzna goli si maszynk elektryczn, a oboje przez ca dob zaopatrywani s w wiadomoci i rozrywki z caego wiata za porednictwem odbiornika radiowego i telewizyjnego. W mieszkaniu jest wiele innych udogodnie, ale ju te wyliczenia daj pewne wyobraenie o wolnociach, jakimi cieszymy si w Ameryce. Wymieniem tu jedynie trzy podstawowe potrzeby yciowe, ywno, ubir i mieszkanie. Przecitny obywatel amerykaski korzysta take z innych przywilejw i udogodnie dostpnych za umiarkowany wysiek, nie przekraczajcy omiu godzin pracy dziennie. Przecitny obywatel amerykaski ma zapewnion ochron prawa wasnoci nie spotykan w adnym innym kraju na wiecie. Moe swe oszczdnoci umieci w banku pewien, e rzd mu je zagwarantuje i popieszy z pomoc, jeli bank zbankrutuje. Obywatel amerykaski nie potrzebuje paszportu ani adnego zezwolenia, jeli zechce si przenie z jednego stanu do drugiego. Moe uda si dokd zechce i kiedy zechce wrci. Co wicej, moe sobie podrowa pocigiem, autem, autobusem, samolotem lub statkiem, zalenie od moliwoci finansowych. Zaufaj kapitaowi Syszymy czsto politykw, jak rozprawiaj o wolnoci w Ameryce, kiedy zabiegaj o gosy wyborcw, rzadko jednak zdarza im si powici naleyt uwag analizie rde i istoty owej wolnoci. Nie majc nic do stracenia i nie powodowany adnymi ukrytymi motywami, mog swobodnie przystpi do zanalizowania tego tajemniczego, abstrakcyjnego, czsto mylnie rozumianego czego, co przynosi kademu obywatelowi Stanw Zjednoczonych wicej bogosawionych korzyci i moliwoci zdobywania pomylnoci, przysparzania sobie wolnoci w kadej dziedzinie ycia, ni to jest do pomylenia w innym kraju. Czuj si uprawniony do analizowania tego rda i istoty wolnoci, poniewa znam obecnie i znaem w przeszoci, w cigu ponad pwiecza, wielu spord ludzi, ktrzy sprawowali wadz i wielu, ktrzy dzi j dzier w swych rkach. Ten tajemniczy dobroczyca ludzkoci ma na imi kapita! Na kapita skadaj si nie tylko pienidze, ale przede wszystkim grupy wysoko zorganizowanych, inteligentnych ludzi, ktre planuj sposoby i rodki skutecznego wykorzystania pienidzy dla dobra spoecznego i wasnej korzyci. Grupy te skadaj si z uczonych, wychowawcw, chemikw, wynalazcw, ludzi zajmujcych si reklam, prawnikw, lekarzy, ekspertw od spraw transportu, analizy biznesu i wielu innych, wysoko wyspecjalizowanych dziedzin wiedzy przydatnej w przemyle i handlu. S to pionierzy, poszukiwacze nowych szlakw i nowych obszarw. Wspieraj oni uniwersytety, szpitale, szkoy, buduj drogi, wydaj gazety, opacaj zasadnicz cz wydatkw rzdowych, zajmuj si niezliczonymi, a istotnymi, sprawami sucymi rozwojowi ludzkoci. Krtko mwic, kapitalici s mzgiem naszej cywilizacji, poniewa dostarczaj caego tworzywa dla owiaty, nauki i postpu ludzkiego. Pienidze nie wsparte myl s zawsze niebezpieczne. Wykorzystywane w sposb waciwy, staj si sednem cywilizacji. Pewnego wyobraenia o potdze zorganizowanego kapitau mona nabra przedstawiajc sobie siebie obcionego brzemieniem odpowiedzialnoci za przygotowanie rodzinie prostego niadania, bez posiadania kapitau. Po herbat musielibymy wybra si do Chin lub Indii, ktre le do daleko od Ameryki. Nawet jeli jeste dobrym pywakiem, zmczyby si tak wypraw. A stanby przed tob kolejny problem: jakimi pienidzmi by si tam posuy, gdyby nawet rozporzdza fizyczn moliwoci przepynicia przez ocean? 70

Aby zdoby cukier, musiaby znw przepyn kawa oceanu na Kub lub powdrowa pieszo do cukrowniczych regionw stanu Utah. Nawet jednak wtedy mgby powrci bez cukru, poniewa do jego wyprodukowania potrzebna jest zorganizowana praca i pienidze, nie mwic ju o rafineriach, transporcie i dostawach detalicznych umoliwiajcych ci postawienie na stole penej cukiernicy. Stosunkowo atwo zdobyby jajka w pobliskiej wsi, ale aby przynie do domu sok grejpfrutowy musiaby si wybra na Floryd. Kolejn dug wdrwk odbyby do Kansas lub jakiego innego stanu z pasa zboowego po mk na chleb. Wyroby mczne musiaby skreli ze swego menu, poniewa mona je zdoby wycznie za spraw pracy i sprawnej organizacji ludzi dysponujcych odpowiedni maszyneri, a to wszystko wymaga kapitau. Z kolei musiaby popyn do Ameryki Poudniowej, gdzie zerwaby troch bananw, w drodze powrotnej zajrzaby na ktr z pobliskich farm po mleko, maso i mietan. Dopiero teraz twoja rodzina mogaby zasi do niadania. Zakrawa to na absurd, prawda? Ale przecie caa ta procedura byaby koniecznoci, gdyby tych wszystkich prostych produktw nie stawiano ci w zasigu rki w wyniku funkcjonowania systemu kapitalistycznego. Cywilizacj zbudowano na bazie kapitau Kwoty pienine niezbdne do zbudowania i eksploatowania szlakw kolejowych i morskich koniecznych dla zorganizowania systemu transportu zaspokajajcego proste potrzeby niadaniowe s tak ogromne, e przekraczaj ludzk wyobrani. Sigaj setek milionw dolarw, nie mwic ju o caej armii wyspecjalizowanych pracownikw transportu morskiego i ldowego. Ale transport jest tylko jednym z elementw nowoczesnej cywilizacji w kapitalistycznej Ameryce. Zanim otrzyma si co, co trzeba przewie, musi to co wyrosn z ziemi lub zosta wytworzone i przygotowane do wysania na rynek. Wymaga to kosztujcych miliony dolarw urzdze i narzdzi, maszyn, opakowa, kontenerw i wreszcie marketingu, a to wszystko wymaga pracy milionw ludzi. Szlaki morskie i ldowe nie wyrosy same z ziemi i nie dziaaj bynajmniej automatycznie. Zbudowano je dla potrzeb cywilizacji dziki pracy i zdolnociom organizacyjnym ludzi obdarzonych wyobrani, wiar, zapaem, zdecydowaniem i wytrwaoci! Tych ludzi nazywamy kapitalistami. Powodowao nimi pragnienie budowania, zdobywania, wiadczenia uytecznych usug, uzyskiwania zarobku i gromadzenia bogactw. A poniewa wiadczyli usugi, bez ktrych nie byoby cywilizacji, zgromadzili wielkie bogactwa. Aby to podsumowanie ich osigni uczyni w peni jasnym i zrozumiaym dodam, e owi kapitalici s ludmi samodzielnie uformowanymi, natomiast wikszoci z nas zdarzyo si wysuchiwa na ich temat demagogicznych przemwie oskarycielskich. To s wanie ci ludzie, ktrych radykaowie, populici, nieuczciwi gracze polityczni i demagogiczni przywdcy zwizkowi nazywaj grabiecami z Wall Street. Nie zamierzam tu opowiada si za adn grup ludzi czy te systemem ekonomicznym ani przeciw nim. Zamierzeniem tej ksiki - zamierzeniem, ktremu powiciem wicej ni p wieku pracy - jest przedstawienie tym wszystkim, ktrzy chc j pozna, najbardziej niezawodnej filozofii yciowej, dziki ktrej kada jednostka moe zdoby tak ilo bogactwa jakiej zapragnie. Przeanalizowaem korzyci ekonomiczne pynce z systemu kapitalistycznego w dwch 71

celach: 1. Po to, by dowie, e wszyscy, ktrzy d do bogactwa musz uzna system, ktry kontroluje wszystkie drogi wiodce do bogactwa, zarwno mniejszego jak i wikszego, i dostosowa si do tego systemu. 2. Aby ukaza drug stron medalu, przeciwstawn tej, ktr politykierzy przedstawiaj w sposb zniechcajcy do denia do bogactwa, traktujc zorganizowany kapita jako co w rodzaju miertelnej trucizny. Nasz kraj jest krajem kapitalistycznym. Rozwija si w oparciu o kapita, a my jestemy ludmi, ktrzy gosz, e maj prawo korzysta z bogosawiestw wolnoci nam stworzonych, ludmi, ktrzy d do bogactwa bdc wiadomymi faktu, e ani te bogactwa, ani moliwoci ich zdobycia nie byyby osigalne, gdyby zorganizowany kapita nam ich nie stworzy. Jest tylko jedna pewna droga gromadzenia i legalnego posiadania bogactw, a wiedzie ona przez wiadczenie uytecznych usug. Nie stworzono nigdy adnego innego systemu, w ktrym czowiek mgby legalnie dochodzi do bogactwa za porednictwem wykorzystywania zwykej siy liczb lub poprzez oferowanie rwnowanej wartoci tego co otrzymuje, w takiej lub innej postaci. Wszdzie wok obfito, wszdzie mnstwo moliwoci Ameryka obdziela wszystkich wolnoci i moliwociami zdobywania bogactwa, jakiego kady rzetelny czowiek pragnie. Kiedy si kto wybiera na polowanie, wybiera teren owiecki oferujcy bogate moliwoci. Ta sama zasada obowizuje przy poszukiwaniu drg do bogactwa. Jeli poszukujesz bogactwa, nie przegap moliwoci oferowanych przez kraj, ktrego obywatele s tak bogaci, e kobiety wydaj miliony dolarw rocznie na szminki, puder i inne kosmetyki. Jeli poszukujesz pienidzy, uwanie przypatrz si krajowi, gdzie setki milionw dolarw rocznie wydaje si na papierosy. Nie piesz si nadmiernie z opuszczeniem kraju, w ktrym ludzie dobrowolnie, a nawet chtnie, wydaj miliony dolarw rocznie na rozgrywki futbolowe, koszykarskie i zapanicze zakady. Pamitaj take, e s to dopiero zacztki - rda, z ktrych napywa pomylno. Wspomniaem tylko o kilku luksusach i sprawach nie najistotniejszych. Pamitaj, e przemys budowlany, transportowy i marketing tych paru wytworw dostarcza staego zajcia wielu milionom ludzi, ktrzy otrzymuj za swe usugi wiele milionw dolarw miesicznie i wydaj je swobodnie zarwno na potrzeby podstawowe, jak i luksusy. Zachowaj w pamici zwaszcza to, e caa ta wymiana towarw i usug opiera si na obfitoci i moliwociach gromadzenia bogactw. Tu wanie spenia si cel naszej amerykaskiej wolnoci. Nic nie jest w stanie powstrzyma nikogo przed wczeniem si w wysiki konieczne do rozwijania biznesu. Jeli kto jest obdarzony wybitnym talentem, wyksztaceniem, dowiadczeniem, moe zdoby ogromne bogactwo. Ci skromniej przez los obdarzeni zadowoli si musz skromniejszym bogactwem. Kady moe zapewni sobie rodki do ycia za cen nominalnego wysiku w pracy. No wic yjesz w takich warunkach! Moliwoci rozkadaj si przed tob szerok gam. Postp krok do przodu, wybierz moliwo najodpowiedniejsz dla ciebie, stwrz plan dziaania i przystp do jego realizacji wykazujc w tym wytrwao. Reszty dokona kapitalistyczna Ameryka. Moesz w wielkim stopniu na niej polega - kapitalistyczna Ameryka zapewnia kademu moliwoci wiadczenia uytecznych usug i gromadzenia bogactw proporcjonalnych do wartoci tych usug. 72

System nikomu nie odmawia takiej szansy, ale nie moe obieca i nie obiecuje czego za nic, poniewa sam podlega nieubaganej kontroli praw ekonomii, ktre nie uznaj ani nie toleruj przez duszy czas niczego, co si opiera na braniu bez dawania. WNIOSKI POD ROZWAG: Cztery dynamiczne reguy przewodzi ci powinny przy formowaniu trustu mzgw, ktry wydatnie rozszerzy twe moliwoci zdobywania pienidzy. Moesz dobra sobie ludzi, ktrzy ci inspiruj, dziel si z tob swymi moliwociami umysowymi, wsptworz i pomnaaj tw wielk wiar w sukces. Wykorzystuj jedenacie sekretw dobrego przywdztwa; wystrzegaj si dziesiciu przyczyn, dla ktrych niektrzy aspirujcy do roli przywdczej ponosz klsk; sze dziedzin oczekujcych na nowe przywdztwo i pi sposobw uzyskania dobrej pracy otwiera przed tob rozlege perspektywy. Sporzd na pimie wykaz lub resume (streszczenie) wedug podanej w tej ksice dyspozycji, a drzwi stan przed tob otworem, pracodawcy zaprosz ci do zajcia wanego dobrze patnego stanowiska. Pomylno Ameryki oparto na kapitale, niewiele w gruncie rzeczy rnym od tego, ktry nosisz w sobie. Sukces nie wymaga usprawiedliwie. Klska nie znosi wymwek.

73

VIII Sidmy krok do bogactwa:


UMIEJTNO DECYDOWANIA
Dowiesz si, jak przeksztaca opinie w decyzje i wdraa je w ycie. Dowiesz si te, w jaki sposb i kiedy zmieni decyzje dla zwikszenia zysku i korzyci.

Przeankietowanie ponad dwudziestu piciu tysicy mczyzn i kobiet, ktrzy doznali yciowej klski wykazao, e brak umiejtnoci decydowania znalaz si niemal na czele listy trzydziestu jeden gwnych przyczyn tej klski. Gnuno, bdca przeciwiestwem zdecydowania, jest najczstszym wrogiem, ktrego kady czowiek musi w sobie pokona. Kiedy zapoznacie si z tym rozdziaem, bdziecie umieli sprawdzi sw umiejtno podejmowania szybkich i stanowczych decyzji oraz bdziecie przygotowani do wdraania w ycie zasad stosowanych przy ich podejmowaniu. Analiza dowiadcze kilkuset ludzi, ktrzy zebrali majtek przekraczajcy milion dolarw dowodzi, e kady z nich mia w zwyczaju natychmiastowe podejmowanie decyzji, zmienia je za powoli, jeli w ogle musia je zmienia. Natomiast wszyscy bez wyjtku ludzie, ktrym si nie powiodo, podejmowali decyzje opieszale, natomiast zmieniali je szybko i czsto. Jedn z najcenniejszych zalet Henry ego Forda by jego zwyczaj podejmowania decyzji szybkich i stanowczych, a zmienia je powoli. Zwyczaj ten by tak charakterystyczny dla Forda, e zyska mu opini czowieka upartego. I ten wanie zwyczaj skoni Forda do wytrwaego produkowania synnego modelu T (najbrzydszego samochodu na wiecie), mimo i wszyscy jego doradcy i wielu sprzedawcw samochodw ponaglao go do zmiany produkowanego modelu tego popularnego auta. By moe pan Ford nazbyt dugo z t zmian zwleka, z drugiej jednak strony jego upr pozwoli zbi na tym modelu ogromn fortun, zanim zmiana staa si konieczna. Nie ulega wtpliwoci, e zwyczaj pana Forda trwania przy raz podjtej decyzji mg by form uporu, ale jest to cecha cenniejsza od opieszaoci w podejmowaniu decyzji i popiechu w ich zmienianiu. Dobre rady s tanim towarem Wikszo ludzi ponoszcych klski w swych zabiegach o zdobycie pienidzy zazwyczaj atwo ulega opiniom innych. Pozwalaj oni myle za siebie gazetom i plotkujcym ssiadom. Dobre rady s najtaszym towarem na wiecie. Kady ma cay worek opinii na rne tematy, ktrymi suy na zawoanie. Jeli ulegasz opiniom innych w chwili, gdy masz podj decyzj, jest bardziej prawdopodobne, e nie osigniesz sukcesu w adnym przedsiwziciu, ni gdyby opiera si na wasnej tylko dzy pienidzy. Jeli podlegasz opiniom innych, przyguszasz wasn dz. Trzymaj si swoich pogldw, kiedy zabierasz si do wdraania w ycie przedstawionych tutaj zasad - i zgodnie z nimi podejmuj wasne decyzje oraz realizuj je. Nikogo nie obdarzaj penym zaufaniem, poza czonkami twego trustu mzgw, a dobierajc sobie jego skad upewnij si, e wczye do tylko takich ludzi, ktrzy wykazuj pene zrozumienie dla twego celu i utosamiaj si z nim. Bliscy przyjaciele i krewni, cho mog sobie z tego nie zdawa sprawy, czsto utrudniaj podejmowanie decyzji swymi radami, a czasem te artami, ktre w ich rozumieniu maj by dowcipne. Tysice ludzi podlegaj kompleksowi niszoci przez cae ycie, poniewa kto 74

pewny siebie, a w gruncie rzeczy bdcy ignorantem, poderwa ich wiar w siebie krytycznymi opiniami lub szyderstwem. Masz wasny umys i na nim si opieraj. Podejmuj decyzje wedug wasnego uznania. Jeli potrzebne s ci od innych ludzi informacje, ktre umoliwi ci podjcie decyzji, co bdzie si z pewnoci zdarza, zwr si o te informacje spokojnie, bez ujawniania swych zamiarw. Jest rzecz charakterystyczn dla ludzi o powierzchownej i czstkowej wiedzy, e staraj si wywrze wraenie, i dysponuj wiedz pen. Ludzie ci zazwyczaj bardzo duo mwi, a bardzo niechtnie suchaj. Jeli chcesz nabra umiejtnoci waciwego decydowania, miej oczy i uszy szeroko otwarte - usta natomiast trzymaj zamknite. Ci co zbyt duo mwi, niewiele robi. Jeli chtniej mwisz ni suchasz, nie tylko pozbawiasz si wielu moliwoci zebrania uytecznej wiedzy, ale ujawniasz swe plany i zamierzenia ludziom, ktrzy z wielk uciech ci je zakc, poniewa ci zazdroszcz. Zapamitaj te, e ilekro otwierasz usta w obecnoci kogo dysponujcego rozleg wiedz, odsaniasz przed nim swj wasny zakres wiedzy, bd te jej brak! Wiedza naprawd bogata kryje si na og za skromnoci i powcigliwoci sown. Zachowaj w pamici fakt, i kady czowiek, z ktrym si stowarzyszasz, podobnie jak ty rozglda si za moliwoci zdobycia pienidzy. Jeli o swoich planach rozwodzisz si zbyt otwarcie, nie dziw si, e ci kto uprzedzi w dotarciu do celu, do ktrego zdae powolniej ni on, trwonic energi na gadulstwo. Niech tw pierwsz decyzj bdzie zamknicie ust, a otwarcie oczu i uszu. Mogaby ci o tym postanowieniu przypomina na przykad kartka papieru, na ktrej duymi literami wypiszesz sobie: Opowiedz wiatu o swych zamierzonych dokonaniach, ale najpierw je wykonaj. Jest to odpowiednik maksymy brzmicej: Czyny, nie sowa, licz si najbardziej. Decyzje o znaczeniu historycznym Warto decyzji mierzy si skal odwagi, jakiej wymagao ich podjcie. Wielkie decyzje, ktre stay si podwalinami naszej cywilizacji, podejmowano nieraz za cen ogromnego ryzyka, niekiedy ryzyka miertelnego. Decyzj Lincolna o ogoszeniu synnej Proklamacji Emancypacyjnej, przyznajcej rwne prawa kolorowej ludnoci Ameryki, podjto z pen wiadomoci tego, e obrci ona przeciw jej autorowi tysice jego dotychczasowych przyjaci i sojusznikw politycznych. Decyzja Sokratesa o wypiciu kubeczka cykuty, podjta jako wyraz niezgody na kompromis w sprawie jego pogldw, bya heroiczna. Utrwalia si w pamici ludzkoci na tysice lat, dajc wszystkim pokoleniom prawo do wolnoci myli i wypowiedzi. Decyzja generaa Roberta E. Leego, ktry przeszed na stron konfederacji stanw poudniowych, bya decyzj odwan, poniewa dobrze wiedzia, e bdzie go kosztowaa ycie, a take z pewnoci zapac za ni swym yciem inni. Zdarzenie w Bostonie Wszyscy obywatele Stanw Zjednoczonych s przewiadczeni, e jednak najwiksz decyzj wszystkich czasw podjto 4 lipca 1776 roku w Filadelfii, kiedy to pidziesiciu szeciu ludzi podpisao swymi nazwiskami dokument, ktry - z czego sobie dokadnie zdawali spraw albo mia przynie wolno Amerykanom, albo spowodowa zacinicie stryczka na szyi kadego z sygnatariuszy! Syszelicie oczywicie o tym dokumencie, ale by moe nie wycignlicie z tego naleytych wnioskw dotyczcych wagi osobistego dokonania. 75

Wszyscy mamy w pamici dat podjcia tej decyzji, ale niewielu z nas zdaje sobie spraw ze skali odwagi, jakiej wymagao jej podjcie. Nasz histori zapamitujemy tak, jakiej nas uczono; zapamitujemy daty i nazwiska ludzi uczestniczcych w bitwach; zapamitujemy nazwy miejscowoci takie jak Valley Forge i Yorktown; zapamitujemy Georgea Washingtona i lorda Cornwallisa. Ale niewiele wiemy o siach, ktre stay za tymi nazwiskami, datami, miejscowociami. A jeszcze mniej wiemy o tej nieuchwytnej sile, ktra zapewnia nam wolno na dugo przedtem zanim wojska Georgea Washingtona wkroczyy do Yorktown. Tragedi waciwie jest to, e historycy nie podaj na og najmniejszej nawet wzmianki o tej nieuchwytnej potdze, ktra zrodzia wolno naszego narodu, powoanego do ustanowienia nowych standardw niepodlegoci dla wszystkich krajw na wiecie. Nazywam to tragedi, poniewa jest to ta sama, samo-swoja sia, ktr kada jednostka powinna wykorzysta w celu pokonania przeciwnoci losu i nadania yciu ceny, na jak ono zasuguje. Przyjrzyjmy si wydarzeniom, ktre zrodziy ow si. Caa sprawa zaczyna si od pewnego zdarzenia w Bostonie, ktre miao miejsce 5 marca 1770 roku. onierze brytyjscy patrolowali ulice miasta jawnie zagraajc spokojowi jego obywateli. Kolonici czuli si uraeni wtargniciem uzbrojonych ludzi pord siebie. Zaczli otwarcie wypowiada swe niezadowolenie, obrzucajc onierzy zarwno wyzwiskami jak i kamieniami, a wreszcie oficer dowodzcy onierzami wyda rozkaz: Na bagnety... naprzd! Rozgorzaa bitwa. Przyniosa mier i rany wielu ludziom. Wydarzenie to wywoao tak wielkie wzburzenie, e lokalny parlament prowincji (zoony z najwybitniejszych kolonistw) zwoa specjalne posiedzenie majce zdecydowa o podjciu konkretnych dziaa. Czonkami parlamentu byli m.in. John Hancock i Samuel Adams. Odwanie wezwali w swych przemwieniach do usunicia wszystkich onierzy brytyjskich z Bostonu. Zapamitajcie to sobie: decyzja zrodzona w umysach dwch odwanych ludzi moe zosta susznie uznana za akt narodzin wolnoci, ktr si obecnie w Stanach Zjednoczonych cieszymy. Zapamitajcie te, e ta decyzja wymagaa wiary i odwagi, poniewa bya niebezpieczna. Zanim sesja parlamentu si zakoczya, upowaniono Samuela Adamsa do rozmw z gubernatorem prowincji, Hutchinsonem, i przedoenia mu dania, by onierze brytyjscy opucili Boston. danie to zostao przyjte, onierzy wycofano, ale wydarzenie owo na tym si nie zakoczyo. Stworzyo ono now sytuacj, ktra miaa doprowadzi do odwrcenia caego trendu cywilizacyjnego. Umysy jednocz si w dziaaniu Istotn rol w dalszych wydarzeniach odegra Richard Henry Lee, ktry korespondowa z Samuelem Adamsem wymieniajc si z nim odwanymi pogldami i nadziejami dotyczcymi sytuacji mieszkacw kolonii i poprawienia ich doli. Adams nabra w toku tej wymiany listw przekonania, e objcie tak wymian korespondencji trzynastu kolonii moe doprowadzi do skoordynowania wysikw niezbdnych do rozwizania trapicych te kolonie problemw. W dwa lata po incydencie z onierzami brytyjskimi w Bostonie (w marcu roku 1772) Adams przedoy parlamentowi wniosek o powoanie komitetu do spraw wymiany korespondencji midzy koloniami, obejmujcego swym dziaaniem wszystkie trzynacie kolonii i majcego w kadej z nich swego specjalnego przedstawiciela, ktrego to komitetu zadaniem bdzie przyjacielska wsppraca dla ulepszenia sytuacji w koloniach brytyjskiej Ameryki. By to zacztek organizacji majcej nieocenione znaczenie dla wywalczenia wolnoci dla ciebie i dla mnie. Grupa trustu mzgw wkrtce zostaa powoana. W jej skad wchodzili m.in. 76

Adams, Lee i Hancock. Zorganizowano w komitet. Obywatele kolonii nieraz ju wdawali si w spontaniczne utarczki z onierzami brytyjskimi, podobne do zamieszek w Bostonie, ale nie przyniosy one adnego poytku. Nie koordynowa tych odosobnionych potyczek aden trust mzgw! adna grupa ludzi nie poczya swych serc, umysw, ducha i ciaa we wsplnym postanowieniu przecicia konfliktw z Brytyjczykami na dobre, a do czasu, kiedy Adams, Lee i Hancock uformowali w komitet. Tymczasem Brytyjczycy rwnie nie pozostawali bezczynni. Oni rwnie przygotowali trust mzgw majcy dziaa na ich rzecz, a mieli do swej dyspozycji pienidze i onierzy. Szybka decyzja zmienia bieg historii Korona brytyjska powoaa Cagea na gubernatora Massachusetts, na miejsce Hutchinsona. Jednym z pierwszych krokw nowego gubernatora byo skierowanie do Adamsa specjalnego wysannika, ktry mia go zastraszy i skoni do zaprzestania dziaa opozycyjnych. Aby zrozumie ducha owych wydarze, zapoznajmy si z rozmow, jak w wysannik (pukownik Fenton) odby z Adamsem. Pukownik Fenton: Panie Adams, zostaem upowaniony przez gubernatora Cagea do owiadczenia panu, e gubernator uprawniony zosta do zapewnienia panu wszelkich korzyci, jakie pan uzna za zadowalajce (bya to prba skorumpowania Adamsa!) pod warunkiem, e przerwie pan dziaalno opozycyjn w stosunku do zarzdze wadz. Gubernator radzi panu szczerze, Sir, aby nie sprawia pan wicej przykroci Jego Krlewskiej Wysokoci. Postpowanie paskie kwalifikuje si do kary zgodnie z aktem Henryka VIII, na mocy ktrego ludzie dokonujcy takich czynw na rozkaz gubernatora prowincji odsyani s do Anglii i sdzeni tam za zdrad albo knucie zdrady. Ale jeli pan zmieni swe postpowanie, nie tylko uzyska pan znaczne korzyci osobiste, lecz take zawrze pan pokj z krlem. Samuel Adams mia do wyboru dwie decyzje. Mg zaprzesta dziaalnoci opozycyjnej, i uzyska znaczne korzyci, lub te kontynuowa j ryzykujc zawinicie na szubienicy! Tak wic nadesza chwila, w ktrej Adams podj musia natychmiastow decyzj, ktra moga go kosztowa ycie. Najpierw Adams uzyska od pukownika Fentona sowo honoru, e jego odpowied przekazana zostanie gubernatorowi wiernie co do sowa. Odpowied ta brzmiaa: Prosz wic powiedzie gubernatorowi Cageowi, e ufam, i od dawna ju zawarem pokj z krlem krlw. adne wzgldy osobiste nie przywiod mnie do porzucenia susznej sprawy mego kraju. I prosz te powiedzie gubernatorowi Cageowi, i szczerze mu radz, by nie uraa wicej uczu zrozpaczonego narodu. Kiedy gubernator Cage zapozna si z sarkastyczn odpowiedzi Adamsa, wpad w gniew i ogosi proklamacj, w ktrej mona byo przeczyta: W imieniu Jego Wysokoci krla oferuj i przyrzekam jego najwyrozumialsze wybaczenie wszystkim ludziom, ktrzy zo bro i powrc do swych obowizkw i pokojowych zaj, wyczajc z tego wybaczenia jedynie Samuela Adamsa i Johna Hancocka, ktrych wyczyny maj charakter zbyt odraajcy, aby zasuy na jakiekolwiek inne potraktowanie oprcz surowej kary. Mona by wic powiedzie, uywajc nowoczesnego slangu, e Adams i Hancock stali si chopcami do bicia! To wyzwanie rzucone przez wzburzonego gubernatora, zmusio obu zaatakowanych do podjcia kolejnej - rwnie niebezpiecznej - decyzji. Zwoali natychmiast konspiracyjne zebranie swych stronnikw. Kiedy si ju zgromadzili w wyznaczonym miejscu, Adams zamkn drzwi na klucz, schowa go do kieszeni i owiadczy zgromadzonym, i stao si koniecznoci powoanie przedstawicielskiego kongresu kolonistw oraz e nikt nie opuci tego pomieszczenia, dopki kongres taki nie zostanie utworzony. 77

Zapanowao wielkie podniecenie. Niektrzy zwracali uwag na moliwe konsekwencje tak radykalnego postpowania. Inni wyraali powane wtpliwoci co do rozwanoci tak ostrej decyzji, ktra moe urazi krla. W tym zamknitym na klucz pomieszczeniu znajdowali si jednak dwaj ludzie, Hancock i Adams, gusi na podszepty lku, lepi na perspektyw klski. Ulegajc sile ich mylenia pozostali uczestnicy spotkania doszli do wsplnego postanowienia, e za porednictwem komitetu korespondujcego z koloniami amerykaskimi podejmie si przygotowania do zwoania na dzie 5 wrzenia 1774 roku w Filadelfii posiedzenia Pierwszego Kongresu Kontynentalnego. Zapamitajcie t dat. Jest wczeniejsza od 4 lipca 1776. Gdyby nie podjto decyzji o zwoaniu Kongresu Kontynentalnego, nie mona by byo podpisa Deklaracji Niepodlegoci. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem nowego Kongresu, inny dziaacz, w innej czci kraju, zaangaowany by gboko w przygotowywanie do publikacji Oglnego przegldu praw Ameryki brytyjskiej. Nazywa si Thomas Jefferson, mieszka w Wirginii, a jego stosunki z lordem Dunmorem (przedstawicielem korony brytyjskiej w tej prowincji) byy tak napite, jak stosunki Hancocka i Adamsa z ich gubernatorem. Niedugo po opublikowaniu Oglnego przegldu praw poinformowano Jeffersona, e znalaz si w stanie oskarenia o zdrad gwn wobec rzdu Jego Krlewskiej Wysokoci. Jeden ze wsppracownikw Jeffersona, Patrick Henry, da wtedy upust swym pogldom, zamykajc wywody zdaniem, ktre na zawsze upamitnio si jako klasyczna maksyma: Jeli to ma by zdrada, popenij jej jak najwicej. Tacy oto ludzie, nie rozporzdzajcy si ani wadz, orem ani pienidzmi, ustanawiali z cakowitym przekonaniem wewntrznym przyszo kolonii, rozpoczynajc od otwarcia sesji Pierwszego Kongresu Kontynentalnego, i kontynuujc swe wysiki - z przerwami - a do 7 czerwca 1776, kiedy to Richard Henry Lee wsta i zwracajc si w stron przewodniczcego zgosi zgromadzeniu nastpujcy wniosek: Panowie, wnosz, aby te oto Zjednoczone Kolonie, bdce z mocy prawa wolnymi i niepodlegymi Stanami, uznay, i s zwolnione z wszelkiej zalenoci od korony brytyjskiej i e wszystkie powizania polityczne pomidzy nimi a pastwem Wielkiej Brytanii s, i powinny by, cakowicie zerwane. Thomas Jefferson odczytuje Deklaracj Niepodlegoci Niezwyky wniosek Richarda Lee poddano dyskusji burzliwej i tak dugotrwaej, e zacza nuy wnioskodawc. W kocu, po kilkudniowej debacie, Lee ponownie wszed na mwnic i przemwi penym, czystym gosem: Panie przewodniczcy, dyskutujemy nad t spraw od kilku ju dni. Mamy w tej chwili jeden ju tylko krok do uczynienia. Dlaczego wic z nim zwlekamy, panie przewodniczcy? Na c zda si mog dalsze deliberacje? Zdobdmy si na wydanie na wiat Republiki Amerykaskiej. Niech si rozwija, nie po to, by niszczy i zdobywa, lecz by na powrt ustanowi pokj i prawo. Zanim wniosek Richarda Lee poddano pod gosowanie, sam wnioskodawca musia wyjecha do Wirginii, wezwany tam w zwizku z cik chorob w jego rodzinie; zanim jednak opuci Filadelfi, spraw zoy w rce swego przyjaciela, Thomasa Jeffersona, ktry zobowiza si doprowadzi j do koca. Wkrtce przewodniczcy Kongresu (Hancock) powoa Jeffersona na przewodniczcego komitetu majcego opracowa Deklaracj Niepodlegoci. Komitet dugo i intensywnie pracowa nad dokumentem, ktry po uchwaleniu przez Kongres mia oznacza, e kady z ludzi, ktrzy go podpisz, ryzykuje wasnym yciem w przypadku, gdy kolonie przegraj wojn z Wielk Brytani, majc niechybnie wybuchn w nastpstwie tego uchwalenia. 78

Dokument opracowano, jego projekt odczytano przed Kongresem 28 czerwca. Przez kilka nastpnych dni dyskutowano nad nim, ucilajc poszczeglne sformuowania i nadajc mu form ostateczn. Wreszcie Thomas Jefferson stan przed Kongresem i nieulkym gosem odczyta to jedno z najpowaniejszych postanowie, jakie kiedykolwiek przelano na papier: Kiedy w toku dowiadcze czowieczych okazuje si konieczne, by jeden nard zerwa wizi polityczne czce go z drugim, i ustanowi w obliczu potg ziemskich swj samodzielny i rwnoprawny byt, do ktrego upowaniaj go prawa natury i prawa boskie, szacunek dla opinii ludzkoci zobowizuje go do wyoenia przyczyn, ktre go popchny do usamodzielnienia... Po odczytaniu dokumentu przez Jeffersona poddano go pod gosowanie i uchwalono, podpisy pod nim zoyo pidziesiciu szeciu sygnatariuszy, kady z nich za ryzykowa ten czyn swym yciem. Dziki tej decyzji narodzi si nard, ktrego powoaniem stao si odtd szerzenie w wiecie prawa do podejmowania decyzji. Przemylcie sobie wydarzenia, ktre doprowadziy do uchwalenia Deklaracji Niepodlegoci, a przekonacie si, e nard nasz, ktry obecnie zajmuje pozycj przewodni i stanowi potg wiatow, narodzi si z decyzji podjtej przez trust mzgw zoony z pidziesiciu szeciu osb. Zwrcie uwag na fakt, e ta wanie decyzja zapewnia sukces wojskom Washingtona, poniewa jej duch zagoci w sercu kadego onierza, ktry walczy pod jego rozkazami i pozwoli wytworzy tak si duchow, ktra nie moga podda si przegranej. Zwr te uwag (dla wasnego poytku) na okoliczno, e sia, ktra obdarzya nasz nard wolnoci, bya si samo-swoj, na ktr moe si zdoby kada jednostka ludzka zdolna do samopowicenia. Sia ta formuje si wedug regu przedstawionych w niniejszej ksice. Nietrudno odnale w historii rodzenia si Deklaracji Niepodlegoci zastosowanie przynajmniej szeciu spord tych zasad: dzy, zdecydowania wiary, wytrwaoci i grupy trustu mzgw oraz wyranego zaplanowania dziaa. Sia aktywnego umysu Filozofia moja doprowadza do wniosku, e myl wsparta arliw dz przejawia skonno do przetworzenia si w swj fizyczny ekwiwalent. W historii powstania Deklaracji Niepodlegoci, a take w historii United States Steel Corporation znale mona dokadny opis metody, w oparciu o ktr dokonuje si ta zadziwiajca przemiana. Nie Ucz na cud w poszukiwaniu tej metody, bo si go nie doczekasz. Musisz si oprze tylko na prawach natury. Prawa te odsaniaj si przed kadym, kto w nie uwierzy i zdobdzie si na odwag oparcia si na nich. Mona je wykorzysta dla uzyskania przez nard wolnoci, a take dla zdobycia bogactwa przez jednostk. Ludzie podejmujcy stanowcze i okrelone decyzje, wiedz czego chc i najczciej to zdobywaj. Przywdcy ze wszystkich dziedzin ycia decyduj si szybko i stanowczo. To jest wanie gwna przyczyna, dla ktrej stali si przywdcami. wiat przywyk do otwierania wszystkich drzwi przed ludmi, ktrych sowa i czyny dowodz, e wiedz dokd zmierzaj. Niezdecydowanie jest nawykiem, ktry zazwyczaj rodzi si ju w modoci. Utrwala si w latach szkolnych, a potem i w uniwersyteckich u ludzi, ktrzy nie maj wytknitego celu. Nawyk niezdecydowania przechodzi wraz z absolwentem do jego zaj zawodowych - w istocie rzeczy, to on mu wybiera zawd. Na ogl modzi ludzie po zakoczeniu edukacji imaj si pierwszej pracy, jaka im si nadarzy. Podejmuj j, bo podlegaj nawykowi niezdecydowania. Dziewidziesit osiem procent ludzi zatrudnionych dzi na posadach pozostaje na nich, poniewa nie sta ich na okrelone decyzje wybrania okrelonego zajcia oraz wiedzy na temat odnalezienia waciwego pracodawcy. Stanowcze decyzje zawsze wymagaj odwagi, czasem odwagi wielkiej. Pidziesiciu 79

szeciu ludzi, ktrzy podpisali Deklaracj Niepodlegoci, ryzykowao yciem sygnujc swymi nazwiskami w dokument. Czowiek, ktry podejmuje stanowcz decyzj zdobycia szczeglnej pracy i uzyskania wynagrodzenia, jakie uznaje za waciwe, nie ryzykuje yciem; ryzykuje tylko sw ekonomiczn wolnoci. Niezaleno finansowa, bogactwo, wymarzone zajcie i pozycja zawodowa nie s nieosigalne dla kogo, kto nie zgadza si na bierne wyczekiwanie na nie, lecz planuje i zdobywa te rzeczy. Kto, kto poda bogactwa w ten sam sposb, w jaki Samuel Adams poda wolnoci dla kolonii amerykaskich, niezbdnej dla ich pomylnego rozwoju, na pewno osignie yciowy sukces. WNIOSKI POD ROZWAG: Brak zdecydowania jest gwn przyczyn klski. Kady z nas ma swe zdanie na rne tematy, ale w kocu to twoje zdanie tworzy twj wiat. Tak jak decyzja podjta w Filadelfii w roku 1776 nadaje si i pewno dzisiejszemu wiatu. Aktywny umys wytwarza niezwyke moce. Niezdecydowanie czsto wywodzi si jeszcze z modoci; jak go unikn i jak dopomaga innym w jego unikniciu? Przemyl wydarzenia, ktre doprowadziy do podjcia wielkich decyzji i sporzd sobie na cae ycie przepis na podejmowanie decyzji i skuteczne ich realizowanie w kadej dziedzinie ycia. dza wolnoci rodzi wolno; dza bogactwa przynosi powodzenie w yciu. Kady z monych ludzi pozostaje we wadaniu swych wasnych si wewntrznych.

80

IX smy krok do bogactwa:


WYTRWAO
Rozpoznaj swe saboci, ktre stoj na drodze do wytknitego celu i pokonaj je. Wytrwao przywiedzie ci do uzyskania wadzy szanowanej, sprawdzonej i rosncej.

Wytrwao jest istotnym czynnikiem w procesie przetwarzania dzy w jej odpowiednik pieniny. Podstaw wytrwaoci jest sia woli. Sia woli i dza odpowiednio z sob poczone stanowi par nierozerwaln. Ludzie, ktrzy zbili wielkie fortuny znani s na og z opanowania, a niekiedy z uporu. Ale czsto s le rozumiani. Charakteryzuje ich bowiem sia woli, ktr cz z wytrwaoci i wspieraj nimi sw dz zapewnienia sobie przedmiotw swego podania. Wikszo ludzi skonna jest zarzuci swe cele i denia pod wpywem pierwszych trudnoci czy niepowodze. Niewielu tylko trwa przy nich a do osignicia zamierzonych wynikw. Wyraz wytrwao nie ma konotacji heroicznych, ale odnosi si do ludzi, ktrych wola musi by nieugita jak stal. Zdobywanie fortuny na og opiera si na wszystkich trzynastu zasadach wyoonej w tej ksice filozofii. Zasady te powinien zrozumie oraz wytrwale stosowa kady dcy do bogactwa. Sabe dze przynosz nike rezultaty Jeli czytasz t ksik z zamiarem zastosowania w praktyce wiedzy, ktra jest tu wyoona, pierwszym testem twej wytrwaoci bdzie dokonanie szeciu czynnoci opisanych w rozdziale drugim. Jeli nie naleysz do owych dwch procent ludzi, ktrzy maj cile wytknity cel w yciu i konkretny plan jego osignicia, powiniene uwanie przeczyta wyoone tu zalecenia i uczyni z nich codzienn rutyn postpowania, od ktrej nigdy nie odstpujesz. Brak wytrwaoci jest jedn z gwnych przyczyn yciowej klski. Co wicej, dowiadczenia tysicy ludzi dowiody, e brak wytrwaoci jest wad waciw wikszoci ludzi. Ale wad t mona pokona poprzez stanowczy wysiek. Stopie i rycho zwycistwa nad brakiem wytrwaoci zale cakowicie od arliwoci czyje dzy. Punktem wyjcia wszelkich osigni yciowych jest ich podanie. Zakarbuj to sobie w pamici. Sabe dze przynosz nike rezultaty, podobnie jak saby pomie wytwarza mao ciepa. Jeli stwierdzasz u siebie brak wytrwaoci, rodkiem na uleczenie tej saboci moe by silniejsze rozpalenie twej dzy. Przeczytaj ten rozdzia do koca, a nastpnie wr do rozdziau II o dzy bogactw i natychmiast przystp do wykonywania zalece zawartych w wyliczonych tam szeciu krokach. Zapa, z jakim bdziesz je wypenia, wykae ci jasno, jak silna - bd jak saba - jest w istocie twa dza pienidzy. Jeli si przekonasz, e nie jeste nimi zainteresowany, moesz uzna, e nie osigne jeszcze wiadomoci pienidza, ktr musisz w sobie wyrobi, jeli chcesz zdoby fortun. Bogactwa ci ku ludziom, ktrych umysy zostay przygotowane do ich przycigania, podobnie jak woda ciy ku oceanowi. Jeli stwierdzisz, e nie masz w sobie naleytej wytrwaoci, skup sw uwag na

81

zaleceniach wyoonych w rozdziale X Sia trustu mzgw; wesprzyj si swym trustem mzgw i poprzez zbiorowy wysiek czonkw tej grupy moesz osign wytrwao swych dziaa. Dalsze zalecenia dotyczce rozwijania cnoty wytrwaoci znajdziesz w rozdziaach dotyczcych autosugestii i podwiadomoci. Stosuj si do zalece zawartych w tych rozdziaach a do chwili, w ktrej twj nowy nawyk przeniknie do twej podwiadomoci i uformuje w niej wyrany obraz przedmiotu twego podania. Od tej chwili przestaniesz ju odczuwa upoledzenie wynike z braku wytrwaoci. Twoja podwiadomo dziaa nieprzerwanie, zarwno wtedy kiedy si budzisz, jak i kiedy zasypiasz. Magia wiadomoci pienidza Dorywcze lub spazmatyczne wysiki zmierzajce do przyjcia tych zasad nie bd miay dla ciebie adnej wartoci. Aby osign podane wyniki, musisz stosowa wszystkie te zasady, a wejd ci w trway zwyczaj. W aden inny sposb nie zdoasz wyrobi sobie wiadomoci pienidza. Tak jak bieda spada na ludzi poddajcych si jej, tak i pienidze lgn do tych, ktrych wiadomo przysposobiona jest do ich przycigania, i w obu przypadkach dzieje si to za spraw tych samych praw natury. wiadomo ubstwa ogarnia umysy, ktre nie s owadnite wiadomoci pienidza. wiadomo ubstwa rozwija si bez wiadomego ulegania nawykom, ktre jej sprzyjaj. wiadomo pienidza musi zosta powoana do ycia, chyba e kto si z ni urodzi. Jeli przyjmiesz do wiadomoci znaczenia powyszych stwierdze, zrozumiesz znaczenie wytrwaoci w gromadzeniu fortuny. Bez wytrwaoci poniesiesz klsk zanim do tego gromadzenia przystpisz. A dziki wytrwaoci zwyciysz. Jeli kiedykolwiek doznae nocnego koszmaru, pojmiesz znaczenie wytrwaoci. Leysz w ku na p obudzony, z uczuciem jakby si dusi. Nie jeste w stanie poruszy adnym miniem. Uwiadamiasz sobie, e musisz odzyska kontrol nad prac twych mini. Poprzez wytrwae wysiki siy woli odzyskujesz w kocu wadz w palcach jednej rki. Poruszajc nimi odzyskujesz wadz uruchomienia mini caej rki, a moesz ni porusza. W ten sam sposb odzyskujesz wadz nad drug rk. Potem nad miniami nogi jednej i drugiej. Wreszcie wskutek szczeglnego wysiku woli - odzyskujesz kontrol nad caym systemem miniowym i otrzsasz si ze swego koszmaru. Caa operacja dokonana zostaa krok po kroku. Masz utajonego przewodnika Z inercji umysowej moesz otrzsn si w podobny sposb, zrazu wykonujc ruchy ostrone i stopniowo wzmagajc ich tempo, a odzyskasz pen kontrol nad swawol. Bd wytrway nawet w sposb zrazu powolny, wraz z wytrwaoci przyjdzie do ciebie sukces. Jeli grup swego trustu mzgw dobrae starannie, znajdziesz w jej skadzie przynajmniej jedn osob, ktrej silna wola dopomoe ci w rozwijaniu wytrwaoci. Niektrzy z tych, ktrzy zdobyli wielkie fortuny, dokonali tego z koniecznoci. Rozwinli w sobie nawyk wytrwaoci, poniewa okolicznoci zmusiy ich do tego, by si stali wytrwali. Ci, ktrzy wyrobili sobie nawyk wytrwaoci, wydaj si doznawa uczucia zabezpieczenia przed klsk yciow. Niezalenie od tego, ile ich w yciu spotkao poraek, w kocu wdzieraj si oni na szczyty powodzenia. Czasem mona odnie wraenie, e kieruje nimi jaki utajony przewodnik, ktrego zadaniem jest poddawanie czowieka kolejnym prbom zniechcajcych dowiadcze. Ludzie ci podnosz si z kolejnych poraek i nadal d do celu; a inni wykrzykuj: Brawo! Wiedzielimy, e sobie dadz rad! w utajony przewodnik nie 82

zezwala nikomu cieszy si osigniciami bez uprzedniego poddania go testowi na wytrwao. Ci, ktrzy tego testu nie przejd, odpadaj z dalszych konkurencji. Ci za, ktrzy go skutecznie zaliczaj, zostaj za sw wytrwao sowicie nagrodzeni. Otrzymuj wszelkie dobra, o ktre zabiegali. A i to nie wszystko! Otrzymuj co bardziej wartociowego od materialnej rekompensaty - wiadomo, e kada poraka kryje w sobie zalek rwnowacej j korzyci. Poraka: zdarzenie przejciowe S jednak od tej reguy pewne wyjtki; niewielu ludzi zaznao we wasnym dowiadczeniu znaczenia wytrwaoci. S i tacy, ktrzy nie uznaj poraki za zdarzenie przejciowe. S te wreszcie i tacy, ktrych dze tak s utrwalone, e ich poraka obraca si w kocu w zwycistwo. My, ktrzy obserwujemy ycie z ubocza, stwierdzamy, e przytaczajca wikszo ludzi ponoszcych klski nigdy si ju z nich nie podnosi. Widzimy niewielu takich, ktrzy kar w postaci poraki traktuj jak ponaglenie do zwikszenia wysikw. Tacy ludzie nigdy w swym yciu nie wczaj biegu wstecznego. Ale nie dostrzegamy istnienia tego, czego wikszo z nas nawet si nie domyla, a mianowicie niepokonalnej siy, ktra rozwija si w ludziach stajcych w obliczu zaamania. Kiedy nam przychodzi nazwa t si, nazywamy j wytrwaoci i niech ju tak pozostanie. Wiemy tylko, e jeli komu brakuje wytrwaoci, nie osiga sukcesu pod wpywem adnego innego czynnika. Kiedy przelaem te sowa na papier, oderwaem wzrok od rkopisu i skierowaem go przed siebie, za okno, gdzie przy nastpnej przecznicy na Broadwayu obejrze mona synne przedstawienia: Grb straconych nadziei i Otwarte drzwi do szczcia. Na Broadway cigaj ludzie z caego wiata w poszukiwaniu sawy, fortuny, wadzy, mioci i tego wszystkiego, co ludzie nazywaj sukcesem. Co jaki czas kto wyania si z tego pochodu i wiat dowiaduje si, e oto kto nowy zawadn Broadwayem. Ale nikomu nie udaje si podbi Broadwayu od razu. Uznaje on talent, rozpoznaje genialno i opaca j obficie tylko wtedy, kiedy wybijajcy si artysta nie zaprzesta wysikw. Wtedy dopiero wiadomo, e pozna on sekret podbicia Broadwayu. Sekret w nierozcznie zwizany jest z pojciem wytrwaoci! Zawiera si w sekret w historii walki Frannie Hurst, ktrej wytrwao zapewnia je podbj Wielkiej Biaej Drogi. Frannie Hurst przybya do Nowego Jorku w roku 1915 z zamiarem zdobycia fortuny pirem. Opr napotkaa nie od razu, ale zaznaa go w penym wymiarze. Przez cztery lata szlifowaa nowojorskie bruki. Dni spdzaa na pracy, noce na marzeniach. Kiedy nadzieje w niej saby, nie wypowiadaa sw rezygnacji - W porzdku, Broadway zwyciy tylko mwia: W porzdku, Broadway, moe innych pokonae, ale nie mnie. Zmusz ci do tego, eby mnie uzna! Jedna z redakcji (Saturday Evening Post) odmawiaa jej trzydzieci sze razy, zanim przyja do druku jedno jej opowiadanie. Przecitny pisarz, tak jak w innych dziedzinach dziaajcy przecitny czowiek, zarzuciby t prac po pierwszych odmowach. Ona szlifowaa nowojorskie bruki, poniewa bya zdecydowana odnie zwycistwo. Wreszcie przysza zapata. Bariery usunito, utajony przewodnik podda Frannie Hurst testowi, ktry przesza. Od pewnej chwili to wydawcy i redaktorzy zaczli wydeptywa cieki do jej drzwi. Pienidze napyway tak szybko, e nie nadaa z ich liczeniem. Potem odkryli j filmowcy, a pienidze nie cieky ju struk, lecz napyway szerok fal. Macie oto przykad, co moe zdziaa wytrwao. Frannie Hurst nie jest wyjtkiem. Gdziekolwiek kto zarobi wielkie pienidze, moecie by pewni, e miaa w tym udzia wytrwao. Broadway moe zaoferowa byle ebrakowi kubek kawy i sandwicza, ale od tych, 83

ktrzy chc odnie na nim powany sukces, da wytrwaoci. Kiedy te sowa przeczyta Kate Smith, wypowie formu: amen. Przez cae lata piewaa bez wynagrodzenia do kadego mikrofonu, do jakiego zdoaa si przecisn. Broadway mwi: Przyjd tu i zdobd swoje, jeli potrafisz. Prbowaa, a pewnego dnia Broadway znuy si i powiedzia: No i o co chodzi? Nie znasz pojcia zaamanie si, wic podaj swoj cen i ochoczo zabieraj si do pracy. Podaa t cen, bya bardzo wysoka. Kady moe wyrobi w sobie wytrwao Wytrwao jest pewnym nastawieniem umysowym, std moe by rozwijana. Jak wszystkie stany umysu, opiera si na pewnych podstawach, z ktrych najwaniejsze to: 1. Okrelony cel: pierwszym i najwaniejszym krokiem do wyrobienia wytrwaoci jest to, by czowiek wiedzia, czego pragnie. Wana sia motywujca pomaga pokonywa przeciwnoci. 2. dza: jest rzecz stosunkowo atw wyrobi w sobie wytrwao w deniu do celu, ktrego gorco si poda. 3. Wiara w siebie: wiara we wasne moliwoci do zrealizowania zamierzonego planu yciowego zachca czowieka do wykonywania go z wytrwaoci (wiar w siebie mona rozwija wedug zasad przedstawionych w rozdziale o autosugestii). 4. Okrelony charakter planu yciowego: plany ukierunkowane cile, nawet jeli s niepraktyczne czy sabe, umacniaj wytrwao. 5. Waciwa wiedza: przekonanie, e czyje plany s zdrowe, oparte na dowiadczeniu i obserwacji, sprzyja wytrwaoci; zgadywanie zamiast wiedzy niszczy wytrwao. 6. Kooperatywno: zrozumienie, yczliwo i harmonijna wsppraca z innymi sprzyja umacnianiu wytrwaoci. 7. Sia woli: zwyczaj skupiania myli na wypracowywaniu planw wiodcych do osignicia zamierzonego celu prowadzi do wytrwaoci. 8. Nawyk: wytrwao jest wynikiem nawyku. Myl wchania powszednie dowiadczenia, ktrymi si karmi, i staje si ich czci. Najgorszego ze wszystkich wrogw, lk, mona pokona poprzez zdecydowane ponawianie aktw odwagi. Wiedz o tym wszyscy, ktrzy uczestniczyli w wojnie. Omiopunktowy inwentarz wytrwaoci Zanim ukoczysz lektur rozdziau o wytrwaoci, sporzd inwentarz wasnych moliwoci wewntrznych i wyranie wska, jakich istotnych zalet ci nie dostaje. Osd si odwanie, punkt po punkcie i sprawd, ktrych z omiu czynnikw skadajcych si na wytrwao brakuje ci w dostatecznym stopniu. Analiza taka moe ci doprowadzi do odkry, ktre naka ci inaczej traktowa samego siebie. Znajdziesz poniej wykaz prawdziwych wrogw, ktrzy zagradzaj ci drog do yciowych osigni. Bd to nie tylko symptomy wskazujce na brak wytrwaoci, ale tkwice gboko w podwiadomoci przyczyny tej saboci. Przestudiuj t list starannie i spjrz na siebie odwanie, jeli rzeczywicie chcesz wiedzie, jaki jeste i do czego jeste zdolny. Oto saboci, ktre musi wypleni z siebie kady, kto chce doj do bogactwa: 1. Nieumiejtno zrozumienia i jasnego okrelenia, czego waciwie si pragnie. 2. Gnuno, motywowana ub pozbawiona przyczyn (oparta na rozwinitym systemie wykrtw i usprawiedliwie). 3. Brak zainteresowania uzyskaniem specjalistycznej wiedzy. 4. Niezdecydowanie, nawyk zdawania si na bieg spraw we wszelkich sytuacjach, 84

zamiast stawa z nimi oko w oko (take oparte na wykrtach). 5. Nawyk zasaniania si wykrtami zamiast tworzenia okrelonych planw rozwizania problemu. 6. Samozadowolenie. Na t przypado mao jest lekw i maa nadzieja przed tymi, ktrzy na ni zapadli. 7. Obojtno, zwykle oparta na skonnoci do zawierania we wszelkich sytuacjach kompromisw zamiast pokonywania napotykanych trudnoci. 8. Nawyk obwiniania innych za wasne pomyki i uznawania okolicznoci niesprzyjajcych za nieuniknione. 9. Sabo podania, za ktr paci si niedbaoci w wyborze motywacji popychajcej do dziaania. 10. Skonno, niekiedy wrcz ochocza, do wycofania si z realizacji zamierze przy pierwszych sygnaach poraki (oparta na jednym lub kilku z gwnych lkw). 11. Brak cile zarysowanych planw spisanych na papierze, ktre mona analizowa. 12. Nawyk zaniedbywania nasuwajcych si pomysw lub przeoczania moliwoci otwierajcych si przed czowiekiem. 13. ywienie w sobie ycze zamiast woli spenienia pragnie. 14. Nawyk godzenia si z ubstwem zamiast pragnienia dostatku i bogactwa, oglny brak ambicji, by by, zrobi, posi. 15. Rozgldanie si za wszelkimi drogami na skrty do bogactwa, nie wymagajcymi opacenia go uczciwym ekwiwalentem (czca si zwykle ze skonnoci do hazardu umoliwiajcego odcicie si obcie yciowych). 16. Lk przed krytyk, niezdolno do tworzenia planw i wdraania ich w ycie w obawie przed tym, co inni ludzie o nich pomyl lub powiedz. Tego przeciwnika naleaoby umieci na czele listy, poniewa zwykle czai si w ludzkiej podwiadomoci, gdzie go trudno rozpozna (patrz: Sze Gwnych Lkw w nastpnym rozdziale). Wszyscy umiej krytykowa Zatrzymajmy si przy niektrych objawach lku przed krytyk. Wikszo ludzi pozwala krewnym, przyjacioom i opinii publicznej wpywa na siebie w tak znacznym stopniu, e nie s w stanie y wasnym yciem w obawie przed krytyk. Wielka liczba ludzi popenia pomyki przy zawieraniu maestwa, ugina si pod jego ciarem i wiedzie ycie ubogie i nieszczliwe, poniewa obawia si krytyki, na jak by si narazia naprawiajc ten bd. (Kady, kto podlega tego rodzaju strachowi wie, jak nienaprawialne wyrzdza on szkody poprzez zabicie w czowieku ambicji i dzy osigni yciowych). Miliony ludzi zaniedbuj uzyskanie dodatkowego wyksztacenia po ukoczeniu szkoy, poniewa obawiaj si krytyki. Niezliczona liczba mczyzn i kobiet, zarwno modych jak i starych, dozwala krewnym niszczy swe ycie, poniewa obawia si krytyki. (adne obowizki nie wymagaj od nikogo wyrzeczenia si ambicji osobistych i prawa ukadania wasnego ycia po swojemu). Ludzie uchylaj si od sprawdzenia swych moliwoci w biznesie, poniewa obawiaj si krytyki ze strony innych w przypadku poraki. Lk przed krytyk jest w takich przypadkach silniejszy od dzy sukcesu. Zbyt wielu ludzi wzdraga si przed stawianiem sobie ambitnych celw, a nawet przed obraniem ambitnej kariery, poniewa obawia si krytyki ze strony krewnych i przyjaci, ktrzy mogliby powiedzie: Nie sigaj tak wysoko, ludzie pomyl, e oszala. 85

Kiedy Andrew Carnegie zasugerowa, bym powici dwadziecia lat na sformuowanie filozofii osobistego sukcesu, pierwszym impulsem, jaki si we mnie zrodzi by lk przed tym, co ludzie na to powiedz. Sugestia ta wyznaczaa mi cel yciowy wykraczajcy daleko poza to, co sobie planowaem. Z szybkoci byskawicy mj umys zacz produkowa wykrty i usprawiedliwienia, wszystkie byy pochodn wewntrznego lku przed krytyk. Co mi we wntrzu mwio: Nie zdoasz tego zrobi - zadanie jest ogromne i wymaga zbyt dugiego czasu na wykonanie - co twoi krewni o tobie pomyl? Jak zarobisz na utrzymanie? Nikt nigdy nie sformuowa filozofii sukcesu, co ci daje prawo mniema, e ty zdoasz to zrobi? Kim w kocu jeste, eby siga tak wysoko? Pamitaj o swym skromnym pochodzeniu - co ty wiesz o filozofii? Ludzie pomyl, e zwariowa (tak si te stao). Dlaczego nie podj si tego nikt przedtem? Takie oto - i inne liczne - pytania przebiegay mi przez myl i domagay si odpowiedzi. Wydawao mi si, e nagle cay wiat zwrci na mnie uwag po to, by wymia moj ch podjcia sugestii pana Carnegiego. Miewaem ju rne okazje sposobne do tego, by umierci w sobie ambicj, zanim obja ona nade mn wadz. Pniej, ju po przeanalizowaniu dowiadcze yciowych tysicy ludzi, stwierdziem, e wikszo pomysw nawiedzajcych ludzi znajduje si jakby w stanie upienia i wymaga tchnienia w nie ycia w postaci wdroenia ich w okrelone plany natychmiastowego dziaania. Ju w chwili narodzin pomys wymaga troskliwej opieki. Kada minuta, o ktr przedua si jego ycie, zwiksza szanse na jego trwae przeycie. Lk przed krytyk przewodzi siom unicestwiajcym wikszo pomysw, ktre nigdy nie weszy w faz dokadnego planowania dziaa i realizacji. Sami sobie dawali natchnienie Wielu ludzi sdzi, e sukces materialny jest wynikiem szczliwego natchnienia. Jest w tym mniemaniu ziarno prawdy, ale ludzie, ktrzy pokadaj wiar w samym tylko szczciu, niemal zawsze podlegaj rozczarowaniu, poniewa nie dostrzegaj innego czynnika, ktry musi si wczy w akcj, eby czowiek mg nabra pewnoci co do swego sukcesu. Jest to wiedza o tym, ktre ze szczliwych natchnie naley wprowadzi w czyn. W okresie Wielkiego Kryzysu aktor W. C. Fields straci wszystkie pienidze i pozosta bez rodkw do ycia i bez pracy, poniewa jego sposb zarabiania (wodewil) znikn ze scen. Co gorsza, by ju po szedziesitce, ktry to wiek wikszo ludzi uznaje za staro. Tak by spragniony powrotu do zawodu, e zaoferowa swoj prac bez wynagrodzenia w nowej dziedzinie sztuki - filmie. Do tego wszystkiego pk mu jeden z krgw szyjnych. Wielu ludziom starczyoby tych przeciwnoci losu, eby wycofa si z ycia. Ale Fields cechowa si wytrwaoci. Rozumia, e jeli wytrwa, prdzej czy pniej nawiedzi go owo natchnienie, i tak si te stao, i to nie przypadkiem. Marie Dressier znalaza si rwnie na bruku, bez pienidzy, kiedy miaa ju prawie szedziesit lat. Ona te postanowia czeka na natchnienie i doczekaa si go. Jej wytrwao przyniosa wiele wspaniaych sukcesw pod koniec ycia, w okresie nastpujcym dugo po progu czasowym, po ktrego przekroczeniu wikszo kobiet i mczyzn porzuca wszelkie nadzieje na dokonanie jeszcze czegokolwiek. Eddie Cantor straci cay majtek w roku 1929 w wyniku wielkiego krachu na giedzie, ale pozostaa mu jeszcze wytrwao i odwaga. Za pomoc tych zalet - oraz obojga oczu doszed na powrt do dochodw wynoszcych 10 000 dolarw tygodniowo! Doprawdy dziki samej wytrwaoci - bez udziau innych zalet - mona wiele osign! Jedynym natchnieniem na jakim mona polega, jest natchnienie udzielone samemu 86

sobie. A nawiedza ono czowieka za spraw wytrwaoci. Punktem wyjcia jest wyrane okrelenie yciowego celu. Potrzebowali tylko samych siebie By sobie kiedy pewien krl, wadca ogromnego imperium. Ale w gbi swego serca nie czu si wcale wadc, lecz czowiekiem samotnym. Jeszcze jako ksi Walii, przez ponad czterdzieci lat znosi udrk nieudanego maestwa, a ksiniczki z caej Europy say mu si do stp. Nie mia waciwie adnego ycia prywatnego, a kiedy zasiad na tronie jako Edward VIII, jego udziaem staa si tylko dojmujca pustka wewntrzna, ktrej nie byli w stanie zrozumie jego pogodnie usposobieni poddani - moga t pustk wypeni jedynie mio. A co mona powiedzie o pani Wallis Simpson? Mimo dwukrotnie doznanych krachw, nie zaprzestaa poszukiwania mioci. Bowiem jej podstawowym obowizkiem byo kocha. Co jest najwaniejsz spraw na wiecie? Mistrz nazywa to mioci - nie prawa sprawowane przez mczyzn, nie krytycyzm, gorycz czy podporzdkowanie sobie drugiego czowieka, nie maestwo z politycznego rozsdku, lecz wanie mio. Co mylicie o pani Wallis Simpson, o kim, kto dobrze wiedzia, kogo pragnie, i wstrzsn caym wielkim imperium, aby tego kogo zdoby? Te kobiety, ktre znosz cierpienia w wiecie rzdzonym przez mczyzn, ktre nie maj rwnych mczyznom moliwoci wygrania pojedynku z yciem, powinny z uwag studiowa ycie tej niezwykej kobiety, ktra w wieku uwaanym przez wikszo niewiast za staro - wygraa najtrudniejsz walk w caym swym dowiadczeniu yciowym. A co myle o krlu Edwardzie? Czy nie opaci on zbyt wysok cen prawa do mioci jedynej kobiety, jakiej pragn? Moemy tylko snu rne przypuszczenia. Ale moemy te podziwia decyzj, moemy widzie, jak zapacono za ni cen i to w sposb cakowicie otwarty. Imperium Brytyjskie wkroczyo w nowy porzdek wiatowy. Ksi Windsoru i jego ona pojednali si w kocu z rodzin krlewsk. Dzieje ich mioci, wytrwaoci, ceny, jak im wypado zapaci za triumf ich uczucia, wydaj si nalee do odlegej przeszoci. Ale winnimy na zawsze zapamita tych dwoje ludzi walczcych o najwikszy skarb na wiecie, ktry w kocu posiedli. Przepytaj pierwszych stu ludzi, ktrych spotkasz, czego najbardziej w yciu pragn, a przekonasz si, e dziewidziesiciu omiu z nich nie bdzie ci w stanie na to odpowiedzie. Jeli bdziesz odpowied z nich wyciska, niektrzy odpowiedz: bezpieczestwa, wielu odpowie: pienidzy, a niewielu: szczcia; ale bd i tacy, ktrzy chcieliby uznania spoecznego, atwego ycia, albo eby mogli piewa, taczy lub pisa. Ale nikt nie bdzie potrafi okreli tych pragnie w cisych terminach ani przedstawi choby w zarysie planu, dziki ktremu chcieliby speni te gorco upragnione yczenia. Bogactwo nie przychodzi na yczenie. Osiga si je jedynie poprzez cile wytyczone plany dziaania, wsparte dojrzale uksztatowanymi podaniami, i poprzez wytrwao. Cztery kroki do wytrwaoci 1. Okrelony cel wsparty gorc dz jego osignicia. 2. Okrelony plan przewidujcy stal dziaalno. 3. Umys odporny na wszystkie negatywne i zniechcajce wpywy, wcznie z deprymujcymi przestrogami krewnych, znajomych, przyjaci i wsppracownikw. 4. Przyjacielski zwizek z jedn lub kilkoma osobami, ktre bd umacniay ci w trwaniu przy wytknitym planie dziaa i ich celu. 87

Kroki te maj decydujce znaczenie dla zdobycia sukcesu w kadej dziedzinie ycia. Naczelnym celem trzynastu zasad mojej filozofii jest uczynienie czowieka zdolnym do zrobienia z tych zachowa swego staego zwyczaju. Kroki te wiod czowieka ku moliwoci sprawowania kontroli nad swym powoaniem ekonomicznym. Kroki te wiod do wolnoci i niezalenoci myli. Kroki te wiod ku bogactwu, na mniejsz lub wiksz skal. Kroki te wiod ku wadzy, sawie i wiatowemu uznaniu. Kroki te gwarantuj ci pojawienie si szczliwych natchnie. Kroki te prowadz ku przetworzeniu marze w rzeczywisto materialn. Kroki te prowadz ku pokonaniu lku, niemiaoci i obojtnoci. Tych za wszystkich, ktrzy naucz si podejmowania tych czterech krokw, czeka wspaniaa nagroda. Jest ni przywilej wasnorcznego wypisywania miejsca przeznaczenia na bilecie, z ktrym si podruje przez ycie i uzyskiwania od ycia tych wszystkich korzyci, jakich si pragnie. Czy moesz uzyska wsparcie Nieograniczonego Rozumu? Czy siy nadprzyrodzone wspieraj ludzi wytrwaych w ich zmaganiach z przeciwnociami losu? Czy cnota wytrwaoci wytwarza w umyle czowieka jak form duchowej, psychicznej lub chemicznej aktywnoci, ktra przynaley do si ponadnaturalnych? Czy Nieograniczony Rozum obiera stron czowieka, ktry nadal walczy mimo przegranej bitwy, majc przeciw sobie cay wiat? Wiele takich pyta rodzi mi si w mylach, kiedy si przypatruj ludziom takim jak Henry Ford, ktry startowa z nizin spoecznych, a stworzy olbrzymie imperium przemysowe waciwie z niczego oprcz wytrwaoci. Albo jak Thomas A. Edison, ktry majc za sob niepene trzy miesice szkolnej edukacji sta si czoowym wynalazc wiatowym i przetworzy sw wytrwao w urzdzenia takie jak dyktafon i projektor filmowy, nie mwic o wielu dziesitkach innych wynalazkw. Miaem szczliw sposobno przeprowadzi z oboma rozmowy analizujce ich yciowe sukcesy, rok po roku, i wynik std mono bezporedniego przestudiowania ich yciowego dorobku, tak wic mog powiedzie z penym przekonaniem, e w obu nie znalazem cnoty wyszej nad wytrwao, tak i wypado mi uzna j za gwn przyczyn sprawcz ich dokona yciowych. Kiedy przeprowadzi si wnikliw analiz postaci prorokw, filozofw, cudotwrcw i przywdcw religijnych z przeszoci, dochodzi si do wniosku, e wytrwao w wysikach skoncentrowanych na osigniciu gwnego, wyranie wytyczonego, celu bya gwnym rdem ich dokona. Wemy za przykad Mahometa, przypatrzmy si jego yciu, porwnajmy je z ludmi sukcesu w nowoytnej epoce przemysu i finansw, a przekonamy si, e ma on co z nimi wsplnego, a mianowicie - wytrwao! Jeli jestecie zainteresowani docieczeniem rde tej dziwnej siy, ktra nadaje mocy wytrwaoci, przeczytajcie ktr z biografii Mahometa, najlepiej autorstwa Essada Beya. Przytaczam tu krtkie omwienie tej ksiki, pira Thomasa Sugruego, zamieszczone w Herald Tribune, ktre zachci do przeczytania historii ycia czowieka stanowicego najbardziej zadziwiajcy przykad potgi wytrwaoci w dziejach cywilizacji ludzkiej: Thomas Sugrue 88

OSTATNI Z WIELKICH PROROKW Mahomet by prorokiem, cho nigdy nie dokona cudu. Nie by mistykiem, nie odebra formalnego wyksztacenia; misj sw podj po ukoczeniu czterdziestego roku ycia. Kiedy oznajmi, e jest wysannikiem Boga nioscym wiatu prawdziw religi, obmiano go i uznano za wariata. Dzieci zaczepiay go, a kobiety obleway pomyjami. Wygnano go z rodzinnej Mekki, a jego uczniowie porzucili swe ziemskie dobra i udali si wraz z nim na pustyni. Gosi swe nauki przez dziesi lat, dowiadczajc w zamian jedynie wygnania, ubstwa i omieszenia. Ale przed upywem kolejnych dziesiciu lat sta si dyktatorem caej Arabii, wadc Mekki, gow nowej religii, ktra miaa si rozla po Dunaj i Pireneje, zanim stracia rozmach, ktrego jej nada. Rozmach ten opiera si na trzech czynnikach: potdze sowa, skutecznoci modlitwy i zwizku czowieka z Bogiem. Kariera Mahometa nigdy nie miaa sensu. Przyszed na wiat po to, by zuboy jedn z najwietniejszych rodzin w Mekce. Poniewa Mekka, leca na skrzyowaniu wiatowych szlakw, szczycca si witym kamieniem Kaaba, wielki orodek handlu, bya miejscem niezdrowym, dzieci wysyano z niej na pustyni, by wyrastay wrd Beduinw. Rwnie Mahomet wyrasta w takich warunkach, czerpic siy i zdrowie z mleka nomadzkich mamek. Pasa owce i we wczesnej modoci najty zosta przez bogat wdow na przewodnika jej karawan. Podrowa po caym Wschodzie, rozmawiajc z ludmi rnych wyzna religijnych i przypatrujc si wyradzaniu si chrzecijastwa w rne sekty. Kiedy osign dwudziesty smy rok ycia, Khadija, bogata wdowa, obdarzya go swymi wzgldami i polubi j. Jej ojciec sprzeciwia si temu maestwu, musiaa go wic spi i omami, by uzyska ode ojcowskie bogosawiestwo. Dalszych dwanacie lat Mahomet przey jako bogaty, szanowany i niezwykle szczliwy w interesach kupiec. Po czym nagle uszed na pustyni, z ktrej pewnego dnia powrci z pierwszym wersetem Koranu, oznajmiajc Khadiji, e objawi mu si archanio Gabriel i obwieci mu, i ma si sta Wysannikiem Boga. Koran, objawienie sowa boego, w caym yciu Mahometa najbliej graniczy z cudem. Nie by on bowiem poet, nie mia daru sowa. Ale kiedy recytowa wersety Koranu wiernym, okazyway si lepsze od wierszy pisanych przez zawodowych poetw z ich plemion. To wanie Arabowie uznali za cud. Wedle nich dar sowa by najcenniejszym z darw, poet uznawali za wszechmocnego. Co wicej, Koran gosi, e wszyscy ludzie s rwni wobec Boga, a wiat powinien by demokratycznym pastwem - Islamem. Bya to herezja polityczna, co wicej, Mahomet pragn zniszczy wszystkie 360 idoli na dziedzicu otaczajcym Kaab, co spowodowao jego wygnanie z miasta. Idole bowiem cigay do Mekki plemiona pustynne i oywiay handel. Std wic kapitalici, biznesmeni z Mekki, do ktrych i Mahomet si zalicza, powstali przeciw niemu. Wtedy schroni si na pustyni i zada zwierzchnoci nad wiatem. Rozpocz si rozwj islamu. Na pustyni rozgorza pomie, ktry nigdy nie wygas przybra posta demokratycznej armii walczcej jak jeden m i przygotowanej na mier dla zwycistwa. Mahomet wezwa ydw i chrzecijan, by si do przyczyli; bo waciwie nie tworzy nowej religii. Zwraca si do wszystkich wierzcych w Boga jedynego, by zjednoczyli si w prostej wierze. Gdyby ydzi i chrzecijanie przyjli to wezwanie, islam opanowaby wiat. Ale go nie przyjli. Nie uznali nawet innowacji Mahometa polegajcej na ludzkim podejciu do wojny. Kiedy armie proroka wkroczyy do Jerozolimy, nikt nie straci ycia z powodu swej wiary. A kiedy wkraczali do niej krzyowcy, po stuleciach, nie ocali ycia aden mahometanin, ani mczyzna, ani kobieta, ani dziecko. Chrzecijanie przyjli natomiast pewien pomys muzumaski: instytucj nauczajc zwan uniwersytetem. WNIOSKI POD ROZWAG: 89

Wytrwao zmienia charakter czowieka, tak jak ar wgla przetapia zwyke elazo w nieamliw stal. Poprzez wytrwao rozwijasz w sobie magiczn si wiadomoci pienidza, a podwiadomo pracuje nieprzerwanie na rzecz zdobycia pienidzy, ktrych podasz. Omiopunktowy inwentarz wytrwaoci wskazuje ci na czym oprze wewntrzn wytrwao. Osiem dziedzin specjalnego treningu zawiera w sobie cele wytknite dla twej wytrwaoci. Ludzie tacy jak Frannie Hurst, Kate Smith, W. C. Fields ucz nas, jak bezcenn wartoci jest wytrwao. Mahomet i inni prorocy dowodz, i wytrwao zmienia bieg historii. Cztery proste kroki wiod ku wyksztaceniu w sobie nawyku wytrwaoci, a take wskazuj, jak przezwyciy wszelkie negatywne i zniechcajce wpywy, ktre mogy na tobie zaciy. Bacz na kroki, ktre podejmujesz z wysikiem; przekonasz si, e wysiek wzmacnia i ustokrotnia czynione przez ciebie kroki.

90

X Dziewity krok do bogactwa:


SI TRUSTU MZGW
Posu wam zgodnie: pewna zasada ekonomiczna i zasada psychologiczna. Potga trustu mzgw pomoe wam zdoby pienidze i pomnaa je.

Wadza jest spraw zasadnicz przy zarabianiu pienidzy. Plany bd jaowe i bezuyteczne, jeli nie wesprzesz ich wadz zdoln przetwarza je w dziaanie. W rozdziale tym przedstawi wam metod, za pomoc ktrej czowiek moe osign i sprawowa wadz. Wadz mona zdefiniowa jako zorganizowan i rozumnie ukierunkowan wiedz. W tym rozumieniu tego pojcia, jakie tu przyjem, wadza odnosi si do wysikw wystarczajcych aa tyle, by uczyni czowieka zdolnym do przetworzenia dzy w jej pieniny odpowiednik. Zorganizowany wysiek osiga si przez koordynacj wysikw dwch ludzi albo ich wikszej liczby, zmierzajcych do cile okrelonego celu w atmosferze harmonijnej wsppracy. Wadza jest niezbdna do zdobycia pienidzy! Niezbdna jest te do utrzymania pienidzy ju zdobytych! Przepatrzmy teraz sposoby uzyskiwania wadzy. Jeli wadza jest wiedz zorganizowan, sprawdmy najpierw rda wiedzy: 1. Nieograniczony Rozum: z tym rdem wiedzy mona nawiza kontakt w sposb przedstawiony w innym rozdziale tej ksiki, z pomoc wyobrani twrczej. 2. Nagromadzone dowiadczenie: dowiadczenie nagromadzone przez ludzko (bd t jego cz, ktra podlega zorganizowaniu i utrwaleniu) mona znale w kadej bibliotece publicznej. Istotnej czci tego nagromadzonego dowiadczenia naucza si w szkoach i na uniwersytetach, gdzie poddaje si je poklasyfikowaniu i zorganizowaniu. 3. Eksperyment i praca badawcza: na polu wiedzy i praktycznie biorc w kadej dziedzinie ycia ludzie codziennie zbieraj, klasyfikuj i organizuj na swj sposb nowe fakty. Do tego rda skierowa si musi kady, kto nie ma dostpu do wiedzy poprzez nagromadzone dowiadczenie. I tu trzeba posuy si wyobrani twrcz. Wiedz mona uzyska z kadego z wymienionych tu rde. Moe by ona przeistoczona we wadz przez zorganizowanie jej w okrelone plany i przez skonkretyzowanie tych planw w dziaaniu. Zbadanie trzech gwnych rde wiedzy wyranie wykae trudno, na jak natknie si czowiek, ktry zechce oprze si tylko na wasnych wysikach w zbieraniu wiedzy i wyraaniu jej w formie okrelonych planw konkretyzujcych si w dziaaniu. Jeli te jego plany s zwarte i jeli obejmuj dziaalno rozleg, musi wczy innych do wsppracy zanim bdzie mg im powierzy niezbdn cz swej wadzy. Tajemnica sukcesu Andrew Carnegiego Trust mzgw mona okreli jako koordynacj wiedzy i wysikw, w atmosferze harmonijnego wspdziaania dwch lub wicej osb w zamiarze osignicia konkretnego celu. adna jednostka nie moe uzyska wielkiej wadzy bez oparcia si o trust mzgw. W nastpnym rozdziale podam zalecenia co do tworzenia planw w celu przetworzenia dzy pienidza w jej pieniny ekwiwalent. Jeli bdziesz si stosowa do tych zalece wytrwale i rozumnie, i zastosujesz si take do zasad doboru czonkw swego trustu mzgw, osigniesz 91

ten cel ju przynajmniej w poowie zanim si sam w tym zorientujesz. Aby lepiej zrozumia nieuchwytn potg osigaln za porednictwem waciwie dobranego trustu mzgw, podam ci najpierw dwie cechy charakteryzujce zasad trustu mzgw, z ktrych jedna ma charakter ekonomiczny, a druga psychologiczny. Czynnik ekonomiczny jest ewidentny. Korzyci ekonomiczne moe uzyskiwa kady, kto otoczy si grup ludzi pragncych okaza mu szczer pomoc w duchu harmonijnej wsppracy. Ta forma przymierza wsppracowniczego staa u kolebki niemal kadej wielkiej fortuny. Dokadne zrozumienie tej wielkiej prawdy moe w decydujcej mierze okreli twj status finansowy. Faza psychiczna zasady trustu mzgw jest znacznie trudniejsza do uchwycenia. Moesz skorzysta w tym wzgldzie ze znaczcej sugestii zawartej w stwierdzeniu: Kada para umysw, ktre z sob kiedykolwiek wspgray, wytwarzaa trzeci niewidzialn si, ktra moga przypomina trzeci umys. Umys ludzki jest form energii, czci pierwiastka duchowego w przyrodzie. Kiedy dwa umysy lub dwch ludzi wsppracuje ze sob w duchu harmonii wzajemnej, wkad energii duchowej kadego z nich tworzy nowe zjawisko, ktre stanowi wanie psychiczn warstw trustu mzgw. Na zasad trustu mzgw, czy te raczej na jej ekonomiczny aspekt, zwrci mi po raz pierwszy uwag Andrew Carnegie przed trzydziestu z gr laty. Odkrycie tej zasady sprawio, e podjem si mego yciowego zadania. Trust mzgw pana Carnegiego skada si z zespou okoo pidziesiciu ludzi, ktrych zebra wok siebie w okrelonym celu wytwarzania i sprzedawania stali. Przypisywa ca sw fortun wadzy, jak uzyska dziki temu trustowi mzgw. Przypatrz si relacjom ludzi, ktrzy zbili wielkie fortuny, a take wielu tych, ktrzy doszli do fortun pomniejszych, a przekonasz si, e posugiwali si oni wiadomie lub niewiadomie zasad trustu mzgw. Wielkiej wadzy nie mona osign w aden inny sposb! Musisz posuy si nie tylko wasnym umysem Umys ludzki porwna mona do baterii elektrycznej. Oglnie wiadomo, e zesp baterii elektrycznych wytwarza wicej energii od baterii pojedynczej. Jest te faktem dobrze znanym, e pojedyncza bateria wytwarza energi proporcjonalnie mniejsz od energii wytwarzanej przez zesp baterii. Umys dziaa na podobnej zasadzie. Ma to zwizek z faktem, e niektre umysy s wydajniejsze od innych i nasuwa wniosek, e grupa umysw skoordynowana (lub powizana) w duchu harmonijnej wsppracy dostarczy wicej energii mylowej od umysu pojedynczego, podobnie jak zespl baterii elektrycznych dostarczy wicej energii od baterii pojedynczej. Przenonia ta wykazuje z cakowit pewnoci, e zasada trustu mzgw stanowi sekret wadzy uzyskanej przez ludzi, ktrzy otaczaj si innymi ludmi o wydajnych umysach. Wynika te std kolejne stwierdzenie, przybliajce nas do zrozumienia psychicznego aspektu zasady trustu mzgw: kiedy zesp umysw wspdziaa harmonijnie, poczona energia wytworzona w wyniku tego zespolenia staje si dostpna dla kadego z umysw wchodzcych w skad zespou. Bardzo dobrze wiadomo, e Henry Ford zaczyna sw dziaalno yciow przygnieciony bied, brakiem wyksztacenia i niewiedz. Rwnie dobrze wiadomo, e w niewiarygodnie krtkim okresie dziesiciu lat pan Ford pokona wszystkie te upoledzenia, a w cigu dwudziestu piciu lat sta si jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce. Zechciejcie teraz skojarzy ten fakt z pewn informacj uzupeniajc, e najszybciej dokonywane osignicia pana Forda day si 92

zauway od czasu, gdy sta si osobistym przyjacielem Thomasa A. Edisona, a zaczniecie rozumie, jakie znaczenie moe mie wpyw jednego umysu na drugi. Postpcie jeszcze o krok dalej, by stwierdzi fakt, e najbardziej zadziwiajce osignicia pana Forda datuj si od chwili, w ktrej zawiza spk z Harveyem Firestonem, Johnem Burroughsem i Lutherem Burbankiem (z ktrych kady rozporzdza wielkimi moliwociami umysowymi), a znajdziecie kolejny dowd na to, e wadza moe sta si wynikiem przyjacielskiego sojuszu umysw. Ludzie opieraj si na naturze, obyczajach i wadzy mylowej innych, z ktrymi stowarzyszaj si w duchu zrozumienia i harmonii. Przez swj zwizek z Edisonem, Burbankiem, Burroughsem i Firestonem, pan Ford wzmocni swe wadze umysowe zsumowan treci inteligencji, dowiadczenia, wiedzy i si duchowych tych czterech ludzi. Co wicej, udoskonali i zrobi uytek z formuy trustu mzgw przez zastosowanie zasady, ktr wyoyem w niniejszej ksice. Zasada ta, jest osigalna takie dla ciebie! Wspominalimy ju o Mahatmie Gandhim. Przypatrzmy si metodzie, dziki ktrej osign on sw niebywa wadz. Mona to wyjani w kilku sowach. Doszed do swej wadzy poprzez wczenie ponad dwustu milionw ludzi do wspdziaania duchem i ciaem, w atmosferze harmonii, dla osignicia wsplnego celu. Krtko mwic, Gandhi dokona cudu, bo to jest cud, kiedy jednoczy si dwiecie milionw ludzi - nie pod przymusem - we wsplnym dziaaniu, w atmosferze harmonii. Jeli wtpisz, e to jest cud, sprbuj nakoni jakichkolwiek dwch osobnikw do harmonijnej wsppracy przez duszy czas. Wszyscy zarzdzajcy jakimi przedsibiorstwami wiedz, jak trudnym zadaniem jest wdroenie pracownikw do wsplnej pracy w atmosferze choby tylko przypominajcej harmonijn. Lista gwnych drg wiodcych do uzyskania wadzy rozpoczyna si, jak widzielicie, od kontaktu z Nieograniczonym Rozumem. Kiedy dwch - lub wicej - ludzi jednoczy siy w duchu harmonii i wsplnie pracuje dla okrelonego celu, przez swe przymierze ustawiaj si oni w pozycji umoliwiajcej im zaczerpywanie energii bezporednio z wielkiego uniwersum Nieograniczonego Rozumu. Jest to najwiksze z wszystkich rde energii. Jest to rdo, z ktrego czerpi geniusze i wielcy przywdcy (czy zdaj sobie z tego spraw, czy nie). Dalsze dwa gwne rda, z ktrych uzyska mona wiedz niezbdn do uzyskania wadzy, nie s w wikszym stopniu niezawodne od piciu ludzkich zmysw. A zmysy nie zawsze s niezawodne. W nastpnych rozdziaach przedstawi metody, dziki ktrym mona si skutecznie kontaktowa z Nieograniczonym Rozumem. Ta ksika nie jest wykadem jakiej religii. adna z podstawowych zasad przedstawionych w niej nie moe by odbierana jako porednio czy bezporednio wynikajca z jakiego okrelonego obrzdku religijnego. Ksik t powiciem wycznie temu, by przysposobi czytelnika do przetwarzania dzy pienidzy w jej pieniny odpowiednik. Przeczytaj j, przemyl i rozwa zawarte w niej zalecenia. W miar tego jej zasadniczy temat odsoni si przed tob i ukae w odpowiedniej perspektywie. Dostrzeesz wtedy szczegow tre kolejnych rozdziaw. Ubstwo nie wymaga planowania Pienidze s niemiae i poche. Trzeba je zdoby i utrzyma za pomoc metod nie odrniajcych si od tych, do ktrych si ucieka stanowczy amant dla zdobycia dziewczyny, 93

ktr sobie upodoba. I zrzdzeniem przypadku sia stosowana dla pozyskania pienidzy niewiele si rni od mocy koniecznej do uwiedzenia dziewczyny. Sia owa musi by poczona z wiar, jeli ma przynie zamierzony rezultat i musi by wsparta podaniem. Musi te by wsparta wytrwaoci i podporzdkowana planowi, wedle ktrego rozwija si dziaanie. Kiedy pienidze napywaj do kogo w obfitoci upowaniajcej do uycia okrelenia wielkie pienidze, spotyka to czowieka, ktry zgarnia je z tak atwoci, jakby zbiera w naczynie wod spywajc z wodospadu. Istnieje bowiem niewidoczny strumie mocy, ktry mona porwna do rzeki, z tym e jeden jej nurt unosi z sob tych, co we wstpili, ku coraz wikszej pomylnoci - drugi za spycha w przeciwnym kierunku tych wszystkich nieszcznikw (niezdolnych nawet do tego, by si z tego nurtu wyrwa), co nie odnaleli nurtu pomylnoci, w rejony ubstwa i ndzy. Kady z tych, co zebrali wielkie fortuny, uznaje istnienie tego prdu ycia. Tworzy go proces mylowy. Pozytywne uczucia mylowe tworz w nurt wiodcy ku pomylnoci. Uczucia negatywne tworz nurt wcigajcy ludzi w bied. Zjawisko to nasuwa wniosek o wyjtkowym znaczeniu dla tych, ktrzy czytaj niniejsz ksik w celu znalezienia recepty na zdobycie fortuny. Jeli tkwisz w tym nurcie mocy yciowej, ktry niesie ci ku ubstwu, ksika ta moe sta si dla ciebie koem ratunkowym umoliwiajcym przerzucenie si w w drugi nurt ycia. Ale moe si tak sta tylko wtedy, jeli zastosujesz si do jej zalece. Pobiena lektura i przejcie do porzdku dziennego nad zawartymi w niej treciami nie przyniesie ci adnego poytku. Ubstwo i bogactwo czsto zamieniaj si miejscami. Kiedy bogactwo przychodzi na miejsce ubstwa, dzieje si tak zazwyczaj w wyniku dobrze opracowanego i konsekwentnie realizowanego planu yciowego. Ubstwo nie wymaga planowania. I nie potrzebuje pomocy, poniewa jest silne i brutalne. Bogactwo jest niemiae i wstydliwe. Musi zosta pozyskane. WNIOSKI POD ROZWAG: Najwikszy wkad Andrew Carnegiego w sukces osobisty i finansowy - trust mzgw jest do twojej dyspozycji. Jest to najskuteczniejsza droga do zorganizowania i wprowadzenia wiedzy na drog wiodc do dugotrwaej wadzy. Umys ludzki jest form energii. Jeli dwa umysy (lub wicej) wspdziaaj w duchu wzajemnej harmonii, tworz bank energii oraz trzeci niewidzialn si, ktr mona porwna do trustu mzgw. Planowanie i organizowanie wysikw jest rzecz niezbdn, gdy chcesz zdoby bogactwo. atwo trwa w biedzie; ubstwo nie wymaga planowania. Do twej dyspozycji stoj w pogotowiu trzy gwne rda uzyskiwania energii mylowej. Mog z nich korzysta wedle uznania ci, ktrzy wiedz, jaki czyni z nich uytek - tak jak ty wiesz to teraz. Szczcie osiga, si przez dziaanie, a nie przez bierne posiadanie.

94

XI Dziesity krok do bogactwa:


TAJEMNICA PRZETWARZANIA ENERGII SEKSUALNEJ
Dowiesz si, w jaki sposb kady z nas moe wykorzysta swj wielki zapas energii seksualnej do wzmocnienia swych de do sukcesu. Zrozumiesz, w jaki sposb kobiety wspieraj mczyzn w tym deniu i jak uzyska cakowit korzy z tej odwiecznej prawdy.

Wyraz przetwarzanie oznacza przemian lub przeistoczenie jednego elementu, czy te formy energii, w drugi. Uczucie miosne prowadzi do przetworzenia si w stan umysu. Ze wzgldu na nieznajomo przedmiotu oglnie wie si ten stan umysu z czynnikiem fizycznym, gdy wikszo ludzi poddana jest faszywym wpywom przy zdobywaniu wiedzy o seksie i czynnik ten zostaje wpojony w ich mylenie. Uczucie miosne wspierane jest trzema potencjalnymi moliwociami. Oto one: 1. Zachowanie gatunku ludzkiego. 2. Wzgldy zdrowotne (nie ma skuteczniejszej metody terapeutycznej). 3. Przeistoczenie si przecitnoci w genialno za pomoc przetworzenia. Przeistoczenie seksualne mona wytumaczy prosto i jasno. Oznacza ono przesterowanie umysu z mylenia w kategoriach fizycznych w mylenie o innym charakterze. Podanie pciowe jest najsilniejsz z dz ludzkich. Oywieni tym podaniem ludzie rozwijaj do niebywaego stopnia wyobrani, odwag, si woli, wytrwao i wyobrani twrcz. dza kontaktu seksualnego jest tak silna, e ulegajcy jej ludzie z wasnej woli ryzykuj ycie i opini dla jej zaspokojenia. Jeli si t motywacj skieruje na inne tory, zachowuje ona sw si, zdolno pobudzania wyobrani, odwagi itp., co moe by wykorzystane jako potny napd twrczy w literaturze, sztuce lub innej profesji czy te powoaniu, wcznie z deniem do bogactwa. Przetworzenie energii seksualnej wymaga wiczenia siy woli, ale nagroda opaca sowicie ten wysiek. dza nie moe ani nie powinna by okieznana ani wyeliminowana. Powinna natomiast znale ujcie w innych formach ekspresji, ktre su ciau, umysowi i duszy czowieka. Jeli si nie znajdzie dla niej jakiego ujcia, rozaduje si wycznie poprzez kanay fizyczne. Na rzece mona wznie tam, ktra powstrzyma spyw wody, ale zacznie ona szuka dla siebie ujcia. To samo dotyczy energii seksualnej. Moe zosta powstrzymana lub opanowana na pewien czas, ale w samej jej naturze ley poszukiwanie form wyraenia si. Jeli si jej nie przetworzy w jaki twrczy wysiek, znajdzie dla siebie ujcie pozbawione wartoci. Przemona sia seksu Czowiek, ktry wie jak znale ujcie dla popdu pciowego poprzez jaki twrczy wysiek, zalicza si do szczliwych. Badania naukowe dowiody nastpujcych faktw: 1. Ludzie osigajcy najwicej w yciu nale do osobnikw o wysoko rozwinitej energii seksualnej, dla ktrej umieli znale sposb przetworzenia. 2. Mczyni, ktrzy zdobyli wielkie fortuny i zyskali wyjtkowe uznanie dla swych osigni w dziedzinie literatury, sztuki, przemysu, architekturze i innych dziedzinach,

95

motywowani byli wpywem kobiety. Badania, ktre doprowadziy do tych stwierdze, objy biografie rnych znakomitoci z okresu dwch tysicy lat. Gdziekolwiek stwierdzano niepospolite osignicia jakiej kobiety lub mczyzny, przekonywano si, e jednostki te charakteryzoway si wysok energi seksualn. Popd pciowy jest niepokonaln si, ktrej nie jest w stanie przeciwstawi si mdl ciao. Oywieni tym uczuciem ludzie obdarzeni zostaj w dziaaniu niezwyk si. Jeli uznasz t prawd, pojmiesz znaczenie stwierdzenia, e przeistoczenie seksualne stanowi sekret zdolnoci twrczych. Jeli si usunie gruczoy pciowe czowiekowi ub zwierzciu, pozbawia si go gwnej siy napdowej. Przypatrz si z tego punktu widzenia jakiemukolwiek zwierzciu, ktre wykastrowano. Byk staje si agodnym jak krowa woem. Trzebienie odbiera kademu samcowi, zarwno czowieczemu jaki i zwierzcemu, ca tkwic w nim wol walki. Czynniki stymulujce umys - dobre i ze Umys ludzki poddaje si czynnikom stymulujcym, dziki ktrym wprawiony zostaje w wibracje o wysokim nateniu, nazywane entuzjazmem, wyobrani twrcz, gorc dz itp. Umys ludzki najatwiej ulega nastpujcym stymulatorom: 1. dzy zaspokojenia seksualnego; 2. Mioci; 3. Gorcej dzy sawy, wadzy, materialnych lub pieninych korzyci; 4. Muzyce; 5. Przyjani z osobnikami tej samej lub przeciwnej pci; 6. Przymierzu z trustem mzgw zoonym z dwch lub wicej osb, zmierzajcych do duchowego lub materialnego rozwoju; 7. Wsplnemu poczuciu zagroenia dowiadczanego przez ludzi objtych wsplnym wyrokiem; 8. Autosugestii; 9. Lkowi; 10. Narkotykom i alkoholowi. dza zaspokojenia seksualnego znajduje si na czele listy stymulatorw, ktre w najwikszym stopniu pobudzaj umys i uruchamiaj przekadni przerzucajc myli w paszczyzn akcji fizycznej. Osiem spord tych stymulatorw ma charakter naturalny i konstruktywny. Dwa s destrukcyjne. Przedstawiem tu t list w celu umoliwienia czytelnikom porwnawczego zbadania gwnych rde stymulacji mylenia. Wyniknie z takiego badania niezbicie, e uczucie miosne jest ze wszech miar najintensywniejszym i najpotniejszym ze wszystkich stymulatorw mylenia. Niektrzy mdrale utrzymuj, e geniusz to czowiek, ktry nosi dugie wosy, cudacznie si odywia, yje samotnie i stanowi przedmiot artw dla dowcipnisiw. Ale lepsza definicja geniusza gosi, e jest to czowiek, ktry odkry jak zwiksza intensywno mylenia do tego stopnia, by mc swobodnie siga do rde wiedzy niedostpnych dla zwykego mylenia. Czowiek mylcy zechce z pewnoci zada kilka pyta dotyczcych tej definicji geniusza. Pierwsze brzmie bdzie: W jaki sposb mona nawiza kontakt ze rdami wiedzy niedostpnymi dla zwykego mylenia? Nastpne za: Czy znane s takie rda wiedzy, ktre s osigalne tylko dla geniuszy, i w jaki waciwie sposb staj si one dostpne? Przedstawi tu sposb, w jaki bdziesz mg sam podda si prbie poprzez pewne 96

dowiadczenie i znale odpowied na oba te pytania. Twj szsty zmys - wyobrania twrcza Istnienie szstego zmysu ustalono ju ponad wszelk wtpliwo. Tym szstym zmysem jest wyobrania twrcza. Wadza wyobrani twrczej jest tym przymiotem, ktrego wikszo ludzi nigdy w cigu ycia nie wykorzystuje, a jeli nawet to czyni, to najczciej przez przypadek. Niewielki tylko procent ludzi posuguje si ni wiadomie i w jasno uwiadamianym celu. Ci, ktrzy wiadomie sigaj po wyobrani twrcz i rozumiej jej funkcjonowanie, s geniuszami. Wadza wyobrani twrczej stanowi bezporedni wi czc ograniczony umys czowieka z Nieograniczonym Rozumem. A tak zwane objawienia przypisywane uniesieniom religijnym oraz wszelkie odkrycia gwnych i nowych praw na polu naukowym i wynalazczym dokonuj si za spraw wyobrani twrczej. Wzniosy plan mylenia Jeli jaki pomys lub koncept rodzi si w myli czowieka w formie zwanej olnieniem, bierze on pocztek z ktrego z nastpujcych rde lub z kilku z nich: 1. Nieograniczony Rozum. 2. Czyje mylenie podwiadome, zbierajce wszelkie impulsy zmysowe i mylowe, ktre kiedykolwiek powstay w umyle ludzkim za spraw piciu zmysw. 3. Mylenie innego czowieka, ktre trafia do czyjego umysu za spraw konkretnej myli, obrazu czy pomysu zakomunikowanego czyjej wiadomoci. 4. Podwiadomo innego czowieka. Nie znamy innych rde, z ktrych mogyby pochodzi inspiracje lub olnienia. Kiedy praca umysu ludzkiego pobudzana jest przez jeden lub kilka z tych stymulatorw mylenia, dzieje si tak poprzez wyprowadzenie jej daleko poza ramy mylenia zwykego i umoliwienie jej pokonywania odlegoci, skali i tokw mylenia nieosigalnych na jego zwyczajowym poziomie, na ktrym operuj umysy zaangaowane w rozwizywanie problemw biznesu rutynowymi metodami profesjonalnymi. Kiedy jednak umys wzbije si na wyszy poziom mylenia za spraw ktrej z form jego stymulacji, zajmuje pozycj dajc si porwna do sytuacji kogo wzbijajcego si w samolocie w przestworza i mogcego ogarn wzrokiem horyzonty nieporwnanie rozleglejsze od dostrzeganych z ziemi. Co wicej, myl ludzka wyniesiona na ten wyszy poziom nie podlega ju bodcom, ktre j zaprztaj zaspokojeniem podstawowych potrzeb yciowych, takich jak ywno, ubir i mieszkanie. Wkracza w obszar, na ktry nie maj wstpu sprawy powszednioci, tak jak doliny i wzgrza malej ogldane z samolotu. Na tym wanie wzniosym planie mylenia wyobrania twrcza uzyskuje pen swobod dziaania. Otwieraj si tam moliwoci dla owego szstego zmysu. Otwiera si na pomysy, ktrych czowiek nigdy by nie dozna w adnych innych warunkach. Szsty zmys jest wadz umysow, ktra wyznacza granic midzy geniuszem a czowiekiem zwykym. Gos wewntrzny Wyobrania twrcza staje si tym bardziej podatna na oddziaywanie czynnikw wywodzcych si spoza czyjego mylenia podwiadomego, im czciej jest wykorzystywana i im w wikszym stopniu czowiek na niej polega oraz im wiksze stawia jej zadania poprzez impulsy mylowe. Wadza ta utrwala si i rozwija wycznie przez stosowanie. To co nazywa si sumieniem czowieka dziaa wycznie poprzez szsty zmys. 97

Wielcy artyci, pisarze, muzycy i poeci staj si wielcy, poniewa nabieraj zwyczaju polegania na cichym gosie wewntrznym, ktry si do nich zwraca gdzie z gbi duszy, za spraw wyobrani twrczej. Ludzie obdarzeni bogat wyobrani dobrze wiedz, e najlepsze pomysy nawiedzaj ich w formie olnie. Pewien wybitny mwca nie osiga formy dopki nie zamknie oczu i nie odda si w peni we wadanie swej wyobrani twrczej. Kiedy go spytano, dlaczego zamyka oczy przemawiajc, odpar: Czyni tak, bo rozmawiam z mylami, ktre wydobywaj si z mego wntrza. Jeden z najlepiej prosperujcych i najszerzej znanych finansistw amerykaskich zwyk by przymyka oczy na dwie lub trzy minuty przed podjciem wanej decyzji. Kiedy go spytano o przyczyn takiego zachowania, wyjani: Zamknwszy oczy mog sign do rda wyszej inteligencji. Wykluwanie si pomysw W pnym okresie swego ycia dr Elmer R. Gates z Chevy Chase w stanie Maryland opatentowa ponad dwiecie poytecznych wynalazkw, z ktrych kilka miao znaczenie wrcz fundamentalne, a doszed do nich w wyniku ustawicznego ksztacenia i rozwijania zdolnoci wyobrani twrczej. Metoda jego jest wana i interesujca dla ludzi dcych do zdobycia statusu geniusza, ktry dr Gates bez wtpienia uzyska. By on naprawd wielkim, cho mao rozsawionym, uczonym w skali wiatowej. W swym laboratorium urzdzi pomieszczenie, ktre nazwa pokojem osobistej komunikacji. W praktyce byo to studio akustyczne odcite od wiata dziennego. Wyposaenie stanowi niewielki st, na ktrym leaa ryza papieru do pisania. Naprzeciw stou, na cianie, znajdowa si przycisk uruchamiajcy owietlenie elektryczne. Kiedy dr Gates zapragn uzyska kontakt z siami wnikajcymi we za porednictwem wyobrani twrczej, zamyka si w tym pokoju, zasiada przy stole, wycza wiato i skupia si na znanych ju czynnikach wynalazku, nad ktrym pracowa, trwajc w takim pooeniu a do chwili, w ktrej nawiedzao go olnienie objawiajce mu nieznane uprzednio elementy owego wynalazku. Pewnego razu pomysy spyway na z tak szybkoci, e spisywa je popiesznie przez niemal trzy godziny. Kiedy ich napyw usta i dr Gates przejrza swe notatki, stwierdzi, e zawieraj dokadny opis zasad nie majcych odpowiednika w danych uznanych ju przez wiat nauki. Co wicej, rozwizanie problemu ujte byo w tych notatkach w sposb w peni przemylany. Dr Gates utrzymywa si z tego wanie wykluwania si pomysw przeznaczonych dla rnych klientw indywidualnych i wielkich korporacji. Jeden z najwikszych koncernw amerykaskich zapaci mu kiedy niebotyczn sum za pomys, ktry wyklu si w cigu godziny pracy w pokoju osobistej komunikacji. Wadze umysowe bywaj czsto zwodnicze, poniewa w duym stopniu opieraj si na zgromadzonym ju przez czowieka dowiadczeniu. Ale nie caa wiedza, ktr czowiek poprzez swe dowiadczenie gromadzi, jest dokadna. Znacznie pewniejsze s pomysy uzyskiwane za spraw wyobrani twrczej, poniewa napywaj one ze rde pewniejszych od tych, z ktrych czerpi zdolnoci umysowe. rdo geniuszu ley w twym zasigu Gwna rnica midzy geniuszem a zwykym pomysodawc polega na tym, e geniusz posuguje si zdolnoci twrczej wyobrani, podczas gdy rutyniarz opiera si jedynie na swym dowiadczeniu. Wynalazca z dziedziny nauki musi posugiwa si zarwno syntetyzujcymi, jak i twrczymi zdolnociami wyobrani. 98

Tak wic na przykad, wynalazca w rozpoczyna prac nad wynalazkiem od zebrania i uporzdkowania znanych ju pomysw lub zasad uzyskanych przez dowiadczenie za pomoc zdolnoci syntetyzujcych (zdolnoci umysowych). Jeli stwierdzi, e znana wiedza w danym przedmiocie jest niewystarczajca dla dokonania wynalazku, odwouje si do wiedzy dostpnej mu za pomoc zdolnoci twrczych. Metoda stosowana przeze rni si w zalenoci od cech indywidualnych poszczeglnych wynalazcw, ale oglna procedura jest taka: 1. Pobudza swj umys tak, by pracowa na wyszym od przecitnego poziomie, uywajc do tego celu jednego lub dwch stymulatorw mylenia, bd te jakiego innego czynnika stymulujcego wedle wasnego uznania. 2. Skupia si na znanych czynnikach (dokonanej ju czci) swego wynalazku i wytwarza w swej wyobrani dokadny obraz czynnikw nieznanych (nie dokonana jeszcze cz) wynalazku. Utrzymuje ten obraz w wyobrani a do czasu, kiedy wniknie on w jego podwiadomo, po czym daje umysowi odpocz uwalniajc go od wszelkich myli i oczekujc olnienia rozjaniajcego mu umys. Niekiedy rezultaty takiego postpowania s okrelone i natychmiastowe. Zdarza si, e s negatywne, co zaley od stopnia rozwoju szstego zmysu bd te zdolnoci twrczych. Pan Edison przeprowadzi ponad dziesi tysicy rnych kombinacji pomysw przez zdolnoci syntetyzujce swej wyobrani zanim dostroi je do zdolnoci twrczych i znalaz rozwizanie nowe, udoskonalone w jego janiejcym wntrzu. Tak wanie si narodzi fonograf. Zebrano wiele przekonujcych dowodw istnienia wyobrani twrczej. Dowody te wynikaj z dokadnego przeanalizowania dowiadcze ludzi, ktrzy stali si przywdcami w rnych dziedzinach ycia nie majc zbyt rozlegego wyksztacenia. Lincoln jest wybitnym przykadem przywdcy, ktry doszed do wielkoci dziki odkryciu i wykorzystaniu mocy swej wyobrani twrczej. A odkry j i uczyni z niej uytek w wyniku inspiracji, jak zawdzicza stymulujcemu dziaaniu mioci do Ann Rutledge, co jest stwierdzeniem najwyszej wagi badania rde ludzkiej genialnoci. Energia seksualna podlega przetworzeniu Historia zna wielu przywdcw, ktrych dokonania wizay si cile z wpywem kobiet, ktry wyzwala twrcze moce ich umysw poprzez stymulowanie podania seksualnego. Jednym z nich by Napoleon Bonaparte. Kiedy inspirowaa go pierwsza ona, Jzefina, pozostawa niepokonany i niedocigniony. Kiedy za wysza instancja jego wadz umysowych nakazaa mu usun Jzefin w cie, rozpocz si jego schyek. Niewiele mu ju pozostao czasu do klski i zesania na wysp w. Heleny. Gdyby mg nam na to pozwoli dobry smak, moglibymy wymieni dug list wybitnych osobistoci, dobrze znanych spoeczestwu amerykaskiemu, ktre osigny szczyty yciowego powodzenia w wyniku inspiracji zawdziczanej onom, a nastpnie utraciy pienidze wskutek zamiany tych on na nowe. Napoleon nie by jedynym czowiekiem, ktry przekona si o tym, e inspiracja pynca z waciwego rda jest wielokro silniejsza od wszelkich namiastek, ktrych moe dostarcza przecitny rozum. Umys ludzki wymaga stymulowania! A najwikszym i najskuteczniejszym stymulatorem jest seks. Kiedy si rozwinie i przetworzy jego energi, jest ona w stanie wznie czowieka w wysze regiony mylenia, ktre umoliwia mu ominicie rde zmartwienia i udrki, jakie go przygniataj na niszym poziomie mylenia. Dla przypomnienia podam tu list osb, ktre osigny wyjtkowy sukces yciowy i o ktrych wiadomo z biografii, e charakteryzoway si nieprzecitn energi seksualn. Ich 99

geniusz niewtpliwie wyrasta z przetworzenia energii seksualnej. Oto nazwiska tych osobistoci: GEORGE WASHINGTON NAPOLEON BONAPARTE WILLIAM SHAKESPEARE ABRAHAM LINCOLN ROBERT BURNS THOMAS JEFFERSON ELBERT HUBBARD ELBERT H. GARY WOODROW WILSON JOHN H. PATTERSON ANDREW JACKSON ENRICO CARUSO RALPH WALDO EMERSON Znajomo biografii innych jeszcze osobistoci pozwoli ci uzupeni t list. I sprbuj znale w caej historii cywilizacji choby jednego czowieka, ktry osign wielkie powodzenie w jakiejkolwiek dziedzinie i ktry by nie charakteryzowa si dobrze rozwinit energi seksualn. Jeli nie chcesz opiera si na biografiach ludzi ju nie yjcych, rozejrzyj si wrd ludzi sukcesu, ktrych znasz i sprbuj wskaza kogo, kto by cierpia na niedostatek tej energii. Energia seksualna jest energi twrcz wszystkich geniuszw. Nigdy nie byo na wiecie, i nigdy nie bdzie, adnego wybitnego przywdcy, budowniczego ani artysty, ktry by odznacza si brakiem tej energii. Oczywicie myliby si gboko kto, kto by sdzi, e wszyscy ludzie, ktrzy charakteryzuj si obfitoci energii seksualnej s geniuszami. Czowiek osiga status geniusza jedynie pod warunkiem, e potrafi stymulowa swe mylenie tak skutecznie, i pozwala mu ono dotrze do wszystkich dostpnych rde energii poprzez si twrcz jego wyobrani. Gwnym stymulatorem, dziki ktremu to uwzniolenie umysu moe si dokona, jest energia seksualna. Zwyke posiadanie tej energii nie wystarcza do osignicia genialnoci. Energia ta musi zosta przetworzona z podania fizycznego kontaktu w inn form podania i dziaania, zanim bdzie ona zdolna wynie kogo na poziom genialnoci. Wikszo ludzi jednak nie tylko nie osiga tego poziomu, lecz przez ze pojmowanie i stosowanie tej wielkiej siy znia si do poziomu zwierzcego. Traci si wiele energii seksualnej Po przebadaniu dowiadcze dwudziestu piciu tysicy ludzi wycignem wniosek, e ci, ktrzy doszli do wybitnych osigni w yciu, dopili swego celu tu przed osigniciem czterdziestego roku ycia i nie spucili z tonu do czasu, w ktrym znacznie przekroczyli pidziesitk. Fakt ten zdziwi mnie tak bardzo, e podjem sumienne badania nad jego przyczynami. Badania te przywiody mnie do stwierdzenia, e gwn przyczyn, dla ktrej wikszo ludzi sukcesu nie rozpocza wielkiej kariery przed osigniciem wieku pomidzy czterdziestk a pidziesitk jest skonno do wydatkowania energii w drodze fizycznego wyraania uczucia miosnego. Wikszo ludzi nigdy nie dowiaduje si, e potrzeby seksualne maj inne moliwoci zaspokojenia, ktre sw wag wielokrotnie przerastaj wyraz fizyczny. Wikszo za tych, ktrzy dochodz do tej prawdy, odnajduje j po utracie wielu lat, w ktrych energia seksualna osiga swj szczyt, zwykle midzy czterdziestym pitym a pidziesitym rokiem 100

ycia. Dopiero wtedy przychodzi okres wielkich dokona. Zycie wielu ludzi przed osigniciem przez nich tego wieku, a czasem i pniej, ograniczone jest w swej skali przez cige rozpraszanie energii, ktra mogaby by skierowana w inne, poyteczniejsze kanay. Ich najlepsze i najsilniejsze uczucia wiatr roznosi na cztery strony wiata. To do tego zjawiska odnosi si ludowe powiedzenie zje pica szlachcica i chopu rady da. dza ekspresji seksualnej jest zdecydowanie najskuteczniejszym i najbardziej pobudzajcym uczuciem ludzkim, std te ta wanie dza, ujta w karby i przetworzona w dziaanie odmienne od ekspresji fizycznej, moe zrodzi najwspanialsze dokonania. Przyroda dostarcza wietnych bodcw Nie brak w historii przykadw na to, e ludzie osigali status geniusza w wyniku stosowania sztucznych stymulatorw mylenia w postaci alkoholu lub narkotykw. Edgar Allan Poe napisa Kruka pozostajc pod dziaaniem alkoholu, nic sny, ktrych miertelnicy nie omielali si ni nigdy przedtem. James Whitcomb Riley napisa swe najlepsze utwory take pod wpywem alkoholu. By moe dlatego wanie dostrzeg owo przemieszanie rzeczywistego i urojonego, myn nad rzek i opary nad strumieniem. Robert Burns rwnie pisa w odurzeniu: W kompanii jednak nie cymbaa Przyjemnie wypi Jest humor wtedy, myl dojrzaa Od sw czek kipi...*[ Przeoya Zofia Kierszys] Pamitajmy jednak, e wielu takich ludzi w kocu si zniszczyo. Natura przygotowaa wasne rodki, za pomoc ktrych czowiek moe stymulowa swe mylenie tak, by je dostroi do przyjmowania myli wspaniaych i wyjtkowych - napywajcych nie wiadomo skd! I nie wynaleziono stymulatorw doskonalszych od tych, ktre stworzya natura. Jest faktem stwierdzonym przez psychologw, e istnieje cisy zwizek midzy podaniem pciowym i potrzebami duchowymi - fakt ten rzuca wiato na szczeglne postpowanie ludzi uczestniczcych w orgiach nazywanych odrodzeniem duchowym, spotykanych wrd prymitywnych indywiduw. Uczucia ludzkie rzdz wiatem i ustanawiaj cele cywilizacji. Ludzie w swym dziaaniu podlegaj wpywom uczu w wikszym stopniu ni wpywowi rozumu. Twrcze dyspozycje umysowe wprawiane s w ruch rwnie prze emocje, a nie przez chodny rozum. A najsilniejszym uczuciem ludzkim jest seks. S te inne stymulatory mylenia, niektre z nich ju wymieniaem, ale aden z nich, ani nawet kombinacja kilku tych bodcw, nie moe si rwna pod wzgldem siy oddziaywania z seksem. Stymulator mylenia to kady rodzaj wpywu, jaki czasowo lub stale zwiksza intensywno mylenia. Dziesi wyliczonych tu stymulatorw naley do najczciej spotykanych. Przez wskazane tu rda czowiek moe wchodzi w kontakt z Nieograniczonym Rozumem lub te korzysta z niewyczerpanych zasobw podwiadomoci, zarwno wasnej, jak i cudzej, ktr to procedur uznajemy za genialno. Seks jako sprzedawca Pewien nauczyciel, ktry w cigu swej dziaalnoci wyszkoli ponad 30 000 sprzedawcw, uczyni zadziwiajce odkrycie, e ludzie o rozwinitej energii pciowej s najlepszymi sprzedawcami. Wyjanieniem tego jest fakt, e ta cz osobowoci, ktr nazywamy osobistym magnetyzmem nie jest niczym innym jak energi seksualn. Ludzie o rozwinitym pierwiastku seksualnym maj tego magnetyzmu pod dostatkiem. Przez rozwijanie i zrozumienie charakteru tej siy witalnej mona osign wielkie korzyci w stosunkach z ludmi. Energia ta moe by okazywana ludziom na kilka sposobw: 101

1. Ucisk rki: dotknicie rki natychmiast objawi istnienie tego magnetyzmu lub jego brak. 2. Ton gosu: magnetyzm lub energia seksualna jest czynnikiem modulujcym gos, nadajcym mu muzycznoci i uroku. 3. Postawa i sposb poruszania si: ludzie o rozwinitej energii seksualnej poruszaj si szybko i z wdzikiem. 4. Wibrowanie myli: ludzie o wysokiej energii seksualnej dokonuj przemieszania uczu erotycznych z mylami, mog to czyni na zawoanie i wpywa w ten sposb na otoczenie. 5. Zdobienie ciaa: ludzie o silnym potencjale seksualnym bardzo dbaj o swj wygld. Dobieraj swe ubiory wedle stylu stosownego dla ich osobowoci, budowy fizycznej, usposobienia itp. Kiedy dobry meneder angauje sprzedawc, zwraca przede wszystkim uwag na to, czy charakteryzuje si on osobistym magnetyzmem. Ludzie, ktrym brakuje energii seksualnej nigdy si nie zdobd na entuzjazm, a entuzjazm jest najwaniejszym atrybutem sprzedawcy, niezalenie od tego czym handluje. Mwca, kaznodzieja, prawnik i sprzedawca pozbawiony energii seksualnej jest nudziarzem niezdolnym do wywarcia wraenia na innych. Wie si to z faktem, e wikszo ludzi podlega wpywom tych tylko osb, ktre zwracaj si do ich uczu, w ten sposb tumaczy si fakt, e energia seksualna jest cech nieodczn od innych zdolnoci sprzedawcy. Sprzedawca mistrzowski osiga owo mistrzostwo, poniewa wiadomie lub niewiadomie przetwarza, sw energi seksualn w entuzjazm handlowy! Z tego stwierdzenia wynika te praktyczna sugestia co do rzeczywistego znaczenia przetwarzania seksualnego. Sprzedawca, ktry wie jak odwrci swe myli od spraw seksu i skierowa je na sprawy sprzeday z tak wielkim entuzjazmem i zdecydowaniem, jakie by wykazywa zdajc do pierwotnego, seksualnego celu, osign poziom artyzmu w przetwarzaniu energii seksualnej, niezalenie od tego, czy zdaje sobie z tego spraw, czy nie. Wikszo sprzedawcw przetwarzajcych w ten sposb t energi nie zdaje sobie z tego sprawy i nie uwiadamia te sobie, w jaki sposb tego dokonuje. Przetwarzanie energii seksualnej wymaga wikszej siy woli ni moe z siebie w tym celu wykrzesa przecitny czowiek. Wszyscy jednak mogliby si zdoby na ten wysiek stopniowo. Bo cho wymagania s tu wysokie, nagroda jak si uzyskuje opaca je z nadwyk. Zbyt wiele jest nieporozumie wok seksu Sprawy seksu stanowi dziedzin, w ktrej wikszo ludzi wykazuje niewybaczaln ignorancj. Potrzeby seksualne s le rozumiane, lekcewaone lub wyszydzane przez ignorantw i ludzi opanowanych poczuciem winy. Mczyni i kobiety, o ktrych wiadomo, e spotkao ich bogosawiestwo - tak, bogosawiestwo! - w postaci wysokiego potencjau seksualnego, postrzegani s na og jako upoledzeni. A powinni by uznawani za obdarzonych bogosawiestwem, a nie za maniakw. Nawet w naszych owieconych czasach miliony ludzi cierpi na kompleks niszoci wyniky z faszywego przekonania, e ich wysoki potencja seksualny jest wad. Uznawanie energii seksualnej za cnot nie powinno by traktowane jako usprawiedliwienie libertynizmu. Uczucia erotyczne staj si cnot dopiero wtedy, gdy postpuje si z nimi mdrze i rozwanie. Mona ich naduywa, a wtedy zdarza si, e zamiast czowieka wzbogaca, wyniszczaj jego ciao i umys. Autorowi wydaje si spraw znaczc odkrycie, e praktycznie biorc kady wybitny 102

czowiek, ktrego dowiadczenia mia mono przeanalizowa, doszed do swych osigni pod wpywem kobiety. W wielu wypadkach kobiet wcignit w spraw bya skromna, wierna ona, o ktrej opinia publiczna wiedziaa niewiele lub niczego nie wiedziaa. W kilku innych rdem inspiracji bya ta druga. Kady rozumny czowiek zdaje sobie spraw z tego, e inspiracja za pomoc naduywania alkoholu i narkotykw jest niszczc form nieopanowania. Ale nie kady wie, e naduywanie ekspresji seksualnej moe si sta obyczajem rwnie niszczcym, jak uzalenienie od narkotykw lub alkoholu. Maniak seksualny nie rni si w istocie od czowieka uzalenionego! Obaj trac kontrol nad swymi wadzami umysowymi i si woli. Wiele przykadw hipochondrii bierze pocztek z nawykw wynikych z ignorancji prawdziwych funkcji seksualnych. Mona dowie, e ignorancja w sprawach przetwarzania energii seksualnej karze ignorantw bardzo surowo i pozbawia ich znacznych korzyci. Rozlega ignorancja w sprawach seksu wynika std, e kwestie te otoczone s tajemnic i zason milczenia. Ta zasona tajemniczoci i milczenia ma na modzie taki sam wpyw, jaki kiedy wywieraa prohibicja. Jej skutkiem jest rosnce zaciekawienie i pragnienie zakosztowania tego zakazanego owocu, czego co jest verboten; i ku zawstydzeniu wszystkich prawodawcw, a take wikszoci lekarzy, mimo wyksztacenia wysoko wykwalifikowanych wykadowcw majcych uczy modzie - wiedza na te tematy wcale nie jest atwo dostpna. Lekcja najbardziej owocnych lat Rzadko si zdarza, by kto wspi si na wyyny yciowych osigni przed dobiegniciem do czterdziestki. Przecitny czowiek osiga peni swych twrczych moliwoci midzy czterdziestym a szedziesitym rokiem ycia. Opieram to stwierdzenie na wnikliwej analizie dowiadcze yciowych tysicy mczyzn i kobiet. Niech to bdzie pocieszeniem dla tych, ktrzy nie zdobyli si jeszcze na powaniejsze osignicia yciowe przed czterdziestk i tych, ktrzy osignwszy ten wiek zaczynaj si lka staroci. Mona przyj za zasad, e wiek midzy czterdziestk a pidziesitk jest najbardziej owocny w yciu czowieka. Powinien on wkracza w ten okres ycia z nadziej i dobrze przygotowany, bez lku. Jeli pragniesz dowodu na to, e wikszo ludzi nie rozpoczynaa zotego okresu swej yciowej kariery przed osigniciem czterdziestki, przestudiuj biografie najwybitniejszych ludzi sukcesu znanych wszystkim Amerykanom, a przyznasz temu pogldowi racj. Henry Ford nie wszed na drog wiodc go na szczyty sukcesu zanim nie osign czterdziestego roku ycia. Andrew Carnegie zacz zbiera nagrody za swj yciowy wysiek dopiero kiedy skoczy czterdzieci lat. Najbardziej zadziwiajce jego dokonania nastpiy pniej. James J. Hill wynalaz klucz telegraficzny majc lat czterdzieci. Najwietniejsze jego osignicia yciowe nastpiy jeszcze pniej. Biografie najwybitniejszych przemysowcw i finansistw amerykaskich obfituj w dowody, e wiek midzy czterdziestym a szedziesitym rokiem ycia jest najbardziej produktywny w yciu czowieka. Midzy trzydziestym a czterdziestym rokiem ycia czowiek uczy si sztuki przetwarzania energii seksualnej (jeli jest w ogle w stanie si tego nauczy). Jej odkrycia dokonuje si na og przypadkowo, a czsto czowiek nie jest nawet tego odkrycia wiadomy. Spostrzega, e jego zdolno osigania yciowych dokona wzrasta midzy trzydziestym pitym a czterdziestym rokiem ycia, ale w wikszoci przypadkw nie dociera do jego wiadomoci przyczyna tej zmiany, nie pojmuje, e to natura sama zaczyna nadawa harmonii uczuciom mioci i seksu czowieka w tym wieku, tak e moe on oprze si na tych dwch potnych siach i korzysta z nich obu cznie, jako ze stymulatorw swego mylenia. 103

Tylko ty sam moesz si przywie do genialnoci Seks sam z siebie jest potnym bodcem do dziaania, ale jego moce podobne s do cyklonu - bywaj niekontrolowanie. Kiedy jednak uczucie miosne zaczyna czy si z dz seksualn, wynikiem tego zwizku staje si okrelony kierunek de, trafno osdu, opanowanie. Kto z ludzi, ktrzy osignli czterdziestk, jest na tyle nieszczliwy, by nie mc przeanalizowa tych stwierdze i zastosowa ich do wasnych dowiadcze? Kiedy czowiek powoduje si dz zdobycia kobiety opart jedynie na pasjach seksualnych, moe by - i zwykle bywa - zdolny do niepowszednich dokona, ale jego dziaania mog by chaotyczne, rozproszone lub wrcz niszczycielskie. Jeli powoduje si on wycznie podaniem seksualnym, moe kra, oszukiwa, a nawet popeni morderstwo. Ale kiedy jego seksualne pasje poczone s z mioci, ten sam czowiek bdzie dziaa w sposb zdrowy, zrwnowaony, rozumny. Mio, romantyka, seks - wszystko to s uczucia, ktre mog wznie czowieka na wyyny osigni. Mio jest uczuciem, ktre dziaa jak wentyl bezpieczestwa i polisa ubezpieczeniowa, organizujc ludzkie wysiki. Te trzy uczucia, poczone, mog czowieka przywie do genialnoci. Uczucia s stanem umysu. Natura wyposaya czowieka w chemi mylow, ktra dziaa wedug zasad podobnych do zasad chemii organicznej. Jest dobrze znany fakt, e chemik moe wyprodukowa mierteln trucizn przez wymieszanie rnych elementw, z ktrych aden - sam z siebie - uyty we waciwych proporcjach nie jest szkodliwy. Z uczu rwnie mona utworzy trujc mieszank. Poczenie mioci i zazdroci moe z czowieka uczyni dzik besti. Obecno ktrego z uczu destruktywnych w myleniu ludzkim moe za spraw chemii mzgowej wytworzy trucizn zabijajc w czowieku zmys sprawiedliwoci i uczciwoci. Droga do genialnoci wiedzie przez rozwijanie, kontrolowanie i wykorzystywanie seksu, mioci i romantyki. W skrcie mona ten proces przedstawi nastpujco: Omielenie tych uczu do tego, by stay si dominujcymi czynnikami mylenia czowieka i wyeliminowanie z tego mylenia uczu negatywnych. Umys jest wytworem obyczaju. Opiera si na mylach dominujcych, ktre go ywi. Za spraw siy woli czowiek moe zanegowa obecno kadego uczucia i umocni istnienie innego. Kontrola nad umysem poprzez si woli nie jest trudna. Umacnia si j poprzez wytrwao i nawyk. Sekret tej kontroli polega na zrozumieniu procesu przetwarzania. Jeli w umyle czowieka zagoci jaka myl negatywna, mona j przetworzy w pozytywn lub te w pozytywne uczucie, poprzez prost procedur zmiany sposobu mylenia. Nie ma innej drogi do genialnoci ni przez wasny wysiek! Czowiek moe si wspi na szczyty osigni finansowych lub yciowego powodzenia jedynie poprzez wykorzystywanie energii seksualnej, ale historia pena jest dowodw wiadczcych o tym, e moe on - i czsto si to zdarza - zabra tam z sob pewne cechy charakteru, ktre pozbawi go zdolnoci zarwno utrzymania tych zdobyczy, jak i cieszenia si nimi. Sprawa ta zasuguje na przemylenia, poniewa dotyczy reguy odnoszcej si zarwno do mczyzn, jak i kobiet. Nieznajomo tej reguy kosztowaa tysice ludzi utrat ich przywilejw, nawet kiedy ju zdobyli bogactwo. Potne dowiadczenie mioci Wspomnienia miosne nigdy nie wygasaj. Tkwi w pamici, wpywaj na zachowanie czowieka i powoduj jego postpowaniem jeszcze dugi czas po tym, jak rdo inspiracji 104

wygaso. Nie jest to odkrycie nowe. Kady czowiek, ktry dozna uczucia gorcej mioci wie, e obi ono trwae lady w sercu ludzkim. Skutki mioci s trwae, poniewa mio jest zjawiskiem o charakterze duchowym. Czowiek, ktrego mio nie stymuluje do wspinaczki na szczyty jego moliwoci, jest przypadkiem beznadziejnym - umar za ycia, cho wydaje si, e jeszcze yje. Wr myl w przeszo i zanurz si we wspomnieniach dawnej mioci. Osodzi ci to gorycz dzisiejszych trosk i zawodw. Stworzy moliwo ucieczki od nieprzyjemnych realiw ycia, a moe nawet - kto wie? - przenoszc twj umys choby przejciowo w wiat fantazji zasili go pomysami i planami, ktre odmienia twj status finansowy i stan twego ducha? Jeli uwaasz si za nieszczliwca, ktry kocha i utraci mio, odrzu t myl. Kto kto kocha naprawd szczerze, nigdy tej mioci nie utraci. Mio jest zjawiskiem kaprynym i penym temperamentu. Przychodzi kiedy zechce i odchodzi bez ostrzeenia. Przyjmuj j i ciesz si kiedy ci nawiedza, ale nie rozpaczaj po jej znikniciu. Rozpacz nigdy ci jej nie przywrci. Odrzu te myl, e mio przytrafia si czowiekowi tylko raz w yciu. Moe si ona pojawia wielokrotnie, ale nie ma dwch takich mioci, ktre by oddziayway na czowieka w ten sam sposb. Zdarza si i zwykle tak wanie bywa, e jedno dowiadczenie miosne obi w sercu czowieka bruzdy wyjtkowo gbokie, ale wszystkie kolejne dowiadczenia s bogosawiestwem i tylko u osobnikw pozbawionych uczu ub cynicznych mio nie pozostawia ladu. Nie powinno si te uznawa zawodw miosnych, nie zdarzaj si takie ludziom, ktrzy rozumiej rnic midzy uczuciem miosnym a seksualn namitnoci. Gwna rnica polega na tym, e mio jest zjawiskiem duchowym, podczas gdy seks jest zjawiskiem biologicznym. adne dowiadczenie, ktre wnika sw si duchow w gb ludzkiego serca, nie moe by bolesne, chyba e wypaczone zostaje przez ignorancj lub zazdro. Mio jest bez wtpienia najsilniejszym dowiadczeniem yciowym. Wprowadza czowieka w czno z Nieograniczonym Rozumem. Kiedy czy si z romantyk i seksem, moe wznie czowieka na wyyny twrczej wydajnoci. Uczucia miosne, seks i romantyka s trzema ktami trjkta, na ktrym wspiera si ludzki geniusz. Mio jest uczuciem wielostronnym, majcym miejsca cierniste i wielobarwne. Ale najintensywniejszym i arliwym rodzajem mioci jest ta jej odmiana, ktrej dowiadcza si poprzez poczenie uczucia miosnego i seksu. Maestwa nie obdarzone arliwoci uczuciow waciwie zrwnowaon seksem nie s szczliwe - i rzadko bywaj trwae. Ani sama mio, ani sam seks nie moe przynie szczcia. Kiedy za te dwa wspaniae czynniki zostaj z sob zespolone, maestwo moe zapewni stan umysu tak bliski uduchowieniu, jak to jest tylko moliwe w planie ziemskim. Kiedy docza si do tego romantyka, znikaj bariery dzielce ograniczony umys czowieka od Nieograniczonego Rozumu. I wyania si geniusz! Powszednio moe umierci zwizek maeski Chciabym teraz przedstawi wniosek, ktry - pod warunkiem, e zostanie naleycie zrozumiany - wnie moe harmoni do gnbionych chaosem bardzo licznych maestw. Rozdwiki przybierajce formy ktliwoci mog by wynikiem braku wiedzy w sprawach seksu. Nie ma mowy o rozdwikach midzy maonkami, kiedy mio, romantyka i waciwe pojmowanie spraw seksu zespalaj si w harmonijn cao. Mowie, ktrych ony waciwie rozumiej zwizki zachodzce midzy uczuciami mioci, romantyk i seksem, nale do szczliwcw. Motywowani przez t trjc s w stanie upora si z kadym kopotem yciowym, poniewa najprostsze nawet formy yciowych stara 105

przybieraj konkretne formy za spraw pracy i mioci. Bardzo stare powiedzenie gosi, i ona moe ma stworzy lub zniszczy, ale nie zawsze zdajemy sobie spraw z jego znaczenia. Stworzenie i zniszczenie s rezultatami zrozumienia przez ni uczu mioci, dzy seksualnej i romantyki lub ich niezrozumienia. Jeli kobieta dozwala mczynie na to, by straci zainteresowanie dla niej i zacz interesowa si innymi kobietami, najczciej wynika to z jej ignorancji lub te utraty zainteresowania przedmiotem dzy seksualnej, mioci i romansu. Stwierdzenie to zakada oczywicie, i przedtem istniaa pena mio pomidzy nimi. Odnosi si to rwnie do mczyzny, ktry pozwala zamrze zainteresowaniu ony jego osob. Pary maeskie bardzo czsto cierpi z powodu nacisku powszednioci. Gdyby te sytuacje dokadnie przeanalizowa, okazaoby si, e prawdziw przyczyn kopotw jest obojtno lub ignorancja w tych kwestiach. W jaki sposb kobiety zdobywaj sw wadz Najpotniejsz si motywujc mczyzn jest ch zyskania podziwu kobiety! Ju myliwy z epoki prehistorycznej, jeszcze przed witem cywilizacji, dy do tego, by okaza si wspaniaym w oczach kobiety. Natura mska nie zmienia si od tych czasw. Myliwy dzisiejszy nie przynosi do domu skr upolowanych zwierzt, ale sw ch pozyskania wzgldw kobiety realizuje za pomoc piknych strojw, samochodw, zamonoci. Mczyzna nowoczesny ywi t sam co mczyzna prehistoryczny dz wzbudzenia podziwu w kobiecie. Zmieniy si tylko metody jego wzbudzania. Mczyni, ktrzy zbili wielkie fortuny bd doszli do szczytw wadzy i sawy uczynili to gwnie dla spenienia swej dzy zyskania podziwu u kobiet. Jeli usuniecie kobiety z ich ycia, powodzenie yciowe straci warto dla wikszoci mczyzn. To wanie ta wrodzona mczynie dza pozyskiwania podziwu u kobiet daje kobiecie wadz stworzenia lub zniszczenia mczyzny. Kobieta rozumiejca natur msk i umiejca gra na niej, nie obawia si konkurencji ze strony innych kobiet. Mczyni mog by gigantami o niezomnie silnej woli w stosunkach z innymi mczyznami, ale daj sob kierowa kobietom, ktre sobie wybrali. Wikszo mczyzn nie chce si przyzna do tego, e podlega wpywowi kobiet, ktre sobie upodobali, poniewa w naturze mczyzny ley denie do uznania go za silniejsz poow gatunku ludzkiego. Kobieta inteligentna zdaje sobie z tego spraw i rozumnie nie daje pozna zakresu swego wpywu. Niektrzy mczyni wiedz o tym, e podlegaj wpywowi kobiet sobie obranych - on, kochanek, matek czy sistr - ale w taktowny sposb unikaj rebelii, poniewa s na tyle inteligentni, i rozumiej, e mczyzna staje si w peni szczliwy dopiero podlegajc modyfikujcemu wpywowi kobiety. Mczyzna, ktry nie uznaje tej wanej prawdy ycia, odmawia sobie mocy, ktra wspomogaby go bardziej w osigniciu sukcesu yciowego ni wszystkie inne czynniki tego sukcesu razem wzite. WNIOSKI POD ROZWAG: Dwa zadziwiajce fakty dotyczce energii seksualnej daj ci nowy wgld w bogate rdo osobistej wadzy. Energia seksualna moe by rdem geniuszu tak wspaniaego, jak geniusz Thomasa Edisona i Andrew Jacksona. Energia seksualna kryje si za twym entuzjazmem, wyobrani twrcz, gorc dz, wytrwaoci i wszystkimi innymi przymiotami, ktre mog ci uczyni bogatym i szczliwym. Odnajd dla siebie uwzniolon paszczyzn mylenia, ktra obdarzy ci olnieniami. 106

Moesz dostroi si do skarbnicy pomysw ukrytej w podwiadomoci innych ludzi. Wielka tajemnica kadego utalentowanego wynalazcy odsania si przed tob w dwch prostych, lecz pobudzajcych postaciach. Przekonasz si take, e nawet rozum moe nie dopomc ci w tak znacznym stopniu, jak energia seksualna - nigdy nie rezygnujca ze swego naturalnego uzewntrznienia - lecz dajca si wykorzysta w sposb, ktry wielu mczyzn odkrywa zbyt pno. U rde wszelkiej sity yciowej bij takie rda nie koczcego si powodzenia yciowego.

107

XII Jedenasty krok do bogactwa:


MYLENIE PODWIADOME
Dowiesz si, w jaki sposb mylenie podwiadome drzemie - jak upiony gigant - w oczekiwaniu planu i celw, jakie sobie postawisz i jakie wesprze. W kocu bdziesz mg nasyci sw podwiadomo pozytywnie ukierunkowanymi mylami, ktre przynios ci wszystko, czego w yciu pragniesz.

Mylenie podwiadome obejmuje to pole podwiadomoci, na ktrym kady impuls mylowy, ktry trafia do mylenia podwiadomego za porednictwem ktrego z piciu zmysw, zostaje zarejestrowany i zaklasyfikowany i z ktrego myli mog by wyjmowane jak litery z kasety drukarskiej. Odbiera ono i magazynuje impresje lub myli, niezalenie od ich charakteru. Moesz zasia w swym myleniu podwiadomym dowolny plan, myl lub cel, ktry chcesz podda przetworzeniu w jego ekwiwalent fizyczny lub pieniny. Podwiadomo zajmie si najpierw pragnieniami dominujcymi, poczonymi z takimi uniesieniami uczuciowymi jak wiara. Rozwa to w odniesieniu do zalece zawartych w rozdziale II o dzy, gdy podejmujc sze krokw tam przedstawionych oraz zalecenia zawarte w rozdziale VII o tworzeniu i wykonywaniu planw, dojdziesz do zrozumienia wagi myli przetworzonej. Mylenie podwiadome funkcjonuje i za dnia, i w nocy. Poprzez procedur nie znan czowiekowi mylenie podwiadome odwouje si do Nieograniczonego Rozumu, czerpic stamtd siy, za pomoc ktrych swobodnie przetwarza pragnienia czowieka w ich ekwiwalent fizyczny, czynic zazwyczaj uytek z najprostszych rodkw, poprzez ktre cel ten daje si osign. Nie jeste w stanie w peni kontrolowa swego mylenia podwiadomego, ale moesz powierzy mu dowolny plan, dz lub zamierzenie, ktremu pragniesz nada konkretn form. Przeczytaj ponownie zalecenia dotyczce wykorzystania mylenia podwiadomego zawarte w rozdziale czwartym, o autosugestii. Zebrano wiele dowodw na poparcie przekonania, e mylenie podwiadome jest lini czc ograniczony umys czowieczy z Nieograniczonym Rozumem. Jest porednikiem, za pomoc ktrego czowiek moe oprze si na mocy Nieograniczonego Rozumu. Tylko one zdolne s uruchomi w tajemny proces, za spraw ktrego impulsy mylowe ulegaj zmodyfikowaniu i przemianie w swj duchowy ekwiwalent. S te jedynym medium, za ktrego porednictwem modlitwa przeistoczona zostaje w rdo zdolne udzieli odpowiedzi na modlitewn prob. Pierwszym dokonaniem musi by myl Moliwoci twrczego dokonania powizane z myleniem podwiadomym s niebywale i niepojte. Przejmuj czowieka lkiem. Ilekro rozpoczynam dyskusj o myleniu podwiadomym, odczuwam sw mao i sabo zwizan zapewne z faktem, i caa wiedza ludzka w tym przedmiocie jest tak bardzo ograniczona. Jeli przyjmiesz za rzeczywisto istnienie mylenia podwiadomego i uwiadomisz sobie moliwoci tego medium przetwarzajcego twe dze w ich odpowiednik fizyczny lub pieniny,

108

ogarniesz te myl pene znaczenie zalece zawartych w rozdziale II o dzy. Pojmiesz take, dlaczego w tak uporczywy sposb napominaem ci, by swym dzom nadawa jasn form i eby je spisywa na papierze. Zrozumiesz te konieczno wytrwaego realizowania tych zalece. Trzynacie zasad stanowi bodziec, dziki ktremu staniesz si wadny dotrze do swego mylenia podwiadomego i wpywa na nie. Nie zraaj si, jeli ci si nie uda osign tego za pierwszym podejciem. Zapamitaj, e mylenie podwiadome moe by dowolnie kierowane jedynie przez nawyk, wedle zalece zawartych w rozdziale drugim o wierze. Nie miae jeszcze do czasu, by rozwin w sobie wiar. Bd cierpliwy. I bd wytrway. Pewn liczb stwierdze zawartych w rozdziaach III o wierze i IV o autosugestii powtrz tutaj dla dobra twego podwiadomego mylenia. Pamitaj, e twe mylenie podwiadome dziaa wedle wasnej woli, niezalenie od tego, czy prbujesz wywrze na nie wpyw, czy nie. To naturalnie oznacza, e stymulatorami twego podwiadomego mylenia staje si take lk przed ubstwem i wszelkie inne myli negatywne, jakich nie zdoae opanowa i zastpi poywniejszym pokarmem dla twej podwiadomoci. Mylenie podwiadome nigdy nie pozostaje bezczynne! Jeli zaniedbasz zasadzenia w nim swych poda, bdzie si ono ywi mylami stanowicymi skutek twego zaniedbania. Wyjanialimy ju, e impulsy mylowe, zarwno negatywne jak i pozytywne, przenikaj stale do mylenia podwiadomego za porednictwem czterech rde, ktre wymieniem w rozdziale XI o przetworzeniu energii seksualnej. Na razie wystarczy, aby zapamita, e yjesz na co dzie w strumieniu impulsw mylowych wszelakiego rodzaju, ktre bez twej wiedzy wnikaj w twoje mylenie podwiadome. Niektre z tych impulsw maj charakter negatywny, inne pozytywny. Podejmujesz oto prb przecicia dopywu impulsw negatywnych i swobodnego wpywania na twe mylenie podwiadome poprzez pozytywne impulsy podania. Kiedy ci si to uda, zdobdziesz klucz, ktry ci otworzy wstp do mylenia podwiadomego. Co wicej, bdziesz sprawowa kontrol nad dostpem do tego mylenia tak doskona, e adne niepodane myli nie bd w stanie zakci twego podwiadomego mylenia. Wszystko, co czowiek tworzy, bierze pocztek z impulsu mylowego. Czowiek nie jest w stanie stworzy niczego, czego by uprzednio nie wymyli. Za pomoc wyobrani impulsy mylowe mog wej w skad planw. Wyobrania za, jeli pozostaje pod kontrol, moe by wykorzystana do tworzenia planw lub zamierze, ktre wiod do sukcesu w dziedzinie, w ktrej pracujesz. Wszystkie impulsy mylowe majce na celu przetworzenie si w ich fizyczny ekwiwalent i dowolnie wprowadzane w mylenie podwiadome, musz przej przez wyobrani i zosta wsparte wiar. Przemieszanie wiary z planem lub zamierzeniem w celu podporzdkowania im mylenia podwiadomego moe si dokona wycznie za spraw wyobrani. Ze stwierdze tych wyprowadzisz atwo wniosek, e swobodne wykorzystywanie mylenia podwiadomego wymaga skoordynowanego stosowania wszystkich podanych tu zasad. Jak rozwija uczucia pozytywne Mylenie podwiadome bardziej jest podatne na wpyw impulsw mylowych przemieszanych z uczuciami i emocjami ni wywodzcych si jedynie z rozumowych dyspozycji ludzkiego mzgu. Wiele dowodw potwierdza teori, e tylko myli zemocjonowane wywieraj wpyw sprawczy na mylenie podwiadome. Jest te faktem dobrze znanym, e to uczucia i emocje rzdz postpowaniem wikszoci ludzi. Jeli jest prawd, e mylenie 109

podwiadome szybciej reaguje na impulsy mylowe dobrze zmieszane z emocjami i atwiej poddaje si ich wpywom, spraw zasadnicz staje si zaznajomienie si z najwaniejszymi z uczu. Jest siedem uczu pozytywnych i siedem negatywnych. Uczucia negatywne same z siebie wnikaj w impulsy mylowe, co nastpnie powoduje przenikanie ich do podwiadomego mylenia. Uczucia pozytywne trzeba wszczepia w impulsy mylowe za pomoc autosugestii, ktre czowiek na wasne yczenie wprowadza w swe mylenie podwiadome (zalecenia w tym wzgldzie zawarte s w rozdziale trzecim o autosugestii). Te uczucia lub te impulsy mylowe mog by porwnane do drody w chlebie, poniewa stanowi element aktywny, ktry przetwarza impulsy mylowe ze stanu biernego w stan czynny. W ten sposb mona zrozumie, dlaczego impulsy mylowe dobrze przemieszane z uczuciami oddziauj silniej ni impulsy mylowe zrodzone w chodnym umyle. Przysposabiaj si do wywierania wpywu na wewntrzne audytorium twego podwiadomego mylenia oraz do jego nadzorowania w celu wprowadzenia do dzy pienidzy, ktra ma by przetworzona w swj pieniny ekwiwalent. Jest wic rzecz istotn, by przyswoi sobie metod docierania da tego wewntrznego audytorium. Musisz przemawia do jego jzykiem, gdy inaczej nie zrozumie twego wezwania. Najlepiej rozumie jzyk uczu i emocji. Przedstawi wic teraz siedem gwnych uczu pozytywnych i siedem gwnych uczu negatywnych, tak aby mg oprze si na tych pierwszych, a ustrzec tych drugich, i by wydawa polecenia swemu myleniu podwiadomemu tylko wedug uczu pozytywnych. SIEDEM GWNYCH UCZU POZYTYWNYCH Podanie Wiara Mio Seks Entuzjazm Romantyka Nadzieja S te inne uczucia pozytywne, ale te siedem zalicza si do najsilniejszych i najczciej wykorzystywanych w wysikach twrczych. Doskonal te siedem uczu (doskonali je mona tylko przez stosowanie) i inne uczucia pozytywne, a bd staway do twej dyspozycji ilekro bdziesz ich potrzebowa. Miej te w pamici, e studiujesz ksik, ktrej celem jest dopomc ci w uksztatowaniu w sobie wiadomoci pienidza poprzez wypenienie twego mylenia, uczuciami pozytywnymi. SIEDEM GWNYCH UCZU NEGATYWNYCH (ktrych si trzeba wystrzega) Lk Zazdro Nienawi Odwet Smutek Przesdy Gniew Uczucia, pozytywne i negatywne nie mog opanowa umysu jednoczenie. Jedne lub drugie musz go zdominowa. Spraw twej osobistej odpowiedzialnoci jest upewnienie si, e uczucia pozytywne osigny dominujcy wpyw na twoje mylenie. Z pomoc przyjdzie ci 110

prawo nawyku. Nabierz nawyku rozwijania i wykorzystywania uczu pozytywnych! Mog one zdominowa twj umys tak cakowicie, e uczucia negatywne nie bd do miay dostpu! Tylko przez dokadne i wytrwae wypenianie tych zalece moesz zyska kontrol nad twym podwiadomym myleniem. Wystarczy jedno uczucie negatywne w twym myleniu wiadomym, by zniszczy wszystkie pozytywne przemiany dokonane przez twe mylenie podwiadome. Modlitwa a mylenie podwiadome Jeli jeste czowiekiem wierzcym i praktykujcym, z pewnoci zauwaye, e wikszo ludzi ucieka si do modlitwy, kiedy nie pomagaj ju wszelkie inne rodki. A poniewa robi to wtedy, kiedy wszystko zawiodo, przystpuj do modlitwy w stanie lku i zwtpienia, ktre s uczuciami, wedle ktrych dziaa mylenie podwiadome i za ktrych porednictwem porozumiewa si on z Nieograniczonym Rozumem. I wanie to uczucie dociera wtedy do Nieograniczonego Rozumu i wedug niego ma on oddziaywa na czowieka. Jeli si modlisz o co, ale w trakcie modlitwy ywisz obaw, e moesz tego nie otrzyma, albo e twoja proba nie zostanie wysuchana przez Nieograniczony Rozum, modlitwa twoja bdzie daremna. Niekiedy modlitwy przynosz rezultaty o jakie w nich chodzi. Jeli zaznae kiedy takiego dowiadczenia, e otrzymae to, o co si modlie, powr do tego dowiadczenia pamici i odtwrz ten stan umysu, w ktrym si znajdowae w trakcie tej modlitwy, a z pewnoci si przekonasz, e przedstawiona tutaj teoria jest czym wicej ni teori. Metoda, za pomoc ktrej wchodzisz w kontakt z Nieograniczonym Rozumem, podobna jest do tej, za spraw ktrej wibracje dwikowe rozprzestrzeniaj si przez radio; przy czym wiesz oczywicie, e dwik nie moe by przenoszony przez radio, dopki nie zostanie przetworzony w wibracje elektromagnetyczne, ktrych nie odbiera ludzkie ucho. Nadawcza stacja radiowa wychwytuje dwik ludzkiego gosu i przetwarza go wprawiajc w wibracje o milionowej czstotliwoci. Tylko w tej formie energia gosowa moe by przekazywana na wiksze odlegoci. Po dokonaniu si tej przemiany energia (wystpujca pocztkowo pod postaci wibracji dwikowych) trafia do odbiornikw radiowych, ktre przetwarzaj j na powrt w wibracje rozpoznawalne przez ucho ludzkie jako dwik gosu. Mylenie podwiadome jest porednikiem, ktry tumaczy modlitw czowieka na sygnay, ktre Nieograniczony Rozum moe odebra, przedstawia mu za ich pomoc przesanie od modlcej si osoby, a odpowied przedstawia jej w formie okrelonego planu lub pomysu na uzyskanie rzeczy, o ktr prosi. Zrozum t zasad, a zrozumiesz dlaczego sowa mechanicznie odczytywane z modlitewnika nie mog si sta porednikiem midzy myl czowiecz a Nieograniczonym Rozumem. WNIOSKI POD ROZWAG: Twoje mylenie podwiadome moe si ywi gorzkimi mylami - mylami przynoszcymi klsk - albo te mylami o sukcesie i bogactwie. Ty dokonujesz wyboru; jego skutki mog ci wznie na wyyny powodzenia lub zaama. Rozpoznaj dokadnie siedem gwnych uczu negatywnych i upewnij, e nie bd mogy zapuci korzeni w twym myleniu. Jednoczenie rozpoznaj dobrze i umocnij w sobie wszystkie uczucia pozytywne, ktre ci wzmacniaj. Nieograniczony Rozum znajduje si poza zasigiem twego umysu, ale mylenie swoje moesz dostroi do niego jak aparat radiowy, zarwno nadawczy, jak i odbiorczy. Energia caego wszechwiata moe ci dopomc w tym, by si speniy twoje modlitwy. 111

Codziennie umacniaj sw wadz wykorzystywania swej potnej podwiadomoci. Wkrtce zdobdziesz kontrol nad pocztkowymi impulsami, ktre kryj si za kadym planem i za kadym dzieem. Czowiek osiga tak wielko, jak wyznacza mu skala jego mylenia.

112

XIII Dwunasty krok do bogactwa:


MOZG
Poznasz zadziwiajce nowe moce kadej czci swego umysu. Dowiesz si, jak osign umiejtno szybkiego, jasnego i wydajnego mylenia.

Przed czterdziestu z gr laty autor tej ksiki, wsppracujc z doktorem Alexandre Grahamem Bellem i doktorem Elmerem R. Gatesem stwierdzi, e mzg ludzki jest zarazem stacj nadawcz i odbiorcz wibrowania myli. W sposb podobny do zasady nadawania na falach radiowych, mzg ludzki zdolny jest do wysyania wibracji mylowych, ktre mog by odbierane przez inne mzgi. W nawizaniu do tego stwierdzenia porwnaj i sprawd opis wyobrani twrczej zawarty w rozdziale VI o wyobrani. Wyobrania twrcza jest aparatem odbiorczym mzgu, ktry odbiera myli wysyane przez mzgi innych ludzi. Jest agencj poredniczc pomidzy wiadomym i racjonalnym myleniem czowieka a czterema rdami, z ktrych zaczerpn mona stymulatory mylenia. Kiedy mylenie podlega stymulacji lub zostaje wprawione w wysok czstotliwo wibracji, staje si bardziej chonne na myli, ktre do trafiaj z zewntrznych rde. Ten proces przypieszenia dokonuje si poprzez uczucia pozytywne albo negatywne. Wibrowanie myli wzmaga si za spraw uczu. Podanie seksualne lokuje si na czele listy najbardziej intensywnych i pobudzajcych uczu ludzkich. Mzg stymulowany uczuciem seksualnego podania dziaa ze znacznie wiksz prdkoci ni umys pozbawiony tego bodca lub poddany sabemu tylko jego oddziaywaniu. Wynikiem przetworzenia energii seksualnej jest przybr myli tak silny, e wyobrania twrcza staje si bardzo chonna i otwarta na pomysy. Z drugiej za strony, kiedy mzg pracuje na wysokich obrotach, nie tylko przyciga myli i pomysy wytworzone przez inne mzgi, ale wasnym mylom czowieka nadaje walor uczuciowy, ktry odgrywa istotn rol w przekazaniu ich do podwiadomoci dla ich przetworzenia. Mylenie podwiadome jest nadajnikiem mzgu, za ktrego porednictwem wibracje mylowe wysyane s w wiat. Wyobrania twrcza jest natomiast odbiornikiem, ktry przyjmuje energi mylow. W zwizku z uzyskan wiedz o czynnikach mylenia podwiadomego i wyobrani twrczej, ktre stanowi urzdzenia nadawcze i odbiorcze twego mzgu, przypatrz si teraz zasadzie autosugestii, ktra jest rodkiem, za pomoc ktrego moesz uruchomi swj radiowy system. Zalecenia zawarte w rozdziale o autosugestii zapoznay ci dokadnie z metod, dziki ktrej dza moe si przetworzy w swj pieniny ekwiwalent. Stosowanie twej mzgowej radiostacji jest procedur prost. Obowizuj tylko trzy zasady, ktre musisz sobie wbi w pami i stosowa dokadnie, jeli chcesz t radiostacj uruchomi - mylenie podwiadome, wyobrania twrcza i autosugestia. Opisaem ju stymulatory, poprzez ktre te trzy zasady wprowadzane s w akcj - a procedura ta rozpoczyna si od dzy. Kieruj nami nieuchwytne siy W cigu minionych wiekw czowiek w zbyt znacznym stopniu polega na zmysach i 113

ogranicza sw wiedz do sfery zjawisk fizycznych, ktrych moemy dotkn, dostrzec, zway i wymierzy. Obecnie wkraczamy w wiek najwspanialszy - wiek, ktry pozwala nam pozna nieuchwytne siy dziaajce w otaczajcym nas wiecie. By moe, jeli uda si nam przey ten wiek, przekonamy si, e owo drugie ja jest potniejsze od ja fizycznego, ktre ogldamy patrzc w lustro. Czasem ludzie z atwoci rozprawiaj o rzeczach nieuchwytnych - rzeczach, ktrych nie mog osign za pomoc adnego ze swych piciu zmysw, a kiedy o nich suchamy, powinnimy sobie uwiadomi, e wszyscy pozostajemy we wadzy si niewidzialnych i niedotykalnych. Ludzko nie ma wadzy, by wspdziaa z nieuchwytn si powodujc powstawanie fal na oceanie, ani by sprawowa nad t si kontrol. Czowiek nie jest w stanie poj nieuchwytnej siy przycigania, ktra utrzymuje nasz planet w przestrzeni i nie pozwala ludziom z niej spa, i tym bardziej nie jest w stanie rozcign nad t si kontroli. Czowiek jest cakowicie podporzdkowany nieuchwytnej sile burzy z piorunami i rwnie bezradny wobec nieuchwytnej mocy elektrycznoci. Czowiek nie jest te w aden sposb wadny pooy kresu swej niewiedzy w zakresie si nieuchwytnych i niewidzialnych. Nie jest w stanie zrozumie nieuchwytnej siy (i mdroci) zawartej w glebie ziemskiej - siy, ktra zaopatruje go we wszystkie spoywane pokarmy we wszystkie ubiory i w kadego dolara, ktrego trzyma w kieszeni. czno z mzgu do mzgu Z ca sw kultur, owiat i wiedz, czowiek sabo rozumie nieuchwytn si (najpotniejsz ze wszystkich si nieuchwytnych) myli lub wrcz nie rozumie jej wcale. Niewiele wie o sprawach zwizanych z fizycznym mzgiem. Niewiele wie o samym mzgu i rozlegej sieci jego wewntrznej maszynerii, poprzez ktr potga myli przetwarza si w swj materialny ekwiwalent; wkraczamy jednak w wiek, ktry wiele rozjani w tym przedmiocie. Ludzie nauki zaczynaj dopiero zwraca swe zainteresowania badawcze ku tej zadziwiajcej sprawie, ktr nazywamy mzgiem, i chocia waciwie znajduj si jeszcze w przedszkolu, jeli chodzi o stopie zaawansowania tych bada, zdobyli ju do wiedzy, by stwierdzi, e centralny orodek mzgu ludzkiego skada si ze wzajemnie powizanych komrek mzgowych, ktrych liczb ocenia si na 1 z trzynastoma zerami. Doktor C. Jackson Herrick powiedzia: Liczba ta jest tak zadziwiajca, e w porwnaniu z ni liczby astronomiczne dotyczce setek milionw lat wietlnych wydaj si bez znaczenia... Wynika z niej, e zwoje mzgowe czowieka skadaj si z od dziesiciu do czternastu miliardw komrek nerwowych, uszeregowanych w pewne ukady. Ukady te nie s bynajmniej przypadkowe. S zorganizowane. Ostatnie, wysoko zaawansowane, metody badawcze elektrofizjologii pozwoliy stwierdzi czynnoci wykonywane wsplnie przez bardzo precyzyjnie rozmieszczone komrki, z wykorzystaniem napi midzy mikroelektrodami, wychwytywanych przez wzmacniacze radiowe, charakteryzujce si rnicami potencjaw wyraajcymi si w milionowych uamkach woltw. Byoby rzecz niepojt, gdyby tak skomplikowany mechanizm suy jedynie utrzymywaniu fizycznej sprawnoci organizmu, sprowadzajcej si do rozrostu i funkcjonowania ciaa. Czy nie nasuwa si wniosek, e system obejmujcy miliardy komrek mzgowych utrzymujcych z sob czno stwarza sob take rodek komunikowania si z innymi nieuchwytnymi siami? Dziennik New York Times opublikowa artyku wykazujcy, e jeden przynajmniej uniwersytet i jeden inteligentny badacz procesw mylowych prowadz w tym zakresie 114

zorganizowane badania, ktrych wyniki zbiene s z wnioskami tu przedstawionymi. Artyku przedstawia w skrcie prace prowadzone przez dr Rhinea oraz grono wsppracownikw na Duke University: CO TO JEST TELEPATIA? Przed miesicem przedstawialimy niektre wyniki bada prowadzonych przez dra Rhinea i jego wsppracownikw na Duke University, ktre opieray si na stu tysicach testw majcych ustali istnienie telepatii i jasnowidztwa. Wyniki te przedstawiono w dwch kolejnych artykuach opublikowanych w Harpers Magazine. W drugim z nich, ktry si wanie ukaza, E. H. Wright stara si podsumowa to, do czego doszed w trakcie tych bada i co wydaje si dowiedzione w sprawie okrelenia prawdziwej natury tych pozazmysowych sposobw odbioru. Istnienie telepatii i jasnowidzenia wydaje si obecnie niektrym uczonym, w wyniku eksperymentw doktora Rhinea, niezmiernie prawdopodobne. Poddane tym dowiadczeniom osoby proszono, by odgady tyle kart ze specjalnej talii, bez zagldania do niej, ile zdoaj. Znaczca cz poddanych eksperymentom ludzi odgadywaa z tak regularnoci i pewnoci tak wiele kart, e nie moga istnie najmniejsza nawet moliwo objta rachunkiem prawdopodobiestwa, by dziao si to przypadkiem lub w wyniku szczcia. Jak to si jednak dzieje? Jeli owe siy istniej, nie wydaj si mie natury zmysowej. W ciele ludzkim nie ma organu, w ktrym by byy zlokalizowane. Dowiadczenia wykazay, e dziaaj rwnie skutecznie na odlego wieluset kilometrw, jak i w cianach jednego pokoju. Wedug doktora Rhinea, wyklucza to wyjanianie zjawiska telepatii czy jasnowidzenia w kategoriach fizykalnej teorii radiacji. Wszystkie znane formy energii radiacyjnej sabn w miar zwikszania si odlegoci od jej rda. Telepatia i jasnowidzenie nie podlegaj temu prawu. Jednak podlegaj zmianom pod wpywem czynnikw fizycznych, podobnie jak inne nasze moce umysowe. Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, nie staj si wcale silniejsze, kiedy ich medium zasypia lub pozostaje w stanie wpupienia, lecz przeciwnie, intensyfikuj si, kiedy jest ono obudzone i wprawione w podniecenie. Rihne stwierdzi te, e narkotyk osabia te zdolnoci medium, stymulator za intensyfikuje je. Najbardziej niezawodne medium nie osigao dobrych wynikw, dopki nie skupio si na wykonywaniu tych funkcji. Jednym z wnioskw, ktre Wright uwaa za dowiedzione, jest teza, e telepatia i jasnowidzenie s tym samym darem. To znaczy, e ta sama dyspozycja widzi odwrcon kart i odczytuje myli wytwarzane przez inny umys. Wiele dowodw potwierdza t tez. Na przykad obie dyspozycje stwierdzono u kadej z osb, ktre si nimi posugiway. I u kadej obie dyspozycje wystpoway z t sam intensywnoci. Zasony, ciany, odlegoci nie miay na nie najmniejszego wpywu. Wright posuwa si w swych wnioskach tak daleko, i twierdzi, e t sam natur maj zwyke olnienia i inne dowiadczenia pozazmysowe, sny prorocze, przepowiednie klsk i tym podobne. Czytelnik nie musi uzna tych rewelacji Rhinea za prawdziwe, jeli nie czuje takiej koniecznoci, powinny one jednak pozosta w naszej pamici. Wzajemne dostrojenie umysw W zwizku z ustaleniami doktora Rhinea dotyczcymi warunkw, w jakich umys odpowiada na pozazmysowe sposoby odbioru, czuj si upowaniony do uzupenienia jego wiadectwa stwierdzeniem, i wraz ze wsppracownikami odkryem co, co uznalimy za warunki idealne, w ktrych umys moe by stymulowany tak skutecznie, e szsty zmys, o ktrym mwi bd w nastpnym rozdziale, daje si w praktyczny sposb wykorzystywa. Warunki, o ktrych mwi, polegay na moliwie najcilejszej wsppracy midzy mn a 115

dwoma czonkami mego zespou. W drodze eksperymentw i poprzez praktyk doszlimy do tego, jak stymulowa nasze umysy (poprzez stosowanie zasady wyoonej w odniesieniu do niewidzialnych doradcw, o ktrej bdzie mowa w nastpnym rozdziale) tak, by mylenie nasze stawao si jednym wsplnym myleniem, dziki czemu znajdowalimy rozwizanie dla wielkiej rnorodnoci problemw, z ktrymi zmagali si nasi klienci. Procedura tego jest bardzo prosta. Zasiadamy przy konferencyjnym stole, cile ustalamy istot problemu, ktry mamy rozway i zaczynamy nad nim dyskutowa. Kady z nas wnosi do tej dyskusji myli, ktre mu przyjd do gowy. Niezwyko tej metody stymulowania myli polega na tym, e kady z uczestnikw dyskursu wchodzi w kontakt z nieznanymi siami wiedzy, pozostajcymi poza zasigiem jego wasnego dowiadczenia. Jeli zrozumiae zasad wyoon w rozdziale X o trucie mzgw, zrozumiesz oczywicie, e procedura naszego okrgego stou jest praktycznym zastosowaniem tej zasady. Ta metoda stymulacji mylenia przez odbywan w harmonijnym duchu dyskusj trzech osb na cile okrelony temat, jest najbardziej praktycznym zastosowaniem zasady trustu mzgw. Przez przyjcie i zastosowanie podobnego planu, kady adept mojej filozofii moe wej w posiadanie synnej formuy Carnegiego zwize wyoonej we wstpie do tej ksiki. Jeli nadal nic ona dla ciebie nie znaczy, zakrel sobie t stron i wr do niej po przeczytaniu ostatniego rozdziau tej ksiki. WNIOSKI POD ROZWAG: Trzy proste zasady koordynuj twe moce umysowe i poznawcze. Uzyskujesz nowy wgld w niezmiernie wane nieuchwytne czynniki, ktrych wpyw obejmuje wielu ludzi. Odkrycia wiedzy o myleniu dotyczce zjawisk pozazmysowych staj si praktycznym narzdziem twego samorozwoju. Rozporzdzam teraz tajemnic okrgego stou. Dziesi bilionw malekich sucych - kady z nich to jedna komrka twego mzgu tworzy twe mylenie, wyobrani i wol. Twj umys moe zebra dowoln ilo wiedzy o zdobywaniu pienidzy. Wikszo ludzi yczyaby sobie bogactwa, ale niewielu wspiera to yczenie konkretnym planem dziaania i gorc dz bogactwa, ktre wyciel ci drog do niego.

116

XIV Trzynasty krok do bogactwa:


SZSTY ZMYS
Otwieraj si przed tob drzwi do wityni Mdroci. Wspaniay szlak do przygody twrczej wiedzie ci ku pomylnoci.

Trzynasta zasada znana jest jako szsty zmys, za ktrego porednictwem Nieograniczony Rozum moe i pragnie swobodnie komunikowa si z jednostk ludzk bez wysikw z jej strony i bez wysuwania przez ni takich da. Zasada ta jest ukoronowaniem zawartej w tej ksice filozofii. Moe zosta przyswojona, zrozumiana i stosowana jedynie po uprzednim opanowaniu pozostaych dwunastu zasad. Szsty zmys jest tym elementem mylenia podwiadomego, ktry nazywany bywa take wyobrani twrcz. Okrelany te bywa jako odbiornik, przez ktry wnikaj w umys ludzki pomysy, plany i olnienia mylowe. Te ostatnie nazywa si niekiedy objawieniami lub inspiracjami. w szsty zmys nie poddaje si opisowi! Nie mona go przedstawi komu, kto nie opanowa innych zasad niniejszej filozofii, poniewa osoba taka nie dysponuje wiedz ani dowiadczeniem, z ktrymi szsty zmys daoby si porwna. Zrozumienie szstego zmysu osiga si jedynie za spraw rozmylania opartego na wewntrznym rozwoju umysu. Dopiero kiedy opanujesz zasady przedstawione w tej ksice, bdziesz przygotowany na przyjcie prawdy, ktra moe ci si zrazu wyda niewiarygodna, a ktra brzmi: Za spraw szstego zmysu zostaniesz na czas uprzedzony o nadcigajcych niebezpieczestwach, dziki czemu zdoasz ich unikn, oraz o rysujcych si moliwociach, z ktrych zdysz dziki temu skorzysta. W taki oto sposb, wraz z rozwojem wadz szstego zmysu, staje przy tobie anio str, ktry otworzy ci drzwi do wityni Mdroci. Pierwsza Wielka Przyczyna Autor tej ksiki nie wierzy w cuda i nie wystpuje w ich obronie, poniewa uwaa, i zebra dostateczn ilo wiedzy o przyrodzie, aby zrozumie, e ona nigdy nie odstpuje od swych ustalonych praw. Ale niektre z jej praw s tak niepojte, e mog powodowa zjawiska nazywane cudami. Szsty zmys jest zjawiskiem tak blisko graniczcym z cudem, jak nic czego si daje zazna w dowiadczeniu. Autor wie dobrze, e istnieje pewna potga, albo Pierwsza Przyczyna, czy te Rozum, ktry tworzy kady atom materii i obejmuje kady okruch energii odbieranej przez czowieka - i e ten Nieograniczony w czasie ani przestrzeni Rozum rzdzi wzrostem dbw, spywaniem wd ze wzgrza w wyniku prawa cienia, nakazuje dniowi nastpowa po nocy, a zimie po lecie, z zachowaniem waciwych midzy nimi proporcji i zwizkw wzajemnych. Rozum w moe, poprzez zasady niniejszej filozofii, posuy pomoc w przetworzeniu dzy w formy konkretne i materialne. Autor posiad t wiedz, poniewa eksperymentowa z ni - i jej dowiadczy. Przez wszystkie poprzednie rozdziay, krok po kroku, prowadziem ci ku tej zasadzie ostatniej. Jeli opanowae wszystkie zasady poprzednie, zostae przygotowany na przyjcie, bez sceptycznej rezerwy, zadziwiajcych twierdze, ktre tu zostan wyoone. Jeli ich nie opanowae, musisz to uczyni zanim zdoasz si przekona, czy te twierdzenia s prawdziwe, czy nie. Kiedy przechodziem przez ten okres w yciu, ktry polega na czczeniu bohaterw, 117

stwierdziem, e staram si naladowa tych, ktrych podziwiam. Co wicej, przekonaem si, e element wiary, ktry towarzyszy tej adoracji mych idoli, stwarza mi mono cakiem udanego naladowania owych idoli. Moesz zatrudni niewidzialnych doradcw Nigdy waciwie nie wyzbyem si do koca tego obyczaju czczenia bohaterw. Dowiadczenie nauczyo mnie te, e nastpnym krokiem powinno by denie do wielkoci, poprzez uczucia i czyny tak daleko idce, jak to tylko jest moliwe. Na dugo zanim napisaem pierwsz linijk tekstu przeznaczonego do publikacji i zanim przygotowaem tekst pierwszego publicznego odczytu, ustanowiem sobie jako zwyczaj naladowanie dziewiciu ludzi, ktrych dokonania yciowe wywary na mnie najsilniejsze wraenie. S to: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford i Carnegie. Przez dugie lata, kadego wieczoru zwoywaem w mej wyobrani posiedzenie zespou doradczego zoonego z tych osb, ktre nazywaem niewidzialnymi doradcami. Procedura bya nastpujca. Przed udaniem si spa zamykaem oczy i wywoywaem w wyobrani obraz tej grupy ludzi zasiadajcych wok mnie przy konferencyjnym stole. Miaem wtedy nie tylko mono zasiadania do niego wraz z ludmi, ktrych uznawaem za wielkich, ale przewodniczenia tej grupie. Miaem cile okrelony cel w tym wywoywaniu w wyobrani owych nocnych posiedze. Celem tym byo wzmocnienie mego charakteru w taki sposb, by mg stanowi swoist syntez charakterw wszystkich mych niewidzialnych doradcw. Poniewa uwiadamiaem sobie, e musz pokona obcienie wynike z faktu, e urodziem si i wychowywaem w otoczeniu cechujcym si ignorancj i uprzedzeniami, narzuciem sobie jako zadanie yciowe ponowne narodziny wedug metody, jak powyej przedstawiem. Czas na autosugesti Zdawaem sobie oczywicie spraw z tego, e wikszo ludzi staje si taka, jaka jest w wyniku dominujcych w nich myli i poda. Wiedziaem te, e kade gboko zakorzenione podanie powoduje to, i czowiek zaczyna poszukiwa ujcia, poprzez ktre podanie owo mogoby si przetworzy w rzeczywisto. Rozumiaem, e autosugestia jest potnym czynnikiem ksztatujcym charakter czowieka, e w gruncie rzeczy jest jedyn zasad, na ktrej w charakter si opiera. Rozporzdzajc tak wiedz o zasadach posugiwania si umysem, byem cakiem niele przysposobiony do przekonstruowania mego charakteru. W czasie zebra mego zespou doradczego braem pod uwag szczegln wiedz kadego z czonkw i zwracaem si do kadego z nich w odpowiedni sposb, jak na przykad: Panie Emerson, chciabym uzyska od pana owo cudowne rozumienie natury, ktrym si wyrniao paskie ycie. Chciaem prosi, aby wywar pan na me podwiadome mylenie wpyw zaszczepiajcy te cnoty, ktre pan posiada i ktre by mi dopomogy w zrozumieniu praw natury. Panie Burbank, prosz, aby zechcia mi pan przekaza ow wiedz, ktra umoliwia panu tak skuteczne zharmonizowanie praw natury, e mg pan sprawi, by kaktus straci kolce i sta si jadalny. Niech mi pan umoliwi dostp do tej wiedzy, ktra sprawia, e dwie trawy wyrastay w miejscu, gdzie si uprzednio z trudem rozwijaa jedna. Napoleonie, dam od ciebie, by rozwin we mnie t zdolno, ktr sam posiadae, inspirowania ludzi i wykrzesania z nich wielkoci i zdecydowania w dziaaniu. A take by mnie natchn ow wytrwa wiar, ktra pozwala obraca klski w zwycistwa i pokonywa 118

gromadzce si na drodze przeciwnoci. Panie Paine, ycz sobie zaczerpn od pana ow wolno myli, jej odwag i jasno, w wyraaniu sdw, ktrymi pan zasyn!. Panie Darwin, chciabym nauczy si od pana tej wytrwaoci i umiejtnoci badania faktw bez uprzedze i ogranicze, ktr si pan wyrni na polu wiedzy przyrodniczej. Panie Lincoln, chciabym oprze swj charakter na tym gbokim poczuciu sprawiedliwoci i humoru, cierpliwoci, tolerancji i zrozumienia okazywanego ludziom, ktre byy wyrniajcymi cechami paskiego charakteru. Panie Carnegie, chciabym zaczerpn od pana rozumienie istoty zorganizowanego wysiku, ktre dao tak wspaniae efekty w tworzeniu przez pana wielkiego przedsibiorstwa przemysowego. Panie Ford, chciabym naladowa pask wytrwao, zdecydowanie, zrwnowaenie i wiar w siebie, ktre pozwoliy panu wydosta si z biedy i zorganizowa, zjednoczy i uproci ludzki wysiek, abym mg dopomaga innym w kroczeniu paskimi ladami. Panie Edison, chciabym charakteryzowa si podobnym do paskiego duchem wiary, ktry pozwoli panu odkry tyle praw natury, duchem wytrwaego trudu, dziki ktremu tylekro zamienia pan poraki w zwycistwa. Gabinet powoany przez wyobrani Moj metod zwracania si do czonkw takiego gabinetu powoanego przez wyobrani mogem zmienia w zalenoci od doranych potrzeb, ktre mn kieroway. Z uwag studiowaem yciorysy czonkw mego gabinetu. Po kilku miesicach takich praktyk sam si zdziwiem faktem, e czonkowie mego wyimaginowanego zespou doradczego a w takim stopniu stali si dla mnie postaciami rzeczywistymi. Kada z nich wyranie zarysowaa swj charakter i nawyki. Na przykad Lincoln zawsze si nieco spnia i po posiedzeniu samotnie spacerowa nie opodal. Zawsze te mia powany wyraz twarzy. Umiecha si rzadko. Inni zachowywali si odmiennie. Burbank i Paine zwykle zwlekali z odpowiedzi, co zdawao si szokowa pozostaych czonkw gabinetu. Pewnego dnia Burbank si spni. Kiedy si wreszcie zjawi, by wyranie podniecony i uradowany i tumaczy, e zatrzymao go pewne dowiadczenie, ktre wanie przeprowadza i z ktrym wiza wielkie nadzieje; miao mu ono umoliwi zaszczepienie jaboni na kadym rodzaju drzewa. Paine pokpiwa ze przypominajc, e to przez jabko wanie zaczy si wszystkie kopoty midzy mczyzn a kobiet. Darwin dorzuci przestrog, by Paine uwaa na mae mijki, kiedy wchodzi do sadu zbiera jabka, bo maj one zwyczaj przemienia si w wielkie we. Emerson dorzuci, e nie chce ani mij, ani jabek, a Napoleon doda: Ani jabek, ani adnych pastw. Zebrania te nabieray charakteru tak realistycznego, e zaczem si lka ich konsekwencji i zaprzestaem na kilka miesicy ich zwoywania. Dowiadczenia bowiem z nich wyniesione byy tak niesamowite, e obawiaem si, i mog zatraci poczucie, e s to wycznie dowiadczenia, mojej wyobrani. Po raz pierwszy zdobywam si na odwag opowiedzenia o nich. Dotychczas zachowywaem t spraw w tajemnicy, poniewa wiedziaem z wasnego dowiadczenia, na podstawie mojego wasnego stosunku do podobnych zdarze, e bd le zrozumiany. Dzi decyduj si na przedstawienie ich w druku, poniewa mniej ju dbam o to, co powiedz inni ni w okresie, kiedy tych dowiadcze dokonywaem. I nawet gdybym mia zosta le zrozumiany, chciabym stwierdzi z najwyszym naciskiem, e chocia doskonale wiem, i spotkania mego zespou doradczego rozgryway si 119

wycznie w mej wyobrani, wprowadziy mnie na drog wiodc do wspaniaej przygody, nauczyy docenia prawdziw wielko, omieliy m twrcz wyobrani i stworzyy okazj do wyraenia rzetelnych myli. Jak inspirowa szsty zmys W ktrym punkcie komrkowej struktury mzgu mieci si organ, ktry odbiera wibracje mzgowe popularnie okrelane mianem olnie. Jak dotd nauka nie odkrya jeszcze miejsca, w ktrym ten organ jest zlokalizowany, ale nie ma to znaczenia. Pozostaje faktem, e istoty ludzkie uzyskuj dokadn wiedz ze rde innych ni zmysy fizyczne. Oglnie biorc, wiedz t przyjmuje si wtedy, kiedy umys pozostaje pod wpywem niezwykych stymulatorw. Napicia, ktre pobudzaj uczucia i przyspieszaj bicie serca, mog wprawia w ruch szsty zmys, i zazwyczaj to czyni. Kady, kto otar si o niebezpieczestwo wypadku przy prowadzeniu samochodu wie, e w takich sytuacjach szsty zmys czsto spieszy czowiekowi z pomoc i w ostatniej sekundzie udaje si zapobiec wypadkowi. Fakty te potwierdzaj suszno mego stwierdzenia, i w trakcie konferencji z zespoem doradczym powoanym przez m wyobrani mj umys by najbardziej chonny i otwarty na pomysy, koncepcje i wiedz, ktre do mnie docieray za porednictwem szstego zmysu. Przy rnych okazjach napotykaem tak powane trudnoci, i groziy one zniszczeniem caego mego ycia, a udawao mi si je pokona za pomoc moich niewidzialnych doradcw. Pocztkowym zamiarem odbywania tych wyimaginowanych konferencji byo jedynie rozwinicie mej podwiadomoci, za pomoc zasad autosugestii, poprzez pewne waciwoci, ktrych chciaem naby. W pniejszych latach dowiadczenia moje przybray zgoa inny kierunek. Teraz zwracam si do moich niewidzialnych doradcw z kad trudnoci, z jak zmagam si sam lub ktra drczy moich klientw. Rezultaty tego bywaj czsto zadziwiajce, cho nie opieram si jedynie na tej formie doradztwa. Osigniesz now wielk moc Szsty zmys nie jest czym, co czowiek moe uruchamia i wycza wedle wasnej woli. Zdolno posugiwania si t wielk moc rozwija si powoli poprzez stosowanie wszystkich zasad wyoonych w tej ksice. Niezalenie od tego kim jeste ani z jakim zamiarem czytasz t ksik, nie moesz czerpa z tego zmysu poytkw bez zrozumienia zasady zawartej w tym rozdziale. W jeszcze wikszym stopniu dotyczy to ludzi, ktrych celem yciowym jest zdobycie pienidzy lub innych dbr materialnych. Umieciem w mej ksice rozdzia o szstym zmyle, poniewa jej zamierzeniem jest przedstawienie caoci filozofii, dziki ktrej czowiek moe kierowa swym postpowaniem w taki sposb, by mg osign cel yciowy, jaki sobie postawi. Punktem wyjcia wszelkich dokona jest dza. Punktem docelowym za jest ta ga wiedzy, ktra prowadzi do rozumienia - rozumienia samego siebie, rozumienia innych ludzi, rozumienia praw natury, rozpoznania i osignicia prawdziwego szczcia. Ten rodzaj rozumienia osiga peni jedynie poprzez stosowanie szstego zmysu. Po przeczytaniu tego rozdziau musiae stwierdzi, e jego lektura stanowia dla twego mylenia silny stymulator. To wspaniale! Powr do tego rozdziau za miesic, przeczytaj go ponownie, a przekonasz si, e twj umys osignie jeszcze wyszy poziom stymulacji. Powtarzaj to dowiadczenie co jaki czas, nie baczc na to, czego si dowiedzia - lub czego nie dowiedzia - w tym okresie, a zapewne stwierdzisz, e wszede w posiadanie mocy, ktra umoliwi ci pokonanie niemiaoci, lku i uprzedze, i pozwoli zaufa twej wyobrani. A wtedy 120

poczujesz dotyk tego czego, co jest duchem sprawczym kadego naprawd wielkiego myliciela, przywdcy, artysty, muzyka, pisarza, ma stanu. Nabierzesz wtedy zdolnoci przetwarzania swych dz w ich fizyczny lub pieniny odpowiednik z rwn atwoci, z jak mgby da si zrazi pierwsz napotkan trudnoci i zapa w yciowy letarg. WNIOSKI POD ROZWAG: Inspiracje i olnienia nie bd ci ju pomijay, zaczn spywa poprzez Wyobrani Twrcz - twj Szsty Zmys - z wielk dynamik. Autor powoa Henryego Forda i innych ludzi sukcesu na swych niewidzialnych doradcw. Moesz osign swoje cele yciowe postpujc w ten sam sposb. Jeste ju w stanie odczu dotyk owego czego, co stao za wielkimi ludmi wszystkich czasw. I co stale dokonuje cudw w dziedzinie sztuki, nauki i we wszystkich gaziach dziaalnoci ludzkiej. Jeli twym naczelnym celem yciowym jest zdobycie pienidzy lub jakich dbr materialnych, ten rozdzia mia dla ciebie szczeglnie wane znaczenie. Najwyszy szczebel drabiny sukcesu nigdy nie bywa zatoczony.

121

XV SZE DEMONW LKU


Dokonaj wewntrznego bilansu, sprawd, czy jakie resztki lku nie staj ci jeszcze na drodze do powodzenia. Myl odwanie i d naprzd poniewa nic, absolutnie nic, nie jest w stanie powstrzyma ci na obranej drodze yciowej.

Zanim jakkolwiek cz tej filozofii zdoasz z powodzeniem zastosowa, musisz swj umys przysposobi na jej przyjcie. Przysposobienie to nie jest trudne. Rozpoczyna si od zbadania i zrozumienia natury trzech przeciwnikw, od ktrych musisz si uwolni niezdecydowania, zwtpienia i lku. Szsty zmys nigdy nie zacznie dziaa, dopki w twym umyle pozostan jakiekolwiek pozostaoci po ktrym z tych przeciwnikw. Czonkowie tego niechlubnego trio s nierozczni; kiedy pojawia si jeden, dwaj inni czaj si tu obok. Niezdecydowanie jest wylgarni lku! Zapamitaj to sobie przy dalszej lekturze tej ksiki. Niezdecydowanie rodzi zwtpienie, oba za czynniki cz si wydajc na wiat lk! Proces tworzenia si tej kombinacji bywa powolny. Oto dlaczego ci wrogowie s tak groni. Lgn si i rozwijaj w sposb niedostrzegalny. Rozdzia ten przedstawia pewien cel, ktry musi by osignity, zanim bdziesz mg skutecznie wykorzysta cao niniejszej filozofii. Wskazuje te na pewien czynnik, ktry cign bied na wielk liczb ludzi i ktry stanowi prawd, jaka musi by zrozumiana przez wszystkich ludzi dcych do bogactwa, zarwno pieninego, jak i bogactwa umysowego, stokro cenniejszego od pienidzy. Zadaniem tego rozdziau jest rzuci snop wiata na przyczyny i rozwj szeciu podstawowych lkw. Zanim zdoamy pokona nieprzyjaciela, musimy si dowiedzie, jak si nazywa, jakie ma zwyczaje i w jaki sposb atakuje. W trakcie lektury tego rozdziau poddaj samego siebie dokadnej analizie, ktra pozwoli ci stwierdzi, czy podlegasz w jakimkolwiek stopniu ktremu z tych szeciu lkw. Nie daj si zwie osobliwym obyczajom tych przebiegych przeciwnikw. Niekiedy pozostaj ukryte w twym podwiadomym myleniu, gdzie trudno je uchwyci, a skd jeszcze trudniej je usun. Lk jest jedynie stanem umysu Oto sze podstawowych lkw, na ktrych rnorakie poczenia od czasu do czasu cierpi kada ludzka istota. Wikszo z tych, ktrzy nie cierpi od wszystkich tych lkw na raz, moe si zaliczy do szczliwcw. Wymieniam je wedle czstoci ich wystpowania, oto one: Ubstwo Krytycyzm Choroby Zawd miosny Staro mier Pierwsze trzy s najczstsz przyczyn ludzkich udrk. Wszelkie inne lki maj ju mniejsze znaczenie; mona je zaliczy do ktrej z tych szeciu zasadniczych obaw. Lki nie s niczym innym jak tylko stanem umysu. A stan umysu czowieka daje si kontrolowa i ukierunkowa. Czowiek nie jest w stanie stworzy niczego, czego by przedtem nie wymyli w formie jakiego impulsu lub koncepcji. Za tym stwierdzeniem idzie kolejne, majce jeszcze wiksz wag, e impulsy mylowe czowieka zaczynaj si natychmiast przetwarza w ich fizyczny ekwiwalent, niezalenie od tego, czy s to myli wiadome czy nie. Impulsy mylowe wynike ze

122

zwykego przypadku (myli przejte od innych umysw) mog okreli stan finansowy, powodzenie zawodowe i powoanie spoeczne czowieka z rwn skutecznoci jak impulsy wywoane i zamierzone przez niego samego. Docieramy tutaj do stwierdzenia faktu o wielkiej wadze dla czowieka, ktry nie moe zrozumie, dlaczego jedni ludzie s szczliwcami, pupilami losu, podczas gdy drudzy, cechujcy si rwnymi lub nawet wikszymi umiejtnociami, wyksztaceniem, dowiadczeniem i zdolnociami umysowymi wydaj si skazani na niepowodzenia. Fakt ten mona wytumaczy stwierdzeniem, e kada istota ludzka jest zdolna do rozcignicia kontroli nad swym umysem i poprzez t kontrol moe oczywicie otworzy swj umys na napyw impulsw mylowych wytwarzanych przez inne mzgi lub te zamkn si przed nimi i zda jedynie na te impulsy mylowe, ktre sobie wybierze. Natura wyposaya czowieka w zdolno sprawowania absolutnej kontroli tylko nad jednym - nad myleniem. Fakt ten, uzupeniony tym, e czowiek tworzy tylko to, co uprzednio pomyli, doprowadza nas do zasady, w oparciu o ktr moemy pokonywa strach. Jeli jest prawd, e wszelkie myli maj skonno do przybierania postaci swego materialnego ekwiwalentu (a jest to prawda nie pozostawiajca najmniejszych wtpliwoci), jest rwnie prawd, e impulsy mylowe przekazujce strach i ubstwo nie mog by przetworzone w pojcia odwagi i sukcesu finansowego. Drogi wiodce w przeciwnych kierunkach Nie ma kompromisu pomidzy ubstwem a bogactwem! Drogi, ktre wiod do jednego i do drugiego, rozchodz si w przeciwnych kierunkach. Jeli pragniesz bogactwa, nie moesz si zgodzi na adne warunki, ktre prowadz do ubstwa (wyraz bogactwo uyty tu jest w najszerszym znaczeniu, obejmuje dobra finansowe, duchowe, umysowe i materialne). Punktem wyjcia drogi wiodcej do bogactwa jest dza. W rozdziale o dzy znalaze dokadne zalecenia, przeznaczone do waciwego wykonania. W niniejszym rozdziale dotyczcym lku znajdziesz wyczerpujce zalecenia, jak przysposobi umys do tego, by w praktyce uczyni uytek z dzy. Nadszed wic moment by samemu sobie zada pytanie, jak cz niniejszej filozofii przyje za swoj. Nadszed moment, w ktrym moesz zamieni si w proroka i dokadnie przewidzie, jak sobie zgotujesz przyszo. Jeli po przeczytaniu tego rozdziau pozostaniesz przy wyborze ubstwa, musisz te nastawi swj umys na jego przyjcie. Tej decyzji nie zdoasz unikn. Jeli pragniesz bogactwa, okrel, jakiej jego formy dasz i jaka jego ilo ci zadowoli. Znasz ju drog, ktra wiedzie do bogactwa. Jeli zaniechasz wkroczenia na t drog lub si na niej zatrzymasz przed osigniciem celu, moesz o to wini jedynie samego siebie. Ty ponosisz ca odpowiedzialno. aden wykrt, adne alibi nie uchroni ci od poniesienia odpowiedzialnoci za to, e si zrzekasz lub odmawiasz bogactw ycia, poniewa ich przyjcie wymaga tylko jednego - i przez przypadek jest to wymg, nad ktrym moesz sprawowa kontrol - mianowicie odpowiedniego stanu umysu. A stan umysu czowiek sam sobie wytwarza. Nie mona go zapoyczy, trzeba go sobie wytworzy. Przeanalizuj swoje lki Lk przed ubstwem nie jest niczym wicej jak tylko stanem umysu! Ale starcza go na tyle, by zniszczy czyje moliwoci zdobycia sukcesu w yciu! Lk ten paraliuje wadze umysowe, niszczy wyobrani, zabija wiar czowieka w siebie, rozmywa entuzjazm, osabia inicjatyw, prowadzi do zwtpienia w obrany cel yciowy, 123

podsyca niezdecydowanie, pozbawia czowieka wadzy kontroli nad sob. Odziera czowieka z czasu osobistego, niszczy jego zdolno prawidowego mylenia, rozprasza zdolno skupiania si na podjtym przedsiwziciu; unicestwia wytrwao, obraca w nico si woli, dawi ambicj, osabia pami i ciga na czowieka wszelkie moliwe poraki, gasi mio i tumi wysze uczucia, podmywa przyja i przywouje klsk yciow powodujc bezsenno, ao i gorycz - a wszystko to rozgrywa si w wiecie obfitujcym we wszystko, czego serce zapragnie, w ktrym nic nie powinno zagradza nam drogi do szczcia, z wyjtkiem braku wytknitej ku niemu drogi. Lk przed ubstwem jest bez wtpienia najszkodliwszy ze wszystkich lkw. Umieciem go na czele listy, poniewa najtrudniej go opanowa. Wyrasta on z wewntrznej skonnoci czowieka do ekonomicznego dominowania nad innymi ludmi. Wszystkie niemal zwierzta stojce niej od czowieka pod wzgldem ewolucyjnego rozwoju kieruj si instynktem, ich zdolno mylenia jest ograniczona, std d do fizycznej przewagi nad innymi zwierztami. Czowiek jednak ze swym wyszym zmysem intuicji, ze zdolnoci do mylenia i rozumowania, nie poera swych rywali w sensie fizycznym; wiksz satysfakcj czerpie z ich poerania finansowego. Czowiek jest tak skpy, e ustanawia wszelkie moliwe prawa dla zabezpieczenia si przed innymi. Nic nie przynosi czowiekowi gorszej udrki ni ubstwo! Tylko ci, ktrzy go zaznali, zrozumiej w peni znaczenie tego stwierdzenia. Nie trzeba si wic dziwi, e czowiek lka si ubstwa. W wyniku dugotrwaego cigu dowiadcze nabra pewnoci, e niektrym ludziom nie mona ufa, jeli chodzi o pienidze i dobra doczesne. Czowiek tak bardzo jest spragniony zamonoci, e gotw jest do niej dy wszelkimi sposobami, zarwno legalnymi, jeli to moliwe, jak i innymi, jeli uzna to za niezbdne. Samoanaliza moe odkry w czowieku pewn sabo, ktrej nie chce on uzna. Ta forma sprawdzenia siebie ma wane znaczenie dla wszystkich, ktrzy oczekuj od ycia czego wicej ni ubstwo i upoledzenie. Kiedy poddasz si takiemu samosprawdzeniu, punkt po punkcie, pamitaj, e jeste zarazem prokuratorem jak i obroc, sdzi i oskaronym; i e sam siebie postawie w stan oskarenia. Zadawaj sobie dociekliwe pytania i domagaj si jasnych odpowiedzi. Kiedy w proces przeciw samemu sobie si zakoczy, bdziesz wiedzia o sobie znacznie wicej ni przedtem. Jeli si obawiasz, e nie potrafisz by bezstronnym sdzi w trakcie takiego przewodu sdowego nad samym sob, zwr si do kogo, komu ufasz na tyle, by mg si sta takim sdzi, ale pytania zadawaj sobie sam. I d do prawdy. Nawet gdyby miaa ci ona wprawi na pewien czas w zakopotanie! Wikszo ludzi na pytanie, czego obawia si najbardziej, odpowie z pewnoci, e nie obawia si niczego. Bdzie to odpowied niedokadna, poniewa niewielu ludzi uwiadamia sobie, e s osaczeni, obcieni, zatruci duchowo i fizycznie. Uczucie lku ukryte jest w czowieku tak przemylnie, e mona przej przez ycie w ogle go sobie nie uwiadamiajc i nie zdajc sobie sprawy z jego obecnoci w sobie. Tylko odwana analiza samego siebie jest w stanie doprowadzi do wykrycia tego przebiegego wroga wewntrznego. Kiedy przystpujesz do takiej analizy, wnikaj gboko w swj charakter. Oto lista objaww strachu, na ktre powiniene zwrci uwag: 1. Obojtno: zwykle wyraa si brakiem ambicji, zgod na znoszenie ubstwa, przyzwoleniem na wszelkie warunki, jakie zgotuje czowiekowi ycie, brakiem inicjatywy, wyobrani, entuzjazmu i samokontroli. 2. Niezdecydowanie: nawyk dozwalania innym, by myleli za nas. Zdawanie si na los szczcia. 124

3. Zwtpienie: zwykle wyraa si wykrtami, usprawiedliwieniami i wynajdywaniem alibi dla wasnej bezwolnoci lub dla wasnych poraek, czasem przybiera form zazdroci wobec tych, ktrym si powiodo i krytykowania ich. 4. Przygnbienie: zazwyczaj wyraa si wynajdywaniem win u innych, rozrzutnoci ponad stan, zaniedbywaniem wasnego wygldu, chmurnoci lub ponuroci usposobienia; take naduywaniem alkoholu, niekiedy uzalenieniem od narkotykw oraz nerwowoci, niezrwnowaeniem i brakiem samowiadomoci. 5. Nadwraliwo: zwyczaj podkrelania negatywnych stron kadego zjawiska, rozwaania i rozprawiania o moliwych porakach zamiast skupiania uwagi na rodkach zapewniajcych powodzenie; uwiadamianie sobie wszystkich drg wiodcych do klski, zamiast opracowywania planw zabezpieczajcych przed ni; wyczekiwanie na odpowiedni moment na wdroenie pomysw i planw w dziaanie, a wyczekiwanie staje si nawykiem; dostrzeganie dziury w obwarzanku, a nie samego obwarzanka; pesymizm wiodcy do bezczynnoci, rezygnacji, samoobezwadnienia, saboci i choroby. 6. Gnuno: zwyczaj odkadania do jutra tego, co powinno si zrobi jeszcze w zeszym roku. Tracenie czasu na wynajdywanie wykrtw i usprawiedliwie, e si czego nie zrobio. Symptom ten wie si cile z przeczuleniem, zwtpieniem i zatroskaniem; z odmow przyjmowania odpowiedzialnoci, kiedy tylko daje si jej unikn; ze skonnoci do kompromisu zamiast obrony swego stanowiska; z uginaniem si pod przeciwnociami zamiast pokonywania ich i przetwarzania tych zwycistw w kolejne kroki zbliajce do sukcesu; z zadowalaniem si miern egzystencj zamiast denia do pomylnoci, dostatku, bogactwa, zadowolenia yciowego i szczcia; ze zwyczajem zastanawiania si, jak postpi w wypadku klski zamiast spalenia za sob mostw i uczynienia odwrotu niemoliwym; ze saboci i czasami cakowitym brakiem wiary w siebie, samokontroli, inicjatywy i ambicji, a take okrelonego celu yciowego, zdolnoci do zapobiegliwego i rzetelnego mylenia; z godzeniem si na ubstwo zamiast denia do bogactwa; z wizaniem si z ludmi, ktrzy przystaj na ubstwo, zamiast poszukiwania towarzystwa tych, ktrzy d i dochodz do bogactwa. Pienidze s miernikiem Kto mgby spyta: Dlaczego napisa pan ksik o pienidzach? Dlaczego bogactwo mierzy tylko iloci posiadanych dolarw? Kto mgby uwaa - i miaby racj - e istniej formy bogactwa cenniejsze od pienidzy. Oczywicie, e istniej bogactwa niewymierne w dolarach, ale z drugiej strony miliony ludzi mogyby powiedzie: Dajcie nam pienidze, ktrych potrzebujemy, a zaatwimy sobie wszystko, czego potrzebujemy. Gwnym powodem, dla ktrego napisaem ksik o tym, jak zdoby pienidze jest fakt, e miliony ludzi yj w stanie paraliu wywoanego lkiem przed ubstwem. To co moe ludziom zgotowa ten lk przedstawi wymownie Westbrook Pegler: Pienidze s tylko garstk muszelek albo metalowych krkw albo zwitkiem papierkw i istniej skarby serca i duszy, ktrych za pienidze kupi nie mona, ale wikszo ludzi zaamanych nie umie wytrwa przy tej prawdzie i podtrzyma ni swego ducha. Kiedy czowiek bez grosza przy duszy snuje si po ulicy w daremnym poszukiwaniu pracy, w jego duszy dzieje si co, co daje si dostrzec w opuszczeniu ramion, przekrzywieniu kapelusza, niepewnych krokach i bezradnej minie. Nie jest w stanie zabezpieczy si przed poczuciem niszoci wobec ludzi majcych sta prac, nawet jeli jest wiadom tego, e nie dorwnuj mu charakterem, inteligencj ani zdolnociami. Ci ludzie za, nawet jeli nale do jego przyjaci, odczuwaj wobec niego pewn wyszo i nawet niewiadomie widz w nim ofiar. Moe si u nich niekiedy zapoycza, by 125

utrzyma swj poziom yciowy, ale nie moe korzysta z tych poyczek przez duszy czas. Poyczki zreszt same w sobie, kiedy s rodkiem na przeycie, s dowiadczeniem przygnbiajcym, a pienidze z nich uzyskane nie maj takiej wartoci ani siy przebicia jak pienidze zarobione. Dotyczy to oczywicie ludzi o normalnych ambicjach i poczuciu wasnej godnoci, a nie nacigaczy i nierobw. Kobiety postawione w takiej samej sytuacji zachowuj si inaczej. Jest jako tak, e o kobietach nie mylimy jak o istotach przegranych. Rzadko widzi si, by ebray na ulicy, nie rozpoznaje si w tumie ludzkim kobiet przygniecionych brzemieniem ycia w tak widoczny sposb, jaki si spotyka u mczyzn. Nie mam rzecz jasna na myli zawodowych ebraczek ulicznych z wielkich skupisk miejskich, ktre s rwnie liczne jak ebracy - mczyni. Myl o kobietach wzgldnie modych, zdolnych i inteligentnych. Musi by midzy nimi sporo nieszczliwych, ale ich rozpacz nie jest tak widoczna. By moe najnieszczliwsze popeniaj samobjstwo. Wyrzucony z sioda mczyzna ma duo czasu na szwendanie. Moe caymi kilometrami wdrowa w poszukiwaniu pracy, ktra jest ju zajta, moe si te zatrudni przy ktrym z tych mao opacalnych zaj polegajcych na sprzedawaniu byle czego, co czasem kto kupuje jedynie z litoci. Jeli i to mu si nie uda, wraca na ulic i do wczg wiodcych nie wiadomo dokd, to znaczy wszdzie. Gapi si na witryny sklepowe, gdzie wystawione s rne luksusy nie przeznaczone dla niego, odczuwa upokorzenie i ustpuje miejsca tym, ktrych sta na okazanie tym luksusom czynnego zainteresowania. Wystaje na stacjach kolejowych albo rozsiada si w bibliotece publicznej, aby da odpocz nogom i ogrza si nieco, ale poniewa nie znajduje w ten sposb pracy, wychodzi stamtd po pewnym czasie i rusza w dalsz drog. Moe sobie z tego nie zdawa sprawy, ale jego bezradno pogra go bardziej ni rzeczywiste kopoty. Moe nosi na sobie cakiem nieze ubranie pochodzce z okresu, kiedy mia stae zajcie, ale i tak nie zwiedzie nim nikogo. Spotyka codziennie tysice ludzi, ksigowych i urzdnikw, chemikowi motorniczych, zajtych sw prac i zazdroci kademu z nich w gbi swego serca. Ciesz si oni sw niezalenoci, szacunkiem dla samych siebie i sw mskoci, a on nawet siebie nie jest w stanie przekona, e jest czowiekiem wartociowym, cho stara si o to jak moe i co godzina to w siebie wmawia. To wanie pienidze spowodoway t zmian wewntrzn w nim. Staby si na powrt sob, gdyby zdoby ich cho troch. Czy obawiasz si krytyki? Nikt nie jest w stanie okreli dokadnie, w jaki sposb ludzie poddaj si temu lkowi ale jedno jest pewne: przybiera on formy bardzo wysoko rozwinite. Autor skonny jest przypisa ten grony lk tej czci wrodzonego czowieczej naturze dziedzictwa, ktra skania go nie tylko do przywaszczania sobie dbr i towarw nalecych do wspbraci, lecz i do usprawiedliwiania swych czynw ostr krytyk owych wspbraci. Jest faktem dobrze znanym, e zodziej krytykuje czowieka, ktrego okrad - polityk ubiega si o urzd nie zalecajc si opinii swymi zaletami i umiejtnociami, lecz dyskredytujc swoich oponentw. Bystrzy wytwrcy odziey nie wahaj si wykorzystywa owego lku przed krytyk, ktremu podlega caa ludzko. Na kady sezon przygotowuj nowe modele ubiorw. Kto wymyla te nowe style? Z pewnoci nie nabywca tych strojw, lecz ich wytwrca. Dlaczego te style zmieniaj si tak czsto? Odpowied jest oczywista. Zmieniajc mod wytwrca sprzedaje wicej ubra. 126

Z tego samego powodu producenci samochodw wypuszczaj nowe modele na kady sezon. Nikt nie chce jedzi samochodem, ktry wyszed z mody. Opisalimy ju sposb, w jaki ludzie poddaj si wpywowi lku przed krytyk w sprawach drobnych i niewanych. Przypatrzmy si teraz zachowaniu czowieka w sytuacjach, w ktrych lk dotyczy spraw waniejszych zwizanych ze stosunkami midzyludzkimi. Wemy za przykad kadego praktycznie czowieka, ktry osign wiek penej wewntrznej dojrzaoci (przecitnie dokonuje si to midzy 35. a 40. rokiem ycia); gdybycie umieli czyta w jego mylach, odnalelibycie w nich zdecydowan niewiar w wikszo historyjek goszonych przez licznych dogmatykw o kilka dekad starszych od tego czowieka. Dlaczego przecitny czowiek, nawet w naszym owieconym wieku, lka si ujawni sw niewiar w takie historyjki? Odpowied brzmi: poniewa boi si krytykowa. Kobiety i mczyzn palono na stosie za odwag goszenia takiej niewiary. Nie dziwmy si wic, e odziedziczylimy wiadomo, ktra nam nakazuje lka si krytykowania. By taki czas, cakiem niedawny, kiedy krytyk surowo karano - i cigle zdarza si to w rnych krajach. Lk przed krytykowaniem pozbawia czowieka inicjatywy, unicestwia si jego wyobrani, ogranicza jego indywidualno, wyzbywa go wiary we wasne siy i wyrzdza mu tysiczne krzywdy. Rodzice czsto sprawiaj, e dzieci nie rozwijaj si waciwie, gdy paraliuj ich starania sw krytyk. Matka jednego z mych kumpli z okresu dziecistwa niemal codziennie chostaa go rzg, koczc zawsze to zajcie sowami: Trafisz do wizienia przed dwudziestym rokiem ycia. Osadzono go w poprawczaku kiedy mia lat siedemnacie. Krytykowanie jest t usug, ktr kady wiadczy z ochot. Kady ma na skadzie pod dostatkiem rnych uwag krytycznych, ktrymi szafuje na danie, i bez niego. Najbardziej przykrymi krytykami zachowa czowieka s bliscy krewni. Rozwijanie kompleksu niszoci w dzieciach przez nazbyt krytycznie usposobionych wobec nich rodzicw powinno by uznawane za przestpstwo (bo jest w istocie przestpstwem i to najgorszego rodzaju). Pracodawcy waciwie rozumiejcy ludzk natur wiedz, e wicej uzyskuje si od czowieka przez pozytywn sugesti i rad ni przez krytyk. Rodzice mogliby ten sam rezultat osiga poprzez waciwe traktowanie dzieci. Krytyka zasiewa w sercu ludzkim lk lub niech, nie wzbudza za ani mioci ani yczliwoci. Siedem objaww lku przed krytyk Lk ten jest rwnie powszechny jak lk przed ubstwem, a jego skutki s dla de ludzkich rwnie szkodliwe, poniewa zabijaj inicjatyw i oniemielaj wyobrani. Oto gwne objawy tego lku: 1. Samowiadomo lku: objawiajca si gwnie nerwowoci, skrpowaniem w rozmowie i w kontaktach z obcymi, nieskoordynowanymi ruchami koczyn, rozbieganym wzrokiem. 2. Brak opanowania: wyraa si utrat kontroli nad gosem, nerwowym zachowaniem wobec obcych, niezrczn postaw ciaa, zanikami pamici. 3. Saba osobowo: brak pewnoci decyzji, uroku osobistego i zdolnoci do zdecydowanego wyraania opinii. Zwyczaj przyczania si do innych zamiast samodzielnego wobec nich ustosunkowania si. Przytakiwanie innym bez starannego sprawdzenia susznoci ich opinii. 4. Kompleks niszoci: zwyczaj maskowania sowami i zachowaniami poczucia mniejszej wartoci; uywanie wielkich sw (czsto bez znajomoci ich prawdziwego znaczenia) dla wywarcia wraenia na innych, naladowanie sposobu ubierania si innych, ich stylu wyraania si i ich manier, dla pozorowania rzekomych osigni wasnych. Zachowania te wywieraj 127

niekiedy wraenie, jakby wyraay poczucie wyszoci. 5. Ekstrawagancja: zwyczaj hodowania zasadzie zastaw si a postaw si i ycia ponad stan. 6. Brak inicjatywy: zaniedbywanie okazji do samorozwoju, lk przed wyraaniem opinii, brak wiary we wasne pomysy, udzielanie wymijajcych odpowiedzi na pytania przeoonych, niezdecydowanie w sowach i uczynkach, kamliwo sw i czynw. 7. Brak ambicji: lenistwo umysowe i fizyczne, brak pewnoci siebie, ospao w podejmowaniu decyzji, poddawanie si wpywom innych przy decydowaniu; zwyczaj krytykowania innych poza plecami i nawyk przyjmowania klsk bez sprzeciwu oraz ustpowania i wycofywania si wobec sprzeciwu ze strony innych; nieuzasadniona wobec nich podejrzliwo, brak taktu w zachowaniu i wypowiedziach, niech ponoszenia konsekwencji pomyek. Czy drysz o swe zdrowie? Lk przed chorob mona przypisywa dziedzictwu zarwno fizycznemu, jak i spoecznemu. U swych korzeni jest blisko spokrewniony z przyczynami wywoujcymi lk przed staroci i przed mierci, gdy ocieraj si o owe straszne wiaty, o ktrych czowiek nic nie wie, ale o ktrych nasucha si deprymujcych historii. Jest te do rozpowszechnione przekonanie, i pewni nieuczciwi ludzie zajmujcy si sprzedawaniem lekw i rodkw na zdrowie, spekuluj na podsycaniu lku przed chorob. Czowiek dry o swe zdrowie gwnie dlatego, e zaszczepiono mu w umyle rne groby dotyczce tego, co si z nim stanie po mierci. Lka si te ekonomicznych konsekwencji chorowania. Pewien ceniony lekarz utrzymuje, e 75% ludzi udajcych si do lekarza po porad cierpi na hipochondri (chorob wyimaginowan). Dowiedziono ponad wszelk wtpliwo, e lk przed chorob - nawet gdy pozbawiony jest wszelkich podstaw - powoduje pojawienie si fizycznych symptomw choroby, ktrej si czowiek lka. Jaki potny i wadczy jest ludzki umys! Zarwno w tworzeniu, jak i niszczeniu. Autorzy rnych patentw medycznych zbili fortuny na ludzkiej saboci polegajcej na lku przed chorob. To wmawianie w ludzi chorb osigno przed kilkudziesiciu laty tak skal, i jedno z popularnych pism przeprowadzio ostr kampani przeciw najbezwzgldniejszym autorom patentw w przemyle medycznym. Dowiadczenia przeprowadzone przed kilku laty wykazay, e ludzie mog popa w chorob pod wpywem sugestii. Przeprowadzilimy te dowiadczenia w taki sposb, e ankieterzy dokonywali wywiadw z ofiarami wyimaginowanych chorb na trzy rne sposoby. Wszyscy zaczynali od pytania: Co ci dolega? Wygldasz na chorego. Pierwszy ankieter zwykle prowokowa skrzywienie ust ankietowanego i beztrosk odpowied: Och, nic mi nie jest. Drugi ankieter uzyskiwa wyznanie: Nie wiem waciwie co mi jest, ale le si czuj. Trzeciego ankietera zapewnia kady z ankietowanych, e rzeczywicie jest chory. Sprbuj tej metody, jeli wtpisz w to, e osigna taki rezultat, ale nie posuwaj si zbyt daleko w jej zastosowaniu. Istniej pewne sekty religijne, ktrych czonkowie zwalczaj swych przeciwnikw poprzez rzucanie na nich czarw. Nazywaj to rzucaniem urokw na ofiar swych zabiegw. Istniej przekonujce dowody na to, e choroba rozpoczyna si niekiedy od negatywnego impulsu mylowego. Impuls taki moe by niekiedy przekazany z jednego umysu do drugiego za porednictwem sugestii lub te wytworzony we wasnym umyle ofiary. Pewien czowiek, ktry odznacza si mdroci znacznie gbsz ni mogoby to wynika z tego co o nim opowiem, wyzna kiedy: Ilekro kto mnie pyta, jak si czuj, zawsze 128

mam go ochot w odpowiedzi powali na ziemi. Dla odzyskania zdrowia lekarze zwykli wysya pacjentw w inny klimat, gdy zmiana nastawienia psychicznego wydaje si konieczna. Ziarno lku przed chorob tkwi w umyle kadego czowieka. Przygnbienie, lk, oniemielenie, zawd miosny sprawiaj, e ludzie trafiaj do szpitala. I potrzebuj psychoterapeuty. Specjalista w tym zakresie ju pierwszego dnia po przybyciu pacjenta do szpitala zamienia mu pielgniark na mod czarujc osob, ktra (na mocy specjalnego porozumienia z lekarzem) oferuje pacjentowi natychmiast usugi miosne. Po trzech tygodniach pacjent opuszcza szpital, cierpic nadal, ale ju na zupenie inn chorob. Znw jest zakochany. Remedium okazao si oszukacze, ale pacjent i pielgniarka wi si wzem maeskim. Siedem objaww lku przed chorob Symptomy tego niemal powszechnego lku s nastpujce: 1. Autosugestia: nawyk czynienia negatywnego uytku z autosugestii przez wsuchiwanie si w siebie i szukanie wszelkiego rodzaju objaww chorobowych, wmylanie si w wyimaginowane schorzenia i rozprawianie o nich, a staj si rzeczywiste; zwyczaj stosowania rnorakich -sanw i innych zotych rodkw zalecanych przez blinich; zamczanie ludzi rozmowami o operacjach, wypadkach i chorobach; stosowanie diet, wicze fizycznych i innych zabiegw bez profesjonalnego przygotowania; stosowanie tzw. rodkw domowych, reklamowanych lekw uniwersalnych i innych cudownych sposobw. 2. Hipochondria: nawyk rozprawiania o chorobach, skupianie myli na schorzeniach i wyczekiwania na pojawienie si ich objaww, a rzeczywicie wystpuj. aden lek zawarty w butelce nie leczy tej przypadoci. Jej przyczyn jest mylenie negatywne i tylko mylenie pozytywne moe j usun. Hipochondria (termin medyczny na oznaczenie wyimaginowanej choroby) uznawana jest za przyczyn szkd rwnie wielkich jak te, ktre mogaby spowodowa sama choroba. Wikszo tzw. nerwic jest skutkiem schorzenia wyimaginowanego. 3. Lenistwo: lk przed chorob czsto prowadzi do nastpstw czysto fizycznych, jak na przykad nadwaga, wynika z niechci do poruszania si na powietrzu. 4. Podatno na zagroenia: lk przed chorob nadwera naturaln odporno organizmu i stwarza sprzyjajce warunki zaraenia si chorob przy pierwszej okazji. Lk przed chorob wie si czsto z lkiem przed ubstwem, zwaszcza w wypadku hipochondrykw, ktrzy cigle zamartwiaj si honorariami, ktre wypacaj lekarzom, rachunkami za pobyty w szpitalu, itp. Ludzie tego rodzaju spdzaj mnstwo czasu na przygotowywaniu si do choroby, rozmowom o mierci, odkadaniu pienidzy na grobowiec i pogrzeb, itd. 5. Rozpieszczanie si: nawyk sprawiania sobie rnych przyjemnoci pod pretekstem choroby (ludzie czsto uywaj tego wykrtu, by si nie ima pracy). 6. Niepowcigliwo: ludzie czsto sigaj po alkohol lub narkotyki, by zaguszy bl gowy czy te jaki nerwobl zamiast usun jego przyczyny. 7. Przygnbienie: nawyk rozczytywania si w opisach chorb i zamartwiania si moliwoci zapadnicia na nie, a take nawyk czytywania ogosze medycznych. Czy lkasz si zawodu miosnego? Pierwotnym rdem tego wrodzonego lku by niewtpliwie poligamiczny obyczaj uwodzenia ony bliniemu i nawyk uywania z ni sobie, kiedy si tylko da. Zazdro i podobne jej formy nerwicy wyrastaj z odziedziczonego przez czowieka lku przed utrat obiektu mioci. Lk ten jest najbardziej dotkliwy spord wszystkich szeciu lkw. 129

Wyrzdza zapewne wicej szkd ciau i duszy czowieka ni inne gwne lki. Lk przed utrat obiektu mioci zapewne wywodzi si korzeniami z epoki kamienia upanego, kiedy mczyzna zdobywa kobiet za pomoc brutalnej siy. Oczywicie mczyni nadal zdobywaj kobiety, tylko e zmieniy si sposoby. Zamiast siy uywa si dzi gry uwodzicielskiej, obietnic obdarowania piknymi strojami, drogimi samochodami i innych bajcowali znacznie skuteczniejszych od siy fizycznej. Obyczaje mczyzn s dokadnie takie same jak w epoce kamiennej, ale zmieniy si formy, w jakich si wyraaj. Wnikliwa analiza dowioda, e kobiety s znacznie podatniejsze na takie pokusy od mczyzn. atwo ten fakt wytumaczy. Kobiety wiedz z dowiadczenia, e mczyni s z natury poligamistami, e nie mona na nich polega w sytuacji zagroenia przez rywalk. Trzy objawy lku przed utrat obiektu mioci Wyrniajcymi si symptomami tego lku s: 1. Zazdro: nawyk podejrzewania przyjaci i ukochanych bez ugruntowanego dowodu; nawyk oskarania o niewierno ony lub ma bez powodu; oglna podejrzliwo wobec wszystkich, nieufanie nikomu. 2. Ktliwo: nawyk wszczynania ktni z przyjacimi, krewnymi, wsppracownikami i ukochanymi bez prowokacji z ich strony albo w ogle bez powodu. 3. Hazard: skonno do uprawiania hazardu, kradziey i oszustwa, albo te do uciekania si do gier hazardowych w nadziei zdobycia pienidzy dla osoby ukochanej i w przekonaniu, e da si ona za nie kupi; nawyk ponoszenia wydatkw ponad moliwoci, by pozyska wdziczno osoby ukochanej; bezsenno, nerwowo, brak wytrwaoci, sabo woli, niedostatek samokontroli, brak wiary w siebie, ze usposobienie. Czy lkasz si staroci? Lk ten wywodzi si gwnie z dwch rde. Po pierwsze z myli, e staro moe przynie ubstwo. Po drugie - i to jest rdo najczstsze - z faszywych i gronych nauk przeszoci, poczonych czsto ze stosowaniem ognia i miecza dla zniewolenia ludzi strachem. Dla lku przed staroci czowiek znajduje dwa gwne powody - jeden wynika z jego braku zaufania do blinich, ktrzy zechc mu moe odebra wszelkie dobra, jakie zdoby, drugi z okropnego wyobraenia o wiecie zewntrznym, jakie sobie wyrobi. Moliwo ulegnicia chorobie, ktra staje si tym prawdopodobniejsza im bardziej czowiek si starzeje, staje si dodatkow przyczyn lku przed staroci. Erotyzm rwnie powiksza lk przed staroci, poniewa nikogo nie cieszy myl o jego malejcej atrakcyjnoci seksualnej. Najczciej jednak lk przed staroci wie si z lkiem przed ubstwem. Przytuek nie jest wyrazem miym. Powoduje skurcz lku w umyle kadego, kto liczy si moe z perspektyw spdzenia ostatnich lat ycia w domu pomocy spoecznej. Inn dodatkow przyczyn lku przed staroci jest obawa przed utrat samodzielnoci i niezalenoci, poniewa staro moe czowieka pozbawi zarwno fizycznej, jak i ekonomicznej wolnoci. Cztery objawy lku przed staroci Najczstszymi objawami lku przed staroci s: 1. Przedwczesne obnienie lotw: skonno do obnienia yciowych lotw okoo czterdziestego roku ycia - czyli w momencie uzyskania penej dojrzaoci umysowej - i 130

popadania w kompleks mniejszej wartoci, faszywie tumaczony zaawansowanym wiekiem. 2. Usprawiedliwianie si wiekiem: obyczaj usprawiedliwiania wiekiem wasnych niedostatkw, i saboci, kiedy si ma czterdzieci albo pidziesit lat zamiast ywi wdziczno dla losu, e pozwoli osign wiek dojrzalej mdroci i rozumienia wiata. 3. Zanikanie inicjatywy: inicjatywa, wyobrania i wiara w siebie zanikaj u czowieka, ktry bdnie sdzi, e jest za stary, by si nimi posugiwa. 4. Udawanie modszego: nawyk noszenia ubiorw i naladowania manier ludzi modych, ktry budzi miech zarwno u przyjaci, jak i obcych, jest niestety nader rozpowszechniony. Czy lkasz si mierci? Dla niektrych ludzi jest to najokrutniejszy ze wszystkich lkw. Straszne obawy przed mierci, poczone z rozmylaniem o niej, mona przypisa fanatyzmowi religijnemu. Tak zwani dzikusi mniej si lkali mierci ni ludzie wyej ucywilizowani. Od tysicy lat czowiek zadaje sobie te same pytania, na ktre nie ma odpowiedzi: skd i dokd dymy? Skd si wziem i dokd zmierzam? W cigu dawnych ciemnych wiekw najsprytniejsi i najzrczniejsi nie ocigali si z udzielaniem odpowiedzi na te pytania za opat. Zajd do mego namiotu, przyjmij moj wiar, uznaj moje dogmaty, a w zamian wyposa ci w glejt, z ktrym pjdziesz po mierci prosto do nieba - namawiali rni sekciarze. A jednoczenie grozili: Jeli si nie schronisz w moim namiocie, porwie ci diabe i bdziesz pon w ogniu wiekuistym. Myl o wieczystej karze odbiera zainteresowanie yciem i czyni szczcie niemoliwym. Mimo i gosiciele rnych religii nie maj mocy zapewni nikomu pewnego dostpu do nieba, ani te strci nikogo do pieka, groba takiego strcenia brzmi tak przeraajco i wbijana jest do ludzkiej wyobrani w sposb tak realistyczny, e paraliuje wadze rozumowe i zaszczepia lk przed mierci. Lk przed mierci nie jest dzi tak powszechny jak by przed powoaniem do ycia wielkich uniwersytetw. Ludzie nauki rzucili snop wiata na t spraw i w duym stopniu uwolnili mczyzn i kobiety od lku przed mierci. Modzi absolwenci uniwersytetw nie s ju tak wraliwi na obrazy ogni piekielnych. Za spraw biologii, astronomii, geologii i innych nauk przyrodniczych rozproszono w znacznym stopniu ten wywodzcy si z mrocznej przeszoci lk. Cay wiat utworzony jest z dwch czynnikw, energii i materii. Z podstawowego kursu fizyki dowiadujemy si, e ani energia ani materia (ktre s jedyn rzeczywistoci znan czowiekowi) nie mog by ani stworzone ani unicestwione. Jak kada inna forma energii, ycie moe podlega ronym formom przeobraenia lub przetworzenia, ale nie moe podlec anihilacji. mier jest zwyk przemian. Skoro za mier jest przemian lub przetworzeniem, nie moe po mierci nastpi nic oprcz dugotrwaego, wieczystego, spokojnego snu, a sen nie jest czym, czego naleaoby si obawia. Dlatego te moesz si raz na zawsze wyzby lku przed mierci. Trzy objawy lku przed mierci 1. Rozmylanie o mierci: zwyczaj ten spotykamy gwnie u osb starszych, ale czsto i modzi rozmylaj o mierci zamiast cieszy si yciem. Jest to zwykle zwizane z brakiem yciowego celu lub te z nieumiejtnoci odnalezienia - by moe wskutek owego braku celu yciowego - odpowiadajcego im zajcia. Najskuteczniejszym lekarstwem na lk przed mierci jest gorca dza dokona yciowych, wsparta usugami wiadczonymi innym. Czowiek zajty nie rozmyla o umieraniu. 131

2. Poczenie z lkiem przed ubstwem: kto moe si lka popadnicia w ubstwo; moe si te obawia, e jego mier cignie ubstwo na jego ukochanych bliskich. 3. Poczenie z chorob i upoledzeniem: choroba fizyczna moe prowadzi do depresji psychicznej. Zawd miosny, religijny fanatyzm, zaawansowana forma nerwicy lub te rzeczywiste upoledzenie bywaj rwnie przyczyn lku przed mierci. Przygnbienie jest form lku Przygnbienie jest stanem umysu opartym na strachu. Dziaa powoli, ale wytrwale. Jest przebiege i ostrone. Krok po kroku pogra kogo w sobie, a sparaliuje jego wadze umysowe, zabije w nim wiar w siebie i inicjatyw. Przygnbienie jest form strachu utrwalonego przez niezdecydowanie: dlatego te jest form strachu, ktr mona podda kontroli. Umys niepewny jest przypadkiem beznadziejnym. A niezdecydowanie czyni umys niepewnym. Wikszoci ludzi braknie siy woli, by podejmowa pewne decyzje i trwa przy nich, skoro si je podjo. Nie przejmujmy si ju okolicznociami, w ktrych podjlimy decyzje wymagajce okrelonej linii postpowania. Zdarzyo mi si rozmawia z czowiekiem, ktry w dwie godziny po rozmowie ze mn mia zosta stracony na krzele elektrycznym. Zachowywa si najspokojniej spord omiu osb przebywajcych wraz z nim w celi mierci. Jego opanowanie skonio mnie do zadania mu pytania, jak te czuje si czowiek, ktry za chwil przeniesie si do wiecznoci. Z umiechem na ustach odpowiedzia: Doskonale. Myl o tym, mj bracie, e za chwil wszystkie kopoty bd ju mia za sob. Przez cae ycie zaznawaem tylko nieszcz i kopotw. Z trudem zdobywaem poywienie i odzie. Za chwil nie bd ju w adnej takiej potrzebie. Czuj si wietnie od chwili, w ktrej upewniem si, e musz umrze. Przygotowaem wtedy mj umys do pogodzenia si z losem w dobrej wierze. W trakcie tej rozmowy spoy obiad tak obfity, e starczyoby go na zaspokojenie apetytu trzech osb, kady ks przeyka z tak przyjemnoci, jakby mier nie oczekiwaa na za drzwiami celi. Powzita decyzja sprawia, e podda si swemu losowi! Decyzja taka moe te dopomc czowiekowi w pogodzeniu si z niepodanymi okolicznociami. Sze gwnych lkw przetwarza si w stan przygnbienia wskutek niezdecydowania. Uwolnij si na zawsze od strachu przed mierci poprzez przyjcie do wiadomoci, e jest wydarzeniem nieuniknionym. Wyzwl si od lku przed ubstwem przez podjcie decyzji zdobywania wszelkich dbr, jakie zdoasz zgromadzi. Zam kark lkowi przed krytyk przez podjcie decyzji, e nie bdziesz si przejmowa tym, co inni ludzie o tobie pomyl lub powiedz lub jak si wobec ciebie zachowaj. Odpd od siebie lk przed staroci przez podjcie decyzji, i przyjmujesz do wiadomoci jej nadejcie nie jako upoledzenie, lecz jako bogosawiestwo przynoszce mdro, samokontrol i rozumienie wiata nieosigalne dla modych. Opanuj w sobie strach przed chorob poprzez podjcie decyzji, e nie bdziesz wyszukiwa jej symptomw. Zapanuj nad lkiem przed utrat obiektu mioci przez podjcie decyzji o obywaniu si bez mioci, jeli si to okae konieczne. Zabij w sobie nawyk przygnbienia, we wszelkich jego postaciach, podejmujc decyzj, e nic co ycie ma do zaoferowania nie jest warte opakiwania, jeli si to straci. Wraz z t decyzj spywa na ciebie opanowanie, spokj wewntrzny i ad serca, ktry ci przyniesie szczcie. Czowiek, ktrego umys przepojony jest lkiem, nie tylko odbiera sobie moliwo rozumnego dziaania, ale zasiewa w umysach innych ludzi, utrzymujcych z nim kontakt, wibracje mylowe, ktre umniejszaj take i ich szanse yciowe. Nawet pies i ko wyczuwaj, kiedy ich panu braknie odwagi; co wicej, pies i ko 132

rwnie odbieraj wibracje mylowe emitowane przez pana i zachowuj si zgodnie z nimi. Im niej lokuje si poziom inteligencji zwierzcia, tym wiksz wykazuje on podatno na wibracje lkowe. Myli samowyniszczajce Wibracje lkowe przenosz si z umysu do umysu z tak szybkoci i pewnoci z jak gos ludzki rozchodzi si z rozgoni radiowych do odbiornikw. Czowiek, ktry daje sowny wyraz mylom negatywnym lub destrukcyjnym, moe by pewien, i dowiadczy skutkw tych sw w formie destrukcyjnego odbitego echa. Rozsiewanie myli destrukcyjnych tylko poprzez impulsy mylowe take wywouje odbite echo, w rnych formach. Po pierwsze - i to jest skutek najpowaniejszy - czowiek rozsiewajcy myli o charakterze destrukcyjnym musi cierpie na wywoany przez nie niedowad wyobrani twrczej. Po drugie, obecno w umyle jednej choby myli negatywnej tworzy negatywn osobowo, ktra odstrcza ludzi, a czsto przeobraa ich we wrogw. Trzecim obszarem szkd, ktre wyrzdza samemu sobie czowiek hodujcy myli negatywne, jest znaczce ich cienie na myleniu podwiadomym, ktrego myli te staj si czci skadow. Twym yciowym celem wydaje si osignicie sukcesu. Aby go osign, musisz odnale spokj wewntrzny, zdoby rodki niezbdne do ycia i przede wszystkim osign szczcie. Wszystkie te elementy skadajce si na sukces wyrastaj z impulsw mylowych. Moesz sprawowa kontrol nad swym myleniem, moesz je ywi takimi impulsami, jakimi zechcesz. Z przywilejem tym wie si jednak odpowiedzialno za konstruktywne posugiwanie si nimi. Nie zostaniesz panem swego ziemskiego losu, dopki nie nabierzesz mocy kontrolowania swych myli. Moesz wprost zapanowa nad swym otoczeniem, moesz uczyni ze swym yciem co zechcesz - moesz nawet odrzuci dany ci przywilej nadania swemu yciu okrelonego adu i zda si na okolicznoci, ktre bd miotay tob jak upin na wzburzonych falach oceanu. Czy nie jeste zbyt podatny na wpywy Oprcz szeciu gwnych lkw istnieje jeszcze jedno zo, przez ktre ludzie cierpi. Stanowi ono yzn gleb, na ktrej ziarna klski rozrastaj si obficie. Jest tak podstpne, e czsto nie udaje si go na czas dostrzec. Zagroenie to nie powinno by waciwie nazywane lkiem. Zakorzenione jest znacznie gbiej, a w skutkach jeszcze groniejsze od szeciu lkw. Dla lepszego zrozumienia jego istoty nazwijmy je podatnoci na negatywne wpywy. Ludzie zbierajcy wielkie bogactwa zawsze starannie si przed tym zem chroni! Ci natomiast, ktrych trapi ubstwo, nie umiej si mu oprze. Ludzie gotujcy si na kade wezwanie fortuny musz przysposobi swe umysy do odrzucenia tego za. Jeli zapoznajesz si z niniejsz filozofi sukcesu w celu zdobycia bogactwa, musisz bardzo starannie zbada samego siebie, by sprawdzi, czy nie jeste aby podatny na negatywne wpywy. Jeli zaniedbasz tej samoanalizy, utracisz prawo do osignicia przedmiotu twych poda. Podejmij si takiego zadania badawczego w stosunku do siebie. Po przeczytaniu pyta przygotowanych dla przeprowadzenia takiej samoanalizy do stara, aby na kade odpowiedzie rzetelnie. Podejd do tego zadania z tak powag, jakby poszukiwa w sobie sabych punktw, o ktrych wie ju zagraajcy ci nieprzyjaciel i musisz zabezpieczy si przed jego nagym atakiem. Umiesz si przecie zabezpiecza przed napadami bandytw, bo prawo suy ci zorganizowanym systemem ochrony dbr osobistych, ale przed owym sidmym gwnym lkiem trudniej si uchroni, poniewa atakuje znienacka, kiedy si go wcale nie spodziewasz, 133

spoczywasz pogrony we nie albo si wanie obudzie. Co gorsza, jego or jest niewidoczny, jest to bowiem rodzaj promieniowania wytwarzajcego pewien stan umysu. Zo owo jest szczeglnie grone, poniewa wscza ci si w umys pod tymi wszystkimi postaciami, jakie przybiera dowiadczenie ludzkie. Zdarza si, e wnika w umys pod postaci dobrze brzmicych sw wypowiadanych przez twych bliskich krewnych. Kiedy indziej znw lgnie si gdzie w gbi, a ujawnia w postawie psychicznej czowieka. Jest to trucizna miertelna, cho nie zawsze zabija od razu. Bro si Aby si obroni przed negatywnymi wpywami, zarwno tymi, ktre bior pocztek w twym wasnym wntrzu, jak i tymi, ktre wywieraj inni, odwoaj si do swej siy woli i czy z niej stay uytek, tak by zbudowa wok wasnego umysu mur, przez ktry nie bd w stanie przenikn adne negatywne wpywy. Bd wiadom faktu, e zarwno ty, jak i kada inna istota ludzka, jeste z natury leniwy, bierny i podatny na wszelkie wpywy zgodne z tw wrodzon saboci. Bd te wiadom faktu, e z natury podatny jeste na owe sze gwnych lkw i nabierz obyczajw takich, ktre pozwol ci uchroni si przed tymi lkami. Bd rwnie i tego wiadom, e negatywne wpywy oddziauj niekiedy na ciebie poprzez mylenie podwiadome, gdzie s szczeglnie trudne do wykrycia - i chro swj umys przed ludmi, ktrzy dziaaj na ciebie przygnbiajco lub zniechcajco. Wyrzu wszelkie medykamenty i cudowne rodki, piguki i macie, przesta zwraca uwag na przezibienia, migreny, ble i wszelkie wyimaginowane dolegliwoci. Zadawaj si wycznie z ludmi, ktrzy wpywaj na ciebie mobilizujco, dziki ktrym mylisz i dziaasz dla swego dobra. Nie wyczekuj kopotw, one i tak maj skonno do uporczywego towarzyszenia ludziom na drodze ich ycia. Najpowszechniejsz bez wtpienia saboci ludzk jest zwyczaj nadstawiania ucha na negatywne podszepty innych ludzi. Sabo ta ma skutki niszczce, poniewa wikszo ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, e jej ulega, a liczni, ktrzy ju j sobie uwiadomili, zaniedbuj lub wrcz odmawiaj jej odrzucenia, wskutek czego staje si ona niekontrolowanym ju zupenie skadnikiem ich codziennych obyczajw. Aby pomc tym, ktrzy chc si przekona, jacy s naprawd, przygotowaem list pyta, ktre naley sobie postawi. Przeczytaj te pytania na gos i rwnie na gos odpowiadaj na nie, tak aby usysza swj gos. Bdzie ci wtedy atwiej by prawdomwnym wobec samego siebie. Pomyl zanim odpowiesz Czy czsto ci si zdarza, e si le czujesz - a jeli tak, to co to uczucie powoduje? Czy wszczynasz ktnie z innymi ludmi przy najbahszej sposobnoci? Czy czsto popeniasz w pracy pomyki, a jeli tak, to dlaczego? Czy w rozmowach bywasz sarkastyczny i agresywny? Czy unikasz nawizywania wsppracy z innymi ludmi, a jeli tak, to dlaczego? Czy czsto nawiedza ci niestrawno, a jeli tak, to jakie s jej przyczyny? Czy ycie wydaje ci si mczce, a przyszo pozbawiona nadziei? Czy lubisz prac, ktr wykonujesz? Jeli nie, to dlaczego? Czy czsto miewasz poczucie winy, a jeli tak, to z jakiego powodu? Czy zazdrocisz tym, co nad tob gruj? 134

Czemu powicasz wicej czasu: rozmylaniom o sukcesie, czy o klsce? Czy w miar starzenia si umacniaa si w tobie wiara w siebie, czy te saba? Czy wycigne jakie poyteczne wnioski z poraek? Czy pozwalasz na to, aby ci jacy krewni czy bliscy ci ludzie zasmucali? A jeli tak, to dlaczego? Czy bywa, e niekiedy bujasz w chmurach, a innym razem spadasz na dno przygnbienia? Co ma na ciebie najsilniejszy wpyw? Jaka jest tego przyczyna? Czy poddajesz si negatywnym lub zniechcajcym wpywom, ktrych byby w stanie unikn? Czy dbasz o swj wygld zewntrzny? Jeli tak, to kiedy i w jaki sposb przejawia si ta dbao? Czy nauczye si ju opdza przed kopotami pograjc si w pracy, by nie mie czasu na kopoty? Czy skonny byby nazwa siebie miczakiem bez krgosupa z tego powodu, e powierzasz innym przemylenie jakich spraw za ciebie? Czy wiele spotkao ci w yciu kopotw, ktrych byby w stanie unikn i dlaczego tego nie zrobie? Czy sigasz po alkohol, narkotyki lub papierosy dla uspokojenia nerww? Jeli tak to dlaczego nie posugujesz si w tym celu si woli? Czy kto ci kiedy dooy, a jeli tak, to z jakiego powodu? Czy masz okrelony cel nadrzdny, a jeli tak, to jaki on jest i jaki plan opracowae, by go osign? Czy ulegasz ktremu z szeciu gwnych lkw? Jeli tak, to ktremu (lub ktrym)? Czy wypracowae sobie sposb na zabezpieczenie si przed negatywnymi wpywami ze strony innych? Czy czynisz wyrany uytek z autosugestii, by nada swemu myleniu kierunek pozytywny? Co ma dla ciebie najwiksz warto - dobra materialne, czy te przywilej kontrolowania wasnych myli? Czy atwo zmieniasz zdanie pod wpywem opinii innych ludzi? Czy dzisiaj wzbogacie swe zasoby wiedzy o jak warto? Czy wspare jak wartoci stan swego umysu? Czy stawiasz czoa okolicznociom, ktre ci unieszczliwiaj, czy te uchylasz si od odpowiedzialnoci za ich pokonanie? Czy zwyke analizowa wszystkie poraki i pomyki, po to, by wycign z nich poyteczne nauki, czy te przyjmujesz postaw wynios, wedug ktrej nie masz takiego obowizku? Czy moesz wymieni trzy swoje najbardziej szkodliwe saboci? Co robisz, eby je przeama? Czy zachcasz innych ludzi, aby ci si zwierzali ze swych trosk, w celu ich pocieszenia? Czy z codziennych dowiadcze wycigasz wnioski, ktre dopomagaj ci w twym osobistym rozwoju? Czy twoja obecno z zasady wywiera na innych negatywny wpyw? Ktre z obyczajw innych ludzi s dla ciebie najdokuczliwsze? Czy zwyke wyrabia sobie wasne zdanie, czy te poddajesz si wpywom innych ludzi? Czy nauczye si wytwarza taki stan umysu, w ktrym potrafisz przeciwstawi si 135

wszelkim zniechcajcym wpywom zewntrznym? Czy wykonywany przez ciebie zawd napawa ci wiar i nadziej? Czy jeste wiadom tego, e posiadasz na tyle dostateczne siy duchowe, by trwale chroni twj umys przed wszelkimi formami lku? Czy religia, ktr wyznajesz, dopomaga ci w pozytywnym ukierunkowaniu twego mylenia? Czy uwaasz za swj obowizek zajmowanie si kopotami innych ludzi? Jeli tak, to dlaczego? Czy sdzisz, e warto trzyma si razem z ludmi sobie podobnymi i czy dowiedziae si czego o sobie obserwujc przyjaci, ktrzy lgn do ciebie? Czy wytwarza si jaka wi midzy tob a ludmi, z ktrymi wsppracujesz najbliej, a jeli tak to jaka? Czy dowiadczasz w kontaktach z nimi jakich przykroci? Czy moe jest tak, e jaki czowiek, ktrego uwaasz za przyjaciela, w istocie jest twym najgorszym wrogiem, poniewa wywiera negatywny wpyw na twoje mylenie? Wedle jakich zasad rozsdzasz, kto jest ci pomocny, a kto wyrzdza ci szkody? Czy twoi najblisi wsppracownicy maj nad tob umysow przewag, czy ci nie dorwnuj? Ile czasu z caodobowej puli 24 godzin przeznaczasz na: a. wykonywanie twego zajcia, b. sen, c. zabaw i odpoczynek, d. nabieranie poytecznej wiedzy, e. zbijanie bkw? Kto z twoich znajomych a. najbardziej ci zachca, b. najmocniej ci przestrzega, c. najskuteczniej ci zniechca? Jakie masz najwiksze zmartwienie? Dlaczego si na nie godzisz? Jeli ci kto zaproponuje bezinteresown, bezpatn rad, czy j przyjmujesz, czy te zastanawiasz si nad motywami tej propozycji? Czego najbardziej na wiecie podasz? Czy zamierzasz to osign? Czy byby skonny podporzdkowa inne pragnienia temu gwnemu? Ile czasu dziennie powicasz jego osigniciu? Czy czsto zmieniasz zdanie? Jeli tak, to dlaczego? Czy zwyke koczy to, co zacze? Czy atwo podlegasz wraeniu wywieranemu przez czyj pozycj, tytu zawodowy lub stopie naukowy albo czyj majtek? Czy atwo podlegasz wpywom tego, co inni ludzie o tobie mwi lub myl? Czy lgniesz do ludzi ze wzgldu na ich status spoeczny lub majtkowy? Kto jest wedug ciebie najwikszym z yjcych? W czym upatrujesz przewag tego kogo nad tob? He czasu zajo ci przeczytanie tych pyta i udzielenie na nie odpowiedzi? (Na wnikliw analiz i rzeteln odpowied potrzeba przynajmniej caego dnia). Jeli prawdziwie odpowiadae na te pytania, wiesz o sobie wicej ni wikszo ludzi. Przestudiuj te pytania uwanie, przez kilka miesicy powracaj do nich przynajmniej raz na tydzie, a zadziwi ci obfito dodatkowej i niezmiernie uytecznej wiedzy o sobie, jakiej nabdziesz w wyniku tej prostej metody zadawania sobie pyta i szczerej na nie odpowiedzi. 136

Jeli nie jeste pewien odpowiedzi na niektre z tych pyta, poszukaj sobie doradcy wrd ludzi, ktrzy ci dobrze znaj, zwaszcza wrd tych, ktrzy nie maj powodu ci okamywa, i spjrz na siebie ich oczyma. Bdzie to dowiadczenie zaskakujce. Co wnosi kontrola mylowa Masz absolutn kontrol nad jedn tylko spraw w yciu, a s ni twoje myli. Jest to najbardziej znaczcy i inspirujcy fakt znany czowiekowi. Odzwierciedla bosk natur czowieka. Ta boska waciwo jest jedynym rodkiem, za pomoc ktrego moesz ksztatowa swj los. Jeli zaniedbasz kontroli nad swym umysem, moesz by pewien, e nie zdoasz obj kontrol niczego w yciu. Jeli ju musisz by niedbay w stosunku do czego, co posiadasz, niech to raczej bd dobra materialne. Twj umys jest twym duchowym skarbem! Chro go i uywaj dbajc o jego przynaleno do sfery boskiej. Zostae wyposaony w si woli po to, by temu zadaniu sprosta. Niestety, nie ma prawnych sankcji przeciw tym, ktrzy rozmylnie lub niewiadomie zatruwaj umysy innych negatywnymi wpywami. A ta forma szkodnictwa powinna by karana surowo, poniewa czsto niszczy czyje szanse na uzyskanie dbr materialnych, ktre s chronione przez prawo. Ludzie o negatywnie ukierunkowanym myleniu prbowali zniechci Thomasa A. Edisona do konstruowania urzdzenia, ktre rejestruje i odtwarza gos, poniewa - jak gosili nikt jeszcze nigdy takiego urzdzenia, nie zbudowa. Ale Edison im nie uleg. Wiedzia, e myl ludzka zdolna jest doprowadzi do stworzenia wszystkiego, co si w niej wykluje i zdawa sobie spraw, e to przekonanie wanie wynosio go ponad og ludzki. Ludzie o negatywnie ukierunkowanym myleniu tumaczyli F.W. Woolworthowi, e nie wyjdzie na swoje zakadajc sklep sprzedajcy tanie towary z zyskiem liczonym w centach. Ale on by wiadom, e dokona zdoa wszelkich rzeczy nierozumnych, jeli wesprze swe plany gorc wiar. Skorzysta z prawa do odsunicia od siebie ludzi o negatywnym sposobie mylenia i zdoby fortun przekraczajc sto milionw dolarw. Niewierni Tomasze zbiegli si tumnie oglda pierwszy, solidnie zbudowany, samochd Henryego Forda na ulicach Detroit. Niektrzy gosili, e co takiego nie moe okaza si praktyczne. Inni krzywili si i powiadali, e nie zapaciliby za takie cudactwo zamanego grosza. A Ford owiadczy: Zapeni ca ziemi niezawodnymi autami - i dotrzyma sowa! Na uytek tych, ktrzy pragn wielkich bogactw, podkrel, e praktycznie biorc jedyna rnica midzy Henrym Fordem a wikszoci ludzi czynnych zawodowo sprowadzaa si do tego, e Ford obj kontrol nad swym umysem. Inni ludzie te zostali obdarzeni rozumem, ale nawet nie prbowali rozcign nad nim kontroli. Kontrola nad wasnym umysem jest wynikiem samodyscypliny i powinna wej w nawyk. Albo ty kontrolujesz swj umys, albo on kontroluje ciebie. Nie ma tu miejsca na kompromis. Najpraktyczniejsz metod kontrolowania umysu jest zwyczaj utrzymywania go w staej aktywnoci nakierowanej na okrelony cel i opartej na dokadnym planie. Przestudiuj w tym wzgldzie wykaz dokona ktregokolwiek z ludzi, ktrzy odnieli jaki wybitny sukces, a przekonasz si, e sprawowali nieustajc kontrol nad swymi umysami, a co wicej, e sprawdzali dokadno metod sprawowania tej kontroli i nadawali jej charakter moliwie najbardziej obiektywny. Bez takiej samokontroli osignicie sukcesu jest po prostu niemoliwe. Czy uciekasz si do takich wykrtw? Ludzie ponoszcy poraki maj pewn wyrniajc cech wspln. Znaj mianowicie 137

dobrze wszystkie powody poraek i maj na podordziu wszelkie przekonujce w ich mniemaniu wykrty dla usprawiedliwienia swej nieudolnoci w deniu do sukcesu. Niektre z tych usprawiedliwie s bardzo sprytne, za niektrymi wydaj si przemawia fakty. Ale samousprawiedliwienia nie przynosz pienidzy. wiat ciekaw jest tylko jednego - czy osigne sukces. Pewien psycholog sporzdzi list najczciej uywanych alibi, samousprawiedliwie i wykrtw. Przestudiuj t list uwanie i sprawd, po ktre z nich zdarza ci si siga. Pamitaj te, e zawarta w tej ksice filozofia uznaje te wszystkie samousprawiedliwienia za niedopuszczalne wykrty. Gdybym nie by onaty i dzieciaty... Gdybym mia dosy szwungu Gdybym mia pienidze... Gdybym mia odpowiednie wyksztacenie... Gdybym mg dosta posad... Gdybym mia do zdrowia... Gdybym mia do czasu... Gdyby czasy byy bardziej sprzyjajce... Gdyby mnie ludzie rozumieli... Gdybym y w innych warunkach... Gdybym si na nowo urodzi... Gdybym si nie obawia, co oni na to powiedz... Gdyby mi dano szans... Gdyby si ludzie na mnie nie uwzili... Gdyby mi nic nie stano na przeszkodzie... Gdybym by modszy... Gdybym mg robi co zechc... Gdybym si urodzi bogaczem... Gdybym napotka waciwych ludzi... Gdybym by tak utalentowany jak niektrzy... Gdybym by pewny siebie... Gdyby tak mogy powrci dawne moliwoci... Gdyby mi ludzie nie grali na nerwach... Gdybym si nie musiaa zajmowa domem i dziemi... Gdybym tak moga zaoszczdzi troch pienidzy... Gdyby mnie szef doceni... Gdybym tak mia kogo do pomocy... Gdyby rodzina mnie rozumiaa... Gdybym mieszka w duym miecie... Gdybym tak mg zacz od pocztku... Gdybym by wolny... Gdybym mia tak osobowo jak niektrzy... Gdybym nie by taki otyy... Gdyby uznano moje talenty... Gdybym tak dozna natchnienia... Gdybym tylko wyszed z dugw... Gdybym si nie ama... Gdybym tylko wiedzia jak... 138

Gdyby mi wszyscy nie stawali na drodze... Gdybym nie mia tylu zmartwie... Gdybym si by szczliwie oeni... Gdyby ludzie nie byli uparci... Gdyby moja rodzina nie bya tak rozrzutna... Gdybym by pewny siebie... Gdyby szczcie nie obrcio si przeciw mnie... Gdybym si nie by urodzi pod nieszczliw gwiazd... Gdyby to nie bya prawda, e co bdzie to bdzie... Gdybym tak ciko nie pracowa... Gdybym nie straci pienidzy... Gdybym y w innym otoczeniu... Gdybym nie mia za sob swej przeszoci... Gdybym mia wasne przedsibiorstwo... Gdyby mnie inni posuchali... Gdybym... - a to jest najwiksze ze wszystkich gdyba - gdybym mia odwag widzie si takim jaki jestem naprawd, odkrybym, co jest we mnie nie w porzdku i naprawibym to. A wtedy uzyskabym szans wycignicia nauki z moich pomyek i z dowiadcze innych ludzi, bo wiedziabym ju, co jest we mnie nie w porzdku i wiedziabym dokd bym dotar, gdybym spdzi wicej czasu na krytycznym analizowaniu mych saboci, a mniej na wynajdywaniu dla nich wykrtnych usprawiedliwie. Obyczaj zgubny dla yciowego sukcesu Wymylanie wykrtw dla usprawiedliwienia wasnej poraki jest narodow przywar. Jest to obyczaj stary jak ludzka rasa i jest zgubny dla sukcesu! Dlaczego ludzie uciekaj si do swych ulubionych wykrtw? Odpowied jest jasna. Trzymaj si tych wykrtw, bo sami je wymylili! Wykrtne alibi jest dzieckiem wasnej wyobrani czowieka. A ley w naturze ludzkiej przywizanie do wasnych dzieci i branie ich w obron. Wymylanie wykrtw jest nawykiem gboko zakorzenionym. A nawyki trudno wypleni, zwaszcza kiedy su usprawiedliwieniu czego, co robimy. Mia t prawd na myli Platon, kiedy stwierdza, e pierwszym i najwikszym zwycistwem czowieka jest zwycistwo nad samym sob. Zosta natomiast pokonanym przez samego siebie to najhaniebniejsza i najnikczemniej sza z klsk. T sam prawd wyraa inny filozof przyznajc, i: Wielk niespodziank byo dla mnie przekonanie si, e wiksza cz podoci, jak dostrzegaem w innych, bya tylko odzwierciedleniem mej wasnej natury. Elbert Hubbard wyzna kiedy: Zawsze byo dla mnie zagadk, dlaczego ludzie zuywaj tak wiele czasu na ogupianie samych siebie przez wymylanie wykrtw majcych osoni ich sabo. Gdyby wykorzystali ten czas inaczej, starczyoby go ma wyleczenie si z tej saboci, a wtedy adne wykrty nie byyby im ju potrzebne. Na poegnanie chciabym ci przypomnie Czytelniku, i Zycie jest parti szachw, w ktrej twoim przeciwnikiem jest czas. Jeli wahasz si przed wykonaniem ruchu lub te zaniedbasz ruchu waciwego, twoje figury zostan usunite z szachownicy przez czas. Grasz z przeciwnikiem, ktry nie znosi niezdecydowania. Uprzednio moge korzysta z logicznego usprawiedliwienia, e nie zmuszae ycia do tego, by zaczo odpowiada twym wymaganiom i oczekiwaniom, teraz jednak nie moesz si do 139

tego wykrtu uciec, bo wszede ju w posiadanie uniwersalnego klucza otwierajcego drzwi do wszelkich bogactw. Klucz w jest nieuchwytny, ale niezawodny! Jest nim przywilej wytworzenia w twym umyle gorcej dzy zdobycia ktrej z form bogactwa. Uywanie tego klucza nie jest oboone kar, ale za jego nieuywanie zapacisz pewn cen. T cen jest klska yciowa. Pozostaje ona w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do nagrody uzyskanej za uywanie klucza. Nagrod t jest satysfakcja, ktra staje si udziaem wszystkich, ktrzy odnieli zwycistwo nad samym sob i zmusili ycie do tego, by ich wyposayo we wszystko czego pragn. Jest to wic nagroda warta wysiku. Czy chcesz ubiega si o ni, by si o tym przekona? Wiecznie ywa myl Emersona gosi: Jeli jestemy z sob spokrewnieni, powinnimy si spotka. W konkluzji mych wywodw chciabym po ni sign i sparafrazowa j nastpujco: Jeli jestemy z sob spokrewnieni, to ju si spotkalimy za spraw niniejszej ksiki. WNIOSKI POD ROZWAG: Lki s powszechnie spotykane i dla niektrych istnieje usprawiedliwienie. Inne jednak zasiewaj si w tobie i rozwijaj poza twoj wiedz - a osuwasz si w bierno i niezdecydowanie, ktre wyrosy z ziaren lku. Wykrty i usprawiedliwienia jakimi si posugujesz, wiele o tobie mwi. Nie bdziesz ju potrzebowa adnych wykrtw, jeli wycigniesz z tej ksiki nauki, JAK DOJ DO BOGACTWA. Moesz gromadzi bogactwa materialne i bogactwa, ktrych si nie da wymierzy w pienidzach, cho pienidze dopomog ci w znalezieniu szczcia, dugowiecznoci, zadowolenia z ycia i spokoju wewntrznego. Zdrowie - najcenniejszy ze wszystkich skarbw - moesz osign pokonujc wszystkie lki i uwalniajc si od wszelkich dolegliwoci przez owe lki zrodzonych. Najwspanialsze bogactwa wiata czekaj, eby je wzi w posiadanie i korzysta z nich! Czowiek wyzbyty lku obejmuje wzrokiem rozlege horyzonty.

140

MYL I BOGA SI
PODRCZNY PORADNIK WITAJ Wierny Czytelniku - WITAJ W NOWYM WIECIE SUKCESU - pomylnoci i szczcia! Przystpujesz do dziaania - dziaania, ktre przyniesie Ci wielkie pienidze dziaania, ktre bdzie Ci wiodo od sukcesu do sukcesu, naprzd i wzwy do zotego celu wymarzonego w Twych najdroszych snach! Przede wszystkim - masz za sob lektur MYL I BOGA SI, jednego z najwikszych bestsellerw wszystkich czasw. Przekonae si, dlaczego ponad siedem milionw ludzi przeczytao t zadziwiajc, gboko inspirujc ksik. Rozumiesz teraz, dlaczego W. Clement Stone, prezes towarzystwa ubezpieczeniowego Combined Insurance Company of America, tak oto wyrazi si o tej ksice: Wicej mczyzn i kobiet znalazo motywacj do zdobycia sukcesu yciowego w publikacji MYL I BOGA SI ni w jakiejkolwiek innej ksice napisanej przez wspczesnego autora. I wiesz te, dlaczego do jej autora, doktora Napoleona Hilla, napyny szerok fal listy z caego wiata z wyrazami wdzicznoci za ukazanie metody, dziki ktrej mona wprowadzi bogactwo w ycie kadego czowieka, jakby pochodzio z niewyczerpanego skarbca. Jeli ju przeczytae ksik MYL I BOGA SI, moesz przystpi do czytania jej na nowo, wedug nowej metody, ktra odsoni Ci zawarte w niej bogactwa, jakich przedtem nie dostrzege! A wreszcie, stosujc si do wiodcej prosto do celu metody Napoleona Hilla polegajcej na osiganiu bogactwa przez zastosowanie potgi ludzkiego umysu, przyjmiesz t metod za sw osobist. Ksika ta sama w sobie jest przewodnikiem wiodcym niezawodnie ku bogactwu kadego czowieka, ktry wierzy we wasne zdolnoci. Ale niniejszy PORADNIK czyni z tej ksiki Twego osobistego przewodnika. Kady krok na tej drodze wskazany w PORADNIKU opiera si na wspaniaej metodzie Napoleona Hilla i prowadzi ku spenieniu TWYCH nadziei, TWYCH marze, TWEGO szczliwego losu, TWYCH dalekosinych ambicji. PORADNIK wie si kad sw stron z ksik MYL I BOGA SI. Par przypomnie pocztkowych Sukces twj opiera si na twojej motywacji denia, do sukcesu. adne publikacje nie uczyni z ciebie czowieka sukcesu, jeli sam nie zapragniesz sukcesu i nie zaczniesz myle w kategoriach sukcesu. Konieczne jest nade wszystko mylenie tymi kategoriami. Nikt nie potrafi tak dobrze myle o twoim sukcesie jak ty sam, nikt nie bdzie myla za CIEBIE! Musisz dokadnie analizowa to co czytasz, upewnia si w rozumieniu przedstawionych ci zalece i stosowa si do nich... musisz kojarzy poszczeglne zalecenia w cao i wyrabia sobie o nich zdanie... musisz korzysta ze swej wyobrani i zdolnoci wyobrani i musisz widzie samego siebie w roli czowieka sukcesu, o ktrym czytasz. Ty i tylko ty sam musisz wpa na pomysy i tworzy plany ich realizowania podczas czytania tej ksiki... ty musisz wypracowa rodki do osignicia wskazanych celw... i musisz stale pamita, e nieosigalne zawsze jest moliwe do zdobycia, i staje si tym bardziej moliwe, im gorcej tego podasz! Pamitaj take, e nie moesz opiera si na samym tylko rozumie... wyposaono ci w uczucia, emocje, instynkty, nawyki i inne osobiste moce, ktre dzierysz w rku, ktrymi

141

bezporednio kierujesz i nad ktrymi sprawujesz stanowcz kontrol, jeli wszystkie twe wewntrzne motywacje pracuj dla ciebie, a nie przeciw tobie. Napoleon Hill stwierdza: Bogactwo bierze pocztek w umyle! Czy jeste przygotowany na przyjcie bogactwa? Jeli tak - moemy zaczyna. Twj stay marsz ku zamoniejszemu, szczliwszemu i penemu sukcesw yciu wanie si rozpoczyna. Najpierw zaopatrz si w konieczne dla dowiadczenia tej wielkiej przygody siy umysowe i potne, ukryte w tobie, moce wewntrzne. Miej przy sobie ksik MYL I BOGA SI i niniejszy PORADNIK PODRCZNY oraz pewn liczb kartek tekturowych formatu 8x12 cm. Upewnij si te, czy dysponujesz jakim spokojnym ktem, w ktrym mgby w samotnoci zasi nad ksik MYL I BOGA SI i PORADNIKIEM PODRCZNYM zawsze o tej samej porze dnia. Wystarczy ci na to p godziny dziennie, cztery lub pi dni w tygodniu - najwaniejsze, eby si do tej pracy zabiera zawsze o tej samej porze. Powiadom rodzin, e czas ten jest ci niezbdny do zbudowania w sobie trwaych podstaw twego yciowego sukcesu - sucego zarwno twemu dobru osobistemu, jak i dobru twoich bliskich. I nie ogranicz si do samych sw - udowodnij im, e traktujesz spraw z najwysz powag. Wszyscy dzielcy z tob ycie musz sobie uwiadomi, e traktujesz rzecz powanie i e nie artujesz twierdzc, e wkraczasz na drog wiodc do yciowego sukcesu. Kadego dnia, zanim zaczniesz prac nad now zasad sukcesu, powi kilka minut przypomnieniu sobie i utrwaleniu punktw, ktre ju przerobie, aby nabra pewnoci, e je w peni zrozumiae i przyswoie. Innymi sowy, nie moesz tylko biernie wyczekiwa postpw na drodze do upragnionych celw, masz si poddawa sprawdzianowi wykazujcemu, czy jeste na waciwej drodze do yciowego sukcesu. Jak powiedzia W.Clement Stone, stosujc t metod moesz ...rozpali w sobie do biaoci dz osignicia celw, ktra dopomoe ci w uzyskaniu pomylnoci i prawdziwych bogactw ycia. Kiedy ci si to przydarzy, wtedy niezawodnie stwierdzisz, e twe dze i marzenia przetwarzaj si w namacaln rzeczywisto. Twoja pierwsza CZYNNO Chciaby pewnie teraz nakreli sobie w wyobrani rodzaj mapy drogowej - szkicu ukazujcego, w jakim kierunku wyruszasz oraz jakie punkty charakterystyczne w terenie bdziesz mija. Zajrzyj do spisu treci ksiki MYL I BOGA SI, rozpoczynajc od str. 5 (wszystkie strony maj odpowiednie odniesienie w niniejszym PORADNIKU). We do rki piro lub owek i przejrzyj cay spis treci. Podkrel w nim te wszystkie wyrazy i zdania, ktre wedle twego zdania dotycz sytuacji, w jakiej si znajdujesz. Pomoe ci to nie tylko w nakreleniu w wyobrani owej mapy drogowej, ale w dokadnym wejrzeniu w samego siebie. Nie ma takich dwch osb, ktre podkreliyby dokadnie te same zdania i sowa. Oto przykad podkrele w spisie rozdziau pierwszego - Myl jest realn si:
Edison spojrza mu w oczy... Szczcie puka do kuchennych drzwi... O czowieku, ktry przedwczenie zrezygnowa... Sukces ssiaduje o miedz z porak... O dziecku, ktre zdobyo przewag nad dorosym... TAK ukryte za NIE... Dziki cennemu pomysowi osigniesz sukces... Chc tego i bd to mia... Poeta wypowiedzia prawd... Mody czowiek jasno widzi swj yciowy cel...

A oto co podkreli w tym spisie kto inny:


Edison spojrza mu w oczy... Szczcie puka do kuchennych drzwi... O czowieku, ktry przedwczenie zrezygnowa... Sukces ssiaduje o miedz z porak... O dziecku, ktre zdobyo przewag nad dorosym... TAK

142

ukryte za NIE... Dziki cennemu pomysowi osigniesz sukces... Chc tego i bd to mia... Poeta wypowiedzia prawd... Mody czowiek jasno widzi swj yciowy cel...

Po podkreleniu zda, ktre uznae za najbardziej bezporednio odnoszce si do ciebie, przejrzyj ca ksik kartkujc j strona po stronie. Odczytaj tytuy rozdziaw i podtytuy poszczeglnych fragmentw (zoone tustym drukiem). Jeli zapragniesz ktre zdanie tam zawarte podkreli, uczy to bez wahania. Wielu z nas zainspiroway myli, ktrych nikt inny nie uwypukliby przy czytaniu tej ksiki - ale to nie jest zwyka ksika! Jest to osobisty przewodnik, ktry bdzie ci suy przez cae ycie i im wicej podkrelisz w nim wskaza zwrconych bezporednio do ciebie, im wicej notatek porobisz na marginesie, tym skuteczniej bdzie ci wid do yciowego sukcesu. Twoja druga CZYNNO Przeczytaj Od wydawcy na str. 9 oraz Przedmow na str. 10. Przez cay czas trzymaj w rku piro lub owek, podkrelaj zdania, ktre uznasz za szczeglnie wane. Teraz zrb przerw i pomyl Wiesz ju duo o ksice MYL I BOGA SI. Wiesz dlaczego jej tytu jest tak trafny. Rozumiesz te, e ksika MYL I BOGA SI zawiera w sobie wielk myl - i e ta myl wyoni si z jej kart i stanie mocno u twego boku, kiedy bdziesz ju przysposobiony wewntrznie na jej przyjcie. Ujrzae wyranie przedstawione przez Napoleona Hilla trzynacie krokw wiodcych do bogactwa i zrozumiae, e kady z tych krokw jest cile powizany z pozostaymi.. Jak kada sfera ycia czowieka powizana jest ze wszystkimi innymi jego sferami. Upewnie si te, e ksika MYL I BOGA SI wraz z PORADNIKIEM PODRCZNYM mog ci przynie niezwyke bogactwa w cigu jednego roku! Twoja trzecia CZYNNO Przeczytaj ksik MYL I BOGA SI. Ale tym razem przeczytaj j w sposb szczeglny. Niech kady kolejny rozdzia PORADNIKA PODRCZNEGO bdzie dla ciebie przewodnikiem po tej ksice. Podsunie ci sprawdzone wskazania, ktre w niezliczonych ju przypadkach dowiody swej skutecznoci, przyniosy oczekiwane rezultaty. Przeczytaj wic ksik MYL I BOGA SI rozdzia po rozdziale, zgodnie ze wskazwkami zawartymi w PORADNIKU PODRCZNYM. I wykonuj wszystkie czynnoci zgodnie ze wskazwkami zawartymi w PORADNIKU PODRCZNYM. Podkrelaj W caej ksice podkrelaj (lub wypisuj sobie) wszystkie zdania i sowa, ktre maj dla ciebie szczeglne znaczenie. Wiele osb docza do tej ksiki dodatkowe kartki, czsto przyklejajc je do tych stron, ktrych dotycz. Moesz w ten sposb uzupenia wasnymi komentarzami, sprawdzonymi w twoim yciu dowiadczeniami i wszystkim, czego si nauczye i co uznajesz za wane dla CIEBIE. Rwnoczenie sporzdzaj notatki w PORADNIKU PODRCZNYM. Pozostawiono na nie miejsce na szerokim lewym marginesie kadej stronicy, a w tekcie znajdziesz wskazwki, jak formuowa te zapiski w sposb najbardziej osobisty (i dyskretny). Jeste wic ju gotw do dziea. Przeznacz na jego dokonanie tyle czasu, ile si okae

143

potrzebne. Myl o tym co czytasz. Czytaj zgodnie z rytmem twych myli. Przeczytaj Myl jest realn si, poczynajc od str. 15 w ksice MYL I BOGA SI. ODCZYTAJ DWA OSTATNIE AKAPITY TEGO ROZDZIAU u gry str. 27, ale nie czytaj WNIOSKW POD ROZWAG - jeszcze do nich wrcimy. Podkrel lub wypisz je sobie, uzupenij wasnymi notatkami jeli sobie tego yczysz. Nie poprzestawaj tylko na tym, co mwi sama ksika. Moesz w ni wpisywa to, co ty mylisz, jak ty przyjmujesz zawarty w niej materia. W trakcie czytania zwr uwag na te rdtytuy, ktre uprzednio przy pierwszym czytaniu podkrelie. Moe teraz, przy ponownym czytaniu zmienisz zdanie o niektrych, ktre wtedy uwypuklie. Zmie te opinie bez oporu. To twj punkt widzenia uleg zmianie. I podkrelaj w tekcie ksiki kady wyraz, kade zdanie, kady akapit, ktry uznasz za wany dla CIEBIE. Wiesz ju teraz, e myli s realn si i e wi si w sposb nierozerwalny z okrelonym zdecydowanym dziaaniem; i wiesz, e myl musi poprzedza dziaanie. Wiesz ju, w jaki sposb myl o sukcesie - sukcesie w bardzo szczeglnej dziedzinie, ktrej si powici wyniosa w gr Edwina C. Barnesa, e nie przeszkodzi mu w tym ani brak pienidzy, ani wygld wczgi. I wiesz, e odmienny kierunek myli - myl o porace - sprawi, e czowiek nazwiskiem Darby straci nieopisan obfito zota, do ktrego nie zdoa si dokopa. Znasz te histori o dziecku, ktre pokierowao dorosym i uzyskao ode pidziesit centw. Zaczynasz wic ju rozumie, co to znaczy naprawd skoncentrowa si na wybranym celu. Zakoczye ju odczytywanie dwch ostatnich akapitw rozdziau pierwszego na str. 27. Dobrze. Zanim przeczytasz t stron do koca - za chwil - wypisz na jednej z pustych stronic niniejszego PORADNIKA krtkie streszczenie gwnych myli tego rozdziau. Nie staraj si odgadywa, co myla autor. Spisz to, co TY uwaasz za najwaniejsz tre tego rozdziau; staraj si by zwizy, niech to streszczenie zmieci si w stu sowach. Zrb to starannie i zatytuuj wyranie: Moje wnioski pod rozwag - patrz str. 27. Wbij sobie do gowy, e nic, co podkrelasz w ksice MYL I BOGA SI, ani te w notatkach, ktrymi j opatrujesz, ani wreszcie w twoich Wnioskach pod rozwag nie jest ani waciwe ani niewaciwe. Kto na przykad moe zanotowa, w zwizku z histori o Darbym: Kopalnictwo jest ryzykownym przedsiwziciem, a kto inny: Jeli w jakiej sprawie potrzebna jest opinia specjalisty, zwr si o ni, kada twoja decyzja powinna by wsparta zdaniem eksperta. I oba te zdania s suszne. Ciekawe natomiast jest porwnanie tych dwch punktw widzenia. Porwnanie twojej oceny historii Darbyego (jeli oczywicie uznae j za wany moment w tym rozdziale) z innymi jej interpretacjami, take mogoby by interesujce. Kiedy ju spisae wasne Wnioski pod rozwag, ale rzeczywicie dopiero po ich napisaniu, przeczytaj Wnioski sformuowane przez doktora Hilla na str. 27. Zwr uwag, ktre z twoich punktw zgodne s z jego punktami, a w ktrych si z nim nie zgadzasz. Porwnaj to, co ty uwypuklie, a on opuci, i na odwrt. Jeli rozmine si z nim cakowicie, zastanw si nad tym. Nie uznawaj, e jeste w bdzie, ale nad tym pomyl. Zestaw z sob twoje Wnioski pod rozwag z wnioskami uwypuklonymi przez doktora Hilla. Opierajc si na tych punktach, podejmij bardzo interesujc i podn mylowo procedur: kademu z tych wnioskw nadaj form pytania skierowanego do samego siebie. Przeprowadzajc t operacj stosuj te najdawniejsze rodki, jakimi posuguje si umys badawczy, a jakimi s sowa zapytujce: KTO, CO, KIEDY, GDZIE, DLACZEGO i JAK. Moesz, na przykad postawi sobie pytanie: 144

KIEDY i GDZIE pokonaem jak powan przeszkod, z powodu gorcej dzy osignicia celu? JAK to si stao, e z czego si wycofaem? CO mogo by ewentualnym wyjciem? Albo te: KTO skorzysta na mej zdolnoci do przekazywania mojej wiary innym ludziom? By moe te pytania nie bd ci odpowiaday. Sformuuj pytania wasne. Poszukujc kwestii, o ktre chcesz sam siebie zapyta, kwestii kluczowych dla twojego ewentualnego sukcesu yciowego, przebadaj swe wntrze, przywoaj w pamici wszystkie wspomnienia o odniesionych sukcesach, zdobytych nagrodach, udanych przedsiwziciach. Wikszo z nas odniosa w yciu znacznie wicej sukcesw ni myli. Dzieje si tak dlatego, e skutki tych sukcesw ulegaj czsto rozproszeniu, nie przynosz trwaych rezultatw, ktre bymy zapamitali. Ale kiedy analizujesz dowiadczenia swego ycia, wydobywasz z dna pamici wszystkie wspomnienia o sukcesie. I stwierdzasz, i wielokrotnie uzyskiwae przewag nad samym sob, nad swym pooeniem, nad wydarzeniami zewntrznymi, a take nad umysami i sercami innych ludzi. Tak, prosz pana, czy te pani, jest pan, czy te pani, wci t sam osob! I ta osoba przystpuje do zebrania w sobie si, ktre czyni ludzi bogatymi. A teraz zwr uwag na kluczowe zdanie Napoleona Hilla: Kiedy zaczynasz myle o bogactwie i przysposabia si do niego, stwierdzasz, e bogactwa zaczynaj si od uczucia, e usunite zostay bariery, od uczucia wewntrznej pewnoci, e ZNALAZE SI NA WACIWEJ DRODZE wiodcej do bogactwa... Kiedy ju bdziesz przygotowany do powrotu do ksiki Hilla, Przeczytaj Pierwszy krok do bogactwa: dza bogactwa, str. 28. PRZECZYTAJ DWA OSTATNIE AKAPITY TEGO ROZDZIAU NA STR. 41, ALE NIE CZYTAJ TERAZ WNIOSKW POD ROZWAG. Podkrelaj zdania i wyrazy w trakcie czytania, sporzdzaj sobie notatki na marginesach lub oddzielnej kartce papieru, ktr wkleisz do ksiki. Znw sprawd, ktre podtytuy podkrelie przy pierwszym czytaniu i znw by moe zmienisz zdanie co do niektrych. Wyczytae w ksice, e Edwin C. Barnes wykluczy moliwo poraki i dlatego posun si naprzd w swych deniach. Przeczytae wykaz szeciu krokw wiodcych od dzy bogactwa do pienidzy i o ludziach, ktrzy sw dz, przesycaj wszystkie marzenia, co sprawia, e staj si one rzeczywistoci. Przekonae si, e wielu ludzi, ktrym si powiodo, zaczynao od zera, ale nie ustawali oni w swych deniach. Przeczytae histori syna Napoleona Hilla, ktry nie mg sysze a do chwili, w ktrej jego dza uzyskania zdolnoci syszenia i wytrwao przeamay barier fizyczn. Nie sigajc teraz po tekst ksiki, przeprowad skromny test dotyczcy sawnych Szeciu Krokw doktora Hilla Wiodcych od dzy Bogactwa do Pienidzy. Test ten polega na wpisaniu brakujcych liter do wypisanych tu wyrazw: Sze krokw wiodcych od dzy bogactwa do zdobycia pienidzy 1. Ustal sobie d.. s.. pienidzy, ktrej podasz. 2. Okrel sobie dokadnie, co zamierzasz d. z siebie w zamian za p.e ktrych podasz. 3. Wyznacz dokadn d.. osignicia p..y, ktrych akniesz. 4. Opracuj dokadny p..n realizacji swej dzy i przystp od razu do jego r..i. 5. Napisz sobie jasne, zwize o.e okrelajce sum p.y, ktr zamierzasz zdoby, 145

tn, w ktrym musisz tego dokona, zobowizania dotyczce tego, co zamierzasz d z siebie w zamian za te pienidze i przedstaw w nim jasno p..n prowadzcy do zdobycia tych p..y. 6. Odczytuj sobie to owiadczenie na gos d a r y d e, raz przed snem, drugi raz - rano po przebudzeniu. W trakcie czytania czuj si i zachowuj, jakby w , e ju te p e zdobye. Te sze punktw postawi przed tob pytanie: co powiniene zrobi, kiedy spotykasz si z zaleceniami zawartymi w ksice MYL I BOGA SI, a nie w PORADNIKU PODRCZNYM. W takim wypadku stosuj si do zalece doktora Hilla, niezalenie od tego, e PORADNIK PODRCZNY mwi co innego. W kadym razie wykonuj polecenia zawarte w punkcie dotyczcym kroku szstego, na str. 31 ksiki MYL I BOGA SI. Zalecenia te naka ci zachowywa si w sposb bdcy jedn z najdoniolejszych czynnoci twego ycia. Nastpnym krokiem bdzie przygotowanie twych wasnych Wnioskw pod rozwag zaczerpnitych z tego rozdziau, w taki sam sposb, w jaki je wydobye z rozdziau poprzedniego. Znw bd zwizy. Przekonaj si, ile treci zawrze mona w kilku sowach. To cenne dowiadczenie! Pamitaj, eby te wane punkty podkrela nie wedug domysw co do tego, ktre by wybra doktor Hill. Wybieraj punkty, ktre TY uwaasz za wane. Wyraaj je wasnymi sowami. Wynotuj swoje Wnioski pod rozwag na kartkach. Kiedy uporasz si z wasnymi Wnioskami pod rozwag, przeczytaj Wnioski pod rozwag wynotowane z tego rozdziau przez doktora Hilla na str. 41. Sprawd tak jak poprzednio, z ktrymi si zgadzasz, a z ktrymi nie zgadzasz, co opucie z treci, ktre doktor Hill podkreli. I zastanw si nad tym. A potem signij znw po te wielce uyteczne sowa, ktre zadadz ci pytania: KTO, DLACZEGO, CO, KIEDY, GDZIE oraz JAK. Przeformuuj wnioski ze str. 41 w pytania skierowane do samego siebie; na tych pytaniach sprawdzisz sw zdolno udzielania odpowiedzi. Zauwaysz pewn zbieno z pytaniami wynikajcymi z rozdziau poprzedniego; jest to zbieno zamierzona, majca na celu ugruntowa tw wiedz o sobie i dopomc ci w wytrwalszym i wnikliwszym wyszukiwaniu w magmie twej pamici wspomnie i zdolnoci oraz ukrytych talentw, ktre si skadaj na CIEBIE. Sformuuj przynajmniej dwa pytania zwizane z Szecioma Krokami. Wielokrotnie w yciu, choby przez krtki zachowywae si jakby oczekiwa od ycia, e ci potraktuje jak ksicia. Przypomnij sobie te chwile. Wiedz, e TY jeste nadal tym samym SOB. Tamte uczucia powrc, a wraz z nimi - najpierw na krtki moment, potem na cae lata - powrci wiara w siebie, ktra jest owocem takich uczu. Zwr uwag na nastpujc kluczow myl: Nikt nie jest gotw na przyjcie adnej rzeczy, dopki nie UWIERZY, e moe j osign. Stanem jego umysu musi by WIARA, nie powierzchowna nadzieja czy pragnienie. Kiedy przyswoisz sobie tre tego rozdziau, kiedy zrozumiesz wan lekcj, jak w sobie zawiera, wr do ksiki i... Przeczytaj Drugi krok do bogactwa: Wiara w siebie, str. 42. CZYTAJ WEDUG WASNEGO RYTMU, Z UWAG, czytaj z owkiem lub pirem w rku, a do zakoczenia na str. 57. Ale nie czytaj jeszcze Wnioskw pod rozwag na str. 58. Podkrelaj wyrazy i zdania. Zaznaczaj klamr na marginesie cae akapity, kiedy stwierdzasz, e mwi o TOBIE. Zmieniaj wszystkie uprzednio dokonane podkrelenia, jeli patrzysz dzi na te sprawy z innego punktu widzenia. Przeczytae o wierze, gwnym chemiku mylenia, ktry do twoich myli dodaje potne katalizatory, ktre wielokrotnie wzmacniaj ich si. Wiara ta czeka na ciebie i nie jest to dar dostpny jedynie wybranym. Metoda wydawania polece twemu myleniu podwiadomemu, 146

ktrej si szybko nauczysz, jest sprawdzon drog do nabrania wiary i do jej wykorzystywania dla przetwarzania twych myli w ich fizyczne odpowiedniki. Aby myli o dobrobycie przetworzy w rzeczywisty dobrobyt - by przemieni myli o yciu sowicie nagrodzonym dobrobytem w prawdziwe ycie opywajce w dostatki - nie trzeba wierzy w szczcie. Nie wierz w umiech losu - jest to tylko urzeczywistnienie nagrody, na ktr zasuye. Nie wierz te w aden pech - ubstwo i yciowe klski spowodowane niewiar spadaj na czowieka, ktrego mylenie podwiadome w istocie ich pragnie. Rozdzia ten doprowadzi ci do odkrycia magnetycznej siy uczu; dowiedziae si, w jaki sposb przycigaj one pokrewne myli (bardzo pomocne w tworzeniu planw i sposobw dziaania). Zapoznae si z picioma drogami wiodcymi do uzyskania wiary w siebie i jestem pewien, e czwarty z nich przypomnia ci o wanym znaczeniu spisania na papierze twego gwnego celu yciowego. Zatytuuj teraz stronic przeznaczon na wasne notatki tak: Pi drg wiodcych do uzyskania wiary w siebie, przedstawionych moimi wasnymi sowami. Przeczytaj pi drg sformuowanych przez doktora Hilla na str. 46 w ksice MYL I BOGA SI. Kady z tych punktw przedstaw wasnymi sowami. Spisuj je dla siebie; nikt inny nie bdzie oglda twego egzemplarza PORADNIKA PODRCZNEGO - ani twojego egzemplarza ksiki MYL I BOGA SI, uzupenionego twoimi notatkami. Rozdzia ten zawiera wiersz, ktry powiniene przenie na karty PORADNIKA PODRCZNEGO. Oto on: Jeli mylisz, e pokonany, bdziesz pokonany. Jeli mylisz, e si nie powaysz na co, tak te bdzie, Jeli chciaby zwyciy, ale mylisz, e ci si nie uda, Prawie na pewno przegrasz. Jeli mylisz, e przegrasz, jue przegra, Bo na wiecie, w ktrym yjemy, Sukces bierze si z woli czowieka Cay tkwi w jego nastawieniu umysowym. Jeli mylisz, e si zdeklasujesz, jue zdeklasowany, Masz myle miao, by si podnie, Masz by pewny siebie, zanim Kiedykolwiek zdobdziesz nagrod. Zwycistwa w yciu nie zawsze nale Do ludzi silniejszych i szybszych, Prdzej czy pniej zwycia ten, Kto MYLI, E CHCE ZWYCIY. Przeczytae te w tym rozdziale wspania histori o Abrahamie Lincolnie, ktry knoci wszystko czego si ima, a w kocu odnis wietne zwycistwo. Tak, w ksice na temat bogactw znalaze histori o potdze mioci... i mam nadziej, e docenie zwizek, jaki midzy nimi zachodzi. W kocu zetkne si z histori Charlesa M. Schwaba i dalekosinych skutkw jego mowy, ktra to historia przekonaa ci, e bogactwa bior pocztek z ludzkiego wntrza. Teraz wic spisz swe wasne Wnioski pod rozwag, wynikajce z tego rozdziau. Nic nie wynotowuj z historii o Charlesie M. Schwabie. Czas ci nagli do zwizoci! Po spisaniu wasnych Wnioskw pod rozwag porwnaj je z wnioskami doktora Hilla na str. 58. Porwnaj. I zastanw si nad rnicami. Znw signij po wyrazy KTO, DLACZEGO, CO, KIEDY, GDZIE oraz JAK, by Wnioski 147

doktora Hilla przeformuowa w pytania zwrcone pod twoim adresem. Przynajmniej dwa z nich sformuuj w ten sposb, by miay cile osobisty charakter i dotyczyy Piciu Drg Wiodcych do wyrobienia wiary w siebie. Wiary w siebie wobec KOGO, wiary w siebie DLACZEGO moliwej, wiary w siebie okazywanej GDZIE i KIEDY, oraz w JAKI sposb? Zanotuj sobie nastpujce stwierdzenie: Czowiek w kocu uwierzy w co, co sobie wytrwale powtarza, niezalenie od tego, czy to co jest prawd, czy faszem. Jeli czowiek bdzie w siebie uporczywie wmawia jakie kamstwo, w kocu przyjmie je za prawd. Czowiek staje si tym, kim jest za spraw myli, ktrym pozwala zapanowa nad swym umysem. Skoro ju zrozumiae Drugi krok do bogactwa, we na powrt do rki ksik MYL I BOGA SI... Przeczytaj Trzeci krok do bogactwa: Autosugestia, str. 59. Przeczytaj ten rozdzia do koca, z wyjtkiem Wnioskw pod rozwag, te zostaw na pniej. Wiesz ju, jak postpowa, aby uczyni t ksik twoj wasn: podkrelaj wybrane odpowiedzi, zaznaczaj cae fragmenty, sporzdzaj wasne notatki. Stosuj ktry z tych sposobw albo wszystkie na raz! I zmieniaj w toku pracy nad t ksik wnioski, ktre szczeglnie uwypuklasz. Kiedy zaczynasz przyswaja sobie filozofi zawart w tej ksice, twj umys staje si podobny do yznego ogrodu. Ale roliny rozwijaj si bujnie w yznym ogrodzie dopiero wtedy, gdy si je waciwie pielgnuje. A tym waciwym pielgnowaniem umysu jest sia autosugestii. Mylenie podwiadome przyjmuje wszelkie polecenia z cakowitym zaufaniem i cile je wypenia. Ale aby te polecenia zapuciy korzenie, musz by stale powtarzane. Przekonaj swe podwiadome mylenie, e musisz zdoby t sum pienidzy, jak sobie wyobrazie, i e suma ta ju na ciebie czeka. Bdziesz mg by wtedy absolutnie pewien swego podwiadomego mylenia (niektrzy ludzie nie s w stanie osign bogactwa, poniewa nie umiej wytworzy w sobie podwiadomej wiary, e pienidze spoczywaj ju w ich kieszeni). Wyobra sobie siebie jako posiadacza tych pienidzy, wykonujcego usug lub dostarczajcego towar, za ktry stanowi one nalene ci wynagrodzenie. Przeczytaj uwanie trzy kroki autosugestii, ktre pozwol ci wydawa zdecydowane rozkazy twemu myleniu podwiadomemu. Przekonasz si jak dokadnie wymieszaj si z szecioma krokami podanymi w rozdziale drugim. Nie wracajc do tych trzech krokw poddaj si nastpujcemu quizowi: zaznaczaj miejsca przeznaczone na TAK lub NIE przy kadym pytaniu. Czy twoje pisemne owiadczenie powinno ci pozostawi jakie wyjcie, to znaczy, czy powinno by tak sformuowane, e owa suma pienidzy, jakiej podasz, stanie si twym udziaem jeli wszystko pjdzie dobrze, albo co w tym rodzaju? ()Tak()Nie Czy twoje pisemne owiadczenie powinno zawiera okrelony termin zdobycia przez ciebie tych pienidzy? ()Tak()Nie Czy bdziesz liczy na wygran na loterii, czy bdziesz od tego uzalenia uzyskanie tych pienidzy? 148

()Tak()Nie Czy bdziesz uzyskiwa te pienidze dziki wiadczeniu usug i sprzedawaniu towarw ludziom ci yczliwym? ()Tak()Nie Czy powstrzymaby si od spisania, tego owiadczenia na papierze, gdyby by pewien, e nauczysz si go na pami? ()Tak()Nie Prawidowe odpowiedzi powinny brzmie kolejno: Nie Tak - Nie - Tak - Nie. Jeli ktra z twych odpowiedzi bya nieprawidowa, przeczytaj ponownie cay rozdzia i rozdzia drugi. A teraz wypisz twoje Wnioski pod rozwag z tego krtkiego, lecz wanego rozdziau. Potem przeczytaj Wnioski pod rozwag wypisane przez doktora Hilla na str. 64 i porwnaj z wnioskami wasnymi. Przeznacz troch czasu na przemylenia. Jeli to si okae potrzebne, powi te troch czasu na ponowne przeczytanie rozdziau. I postaw sobie pytania: CO? GDZIE? DLACZEGO? KIEDY? KTO? JAK? Zastanw si zwaszcza nad sytuacjami, w ktrych tracie sprzyjajce okazje, poniewa zwlekae z przystpieniem do dziaania. I - CO JESZCZE WANIEJSZE - zastanw si nad sytuacjami, w ktrych decydowae si na akcj nie uciekajc si do wybiegw sownych i przeamywae trudnoci. Uwanie przeczytaj, przemyl i zapamitaj na cae ycie ten oto gwny wniosek: Natura stworzya czowieka w taki sposb, e sprawuje on cakowit kontrol nad poleceniami wydawanymi swemu myleniu podwiadomemu. Kiedy ju cakowicie przetrawisz w mylach ten rozdzia, we do rki ksik i... Przeczytaj Czwarty krok do bogactwa: Wiedza fachowa, str. 66. Czytaj go z owkiem lub pirem w rku, podkrelajc i zaznaczajc wszystko, co si TOBIE wydaje wane i sporzdzajc odpowiednie notatki. Proces pracy nad tekstem ksiki powinien ju by jasny. Moesz te ju polega na twej umiejtnoci wybierania z tekstu ksiki miejsc najbardziej znaczcych. Oczywicie, e s to umiejtnoci rne u rnych ludzi; stanowi istotn czstk CIEBIE. Dziki temu rozdziaowi opanujesz pewn umiejtno, ktrej brakuje wielu ludziom; wszelka wiedza jest potencjaln si, ale oglna wiedza musi by zorganizowana, wsparta wiedz specjalistyczn i okrelonym planem dziaania. Przekonae si ju raz na zawsze, e nauczanie szkolne jest tylko rdem wiedzy. Zapewne chichotae nad opowieci doktora Hilla o lekcji, jak sam odebra zapisujc si w modoci na kurs korespondencyjny i opacajc go pod przymusem. Masz te ju wyobraenie o mkach, jakie trzeba przeby, by znale sobie waciwe zajcie. Odpowiedz Tak lub Nie: Czy samouk, ktry odebra tylko podstawowe wyksztacenie, zawsze zbija wiksze pienidze od czowieka dobrze wyksztaconego? ()Tak ()Nie Jeli odpowiedziae Tak, przeczytaj ponownie ten rozdzia. Przesaniem tego rozdziau nie jest rozstrzyganie, czy lepiej by dobrze wyksztaconym, czy te nie mie wyksztacenia. Przesaniem tego rozdziau jest teza, e powinno si zdobywa wiedz, ktrej si potrzebuje i 149

wykorzystywa j w okrelonym celu. Czowiek powinien skutecznie i celowo uzupenia sw wiedz jeszcze dugo po ukoczeniu powszechnie obowizujcego szkolnego wyksztacenia. Samodyscyplina wynikajca ze cile sprecyzowanego programu studiw specjalistycznych przynosi wiksz satysfakcj z wiedzy ni moe j da wiedza zdobyta bez wysiku. Wcale nie musisz by ostatni z tego powodu, e uczysz si nadal w wieku dojrzaym, jeli uczysz si dokadnie tego, czego powiniene si nauczy - i co jest czci twego spisanego planu zdobycia okrelonej sumy pienidzy w okrelony sposb. Przeczytaj ponownie wykaz piciu rde wiedzy sporzdzony przez doktora Hilla na str. 69. Spytaj sam siebie, z ilu tych rde ju korzystae lub korzystasz. Wskazwki zawarte w tym rozdziale mog skrci twj okres terminowania w zawodzie o dziesi lat. Spisz pokrtce wasne Wnioski pod rozwag. Porwnaj je z Wnioskami pod rozwag doktora Hilla na str. 78. Przemyl wyniki tego porwnania. Postaw sobie dociekliwe pytania oparte na Wnioskach doktora Hilla ze str. 78. Teraz moesz ju prbowa oderwa si od pyta cile osobistych. Na przykad zamiast pyta jedynie: KIEDY skorzystaem z wiedzy wynikajcej z dowiadczenia - moesz zada sobie pytanie: KTO z moich przyjaci skorzysta Z wiedzy uzyskanej z dowiadczenia i JAK tego dokona? Pora ju, by nie poprzestawa na dowiadczeniu wasnym i wycign nauki z dowiadcze innych ludzi. Wbij sobie gboko w pami nastpujce kluczowe stwierdzenie: Sab stron wyksztacenia jest czsta nieumiejtno nauczycieli wskazania uczniom sposobu, w jaki powinni oni organizowa sw wiedz i stosowa j. Kiedy uznasz, e jeste ju na to przygotowany, Przeczytaj Pity krok do bogactwa: Wyobrania, str. 80. Z pirem lub owkiem w doni doczytaj ten rozdzia do koca, do Wnioskw pod rozwag. Wiesz ju teraz, e wyobrania moe by syntetyzujca lub te twrcza. Kady rodzaj wyobrani dziaa dla twego dobra, ale kady dziaa na swj sposb. Jedyne ograniczenia umysowe, jakim podlega czowiek, polegaj na stopniu rozwoju i sposobie wykorzystywania jego wyobrani. A poprzez nasz wyobrani, poprzez nasze impulsy mylowe wsparte wyobrani, mylenie nasze wchodzi w kontakt z energi, ktra wprawia w ruch cay wszechwiat; moemy dziki temu postpowa zgodnie z rzdzcymi nim prawami, a te niezmienne prawa s nieocenion pomoc w ksztatowaniu godnego ycia i zdobywaniu fortuny. Historia Coca-Coli - od mikstury przyrzdzonej w miedzianym kocioku do przedsibiorstwa ogarniajcego cay wiat - unaocznia ci, co si dzieje, kiedy Pomys wsparty zostaje dz i czowiek zabiera si do dziea. Historia filozofa kaznodziei, ktry zabiega o milion dolarw i uzyska go, jest dalszym potwierdzeniem potgi wizualizacji celu, do ktrego dymy. Z tego rozdziau ksiki MYL I BOGA SI i z innych jej fragmentw wynika jasno, e za kadym dobrym natchnieniem tkwi co jeszcze; i e umys kadego czowieka wadny jest zarzdza tymi samymi, nieuniknionymi siami, tym czym wszechobecnym. Kiedy ju przeczytasz ten rozdzia - i kiedy podkrelisz sobie te jego czci lub sformuowania, ktre wydadz ci si waniejsze od innych - spisz swoje wasne Wnioski pod rozwag. Porwnaj te swoje Wnioski pod rozwag z Wnioskami doktora Hilla na str. 90. Czy wpade w jaki istotny konflikt z opiniami doktora Hilla? Zawsze zastanw si nad 150

tym przez chwil i uwiadom sobie ten konflikt, jeli naprawd powstanie - bo to bdzie pomocne w poznawaniu samego siebie. Uyj Wnioskw pod rozwag doktora Hilla jako podstawy do sformuowania pyta. Niech twoje pytania obejmuj coraz wikszy zasig problemw, niech podejmuj wszystkie sugestie, zawarte we wnioskach doktora Hilla, niech dotr do kresu twych moliwoci znajdywania odpowiedzi. Zakonotuj sobie w pamici t oto myl: Wszystkie natchnienia,, ktrych bdziesz w yciu potrzebowa, tkwi utajone w twym wntrzu. Kiedy ju przyswoisz sobie wszystkie myli zawarte w tym rozdziale - a jest to rozdzia wypeniony treciami - i wynotujesz sobie wszystkie istotne, wynikajce z nich wnioski, bdziesz gotw do zagbienia si w kolejny rozdzia. Otwrz wtedy ksik i... Przeczytaj Szsty krok do bogactwa: Zaplanowane dziaanie, str. 91. Jest to rozdzia dugi. Tak go zaplanowano, by obj wszystkie kwestie wymagajce przedyskutowania. Zastosujemy nieco inn procedur przyswajania wszystkich lekcji zawartych w tym rozdziale na temat zaplanowanego dziaania. Wyposaony w owek lub piro, ktrym podkrelasz, zakrelasz poszczeglne sformuowania w ksice MYL I BOGA SI i sporzdzasz wasne notatki, czytaj ten rozdzia a do pocztku quizu na str. 115. Zapoznae si z nim ju przy wstpnej lekturze ksiki; teraz ju nie odczytuj tego quizu, ale przeskocz na przedostatni stron rozdziau i tam przerwij lektur. Rozdzia zaczyna si od charakterystyki zasady trustu mzgw. Ta wana zasada bdzie ponownie analizowana w rozdziale Dziewity krok do bogactwa. Na razie niech utkwi w twej pamici teza, e nikt w pojedynk nie rozporzdza dowiadczeniem, wyksztaceniem, wrodzonymi zdolnociami ani wiedz dostateczn na tyle, by zapewni sobie zdobycie fortuny bez wsppracy z innymi ludmi. Stwierdzenie to nic nie odbiera zasadniczej niezalenoci jednostki uprawnionej do samodzielnego odnajdywania najodpowiedniejszej dla drogi do pomylnoci yciowej. Odzwierciedla ono jedynie fakt, e nie yjemy na wiecie sami. Poraka yciowa? A c to takiego? Staraj si j wykorzysta dla wzmocnienia swych szans na sukces. Poraka jest tylko sygnaem, e trzeba podj na nowo prb dokonania czego, a nie rezygnowa z tego. Jeli w twoim rozumieniu poraka jest zwiastunem Koca, nie wycigasz waciwych wnioskw z dowiadcze. Rezygnujcy nigdy nie wygrywa. A zwycizca nigdy si nie zaamuje. Na str. 95 znalaze Jedenacie sekretw przywdztwa. Zatrzymaj si jeszcze przy tej stronicy, odczytaj sobie uwanie list tych sekretw. Zastanw si nad nimi. Przymierz kady z tych jedenastu punktw do siebie, postaw si w sytuacji przywdcy, ktry ma oceni, w jakim stopniu kolejne sekrety opanowa. Oceniaj si w skali od jednego do piciu. Jeli z samokontroli postawisz sobie pa, jedynk, oznacza to bdzie, e w ogle pozbawiony jeste samokontroli. Jeli si ocenisz na pitk, bdzie to znaczyo, e twoja samokontrola jest niemal doskonaa. Stawiaj sobie te stopnie uwanie; pamitaj, e tworzysz w ten sposb bardzo osobisty wizerunek wasny i zarazem bardzo osobisty przewodnik do TWOJEGO sukcesu yciowego. Pamitaj, e w nastpnych latach bdziesz powraca do tej cenzurki i e wci na nowo bdziesz na niej wypisywa sobie oceny. 12 3 4 5 NIEZACHWIANA ODWAGA SAMOKONTROLA UGRUNTOWANE POCZUCIE SPRAWIEDLIWOCI STAO DECYZJI 151

KONKRETNE PLANY WKAD PRACY WIKSZY OD WYNAGRODZENIA OSOBISTY UROK YCZLIWO I ZDOLNO ROZUMIENIA INNYCH MISTRZOSTWO W SZCZEGACH GOTOWO PONOSZENIA PENEJ ODPOWIEDZIALNOCI KOOPERATYWNO Przeczytaj te uwanie wykaz dziesiciu przyczyn na str. 96, z powodu ktrych przywdcy ponosz klski. A nastpnie przypatrz si uwanie kadej z tych przyczyn (takiej jak na przykad Niezdolno do ustalenia szczegw) i komentarzom, jakimi je opatruje doktor Hill. Tym sposobem niezdolno do dopracowania szczegw - stwierdzona wyranie - staje si zobowizaniem: Mog i podejm wysiki niezbdne do okrelenia i wypenienia obowizkw lub dostarczenia przedmiotw lub przeznaczenia odpowiedniej iloci czasu czy wreszcie podjcia wszelkich koniecznych zabiegw, ktrych wymaga zorganizowane dziaanie. Uywaj wasnego jzyka, zwracajc si do SAMEGO SIEBIE. Fragment dotyczcy Piciu sposobw zdobycia dobrej pracy na str. 100 moe ci bezporednio nie dotyczy. Ale przeczytaj go mimo to, poniewa czowiek majcy zalety przywdcze czsto pomaga innym w znajdywaniu odpowiadajcej im pracy. Z tego samego powodu uwanie przeczytaj zalecenia dotyczce przygotowywania resume. To samo odnosi si do siedmiu krokw na str. 104, dotyczcych sposobu znajdowania pracy, ktra ci odpowiada. Moesz ju mie tak prac, ale zawsze moe si zdarzy, e bdziesz chcia komu dopomc w uzyskaniu dobrej posady. Moe te by tak, e - z punktu widzenia okrelonego przez te siedem kryteriw - kto, z kim pracujesz, bdzie potrzebowa twej rady lub te, e kto, dla, kogo pracujesz, czyni tw prac niezgodn z wymaganiami tam okrelonymi. Praca TOBIE odpowiadajca jest niezmiernie istotn spraw w twym yciu. Wszyscy pracujcy, a take wszyscy pracodawcy zatrudniajcy innych ludzi, powinni zwrci szczegln uwag na punkt pity! Skup si na tym, co moesz da innym. Ten czynnik moe sta si kluczowy dla osignicia sukcesu przez wielu ludzi. Powi go z formu JSK na str. 106. Wpisz do ksiki, zaraz obok tej formuy naleganie Andrew Carnegiego, by pracowa z ludmi, ktrzy umiej wspdziaa z innymi w harmonijnym duchu. Take Henry Ford jako jeden z wielu ludzi sukcesu, ktrzy daj zatrudnienie tysicom innych - docenia wag harmonijnych stosunkw midzyludzkich. Mawia, e lepiej opaca zdolno do wspycia z ludmi ni jakkolwiek inn umiejtno. Charles M. Schwab syn ze swych talentw w kierowaniu innymi. Na str. 109 znajdziesz sporzdzon przez doktora Hilla list Trzydziestu Jeden Przyczyn Przegranej. Doktor Hill zaleca: Byoby rzecz poyteczn, gdyby mg poprosi kogo, kto ci dobrze zna, aby przestudiowa wraz z tob t list i pomg ci przemyle te trzydzieci jeden przyczyn yciowej klski. Moesz te przeprowadzi ich analiz samodzielnie. Uczy tak. I zrb co wicej: kad z podanych przyczyn przegranej - Nieszczliwe dziedzictwo, Brak wyranie okrelonego celu w yciu, itd. wpisz na kartce papieru przedzielonej na p, pod jednym z podanych tu nagwkw. Sporzdzisz w ten sposb dwie listy. Oto one: Dotyczy mnie Nie dotyczy mnie Sporzd t list z rozwanym namysem. Po jej zakoczeniu przypatrz si wszystkim przyczynom prowadzcym do klski jakie wymienie pod nagwkiem Dotyczy mnie - i podziel 152

t cz listy na dwie mniejsze: Mog temu zaradzi Nie mog temu zaradzi Ale zanim jakkolwiek przyczyn yciowych poraek umiecisz pod nagwkiem Nie mog tern u zaradzi, rzu sobie wyzwanie: Dosy tego, co musz z tym zrobi, a twoja uprzednia rezygnacja moe si zmieni pod wpywem takiego postanowienia. Podobnie jak u wielu ludzi, kiedy o SAMYM SOBIE przyjdzie ci stwierdzi, e jeste wobec jakiej sprawy bezradny, moesz odczu jakby dgnicie ostrog w samo serce. I nagle walniesz pici w st i wykrzykniesz: A kto mwi, e nie mog temu zaradzi? Jak stwierdza doktor Hill, bardzo niewiele jest trudnoci niepokonalnych. Zycie obfituje w drogi wiodce do sukcesu z ominiciem przeciwnoci, wyniesieniem si ponad nie lub przeamaniem ich. Na str. 115 rozpoczyna si lista Dwudziestu Omiu Bardzo Osobistych Pyta. Na niektre wystarczy odpowiedzie Tak lub Nie. Punkt 28 wymaga powaniejszej pracy - ale kada minuta, jak na t prac przeznaczysz, moe ci przynie tysice dolarw zysku (pytanie to celowo sformuowano tak szeroko; na przykad zmusza ci ono, by wyodrbni podstawowe zasady sukcesu, a dziki temu musisz je w caoci przytoczy, aby si upewni, e je znasz). Odpowiedz na kade z tych dwudziestu omiu pyta. Wpisuj te krtkie odpowiedzi na marginesy ksiki. Jeli odpowied jest zbyt duga, wypisz j na osobnej kartce i wklej do ksiki we waciwym miejscu. Upewnij si, e cay rozdzia przeczytae rwnie wnikliwie jak zawarte w nim listy i kwestionariusze. W trakcie pracy nad tym rozdziaem ksiki MYL I BOGA SI dokadnie przeanalizowae jego najwaniejsze punkty, nie ma wic powodu, by je osobno wypisywa. Przeczytaj natomiast Wnioski pod rozwag wypisane przez doktora Hilla na str. 124 i upewnij si, e doceniasz ich znaczenie. Przyswj sobie w sposb trway t oto myl: Pienidze nie mog si porusza, myle ani mwi. Ale mog usysze, kiedy czowiek owadnity dz przyzywa je do siebie. A teraz signij po ksik i... Przeczytaj Sidmy krok do bogactwa: Umiejtno decydowania, str. 125. Poniewa dotarlimy ju do poowy listy Trzynastu Krokw do Bogactwa, poznae dobrze sposb odnajdywania kluczowych punktw kadego rozdziau ksiki MYL I BOGA SI i utrwalie sobie w mylach t procedur. Bd wic ju teraz tylko ci przypomina, by przeanalizowa kolejny rozdzia i udziela krtkich porad, jak t analiz poszerza i pogbia. Istot tego krtkiego rozdziau jest historia Deklaracji Niepodlegoci. Uwanie przeczytaj t histori. Jest znacznie bardziej pouczajca i wzbogacajca pod wzgldem psychologicznym ni si na og sdzi. Zwr uwag na str. 128, w jak znacznym stopniu historia ta odzwierciedla zasady, ktre opanowae ju dziki ksice MYL I BOGA SI. Co wedug ciebie oznacza sowo decyzja? Czy umiesz podj decyzj dojrzewajc w tobie? Czy umiesz rozpozna decyzj dojrzewajc w innych? Czy jeste w stanie dostrzec i zapamita wnioski wynikajce z obserwacji innych ludzi rwnie dokadnie jak wnioski wyprowadzone przez samego siebie? Sporzd na kartce list dziesiciu osb, ktre znasz, a ktre s albo zdecydowane w dziaaniu, albo zupenie niezdolne do podjcia decyzji: Nazwisko-ZdecydowanyNiezdecydowany-Czowiek sukcesu-Nieudacznik 1 2 3 153

4 5 6 7 8 9. 10. Po sporzdzeniu tej listy sprawd dokadnie kad z umieszczonych na niej osb pod ktem jej yciowego sukcesu lub niepowodzenia. Stosuj te okrelenia w sposb dostosowany do konkretnej sytuacji danego czowieka; szczliwa pani domu moe by czowiekiem sukcesu, podczas gdy czowiek zarabiajcy w cigu dnia wicej ni ona wydaje w cigu roku, moe nie by wcale czowiekiem sukcesu. Przekonasz si z tej listy, jak czsto ZDECYDOWANIE wie si z SUKCESEM. I wcale nie musiae pomaga temu zwizkowi! Tak si to ukada w yciu! A teraz wypisz sobie Wnioski pod rozwag - twoje wasne i doktora Hilla - przeformuuj je w pytania pod wasnym adresem - tak jak to czynie poprzednio. Wbij sobie gboko w pami t oto kluczow myl: Kady wielki czowiek znalaz sw moc w sobie. Jeste ju gotw, we ksik do rki i... Przeczytaj smy krok do bogactwa: Wytrwao, str. 137. Przepatrz gwne punkty tego rozdziau, a po ostatni akapit na str. 151. Spostrzeesz, e wytrwao i zdecydowanie id rka w rk; decyzja jest wewntrznie saba, jeli decydentowi brakuje wytrwaoci w jej realizowaniu, take i w momencie, w ktrym nabiera pewnoci, e si pomyli; ale nawet i wtedy umys ludzki jest do silny, by podj nowe, jasne i zdecydowane postanowienie. Kilkakrotnie w trakcie lektury ksiki MYL I BOGA SI spotkae si z terminem wiadomo pienidza. Pamitaj, e pienidze lgn do tych, ktrych myl jest na nie nastawiona, a ubstwo dotyka tych, ktrzy mu si poddaj. Rwnie wiadomo ubstwa rozwija si bez wiadomego stosowania zwyczajw mu sprzyjajcych. Zapamitaj te na zawsze: rzdzi tob PODWIADOMO; twoja wiadomo jest tylko zrcznym agentem na usugach twego szefa - podwiadomoci, ale moesz wiadomie przekazywa polecenia twemu podwiadomemu myleniu, tak aby je przyjo i nimi wanie si ywio. Dzieje ycia Frannie Hurst i Kate Smith s wielk lekcj wytrwaoci. Na str. 142 znajdziesz spis omiu gwnych postaw umacniajcych wytrwao. Przeczytaj ten spis na nowo, a potem wr do niniejszego fragmentu PORADNIKA PODRCZNEGO i dopenij wyrazy brakujcymi literami: Wytrwao oparta jest w duym stopniu na: Oucuo Wewse Wjwy Sewi Nu y Zmdu Ki Inwentarz wytrwaoci, ktry si zaczyna na stronie nastpnej, nie przedstawi ci 154

niczego, czego by ju uprzednio nie pozna. Ale przeczytaj go ponownie z uwag. Jeli ktra z jego pozycji wyda ci si nowa lub nie do znana, przeczytaj ponownie rozdzia I, II, VI i VII. Upewnij si, e przyswoie sobie kady temat poruszany w ksice MYL I BOGA SI; niech ci bdzie w tym pomocny spis treci. Uwanie przeczytaj histori Mahometa, podobnie jak przeczytae histori Deklaracji Niepodlegoci. Obfituje ona w ukryte znaczenia. Zostaw na boku jej mistyczne elementy i sprowad je do poj praktycznych; jeli to moliwe, odnajd punkty styczne z twoim wasnym yciem, cho te podobiestwa mog si ograniczy do pokonywania powszednich trudnoci, sprzeciww biznesmenw i tym podobnych pospolitych zdarze. A nastpnie zadaj sobie pytanie: Gdzie to WIARA wnikna w MOJE ycie? Nie myl o religii jako takiej; miej na myli WIAR w najszerszym rozumieniu tego pojcia. Zwr uwag na zawarto ostatniego akapitu na str. 149: Kiedy przeprowadzi si wnikliw analiz postaci prorokw, filozofw, cudotwrcw i przywdcw religijnych z przeszoci, dochodzi si do wniosku, e wytrwao w wysikach skoncentrowanych na osigniciu gwnego, wyranie wytyczonego celu bya gwnym rdem ich dokona. Teraz opisz przynajmniej pi sytuacji, w ktrych doznae istnienia w tobie wiadomoci pienidza; gdyby nigdy tego nie zazna, opisz przypadki wystpowania wiadomoci pienidza u innych ludzi. A opisujc je trzymaj si cile definicji wiadomoci pienidza, ktra jest gboko zakorzeniona w wierze w siebie. Bo jak wiesz, termin wiadomo pienidza bywa czsto le rozumiany. Nie chodzi ci o ubstwo - o przygnbiajc wiadomo posiadania pienidzy ledwie wystarczajcych na ycie. Nie chodzi te o ten sposb rozumienia pienidza, ktry kae kad warto ludzk wycenia w pienidzach. Poszukujesz (i mam nadziej, e j odnajdziesz!) wiadomoci pienidza, ktra staje si tw wewntrzn wiar w siebie, jako w czowieka zdolnego do zdobycia powanej sumy pienidzy, czowieka wanie zdobywajcego te pienidze. Zajmij si teraz Wnioskami pod rozwag. Zajmij si nimi porzdnie. Moesz uzna starania o wyrobienie sobie wiadomoci pienidza za jeden z tych Wnioskw. Zapamitaj: Sabe dze przynosz nikle rezultaty - oraz Kady moe wyrobi w sobie wytrwao. Kiedy to wszystko dobrze przemylae i wykonae, we do rki ksik i... Przeczytaj Dziewity krok do bogactwa: Sia trustu mzgw, str. 153. Przeczytaj ten rozdzia do koca, do str. 158, do Wnioskw pod rozwag. Rozdzia ten odwiey i pogbi tw wiedz w taki wanie sposb, w jaki jeden umys ludzki inspiruje i pogbia drugi. Zrozumiesz dziki niemu niemal nieograniczone moliwoci stosowania zasady trustu mzgw, ktra okazaa si tak pomocna wielu ju ludziom. Wiesz ju teraz, e sztab konsultacyjny Andrew Carnegiego skada si z okoo pidziesiciu osb. Sam na pewno te dokonae w swym yciu rnych przewartociowa przy pomocy kilku przyjaci, przynajmniej dwch lub trzech osb, prawda? Zaplanowalimy ten PORADNIK PODRCZNY w taki sposb, by przedstawi w nim dalsze szczegy dotyczce praktycznego stosowania zasady trustu mzgw. Oto par takich porad: 1. Rozpocznij wspprac z dwiema lub trzema osobami, ktre dobrze znasz. Upewnij si co do tego, e bd harmonijnie z tob wsppracoway i e midzy nimi panuje duch zgody. 2. Wystrzegaj si takich zagadnie jak polityka, religia i w ogle wszelkich kwestii draliwych. Twoim zamierzeniem jest wzajemne wspieranie si wiedz opart na waszym wsplnym dowiadczeniu. Kady z was oczywicie rozporzdza dowiadczeniami, ktrych inni 155

nie maj za sob. Nie wprowadzaj kwestii kontrowersyjnych, ktre mogyby zakci serdeczn atmosfer wsppracy skupionej na zasadniczym przedsiwziciu. 3. Twoja grupa dziaa na zasadzie wypracowywania wsplnej myli wyraajcej wsplne przekonanie. Wszystko, co mwisz innym, musi by szczere jak wyznanie. Trzeba rozwija i umacnia swobody wypowiedzi, nikogo nie zniechcaj do szczeroci. 4. Za jednomyln zgod wszystkich czonkw grupy od czasu do czasu moesz wczy kogo w jej skad. Ale nie doprowadzaj do tego, by grupa staa si zbyt liczna i wskutek tego nieoperatywna. Nowym czonkom proponuj wejcie w jej skad na okres prbny, aby si przekona, czy bd w stanie harmonijnie wspdziaa z pozostaymi. 5. Podczas gdy poszczeglni czonkowie twego trustu mzgw mog rni si sposobem podejcia do rnych zagadnie, w zalenoci od swych dowiadcze i charakteru swych osobowoci, ty musisz przestrzega oglnych zasad yciowego sukcesu. Zasady wyoone w ksice MYL I BOGA SI z tak skutecznoci posuyy tylu ludziom, e mona je zaleci bez obaw. 6. Stwrz kademu z czonkw grupy moliwo, aby jej przez pewien czas przewodniczy, funkcja przewodniczcego powinna by rotacyjna. Jednym z gwnych zada przewodniczcego powinno by przestrzeganie czasu przeznaczonego mwcom, powciganie krasomwstwa. Powinien te zachca do tego, by kady z mwcw rzeczywicie wypowiada to, co na dany temat myli. 7. Kada grupa o charakterze trustu mzgw powinna mie przed sob cel dugoplanowy oprcz doranych zada do rozwizania. Powinna te przynosi szczeglne poytki ludziom nie wchodzcym w jej skad. Moesz na przykad zorganizowa jaki punkt konsultacyjny albo te sponsorowa jaki klub modzieowy lub pokrewn placwk. Grupa trustu mzgw bdzie ci zarazem przypomina o zasadzie korzystania z potencjau umysowego innych ludzi i przekona ci, jakie wspaniae korzyci mona dziki temu osign - pod warunkiem oczywicie, e i ty bdziesz udziela innym swego potencjau umysowego. Powracamy te w tym rozdziale do stwierdzenia: Ubstwo nie wymaga planowania. Ujrzyj oczyma wyobrani w wspaniay nurt mocy. Uwiadom sobie, e PLAN wsparty WIAR W SIEBIE, w skad ktrej wchodzi take WIADOMO PIENIDZA, moe ci wprowadzi w gwny prd wielkiej, niewidzialnej rzeki pyncej wartko ku osigniciom i satysfakcjom, wynikajcym z penego powodzenia yciowego. Zajmij si teraz Wnioskami pod rozwag. Mam nadziej, e wynotowujesz sobie stale wszystkie sprawy, ktre uznajesz za wane. Przygotuj teraz pytania do samego siebie, biorc za punkt wyjcia do nich stwierdzenie doktora Hilla: Bardzo atwo pozostawa biednym, ubstwo nie wymaga planowania. Przypatrz si ludziom, ktrych postawa potwierdza t zasad. Przekonasz si, e wewntrzna skonno do pozostania w biedzie czsto trzyma w swej wadzy ludzi, ktrzy nawet prbuj od czasu do czasu wypyn na powierzchni ycia, ale atwo godz si na ponowne opadnicie na dno. A wtedy rozgldaj si wok siebie w poszukiwaniu suchacza, przed ktrym mona bezradnie rozoy rce: Widzisz? Nie ma sposobu. Zapamitaj: moesz korzysta nie tylko z wasnego umysu. Skoro ju wycigne wszystkie poyteczne nauki z lektury tego rozdziau, przystp do nastpnego i... Przeczytaj Dziesity krok do bogactwa: Tajemnica przetwarzania energii 156

seksualnej, str. 160. Przeczytaj ten rozdzia do str. 179, do Wnioskw pod rozwag i opracuj jego najgwniejsze punkty. Czy zgadzasz si z oglnym przesaniem tego rozdziau? Czy dostrzege magnetyzm seksualny u ludzi sukcesu? Czy mgby wskaza jakiego czowieka sukcesu w dziedzinie ycia publicznego, ktry charakteryzuje si seksualnym magnetyzmem? Wiesz, e uczucie seksualne ma w naszym yciu trzy cele. Najwaniejszym jest zachowanie gatunku. Ale dwa inne maj te sw wag. Nie zagldajc do rozdziau, wymie je teraz, zaraz; a potem sprawd z ksik. 1 2 Waciwie przeywane i ukierunkowane uczucie miosne moe si sta si motywujc, nadajc gbi i siy wyobrani odwadze, wytrwaoci i zdolnociom twrczym. Wszystkie mocarne siy, ktre towarzysz podaniu pciowemu, daj si wykorzysta w literaturze, sztuce, biznesie, dziaalnoci politycznej i w kadej dziaalnoci zawodowej. Mczyni, ktrzy uzyskali wielkie bogactwa lub osignicia godne szczeglnego uznania, s z zasady motywowani w swych dziaaniach przez kobiety. Uczucia seksualne sytuuj si na czele wszelkich list stymulatorw, na ktre reaguje umys ludzki. Podkrel teraz te czynniki, ktre wedug ciebie nie s stymulatorami; kiedy to zrobisz, porwnaj swe podkrelenia z list na str. 162 w ksice MYL I BOGA SI. Stymulatory mylenia - dobre i ze Frustracja seksualna Spenienie seksualne Samotno Gorca dza osignicia swego celu Przyja Brak przyjani Cakowity brak jakichkolwiek strapie umysowych i fizycznych Wzajemna niech podobna do tej, ktrej dowiadczaj grupy przeladowane Lk Odwaga Abstynencja Narkotyki i alkohol Niepodejmowanie prb dotarcia do wasnej podwiadomoci Autosugestia Niezwracanie si do nikogo o rad Korzystanie ze wsparcia trustu mzgw Muzyka Brak zainteresowania muzyk Nienawi Mio We pod uwag, e niektre stymulatory mylenia mog by w kocu szkodliwe. A specjaln uwag zwr na te dostpne ci stymulatory, ktre s zdrowe i nadaj si do staego wykorzystywania. Myl stymulowana przekracza horyzonty zwykego mylenia. Poczona z wyobrani twrcz - w Szsty Zmys - staje si rdem genialnoci, dostpnym dla kadego. A poza tym niewyczerpanym zbiornikiem ukierunkowanej energii kryje si magia przetworzenia energii seksualnej. Czy przetworzenie energii seksualnej oznacza wyrzeczenie si seksu? Bynajmniej. Oznacza tylko waciwe jego wykorzystanie, sprzeciwiajce si rozwizoci. Zastanw si, dlaczego wikszo mczyzn osiga peni yciowego sukcesu po przekroczeniu czterdziestki. Ma w tym spor zasug zdobyte dowiadczenie; jednak przede wszystkim - z czego wikszo mczyzn nie zdaje sobie sprawy - kontrola nad fizyczn stron seksu rozciga si take na umys i wyobrani, oddajc znaczne moce twrczym wadzom umysu. Przyjmij te z aprobat do wiadomoci, e najpotniejsz z si motywujcych mczyzn jest ch podobania si 157

kobietom! Skd si bior olnienia? Przeczytaj uwanie wykaz ich rde na str. 163. Pracujc nad Wnioskami pod rozwag sprawd, czy w jakimkolwiek stopniu doznawae takich olnie. Czy starasz si dozna czego takiego przed nocnym odpoczynkiem? Albo kiedy si budzisz? A moe podczas golenia? Uchwycenie takich dowiadcze moe mie dla ciebie wielkie znaczenie. Pora, w ktrej doznajesz olnie jest zapewne t, w ktrej jeste najlepiej nastrojony do tego, by podejmowa wane decyzje. Przekonaj si take, co si dzieje, kiedy podasz w lad za takimi olnieniami. Sprbuj we wasnych dowiadczeniach odnale rnic midzy podaniem za wasnymi olnieniami, a poddawaniem si podszeptom mylenia yczeniowego - rnych wyobrae, ktre chciaby, aby si speniy. Po dokonaniu takiego samosprawdzenia przystp do Wnioskw pod rozwag. Kluczowy charakter ma tu zdanie: rdo wszelkiej genialnoci jest dostpne i dla ciebie. Po opracowaniu tego rozdziau przejd do nastpnego i... Przeczytaj Jedenasty krok do bogactwa: Mylenie podwiadome, str. 181. Przygotuj si do myli, ktre bd uczyy ci mylenia. Przeczytae - i mam nadziej, e podkrelie - kluczowe stwierdzenie, umieszczone na str. 181 Moesz zasia w swym myleniu podwiadomym dowolny plan, myl lub cel, ktry chcesz podda przetworzeniu w jego ekwiwalent fizyczny lub pieniny. Nie zostao ono sformuowane jako myl nowa. Jego zamierzeniem jest przypomnienie ci tej wielkiej uniwersalnej prawdy, ktr doktor Hill uwypukla teraz z ca moc. Mylenie podwiadome funkcjonuje w nocy i za dnia. Jeli zaniedbasz zaszczepienia w nim dzy, bdzie si karmio negatywnymi uczuciami i mylami, ktre zalgn si w prni, jak pozostawie. Wszystko bierze pocztek od impulsu mylowego. Mylenie podwiadome za szczeglnie podatne jest na mieszank myli i uczu. Twoje uczucia mog przynalee do siedmiu gwnych uczu pozytywnych (wpisz je uzupeniajc brakujce litery). Pe Wa M Ss En m Ro ka N ja Moesz jednak take by ofiar impulsw wywoywanych przez siedem gwnych uczu negatywnych (wpisz je rwnie uzupeniajc brakujce litery). Lk Z N Ot Sk P dy Gw Obie te listy porwnaj z list doktora Hilla na str. 185. Uczucia pozytywne i negatywne nie mog opanowa mylenia jednoczenie. Niech je zdominuj uczucia pozytywne; skutki tego odczujesz take w swej podwiadomoci, przenikn 158

one we wszystkie dziedziny twego ycia. Przekonasz si take, e twoje mylenie podwiadome jest porednikiem, ktry tumaczy twe modlitwy na jzyk, jaki Nieograniczony Rozum moe zrozumie, i za pomoc ktrego moe ci wesprze planami i pomysami, ktre s prawdziwym spenieniem twych modw. Powtarzaj sobie kluczowe sformuowanie: Moesz zasia w swym myleniu podwiadomym dowolny plan, myl lub cel, ktry chcesz podda przetworzeniu w jego ekwiwalent fizyczny lub pieniny. Teraz przejd do wanej procedury postpowania z Wnioskami pod rozwag. Wczytuj si w kady kolejny rozdzia ksiki MYL I BOGA SI tak dugo, a stanie si on czci ciebie. Kiedy ju odczujesz, e jeste gotw - bo ju znasz ten rozdzia - przejd do nastpnego. Przeczytaj Dwunasty krok do bogactwa: Mzg, str. 188. Przeczytaj go do str. 193, do Wnioskw pod rozwag. Ten rozdzia do rozwaenia da ci wyobraenie o potdze si dziaajcych w twym mzgu, na ktry skada si od 10 do 14 bilionw komrek nerwowych zdolnych do niemal nieskoczonej iloci wzajemnych pocze. Umys twj rozporzdza potencjaln zdolnoci mylenia, utrzymywania aktywnoci i samoprogramowania si nieporwnalnie wiksz od wszelkich komputerw, ktre w kocu tylko naladuj proces funkcjonowania ludzkiego mzgu. Nie zapominaj o tym, e komputer nie moe doda wyobrani twrczej do danych przechowywanych w swej pamici, ty za wyobrani twrcz moesz dysponowa. Komputer nie moe wgbi si w nie rozpoznane jeszcze sfery mylenia i dziaania. Ten przywilej przysuguje tylko czowiekowi. Mylenie podwiadome jest stacj nadawcz mzgu. Przesya ono wibracje mylowe do odbiornika, ktrym jest wyobrania twrcza. Z dokadnych bada naukowych, prowadzonych w Duke University zdaje si wynika niezmiernie przekonujcy wniosek, e telepatia i jasnowidzenie istniej, stanowic naturalny rodek bezporedniego porozumiewania si pomidzy poszczeglnymi mzgami. Wszyscy natomiast, jak si wydaje, poddani jestemy wadzy si niewidzialnych i nieuchwytnych, ale s to siy cakowicie naturalne. Rozdzia ten na pozr biorc wydaje si niewiele mie wsplnego z bogaceniem si - we wszystkich znaczeniach jakie okrelenie boga si moe przybra. Ale przeczytaj go dokadnie i przeanalizuj mylowo, a na pewno uwag tw zwrci kluczowa myl ze str. 190 Czowiek nie jest w stanie zrozumie nieuchwytnej siy (i mdroci) zawartej w glebie ziemskiej - siy, ktra zaopatruje go we wszystkie spoywane pokarmy, we wszystkie ubiory i w kadego dolara, ktrego trzyma w kieszeni. Moesz wic powiza t myl z tez kluczow, bdc przewodnim motywem ksiki MYL I BOGA SI. Z pewnoci ju j dostrzege, cho moe jeszcze nie zdoaby jej wyjani wasnymi sowami. Jest to istota i zota myl caej ksiki: TO CO MYL ZDOLNA JEST WYTWORZY, MYL MOE OSIGN. Tym sposobem twj yciowy sukces, twoje szczcie, zdrowie, cae twoje ycie nie jest po prostu sum pracy, zabawy i snu. Zawsze pozostaje zadaniem umysowym, a zasig dziaania umysu wykracza daleko poza zwyke, wiadome mylenie. Pracujc nad Wnioskami pod rozwag, wynikajcymi z tego rozdziau, nie traktuj ich zbyt formalnie. Sprbuj po prostu streci cay ten rozdzia. Naucz si na pami tego streszczenia, majcego od stu do dwustu sw. A potem ruszaj dalej i...

159

Przeczytaj Trzynasty krok do bogactwa: Szsty zmysy str. 195. Przeczytaj ten kulminacyjny rozdzia do koca, do Wnioskw pod rozwag, podkrelaj co uwaasz za najwaniejsze, ale tylko do str. 201. Przeczytaj ju bez podkrelania opowie doktora Hilla o jego niewidzialnych doradcach. Zacznij podkrela na nowo od str. 200, Jak inspirowa szsty zmys. Zauwa, e zesp doradczy doktora Hilla jest cakowicie wytworem wyobrani twrczej. Jak doktor Hill sam wyznaje, ci wyimaginowani doradcy wprowadzili go na drog wiodc do wspaniaych sukcesw, uznania jego prawdziwej wielkoci, wspomagali go w twrczym wysiku i w formuowaniu szlachetnych myli. Trudno polega na tym, e ludzie o ubogiej wyobrani nie s w stanie naleycie zrozumie takiego dowiadczenia. Kady jednak uwany czytelnik ksiki MYL I BOGA SI zrozumie, w jaki sposb wyobrania twrcza rozwija si do takiego stopnia, by mc nawiza partnerski kontakt umysowy z ludmi zmarymi dawno temu. Jest to oczywicie partnerstwo nie dosowne, ale rwnie skuteczne jak wsppraca z ywymi. Umysy ludzi od dawna nieyjcych pomagaj w posuwaniu naprzd naszych spraw mylami, ktre po sobie zostawili (ujtymi w sowa), a take przez rozlege oddziaywanie ich osobowoci, postaw mylowych, ktre nadal wywieraj na nas wpyw. Czy chciaby i ty powoa sobie tak rad konsultacyjn, zoon z wybitnych umysw, z ktrymi wejdziesz w mylowy kontakt? Nie kady jest do tego zdolny. Wymaga to przecie wszystkim - jak ju podkrelono we wstpnej czci niniejszego PORADNIKA PODRCZNEGO - od podejmujcego tak prb czowieka wewntrznej zdolnoci do powanego traktowania samego siebie jako osoby zdolnej do wniknicia w samego siebie. Czowiek, ktry jest w stanie powoa w swej wyobrani taki zesp doradczy wysuwa si daleko przed swoje otoczenie. Wybierz sobie sam czonkw takiego zespou. Mog to by mowie stanu. Mog by wybitni przedstawiciele finansjery, przemysu, nauki, sztuki. Dobierz ich starannie. Wytrwae badanie samego siebie, rozwaanie twych nowych celw yciowych i gorcych poda, dopomoe ci wybra takich czonkw twego gabinetu cieni, ktrzy oka si pomocni w najwikszym stopniu. Szstego Zmysu nie mona tak dokadnie przebada jak piciu innych zmysw wzroku, suchu, smaku, dotyku i wchu - ani tak dokadnie go okreli. Dziki praktyce i wierze staje si on rodzajem anioa stra, ktry otwiera ci drzwi do wityni mdroci. Kluczow tez tego rozdziau wydaje si jeden z Wnioskw pod rozwag, sformuowanych przez doktora Hilla: Wszede w posiadanie mocy, ktra umoliwi ci pokonanie niemiaoci, lku i uprzedze, i pozwoli zaufa twej wyobrani. A wtedy poczujesz dotyk tego czego, co jest duchem sprawczym kadego naprawd wielkiego myliciela, przywdcy, artysty, muzyka, pisarza, ma stanu. Przy formuowaniu wasnych Wnioskw pod rozwag skup uwag na sprawie inspiracji. Przypomnij sobie te dowiadczenia twego ycia, kiedy doznae niewidzialnej inspiracji, olnienia, impulsu Szstego Zmysu. Ju takie wspomnienia przywoywae. Od tamtej chwili twoja podwiadomo nad nimi pracuje, wic gdy zechcesz wrci pamici do tych chwil, przypomni ci si take wiele innych podobnych. Kiedy ju dostrzege gboko ugruntowan w tobie si Szstego Zmysu, kiedy skoczye czyta i opracowywa notatki z Trzynastego kroku do bogactwa, przystp do rozdziau nastpnego, zawierajcego niezmiernie wane, wyczerpujce informacje o LKU oraz o tym, jak si ode wyzwoli. W tym ostatnim rozdziale znajdziesz te kilka testw, ktre dopeniaj t ksik. Czy ju jeste gotw przystpi do tych zaj?

160

Przeczytaj Sze demonw lku, str. 203. Czytaj - i podkrelaj - tekst rozdziau do koca, do str. 234, ale opu kwestionariusz ze str. 225. Przeprowadzie ju swj inwentarz wewntrzny, zrozumiae, e lki nie s niczym innym, jak tylko stanem twego umysu, ktry rzecz jasna podlega twemu nadzorowi i dyktatowi. Natura powierzya czowiekowi cakowit kontrol tylko nad jednym: nad myleniem. Tylko niewielu umie t kontrol sprawowa, ale kiedy si j wywiczy i wesprze wiar, staje si niezmiernie skuteczna. Jakie s gwne lki? Wypisz je tu poniej, bez zagldania do ksiki: 1 2 3 4 5 6 A teraz sprawd - na str. 204 - czyje waciwie zapamitae. Przegldajc wasne lki moesz si doszuka w sobie lku przed UBSTWEM, wyjtkowo szkodliwego. Dymy do finansowego poknicia innych ludzi, wic w lk ywi si twymi wasnymi skonnociami. Jakie s charakterystyczne symptomy lku przed ubstwem? Dopenij zapocztkowane tu wyrazy brakujcymi literami: Zob e Nie e Ze Prz e Nad Gn Sprawd teraz wykaz tych lkw na str. 208. Przed chwil przeczytae krtki opis tych objaww. Przeczytaj go jeszcze raz. Czy si lkasz KRYTYKI? Lk ten pozbawia czowieka inicjatywy, osabia si jego wyobrani, niszczy go na tysice rnych sposobw. Jest naprawd zbrodni ze strony rodzicw wpdzanie dzieci w kompleks mniejszej wartoci poprzez nadmierny krytycyzm. Moe ucierpiae w dziecistwie wskutek takiego nacisku, ale moesz go przeama. Spisz siedem objaww lku przed krytyk, dopeniajc brakujce litery: S Bkoa S a o K s ni ci Ea Bkiy Bkai Sprawd teraz list tych samoniszczcych czowieka lkw na str. 213. I natychmiast po ponownym przeczytaniu komentarzy do nich sprawd, czy dobrze zapamitae objawy lku przed CHOROB: Au a Hi a Lo N 161

Pe Sprawd swe odpowiedzi porwnujc je z list na str. 215. Widzisz teraz, jak si te symptomy na siebie nakadaj i jak taki objaw jak przygnbienie moe rzuca ponury cie na rne dziedziny ycia. Jakie s gwne objawy lku przed UTRAT OBIEKTU MIOCI? Z K Hd Porwnaj swe odpowiedzi z list na str. 217. Wypisz symptomy LKU PRZED STAROCI? Peoe1w U e si w m Zeiy U e m go Porwnaj swe odpowiedzi z list na str. 218. A jakie s trzy objawy LKU PRZED MIERCI? Reoi P e z 1 m przed u m P e z eh i u m Porwnaj swe odpowiedzi z list na str. 220. Teraz przygotuj sobie sze kartonikw formatu 8x12 cm i przepisz te listy na poszczeglne fiszki, kad na osobnej fiszce. Roz te kartoniki na stole i zestawiaj z sob w rnych kombinacjach. Raz jeszcze zastanw si nad pitnem strachu, ktre moe odcisn si na caym yciu czowieka i nad tym, jak poszczeglne lki cz si z sob i nachodz na siebie. Stwierdzisz, e lk gwny moe niejedno mie imi i wystpowa nie tylko pod jedn postaci. Wypatruj takich form lku u siebie. Wpatruj si w fiszki i ich wzajemny ukad, a wypatrzysz takie spitrzenie lkw. Wklej sobie te fiszki do notatnika. Przygnbienie jest objawem lku - jest stanem umysu zrodzonym z lku. Kiedy podejmujesz decyzj - uwalniasz si od lku. Moesz te podj zasadnicze obejmujce cae twe ycie postanowienie, e nic co ycie ma do zaoferowania nie jest warte opakiwania, jeli si to straci. Innym wielkim zem jest podatno na negatywne wpywy. Powiniene dokona wnikliwej samoanalizy, aby si przekona, czy nie podlegasz takim wpywom. Materia zawarty w Sprawdzianach dopomoe ci w tym. Jak powiada doktor Hill: Najpowszechniejsz bez wtpienia saboci ludzk jest zwyczaj nakaniania ucha na negatywne podszepty innych ludzi. Zanim zaczniesz wypenia kwestionariusz na str. 225, wypisz twoje Wnioski pod rozwag. Porwnaj je z Wnioskami pod rozwag doktora Hilla. Sformuuj sze pyta opartych na licie wykrtw i samousprawiedliwie ze str. 231. Przepytuj si szczeglnie ostro w zwizku z tymi wymwkami i usprawiedliwieniami, ktre podkrelie. Teraz zasid nad kwestionariuszem ze str. 225. Potraktuj ten niezmiernej wagi kwestionariusz w szczeglny sposb. Najpierw odpowiedz na pytania sformuowane w ksice MYL I BOGA SI. Odczekaj trzy dni, a nastpnie odpowiedz na nie tutaj, w PORADNIKU PODRCZNYM, gdzie je powtrzono. Porwnaj odpowiedzi wypisane uprzednio w ksice z odpowiedziami wypisanymi w PORADNIKU PODRCZNYM. Niektre bd si zapewne rni. Zapytaj sam siebie, dlaczego si rni. Zapytaj sam siebie, w jakim nastroju, w jakim stanie umysu wpisywae odpowiedzi w ksice MYL I BOGA SI, a w jakim wpisywae odpowiedzi w PORADNIKU PODRCZNYM i czy to usposobienie nie wpyno na twoje 162

odpowiedzi? Zabieraj si wic do dziea. Najpierw odpowiedz na pytania zawarte w ksice; powr do nich po trzech dniach. Pomyl zanim odpowiesz Czy czsto ci si zdarza, e si le czujesz - a jeli tak, to co to uczucie powoduje? Czy wszczynasz ktnie z innymi ludmi przy najbahszej sposobnoci? Czy czsto popeniasz w pracy pomyki, a jeli tak, to dlaczego? Czy w rozmowach bywasz sarkastyczny i agresywny? Czy unikasz nawizywania wsppracy z innymi ludmi, a jeli tak, to dlaczego? Czy czsto nawiedza ci niestrawno, a jeli tak, to jakie s jej przyczyny? Czy ycie wydaje ci si mczce, a przyszo pozbawiona nadziei? Czy lubisz prac, ktr wykonujesz? Jeli nie, to dlaczego? Czy czsto miewasz poczucie winy, a jeli tak, to z jakiego powodu? Czy zazdrocisz tym, co nad tob gruj? Czemu powicasz wicej czasu: rozmylaniom o sukcesie, czy o klsce? Czy w miar starzenia si umacniaa si w tobie wiara w siebie, czy te saba? Czy wycigne jakie poyteczne wnioski z poraek? Czy pozwalasz na to, aby ci jacy krewni czy bliscy ci ludzie zasmucali? A jeli tak, to dlaczego? Czy bywa, e niekiedy bujasz w chmurach, a innym razem spadasz na dno przygnbienia? Co ma na ciebie najsilniejszy wpyw? Jaka jest tego przyczyna? Czy poddajesz si negatywnym lub zniechcajcym wpywom, ktrych byby w stanie unikn? Czy dbasz o swj wygld zewntrzny? Jeli tak, to kiedy i w jaki sposb przejawia si ta dbao? Czy nauczye si ju opdza przed kopotami pograjc si w pracy, by nie mie czasu na kopoty? Czy skonny byby nazwa siebie miczakiem bez krgosupa z tego powodu, e powierzasz innym przemylenie jakich spraw za ciebie? Czy wiele spotkao ci w yciu kopotw, ktrych byby w stanie unikn i dlaczego tego nie zrobie? Czy sigasz po alkohol, narkotyki lub papierosy dla uspokojenia nerww? Jeli tak to dlaczego nie posugujesz si w tym celu si woli? Czy kto ci kiedy dooy, a jeli tak, to z jakiego powodu? Czy masz okrelony cel nadrzdny, a jeli tak, to jaki on jest i jaki plan opracowae, by go osign? Czy ulegasz ktremu z szeciu gwnych lkw? Jeli tak, to ktremu (lub ktrym)? Czy wypracowae sobie sposb na zabezpieczenie si przed negatywnymi wpywami ze strony innych? Czy czynisz wyrany uytek z autosugestii, by nada swemu myleniu kierunek pozytywny? Co ma dla ciebie najwiksz warto - dobra materialne, czy te przywilej kontrolowania wasnych myli? Czy atwo zmieniasz zdanie pod wpywem opinii innych ludzi? Czy dzisiaj wzbogacie swe zasoby wiedzy o jak warto? Czy wspare jak 163

wartoci stan swego umysu? Czy stawiasz czoa okolicznociom, ktre ci unieszczliwiaj, czy te uchylasz si od odpowiedzialnoci za ich pokonanie? Czy zwyke analizowa wszystkie poraki i pomyki, po to, by wycign z nich poyteczne nauki, czy te przyjmujesz postaw wynios, wedug ktrej nie masz takiego obowizku? Czy moesz wymieni trzy swoje najbardziej szkodliwe saboci? Co robisz, eby je przeama? Czy zachcasz innych ludzi, aby ci si zwierzali ze swych trosk, w celu ich pocieszenia? Czy z codziennych dowiadcze wycigasz wnioski, ktre dopomagaj ci w twym osobistym rozwoju? Czy twoja obecno z zasady wywiera na innych negatywny wpyw? Ktre z obyczajw innych ludzi s dla ciebie najdokuczliwsze? Czy zwyke wyrabia sobie wasne zdanie, czy te poddajesz si wpywom innych ludzi? Czy nauczye si osiga taki stan umysu, w ktrym jeste w stanie przeciwstawi si wszelkim zniechcajcym wpywom zewntrznym? Czy wykonywany przez ciebie zawd napawa ci wiar i nadziej? Czy jeste wiadom tego, e posiadasz siy duchowe dostateczne do tego, by trwale chroni twj umys przed wszelkimi formami lku? Czy religia, ktr wyznajesz, dopomaga ci w pozytywnym ukierunkowaniu twego mylenia? Czy uwaasz za swj obowizek zajmowanie si kopotami innych ludzi? Jeli tak, to dlaczego? Czy sdzisz, e warto trzyma si razem z ludmi sobie podobnymi i czy dowiedziae si czego o sobie obserwujc przyjaci, ktrzy lgn do ciebie? Czy wytwarza si jaka wi midzy tob a ludmi, z ktrymi wsppracujesz najbliej, a jeli tak to jaka? Czy dowiadczasz w kontaktach z nimi jakich przykroci? Czy moe jest tak, e jaki czowiek, ktrego uwaasz za przyjaciela, w istocie jest twym najgorszym wrogiem, poniewa wywiera negatywny wpyw na twoje mylenie? Wedle jakich zasad rozsdzasz, kto jest ci pomocny, a kto wyrzdza ci szkody? Czy twoi najblisi wsppracownicy maj nad tob umysow przewag, czy ci nie dorwnuj? Ile czasu z caodobowej puli 24 godzin przeznaczasz na: a. wykonywanie pracy, b. sen, c. zabaw i odpoczynek, d. nabieranie poytecznej wiedzy, e. zbijanie bkw? Kto z twoich znajomych a. najbardziej ci zachca, b. najmocniej ci przestrzega, c. najskuteczniej ci zniechca? Jakie masz najwiksze zmartwienie? Dlaczego si na nie godzisz? Jeli ci kto zaproponuje bezinteresown, bezpatn rad, czy j przyjmujesz, czy te zastanawiasz si nad motywami tej propozycji? Czego najbardziej na wiecie podasz? Czy zamierzasz to osign? Czy byby skonny podporzdkowa inne pragnienia temu gwnemu? Ile czasu dziennie powicasz jego 164

osigniciu? Czy czsto zmieniasz zdanie? Jeli tak, to dlaczego? Czy zwyke koczy to, co zacze? Czy atwo podlegasz wraeniu wywieranemu przez czyj pozycj, tytu zawodowy lub stopie naukowy albo czyj majtek? Czy atwo podlegasz wpywom tego, co inni ludzie o tobie mwi lub myl? Czy lgniesz do ludzi ze wzgldu na ich status spoeczny lub majtkowy? Kto jest wedug ciebie najwikszym z yjcych? W czym upatrujesz przewag tego kogo nad tob? Ile czasu zajo ci przeczytanie tych pyta i udzielenie na nie odpowiedzi? (Na wnikliw analiz i rzeteln odpowied potrzeba przynajmniej caego dnia). Jeli prawdziwie odpowiadae na te pytania, wiesz o sobie wicej ni wikszo ludzi. Przestudiuj te pytania uwanie, przez kilka miesicy powracaj do nich przynajmniej raz na tydzie, a zadziwi ci obfito dodatkowej i niezmiernie uytecznej wiedzy o sobie, jakiej nabdziesz w wyniku tej prostej metody zadawania sobie pyta i szczerej na nie odpowiedzi. Jeli nie jeste pewien odpowiedzi na niektre z tych pyta, poszukaj sobie doradcy wrd ludzi, ktrzy ci dobrze znaj, zwaszcza wrd tych, ktrzy nie maj powodu ci okamywa, i spjrz na siebie ich oczyma. Bdzie to dowiadczenie zaskakujce. SPRAWDZIANY Zbadaj sw si przebicia w deniu do bogactwa 1. Przeczytaj ksik MYL I BOGA SI w sposb przedstawiony w PORADNIKU PODRCZNYM, a nastpnie 2. Przeczytaj j ponownie opracowujc i robic notatki w sposb podany w PORADNIKU PODRCZNYM. Dopiero kiedy ukoczysz te czynnoci, bdziesz przygotowany do przystpienia do Sprawdzianw. Wypeniaj kwestionariusze i inne materiay w takiej kolejnoci, w jakiej tu zostay podane. W kilku punktach stwierdzisz, e jest to materia oparty na ksice MYL I BOGA SI albo te zbieny z t ksik. Postpiono tak rozmylnie, aby umocni wiedz, ktr ju nabye. Odpowiadaj wic na te pytania w takim skupieniu, jakby je widzia po raz pierwszy w yciu. Stosuj si do wszystkich zalece. Oceniaj sam siebie take wedug tych zalece. Sprawdzian pierwszy Przejrzyj, strona po stronie, ksik MYL I BOGA SI. Wszystkie te podtytuy, ktre podkrelie, wypisz na przygotowanych kartonikach, kady na osobnej fiszce. Roz te fiszki na stole. Przejrzyj je uwanie i szukaj klucza wedle ktrego dokonae tego wyboru podkrelajc pewne podtytuy. Jedni kierowali si przy tym wyborze potrzeb natychmiastowego dziaania, inni - badania swego wntrza, jeszcze inni - zaplanowanych dziaa. Odnajd klucz, ktry TY stosowae. Jeli w cigu godziny nie uda ci si go odkry, rozrzu fiszki i sprbuj je ponownie uoy za kilka dni. Jeli i po paru dniach prba odszukania klucza ci si nie powiedzie, docz do fiszek z podtytuami przez ciebie podkrelonymi kartoniki z wypisanymi zdaniami, ktre podkrelae w tekcie. Teraz ju z pewnoci klucz ten odnajdziesz. Po odkryciu klucza, zapisz go w swym notesie. Fiszki zachowaj do przyszego uytku. 165

Sprawdzian drugi Ponisza tabelka wylicza oglne przyczyny lku. Nie obawiaj si wstydu, jeli podlegasz ktremu z tych lkw; sprawd tylko, ktre z nich ci dotycz. Oceniaj si wedle skali od 1 do 3, tak jak tu wskazano. Jeli stwierdzasz odpowiedzialnie, e twj lk sytuuje si pomidzy poszczeglnymi kategoriami, okrelaj go uamkiem: 1,5, 2,5. Wypisuj te noty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Po wypenieniu caego kwestionariusza podsumuj swoje oceny.
ZRODA LKU 1. Lk przed rodzicami w dziecistwie 2. Poczucie bezradnoci OCE SWJ LK
1 2 3

OCENA Nie przypominam sobie, abym si kiedykolwiek ba rodzicw Prawie zawsze czuj si na siach upora z problemami Nigdy nie wtpi w to, e zdoam zarobi na ycie Nie przejmuj si tym co inni o mnie myl Nie boj si nikogo

Baem si Baem si zawsze matki, rodzicw ojca lub obojga niekiedy Niekiedy w obliczu problemw czuj si bezradny Czasem niepokoj si o swe zawodowe zabezpieczenie Czasem martwi mnie opinie innych ludzi o mnie Trzymam si od takich ludzi z daleka Psy i koty troch mi przeszkadzaj

Czuj si zupenie bezsilny w obliczu problemw 3. Stosunek do yj w pracy nieustannym lku przed utrat pracy lub zarobku 4. Co inni Zawsze si myl o przejmuj tobie opiniami innych ludzi o mnie 5. Ludzie Agresywni agresywni ludzie wobec ciebie zawsze mnie zatrwaaj i zasmucaj 6. Grone Nie umiem zwierzta, opanowa psy itp. strachu przed psami i kotami 7. Niepewno w mioci 8. Zdrowie Nieustannie obawiam si utraty osoby ukochanej Cigle si boj, e zapadn na gron chorob Kad decyzj opacani mczarni psychiczn Nie chc przyjmowa na siebie odpowiedzialnoci jeli nie musz

Zwierzta domowe nigdy nie budz we mnie adnego lku Jestem cakowicie pewien trwaoci mego zwizku miosnego Nie przejmuj si swym zdrowiem Nie mam adnych kopotw z przygotowaniem wewntrznym do podjcia decyzji Spokojnie podejmuj odpowiedzialno, a nawet rozszerzam jej zakres.

Czasem si lkam utraty obiektu mioci Czasem spostrzegam objawy budzce obaw, e zachoruj Denerwowaem si przed podjciem kilku decyzji koniecznych

9. Decyzje

10. Odpowiedzialno

Podejmuj odpowiedzialno kiedy widz, e mi to odpowiada

Sprawdzian trzeci

166

Ponisza tabelka obejmuje dziesi znaczcych przyczyn poczucia winy. Nie wstyd si, jeli je u siebie znajdziesz; sprawd czy, ktra z nich ci dotyczy. Oceniaj si wedle skali od 1 do 3, tak jak tu wskazano. Jeli stwierdzasz odpowiedzialnie, e twoje poczucie winy sytuuje si pomidzy poszczeglnymi kategoriami, okrelaj je uamkiem: 1,5, 2,5. Wypisuj te noty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Po wypenieniu caego kwestionariusza podsumuj swoje oceny.
KORZENIE POCZUCIA WINY 1. Masz skonno do oczerniania innych 2. Nie dotrzymujesz obietnic OCE SWE POCZUCIE WINY 1 Zmierzam wprost do zaszkodzenia opinii innych Wydaje si nieuniknione to, e nie dotrzymuj obietnic No to co? Daje mi to troch oddechu", ktrego potrzebuj 2 Miaem skonnoci do oczerniania innych, ale poniechaem tego Tak si zachowywaem kiedy, dzi moje obietnice co znacz Moje kradziee byy mae i nieznaczce teraz ju nic nigdy nie kradn 3 Nigdy nie skrzywdziem nikogo oszczerstwem ani plotk Zawsze skrupulatnie dotrzymywaem obietnic Nie kradn w ogle; nie kradn te cudzego czasu OCENA

3. Kradniesz

4. Nigdy nie Nigdy nie ukaday ci si ukaday si sprawy dobrze i nie seksualne bd ukaday seks i wina id w parze 5. yjesz na cmentarzysku planw Nigdy nic tak mi si nie uoyo, jak planowaem Z pewnoci inni ludzie gruntownie si na mnie zawiedli Wstydz si tego, ale wiem, e zaniedbuj tych co mnie kochaj Dobre perspektywy? Przecieky mi przez palce

Czasem wydaje mi si, e seks jest czym zym, ale nie zawsze

Uwaani seks za zdrowy, naturalny i przyjemny

Niektre z mych ambicji yciowych speniem Czasami mi si zdaje, e kogo zawiodem

Zawsze widz przed sob cel i prawie zawsze go osigam Niezmiennie przerastam oczekiwania innych Rodzina uwaa mnie za niezawodnego i kochajcego opiekuna Zawsze i wszdzie rozgldam si za lepsz prac Nigdy nie kami ani nie oszukuj niezalenie od konsekwencji W peni wykorzystaem moliwoci wyksztacenia formalnego i samoksztacenia

6. Czujesz, e zawiode innych

7. Zaniedbujesz sw rodzin

Czasem nie wypeniam mych obowizkw wobec rodziny

8. Szanse zawodowe? stracone! 9. Kamiesz w sowach i uczynkach 10. Pozwolie zmarnowa si swemu wyksztaceniu

Przynajmniej kilka dobrych zaj uzyskaem

Powiedziabym, Czasem zdarza mi e nie mog nic na si skama lub to poradzi oszuka Odrzucam tez jakoby wyksztacenie popacao Mam na sumieniu kilka utraconych szans poszerzenia wiedzy

167

Sprawdzian czwarty Ponisza tabelka obejmuje dziesi najczstszych przyczyn konfliktw. Przypatrz si sobie w moliwie najbardziej obiektywny sposb. Oceniaj si wedle skali od 1 do 3, tak jak tu wskazano. Jeli stwierdzasz odpowiedzialnie, e twoja konfliktowo sytuuje si pomidzy poszczeglnymi kategoriami, okrelaj j uamkiem: 1,5, 2,5. Wypisuj te noty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Po wypenieniu caego kwestionariusza podsumuj swoje oceny.
KORZENIE KONFLIKTOWOSCI 1. Zawi wobec innych OCE SW KONFLIKTOWO 1 Po prostu nienawidz ludzi posiadajcych co, czego nie mam Jeli mi na kim zaley, jestem o niego bardzo zazdrosny W niepokonalny sposb nie znosz kogo lub czego 2 Jest troch ludzi ktrym zazdroszcz 3 Nigdy nikomu niczego nie zazdrociem OCENA

2. Zazdro

Staram si zapanowa nad maostkow zazdroci Czasem dopuszczam do siebie uczucie niechci Czasami trac nad sob panowanie

Po co by zazdrosnym? Nie dopuszczam do siebie tego uczucia Bardzo rzadko, moe nawet wcale nie doznaj uczucia niechci Bardzo trudno wyprowadzi mnie z rwnowagi

3. Gboka niech

4. Nadmierna wybuchowo

Strze si! Zawsze jestem gotw do awantury Albo mylisz tak jak ja, albo nie chc mie z tob do czynienia

5. Nietolerancja

Niektrzy z tych, Rnice zda i co si ze mn nie postaw przydaj zgadza j, mog yciu smaku mie swoje racje Raczej jestem zbyt ufny

6. Nieufno

Nikt mnie nie moe Niektrym zaskoczy ufa nikomu nie ufam nie wolno Lubi rozprawia o innych za ich plecami, by im zaszkodzi Lubi by ostry w sowach, czy to si komu podoba czy nie Czasami rozpowszechniam plotki i pomwienia Mj ton gosu i sowa nabieraj chwilami ostroci ujawniajcej mj cierpki charakter

7. Obmowa

Nie ma w moim yciu miejsca na podobne zachowanie Panuj nad sowami i nadaj memu gosowi agodne brzmienie Ludzie mog liczy zawsze na moj cierpliwo Rzadko, tylko dla uwypuklenia czego, uciekam si do sarkazmu

8. Agresywny ton gosu i sw

9. Brak cierpliwoci

Znany jestem jako osoba niecierpliwa i nie dbam o to " Wynosz si nad innych" moim sarkazmem

Czasem staj si niecierpliwy Czasem ulegam pokusie sarkazmu i objawiam go

10. Postawa sarkastyczna

168

Sprawdzian pity Ponisza tabelka obejmuje dziesi najczstszych elementw wiary w siebie. Wnikliwie i sprawiedliwie oce swoje odniesienia do kadego z nich. Oceniaj si wedle skali od 1 do 3, tak jak tu wskazano. Jeli stwierdzasz odpowiedzialnie, e twoja wiara sytuuje si pomidzy poszczeglnymi kategoriami, okrelaj j uamkiem: 1,5, 2,5. Wypisuj te noty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Po wypenieniu caego kwestionariusza podsumuj swoje oceny. (Zauwaye z pewnoci nakadanie si na siebie tych sprawdzianw, wykazujce wzajemn zaleno rnych skadnikw twej osobowoci).
KORZENIE WIARY W SIEBIE 1. Wysokie zarobki OCE SW WIAR W SIEBIE 1 Co mi nie pozwala zarabia dostatecznie duo Nie zapamituj ludzi i do niczego ich nie potrzebuj Nazywaj mnie "brzydalem" , znosz to Nie sdz, ebym by ponadprzecitnie inteligentny Jestem pewien, e ludzie mnie unikaj Jestem pochliw myszk 2 3 Staram si na og, ale Zarabiam dobrze i mgbym si bardziej lubi czyni z przykada pienidzy dobry uytek Mam kilku Mam wicej przyjaci przyjaci ni mgbym zliczy Uwaam, e mam wygld przecitny Mwi si, e wywieram bardzo dobre wraenie swym wygldem Wiem, e jestem nieprzecitnie inteligentny OCENA

2. Dobre stosunki z ludmi

3. Twarz i wygld zewntrzny

4. Oglna inteligencja

Myl, e jestem tak samo sprytny jak wikszo ludzi

5. Akceptacja przez innych 6. Odwaga

Jako sobie ukadam ycie z ludmi

Kiedy jestem zmuszony, stawiam czoa ludziom i sytuacjom

Ludzie lubi spdza czas w moim towarzystwie Nic nie jest w stanie mnie przestraszy

7. Przemawianie Za adne publiczne skarby!

Nie kwapi si do Lubi przemawia i tego, ale przemawiam byszcze" przed przy rnych okazjach publicznoci Choruj od czasu do czasu Czuj si silny i rzadko choruj

8. Warunki fizyczne

Mam marne zdrowie ledwie si zwlekam z ka

9. Wiara w nieskoczono

Co to jest Czasem odczuwam wiara? Na co to wiar; kiedy indziej komu? odsuwam j od siebie

Czuj, e jestem "dostrojony" do rozlegych mocy, ktre mnie wspomagaj

10. Stabilno wewntrzna

Nage sytuacje Bywa, e si zaamuj Jestem zdolny rozkadaj mnie pod wielkimi spokojnie sprosta cakowicie obcieniami kadej sytuacji

Sprawdzian szsty Ponisza tabelka obejmuje czynniki negatywne, ktre nie pozwalaj osign penej dojrzaoci wewntrznej. Oce siebie jak poprzednio, wczajc oceny uamkowe, jeli si to

169

okae potrzebne. Wypisuj te noty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Po wypenieniu caego kwestionariusza podsumuj swoje oceny.
KORZENIE NIEDOJRZAOCI 1 .Faszywe pozory 2. Sobkostwo OCE SW DOJRZAO
1 2 3

OCENA

Zawsze blefuj Oczywicie, zawsze jestem nastawiony na siebie

Czasem osaniam si jakim blefem Tak, od czasu do czasu bywam sobkiem

Jestem taki, jakim mnie ludzie widz Jestem sob zainteresowany, ale wystrzegam si sobkostwa Nie mam wrogw i nie ma powodw, bym ich mia Zawsze jestem panem samego siebie

3. Poczucie zagroenia

4. Brak samokontroli

Wiem, e wielu Tu i wdzie ludzi stara si natykam si na mnie dopa" kogo, kto chce mi dopiec Byle gupstwo Zdarzaj si wyprowadza sytuacje, w mnie z ktrych trac rwnowagi nad sob kontrol To cay ja najwikszy odkadacz" spraw na pniej Bardzo lubi " wdepta kogo w boto" Niekiedy odkadam dziaania, ktre powinienem podj

5. Odkadanie spraw na bok

Podejmuj si wykonania tego, co powinienem i wykonuj

6. Ponianie

Rzadko kogo Nigdy nikogo poniam, ale te i nie poniam, rzadko chwal wol ludzi chwali i opiera si na uznawaniu ich zalet Jeli zdarza mi si zrobi co, czym si mog pochwali, to si chwal Ka moim uczynkom przemawia za mn

7. Samochwalstwo

Posuchaj jak si potrafi wychwala

8. Okruciestwo

Z luboci oddaj si okrutnym czynom

Pozwalam zazna Niemal zawsze mego okruoszczdzam innym ciestwa temu, okrutnych uwag kto na nie zasuy Mog mie wasne pogldy, ale mog je zmienia pod wpywem przekonujcych argumentw Jeli sigam po jakie alibi musi by bardzo pewne i czyni to rzadko

9. Ciasnota umysowa

Czy jestem Nie podejmuj bigotem? Wiem, dyskusji na e mam suszne niektre tematy pogldy i to mi wystarcza

10. Lista wymwek Samousprawiedli i wykrtw w wianie si ksice MYL I BOGA SI to co w sam raz dla mnie

Uciekam si do wymwek, jeli jest to mi na rk

Podlicz wyniki sprawdzianw A wic ju przeszede przez pi sprawdzianw zawierajcych po dziesi kwestii. Jak

170

wypady twoje oceny? Najwyszy wynik kadego sprawdzianu wynosi 50 punktw; oglna ich suma - 250 punktw; przecitny wynik kadego sprawdzianu - 25 punktw; przecitny wynik caoci - 125 punktw. Jeli osigne znaczcy wynik oglny, wana staje si analiza wynikw poszczeglnych sprawdzianw. Porwnaj j z wynikami (niekiedy nieformalnymi) jakie osigne w podobnych quizach w ksice MYL I BOGA SI. I nie uznawaj si nigdy za kogo, kto przez sprawdziany przeszed albo te od nich odpad. Najwaniejsze jest to, jak sam siebie widzisz. Wykresy kontrolne W Szstym Kroku do Bogactwa przeszede krtki sprawdzian twych kwalifikacji przywdczych, oceniajc samego siebie w skali od 1 do 5 ze wzgldu na rne kwalifikacje. Signij po t tabelk i wykrel na niej linie wice poszczeglne oceny w taki sposb, by osign wykres wertykalny. Oto jego przykad: NIEZACHWIANA ODWAGA SAMOKONTROLA UGRUNTOWANE POCZUCIE SPRAWIEDLIWO CI STAO DECYZJI KONKRETNE PLANY 1 WKAD PRACY WIKSZY OD WYNAGRODZENIA OSOBISTY UROK YCZLIWO I ZDOLNO ROZUMIENIA INNYCH MISTRZOSTWO W SZCZEGACH GOTOWO PONOSZENIA PENEJ ODPOWIEDZIALNO
0

o o
0

o 3

5
0

o
0

Sporzd teraz wykresy z wynikw kadego z piciu sprawdzianw, ktrym si poddae. Jeli ocenie si w jakich sprawdzianach na 1,5 i 2,5, postaw kropk pomidzy kolumnami. Narysuj lini czc kropki. Otrzymasz wykres dramatycznie pozaamywany - ale jeli twoje wyniki usytuuj ci porodku skali, w wykresie nie wyrazi si szczeglne napicie dramatyczne. Sprawd i to! Jeli sytuujesz si w zakresie przecitnoci, oznacza to, e nie chcesz pozna samego siebie dokadnie i do gbi. Powr do tych wykresw po upywie miesica, potem - po p roku. Poddawaj si ponownie wszystkim tym sprawdzianom. Z pewnoci niektre oceny bd si zmieniay. Za kadym razem sporzdzaj nowy wykres. Uywaj owkw i dugopisw w rnych kolorach; stosuj linie przerywane, kropkowane i inne. Na jednej kartce nie powiniene umieszcza wicej ni sze wykresw. Opracuj take klucz do rozpoznawania daty sporzdzenia kadego wykresu. Bardzo wielu ludzi zafascynowao si tymi sprawdzianami i stwierdzio, e w tak wielkim

171

stopniu s one im pomocne w rozwijaniu umiejtnoci zdobywania bogactwa, e powtarzaj je i sporzdzaj wykresy regularnie co sze miesicy. Kiedy si ju oswoisz z tymi wykresami, nie bdziesz ju musia ocenia siebie w punktach. Polegaj na wykresach. Tworz one obraz twej osobowoci. Jak ukierunkowa wykresy bardziej na prawo? Spostrzege z pewnoci, e pozytywne, poyteczne, zdrowe i suce twej pomylnoci wskazania na kadym z wykresw lokuj si po jego prawej stronie. Kiedy bdziesz sporzdza kolejne wykresy, miesic po miesicu, dostrzeesz postp w przesuwaniu si tych linii na prawo. Co masz uczyni, aby zapewni przesuwanie si tych linii w podan stron - jakie s wskazania dotyczce pracy nad rozwijaniem twej OSOBOWOCI, ktra jest odpowiedzialna w peni i wycznie za zdobycie bogactwa przez ciebie? Lista ponisza streszczajca cae setki konkretnych tematw, nie jest w swym zamierzeniu kluczem do adnego szczeglnego typu charakteru ludzkiego, moliwoci fizycznych czowieka ani jego zdolnoci. Ma na celu pobudzenie ci do mylenia o kadej sprawie, z jak si spotykasz, w taki oto sposb: Czy to jest cos dla mnie? Dlaczego? Kady z punktw, ktry sprawdzie, zaznaczaj tak oto pochy kresk: /. Potem, kiedy si ju upewnie, e opanowae dany rodzaj dziaalnoci zaznacz te punkty dodatkow kresk pochyl w odwrotn stron: \; Otrzymasz wtedy znak \/. Tym sposobem ilekro bdziesz powraca do sprawdzenia tej listy (a powiniene czyni to za kadym razem, kiedy powracasz do wykresw), rzuc ci si w oczy punkty jeszcze do koca nie wypenione. Teraz uwanie i z namysem przestudiuj t list, zaznaczajc na razie tylko poszczeglne punkty jedn pochy kresk. Dziaanie poprawiajce wykres Bd analizowa swoje lki. Bd przyjmowa pomoc od kogo, kto daje sobie rad z sytuacj dla mnie kopotliw i wzorowa si na nim. Udam si do dobrego doradcy. Przestan si trapi i przystpi do dziaania. Przyjm do wiadomoci moliwo zego obrotu sprawy i zaplanuj wyjcie z impasu. Bd wymaga od siebie wytrwaoci. Powstrzymam si od plotek, pomwie i oszczerstw. Pozyskam przyjaci wrd tych, z ktrymi si nie zgadzam. Bd kontrolowa swj temperament; zdobd si na krytyczny dystans wobec siebie. Wyzbd si niechtnego rozgoryczenia. Nie bd wicej zazdroci innym tego, co posiadaj. Poskromi sw zazdro. Przestan nienawidzi i postaram si zdoby na yczliwo, a przynajmniej na zrozumienie dla tych, ktrych nienawidziem. Naucz si odpoczywa. Bd wiczy zdolno wybaczania. Bd dba o form fizyczn utrzymujc me ciao w dobrej kondycji. Bd si modli w sposb wyoony w ksice MYL I BOGA SI. Bd przechodzi okresowe badania lekarskie. Nie bd wyolbrzymia swych dolegliwoci fizycznych i bd mia w pamici tych, co si uporali z powaniejszymi od moich dolegliwociami. 172

Bd czyta publikacje z dziedziny mojej specjalnoci, a take bd czyta dla czystej przyjemnoci. Bd korzysta z kursw doksztacajcych w celu wypenienia uk w moim wyksztaceniu, a do osignicia penego sukcesu i bd uzupenia wiedz dla wasnej satysfakcji. Bd take korzysta z kursw doksztacajcych z zakresu wiedzy oglnej, ktra moe mi si przyda; na przykad z kursw krasomwstwa. Bd przywizywa wiksz uwag do mego ubioru i sposobu zachowania. Bd uczestniczy w zbiorowych dyskusjach i innych grupowych zajciach. Bd si stara w trakcie tych zaj mwi do rzeczy. Bd poszukiwa (i wiem, e je znajd, podobnie jak je znalazo wielu ludzi) energii i zdolnoci pochodzcych z kosmicznych rde. Bd rozwija sw wyobrani i uywa jej po to, by j dostroi do si umysowych innych udzi. Bd wykonywa czynnoci, ktre powinny by wykonane. Bd dobrze wykonywa prac. Nie bd blefowa i tym sposobem nie bd mia powodu do odczuwania wstydu za blefowanie. Bd si stara raczej ludziom pomaga ni im ublia, bd unika okruciestw w sowach i uczynkach. Nie bd nikogo zmusza do przyjcia mojego zdania. Bd koczy to, co rozpoczem. Bd si szanowa. Bd szanowa innych. Bd sobie wytycza wyrane cele i bd opracowywa plany ich osignicia. Wyzbd si poczucia winy z przyczyn seksualnych. Wyzbd si wszelkiego nieuzasadnionego poczucia winy. Bd konsekwentnie uwaa, e zasuguj na to, co w yciu najlepsze. Specjalna lista dodatkowa: oglne umiejtnoci, ktre mog ci pomc: Wielu ludzi zatrzymuje si w swych deniach o krok od zwycistwa, poniewa brak im jakiej umiejtnoci, ktr powinni byli uprzednio opanowa. Jeden z punktw poniej podanej listy zwraca uwag na umiejtnoci, ktre powiniene posiada. Zalicza si do nich umiejtno szybkiego czytania i zapamitywania tego, co przeczytae. Umiejtno ta ma bezcenn wag, bo wiedza to potga. Tak jak inne umiejtnoci pokrtce tu przypomniane, umiejtno szybkiego czytania moe ci si przyda w najbardziej nieoczekiwanej chwili i posuy za wany, niezastpiony pomost. Oto gwne elementy skadajce si na umiejtno szybkiego czytania. Wybrano je z rnych uj metodyki szybkiego czytania; moe i ty zechcesz przej w tym zakresie specjalny kurs. Czytanie wstpne: uzyskae ju pewne zalecenia dotyczce zwracania uwagi na sprawy, ktre autor uwypukla w swej ksice: na spis treci, przedmow, rdtytuy, skorowidz itd. Podkrelanie: podkrelanie lub podobne zabiegi pomog ci szybko uzyskiwa potrzebne informacje przy ponownym czytaniu ksiki. Podkrelajc jakie fakty lub zdania utrwalasz je zarazem w swej pamici. Nie poruszaj gow, palcami ani wargami w trakcie czytania: poruszaj tylko oczyma. Niech twoje oczy, a nie gowa czy palec - wdruj od linijki do linijki. Oczy poruszaj si rwnie 173

szybko jak myl, a gowa, palce czy wargi s znacznie powolniejsze, opniaj wic proces czytania, jeli zdasz si na nie. Odczytuj rodki linijek: zalenie od tego, w jakim tempie chcesz sobie przyswoi czytany tekst, moesz odczytywa wycznie rodek kadej wydrukowanej linijki tekstu, nie zwracajc uwagi na aden znak drukarski po prawej lub lewej stronie. Sprbuj tego sposobu, zdziwisz si, jak dobrze bdziesz rozumia cay tekst. Wyczytuj poszczeglne zdania: wymaga to praktyki. Kiedy j zdobdziesz, stwierdzisz, e wielka cz tego co czytasz, skada si ze znanych zda, takich jak: wymaga to praktyki. Nie musisz takich zda czyta, znasz je. Rozwijaj stopniowo umiejtno wydobywania treci istotnych, a w kocu dojdziesz do cztero-, piciowyrazowych odcinkw zdaniowych. Czytaj pocztek i koniec: wedle wasnego uznania. We pod uwag fakt, e pierwszy i ostatni akapit jakiego listu lub sprawozdania czsto mwi ci to wanie, czego si chciae dowiedzie. W przecitnym artykule pierwszy akapit - czasem dwa pierwsze akapity - zawiera istot caej sprawy i odpowiada na stare, dobrze ci znajome pytania: KTO, DLACZEGO, CO, KIEDY, GDZIE i JAK. Pierwszy akapit artykuu redakcyjnego wyjawia, o co w nim chodzi; ostatni wykada stanowisko redakcji. Stawiaj pytania, poszukuj odpowiedzi: kiedy ju masz za sob wstpn lektur ksiki, albo te kiedy ju przeczytae pierwszy akapit artykuu w czasopimie, w umyle zaczynaj ci si rodzi pytania. Wtedy kondensujc tre wydrukowanego tekstu, poszukuj w nim odpowiedzi na twoje pytania. Nie musisz ich poszukiwa, jeli tego nie pragniesz; ale nie moesz uzna, e jaki tekst naprawd przeczytae, jeli nie wyszukae w nim odpowiedzi na przynajmniej cz twoich pyta. Oczywicie, e sztuka szybkiego czytania wymaga praktyki. Jak w przypadku wielu innych umiejtnoci, odpowiada ona na potrzeb szybkiego dochodzenia do wiedzy na jaki temat. Inne umiejtnoci pomagaj ci radzi sobie z rnymi zadaniami - i warte s niejednokrotnie milionw dolarw; s to: Maszynopisanie Podstawy rachunkowoci Podstawy psychologii Podstawy wiedzy o finansach i bankowoci Orientacja w biecych wydarzeniach Sztuka przemawiania publicznego Znajomo jzykw obcych Podstawy wiedzy o sztuce Podstawy wiedzy o muzyce Znajomo przepisw celnych i handlowych Podstawowe wiadomoci o rozwoju techniki i technologii Wywiczona pami Umiejtno korzystania z bibliotek, encyklopedii i kompendiw. Ostatnie zalecenie: PRZEGLD Przeczytae wic ksik MYL I BOGA SI zgodnie z zaleceniami zawartymi w PORADNIKU PODRCZNYM. Skrupulatnie wykonywae wszystkie zalecenia. Poddae si sprawdzianom. Teraz pora na PRZEGLD. Dowiedziono ju, e wielkie sukcesy yciowe bray si z gbokiego przetworzenia ludzkiej osobowoci, z jej nowego uksztatowania. Niektrzy ludzie lekcewa przegld, nie wracaj do dawnych kwestionariuszy. Nie daj 174

oni szansy dziaajcemu cuda procesowi wewntrznego przeobraenia. Ci za, ktrzy samych siebie poddaj regularnemu przegldowi, za kad powicon na jego dokonanie godzin otrzymuj wynagrodzenie wyliczane w tysicach dolarw lub bezcennych dokonaniach yciowych. Jeste panem samego siebie. TWOJE motywacje musz powodowa TWOIM deniem naprzd. Nikt nie moe za ciebie myle, nikt nie moe za ciebie dziaa, nikt si nie moe za ciebie rozwija. Ciesz si tym, e tylko ty jeste powoany do mylenia i dziaania dla twojego dobra. Zapamitaj sobie: myl moe osign wszystko, w co sama uwierzy. Ksika MYL I BOGA SI natchna do osignicia yciowego sukcesu wiksz liczb kobiet i mczyzn ni jakakolwiek inna ksika napisana przez wspczesnego autora. Wszystkie tajemnice MYLENIA I BOGACENIA SI znalazy si ju oto w twoich rkach.

175