You are on page 1of 291

mitropoliti anania jafariZe

saqarTvelos

wmida

m e fe e b i

Tbilisi
2012
1



















2

Sesavali


          


         






         



         









            




3




            









         







            
















           

           


4

   






























      



           







5

            









    









         








        

           







         

             


6

           




 





        
             



7

farnavaz

mefe

(Zv.w. IV-III ss.)

farnavaz mefe da quji erisTavi

        



         


        






qarTlos

mcxeTos

uflos

oZrxos

gardabos

kaxos

kuxos

gaCios

javaxos

farnavaz

          



      





8


    




    
     
      

     


    


    


   

















          






9








       


















          




  
       


qarTlos

mcxeTos

egros

farnavaz

quji

gardabos

10

kaxos

kuxos

gaCios

    






 






           






         




           


          





      







11



          







     

      











        





         








            



12







     
        
     





          







  

              







          







           


13












           






 



















         




14












qarTuli saRvTismsaxuro anbanis fuZisdeba





















            
 





15

  



          










        




 
 







      

          






       





16









    






   












         





       
       








17




       






        











              








1. a_1

10. i_10

2. b_2

11. k_20

19. r_100
20. s_200

3. g_3

12. l_30

21. t_300

4. d_4

13. m_40

5. e_5

14. n_50

22. u_400
23. f_500

6. v_6

15. A_60

24. q_600

7. z_7

16. o_70

8. H_8

17. p_80

25. R_700
26. y_800

9. T_9

18. J_90

27. S_900
18

28. C_1000
29. c_2000
30. Z_3000
31.
32.
33.
34.

w_4000
W_5000
x_6000
K_7000

35. j_8000
36. h_9000
37. N_10000




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a
b
g
d
e
v
z
Ù
T
i
k
l
m
n
Š
o
p
J

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

a
b
g
d
e
v
z
C
T
i
k
l
m
n
Š
o
p
J

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

an
ban
gan
don
en
vin
zen
he
Tan
in
kan
las
man
nar
Ae
on
par
Jan

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

r
s
t
Â
f
q
R
y
S
C
c
Z
w
W
x
ª
j
h
H

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

r
s
t
Y
f
q
R
y
S
C
c
Z
w
W
x
K
j
h
Ÿ

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

rae
san
tar
Yie
far
qan
Ran
yar
Sin
Cin
can
Zil
wil
War
xan
xar
jan
hae
hoi

 uy 




         

      




        




 

19






         


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_
_
_
_
_
_
_

a
b
g
d
e
v
z

8. _ H
9. _ T
10. _ i
11. _ k
12. _ l

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

_
_
_
_
_
_
_

m
n
A
o
p
J
r

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

_
_
_
_
_
_
_

R
y
S
C
c
Z
w

20.
21.
22.
23.
24.

_
_
_
_
_

s
t
u
f
q

31.
32.
33.
34.
35.

_
_
_
_
_

w
W
x
K
j




          





       
 









20











        
           


        





























21





          






















22

mefe

aderki

( I s.)

wmida andriasa da sxva mociqulebis
qadageba mefe aderkis dros











          








           



            












23



     




   





            
           





 









           
           
       





           
         



24



          



          

          
            





 


          





        

 






         

          
          





25










         




          

       







           











 





26

          


       
 




         
         












   




         











        


27















Cveni macxovris ieso qristes kvarTi, romelsac xeli Seaxo aderki mefem

51

didi sjulis kanoni, gv. 545; 52 Zeglebi, II, gv. 154; 53 Zeglebi, II, gv. 154; 54 iqve, gv. 174; 55 qronikebi,
I, gv. 34; 56 qarTlis cxovreba, I, gv. 35-36; 57 m. kelenjeriZe, mokle istoria, gv. 5-8; 58 e. nikolaZe,
eklesiis istoria, gv. 13; 59 d. abaSiZe, qarTlis politikuri istoriis zogierTi sakiTxi, mnaTobi, 1987, 9,
gv. 154-161; 60 axali aRTqma, briuseli, gv. 527; 61 p. ingoroyva, giorgi merCule, gv. 224; 62 narkvevebi,
I, gv. 549-550; 63 iqve, gv. 544; 64 iqve, gv. 526; 65 narkvevebi, I, gv. 549; 66 p. ingoroyva, giorgi merCule, gv.
224; 67 iqve, gv. 225; 68 iqve, gv. 211; 69 i. tabaRua, saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi, I,
gv. 56; 70 iqve, gv. 56; 71 narkvevebi, I, gv. 511; 72 k. kekeliZe, lit. istoria, I, gv. 40, SeniSvna 3;
kelenjeriZe, mokle istoria, gv. 5; 74 qarTlis cxovreba, I, gv. 41.

28

73

m.

rev marTali ( III s.)
gza qristianobisa I saukunidan wmida ninomde




         























     
        

       






29

          





       







          














           


 


   
         
   
         




30




 






       
     










         







         




       
         






31

        






          



   












         


         



         











32



 





          







    



          


        



            

       






 
  





33





















           






        


         


        
          









34



      








            




       


   

           

        





          

         

         





        

             

35



         




  














        








          


  








36




  


 



        















        













    


37








           

      





        














           



    








38



 









        






25

didi sjulis kanoni, gv. 545; 26 efrem mcire, uwyeba..., gv. 4; 27 n. janaSia, narkvevebi, gv. 13; 28 iqve,
gv. 20; 29 qarTlis cxovreba, IV, gv. 68-69; 30 T. bibiluri, qristianuli religiis sawyisebi saqarTveloSi,
`mnaTobi~, 1987, #6, gv. 142; 31 sabinini, saqarTvelos samoTxe, gv. 624, 625; 32 ev. nikolaZe, eklesiis
istoria, gv. 23-24; 33 Zeglebi, I, gv. 50; 34 s. janaSia, I, gv. 213; 35 g. lomTaTiZe, saqarTvelos
mosaxleobis kultura da yofa, gv. 60, Sen. 206; 36 p. ingoroyva, t. II, gv. 277; 37 T. surgulaZe, T.
bibiluri, m. ZnelaZe, adreuli qristianobis simbolo mcxeTidan, saq. ssr. mecnierebaTa akademiis
moambe, 101 3, 1981. gv. 741-742; 38 T. bibiluri, saintereso samarxeuli kompleqsi mcxeTidan (Zeglis
megobari), 62, 1983, gv. 39-43; 39 T. bibiluri, Tixis filasamarxi antikuri xanis saqarTveloSi (disertacia, xelnaweri); 40 T. bibiluri, qristianuli religiis sawyisebi saqarTveloSi, `mnaTobi~, 1987, #6, gv.
144; 41 qarTlis cxovreba, I, gv. 41; 42 didi sjulis kanoni, gv. 219; 43 Òðîèöêèé, Î öåðêîâíîé
àâòîêåôàëèè, ÆÌÏ, ¹7, ñòð. 44; 44 g. gozaliSvili, qarTlis moqcevis problema da bakuri, 1974, gv.
15; 45 iqve, gv. 21; 46 T. bibiluri, qristianuli religiis sawyisebi saqarTveloSi, gv. 144-145; 47 v.
goilaZe, wminda ninos qarTlSi Semosvlisa da qarTlis moqcevis daTariRebisaTvis, mnaTobi, 1986,
#2, gv. 153-154; 48 iqve, gv. 155-162; 49 iqve, gv. 150; 50 qarTlis cxovreba, I, gv. 115; 51 v. goilaZe, wminda
ninos qarTlSi Semosvlisa da qarTlis moqcevis daTariRebisaTvis, mnaTobi, 1986, # 8, gv. 152, 160162; 52 m. CxartiSvili, qarTuli hagiografiis wyaroTmcodneobiTi Seswavlis problemebi; `cxovreba
wmidisa ninosi~, 1987, gv. 25-26; 53 qarTlis cxovreba, I, gv. 70; 54 iqve, gv. 70; 55 p. ingoroyva, giorgi
merCule, gv. 262, SeniSvna I; 56 narkvevebi, t.II, gv. 181, 186; 57 T. kapanaZe, noqalaqevis bazilikebi, kr.
noqalaqevi _ arqeopolisi, gv. 120-121; 58 e. nikolaZe, eklesiis istoria, gv. 35; 59 n. janaSia,
narkvevebi, gv. 17; 60 qarTlis cxovreba, I, gv. 197; 61 iqve, gv. 159.

39

wmida mociqulTaswori mirian mefe ( IV s.)
Tqmuli abiaTar mRvdelisa, kvarTisaTvis
uflisa Cvenisa ieso qristesi


         

  











           
          


           

















40








   


   
     


     

    



          







          



         











41

        

        






          
       





*

          
 





             










             



* meeqvse Jami — naSuadRevis saTqmeli locva.

42







   
           



            











           

           






      



43

Tqmuli sidonia dedakacisa, romelmac
ixila da aRwera...






        








           













            





             



44





          
        



Tqmuli misive eklesiis aRSenebisaTvis






          

           
           









           



            






45



 
        































           


         
           



46






         
           




          






           
       





          

















47








         



      


aRmarTebisaTvis patiosnisa jvrisa
       
  




















           
 

48


          

             




            






            


          



            



  







             








49

           


         








 



wigni, romelic miswera romis patriarqma da
branjTa mefem ninos, mefe mirians da qarTlis ers





          



            
         
         







   



50




      








              










      







      
       
       


     





51

           




       
          
        




            















52

wmida

mowame

mefe

mirdati

( V s.)







         





          




53

wmida keTilmsaxuri vaxtag mefe ( V s.)
vaxtang gorgaslis cxovreba

47


  





         


          


             



          

          





          

          


          




          
          
          


54

     



     

   





      




     

  

      
     
     



   


  
           






      




55




*












 **









         





              



* igulisxmeba hunebi, alanebi da sxvadasxva CrdiloeTis tomebi, romlebic im dros awyobdnen
laSqrobebs dasavleT evropaSic ki.
** `qarTlis samefos~ dasavleTi sazRvari gadioda mdinare egriswyalze. `egriswylis qvemoT~, anu
am mdinaris iqiT mdebare marjvena sanapiro qveyana `afxazeTi~ Sedioda bizantiis imperiaSi anu
`berZnebis~ qveyana iyo. vaxtangis dros bizantielebma gadmolaxes qarTlis samefos sazRvari md.
egriswyalze da dai pyres qarTlis miwa-wyali egriswylidan vidre cixe-gojamde.

56





    

     


       








50





        


*



     
          







* vaxtangma gaaTavisufla berZnebisgan qarTlis teritoria cixe-gojidan egriswylamde da agreTve
afxazeTic, romelic berZnebs hqondaT dapyrobili. vaxtangi afxazeTSi Sevida Crdilokavkasiis
gziT, osebis damarcxebis Semdeg.

57


  






 

        

             

          
         

          





        






          












58




 






            

            
          







           

   









         
          




  
          
   

59



          



           












          


*

 **        


    
***




* igulisxmeba qarTlis samefos is miwebi, romlebic qarTls CamoaWra saberZneTma jer kidev
vaxtangamde, mefe varaz-bakuris dros _ klarjeTi zRvidan arsianamde.
** mdinare yubani.
*** osebis laSqrobis Semdeg vaxtangma `berZenTa qveyana~ anu afxazeTi aiRo da TviTon daiWira.
Semdeg ki vaxtangma da keisarma erTmaneTs gaucvales teritoriebi, saqarTvelos daubrunda klarjeTi, xolo saberZneTs afxazeTi. afxazeTis erTi nawili ki egriswylidan klisuramde mziTvis
saxiT SeuerTda vaxtangis samefos.

60










      









           
          



       

         


          


            








          


61

            












    
          

         


           



         


     



           
          


             
           




         


62

           



































           






63

*

            



            
           






            
**

          


     






             



***





* igulisxmeba im episkoposebis mTavari, romelnic vaxtangs Seegebnen _ mTavarepiskoposi miqaeli.
** fulis qisis Semnaxveli, molare.
*** `da dRes icodeT axalnergad WeSmaritad qarTli~.

64



     


  




















             







        


         





65









       





            






 



*



           



          



            

* vaxtangis meore cols mziTvad moyva teritoria egriswylisa da klisuris Sua, am qalis Svilebs
darCaT kidvc samemkvidrvod es miwebi, xolo pirveli colisgan darCenilebs samxreT saqarTvelo.

66






*



          

            


          






         


**






* napatelni cxovrobdnen dRevandel azerbaijanSi q. Seqis sanaxebSi. q. Seqi mdebareobs q. zaqaTalis aRmosavleTiT 64 km-is manZilze, xolo q. kaxidan daSorebulia 34 km-iT. imdroindeli
SexedulebiT, napatelni kaxeTis provinciaSi (`xevSi~) Sediodnen da ara hereTisaSi.
** imperatori iustiniane (527-565).

67

saqarTvelos sakaTalikosos daarseba












         
         




         


         








 









68

           

       






        
         


         














        



          

       
 
            




       

69



  


         
          
       


       







           
       













           





         



70

   



         

           










          



          












    


          

        



71






            





























           




 


72












       







         

        







         
        






        

 



73



           





         
         

           

        














 
           

            









         


74















          
  























      



75

        









        






           



           


           

       





         
       



           






76

        













        





         






    






        



         




77

         

            


       






       






       
     

         








        








          


78

        




  


         



       
     




 

          





        





        





          

         


79



          



         



















       
 
          
  




           








80









        











         






       

           





            




           


81


    





  

       


   


       





47

qarTlis cxovreba, I, gv. 139-207 gadmoRebuli Zveli qarTulidan; 50 `daimorCila... mefis
brZanebis gareSe~ _ es adgili gviandeli CanarTia, gv. 156; 52 q. c., I, gv. 171; vaxtangi gulisxmobda,
rom am drois qristianoba proberZnuli mimarTulebisa ar yofila, aramed aRmosavluri orientaciisa. TviT sparselTa Sorisac ki yofilan qristianebi. `daRaTu aw Sen migcne sparsni, ara ukue
gancruvdesa saxeli Cemi? da umetes Cuensa aqus mravalTa maTganTa siyuaruli qristesi, aramed
SiSisagan ver gamoacxadeben~; 59 q. c., I, gv. 146; samTavros ukve arsebul saepiskoposo taxtze.
aRsaniSnavia, rom geografiulad qarTlis samefo dayofili iyo oTx xevad: 1. xevi qarTlisa
(mtkvris saTavidan xunanamde); 2. xevi kaxeTisa; 3. xevi klarjeTisa da 4. xevi egrisisa (q. c., I, gv.
146); axali episkoposebi dausvamT sam xevSi: qarTlSi, kaxeTSi da klarjeTSi.

82

À.Êàðòàøåâ, Âñåëåíñêèå ñîáîðû, Ïàðèæ, 1963, ñòð. 412; 169 iqve, gv. 422; 170 s. janaSia, Sromebi,
V, gv. 74; 171 m. lorTqifaniZe, qarTli V s-is II naxevarSi, 1979, gv. 72-74; 172 Ïèãóëåâñêàÿ Í.Â.,
Êóëüòóðà Ñèðèéöåâ â ñðåäíèå âåêà, 1979 ã., ñòð.197; 173 Â.Ëóêîíèí, Êóëüòóðà ñàñàíèäñêîãî Èðàíà,
ñòð. 72; 174 n. janaSia, lazar farpecis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 1962, gv. 214; 175 ,,iberebi
qristianebi arian da am sarwmunoebis wesebs yvela imaze ukeT icaven, romelTac Cven vicnobT~,
georgika, II, gv. 21; 176 b. mWedliSvili, gorgasalis reformebis Sesaxeb. _ mnaTobi, 1986, #11, gv. 166169; 177 n. janaSia, narkvevebi, gv. 45-46; 178 didi sjulis kanoni, gv. 219; 179 iqve, gv. 249; 180 Àðõèåïèñêîï
Ëîëëèé (Þðüåâñêèé), Àëåêñàíäðèÿ è Åãèïåò, - Áîãîñëîâñêèå òðóäû, 25, 1984, ñòð. 151, ïðèì. 140;
181
qarTlis cxovreba, I, gv. 197; 182 n. janaSia, narkvevebi, gv. 32; 183 iqve, gv. 32; 184 b. mWedliSvili,
gorgasalis reformebis Sesaxeb. _ mnaTobi, 1986, #2, gv. 167; 185 Zeglebi, I, gv. 93; 186 didi sjulis
kanoni, gv. 271-273; 187 qarTlis cxovreba, I, gv. 197-198; 188 iqve, gv. 198-199; 189 Zeglebi, I, gv. 93; 190 b.
lominaZe, saqarTvelos sapatriarqo da misi avtokefalia, saRvTismetyvelo krebuli, 1981, 12, gv. 73;
191
Ä. Ìóñõåëèøâèëè, Íåêîòîðûå ïðîáëåìû èñòî÷íèêîâåä÷åñêîé êðèòèêè. _ macne, istoriis seria,
1986, #3, gv. 69; 192 iqve, gv. 67-70; 193 iqve, gv. 62; 194 T. yauxCiSvili, berZeni mwerlebis cnobebi
saqarTvelos Sesaxeb, I, gv. 141; 195 iqve, gv. 153; 196 iqve, gv. 151; 197 Ä. Ìóñõåëèøâèëè, Íåêîòîðûå
ïðîáëåìû èñòî÷íèêîâåä÷åñêîé êðèòèêè. - macne, istoriis seria, 1986, #3, gv. 64; 198 iqve, gv. 64-65;
199
iqve, gv. 69; 200 iv. javaxiSvili, saqarTvelos sazRvrebi, gv. 18; 201 n. janaSia, narkvevebi, gv. 88; 202
n. janaSia, lazar farpecis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, 1962, gv. 218; 203 n. janaSia, istoriuli
wyaroTmcodneobis narkvevebi, I, gv. 298; 204 iv. javaxiSvili, saqarTvelos sazRvrebi, gv. 17; 205 n.
janaSia, istoriuli wyaroTmcodneobis narkvevebi, I, gv. 89, 213; 206 Zeglebi, I, gv. 89; 207 Zeglebi, I, gv.
89; 208 iqve, gv. 89.
168

83

wmida

mefe

arCili

( VIII s.)





           









   

     

      
       







             


           






           


84



 

            




             










        



85

wmida daviTi da konstantine ( VIII s.)
wmida konstantine qarTveli ( IX s.)








       
      

    

   


       

     
    









 










86






           
        
           


     




























          



87


           
             








  
    










     



         

         


           
           




         




88





          







 


          

          








            









107

qarTlis cxovreba, t. I, 1955 w., gv. 251; 108 qarTlis cxovreba, I, 1955 w., gv. 229. 109 a. bogveraZe,
arabebis Semosvla saqarTveloSi, narkv. II, 1973, gv. 286; 110 qarTlis cxovreba, w. I, 1955w., gv. 230; 111
p. ingoroyva, giorgi merCule, 1954 w., gv. 080. 112 iqve, gv. 092; 113 iqve, gv. 093; 114 iqve, gv. 094; 115 ioane

89

sabanisZe, `wamebaA wmindisa da netarisa mowamisa qristesisa haboAsi~, qrestomaTia, 1946 w., gv. 57. 116
iv. javaxiSvili, Txzulebani, t. II, 1983 w., gv. 91; 117 p. ingoroyva, giorgi merCule, 1954 w., gv. 0102;
118
`wamebaA da Rvawli wmindaTa da didebulTa daviT da konstantinesi~, qrestomaTia, 1946 w., gv. 240;
119
iqve, gv. 235; 120 iqve, gv. 235; 121 `wamebaA da Rvawli daviT da konstantinesi~, qrestomaTia, 1946 w.,
gv. 235. 122 iqve, gv. 237; 123 qarTlis cxovreba, t. I, 1955 w., gv. 235; 124 iqve, gv. 237. 125 qarTlis cxovreba,
I, 1955 w., gv. 250; 126 iqve. gv. 245. 127 `martviloba gobronisi~, Zveli qarTuli agiografiuli
literaturis Zeglebi, I, 1964 w., gv. 179; 128 iqve, gv. 179; 129 martviloba gobronisi, Zegli I, gv. 181;
130
iqve, gv. 181; 131 iqve, gv. 182; 132 iqve, gv. 183; 133 qarTuli agografiuli literaturis Zeglebi, I, 1964,
gv. 165; 134 iv. javaxiSvili, Txzulebani, t. VIII, 1977, gv. 86; 135 iqve, gv. 86; 136 Zveli qarTuli
agiografiuli literaturis Zeglebi, I, 1964w., gv. 165. 137 qarTuli istoriuli sabuTebis korpusi,
1984 w., gv. 33. 138 qarTlis cxovreba, I, 1955 w., gv. 281; 139 iqve, gv. 303; 140 qarTuli istoriuli
sabuTebis korpusi, 1984 w., gv. 72; 141 qarTlis cxovreba, II, 1959 w., gv. 118.

90

wmida

mowame

aSot

kurapalati

(bagrationi)

( VIII s.)



           




   












      

    
          

          















91


          










92

wmida

dinar

dedofali

( X s.)

   

      












    


       









93

Rirsi

basili

Ze

bagrat

III-isa

( XI s.)











94

wmida keTilmsaxuri
mefe daviT aRmaSenebeli ( XII s.)
mefeT mefe daviTis cxovreba







           
          






           




           











           






95





         
            
 


    
     




    
     


    
     



    


    



          


            








96

    

 

















           



         


            
          
  

           









              

97





         





         






















       





   

         

98


          





 
          







          










 




         
            





          




99

    
     

 
            
        






















        











     


100

          

          
            
           







   







            


















             
           


101










         


          





            



            




          















102





            

          














           






          
        










          
        


103







           



 

          
        


          








            

     





            




     




104

          














         














        








          



105






         
















         










           
       








106






            





mefe daviTi _ morCili berisa


         















         
  




               

         
          

107



     






     



    

     
   

        
      
 

    

     



         





           


          
 
 



108









