МЕХАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА

ТО. ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНИТЕ ТО

1.

На коя фигура е изобразен пълен разрез ?

2.

На коя фигура е изобразено сечение ?

3.

На коя фигура полуизгледът на симетричен обект е вярно
означен?

4.

Кое е вярното определение за сечение ? - Фигурата, в която
секущата равнина пресича материала на изобразявания
обект.

5.

На коя фигура е изобразен полуизглед-полуразрез ?

6.

Методът на проектиране, при който изобразяваният обект се
намира между проекционната равнина и наблюдателя, се
нарича: - метод на проектиране в първи квадрант

7.

На коя фигура разрезът е означен правилно?

8.

На коя фигура е показано изнесено сечение ?

9.

На коя фигура е показано наложено сечение ?

10. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Впресовано съединение
11. На

коя фигура изобразеният сложен разрез е недопустим ?

12. Дадени

са два изгледа на детайл (отпред и отгоре) според
европейското проектиране. Да се посочи верният изглед

отляво на посоченото с мрежа място.

Отговор:

13. Дадени

са два изгледа на детайл (отпред и отляво) според
европейското проектиране. Да се посочи верният изглед
отгоре на посоченото с мрежа място

Отговор:

14. Знакът

за проектиране в трети квадрант (американско
проектиране) е:

15. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Щифтово съединение, като щифтът е деформиран
в двата края
16. На

коя фигура проекциите на изобразения детайл,
изпълнени по метода на европейското проектиране са
верни?

Отговор:

17. Кога

се използва 1/4 изглед?

Отговор: при две равнини на симетрия
18. В

зависимост от разположението на проекционната равнина
спрямо равнините на проекционния куб изгледите биват: основни и допълнителни

19. Частичният

20. Какво

завъртян изглед е показан на фигура:

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отгвор: Нитово
21.

На коя фигура не е изобразен частичен разрез ?

22. Кой

метод на проектиране е използван?

Отговор: американски
23. Кое

24. Към

е правилното означение за секуща равнина ?

разглобяемите съединения с профилни повърхнини
спадат: - Резбови; Шлицеви; Зъбни; Верижни

25. Към

неразглобяемите съединения без добавяне на материал
спадат: - Нитоване; Валцоване; Армиране

26.

Кой от изобразените разрези с успоредни равнини е означен
правилно? –

27. Дадени

са изгледите отпред и отгоре на детайл (според
американското проектиране). Да се посочи верният изглед
отдясно на посоченото с мрежа място.

Отговор:

28. Към

разглобяемите съединения с гладки повърхнини спадат:
- Сглобки; Щифтови; Шпонкови

29. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Шпонково съединение
30. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Споено
31. Европейското

проектиране е метод на проектиране в: първи квадрант

32. Методът

на проектиране, при който проекционната равнина
се намира между изобразявания обект и наблюдателя, се
нарича: - метод на проектиране в трети квадрант

33.

На коя фигура е изобразен разрез с успоредни и пресичащи
се секущи равнини ?

34. В

кой от чертежите е допусната грешка при
изобразяването ?

35. Кое

е вярното определение за разрез ? - Изображение, което
освен сечението, съдържа и изгледа на частта на обекта,
намираща се зад секущата равнина (равнини).

36. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Разглобяемо съединение посредством еластичен
елемент (зъбчета и отвори)
37. Локалният

изглед се свързва с изходното изображение и се
разполага спрямо него по следния начин: - чрез тънка
прекъсвана линия от дълго тире и точка, по метода на
проектиране в трети квадрант

38. С

кои от показаните знаци се означава метода на европейско
проектиране?

39. Неподвижността

на съединяваните детайли един спрямо
друг на фигурата се осъшествява чрез:

Отговор: Винт и два щифта
40. В

зависимост от обхвата на проекцията изгледите биват: пълни, частични, полуизгледи и локални

41. Към

неразглобяемите съединения с добавяне на материал
спадат: - Спояване; Слепване; Заваряване; Съшиване

42. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Щифтово съединение
43. На

коя фигура разрезът е изпълнен вярно ?

44. Показаната

фигура съдържа разрез и изглед. Какъв е видът

на изгледа?
Отговор: локален
45. На

коя фигура е изобразена щриховка за пластмаса ?

46. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Споено
47. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Съединение с шплинт
48. На

коя фигура разрезът е изобразен правилно ?

49. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Съединение чрез ос с канал, в който се поставя
пружинен пръстен
50. Какво

представлява изобразеното съединение на фигурата?

Отговор: Слепено
51. Кой

метод на проектиране е използван?

Отговор: европейски
52. Изгледът

е : проекцията на обърнатата към наблюдателя
част от обекта

53.