You are on page 1of 11

ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, СГЛОБЕНИ

ЕДИНИЦИ И ЕЛ.СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ОБЕМЕН
МОНТАЖ
1. Каква е големината на цифрите на позициите на съставните
части в сборния чертеж? - по-големи от размерните числа
2. Какво се записва в графа " Позиция" на списъка на
съставните части? - номерата на съставните части,
поставени в сборния чертеж на сглобената единица
3. Списъкът на съставните части може да се изпълни: - върху
чертежа на сглобената единица
4. Какво трябва да се спазва при нанасяне на позициите на
съставните части в сборния чертеж? - Показните линии не
трябва да се пресичат помежду си, както и да не пресичат
размерни линии, а позициите да се подреждат по колони и
редове около проекциите
5. Кой е верния начин на присъединяване на снопа към
устройството? - спояване, чрез разглобяемо съединение,
чрез накрайници
6. Какви размерни числа се нанасят в чертежи, начертани в
мащаб 2:1? - Действителните размери
7. Как се означават еднакви съставни части в сборния чертеж?
- с позиция само вьрху една от тях
8. Кой е основният конструкторски документ за сглобена
единица? - списък на съставните части
9. Каква информация не се съдържа в чертежа на детайл? –
Сглобки
10.

На кой чертеж е допусната грешка ?

11.
На коя фигура е спазена проекционната връзка между
проекциите на показания детайл?

Отговор:

12.
На коя фигура са дадени необходимите и
достатъчни проекции, които изясняват напълно
показания детайл ?

Отговор:

13.

На коя фигура сборният чертеж е правилно оразмерен?

14.
Какво се попълва в графа "Материал" на списъка на
съставните части? - стандартизирано описание на вида на
материала, от който е направен детайла
15.
Какво се попълва в графа "Количество" на списъка на
съставните части? - броя на всички еднакви съставни части
на сглобената единица

16.
Коя е главната проекция в чертежа на детайл? Проекцията, която носи най-много информация, обикновено
в разрез
17.
Къде се разполагат техническите изисквания върху
чертеж на детайл ? - Над основния надпис
18.
Какво показва схемата на съединенията 301? електрическите връзки между съставните части на
изделието и вида на проводниците, с които те се
осъществяват, както и местата на тяхното присъединяване и
въвеждане
19.
Какво съдържа сборният чертеж на снопа? изображение, размери на и между клоновете, таблица на
свързванията, позиции, технически изисквания
20.
Даден е сборен чертеж с идентификационен номер
РЕ09.00.00 ЧС. Кое е вярното означение на стандартизирано
изделие в състава на сглобената единица? - нито един от
посочените
21.
На коя фигура проекциите на детайла са разположени
правилно ?

22.

Коя от фигурите не съдържа проекции на детайл?

23.
Кое изображение не се допуска да бъде главна
проекция в чертеж на детайл ?

24.
Какво съдържа комплекта техническа документация на
електротехническо изделие? - сборен чертеж, списък на
съставните части, чертежи на нестандартизираните детайли
25.
Как се изобразяват детайли в мащаб 2:1? - Увеличени
два пъти
26.
Какво съдържа монтажният чертеж? - опростено
изображение на техническия обект и данни, нужни за
монтиране на мястото на експлоатация
27.
Как се идентифицират крайщата на един и същ
проводник от снопа? - маркиране върху изолацията
28.
Според кои от признаците съставните части се
групират в списъка на съставните части? - според
възможния ред на сглобяване, според важността на
съставната част, според друга логична последователност

29.
Даден е сборен чертеж с идентификационен номер
РЕ09.00.00 ЧС. Кое от означенията на детайл - съставна част
на сглобената единица е вярно? - РЕ09.00.01
30.
Кое е правилното означение на крайщата на
проводника? -начало, край, цвят, сечение

31.

Посочете фигурата, съдържаща верните изображения.

32.
Кое е вярното при щриховане на съседни детайли от
еднакъв материал в сглобената единица?

33.
Какво съдържа габаритният чертеж? - контурно
изображение и габаритни размери
34.
Какви групи означения са включени в списъка на
съставните части и каква е тяхната последователност? сглобени единици, детайли, стандартизирани изделия
35.
Кой е верния начин на изобразяване на снопа в сборния
чертеж? - разгънат вид в равнината на чертежа
36.

Как се означават клоновете на снопа в сборния чертеж?

37.
Какво представлява сноп проводници? -съвкупност от
проводници, проводници и кабели или само кабели,
неподвижно свързани помежду си
38.
Кои от габаритните размери се включват в сборния
чертеж на снопа? - нито един от посочените
39.
Даден е сборен чертеж с идентификационен номер
РЕ09.00.00 ЧС. Кое от означенията на сглобена единица съставна част на цялото изделие е вярно? - РЕ09.01.00
40.
Какви са допустимите опростявания при изработване
на сборен чертеж? - не се изобразяват: хлабини между
валове и отвори; фаски и закръгления, а скрепителните
детайли се изобразяват с техните оси

41.
Какво е предназначението на сноп проводници? - за
електрическа връзка между устройства при обемен монтаж
42.
Как се изобразяват детайли в мащаб 1:2? - Намалени 2
пъти
43.
Кое е правилното буквено-цифрово означение на
многополюсни накрайници с черупка в сборния чертеж на
сноп?

44.
На коя фигура проекциите на показания детайл са
изпълнени правилно ? –

Отговор:

45.
На коя фигура са дадени необходимите и достатъчни
проекции, които изясняват напълно показания детайл ?

Отговор:

46.
Кои от чертежите са на сглобена единица? - чертеж на
общия вид, сборен чертеж, монтажен, габаритен
47.
Какви размерни числа се нанасят в чертежи, начертани
в мащаб 1:2? - Действителните размери

48.
Какво съдържа сборният чертеж? - изображения,
размери, позиции, технически изисквания
49.
Какво представлява бандажирането? - привързване на
клоновете на всеки 15 mm
50.
Кой от изброените номера на списък на съставните
части съответства на сборен чертеж с идентификационен
номер РЕ09.00.00 ЧС? - РЕ09.00.00
51.
На коя от фигурите сборният чертеж на сглобена
единица съдържа необходимия брой изображения,
разположени в проекционна връзка, според европейски
метод на проектиране?

52.
Кой е основният конструкторски документ за детайл? –
чертеж
53.
Кой чертеж съдържа цялата информация за сглобяване
на сглобената единица? - сборен чертеж
54.
Кой от изброените детайли се допуска да се изобразява
в надлъжен разрез ? - Кух детайл
55.
На коя фигура са дадени необходимите проекции,
които изясняват напълно показания детайл ?

Отговор: