You are on page 1of 20

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Manajemen Operasional Farmasi) Bagian 8 (MANAJEMEN INVENTORY

)

Disusun Oleh:

NAMA NIM 'E(AS)*O(ON*AN +ARI ,RA'TI'-M

: Sri I. Bat r !ati : "##$%""& : VIIB)" : 'a.is Siang ("/:##0"&:%#)

LABORATORIUM KOMPUTER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS A MA! !A LAN "O#"AKARTA $%&'

MANAJEMEN INVENTOR"
A( T)j)an ". Da1at .en2elas3an 3 nse1 in4ent r5 .ana2e.en 1erasi nal 6an 1r 6u3si $. Da1at .enera13an 3 nse1 6asar in4ent r5 untu3 .ana2e.en 1erasi nal 6an

1r 6u3si 6i in6ustr5 7at .au1un A1 te3 sesuai 6engan 3asus %. Da1at .engguna3an salah satu t l in4ent r5 6ari ,OM 8 r !in6 !s untu3 1en5elesaian 3asus 6an analisisn5a

B( !asar Teori KONSEP !ASAR Salah satu 8ungsi .ana2erial 5ang sangat 1enting 6ala. 1erusahaan a6alah 1erasi nal suatu

1engen6alian 1erse6iaan (inventory controll)9 3arena 3e7i2a3an

1erse6iaan se:ara 8isi3 a3an 7er3aitan 6engan in4estasi 6ala. a3ti4a lan:ar 6i satu sisi 6an 1ela5anan 3e1a6a 1elanggan 6i sisi lain. ,engaturan 1erse6iaan ini 7er1engaruh terha6a1 se.ua 8ungsi 7isnis ( operation, marketing, dan finance). Ber3aitan 6engan 1erse6iaan ini ter6a1at 3 n8li3 3e1entingan 6iantara 8ungsi 7isnis terse7ut. ;inan:e .enghen6a3i ting3at 1erse6iaan 5ang ren6ah9 se6ang3an Mar3eting 6an 1r 6u3si 6a1at 6i1enuhi. Ber3aitan 6engan 3 n6isi 6i atas9 .a3a 1erlu a6a 1engaturan terha6a1 2u.lah 1erse6iaan9 7ai3 7ahan07ahan .au1un 1r 6u3 2a6i9 sehingga 3e7utuhan 1r ses 1r 6u3si .au1un 3e7utuhan 1elanggan 6a1at 6i1enuhi. Tu2uan uta.a 6ari 1engen6alian 1erse6iaan a6alah agar 1erusahaan selalu .e.1un5ai 1erse6iaan 6ala. 2u.lah 5ang te1at9 1a6a !a3tu 5ang te1at9 6an 6ala. s1esi8i3asi atau .utu 5ang telah 6itentu3an sehingga 3 ntinuitas usaha 6a1at ter2a.in (ti6a3 terganggu). -saha untu3 .en:a1ai tu2uan terse7ut ti6a3 terle1as 6ari 1rinsi101rinsi1 e3 n .i9 5aitu 2angan sa.1ai 7ia5a07ia5a 5ang 6i3eluar3an terlalu tinggi. Bai3 1erse6iaan 5ang terlalu 7an5a39 .au1un terlalu se6i3it a3an .ini.7ul3an .e.7eng3a3n5a 7ia5a 1erse6iaan. Ji3a 1erse6iaan terlalu 7an5a39 .a3a a3an ti.7ul 7ia5a07ia5a 5ang 6ise7ut 1erasi .engingin3an ting3at 1erse6iaan 5ang tinggi agar 3e7utuhan 3 nsu.en 6an 3e7utuhan

e. Yang ter1arah 2i3a 1elanggan . . ' nsu.eni. Selain 7ia5a 6i atas 6i3enal 2uga 7ia5a 1e.en . Pen*en+alian perse+iaan: a3ti4itas .7eli 6ari 1esaing 6an terus 1in6ah . ". $.eni.erse6iaan .7elian (2i3a 3e7utuhann5a ti6a3 .asih setia). +al ini a3an .e.7eli 6ala.ilihan 1e.aan 6an 1e.ili3i 1erse6iaan 5ang 7an5a39 se1erti : 7ia5a 5ang tertana.ili3i 1erse6iaan 1r 6u3 2a6i ter6a1at % 3e.en6esa3).carrying cost.1er leh 3euntungan.lah 1erse6iaan 1a6a ting3at 5ang 6i3ehen6a3i. 5aitu 7ia5a07ia5a 5ang ter2a6i 3arena 1erusahaan . MEN#APA PERSE!IAAN !IKELOLA.e.e.esanan ( ordering cost) 5aitu 7ia5a0 7ia5a 5ang 6i3eluar3an sehu7ungan 6engan 3egiatan 1e. ' nsu.esanan se2a3 1ene. 1erse6iaan)9 se!a gu6ang9 7ia5a a6.1atan . Me.en5urat9 7ia5a a6.a6a 1r 6u3 7arang9 1engen6alian 1erse6iaan 6ite3an3an 1a6a 1engen6alian . Begitu 2uga a1a7ila 1erse6iaan terlalu se6i3it a3an .7eli 6ari 1esaing9 6an 3e. 1erse6iaan9 7ia5a .aterial. . 6al 7esar.1atan . $).inistrasi 1ergu6angan9 ga2i 1ega!ai 1ergu6angan9 7ia5a asuransi9 7ia5a 1e.enga3i7at3an tertun6an5a 3ese.a3an se6i3it 1a6a .1ai terse6ian5a 7ahan)7arang 6i gu6ang. %). +al ini a3an .si sering 3ali 7ersa.erlu3an 1erse6iaan.asaran9 6an 8ungsi 3euangan.a6a 1r 6u3 2asa9 1engen6alian 6iuta.enangguh3an 1e.a 1erse6iaan ti6a3 a6a.7utuh3an .asu3 7ia5a 3ese.as 39 7ia5a 1engang3utan 6an 7 ng3ar .1er leh 3euntungan sela.aterial 6an 7an5a3 1a6a 2asa 1as 3an 3arena 3 nsu. 6al (ter. . 6ala.e.e.aan 6engan 1enga6aan 2asa sehingga ti6a3 .1engaruhi 1ela5anan 3e 1elanggan.7ul3an 7ia5a a3i7at 3e3urangan 1erse6iaan 5ang 7iasa 6ise7ut stock out cost se1erti : . Bia5a07ia5a terse7ut antara lain : 7ia5a tele1 n9 7ia5a surat .1atan 1esanan9 7ia5a 1e.eru1a3an in4estasi 5ang .en6esa3 6an .en2a6i 1elanggan 1esaing9 artin5a 3ita 3ehilangan 3 nsu.e. 1artai 3e:il9 terganggun5a 1r ses 1r 6u3si9 ti6a3 terse6ian5a 1r 6u3 2a6i untu3 1elanggan. Me.en.1ertahan3an 2u.eliharaan 1erse6iaan9 7ia5a 3erusa3an)3ehilangan. JENIS PERSE!IAAN . 6ala.eri3saan 7ahan)7arang.uat9 7ia5a 1eneri.e.inisrasi 6an 1ene.1un5ai 1engaruh 1a6a 8ungsi 1erasi9 1e.en .ahaln5a harga 3arena . %.7ali 3e 1erusahaan (2i3a 3e7utuhan .1atan 1en6a1atan atas 6ana 5ang tertana.7ul3an 3ehilangan 3ese.ung3inan9 5aitu : ").Ji3a ti6a3 .e.e.1atan 1esanan sa.

esanan (ordering cost) Bia5a 1e.a3a a3an a6a 7ia5a 1en5ia1an ( set up cost): Bia5a 1engel laan 1erse6iaan (Carrying cost) surat . $.erse6iaan 7arang 2a6i 7iasan5a tergantung 1a6a 1er. a.erse6iaan 7arang setengah 2a6i 6an 7ahan . 0 0 0 0 0 :. Me. Men2aga 1erse6iaan 7ahan 5ang 6ihasil3an se:ara .aan (Receiving cost) Ji3a 6i1r 6u3si sen6iri .intaan 1asar (independent demand inventory) .en terha6a1 1elanggan. .1uan untu3 .it. Men6a1at3an 3euntungan 6ari ?uantit5 6is: unt "#. Men5esuai3an 6engan 2a6!al 1r 6u3si <.an 8.en5urat 6an 7ia5a untu3 .engurangi risi3 3eterla. TUJUAN PERSE!IAAN ".1at3an 6i se1an2ang 2aringan 1r ses 1r 6u3si 6an 2alur 6istri7usi. 7.usi. ' . KAPASITAS VS PERSE!IAAN Kapasi-as: . -ntu3 .7atan 1engiri. Menghilang3an).en5ia13an 1erleng3a1an 6an 1eralatan.intaan 6an 1ena!aran.7elian %.a.intaan 5ang 6a1at 6ira.". . /.engantisi1asi 1eru7ahan 1a6a 1er. >.entah 6itentu3an leh tuntutan 1r ses 1r 6u3si 6an 7u3an 1a6a 3einginan 1asar (dependent demand inventory). Menghilang3an). Menghilang3an 1engaruh 3eti6a31astian (.an 7ahan &.7uatan 1erintah 1e. Bia5a 1er unit (item cost) Bia5a 1en5ia1an 1e.is: safety stock) $.an 1e.ua 1erse6iaan .al3an. AL.aterial 5ang 6ite. Mengantisi1asi 1er.7elian (purchasing order) Bia5a 1engiri.esanan Bia5a trans1 rtasi Bia5a 1eneri.7eri !a3tu luang untu3 1engel laan 1r 6u3si 6an 1e.eru1a3an 3e. Stru3tur 7ia5a 1erse6iaan.enghasil3an 1r 6u3 Perse+iaan: se.engurangi resi3 3enai3an harga =. AL "AN# !IPERTIMBAN#KAN ".

8. Bia5a ini 7eru7ah sesuai 6engan nilai 1erse6iaan.esanan sa. storage). =. 1a6a setia1 l t.enentuan 7era1a 7esar 6an 3a1an 1e.ERIODI' ((ERIODIC RE&IE' %$%#EM) D. Ba3tu antara 1e. 'e:e1atan 1er.1ai 6engan 1esanan 6ating (lead time) harus teta1. Bia5a 5ang 6in5ata3an 6an 6ihitung se7esar 1eluang 5ang hilang Bia5a 5ang . Besar ordering cost atau set up cost teta1 untu3 setia1 l t 5ang 6i1esan 6an ti6a3 tergantung 1a6a 2u. Besar carrying cost tergantung se:ara garis lurus 6engan rata0rata 2u. .e 5ang 7esar. $.enerus. METODA ABA METO!A EO/ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) ASUMSI: ".a:a. +arga 1er unit teta1 6an ti6a3 a6a 1engurangan harga !alau1un 1e. /. METODA +YBRID E. Ite. METODA EO@ (ECONOMIC ORDER !"N#I#$) B. . $. %.7elian 6ala.lah 1erse6iaan.intaan teta1 6an terus . METODA SISTEM . 7entu3 1a3et.eli1uti 7ia5a gu6ang9 asuransi9 6an 1a2a3 ( Cost of Bia5a resi3 3erusa3an 6an 3ehilangan (Cost of obsolescence. METODA SISTEM .0 0 6. METO!A MANAJEMEN PERSE!IAAN A. Ti6a3 1ernah a6a 3e2a6ian 1erse6iaan ha7is atau stock out. Material 6i1esan 6ala. 2u.aan 6an teta1 6ala. a6alah 1r 6u3 satu .lah ite. &.esanan harus 6ila3u3an.lah 4 lu. deterioration and Bia5a a3i7at 3eha7isan 1erse6iaan (St :3 ut : st) a1a7ila nilai 1erse6iaan 6iguna3an untu3 in4estasi (Cost of capital). 1a3et atau l t 6an 1esanan 6ating 1a6a !a3tu 5ang 7ersa.EMERI'SAAN TER-S MENER-S (CON#IN!O!% RE&IE' %$%#EM) A. e. loss). 6an ti6a3 a6a hu7ungan 6engan 1r 6u3 lain.EMERI'SAAN . <.

engel laan Bia5a Mini.u.esanan 1er tahun (Ordering cost): OA C S (D)@) Bia5a 1engel laan 1erse6iaan 1er tahun (Carrying cost) AA C i: (@)$) Ma3a9 t tal 7ia5a 1erse6iaan: TA C S (D)@) D i: (@)$) Bia5a Tahunan TAC7ia5a t tal Bia5a . iA@)$ Bia5a 1e.Bia5a 1e.esanan SED)@ EO@ .

1anan (:arr5ing : st).intaan 6is3rit9 te3ni3 ini 6ilan6asi leh .Ter2a6i 3esei.O@) : .esanan 6itentu3an leh 1er.esanan (e: n .et 6e EO@.lah 1e. . .O@ 6iguna3an se7agai 1engganti EO@9 7ila 1er.O@ ini 3uantitas 1e.enga.a3a @ 6ihitung 6ari: @ C √($SD))i: F= $ "D h METO!A PO/ (PERIODIC ORDER QUANTITY) (eriod Order uantity (. .enurun3an 7ia5a 1en5i.inggu Dengan .esanann5a a6alah setahun.enghitung !a3tu antar1e.esanan e3 n .i: ti. Dengan .7angan antara carrying cost 6an ordering cost9 .is ..intaan ti6a3 uni8 r.7il 6asar 1erhitungan 1a6a .a3aian 1er .a3a a3an 6i1er leh 7esarn5a 2u.intaan a3tual9 sehingga a3an .is agar 6a1at 6i1a3ai 1a6a 1eri 6e 7ersi8at 1er.et 6e 1esanan e3 n .e 7et!een r6ers) .O@: • • • • .ula EO@ 6iguna3an untu3 .en6e3atan .enggunaan.O@ C EO@)Rata$ 1e.lah 1esanan 5ang harus 6ila3u3an 6an inter4al 1eri 6e 1e. r.engguna3an 3 nse1 2u.

7elian untu3 .atis 6itulis : D @+ TA C G S D G D .ening3at.an6) $.1anan9 6i.e is : nstant an6 3n !) /.1anan 1r 1 rgsi nal 6engan rata0rata ting3at 1erse6iaan (Aarr5ing : st 6e1en6s linearl5 n the a4erage le4el 8 in4ent r5) <.D .an6 rate is : nstant).lah 5ang le7ih 7esar. Bia5a 1e.en:ari 7ia5a t tal9 se:ara .ate.en:ari 7ia5a teren6ah 6engan .a3in .a3in 7an5a3 2u.a3in .7elian 6engan 7ia5a 1en5i. Dala. rang3a . 2u. +an5a satu ite.e.ana se. +arga 1er unit tergantung 3e1a6a 3uantitas (-nit : st 6e1ent n ?uantit5) &.intaan 3 nstan (De. .lah 5ang 6i7eli.Mo+el ".7eli 6ala.e. rang3a .7ang3an trade off antara 7ia5a 1e.esana 1er 1esanan teta1 (Or6ering)setu1 : st 1er r6er is 8iEe6) =. 6el 1 t ngan harga ini 3ita harus .asu3an 7ia5a 1e. is a single 1r 6u:t) Dala.1anan a3an se. 6el ini 6i. .7eri3an harga 5ang le7ih ren6ah 3e1a6a 1elanggan 5ang . Ja6i harga 1er unit 6itentu3an se. (ea6 ti.lah 5ang 6i7eli . 5ang 6i3en6ali3an (The ite.enurun9 ta1i 6i lain 1iha3 7ia5a 1en5i.intaan Be7as (In6e1en6ent De.e.er. As)msi +alam /)an-i-1 !is2o)n.a3in .a3a 7ia5a 1e.e 1en2ualan sering3ali 1erusahaan (supplier) . Bia5a 1en5i.e teta1 6an 6i3etahui ((ea6 ti. Ting3at 1er. %.ening3at3an 4 lu./UANTIT" !IS0OUNT MO!EL Dala.a3in 7an5a3n5a 2u.urah 6engan se.7elian 1er unit a3an se.1erti.engguna3an .

Ji3a 2u.7elian)1esanan 5ang 1ti. +al 5ang 6i1erhitung3an 6i 6ala.esanan9 7ia5a 1en5i.eru1a3an 7ia5a07ia5a 5ang ter3ait langsung 6engan 3egiatan 1e.1anan9 6an 7ia5a teta1 1erse6iaan.ili3i 7ia5a teren6ah.a3a 2u.esanan 5ang 6ila3u3an leh 1erusahaan.al a6alah 3uantitas 5ang . +itung 7ia5a t tal untu3 3uantitas 1a6a harga teren6ah terse7ut. $.lah ini 8isi7el hitung 7ia5a t taln5a9 6an 7an6ing3an 6engan 7ia5a t tal 1a6a 3uantitas se7elu.a:a.enentu3an 2u.aliasi 7ia5a 1erse6iaan t tal tahunan9 1erlu 6ila3u3an lang3ah0 lang3ah se7agai 7eri3ut : ".esanan .1ai 6i1er leh EO@ 8isi7el atau 1erhitungan ti6a3 7isa 6ilan2ut3an. 'uantitas 1ti.lah 1e.lah 1e.asih ti6a3 8isi7el9 ulangi lang3ah0lang3ah 6i atas sa. a( Bia1a Pemesanan Bia5a .e. A1a7ila 2u.9 5aitu 7ia5a 1e.n5a (lang3ah $).lah 5ang a3an 6i7eli . KATE#ORI BIA"A Menurut Ah5ari ( $##% : $<" )9 7ia5a 5ang harus 6i3eluar3an leh 1erusahaan sehu7ungan 6engan 1en5elenggaraan 1erse6iaan 6i 6ala.lah terse7ut .ini.Q 2 'alau ter6a1at 7e7era1a 1 t ngan harga9 . +itung EO@ 1a6a harga teren6ah 3e6ua. suatu 1erusahaan ter6iri 6ari tiga .a3a untu3 . Ji3a ti6a3 lan2ut3an 3e taha1 $.lah 5ang 6i1ers5arat3an 6ala. Ji3a lang3ah 3etiga . +itung nilai EO@ untu3 1 t ngan harga tertinggi (harga teren6ah).al.lah ini 8isi7el9 artin5a 2u. %. 7ia5a .esanan 5ang a3an .e. /.e.eru1a3an 2u. 1 t ngan harga9 .en:a1au 2u.

1an 7ahan $) Bia5a asuransi 7ahan %) Bia5a 3erusa3an 7ahan 6ala. leh 1erusahaan sehu7ungan 6engan a6an5a 7ahan 7a3u 5ang 6isi.1an 6i 6ala.1anan antara lain : ") Bia5a si.inistrasi /) Bia5a 7 ng3ar 7ahan 5ang 6i1erhitung3an untu3 setia1 3ali 1e.1an 6ala.7elian $) Bia5a 1e.1anan .esanan.esanan lain 5ang ter3ait 6engan 8re3uensi 1e.esanan ini a3an 6i1erhitung3an atas 6asar 8re3uensi 1e.7elian.7elian9 set u1 : st9 1r :ure. .7ali <) Bia5a .esanan antara lain : ") Bia5a 1ersia1an 1e. 3( Bia1a Pen1impanan Bia5a 1en5i.1anan /) Bia5a 1e. 1erusahaan.eru1a3an 7ia5a 5ang harus 6itanggung : nt h 6ari 7ia5a 1en5i. 1en5i.7uatan 8a3tur %) Bia5a e3s1e6isi 6an a6. Be7era1a .7elian 5ang 6ila3sana3an 6ala.lah unit 5ang 6i1esan 1a6a setia1 3ali 1e.ent : st. 6al untu3 in4estasi 7ahan =) Bia5a 3erugian 1en5i. 1erusahaan.a6a 1rinsi1n5a 7ia5a 1e.1e.eliharaan 7ahan &) Bia5a 1enge1a3an 3e.1anan 8) Bia5a se!a gu6ang 1er satuan unit 7ahan >) Risi3 ti6a3 ter1a3ain5a 7ahan 3arena usang "#) Bia5a 7ia5a lain 5ang teri3at 6engan 2u. Be7era1a : nt h 6ari 7ia5a 1e.esanan 6ila3u3an9 6an 7era1a 2u.esanan a6alah 7era1a 3ali 1e.lah 7ahan 5ang 6isi. 1erusahaan 5ang 7esang3utan.7elian &) Bia5a 7ia5a 1e.esanan ini sering3ali 6ise7ut se7agai 7ia5a 1ersia1an 1e. Bia5a 1e.

A1a7ila hari a3ti8 6ala.a3a tentu3anlah 3 .1an 6i 6ala. 1erusahaan 5ang ti6a3 ter3ait 9 7ai3 6engan 8re3uensi 1e. Bera1a 2u. Bera1a 7ia5a t tal9 r6er 6an h l6ing untu3 . in4ent r5 6i RS-D terse7ut sehingga 7ernilai e3 n .asis 6i.al 1r 6u:ti n ?uantit5 (@) serta 3 .lah unit 5ang 6isi.1 nen . setahun .al 6an rata0rata 7arang 6igu6ang sehingga e8isienH :. setahun 6ihitung $&# 6an ting3at 1r 6u3si harian 8# unit)hari .a3a hitunglah 1ti.esanan tahunan tia1 7arang a6alah R1 %### 6an 7ia5a 1en5i. 2( Bia1a Te-ap Perse+iaan Bia5a teta1 1erse6iaan a6alah seluruh 7ia5a 5ang ti.7utuh3an "##.isH 7.au1un 2u.a:a.a6a in6ustr5 8ar.Bia5a 1en5i. RS-D sehat se2ahtera 6ala.e.4.### unit se6iaan :airan i.1 nen 7eri3ut ini: a.1anan tia1 unit 1er tahun se7esar R1 &##9 . A1a7ila 7ia5a 1e.1anan se.lah .lah 7arang 5ang 6i r6er 6an 7era1a 3ali r6er harus 6ila3u3an 6ala.a3si.### unit9 setu1) r6er : st se7esar r1 $&)unit9 h l6ing : st r1 $#)unit.ana sau6ara 7e3er2a 6i3etahui 7ah!a ting3at 3e7utuhan tahunan a6alah "#.7elian . Be7era1a : nt h 6ari 7ia5a teta1 1erse6iaan antara lain : ") Bia5a se!a gu6ang 1er 7ulan $) *a2i 1en2aga gu6ang 1er 7ulan %) Bia5a 7 ng3ar 7ahan 1er unit /) Bia5a 7ia5a 1erse6iaan lainn5a 5ang ti6a3 ter3ait 6engan 8re3uensi 6an 2u.en2alan3an s5ste. ini sering 6ise7ut se7agai :arr5ing : st atau h l6ing : st.7ul 3arena a6an5a 1rse6iaan 7ahan 6i 6ala.lah unit 5ang 6isi.1an. untu3 1asien ra!at ina1. setahun sehingga 7ernilai e3 n .isH $. . 1erusahaan terse7ut. Ju. 0( La-i4an ".

*una3an .ara:eta. Masu33an 6ata se1erti 3 l .1e.e.e1raI le "## /&### .al 7agai.e.7ia5aan 5ang lain antara lain 7ia5a gu6ang tahunan 6an 7ia5a setu1 tahunan sehingga 1erusahaan terse7ut . Ru.enger2a3an s al 6iatas.ilih Mo+)le J In5en-or1J Ne6 J &( EO/ mo+)l $. >## "$### *li7en3la. l ta7let $### "#### AetiriIine %## >#### Raniti6ine =## %#### OB+ s5ru1 "$## "#### A.an +arga Si. %.i6 "&## "&### .1er leh 3euntungan .4astatin &## =#### Natriu. E:i:ilin 3a1let "/## /#### Agar 6i1er leh 3euntungan 1ti.en5usun 1ri ritas se6iaan 1r 6u3 6an 6isertai hasil analisisn5a. 6i7a!ah ini: .a3si. 6i3l 8ena3 /## $&### O.a 1r 6u3 De.OM 8 r !in6 !a untu3 .ana . !( 0ara Kerja +an Pem3a4asan I( Soal nomer & ". .ir Ei:a.al.ili3i 3e7utuhan 1r 6u3 se7agai 7eri3ut: Na.ah sa3it saha7at setia .

Bera1a 2u. Setelah itu .: +an ra-a.ra-a 3aran*8 :. Ju.un:ul ' l . 5ang harus 6iisi sesuai 3asus 5ang a6a9 s7g 7eri3ut: &.isH Baran* 1an* +i or+er8 &%9:(.%.u6ian hasil analisis a3an .>(>$ r6er 6an 7era1a 3ali r6er harus 6ila3u3an 6ala.a3si. Setelah itu 3li3 Sol5e( 'e.un:ul Per-an1aan 7 ja6a3an8 a. setahun sehingga 7ernilai e3 n .u6ian 'li3 OK /.lah . 'e.al 6an rata0rata 7arang 6igu6ang sehingga e8isienH J)mla4 ma=8 &%9:(.lah 7arang 5ang 6i &%= or+er +alam se-a4)n 7.: se3an1a< .

*una3an .OM 8 r !in6 !a untu3 .ilih Mo+)le J In5en-or1J Ne6 J $( Pro+)< or+e C)an-i-1 mo+el $.isH To-al 3ia1a :. 6i7a!ah ini: . in4ent r5 6i RS-D terse7ut sehingga 7ernilai e3 n . . Bera1a 7ia5a t tal9 r6er 6an h l6ing untu3 .enger2a3an s al 6iatas.:. Masu33an 6ata se1erti 3 l .>>$$(?@ 3ia1a or+er8 $>'A?&(' +an 3ia1a 4ol+in*8 $>'A?&(' #raBi<8 II( Soal nomer $ ".en2alan3an s5ste.

5ang harus 6iisi sesuai 3asus 5ang a6a9 s7g 7eri3ut: &.un:ul ' l .u6ian 'li3 OK /. Setelah itu 3li3 Sol5e( 'e.u6ian hasil analisis a3an . 'e. Setelah itu .%.un:ul .

7.aEH Se-)p8 &&&A(%' #raBi<8 .e. :. Bera1a 1r 6u:ti n ?uantit5 (@)H @: $$'(?& Bera1a Bia5a gu6ang tahunanH ol+in*8 &&&A(%' Bera1a Bia5a setu1 tahunan sehingga 1erusahaan ts7 .Per-an1aan 7 ja6a3an8 a.1er leh 3euntungan .

5ang harus 6iisi sesuai 3asus 5ang a6a9 s7g 7eri3ut: . 6i7a!ah ini: %. Setelah itu .OM 8 r !in6 !a untu3 .III( Soal nomer ' (analisis AB0) ".un:ul ' l .enger2a3an s al 6iatas. .( AB0 Anal1sis $.u6ian 'li3 OK /.ilih Mo+)le J In5en-or1J Ne6 J . 'e. Masu33an 6ata se1erti 3 l . *una3an .

un:ul Per-an1aan 7 ja6a3an8 Bagai.asu3 3ateg ri B 6an .asu3 3ateg ri A.u6ian hasil analisis a3an .ana 3ateg ri AC $#K 6an BC %#K . Setelah itu 3li3 Sol5e( 'e.ana .i69 raniti6ine 6an :etiriIine .en5ususn 1ri ritas se6iaan 1r 6u3H +asil analisis .OM 8 r !in6 !s 6i. 6i3l 8ena3 6an .9 Na. Ei:ilin 3a1let 6an si.4astatin .a3a 6i3ateg ri3an a.e1raI le .AT ta7let9 OBh s5ru19 1ir Ei:a. .&.asu3 3ateg ri A9 se6ang3an gli7en3la.

isH Baran* 1an* +i or+er8 &%9:(.e 6i7agi 6engan t tal 6 lar ) 4 lu.e.1er leh 3euntungan . 6iurut3an 6ari 4 lu.e 6 lar tertinggi sa.a3si.Dollar)volume* ini a6alah 1er.>>$$(?@ 3ia1a or+er8 $>'A?&(' +an 3ia1a 4ol+in*8 $>'A?&(' r6er 6an 7era1a 3ali r6er harus 6ila3u3an 6ala.: +an ra-a.>(>$ • Bera1a 7ia5a t tal9 r6er 6an h l6ing untu3 .1ai 4 lu.en2alan3an s5ste.e 6 lar teren6ah.ra-a 3aran*8 :.aEH Se-)p8 &&&A(%' III( Soal nomer ' .intaan 6i3ali3an harga untu3 setia1 ite. setahun sehingga 7ernilai e3 n . E( Kesimp)lan I( • Soal nomer & Ju.lah .e.: se3an1a< II( • • • Soal nomer $ Bera1a 1r 6u:ti n ?uantit5 (@)H @: $$'(?& Bera1a Bia5a gu6ang tahunanH ol+in*8 &&&A(%' Bera1a Bia5a setu1 tahunan sehingga 1erusahaan ts7 .al 6an rata0rata 7arang 6igu6ang sehingga e8isienH J)mla4 ma=8 &%9:(. 6 llar 4 lu.e 6 lar 3eti3a ite. (ersentase Dollar)volume* Ini a6alah ite.lah 7arang 5ang 6i &%= or+er +alam se-a4)n • Bera1a 2u. +umulatif persentase dollar)volume* Ini a6alah t tal 4 lu.isH To-al 3ia1a :. in4ent r5 6i RS-D terse7ut sehingga 7ernilai e3 n .

asu3 3ateg ri A9 se6ang3an gli7en3la.a3ultas .• +asil analisis .ana 3ateg ri AC $#K 6an BC %#K .a6 Dahlan9 .emen9 .9 6an . Modul (raktikum %istem Informasi Mana.D.'es.ar. F( !aB-ar P)s-a<a A3r .AT ta7let9 OBh s5ru19 1ir Ei:a.a3a 6i3ateg ri3an a.9 M. 6i3l 8ena3 6an .e1raI le .an6uan (OM for 'indo-s. S:.ari6a9 M. .asu3 3ateg ri A.asu3 3ateg ri B 6an . Ei:ilin 3a1let 6an si.9 $#"%.9 A1t.9 M.i69 raniti6ine 6an :etiriIine .9 Na.OM 8 r !in6 !s 6i.4astatin .asi -ni4ersitas Ah.