You are on page 1of 21

SULIT 2ltl

2ul
Sejarah
Ogor
2009
| /t jan PEPERIKSAA}I PERCIJBAAN
PENILAIAN MENENGAH R-ENDAH
NEGERI PERAK
2009

SEJARAI{
SatujamLimaBelasMinit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l. Kertas soalqn ini mengqndungi60 soalan objelaif.

2. Jawqb semua soalan.

3. nap4qp soqlan diihuti oleh empqtpilihan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soqlab pilih
sala jowapqn sqhqja. Eitsmhan jrwapan anda pada knrtas objeloif yang disediqkon

4. Jika snda hendakmenukarjawapqn pqdsmkantandayang telqh dibuot Keuudiqn hitqmLan


jwapon yang baru.

Kerta! sosl&ni|ri mengandungi19 halanan bercetak dan t halaman tidak bercetak

2 l [Lihat sebelah
SULIT
ST]LIT 2 2ltl

Maklumatberikutmerujukkepadap€ngertiansejaral

Penceritaan merekamelakukaDnya.
tentangtindakanmanusiadan sebabsebab

Siapakahsejarawaryangberpendapat
sedemikian?
A Herodotus
B lbn Khaldun
C Abdul Hadi Hassan
D Muhd.YnsofIbrahim

2. Gambar1 menunjukkanpqalatanyangtelahdijumpaidi Klang Selangor.

"&
il Cambar1
II

PeralatanteNebutpemahdigunakanpadazaman
A Paleolitik
B Mesolitik
C Neolitik
D l-ogarn

3. . Manik
. Duit Perak
. Barangankaca
Penemuan
artifakdi atasmembuktikanl,embahBujangsebagai
A Pusatkebudayaan
B PusatPentadbinn
C entrepot
Pelabuhan
D PengamhHindu-Buddha

4. Gambar2 menuqjuklanpokok bakau.

Gambar2

Apakahfaedahpokok bakaukepadaMelaka?
A Mengawallaluankapal
B MengawalSelatMelaka
C Menjadibentengpertahanan
D Meqjadisumberkalu bakau
21t1 ll,ihat sebebh
SIJLIT
SULIT 1 zvl
5. Rajahmenunjuk&an
peruranpemimpinsemasa
zamanKesultananMelalu Melaka"

ApakahX ?
A Sulfin
B Bendahara
C lalaamana
D lbnertggrtrrg

6. JadualI menunjutr;kan
sistemcukaiyangdiamalkandi Melaka.
Pedagang Culsi
India,TanahArab,Siam 6%
Pedagang
tetapdi Melaka 3%
ChinadanJepun Tidak dikenakancukai
Jadual1
Sistemcukajt€Nebutdikenalisebagai
cukai
A Bebas
B R srni
C Kepala
D Berkeutamaan

7, I\,Iaklumatberikutmenerangkan
tugasgolongancerdikpandaidi istanaMelaka
. mengarangsuratrasmiraja
x | . menggubalpertanjian
. menjadisurukepadaanak"anak
qia

Siapakah
X?
A Ulama
B Juruhrlis
C Pengarang
D Bendahara

2ul [Lihat sebelah


STJLIT
SULIT 4 2 r
8. PetaI menunjukkan Melakapadazamankeagungamya"
empayar

Peta I
Bagaimarakah Kesultarun
MelayuMelakaberjalameluaskan
empa)"mya?
I Kcrjasama dengankuasaluar
II Peralatanpeperangan
moden
pemerirtah
III Kebijaksanaan
W Telterayarg b€rani
A ldanll
B IdanIV
C II danIII
D III danIV

9. Apakahpengajaran peristiwaberikut
daripada

Melakaielahjatuhke tanganPortugispadatahun1511.

Ben€kuhrdenganpihakluar
B Berusalumunajukannegara
c Bersanrmempertalunkan
negara
D Berhemahdalamtindakan

10. Jadual2 menunjuktanPusarKenjaan Johorpadakunm ke-16


Tahrm PusatKerajaan
l6l5-1623 Johor l,ama
1623-167'7 PulauTembelan
1677-1685 Riau
Jadual2
pusatkerajaanJohorseringberubah-ubah?
Mengapakah
A Memastikankemajuanrakyat
B Menerimaancamanluar
C Memajukanekonominegam
D Mengulo*an kuasapemerintah

2yl [Lihat sebelah


SUIXT
5 2ul
ll. ApakahpuncapepeEnganbedkut?

PerangTiga Segi

A MeryuasaiSelatMelaka
B Mernerlukan
bahanmentah
C Mendirikan
kerajaan
D MerEmpas Melakadaripada
Portugis

t 2 . Apakahnegeri)engdapatdikaitkandenganscnarai

. Cheh Cha
. Kalagatn
. Kalah Bar

A lbrcngganu
B Kelantan
C Selangor
D Kedah

b€rikutmenu{uk*anp€ralatan
13. Senarai yangdigunalenolehmasyalakat
Melayu.
. IGul
. Cupak
. Cantaru

peralatan
Apakahkegunaan lersebut?
A isi@u
B belat
C jarak
D luas

1 4 . Maklunatberikutmerujukkepadakepercayaan
satukaumdi Sara*akapabilahendakm€mbuka
petempatan.
.lr ' KawasanPerludis€mah
I
Bunyiburungketupung

KaumX ialah
A lban
B Penan
C Kelabit
D Bidayuh

2ul [I,ihat sebelah


SUIJT
2Ul

15. Gamba3 menunjukJ<an padi semasa


sejenistarianunhrkmemujasemangat perayaan
lfuri Magavau
di Sabah.

Gambiu3
Tariantersebutialahtariai
A Limbai
B Sumazau
C Magr.lutip
D Manga.lang

1 6 . llusn'asiI menLurjulkan Perjarjianhggeris-Kedalr


SultanAbdullahdanFmncisLight menardatargani
padatahun1786.

llusfrasiI
FrarsisLight sanggupmendapatkan
PulauPinangseca."a
tipu helahkeralu bimbang
A dasarmonopoliBelanda
B kehilangan
hak memwrgutcukai
C Kedahmendapatkan bantuanluar
D ancamandaripadaSiam

2ul fl,ihat sebelah


SUTJT
SIJLIT 7 z l

+
caraBdtish menguasai
17. Bagaimanakal wilaph-wilayahberihn?

fr?ql ] PulauPinang
FrancisLight menguasai

l=18oo__-] Leith Pemi


i Seberang

-L
[ll* 18rf-l

iog"'18t-l
A
B
Pewarisan
Perjanjian
+ Britishmenguasai
Melaka

JohnCrawf.Id menguasai
Singapura

C Peperangan
D Penaklukan

British menubultkanNeged-NegeriSelatpadatahun 1826?


1 8 . Mengapakah
A Menyeragamkanpentadbiml
B Memantapkanpe(ahanan
C Memajukanperdagangan
D Mengglakcampurtangan
luar

daripadadokumenPerjanjianPangkorpadatahun 1874.
19. Gambar4 menunjukkansebahagian

Gambar4
Apakahkesanpedanjiante$ebut ke atasPerak?
A MenerimaresidenBritish
B kedaulatannegeri
Mengekalka.n
C Mengukuhkan kedudukanSultan
D Memajukanekonominegeri

ll-ihat sebelah
STJLIT
2ul

Bdlish campMmgandi negedSelangorpadatahun 1874?


20. Mengapakah
I Kapal dagangdirompak
ll tumah api dis€rary
I Pfinintaan Sultan
IV Desakansaudagarasing
A IdanII
B IdanlV
C II dan III
D I dan IV

anta€ sultanNegeri-NegeriMelal'u Benekub denganpihak


21, J&ual3 merqjukkepadapersidangan
Bdtish.
Tahur Pe$idansan Tempat
1897 Dubar Pertsma Kuala Kangsar
1903 DurbarKedua KualaLurnpur
Jadual3
Apakahyangdiperjuangkan
olehsultandalamDurbarkedua?
A Kearnanandrpelihara
B Kemerdekaan negeri
C Kenajuanekonomi
D Kuasadikembalikan

22. Negala Keterangan


Perancis penganhke Siam
Meluaskan
Rrsia Membukapetenpatandi Ujung Salang
Jernan Mendapatkan
PulauLangkawi
besartenebut?
Apakahtujuan kemaraankuasa"kuasa
A Mendapatkan bahanmentah
B Mendirikan pangkalan
t€ntera
C Mgnstabilkankuasaserantau
D Melantik pembesartempatan

23. Apakahpenamaanperanantokoh-tokohbedkut?
. Dato'Jaafarb. Muhanrnad
. Dato'Abdul Ratulan b. Andak
. Dato'MuharnrnadSallehb. Perang
. Dato'Muharrnad IbrahimMunsyi

A MemajukanpendidikanInggeris
B kedaulatanneged
Mengekalkan
C Mempeloporiamalandemolcasi
D MenyokongpenjajahBarat

2UL Ilihat sebelah


SIJLJT
SULTT 2ut
24. Rajahmenunjul&ansistempentadbiranBrookedi Sarawak.

. Danggotaioleh ResidenbalEgianpertamadanempatomngDahr Melayu


. BertujuanmenasihatJamesBrooke
. Meluluskanundang-undang
RajahI
ApakahX ?
A lvlajlisNegeri
B N4ajlisBahagian
C Majlis Tertinggi
D Majlis Ternpalan

25. Bagi menjagakeselamatanSarawak,kerajaanBrooketelah menubuhkansatupasukanberpakaian


s€ragam.
Pasukanini dinamakan
A SpecialConstable
B SarawakRanger
C SarawakSquard
D SkuadTqbane

26. Pada24 September


1941,CharlesV1,ner pedembagaan
Brookelelahmengisltiharkan Sarawak.
pe embagaanlersebuttidak dapatdilaksanakan?
Mengapakah
A Trdakdiiktiraf
B Pemberontakan
C Tiadaperpaduan
D Pendudukan Jepun

2',7. Peta2 menunjukkanpembahagiankawasanpentadbiranSabahketika ditadbh oleh SBIJB pada


tahun1935.

Peta2
Siapalahyangmengetuaiempatkawasantersebut?
A Gabenor
B Residen
C PegawaiDaerah
D KetuaAnak Negeri
2Ul Pihal sebelah
SULIT
SIJIXT 10 2ul

png mengendalikan
28. ApakahMalrkamah kes-kes
berikut?
kes-kespelibumi
Megendalikan
Islamdanhukumadat
kes rmdrng-rmdang
Mengendalikan

A MabkamahMajishet
B Tmggi
Mabkamalt
C MahkamahAnakNegeri
D ADakPdbuni
Mahkarnah

29. Dia.logbaikut mungkinberlakusenasaSabahditadbirolehSBUB

kampmgX : Kami bersusah


Penduduk hasil,t€tapikarnitidak
payahmengeluarkan
dapatmeniknatikeuntungamya"
Y : Ya ! kita juga dikenakanmacam-macam
kampung
Purduduk cukai,adacukai
tanabcukaikepal4lesen perahu
dansenjata-

Apakahpengajaran dialogtercebut?
daripada
A Bekcrjasama hidup
untukkcsajahteraan
B Bqtoleiar$iuntukkeharmoniankaum
C BeMaspada dengan kuasaasing
D Bersstumencapai kenajuan

30.
Pelaburdi TanahMelayupadaawalabadke 20
e Gutbrie
. SimeDarby
o llanisonsandCrosfield

Sqlaraitersobutadalahb€rkaibnd€nganper*embagan
tanaman
A kopi
B gp'tatr
C ternbakau
D kelapasawit
'Iiuuh Melayu.
sisternyangdiperkenalkan
bqikut merupakan
3 1 . Senarai olehBritisltdi

r SistemKontak
. SistsnKangani

sisbmterscbutmewujudlcn
Kesandaripada
A n s}alakdfeudal
B golongmint€lektual
C masyarakatmajmuk
D golonganradikal

2ltl [Lih&t sebehh


SULIT
SULIT 11 2lll

32. Garismasadi bawahmenunjukkan peristiwaperangpembebasan


daripada
sebahagian Kedah.

Siam
menyerang
SultanAhnad merancang

TunkuKudin beriavamenawansemulaKuala Kedah

TunkuAbdullahmernirnpin3000tenteramenyerang
Siam

peduangantemebutgagal?
Mengapakah
A BritishmernberibarlhtankepadaSiam
B Taktik peperangankurangtrrancang
C Kelengkapan peraagtidak mencukupi
D Kedahtidak mendapatbantuanluar

3 3 . Ilusbasi2 memmjukkanpertempumnpejuangPahangdenganhggeris.

nusmsi2
MengapakahDato'Bahaman menentangLrygeris?
gelaran
I Perlucutan
balaipolis
II PembirEan
peraturan
lll Menetapkan tanah
Melarang menbukakawasan baru
A I danu
B IdanIV
C I danIII
D III danW

34. Madrasahdi TanahMelayu padaawal 1920


r Al-Masyhur di PulauPinang
. Al-Diniahdi Padang Rengas
. Il-lhyaAss)'arifdi GunungSernanggol
Maftasahtersebut
berperanalmenyebarkan
A ideologikapitalis
B ideologi
timur
C ideatadisional
D id% pembaharual

2ltL [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 11 2U1

novel-novelberikut?
35. Apakahkepentingan
Novel sebelumPeransDunia Keduadi Tanah
. Anak Ma1Lela Gila - IshakHaji Muhammad
. HikayatFaridahHanwn - SyedSheikhal-Hadi
. Mai Kiia Berjuang AbdullahSidek

A Melahikanpemimpintempatan
B Menubulrkanparti-partipolitik
C Menimbulkankesedarankebangsaan
D Memperkembangkan bidangperswatan

Asia TtmurRa," )"ng merupakan


Bersama
36. Peta3 menunjuklenKawasanKesemaknuran Encangan
ekonomiJeprm.

rtf i^.<r..*

Peta3
Apakahihibax yang dapatdiambil daripadarancangan
tersebut?
A Be$atu padudalamsemuatind€kan
B Berhati-hatilerhadappropaganda
dari luar
C Bekerjasama penjajah
untuk meghapuskan
D Benama-sama mempertahankan
kedaulatannegara

37, RajahmemtrjukkandasarekonomiJepundi TanahMelalu.

Rajah2
ApakahX?
Dasarekonomibaru
B Dasarekonomibebas
c Dasarekonomiterbuka
D Dasarekonomikawalan

2t/l ll-ihat sebelah


SIJLIT
SIJIIT 13 2 l
38.
Alt Seng : Kami seringditindasolehtenteraJepun
Raju : Karni pula dilapn denganbaik dalamsetiaphal
Mengapakah
Jepunbertindakdemikianterhadapmasyarakar
Cina?
A PenubuhanMPAJA
B MembantaharahanJepun
C Penaingandalambidangpedndustrian
D MemberibantuandalamPemngChina-Jepun

39. Rajah3 menunjukrkan


penyatuan 'Iiuuh
ketiga-tigaunit politik di Melayudalampentadbiran
Malayan
Union

Negeri-Negeri
Selat

Negeri-Negeri
MelayuBersekutu Malayan
Union1946

Negeri-Negeri
MelayuTidakBersekutu
Rajah3
MengapakahBridshbertindak
demikian?
A Menjimatkan perbelaqjaan
pentadbirur
B Mernelihamhakbumiputera
C Mernperhrlorhsistempernerintalan
ber4ja
D Melatihpenduduk mentadbir
negara

40. Maklumatberikutmenunjukkan
kedudukan
raja-raja
Melalu semasa
MalayanUnion.
Menurutperlembagaan MalayanUnion,Raja-rajaMelayu
menjadi
alii MajlisMelayu

Apakahperkarayangdibincangkandalammajlis tersebut?
I AgarnaIslan
ll Adat istiadatorangMelalu
III Hak istimewaomngorangMelayu
IV Hal ehwalpenadbirannegeriMelay.r
A Idan
B IdanIV
C II dan III
D UI dan IV

2U1 pihat sebel&h


SLILIT
SULIT 14 zur
41. Dialogberikutmungkindiucapkandalamsaturapatumum sekitarMei 1946'

Cikgu Zahara : Kita mestibangunmenentang pefirbuhante$ebul


I{alirnalrronMajid : Ya ! mari kita b€rjuanghinggatitisandarahyangtsrakhir

Apakahnilai yarg boleh dikaitkandengantindakanmereka?


A Mengbargaibudayabangsa
B Memperjuangkan wanita
kepentingan
C Kepekaanterhadapmasalahbangsa
D Befiang$mgjawabmemelihamkeamanan

majlismenandatangani
42. Gamba5 menturjukAan TbruhMelalu 1948di King's
PedanjianPenekutuan
House,KualaLumpur,

Gambar
5
Apakahkesanperjanjiantersebut?
A Perpaduankaumdapatdibentuk
B TanahMelayumendapat kemerdekarn
C S)"Iatkeralqatn dilonggarkan
D Konseprajaberperlembagaan diperkenalkan

komunis
fahaman
43. DialogberikutmerujukkepadasikaporangMelaluierhadap

Ali : Kita tidak tertadkdenganfahamankomunis


Abu : Betul,onng Melalu memangmembencikomruis

Mengapakahmerekabenikap sedemikian?
I Benikapgamsdan zalim
ll Tidakmengakuikewujudanhlhan
cutai yangtingg
III Mengenakan
IV OrangMelalu menolakideologiBamt
A Idanll
B IdanIV
C UdanII
D III dan IV

2ur ll-ihat sebelah


SIJLIT
STJLIT 2ul
44. Tindakan-tindakan
bedkutdilaksanakan
olehkerajaandalamusahamembanteras
ancamankomunis.

Menahansesiapasahajayartgdisyaki terlibat d€ngankomunis

Membenarkanpasukankeselamatanmenggeledahrumah

Memindahkanpendudukke p€tempatanbaru

ApakahX?
A Undang-undang
tentem
B Undang-undangDarurat
C Rancangan
Briggs
D Rancangan
Templer

45.
"Bulan Pendudukllnah Melalu MenentangKomunis"

Apakahnilai yangdapatdisemaidalamusahaterseb$?
A Memupukperpaduan
B Mendisiplinkandiri
C Kebebasan bersuara
D Kreativitirakyat

46. " Pehggunaan


kekerasandan sejata semqtq-mqtatidsk akanbetaya
menghapuskan "
komunis.
Sir GeraldTempler-Pesuruliaya
TinggiBdtish
Mengapakah tokohtersebutberpendapat demikian?
A Komunismahirtaktikgerila
B Britishkekurangantentepterlalih
C Britishmemerlukan sokongan mkyat
D Komunismempunyai kelengkapan perang

komgomi UMNO - CLC dalamusahamelahirkanPersekutuan


Rajah4 menunjukkan Tanah
MelayuJangmerdeka.
Bantuanekonomidan pelajarankepadaorangMelayu
T-
Kompromi -]- | -....
Pilihanrayadiadakan
padamasayarg sesuai
UMNo - clc
LV

Rajah4
ApakahX?
Keanggotaan
CLC dipeduaskan
B KeahlianIIMNO dibukakepadasemuakaum
c KelonggaransyaratkerakyatanPeN€kutuan
D KeseragaoansistempentadbirEnnegedMelalu
2ltl fl-ihat sebehh
SI]LIT
SULIT 16 2ltl

LaponnPeQianndi liuah Melalu


48. Rajah5 menuqjukkan
LaporanBames
LaponnFennWu
OrdinanPelajaran
LaporanRazak

ApakahtujuanpengenalanLaporanPel4iaran
tersebut?
A Memenuhi tmhnanrakyat
B Memupukperpaduan kaum
C Merapatkan juang pendidikan
D Menuntut kemerdekaan

49. OrangMelalubersetujudengankelonggaran
kelalqatanPersekutan
danKerakyatanNegeri1951
pengorbanan
Britishmenghargai dEngan
orangMelayutersebut menubuhkan
A Universiti
tEmpalan
B PartiPedl@tan
C Ae€nsiRDA
D SisEmAhli

50. Senarai anggota


berikutm€rupakan Merdekapadatahun1956.
Rombongan
TunkuAbdulRahnan
TunDr l$nail
TunH,S.l€e
ThnAbdulRazakHussein
Merckam€wakili
A Raja-rajaMelap
B Pafii Perikatan
C SuruhanjalaReid
D Suruhanjaya Cobbold

2Ul pihat sebehh


ST]LIT
sIJLrr t7 zul
51, Gambar6 menunjuldcan
kepulangan
RombonganLondondi PadangBandarHilh Melaka.

Gambar6
Apakahperistiwabersejarahyang berlakudi padangteNebut?
A PemasyhuanKemerdekaan
B BenderaUnion Jackditunukan
C PenubuhanSurulunjalaReid
D Tarikhkemerdekaandiisytiharkan

52.
KedudukanistimewaorangMela),utanpamenjejaskan
hak kaum lain
AgamaIslam sebagaiagamamsmi,walaubagaimanapun kebebasan
berasarnadibenarkan

Pindaan Suruhar{aya
Reid}"ng dipqsetujuimenggambarkan
semangat
A bekerjasama
B toleransi
C jati diri
D kebangsaan

53.
Penguasaan
Britishke atasNegeri-Negeri
Selatterbatal
Perlembagaan
Persekutuan berkua&uasa
3l Ogos1957
Pe$ekunran
Ti ah Melap mengarnalkanpemerintahandemokrasi

Pemyataan
ters€but
merujukkepada
A PindaanSuruhar{aya
R€id
B PemasyhuanKemerdekaan
C PerlembagaanMerdeka
D Perjanjian
Iondon

2ul ll-ihat sebelah


SI,'LIT
l8 27tl

54. Wahaipemudahampanbangsa
bergw membuatjasa
Segeralah
Kebangunanmumenyedarkan Melayubaagsa
Kehalusankemajuananan sentosa
Petiksn sajak 'Pan$iilan-Mu yqhg Suci'
(nukilan Rosli Dhobi)

Apakahmesejyanghendakdisampaikanolehpenyajak?
A Mengul0hkanp€rpaduan
B Mengubahtaraf ekonomi
C Meningkatkanpengetahuan
D Mempertahankan hak bangsa

. olehDatuTua*u Hj Bujangbin TuankuOthman


diasaskan
. memmtuthakistimewa bagibumiput€ra
. menrntutBahasaMelayudi.iadikan kebangsaan
bahasa
. meningkatkan
tarafhidupbumiputeraSanwak

ApakahpartiX?
A PartiNegaraSara*nk(PANAS)
B BarisanRalcyat (BAXJASA)
Jati Sarawak
C Parti PesakaAnak Sarawak(PESAKA)
D ParliBersatuRab,atSarawak (StlPP)

56.
Sabahsecara menjadijajahanBritishpadaJulai1946
rasminya

Apakahfaktor penyerahanSabahkepadaBritish?
A Menjimatkanperbelanjaan
B Menjagakepentinganrakyat
C Mengawalkuasapembesar
D Meqiaminkeselamat€n

57. GagasanPe$ekutuanMalaysiamendapatliputan meluasdalam akhbar-akhbartempata&Pada


ini juga dikenalisebagai
peringkata\4a1,gagasan
A Melalu Raya
B MalayanUnion
C MalayaMerdeka
D Ma.la)6ia-Malaysian

2ltl [Lihat sebelah


SUTXT
STJLIT 19 ztn
58. Rajah6 bedk$ menrpsl€nlangkahpernbenhrkan Ivlalaysia1 3
Persekutuan

Rajah6
ApakahX?
A JawatankuasaEkstkutif
Hubungan
B Jawatsnkuasa Antlra Karun
Penmdingan
C Jawatankuasa PerpaduanMalaysia
D JauatnkuasaPerfirbuhan Bersatu
Bangsa-Bangsa

)v, Apakahsloganyangte*andungdalamJataNegaraMalaysis?
A BssekutuB€namboh Maju
B BersekutuBerbmbah Mutu
C BersatuTeephBerceraiRoboh
D BersatuMembawaKejayaan

yangbqlakudi tigatenpat
peristiwapentingdanbersejamh
60. Gambar7 raenrpakan

Kualalumpur
KualaLumpur Kuching,Sarawak KotaKinabalu,Sabah
7
Garnbar
Apakahp€ristiwaters€but?
kemerdekaan
A Pengisytiharantarikn
B PengisytiharanP€rs€ktruan
Malaysia
C PengiEtiharan PerdanaMenteriP€datrE
D pengisytiharanpqpisahkanSabahdanSarawak

KERTASSOALANTAMAT

2ltl
SIJI,IT
JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
SEJARAH_ PMR 2OO9

NO SOALAN .!AWAPAN MUKA SURAT TINGKATAN ARAS


4 PENCAPAIAN
2 D 27 PENCAPAIAN
3 c 40 PENCAPAIAN
C 49 PENCAPAIAN
5 58 I PENCAPAIAN
6 D 66 KEPUJIAN
7 B 79 I KEPUJIAN
8 D 82 I CEMERLANC
9 c 96 I CEIVIERLANG
IO 104 l KEPUJIAN
II 107 I PENCAPAIAN
12 D I PENCAPAIAN
l3 t56 l PENCAPAIAN
t4 186 I PENCAPAIAN
l5 c t98 I PENCAPAIAN
l6 7 2 KEPUJ]AN
t7 B 20 2 CEMERLANG
18 21 2 PENCAPAIAN
l9 36 2 KEPUJINN
20 39 2 KEPUJIAN
2l D 48 2 CEMERLANC
22 )l 2 PENCAPAIAN
23 57 2 KEPUJIAN
c 84 2 PENCAPAIAN
25 B 85 2 KEPUJIAN
26 D 86 2 PENCAPAIAN
2'7 B t07 2 PENCAPAIAN
28 C 108 2 KEPUJIAN
29 c lll 2 KEPUJIAN
B l3l 2 PENCAPAIAN
3t c t43 - 144 2 KEPUJIAN
t64 2 KEPUJIAN
119 2 KEPUJIAN
34 D 204 2 CEMERLANG
C 212 2 CEMERLANG
36 B 5 3 CEMERLANG
D 8 3 PENCAPAIAN
38 D 23 3 PENCAPAIAN
39 49 3 PENCAPAIAN
40 50 l PENCAPAIAN
41 c 62 3 CEMERLANG
42 D 3 KEPERLANG
8'7 3 PENCAPAIAN
44 B 9l 3 PENCAPAIAN
45 98 3 CEMERLANG
46 c 98 3 PENCAPAIAN
47 c t22 3 PENCAPAIAN
48 B t29 3 PENCAPAIAN
49 c 134 3 KEPUJIAN
50 148 3 PENCAPAIAN
5l D 152 3 KEPUJlAN
52 155 l CMERLANG
53 B 166 3 CEMERLANC
54 f) 185 3 KEPUJIAN
)) B 187 3 KEPUJIAN
5b D 189 3 PENCAPAIAN
57 204 3 PENCAPAIAN
58 c 214 3 CEMERLANC
59 B 218 3 PENCAPAIAN
60 B 2t9 3 PENCAPAIAN