You are on page 1of 1

Thema Symbolen 1 Op stap met Mozes

ICT-voorstel De leerlingen krijgen een filmpje te zien waarin het verhaal van Pesach wordt verbeeld.
schooltv.nl video Mozes

Eindtermen ICT 1 2 3 4 5 6 7 8

De leerlingen kunnen Mozes opnieuw vormen door de puzzelstukjes op de juiste plaats te schuiven.
schuifpuzzel Mozes

Kerkelijk jaar : Allerzielen

De leerlingen herdenken iemand die ze verloren hebben. Via de website http://www.herinnerdingen.nl/ kunnen ze een fotocollage maken met bijhorende tekstjes.
herinnerdingen.nl

Conflicten

De leerlingen zoeken informatie op. Een groepje werkt rond Mahatma Ghandi, een andere groep rond Hindoeïsme en nog een andere groep Islam, en nog een ander groepje rond India. De groepjes maken een presentatie voor de medeleerlingen.
wikikids.nl/

Kerkelijk jaar : Advent

Met de website kunnen de leerlingen op zelfstandige manier aan de slag om zelf adventskransen te maken. De leerlingen mogen zichzelf evalueren nadien.
het is weer zover - advent

Kerkelijk jaar : Kerstmis

Het geboorteverhaal van Jezus is door de uitgeverij Plantyn in een moderne cartoon gegoten en op deze manier aantrekkelijk gemaakt voor de leerlingen. De leerlingen bekijken het filmpje en bespreken achteraf de inhoud.
video geboorte van Jezus

De leerlingen testen hun kennis met een kerstquiz. Ze vormen teams en de quiz wordt met het digiboard gespeeld.
Kerstquiz

Gewetensvol handelen Kerkelijk jaar : Veertigdagentijd

De leerlingen bekijken klassikaal de site van Broederlijk Delen en krijgen achtergrondinformatie van de leerkracht. We gaan op zoek naar toffe actie om ons steentje bij te dragen. Nadien zoeken de leerlingen ook naar een recept voor een solidaire maaltijd en maken hier de school warm voor door reclame te maken (online-reclame: op de website van de school, op de FB-pagina van de school, ...).
broederlijkdelen.be goede-voorbeelden solidaire maaltijd voorwaarden

Mens en natuur: gave en opgave

Kerkelijk jaar : de Goede Week en Pasen

De leerlingen gaan in groepjes nadenken en opzoeken hoe ze het milieu kunnen helpen. Ze geven een korte presentatie met minimaal 5 voorbeelden om hun school ecologischer te maken. Nadien kan er klassikaal bekeken worden welke acties het beste zijn en welke het meest realiseerbaar zijn. Het verhaal van de Goede Week wordt met een filmpje van schooltv.nl nog eens toegelicht.
filmpje Goede Week

De leerlingen mogen individueel een paasrebus oplossen.
http://www.computermeester.be/paas-rebus.htm

Levensadem

De leerlingen gaan zelf op zoek naar de betekenis van Boeddhisme via een Webpad.
webpad-boeddhisme.yurls.net

Kerkelijk jaar : Pinksteren Symbolen 2