Tin Caäp Nhaät Cho Naêm 2006

2006

B

aûn tin caäp nhaät naày cung caáp caùc thoâng tin môùi cho naêm 2006 veà caùc ñieàu khoaûn nhö thueá vaø caùc quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi. Theo luaät, nhöõng con soá naøy töï ñoäng thay ñoåi moãi naêm haàu giöõ cho chöông trình theo kòp vôùi caùc söï gia taêng vaät giaù vaø caùc möùc löông. Duø cho quyù vò coøn ñang laøm vieäc hay ñaõ laõnh trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi, nhöõng söï thay ñoåi naøy quan troïng cho quyù vò.

Tin töùc cho ngöôøi ñang laøm vieäc
Thueá An Sinh Xaõ Hoäi vaø Medicare
Thueá An Sinh Xaõ Hoäi Coâng nhaân/chuû nhaân (moãi moät coâng ty) Haønh ngheà töï do
*Coù theå ñöôïc buø laïi bôûi caùc quy ñònh cho thueá lôïi töùc

2005 6.2% cho möùc thu nhaäp leân ñeán $90,000 12.4%* cho möùc thu nhaäp leân ñeán $90,000 2005 1.45% cho taát caû caùc möùc thu nhaäp 2.9%* cho taát caû caùc möùc thu nhaäp

2006 6.2% cho möùc thu nhaäp leân ñeán $94,200 12.4%* cho möùc thu nhaäp leân ñeán $94,200 2006 1,45% cho taát caû caùc möùc thu nhaäp 2.9%* cho taát caû caùc möùc thu nhaäp

Thueá Medicare Coâng nhaân/chuû nhaân (moãi moät coâng ty) Haønh ngheà töï do
*Coù theå ñöôïc buø laïi bôûi caùc quy ñònh cho thueá lôïi töùc

Caùc tín chæ laøm vieäc—Khi quyù vò ñi laøm, quyù vò thu goùp ñöôïc caùc tín chæ cho caùc quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi. Quyù vò caàn moät soá tín chæ haàu hoäi ñuû ñieàu kieän laõnh trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi. Soá tín chæ maø quyù vò caàn caên cöù vaøo tuoåi taùc cuûa quyù vò vaø loaïi trôï caáp maø quyù vò ñang xin. Quyù vò coù theå thu ñöôïc toái ña laø boán tín chæ moãi naêm. Ña soá caàn 40 tín chæ ñeå hoäi ñuû ñieàu kieän cho trôï caáp höu trí. 2005 2006 $920 thu ñöôïc moät tín chæ $970 thu ñöôïc moät tín chæ

Tin töùc cho ngöôøi ñang nhaän trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi
Giôùi haïn veà möùc thu nhaäp
Theo luaät lieân bang, nhöõng ngöôøi ñang nhaän trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi, nhöng chöa ñaït ñuùng tuoåi höu toaøn phaàn, coù quyeàn nhaän ñöôïc taát caû quyeàn lôïi cuûa hoï, mieãn laø möùc thu nhaäp cuûa hoï thaáp hôn caùc möùc giôùi haïn nhö chæ ñònh döôùi ñaây. Trong naêm 2006, tuoåi höu toaøn phaàn laø 65 tuoåi vaø 6 thaùng. Tuoåi höu toaøn phaàn seõ taêng daàn moãi naêm cho ñeán 67 tuoåi cho nhöõng ai sanh vaøo naêm 1960 hoaëc treã hôn. 2005 Ñuùng tuoåi höu toaøn phaàn hoaëc lôùn tuoåi hôn Döôùi tuoåi höu toaøn phaàn Khoâng giôùi haïn veà möùc thu nhaäp $12,000 $31,800 2006 Khoâng giôùi haïn veà möùc thu nhaäp $12,480 $33,240

Moãi $2 quaù möùc giôùi haïn, $1 ñöôïc giöõ laïi töø soá tieàn Moãi $2 quaù möùc giôùi haïn, $1 ñöôïc giöõ laïi töø soá tieàn trôï caáp. trôï caáp. Moãi $3 quaù möùc giôùi haïn, $1 ñöôïc giöõ laïi töø soá tieàn trôï caáp cho ñeán thaùng maø quyù vò ñaït ñuùng tuoåi höu toaøn phaàn. Moãi $3 quaù möùc giôùi haïn, $1 ñöôïc giöõ laïi töø soá tieàn trôï caáp cho ñeán thaùng maø quyù vò ñaït ñuùng tuoåi höu toaøn phaàn.

Trong naêm ñaït ñeán tuoåi höu toaøn phaàn

Giôùi haïn möùc thu nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi thöøa höôûng trôï caáp beänh taät: Neáu quyù vò vöøa ñi laøm vöøa laõnh trôï caáp beänh taät, quyù vò phaûi baùo cho chuùng toâi bieát möùc thu nhaäp cuûa mình, cho duø coù ít ñeán ñaâu. Quyù vò coù theå coù möùc thu nhaäp khoâng haïn cheá trong thôøi gian laøm taäp söï, ñeán chín thaùng (khoâng caàn phaûi lieân tuïc) vaø vaãn ñöôïc ñaày ñuû caùc quyeàn lôïi. Khi quyù vò hoaøn taát thôøi gian 9 thaùng taäp söï cuûa quyù vò, chuùng toâi seõ xaùc ñònh xem quyù vò coøn ñuû ñieàu kieän ñöôïc höôûng trôï caáp beänh taät hay khoâng. Quyù vò cuõng coù theå ñuû ñieàu kieän cho nhöõng söï khuyeán khích khaùc haàu giuùp quyù vò ñi laøm trôû laïi. Coâng vieäc coù lôïi nhuaän ñaùng keå (khoâng bò muø) $830 moãi thaùng Coâng vieäc coù lôïi nhuaän ñaùng keå (bò muø) Thôøi gian laøm taäp söï trong thaùng $1,380 moãi thaùng $590 moãi thaùng $860 moãi thaùng $1,450 moãi thaùng $620 moãi thaùng

(qua trang)

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Tin Caäp Nhaät Cho Naêm 2006

Tin töùc cho ngöôøi ñang nhaän Tieàn Phuï Caáp Lôïi Töùc (SSI)
Tieàn lieân bang SSI traû haøng thaùng (toái ña)
2005 Caù nhaân Vôï choàng Giôùi haïn lôïi töùc haøng thaùng Caù nhaân coù lôïi töùc töø löông boång Caù nhaân coù lôïi töùc khoâng töø löông boång Vôï choàng coù lôïi töùc töø löông boång Vôï choàng coù lôïi töùc khoâng töø löông boång $1,243 $599 $1,823 $889 $1,291 $623 $1,893 $924 $579 $869 2006 $603 $904

Chuù yù: Neáu quyù vò coù lôïi töùc, tieàn trôï caáp moãi thaùng cuûa quyù vò thöôøng seõ thaáp hôn möùc toái ña cuûa tieàn phuï caáp SSI cuûa lieân bang. Xin ghi nhôù laø quyù vò phaûi baùo caùo taát caû caùc lôïi töùc cuûa quyù vò cho chuùng toâi. Vaøi tieåu bang cho theâm tieàn vaøo tieàn phuï caáp lôïi töùc SSI cuûa lieân bang. Neáu quyù vò cö nguï taïi moät trong nhöõng tieåu bang naøy, quyù vò coù theå coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc tieàn trôï caáp cao hôn. Lôïi töùc cuûa quyù vò coù theå cao hôn giôùi haïn ñaõ ñöôïc quy ñònh maø quyù vò vaãn coù theå ñöôïc höôûng quyeàn lôïi.

Tin töùc cho ngöôøi ñang nhaän Medicare
Phaàn lôùn caùc chi phí Medicare taêng theâm trong naêm nay ñeå theo kòp vôùi ñaø gia taêng cuûa chi phí chaêm soùc söùc khoûe.
2005 Baûo hieåm beänh vieän (Phaàn A) 60 ngaøy ñaàu trong beänh vieän, beänh nhaân traû $912 $952 $238 moãi ngaøy $476 moãi ngaøy $0 $119 moãi ngaøy Ngaøy thöù 61 ñeán ngaøy thöù 90 trong beänh vieän, beänh nhaân traû $228 moãi ngaøy Sau 90 ngaøy trong beänh vieän, beänh nhaân traû (cho ñeán theâm $456 moãi ngaøy 60 ngaøy nöõa) Cho 20 ngaøy ñaàu ôû nôi chaêm soùc ñieàu döôõng chuyeân moân, beänh nhaân traû Cho ngaøy thöù 21 ñeán ngaøy thöù 100 ôû nôi chaêm soùc ñieàu döôõng chuyeân moân, beänh nhaân traû $0 $114 moãi ngaøy 2006

Phaàn A – Phí Baûo Hieåm Buy-In: Tieàn phí baûo hieåm maø quyù vò traû ñeå mua Medicare Phaàn A tuøy thuoäc vaøo soá tín chæ An Sinh Xaõ Hoäi maø quyù vò ñaõ thu goùp ñöôïc. Neáu quyù vò coù: 40 ñieåm $0 30-39 ñieåm $206 moãi thaùng Ít hôn 30 ñieåm $375 moãi thaùng Baûo hieåm söùc khoeû (Phaàn B) Phí baûo hieåm Tieàn khaáu tröø $78.20 moãi thaùng $110 moãi naêm $88.50 moãi thaùng $124 moãi naêm $0 $216 moãi thaùng $393 moãi thaùng

Sau khi beänh nhaân traû xong phaàn khaáu tröø, Phaàn B traû 80 phaàn traêm cho caùc dòch vuï naèm trong baûo hieåm. Chuù yù: Neáu quyù vò laõnh Medicare vaø coù lôïi töùc thaáp, tieåu bang cuûa quyù vò coù theå traû phí baûo hieåm Medicare cho quyù vò vaø, trong vaøi tröôøng hôïp, tieàn khaáu tröø vaø tieàn xuaát töï tuùi cuûa quyù vò cho nhöõng phí toån y teá khaùc. Xin lieân laïc vôùi cô quan giuùp ñôõ y teá ñòa phöông (Medicaid), vaên phoøng xaõ hoäi hoaëc vaên phoøng y teá ñeå coù ñöôïc theâm tin töùc.

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10003-VI Update 2006 (Vietnamese) January 2006