An Sinh Xaõ Hoäi Cho Ngöôøi Bò Nhieãm HIV/AIDS

Neáu quyù vò bò nhieãm HIV/AIDS vaø khoâng theå laøm vieäc, quyù vò coù theå coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc caùc trôï caáp beänh taät cuûa Sôû An Sinh Xaõ Hoäi. Beänh taät cuûa quyù vò phaûi keùo daøi ít nhaát moät naêm hoaëc ñöa ñeán töû vong vaø phaûi ñuû traàm troïng khieán cho quyù vò khoâng theå laøm coâng vieäc coù lôïi nhuaän ñaùng keå. Con soá lôïi töùc maø chuùng toâi xem laø lôïi nhuaän ñaùng keå ñöôïc thay ñoåi moãi naêm. Ñeå bieát con soá hieän haønh, xin tham khaûo aán baûn Tin Caäp Nhaät Thöôøng Nieân— Update (AÁn baûn soá 05-10003-VI). Neáu con cuûa quyù vò bò nhieãm HIV/AIDS, caùc em coù theå laõnh Tieàn Phuï Caáp Lôïi Töùc (SSI) neáu lôïi töùc cuûa gia quyeán cuûa quyù vò khoâng ñaùng keå. trong 24 thaùng. Medicare giuùp chi traû cho beänh vieän vaø söï chaêm nom beänh nhaân ôû vaøo giai ñoaïn cuoái, caùc thöû nghieäm taïi phoøng thí nghieäm, söï chaêm soùc söùc khoûe taïi tö gia vaø caùc dòch vuï y teá khaùc. Muoán bieát theâm chi tieát veà Medicare, xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå laáy aán baûn, Medicare (AÁn baûn soá 05-10043-VI).

Laøm sao toâi coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc tieàn phuï caáp lôi töùc SSI vì beänh taät?
Neáu quyù vò laøm vieäc khoâng ñuû thaâm nieân ñeå laõnh tieàn An Sinh Xaõ Hoäi hoaëc tieàn trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò thaáp, quyù vò coù theå coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc caùc khoaûn tieàn SSI neáu toång soá lôïi töùc vaø taøi saûn cuûa quyù vò khoâng ñaùng keå. Neáu quyù vò laõnh SSI, quyù vò haàu nhö coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc phieáu thöïc phaåm vaø Medicaid. Medicaid giuùp chi traû cho caùc hoùa ñôn y teá cuûa quyù vò trong luùc quyù vò ñang nhaäp vieän hay ñöôïc chaêm soùc ngoaïi truù. ÔÛ moät soá tieåu bang, Medicaid chi traû cho söï chaêm soùc beänh nhaân ôû vaøo giai ñoaïn cuoái, coù y taù rieâng vaø caùc loaïi thuoác theo toa duøng ñeå trò beänh HIV. Muoán bieát theâm caùc thoâng tin veà Medicaid, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng dòch vuï xaõ hoäi taïi ñòa phöông cuûa quyù vò.

Chi traû trôï caáp theo hai chöông trình
Chuùng toâi chi traû trôï caáp beänh taät theo hai chöông trình: chöông trình baûo hieåm beänh taät cuûa An Sinh Xaõ Hoäi daønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñoùng thueá An Sinh Xaõ Hoäi; vaø chöông trình phuï caáp lôïi töùc SSI daønh cho nhöõng ngöôøi coù lôïi töùc thaáp vaø ít taøi saûn. Neáu trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò quaù thaáp vaø quyù vò bò haïn heïp veà lôïi töùc khaùc cuøng caùc taøi saûn, quyù vò coù theå coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc caùc quyeàn lôïi cuûa caû hai chöông trình.

Laøm sao toâi coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc caùc quyeàn lôïi beänh taät An Sinh Xaõ Hoäi?
Khi quyù vò laøm vieäc vaø ñoùng thueá An Sinh Xaõ Hoäi, quyù vò thu ñöôïc caùc tín chæ An Sinh Xaõ Hoäi. (Haàu heát moïi ngöôøi thu ñöôïc toái ña laø boán tín chæ moãi naêm). Soá naêm laøm vieäc caàn thieát cho caùc trôï caáp beänh taät coøn tuøy thuoäc vaøo tuoåi taùc cuûa quyù vò khi quyù vò bò beänh taät. Thoâng thöôøng, quyù vò caàn coù naêm naêm laøm vieäc trong 10 naêm tröôùc naêm quyù vò bò beänh taät. Caùc nhaân vieân treû hôn caàn coù thôøi gian laøm vieäc ít hôn. Neáu ñôn xin trôï caáp cuûa quyù vò ñöôïc chaáp thuaän, soá tieàn trôï caáp beänh taät An Sinh Xaõ Hoäi ñaàu tieân cuûa quyù vò seõ ñöôïc chi traû cho troïn thaùng thöù saùu, sau ngaøy beänh taät cuûa quyù vò khôûi phaùt.

Laøm sao toâi noäp ñôn xin ñöôïc caùc trôï caáp?
Quyù vò coù theå noäp ñôn xin trôï caáp beänh taät cuûa An Sinh Xaõ Hoäi treân maïng taïi www.socialsecurity.gov, hoaëc goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi bò ñieác hoaëc bò laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778), ñeå laáy heïn. Chuùng toâi coù theå traû lôøi caùc caâu hoûi moät caùch cuï theå vaø cung caáp caùc thoâng tin qua dòch vuï ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moãi ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò cho caùc vieäc An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp mieãn phí moät thoâng dòch vieân cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn duø qua ñöôøng daây ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi ngoân ngöõ naøo khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän vieân tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, (qua trang)
An Sinh Xaõ Hoäi Cho Ngöôøi Bò Nhieãm HIV/AIDS

Toâi seõ nhaän ñöôïc nhöõng quyeàn lôïi naøo töø An Sinh Xaõ Hoäi?
Möùc trôï caáp haøng thaùng cuûa quyù vò tuøy thuoäc vaøo möùc löông cuûa quyù vò trong thôøi gian laøm vieäc cuûa quyù vò. Quyù vò cuõng seõ ñuû tieâu chuaån ñeå ñöôïc Medicare sau khi quyù vò laõnh ñöôïc trôï caáp beänh taät w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

chuùng toâi seõ laøm heïn cho quyù vò ñeå ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maët luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi xin baûo maät taát caû caùc cuoäc ñaøm thoaïi. Chuùng toâi cuõng ñaûm baûo laø quyù vò nhaän ñöôïc caùc tin töùc chính xaùc vaø ñöôïc phuïc vuï thaät nhaõ nhaën. Vì vaäy, chuùng toâi coù moät vò ñaïi dieän thöù hai cuûa An Sinh Xaõ Hoäi ñeå theo doõi moät soá caùc cuoäc noùi chuyeän qua ñieän thoaïi.

Quyù vò cöùu xeùt ñôn xin trôï caáp cuûa toâi nhö theá naøo?
Taát caû caùc ñôn xin trôï caáp maø chuùng toâi nhaän ñöôïc töø nhöõng ngöôøi bò nhieãm HIV/AIDS ñeàu ñöôïc cöùu xeùt caøng nhanh caøng toát. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi coäng taùc vôùi cô quan taïi moãi tieåu bang coù teân laø Ban Thaåm Ñònh Beänh Taät. Cô quan tieåu bang seõ xem xeùt caùc thoâng tin maø quyù vò vaø baùc só cuûa quyù vò cho chuùng toâi bieát vaø quyeát ñònh xem quyù vò coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc caùc quyeàn lôïi hay khoâng. Chuùng toâi coù theå chi traû cho quyù vò trôï caáp SSI ngay laäp töùc leân ñeán saùu thaùng tröôùc khi chuùng toâi laáy quyeát ñònh döùt khoaùt cho ñôn xin trôï caáp cuûa quyù vò neáu: • Quyù vò khoâng laøm vieäc; • Quyù vò ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu leä SSI veà lôïi töùc vaø taøi saûn; vaø • Baùc só cuûa quyù vò hoaëc coù giaáy tôø y teá khaùc chöùng thöïc raèng vieäc nhieãm vi khuaån HIV cuûa quyù vò ñuû traàm troïng ñeå ñaùp öùng theo caùc ñieàu leä veà tieâu chuaån y khoa cuûa chuùng toâi.

• Baûn sao maãu ñôn W-2 môùi nhaát cuûa quyù vò. (Neáu quyù vò ñöông noäp ñôn xin SSI, chuùng toâi cuõng caàn caùc thoâng tin veà lôïi töùc vaø taøi saûn cuûa quyù vò; thí duï, caùc baûn baùo caùo cuûa nhaø baêng, hoà sô thaát nghieäp, bieân lai tieàn thueâ nhaø vaø giaáy ñaêng baï xe hôi). Chuùng toâi cuõng caàn coù caùc thoâng tin veà: • Danh taùnh hay ñòa chæ cuûa moïi baùc só, beänh vieän hay beänh xaù ñaõ chöõa trò cho quyù vò; • Taùc ñoäng cuûa HIV/AIDS ñeán hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa quyù vò nhö theá naøo, thí duï nhö lau doïn nhaø cöûa, ñi chôï, naáu aên, ñi xe buyùt, v.v.; vaø • Nhöõng loaïi coâng vieäc maø quyù vò ñaõ töøng laøm trong suoát 15 naêm qua. Ngoaøi ra, chuùng toâi cuõng yeâu caàu baùc só cuûa quyù vò ñieàn maãu ñôn cho chuùng toâi bieát möùc ñoä taùc ñoäng cuûa beänh nhieãm HIV cuûa quyù vò nhö theá naøo. Xin goïi soá 800 ñeå laáy maãu ñôn “SSA-4814” daønh cho ngöôøi lôùn hoaëc maãu ñôn “SSA-4815” daønh cho caùc treû em. Quyù vò phaûi ñem maãu ñôn naøy ñeán baùc só cuûa mình ñeå hoï ñieàn vaøo, vaø mang hay gôûi maãu ñôn ñaõ hoaøn taát ñeán cho chuùng toâi.

Ñieàu gì xaûy ra neáu toâi ñi laøm trôû laïi?
Neáu quyù vò laøm vieäc trôû laïi , chuùng toâi coù nhöõng quy taéc ñaëc bieät ñeå caùc trôï caáp cuûa quyù vò vaãn ñöôïc tieáp tuïc trong luùc quyù vò ñang ñi laøm. Nhöõng quy taéc naøy quan troïng cho nhöõng ngöôøi bò nhieãm HIV/AIDS maø coù theå laøm vieäc trôû laïi khi hoï caûm thaáy khoûe hôn. Muoán bieát theâm caùc thoâng tin veà nhöõng quy taéc naøy, xin hoûi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi ñeå laáy aán baûn, Laøm Vieäc Trong Khi Coù Beänh Taät—Chuùng Toâi Coù Theå Giuùp Ñôõ Baèng Caùch Naøo (AÁn baûn soá 05-10095-VI).

Laøm caùch naøo toâi coù theå giuùp ñeå ñôn cuûa toâi ñöôïc cöùu xeùt nhanh hôn?
Quyù vò coù theå giuùp xuùc tieán vieäc cöùu xeùt ñôn xin trôï caáp cuûa quyù vò baèng caùch coù ñaày ñuû caùc thoâng tin cuï theå khi quyù vò noäp ñôn. Ñoù laø: • Soá An Sinh Xaõ Hoäi vaø giaáy khai sanh cuûa quyù vò cuøng caùc soá An Sinh Xaõ Hoäi vaø giaáy khai sanh cuûa thaân nhaân naøo trong gia quyeán muoán noäp ñôn xin trôï caáp; vaø

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10019-VI Social Security For People Living With HIV/AIDS (Vietnamese) January 2005