Caùc Khoaûn Tieàn Ñaëc Bieät Sau Khi Veà Höu

2006

Tieàn Thöôûng, Nghæ Pheùp Coù Löông, Tieàn Hueâ Hoàng, Nghæ Beänh Coù Löông, Hueâ Hoàng Baûo Hieåm, Thu Hoaïch Muøa Maøng, vaø Caùc Khoaûn Tieàn Ñaëc Bieät Khaùc “Caùc khoaûn tieàn ñaëc bieät” laø gì?
Sau khi veà höu, quyù vò coù theå nhaän ñöôïc caùc khoaûn tieàn cho coâng vieäc maø quyù vò ñaõ laøm tröôùc khi baét ñaàu laõnh tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi. Thoâng thöôøng, caùc khoaûn tieàn naøy seõ khoâng aûnh höôûng ñeán tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò neáu tieàn naøy traû cho coâng vieäc maø quyù vò ñaõ laøm tröôùc khi veà höu. Baûn tin naøy noùi roõ veà caùc khoaûn tieàn ñaëc bieät thoâng thöôøng, nhaèm giuùp quyù vò xaùc ñònh xem caùc loaïi tieàn quí vò nhaän, vaø phaàn naøo cuûa khoaûn tieàn naøy xeáp vaøo loaïi ñaëc bieät, cuøng nhöõng ñieàu phaûi laøm neáu ñaõ höôõng tieàn ñaëc bieät.

Möùc giôùi haïn laøm vieäc coù aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi nhö theá naøo?
Thoâng thöôøng, coù nhöõng giôùi haïn vaøo vieäc laøm vaø löông boãng nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi luùc chöa ñuû tuoåi veà höu toaøn phaàn. Caùc tieàn trôï caáp höu trí seõ bò giaûm neáu tieàân löông/lôïi töùc vöôït quaù moät soá haïn ñònh. Trong naêm 2006, ñuû tuoåi hoài höu toaøn phaàn laø 65 tuoåi vaø 8 thaùng. Tuoåi veà höu toaøn phaàn seõ taêng daàn töøng naêm cho ñeán khi ñuùng 67 tuoåi cho nhöõng ngöôøi sanh sau naêm 1960. • Neáu quyù vò chöa ñuû tuoåi veà höu toaøn phaàn, cöù moãi $1 tieàn höu do sôû An Sinh Xaû Hoäi caáp seõ bò tröø giaûm cho moãi $2 löông laøm hay lôïi töùc kieám ñöôïc treân möùc löông giôùi haïn aán ñònh. Trong naêm 2005, möùc löông/lôïi töùc giôùi haïn laø $12,480 cho moãi naêm. • Trong naêm maø quyù vò ñuû tuoåi veà höu toaøn phaàn, tieàn trôï caáp cuûa quyù vò seõ bò tröø bôùt $1 cho moãi $3 maø quyù vò kieám ñöôïc treân möùc giôùi haïn aán ñònh. Trong naêm 2006, möùc lôïi töùc ñöôïc giôùi haïn laø $33,240. • Baét ñaàu vôùi thaùng maø quyù vò ñuû tuoåi veà höu toaøn phaàn, quyù vò coù theå laõnh troïn veïn tieàn trôï caáp cuûa mình baát keã bao nhieâu vieäc laøm vaø löông boãng.

Nhö theá naøo môùi ñöôïc xem laø tieàn ñaëc bieät?
Neáu quyù vò laøm vieäc aên löông, tieàn löông laõnh ñöôïc sau khi veà höu seõ ñöôïc xeáp vaøo loaïi tieàn ñaëc bieät neáu löông naøy traû cho coâng vieäc laøm tröôùc khi nghæ vieäc. Moät soá caùc tieàn ñaëc bieät traû cho nhaân vieân : tieàn thöôûng, löông tích tuï cho caùc ngaøy nghæ pheùp hay nghæ beänh, tieàn trôï caáp keát thuùc hôïp ñoàng, tieàn löông traû boài laïi, tieàn löông döï phoøng (cuûa nghieäp ñoaøn) luùc chôø coù vieäc, tieàn hoa hoàng buoân baùn, tieàn höu trí hay tieàn boài thöôøng ñöôïc khai baùo trong maãu ñôn W-2 cho naêm nay nhöng traõ cho vieäc laøm trong naêm tröôùc. Soá tieàn naøy coù theå khai trong maãu W-2 cuûa quyù vò trong oâ muïc “ Nonqualified Plan”. Neáu quí vi töï kinh doanh thöông maïi, khoaûn lôïi töùc sau tieàn thueá maø quyù vò coù sau naêm höu trí ñaàu tieân cuûa quyù vò ñeàu ñöôïc tính vaøo khoaûn tieàn ñaëc bieät, neáu coâng vieäc laøm tröôùc khi laõnh tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi. Caùc coâng vieäc laø moïi coâng vieäc bình thöôøng hay moïi hoaït ñoäng ñaùng keå khaùc maø quyù vò ñaõ laøm cho doanh nghieäp cuûa mình. Moät soá nhöõng khoaûn tieàn ñaëc bieät cuûa nhöõng ngöôøi töï kinh doanh thöông maïi bao goàm coù nhöõng khoaûn tieàn töø chöông trình noâng nghieäp, hueâ lôïi töø caùc vuï thu hoaïch muøa naêm tröôùc, hay lôïi töùc nhaän ñöôïc töø chöùc laøm chuû doanh nghieäp nhöng khoâng laøm vieäc gì quan troïng ñaùng keå cho cô sôû thöông maïi.

Neáu quyù vò nghó laø mình ñaõ nhaän ñöôïc tieàn khoaûn tieàn ñaëc bieät
Neáu quyù vò laõnh tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi vaø coù toång soá löông/lôïi töùc haøng naêm vöôït quaù möùc giôùi haïn vaø caùc khoaûn tieàn naøy coù bao goàm caû khoaûn tieàn ñaëc bieät, quyù vò caàn lieân laïc vôùi An Sinh Xaõ Hoäi. Xin baùo cho chuùng toâi bieát laø quyù vò nghó raèng mình coù nhaän khoaûn tieàn ñaëc bieät. Neáu chuùng toâi ñoàng yù, chuùng toâi seõ khoâng tính khoaûn tieàn ñaëc bieät vaøo toång soá tieàn lôïi töùc trong naêm cuûa quyù vò.

(qua trang)

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Caùc Khoaûn Tieàn Ñaëc Bieät Sau Khi Veà Höu

Thí duï veà khoaûn tieàn ñaëc bieät
Ñaây laø thí duï cho thaáy khoaûn tieàn ñaëc bieät ñöôïc xem xeùt nhö theá naøo chieáu theo caùc ñieàu leä An Sinh Xaõ Hoäi. OÂng Nguyeân veà höu luùc 62 tuoåi vaøo thaùng Möôøi Moät naêm 2005vaø ñaõ baét ñaàu laõnh tieàn höu An Sinh Xaõ Hoäi. Vaøo thaùng Gieâng naêm 2006, oâng Nguyeân nhaän moät ngaân phieáu $17,000 do chuû nhaân cuûa oâng traû cho thôøi gian nghæ pheùp chöa söû duïng cuûa oâng. Bôûi vì ñaây laø tieàn löông nghæ pheùp maø oâng ñaõ tích tröõ tröôùc khi oâng veà höu neân Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ coi nhö laø tieàn ñaëc bieät vaø khoâng tính soá tieàn naøy vaøo möùc giôùi haïn cho lôïi töùc trong naêm 2006.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm tin töùc vaø tìm theâm caùc aán baûn, xin vieáng thaêm maïng löôùi cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hay goïi ñieän thoaïi soá mieãn phí, 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi ñieác hay laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778). Chuùng toâi giaû ñaùp thaéc maéc töø 7:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Chuùng toâi cung caáp tin töùc baèng ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moät ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò trong caùc dòch vuï An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp thoâng dòch vieân mieãn phí cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn baèng ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi tieáng khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ heïn cho quyù vò ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi seõ giöõ kín taát caû caùc cuoäc ñieän thoaïi. Chuùng toâi cuõng muoán chaéc chaén laø quyù vò nhaän ñöôïc dòch vuï chính xaùc vaø lòch söï. Vì vaäy cho neân chuùng toâi coù ñaïi dieän An Sinh Xaõ Hoäi thöù hai giaùm saùt moät soá ñieän ñaøm.

Nhöõng ngöôøi baùn baûo hieåm vaø nhöõng chuû traïi
Coù hai nhoùm ngheà nghieäp ñaëc bieät thöôøng hay nhaän caùc khoaûn tieàn lôïi töùc theo tieâu chuaån tieàn ñaëc bieät, ñoù laø nhöõng ngöôøi baùn baûo hieåm nhaän hueâ hoàng ñöôïc taùi haïn vaø nhöõng chuû traïi thu hoaïch lôïi töùc trong muøa gaët.

Ngöôøi baùn baûo hieåm

Sau naêm veà höu, nhieàu ngöôøi baùn baûo hieåm tieáp tuïc ñöôïc tieàn hueâ hoàng daønh cho caùc hôïp ñoàng hoï ñaõ baùn tröôùc khi veà höu. Lôïi töùc naøy khoâng aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi cuûa hoï, mieãn laø lôïi töùc naøy laø keát quaû cuûa coâng vieäc ñaõ laøm tröôùc khi veà höu. Nhieàu chuû traïi thu hoaïch vaø tích tröõ noâng saûn trong naêm naøy ñeå baùn vaøo naêm khaùc. Lôïi töùc naøy khoâng aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi.

Chuû Traïi

Social Security Administration

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

SSA Publication No. 05-10063-VI Special Payments After Retirement (Vietnamese) January 2006