Nhöõng Ñieàu Quyù Vò Caàn Bieát Veà Vieäc Taùi Xeùt Beänh Taät Cuûa Quyù Vò

eáu quyù vò nhaän trôï caáp beänh taät cuûa An Sinh Xaõ Hoäi hay Tieàn Phuï Caáp Lôïi Töùc SSI, chuùng toâi seõ thænh thoaûng taùi xeùt tình traïng beänh tình cuûa quyù vò ñeå bieát chaéc laø quyù vò vaãn coøn beänh taät. Thoâng thöôøng, neáu söùc khoûe cuûa quyù vò khoâng khaù hôn, hoaëc neáu tình traïng beänh tình cuûa quyù vò vaãn caûn trôû khoâng cho laøm vieäc ñöôïc, quyù vò seõ tieáp tuïc ñöôïc nhaän trôï caáp. Tieán trình taùi xeùt hoà sô ñöôïc ñaët ra ñeå cho quyù vò coù cô hoäi cho thaáy mình vaãn coøn bò beänh taät vaø ñeå baûo ñaûm tieàn trôï caáp cuûa quyù vò khoâng bò ngöng moät caùch sai laàm. Taát caû caùc chöùng côù veà tình traïng cuûa quyù vò seõ ñöôïc xaùc ñònh ñaày ñuû. Neáu quyù vò coù hôn moät tình traïng beänh taät, chuùng toâi seõ xem xeùt aûnh höôûng keát hôïp bôûi taát caû caùc söï suy yeáu veà khaû naêng laøm vieäc cuûa quyù vò. Sau ñaây laø moät soá thaéc maéc thöôøng ñöôïc hoûi veà caùc vieäc taùi xeùt beänh taät cuûa An Sinh Xaõ Hoäi. Neáu quyù vò coù nhöõng thaéc maéc khaùc, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi.

N

Hoäi. Giaùm ñònh vieân kinh nghieäm chuyeân veà beänh taät seõ hoûi laáy caùc hoà sô beänh aùn töø caùc baùc só vaø nhöõng nôi khaùc maø quyù vò töøng ñeán ñieàu trò. Giaùm ñònh vieân vaø coá vaán y khoa, cuøng nhau laøm vieäc nhö moät nhoùm, seõ duyeät xeùt caån thaän taát caû caùc thoâng tin nhaän ñöôïc trong hoà sô cuûa quyù vò vaø sau ñoù seõ laáy quyeát ñònh.

Hoï seõ laáy quyeát ñònh ra sao?
Trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp, quyeát ñònh seõ ñöôïc döïa vaøo caùc thoâng tin töø caùc baùc só, caùc beänh vieän hay caùc trung taâm y khoa khaùc. Nhöng neáu chöùng côù beänh tình khoâng ñaày ñuû hay khoâng thöïc duïng, quyù vò coù theå caàn coù moät cuoäc khaùm nghieäm ñaëc bieät mieãn phí. Quyù vò seõ ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn cho bieát ngaøy, thôøi gian vaø ñòa ñieåm ñeå ñi khaùm.

Neáu toâi khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh ñoù thì sao?
Quyù vò coù theå khieáu naïi neáu quyù vò khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh ñoù. Ñieàu naøy coù nghóa laø quyù vò coù theå yeâu caàu chuùng toâi xeùt laïi hoà sô cuûa quyù vò ñeå xem quyeát ñònh cuûa chuùng toâi coù ñuùng hay khoâng. Coù boán caáp khieáu naïi, thoâng thöôøng quyù vò coù 60 ngaøy ñeå khieáu naïi, töø caáp moät ñeán caùc caáp keá tieáp. Boán caáp naøy laø: • Taùi xeùt hoà sô—Hoà sô cuûa quyù vò ñöôïc duyeät laïi moät caùch ñoäc laäp bôûi nhöõng ngöôøi chöa heà tham gia vaøo söï quyeát ñònh ôû laàn ñaàu tieân . Quyù vò coù theå hieän dieän tröôùc vieân chöùc ñieàu traàn chuyeân veà beänh taät laø ngöôøi seõ cöùu xeùt vieäc khieáu naïi cuûa quyù vò. • Ñieàu traàn—Neáu quyù vò khoâng ñoàng yù vôùi phaùn quyeát töø vieäc taùi xeùt hoà sô, quyù vò coù theå yeâu caàu moät buoåi ñieàu traàn tröôùc moät vò thaåm phaùn veà luaät haønh chaùnh. • Hoäi Ñoàng Khieáu Naïi—Neáu quyù vò khoâng ñoàng yù vôùi phaùn quyeát cuûa vò thaåm phaùn veà luaät haønh chaùnh, quyù vò coù theå yeâu caàu quyeát ñònh ñöôïc taùi xeùt bôûi Hoäi Ñoàng Khieáu Naïi. • Toøa aùn lieân bang—Neáu quyù vò khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Khieáu Naïi, hay neáu Hoäi Ñoàng Khieáu Naïi khoâng muoán taùi xeùt hoà sô cuûa quyù vò, quyù vò coù theå kieän leân toøa aùn lieân bang.

Tình traïng beänh tình cuûa toâi seõ ñöôïc taùi xeùt thöôøng xuyeân khoâng?
Caùc vieäc taùi xeùt thöôøng tuøy theo tính chaát vaø möùc ñoä naëng nheï veà tình traïng beänh tình cuûa quyù vò vaø tình traïng ñoù coù trieån voïng khaù hôn hay khoâng. • Neáu coù trieån voïng khaù hôn, laàn taùi xeùt hoà sô ñaàu tieân cuûa quyù vò thöôøng seõ laø töø 6 ñeán 18 thaùng sau ngaøy quyù vò bò beänh taät. • Neáu coù theå coù tieán boä, nhöng khoâng theå döï ñoaùn tröôùc ñöôïc, hoà sô cuûa quyù vò seõ ñöôïc taùi xeùt caùch ba naêm moät laàn. • Neáu khoâng coù trieån voïng khaù hôn, hoà sô cuûa quyù vò seõ ñöôïc taùi xeùt caùch baûy naêm moät laàn.

Laøm sao toâi seõ nhaän ñöôïc thoâng baùo cho vieäc taùi xeùt?
Khi chuùng toâi quyeát ñònh caàn phaûi xeùt laïi beänh tình toaøn dieän, chuùng toâi seõ gôûi thö yeâu caàu quyù vò ñeán vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi.

Nhöõng ñieàu gì xaåy ra trong luùc taùi xeùt?
Chuùng toâi seõ göûi hoà sô cuûa quyù vò cho Ban Thaåm Ñònh Beänh Taät ôû tieåu bang nôi quyù vò cö nguï. Cô quan ñoù quyeát ñònh veà caùc beänh taät cho An Sinh Xaõ w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

(qua trang)
Nhöõng Ñieàu Quyù Vò Caàn Bieát Veà Vieäc Taùi Xeùt Beänh Taät Cuûa Quyù Vò

Trong nhöõng tröôøïng hôïp naøo thì trôï caáp seõ bò caét boû?
Thoâng thöôøng, caùc trôï caáp tieàn maët chæ bò ngöng neáu chöùng côù cho thaáy raèng tình traïng beänh tình cuûa quyù vò ñaõ coù tieán boä vaø quyù vò coù theå laøm vieäc bình thöôøng trôû laïi. Khi naøo tình traïng beänh tình cuûa quyù vò vaãn khoâng khaù hôn vaø quyù vò vaãn khoâng theå laøm vieäc ñöôïc, trôï caáp tieàn maët cuûa quyù vò seõ vaãn tieáp dieãn.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm chi tieát vaø tìm caùc aán baûn cuûa chuùng toâi, xin vieáng maïng cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hoaïêc goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi bò ñieác hoaïêc bò laõng tai, xin goïi soá TTY cuûa chuùng toâi, 1-800-325-0778). Chuùng toâi coù theå traû lôøi cho caùc thaêùc maêùc moät caùch cuï theå vaø cung caáp caùc thoâng tin qua dòch vuï ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moãi ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò cho caùc vieäc An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp mieãn phí moät thoâng dòch vieân cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn duø qua ñöôøng daây ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi ngoân ngöõ naøo khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän vieân tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ laøm heïn cho quyù vò ñeå ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi baûo maät cho taát caû caùc cuoäc ñaøm thoaïi. Chuùng toâi cuõng ñaûm baûo laø quyù vò nhaän ñöôïc caùc tin töùc chính xaùc vaø ñöôïc phuïc vuï thaät nhaõ nhaïên. Vì vaäy, chuùng toâi coù moät vò ñaïi dieän thöù hai cuûa An Sinh Xaõ Hoäi ñeå theo doõi moät soá caùc cuoäc noùi chuyeän qua ñieän thoaïi.

Neáu toâi thöû laøm vieäc thì sao?
An Sinh Xaõ Hoäi coù moät soá quy ñònh ñaëc bieät coù theå trôï giuùp neáu quyù vò muoán laøm vieäc. Neáu quyù vò ñang nhaän caùc trôï caáp beänh taät cuûa An Sinh Xaõ Hoäi, quyù vò coù theå coù lôïi töùc khoâng giôùi haïn trong thôøi haïn thöû laøm vieäc cho ñeán chín thaùng (khoâng caàn thieát phaûi lieân tuïc) vaø vaãn nhaän ñaày ñuû quyeàn lôïi. Coù nhöõng quy ñònh khaùc cho pheùp tieáp tuïc nhaän trôï caáp tieàn maët vaø Medicare trong luùc quyù vò coá gaéng laøm vieäc bình thöôøng. Neáu quyù vò ñang nhaän caùc khoaûn phuï caáp lôïi töùc SSI vì coù beänh taät, quyù vò coù theå tieáp tuïc nhaän tieàn trôï caáp haøng thaùng trong luùc laøm vieäc mieãn laø lôïi töùc vaø taøi saûn cuûa quyù vò vaãn ôû döôùi möùc giôùi haïn. Neáu trôï caáp tieàn maët cuûa quyù vò bò ngöng vì toång soá lôïi töùc cuûa quyù vò vöôït quaù giôùi haïn cuûa SSI, quyù vò coù theå vaãn ñuû ñieàu kieän nhaän trôï caáp y teá Medicaid. Chuùng toâi coù nhöõng chöông trình khaùc giuùp quyù vò vôùi caùc chi tieâu cho vieäc laøm, huaán ngheä vaø phuïc hoài söùc khoûe. Xin hoûi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi ñeå bieát theâm caùc thoâng tin veà nhöõng quy ñònh ñaëc bieät daønh cho ngöôøi bò beänh taät nhöng muoán laøm vieäc.

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10068-VI What You Need To Know: Reviewing Your Disability (Vietnamese) January 2005