Soá An Sinh Xaõ Hoäi cho Ngöôøi Khoâng Phaûi Coâng Daân

Phaûi laøm sao ñeå noäp ñôn xin soá vaø theû An Sinh Xaõ Hoäi?
Thoâng thöôøng, chæ coù ngöôøi khoâng phaûi coâng daân ñöôïc pheùp laøm vieäc töø Boä An Ninh Toå Quoác (Department of Homeland Security, hay DHS) môùi coù theå noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi (Social Security). Muoán noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi: • Ñieàn vaøo Ñôn xin theû An Sinh Xaõ Hoäi (Ñôn SS-5-VI); vaø • Ñöa cho chuùng toâi caùc giaáy tôø baûn goác chöùng minh: — Tình traïng nhaäp cö cuûa quyù vò; — Giaáy ñuû tieâu chuaån laøm vieäc; — Tuoåi; vaø — Danh taùnh. • Mang ñôn ñaõ ñieàn vaø giaáy tôø baûn goác ñeán vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi ñòa phöông. Ñeå chöùng minh tình traïng nhaäp cö Hoa Kyø cuûa mình, quyù vò phaûi trình cho chuùng toâi giaáy nhaäp cö Hoa Kyø môùi ñaây, maãu I-94, Arrival /Departure Record (Hoà sô Ñeán/Ñi), caáp cho quyù vò khi ñeán Hoa Kyø. Neáu laø hoïc sinh F-1 hay M-1, quyù vò cuõng phaûi ñöa cho chuùng toâi maãu I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån cho tình traïng hoïc sinh khoâng di daân). Neáu laø du khaùch thuoäc dieän J-1 hay J-2, quyù vò phaûi ñöa cho chuùng toâi maãu DS-2019, Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån cho tình traïng du khaùch thuoäc dieän trao ñoåi). Ñoái vôùi phaàn lôùn nhaân coâng ngoaïi quoác, chuùng toâi chæ caàn xem maãu I-94, Hoà Sô Ñeán/Ñi. Moät soá nhaân coâng ngoaïi quoác cuõng phaûi trình giaáy pheùp laøm vieäc do DHS caáp (I-766 or I-688B). Hoïc sinh quoác teá phaûi trình theâm caùc loaïi giaáy tôø khaùc. Muoán bieát theâm thoâng tin, xin xem Hoïc Sinh Quoác Teá Vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi (AÁn baûn soá 05-10181-VI).

Tuoåi

Quyù vò phaûi trình giaáy khai sanh neáu coù hay coù theå laáy deã daøng. Neáu khoâng, chuùng toâi coù theå cöùu xeùt caùc loaïi giaáy tôø khaùc, nhö hoä chieáu hoaëc giaáy tôø khaùc do DHS caáp, ñeå chöùng minh tuoåi cuûa quyù vò.

Danh taùnh

Tình traïng nhaäp cö

Ñuû tieâu chuaån laøm vieäc

Chuùng toâi chæ chaáp nhaän moät vaøi giaáy tôø chöùng minh danh taùnh. Giaáy tôø coù theå chaáp nhaän ñöôïc phaûi laø môùi ñaây (chöa heát haïn) coù ghi teân, tin veà danh taùnh vaø daùn hình môùi nhaát. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ yeâu caàu xem giaáy tôø nhaäp cö Hoa Kyø hieän taïi cuûa quyù vò. Caùc loaïi giaáy tôø nhaäp cö coù theå chaáp nhaän bao goàm: • Form I-551 (bao goàm thò thöïc nhaäp cö coù theå ñoïc ñöôïc treân maùy vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn); • I-94 vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn; hay • Theû laøm vieäc do DHS caáp (I-766 hay I-688B). Taát caû caùc loaïi giaáy tôø phaûi laø baûn chính hoaëc baûn sao coù xaùc nhaän cuûa cô quan caáp. Chuùng toâi khoâng nhaän baûn sao hay baûn coù coâng chöùng. Chuùng toâi cuõng khoâng nhaän bieân lai cho thaáy quyù vò ñaõ noäp ñôn xin. Chuùng toâi coù theå xöû duïng moät loaïi giaáy tôø cho hai muïc ñích. Thí duï, chuùng toâi söû duïng giaáy pheùp laøm vieäc cuûa DHS ñeå laøm baèng chöùng veà tieâu chuaån laøm vieäc vaø danh taùnh. Tuy nhieân, quyù vò phaûi cung caáp ít nhaát hai loaïi giaáy tôø. Chuùng toâi seõ gôûi soá vaø theû an sinh xaõ hoäi qua ñöôøng böu ñieän cho quyù vò ngay khi xaùc minh xong caùc loaïi giaáy tôø cuûa quyù vò vôùi DHS. Trong khi chôø soá An Sinh Xaõ Hoäi, sôû laøm coù theå duøng tôø thô cöûa chuùng toâi baùo cho bieát quyù vò ñaõ noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi. Sôû laøm cuûa quyù vò coù theå xöû duïng caùc giaáy tôø cuûa DHS ñeå coù baèng chöùng ñöôïc pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø. Sôû laøm coù theå tìm theâm thoâng tin treân Internet taïi www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

(qua trang)

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Soá An Sinh Xaõ Hoäi cho Ngöôøi Khoâng Phaûi Coâng Daân

Coù theå laøm gì neáu caàn soá an sinh xaõ hoäi cho muïc ñích thueá maù?
Neáu caàn soá An Sinh Xaõ Hoäi cho muïc ñích thueá maù vaø khoâng ñöôïc pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø, quyù vò coù theå noäp ñôn xin maõ soá thueá caù nhaân ôû Sôû Thueá Vuï (Internal Revenue Service, hay IRS). Quyù vò coù theå ñeán IRS hay goïi soá mieãn phí cuûa IRS, 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676), vaø xin Form W-7, Application For An Individual Taxpayer Identification Number (Ñôn xin maõ soá thueá caù nhaân).

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm tin töùc vaø tìm theâm caùc aán baûn, xin vieáng thaêm maïng löôùi cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hay goïi ñieän thoaïi soá mieãn phí, 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi ñieác hay laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778). Chuùng toâi giaû ñaùp thaéc maéc töø 7:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Chuùng toâi cung caáp tin töùc baèng ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moät ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò trong caùc dòch vuï An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp thoâng dòch vieân mieãn phí cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn baèng ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi tieáng khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ heïn cho quyù vò ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi seõ giöõ kín taát caû caùc cuoäc ñieän thoaïi. Chuùng toâi cuõng muoán chaéc chaén laø quyù vò nhaän ñöôïc dòch vuï chính xaùc vaø lòch söï. Vì vaäy cho neân chuùng toâi coù ñaïi dieän An Sinh Xaõ Hoäi thöù hai giaùm saùt moät soá ñieän ñaøm.

Coù caàn soá naøo cho caùc dòch vuï khaùc cuûa chaùnh phuû khoâng?
Ngöôøi nhaäp cö hôïp phaùp nhöng khoâng laø coâng daân coù theå nhaän ñöôïc nhieàu quyeàn lôïi vaø dòch vuï maø khoâng caàn coù soá An Sinh Xaõ Hoäi. Quyù vò khoâng caàn soá An Sinh Saõ Hoäi ñeå giao dòch vôùi ngaân haøng, ghi danh ñi hoïc, xin traéc nghieäm giaùo duïc, nhaän baûo hieåm söùc khoûe, xin chöông trình aên tröa trong tröôøng hoïc hoaëc xin trôï caáp nhaø cöûa. Quyù vò khoâng theå xin soá An Sinh Xaõ Hoäi vôùi muïc ñích duy nhaát laø ñeã xin baèng laùi xe. Neáu khoâng coù giaáy pheùp laøm vieäc, quyù vò chæ coù theå xin soá An Sinh Xaõ Hoäi khi: • Luaät lieân bang yeâu caàu quyù vò cung caáp soá An Sinh Xaõ Hoäi ñeå nhaän quyeàn lôïi hay dòch vuï ñaëc bieät; hoaëc • Luaät tieåu bang hay ñòa phöông yeâu caàu quyù vò cung caáp soá An Sinh Xaõ Hoäi ñeå nhaän quyeàn lôïi trôï caáp maø quyù vò ñaõ ñuû tieâu chuaån. Neáu quí vi. caàn phaûi coù soà An Sinh Xaõ Hoäi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa tieåu bang hay ñòa phöông, quyù vò phaûi ñem cho chuùng toâi laù thö yeâu caàu cuûa coû quan naøy. Thö naøy phaûi in maãu giaáy tieâu ñeà (khoâng phaûi thô maãu hay baûn sao) vaø: • Ghi roõ quyù vò laø ñö’ng ñôn; • Neâu trích luaät cuûa ñòa phöông hay tieåu bang yeâu caàu quyù vò phaûi coù soá An Sinh Xaõ Hoäi; • Neâu raèng quyù vò ñaùp öùng taát caû yeâu caàu cuûa cô quan naøy, ngoaïi tröø soá an sinh xaõ hoäi; vaø • Coù ñeà teân nhaân vieân vaø soá ñieän thoaïi ñeã lieân laïc. Neáu ñöôïc caáp moät soá khoâng phaûi ñeå laøm vieäc, quyù vò khoâng ñöôïc duøng soá ñoù ñeå ñi laøm. Neáu quyù vò söû duïng soá naøy ñeå laøm vieäc, chuùng toâi seõ baùo cho DHS bieát.

Social Security Administration

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

SSA Publication No.05-10096-VI Social Security Numbers For Noncitizens (Vietnamese) December 2005