Nhaân Coâng Ngoaïi Quoác vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi

C

où phaûi quyù vò ñang taïm thôøi ñeán Hoa Kyø ñeå laøm vieäc khoâng? Neáu laø vaäy, sôû laøm seõ hoûi soá An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò. Soá An Sinh Xaõ Hoäi ñöôïc duøng ñeå baùo caùo tieàn löông cuûa quyù vò cho chaùnh phuû vaø xaùc ñònh tieâu chuaån nhaän höôûng quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi. Soá An Sinh Xaõ Hoäi coù theå caáp cho nhaân coâng ngoaïi quoác coù pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø.

Tieâu chuaån ñeå laøm vieäc

Cho ña soá ngöôøi ngoaïi quoác, chuùng toâi chæ caàn xem maãu I-94, Hoà Sô Ñeán/Ñi cuûa quyù vò. Moät soá coâng nhaân vieân ngoaïi quoác cuõng phaûi trình giaáy pheùp laøm vieäc töø DHS (I-766 hay I-688B). Hoïc sinh quoác teá phaûi trình theâm giaáy tôø khaùc. Muoán bieát theâm tin, xin xem Hoïc Sinh Quoác Teá vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi (AÁn baûn soá 05-10181-VI).

Toâi Caàn phaûi laøm gì ñeå laøm vieäc taïi Hoa Kyø?
Tröôùc nhaát, quyù vò phaûi coù giaáy tôø töø Boä An Ninh Toå Quoác (Department of Homeland Security, DHS) neâu roõ tình traïng nhaäp cö Hoa Kyø cuûa quyù vò vaø tieâu chuaån laøm vieäc khi ôû Hoa Kyø. Keá ñeán, quyù vò neân noäp ñôn xin soá vaø theû An Sinh Xaõ Hoäi ôû Sôû An Sinh Xaõ Hoäi.

Tuoåi

Quyù vò phaûi trình giaáy khai sanh neáu coù hay coù theå laáy deã daøng. Neáu khoâng, chuùng toâi coù theå cöùu xeùt caùc loaïi giaáy tôø khaùc, nhö hoä chieáu hoaëc giaáy tôø khaùc do DHS caáp, ñeå chöùng minh tuoåi cuûa quyù vò.

Danh taùnh

Toâi Noäp ñôn xin soá vaø theû An Sinh Xaõ Hoäi nhö theá naøo?
Noäp ñôn xin soá vaø theû An Sinh Xaõ Hoäi laø mieãn phí. Muoán noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi: • Ñieàn vaøo Ñôn xin theû An Sinh Xaõ Hoäi (Ñôn SS-5-VI); vaø • Trình cho chuùng toâi giaáy tôø cuûa quí vò chöùng minh: — Tình traïng di truù; — tieâu chuaån laøm vieäc; — Tuoåi; vaø — Danh taùnh. • Mang ñôn xin ñieàn xong, vaø giaáy tôø baûn chính ñeán vaên phoøng Sôû An Sinh Xaõ Hoäi ñòa phöông. Ñeå chöùng minh tình traïng di truù Hoa Kyø cuûa mình, quyù vò phaûi trình cho chuùng toâi giaáy nhaäp cö Hoa Kyø môùi ñaây, maãu I-94, Arrival/Departure Record (Hoà sô Ñeán/Ñi), caáp cho quyù vò khi ñeán Hoa Kyø. Neáu laø hoïc sinh F-1 hay M-1, quyù vò phaûi trình theâm cho chuùng toâi maãu I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån cho tình traïng hoïc sinh khoâng di daân). Neáu laø “du khaùch dieän trao ñoåi J-1 hay J-2, quyù vò phaûi trình cho chuùng toâi maãu DS-2019, Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status (Giaáy chöùng nhaän tieâu chuaån tình traïng du khaùch dieän trao ñoåi).

Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ yeâu caàu xem giaáy nhaäp cö Hoa Kyø môùi ñaây cuûa quyù vò. Giaáy tôø nhaäp cö coù theå chaáp nhaän bao goàm: • Maãu I-551 (bao goàm thò thöïc nhaäp cö coù theå ñoïc treân maùy vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn); • I-94 vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn; hoaëc • Giaáy pheùp laøm vieäc töø DHS (I-766 hay I-688B). Taát caû caùc loaïi giaáy tôø phaûi laø baûn chính hoaëc baûn sao coù xaùc nhaän cuûa cô quan trao caáp. Chuùng toâi khoâng theå nhaän baûn sao hay baûn coù coâng chöùng. Chuùng toâi cuõng theå nhaän bieân lai chöùng nhaän quí vò ñaõ noäp vaên kieän. Chuùng toâi coù theå duøng moät vaên kieän cho hai muïc ñích. Thí duï, chuùng toâi coù theå söû duïng giaáy pheùp laøm vieäc cuûa DHS ñeå laøm baèng chöùng veà tieâu chuaån laøm vieäc vaø danh taùnh. Tuy nhieân, quyù vò phaûi cung caáp ít nhaát hai loaïi giaáy tôø.

Tình traïng di truù

Bao laâu môùi laáy ñöôïc soá An Sinh Xaõ Hoäi?

Chuùng toâi phaûi xaùc nhaän caùc loaïi giaáy tôø cuûa quyù vò vôùi DHS tröôùc khi caáp soá An Sinh Xaõ Hoäi cho quyù vò. Chuùng toâi seõ caáp soá An Sinh Xaõ Hoäi vaø gôûi theû cho quyù vò qua ñöôøng böu ñieän sau khi nhaän ñöôïc söï xaùc nhaän töø DHS. Trong ña soá moïi laàn, chuùng toâi nhanh choùng xaùc nhaän tröïc tuyeán giaáy tôø cuûa quyù vò vôùi DHS. Neáu khoâng theå xaùc nhaän tröïc tuyeán giaáy tôø cuûa quyù vò, DHS phaûi maát vaøi tuaàn ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi phoái hôïp chaët cheõ vôùi DHS ñeå giaûm chaäm treã naøy.

(qua trang)

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Nhaân Coâng Ngoaïi Quoác vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi

Toâi phaûi caàn coù soá tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc?
Chuùng toâi khoâng ñoøi hoûi phaûi coù soá An Sinh Xaõ Hoäi tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc. Tuy nhieân, Sôû Thueá Vuï qui ñònh, chuû nhaân sôû laøm baùo caùo tieàn löông duøng soá An Sinh Xaõ Hoäi. Trong khi chôø soá An Sinh Xaõ Hoäi, chuû nhaân cuûa quyù vò coù theå duøng thö cuûa chuùng toâi chöùng bieát quyù vò ñaõ noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi. Chuû nhaân Sôû laøm cuûa quyù vò coù theå söû duïng giaáy tôø nhaäp cö laø baèng chöùng quí vò coù pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø. Chuû nhaân sôû laøm coù theå tìm theâm thoâng tin treân Internet taïi www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm tin töùc vaø tìm theâm caùc aán baûn, xin vieáng thaêm maïng löôùi cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hay goïi ñieän thoaïi soá mieãn phí, 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi ñieác hay laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778). Chuùng toâi giaû ñaùp thaéc maéc töø 7:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Chuùng toâi cung caáp tin töùc baèng ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moät ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò trong caùc dòch vuï An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp thoâng dòch vieân mieãn phí cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn baèng ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi tieáng khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ heïn cho quyù vò ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi seõ giöõ kín taát caû caùc cuoäc ñieän thoaïi. Chuùng toâi cuõng muoán chaéc chaén laø quyù vò nhaän ñöôïc dòch vuï chính xaùc vaø lòch söï. Vì vaäy cho neân chuùng toâi coù ñaïi dieän An Sinh Xaõ Hoäi thöù hai giaùm saùt moät soá ñieän ñaøm.

Social Security Administration

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

SSA Publication No. 05-10107-VI Foreign Workers And Social Security Numbers (Vietnamese) December 2005