Sinh Vieân Quoác Teá vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi

C

où phaûi quyù vò ñang ñeán Hoa Kyø taïm thôøi ñeå hoïc cao ñaúng, ngoân ngöõ, huaán ngheä hay vaøo tröôøng daïy ngheà vôùi loaïi thò thöïc hoïc sinh khoâng di daân F-1, M-1 hay J-1 khoâng? Nhaø tröôøng coù theå yeâu caàu quyù vò phaûi coù soá An Sinh Xaõ Hoäi. Moät soá tröôøng cao ñaèng ñai hoïc vaø trung hoïc duøng soá An Sinh Xaõ Hoäi nhö maõ soá hoïc sinh. Neáu quyù vò khoâng coù soá An Sinh Xaõ Hoäi, tröôøng cao ñaúng hay tröôøng hoïc coù theå caáp cho quyù vò moät maõ soá khaùc. Soá An Sinh Xaõ Hoäi thöôøng ñöôïc caáp cho ngöôøi ñöôïc pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø. Soá An Sinh Xaõ Hoäi ñöôïc duøng ñeå baùo caùo tieàn löông cuûa quyù vò cho chaùnh phuû vaø ñeå xaùc ñònh tieâu chuaån nhaän quyeàn lôïi An Sinh Xaõ Hoäi. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ khoâng caáp soá cho quyù vò chæ ñeå ghi danh vaøo tröôøng cao ñaúng hay tröôøng hoïc.

— Tuoåi; vaø — Danh taùnh. • Mang ñôn xin ñaõ ñieàn xong vaø caùc loaïi giaáy tôø baûn chính cuûa quyù vò ñeán vaên phoøng Sôû An Sinh Xaõ Hoäi ñòa phöông. Ñeå chöùng minh tình traïng nhaäp cö cuûa mình, quyù vò phaûi trình cho chuùng toâi giaáy nhaäp cö Hoa Kyø môùi ñaây, maãu I-94, Arrival/Departure Record (Hoà sô Ñeán/Ñi), caáp cho quyù vò khi ñeán Hoa Kyø. Neáu laø hoïc sinh F-1 hay M-1, quyù vò cuõng phaûi ñöa cho chuùng toâi maãu I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status (Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån cho tình traïng hoïc sinh khoâng di daân). Neáu laø du khaùch thuoäc dieän J-1 hay J-2, quyù vò phaûi trình cho chuùng toâi maãu DS-2019, Certificate of Eligiblity for Exchange Visitor Status (Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån cho tình traïng du khaùch thuoäc dieän trao ñoåi).

Tình traïng nhaäp cö

Phaûi laøm gì ñeå coù theå ñi laøm ôû Hoa Kyø?
Neáu muoán tìm vieäc trong phaïm vi nhaø tröôøng, quyù vò neân lieân laïc vôùi vieân chöùc nhaø tröôøng phuï traùch veà hoïc sinh quoác teá. Vieân chöùc naøy seõ cho bieát laø quyù vò coù ñuû tieâu chuaån laøm vieäc trong phaïm vi nhaø tröôøng hay khoâng vaø cung caáp tin töøc veà nhöõng choã laøm. Nhaø tröôøng cuûa quyù vò cuõng coù theå cho pheùp laøm vieäc beân ngoaøi tröôøng theo thôøi gian haïn cheá, theo nhöõng pheùp quy ñònh cuûa Boä An Ninh Toå Quoác (Department of Homeland Security, hay DHS). Neáu nhaø tröôøng cho pheùp quyù vò laøm vieäc trong hay ngoaøi tröôøng, vaø quyù vò ñaùp öùng tieâu chuaån cuûa Sôû An Sinh Xaõ Hoäi moâ taû trong ñoaïn keá tieáp, quyù vò coù theå xin soá An Sinh Xaõ Hoäi.

Ñuû tieâu chuaån laøm vieäc

Laøm theá naøo ñeå noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi?
Thoâng thöôøng, chæ coù nhöõng ngöôøi khoâng phaûi coâng daân ñöôïc pheùp laøm vieäc töø DHS môùi coù theå noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi. Muoán noäp ñôn soá An Sinh Xaõ Hoäi: • Ñieàn vaøo Ñôn xin theû An Sinh Xaõ Hoäi (Ñôn SS-5-VI); vaø • Ñöa cho chuùng toâi caùc loaïi giaáy tôø baûn chính chöùng minh: — Tình traïng nhaäp cö; — Ñuû tieâu chuaån laøm vieäc;

Neáu laø hoïc sinh F-1 vaø ñuû tieâu chuaån laøm vieäc trong phaïm vi nhaø tröôøng, quyù vò phaûi cung caáp laù thô cuûa vieân chöùc nhaø tröôøng cho bieát sôû laøm vaø loaïi coâng vieäc maø quyù vò ñang hay seõ laøm. Chuùng toâi cuõng caàn xem baèng chöùng laøm vieäc, nhö phieáu löông gaàn ñaây hay thô töø sôû laøm cuûa quyù vò. Giaùm thò cuûa quyù vò phaûi kyù teân vaø ñeà ngaøy thaùng treân thô naøy. Thô phaûi ghi roõ: • Vieäc laøm cuûa quyù vò; • Ngaøy baét ñaàu laøm vieäc: • Soá giôø maø quyù vò ñang hay seõ laøm; vaø • Teân vaø soá ñieän thoaïi cuûa giaùm thò. Neáu laø hoïc sinh F-1 ñöôïc pheùp laøm vieäc trong phaàn ñaøo taïo thöïc haønh chöông trình giaûng daïy, quyù vò phaûi cung caáp cho chuùng toâi Form I-20 vôùi trang vieäc laøm (trang 3) do vieân chöùc nhaø tröôøng cuûa quyù vò ñieàn vaø kyù teân vaøo. Neáu laø hoïc sinh F-1 hay M-1 vaø ñöôïc pheùp laøm vieäc beân ngoaøi nhaø tröôøng, quyù vò phaûi cung caáp cho chuùng toâi Employment Authorization Document (Giaáy Cho Pheùp Laøm Vieäc) (I-766 hay I-688B) do DHS caáp.

(qua trang)

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Sinh Vieân Quoác Teá vaø Soá An Sinh Xaõ Hoäi

Neáu laø hoïc sinh J-1, quyù vò phaûi cung caáp thô cuûa nôi baûo trôï. Thô phaûi in treân giaáy tieâu ñeà cuûa nôi baûo trôï coù chöõ kyù goác cho pheùp quyù vò laøm vieäc.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm tin töùc vaø tìm theâm caùc aán baûn, xin vieáng thaêm maïng löôùi cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hay goïi ñieän thoaïi soá mieãn phí, 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi ñieác hay laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778). Chuùng toâi giaû ñaùp thaéc maéc töø 7:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Chuùng toâi cung caáp tin töùc baèng ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moät ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò trong caùc dòch vuï An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp thoâng dòch vieân mieãn phí cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn baèng ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi tieáng khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ heïn cho quyù vò ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi seõ giöõ kín taát caû caùc cuoäc ñieän thoaïi. Chuùng toâi cuõng muoán chaéc chaén laø quyù vò nhaän ñöôïc dòch vuï chính xaùc vaø lòch söï. Vì vaäy cho neân chuùng toâi coù ñaïi dieän An Sinh Xaõ Hoäi thöù hai giaùm saùt moät soá ñieän ñaøm.

Tuoåi

Quyù vò phaûi trình giaáy khai sanh neáu coù hay coù theå laáy deã daøng. Neáu khoâng, chuùng toâi coù theå cöùu xeùt caùc loaïi giaáy tôø khaùc, nhö hoä chieáu hoaëc giaáy tôø khaùc do DHS caáp, ñeå chöùng minh tuoåi cuûa quyù vò.

Chuùng toâi chæ coù theå chaáp nhaän moät vaøi giaáy tôø chöùng minh danh taùnh. Giaáy tôø coù theå chaáp nhaän phaûi laø môùi ñaây (khoâng heát haïn) vaø coù ghi teân, thoâng tin veà danh taùnh vaø coù daùn hình môùi nhaát. Sôû An Sinh Xaõ Hoäi seõ yeâu caàu xem giaáy tôø nhaäp cö Hoa Kyø hieän taïi cuûa quyù vò. Caùc loaïi giaáy tôø nhaäp cö coù theå chaáp nhaän ñöôïc bao goàm: • Form I-551 (bao goàm thò thöïc nhaäp cö coù theå ñoïc ñöôïc treân maùy vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn); • I-94 vôùi hoä chieáu ngoaïi quoác chöa heát haïn; hay • Theû laøm vieäc do DHS caáp (I-766 hay I-688B). Taát caû caùc loaïi giaáy tôø phaûi laø baûn chính hoaëc baûn sao coù xaùc nhaän cuûa cô quan caáp. Chuùng toâi khoâng nhaän baûn sao hay baûn coù coâng chöùng. Chuùng toâi cuõng khoâng nhaän bieân lai cho thaáy quyù vò ñaõ noäp ñôn xin. Chuùng toâi coù theå söû duïng moät loaïi giaáy tôø cho hai muïc ñích. Thí duï, chuùng toâi coù theå söû duïng giaáy pheùp laøm vieäc cuûa DHS ñeå coù baèng chöùng veà tieâu chuaån laøm vieäc vaø danh taùnh. Tuy nhieân, quyù vò phaûi cung caáp ít nhaát hai loaïi giaáy tôø.

Danh taùnh

Coù caàn soá An Sinh Xaõ Hoäi tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc khoâng?
Chuùng toâi khoâng ñoøi hoûi phaûi coù soá An Sinh Xaõ Hoäi tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc. Tuy nhieân, Sôû Thueá Vuï yeâu caàu sôû laøm baùo caùo tieàn löông qua soá An Sinh Xaõ Hoäi. Trong luùc chôø coù soá An Sinh Xaõ Hoäi, sôû laøm cuûa quyù vò coù theå duøng thö cuûa chuùng toâi noùi raèng quyù vò ñaõ noäp ñôn xin soá An Sinh Xaõ Hoäi roài. Sôû laøm cuûa quyù vò coù theå söû duïng giaáy tôø nhaäp cö laøm baèng chöùng quyù vò ñöôïc pheùp laøm vieäc taïi Hoa Kyø. Sôû laøm coù theå laáy theâm tin naøy treân Internet taïi www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

Social Security Administration

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

SSA Publication No. 05-10181-VI International Students And Social Security Numbers (Vietnamese) December 2005