Caùc Khoaœn Phuï Caáp Lôïi Töùc SSI

SSI laø gì?
SSI laøchöõ vieát taêùt cuûa Supplemental Security Income. Ñaây laø moät chöông trình do Sôû An Sinh Xaõ Hoäi ñieàu haønh. SSI phaùt tieàn trôï caáp haøng thaùng cho ngöôøi cao nieân, muø loøa hay beänh taät vaø coù lôïi töùc thaáp hay ít taøi saûn hoaêïc khoâng coù lôïi töùc vaø taøi saûn naøo heát. Caùc treû em, cuõng nhö caùc ngöôøi lôùn, ñeàu coù theå laõnh ñöôïc trôï caáp vì muø loøa hay beänh taät. Ñeå ñöôïc höôûng SSI, quyù vò phaûi laø ngöôøi cao nieân, muø loøa hay bò beänh taät: • Cao nieân coù nghóa laø quyù vò phaûi tuoåi töø 65 trôû leân. • Muø loøa coù nghóa laø quyù vò phaûi hoaøn toaøn maát haún thò giaùc hay thò giaùc raát keùm. • Beänh taät coù nghóa laø quyù vò bò thöông taät hay bò beänh taâm thaàn maø coù theå keùo daøi ít nhaát moät naêm hoaêïc coù theå ñöa ñeán töû vong. Vaên phoøng SSI taïi ñòa phöông cuûa quyù vò coù theå cung caáp theâm chi tieát cho caùc ñieàu leä veà beänh taät cuûa caùc ngöôøi lôùn vaø caùc treû em. Neáu ñöôïc höôûng SSI, thoâng thöôøng quyù vò cuõng nhaän ñöôïc phieáu thöïc phaåm vaø caû Medicaid. Medicaid giuùp traû chi phí cho baùc só vaø beänh vieän.

Lôïi töùc maø quyù vò coù
Lôïi töùc laø tieàn maø quyù vò coù nhö : • Tieàn löông (löông boång, tieàn do töï laøm aên thöông maïi); • Caùc ngaân phieáu cuûa An Sinh Xaõ Hoäi; • Caùc höu boång; • Caùc khoaûn tieàn boài thöôøng lao ñoäng; • Tieàn lôøi, tieàn laõi coå phaàn, tieàn baûn quyeàn, tieàn do ñöôïc thaêùng cuoäc hay truùng soá; • Tieàn thaát nghieäp; vaø • Caùc quaø bieáu taïng (thí duï nhö tieàn maït). ê ê Lôïi töùc cuõng goàm coù caùc vaät duïng töông ñöông vôùi tieàn maït maø quyù vò nhaän ñöôïc nhö thöïc phaåm vaø ê choã ôû. Quyù vò coù theå coù moät soá lôïi töùc maø vaãn nhaän ñöôïc SSI.

Caùc ñieàu leä khaùc maø quyù vò caàn phaûi bieát
Tröôùc khi coù theå nhaän SSI, quyù vò phaûi soáng taïi Hoa Kyø hoaïc Vuøng Baêùc Ñaûo Mariana Islands vaø ê thuoäc trong moät caùc nhoùm sau ñaây: • Laø coâng daân Hoa Kyø hay caùc kieàu daân; hoaïc ê • Laø ngoaïi kieàu theo caùc dieän hôïp leä. Xin lieân laïc vôùi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông cuûa quyù vò ñeå bieát theâm chi tieát veà caùc ñieàu leä veà SSI cho caùc ngoaïi kieàu. Xin hoûi laáy aán baûn Phuï Caáp Lôïi Töùc SSI Cho Caùc Ngoaïi Kieàu – Supplemental Security Income For Noncitizens, (AÁn baûn soá 05-11051-VI).

Vaät sôû höõu vaø lôïi töùc cuûa quyù vò
Muoán ñöôïc höôûng SSI, caùc vaät sôû höõu vaø lôïi töùc cuûa quyù vò phaûi ôû döôùi caùc soá theo quy ñònh.

Caùc taøi saûn maø quyù vò coù quyeàn sôû höõu
Chuùng toâi khoâng tính taát caû moïi cuûa caûi maø quyù vò coù quyeàn sôû höõu khi cöùu xeùt xem quyù vò coù theå laõnh ñöôïc SSI hay khoâng. Thí duï, chuùng toâi khoâng tính caên nhaø maø quyù vò hieän ñang cö nguï vaø moät soá caùc vaät duïng caù nhaân. Theo thöôøng leä, chuùng toâi khoâng tính chieác xe cuûa quyù vò. Caùc taøi saûn maø chuùng toâi tính laø: • Tieàn maêït; • Caùc tröông muïc ngaân haøng, caùc coå phaàn, caùc traùi phieáu tieát kieäm cuûa Hoa Kyø; • Baát ñoäng saûn; • Baûo hieåm nhaân thoï; vaø • Taøi saûn caù nhaân. Quyù vò coù theå nhaän SSI neáu caùc taøi saûn cuûa quyù vò do chuùng toâi tính khoâng quaù: • $2,000 cho moät ngöôøi; vaø • $3,000 cho moät caïêp vôï choàng. w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Laøm sao xin SSI
Xin goïi chuùng toâi taïi soá 1-800-772-1213 ñeå laáy heïn vôùi moät vò ñaïi dieän cuûa An Sinh Xaõ Hoäi, ngöôøi naøy seõ giuùp quyù vò noäp ñôn, hoaïêc vieáng vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông cuûa quyù vò. Cha meï hoaïêc ngöôøi giaùm hoä coù theå laøm ñôn xin cho caùc treû em döôùi 18 tuoåi bò muø loøa hay bò beänh taät.

Quyù vò phaûi mang theo giaáy tôø gì
Quyù vò caàn phaûi coù caùc taøi lieäu sau ñaây tröôùc khi ñieàn ñôn. Maïêc daàu quyù vò khoâng coù ñuû taát caû caùc taøi lieäu nhö ñaõ lieät keâ, xin vaãn kyù teân. Nhaân vieân cuûa vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi coù theå giuùp quyù vò thu thaäp caùc taøi lieäu naøo caàn thieát. Xin ñem theo: (qua trang)
Caùc Khoaœn Phuï Caáp Lôïi Töùc SSI

• Theû An Sinh Xaõ Hoäi hay hoà sô soá An Sinh Xaõ Hoäi cuûa quyù vò ; Giaáy khai sanh hoaïêc chöùng töø naøo khaùc veà tuoåi taùc cuûa quyù vò; • Giaáy tôø veà caên nhaø quyù vò ñang cö nguï, nhö giaáy nôï tieàn vay mua nhaø hoaïêc hôïp ñoàng thueâ nhaø vaø teân chuû nhaø; • Giaáy khai thueá hay caùc ñôn W-2, caùc phieáu löông, caùc soå saùch ngaân haøng, caùc kheá öôùc baûo hieåm, giaáy chuû quyeàn xe, caùc hoà sô cho phí khoaûn mai taùng vaø caùc chöùng töø khaùc veà lôïi töùc cuûa quyù vò vaø cuûa caûi khaùc maø quyù vò coù; • Neáu quyù vò laøm ñôn xin trôï caáp beänh taät, xin nhôù ghi teân, ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa caùc y só, caùc beänh vieän vaø caùc beänh xaù ñaõ chaêm soùc quyù vò; vaø • Chöùng minh coâng daân Hoa Kyø hay dieän ngoaïi kieàu hôïp leä. Quyù vò cuõng neân ñem theo soå ngaân phieáu hoaïêc caùc giaáy tôø khaùc cho bieát soá tröông muïc ngaân haøng, hieäp hoäi tín duïng credit union hoaïêc caùc cô quan taøi chaùnh cuûa quyù vò ñeå chuùng toâi coù theå gôûi tieàn thaûêng vaøo tröông muïc cuûa quyù vò. Vieäc gôûi tieàn thaûêng quyõ ngaân haøng laø ñeå baûo ñaûm ñöôïc soá tieàn göûi ra khoûi bò thaát laïc, maát caêùp hoaïêc böu cuïc bò chaäm treã. Ngaân khoaûn luoân luoân nhaän ñöôïc ñuùng ngaøy vaø saêõn saøng ñeå söû duïng maø khoâng caàn phaûi ñeán ngaân haøng. Chæ nhuõng ai khoâng coù tröông muïc ngaân haøng môùi phaûi nhaän ngaân phieáu.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm chi tieát vaø tìm caùc aán baûn cuûa chuùng toâi, xin vieáng maïng cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hoaïêc goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi bò ñieác hoaïêc bò laõng tai, xin goïi soá TTY cuûa chuùng toâi, 1-800-325-0778). Chuùng toâi coù theå traû lôøi cho caùc thaêùc maêùc moät caùch cuï theå vaø cung caáp caùc thoâng tin qua dòch vuï ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moãi ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò cho caùc vieäc An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp mieãn phí moät thoâng dòch vieân cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saêõn duø qua ñöôøng daây ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi ngoân ngöõ naøo khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän vieân tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ laøm heïn cho quyù vò ñeå ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi baûo maät cho taát caû caùc cuoäc ñaøm thoaïi. Chuùng toâi cuõng ñaûm baûo laø quyù vò nhaän ñöôïc caùc tin töùc chính xaùc vaø ñöôïc phuïc vuï thaät nhaõ nhaïên. Vì vaäy, chuùng toâi coù moät vò ñaïi dieän thöù hai cuûa An Sinh Xaõ Hoäi ñeå theo doõi moät soá caùc cuoäc noùi chuyeän qua ñieän thoaïi.

Vaøi lôøi veà caùc trôï caáp An Sinh Xaõ Hoäi
An Sinh Xaõ Hoäi cuõng traû tieàn höu trí, trôï caáp cho nhöõng ngöôøi coøn soáng soùt vaø trôï caáp beänh taät cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc ñuû thôøi gian theo An Sinh Xaõ Hoäi. Muoán bieát theâm chi tieát veà caùc quyeàn lôïi naøy, xin hoûi laáy aán baûn Caùc Quyeàn Lôïi Höu Trí Vaø Cho Ngöôøi Soáng Soùt – Retirement and Survivors Benefits, (AÁn baûn soá 05-10700-VI) hoaïêc Caùc Trôï Caáp Beänh Taät – Disability Benefits (AÁn baûn soá 05-10701-VI).

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

Social Security Administration SSA Publication No. 05-10702-VI Supplemental Security Income Payments (Vietnamese) January 2005