Quyù Vò Coù Theå Nhaän Ñöôïc Tieàn Phuï Caáp SSI

2006

Quyù Vò Coù Theå Nhaän Ñöôïc Tieàn Phuï Caáp SSI
SSI laø gì?
SSI, vieát taéc töø Supplemental Security Income, laø moät chöông trình cuûa lieân bang cung caáp tieàn maët haøng thaùng cho nhöõng ngöôøi ù lôïi töùc thaáp hoaëc ít taøi saûn. SSI daønh cho ngöôøi giaø, ngöôøi muø hay ngöôøi beänh taät ôû baát cöù löùa tuoåi naøo, keå caû caùc treû em. Muoán nhaän ñöôïc SSI, quyù vò phaûi : • Ñöôïc 65 tuoåi hay lôùn tuoåi hôn; hoaëc • Bò muø hoaøn toaøn hay moät phaàn; hoaëc • Coù tình traïng söùc khoûe khieán cho quyù vò khoâng laøm vieäc ñöôïc vaø tình traïng naøy coù theå keùo daøi ít nhaát moät naêm hay raát traàm troïng coù theå daãn ñeán cheát. Coù nhöõng qui luaät khaùc daønh rieâng cho treû em. Ñeå bieát roõ nhuõng chi tieát naøy, xin hoûi laáy aán baûn Benefits For Children With Disabilities (Caùc Quyeàn Lôïi Daønh Cho Treû Em) (AÁn baûn soá 05-10026). AÁn baûn naøy chæ coù baèng tieáng Anh.

Quyù vò coù theå laõnh ñöôïc bao nhieâu?
Soá tieàn SSI caên baûn haøng thaùng ñeàu gioáng nhau treân toaøn quoác. Ñoù laø : —$603 cho moät ngöôøi; hay —$904 cho moät caëp vôï choàng. Khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi ñeàu nhaän ñöôïc soá tieàn gioáng nhau. Quyù vò coù theå nhaän ñöôïc nhieàu hôn neáu quyù vò soáng ôû moät tieåu
w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v
2

bang coù coäng theâm tieàn vaøo trôï caáp SSI cuûa lieân bang. Hay quyù vò coù theå nhaän ít hôn neáu quyù vò hay gia ñình cuûa quyù vò coù theâm lôïi töùc khaùc. Vieäc quyù vò soáng ôû ñaâu vaø soáng vôùi ai coù theå quyeát ñònh neáu quyù vò coù ñuû ñieàu kieän ñeå ñöôïc nhaän SSI hay khoâng, vaø ñieàu naøy daãn ñeán söï cheânh leäch veà soá tieàn trôï caáp SSI cuûa quyù vò.

Laøm sao quyù vò coù ñuû ñieàu kieän ñöôïc SSI?
Lôïi töùc cuûa quyù vò goàm soá tieàn maø quyù vò laøm kieám ñöôïc, caùc trôï caáp An sinh Xaõ hoäi khaùc, tieàn höu boãng cuûa quyù vò vaø trò giaù cuûa nhöõng taøi saûn vaät chaát nhö thöïc phaåm, quaàn aùo, nhaø ôû, do moät ngöôøi naøo khaùc cho giuùp ñôû cho quí vò. Nôi quyù vò cö truù coù aûnh höôûng ñeán soá tieàn lôïi töùc maø quyù vò coù theå höôõng haøng thaùng vaø vaãn nhaän ñöôïc SSI. Caùc tieåu bang ñeàu coù qui luaät khaùc nhau.

Lôïi töùc cuûa quyù vò

Taøi saûn cuûa quyù vò

Quyù vò coù theå ñöôïc nhaän SSI neáu taøi saûn cuûa quyù vò (cuûa caûi maø quyù vò coù quyeàn sôû höõu) ñaùng giaù khoâng quaù $2,000 cho moät ngöôøi hoaëc $3,000 cho moät caëp vôï choàng. Chuùng toâi khoâng tính taát caû moïi thöù maø quyù vò coù quyeàn sôû höõu khi chuùng toâi quyeát ñònh xem quyù vò coù ñöôïc nhaän SSI hay khoâng.
3

www.socialsecurity.gov
Ví duï, chuùng toâi khoâng tính caên nhaø cuûa quyù vò, vaø thöôøng khoâng tính chieác xe hôi cuûa quyù vò. Chuùng toâi seõ tính tieàn maët, caùc taøi khoaûn ngaân haøng, caùc coå phieáu vaø caùc phieáu tieát kieäm.

Quyù vò phaûi soáng ôû Hoa Kyø hoaëc Vuøng Baéc baùn ñaûo Mariana ñeå nhaän ñöôïc SSI. Neáu quyù vò khoâng phaûi laø coâng daân Hoa Kyø, nhöng quyù vò laø kieàu daân, quyù vò vaãn coù theå ñöôïc nhaän SSI. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin hoûi laáy aán baûn Tieàn Phuï Caáp Lôïi Töùc Cho Caùc Ngoaïi Kieàu (AÁn baûn soá 05-11051-VI). Neáu quyù vò laø toäi phaïm vôùi aùn leänh baét giam hay laø keû vi phaïm aùn tuø treo hay tuø phaïm, quyù vò khoâng ñöôïc nhaän SSI cho baát kyø thaùng naøo trong luùc leänh truy naõ cuûa quyù vò chöa ñöôïc giaûi quyeát. (ÔÛ tieåu bang New Jersey, caùc leänh baét giam bao goàm caû nhöõng toäi raát nheï).

Quyù vò phaûi laø ngöôøi ñònh cö ôû Hoa kyø

Nhöõng quyeàn lôïi khaùc

Ñeå ñöôïc nhaän SSI, quyù vò cuõng phaûi noäp ñôn xin höôûng moïi trôï caáp tieàn maët khaùc maø quyù vò coù theå ñöôïc nhaän. Neáu quyù vò nhaän SSI, thöôøng thì quyù vò cuõng ñöôïc nhaän phieáu thöïc phaåm vaø trôï giuùp y teá Medicaid nöõa. Medicaid traû tieàn baùc só vaø caùc hoùa ñôn beänh vieän cho quyù vò, coøn phieáu thöïc phaåm giuùp traû tieàn cho thöïc phaåm.
4 (qua trang)

Laøm sao quyù vò noäp ñôn xin SSI?
Xin lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå saép xeáp moät buoåi heïn cho vieäc noäp ñôn xin trôï caáp SSI ôû vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông cuûa quyù vò.

Lieân laïc vôùi Sôû An Sinh Xaõ Hoäi
Muoán bieát theâm tin töùc vaø tìm theâm caùc aán baûn, xin vieáng thaêm maïng löôùi cuûa chuùng toâi taïi www.socialsecurity.gov hay goïi ñieän thoaïi soá mieãn phí, 1-800-772-1213 (ñoái vôùi ngöôøi ñieác hay laõng tai, xin goïi soá TTY, 1-800-325-0778). Chuùng toâi giaû ñaùp thaéc maéc töø 7:00 saùng ñeán 7:00 toái, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu. Chuùng toâi cung caáp tin töùc baèng ñieän thoaïi töï ñoäng 24 giôø moät ngaøy. Neáu quyù vò caàn thoâng dòch vieân ñeå höôùng daãn quyù vò trong caùc dòch vuï An Sinh Xaõ Hoäi, chuùng toâi seõ cung caáp thoâng dòch vieân mieãn phí cho quyù vò. Caùc dòch vuï thoâng dòch ñeàu coù saün baèng ñieän thoaïi hay taïi vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi. Xin goïi soá ñieän thoaïi mieãn phí cuûa chuùng toâi 1-800-772-1213, neáu quyù vò noùi tieáng khaùc ngoaøi Anh-ngöõ, xin baám soá 1 hay ñôïi treân ñöôøng daây cho ñeán khi coù moät ñaïi dieän tieáp chuyeän. Thoâng dòch vieân seõ ñöôïc tieáp xuùc ñeå giuùp quyù vò qua ñieän thoaïi. Neáu coâng vieäc cuûa quyù vò khoâng theå naøo hoaøn taát qua ñöôøng daây ñieän thoaïi, chuùng toâi seõ heïn cho quyù vò ñeán moät vaên phoøng An Sinh Xaõ Hoäi taïi ñòa phöông vaø saép xeáp cho moät thoâng dòch vieân coù maïêt luùc quyù vò ñeán tham quan. Chuùng toâi seõ giöõ kín taát caû caùc cuoäc ñieän thoaïi. Chuùng toâi cuõng muoán chaéc chaén laø
w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v
5

quyù vò nhaän ñöôïc dòch vuï chính xaùc vaø lòch söï. Vì vaäy cho neân chuùng toâi coù ñaïi dieän An Sinh Xaõ Hoäi thöù hai giaùm saùt moät soá ñieän ñaøm.

Social Security Administration SSA Publication No. 05-11069-VI You May Be Able To Get Supplemental Security Income (SSI) (Vietnamese) January 2006