SIJLIT 02tl Bahasa Melayu Kertas I ogos 200e

02tl

PEPERTKSAAN PERCTJBAAN PENTLATAN MENENGAH RENDATT

NEGERI PERAK 2009

BAIIASA MELAYU KERTAS 1
jam Satu

JANGAN BUKA KERTASSOALAN IM SEHINGGADIBERITAHU I 2 3 Kertqsini mengandungi soalan. 40 Jqwsbsemu,a soalan. pilihqnjnt)apan iqilu A,B, C dan D. Begi setiep Tiqp-tiap soalandiibuti oleh empat jawapan pilih satjd jm)apan saraJa Hitamkan Eemua jowapqnandqpadq kBrtqs soqlqn, ehlf ysng disediaknn. ob|

Kertassoalanini mengardungill halamanbercetakdan t halamantidak bercetak

0ur

Pihat sebelah SUIIT

SULIT Soalan1 - 7 Lengkapkan ayatayat lahg berikut denganmemilihjawapan yang paling sesuai. Soalan I berdasqrkan gambar di bawah.

02tl

Kerja-kerja menyiapkanrumah yang terbengkalaiitu akan A B C D cepat dicepat dipercepat dipercepatkan

demi kebaikan

PakAli sangat pandangan sedihkerana beliautelah ditolak al i mesluarat tersebut, A B C D mentah-mentah hidup-hidup temng-temng jelas-jelas

oleh sebalugian besar

Soalan 3 berdasa*an gambar di bawah.

Pelajar c€merlang. A B C D mesti harus boleh hendak

memberikan tumpuantefiadap penerangan jika ingin bedayadengan gulu

02tl

pihat sebelah SIJLIT

SULIT

02tl

Walaupun llanisahtelahneninggalkan bangku sekolalmya kira-kiraduatahunyanglalu namurt mkan-mkanrya. dia masihteringat kenangan manis benama-sama
A B C D kepada akan dengilt terhrdap landasan

Sebuah kenderaan renuk dilanggar kereta apabila telah oleh api cuba itu &daupun lampu merah telahdinya.lakan. A B C D mclepasi rdalui tnetirfisi merdekati

supaya keropokdi dalannyatidak "Tutupbalangitu rapat-rapat kepada kakak. A B C D l€rrbik lemar le{nhf lemb€k

" Kata ibu

pihakagar Pengerusi mengingtkan semua mengendalikan tersebd majlis zupa1'a bohai-hatidalam yangtelah diletapkan. tidakmelanggar A B C D tatalertib talasusila tata€tika tatacara

Soalan8 - 14 Ayatqyat yang ,e/i,but mungkin betul da, mungkin s',lsh, Jika terdapat kesalaha4 t€Jal4ran jika tiada kesalshan telah ditandakqnD. itu telqh ditqndal@ndenganA, B atau C d.an 8 Beberapa orangpengawas semasa selcolah mengetensahkan cuba masalah 1tng diladapi olehmer€ka AB menialankan tugasterutamanya asrama, di Tiadakesalahan,

jalan c€dtanya yangmenari\ persembahan Oleh sebab teat"'ritu S4blggp4 ABC haryatikebya agakmahal nada kesalalan. D 10

b€rkali-kali biarpun

Pakam yang diperkatakan- pegawaiitu kuraneteoatkeranatidak bersandar fakta sebenar. - - _ - A _ _ _ _ B -oleh Iada kesalahan D

AL

[Lihat sebelah SIJLIT

SULIT U

02tl

tebuh raya)€ng menqhubunsi bandarKamk denqan Kuantan telahterputusakibatkejadian tanah ABC runtuhyangberlal.umalamtadi. Tiadakesalahan D janganmudal terpengaruh Aidil menasihati isterinya agar jualanmurahyangseringdiadakan denean AB di pusat_4qbgllbglab di negam kita Tiadakesalahan.

12

13

Penyelaras prograriritu berharap agarsetiapg&gg peserta perlu menggunakan masadurgan sebaik-baikoya mengelakkan darioada bagi diri dikenakan tindakan.Tiadakesalahat

14 "Sgk!{@!ab masalah wujuddi antam yang kamubeduasecara bail!. karacikguRohani kcpada AB kedua-dua mwidnyaTiadakesalahan.
Soalan 5.17 1 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul, 15 I II III IV A B C D 16 Buahmangga belakang di rumahneneksrdahmasak Encik Murugansudahmasa,t akanpemngai yangnakal itu. anaknya yang dikemukakan Pendapat oleh pemuda sangat itu marc&dan sesuai. Kakak Maria sedang masakav di dapuruntuk menyediakan minumanpetang. I dan lI sahaja III dan IV sahaja I, Il dan IU sahaja II, III dan IV sahaja

I Penjenayah telahmenga]*iri iwayat hidupnya dalampenjara. itu di II Rizal akan mengqkhirizamanbujangnya padabulan Jwl akan datangdengangadispilihan hatinya" III Jruuacara !€lahmengakhi MequaratA$mg KopemsiBemban itu panhrn. dengan semngkap IV PakAbu yang zengakhiri kel;ur dai bilik kawalanpadapukul 5.45 petang. A B C D I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

nal

[Lihat sebelah SULIT

SIJLIT
17 I Bacaansuhubadanbayi itu p eningkatan dengar' lnggi padar'aktu malam. II Setelahmengikuli kem motivasi anjuan sekolah,berlaku pezingkatan dalarnkeputnsa\ pepeliksaan nurid-mudd sekolah itu III Paras SungaiSero:Lerrylhrrlengalzmn pehingkatan yangagakmembimbangkan akibathujanhjrun dengan lebd selama lima jam tary)ahenti. Meningkatqn haryagula dantepungbaru-baru telahmenyebabkan ini hargamakanan serta minttrnan turtdmeningkat A B C D I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan trI sahaja I, III dan IV sahaja

Soalan18 - 2l Bahagianyang bergaris dalam ayat-ayatyang belikut m:ongkir-mengandungi kesalahan penggunaan bahasaatau mutrgkin juga tidak Tdndakqhsama adq A, B atau C jika ayat itu mengandungikesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan, 18 Kita harusbekedasama menyelesaikan segala masalah demi unnrkkepentinsan semua A B C D 19 demikepentingan semua s€bab kep€ntingan semua untukdemi kepentingan semua demi untukkepentingan semua

Hidangan kari kepalaikan vanqkakakmasaksangat sedap. A B C D yangdimasak kakak yang masak kakak yangdimasak oleh kakak yang kakakmasak

20

Hargaikan siakapyangdijual di pasaritu lebih mahaldari hargabiasa. A B C D lebihmabaldengan lebih mahaldaripada lebih malni pada lebihmahaldari

21

quruterhadaD "Ierna Cerpen MenalapWajahryaiatai peneo6anan seorane anakmuddnva,,, terang Cikgu Siti kepada murid-muridnya. A B C D adalah pengorbanan guru terhadap seomng anakmwidnya ialahpengorbanan terhadap gwu anakmuridnya pengorbanan adalah seorang guru kepada muridnya ialahpengorbanan seonnggum terhadap anakmuridnya

02tr

[Lihat sebelah SULIT

SULTT So l^n 22 - 24

02ll

yang srms qtauyangp ing bampir dengan ayatyang dicetek Pilih qyqtyangmempunydi mqlEud tebel. kep.dr Rumsh 22 Ercik Muthusamy fugin mendermakan sebahagian daripada wangbonusnyr K€bajikar Harmoni A EncikMuthusamy mendermakan bonusrya ingin warg kepada Rumah Kebajikan llarmoni. kepada B Sebatngian daripada vang bonus EdcikMutlusamy diderrnakan telah RunahKe@iikan Hamoni. Kebajikan llarmoniakan EncikMutrusamy. C Rurnah meneftna derma daripada kepada RunahKebqiikan D S€batEgian dadpada wEng bonus EncikMutlNsamy didermakan akan Ilamoni. jemputanitu nenasihati gigihjika ingin dengan 23 Penceranah karniagarterusberusaha mencapai kecemerlangan dalamkehidupan. jemputaritu agartelusberusaha gigihjika ingin A Kami dinasihali olehpenceramah dengan mencapai kecemerlangan kehidupan. dalam penceranah agarterusberusaha gigihjika inginberjaya datam B Kani menasihali itu dengan kehidupan. jempuun nenginginkan benrsaha jika hendak gigih matcapai kecemolangan C Purcoarnah itu kami dalam kehidupan. jemputan merusibati agar gigih D Penc€ramah itu kami tidakbenualndengan jika inginmencapai kecemerlugan dalam kehidupan, morasmikan Majlis Rrmah 24 YangDipertuaPIBG itu telahmenyampaikan ucapan sebelum Mesrgdi d€lvsnsekolah. sekolah sebelum A Majlis Ramah Mesraitu dirasmikan YangDipertua oleh PIBGdi dewan b€rucap, perasmian B Ucapan MajlisRarnah Mesra disampaikan YangDip€ftua itu oleh Ptsc di dewan sekolah. C Yang Dip€rtua PIBGtelahberucap dalarn Mesra dewan di sekolah itu. MajlisRemah di D Sebelum merasmikan MajlisRarnah Mesra YangDipertua itu, PIBGtelahberucap dewan s€kolah, Soahn25 - 27 Pilih qyatsyatyang betul. 25 I guru Mercka telah memikan Gumdengan Hari buku kepada kelas maghadiahi sebuah motivasi mereka II Kempen Kesedaran Keselanatan Raya yangdiarjurkan dart Jalan olehPDRMamatberguru para kepada pelajar. III Peniagkainitu pergidarisebuah pangsapud lain. blok kqada blokpangsapuri W Prcgmrn Latihan Khidmat Negara mendapat hangat dalam kalangan lepasan SPM. sambutan A B C D 02ll I danm sahaja II danIV sahaja I, II danII sahaja [, III danW sahaja [Lihat sebelah SULIT

SULIT 26 I U III IV A B C D 27 I II III IV A B C D Ketua kelas3 Bestari t€rlalusibukdengan nrgasnya, pergike pasar Abang Zaki hendak malam. Aduh sakitsungguh kanan ini! kaki sala Adik sangat sukakan kucingitu. I danII] sahaja II danIV sahaja I, II danIII sahaja tr, IIl dantV sahaja

02tl

pokokyangberdaun Sekumpulan kerbau sedang berkubang bawah di kurusitu. Azaul menendang itu dengan ke dalam botol longkang. kuat pantai. Pendatang izin itu telahmelepaskan ke dalam tanpa huundi pinggir did pemeriksaan Pegawai Pengangkutan sedang kenderaan Jalan di Jabatan Jalan menjalankan Mahameru. I danIII sahaja U danIV sahaja I, II danIII sahaja II, III danIV sahaja

Soalan - 30 28 yang paling sesr i bqgiperuystqan-pernyatqan Pili, peribahasa befikut, yang p€rasaan amats€dih yang 28 Peribatusa bolehdikaitkan ataukec€wa ialah dengan A B C D jauh ditimpa sudah tangga mencurahkan di daun air keladi. sepeni kacaterhempas batu. ke seperti dalam api sekam.

29 Pedbahasa berik-ut mempunyai malsudtidakdapat dipisahkan lagi. A B C D pahat penukul. Bagai dengan Bagaiapi dengan asap Seperti anjing dengan kucing permata Bagai cincindengan

pentemakm 30 EncikHarvin tigaorang dan rakan ladang kongsinya bersungguh-sungguh nengusalakan yang Iembu daging selatan di tanah Mereka air. terus bersatu walaupun lombu hati ada matiakibat penyakit. s€rangan sejenis Keadaan ibarat ini A B C D bukitsama didaki, lurahsama dih.uuni. jadi genggam api biar sampai arang. bara jika tidakdipecahlan ruymg,manakan dapat sagunla. jangan putihmata biarputihtdang,

02tl

[Lihat sebelah ST]LIT

Sodm 3l - 35 Bacq petil@n cerpen di bawah dengan ,eliti, kemudianjowab soalan-soqlan berihtnya pilih jawapan yang p&ling s€suai.

Mataharibaru sahaja menjenguk sebelah di timur, Cahayanya belumsempat pun meoghabiskan embulyangadadi hujung s€mua <laul Kailcaitulahakumeni4galcn runah dengan azam banr 'Kamu lelaki,Mat. Mesti tabab. Jenin Mat abad puluhm€stiberani!', dua "Aku berhijrah untukmemburu kejayaan!,'j€rit batiku Setelah men€mui aku CikguRosli,karniprurmenaiki menuju kota.Aku asyik bas, ke melontarkan pandangan luar tingkap. ke Pokok-pokok rumah-rumah kiri kanan jalan dan di bolari-larike belakang. 'Tangan b€rsedib Nabipunberhijrah MaL apabila diganggu orang nusyrikindi Makklr D Madinab baginda mencapai kejayaan c€merlang," CikguRosli. kata "Siapa ehq di Kampung Kelapa Condong kamudiejek-ejeh tetapidi kotaDanti kamu berjayr?' Sebelum matahari tegakdi ataskepala, kami sudah sampai kot4 danlangsung di ke Restoran Selera TerbukaCikguRoslimemperkenatkan kepacla aku abangrya, Sapudin. Haji pendek gempal. Orangnya dan Kulitryaagak janggut hitam.B€rmisai nipisdanada sej;mput. Air mukar)€nampak meffa dabngke kota!"ucapHaji Sapudin "Selanat ketikamenjabat tangad:u. Aku haryatersenyum. "Orangmudamacam kamubolehberjaya kalauberanimengharung cabaran kota di besar kata}Iaji Sapudin inil" lagi. "bsya-Alla[ salaakan cuba!"Semangat dalam di dadaku makinrnurl,ala.
cerpen @ipetik dan diubahsuaidaripada "Hikayat Mat Jenin", ar ologi Anak Burni Tercint4 Tingkatan3, Dewan Balusa Pustaka)

3f

Apakah Dasihat CikguRoslikqada Mat Jenir? A B C D Belajar ben:ngguir-smgguh sehingga dengan lulus cemerlang B€rusalE tabah d8n untr:kmengubah hidup nasib Jangan rnempedulikan ejekan rakan-rakannya Berusaha dengan bantuan Sapudin }laji

32 P€m"takan dikai&an dengan CikguRosliberdasarkan petikan atas ]'angdapat di ialatr A B C D r4iin berdri pdhdir peoyay-g

02tr

[Lihat sebolah SULIT

02tl
33 petikan,Mat Jeninbemzam Berdasarkan untuk A B C D mengejar kejayaan menjadipengusaha kilang kelapa pemiagaannya mengembangkan pelajamrmya melar{utkan Matahari bdru sahaja mcnjeaguk di sebdah tirntr 34 Unsurgayabahasa dalamp€tikandi atasialah A B C D 35 simile metafom hiperbola penonifikasi

Apakahpeleraian cspen HikayatMat Jenin? A B C D Mat Jeninbedayamernbularestorannya sendiri. Haji Sapudin menyerahlan restoramya urhk diwuskanoleh Mat Jenin. Mat Jeninberjayamembuka sebuah cawangan lagi re€iorarnya. Mat Jenindan Cikgu Rosli menjadirakankongsiperniagaan

02tl

[Lihat sebelah SI'LIT

SULIT
Soalan36 - 40

10

02tl

Baca syair di bawah denganteliti, kamudian jqwab soqlqn-soqlqn yong befihhVq- pillh jowqon /arg palitrg sesuri

SYAIRMUNGKIR JANJI Tuan berjanji berpegang tangan, Mengaku bersama menyingsing lengan, peduli Tidak tegah jangan, dan Umpama sungal tiada berhalangan. Tetapi akhimya apalah sudah, Beb€rapa tangan lama menadah, Rupanya meluahkan tuan ludah, Umpama blawak bercabang lidah. lidEkkah ingat bsrkata, tuan Mahu bersama danleta, hina Daripada hidup b€rputih mata, Bierlahiulang tsrcampek kota. ke Tidak kusangka takingat, tuan Umpama lebah membuang sengat, Bila torasa yang api hangat, Lekas benartuan mer€ngat. Kalau begitu b€rpesan, aku Riwayat hapuskan kita kesan, Supaya tidak berhati bosan, Hilang segala resah resan. dan Puisi Melayu Klasik, 1991. Oscar International. Book

36 Berdasadcan rangl<ap kedua SyairMungkirJanji,apakah penyait yangdapat sikapsahabat dilihat? A Seorsng sering yang berdoa . yang B Seorang sering menipu. yang C Seorang telahberpaling tadah. D S€orang tekh melanggar perjanjian. )"ng

02tl

pihat sebelah SI]I,IT

11 37 Bariskeduarangkapkeempat gaya E?ir menggunakan b€lusa A B C D peribahasametaforapeNonifikasi. p€dambangan

02tl

Daripada hidup berputih mata, Biarlah tulang tercampak ke kota,

38 Apakah oleh tentang lang dimaksudkan penyair badsdi atas? A B C D Sanggup daripada mati menghadapi kesedihan. Saqgupmeningigalkan kampung daripada menanggung kekecewaan" Sanggup membunuh sahabat sendiri kemna kecewa, Sanggup melarikan kerana diri dihina.

39 SyakMungkirJanJi mengutarakan pengajaran A B C D jangan mudah terpedaya, jangan mudah berasa kecewa. jangan cepat berasa sangsi. jangan cepat berubah hati,

40 Watak pmyairdalem SyakMungkfu ialah Janji A B C D panas baran pendendam pemuah penaaf

KERTAS SOALAN TAMAT

o2tl
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful