V IINEYMA - SOMA

226

[...] ME TO ovojxa Ttvsufjia SEV EVVOOO xaOoXou [MO. cpuaixv) 6vTOT/]Ta' EVVOW sSco, dbrXouCTTOCTa, jjua dvv TIOU (jatopoufjis va TTJV dcTCO[JLOvc(>(7OU(Jis, va aTTo o'Xsc, TIC, aXXE^, av 6pi.o-[jL£va aTCOTEXEcifjiaTa (effets) yupco
Tp07TOTCO!.7]Cr£!.(; TOU Y^COpOU 7TOU [Xa^ TC£pL(3aXX£!, Xal -TIC,

olzc, SEV [XTiopoujjie va aTroScocroufjis Tiapa GTE [jtia Spacr/)
lXT) aTCO EXELV7] TfSv yVCOCTTWV EVEpyELCOV

' yt,aTi, avTiGETa, cruvicrTaTa!, CJTO va 0eTSt <XVTLu Tout; auTEi; TI<; £VEpy£t,E<; TTOU pta<; EY^OUV o, ^ TcaXt,CTTOva TIC, cruvSEEi. [...] 227 'H aycovia — IxSixTjaT] TCOV a/pTjcrrtov xaL crTaTixcov UTO, xal TO>V TraXivSpopitov xi.v/]a£cov TTOU TOGO 'Aycovia, aX7]6t,vo piou sTra Kal CTTO Ttt.6 afxuSpo cpw^ ^ava^Ti^w TO u^o^ dor' OTTOU 6a TOcrco [jiETa. [...]

ITNETMA - SflMA

228

To TtvEupia xavst, XOTI arco TO TITEOTOC, xal [ji£TaTp£7r£i.
£ TlTTOTa.

sTE!, xal acpaipsi uirap^v]. To SuaxoXoTEpo yt,a TO TcvsO[JLa slvai, va (jisvst, a[jiETO/o.

229
[...] To Tcvsupta, auGEVTixT] SuvajJiT] jj,STapoA%, Ssv 0.710xaX<!>7tTSTai Tuapa (is TTJV TOC^T] yj TVJV aTa^ia TTOU aTOV xoafjio TWV ala67]TO)v Trpay^aTCOv. [...]

230 [...] "Quota xt. av elvai, (juaCTXE^YJTTOU a aTtoxTOC TO. )^apaxT7]p!.crTixa [iiy.c, UTCVCOCTTJI; xal yiVETat, YJ yXwocra Tr^£;Xoyix% sl'StoXo' errovTOfzea TY]^ TtoiYjTiSv][J!.!,oupyia^ xal TT]^ TE^VYJ^, axapTTT] ^.ovoTovta. [...] 231
[...] T6 aXlVY]T07TO!,7][Jt£VO y£VVO TO <|/£\!>TttCO. [...]

232
To xapafk rtvsujjia TtXsEt. xal xXuSwv^ETat. 7ravo> CTTOV oixsavo

102

BAAEPT/ETOXASMOI

233

To opio TOOV yvwerecov sLvai TJ TcX7]py]<; cruvEtSyjav} TOU crto[jiaTOc; [j,ac;. T&TCOTE TOO rcspa. [...] 234 To Tcvsupia elvai. GTO E'XEOC; TOU o-a>[jiaToc;, OTOOC; ol TUcpXol sivat aTO IXso? SXELVOW TTOU jSXsTrouv xal TTOU TOUC; Po7)6ouv. To o-to[j,a ayyi^Ei. xal xavs!. TO. TravTa' ap^i^E!, xal TEXsicovEt, TO TiavTa. 'Aru' auTO aTCOppsouv Ta aXy)Oiva cpfi»Ta (xa?, xal piaXic7Ta Ta [xova, TTOU etvat 01 avayxsc; xal oE ops^sic; (za<;, [/I Tic; OTCO^EC; s/ou^s Iva sISoc; (dc; aTcoo-Taascac;)) xal £TTL9av£!,ax^c; avTiXvj^vjc; TTJC; xaTao-Tao-yjc; T^C; (jtu^iac; 8o[Z7]c; [za?. «'E^ aTroo-Tao-swc;)) xal «£Tucpav£!.ax7)» Ssv slvai Ta /apaxT7]pio-Tt,xa T^C; OTCT!,XTJC; ai'a67]a7]c;; IV auTO ^pyjo-^aoTioLyjaa TYJ XEC;T] 900?. 235 To TCVEUfjia Ssv 6a [jLTiopEcrs!, TEXixa va xavs!, TOTOTE TTEpicrcroTEpo CJTO TTsSto T^C; avveidr]Tri<; yvcborjc; TOU airo TO va txTTEixov^Et, T7]V xaTaaTao"7] TOU pisaa CT' sva o-6crT7][>!,a OTCOU pptfTXEi, TOUC; Tcopouc; xal Ta opia TOU, oni^cpcova f/.s
TO St,XO TOU ((SwfJia-^OU)).

AsyovTac; avveidrjrrj yvfhor] EVVOCO auTT] TCOU ot svvoisc; T/]<; ava^spovTa!, TsXtxa fxs axpipeia o~' auTov TOV ac^ova ava9opac;, «TO

IINETMA - SOMA

103

236

'H [jLVTj^Yj SEV «/py]crt,[isusU) TOCJO CTTTJV TOU TiaQeWovToi;, oao ary] duyxpOTYjav] TOU Siapxouc;, TOU XWpl? sTuo^T], £uxoapt,axa, au^cpwva (JIE TOC £p£6iCTpiaT(X
TOU JtaQOVTOQ.

AUTO TO Siapx£? stvai XEiToupyixo, aTTOTEXs! sva uXixo xaTaXXTjXo yta 6Xou<; TOU^ cruvSuaGpiou^. 'ATCO TYJV aXXTj [zspta, SIVEI, TTJV iSsa TOU Eyob X03?1-" CTOU aTto TOV ^povo, TTou slvai. avdcXoyT] TTJ<; iSsa^ TOU
IXTTO TOV

TO sytb-cjcojjia avTt,TL0ETai GTOV «XOCT[JIO)), ETCJI. TO lyw-TivEUfj-a avTi-TiOETat, CTTOV ^povo. 237 'H [jLVTj^T] sLvai TO [leXXov TOU TcapsXOovTot;. 238 [...] C H [^vYj^T] elvai yEVLxa TrsptaaoTSpo ^WTJ rcapa 6avaTOc;. Elvoa crav TO aLjjia T% axs^Yj^, rcoi 7) Tpocpv) TYJ^ slvai 7] al'dGrjo-y]. 239

[...] AVTO nov r\ /^ag xQara ano /uovrj tr\c,, avro slvai rj ovala ^ag, y] aapxa TOU EvSta^EpovTOi; [xa^
TCSl (XTU' aUTO V(X GU[Jt7T£paVOUp!,E TO TaXEVTO [XOC?. [...]

104

BAAEPT/STOXASMOI

240

AUTO TCOU cuyxpaTElc; x«pl? v<* 0£^£&? §£v sivai, xal SEV va scvai, acr/jptavTO. AUTO TCOU Qiteic, va eruyxpaxal Ssv props'^ slvou £svo cnr/] <pucr7] aou. MTJV

241 ,a tpopa Iva (3oT<7aXo xal axscpTojAai: av 6Xa Ta crcofjiaTa TCOU CT' laTcpw^av rjou sLy^av y.<pi\azi Iva } y_p«[j,a, TcaXi 6a 7]crouv auTo TCOU i, xal yxpi^o xal <TTpoyyuX£[JiEvo OTC6)<; slcra!. — ai}j. Kal TO Tcvsupia [zou s^vai, TO i'Sio yxpt^o. Torre? iSss?, TOCTE? yjfjLEpsi;, Toaa TcXanpiaTa, TOCTE? UTOpTaTE? rjTLypiE? — 6Xa auTa xavouv Iva yxpi^o — ' H xaTavoTjriT] rjTOTsXo? fJuvGsTEt, yt,a (J.£va [Jtia Siauy?) aStacpopia.

242

[...] KaOs Tcvsupia TCOU GecopsiTat, SuvaTO, apyj^st, [ik TO XaGo? TCOU TO xavsi. yvcorjTO. Se avTaXXaypia yt,a TO 8y]y.6crto fpiXoSwpTjpta SIVEI. TOV /povo TCOU ^psia^eTat. yia va yivst avTiXTjTCTO, TT]V EVEpysia TCOU axopTC^STat. yia TTJ (jiETaSorjY) TOUCTTOU?aXXou? xal yia TTJV £Tot,[zafJia TVJ? ^£V7]? lxavoTcoi7](T/)?. OOavEi CJTO ai}[iziQ va cruyxpivEi Ta . TTJ? So^a? pi£ T7] y^apa va viw6£i piova-

IINKTMA - 2QMA

105

243

"Eva pcopiaXso Tcvsu^a as xaXv) xaTacrracry) O,TI TI<; aTuotjjEic; TOU xai, Ta va TCpocrpaXst, TOC a TOU<; ((Xoyoui;)) TOU. 244

auyxpaTE xai yia va xaTacrrp£9£i. TOU. ELvai rcavTa TOU, va arrop-

To TTvsufjia TTSTOC daro avo^aia as dvoyjaia OTCCO^ TO TtouXl aTCo xXaSi crs xXa&L Aev [jtTTopEi va xavsL Sia9opsTLxa. To ouCTLaaTixo sivat va [r/jv aio-GaveTai xa66Xou CTTaOspo as xapi^La. 'AXXa TiavTa av/jau^o' xai ^s TOC cpTspa SToifxa yia va ^£<puy£L aTr' auTT) TTJV Tito 6^v]X7) xal TsXEUTaia TrpoOTTOU ^OavEt, va Tttcrreiiei OTt xupwcp^st...

245 Ta Tpia T£TapTa TOU ^povou TOU Tai aT7]v aTiaXXayy) TOU daro dnavTr/aeii;TCOUTOU l
T) TCOU TOU ^,£Taj3[paGav aXXoi' STcCoT)^, OCTTO

TTOU SEV sLvat, (5(X£? /^ag' arro SuaxoXisc; TTOU aTr' s^co xal TCOU SEV T^ ata6av6[zao-TE rj TTOU Ssv 6a

106

BAABPr/ETOXALMO1

246

To Sy]X7)T7]pio TWV ax£(];etov |3piCTX£Tai. err/) axia TOU? xal CTTTJV Tueroo TcXEUpa TTJI; UTcap^Vjc; TOU^. To I'Sio xat, TJ apsT7) TOU<;. Mia axl^vj TTOU spv^STpu oXoxXyjpy) GTO cpoic; TOU 7rv£U[j.aTO^ SEV SELY^VEI Trapa — "Ortoioc; ^tsuxpivt^si syxXy][j.a YJ TcpoapoXv) TJ SuaTU^ia, Ta aSsia^Ei. "lercoc; EXE! PptaxsTai, TO opio TOU UTUOXE^JIEVIXOU xal TOU aVTixsipisvixou. To avTix£i[jL£Vix6, aTco [jiovo TOU, SEV fj,Tcop£l va xavEt, xaxo. To o^i avTixsi^EVLxo TipayfjiaTixo, ai>To slvai TO cppoupt,o.
247

[...]

'H avTixE^EVLxoTYjTa pptaxETa!, ava^ECTa crs Suo

U7TOX£[,[jL£V!,x6TYjT£^. 'H [JLia ECVai atpsXTjc;, 7) aXXvj ETIE^Ep-

248

[...] MTrepso? va aruaXXay£L<; aTro (jita E^ouaia I^ TcposXEUcrT]? — va XUCTEK; oXouc; TOUI; xofZTioui;, va oXa Ta ^sva v/][xaTa. 'TTrap/E!, SuvaTOTTjTa a. Elvdu 6(AO><;CTY^sSovaSuvaTO va aTcaXXaysIi; auo
(TUV7]0£lEi; TOU TCVs6[jiaTO£; TTOU EY^OUV EVLCT/uOE'L aTCO T7)V

£|jMt£tp£oc, OCTO TtEptaaoTEpo E^ixTO sLvai. auTO yia TTJ ;, xal TTOU T] xptTixy] SLxaicavsi, ocrsi; <pop££; ETriSi(7Tov EXsy/^o TOU?. 'H Suva^T] TOU [jtovTspvou sivai
CTTTjV «(XVT!,X£!.p!.£VLx6T7]Ta)). *Av OJjKO? XO!,-

1INETMA - EfiMA

107

(XTTO TUO XOVTOC, 6a SoUfZE OT!.... 7] ISia 7] (jLEVlXOTTjTa ElVai 7] ICT^UpT) — XO.I OJ^l 6 iSlO^ 6

'Exslvoc; y£v£Tai opyavo —CTxXaf3oc;— OCUTOU TCOU avaxaT) TCOUCT^upTjXaTTjCTE:evog TQOZIOV va jSMnei. [...] 249 [...] 'ATCO TI<; ^covTavEc; SIOCVOLE^, aXXsc; avaXcovovTat, CJTO va uTC7)p£Touv T7] jjL7)^av/j , ocXXst; CTTO va TTJV xaTaaxEua, aXXs<; CTTO va Tcpo^XETCouv TJ va ETOtfjia^ouv ynoc.
TsXoc;, [J.LOC TsXsUTOCia XaT7]yOpia TCVEUpiaTWV

CTTO va TcpoCTTcaOst va ^E^uysi aTco TTJV xuXTj^av^. AUTE<; 01 avuTcoTaxTSi; SLavot,£<;
VL6300UV (J.E 9plX7] OTt aUTO TO TcXTJpE^ Xai aUTOVOfjlO O-

Xov, TCOU TjTav 7] ^u)(7] Twv TcaXaioJv av6pa)Tcwv, uTcoxa6[CTTaTai, aTco svav, SEV ^spw TCOIOV, xaTCOTEpo dal/uova, TCOU Ssv GsXE!, Tcapa va CTUvspya^ETa!,, va ofzaSoTcoiElTai., va
PpLCTXSl T7] yaXTjVTj TOU CTTYjV E^apTTjCTT), T7]V SUTU^ia TOU

CT' Iva xXsiCTTOCTUCTTTjpta,TCOU 6a xXsiCTTsl TOCTO xaXuTEpa CTTOV sauTO TOU oCTo axpipsCTTEpa 6a s'^E!, STjpuoupyTjGsI TOV avGpcoTco yia TOV avOpwTCO. 'AXXa avro sivat, xaivovQyioc, oQiafAOt; TOV dvOQKtJtov. [...]
250
[...] SufjlpaLVEt, CTU^Va 7]CTUCTTTjfZaTLXTj£TCt,SlC0^7] TOU

voupyiou va slvai. [xt,a [a.op97j T^CTCTOVOC; evxokia. [...]

ixaisxodi: : o/loyxidxJii cac ix>x ix>x 'i3

oa§ S
-13 (Ar)3Xfl ,— xiiriaxidi 13X3

— OAIOX \ OID »i£iodiLr] ^coito '(/.xirisvoii / -

[•••] -EJUWO L J / i
501 OliTO 50A3 01 »rln3A2X OiK 130CO (/,AOTi»A» [/.
V \ / * \V

\

\J

£

\i

(/. OTringiiis j-j; ••XDQKYWQ LLLD COAKOI '»iAO^ido AOIC in SXJIQUXJX SxurJ 5Uocod / ~ x>A3 '••pidaio »ir] '0^6 'Snoiiodi 5noxii3do(ixiio iisdsDDsi !/. ooo srl l/J / \ / W / V ~ X>A isdonrJ !A£i(oainJLA3 xnri no SoAoAs/l 01 10 i»x SsAKyii 10

IINETMA - SOMA

109

255

Ta Tpia xaXuTspa yufzvacrfjiaTa —TO. ptova, I'cjax;, yia fjua VOTJCTT] — ELvai: va ypacpEic; ari^ou?' va xaXXtEpysic; TO. fjia67][j.aTt,xa' TO ay^iSio. UTE^ ol Tpstc; SpacrT7)p!,6T7]T£<; elvoci xaT3 E^o^v yvii; oyi avayxat£<;, UTIO opou<;

xod
Elvat Ta Tpia T£)(;v7]Ta TipayptaTa OTTOU 6 av va vtcoGEt, o"£ EXTacjy) xal [jtE axpi(3E!,a TTJ fZETaTOU [XTj^avy] — Na xaTaXiQyEt,!; si<; TTEtcrfjia TTJ^ yXwada?' va xaTa(ji£f76) //tag yXwcrcrac va ypa9£!.(; TI? xtv^asit; TCOU aTio TTJV opaavj.

256
'0 <pat,vo^£V!.x6^ IXEu [xaXiCTTa UTrspaaTU^ETat. TOV sauTo TOU xal [jtE fxvj^avtxsq TEXEIOTTOITJO-EIC; svavTia CTTTJV xaTCOV wpoov aTio TYJ Spa(7T7)p(,6T7]Ta. NofuCa> 6(j.6>^ OTt. 6 lo"coT£pix6<; sXs60s.po? /povo? /aveTai. Xavoupts auTT] TTJV oudtaCTTLXT) Etp7]vrj TOU [3a6ou(; TOU slvai, auTT) TTJV avsxTi^TT] aTcoucrta xaTa TTJV orcoia Ta Trio su6pauCTTa crroi^sTa T^ £&>% 9p£c7xapovTa!, xal TOvcovovTai. ; H T£X£(,a X^Orj Ta XOU^EL" aTraXXacrcrovTa!, arco TO TrapsX06v, aTTo TO jjieXXov, IX.TCO TT^V xaOap?] xal rcapoucra [...] xal

BAABPr/STOXASMOI

TJOTJ, airo T/)V U7tppvjT7] xal cruyxE/u^lv/) Ttapouaia TCOV
UTTO)(p£OOO-£COV TTOU £/OUV TsOst CTE £XXp£(ZOTY)Ta XOcl TWV

TTOU £)/ouv dicofJiaxpuvOsI. 257 [...] To Ttapa^svo pXlfipia TCOCVCO CTTOC TtpaypiaTa, auro TO [3X£fj!,[jia avOpcoTrou TTOU dev dvayvaiQi^ei, TCOU £lvat. l^co arco TOV xofipio aura, jjidtrt. auvopo avdc^Eaa CTTO Etvat. xal CTTO pt7] £ivai. — avr)X£!, c7Tov aTo^aar^. Kal ELVOCI, ITTI<77)<; (3X£[jt[j!,a txvGpwTTou Ttou tj;u^oppay£c, avGpwrcou TTOU TV] SuvaTOTT^Ta TTJ<; avayvwpicrT]!;. 'O<; Tipo^ auTO 6 £ivat, Iva? avOpcoTrot; TTOU ^uj(oppay£L ^ sv , TrpooapETixa. "O^t xal TOCTO TrpoaipSTtxa. [...]

258 'H Suvaf/,7) TOU avGpcoTTou zivai CTTO pX£fxpia TOU,CTTTJycoVIOC, T7]V XlVTjdT], T7]V 7rpOCT7jX(0(77), T7)V (XV£^apT7](7La TCOU S(.aT7]p£L TO pXEptpta TOU.

259
[...] TL ayjfjtaCTLa l^ei, auTO TTOU PXETTOU^E ; To va BAEI1EIS apx£o, xal va ^epsti; art (3X£TC£i^... AUTO slvat 6X6

IINETMA - EfiMA

III

260
T7] CpUCjy] [J,k TOV Sl.x6 [AOU TpOTTO. T6

xa6toc; XOIT<X£CO ptia (asyaXyj xawixa avafzecra crra Xt,6SsvTpa. Aayxcovst, eXacppa, /opoTTTjSaet,. BiQyifaos, cxe. HOTS Ssv [xou TJAOs •/) tSsa va ^<Joypa9iCTO) y) va uTT] TTJV xaTatxa. '0 BipyiXiot; arcoSeixvusi, OTI [juropsf XOCTCOIO^ XOCTI va xavei \L auTTj.* TTJV xoiTa^co AOITIOV. TTJV I'Sia (TTiy^yj TTOCUEI, va stvou xarcrixa — xal TJ sXta Traust. va sivat, sXta. 'ESoo ap^C^si, TO £yc6 — §Y]Xa§7) sva [SXepifza TCOU 6a '6sXa TroXu va

261

Ta mo auvYjOiafjiEva Gea^ara sivai. ra TTLO av a^sOoujjis CTTa (j,aT[,a [aat; — crra {^aTia [aaq (xovo. "0,Ti TO ptaTi pXsTrsi, jAovaSixo xat Tiapa^svo xai yt,a piia [j,6vo cpopa, TO Tivsupta TO xavst, XOITTOV CTUvrjGt,CT[ZEVO xal yvcoaTO — SrjXaSrj xaTa TO ^pi(,au aoqaro.
AuTO 7TOU PXSTUS!. TO fZOCTL ElVat. XaTlX XaTTOlOV TpOTTO

dneiQa. idiaire.QO.
262

[...] Siyoupa, TuroTa Sev \ik s/st, TTEpiacroTSpo StajzopiaTTOTiffS!,, Ssv rj.£ l)(£i xaXuTEpa y) SiaTcXacrst, — aTro sxetvs^ TVI<; wp£<; Tt?

112

BAAEPT/STOXALMOI

EVE? dCTTO T7) (jlEsTT), T?

Cpa!.VO[jl£V!.Xa a97)p7)[Jl,£V£?,

xocTa [3a6o? Ofzco? acpispwfjisvs? CTTTJV 6)(t. eruv£t,Sy)T7) XaTpsia Tpiwv T] TEo-crapoov ava[jt.9[,a|37)T7)TG)v OEOTTJTWV: TTJ? 0aXao-o-a?, TOU Oupavou, TOU "HXiou. Savappiaxa, ^copl? va TO xaTaXapaivco, xi syco SEV ^spco Tuota ^a^vtaa xai TTOIE^ E^apo-Et.? TTpooToyovou. Asv PXETKO TCOIO va a^t^st., TCOLO? auyypacpEa? [mops! va ;, 6au^aa(jiou xai ^EGE^c;, TTOU yvwpio-a CTTO. )(p6v!,a. KaXuTEpa <XTO xaOe avayvcoo-?], xaXuTEpa arco TOU? TroirjTE?, xaXuTEpa CXTTO TOU? 91X00*6cpou?, xaTroia pXEptfjLaTa x w pk xa6opLaf/.£V7] ^ TcpoaStopi], xaTTois? o~Taa£i? Tcavw aTa xa6apa o-Tot.^£ca y)[X£pa?, Tcavoo Q-TOC avTixst^Eva Ta mb rcXaTEia, Ta Trt.6 arcXa', xaTa TOV icr^upoTEpo TpoTio txTrXa xal ato~0y)TOC, TTJ? o-^aLpa? TTJ? UTiap^Tj? [za?, 6 £0t,o-[jt6?, TTOU £7u(3aXXouv, va avayou[Z£ ao-uv£iS7]Ta xa6s ysyovo?, ov, xaGs £X9pao-7), xa6E XETCToptspELa — o-Ta TOO ptsyaXa opa.Ta TrpayjjiaTa xal o~Ta mo o-Ta6spa, [aa? SLa^op^covouv, JJL«.C, Sy](j.ioupyouv TV) cruvy]6£t.a, pia? Stvouv TTJV &Qy](77), va viwOouf^E X W P^ 7rpocT7ra6£t.a xal X W P^ St.a8t.xaalsc, o"To^acr[j.ou TTJV aX7)6t,vrj SiaerraaT] TT)? 91x17)? va ppicrxoujjiE [xsaa [jia?, x60?^1? SuaxoXia, TO Tit.6 u^TjXT) [3a6[/.iSa (jia?, TTOU slvai ETTLO-YJ? 7) TTLO
). KaTE^OUfjlE, xaTO. xaTTOLOV TpOTCO, EVa fAS-

Tpo oXcov TWV Trpay^aTCOv xal TOU sauTou pta?. '0 Xoyo? TOU IIpwTayopa, OTI, d dvOQwnoc; elvai TO JJ,STQO t&v

IINETMA - SQMA

113

eLvoct, Iva^ Xoyot; /apaxT7jpicmx6<;, oumacmxa fj.£(7oy£t,ax6(;. Ti OsXeL va rest; Ti enq^odvei [iSTpoi; AEV G7)[jt,aiv£t, apayE on avTixaGt.o'TOUfZE TO a
TCOU [ZETpOUfJlS [0,£ TO CTU[j(,(3oXo (jUa<; aV0pC07

;, TCOU 7) aTrXyj TTTJ? £7ravaX7]^v] I^OCVTXEL TO avTt,xst[X£vo O; To va X£pi£ OTI, 6 avOptOTio^ slvai [X£Tpo TCOV rcpay{JLOCTCOV (77]fJiaiV£!,, ETCOptEVOiX;, OTd <XVT!,TaC7(70Upl£ CTTVjV TCOl-

TOU xoapiou TO auvoXo TWV dvOpcoTCLvcov 8uvdc[iSO)v"
OTL, (7T7]V TTOlXlXlOC TCOV CTTiy^COV (Jia<;,

xiv7]TixoT7]Ta TCOV £VTUTCCO(T£(OV [jia^, axofxa xal
(7T7JV iSiaiTEpOTTJTOC TOU (XTOfjtOU fAOCi;, TOU [>t,£[ZOVtO[JL£VOU Xal XOCTa XOCTCOtOV TpOTCO E^ElStXEUfjlEVOU TCpOCTCOTCOU [Aaq, TOU TCEplOplfJpLEVOU CTE fAt,(X T071LX7] XOCl aTCO<7TCaCJ[ZaT(.Xy]

7], avTt,Ta<7crou[jLS sva EFO TCOU TYJV cruvo^C^si, xuptapSTClXVCO T7)<;, T7]V TCEplE^El, OTCCOC; 6 VO[XO? TCSpll^gt, T7]V

ercl pispou^ TCEPITCTCOCTTJ, OTCCO^ TO al'<707]pia T% Suvafj-Yji; oXs^ TIC; SuvaTS<; Tcpa^E!.^ \LV.C,. OTL et[xaoTS auTO TO xaOoXixo syco, TCOU SEV sLvai xa66Xou TO TU^OCLO fjiai; TcpoacoTco, TO TrpocrSi-oplCTfjLEVO aTCO T7] O~U[J,TCTCOCr7j EVO^ CCTCElpOU apl0[JLOU <7Uv6y]-

xwv xal TU^aiOTTjTcov, yiocTl ((XETa^u fJia<;) rcoaa Tcpay;j.aTa (jiEo-oc [JLa^ ptoia^ouv va I^ouvCTU^PELCTTTJVTU^TJ !... AiCT6av6^.acrTE ofzcoi;, £TcavaXa[ji(3avco, orav sijuaare a^LOL va TO ala6av6ov/us, auTO TO xa6oXix6 EFD TCOU SEV ovofza, TCOU SEV sysi icrTopia, xal TCOU yt' auTO 7] TcaTTOU S s T y x a X E xal TCOU

114

BAAEPT/ETOXAEMOI

iE T) u<pt,aTa{j,£0a, Ssv ecvoa Trapa (Aia aTio TIC coe^ TTOU pia^t TOUC; OCUTO TO 1810 lya) 6a
[ZTTOpOUCTE Va s£/E SsGEt. [...]

263
London-Bridge , 7] SuvaptT] To5v octcrOTjcrecov (za? UTiepicr^uEt, crs [/,£ Tii; yvtoCTst.^ (xa?. 'H yvcocrv] SiocAuETat crav OVEIpo, y.v.1 vdc 'fzaCTTE, OTTOX; ok {xia TsAEicot; ayvwtTTTj x^Pa; cfTTjv I'Sia T7)v xapSta TOU xaGapou Trpay(/.aT!,xou. "OTTOOC; ere (jtia TEAEICOI; ayvcoaTT] %copa, OTTOU fziALETat, fzta ayvcoyAwcrcra, 7) yAcocrcra auTT] SEV 6a TjTav yia fxac; rrocpa !,, puOptoC, %poia., TOVOI, IxTrATj^Eti; T^ dxoTjt;' TO 1810 , OTav TOC domxE^Eva ^avouv ^aqjvixa xa6£ avGpa>TUV7) xat <7UV7]6i(7(ji£V7j a^ia, xat 7) ^UCT ^v^xit CTTOV xoajzo T«Sv [zaTitov. TOTE,CTTTJStapxsta Ivo^ VLXOU StacTT7jfZ(XTO(; rrou £^£i opia dAAtx SEV [jiTiopei va
(yiaTl OCUTO TCOU U7I7]p^£, aUTO TCOU 0a U l, OCUTO TTOU TTpETTE!, VOC UTTOCp^EL, 8sV EtVaL TTapa

sljuat, avro nov sljuai, el/uai avro nov
Xal (XTTCOV TTOCV6) CTT7] FsCpUpa TOU AovSlVOU.